Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 548 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παραγραφή, Ανάκληση αναβλητικής απόφασης.
Περίληψη:
Ερήμην. Αίτηση ανάκλησης κατ΄ άρθρο 548 ΚΠΔ της αναβλητικής απόφασης του Αρείου Πάγου, λόγω προβαλλόμενου κινδύνου παραγραφής. Απορρίπτεται η αίτηση διότι ο επικαλούμενος κίνδυνος παραγραφής δεν εμφανίζεται βάσιμος.
Αριθμός 548/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Στ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αιτούσας - πολιτικώς ενάγουσας Ψ, που δεν παρέστη, περί ανακλήσεως της υπ' αριθμ. 2219/2008 απόφασης του Αρείου Πάγου.
Ο Άρειος Πάγος με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αιτούσα - πολιτικώς ενάγουσα ζητεί την ανάκληση της ως άνω αποφάσεως, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21 Νοεμβρίου 2009 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1820/2008.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση της αιτούσας - πολιτικώς ενάγουσας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Όπως προκύπτει από το από 8 Δεκεμβρίου 2008 αποδεικτικό επιδόσεως της ....., Επιμελήτριας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η αιτούσα Ψ, κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, αντίγραφο δε της κλήσης, κατ' επιταγή του άρθρου 155 παρ. 2 Κ.Π.Δ., επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα και στον αντίκλητο αυτής δικηγόρο Αθανάσιο Θεοφανόπουλο, σύμφωνα με το από 9 Δεκεμβρίου 2008 αποδεικτικό επιδόσεως του ....., επιμελητού της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, πλην, όμως, η αιτούσα δεν εμφανίστηκε κατ' αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και πρέπει, η συζήτηση της από 21.11.08 αίτησης της τελευταίας, να γίνει σαν να ήταν και αυτή παρούσα.
ΙΙ. Κατά το άρθρο 548 Κ.Π.Δ., η προπαρασκευαστική απόφαση εκτελείται μόλις απαγγελθεί. Το Δικαστήριο μπορεί πάντοτε να ανακαλεί αυτές τις αποφάσεις του. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, προπαρασκευαστική, απόφαση είναι και η εκδιδόμενη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 515 παρ. 1 Κ.Π.Δ. από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, απόφαση, με την οποία αναβάλλεται η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης σε ρητή δικάσιμο.
Στην προκειμένη περίπτωση, από την επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, προκύπτουν τα ακόλουθα: Κατά της υπ' αρ. 260/2008 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία κηρύχθηκαν αθώοι οι κατηγορούμενοι Χ1 και Χ2 από τις κατηγορίες της ψευδορκίας μάρτυρα και συκοφαντικής δυσφήμισης (ο πρώτος) και της ηθικής αυτουργίας στις πράξεις αυτές (ο δεύτερος), άσκησε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την υπ' αρ. 13/2008 αίτηση αναίρεσης. Δικάσιμος, για συζήτηση αυτής, ορίσθηκε η 21 Οκτωβρίου 2008, ενώπιον του ΣΤ' Τμήματος του Αρείου Πάγου, για την οποία και κλητεύθηκαν σύννομα, τόσον οι αναφερόμενοι κατηγορούμενοι, όσο και η πολιτικώς ενάγουσα, ήδη αιτούσα. Κατά την εν λόγω δικάσιμο εμφανίσθηκαν οι δικηγόροι Αικατερίνη Νταβία, για λογαριασμό της πολιτικώς ενάγουσας και Γεώργιος Ναθαναήλ, για λογαριασμό των κατηγορουμένων, οι οποίοι και υπέβαλαν αίτημα αναβολής της συζήτησης της υπόθεσης, επικαλούμενοι την, κατά την ίδια ημεροχρονολογία, αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. Το Δικαστήριο τούτο, με την υπ' αρ. 2219/2008 απόφασή του, ανέβαλε την εκδίκαση της ανωτέρω αίτησης αναίρεσης για τη δικάσιμο της 12.5.2009 (από παραδρομή αναγράφεται η 12.5.2008). Ήδη, η αιτούσα - πολιτικώς ενάγουσα, με την αίτησή της, διατείνεται ότι, αφού ο χρόνος τελέσεως των ως άνω πράξεων είναι η 1.10.2001 και ως εκ τούτου, ο χρόνος παραγραφής αυτών συμπληρώνεται την 1.10.2009, υφίσταται ο κίνδυνος, στην περίπτωση που γίνει δεκτή η αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η απόφαση που θα εκδοθεί να μην προλάβει να εκδικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, στο οποίο θα αναπεμφθεί η υπόθεση, πριν από τη συμπλήρωση του ως άνω χρόνου παραγραφής και επομένως πρέπει να οριστεί συντομότερη δικάσιμος. Όμως, ο αναφερόμενος κίνδυνος, δεν εμφανίζεται βάσιμος, αφού μεσολαβεί αρκετό χρονικό διάστημα από την, ως άνω, μετ' αναβολή, ορισθείσα δικάσιμο, της 12.5.2009, μέχρι την 1.10.2009, πέρα από το γεγονός ότι, ο χρόνος παραγραφής των αξιοποίνων πράξεων, που αποδόθηκαν στους κατηγορουμένους, σαφώς και λήφθηκε υπόψη από το Δικαστήριο, κατά τον άνω προσδιορισμό δικασίμου. Επομένως, η αίτηση της πολιτικώς ενάγουσας, πρέπει να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 21.11.2009 αίτηση της Ψ για ανάκληση της υπ' αρ. 2219/2008 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιανουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 24 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή