Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1444 / 2010    (Α Ποιν. Διακ., ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Αίτηση αναιρέσεως του καταδικασθέντος με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου για συκοφαντική δυσφήμηση δύο εγκαλούντων πολιτικώς εναγόντων. Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη η αίτηση αναιρέσεως διότι κατά τη συζήτηση της αιτήσεως στη δικάσιμο που είχε ορισθεί και για την οποία είχε κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο αναιρεσείων εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο από τον οποίο δεν προσκομίσθηκε μέχρι την προθεσμία που ετάχθη από το δικάσαν την αίτηση αναιρέσεως δικαστήριο την επόμενη της δικασίμου πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που να του επιτρέπει να εκπροσωπήσει τον αναιρεσείοντα κατά την ημέρα της δικασίμου συζητήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως του, με συνέπεια να θεωρείται μη εμφανισθείς ο αναιρεσείων ως μη παραστάς με νομίμως εξουσιοδοτημένο συνήγορο.
Αριθμός 1444/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α' Ποινικό Τμήμα Διακοπών

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Τίγγα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Κωνσταντίνο Τσόλα και Ανδρέα Ξένο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Ιουλίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εμφανίσθηκε στο ακροατήριο ο δικηγόρος Ευάγγελος Σφήκας και δήλωσε ότι τον εκπροσωπεί, περί αναιρέσεως της 7931 Α', 8304/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Με πολιτικώς ενάγοντες τους 1. Ψ1, κάτοικο ... που δεν παρέστη και 2. Ψ2, κάτοικο ..., που παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Μαρτίου 2010 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 505/10.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, καθώς και τον παραστάντα πολιτικώς ενάγοντα που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 513 παρ. 3 Κ.Ποιν.Δ ο αναιρεσείων παρίσταται στη συζήτηση με συνήγορο, κατά δε το άρθρο 96 Κ.Ποιν.Δ κάθε διάδικος μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ποινική διαδικασία με συνηγόρους, μέχρι δύο στην προδικασία και μέχρι τρεις στο ακροατήριο, ο διορισμός δε συνηγόρου του κατηγορουμένου γίνεται με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά.... ή με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδαφ. β' και γ'. Ο διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται μόνο για ορισμένες από τις πράξεις αυτές. Ειδικότερα το έγγραφο της πληρεξουσιότητος μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση του εντολέως και βεβαίωση της γνησιότητος της υπογραφής αυτού από οποιαδήποτε δημόσια δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Η βεβαίωση αυτή κατέστη απαραίτητη για να εξασφαλισθεί το κύρος της πληρεξουσιότητος-εξουσιοδοτήσεως και να αποτραπεί οποιαδήποτε ενδεχομένη αμφισβήτηση του γεγονότος της παρασχεθείσης εντολής προς αντιπροσώπευση και υπογραφής από τον ίδιο του εντολέα καθώς και της χρονολογίας αυτής, πράγμα το οποίο θα έχει επιπτώσεις στην εγκυρότητα της ενεργηθείσης πράξεως. Μετά τη βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του εντολέως από τα προαναφερθέντα πρόσωπα ολοκληρώνεται η πληρεξουσιότητα αφότου και θεωρείται ότι υπάρχει, διαφορετικά, ελλείψει της άνω προϋποθέσεως δεν είναι νόμιμη η παράσταση με ελλείπουσα την πληρεξουσιότητα. Εξάλλου κατά το άρθρο 514 εδαφ. α' Κ.Ποιν.Δ εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με συνήγορο ή ο παριστάμενος γι' αυτόν ως εκπρόσωπός του δικηγόρος, δεν έχει νομίμως κατά τα' ανωτέρω διορισθεί, ο αναιρεσείων, ο οποίος ως διάδικος στη διαδικασία στον Άρειο Πάγο πρέπει να παρίσταται με συνήγορο, όπως ορίζεται στο άρθρο 513 παρ. 2 ιδίου Κώδικα, ως μη εκπροσωπούμενος από τον συνήγορό του θεωρείται απών και η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη, εφόσον κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως. Στην προκειμένη περίπτωση κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από την οικεία σειρά εμφανίσθηκε ο δικηγόρος Ευάγγελος Σφήκας και εζήτησε αναβολή της εκδικάσεως της ένδικης αιτήσεως αναιρέσεως ισχυρισθείς ότι δεν έχει πληρεξουσιο-εξουσιοδότηση προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον αναιρεσείοντα ενώπιον του Αρείου Πάγου. Το Δικαστήριο όμως απέρριψε το αίτημα της αναβολής αλλά χορήγησε στον άνω δικηγόρο προθεσμία μέχρι 22.7.2010 προκειμένου να εφοδιασθεί και να προσκομίσει έως τότε νόμιμο πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση από τον αναιρεσείοντα που να του επιτρέπει να του εκπροσωπήσει κατά την δικάσιμο της 21.7.2010 στο ακροατήριο και να έχει αυτό το πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση ημερομηνία μέχρι την ημέρα συζητήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως. Όμως αν και παρήλθε η προθεσμία αυτή ο άνω δικηγόρος δεν προσεκόμισε πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση για την παράστασή του στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου ως συνηγόρου του αναιρεσείοντος. Εν όψει αυτών, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, ο οποίος κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, προκειμένου να παραστεί κατά τη συζήτησή της περί αναιρέσεως της 7921 Α /09-8304/09 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών αιτήσεώς του κατά την συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, όπως προκύπτει αφ' ενός από το από ... αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή δικαστηρίων Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς ... περί επιδόσεως σ' αυτόν της 505/12.5.2010 κλήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με θυροκόλληση και αφ' ετέρου από το από 13/5/2010 αποδεικτικό επιδόσεως του Επιμελητή δικαστηρίων Εισαγγελίας Αρείου Πάγου Χούμου Λάμπρου περί επιδόσεως στον αντίκλητο δικηγόρο του αντιγράφου της άνω κλήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μη παραστάς μετά συνηγόρου νομίμως εξουσιοδοτημένου, θεωρείται ότι δεν εμφανίσθηκε και γι' αυτό πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως που άσκησε και να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ) καθώς και στη δικαστική δαπάνη του εκ των πολιτικώς εναγόντων παραστάντος Ψ2 (άρθρ. 176, 183 Κ.Πολ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 19/3/2010 αίτηση του Χ, για αναίρεση της υπ' αριθ. 7931 Α /2009 - 8304/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ καθώς και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος Ψ2 που ανέρχεται σε ευρώ πεντακόσια (500).

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 23 Ιουλίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή