Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2061 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Κράτηση προσωρινή.
Περίληψη:
Άρθρο 463 και 482 παρ. 1 ΚΠΔ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 Ν. 3160/2003 που ισχύει, με το άρθρο 61 αυτού από 30.6.2003. Ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να ασκήσει αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε αίτησή του για αντικατάσταση της προσωρινής του κρατήσεως. Απορρίπτεται αίτηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2061/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη και Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ1, που δεν παραστάθηκε περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ.777/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Μαΐου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 831/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 288/17-9-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου Σας, την με αριθμό 417/20-5-2009 αίτηση αναίρεσης του Χ1, προσωρινά κρατούμενου στη Δικαστική Φυλακή ..., κατά του με αριθμό 777/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο απέρριψε τις από 12/3/2009 και 19/3/2009 αντίστοιχα αιτήσεις του για αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με περιοριστικούς όρους και εκθέτω τα ακόλουθα:
Ι. Κατά τα άρθρα 462 και 463 ΚΠΔ ο κατηγορούμενος μπορεί να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος του δίνει το δικαίωμα αυτό.
Περαιτέρω κατά το άρθρο 482 παρ. 1 ΚΠΔ (όπως σήμερα ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 41 παρ. 1 Ν. 3160/2003) ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος όταν το βούλευμα: α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα και β) όταν παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του.
Εξάλλου κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ "όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε εναντίον βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται, το δικαστικό συμβούλιο που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύματος και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που το άσκησε".

ΙΙ) Στην προκείμενη περίπτωση, ζητείται η αναίρεση του με αριθμό 777/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών το οποίο απέρριψε τις αιτήσεις του αναιρεσείοντος για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης που επιβλήθηκε σ'αυτόν, με το με αριθμό 17/2008 ένταλμα της Ανακρίτριας του 4ου Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών, με περιοριστικούς όρους.
Η αίτηση αυτή όμως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα είναι απαράδεκτη, αφού δεν προβλέπεται η άσκηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος αυτού. Κατά συνέπεια πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω: 1) Να κηρυχθεί απαράδεκτη, η με αριθμό 417/20-5-2009 αίτηση αναίρεσης του Χ1 κατά του με αριθμό 777/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και
2) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 19 Ιουνίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Π. Παντελής

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 463 ΚΠΔ το ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνο εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά το δικαίωμα αυτό. Μετά δε την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ.1 ΚΠΔ με το άρθρο 41 παρ.1 Ν. 3160/2003, που ισχύει κατά το άρθρο 61 αυτού από 30-6-2003, ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν: α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα... β) παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του. Εξ άλλου κατά το άρθρο 476 παρ.1 ιδίου Κώδικος "όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον ... βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση... του βουλεύματος που έχει προσβληθεί...". Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη από 20 Μαΐου 2009 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ1 προσβάλλεται το υπ'αριθμ. 777/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίον απέρριψε τις από 12 και 19/3/2009 αιτήσεις αυτού για αντικατάσταση της προσωρινής του κρατήσεως, η οποία του επεβλήθη δια του υπ'αριθμ. 17/2008 εντάλματος προσωρινής κρατήσεως της Ανακρίτριας του 4ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών, με περιοριστικούς όρους. Εντεύθεν και το προσβαλλόμενο βούλευμα δεν υπόκειται σε αναίρεση κατά τ'άνω, εφ'όσον αυτή ησκήθη μετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 3160/2003' ούτω και μετά την ειδοποίηση του αντικλήτου του αναιρεσείοντος να εμφανισθεί στο Συμβούλιο τούτο και την μη εμφάνισή του, πρέπει η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί ως απαράδεκτη (άρθρα 476 παρ.1 και 513 ΚΠΔ) και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ.1 και 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ'αριθμ. 417/20 Μαΐου 2009 αίτηση του Χ1, για αναίρεση του υπ'αριθμ. 777/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220) .
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή