Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1167 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παύση οριστική ποινικής διώξεως, Παραγραφή, Παράβαση καθήκοντος, Αναβολής αίτημα, Ακροάσεως έλλειψη.
Περίληψη:
Μη απάντηση από το Δικαστήριο στο αίτημα αναβολής της δίκης. Δημιουργία λόγου αναιρέσεως κατ' άρθρα 170 § 1 και 510 § 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης και παραγραφή λόγω παρόδου οκταετίας από την τέλεση του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος και παύση οριστική της ποινικής δίωξης από τον Άρειο Πάγο, αφού κρίθηκε παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης και ένας λόγος αναίρεσης παραδεκτός και βάσιμος.
Αριθμός 1167/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή-Εισηγητή, Γεώργιο Μπατζαλέξη και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Απριλίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Αργυρώ Περσίδου, περί αναιρέσεως της 309/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (μετ.Χαλκίδας).
Με πολιτικώς ενάγοντα τον ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αθανάσιο Τάρτη.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών (μετ.Χαλκίδας), με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29 Δεκεμβρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως και στους από 29 Μαρτίου 2010 προσθέτους λόγους, τα οποία καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 36/2010.

Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως και να παύσει οριστικά η ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η κρινόμενη από 29-12-2009 αίτηση του ... για αναίρεση της υπ' αριθμ. 309/2009 καταδικαστικής απόφασης υπ' αριθμ. 309/2009 καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών που συνεδρίασε στη Χαλκίδα, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα. Επομένως είναι παραδεκτή και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω. Μαζί με αυτήν θα συνεταξετασθούν και οι από 24-3-2010 πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης που άσκησε παραδεκτά ο αναιρεσείων με ιδιαίτερο δικόγραφο (άρθρο 509 παρ. 2 ΚΠΔ). Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Β ΚΠΔ λόγο αναίρεσης της απόφασης είναι και η έλλειψη ακρόασης κατά το άρθρο 170 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, η οποία επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας. Η ακυρότητα αυτή επέρχεται κατά τη διάταξη του άρθρου 170 παρ. 2 στοιχ. α ΚΠΔ, στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωμα που ρητά τους παρέχεται από το νόμο και το δικαστήριο τους το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για το σχετικό αίτημα. Τέτοιο δικαίωμα αποτελεί και εκείνο του κατηγορουμένου, όταν σύμφωνα με το άρθρο 352 ΚΠΔ, υποβάλλεται αίτημα της αναβολής για να κληθούν και εξετασθούν μάρτυρες στο ακροατήριο ή προσκομίσει κρίσιμα έγγραφα που δεν προσκόμισε στο Δικαστήριο. Ανεξαρτήτως του ότι η παραδοχή ή μη του αιτήματος αυτού υπόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας οφείλει αυτό να απαντήσει στο εν λόγω αίτημα. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ο συνήγορος του κατηγορουμένου Δημήτριος Κασσαβέτης, μετά την ανάγνωση των εγγράφων, μεταξύ των οποίων και η από ... έκθεση αυτοψίας των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γραφείου Πολεοδομίας του Δήμου ... και ... και την εξέταση της μάρτυρα υπεράσπισης ..., ζήτησε την αναβολή της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις, "προκειμένου να κληθούν και να προσέλθουν ο υπάλληλος που υπέγραψε την έκθεση αυτοψίας και ο Δ/ντης των Τεχνικών Υπηρεσιών και να προσκομισθούν έγγραφα από τον κατηγορούμενο. Επί της παραπάνω αιτήσεως, η οποία ήταν ορισμένη κατά το πρώτο μέρος της, επιφυλάχθηκε αρχικώς να αποφασίσει (βλ. 64 σελίδα της προσβαλλόμενης απόφασης), στη συνέχει όμως, η διαδικασία ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε σχετική η πληττόμενη καταδικαστική απόφαση (κατά παραδοχή της έφεσης του Εισαγγελέα κατά της αθωωτικής απόφασης του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου), στο αιτιολογικό της οποίας, αλλά ούτε και στο διατακτικό ουδέν διαλαμβάνεται για την απόρριψη του άνω αιτήματος του κατηγορουμένου, καίτοι υπήρξε πρόταση της Εισαγγελέα της έδρας για την απόρριψη του αιτήματος αναβολής. Έτσι δημιουργήθηκε ο προαναφερόμενος λόγος αναίρεσης, ο οποίος και αποτελεί τον σχετικό πρώτο λόγο της κρινόμενης αίτησης και ο οποίος πρέπει να γίνει δεκτός και παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων (κυρίων και πρόσθετων), πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.
Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 112 και τις όμοιες των άρθρων 111 και 113 ΠΚ, όπως το τελευταίο ισχύει, το αξιόποινο εξαλείφεται με την παραγραφή, η οποία προκειμένου για πλημμελήματα είναι πέντε έτη και αρχίζει από τότε που τελέσθηκε η πράξη. Η προθεσμία αναστέλλεται για όσο διαρκεί η κύρια διαδικασία και ωσότου γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, πάντως, όμως, όχι πέραν των τριών ετών για πλημμελήματα. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1β, 370 στοιχ. β και 511 ΚΠΔ προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσμός δημόσιας τάξης, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της Ποινικής διαδικασίας, ακόμη και από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος, διαπιστώνει τη συμπλήρωση της παραγραφής, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά παραδεκτή για το λόγο ότι ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως και περιέχεται σ' αυτήν, κατά τα άρθρα 474 παρ. 2 και 509 του ΚΠΔ ένας τουλάχιστον παραδεκτός λόγος αναίρεσης, από εκείνους οι οποίοι περιοριστικώς αναφέρεται στο άρθρο 510 ΚΠΔ, ο οποίος κρίθηκε βάσιμος.
Παύει οριστικά την ποινική δίωξη. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) μηνών, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη για τρία (3) έτη, για την τιμωρούμενη ως πλημμέλημα (άρθρο 259 ΠΚ) πράξη της παράβαση καθήκοντος η οποία φέρεται ότι είχε τελεσθεί στη Χαλκίδα στις 27-2-2002. Έτσι, αυτή έχει υποπέσει σε παραγραφή, αφού από τον τελευταίο χρόνο και μέχρι τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης (20-4-2010) είχε παρέλθει χρονικό διάστημα, υπολογιζόμενου και του χρόνου της τριετούς αναστολής, μεγαλύτερο της οκταετίας και το αξιόποινο τη ως άνω πράξεως έχει εξαλειφθεί με παραγραφή. Εντεύθεν και αναιρουμένης της αποφάσεως κατά τα ως άνω εκτεθέντα, πρέπει η κατά τον κατηγορούμενο ασκηθείσα ποινική δίωξη για την παράβαση καθήκοντος να παύσει οριστικώς.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμ. 309/2009 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών που συνεδρίασε στη Χαλκίδα. Και Παύει οριστικώς την κατά του κατηγορουμένου ..., ασκηθείσα ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος, που φέρεται ότι τέλεσε αυτός στη Χαλκίδα στις 27 Φεβρουαρίου 2002.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 1 Ιουνίου 2010.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 4 Ιουνίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή