Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 441 / 2013    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αποχής δήλωση.
Περίληψη:
Δεκτή δήλωση αποχής Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου από καθήκοντά της σε υπόθεση ενώπιον ποινικού τμήματος ΑΠ που προεδρεύει, για λόγους ευπρέπειας.

ΑΡΙΘΜΟΣ 441/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτης ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή, Ανδρέα Ξένο, Βασίλειο Καπελούζο και Πάνο Πετρόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευαγγέλου Παντιώρα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Μαρτίου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την από 14 Μαρτίου 2013 δήλωση αποχής της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Θεοδώρας Γκοϊνη, που αφορά τη μη συμμετοχή της στη σύνθεση του Ζ' Ποινικού Τμήματος, στο οποίο εισήχθη για συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 20ης Μαρτίου 2013 η υπόθεση με αριθμό πινακίου 317/2013.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Παντιώρας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου-Βασιλοπούλου με αριθμό 74 και ημερομηνία 15.3.2013, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Κατόπιν της από 14-3-2013 δηλώσεως της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Θεοδώρας Γκοΐνη προς την Πρόεδρο του εν λόγω Ανωτάτου Δικαστηρίου, περί αποχής από την άσκηση των καθηκόντων της ως Προέδρου της συνθέσεως του Ζ' Ποινικού Τμήματος, που πρόκειται να συνεδριάσει στις 20 Μαρτίου 2013 και συγκεκριμένα όσον αφορά τη συζήτηση της από 21-1-2013 δήλωσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 7968, 8767, 9940/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημ/των) Αθηνών, με την οποία κηρύχθηκε αθώος ο κατηγορούμενος Δ. Ρ., λόγω του ότι αυτός υπήρξε ο ιατρός, που τη χειρούργησε στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης στο Γενικό Νοσοκομείο "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" των Αθηνών. Η εν λόγω δήλωση αποχής διαβιβάστηκε από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 23 Κ.Π.Δ. για τις δικές του ενέργειες, με το υπ' αρ. πρωτ. 139/15-3-2013 έγγραφο. Επειδή συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 3 Κ.Π.Δ., πρέπει να γίνει δεκτή η εν λόγω δήλωση αποχής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω: Να γίνει δεκτή η από 14-3-2013 δήλωση αποχής της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Θεοδώρας Γκοΐνη από την άσκηση των καθηκόντων της ως Προέδρου της συνθέσεως του Ζ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που θα συνεδριάσει στις 20-3-2013, σχετικά με τη συζήτηση της από 21-1-2013 δήλωσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 7968, 8767, 9940/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημ/των) Αθηνών, με την οποία κηρύχθηκε αθώος ο κατηγορούμενος Δ. Ρ.. Αθήνα 15/3/2013 Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου- Βασιλοπούλου"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την από 14-3-2013 δήλωση, η οποία απευθύνεται στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, η Αντιπρόεδρος του Ζ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Θεοδώρα Γκοΐνη, δηλώνει ότι σοβαροί λόγοι ευπρέπειας της επιβάλλουν να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων της, κατά την εκδίκαση της από 21-1-2013 αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά της υπ'αριθ. 7968, 8767, 9940/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών, που έχει προσδιοριστεί να δικαστεί στο εν λόγω Ζ' Ποινικό τμήμα που προεδρεύει, κατά τη δικάσιμο της 20-3-2013, καθόσον ο κατηγορούμενος ιατρός Δ. Ρ. την είχε, κατά το παρελθόν, εγχειρίσει στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης . Η δήλωση αυτή παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που συνεδριάζει ως συμβούλιο, κατά το άρθρο 23 παρ.4 του ΚΠοινΔ και πρέπει να εξετασθεί κατ'ουσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.3 του ΚΠοινΔ, εκτός των στο άρθρο 14 του ιδίου Κώδικα αναγραφομένων λόγων αποκλεισμού, με τη συνδρομή κάποιου των οποίων, τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό δεν δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντα τους ως και του στο επόμενο άρθρο 15 εδ.1 λόγου εξαιρέσεως, που επιβάλλει επίσης την αποχή αυτών από την ενάσκηση των καθηκόντων τους σε ορισμένη υπόθεση, περίπτωση τέτοιας αποχής εμφανίζεται επίσης και όταν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας επιβάλλουν αυτή. Ο όρος "ευπρέπεια" περιέχει κρίση αντικειμενική, ενώ η "ευθιξία" είναι ιδιότητα του ατόμου. Η εξαντλητική απαρίθμηση των σοβαρών λόγων ευπρεπείας είναι αδύνατη γιατί, εάν και πότε υπάρχουν τέτοιοι λόγοι, είναι ζήτημα πραγματικό, για το οποίο θα κρίνει κάθε φορά το αρμόδιο Δικαστήριο ή Συμβούλιο, που επιλαμβάνεται του θέματος, κατά τις κρατούσες δεοντολογικές αντιλήψεις. Γενικά τέτοιοι λόγοι ευπρεπείας συντρέχουν, όταν η συμμετοχή του δικαστικού λειτουργού στην εκδίκαση συγκεκριμένης υποθέσεως μπορεί να δώσει αφορμή σε δυσμενές για αυτόν σχόλιο για την αντικειμενική και ανεπηρέαστη, από ο,τιδήποτε και οποιονδήποτε, διερεύνηση της, σε τρόπο ώστε να τίθεται σε αμφιβολία η ελεύθερη και μη προκατειλημμένη κρίση του. Η άποψη αυτή συμπορεύεται και με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, με την οποία καθιερώνεται "το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη", όχι με την έννοια της ορθότητας της απόφασης, αλλά της έγκαιρης, ουσιαστικής και αδιάβλητης υπό διαδικαστικές (δικονομικές) εγγυήσεις, διεξαγωγής της δίκης, ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική αναζήτηση της αλήθειας και η έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία του διαδίκου. Μία από τις εγγυήσεις αυτές είναι η ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστηρίου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον εθνικό νόμο και αποφαίνεται επί της βασιμότητας της ποινικής κατηγορίας αν πρόκειται για ποινική υπόθεση. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα διαδικαστικά έγγραφα, ενώπιον του παρόντος Ζ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που προεδρεύει η δηλούσα δικαστικός λειτουργός, εκκρεμεί και έχει προσδιοριστεί προς εκδίκαση, κατά την δικάσιμο της 20-3-2013 η από 21-1-2013 αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της υπ'αριθ. 7968, 8767, 9940/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών. Ενόψει δε του ότι κατά την δήλωση αποχής, η δηλούσα την αποχή από τα καθήκοντα της ανωτέρω Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου είχε εγχειρισθεί, κατά το παρελθόν, από τον κατηγορούμενο ιατρό Δ. Ρ. στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, είναι σαφές ότι μπορεί να τεθεί σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση ή το απροκατάληπτο της ανωτέρω δικαστικού λειτουργού.
Συνεπώς, στην παρούσα περίπτωση, ναι μεν δεν υπάρχει λόγος που να επιβάλλει ευθέως τον αποκλεισμό κατ'άρθρο 14 παρ. 3 του ΚΠοινΔ της εν λόγω δικαστικού λειτουργού από την εκτέλεση των καθηκόντων της στην ανωτέρω υπόθεση, υφίστανται όμως, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην ανωτέρω νομική σκέψη, σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, κατά την διάταξη του άρθρου 23 παρ.3 του ΚΠοινΔ, που επιβάλλουν, να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων της, ως προεδρεύουσας κατά την εκδίκαση της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως. Άρα, η κρινόμενη δήλωση αποχής πρέπει να γίνει δεκτή.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την από 14-3-2013 δήλωση αποχής της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Θεοδώρας Γκοΐνη. Αποφαίνεται ότι η ανωτέρω δικαστικός λειτουργός δεν θα συμμετάσχει ως προεδρεύουσα στην σύνθεση του Ζ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που θα εκδικάσει κατά τη δικάσιμο της 20-3-2013, την από 21-1-2013αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της υπ'αριθ. 7968, 8767, 9940/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2013. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή