Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1332 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ακυρότητα απόλυτη, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Λαθρεμπορία, Αγορανομικός Κώδικας, Κλητήριο θέσπισμα.
Περίληψη:
1. Λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση. Αρθ. 155 ν. 2690/2001. 2. Κατοχή και Χρησιμοποίηση Πετρελαίου θέρμανσης, νοθευμένου, για άλλες χρήσεις κατ εξακολούθηση. 35 παρ. 2 ν. 2093/2002 σε συνδυασμό με 28 ν. 1650/1986. 3. Παράβαση άρθρου 30 παρ. 2 ΝΔ 136/1946 σε συνδ. με Υπουργική Απόφαση και ΑΧΣ. Α. Από τις διατάξεις των άρθρων 320 και 321 του ΚΠΔ προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος κλητεύεται στο ακροατήριο για να δικασθεί με επίδοση σ' αυτόν εγγράφου που περιέχει ακριβή καθορισμό των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται, ώστε να μπορεί να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Η από τη μη τήρηση των διατάξεων των άρθρων 320, 321 ΚΠΔ ακυρότητα είναι σχετική, κατά τη διάταξη του άρθρου 170 παρ. 1 ΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 171 του ίδιου Κώδικα, αναγόμενη σε προπαρασκευαστικές πράξεις της κυρίας διαδικασίας, γι' αυτό και πρέπει κατά το άρθρο 173 παρ. 1 ΚΠΔ να προταθεί μέχρι της οριστικής σε τελευταίο βαθμό αποφάσεως για την κατηγορία, αλλιώς καλύπτεται. Εξάλλου κατά το άρθρο 502 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει εξουσία να κρίνει για εκείνα μόνο τα μέρη της πρωτόδικης αποφάσεως, στα οποία αναφέρονται οι λόγοι εφέσεως. Επομένως, αφού στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων με τον τέταρτο λόγο αναιρέσεως ισχυρίζεται ότι συνέβη σχετική ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο καθόσον τα έξι κλητήρια θεσπίσματα με τα οποία παραπέμφθηκε ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου για να δικασθεί για τις σε αυτά αξιόποινες πράξεις ήταν άκυρα, γιατί δεν περιέχουν τα άρθρα που περιέχουν τις προβλεπόμενες ποινές και ακριβή περιγραφή των πράξεων, και στη συνέχεια εσφαλμένα απορρίφθηκαν οι υποβληθείσες σχετικές ενστάσεις του από το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, ο λόγος αυτός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β΄, Ε΄ ΚΠΔ, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, διότι όπως προκύπτει από την επισκόπηση του δικογράφου των ασκηθεισών δύο εφέσεων κατά των δύο αποφάσεων του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, ο αναιρεσείων δεν πρόσβαλε με ειδικό λόγο εφέσεως την τυχόν ως άνω ακυρότητα των κλητηρίων θεσπισμάτων, παρά μόνο πάλι με ένσταση ενώπιον του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, το οποίο και ορθά την απέρριψε για τον άνω λόγο. Β. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ΄, Ε΄ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδι-κής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1332/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Μαρτίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Μόσχοβα, περί αναιρέσεως της 728, 729/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Με πολιτικώς ενάγοντα το Ελληνικό Δημόσιο που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από τον πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Γεώργιο Καρακώστα.

Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4 Ιουλίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1279/2008.

Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των ως άνω διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 170 παρ.1 ΚΠοινΔ, η ακυρότητα μιας πράξεως ή ενός εγγράφου της ποινικής διαδικασίας επέρχεται μόνο όταν αυτό ορίζεται ρητά στο νόμο. Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β' του ΚΠοινΔ, ως λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως μπορεί να προταθεί και η σχετική ακυρότητα που επήλθε κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (άρθρο 170 παρ.1), εφόσον δεν καλύφθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 173 και 174 του ίδιου Κώδικα. Εξάλλου, κατά το άρθρο 321 παρ.1 στοιχ. δ' του ΚΠοινΔ, το κλητήριο θέσπισμα πρέπει, μεταξύ άλλων, να μνημονεύει τον ακριβή καθορισμό της πράξης για την οποία κατηγορείται και μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει. Ως άρθρο του ποινικού νόμου νοείται κάθε ισχύουσα κατά το χρόνο τελέσεως ουσιαστική ποινική διάταξη του ΠΚ ή και άλλου ειδικού ποινικού νόμου, που τυποποιεί το έγκλημα και καθορίζει τις προϋποθέσεις του αξιόποινου της πράξεως και την απειλούμενη ποινή. Αν δεν περιέχονται τα στοιχεία αυτά ή γίνεται μνεία ποινικής διατάξεως άσχετης προς τη διωχθείσα πράξη ή καταργηθείσας, το κλητήριο θέσπισμα και μαζί του η κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, είναι άκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 321 παρ.4 του ΚΠοινΔ. Την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, που είναι σχετική και αφορά σε πράξη προπαρασκευαστική της διαδικασίας στο ακροατήριο, αν δεν καλυφθεί, αν δηλαδή ο κατηγορούμενος εμφανιστεί στη δίκη και προβάλει εγκαίρως αντίρρηση για την πρόοδό της, μπορεί, εφόσον η σχετική ένστασή του απορρίφθηκε, να την προτείνει, επαναφέροντάς την όμως με ειδικό λόγο εφέσεως και στη δευτεροβάθμια, κατά το άρθρ. 502 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, διότι το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έχει εξουσία να κρίνει για εκείνα μόνο τα μέρη της πρωτόδικης αποφάσεως, στα οποία αναφέρονται οι λόγοι εφέσεως. (173 παρ. 1 ΚΠοινΔ). Αν δε η απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση, μπορεί να ζητήσει κατά τα πιο πάνω την αναίρεσή της για την άνω μη καλυφθείσα ακυρότητα. (άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β' ΚΠοινΔ). Στην προκείμενη περίπτωση, ο αναιρεσείων με τον τέταρτο λόγο της αναιρέσεως ισχυρίζεται, ότι συνέβη σχετική ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, καθόσον τα έξι κλητήρια θεσπίσματα, με τα οποία παραπέμφθηκε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης για να δικασθεί για τις σε αυτά πράξεις λαθρεμπορίας καυσίμων, νοθεύσεως καυσίμων και παράβαση του άρθρου 30 παρ.12 του ΝΔ 136/1946, ήταν άκυρα, για το λόγο ότι δεν περιέχουν ακριβή περιγραφή των πράξεων και τις προβλέπουσες τις ποινές σχετικές διατάξεις νόμων και ότι σχετικές υποβληθείσες ενστάσεις ακυρότητας αυτών ενώπιον του πρωτοβαθμίου και του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου που παραστάθηκε, απορρίφθηκαν. Όπως προκύπτει όμως από την παραδεκτή επισκόπηση του δικογράφου των δύο ασκηθεισών από τον αναιρεσείοντα εφέσεων κατά των με αριθμούς 20161/2005 και 4/2007 αποφάσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, που συνεκδικάσθηκαν λόγω συναφείας στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης και επί των οποίων εκδόθηκε η προσβαλλόμενη σε δεύτερο βαθμό απόφαση, ο αναιρεσείων δεν πρόβαλε με ειδικό λόγο εφέσεως την ως άνω ακυρότητα των κλητηρίων θεσπισμάτων, παρά μόνο με αυτοτελή ισχυρισμό στο ακροατήριο, τόσο του πρωτοβαθμίου, όσο και του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου. Επομένως, το τελευταίο Δικαστήριο, που με την επισκοπούμενη προσβαλλόμενη απόφασή του απέρριψε τον άνω αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί ακυρότητας των εισαχθέντων έξι κλητηρίων θεσπισμάτων, ως απαράδεκτο, ακριβώς για τον παραπάνω λόγο, ότι ο εκκαλών κατηγορούμενος όφειλεν να έχει προβάλει την ακυρότητα αυτή με ειδικό λόγο εφέσεως, πράγμα το οποίο δεν έπραξε και η τυχόν ακυρότητα καλύφθηκε, με πλήρη και ειδική αιτιολογία και με ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, ορθά έκρινε.
Συνεπώς ο σχετικός από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β', Δ', Ε' του ΚΠοινΔ τέταρτος λόγος αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
Περαιτέρω, η καταδικαστική δε απόφαση, έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθενται σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, και αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει από την απόφαση με βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιμηθεί όλα τα αποδεικτικά μέσα στο σύνολό τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους(μάρτυρες, έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα αποδεικτικά μέσα από αυτά, δεν υποδηλώνει ότι δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας (Ολ ΑΠ 1/2005).
Εξάλλου, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει, όταν ο Δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το Δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η οποία υπάρχει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως.
Στην προκείμενη περίπτωση, από τα επισκοπούμενα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως προκύπτει ότι το άνω δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της ουσίας, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ'είδος αναφερομένων στην ίδια απόφασή του αποδεικτικών μέσων, (αναγνωσθέντων στο ακροατήριο εγγράφων, καταθέσεων στο ακροατήριο μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως και απολογίας του κατηγορουμένου), στο αιτιολογικό του δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
"Ο κατηγορούμενος, όντας Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία "ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που έχει την έδρα της στον Άγιο Αθανάσιο του Ν. Θεσσαλονίκης, κατελήφθη ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 7-3-2002 στις εγκαταστάσεις των εργοταξίων της άνω εταιρίας στον ..., στην ...και στη ... από όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής Μακεδονίας, να έχει τοποθετήσει παράνομα στα ρεζερβουάρ του φορτηγών αυτοκινήτων της εταιρίας καθώς και στα άλλα οχήματα που χρησιμοποιούσε για την εκτέλεση των έργων και τα οποία ειδικότερα αναφέρονται στο κατηγορητήριο και στο διατακτικό της παρούσας, πετρέλαιο θέρμανσης, τα συνολικά λύτρα του οποίου αναφέρονται στο διατακτικό, όπου προσδιορίζεται που και πως χρησιμοποιήθηκε η ποσότητα αυτή, όπως προέκυψε ειδικότερα από τις εκθέσεις ανάλυσης δειγμάτων της Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης και από τα σχετικά πρωτόκολλα επανεξέτασης δείγματος του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα οποία έγγραφα αναφέρονται ως αναγνωσθέντα παραπάνω και το οποίο πετρέλαιο ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε παράνομα για την Κίνηση - κυκλοφορία των προαναφερομένων οχημάτων, αντί για πετρέλαιο Κίνησης που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης κατά το χρονικό διάστημα από 26-10-2001 μέχρι και 4-3-2002 χρησιμοποίησε για την κίνηση των οχημάτων του στα εργοτάξια του ... και ... πετρέλαιο θέρμανσης αντί κίνησης, όπως αυτή η ποσότητα προσδιορίζεται επίσης στο διατακτικό. Στις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις του προέβη ο κατηγορούμενος με την ανωτέρω ιδιότητα του, αν και γνώριζε ότι για οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις εκτός από θέρμανση χρησιμοποιείται υποχρεωτικά πετρέλαιο κίνησης, ζημιώνοντας έτσι με την εν λόγω ενέργεια του το Ελληνικό Δημόσιο κατά το ποσό που προσδιορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό και που αντιστοιχεί στους διαφυγόντες δασμούς και φόρους που αναλογούν στις προαναφερόμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, που χρησιμοποιούσε παράνομα ο κατηγορούμενος για την κίνηση - κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων, δεδομένου ότι ισχύει μειωμένος συντελεστής του ενιαίου ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης, αποδείχθηκε ότι ο ίδιος παραπάνω κατηγορούμενος, με την προαναφερόμενη ιδιότητα του είχε τοποθετήσει παράνομα στα ρεζερβουάρ των προαναφερομένων οχημάτων που βρίσκονταν στα εργοτάξια της ΑΕ με την επωνυμία "ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" τα αναφερόμενα στο διατακτικό λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, ποσότητα που χρησιμοποιούσε παράνομα για την Κίνηση - κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων, αντί για πετρέλαιο κίνησης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 0 κατηγορούμενος προέβη στις ανωτέρω πράξεις, αν και γνώριζε ότι για οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις εκτός από θέρμανση χρησιμοποιείται υποχρεωτικά πετρέλαιο κίνησης, με σκοπό να ωφεληθεί οικονομικά, καθόσον ισχύει μειωμένος συντελεστής του ενιαίου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, που προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για θέρμανση. Τέλος αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος στη ... στις 7-3-2003, δεν συμμορφώθηκε με τις υπό της αρμοδίας χημικής υπηρεσίας οδηγίες, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις, δια των οποίων, καθορίζονται οι όροι, τους οποίους πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα εδώδιμα και ποτά, ως και τα αντικείμενα χρήσεως, στην κατανάλωση και οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά την κατεργασία και συντήρηση αυτών, προς φύλαξη της δημόσιας υγείας και αποφυγή απάτης των αγοραστών. Συγκεκριμένα ως πρόεδρος και διευθύνων -σύμβουλος της ανώνυμης τεχνικής εμπορικής και βιομηχανικής εταιρείας, με την επωνυμία "ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Ε." διαπιστώθηκε από τα αρμόδια όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. κεντρικής Μακεδονίας κατά την διάρκεια νομίμου ελέγχου, με πρόθεση παρανόμως πλήρωσε το ρεζερβουάρ του υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ...-Ι.Χ. (φορτωτή μάρκας VOLVO), ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας δια πετρελαίου κίνησης νοθευμένου με πετρέλαιο θέρμανσης σε ποσοστό 20%, το οποίο κατά τον χρόνο του ελέγχου, αντιστοιχούσε σε ποσότητα 20 λίτρων Χ 20% = 4 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, που χρησιμοποιούσε παράνομα για την κίνηση του ανωτέρω μηχανήματος έργων, κατά παράβαση των Α.Χ.Σ. α) 355/00 ΦΕΚ 410/01 τ. Β', β) 2/00 ΦΕΚ 426/00, τ. Β', γ) 4/0/93, ΦΕΚ 496/93, τ. Β' και δ) 105/96, ΦΕΚ 570/96, τ. Β'. Επομένως πρέπει να κηρυχθεί ένοχος των παραπάνω αξιόποινων πράξεων που του αποδίδονται".
Στη συνέχεια το Δικαστήριο της ουσίας, κήρυξε τον κατηγορούμενο ένοχο του ότι: "Με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος:
1. Α) Στον ..., την 7-3-2002, διέθετε στην κατανάλωση χωρίς έγγραφη άδεια της. "αρμόδιας τελωνειακής αρχής και πληρωμή του εισαγωγικού δασμού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων, εμπορεύματα τα οποία είχαν εισαχθεί δυνάμει νόμου με μειωμένες επιβαρύνσεις για ορισμένες ειδικές χρήσεις και χρησιμοποιούσε αυτά τα εμπορεύματα σε άλλες χρήσεις εκτός των ορισμένων ειδικών τοιούτων, διαπράττοντας έτσι το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Συγκεκριμένα, στον ως άνω τόπο και ειδικότερα στο εργοτάξιο της ανώνυμης τεχνικής εμπορικής και βιομηχανικής εταιρίας με την επωνυμία "ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ", της οποίας ο κατηγορούμενος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κατά τον ως άνω χρόνο α) κατείχε εντός της δεξαμενής του μισθωμένου από την παραπάνω εταιρία φορτηγού βυτιοφόρου υγρών καυσίμων, μάρκας ΜΕRCEDES 808, με αριθμό πλαισίου ... χωρίς άδεια κυκλοφορίας, με τοποθετημένη πρόχειρα μία μη κρατική πινακίδα με αριθμό ..., εννιακόσια ένδεκα (911) λίτρα πετρελαίου θέρμανσης και διέθετε αυτά για την κίνηση των φορτηγών-μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας της παραπάνω εταιρίας, δηλαδή διέθετε πετρέλαιο θέρμανσης για άλλες χρήσεις πέραν της θέρμανσης και β) χρησιμοποιούσε για την κίνηση του παραπάνω φορτηγού βυτιοφόρου εκατό (100) λίτρα πετρελαίου κίνησης νοθευμένου, σύμφωνα με την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους, με πετρέλαιο θέρμανσης, σε ποσοστό 10% που βρέθηκαν στο ρεζερβουάρ του ως άνω βυτιοφόρου. Αποσκοπούσε δε με τις ενέργειες του αυτές να καρπωθεί τη διαφορά μεταξύ του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, δεδομένου ότι το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης από τον μήνα Οκτώβριο έως τα τέλη Απριλίου κάθε έτους και έχει για το σκοπό τούτο ειδικά χαρακτηριστικά (κόκκινο χρώμα και ίχνηθέτη - φουρφoυράλη) και προορίζεται μόνο για θέρμανση και έτσι στερήθηκε το ελληνικό δημόσιο από διαφυγόντες δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις το ποσόν των 247,51 ευρώ. και 2,72 ευρώ, αντίστοιχα και συνολικά το ποσόν των 250,23 ευρώ. Β) Στον ... και στη ..., κατά το χρονικό διάστημα από 26-10-2001 έως και 4-3-2002, διέθετε στην κατανάλωση, χωρίς έγγραφη άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και πληρωμή του εισαγωγικού δασμού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων, εμπορεύματα τα οποία είχαν εισαχθεί δυνάμει νόμου με μειωμένες επιβαρύνσεις για ορισμένες οδικές χρήσεις και χρησιμοποιούσε αυτά τα εμπορεύματα σε άλλες χρήσεις εκτός των ορισμένων ειδικών τοιούτων, διαπράττοντας έτσι το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Συγκεκριμένα, στα εργοτάξια της ανώνυμης τεχνικής εμπορικής και βιομηχανικής εταιρίας με την επωνυμία "ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ", της οποίας είναι πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, που βρίσκονται στον .... και στη ..., κατά το ως άνω χρονικό διάστημα χρησιμοποιούσε για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ως άνω εταιρίας πετρέλαιο θέρμανσης αντί πετρελαίου κίνησης και συγκεκριμένα χρησιμοποιούσε συνολικά 32.805,86 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης. Αποσκοπούσε δε με τις ενέργειες του αυτές να καρπωθεί τη διαφορά μεταξύ του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης κα θέρμανσης, δεδομένου ότι το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης από τον μήνα Οκτώβριο έως τα τέλη Απριλίου κάθε έτους και έχει για το σκοπό τούτο ειδικά χαρακτηριστικά (κόκκινο χρώμα και ιχνηθέτη-φουρφουράλη) και προορίζεται μόνο για θέρμανση και έτσι στερήθηκε το ελληνικό δημόσιο από διαφυγόντες δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις το συνολικό ποσό των 8.855.05 ευρώ Γ) Στον ..., στις 7-3-2002, επιχείρησε ενέργεια που αποσκοπούσε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο των υπ' αυτού εισπρακτέων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, από τα εισαγόμενα εμπορεύματα συγκεκριμένα, διέθεσε στην κατανάλωση, χωρίς έγγραφη άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και πληρωμή του εισαγωγικού δασμού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων, εμπορεύματα τα οποία είχαν εισαχθεί δυνάμει νόμου με μειωμένες επιβαρύνσεις για ορισμένες ειδικές χρήσεις και χρησιμοποιούσε, τα εμπορεύματα αυτά σε άλλες χρήσεις, εκτός των ορισμένων ειδικών τοιούτων, διαπράττοντας έτσι το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Ειδικότερα, στον παραπάνω τόπο και χρόνο, με την ιδιότητα Του ως προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης τεχνικής εμπορικής και βιομηχανικής εταιρίας, που εδρεύει στην οδό Παπαφλέσσα αριθ. 25 - Ανω Τούμπα, χρησιμοποιούσε κατά την εκτέλεση του δημοσίου έργου της κατασκευής του αγωγού ύδρευσης Θεσσαλονίκης, για την κίνηση των ακολούθων έντεκα (11) μηχανημάτων της εταιρίας, συνολικά 828,75 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, που είχε αγοράσει από τον Ζ1 με το αριθ. ... Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής. Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιούσε κατά την εκτέλεση του ως άνω έργοιΛ α) για την κίνηση του φορτωτή, μάρκας CATERPILLAR, τύπου 980C, άνευ αριθμού κυκλοφορίας, 400 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, β) και την κίνηση του γερανού μάρκας Ο και Κ (ΟΡΙΣΤΑΙΝ), τύπου ΤΗ 18, άνευ αριθμού κυκλοφορίας 87,5 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης γ) για την κίνηση του φορτηγού ανατρεπόμενου, μάρκας ΜΑΝ, άνευ αριθμού κυκλοφορίας, 17,5 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, δ) για την κίνηση της αντλίας σκυροδέματος, μάρκας ΜΕRCEDES, άνευ αριθμού κυκλοφορίας, 27 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ε) για την κίνηση της γεννήτριας ρεύματος, μάρκας DEUTZ, άνευ αριθμού κυκλοφορίας, 0,75 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, στ) για την κίνηση ενός οδοστρωτήρα, μάρκας ΤRΑΜΑC, τύπου ΡG400, άνευ αριθμού κυκλοφορίας, 127,5 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, ζ) για την κίνηση μιας γεννήτριας ρεύματος, μάρκας ΕΛΑΡΟΜ, τύπου ΒΑC 10604-77, 15 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, η) για την κίνηση ενός μικρού φορτωτή (φορτωτάκι), μάρκας CASE, τύπου 1835Β, άνευ αριθμού κυκλοφορίας, 3,5 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, θ) για την κίνηση ενός φορτηγού ανατρεπόμενου, μάρκας ΜΑΝ, τύπου 33-320, άνευ αριθμού κυκλοφορίας, 50 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, ι) για την κίνηση ενός ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, μάρκας LIEBHERR, τύπου R961Β-LC, άνευ αριθμού κυκλοφορίας, 50 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης και ι) για την κίνηση ενός γκρέιντερ, μάρκας Ο και Κ (ΟΡΙΣΤΑΙΝ), τύπου C-16, άνευ αριθμού κυκλοφορίας, 50 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης. Αποσκοπούσε δε με τις ενέργειες του αυτές να καρπωθεί τη διαφορά μεταξύ του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, δεδομένου ότι το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται, βάσει νόμου, με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης από τον μήνα Οκτώβριο έως και τα τέλη Απριλίου κάθε έτους και έχει για το σκοπό τούτο ειδικά χαρακτηριστικά (κόκκινο χρώμα και ιχνηθέτη - φουρφρυράλη) και προορίζεται μόνο για τη θέρμανση και έτσι στερήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο από διαφυγόντες δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις το συνολικό ποσό των 225,14 ευρώ, ήτοι αντίστοιχα για το κάθε όχημα στα ποσά των 108.68, 23.77, 4.75, 7.34, 0.20, 34.64, 4.07, 0.95, 13.58, 13.58 και 13.58 Ευρώ. Γ) Στη Βράχια Θεσσαλονίκης, την 7-3-2002, διέθεσε στην κατανάλωση, χωρίς έγγραφη άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και πληρωμή του εισαγωγικού δασμού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων, εμπορεύματα τα οποία είχαν εισαχθεί δυνάμει νόμου με μειωμένες επιβαρύνσεις για ορισμένες ειδικές χρήσεις και χρησιμοποίησε αυτά τα εμπορεύματα σε άλλες χρήσεις εκτός των ορισμένων ειδικών τοιούτων, διαπράττοντας έτσι το αδίκημα της λαθρεμπορίας.
Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενήργησαν όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, στο εργοτάξιο της ανώνυμης τεχνικήςεμπορικής και βιομηχανικής εταιρίας με την επωνυμία "ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ", της οποίας είναι (ο κατηγορούμενος) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, που βρίσκεται στη Βράχια θεσσαλονίκης, κατά τον ως άνω χρόνο, βρέθηκαν στα ρεζερβουάρ των παρακάτω μηχανημάτων έργου της ως άνω εταιρίας πετρέλαιο θέρμανσης και συγκεκριμένα: ενός σκαπτικού μηχανήματος, χωρίς αριθμό κυκλοφορίας με αριθμό πλαισίου ...,1.50 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, ενός φορτωτή, χωρίς αριθμό κυκλοφορίας" με αριθμό πλαισίου ..., 50 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης και ενός γερανού, χωρίς αριθμό κυκλοφορίας με αριθμό πλαισίου ..., 100 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή χρησιμοποίησε για την κίνηση των ανωτέρω μηχανημάτων έργου πετρέλαιο θέρμανσης αντί πετρελαίου κίνησης και συγκεκριμένα χρησιμοποίησε συνολικά 300 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης. Αποσκοπούσε δε με τις ενέργειες του αυτές να καρπωθεί τη διαφορά μεταξύ του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, δεδομένου ότι το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης από τον μήνα Οκτώβριο έως τα τέλη Απριλίου κάθε έτους και έχει για το σκοπό τούτο ειδικά χαρακτηριστικά (κόκκινο χρώμα και ιχνηθέτη-φουρφουράλη) και προορίζεται μόνο για θέρμανση και έτσι στερήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο από διαφυγόντες δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις το συνολικό ποσό των 81.50 ευρώ. Δ) Στον Άγιο Αθανάσιο του Ν. Θεσσαλονίκης την 7-3-2002, ενεργώντας υπό την παρακάτω αναφερόμενη ιδιότητα του, προέβη στην άνευ εγγράφου αδείας της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής χρησιμοποίηση αντικειμένων σε άλλες χρήσεις εκτός των ειδικά ορισμένων βάσει νόμων, με σκοπό να στερήσει το Δημόσιο από την είσπραξη των οφειλομένων δασμών και τελών. Συγκεκριμένα, τυγχάνοντας Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία "ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που διατηρεί στον ανωτέρω τόπο εργοτάξιο, και ενώ χρησιμοποιούσε το με αριθμό κυκλοφορίας ... φορτηγό - γερανοφόρο, μάρκας ΜΑΝ, με αριθμό πλαισίου..., του οποίου την χρήση παραχώρησε στις 6-3-2002 στην εν λόγω εταιρεία ο ιδιοκτήτης του Ο1, χωρίς να έχει διευκρινισθεί από τη διενεργηθείσα προανάκριση το περιεχόμενο της σχετικής συμφωνίας για τις ανάγκες λειτουργίας της, κατελήφθη (ο κατηγορούμενος), ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 7-3-2002 στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου της εταιρίας "ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε." στον Αγιο Αθανάσιο από όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής Μακεδονίας, να έχει τοποθέτησε παράνομα στο ρεζερβουάρ του ανωτέρω με αριθμό κυκλοφορίας .... φορτηγού - γερανοφόρου, που ήταν σταθμευμένο στο εν λόγω εργοτάξιο, εκατόν πενήντα (150) λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, όπως προέκυψε από την από 8-5-2002 έκθεση ανάλυσης δείγματος της Δ' Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης και από το από 24-5-2002 πρωτόκολλο επανεξέτασης δείγματος του Γενικού Χημείου του Κράτους, πετρέλαιο θέρμανσης που ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε παράνομα για την κίνηση κυκλοφορία του προαναφερομένου φορτηγού - γερανοφόρου, αντί για πετρέλαιο κίνησης που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, η ανωτέρω δε ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης των 150 λίτρων αποτελεί μέρος της συνολικής ποσότητας των 3.150 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης που είχε προμηθευτεί η εταιρία "ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.", δυνάμει του με αριθμό ... Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής, εκδόσεως Ζ1. Στην παραπάνω αναφερόμενη πράξη προέβη ο κατηγορούμενος με την ανωτέρω ιδιότητά του, αν και γνώριζε ότι για οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις εκτός από θέρμανση χρησιμοποιείται υποχρεωτικά πετρέλαιο κίνησης, ζημιώνοντας έτσι με την εν λόγω ενέργεια του το Ελληνικό Δημόσιο κατά το ποσό των 40,75 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στους διαφυγόντες δασμούς και φόρους που αναλογούν στην προαναφερομένη ποσότητα των 150 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, που χρησιμοποιούσε παράνομα ο κατηγορούμενος για την κίνηση - κυκλοφορία του ανωτέρω φορτηγού γερανοφόρου, δεδομένου ότι ισχύει μειωμένος συντελεστής του ενιαίου ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2) Α) Στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης την 7-3-2002, ενώ απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο νόθευση, χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης για άλλες εκτός από θέρμανση χρήσεις ο κατηγορούμενος υπό, την ως άνω ιδιότητα του (α) κατείχε εντός της δεξαμενής του φορτηγού βυτιοφόρου μάρκας Μερσεντές χωρίς άδεια κυκλοφορίας με τοποθετημένη μια μη κρατική πινακίδα με αριθμ. ... λίτρα πετρελαίου θέρμανσης και διέθετε αυτά για την κίνηση των φορτηγών-μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας της εταιρίας του, δηλ. διέθετε αυτά για άλλες χρήσεις πέραν της θέρμανσης και χρησιμοποιούσε για την κίνηση του παραπάνω φορτηγού βυτιοφόρου 100 λίτρα πετρελαίου κίνησης νοθευμένου πετρελαίου θέρμανσης σε ποσοστό 10%, που βρέθηκαν στο ρεζερβουάρ αυτού.
Β) Στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης την 7-3-2002 ενώ απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο νόθευση, διάθεση, χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης για άλλες εκτός από θέρμανση χρήσεις, αυτός (κατηγορούμενος) υπό την ως άνω ιδιότητα του χρησιμοποιούσε για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ως άνω εταιρίας πετρέλαιο θέρμανσης αντί πετρελαίου κίνησης και συγκεκριμένα χρησιμοποίησε συνολικά 32.805,86 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή διέθεσε αυτά για άλλες πέραν της θέρμανσης χρήσεις. Γ) Στον Αγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης στις 7-3-2002, ενώ απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο νόθευση, διάθεση, χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης για άλλες εκτός από θέρμανση, χρήσεις, αυτός υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του, χρησιμοποιούσε, κατά την εκτέλεση του ως άνω έργου, συνολικά 828,75 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, για την κίνηση των έντεκα (11) μηχανημάτων έργου της εταιρίας του, που αναφέρονται ανωτέρω στο υπό στοιχείο 1Γ, αντί πετρελαίου κίνησης, δεδομένου ότι από τις διενεργηθείσες, αρχική και κατ' έφεση, εξετάσεις των ληφθέντων δειγμάτων από την υπηρεσία του Γενικού Χημείου του "Κράτους προέκυψε ότι στα ρεζερβουάρ των ως άνω μηχανημάτων περιείχετο, στο υπό στοιχ. (α): ποσότητα 400 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, στο υπό στοιχ. (β): ποσότητα 250 λίτρων πετρελαίου, από το οποίο ποσοστό 35% ήτοι 87,5 λίτρα, ήταν πετρέλαιο θέρμανσης, στο υπό στοιχ. (γ): ποσότητα 50 λίτρων πετρελαίου, από το οποίο ποσοστά 35% ήτοι 17,5 λίτρα, ήταν πετρέλαιο θέρμανσης, στο υπό στοιχ. (δ): ποσότητα 60 λίτρων πετρελαίου, από το οποίο ποσοστό (45%) ήτοι 27 λίτρα, ήταν πετρέλαιο θέρμανσης, στο υπό στοιχ. (ε): ποσότητα 5 λίτρων πετρελαίου, από το οποίο ποσοστό 15% ήτοι 0,75 λίτρα, ήταν πετρέλαιο θέρμανσης, στο υπό στοιχ. (στ): ποσότητα 150 λίτρων πετρελαίου, από το οποίο ποσοστό 85% ήτοι 127,5 λίτρα, ήταν πετρέλαιο θέρμανσης, στο υπό στοιχ. (ζ): ποσότητα 25 λίτρων πετρελαίου, από το οποίο ποσοστό 60% ήτοι 15 λίτρα, ήταν πετρέλαιο θέρμανσης, στο υπό στοιχ. (η): ποσότητα 10 λίτρων πετρελαίου, από το οποίο ποσοστό 35% ήτοι 3,5 λίτρα, ήταν πετρέλαιο θέρμανσης, στο υπό στοιχ. (θ): ποσότητα 50 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, στο υπό στοιχ. (ι): ποσότητα 50 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης και στο υπό στοιχ. (ία): ποσότητα 100 λίτρων πετρελαίου, από το οποίο ποσοστό 50%, ήτοι 50 λίτρα, ήταν πετρέλαιο θέρμανσης. Γ) Στην Θεσσαλονίκη στις 7-3-2002 χρησιμοποίησε πετρέλαιο θέρμανσης για άλλες εκτός από θέρμανση χρήσης. Πλέον συγκεκριμένα, την διάρκεια ελέγχου, ο οποίος διενεργήθηκε νομοτύπως από τα αρμόδια όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, στο εργοτάξιο της ελεγχομένης επιχείρησης με την επωνυμία "ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ", της οποίας ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, επί των αποθεμάτων πετρελαίου τα οποία βρίσκονταν στο ρεζερβουάρ (ταμιευτήρα) του μηχανήματος έργων με αριθμό κυκλοφορίας ...-Ι.Χ. (φορτωτή μάρκας VOLVO), ιδιοκτησίας της διαπιστώθηκε να υπάρχει εντός του ρεζερβουάρ αυτού ποσότητα είκοσι (20) λίτρων πετρελαίου κίνησης νοθευμένου με πετρέλαιο θέρμανσης σε ποσοστό 20%, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσότητα 20Lt χ 20% = 4 λίτρα, που χρησιμοποιούσε για την κίνηση του ανωτέρω μηχανήματος έργων. Δ) χρησιμοποιούσε παράνομα πετρέλαιο θέρμανσης για άλλες εκτός από θέρμανση χρήσεις, αν και αυτό "απαγορεύεται, γεγονός που το γνώριζε. Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος υπό την προαναφερόμενη ιδιότητα του είχε τοποθετήσει παράνομα στο ρεζερβουάρ του με αριθμό κυκλοφορίας ... φορτηγού -γερανοφόρου, μάρκας ΜΑΝ, με αριθμό πλαισίου ..., ιδιοκτησίας του Ο1, εκατόν πενήντα (150) λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, ποσότητα που χρησιμοποιούσε παράνομα για την κίνηση - κυκλοφορία του εν λόγω οχήματος, αντί για πετρέλαιο κίνησης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο κατηγορούμενος προέβη στην ανωτέρω πράξη, αν και γνώριζε ότι για οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις εκτός από θέρμανση χρησιμοποιείται υποχρεωτικά πετρέλαιο κίνησης, με σκοπό να ωφεληθεί οικονομικά, καθόσον ισχύει μειωμένος συντελεστής του ενιαίου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, που προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για θέρμανση.
3) Στη Θεσσαλονίκη στις 7-3-2003, δεν συμμορφώθηκε με τις υπό της αρμοδίας χημικής υπηρεσίας οδηγίες, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις, δια των οποίων, καθορίζονται οι όροι, τους οποίους πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα εδώδιμα και ποτά, ως και τα αντικείμενα χρήσεως, στην κατανάλωση και οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά την κατεργασία και συντήρηση αυτών, προς φύλαξη της δημόσιας υγείας και αποφυγή απάτης των αγοραστών. Πλέον συγκεκριμένα ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος τηςανώνυμης τεχνικής εμπορικής και βιομηχανικής εταιρείας, με την επωνυμία "ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Ε." διαπιστώθηκε από τααρμόδια όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. κεντρικής Μακεδονίας κατά τηνδιάρκεια νομίμου ελέγχου, με πρόθεση παρανόμως πλήρωσετο ρεζερβουάρ του υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ...-Ι.Χ. (φορτωτή μάρκας VOLVO), ιδιοκτησίας της ανωτέρωεταιρείας δια πετρελαίου κίνησης νοθευμένου με πετρέλαιοθέρμανσης σε ποσοστό 20%, το οποίο κατά τον χρόνο τουελέγχου, αντιστοιχούσε σε ποσότητα 20 λίτρων Χ 20% = 4λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, που χρησιμοποιούσε παράνομαγια την κίνηση του ανωτέρω μηχανήματος έργων, κατάπαράβαση των Α.Χ.Σ. α) 355/00 ΦΕΚ 410/01 τ. Β', β) 2/00ΦΕΚ 426/00, τ. Β', γ) 470/93, ΦΕΚ 496/93, τ. Β' και δ)105/96, ΦΕΚ 570/96, τ. Β'".
Ακολούθως, το άνω δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της ουσίας, κήρυξε τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο, ως πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία " ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ένοχο α) λαθρεμπορίας πετρελαίου και δη παραβάσεως του άρθρου 155 του ν. 2690/2001 κατ'εξακολούθηση, β) νοθεύσεως καυσίμων και δη παραβάσεως των διατάξεων του άρθρου 35 παρ.2 του ν. 2093/1992 σε συνδυασμό με άρθρο 28 του ν. 1650/1986, κατ'εξακολούθηση και γ) παραβάσεως των διατάξεων του άρθρου 30 παρ.12 του ν.δ. 136/1946 σε συνδυασμό με τις στην απόφαση αναφερόμενες αποφάσεις του ΑΧΣ., και στη συνέχεια το Δικαστήριο, του επέβαλε συνολική ποινή φυλακίσεως εικοσιοκτώ μηνών.
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του, την απαιτούμενη από τις αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των άνω, σε βαθμό πλημμελήματος, εγκλημάτων, για τα οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1 α, 27 παρ.1, 94 παρ.1, 98 του ΠΚ, 73,155 παρ. 1β, 2α, στ, ζ, 157 παρ.1α, 159,160,164,165,166,172,175 και 177 ν.2690/2001, 35 παρ.2ν. 2093/1992 σε συνδ. με άρθρα 28 παρ. 1, 4, 5, 7, 29,30 του ν.1650/1986, 30 παρ.12 ν.δ. 136/1946 σε συνδυασμό με τις με αριθμούς 470/1993, 2/2000 και 355/2000 αποφάσεις του ΑΧΣ, τις οποίες διατάξεις, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και να στερήσει έτσι την απόφασή του νόμιμης βάσεως. Αναφέρονται δε στην αιτιολογία τα αποδεικτικά μέσα κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα, απολογία κατηγορουμένου), από τα οποία το Δικαστήριο συνήγαγε τα περιστατικά που εκτέθηκαν και οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση, ενώ δεν υπήρχε, κατά νόμο, ανάγκη να τα παραθέσει αναλυτικά και να εκθέσει τι προκύπτει χωριστά από το καθένα από αυτά. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και αναφορικά με τις επί μέρους αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, στην προσβαλλόμενη απόφαση: α) αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των διωκόμενων τριών εγκλημάτων που καταδικάσθηκε, β) αναφέρονται συγκεκριμένες ποσότητες πετρελαίου θερμάνσεως, που ο κατηγορούμενος διέθεσε στην κατανάλωση για άλλες συγκεκριμένες χρήσεις και δη κινήσεως οχημάτων και μηχανημάτων της άνω εταιρείας που εκπροσωπούσε, χωρίς έγγραφη άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και πληρωμή του αναλογούντος εισαγωγικού δασμού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων, γ) αναφέρονται τα συγκεκριμένα οχήματα και μηχανήματα και συγκεκριμένες ποσότητες που αυτά είχαν στις αποθήκες καυσίμων τους και χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο θερμάνσεως, με μειωμένο φόρο κατανάλωσης, αντί πετρελαίου κινήσεως, δ) συρρέουν αληθώς οι άνω παραβάσεις λαθρεμπορίας καυσίμων και νοθεύσεως καυσίμων με ανάμειξη πετρελαίου θερμάνσεως με πετρέλαιο κινήσεως, που έχουν διαφορετικό καθεστώς φορολογήσεως, ε) ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι το πετρέλαιο που προμηθεύθηκε η άνω ανώνυμη εταιρεία "ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΕΤΒΕ", κατά το χειμώνα 2001-2002, το χρησιμοποίησε αποκλειστικά για θέρμανση των κλειστών χώρων, των διαμερισμάτων αυτής και νεόδμητων της εργολαβίας ΟΕΚ Γιαννιτσών, ως και των κεντρικών γραφείων αυτής, είναι αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισμός και δεν ήταν αναγκαία η απάντηση σε αυτόν και στ) ο κατηγορούμενος ρητά καταδικάσθηκε ως πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της άνω ανώνυμης εταιρείας ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΕΤΕΒΕ και όχι ως φυσικό πρόσωπο (βλ. σελίδες 33,34,35 προσβαλλόμενης αποφάσεως).
Επομένως, όλοι οι συναφείς λόγοι αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' του ΚΠοινΔ, με τους οποίους ειδικότερα προβάλλεται, η ελλιπής, ασαφής και αντιφατική αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως και η εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία των προαναφερθεισών ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, των οποίων υποστηρίζεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους, καθώς και η εκ πλαγίου παράβαση και έλλειψη νομίμου βάσεως της αποφάσεως, είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Όλες οι λοιπές, σε σχέση, με τους ίδιους λόγους αναιρέσεως αιτιάσεις, πλήττουν εμμέσως και συγκαλυμμένα, την ανέλεγκτη αναιρετικά περί τα πράγματα εκτίμηση του Δικαστηρίου της ουσίας.
Μετά ταύτα, μη υπάρχοντος άλλου λόγου αναιρέσεως προς έρευνα, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στο σύνολό της και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ) και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου. (άρθρα 176,183 ΚΠολΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τη με αριθ. εκθ. 41/4-7-2008 αίτηση του ...., για αναίρεση της με αριθμ. 728, 729/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ, και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου, εκ ποσού διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαϊου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 2 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή