Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2597 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Παράβαση καθήκοντος.
Περίληψη:
Παράβαση καθήκοντος. Τελεί και ο αρμόδιος Εισηγητής για τη χορήγηση της επιδότησης κατά 50% της αμοιβής του μηχανικού για τις γεωργικές κατασκευές (άρθρο 26 του Ν. 2620/1997). Πότε η προσβαλλόμενη απόφαση έχει πλήρη αιτιολογία. Απορρίπτει.
Αριθμός 2597/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή-Εισηγητή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 1η Οκτωβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ευάγγελο Τεσκούρα, περί αναιρέσεως της 31/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που συνεδρίασε στη Χαλκίδα. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 16 Μαΐου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1108/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 259 του ΠΚ "Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει τον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος, δράστης του οποίου μπορεί να είναι μόνον υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263α του ιδίου Κώδικα, απαιτούνται: α) παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται από το νόμο ή τη διοικητική πράξη ή τις ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταμένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας του υπαλλήλου, β) πρόθεση του δράστη, δηλαδή δόλος που περιέχει τη θέληση της παράβασης του καθήκοντος της υπηρεσίας και γ) σκοπός του δράστη να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον. Το έννομο αγαθό που προστατεύει η διάταξη του άρθρου 259 του ΠΚ και προσβάλλεται από την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται από αυτή είναι η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών ή των λοιπών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 263α του ΠΚ, αποκλειστική προς το συμφέρον της πολιτείας και της κοινωνίας που έχουν ταχθεί να εξυπηρετούν οι υπάλληλοι αυτοί με χρηστότητα και καθαρότητα. 'Ετσι, αξιόποινη είναι η ελεγχόμενη πράξη (ενέργεια ή παράλειψη) του υπαλλήλου μόνον αν συνιστά (θετικό ή αποθετικό) έκφραση πολιτειακής βούλησης και άσκηση κρατικής εξουσίας μέσα στο κύκλο των δημοσίων υποθέσεων στην περίπτωση του δημόσιου υπαλλήλου και όχι απλώς η παράβαση υποχρεώσεων, που ανάγονται και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως η εύρυθμη λειτουργία αυτών, η τήρηση της υπαλληλικής δεοντολογίας κλπ. Ως υπάλληλος κατά το άρθρο 13 α του ΠΚ νοείται κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημοσίου δικαίου. Ο δόλος του δράστη συνίσταται είτε στη θέληση είτε στη γνώση και αποδοχή της παράβασης των υπηρεσιακών του καθηκόντων (άμεσος ή ενδεχόμενος δόλος). Σκοπός παράνομης ωφέλειας ή βλάβης συντρέχει όταν ο δράστης επιδιώκει με την παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων να επιφέρει την παράνομη ωφέλεια ή τη βλάβη και συγχρόνως όταν η υπηρεσιακή παράβαση είναι αντικειμενική πρόσφορη να οδηγήσει στην ωφέλεια ή τη βλάβη με τον συγκεκριμένο τρόπο που σχεδιάσθηκε και τελέσθηκε από το δράστη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει την εν λόγω προσφορότητα. Τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν η ωφέλεια ή η βλάβη που επιδιώκει ο δράστης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος ή και με την παράβαση αυτού. Για την ολοκλήρωση του εγκλήματος του άρθρου 259 του ΠΚ δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί η επιδιωκόμενη παράνομη ωφέλεια ή βλάβη. Ενώ αν η παράβαση καθήκοντος έγινε για άλλο σκοπό ή με κανένα σκοπό ή η ωφέλεια ή η βλάβη επέρχεται ως συμπτωματική συνέπεια της παράβασης, τότε το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος δεν στοιχειοθετείται. Τέτοιο παράνομο όφελος κατά την έννοια του άρθρου 259 του ΠΚ είναι κάθε όφελος, το οποίο επιδιώκεται με την παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος. Υπάλληλος υπό την ανωτέρω έννοια είναι και ο μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού και ειδικώτερα ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης -κάποιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της χώρας, που υπηρετεί στο κατά το άρθρο 26 Β του ν.2520/1997 αυτοτελές Γραφείο Νέων Αγροτών και έχει οριστεί ως εισηγητής για τη χορήγηση της επιδότησης κατά 50% των αμοιβών μηχανικών για της αγροτικές κατασκευές, κατ'εφαρμογή του άρθρου 26 του ιδίου ως άνω νόμου με τον τίτλο (του άρθρου αυτού) "μέτρα για τις αγροτικές κατασκευές", σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου, με το οποίο δίνεται ο ορισμός του αγρότη και του νέου αγρότη για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω νόμου, παραβαίνει δε το υπηρεσιακόν του καθήκον και διαπράττει το έγκλημα της παραβάσεως καθήκοντος, όταν με την θετική εισήγησή του, που γίνεται δεκτή, χορηγείται το ως άνω επίδομα σε πρόσωπα που δεν δικαιούνταν να το λάβουν ως μη πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά το νόμο για τη χορήγηση του, είτε ως προς την ιδιότητα του αγρότη-νέου αγρότη, είτε ως προς την ιδιότητα της αγροτικής κατασκευής. Πρέπει να επισημανθεί ότι η μεταγενέστερη έγκριση της εισήγησης του ως άνω υπαλλήλου από την αρμόδια επιτροπή και την προϊσταμένη του αρχή, που χορηγεί τελική την προαναφερόμενη επιδότηση στους (νέους) αγρότες, δεν αίρει την ευθύνη αυτού, αφού η εισήγηση αυτού δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, και η ευθύνη του για τον ακριβή έλεγχο και εξέταση των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης του ως άνω επιδόματος για κάθε περίπτωση ξεχωριστά δεν καλύπτεται ούτε αναιρείται με την μεταγενέστερη έγκρισή της από τους ελέγχοντες αυτήν, των οποίων μπορεί να θεμελιωθεί μόνο η συνυπαιτιότητα. 'Ετσι με την ενέργεια του παραπάνω υπαλλήλου, αν αυτός επιδιώκει να επιφέρει την παράνομη ωφέλεια των τρίτων (αγροτών), η οποία ταυτόχρονα είναι ισόποση ζημία του Κράτους (με την πληρωμή μέρους της αμοιβής μηχανικού που όφειλαν να καταβάλουν εξ ολοκλήρου οι παρανόμως ωφεληθέντες αγρότες), και συγχρόνως οι υπηρεσιακή αυτή παράβαση είναι αντικειμενική μόνη πρόσφορη να οδηγήσει στην ωφέλεια ή τη βλάβη με τον συγκεκριμένο τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέστηκε από το δράστη, στοιχειοθετείται το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος από τον ως άνω υπάλληλο.
'Ελλειψη της απαιτούμενης από το άρθρο 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν δεν αναφέρονται σ'αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο για το σχηματισμό της κρίσης του περί της συνδρομής των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρμόστηκαν.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης υπ'αριθμ. 31/2008 απόφασης, το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Αθηνών, που συνεδρίασε στη Χαλκίδα και δίκασε κατ'έφεση, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ'είδος αναφερομένων αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε, κατά την αναιρετική ανέλεγκτη κρίση του, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά: "Ο κατηγορούμενος είναι γεωπόνος, Προϊστάμενος Τμήματος Εφαρμογών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Νομαρχίας Εύβοιας, και με την ιδιότητα του υπαλλήλου (άρθρα 13α, 263α ΠΚ) ανέλαβε τα καθήκοντα υπευθύνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ν.2520/1997 (Κεφ. Δ') με έναρξη ισχύος από 1-9-1997, που αφορούσαν την κατά ποσοστό 50% επιδότηση των αμοιβών των μηχανικών για την κατασκευή των οικοδομών με δικαιούχους αγρότες, νέους αγρότες, νεοεισερχόμενους νέους αγρότες, εργάτες γης, ομογενείς από τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, για αγροτικές κατασκευές στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και κατασκευή πρώτης κατοικίας μέσα σε αγροτικές περιοχές μέχρι 140 μ2, καθώς και άλλα φυσικά πρόσωπα (δημόσιοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι κλπ) μόνο για την κατασκευή πρώτης κατοικίας και μόνο εφόσον αυτή κατασκευάζεται μέσα στα όρια των ορεινών περιοχών από κατοίκους ορεινών περιοχών. Ο κατηγορούμενος ορίσθηκε ως εισηγητής των υποθέσεων με καθήκοντα τον έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων στο πρόσωπο των δικαιούχων της ανωτέρω επιδότησης, για την απόδειξη των οποίων απαιτείτο η υποβολή από τους φερομένους ως δικαιούχους μιας σειράς εγγράφων δικαιολογητικών (όπως αυτά καταγράφονται στο φύλλο 3 της πορισματικής έκθεσης της ένορκης διοικητικής εξέτασης της υπαλλήλου Α, η οποία αναγνώσθηκε) και στη συνέχεια όφειλε να προβεί σε έγγραφη εισήγησή του αναφορικά με την πληρότητα των φακέλων και τη δυνατότητα έγκρισης των επιδοτήσεων και τη διαβίβαση των φακέλων για τελική έγκριση από τον υπηρεσιακό του προϊστάμενο Β. Ο κατηγορούμενος εγνώριζε σαφώς τις διατάξεις του άρθρου 26 ν. 2520/1997, σύμφωνα με τις οποίες ορίζονται τα εξής:
Α. Οι ορεινές, οι μειονεκτικές όπως περιγράφονται στον κατάλογο 85/148/Ε.Ε (L-56) όπως ισχύει για την Ελλάδα και οι ημιορεινές περιοχές σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε.).
Β. Από τις λοιπές περιοχές, σαν αγροτικές νοούνται οι παραμεθόριες περιοχές δημοτικών και κοινοτικών διαμερισμάτων, εφ όσον απέχουν μέχρι 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα και ο πληθυσμός τους δεν ξεπερνά τους 5.000 κατοίκους, με εξαίρεση εκείνα που έχουν χαρακτηριστεί τουριστικές, δυναμικές αξιόλογες ή περιαστικές περιοχές. Επίσης όλες οι περιοχές δημοτικών και κοινοτικών διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων, με εξαίρεση τις τουριστικές, δυναμικές κλπ. περιοχές. (Όλες οι περιοχές νοούνται με την κτηματική τους περιφέρεια). Επίσης ο κατηγορούμενος εγνώριζε ότι: Η ιδιότητα του αγρότη αποδεικνύεται με βεβαίωση που εκδίδεται από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με γνωμοδότηση Επιτροπής που καθορίζεται στο άρθρο 2 της Υ.Α. 337410, ΦΕΚ 712/10-7-98, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται αγρότες που έχουν ενισχυθεί για επενδύσεις με Σ.Β. και δεν έχει παρέλθει η περίοδος δέσμευσης τους, οπότε τους χορηγείται άμεσα βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της δέσμευσής τους. Για τους νέους αγρότες χορηγείται επίσης απλή βεβαίωση με αναγραφή της ημερομηνίας λήξης της περιόδου δέσμευσης.
(Για το χρονικό διάστημα από 1-9-97 έως 10-7-98, εκδίδεται βεβαίωση από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ο ενδιαφερόμενος έχει κατά περίπτωση την ιδιότητα του αγρότη, νέου αγρότη, νεοεισερχόμενου νέου αγρότη, εργάτη γης). Η αμοιβή του μηχανικού αποδεικνύεται από Δελτίο παροχής υπηρεσιών και αποδεικτικό έγγραφο της αρμόδιας Τράπεζας καταβολής του ποσού. Στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας. Σαν πρώτη κατοικία νοείται και η προσθήκη και επισκευή αυτής, με μέγιστο συνολικό εμβαδόν, και για τις νεοανεγειρόμενες, 140 τ.μ., εάν συμπεριλαμβάνονται στο Συντελεστή Δόμησης. Στα 140 τ.μ. συνυπολογίζονται και τα τ.μ. προϋπαρχόντων κτισμάτων που χρησιμοποιούνται σαν κατοικία. Το συνολικό εμβαδόν αποθηκών, στάβλων, βοηθητικών χώρων καθορίζεται βάσει μελέτης βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης, ή Σ.Β. και ότι για τη χορήγηση της επιδοτήσεως απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Βεβαίωση του Προέδρου ή Δημάρχου για τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένουΒ) Βεβαίωση του Προέδρου ή Δημάρχου, στα όρια της κτηματικής περιοχής του οποίου θα ανεγερθεί η αγροτική κατασκευή.
Γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
Δ) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών και αποδεικτικό έγγραφο της αρμόδιας Τράπεζας καταβολής του ποσού αμοιβής του μηχανικού. Ε) Βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ότι στο πρόσωπό του συντρέχει κατά περίπτωση η ιδιότητα του αγρότη, νέου αγρότη, κλπ (έως 10-7-98). Μετά εκδίδεται βεβαίωση σύμφωνα με γνωμοδότηση επιτροπής.
ΣΤ) Απόφαση εγκριτική ή απορριπτική σε μέρος ή στο σύνολο της αιτούμενης δαπάνης.
Κατόπιν ελέγχου, που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την προαναφερθείσα έκθεση ένορκης διοικητικής εξέτασης, ότι πραγματοποιήθηκαν καταβολές επιδοτήσεων χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται από την παραπάνω διάταξη (άρθρο 26 του ν.2520/97) και ταυτόχρονα χωρίς να συνυποβληθούν τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά με συνέπεια οι φάκελοι να είναι ελλιπείς. Από την έρευνα 43 φακέλων από την έκθεση της ένορκης διοικητικής εξέτασης προέκυψαν τα εξής για κάθε φάκελο, αναφορικά με το ποσό της επιδότησης και τις αιτίες για τις οποίες η επιδότηση ήταν παράνομη.
1. ..... (Αριθμ. αδ. οικοδομής ...../2001 Πολεοδομία Χαλκίδας, τόπος κατασκευής ....., πεδινή περιοχή με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων. Δεν ανήκει στις αγροτικές περιοχές, δεν ισχύει ο νόμος ούτε για αγρότες, είναι κάτοικος ....., αγνώστου ιδιότητας,-φάκελος ελλιπής, χωρίς καμία βεβαίωση. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 942.664 δραχμών.
2. ....., Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../21-3-2001. Πολεοδομία Χαλκίδας. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Πεδινή περιοχή με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων. Δεν ανήκει στις αγροτικές περιοχές. Δεν ισχύει ο νόμος ούτε για αγρότες. Επιδοτείται οικοδομή 293,88τ.μ. (το ισόγειο αποθήκη χωρίς τη σχετική μελέτη βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης ή στοιχεία για Σ.Β.με γεωργική αποθήκη). Κάτοικος ..... . Ελλιπής φάκελος χωρίς τις σχετικές βεβαιώσεις. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 614.586 δραχμών.
3. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../96. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ορεινή περιοχή. Έκδοση άδειας πριν από την 1-9-97, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νόμου. Δεν φαίνεται αναθεώρηση της άδειας. Το ισόγειο σε συνολικό εμβαδών 233,57 τ.μ. της οικοδομής είναι κατάστημα. Λείπουν αποδείξεις κατάθεσης σε Τράπεζα της αμοιβής του μηχανικού. Υπάρχουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, αμοιβής μηχανικού από πρόσωπα άσχετα με τον επιβλέποντα μηχανικό και μία απόδειξη από γλύπτη-ζωγράφο. Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχουν παραστατικά κατάθεσης αμοιβής 1061944 ή 3116,49 Euro. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 2.281 Euro.
4. ..... Αρ.Αδείας Οικοδομής ...../1-6-2001. Πολεοδομία Χαλκίδος. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Αγροτική περιοχή. Δεν υπάρχουν στο φάκελο: βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, κατόπιν γνωμοδότησης επιτροπής που να πιστοποιεί την ιδιότητα του αγρότη και απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής του μηχανικού σε Τράπεζα. Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχουν παραστατικά κατάθεσης αμοιβής 1.261.040 δραχμές. Προϋπάρχει κτίσμα, κατοικία 75,7 τ.μ το οποίο νομιμοποιείται σύμφωνα με την άδεια και προστίθεται διώροφη κατοικία 134,22 τ.μ. Συνολικό εμβαδόν 209,72 τ.μ, (επιφάνειες που μετρούν στο ΣΔ σύμφωνα με τα σχέδια της οικοδομής και τα στοιχεία από το μηχανικό που υπάρχουν στο φάκελο). Η φωτοτυπία της άδειας δεν είναι επικυρωμένη. Επιδοτήθηκε με το ποσό του 1.090.425 δραχμές.
5. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../2001. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ...... Ορεινή περιοχή. Δεν υπάρχει στο φάκελο βεβαίωση Δημάρχου για την περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί κατοικία. Δεν υπάρχει απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής του μηχανικού σε Τράπεζα. Η μία απόδειξη των 1.223.957 δραχμών είναι φωτοτυπία επικυρωμένη, δελτίου παροχής υπηρεσιών. Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχει κατάθεση αμοιβής 1.223.957 δραχμές. Επιδοτήθηκε με το ποσό του 1.024.978 δραχμών.
6. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../2000. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ορεινή περιοχή. Υπάρχει υπέρβαση στα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας (158 τ.μ). Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για ύπαρξη πρώτης κατοικίας, ούτε υπεύθυνη δήλωση. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 300.071 δραχμών.
7. ..... και ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../2001. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ορεινή περιοχή. Υπάρχει μικρή υπέρβαση στα τετραγωνικά μέτρα (149,92). Επιδοτήθηκε με το ποσό των 2.402 Ευρώ.
8. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../99. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ορεινή περιοχή. Δεν υπάρχει στο φάκελο απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής μηχανικού σε Τράπεζα. Υπάρχουν δύο αποδείξεις εκ των οποίων η μια είναι ανυπόγραφη με το ποσό των 2006 Euro. Στον φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχει κατάθεση αμοιβής 582486 δραχμές και 1095 Euro. Σύνολο 2804 Euro. Επιδοτήθηκε, βάσει των δύο αποδείξεων, με το ποσό των 1727 Euro.
9. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../2002. Πολεοδομία Ιστιαίας. Τόπος κατασκευής αποθήκης: ..... Αγρότης. Δεν υπάρχει η σχετική μελέτη βιωσιμότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 567 Euro.
10. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../2002. Πολεοδομία Ιστιαίας. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Αγροτική περιοχή. Νέος αγρότης. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 1492 Euro.
11. ..... και ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../98. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Είναι μειονεκτική περιοχή. Δεν ανήκει στις ορεινές περιοχές. Επιδοτούνται μόνο αγρότες. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στο φάκελο για την ιδιότητΆ τους, ούτε η σχετική βεβαίωση που να πιστοποιεί εάν ένας εκ των δύο είναι αγρότης. Δεν υπάρχει απόδειξη κατάθεσης σε Τράπεζα της αμοιβής του μηχανικού. Υπάρχει επικυρωμένη φωτοτυπία απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχει κατάθεση αμοιβής 933.654 δραχμών. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 1366 Euro.
12. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής: Δεν υπάρχει. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Πεδινή περιοχή σύμφωνα με κατάταξη της ΕΣΥΕ, μειονεκτική σύμφωνα με τον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε ο νόμος εφαρμόζεται μόνο για αγρότες. Δεν συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο η σχετική βεβαίωση που να πιστοποιεί την ιδιότητα του αγρότη. Υπάρχει εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης όπου φαίνονται μόνον αγροτικά εισοδήματα. Δεν υπάρχει απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής του μηχανικού σε Τράπεζα αλλά απλές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ανυπόγραφες. Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχουν παραστατικά κατάθεσης αμοιβής 2151 Euro. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 1075.7 Euro.
13. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής: ...../2000. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Αγροτική περιοχή. Δεν υπάρχει στο φάκελο η σχετική βεβαίωση για την ιδιότητα του αγρότη καθώς και η απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής του μηχανικού σε Τράπεζα αλλά απλή απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχει κατάθεση αμοιβής 2343 Euro. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 1156 Euro.
14. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής: ...../92. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... (Μειονεκτική ή ημιορεινή περιοχή). Δεν ανήκει στις ορεινές περιοχές και επομένως δε μπορεί να ενταχθεί στους δικαιούχους, διότι δεν είναι αγρότισσα. Σύμφωνα δε με το εκκαθαριστικό της φορολογικής της δήλωσης είναι ιδιωτική υπάλληλος. Η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί το 1992 σε άλλο όνομα. Γίνεται αναθεώρηση της άδειας για αλλαγή ονόματος στις 16/05/97 (πριν από την ημερομηνία ισχύος του νόμου 2520/1-9-97). Δεν υπάρχει απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής του μηχανικού σε Τράπεζα, αλλά απλή απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχει κατάθεση αμοιβής 418.486 δραχμών. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 614 Euro.
15. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής: ...../2000. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Αγροτική περιοχή (ημιορεινή ή μειονεκτική). Ισχύει ο νόμος μόνο για αγρότες. Όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος είναι εργολάβος. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 970 Euro.
16. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής:...../2000. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ορεινή περιοχή. Δεν υπάρχει απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής του μηχανικού σε Τράπεζα αλλά απόδειξη παροχής υπηρεσιών του ποσού των 1731,47 Euro. Η απόδειξη δίνεται από το μηχανικό ..... ενώ ο επιβλέπων μηχανικός είναι ο ..... Από την άδεια οικοδομής το ποσό αμοιβής του μηχανικού είναι 437.000 δραχμές ή 1282 Euro. Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχει κατάθεση αμοιβής των 437000 δραχμών ή 1282 Euro. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 1731,47 Euro το οποίο είναι το 100% της απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
17. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής στο όνομα .....: ...../93. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ορεινή περιοχή. Έκδοση άδειας πριν από την ημερομηνία ισχύς του νόμου 2520/97. Υπάρχουν στο φάκελο αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα ποσά που αναγράφονται στην άδεια για αμοιβή του μηχανικού του 1992, 390.829 δρχ. Εμφανίζονται και άλλες αποδείξεις για αμοιβή μηχανικού 2.269 Euro, όλες αναγράφουν "μελέτη" ανυπόγραφες, από το γραφείο του πολιτικού μηχανικού ....., που εκδόθηκαν το 2002 και πληρώθηκαν από τις .....- ....., προφανώς κληρονόμους του ..... . Η απόδειξη κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα, αναγράφει το ποσό των 1122,04 Euro στις 18-4-02 (για επίβλεψη όπως και στο φάκελο της Πολεοδομίας). Δε φαίνεται από κανένα στοιχείο του φακέλου αναθεώρηση άδειας, προσθήκη τετραγωνικών μέτρων κλπ. όπως προέκυψε και από τα στοιχεία που μας έστειλε η Πολεοδομία Κύμης, Επιδοτήθηκε με το ποσό των 1134 Euro.
18. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής: 112/98. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ορεινή περιοχή. Στο φάκελο συμπεριλαμβάνεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την αμοιβή του μηχανικού 4.501,83 Euro. Η απόδειξη δίνεται από το Τεχνικό Γραφείο του ..... ενώ ο επιβλέπων μηχανικός είναι ο ..... . Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχει κατάθεση αμοιβής 362.000 και 590.000 δραχμών (2.794 Euro).Επιδοτήθηκε με το ποσό των 2251 Euro.
19. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής: ...../2001. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ορεινή περιοχή. Υπάρχουν στο φάκελο αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για την αμοιβή του μηχανικού των 1.060.276 δραχμών. Δεν υπάρχει απόδειξη κατάθεσης σε Τράπεζα για την αμοιβή του μηχανικού. Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχει κατάθεση αμοιβής 1.258,29 Euro. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 1556 Euro.
20. ..... Αρ.Αδείας Οικοδομής: ...../99. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ορεινή περιοχή. Δεν υπάρχει βεβαίωση για τον τόπο κατασκευής της κατοικίας. Η υπογραφή στην υπεύθυνη δήλωση (φωτοτυπία) για μη ύπαρξη άλλης κατοικίας φαίνεται διαφορετική από την υπογραφή της αίτησης. Υπάρχουν στο φάκελο φωτοτυπίες επικυρωμένες απλών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την αμοιβή του μηχανικού και όχι απόδειξη κατάθεσης σε Τράπεζα. Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχουν όλες οι αποδείξεις κατάθεσης αμοιβής. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 1444 Euro.
21. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής 5/2001. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ορεινή περιοχή. Δεν υπάρχει στο φάκελο βεβαίωση Δημάρχου για την περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί η κατοικία. Υπάρχει υπέρβαση στο εμβαδόν της κατοικίας (157,08 τ.μ). Ξεχωριστή "τεχνική περιγραφή", σαν απλό σημείωμα που περιλαμβάνεται στο φάκελο ότι η κατοικία είναι 139 τ.μ, δεν αποτελεί αποδεικτικό του εμβαδού της κατοικίας, εφ' όσον ο νόμος είναι σαφής, ότι σαν επιφάνεια της κατοικίας θεωρείται ότι μετρά στο συντελεστή δόμησης και στο διάγραμμα κάλυψης το εμβαδόν είναι 157,08. Δεν υπάρχουν αποδείξεις κατάθεσης σε Τράπεζα της αμοιβής του μηχανικού. Στο φάκελο της Πολεοδομίας βρέθηκαν παραστατικά κατάθεσης 1.154.168 δρχ. Επιδοτείται και το ποσό των 300.000 δραχμών για "διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - σύνταξη προϋπολογισμού". Επιδοτήθηκε με το ποσό του 1.132.041 δραχμών.
22. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../2002. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ορεινή περιοχή. Υπάρχει υπέρβαση στο εμβαδόν της κατοικίας. Σύμφωνα με την άδεια μετρούν στο Σ.Δ. 42τ.μ.+ 99,57τ.μ. + 22,73τ.μ. και προϋπάρχοντα 31,16τ.μ. και 12,3τ.μ., σύνολο 207.76τ.μ. (επιδοτείται και το χωριστό ισόγειο γκαράζ 42τ.μ.). Υπάρχουν αποδείξεις κατάθεσης αμοιβής μηχανικού σε Τράπεζα για ποσό 1552,62 Euro και βρέθηκαν και στον φάκελο της Πολεοδομίας. Επιδοτείται και για άλλη απλή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ποσού 1155 Euro, για την οποία δεν υπάρχει κατάθεση σε Τράπεζα. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 1353 Euro. 23. ..... και ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../2000. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ορεινή περιοχή. Υπάρχει υπέρβαση στο εμβαδόν της κατοικίας 197 τ.μ., (σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης στην ΔΟΜΗΣΗ περιλαμβάνεται κατοικία 119 και 78 τ.μ γκαράζ). Δεν υπάρχει απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής του μηχανικού σε Τράπεζα αλλά αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Στο φάκελο συμπεριλαμβάνεται κενό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. Δεν υπάρχουν στοιχεία για ύπαρξη πρώτης κατοικίας. Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχουν παραστατικά κατάθεσης αμοιβής 1957 Euro . Επιδοτήθηκε με το ποσό των 978,73 Euro.
24. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../02. Πολεοδομία Κύμης. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ανήκει στις μειονεκτικές περιοχές. Είναι αγροτική περιοχή και ο νόμος ισχύει μόνο για αγρότες. Δεν υπάρχει η σχετική βεβαίωση για την ιδιότητα της αγρότισσας. Στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης φαίνονται αγροτικά εισοδήματα. Υπάρχει υπέρβαση στο εμβαδόν της κατοικίας ( 210τ.μ.). Δεν υπάρχει απόδειξη κατάθεσης σε Τράπεζα της αμοιβής του μηχανικού αλλά μόνο απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπήρχαν όλα τα σχετικά παραστατικά κατάθεσης της αμοιβής του μηχανικού. Δεν συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο κανένα στοιχείο για την ύπαρξη άλλης κατοικίας, ούτε και υπεύθυνη δήλωση. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 3.478 Euro.
25. ..... και ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής: ...../2001. Πολεοδομία Καρύστου. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Ορεινή περιοχή. Δημόσιος υπάλληλος. Στο φάκελο υπάρχει απόδειξη παροχής υπηρεσιών για αμοιβή μηχανικού, ποσού 1,019.520δρχ (Σημειώνουμε ότι η απόδειξη δεν είναι διάτρητη και συνοδεύεται από φωτοτυπία ελέγχου που πραγματοποίησε η Δ.Ο.Υ. και τη νομιμοποίησε). Δεν υπάρχει απόδειξη κατάθεσης του ποσού της αμοιβής του μηχανικού σε Τράπεζα. Στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχουν παραστατικά κατάθεσης 601800 δρχ. ή 1766 Euro. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 1496 Euro·
26. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../2000. Πολεοδομία Χαλκίδος. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Αγροτική περιοχή. Νέος αγρότης. Υπάρχει υπέρβαση στο εμβαδόν της κατοικίας (193,04 τ.μ). Δεν υπάρχουν στοιχεία για ύπαρξη άλλης κατοικίας, ούτε Υπεύθυνη Δήλωση. Δεν υπάρχει στο φάκελο Δελτίο παροχής υπηρεσιών μόνο φωτοαντίγραφο κατάθεσης αμοιβής. Επιδοτούνται ποσά που δεν προβλέπονται από το νόμο. Έκδοση Οικοδομικής Άδειας: 12095 ΙΚΑ - TEAM 23200 Κατάθεση στη Δ.Ο.Υ: 58584 Κατάθεση στη Δ.Ο.Υ: 77658 Υπάρχει απόφαση για επιδότηση του ποσού των 574.829 δραχμών.
27. ..... Αρ. Αδείας Οικοδομής ...../2001. Πολεοδομία Χαλκίδος. Τόπος κατασκευής κατοικίας: ..... Αγροτική περιοχή. Δεν υπάρχει στο φάκελο βεβαίωση για την ιδιότητα του νέου αγρότη. Υπάρχει φωτοτυπία σύμβασης. Υπάρχει υπέρβαση στο εμβαδόν της κατοικίας (279,93τ.μ.). Δεν υπάρχουν αποδείξεις κατάθεσης σε τράπεζα της αμοιβής του μηχανικού. Στο φάκελο της Πολεοδομίας βρέθηκε κατάθεση αμοιβής 2.195.853 δρχ. Η άδεια οικοδομής είναι απλή φωτοτυπία χωρίς επικύρωση. Επιδοτήθηκε με το ποσό των 1.098.258 δρχ. Από το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος εισηγήθηκε ως αρμόδιος υπάλληλος τη χορήγηση των ανωτέρω επιδοτήσεων, μολονότι από τη μελέτη των σχετικών φακέλων προέκυπτε (όπως ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά) ότι οι φάκελοι ήταν ελλιπείς και δεν αποδεικνύονταν ότι συνέτρεχαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της επιδότησης. Αυτό δε έγινε με σκοπό του κατηγορουμένου να ωφελήσει, σε βάρος της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα προαναφερόμενα πρόσωπα, τα οποία δεν εδικαιούντο να λάβουν τα αντίστοιχα ποσά της επιδότησης. Ο κατηγορούμενος δεν αρνείται ότι οι σχετικοί φάκελοι ήταν ελλιπείς, ισχυρίζεται όμως ότι παρά τις ελλείψεις των φακέλων, τα ανωτέρω προαναφερόμενα πρόσωπα είχαν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της επιδότησης και συνεπώς δεν ωφελήθηκαν παρανόμως από τις ενέργειές του. Ο ισχυρισμός αυτό κρίνεται αβάσιμος ουσιαστικά, γιατί δεν ενισχύεται από κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Το αίτημα του κατηγορουμένου να αναβληθεί η δόση για να προσκομισθούν οι ανωτέρω φάκελοι που αφορούν τις χορηγηθείσες επιδοτήσεις πρέπει να απορριφθεί... Από τα παραπάνω αποδείχθηκε πλήρως ότι ο κατηγορούμενος ετέλεσε την πράξη της παράβασης καθήκοντος κατ'εξακολούθηση από πρόθεση, όπως αναφέρεται στο διατακτικό, και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος με το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ.2α ΠΚ". Με τις παραδοχές αυτές η προσβαλλόμενη απόφαση στο διατακτικό της κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος κατ'εξακολούθηση και επέβαλε σ'αυτόν ποινή φυλάκισης επτά (7) μηνών, της οποίας ανέστειλε την εκτέλεση για τρία (3) χρόνια. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από τις αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ'αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του ως άνω εγκλήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1, 27 παρ.1 98 και 259 ΠΚ, τις οποίες ορθά εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Ειδικότερα αναφέρονται στην αιτιολογία τα αποδεικτικά μέσα κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα και απολογία του κατηγορουμένου) από τα οποία το Δικαστήριο συνήγαγε τα περιστατικά που εκτέθηκαν και οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση, ενώ δεν υπήρχε, κατά νόμο, ανάγκη να τα παραθέσει αναλυτικά και να εκθέσει τι προκύπτει χωριστά από το καθένα από αυτά. ειδικώτερα και αναφορικά με τις επιμέρους αιτιάσεις του αναιρεσείοντος: α) ως προς την έλλειψη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της ενέργειας αυτού και του επελθόντος παρανόμου αποτελέσματος και β) ως προς την φερομένη ως αντίφαση μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού λόγω της αναφοράς στο μεν αιτιολογικό για ωφέλειας τρίτων σε βάρος της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, στο δε διατακτικό για βλάβη της περιουσίας του Δημοσίου προξενώντας του οικονομική ζημία μεγάλη, της τάξης των 55.107,70 €, λεκτέα τα εξής: Η προσβαλλόμενη απόφαση αιτιολογεί ειδικώς ότι οι θετικές εισηγήσεις του αναιρεσείοντος για τη χορήγηση της επιδότησης κατά 50% των αμοιβών των μηχανικών στις αγροτικές κατασκευές τελούσαν σε προσφορότητα για να ωφεληθούν παράνομα οι τρίτοι που φέρονταν ως δικαιούχοι της εν λόγω επιδότησης, πράγμα το οποίο επιδίωκε αυτός (κατηγορούμενος), καίτοι γνώριζε ότι οι σχετικοί φάκελοι ήταν ελλιπείς και οι εισηγήσεις του αυτές γίνονταν δεκτές από τον τότε προϊστάμενο του εν λόγω της εμπιστοσύνης του τελευταίου προς αυτόν. Εξάλλου, με την ανωτέρω αναφορά στο αιτιολογικό και το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης ως προ της ωφέλεια των τρίτων (αγροτών κλπ) και την ισόποση ζημία-βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου ουδεμία αντίφαση υφίσταται, ως αβάσιμα ισχυρίζεται ο αναιρεσείων, καθόσον το παράνομο όφελος των τρίτων σε βάρος της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου είναι πρόδηλο ότι αντιστοιχεί ταυτόχρονα με την ισόποση βλάβη στην περιουσία του Δημοσίου. Επομένως ο προαναφερόμενος από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Δ' του ΚΠΔ λόγος αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναίρεσης προς εξέταση, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να απορριφθεί στο σύνολό της και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 16 Μαΐου 2008 αίτηση του Χ για αναίρεση της υπ'αριθμ. 31/2008 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών, που συνεδρίασε στη Χαλκίδα. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 3 Δεκεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή