Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 155 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ακυρότητα απόλυτη, Δικαστηρίου σύνθεση.
Περίληψη:
Κακή σύνθεση του Δικαστηρίου. Λόγος αναιρέσεως 510 § 1 Α σε συνδυασμό με 171 § 1α ΚΠΔ. Επί κωλύματος του Προέδρου αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο δικαστή του Δικαστηρίου, οπότε αν αναπληρωθεί από τον μη αρχαιότερο πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση ότι κωλύονται και οι αρχαιότεροι αυτού δικαστές. (ΑΠ 1172/2008, ΑΠ 1454/2007). Αναιρεί και παραπέμπει.
Αριθμός 155/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Γεώργιο Μπατζαλέξη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Παναγιώτη Πανταζή, για αναίρεση της 934/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη, ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 17 Σεπτεμβρίου 2009, αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1381/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 4 παρ.1 εδάφ. γ' του Ν.1756/1988 "Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών", το Τριμελές Πλημμελειοδικείο συγκροτείται από πρόεδρο Πρωτοδικών και δύο Πρωτοδίκες, κατά δε το άρθρο 5 παρ.1 περ.Α' εδάφ. γ' αυτού, αν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται οι δικαστές, αναπληρώνονται κατά σειρά αρχαιότητας, με πράξη του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο και δη ο πρόεδρος πολυμελούς δικαστηρίου από άλλο δικαστή της ίδιας συνθέσεως ή του ίδιου δικαστηρίου. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι ο πρόεδρος Πρωτοδικών αναπληρώνεται στην προεδρία του τριμελούς πλημ/κείου από τον αρχαιότερο πρωτοδίκη του ίδιου δικαστηρίου και αν αυτός κωλύεται από τον αμέσως νεώτερο, στην περίπτωση δε τέτοιας αναπληρώσεως πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση ότι δεν υπάρχουν πρόεδροι ή ότι οι υπάρχοντες απουσιάζουν ή κωλύονται, όπως και οι αρχαιότεροι του προεδρεύοντος πρωτοδίκες.
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ.1 περ. α' ΚΠοινΔ, απόλυτη ακυρότητα, που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και τον Άρειο Πάγο ακόμη, επιφέρει η μη τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν τη σύνθεση του δικαστηρίου. Η ακυρότητα αυτή ιδρύει λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠοινΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προμετωπίδα των πρακτικών της προσβαλλόμενης 934/2009 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης, στη σύνθεση του Δικαστηρίου που την εξέδωσε συμμετείχε, ως Προεδρεύων Πλημμελειοδίκης, ο Πρωτοδίκης Ιωάννης Πάλλας, λόγω κωλύματος των Προέδρων Πρωτοδικών, όπως ρητώς αναγράφεται. Από την επικαλούμενη από την αναιρεσείουσα και επισυναπτόμενη στο δικόγραφο της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως 483/16-9-2009 βεβαίωση της Γραμματέως του Δικαστηρίου, η οποία παραδεκτά επισκοπείται από τον Άρειο Πάγο προς έρευνα της βασιμότητας ή μη αναιρετικού λόγου, προκύπτει ότι στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, κατά τον μήνα Μάϊο και τις 21-5-2009, που συμπίπτει με την ημέρα συνεδριάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Μυτιλήνης, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, υπηρετούσαν οι εξής, κατά σειρά αρχαιότητας, δικαστές:1) Αντζελίτα Παπαβασιλείου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, 2) Ευαγγελία Δαούτη Πρόεδρος Πρωτοδικών, 3) Παναγιώτα Χριστοφίλη, 4) Ιωάννης Πάλλας, 5) Χρήστος Μακρυκώστας, 6) Αικατερίνη Τσιτσεκλίδου, 7) Ευαγγελία Καπετανοπούλου, 8) Άρτεμις Τσολάκη, 9)Εργίνα Θεοφιλίδου, Πρωτοδίκες και 10) Αγγελική Πολυμένη, Πάρεδρος Πρωτοδικείου. Προκύπτει, δηλαδή, ότι ο ανωτέρω προεδρεύων του Τριμελούς Πλημ/κείου Μυτιλήνης, που εξέδωσε την πρσοβαλλόμενη απόφαση, Πρωτοδίκης Ιωάννης Πάλλας ήταν νεώτερος κατ'αρχαιότητα από την Πρωτοδίκη Παναγιώτα Χριστοφίλη. Εντούτοις στα πρακτικά της αποφάσεως δεν αναγράφεται ότι ο προεδρεύων εκτός από τους προέδρους Πρωτοδικών, αναπλήρωσε, λόγω κωλύματός της, και την εν λόγω αρχαιότερή του Πρωτοδίκη. Επομένως, είναι βάσιμος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως, εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠοινΔ, που πλήττει την προσβαλλόμενη απόφαση για απόλυτη ακυρότητα, λόγω κακής συνθέσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Μυτιλήνης που την εξέδωσε, και πρέπει, να γίνει δεκτός και να αναιρεθεί για το λόγο αυτό η προσβαλλόμενη απόφαση, παρελκούσης μετά ταύτα της έρευνας των λοιπών λόγων αναιρέσεως και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση, στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 934/2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης.
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 21 Ιανουαρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή