Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 930 / 2017    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη, Έξοδα.
Περίληψη:
Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου ως απαράδεκτη διότι
στρέφεται κατά βουλεύματος, το οποίο, μετά το άρθρο 34 περ.
γ του Ν3904/2010 και την κατάργηση του άρθρου 482 του
Κ.Ποιν.Δ, δεν προσβάλλεται με αναίρεση από τον
κατηγορούμενο. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.

Αριθμός 930/2017

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα και Δημήτριο Τζιούβα-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Παρασκευαΐδη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 3 Μαΐου 2017, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντα-κατηγορουμένου Π. Π. του Β., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ’ αριθμ. 1516/2016 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4 Ιανουαρίου 2017 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό ...2017.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Κωνσταντινόπουλου με αριθμό ...-2-2017, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 485 παρ. 1 Κ.Π.Δ., την υπ’ αριθ. ...-1-2017 αίτηση αναίρεσης του Π. Π. του Β., κατοίκου ... Αττικής (που ασκήθηκε εμπροθέσμως από τον ίδιο), κατά του υπ’ αριθ. 1516/2016 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν η υπ’ αριθ. 53/2016 έφεση του κατά του υπ’ αριθ. 1090/2016 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και εκθέτω τα ακόλουθα: Με τη διάταξη του άρθρου 34 στοιχ. γ’ του Ν. 3904/2010, καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 482 Κ.Π.Δ., που επέτρεπε στους διαδίκους και ειδικότερα στον κατηγορούμενο να ζητήσουν την αναίρεση βουλεύματος. Κατά δε τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 476 Κ.Π.Δ., όπως αυτή αντικ. από το άρθρο 38 Ν. 3160/2003, η ισχύς του οποίου άρχισε από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή την 30/6/2003 "κατά της απόφασης που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο επιτρέπεται μόνο αναίρεση". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα ασκήσεως αναίρεσης από τους διαδίκους κατά του βουλεύματος, το οποίο απέρριψε την έφεση τους κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος. Τέλος, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 Κ.Π.Δ., το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο εκτός των άλλων και όταν ασκήθηκε εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος, για τα οποία δεν προβλέπεται. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, ο αναιρεσείων παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Αθηνών με το υπ’ αριθ. 1516/2016 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, για να δικαστεί ως υπαίτιος κακουργηματικής ένταξης σε εγκληματική οργάνωση κ.λ.π. Κατά του παραπεμπτικού αυτού βουλεύματος άσκησε την υπ’ αριθ. 53/2016 έφεση του, η οποία όμως απορρίφθηκε κατ’ ουσία με το υπ’ αριθ. 1516/2016 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Κατά του βουλεύματος αυτού, ο κατηγορούμενος άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης, η οποία, κατά τα προαναφερθέντα, δεν προβλέπεται από το νόμο. Κατ’ ακολουθίαν, η αίτηση αναίρεσης αυτή, αφού ακουσθούν οι διάδικοι, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 3 - 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω: Ι) Να απορριφθεί η υπ’ αριθ. ...-1-2017 αίτηση αναίρεσης του Π. Π. του Β., κατοίκου ... Αττικής κατά του αριθ. 1516/2016 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και II) Να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος".
Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο ίδιος ο αναιρεσείων,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Μετά την κατάργηση του άρθρου 482 του Κ.Ποιν.Δ. με το άρθρο 34 στοιχ. γ’ του Ν. 3904/23-12-2010, δεν χορηγείται πλέον στον κατηγορούμενο δικαίωμα αναιρέσεως εναντίον οιουδήποτε βουλεύματος, ακόμη και παραπεμπτικού, του συμβουλίου πλημμελειοδικών ή των εφετών. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως από τον κατηγορούμενο του ένδικου μέσου της αναιρέσεως κατά βουλεύματος, ακόμη και αυτού που αποφαίνεται για την παραπομπή του σε δίκη, δεν αντίκειται στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 52/1974 και έχει κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος υπερνομοθετική ισχύ, το οποίο καθιερώνει το δικαίωμα ακώλυτης πρόσβασης στη δικαιοσύνη, διότι το δικαίωμα πρόσβασης του κατηγορουμένου ενώπιον του δικαστηρίου εξασφαλίζεται πλήρως, αφού παρέχεται σ’ αυτόν ανεμπόδιστα η δυνατότητα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο και να υποβάλει τα αιτήματα και τις αντιρρήσεις του ως προς όσα δέχθηκε το βούλευμα. Εξάλλου, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ. "όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο" και κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. α’ του Κ.Ποιν.Δ. "αν υπάρχει περίπτωση απαραδέκτου κατά το άρθρο 476 το δικαστήριο του Αρείου Πάγου απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη ...". Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, με την κρινόμενη αναίρεση του, προσβάλλει και ζητεί την αναίρεση του 1516/2016 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών που απέρριψε την έφεσή του κατά του 1090/2016 παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και επικύρωσε το τελευταίο. Ενόψει λοιπόν του ότι το ως άνω βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών δεν υπόκειται σε αναίρεση από μέρους του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως είναι απαράδεκτη, ως ασκηθείσα υπό του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος εναντίον του οποίου δεν προβλέπεται η άσκηση ενδίκου μέσου από μέρους του κατηγορουμένου.
Συνεπώς, μετά και την εμπρόθεσμη ειδοποίηση του αναιρεσείοντος για να εμφανισθεί στο Συμβούλιο αυτό και να εκθέσει τις απόψεις του, όπως προκύπτει από την σχετική επισημείωση της γραμματέως επί του φακέλου της δικογραφίας και την μη εμφάνισή του, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 4-1-2017 αίτηση αναιρέσεως του Π. Π. του Β. και της Ε., η οποία επιδόθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 10-1-2017, για αναίρεση του 1516/2016 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας από διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Μαΐου 2017.
Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 15 Μαΐου 2017.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή