Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1469 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ακυρότητα απόλυτη, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Ψευδής καταμήνυση, Δυσφήμηση συκοφαντική, Ψευδορκία μάρτυρα, Πρόσθετοι λόγοι.
Περίληψη:
Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση. Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Και απόλυτης ακυρότητας. Απορρίπτει αναίρεση και πρόσθετους λόγους.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1469/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη - Εισηγητή, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Φεβρουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Αναστασία Νταραντάνη, περί αναιρέσεως της 568/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγοντα Ψ, κάτοικο ..., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Τιμόθεο Σιγάλα.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 18 Απριλίου 2008 αίτησή της αναιρέσεως, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τους από 9 Σεπτεμβρίου 2008 πρόσθετους λόγους, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 851/2008.
Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των ως άνω διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης και οι επ' αυτής πρόσθετοι λόγοι.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Υπαίτιος των πράξεων που προβλέπονται, από τα άρθρα 229 παρ. 1 και 224 παρ. 2 του ΠΚ, δηλαδή της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδορκίας μάρτυρα, είναι στην πρώτη περίπτωση, εκείνος, που εν γνώσει καταμηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, με σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του γι' αυτήν και στη δεύτερη περίπτωση της ψευδορκίας μάρτυρα, εκείνος που, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως μάρτυρας ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώσει του ψέματα ή αρνείται η αποκρύπτει την αλήθεια. Έτσι, για τη θεμελίωση και των δύο αυτών εγκλημάτων απαιτείται, εκτός από τα λοιπά στοιχεία, που συγκροτούν την αντικειμενική τους υπόσταση και άμεσος δόλος, που περιλαμβάνει αναγκαία τη γνώση ότι η καταμήνυση είναι ψευδής, στην περίπτωση του άρθρου 229 παρ. 1 του Π.Κ, και ότι τα ενόρκως κατατιθέμενα είναι επίσης ψευδή, στην περίπτωση του άρθρου 224 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα. Η ύπαρξη τέτοιου δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην καταδικαστική απόφαση με παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν τη γνώση αυτή, αλλιώς η απόφαση στερείται της επιβαλλόμενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και είναι αναιρετέα κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 362 του Π.Κ, "όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή". Κατά δε το άρθρο 363 ΠΚ, "Αν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών". Και κατά το άρθρο 361 του ίδιου Κώδικα (εξύβριση) "όποιος προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή έργο, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους". Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης απαιτείται: α) ισχυρισμός ή διάδοση από τον υπαίτιο, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλον γεγονότος που θα μπορούσε να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του, β) το γεγονός αυτό να είναι ψευδές και ο δράστης να τελεί εν γνώσει της αναλήθειάς του και γ) δόλια προαίρεση, η οποία περιλαμβάνει τη γνώση του δράστη ότι το ισχυριζόμενο ή διαδιδόμενο γεγονός είναι πρόσφορο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου και τη θέληση να ισχυρισθεί ή διαδώσει αυτό το βλαπτικό γεγονός. Εξάλλου, ως γεγονός, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, νοείται κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου, που ανάγεται στο παρελθόν ή στο παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό απόδειξης, καθώς και κάθε συγκεκριμένη σχέση ή συμπεριφορά, αναφερόμενη στο παρελθόν ή στο παρόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια.
Εξάλλου, η, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ, απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, υπάρχει, όταν, προκειμένου για καταδικαστική απόφαση, εκτίθενται σε αυτή με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αποδείχθηκαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των δεκτών γενόμενων πραγματικών περιστατικών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ειδικά, όμως, για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφημήσεως, απαιτείται, για την ύπαρξη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας αναφορικώς με το δόλο, να εκτίθεται στην καταδικαστική απόφαση τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε το ψευδές του γεγονότος που ισχυρίστηκε ή διέδωσε. Ως προς τις αποδείξεις δε, αρκεί αυτές να αναφέρονται στην απόφαση κατ' είδος, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Δεν αποτελούν, όμως, λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Τέλος, περίπτωση εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει λόγο αναίρεσης, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Π.Δ, υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας, αποδίδει σε τέτοια διάταξη έννοια διαφορετική από εκείνη, που έχει πράγματι αυτή ή δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρμόστηκε, καθώς και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι στο πόρισμα της απόφασης (αναγόμενο στα στοιχεία και την ταυτότητα του οικείου εγκλήματος), που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο, για την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης. Στην προκείμενη περίπτωση, το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Αθηνών, που δίκασε κατ' έφεση, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, και ειδικότερα "από την ανωμοτί κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος Ψ, τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και υπεράσπισης, που εξετάσθηκαν ενόρκως στο δικαστήριο τούτο, τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης που αναγνώσθηκαν, καθώς και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, μεταξύ των οποίων και οι κατωτέρω αναφερόμενες τεχνικές πραγματογνωμοσύνες, και την όλη αποδεικτική διαδικασία", δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, κατά πιστή μεταφορά, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Η κατηγορουμένη Χ στις 7-6-2002 υπέβαλε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών μήνυση, η οποία στρεφόταν κατά του ΑΑ, πολιτικού μηχανικού υπαλλήλου της Πολεοδομίας ..., του ΒΒ, προϊσταμένου της Πολεοδομίας ..., και κατά του εγκαλούντος Ψ, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία "EUROMET A.E.". Στη μήνυση αυτή ανέφερε μεταξύ άλλων, και τα εξής: Ότι ο ΑΑ, ως υπάλληλος της Πολεοδομίας ..., τέλεσε κατά συρροή: Α) το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος, διότι με πρόθεση παρέβη το καθήκον της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει σε άλλους παράνομο όφελος και να βλάψει τους ιδιοκτήτες της επί της οδού ... αρ. ..., στο ..., πολυκατοικίας και ειδικότερα: α) Παρά το ότι αρμοδίως είχε επιληφθεί και είχε υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 5 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, από πρόθεση δεν ερεύνησε στη 24-11-1999 τις καταγγελίες αυτής, ότι η "EUROMET A.E." δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα αντιστηρίξεως ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο προστασίας της θεμελίων της οικοδομής της, που βρίσκεται στην οδό ... αρ. ... στο ..., όχι μόνο κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, αλλά και κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης της όμορης οικοδομής της (επί της οδού ... αρ. ...), κατά την οποία είχε κατεδαφίσει παράνομα τον παλαιό μεσότοιχο και είχε προβεί σε θεμελίωση της οικοδομής της διαφορετικά από ότι προβλέπονταν στην άδεια οικοδομής, χωρίς αναθεώρηση της εγκεκριμένης μελέτης. Ότι δεν διέταξε τη διακοπή των εργασιών ανεγέρσεως της οικοδομής της EURONET AE ή τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου προς αποτροπή χειροτερεύσεως της κατάστασης της δικής της οικοδομής, όπως αυτή είχε ζητήσει με τις υπ' αριθμ. ..., ... και ... αιτήσεις της προς την Πολεοδομία ..., β) αναθεώρησε την άδεια οικοδομής της "ΕUROMET AE", νομιμοποιώντας την τροποποίηση της θεμελιώσεως της οικοδομής της, χωρίς να ζητήσει εδαφολογική μελέτη και παρά το ότι η μέθοδος θεμελιώσεως που προκρίθηκε προκαλεί εν γένει αισθητά μεγαλύτερες καθιζήσεις του εδάφους και η ήδη δημιουργηθείσα καθίζηση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις όμορες οικοδομές γ) συνέταξε την υπ' αριθμ. ... έκθεση αυθαίρετης κατασκευής για την οικοδομή της και επέβαλε πρόστιμο ανέγερσης για τον υπόγειο χώρο, ύψους 1.196.340 δραχμών, και διατήρησης, ύψους 199.390 δραχμών, ενώ ο χώρος αυτός δεν ενέπιπτε στο άρθρο 399 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 4 του Π.Δ. 3/8-9-1983) περί επιβολής προστίμου, δεδομένου ότι δεν ήταν χώρος κύριας ή βοηθητικής χρήσεως, αλλά χώρος θεμελιώσεως, δ) στις 15-5-2001 δεν ερεύνησε την καταγγελία της, σύμφωνα με την οποία η νεοανεγειρόμενη οικοδομή της "ΕUROMET A.E." είχε θεμελιωθεί κατά τρόπο μη προβλεπόμενο από τη μελέτη κατασκευής της και είχε εισχωρήσει σε βάθος 30 εκατοστών εντός της ιδιοκτησίας της και ε) είχε χαρακτηρίσει ψευδώς την οικοδομή της επικίνδυνη από δομικής και στατικής άποψης, ενώ δεν υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις επικινδυνότητας, αντί να ζητήσει προηγουμένως την υποβολή ειδικής μελέτης μηχανικού, η οποία να βεβαιώνει ότι η οικοδομή, όπως κτίσθηκε (χωρίς συνδετήριους δοκούς μεταξύ των πεδίλων και με πρόβολο στήριξης της περιμετρικής δοκού - φουρούσια), δεν είναι επικίνδυνη και Β) Το έγκλημα της ψευδούς βεβαίωσης, διότι βεβαίωσε με πρόθεση ψευδώς περιστατικά που είχαν έννομες συνέπειες σε δημόσια έγγραφα, η έκδοση των οποίων αναγόταν στα καθήκοντά του και ειδικότερα: α) με την υπ' αριθμ. ... έκθεσή του βεβαίωσε ψευδώς ότι η οικοδομή της ήταν επικίνδυνη από δομικής άποψης, χωρίς να διευκρινίζει ποιος ήταν ο κίνδυνος, β) με την υπ' αριθ. ... έκθεση αυθαίρετης κατασκευής βεβαίωσε ότι ο υπόγειος χώρος της πολυκατοικίας της οδού ... ήταν χώρος που εμπίπτει στο άρθρο 399 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας περί επιβολής προστίμου και γ) με την υπ' αριθμ. ... έκθεσή του, με την οποία χαρακτήρισε ψευδώς την ως άνω οικοδομή επικίνδυνη από δομικής και στατικής άποψης, με την αιτιολογία ότι στην οικοδομή της υπάρχει υπόγειο ύψους 1,65 μ., δεν υπάρχουν συνδετήριοι δοκοί μεταξύ των πεδίλων και από τον Α' όροφο και πάνω υπάρχει προεξοχή (φουρούσι). Στην ίδια μήνυση η κατηγορουμένη ανέφερε, ότι ο ΒΒ, ως Προϊστάμενος της Πολεοδομίας ..., τέλεσε τα εξής εγκλήματα: Α) Το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος, διότι με πρόθεση παρέβη το καθήκον της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος και να βλάψει τους ιδιοκτήτες της επί της οδού ... αρ. ... πολυκατοικίας και ειδικότερα, με σκοπό την παρέλκυση της διαδικασίας, δεν έδωσε εντολή να ελεγχθεί η από Οκτώβριο 2001 ειδική στατική μελέτη του πολιτικού μηχανικού ΓΓ, που είχε υποβάλλει στην υπηρεσία του, και, αφού εγκριθεί, να διαβιβαστεί προς τον επιληφθέντα της ενστάσεώς της πολιτικό μηχανικό ΔΔ, υπάλληλο της Δ/νσης ΠΕΧΩΔΕ Περιφέρειας Αττικής και Β) το έγκλημα της ψευδούς βεβαίωσης, διότι βεβαίωσε ψευδώς στην υπ' αριθμ. ... έκθεσή του, ότι η οικοδομή της οδού ... αρ. ... είναι επικίνδυνη από δομικής και στατικής άποψης, με την αιτιολογία ότι την οικοδομή αυτή δεν υπάρχουν συνδετήριοι δοκοί μεταξύ των πεδίλων. Όσον αφορά τον νυν εγκαλούντα, ανέφερε η κατηγορουμένη στην ως άνω μήνυσή της, ότι τα εγκλήματα που διέπραξαν οι παραπάνω υπάλληλοι τα προκάλεσε αυτός, δεδομένου ότι με πρόθεση προκάλεσε σε αυτούς την απόφαση να τελέσουν αυτές, πιέζοντας αυτούς φορτικά, πέτυχε δε τούτο λόγω της γνωριμίας του με αυτούς, πράγμα που έχει αποδεχθεί επανειλημμένα δημόσια, κομπάζοντας μάλιστα με τα λόγια: "όλη η Πολεοδομία ... είναι δική μου, ό,τι τους λέω κάνουνε". Με βάση τη μήνυση αυτή ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος κατά συρροή σε βάρος των ΑΑ και ΒΒ και για ηθική αυτουργία κατά συρροή στην πράξη αυτή σε βάρος του ήδη μηνυτή και παραγγέλθηκε η διενέργεια προανάκρισης. Την 7-6-2002 η κατηγορούμενη εξετάσθηκε ενόρκως ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικείου Αθηνών και βεβαίωσε το περιεχόμενο της πιο πάνω μήνυσης. Ακολούθως, την 12-9-2002, αυτή εξετάσθηκε ενόρκως ενώπιον του 23ου Πταισματοδίκη Αθηνών, όπου βεβαίωσε και πάλι το περιεχόμενο της μήνυσής της. Μετά τη διενέργεια της προανάκρισης η υπόθεση ήχθη ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο, με το με αριθμό 1.586/2009 βούλευμά του, αποφάνθηκε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά των ΑΑ, ΒΒ και Ψ για τις ως άνω πράξεις. Όπως δε προκύπτει από την από 16-2-2005 υπηρεσιακή βεβαίωση του αρμόδιου Γραμματέα, κατά του βουλεύματος αυτού δεν ασκήθηκε έφεση ή αίτηση αναίρεσης και, επομένως, αυτό έχει καταστεί αμετάκλητο. Τούτο έχει σαν συνέπεια τα γεγονότα που ισχυρίστηκε και διέδωσε η κατηγορουμένη με τους πιο πάνω τρόπους να θεωρούνται αντικειμενικά ψευδή, όσον αφορά την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης, που της αποδίδεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 366 παρ. 2 Π.Κ. Από το ίδιο πιο πάνω αποδεικτικό υλικό προέκυψαν περαιτέρω και τα ακόλουθα: Η εταιρεία με την επωνυμία "EUROMET A.E.", μοναδικοί μέτοχοι της οποίας είναι ο ΩΩ και ο Ψ, άρχισε την ανέγερση τετραόροφη οικοδομής με το υπόγειο σε ιδιόκτητο οικόπεδο επί της οδού ... αρ. ... στο ..., αφού προηγουμένως έλαβε την με αριθμό ... οικοδομική άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου ... . Κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών, μεταξύ των μηνών Μαΐου και Σεπτεμβρίου 1999, παρουσιάστηκαν ρωγμές και διάφορες καθιζήσεις στην όμορη πολυκατοικία της οδού ... αρ. ..., η οποία είχε ανεγερθεί με την με αριθμό ... οικοδομική άδεια, όπως διαπιστώθηκε στις 17-9-1999, που έγινε η πρώτη ταχεία αυτοψία από τους αρμόδιους υπάλληλους του Δήμου ... . Με τις υπ' αριθμ. ... και ... εκθέσεις επικινδύνου οικοδομής, που υπογράφονται από τον πολιτικό μηχανικό του Δήμου ... ΑΑ, διαπιστώθηκαν, μετά από αυτοψία, μεταξύ άλλων, ρωγμές στους τοίχους πληρώσεως, αποκολλήσεις τμημάτων των δαπέδων και δυσκολία στο άνοιγμα και στο κλείσιμο των θυρών των διαμερισμάτων της πολυκατοικία της οδού ..., καθώς και ρωγμές στο νότιο εξωτερικό τοίχο του κτιρίου, εν όψει δε αυτών η πολυκατοικία κρίθηκε ότι είναι επικίνδυνη από στατικής και δομικής άποψης και ότι για την άρση του κινδύνου οι κατά νόμο υπόχρεοι (ιδιοκτήτες) πρέπει να επισκευάσουν τις διαπιστωθείσες ζημίες κατόπιν υποβολής σχετικής μελέτης. Παράλληλα, με την υπ' αριθμ. ... έκθεση αυτοψίας, αυθαίρετης οικοδομής του Γραφείου Πολεοδομίας του Δήμου ..., η οποία επικυρώθηκε με τα υπ' αριθμ. ... και ... πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής, κατόπιν απορρίψεως ενστάσεως και αιτήσεως θεραπείας, αντίστοιχα, της κατηγορουμένης, που είχε την ιδιότητα της διαχειρίστριας της επί της οδού ... αρ. ... πολυκατοικίας, κατά της ως άνω εκθέσεως αυτοψίας, διαπιστώθηκαν ότι στην επίμαχη πολυκατοικία είχαν εκτελεστεί αυθαίρετες εργασίες, καθυπέρβαση της οικοδομικής άδειας ..., και ειδικότερα: α) ότι κατασκευάσθηκε υπόγειο ύψους 1,65 μ. σε όλο το χώρο της πολυκατοικίας, β) ότι δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες στη στατική μελέτη συνδετήριες δοκοί μεταξύ των πεδίλων και γ) ότι στο νότιο τοίχο της οικοδομής κατασκευάστηκε προεξοχή 0,25 μ. από τον Α' όροφο και πάνω. Κατά της προαναφερόμενης υπ' αριθμ. ... εκθέσεως επικίνδυνης οικοδομής η κατηγορουμένη, με την ιδιότητα της διαχειρίστριας της πολυκατοικίας, άσκησε ένσταση, η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. ... αναθεωρητική έκθεση του προϊσταμένου του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου ... ΒΒ. Κατ' αυτής η κατηγορουμένη άσκησε ένσταση, η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. ... απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρεια Αττικής, όπως συμπληρώθηκε με την όμοια απόφαση ..., οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν αντίστοιχων τριτοβάθμιων εκθέσεων επικινδύνου οικοδομής. Κατά της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας άσκησε έφεση τόσο η κατηγορουμένη, όσο και η εταιρεία "EUROMET A.E.". Εν όψει του γεγονότος αυτού διενεργήθηκε στις 12-3-2003 νέα αυτοψία στην πολυκατοικία της οδού ... αρ. ... από τριμελή επιτροπή μηχανικών, αποτελούμενη από τους πολιτικούς μηχανικούς ..., ... και ..., το πόρισμα της οποίας περιλαμβάνεται στην από 11-6-2003 τεχνική έκθεση. Σύμφωνα με αυτή, η επί της οδού ... οικοδομή παρουσιάζει μειωμένο βαθμό ασφάλειας, αφ' ενός λόγω πλημμελειών της στατικής μελέτης της οικοδομικής άδειας ..., βάσει της οποίας κατασκευάστηκε, αφετέρου δε λόγω αυθαίρετων κατασκευών, που έγιναν καθ' υπέρβαση της άδειας αυτής. Ειδικότερα, η στατική μελέτη ήταν πλημμελής, διότι: κατά παράβαση του τότε ισχύοντος Αντισεισμικού Κανονισμού χρησιμοποίησε μειωμένο συντελεστή σεισμικότητας (ε=0,04, αντί συντελεστή ε=0,08), που ήταν ενδεδειγμένος, τόσο ένεκα του προβληματικού γεωλογικού υποβάθρου της περιοχής, όσο και λόγω της καλής συστάσεως του εδάφους θεμελιώσεως της πολυκατοικίας (τεχνητές επιχωματώσεις μέχρι βάθους 1 μέτρου, σε ορισμένα δε σημεία μέχρι 2,5 μ.), β) σε αυτή, τα μνημονευόμενα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία έχουν ανεπίτρεπτα μικρή διατομή (20 εκατοστά), γ) η θεμελίωση έχει μορφή μεμονωμένων πεδίλων, τα οποία μάλιστα δεν έχουν την απαιτούμενη απόσταση μεταξύ τους, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης, αντί του ενδεδειγμένου τρόπου θεμελιώσεως με εσχάρα διασταυρούμενων πεδιλοδοκών ή κοιτόστρωση και δ) υπάρχει υπέρβαση τάσεων σε δύο θεμέλια. Κατά την ίδια έκθεση, διαπιστώθηκαν οι εξής αυθαίρετες κατασκευές, που συνιστούν παραβιάσεις της οικοδομικής άδειας ...: α) καταργήθηκαν οι συνδετήριες δοκοί μεταξύ των πεδίλων θεμελιώσεως, β) μειώθηκε το βάθος θεμελιώσεως σε -0,30μ., αντί -2,20μ., γ) κατασκευάστηκε υπόγειο εμβαδού 217 τ.μ., αντί του προβλεπόμενου, κατά την άδεια, 21 τ.μ. και δ) κατασκευάστηκε μια επιπλέον φέρουσα πλάκα, η οποία αντιστοιχεί σε οροφή υπογείου ή δάπεδο ισογείου. Εν όψει των διαπιστώσεων αυτών, με την εν λόγω έκθεση προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου. Ακολούθως εκδόθηκε η με αριθμό ... απόφαση της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομικής του Υπουργείου ΠΕ-ΧΩ-ΔΕ, η οποία υιοθέτησε τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Μηχανικών και τα προταθέντα από αυτή μέτρα. Κατά της απόφασης αυτής οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας της οδού ... αρ. ... άσκησαν ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως, με τους οποίους πρόβαλλαν ότι η απόφαση αυτή δεν αιτιολογείται νόμιμα και επαρκώς, ότι μη νόμιμα χαρακτηρίστηκε η πολυκατοικία ως επικίνδυνη, ότι συνέτρεξε παράβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης περί καταχρήσεως εξουσίας κ.λ.π. Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με την με αριθμό 965/2006 απόφαση του Σ.τ.Ε. ως αβάσιμη κατ' ουσία. Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι η εταιρεία "EUROMET A.E." ζήτησε τη διενέργεια αυτοψίας στο υπό ανέγερση ακίνητό της επί της οδού ... αρ. ..., σε σχέση με τις διαφορικές καθιζήσεις που παρατηρήθηκαν στην όμορη πολυκατοικία κατά τη διάρκεια κατασκευής του φέροντος οργανισμού στο ακίνητό της, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το τελευταίο όρισε ως πραγματογνώμονα τον πολιτικό μηχανικό ΕΕ, ο οποίος, στην από 18-10-2001 έκθεση πραγματογνωμοσύνης που συνέταξε, αναφέρει, μεταξύ άλλων και τα εξής: Ότι κατά την κατασκευή της θεμελιώσεως της επί της οδού ... πολυκατοικίας έγιναν δύο σοβαρά τεχνικά λάθη, δηλαδή η τελείως επιφανειακή θεμελίωση και η μη κατασκευή του προβλεπόμενου πλέγματος συνδετήριων δοκών. Ότι ο τρόπος και η μέθοδος κατασκευής της θεμελιώσεως της επί της οδού ... πολυκατοικίας είναι επιστημονικά και τεχνικά ορθές. Ότι ουδεμία καθίζηση συνέβη λόγω τεχνικού σφάλματος ή και άλλη αιτία κατά τη διάρκεια των εκσκαφών και της κατασκευής της θεμελιώσεως της οικοδομής της "EUROMET A.E.". Ότι οι αναφορές του πολιτικού μηχανικού ΓΓ, περί παραλείψεων και σφαλμάτων σε αυτή τη φάση της κατασκευής, οι οποίες περιέχονται στις τεχνικές εκθέσεις που αυτός συνέταξε, είναι ανακριβείς. Ότι οι κίνδυνοι για τη στατική επάρκεια της επί της οδού ... οικοδομής, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητοι της ανεγέρσεως ή όχι της όμορης οικοδομής, αλλά και οι ήδη υπάρχουσες διαφορικές καθιζήσεις, αιτιολογούν πλήρως το χαρακτηρισμό της οικοδομής της οδού ... ως επικίνδυνης, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. ... έκθεση περί επικινδύνου οικοδομής του Γραφείου Πολεοδομίας του Δήμου ... . Εξ άλλου, η εταιρεία "EUROMET A.E." ζήτησε και από τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. ΣΤ να προβεί σε έλεγχο επικινδυνότητας ή μη της οικοδομής της οδού ... . Ο τελευταίος, αφού έλαβε υπόψη του την αντισεισμική μελέτη που αφορούσε την οικοδομή αυτή, τις αποφάσεις του Γραφείου Πολεοδομίας ..., την "έκθεση ελέγχου της στατικής επάρκειας" και την "Ειδική Μελέτη για την Παράλειψη των Δοκών Συνδέσεως μεταξύ των μεμονωμένων πεδίλων" του πολιτικού μηχανικού ΓΓ και την Εκθεση Πραγματογνωμοσύνης του Τ.Ε.Ε., κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 1) Ότι ο φέρων οργανισμός της οικοδομής της οδού ... αρ. ... δεν είναι ασφαλής, οι δε διαπιστωθείσες παρατυπίες κρίνοντα σημαντικές, 2) Ότι το σπουδαιότερο πρόβλημα από άποψη σεισμικής ασφάλειας είναι η διαφαινόμενη ανεπάρκεια των υποστηλωμάτων και των τοιχείων της, διότι ο στατικός υπολογισμός της έγινε με το 1/2 του επιβαλλόμενου σεισμικού συντελεστή (με ε=0,04 αντί του ε=0,08) και η στατική μελέτη παρουσιάζει μεγάλη ευκαμψία στη μία διεύθυνση, γεγονός που οφείλεται και στην έλλειψη συνδετηρίων δοκών. Πρότεινε δε με την έκθεσή του αυτή ο πιο πάνω καθηγητής ορισμένα μέτρα για την αντισεισμική θωράκιση της πολυκατοικίας της οδού ... αρ. ... . Από τα παραπάνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε επίσης ότι την 28-7-1999, πέντε ημέρες πριν από την ολοκλήρωση του σκελετού της οικοδομής της "EUROMET A.E.", η κατηγορουμένη ειδοποίησε για πρώτη φορά το νόμιμο εκπρόσωπό της Ψ ότι είχαν εμφανιστεί ζημίες στην όμορφη πολυκατοικία και αμέσως έγινε συνάντηση στο χώρο των παραπάνω οικοδομών. Στη συνάντηση αυτή παρέστη ο πολιτικός μηχανικός ΓΓ, από μέρους των συνιδιοκτητών της οδού ..., και από μέρους της εταιρείας ο πολιτικός μηχανικός ΖΖ, μελετητής και επιβλέπων μηχανικός της οικοδομής της ... . Ακολούθησε αυτοψία και στις δύο οικοδομές και τότε αντελήφθη ο μηχανικός της "EUROMET A.E." τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η πολυκατοικία της οδού ..., τα οποία αναφέρονται τόσο στα έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου ..., όσο και στις πιο πάνω τεχνικές εκθέσεις. Η κατηγορουμένη επέμενε ότι οι ζημιές της οικοδομής της οδού ... προέκυψαν από ανισομερείς καθιζήσεις, που υπέστη αυτή, λόγω της καθίζησης του εδάφους από το φορτίο της όμορης οικοδομής. Γι' αυτό αναγκάστηκε η εταιρεία να ζητήσει τις απόψεις των ειδικών, δηλαδή τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από το ΤΕΕ και από τον καθηγητή ΣΤ. Παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι μέχρι την 7-6-2002, που υποβλήθηκε η από 6-6-2002 μήνυση της κατηγορουμένης κατά των ΑΑ, ΒΒ και Ψ είχαν εκδοθεί: α) η ... έκθεση επικίνδυνης οικοδομής από άποψη στατική και δομική του Δήμου ..., που χαρακτήριζε πλήρως αιτιολογημένα γιατί είναι επικίνδυνη η πολυκατοικία της οδού ... αρ. ..., β) η ... έκθεση επικίνδυνης οικοδομής του Δήμου ..., η οποία, επίσης, ανέφερε τους λόγους που κρίνεται επικίνδυνη η ίδια πιο πάνω πολυκατοικία, γ) η ... έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης οικοδομής, που αιτιολογημένα έκρινε ποιες είναι οι παραβάσεις στην ως άνω πολυκατοικία, που την καθιστούν αυθαίρετη και επέβαλε τα προαναφερόμενα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, δ) η ... αναθεώρηση προϊσταμένου του Γραφείου Πολεοδομίας ..., που απέρριπτε την ένσταση της κατηγορουμένης κατά της με αριθμό ... έκθεσης επικίνδυνης οικοδομής, ε) η ... απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας, στ) η με αριθ. Πρωτ. ΠΕΧΩ ... τριτοβάθμιο έκθεση επικινδύνου οικοδομής της ίδιας ως άνω υπηρεσίας, που συμπλήρωνε την προηγούμενη απόφαση, ζ) η με αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ ... απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας, συμπληρωματική της ΠΕΧΩ ..., και είχαν διεξαχθεί οι δύο πραγματογνωμοσύνες που προκάλεσε η εταιρεία "EUROMET A.E.", η κατηγορουμένη υπέβαλε την ως άνω μήνυσή της, ενώ γνώριζε ότι τα όσα απέδιδε με αυτή στους κατηγορούμενους ήταν ψευδή και ότι η αλήθεια, την οποία αυτή γνώριζε την 7-6-2002, ενόψει των όσων είχαν προηγηθεί και αναφέρονται παραπάνω, ήταν ότι στην πολυκατοικία της οδού ... αρ. ... είχε κατασκευαστεί υπόγειο ύψους 1,65 μ. και εμβαδού 217 τ.μ., ενώ το προβλεπόμενο από την άδεια οικοδομής υπόγειο ήταν μόνο 21 τ.μ., ότι καταργήθηκαν οι συνδετήριες δοκοί μεταξύ των πεδίλων θεμελιώσεως σε αυτή, μειώθηκε το βάθος θεμελιώσεως σε - 0,30 μ. αντί - 2,20 μ., κατασκευάστηκε μία επιπλέον φέρουσα πλάκα, η οποία ανστιστοιχεί σε οροφή υπογείου ή δάπεδο ισογείου, ότι κατά την ανοικοδόμηση της πολυκατοικίας της οδού ... αρ. ... χρησιμοποιήθηκε μειωμένος συντελεστής σεισμικότητας (ε=0,04 αντί ε=0,08), ότι τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία αυτής είχαν ανεπίτρεπτα μικρή διατομή, η θεμελίωσή της είχε μορφή μεμονωμένων πεδίλων, τα οποία δεν είχαν την απαιτούμενη απόσταση μεταξύ τους, αντί του ενδεδειγμένου τρόπου θεμελιώσεως με εσχάρα διασταυρουμένων πεδιλοδοκών ή κοιτόστρωσης, υπήρχε σε αυτή υπέρβαση τάσεων σε δύο θεμέλια, ότι η πολυκατοικία της οδού ... αρ. ... ήταν επικίνδυνη από στατικής και δομικής άποψης και ότι η θεμελίωση της πολυκατοικίας αυτής δεν ήταν ικανή να παραλάβει ομοιόμορφα τις μικρού μεγέθους καθιζήσεως που σημειώθηκαν, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν ρηγματώσεις των τοιχοποιών πληρώσεως, στρεβλώσεις κασών κ.λ.π. των διαμερισμάτων αυτής. Περαιτέρω, η αλήθεια ήταν ότι ο πολιτικώς ενάγων δεν είχε γνωριμία με τους υπαλλήλους του Δήμου ... ΑΑ και ΒΒ, δεν πίεζε αυτούς να εκδώσουν τις προαναφερόμενες πράξεις και ούτε δημόσια έλεγε τη φράση "όλη η Πολεοδομία ... είναι δική μου, ότι τους λέω κάνουνε", όπως υποστηρίζει η κατηγορουμένη εν γνώσει της αναλήθειας και των περιστατικών αυτών. Το γεγονός μάλιστα αυτό έμεινε εντελώς αναπόδεικτο, αφού κανένας από τους μάρτυρες που πρότεινε η κατηγορουμένη δεν το επιβεβαιώνει. Ειδικότερα, αυτή στο από 2-6-2003 απολογητικό της υπόμνημα ενώπιον του Πταισματοδίκη Αθηνών ανέφερε ότι ο Ψ, παρουσία της ΗΗ, περί τα μέσα 2001, ανέφερε ότι "όλη η Πολεοδομία ... είναι δική του, ότι τους λέω κάνουνε". Η ΗΗδεν εξετάσθηκε μέχρι σήμερα ως μάρτυρας. Κατά την ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου απολογία της η κατηγορουμένη ανέφερε ότι ο μηχανικός της "EUROMET A.E." ΖΖ της είπε τη φράση ότι "η Πολεοδομία είναι δική μου". Ηδη στο παρόν Δικαστήριο ο σύνηγορός της κατηγορουμένης δήλωσε ότι αυτή τις πράξεις που απέδωσε με τη μήνυσή της στο Ψ ήθελε να της αποδώσει στον αδελφό του ΩΩ, που ήταν και ο νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας. Τούτο, όμως, διαψεύδεται από το πιο πάνω απολογητικό της υπόμνημα ενώπιον του Πταισματοδίκη Αθηνών, στη σελίδα 3 του οποίου καθιστά σαφές ότι όσα καταμαρτυρεί με τη μήνυσή της στον πολιτικώς ενάγοντα αφορούν αποκλειστικά το πρόσωπό του, ανεξάρτητα από το αν είχε την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της "EUROMET A.E.". Αλλωστε η κατηγορουμένη έβλεπε στο χώρο της οικοδομής και τα δύο ... Παπαδογιάννης κατέθεσε ότι η ίδια η κατηγορουμένη του είπε, ότι όταν τελείωσε μία αυτοψία της είπε στο αυτί ο Ψ "έχουμε την Πολεοδομία δική μας" κα σε άλλο σημείο της κατάθεσής του αναφέρει ότι η κατηγορουμένη του είπε ότι πληροφορήθηκε από το μηχανικό ΕΕ ότι είπε ο μηνυτής την επίμαχη φράση. Ο γυιός της κατηγορουμένης κατέθεσε ότι, όπως του είπε η ίδια, τη φράση αυτή της είπε ο Ψ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η φράση που αποδίδεται στον πολιτικώς ενάγοντα και η ηθική αυτουργία αυτού στις πράξεις που αποδόθηκαν στους συγκατηγορουμένους του δεν ειπώθηκε από αυτόν και αποτελεί αποκύημα της φαντασίας της κατηγορουμένης. Με το περιεχόμενο της πιο πάνω μήνυσης, του οποίου έλαβαν γνώση ο Εισαγγελέας που την παρέλαβε, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι και δικαστές, η κατηγορουμένη διέδωσε για το μηνυτή εν γνώσει της αναλήθειας τα προαναφερόμενα ψευδή γεγονότα, τα οποία μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη αυτού, αφού τον εμφανίζει ως άτομο χωρίς ηθικούς φραγμούς, που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα για να πετύχει τους σκοπούς του.
Κατ' ακολουθία όλων αυτών πρέπει να κηρυχθεί ένοχη η κατηγορουμένη των πράξεων της ψευδούς καταμήνυσης, της ψευδορκίας μάρτυρα κατ' εξακολούθηση και της συκοφαντικής δυσφήμησης, όπως αναφέρεται ειδικότερα στο διατακτικό".
Στη συνέχεια το Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση, κήρυξε την κατηγορουμένη-αναιρεσείουσα, ένοχη των πράξεων της ψευδούς καταμηνύσεως, της ψευδορκίας μάρτυρα κατ' εξακολούθηση και της συκοφαντικής δυσφημήσεως και της επέβαλε συνολική ποινή φυλακίσεως οκτώ (8) μηνών, την εκτέλεση της οποίας ανέστειλε επί τριετία. Με αυτά που δέχθηκε το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, διέλαβε στην απόφασή του την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σ' αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα αποδειχθέντα από την ακροαματική διαδικασία πραγματικά περιστατικά, τα οποία συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων για τα οποία κηρύχθηκε ένοχη η κατηγορουμένη, οι αποδείξεις από τις οποίες αυτά προέκυψαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίους υπήγαγε αυτά στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 14, 26 παρ.1α, 27, 94 παρ.1, 98, 229 παρ.1, 224 παρ.2-1, και 363-362 του Π.Κ. τις οποίες ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε, και ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου παραβίασε με ασαφείς, ελλιπείς ή αντιφατικές παραδοχές και έτσι δεν στέρησε την απόφαση νομίμου βάσεως. Ειδικότερα, αιτιολογούνται οι παραδοχές της αποφάσεως, σύμφωνα με τις οποίες όσα περιστατικά η κατηγορουμένη διέλαβε στην, κατά του πολιτικώς ενάγοντος, υποβληθείσα έγκλησή της, προκειμένου να επιτύχει την άσκηση εναντίον του της ποινικής διώξεως, και στη συνέχεια η ίδια βεβαίωσε ενόρκως, αλλά και διέδωσε ενώπιον τρίτων, ήσαν ψευδή. Απέβλεπε δε αυτή με την ως άνω καταγγελία της, όχι μόνο να καταδιώξει τον εγκαλούντα για την εκ μέρους του τέλεση αξιόποινων πράξεων, και στη συνέχεια την καταδίκη του, αλλά και για όσα αυτή ενόρκως βεβαίωσε και στη συνέχεια διέδωσε ενώπιον τρίτων για τον εγκαλούντα, ενώ γνώριζε ότι ήσαν ψευδή. Αιτιολογείται επίσης, η παραδοχή κατά την οποία η κατηγορούμενη επεδίωκε να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του εγκαλούντος, με όσα αυτή κατήγγειλε γι' αυτόν, αφού τον εμφάνιζε ως άτομο χωρίς ηθικούς φραγμούς, που μπορούσε να πετύχει τους σκοπούς του μόνο με αθέμιτα μέσα.
Συνεπώς, οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' του Κ.Π.Δ, λόγοι αναιρέσεως του κυρίου δικογράφου, καθώς και οι πρώτος και δεύτερος λόγοι αναιρέσεως του δικογράφου των πρόσθετων λόγων, με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, ενώ οι αιτιάσεις της αναιρεσείουσας, με τις οποίες πλήττεται, με την επίκληση, κατ' επίφαση, της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η περί την εκτίμηση των ως άνω αποδείξεων αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση, του Δικαστηρίου της ουσίας, είναι απαράδεκτες και πρέπει να απορριφθούν. Περαιτέρω, με τον τρίτο και τελευταίο λόγο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων, πλήττεται η απόφαση του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, η οποία επήλθε από την παράνομη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος Ψ και την επιδίκαση υπέρ αυτού χρηματικής ικανοποιήσεως, λόγω ηθικής βλάβης, ο οποίος δεν ήταν ο άμεσα παθών από τις πράξεις για τις οποίες αυτή καταδικάσθηκε, αλλά ο Ψ, που ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας "EUROMET A.E.". Από τα πρακτικά, όμως, της δίκης, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, προκύπτει ότι η κατηγορουμένη - αναιρεσείουσα, είχε υποβάλλει την έγκλησή της κατά του Ψ, ο οποίος δήλωσε ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου παράσταση πολιτικής αγωγής, και όχι κατά του Ψ, δήλωση την οποία επανέλαβε και ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, όπου και εξετάστηκε χωρίς να προβληθεί από μέρους της αναιρεσείουσας ή από τον πληρεξούσιο συνήγορό της, οποιαδήποτε αντίρρηση για την παράστασή του.
Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α του Κ.Π.Δ, λόγος αναιρέσεως του δικογράφου των πρόσθετων λόγων, ως αβάσιμος. Μετά από αυτά, και εφόσον δεν υπάρχει προς έρευνα άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθούν η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και οι επ' αυτής από 9-9-2008 πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, καθώς και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος (άρθρα 176, 183 του Κ.Πολ.Δικ και 583 παρ.1 του Κ.Π.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 18 Απριλίου 2008 αίτηση της Χ, κατοίκου ..., και τους επ' αυτής από 9-9-2008 πρόσθετους λόγους, για αναίρεση της υπ' αριθμό 568/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών. Και

Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ, και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος από πεντακόσια (500) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Μαΐου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 16 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή