Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1313 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Βούλευμα παραπεμπτικό, Εισαγγελική Πρόταση.
Περίληψη:
Βούλευμα. Λόγος αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι το προσβαλλόμενο βούλευμα έχει τυπική αιτιολογία με πλήρη αναφορά στην ενσωματωμένη εισαγγελική πρόταση. Απορρίπτει, διότι η εισαγγελική πρόταση έχει πλήρη αιτιολογία και επομένως παραδεκτά γίνεται αναφορά σ' αυτή.
Αριθμός 1313/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποιν. Τμήμα-ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα και Ανδρέα Τσόλια-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Φεβρουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 1013/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 28 Ιουλίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1336/2009. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αθανάσιος Κονταξής, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα, με αριθμό 429/16-9-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Φέρομεν ενώπιον του Δικαστηρίου υμών, συμφώνως με το άρθρον 485 παρ. 1 Κ.Π.Δ., την παραδεκτώς, κατά τας διατάξεις των άρθρων 465 παρ. 1, 473 παρ. 1, 474 και 482 παρ. 1 ιδίου κώδικος, ασκηθείσαν υπό του κατηγορουμένου Χ, από 28 Ιουλίου 2008 αίτησιν αναιρέσεως, κατά του υπ'αριθμ. 1013/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και εκθέτομεν τα εξής: Ι. Διά του πληττομένου βουλεύματος απερρίφθη κατ'ουσίαν η έφεσις του ανωτέρω κατηγορουμένου κατά του υπ'αριθμ. 2824/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και επεκυρώθη το βούλευμα τούτο, που τον παρέπεμψεν εις το ακροατήριον δια να δικασθή δι'απάτην κατ'επάγγελμα και κατά συνήθειαν, εκ της οποίας το περιουσιακόν όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν το ποσόν των 15.000 ευρώ (άρθρον 386 παρ. 1 και 3 στοιχ. α' Π.Κ.). Κατά του βουλεύματος τούτου παραπονείται ήδη ο αναιρεσείων, προβάλλων τον υπό του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. δ' Κ.Π.Δ. λόγον της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας.
ΙΙ. Το παραπεμπτικόν βούλευμα έχει την απαιτουμένην υπό των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. ειδικήν και εμπεριστατωμένην αιτιολογίαν, η έλλειψις της οποίας ιδρύει τον υπό της διατάξεως του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. δ' ιδίου Κώδικος λόγον αναιρέσεως, όταν αναφέρωνται εις αύτο με πληρότητα, σαφήνειαν και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκρισιν ή προανάκρισιν δια τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, αι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι συλλογισμοί με τους οποίους εγένετο η υπαγωγή εις την ουσιαστικήν διάταξιν που εφηρμόσθη και εκρίθη, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής δια την παραπομπήν του κατηγορουμένου εις το ακροατήριον. Η επιβαλλομένη αυτή υπό των ανωτέρω διατάξεων του Συντάγματος και του Κ.Π.Δ. αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συμβούλιον αναφέρεται εξ ολοκλήρου εις την ενσωματωμένην εις το βούλευμα εισαγγελικήν πρότασιν, αφού η τελευταία αποτελεί τμήμα του ιδίου βουλεύματος και το Συμβούλιον αποδέχεται όλα τα διαλαμβανόμενα εις αυτήν, υπό την προϋπόθεσιν ότι εκτίθενται εις την πρότασιν με σαφήνειαν και πληρότητα τα προκύψαντα από την ανάκρισιν ή προανάκρισιν πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνάγονται και αι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεμπτικήν πρότασιν, με την οποίαν συντάσσεται και η κρίσις του Συμβουλίου, ώστε θα ήτο άσκοπος και τυπολατρική η επανάληψις υπό του Συμβουλίου των ιδίων περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισμών (Α.Π. 1348/2008 Πράξ Λογ ΠΔ 2008 σελ. 289 κ.ά.).

ΙΙΙ. Εις την προκειμένην περίπτωσιν, όπως προκύπτει εκ του προσβαλλομένου βουλεύματος, το Συμβούλιον Εφετών Αθηνών, δια καθολικής αναφοράς εις την ενσωματωμένην εις αυτό Εισαγγελικήν πρότασιν, απέρριψε την έφεσιν του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά του υπ'αριθμ. 2824/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίον παρεπέμφθη εις το ακροατήριον διά να δικασθή δι'απάτην κατ'επάγγελμα και κατά συνήθειαν, εκ της οποίας το περιουσιακόν όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν το ποσόν των 15.000 ευρώ. Εις την ανωτέρω πρότασιν εκτίθενται με σαφήνειαν και πληρότητα τα προκύψαντα από την ανάκρισιν πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνάγονται και αι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεμπτικήν πρότασιν, με την οποίαν συντάσσεται και η κρίσις του Συμβουλίου, ώστε θα ήτο άσκοπος και περιττή η επανάληψις υπό του Συμβουλίου των ιδίων περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισμών.
Συνεπώς είναι αβάσιμος ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, συνιστάμενος εις το ότι το Συμβούλιον αναφέρεται καθ'ολοκληρίαν εις την ενσωματωθείσαν εις το πληττόμενον βούλευμα Εισαγγελικήν πρότασιν, χωρίς να διαλαμβάνη ιδικήν του αιτιολογίαν. Κατ'ακολουθίαν αυτών πρέπει να απορριφθή η υπό κρίσιν αίτησις αναιρέσεως και να καταδικασθή ο αναιρεσείων εις τα δικαστικά έξοδα εκ 220 ευρώ. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Προτείνομεν: Ι. Να απορριφθή η από 28 Ιουλίου 2008 αίτησις αναιρέσεως του Χ, κατά του υπ'αριθμ. 1013/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
ΙΙ. Να καταδικασθή ο αναιρεσείων εις τα δικαστικά έξοδα εκ 220 ευρώ. Αθήνα 27 Αυγούστου 2008 Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Ανδρέας Ι. Ζύγουρας
Αφού άκουσε τον παραπάνω Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση έπειτα αποχώρησε.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή προανάκριση για τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή στην ουσιαστική διάταξη που εφαρμόστηκε και κρίθηκε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Η επιβαλλόμενη αυτή από τις ανωτέρω διατάξεις του συντάγματος και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αιτιολογία υπάρχει και όταν του Συμβούλιο αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, αφού αυτή αποτελεί τμήμα του ίδιου βουλεύματος και το Συμβούλιο αποδέχεται όλα όσα διαλαμβάνονται σ' αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι εκτίθενται στην πρόταση με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση ή προανάκριση, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνάγονται και οι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεμπτική πρόταση, με την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συμβουλίου, ώστε θα ήταν άσκοπη και τυπολατρική η επανάληψη από το Συμβούλιο των ίδιων περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισμών.
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμα, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη σ' αυτό εισαγγελική πρόταση, απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά του 2824/2008 βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο παραπέμφθηκε στο ακροατήριο για να δικασθεί για απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ. Για να καταλήξει σε παραπεμπτική κρίση ο προτείνας στο Συμβούλιο Εφετών Εισαγγελεύς εκθέτει στην ενσωματωμένη στο βούλευμα πρόταση του τα ακόλουθα: "Ο κατηγορούμενος Χ, ..., την 10.12.04, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος και άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, έβλαψε ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον άλλον σε πράξη, με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, η δε προξενηθείσα ζημία και το αντίστοιχο περιουσιακό όφελος του δράστη υπερβαίνουν ποσό 15.000 €, ο ίδιος δε διαπράττει απάτες κατά επάγγελμα και συνήθεια, καθόσον από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης, και την υποδομή που είχε διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης πράξης, προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος και από την επανειλημμένη τέλεση πράξης προκύπτει σταθερή ροπή προς τέλεση του συγκεκριμένου εγκλήματος. Ως στοιχείο της προσωπικότητος του δράστη. Ειδικότερα, παρέστησε εν γνώσει του ψευδώς στον εγκαλούντα ..., ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση συστημάτων πληροφορικής επικοινωνίας, αυτοματισμού στα ..., ότι ήταν ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας, με μεγάλη οικονομική πίστη και επιφάνεια, γι' αυτό και όλες οι συνεργαζόμενες με αυτόν επιχειρήσεις του προμήθευαν τα προϊόντα τους με πίστωση τιμήματος, τον διαβεβαίωσε δε ότι η πληρωμή της αξίας των εμπορευμάτων που θα του πουλούσε ο εγκαλών με πίστωση τιμήματος, ήταν απόλυτα βέβαιη και εξασφαλισμένη, ενόψει και του ότι ο ίδιος διατηρούσε υψηλές καταθέσεις στη συνεργαζόμενη μ' αυτόν ΕΤΕ Εξαρχείων. Μάλιστα, για να τον πείσει, μετέβησαν μαζί την ίδια ημέρα στην οδό ..., όπου ο κατηγορούμενος με κλειδιά που είχε άνοιξε την πόρτα αναπαλαιούμενης διώροφης οικίας, στην οποία, ως του δήλωσε, επρόκειτο να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας "ORANGE TELECOM INTERNATIONAL AE", της οποίας αυτός ήτο Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, νόμιμος εκπρόσωπος. Με τις ψευδείς αυτές παραστάσεις και διαβεβαιώσεις του έπεισε τον εγκαλούντα, αφ' ενός να του πουλήσει την 30.12.04, 20.1.05 εμπορεύματα (κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνες, ενεργό εξοπλισμό -δικτυακά προγράμματα και παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές) με πίστωση τιμήματος και να του παρέχει υπηρεσίες συνολικής αξίας 71.065,36 €, με βάση τα κάτωθι τιμολόγια πώλησης, ήτοι α) υπ αρ. 00001/20.1.05 ποσού 318, 60 €, β) υπ' αρ. 01249/30.12.2004, ποσού 1156,40€, γ) 01250/30.12.04 ποσού 663,73 €, δ) 00004/30.12.2004, ποσού 731,60 €, ε) 00005/30.12.04 ποσού 3.160,80 €, στ) 00006/3012/04 ποσού 14.018,40 €, ζ) 00007/30.12.04 ποσού 795, 79 €, η) 00008/30.12.04 ποσού 8.011,02 €, θ) 00009/30.12.04, ποσού 742,22 €, 1) 00256/30.12.04 ποσού 177 €, ια) 00010/30.12.04 ποσού 742,22 € ιβ) 01256/30.12.04 ποσού 1808,94 €, ιγ) 01259/30.12.04 ποσού 2690,40 €, ιδ) 01260/30.12.04, ποσού 7443,44 €, ιε) 01261/30.12.04, ποσού 1604,80 € και αφ' ετέρου να δεχθεί την 5.1.2005, προς μερική εξόφληση τιμήματος, δύο μεταχρονολογημένες επιταγές, τις οποίες εξέδωσε ο κατηγορούμενος σε διαταγή του εγκαλούντα και δη τις υπ' αρ. ..., ... επιταγές συρόμενες στον υπ' αριθ. ... λογαριασμό που τηρούσε η ως άνω εταιρία σε ΕΤΕ Εξαρχείων, με ημερομηνίες έκδοσης 1.3.05, 1.4.05 αντίστοιχα, ποσού 32.873,38 € η κάθε μία και τόπο έκδοσης αμφοτέρων την ..., διαβεβαιώνοντας τον ψευδώς για ακόμη μία φορά, ότι επειδή ήτο αξιόχρεος και φερέγγυος επιχειρηματίας, η πληρωμή των επιταγών αυτών ήταν περισσότερο από βέβαιη και εξασφαλισμένη, δεδομένου ότι ο ίδιος φρόντιζε πάντα, όχι μόνο να διατηρεί τα αναγκαία διαθέσιμα κεφάλαια για πληρωμή επιταγών που εξέδιδε, αλλά και πλεονάζουσες καταθέσεις, το ύψος των οποίων υπερέβαινε τα ποσά των επιταγών που εξέδιδε και παρέδιδε στους προμηθευτές του για τον λόγο δε αυτό και η συνεργαζόμενη μ' αυτόν ως άνω Τράπεζα τον θεωρούσε "καλό πελάτη". Ως δε αποδείχθηκε κατόπιν, όλες οι άνω παραστάσεις του κατηγορουμένου ήταν ψευδείς και ο ίδιος προέβη σ' αυτές, εν γνώσει της αναληθείας τους, καθόσον η αλήθεια είναι ότι αυτός ουδέποτε υπήρξε επιτυχημένος επιχειρηματίας με οικονομική πίστη και επιφάνεια, φερέγγυος και συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών δεσμεύσεων του με τρίτα πρόσωπα, δεν είχε καμία περιουσία, τόσο ο ίδιος, όσο και η υπ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία, ούτε κατά τον χρόνο παράδοσης των επίδικων επιταγών, ούτε κατά το χρόνο που εμφανίσθηκαν αυτές νόμιμα προς πληρωμή από τον εγκαλούντα, αλλά δεν πληρώθηκαν ελλείψει υπολοίπου του άνω λογαριασμού στην πληρώτρια Τράπεζα και στις αρχές Μαρτίου 2005 έκλεισε όλα τα καταστήματα, που διατηρούσε καθώς και το επί της οδού ... εις ... κατάστημα Internet -cafe, εξαφανίζοντας όλα τα εμπορεύματα, που βρίσκονταν εντός αυτών. Με τον τρόπο αυτό, εξαπάτησε τον εγκαλούντα, πετυχαίνοντας να ωφεληθεί παράνομα ο ίδιος και η άνω εκπροσωπούμενη απ' αυτόν εταιρία τα άνω αγορασθέντα και μη πληρωθέντα εμπορεύματα, το τίμημα των οποίων, που δεν εξόφλησε, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των άνω επιταγών (65.746, 76 €), όφελος το οποίο αρχικά επεδίωκε, σε βάρος της περιουσίας του παθόντος, ο οποίος πώλησε εμπορεύματα, χωρίς να εισπράξει το τίμημα αυτών, ο κατηγορούμενος δε διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα και συνήθεια, αφού από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης σε βάρος πολλών άλλων, πλην του εγκαλούντα προσώπων, μεταξύ των οποίων είναι και ο ..., ..., ..., ..., ..., ..., προκύπτει σκοπός του προς πορισμό εισοδήματος, ως και σταθερή ροπή του για την διάπραξη του εν λόγω αδικήματος, ως στοιχείο της προσωπικότητας του. Κατόπιν αυτών, προέκυψε και αποδείχτηκε αναμφισβήτητα η δολία τέλεση και πραγμάτωση πλήρως, της νομικής υπόστασης του αποδιδόμενου στον κατηγορούμενο εγκλήματος απάτης κατ' επάγγελμα και συνήθεια, με συνολικό όφελος και συνολική ζημία, υπερβαίνουσα ποσό 15.000 €. Έτσι, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος, η υπ' αριθ. 569/07 έφεση του Χ κατά του υπ' αρ. 2824/07 βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Αθήνας. Να επικυρωθεί συνολικά το υπ' αρ. 2824/07 βούλευμα εκκαλούμενο Δικαστικού Συμβουλίου Πλημ. Αθήνας και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον εκκαλούντα αυτόν κατηγορούμενο". Στην παραπάνω πρόταση εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνάγονται αυτά και οι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεμπτική πρόταση, με την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συμβουλίου Εφετών, ώστε θα ήταν άσκοπη και περιττή η επανάληψη από το Συμβούλιο των ίδιων περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισμών.
Συνεπώς είναι αβάσιμος ο μοναδικός από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας λόγος αναιρέσεως της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, συνιστάμενος στο ότι το Συμβούλιο Εφετών αναφέρεται καθ' ολοκληρίαν στην εισαγγελική πρόταση, που έχει ενσωματωθεί στο πληττόμενο βούλευμα, χωρίς να διαλαμβάνει δική του αιτιολογία. Κατ' ακολουθίαν πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 § 1 και 583 § 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 28 Ιουλίου 2008 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ κατά του 1013/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220 €).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Απριλίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή