Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 405 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Παραίτηση από δικόγραφο.
Περίληψη:
Η παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης που γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο χωρίς να αποδεικνύεται με την προσκομιδή συμβολαιογραφικού εγγράφου η χορήγηση στον ως άνω δικηγόρο πληρεξουσιότητας από τον αναιρεσείοντα, δεν επιφέρει την έννομη συνέπεια της κατάργησης της δίκης.
Αριθμός 405/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Φούκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο Τμήμα), Δημήτριο Μαζαράκη, Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη και Αργύριο Σταυράκη, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Ιανουαρίου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος: Ε. Μ. του Ι., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του Απόστολο Σταύρου.
Των αναιρεσιβλήτων: 1) Α. Π. συζ. Η., το γένος Σ. Ρ., κατοίκου ..., 2) Ό. Μ. χήρας Ν., το γένος Ι. Ρ., κατοίκου ..., 3) Μ. Μ. του Ν., κατοίκου ..., 4) Σ. Μ. του Ν., κατοίκου ..., 5) Δ. Μ. του Ν., κατοίκου ... . Οι 2η, 3η, 4ος και 5ος ως κληρονόμοι του Ν. Μ., όλοι οι αναιρεσίβλητοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Αριστοτέλη Φόρτωμα.
Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω.
Στο σημείο αυτό, ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος ζήτησε και έλαβε από τoν Πρόεδρο το λόγο και δήλωσε ότι ο αναιρεσείων παραιτείται από το δικόγραφο της από 18/11/2010 αίτησής της, για αναίρεση της 152/2009 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών (Μεταβατική έδρα Χαλκίδας).
Στο σημείο αυτό ο πληρεξούσιος των αναιρεσιβλήτων ζήτησε την έκδοση απόφασης που να εκκαθαρίζει τα δικαστικά έξοδα των αναιρεσιβλήτων. Το Δικαστήριο διασκέφθηκε με τη συμμετοχή και της Γραμματέως και επιφυλάχθηκε να αποφασίσει.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 297 ΚΠολΔ η παραίτηση κατά τα άρθρα 294 και 296 γίνεται και με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά του δικαστηρίου. Επομένως, ο αναιρεσείων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αναίρεσης και με δήλωσή του που καταχωρίζεται στα πρακτικά του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου.
Στην προκείμενη περίπτωση, ο αναιρεσείων κατά τη συζήτηση της αναίρεσης εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Απόστολο Σταύρου, ο οποίος δήλωσε ότι ο αναιρεσείων παραιτείται από το δικόγραφο της από 18.11.2010 αίτησής του για αναίρεση της 152/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (Μεταβατική έδρα Χαλκίδας) και η δήλωσή του αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά του Δικαστηρίου τούτου. Ωστόσο, από τα στοιχεία του φακέλλου της δικογραφίας δεν αποδεικνύεται με την προσκομιδή συμβολαιογραφικού εγγράφου η χορήγηση στον ως άνω δικηγόρο πληρεξουσιότητας από τον αναιρεσείοντα να τον εκπροσωπήσει κατά την ως άνω δικάσιμο και να έχει τη δυνατότητα να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης. Επομένως η γενόμενη κατά τα άνω παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης δεν έγινε νομότυπα και δεν επέφερε την έννομη συνέπεια της κατάργησης της δίκης. Οι παριστάμενοι αναιρεσίβλητοι με δήλωσή τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά του Δικαστηρίου τούτου ζητούν την καταδίκη του αναιρεσείοντος στα δικαστικά τους έξοδα. Όμως, μετά την ως άνω παράσταση του αναιρεσείοντος (ο οποίος δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, δηλαδή παρέστη με πληρεξούσιο δικηγόρο χωρίς να αποδεικνύει την ύπαρξη πληρεξουσιότητας και εντεύθεν θεωρείται ως μη παριστάμενος), θα έπρεπε οι αναιρεσίβλητοι να έχουν κλητεύσει νόμιμα και εμπρόθεσμα τον αναιρεσείοντα για να παραστεί κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης, πλην όμως δεν προσκομίζουν έκθεση επίδοσης, από την οποία να προκύπτει η κλήτευση του αναιρεσείοντος κατά την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 11.1.2012, οπότε η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης με αίτηση των αναιρεσιβλήτων για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, είτε κλήτευση αυτού κατά την παρούσα δικάσιμο. Επομένως, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 18.11.2010 αίτησης του Ε. Μ. του Ι. για αναίρεση της 152/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (Μεταβατική έδρα Χαλκίδας).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Φεβρουαρίου 2013. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή