Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1407 / 2010    (Α Ποιν. Διακ., ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αποχής δήλωση.
Περίληψη:
Αίτηση εξαιρέσεως. Δήλωση αποχής Δικαστή από την αναιρετική διαδικασία. Παραδοχή σχετικής δήλωσης.
Αριθμός 1407/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Δημήτριο Τίγγα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, Ιωάννη Γιαννακόπουλο-Εισηγητή, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Κωνσταντίνο Τσόλα και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 6 Ιουλίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την από 20 Μαΐου 2010 δήλωση αποχής της Αρεοπαγίτη Βιολέττας Κυτέα από την άσκηση των καθηκόντων της κατά την εκδίκαση των υπ' αριθ. 181/8-10-2009 και 187/14-10-2009
αιτήσεων αναιρέσεως των Χ και Ζ, η οποία (δήλωση αποχής) καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 743/10.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής, μετά και το από 269/7-6-10 έγγραφο του Προέδρου του Αρείου Πάγου με το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η ως άνω δήλωση αποχής, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη, με αριθμό 223/8-6-10, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω
Ι) Η Αρεοπαγίτης Βιολέττα Κυττέα υπέβαλε στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου την από 20-5-2010 δήλωση αποχής, στην οποία αναφέρει ότι: Κατά τη δικάσιμο της 30-4-2010 κατά τη συζήτηση των υπ' αριθμ. 181/8-10-2009 και 187/14-10-2009 αιτήσεων αναιρέσεως των Χ και Ζ, κατά του 1492/09 Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών (δια του οποίου παραπέμπονται μετ' απόρριψη των εφέσεών τους για κακουργηματική απάτη) συμμετείχε στη σύνθεση του δικαστηρίου και μάλιστα ορίστηκε ως Εισηγήτρια επί των ως άνω αιτήσεων αναιρέσεως. Επειδή όμως ο συνήγορος του αναιρεσείοντος Χ, ο οποίος άσκησε την αναίρεση ως πληρεξούσιος του και υπέβαλε σχετικώς υπόμνημα, είναι ο δικηγόρος Αθηνών Κωνσταντίνος Μ. Χρυσικόπουλος, με τον οποίο και στο γραφείο του η θυγατέρα της Κ συνειργάζετο μέχρι και προ τινών μηνών ως δικηγόρος επί δύο και ήμισυ έτη, προέβη στην ως άνω δήλωση και ζητάει εκ σοβαρών λόγων ευπρεπείας να εξαιρεθεί του χειρισμού της εν λόγω δικογραφίας.
II) Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 23 παρ.3 ΚΠΔ τα δικαστικά πρόσωπα δεν δύνανται να ασκήσουν τα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα και όταν υπάρχει σοβαρός λόγος ευπρεπείας, ήτοι οσάκις μπορεί να τεθεί σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση ή το απροκατάληπτον αυτής (ΑΠ 2651/2008, ΑΠ 1919/2008 κ.α., Μπουρόπουλος Ερμ. ΚΠΔ Τομ.Α' σελ.40), πράγμα που μπορεί να συμβεί και στην προκειμένη περίπτωση. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν αμφισβητείται η αλήθεια του αναφερόμενου λόγου, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση δήλωση αποχής.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: Να γίνει δεκτή η από 20.5.2010 δήλωση αποχής της Αρεοπαγίτου Βιολέττας Κυττέα και απόσχει της ασκήσεως των καθηκόντων της επί των υπ' αριθμ. 181/8-10-2009 και 187/14-10-2009 αιτήσεων αναιρέσεως των Χ και Ζ κατά του 1492/09 Βουλεύματος Συμβ. Εφ. Αθηνών. Αθήνα 8 Ιουνίου 2010 Ο Αντεισαγγελεας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Ψάνης".

Αφού άκουσε τον ως άνω Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην προαναφερθείσα εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η από 20.5.2010 δήλωση της Αρεοπαγίτη Βιολέττας Κυτέα, η οποία απευθύνθηκε στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, με την οποία φρονεί ότι σοβαροί λόγοι ευπρέπειας της επιβάλλουν να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων της κατά την εκδίκαση των υπ` αριθ. 181/8.10.2009 και 187/14.10.2009 αιτήσεων αναιρέσεως των Χ και Ζ κατά του υπ' αριθμ. 1492/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που συνεδριάζει ως συμβούλιο κατά το άρθρο 23 παρ. 4 Κ.Ποιν.Δ., και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσίαν. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Κ.Ποιν.Δ., εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 14 του ιδίου Κώδικα λόγων αποκλεισμού, με τη συνδρομή κάποιου από τους οποίους τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται σ' αυτό δεν δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ως και του αναφερόμενου στο άρθρο 15 εδ. α του Κ.Ποιν.Δ. λόγου εξαιρέσεως, που επιβάλλει επίσης την αποχή αυτών από την ενάσκηση των καθηκόντων τους σε ορισμένη υπόθεση, περίπτωση τέτοιας αποχής εμφανίζεται, επίσης, και όταν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας επιβάλλουν αυτήν. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής, σοβαρός λόγος αποχής συντρέχει, οσάκις τίθενται σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση του δικαστή ή το απροκατάληπτο αυτού.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας προκύπτει ότι μετά την κατά τη δικάσιμο της 30.4.2010 συζήτηση ενώπιον του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου των υπ` αριθ. 181/8.10.2009 και 187/14.10.2009 αιτήσεων αναιρέσεως των Χ και Ζ κατά του υπ' αριθμ. 1492/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, η Αρεοπαγίτης Βιολέττα Κυτέα υπέβαλε προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου την από 20 Μαΐου 2010 δήλωση αποχής. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της δηλώσεως, η δικαστική αυτή λειτουργός, που ορίστηκε εισηγήτρια των υποθέσεων, μετά τη συζήτηση των ως άνω αιτήσεων αναιρέσεως, κατά τη μελέτη τους, διαπίστωσε ότι υφίστανται στο πρόσωπό της σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, που επιβάλουν την αποχή της από την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών. Συγκεκριμένα, οι λόγοι που επικαλείται συνίστανται στο γεγονός ότι ο συνήγορος του αναιρεσείοντος Χ, ο οποίος άσκησε την αναίρεση ως πληρεξούσιός του και υπέβαλε σχετικώς υπόμνημα, είναι ο δικηγόρος Αθηνών Κωνσταντίνος Μ. Χρυσικόπουλος, με τον οποίο και στο γραφείο του η κόρη της Κ συνεργαζόταν ως δικηγόρος επί δυόμισι έτη. Εξαιτίας της σχέσεως αυτής της κόρης της πιο πάνω Αρεοπαγίτη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ανωτέρω αναιρεσείοντος, κατ' αντικειμενική κρίση, ο θιγόμενος διάδικος ευλόγως μπορεί να θεωρήσει ότι η κρίση της δικαστικής αυτής λειτουργού δεν ήταν αποτέλεσμα απροκατάληπτης και αδιάβλητης κρίσης και, επομένως, το συμφέρον της δικαιοσύνης και η διασφάλιση του κύρους αυτής επιβάλλει την αποχή αυτής, για σοβαρό λόγο ευπρέπειας, από την ενάσκηση των καθηκόντων της στις προαναφερόμενες υποθέσεις.
Κατ' ακολουθίαν τούτων, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση δήλωση αποχής, κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την από 20 Μαΐου 2010 δήλωση αποχής της Αρεοπαγίτη Βιολέττας Κυτέα. Και Αποφαίνεται ότι η ανωτέρω δικαστική λειτουργός πρέπει να απέχει από την άσκηση των καθηκόντων της ως μέλους της σύνθεσης του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που εκδίκασε τις υπ` αριθ. 181/8.10.2009 και 187/14.10.2009 αιτήσεις αναιρέσεως των Χ και Ζ κατά του υπ' αριθμ. 1492/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουλίου 2010 Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13 Ιουλίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή