Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 450 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ψευδής καταμήνυση, Ψευδορκία μάρτυρα, Ακροάσεως έλλειψη.
Περίληψη:
Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως με λόγο την έλλειψη ακροάσεως και την έλλειψη αιτιολογίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 450/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φώτιου Μακρή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Γεωργίας Στεφανοπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ...., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πέτρο Γεωργάτο, περί αναιρέσεως της 4185/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγοντα τον ...., που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 16 Οκτωβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1679/2008.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του ΚΠΔ, λόγος αναίρεσης της απόφασης είναι και η έλλειψη ακρόασης κατά το άρθρο 170 παρ. 2, η οποία επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας. Η ακυρότητα αυτή επέρχεται κατά τη διάταξη του άρθρου 170 παρ. 2 στοιχ. α' του ΚΠΔ, στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωμα που ρητά τους παρέχεται από το νόμο και το δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να απαντήσει στο σχετικό αίτημα, ανεξαρτήτως του ότι η παραδοχή ή μη του αιτήματος αυτού υπόκειται, κατά τα προαναφερθέντα, στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων επικαλείται ότι κατά την ενώπιον του εφετείου συζήτηση της υποθέσεως κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως προκειμένου να κληθεί και να καταθέσει η μάρτυρας ..... η οποία είχε εξετασθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο και το δικαστήριο ουδόλως απήντησε επί του άνω αιτήματος του. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως είναι αβάσιμος, αφού από την επιτρεπτή για τη βασιμότητα αυτού επισκόπηση των πρακτικών της δίκης, δεν προκύπτει ότι καθ'οποιοδήποτε τρόπο υποβλήθηκε τέτοιο αίτημα αναβολής ώστε από την μη απάντηση του δικαστηρίου να θεμελιώνεται ο επικαλούμενος λόγος αναιρέσεως. Περαιτέρω, αβάσιμος και απορριπτέος είναι και ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Δ'του Κ.Π.Δ με τον οποίο πλήττεται η απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας. Ειδικότερα,ο αναιρεσείων αιτιάται την προσβαλλόμενη απόφαση για το ότι ενώ μεταξύ των αναγνωσθέντων εγγράφων περιέχονται α) φωτοτυπία κατηγορητηρίου κατά ..... και β) η από 8-1-2007 ένορκη βεβαίωση του ....., τα τελευταία δύο έγγραφα το δικαστήριο δεν τα έλαβε υπόψη του. Όμως από το προοίμιο του σκεπτικού της αποφάσεως προκύπτει ότι το δικαστήριο προκειμένου να αχθεί στην καταδικαστική για τον κατηγορούμενο κρίση του έλαβε υπόψη του όλα τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, για δε την πληρότητα της αιτιολογίας του, κατά τούτο, δεν ήταν αναγκαίο να μνημονεύει ειδικώς και να αναφέρεται ξεχωριστά σε καθένα από τα έγγραφα και να διαλαμβάνει τι προέκυψε από αυτά.
Συνεπώς, είναι αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως, καταδικασθεί δε ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 Κ.Π.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 16 Οκτωβρίου 2008 αίτηση του ...., για αναίρεση της υπ' αριθμ. 4185/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Και.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Ιανουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή