Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1353 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ακυρότητα απόλυτη, Έγγραφα, Διατάραξη ασφάλειας σιδηροδρόμων.
Περίληψη:
Διατάραξη ασφάλειας σιδηροδρόμων. Αναιρεί, διότι ελήφθη υπ' όψη έγγραφο που δεν ανεγνώσθη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1353/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Στ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Κωνταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή, Χριστόφορο Κοσμίδη - Εισηγητή και Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, την 18η Μαΐου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελεύς) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την δήλωση αναιρέσεως της 812/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας, του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Ανδρέα Βρόντου (ΑΜ ΔΣΑ 249).
Με πολιτικώς ενάγον το ΝΠΙΔ με την επωνυμία "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)", όπως εκπροσωπείται νομίμως, που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου Άγγελου Κουρτζή (ΑΜ ΔΣΑ 6303).

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας, που δίκασε κατ' έφεση, με την ως άνω απόφαση, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή. Ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεσή της, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Ιουλίου 2009 δήλωση αναιρέσεως, που καταχωρήθηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1113/2009.

Αφού άκουσε
τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη δήλωση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1.Η κρινόμενη δήλωση αναιρέσεως, που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την 10-7-2009, υποβάλλεται από τον κατηγορούμενο και στρέφεται κατά της 812/2009 καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας, που δίκασε κατ' έφεση, η οποία καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ.3 ΚΠοινΔ την 23-6-2009. Επομένως, έχει ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως (ΚΠοινΔ 465 παρ.1, 473 παρ.2 και 3, 474, 505 παρ.1, 509 παρ.1) και πρέπει να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων αυτής.
2.Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331 παρ.2, 333, 358, 364 και 369 ΚΠοινΔ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου. 171 παρ.1 εδ. δ' του ίδιου Κώδικα, συνάγεται ότι επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως, όταν το δικαστήριο στήριξε την περί ενοχής του κατηγορουμένου κρίση του σε έγγραφο, το οποίο δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, γιατί έτσι ο κατηγορούμενος στερείται του υπερασπιστικού δικαιώματος, που του παρέχει ο νόμος, να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά με το έγγραφο αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της προσβαλλομένης αποφάσεως, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας κήρυξε, κατ' έφεση, ένοχο τον αναιρεσείοντα για διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, τελεσθείσα από αμέλεια (ΠΚ 291 παρ.1 περ.β' και παρ.2). Προκειμένου να καταλήξει στην καταδικαστική κρίση και, συγκεκριμένα, για να θεμελιώσει ουσιαστικά την ιδιότητα του κατηγορουμένου ως έχοντος την ευθύνη της φύλαξης και της εποπτείας ενός ποιμνίου προβάτων, ιδιοκτησίας της συζύγου του, αξιολόγησε, μεταξύ όλων των υπολοίπων αποδεικτικών στοιχείων που μνημονεύονται κατ' είδος στην αρχή της αιτιολογίας του, την από 19-5-2005 ένορκη κατάθεση της ..., συζύγου αυτού, που είχε δοθεί κατά την προδικασία, ενώπιον του ανθ/μου ... του ΑΤ .... Η αξιολόγηση αυτή έγινε προκειμένου να ελεγχθεί η βασιμότητα του ισχυρισμού του αναιρεσείοντος, τον οποίο ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου είχε προσπαθήσει να επιβεβαιώσει και η ως άνω σύζυγός του, ότι αυτός κατά το χρόνο τέλεσης της πράξεως ήταν συνταξιούχος συνεταιριστικός υπάλληλος και δεν είχε καμιά σχέση ούτε με το ποίμνιο ούτε με τη φύλαξή του. Τόσο, όμως, στην οικεία θέση των πρακτικών, όπου μνημονεύονται τα αναγνωσθέντα έγγραφα, όσο και σε όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο αυτών (μεταξύ των καταθέσεων των μαρτύρων ή της απολογίας του κατηγορουμένου ή αλλαχού) δεν υπάρχει καταχώρηση της από 19-5-2005 ενόρκου καταθέσεως της ..., ως εγγράφου που διαβάστηκε κατά τη επ' ακροατηρίου διαδικασία. Τέτοια διαβεβαίωση δεν γίνεται ούτε στην αιτιολογία της αποφάσεως επί της ενοχής, από την οποία ούτε εμμέσως είναι δυνατό να συναχθεί εάν το συγκεκριμένο έγγραφο ανεγνώσθη. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει ούτε εάν δόθηκε στον κατηγορούμενο η δυνατότητα να αντικρούσει το περιεχόμενό του ή να διατυπώσει παρατηρήσεις επ' αυτού. Επομένως, εκ του λόγου αυτού προκλήθηκε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο και ο τρίτος λόγος της αιτήσεως, με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠοινΔ, είναι βάσιμος.
3.Σύμφωνα με τις σκέψεις αυτές πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο Δικαστήριο που την εξέδωσε, του οποίου η συγκρότηση από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως, είναι δυνατή (άρθρο 519 ΚΠοινΔ). Η ουσιαστική έρευνα των υπολοίπων λόγων της αιτήσεως είναι περιττή.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την από 10-7-2009 δήλωση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., περί αναιρέσεως της 812/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας.
ΑΝΑΙΡΕΙ την προσβαλλόμενη απόφαση.- Και
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, του οποίου η συγκρότηση από άλλους δικαστές είναι εφικτή.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, την 23η Ιουνίου 2010. -Και
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, την 30η Ιουνίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή