Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 650 / 2015    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Αγωγή αναγνωριστική, Δεδικασμένο, Δήμοι, Έλλειψη νόμιμης βάσης, Κληρονομία .
Περίληψη:
Για την άσκηση από Δήμο αναιρέσεως πρέπει να προσκομίζεται απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής(ν 3852/2010 αρθ58 παρ1εδα και 72 παρ1εδγ)Σε αναίρεση υπόκεινται οι τελεσίδικες αποφάσεις, όπως είναι και εκείνες ως προς τις οποίες παρήλθε άπρακτη η προς άσκηση εφέσεως προθεσμία , η οποία τρέχει και εις βάρος εκείνου με παραγγελία του οποίου έγινε η επίδοση. Ορισμένο διεκδικητής ή αναγνωριστικής αγωγής. Η περιγραφή μπορεί να γίνει και με παραπομπή σε προσαρτώμενο στην αγωγή σχεδιάγραμμα. Έννομο συμφέρον για άσκηση αναγνωριστικής αγωγής. Ανακριβής πρώτη εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία. Με- ταβίβαση κυριότητας ακινήτου με κληρονομική διαδοχή, απαιτείται κυριότητα του κληρονομουμένου, αποδοχή και μεταγραφή 559 αρ 19 στοιχεία
Αριθμός 650/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Μπιχάκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννη Σίδερη), Ελένη Διονυσοπούλου, Ευγενία Προγάκη, Μαρία Βαρελά και Ασπασία Μαγιάκου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 6 Μαΐου 2015, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Του αναιρεσείοντος: Δήμου Πάτμου, που εδρεύει στη νήσο Πάτμο και εκπροσωπείται νόμιμα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Μάρθα Μαρτσούκα.
Των αναιρεσιβλήτων: 1) Ε. Γ. του Θ., 2) Φ. Γ. του Θ., συζ. Ε. Χ., κατοίκων ..., 3) Α. Γ. του Θ., συζ. Μ. Σ., κατοίκου ..., 4) Ο. Γ. του Θ., συζ. Μ. Σ., κατοίκου ..., 5) Ν. Γ. του Θ., κατοίκου ..., 6) Δ. Γ. του Θ., 7) Γ. Γ. του Θ., κατοίκων ..., 8) Π. Γ. του Θ., συζ. Ε. Γ., 9) Μ. Γ. του Θ., συζ. Π. Κ., 10) Μ. Γ. του Θ., κατοίκων ..., και 11) Δ. Γ. του Θ., συζ. Ι. Σ., κατοίκου ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ευάγγελο Μάλλιο.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 4/12/2010 αγωγή των ήδη αναιρεσιβλήτων, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κω. Εκδόθηκε η 189/2013 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, την αναίρεση της οποίας ζητεί ο αναιρεσείων Δήμος με την από 24/5/2013 αίτησή του.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η Εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Ευγενία Προγάκη ανέγνωσε την από 18/12/2014 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε να γίνει δεκτός ο τρίτος λόγος της αναιρέσεως και να απορριφθούν οι λοιποί.
Η πληρεξούσια του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αίτησης, ο πληρεξούσιος των αναιρεσιβλήτων την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη του.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή κατά τα άρθρα 58 παρ.1 εδ.α και 72 παρ.1 εδ. γ και 2 του Ν. 3852/7.6.2010 περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης", που κατά το άρθρο 286 αυτού, ισχύουν από 1.1.2011 και εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση "ο Δήμαρχος εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή-άρθρο 58 παρ.1 εδ α'". "Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της Οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες ... ιγ.) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων-άρθρο 72 παρ.1 εδ. ιγ'". "Για τις περιπτώσεις ... ιγ' της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής αποφάσεως-άρθρο 72 παρ.2-". Από τις διατάξεις αυτές σαφώς προκύπτει, ότι για το τυπικά παραδεκτό, εκτός άλλων και του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως, από το Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, απαιτείται απαραιτήτως η ύπαρξη άδειας της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται με απόφαση αυτής, επί της αδείας δε αυτής θεμελιώνεται και η αντιπροσωπευτική εξουσία του Δήμαρχου, για τη διεξαγωγή της δίκης ως αντιπροσώπου του Δήμου. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει, ότι για το παραδεκτό της από 24.5.2013 αιτήσεως του εναγόμενου "Δήμου Πάτμου", για αναίρεση της υπ' αριθμ. 189/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, η οποία υπόκειται σε αναίρεση (άρθρο 533 παρ.1 ΚΠολΔικ) εφόσον κατέστη τελεσίδικη λόγω άπρακτης παρέλευσης της κατ' αυτής προς άσκηση εφέσεως 30ήμερης, από της επιδόσεώς της, προθεσμίας, η οποία (επίδοση) έλαβε χώρα στις 27-3-2013 με επιμέλεια των εναγόντων-αναιρεσιβλήτων, ως προς τους οποίους τρέχει η αρξαμένη με την επίδοση αυτή προθεσμία (άρθρ. 144 παρ.2, 151 και 518 παρ.1 ΚΠολΔικ-βλ. των από 27.3.2013 έκθεση επιδόσεως του υπ/κα του Αστυνομικού Σταθμού Πάτμου Κων... άρθρ. 122 παρ.3 ΚΠολΔικ-) ο αναιρεσείων Δήμος προσκομίζει την υπ' 57/8-5-2013 απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής, η οποία λήφθηκε πριν την άσκηση στις 27.5.2013 της αναιρέσεως (βλ. πράξη κατάθεσης) και ύστερα από την από 7.5.2013 γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου. Εξάλλου για την συζήτηση στο ακροατήριο έχει εκδοθεί η τροποποιητική της παραπάνω αποφάσεως υπ αριθμ. 1/9.1.2015 απόφαση της ίδιας Επιτροπής ως προς τον ορισθέντα προς εκπροσώπηση του Δήμου στο ακροατήριο δικηγόρο. Επομένως η κρινόμενη αίτηση είναι παραδεκτή, απορριπτομένου του, περί του αντιθέτου, ισχυρισμού των αναιρεσιβλήτων, ενώ ως εκ περισσού έχει κατατεθεί το για το παραδεκτό της ασκήσεως της αναιρέσεως οριζόμενο κατά το άρθρο 495 παρ.4 ΚΠολΔικ παράβολο, καθόσον τούτο δεν απαιτείται για τους ΟΤΑ, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σ' αυτούς άρθρο 19 παρ.1 του από 26.6/10.7.1944 ν.δ "περί κώδικος νόμων και δικών του Δημοσίου".
Επειδή η ποιοτική ή ποσοτική αοριστία του δικογράφου της αγωγής υπάρχει αν ο ενάγων δεν αναφέρει στην αγωγή με πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εφαρμογής του κανόνα δικαίου, στον οποίο στηρίζεται το αίτημα της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή η αγωγή απορρίπτεται ως αόριστη και η σχετική παράβαση ελέγχεται αναιρετικά, με τη διάταξη του αριθμού 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔικ, καθόσον το δικαστήριο, κατά παράβαση της δικονομικής διατάξεως του άρθρου 216 ΚΠολΔικ, παραλείπει να κηρύξει ακυρότητα του δικογράφου. Περαιτέρω επί διεκδικητικής ή αναγνωριστικής ακινήτου αγωγής, πρέπει να εκτίθενται στο δικόγραφό της, όλα εκείνα τα πραγματικά περιστατικά, των οποίων η συνδρομή είναι αναγκαία, κατά το πραγματικό του οικείου κανόνα, για τη γέννηση ή μεταβίβαση του δικαιώματος κυριότητας στο πρόσωπο του ενάγοντος. Αν το δικαίωμα περιήλθε στον ενάγοντα κατά τρόπο παράγωγο, δηλαδή με μεταβίβαση εν ζωή ή αιτία θανάτου, αρκεί η παράθεση στην αγωγή των μεταβιβαστικών της κυριότητας περιστατικών. Ακόμη ο ενάγων οφείλει να περιγράψει το επίδικο ακίνητο, εκθέτοντας με λεπτομέρεια τη θέση, την έκταση, την ιδιότητα του ως οικοπέδου, αγρού κλπ, ώστε να μη γεννιέται αμφιβολία για την ταυτότητα του, η δε περιγραφή μπορεί να γίνει και με παραπομπή σε προσαρτημένο, στο αγωγικό δικόγραφο τοπογραφικό διάγραμμα. Όταν το διεκδικούμενο ακίνητο φέρεται στην αγωγή ως τμήμα μεγαλυτέρου ακινήτου, ο ενάγων έχει υποχρέωση, εκτός από την έκταση του διεκδικουμένου αυτού τμήματος να προσδιορίσει τη θέση του μέσα στο μεγαλύτερο ακίνητο. Εξάλλου το κατά το άρθρο 70 ΚΠολΔικ έννομο συμφέρον για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής, που πρέπει να είναι άμεσο, δηλαδή η αβεβαιότητα ως προς την επίδικη έννομη σχέση πρέπει να υπάρχει κατά τη συζήτηση, κατά την οποία εκδίδεται η απόφαση, πρέπει να προσδιορίζεται κατά τα πραγματικά περιστατικά που το θεμελιώνουν, οπότε επί αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας του ακινήτου έναντι του συγκεκριμένου εναγόμενου, πρέπει να προσδιορίζεται η από τον τελευταίο προσβολή ή αμφισβήτηση του δικαιώματος του ενάγοντος, είτε με αποβολή και κατάληψη του επιδίκου, είτε με άλλη πράξη ή παράληψη οφειλομένης ενέργειας, είτε ακόμη και με απλή αμφισβήτηση, εφόσον με αυτή δημιουργείται σύγχυση και αμφιβολία, την οποία έχει ο ενάγων έννομο συμφέρον να άρει. Στην προκειμένη περίπτωση, με τον πρώτο λόγο της αναιρέσεως, αποδίδεται στην προσβαλλομένη απόφαση η από την παραπάνω διάταξη του αριθμού 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔικ πλημμέλεια, κατά την οποία το δικαστήριο, στο οποίο είχε υποβληθεί ο οικείος ισχυρισμός, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων έκρινε την αγωγή ορισμένη, αφού ούτε το έννομο συμφέρον των εναγόντων για την άσκηση της προσδιοριζόταν, ούτε η ακριβής θέση του επιδίκου μέσα στο μεγαλύτερο ακίνητο αναφερόταν, ούτε το μεγαλύτερο ακίνητο κατά θέση έκταση και όρια προσδιοριζόταν, η δε περιγραφή του επιδίκου περιοριζόταν στην αναφορά των πλευρικών και μόνο διαστάσεων του. Οι αιτιάσεις αυτές είναι αβάσιμες, καθόσον, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση της αγωγής και των προτάσεων των εναγόντων-αναιρεσιβλήτων, στο δικαστήριο της ουσίας (αρθρ 561 παρ.2 ΚΠολΔικ), το επίδικο ακίνητο, ως τμήμα μεγαλυτέρου ακινήτου καθώς και το μεγαλύτερο τούτο ακίνητο περιγράφεται λεπτομερώς κατά θέση έκταση και όρια στα προσαρτημένα και αποτελούντα περιεχόμενο της αγωγής τοπογραφικά και δη το από Ιουνίου 2010 διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Α. Τ., και το τοπογραφικό διάγραμμα του πρώτου Κτηματολογίου και σχεδιασμού ώστε για την ταυτότητα τους δεν γεννιέται καμμιά αμφιβολία, ενώ το έννομο συμφέρον των εναγόντων για άσκηση της ένδικης αναγνωριστικής, κατά του εναγομένου Δήμου αγωγής, επαρκώς προσδιορίζεται από το ότι το επίδικο γράφτηκε στο όνομα του εναγομένου, δημιουργουμένης από την εγγραφή αυτή αμφισβήτησης ως προς την κυριότητά του. Ενόψει τούτον, ορθά με την προσβαλλομένη απόφαση, η αγωγή κρίθηκε ορισμένη, ως περιέχουσα τα αναγκαία και προσδιοριζόμενα στα τοπογραφικά για την περιγραφή του επιδίκου στοιχεία και παραδεκτή ενόψει του θεμελιωμένου εννόμου συμφέροντος στην ανακριβή, κατά την αγωγή, εγγραφή του επιδίκου στο κτηματολόγιο και την από την εγγραφή αυτή αμφισβήτηση του ενδίκου δικαιώματος, κυριότητας των εναγόντων. Πρέπει λοιπόν ο ερευνώμενος πρώτος λόγος της αναιρέσεως να απορριφθεί ως αβάσιμος. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του Ν. 2664/1998 "περί Εθνικού Κτηματολογίου", όπως η παρ. 2 ίσχυε (κατά το χρόνο ασκήσεως της ένδικης αγωγής) μετά την τροποποίησή της από το άρθρο 5 του Ν. 3559/2007 και πριν την αντικατάσταση της παρ.2 με το άρθρο 24 του Ν. 3893/2011, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθ' ύλην και κατά τόπο Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση ολικά ή μερικά της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ ετών... Η αποκλειστική προθεσμία αυτής της παραγρ. αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που προβλέπει το άρθρο 1 παρ.3. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφομένου ως δικαιούχου του δικαιώματος, στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων και κοινοποιείται με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης στον Προϊστάμενο του οικείου κτηματολογικού γραφείου. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 1033 ΑΚ για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου, απαιτείται συμφωνία μεταξύ κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι μετατίθεται σ' αυτόν η κυριότητα, για κάποια νομική αιτία. Η συμφωνία γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που υποβάλλεται σε μεταγραφή. Για την μεταβίβαση με τον παράγωγο αυτό τρόπο, αποτελεί προϋπόθεση το να ήταν κύριος εκείνος που συμφώνησε τη μεταβίβασή της. Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 1710, 1846, 1193, 1195, 1198 και 1199 ΑΚ προκύπτει ότι παράγωγο τρόπο μεταβιβάσεως κυριότητας επί ακινήτου, αποτελεί και η καθολική διαδοχή από διαθήκη ή εξ αδιαθέτου, εφόσον ο κληρονομούμενος ήταν κύριος του ακινήτου κατά το χρόνο του θανάτου του και ο κληρονόμος αποδέχθηκε την επαχθείσα σ' αυτόν κληρονομιά, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο μεταγράφτηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία μεταγραφών. Τέλος κατά τη διάταξη του αριθμού 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔικ, η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήματος με ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια διατάξεως αυτής, υπάρχει έλλειψη νόμιμης βάσης λόγω αντιφατικών ή ανεπαρκών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, δεν προκύπτουν, κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρμόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι εφαρμογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από της παραδοχές της απόφασης δημιουργούνται αμφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ουσιαστική διάταξη νόμου. Ο λόγος αυτός αναφέρεται σε πλημμέλειες αναγόμενες στη διατύπωση του αποδεικτικού πορίσματος, στο οποίο στηρίζεται το διατακτικό της απόφασης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση της προσβαλλομένης αποφάσεως (αρθρ. 561 παρ.2 ΚΠολΔικ) το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο, μετά από συνεκτίμηση των ενώπιόν του, νομίμως επικληθέντων και προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε, κατ' ανέλεγκτη κρίση αναφορικά με την ένδικη αγωγή των αναιρεσιβλήτων κατά του αναιρεσείοντος για αναγνώριση της από κληρονομική διαδοχή συγκυριότητάς τους επί του επιδίκου ακινήτου και τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής του στα κτηματολογικά βιβλία, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Ο αποβιώσας την 18η Απριλίου 1991 πατέρας των εναγόντων Θ. Γ. του Δ., ήτο κύριος των εξής ακινήτων:1) Ενός αγρού εκτάσεως ή εμβαδού 9.584 τμ. ο οποίος κείται στη θέση "..." περιοχής ... του Δήμου Πάτμου που συνορεύει γύρωθεν προς βορράν με δημόσια οδό, πέραν της οποίας υπάρχουν δημοτικές εκτάσεις (βοσκότοποι), προς νότον με το υπ' αριθμόν 2 (δύο) κατωτέρο περιγραφόμενο ακίνητο, ανατολικώς με δημοσίαν οδόν πέραν της οποίας είναι ιδιοκτησία του Ι. Ν., εν μέρει δε και δημοτική έκταση και δυτικά με δημοσία επίσης οδό πέραν της οποίας υπάρχει ωσαύτως δημοτική έκταση. 2) Ενός ετέρου αγρού συνεχόμενου του πρώτου εμβαδού τμ. 1.248 κειμένου στην αυτήν ως άνω θέση "..." περιοχής ... του Δήμου Πάτμου και συνορευομένου γύρωθεν προς βορράν με το υπ' αριθμόν 1 ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο, προς νότον με δημοτικές εκτάσεις (βοσκότοπους) και προς ανατολάς με δημοτικές ωσαύτως εκτάσεις. Τα παραπάνω δύο ακίνητα απέκτησε με πώληση ο πατέρας των εναγόντων Θ. Γ. του Δ., δυνάμει του υπ' αριθμόν .../1970 Πωλητηρίου Συμβολαίου του τέως Συμβολαιογράφου Πάτμου Ιωάννου Αθανασίου ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ, το οποίο μετεγράφη νομίμως στα τότε Υποθηκικά βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Πάτμου. Πωλητής δικαιοπάροχος του πατέρα των εναγόντων υπήρξε ο εναγόμενος Δήμος, ο οποίος δια του νομίμου τότε εκπροσώπου του Ν. Κ. του Ι., Δημάρχου τότε του Δήμου Πάτμου και αφού τηρήθηκαν οι νόμιμες διοικητικές προδικασίες, προέβη στη σύναψη της πωλήσεως κατά τα προαναφερθέντα. Δυνάμει της υπ' αριθμ. .../2.11.2007 πράξης αποδοχής κληρονομίας της Συμβολαιογράφου Λέρου Φροσύνης Αποστόλου Τζανουδάκη οι ενάγοντες απέκτησαν την κυριότητα επί των δύο ως άνω ακινήτων κατά ποσοστό 1/11 -εξ αδιαιρέτου έκαστος λόγο κληρονομίας από τον πατέρα τους. Περαιτέρω, προέκυψε ότι με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η περιοχή του Δήμου Πάτμου κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση στα πλαίσια της διαδικασίας για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, κατά το Ν. 2308/1995. Κατά το άρθρο 2 τού νόμου αυτού κλήθηκαν όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολόγια βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα της συγκεκριμένης υπό κτηματογράφηση περιοχής να υποβάλλουν σχετική δήλωση με περιγραφή του δικαιώματος τους και αναφορά στην αιτία κτήσης του και να προσκομίσουν τους τίτλους κτήσης. Οι ενάγοντες υπέβαλαν δήλωση δικαιώματος για τα παραπάνω ακίνητα και στις δύο αναρτήσεις. Κατά την διάρκεια της κτηματογραφήσεως του Δήμου Πάτμου με δηλώσεις τους έγγραφες, δηλώσαν τα ακίνητα στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως ακίνητα ανήκοντα στον πάτερα τους Θ. Γ. του Δ. και κατά κληρονομιά σε αυτούς. Παρ' όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι προσκομίσαν τον τίτλο κτήσεως του πατέρα τους, δηλαδή το υπ' αριθμόν .../1970 Πωλητήριο Συμβόλαιο του τέως Συμβολαιογράφου Πάτμου Ιωάννου ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ, εντούτοις κατά την κτηματογράφηση της περιοχής τα άνω ακίνητα τους δεν καταχωρήθηκαν στο όνομα του πατέρα τους και λόγω κληρονομίας σ' αυτούς και δεν συμπεριλήφθηκαν στην όμορη προς βορράν ετέρα ιδιοκτησία του για την οποία συνετάγη το ΚΑΕΚ ... παρά το γεγονός ότι στον υπάρχον σχεδιασμό του Κτηματολογίου τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη ανάρτηση, του σχετικού Κτηματολογικού πίνακα, περιλαμβάνοντο και τα ακίνητα του άνω συμβολαίου. Ειδικότερα: Κατά την αρχική κτηματολογική τοπογράφηση συνετάγη το ΚΑΕΚ ... στο οποίο περιλαμβάνετο έκταση τ.μ.16.735 η οποία ανήκε εξ ολοκλήρου στον πατέρα των αιτούντων, αφού άλλωστε η έκταση αυτή, το μεν εκαλύπτετο από νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, το δε αποτελούσε ένα σύνολο αυτόνομο και αυτοτελές, αυστηρά προσδιορισμένο στην πράξη με περιτοίχιση. Το τοπογραφικό διάγραμμα του πρώτου Κτηματολογικού σχεδιασμού προσαρτάται στην αγωγή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ωσαύτως και κατά την δεύτερη ανάρτηση, συμπεριλαμβανόταν στο ΚΑΕΚ ... το επίδικο τμήμα, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην αγωγή απόσπασμα μετά του σχετικού κτηματολογικού διαγράμματος δεύτερης ανάρτησης. Ακολούθως όμως απεσπάσθη ένα τμήμα από το αρχικό ΚΑΕΚ ... εμβαδού τ.μ. 8.158,16 το οποίο και ενέταξαν στο ΚΑΕΚ ..., στο οποίο περιλαμβάνεται Δημοτική ιδιοκτησία. Το αποσπασθέν τμήμα έχει-εμβαδόν τ.μ. 8.158,16, ορίζεται με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,66,1 στο από Ιούνιο 2010 τοπογραφικό διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Α. Τ. το οποίο προσαρτάται στην αγωγή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και αναφορικά με το άνω διάγραμμα συνορεύεται Προς βορράν και επί πλευρών 41-42, 42-43, 43-44 μήκους μέτρων 8.36, 20.02, 16.45 αντίστοιχα με ΚΑΕΚ ..., επί πλευρών 46-47, 47-48 μήκους μέτρων 10.81, 6.59 με ΚΑΕΚ ..., επί, πλευρών 50-51, 51-52, 52-53 μήκους μέτρων 32.44, 14.91 και 22.27 αντίστοιχα με ΚΑΕΚ ..., προς ανατολάς και επί πλευρών 53-54, 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61, 61-62, 62-63, 63-64 μήκους μέτρων 3.18, 4.97, 18.65, 5.46, 11.60, 7.44, 6.15, 3.54, 1.57, 3.55, 5.24 και επί πλευρών 9-10 και 10-11 μήκους μέτρων 6.05, 3.08, αντίστοιχα με ΚΑΕΚ ..., προς νότον και επί πλευρών 64-65, 65-66, 66-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 11-12.μήκους μέτρων 7.62, 11.92, 15.31, 13.11, 4.70, 0.26, 0.29, 0.38, 2.78, 5.01, 11.74, 15.79 με ΚΑΕΚ ... και προς δυσμάς και επί πλευρών 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34, 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41 μήκους μέτρων 2.39, 2.78, 4.69, 4.48, 3.42, 3.96, 3.87, 2.17, 6.32, 3.71, 1.52, 2.27, 0.88, 0.72, 2.42, 12.49, 12.73, 2.47, 6.36, 2.13, 6.85, 3.02, 5.17, 5.15, 3.26, 1.92, 2.56, 3.98, 1.89 με ΚΑΕΚ ... και επί πλευράς 45-46 μήκους 5.77 με ΚΑΕΚ .... Τα παραπάνω κατατέθηκαν με σαφήνεια και ακρίβεια, αλλά και από ιδία κυρίως αντίληψη της μάρτυρος των εναγόντων, της οποίας η κατάθεση ενισχύεται και απ' όλα τα επικαλούμενα και νομίμως προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, χωρίς να παραλείπεται κανένα απολύτως απ' αυτά.
Κατόπιν τούτων, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή ως ουσία βάσιμη, να αναγνωριστεί ότι οι ενάγοντες είναι συγκύριοι κατά 1/11 εξ αδιαιρέτου, έκαστος στο επίδικο τμήμα, καθώς και να διαταχθεί η διόρθωση των πρώτων εγγραφών στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Δήμου Πάτμου, ώστε στα ακίνητα αυτά να καταχωρισθούν συγκύριοι κατά το ως άνω ποσοστό εξ αδιαιρέτου οι ενάγοντες και με τίτλους κτήσης τους προαναφερθέντες, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας".Με αυτά που δέχθηκε και έτσι που έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο, διέλαβε στην απόφασή του ανεπαρκείς και ασαφείς αιτιολογίες που δημιουργούν αμφιβολίες για το αν παραβιάστηκαν οι προπαρατεθείσες περί απαιτήσεως κυριότητας, από κληρονομική διαδοχή, διατάξεις. Ειδικότερα κατά τις παραδοχές της αποφάσεως το επιφανείας 8158,16 τμ. επίδικο αποσπάστηκε από ΚΑΕΚ εκδοθέν στο όνομα του δικαιοπαρόχου των εναγόντων επιφανείας 16735 τμ., ενώ ο επικαλούμενος τίτλος καλύπτει 10832 τμ.(9584+1248), ήτοι 5903 τμ. εκτός του τίτλου, των οποίων η απόκτηση δεν καλύπτεται από την αναφορά "ότι, αποτελούν μετά του επιδίκου ένα σύνολο αυτοτελές και αυτόνομο αυστηρά προσδιορισμένο" ούτε αναφέρεται ότι το επίδικο είναι τμήμα της καλυπτομένης από τίτλο εκτάσεως των 10832 τμ. Οι αιτιολογίες αυτές δεν καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο για την ορθή ή όχι εφαρμογή των προπαρατεθεισών διατάξεων, τις οποίες το δικαστήριο εκ πλαγίου παραβίασε και στέρησε την απόφασή του από νόμιμη βάση. Ενόψει τούτων ο από τη διάταξη του αριθμού 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔικ τρίτος λόγος της αναιρέσεως πρέπει να γίνει δεκτός, ως ουσιαστικά βάσιμος, ενώ η επίκληση στο αναιρετήριο, ως προς το λόγο αυτό της διατάξεως του αριθμού 1 του ίδιου άρθρου οφείλεται, προφανώς, σε παραδρομή. Συνακόλουθα η προσβαλλομένη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί και να παραπεμφθεί η υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλο δικαστή, εκτός εκείνου που δίκασε (άρθρο 580 παρ.3 ΚΠολΔικ), ενώ πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή στον αναιρεσείοντα Δήμο του ως εκ περισσού κατατεθέντος από αυτόν παραβόλου (άρθρ. 495 παρ.4 ΚΠολΔικ). Οι αναιρεσίβλητοι, ως ηττώμενοι διάδικοι, πρέπει να καταδικασθούν στη δικαστική δαπάνη του αναιρεσείοντος (άρθρα 176,180 παρ.1και 183 ΚΠολΔικ), μειωμένη όμως κατά το άρθρο 281 παρ.2 του Ν. 3463/2006.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμ. 189/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κώ.
Παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κώ, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλο δικαστή, εκτός εκείνου που εξέδωσε την αναιρούμενη απόφαση.
Διατάσσει να επιστραφεί στον αναιρεσείοντα το κατατεθέν από αυτόν παράβολο.
Καταδικάζει τους αναιρεσίβλητους στη δικαστική δαπάνη του αναιρεσείοντος, την οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600) Ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 19 Μαΐου 2015.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 20 Μαΐου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή