Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1433 / 2017    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη, Έξοδα.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως της αναιρεσείουσας παρά
τη νόμιμη κλήτευσή της και μη υπάρξεως περιπτώσεως αυτεπαγγέλτου
εφαρμογής επιεικέστερου νόμου. Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα έξοδα της
ποινικής διαδικασίας.

Αριθμός 1433/2017

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ’ Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή και Γεώργιο Παπαηλιάδη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Δεκεμβρίου 2016, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Βασίλειου Πλιώτα, (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Δ. Π. του Κ., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της υπ’ αριθμ 518/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4 Μαρτίου 2016 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό ...2016.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση .

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ. γ’ του Κ.Ποιν.Δ., ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166, ενώ κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου οι διάδικοι παρίστανται στη συζήτηση με συνήγορο. Περαιτέρω, από το άρθρο 514 εδ. α’ του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί προσηκόντως (ήτοι μετά ή διά συνηγόρου), η αίτησή του απορρίπτεται, Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 20 Απριλίου 2016 αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Ι. Μ. και από το υπό ημερομηνία 19 Απριλίου 2016 αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Χ. Λ., η αναιρεσείουσα κλητεύθηκε από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθμ. ...1-4-2016 κλήση της, νόμιμα και εμπρόθεσμα κατά τα άρθρα 155 παρ. 2 εδ. β’ και δ’ και 166 του Κ.Ποιν.Δ., για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, πλην όμως δεν εμφανίσθηκε καθόλου κατ’ αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Περαιτέρω, η πράξη της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση που γίνεται ανεξάρτητα από τέλεση και εγκλήματος φοροδιαφυγής, για την οποία καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα, η οποία προβλεπόταν και τιμωρείτο από το άρθρο 19 παρ. 1 εδ. α’ του Ν. 2523/1997, στο οποίο οριζόταν ότι "όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών", δεν κατέστη ανέγκλητη με μεταγενέστερο επιεικέστερο νόμο, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η αναιρεσείουσα στην αναίρεσή της, αλλά συνεχίζει να αποτελεί έγκλημα, το οποίο προβλέπεται και τιμωρείται από τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 5 εδ. α’ του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά το άρθρο 8 του Ν. 4337/2015, στην οποία ορίζεται ότι "όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, εκτός και αν τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 έως 4, οπότε ο δράστης τιμωρείται μόνο για την τελευταία ως αυτουργός ή συμμέτοχος". Τούτο δε διότι στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν υπάρχει παραδοχή ότι τα επίμαχα εικονικά φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν πράγματι για τη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις φοροδιαφυγής των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013, που προστέθηκε με το άρθρ. 8 του Ν.4337/2015 (αντίστοιχες των προϊσχυσασών παραβάσεων των άρθρων 17 και 18 του Ν. 2523/1997) και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα εφαρμογής της ευνοϊκότερης για τον κατηγορούμενο -μόνο επί συνδρομής της προϋποθέσεως, ότι τα εικονικά φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τον ανωτέρω σκοπό- ήδη ισχύουσας διατάξεως του άρθρου 66 παρ.5 εδ. γ’ του Ν. 4174/2013, κατά την οποία στην περίπτωση εκδόσεως ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή, που χρησιμοποιήθηκαν για τη συντέλεση παραβάσεων φοροδιαφυγής, ο δράστης τιμωρείται μόνο για την τελευταία, ως αυτουργός ή συμμέτοχος, απορροφωμένης από εκείνη (φοροδιαφυγή) της πράξεως της εκδόσεως ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων, λόγω καθιερώσεως, με τη νέα ως άνω ρύθμιση, φαινομένης κατ’ ιδέαν συρροής μεταξύ των δύο αυτών αδικημάτων. Κατά συνέπεια, αφού δεν συντρέχει περίπτωση αυτεπάγγελτης εφαρμογής επιεικέστερου νόμου που ίσχυσε μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως (βλ. άρθρ. 511 εδ. τελευταίο και 514 εδ. γ’ περ. β’ Κ.Ποιν.Δ.) και αφού η αναιρεσείουσα, παρόλο που κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα προς τούτο, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί (άρθρ. 514 εδ. α’ Κ.Ποιν.Δ.) και να επιβληθούν στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ.1 Κ.Ποιν.Δ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 4 Μαρτίου 2016 αίτηση αναιρέσεως της Δ. Π. του Κ. και Α. για αναίρεση της 518/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία ασκήθηκε με τη σύνταξη της …2016 εκθέσεως αναιρέσεως ενώπιον του γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Και
Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας από διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Δεκεμβρίου 2016.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 7 Σεπτεμβρίου 2017.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή