Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1481 / 2018    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Κλοπή, Απαράδεκτο αναιρέσεως, Έξοδα.
Περίληψη:
Από κοινού κατ' εξακολούθηση διακεκριμένη κλοπή τετελεσμένη και σε
απόπειρα. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι λόγοι. Ορισμένες αιτιάσεις
απαράδεκτες. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως και επιβάλλει τα έξοδα.

Αριθμός 1481/2018

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή και Γεώργιο Παπαηλιάδη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 1η Φεβρουαρίου 2017, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου Παπαγεωργίου, (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Τ. Π. του Ε., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παναγιώτη Χριστόπουλο, για αναίρεση της υπ' αριθ. 185/2016 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Αυγούστου 2016 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό .../2016.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 45 του Π.Κ. "αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός της πράξης". Με τον όρο "από κοινού" νοείται αντικειμενικώς, σύμπραξη κατά την εκτέλεση της κύριας πράξης και υποκειμενικώς, κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο καθένας συμμέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του διαπραττόμενου εγκλήματος, γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με το δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήματος και να θέλει ή να αποδέχεται να ενώσει τη δική του δράση με εκείνην του άλλου προς πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος. Η σύμπραξη κατά την εκτέλεση της κύριας πράξης μπορεί να συνίσταται στο ότι ο καθένας πραγματώνει με την επί μέρους πράξη του την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ή ότι η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος πραγματώνεται με τις συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμέτοχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να είναι αναγκαίο να αναφέρονται στη δικαστική απόφαση και οι επί μέρους πράξεις καθενός από τους συναυτουργούς (Ολομ. Α.Π. 50/1990). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 372 παρ. 1α του Π.Κ. "όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της κλοπής απαιτείται η αφαίρεση με θετική ενέργεια από την κατοχή άλλου ξένου εξ ολοκλήρου ή μερικώς κινητού πράγματος με σκοπό την παράνομη ιδιοποίησή του. Κατά τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 1 του Π.Κ. "όποιος, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα, επιχειρεί πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης, τιμωρείται, αν το κακούργημα ή πλημμέλημα δεν ολοκληρώθηκε, με ποινή ελαττωμένη (άρθρ. 83 Π.Κ.)". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι για την ύπαρξη απόπειρας απαιτείται πράξη η οποία επιχειρείται με δόλο τέλεσης ορισμένου εγκλήματος και περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως, σαν τέτοια δε πρέπει να θεωρηθεί κάθε ενέργεια του δράστη με την οποία, αν δεν ήθελε από οποιοδήποτε λόγο ανακοπεί, οδηγεί, αναμφισβήτητα, στην πραγμάτωση αυτού ή τελεί προς αυτή σε τέτοια αναγκαία και άμεση σχέση συνάφειας ώστε κατά κοινή αντίληψη να θεωρείται σαν τμήμα αυτής. Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Κ. "όποιος επιχείρησε να εκτελέσει πλημμέλημα με μέσο ή κατά αντικειμένου τέτοιας φύσης ώστε να αποβαίνει απολύτως αδύνατη η τέλεση του εγκλήματος αυτού, τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 83 μειωμένη στο μισό". Με την τελευταία διάταξη, ως απρόσφορη απόπειρα νοείται η απόλυτα απρόσφορη απόπειρα. Τούτο διότι στον Ποινικό Κώδικα η σχετικά απρόσφορη απόπειρα τιμωρείται κατά το άρθρο 42, όπως η πρόσφορη, δηλαδή το μισοτελειωμένο έγκλημα. Σχετικά απρόσφορη είναι η απόπειρα όταν α) το μέσο που χρησιμοποιήθηκε ή η ενέργεια που έγινε, είναι μεν καθεαυτά πρόσφορα για την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ικανά να επιφέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, είτε λόγω αδεξιότητας της ενέργειας, είτε λόγω απολύτως τυχαίων περιστάσεων και β) το αντικείμενο κατά του οποίου κατευθυνόταν η ενέργεια του δράστη ήταν μεν επιδεκτικό τέλεσης του εγκλήματος, αλλά από τυχαία περιστατικά δεν βρισκόταν στον τόπο όπου ο δράστης νόμιζε ότι θα το προσέβαλε αποτελεσματικά. Τέλος, στην περίπτωση του εγκλήματος της κλοπής, τετελεσμένης ή σε απόπειρα, για τη συνδρομή της επιβαρυντικής περιστάσεως του άρθρου 374 στοιχ. δ' του Π.Κ., απαιτείται η ένωση δύο ή περισσότερων προσώπων με σκοπό τη διάπραξη απροσδιόριστης σειράς κλοπών, κατ' εξακολούθηση ή όχι, γνώση καθενός από αυτούς ότι είναι ενωμένοι για τον ανωτέρω σκοπό και θέληση για τη διάπραξη κλοπών ή ληστειών, ενώ για τη συνδρομή της επιβαρυντικής περίστασης της τελέσεως του συγκεκριμένου εγκλήματος κατ' επάγγελμα (άρθρο 374 στοιχ. ε' Π.Κ.), απαιτείται, κατ' άρθρο 13 στοιχ. στ' του Π.Κ., αντικειμενικά μεν επανειλημμένη τέλεση αυτού, χωρίς απαραιτήτως να έχει προηγηθεί και καταδίκη του δράστη, υποκειμενικά δε σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδημα από την επανειλημμένη τέλεσή του. Κατ' επάγγελμα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη φορά, όχι όμως ευκαιριακά αλλά βάσει σχεδίου, όταν, δηλαδή, από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης και την οργανωμένη ετοιμότητά του με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος. Κατά συνήθεια τέλεση της κλοπής, υπάρχει, κατά τις ίδιες διατάξεις (άρθρα 374 στοιχ. ε', 13 στοιχ. στ' Π.Κ.), όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη αυτής ως στοιχείο της προσωπικότητάς του. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του Κ.Ποιν.Δ., όταν αναφέρονται σ' αυτήν, με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Ειδικότερα, ως προς την έκθεση των αποδείξεων αρκεί η γενική, κατά το είδος τους, αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο αποδεικτικό μέσο αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. Όμως, δεν αποτελούν λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση των εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Ποιν.Δ., λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, εσφαλμένη δε εφαρμογή συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρμοσε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση (Ολομ. Α.Π. 3/2008 και 1/2015). Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 185/2016 απόφασή του, το Τριμελές Εφετείο Θράκης κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα διακεκριμμένων κλοπών, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένων και σε απόπειρα, από δύο που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές και που ενεργούν κλοπές κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, πράξεις που τέλεσε από κοινού μετά του συγκατηγορουμένου του Κ. Π. του Β., και τον καταδίκασε σε ποινή καθείρξεως έξι (6) ετών. Στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το δικάσαν Τριμελές Εφετείο Θράκης, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των μνημονευομένων, κατά το είδος τους, αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε, ανελέγκτως, κατά λέξη, τα εξής: "Στους παρακάτω αναφερόμενους τόπους και χρόνους οι κατηγορούμενοι, έχοντας ενωθεί για τη διάπραξη απροσδιόριστων εκ των προτέρων κλοπών, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενεργώντας με πρόθεση και από κοινού, αφαίρεσαν και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από τη κατοχή άλλων ξένα κινητά πράγματα, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν από κοινού παράνομα, στις πράξεις τους δε αυτές προέβησαν κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και συγκεκριμένα: (α) Στις 7-9-2011 και από ώρα 10:30 έως 13:00, στη Δράμα, επί της οδού ..., παραβίασαν, από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 4ου ορόφου ιδιοκτησίας της Δ. Σ. του Κ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν μία χρυσή βέρα και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. (β) Στις 10-9-2011 και από ώρα 19:45 έως 21:50, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 2ου ορόφου ιδιοκτησίας της Λ. Ε. του Β. - Κ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν το ποσό των 100 ευρώ, καθώς και διάφορα χρυσαφικά - κοσμήματα αξίας 7.200 ευρώ, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. (γ) Στις 10-9-2011 και από ώρα 19:45 έως 21:50, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 2ου ορόφου ιδιοκτησίας του Σ. Χ. του Δ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν ένα φο μπιζού αξίας 70 ευρώ, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα. (δ) Στις 24-9-201 1 και από ώρα 19:00 έως 23:00, στην Καβάλα, επί της οδού ... παραβίασαν από κοινού την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 5ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Α. Σ. του Γ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν χρυσαφικά - κοσμήματα συνολικής αξίας 2.000 ευρώ, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. (ε) Στις 30-9-2011, κατά το χρονικό διάστημα από 12:30 έως 20:30 η ώρα, στην Αλεξανδρούπολη, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 1ου ορόφου πολυκατοικίας ιδιοκτησίας της Β. Κ. του Ε., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν χρυσαφικά - κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. (στ) Στις 30-9-2011, κατά το χρονικό διάστημα από 12:30 έως 20:30 η ώρα, στην Αλεξανδρούπολη, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 1ου ορόφου πολυκατοικίας ιδιοκτησίας της Σ. Π. του Σ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα.
(ζ) Στις 24-10-2011 και από 19:30 η ώρα έως 21:30 η ώρα, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 2ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Μ. Ι. του Π., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν χρυσαφικά συνολικής αξίας 1.200 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα. (η) Στις 24-10-2011 και από 12:00 η ώρα έως 01:05 η ώρα, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 2ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Κ. Ν. του Γ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 4.700 ευρώ, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα. (θ) Στις 24-10-201 1 και από 18:30 η ώρα έως 00:30 η ώρα, στην Καβάλα, επί της οδού ..., έχοντας αποφασίσει από κοινού να εκτελέσουν το πλημμέλημα της κλοπής, δηλαδή να αφαιρέσουν από την κατοχή άλλου ξένο ολικά κινητό πράγμα, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα επιχείρησαν πράξη, που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης και συγκεκριμένα, αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα εισόδου δύο διαμερισμάτων του 2ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Α. Π. του Γ., εισήλθαν εντός αυτών και προσπάθησαν να αφαιρέσουν αντικείμενα κλοπής, αλλά η πράξη τους αυτή δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική τους θέληση αλλά από εμπόδια εξωτερικά και συγκεκριμένα επειδή δεν βρήκαν πράγματα αξίας για να αφαιρέσουν. (ι) Στις 7/8-11-2011, κατά το χρονικό διάστημα από 23:00 έως 06:00, στην Καβάλα, επί της οδού ... έχοντας αποφασίσει από κοινού να εκτελέσουν το πλημμέλημα της κλοπής, δηλαδή να αφαιρέσουν από την κατοχή άλλου ξένο ολικά κινητό πράγμα, με σκοπό να το
ιδιοποιηθούν παράνομα επιχείρησαν πράξη, που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης και συγκεκριμένα, αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα διαμερίσματος του 2ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Α. Α. του Α., εισήλθαν εντός αυτού και προσπάθησαν να αφαιρέσουν αντικείμενα κλοπής, αλλά η πράξη τους αυτή δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική τους θέληση αλλά από εμπόδια εξωτερικά και συγκεκριμένα επειδή δεν βρήκαν πράγματα αξίας για να αφαιρέσουν. (ια) Στις 7-11-2011, κατά το χρονικό διάστημα από 20:00 ώρα έως 21:30, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν, από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 2ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Α. Μ. του Γ.,
εισήλθαν εντός και αφαίρεσαν χρυσαφικά - κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. (ιβ) Στις 7-11-2011 και ώρα 23:00, στην Καβάλα, επί της ..., έχοντας αποφασίσει από κοινού να εκτελέσουν το πλημμέλημα της κλοπής, δηλαδή να αφαιρέσουν από την κατοχή άλλου ξένο
ολικά κινητό πράγμα, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα επιχείρησαν πράξη, που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης και συγκεκριμένα, αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα διαμερίσματος του 7ου ορόφου, ιδιοκτησίας Φ. ’. του Γ., εισήλθαν εντός αυτού και προσπάθησαν να αφαιρέσουν αντικείμενα κλοπής, αλλά η πράξη τους αυτή δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική τους θέληση αλλά από εμπόδια εξωτερικά και συγκεκριμένα επειδή δεν βρήκαν πράγματα αξίας για να αφαιρέσουν. (ιγ) Κατά το χρονικό διάστημα από 14:00 ώρα της 10- 11-2011 έως 18:00 ώρα της 11-11-2011, στην Καβάλα, επί της οδού ..., έχοντας αποφασίσει από κοινού να εκτελέσουν το πλημμέλημα της κλοπής, δηλαδή να αφαιρέσουν από την κατοχή άλλου ξένο
ολικά κινητό πράγμα, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα, επιχείρησαν πράξη, που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης και συγκεκριμένα, αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα διαμερίσματος του 1ου ορόφου, ιδιοκτησίας Σ. Η. του Ι., εισήλθαν εντός αυτού και προσπάθησαν να αφαιρέσουν αντικείμενα κλοπής, αλλά πράξη τους αυτή δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική τους θέληση, αλλά από εμπόδια εξωτερικά και συγκεκριμένα επειδή δεν βρήκαν πράγματα αξίας για να αφαιρέσουν. (ιδ) Κατά το χρονικό διάστημα από 13:00 ώρα της 12- 11-2011 έως 09:00 ώρα της 18-11-2011, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 7ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Α. Ι. του Κ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν ένα μπεζ φορητό κασετόφωνο, άγνωστης αξίας, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα. (ιε) Το χρονικό διάστημα από 10:00 ώρα της 14-11-2011 έως 19:20 ώρα της 15-11-2011, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν, από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 5ου ορόφου, ιδιοκτησίας της Φ. Β. του Δ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας 25.000 ευρώ, καθώς κι ένα αδιάβροχο μπουφάν μαύρου χρώματος, μάρκας adidas, σύμφωνα με δήλωση παθούσας, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. (ιστ) Στις 15-11-2011, κατά τις απογευματινές ώρες, στην Καβάλα, επί της οδού ..., έχοντας αποφασίσει από κοινού να εκτελέσουν το πλημμέλημα της κλοπής, δηλαδή να αφαιρέσουν από την κατοχή άλλου ξένο ολικά κινητό πράγμα, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα επιχείρησαν πράξη, που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης και συγκεκριμένα αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα διαμερίσματος του 1ου ορόφου, ιδιοκτησίας Π. Τ. του Θ., εισήλθαν εντός αυτού και προσπάθησαν να αφαιρέσουν αντικείμενα κλοπής, αλλά η πράξη τους αυτή δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική τους θέληση, αλλά από εμπόδια εξωτερικά και συγκεκριμένα επειδή δεν βρήκαν πράγματα αξίας για να αφαιρέσουν. (ιζ) Στις 15-11-2011, κατά τις απογευματινές ώρες, στην Καβάλα, επί της οδού ... παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 3ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Τ. Ε. του Α., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν 3 χρυσές λίρες Αγγλίας, με σκοπό να τις ιδιοποιηθούν παράνομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν της αναγνώρισης των κατηγορουμένων από τις εξετασθείσες μάρτυρες N. M. και Φ. Β., οι οποίες τους είχαν δει κατά τη διάπραξη της ως άνω υπό στοιχείο
(ιε) κλοπής, η τέλεση από αυτούς των λοιπών πράξεων επιβεβαιώνεται, τόσο από την ιδιαίτερη μεθοδολογία της δράσης τους και δη της διάρρηξης με ιδιάζουσα δεξιοτεχνία των εξωτερικών θυρών διαμερισμάτων με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου, όσο και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που πραγματοποιήθηκε δυνάμει των υπ' αριθ. 58/2011 και 10/2012 βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Δράμας, από την οποία προέκυψε η παρουσία και τηλεφωνική συνομιλία των κατηγορουμένων στους τόπους διάπραξης των ανωτέρω κλοπών κατά τους εκάστοτε χρόνους διάπραξης αυτών. Στις προαναφερθείσες δε πράξεις τους οι κατηγορούμενοι προέβησαν κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, καθόσον από την αλλεπάλληλη τέλεση αυτών, αλλά και την υποδομή, την οποία, όντας ανεπάγγελτοι και στερούμενοι άλλων εισοδημάτων για το βιοπορισμό τους, είχαν διαμορφώσει για την επανειλημμένη διάπραξη κλοπών, υπό συνθήκες διαρκούς ετοιμότητας, άρτιου σχεδιασμού, επιδέξιας εκτέλεσης και συντονισμένης δράσης μεταξύ τους, προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος και σταθερή ροπή τους προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητας τους. Επομένως πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι για τις ως άνω αποδιδόμενες σ' αυτούς πράξεις". Ακολούθως, το Τριμελές Εφετείο Θράκης, με το διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεώς του, κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο του ότι από κοινού με τον συγκατηγορούμενό του Κ. Π. του Β.: "Στους παρακάτω αναφερόμενους τόπους και χρόνους με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος και δη της κλοπής, σε τετελεσμένη μορφή και σε απόπειρα, ενεργώντας με πρόθεση και από κοινού, είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και με κοινό προς τούτο δόλο, στις κάτωθι καθοριζόμενες περιπτώσεις αφαίρεσαν ξένα κινητά πράγματα από την κατοχή άλλων προσώπων, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν από κοινού παράνομα. Συγκεκριμένα: (α) Στις 7-9-2011 και από ώρα 10:30 έως 13:00, στη Δράμα, επί της οδού ..., παραβίασαν, από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 4ου ορόφου ιδιοκτησίας της Δ. Σ. του Κ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν μία χρυσή βέρα και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. (β) Στις 10-9-2011 και από ώρα 19:45 έως 21:50, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 2ου ορόφου ιδιοκτησίας της Λ. Ε. του Β. - Κ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν το ποσό των 100 ευρώ, καθώς και διάφορα χρυσαφικά - κοσμήματα αξίας 7.200 ευρώ, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. (γ) Στις 10-9-2011 και από ώρα 19:45 έως 21:50, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 2ου ορόφου ιδιοκτησίας του Σ. Χ. του Δ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν ένα φο μπιζού αξίας 70 ευρώ, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα. (δ) Στις 24-9-2011 και από ώρα 19:00 έως 23:00, στην Καβάλα, επί της οδού ... παραβίασαν από κοινού την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 5ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Α. Σ. του Γ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν χρυσαφικά - κοσμήματα συνολικής αξίας 2.000 ευρώ, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. (ε) Στις 30-9-2011, κατά το χρονικό διάστημα από 12:30 έως 20:30 ώρα, στην Αλεξανδρούπολη, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 1ου ορόφου πολυκατοικίας ιδιοκτησίας της Β. Κ. του Ε., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν χρυσαφικά - κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. (στ) Στις 30-9-2011, κατά το χρονικό διάστημα από 12:30 έως 20:30 ώρα, στην Αλεξανδρούπολη, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 1ου ορόφου πολυκατοικίας ιδιοκτησίας της Σ. Π. του Σ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα. (ζ) Στις 24-10-2011 και από 19:30 ώρα έως 21:30 ώρα, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 2ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Μ. Ι. του Π., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν χρυσαφικά συνολικής αξίας 1.200 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα. (η) Στις 24-10-2011 και από 12:00 ώρα
έως 01:05 ώρα, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 2ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Κ. Ν. του Γ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 4.700 ευρώ, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα. (θ) Στις 24-10-201 1 και από 18:30 ώρα έως 00:30 ώρα, στην Καβάλα, επί της οδού ..., έχοντας αποφασίσει από κοινού να εκτελέσουν το πλημμέλημα της κλοπής, δηλαδή να αφαιρέσουν από την κατοχή άλλου ξένο ολικά κινητό πράγμα, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα επιχείρησαν πράξη, που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης και συγκεκριμένα αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα εισόδου δύο διαμερισμάτων του 2ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Α. Π. του Γ., εισήλθαν εντός αυτών και προσπάθησαν να αφαιρέσουν αντικείμενα κλοπής, αλλά η πράξη τους αυτή δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική τους θέληση αλλά από εμπόδια εξωτερικά και συγκεκριμένα επειδή δεν βρήκαν πράγματα αξίας για να αφαιρέσουν. (ι) Στις 7/8-11-2011, κατά το χρονικό διάστημα από 23:00 έως 06:00, στην Καβάλα, επί της οδού ... έχοντας αποφασίσει από κοινού να εκτελέσουν το πλημμέλημα της κλοπής, δηλαδή να αφαιρέσουν από την κατοχή άλλου ξένο ολικά κινητό πράγμα, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα επιχείρησαν πράξη, που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης και συγκεκριμένα αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα διαμερίσματος του 2ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Α. Α. του Α., εισήλθαν εντός αυτού και προσπάθησαν να αφαιρέσουν αντικείμενα κλοπής, αλλά η πράξη τους αυτή δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική τους θέληση αλλά από εμπόδια εξωτερικά και συγκεκριμένα επειδή δεν βρήκαν πράγματα αξίας για να αφαιρέσουν. (ια) Στις 7-11-201 1, κατά το χρονικό διάστημα από 20:00 ώρα έως 21:30, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν, από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 2ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Α. Μ. του Γ., εισήλθαν εντός και αφαίρεσαν χρυσαφικά - κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα. (ιβ) Στις 7-11-2011 και ώρα 23:00, στην Καβάλα, επί της ..., έχοντας αποφασίσει από κοινού να εκτελέσουν το πλημμέλημα της κλοπής, δηλαδή να αφαιρέσουν από την κατοχή άλλου ξένο ολικά κινητό πράγμα, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα επιχείρησαν πράξη, που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης και συγκεκριμένα αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα διαμερίσματος του 7ου ορόφου, ιδιοκτησίας Φ. ’. του Γ., εισήλθαν εντός αυτού και προσπάθησαν να αφαιρέσουν αντικείμενα κλοπής, αλλά η πράξη τους αυτή δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική τους θέληση αλλά από εμπόδια εξωτερικά και συγκεκριμένα επειδή δεν βρήκαν πράγματα αξίας για να αφαιρέσουν. (ιγ) Κατά το χρονικό διάστημα από 14:00 ώρα της 10-11-2011 έως 18:00 ώρα της 11-11-2011, στην Καβάλα, επί της οδού ..., έχοντας αποφασίσει από κοινού να εκτελέσουν το πλημμέλημα της κλοπής, δηλαδή να αφαιρέσουν από την κατοχή άλλου ξένο ολικά κινητό πράγμα, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα επιχείρησαν πράξη, που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης και συγκεκριμένα αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα διαμερίσματος του 1ου ορόφου, ιδιοκτησίας Σ. Η. του Ι., εισήλθαν εντός αυτού και προσπάθησαν να αφαιρέσουν αντικείμενα κλοπής, αλλά η πράξη τους αυτή δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική τους θέληση αλλά από εμπόδια εξωτερικά και συγκεκριμένα επειδή δεν βρήκαν πράγματα αξίας για να αφαιρέσουν. (ιδ) Κατά το χρονικό διάστημα από 13:00 ώρα της 12-11-2011 έως 09:00 ώρα της 18-11-2011, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 7ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Α. Ι. του Κ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν ένα μπεζ φορητό κασετόφωνο, άγνωστης αξίας, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα. (ιε) Το χρονικό διάστημα από 10:00 ώρα της 14-11-2011 έως 19:20 ώρα της 15-11-2011, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν, από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 5ου ορόφου, ιδιοκτησίας της Φ. Β. του Δ., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας 25.000 ευρώ, καθώς και ένα αδιάβροχο μπουφάν μαύρου χρώματος, μάρκας adidas, σύμφωνα με δήλωση παθούσας, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα. (ιστ) Στις 15-11-2011, κατά τις απογευματινές ώρες, στην Καβάλα, επί της οδού ..., έχοντας αποφασίσει από κοινού να εκτελέσουν το πλημμέλημα της κλοπής, δηλαδή να αφαιρέσουν από την κατοχή άλλου ξένο ολικά κινητό πράγμα, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα επιχείρησαν πράξη, που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης και συγκεκριμένα αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα διαμερίσματος του 1ου ορόφου, ιδιοκτησίας Π. Τ. του Θ., εισήλθαν εντός αυτού και προσπάθησαν να αφαιρέσουν αντικείμενα κλοπής, αλλά η πράξη τους αυτή δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική τους θέληση αλλά από εμπόδια εξωτερικά και συγκεκριμένα επειδή δεν βρήκαν πράγματα αξίας για να αφαιρέσουν. (ιζ) Στις 15-11-2011, κατά τις απογευματινές ώρες, στην Καβάλα, επί της οδού ..., παραβίασαν από κοινού, την κεντρική πόρτα εισόδου διαμερίσματος του 3ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Τ. Ε. του Α., εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν 3 χρυσές λίρες Αγγλίας, με σκοπό να τις ιδιοποιηθούν παράνομα". Με αυτά που δέχθηκε το Δικαστήριο της ουσίας, τα οποία περιλαμβάνονται στο ως άνω σκεπτικό και στο ως άνω διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεώς του, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο αιτιολογίας, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από τις προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγματος και του Κ.Ποιν.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του ως άνω εγκλήματος της από κοινού (κατά συναυτουργία) κατ' εξακολούθηση διακεκριμένης κλοπής, τετελεσμένης και σε απόπειρα, από δύο που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές και που ενεργούν κλοπές κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, για την οποία καταδικάσθηκε o αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 13 περ. στ', 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 42 παρ. 1, 45, 98 παρ. 1, 372 παρ. 1 εδ. α' και 374 περ. δ' και ε' του Π.Κ., τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου, δηλαδή με ελλιπή ή αντιφατική αιτιολογία που να καθιστά ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθή ή μη εφαρμογή τους. Ειδικότερα, η αιτίαση ότι δεν αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση περιστατικά που να προσδιορίζουν την ταυτότητα του δράστη των κλοπών, ανεξάρτητα από το ότι αιτιολογείται πλήρως στην απόφαση η κρίση του Δικαστηρίου ότι δράστες των κλοπών ήσαν ο αναιρεσείων κατηγορούμενος και ο προαναφερθείς συγκατηγορούμενός του, με την αιτιολογία ότι, πέραν της αναγνώρισης τους από τις εξετασθείσες μάρτυρες N. M. και Φ. Β., οι οποίες τους είχαν δει κατά τη διάπραξη της ως άνω υπό στοιχείο (ιε) κλοπής, η τέλεση από αυτούς των λοιπών κλοπών επιβεβαιώνεται, τόσο από την ιδιαίτερη μεθοδολογία της δράσης τους και δη της διάρρηξης με ιδιάζουσα δεξιοτεχνία των εξωτερικών θυρών διαμερισμάτων με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου, όσο και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, από την οποία προέκυψε η παρουσία και τηλεφωνική συνομιλία των κατηγορουμένων στους τόπους διάπραξης των ανωτέρω κλοπών κατά τους εκάστοτε χρόνους διάπραξης αυτών, είναι πρωτίστως απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι με την αιτίαση αυτή, υπό το πρόσχημα της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας ότι δράστες των κλοπών ήταν οι κατηγορούμενοι από κοινού. Η αιτίαση για ελλιπή αιτιολογία ως προς τη συναυτουργία και την από κοινού δράση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου μετά του προαναφερθέντος συγκατηγορουμένου του είναι αβάσιμη, διότι στην αιτιολογία της αποφάσεως αναφέρεται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, ότι οι κατ' εξακολούθηση κλοπές διαπράχθηκαν από κοινού, με κoινό δόλο και με συναπόφαση, από τον αναιρεσείοντα και τον συγκατηγορούμενό του, οι οποίοι μάλιστα είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές, και δεν ήταν αναγκαίο να προσδιορίζονται στην προσβαλλόμενη απόφαση οι επί μέρους ενέργειες του καθενός κατά τη διάπραξη των κλοπών. Αλλά αβάσιμη είναι και η αιτίαση ότι η αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως είναι ελλιπής ως προς τις επιβαρυντικές περιστάσεις για τον κακουργηματικό χαρακτήρα των κλοπών, αφού η προσβαλλόμενη απόφαση δέχεται, με σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις, ότι ο αναιρεσείων και ο προαναφερθείς συγκατηγορούμενός του είχαν ενωθεί για τη διάπραξη απροσδιορίστων εκ των προτέρων κλοπών και ότι από την αλλεπάλληλη τέλεση των κλοπών, αλλά και την υποδομή, την οποία, όντας ανεπάγγελτοι και στερούμενοι άλλων εισοδημάτων για το βιοπορισμό τους, είχαν διαμορφώσει για την επανειλημμένη διάπραξη κλοπών υπό συνθήκες διαρκούς ετοιμότητας, άρτιου σχεδιασμού, επιδέξιας εκτέλεσης και συντονισμένης δράσης μεταξύ τους, προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος προς βιοπορισμό και σταθερή ροπή τους προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητάς τους. Κατά συνέπεια, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του Κ.Ποιν.Δ., περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στην προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος που οι αιτιάσεις του δεν πλήττουν την ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων και δεν είναι απαράδεκτες, είναι αβάσιμος. Επίσης αβάσιμος είναι και ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Ποιν.Δ., περί εσφαλμένης εφαρμογής του άρθρου 42 παρ. 1 του Π.Κ., αφού, κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης αποφάσεως, οι πέντε απόπειρες κλοπής (πράξεις υπό στοιχεία θ, ι, ιβ, ιγ, ιστ) τελέστηκαν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή οι δύο δράστες, έχοντας αποφασίσει να αφαιρέσουν από την κατοχή άλλου ξένα κινητά πράγματα με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα, επιχείρησαν πράξη που περιείχε αρχή εκτελέσεως του εγκλήματος της κλοπής και ειδικότερα, αφού παραβίασαν τη θύρα του διαμερίσματος του κάθε παθόντος, εισήλθαν εντός αυτού και προσπάθησαν να αφαιρέσουν αντικείμενα, αλλά η ενέργειά τους δεν ολοκληρώθηκε επειδή δεν βρήκαν πράγματα αξίας. Είναι σαφές ότι οι πέντε αυτές απόπειρες κλοπής, κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης δεν ήταν απόλυτα απρόσφορες απόπειρες, κατά την έννοια που προαναφέρθηκε στην αρχή της αποφάσεως αυτής, αλλά σχετικά απρόσφορες, τούτο δε διότι το κάθε διαμέρισμα, που διέρρηξαν από κοινού ο αναιρεσείων κατηγορούμενος με τον προαναφερθέντα συγκατηγορούμενό του, ήταν αναμφίβολα επιδεκτικό τέλεσης του εγκλήματος της κλοπής, αλλά στη συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν ολοκληρώθηκε το έγκλημα, είτε λόγω της αδεξιότητας των δραστών να εντοπίσουν τα πράγματα αξίας εντός της οικοσκευής, είτε λόγω τυχαίας απομάκρυνσης των πολύτιμων αντικειμένων, εκείνη τη χρονική στιγμή, από το χώρο του διαμερίσματος. Κατά συνέπεια, για τις πέντε επιμέρους απόπειρες κλοπής, που περιέχονται στο διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως υπό στοιχεία θ, ι, ιβ, ιγ, ιστ, ορθά υπήχθησαν τα πραγματικά περιστατικά στο άρθρο 42 παρ. 1 Π.Κ. και όχι στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Κ. περί απρόσφορης απόπειρας και ο περί του εναντίου, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Ποιν.Δ., δεύτερος λόγος αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως είναι αβάσιμος. Κατ' ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου λόγου αναιρέσεως προς έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αναίρεση και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 19-8-2016 αίτηση αναιρέσεως του Π. Τ. του Ε. και Ε., κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας, για την οποία συντάχθηκε η υπ' αριθ. ...-8-2016 έκθεση ενώπιον του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτηση Νιγρίτας, περί αναιρέσεως της 185/2016 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης.
Και
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας από διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Απριλίου 2017.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και τούτου αποχωρήσαντος ο αρχαιότερος της συνθέσεως Αρεοπαγίτης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Σεπτεμβρίου 2018.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή