Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1764 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Επικουρική άσκηση αίτησης αναίρεσης.
Περίληψη:
Απορρίπτεται ελλείψει εννόμου συμφέροντος
Αριθμός 1764/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μαζαράκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο Τμήμα και κωλύματος του αρχαιοτέρου Αρεοπαγίτη), Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ελένη Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 15 Μαΐου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας: Δ. συζ. Γ. Μ., το γένος Β. Γ., κατοίκου ..., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ηρακλή Αλεξόπουλο.
Του αναιρεσιβλήτου: Α. Γ. του Β., κατοίκου ... ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παύλο Λιόλη, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 10/12/2008 αγωγή του ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 8523/2010 του ιδίου Δικαστηρίου και 1747/2011 του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 14/1/2013 αίτησή της.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Νικόλαος Μπιχάκης ανέγνωσε την από 6/5/2013 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης. Σε περίπτωση που η αίτηση αναίρεσης κριθεί παραδεκτή εισηγήθηκε την παραδοχή του πρώτου λόγου αναίρεσης και την απόρριψη του δεύτερου λόγου αναίρεσης.
Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου της στη δικαστική δαπάνη της.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή ο νικήσας διάδικος μπορεί να ασκήσει αναίρεση υπό τον όρο ευδοκιμήσεως της αναιρέσεως του αντιδίκου του (ΑΠ 959/2009, 925/2013). Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι κατά της 1747/2011 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης ασκήθηκαν αντίθετες αναιρέσεις εκ μέρους του ενάγοντα αναιρεσείοντος Α. Γ. αφ'ενός και της εναγομένης αναιρεσείουσας Δ. Μ. αφετέρου και ειδικότερα η από 14-7-2013 αίτηση της αναιρεσείουσας Δ. Μ. ασκήθηκε επικουρικώς υπό τον όρο ευδοκιμήσεως της αντίθετης από 25-7-2012 αίτησης αναιρέσεως του ενάγοντος αναιρεσείοντος Α. Γ.. Ήδη με την 1763/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου αναιρέθηκε ολικά η προσβαλλόμενη 1747/2011 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Έτσι κατ'άρθρο 579 παρ.1 ΚΠολΔ, μετά την αναίρεση της απόφασης οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν από την απόφαση ακυρώνεται μόνο εφόσον στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση. Επομένως οι αιτιάσεις που περιέχονται στους λόγους αναίρεσης από τους αριθ.1 και 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, επειδή το Εφετείο κατά παραδοχή σχετικού λόγου έφεσης απέρριψε την ένσταση παραγραφής και δεν έλαβε υπόψη την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώσεως μπορούν να προταθούν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο της παραπομπής κατά το άρθρο 527 ΚΠολΔ δεδομένου ότι η απορρίπτουσα τις ενστάσεις απόφαση δεν είναι οριστική και κατ'ακολουθία οι λόγοι αναίρεσης είναι απορριπτέοι, ελλείψει εννόμου συμφέροντος. Σε κάθε δε περίπτωση η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που προσβάλλεται με την αίτηση αναίρεσης, ως απορρίπτουσα τις ως άνω ενστάσεις, δεν είναι οριστική και δεν υπόκειται σε αναίρεση και επομένως είναι απορριπτέα η αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη. Αφού απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης πρέπει να καταδικαστεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσιβλήτου (άρθρα 176 και 183 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 14-1-2013 αίτηση της Δ. Μ. για αναίρεση της 1747/2011 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσιβλήτου, τα οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2700) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 3 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή