Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 397 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παράβαση καθήκοντος.
Περίληψη:
Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου για ασάφειες, αντιφάσεις αιτιολογικού και διατακτικού.
Αριθμός 397/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Ιανουαρίου 2013, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου Δασούλα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει τις αιτήσεις των αναιρεσειόντων-κατηγορουμένων: 1) ’. Ν. του Ν., κατοίκου ..., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Μπόμπο, 2) Δ. Δ. του Ι., κατοίκου ..., που παραστάθηκε με τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Βασίλειο Παπαγεωργίου και Πολυχρόνη Τσιρίδη, 3) Ε. Κ. του Β., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Συκούτρη και 4) Χ. Κ. του Α., κατοίκου ..., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Παπαλάμπρο, για αναίρεση της υπ' αριθ. 34/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου.

Το Τριμελές Εφετείο Αιγαίου με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις αιτήσεις - δηλώσεις αναιρέσεως με χρονολογίες, από 19 Απριλίου 2012 της ’. Ν. του Ν., από 19 Απριλίου 2012 του Δ. Δ. του Ι., από 12 Απριλίου 2012 του Ε. Κ. του Β., από 23 Απριλίου 2012 του Χ. Κ. του Α. και τους πρόσθετους λόγους, από 12 Δεκεμβρίου 2012 του Δ. Δ. και από 21 Δεκεμβρίου 2012 του Χ. Κ., τα οποία καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 608/2012.
Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των αναιρεσειόντων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνουν δεκτές οι προκείμενες αιτήσεις αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Εισάγονται ενώπιον του Αρείου Πάγου: α) η από 19-4-2012 αίτηση αναιρέσεως της ’. Ν. του Ν., β) η από 19-4-2012 αίτηση αναιρέσεως του Δ. Δ. του Ι., και οι από 12-12-2012 με ίδιο δικόγραφο πρόσθετοι λόγοι του ιδίου, γ) η από 12-4-2012 αίτηση αναιρέσεως του Ε. Κ. του Β., και δ) η από 23-4-2012 αίτηση αναιρέσεως του Χ. Κ. του Α. και οι από 21-12-2012 με ίδιο δικόγραφο πρόσθετοι λόγοι του ιδίου, στρεφόμενες κατά της υπ' αριθμό 34/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αιγαίου, των οποίων οι λόγοι είναι ταυτόσημοι και πρέπει να συνεκδικαστούν λόγω της συνάφειας τους, αφού στρέφονται κατά της ίδιας απόφασης. Είναι δε παραδεκτές, αφού περιέχουν λόγους αναιρέσεως του άρθρου 510 Κ.Π.Δ, και έχουν ασκηθεί εμπροθέσμως.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 259 του Π Κ, ορίζεται ότι "υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για να στοιχειοθετεί το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος, δράστης του οποίου είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13α του ίδιου Κώδικα, απαιτούνται: α) παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται με νόμο ή με διοικητική πράξη ή με ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταμένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας, β) πρόθεση του δράστη, δηλαδή δόλος που περιέχει τη θέληση παραβάσεως του καθήκοντος της υπηρεσίας και γ) σκοπός να προσπορισθεί στον ίδιο τον δράστη ή σε άλλον παράνομη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον άλλον, χωρίς να απαιτείται και η πραγμάτωση του εν λόγω σκοπού. Για να συντρέχει δε ο σκοπός αυτός πρέπει όχι μόνον η βούληση του δράστη να κατατείνει προς αυτόν, αλλά και η συμπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται, να μπορεί αντικειμενικά να οδηγήσει στην επίτευξη του, αφού ο όρος με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον λογικά σημαίνει ότι η πράξη, όπως επιχειρείται από το δράστη δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση παράνομου οφέλους ή στην πρόκληση βλάβης τρίτων (αντικειμενικό στοιχείο) και επί πλέον ότι η βούληση του δράστη με την παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων κατευθύνεται στην απόκτηση του οφέλους ή στην πρόκληση της βλάβης (υποκειμενικό στοιχείο). Έτσι, μεταξύ της πράξεως και του σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει μια τέτοια αιτιώδης σχέση, ώστε η πράξη της παραβάσεως καθήκοντος, αν δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος, πάντως πρέπει να είναι πρόσφορος περιποιήσεως του σκοπουμένου οφέλους ή της σκοπούμενης βλάβης, πράγμα που συμβαίνει όταν το σκοπούμενο όφελος ή η βλάβη δε μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος.
Εξάλλου, η απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ιδίου Κώδικα, λόγο αναιρέσεως, υπάρχει προκειμένου για καταδικαστική απόφαση, όταν εκτίθενται σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, και αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει από την απόφαση με βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιμηθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους(μάρτυρες, έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ, το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα από αυτά, δεν υποδηλώνει ότι δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα.
Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ, εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρμοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον ’ρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 34/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, οι τέσσερις αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι-υπάλληλοι, κηρύχθηκαν ένοχοι σε δεύτερο βαθμό, για την πράξη της παράβασης καθήκοντος, τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλακίσεως πέντε μηνών ο καθένας, ανασταλείσα επί τριετία. Επί πλέον δε το άνω Εφετείο καταδίκασε την αναιρεσείουσα ’. Ν. και για ηθική αυτουργία σε υποβολή ψευδούς Υπεύθυνης Δήλωσης, επιβάλλοντας για την πράξη αυτή ποινή φυλακίσεως δύο μηνών, για την οποία (πράξη), έχει χωρήσει υφ' όρον παραγραφεί, κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 4043/2012. Το δικαστήριο αυτό δέχθηκε ανελέγκτως, στο αιτιολογικό του, ότι από την εκτίμηση των μνημονευομένων κατά είδος αποδεικτικών μέσων, αποδείχθηκαν, κατά πιστή μεταφορά, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Στην Ερμούπολη της Σύρου οι κατηγορούμενοι Κ. Χ., με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, Κ. Ε. με την ιδιότητα του προέδρου της τριμελούς επιτροπής προσλήψεων, Ν. ’., με την ιδιότητα του μέλους της τριμελούς επιτροπής προσλήψεων και Δ. Δ., με την ιδιότητα του μέλους της τριμελούς επιτροπής προσλήψεων, ενώ ήταν υπάλληλοι, με πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους, με σκοπό να προσπορίσουν παράνομο όφελος σε τρίτα πρόσωπα και ταυτόχρονα να βλάψουν με την παράβαση αυτήν κάποιον άλλο και το Κράτος και δια αυτού του τρόπου του "έννομου αγαθού της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών προς το συμφέρον της Πολιτεία: Συγκεκριμένα, δυνάμει του νόμου 3250/2004 ορίστηκε η πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης. Στον νόμο αυτό σε συνδυασμό με την με αριθμό οικ. 52769/2004 Υπουργική Απόφαση, που καθοριζόταν ο τρόπος και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης, ορίζονταν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (εφεξής θα αναφέρονται ως "φορείς πρόσληψης") διενεργούν τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου και τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση ως εξής: 1. Για την πρόσληψη του προσωπικού ο φορέας πρόσληψης εκδίδει ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά: α) Ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3250/2004, β) Ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν, σε θέσεις μερικής απασχόλησης, οι τομείς υπηρεσιών, καθώς και οι υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3250/2004, στις οποίες θα απασχοληθούν, γ) Οι κατηγορίες κοινωνικών ομάδων και τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του Ν. 3250/2004, δ) Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ε) Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις και στ) Τα γενικά προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), ζ) Τα πιστοποιητικά ή τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, βάσει των οποίων οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για πρόσληψη. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής περίληψης στον τύπο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Οι υποψήφιοι αρχικά υποβάλλουν μόνο αίτηση συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΔΑΤ). Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως, για την διευκόλυνση των υποψηφίων και της Επιτροπής Επιλογής, του κεφαλαίου Δ. της παρούσας, να συμπεριλαμβάνει προς συμπλήρωση, τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Αναλυτικά τις κοινωνικές ομάδες του άρθρου 4 του Ν. 3250/2004, που είναι: α) ’νεργοι άνω των 30 ετών, που έχουν εξαντλήσει το χρόνο τακτικής επιδότησης και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ., τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη λήξη της, β) ’νεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από την συνταξιοδότηση τους, γ) ’νεργοι μέχρι 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών, δ) Μητέρες ανήλικων τέκνων, ε) ’τομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, στ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων. 2) Τις περιπτώσεις εμπειρίας, μεγαλύτερης του έτους, σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα (για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις κοινωνικών ομάδων). 3) Την περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι άνεργοι συνεπεία ομαδικών απολύσεων, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις περιπτώσεις των κοινωνικών ομάδων α δ, 4) Τη χρονική διάρκεια συνεχιζόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας των υποψηφίων. 5) Τον υπολειπόμενο για την συνταξιοδότηση τους χρόνο. 6) Τον αριθμό των τέκνων και ανήλικων τέκνων. 7) Το ποσοστό αναπηρίας. 8) Το φύλο των υποψηφίων. 3) Ο φορέας πρόσληψης παραλαμβάνει τις αιτήσεις και το επισυναπτόμενο σε αυτές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και τις πρωτοκολλεί αυθημερόν. 4) Τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη συνέχεια στην παρούσα, υποβάλλονται μόνο από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης ανά κοινωνική ομάδα, έως τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων, καθώς και από αυτούς που πρόκειται να καλύψουν κενές θέσεις κατά τα οριζόμενα ακολούθως, στα κεφάλαια Ε. και ΣΤ. της παρούσας. 5) Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α' ) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. 6) Ο υποψήφιος που δηλώνει ανακριβή στοιχεία ή δεν αποδεικνύει τα κριτήρια και τις ιδιότητες που επικαλέστηκε στην αίτηση του και τα οποία υπολογίστηκαν για την κατάταξη του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς, 7) Δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία του υποψηφίου τα οποία αυτός παρέλειψε να δηλώσει στην αίτηση του. 8) Με την κατάταξη των υποψηφίων και την ανάρτηση των σχετικών πινάκων, όπως ορίζεται ακολούθως στην παρούσα, στα κεφάλαια Ε. και ΣΤ., ο φορέας πρόσληψης καλεί εγγράφως τους υποψηφίους, εντός καταληκτικής προθεσμίας, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 9) Κανένα δικαιολογητικό, καθώς και συμπληρωματικό ή διευκρινιστικό στοιχείο αυτών, δε γίνεται αποδεκτό μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ανεξαρτήτως του λόγου της μη εμπρόθεσμης υποβολής του. 10) Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης ανά κοινωνική ομάδα, οι υποψήφιοι που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτούς, υποβάλλουν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που ορίζει εγγράφως σύμφωνα με την παρούσα, ο φορέας πρόσληψης, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα νομίμως επικυρωμένα, τα αναφερόμενα αναλυτικά στην εν λόγω υπουργική απόφαση και το παραπάνω νόμο αφενός μεν κοινά δικαιολογητικά, αφετέρου δε τα δικαιολογητικά για κάθε κοινωνική ομάδα του άρθρου 4 του Ν. 3250/2004, τα οποία οι υποψήφιοι υποβάλλουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης. Σε περίπτωση υποψηφίων που με βάση την κατάσταση τους είναι δυνατόν να ενταχθούν σε περισσότερες από μία κοινωνικές ομάδες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3250/2004, προκειμένου ο φορέας πρόσληψης να εξαντλήσει τη δυνατότητα πρόσληψης τους για την κάθε μία ομάδα θα πρέπει να υποβάλλουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε μία από τις κοινωνικές ομάδες. Η διαδικασία επιλογής προσωπικού μερικής απασχόλησης αποτελεί έργο της επιτροπής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν 3250/2004. Η Επιτροπή αυτή, συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την πρόσληψη, κατά τις διατάξεις που διέπουν τον οικείο φορέα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος, καθώς και η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή είναι τριμελής και αποτελείται από υπαλλήλους του οικείου φορέα κατά προτίμηση Π.Ε. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων, στο φορέα πρόσληψης, δεν επαρκεί, μπορεί να ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής, αιρετό όργανο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα. Ο φορέας πρόσληψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3250/2004, κατατάσσει τους υποψηφίους κατά κατηγορία κοινωνικής ομάδας, αφού προηγουμένως εκτιμήσει, την ανεργία συνεπεία ομαδικής απόλυσης, για τις κατηγορίες κοινωνικών ομάδων α, β, γ και δ, το ποσοστό 6ο% των γυναικών για τις κατηγορίες κοινωνικών ομάδων α, β και γ, καθώς και την εμπειρία για χρόνο μεγαλύτερο του έτους, σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σε ποσοστό έως 50%, σε κάθε κοινωνική ομάδα. Μετά την ανωτέρω κατάταξη και προκειμένου να καθοριστούν κριτήρια επιλογής για κάθε κοινωνική ομάδα χωριστά, λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις α έως ε της παρ. 3 του άρθρου 4 του Νόμου. Σε περίπτωση που και μετά την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων επιλογής, στην ίδια σειρά κατάταξης βρίσκονται περισσότεροι υποψήφιοι, σε σχέση με τις αντίστοιχες θέσεις (ισοβαθμία), τότε: Α) Εφ' όσον πρόκειται για μητέρες ανήλικων τέκνων (κοινωνική ομάδα δ της παραγράφου 1, του άρθρου 4 του νόμου), η σειρά προτεραιότητας διαμορφώνεται με βάση το κριτήριο του συνόλου των τέκνων, περιλαμβανομένων και των ενήλικων. Εάν το ανωτέρω κριτήριο δεν διαμορφώνει προτεραιότητα, τότε λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος χρόνος εγγραφής της υποψήφιας στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Εάν και η διαδικασία αυτή δεν αποφέρει αποτελέσματα, ακολουθεί κλήρωση. Β. Για τις λοιπές περιπτώσεις των κοινωνικών ομάδων (α, β, γ, ε και στ της παρ. 1, του άρθρου 4 του Νόμου), εφόσον δεν διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω προτεραιότητα (ισοβαθμία), διενεργείται κλήρωση. Εάν δεν συμπληρώνεται το ποσοστό που προβλέπεται για καθεμία από τις κοινωνικές ομάδες της παραγράφου ι του άρθρου 4 του Ν. 3250/2004, προσαυξάνεται αντιστοίχως το ποσοστό της επομένης. Στη συνέχεια ο φορέας καταρτίζει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, ανά κοινωνική ομάδα (παρ. 1 του άρθρο 4 του Νόμου), σύμφωνα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις κατά τομέα υπηρεσιών και υπηρεσία, όπως αντίστοιχα αυτές διαμορφώνονται, στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό του σχέδιο. Ειδικότερα ο φορέας πρόσληψης, κατατάσσει τους υποψηφίους στους πίνακες προτεραιότητας ανά κοινωνική ομάδα, βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτηση τους. Ακολούθως ο φορέας πρόσληψης, μετά την ανάρτηση των ανωτέρω πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, εκδίδει ανακοίνωση στην οποία θέτει προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, και καλεί εγγράφως τους υποψήφιους που έχουν συμπεριληφθεί στον οικείο πίνακα έως τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την παρούσα, δικαιολογητικά, στην οριζόμενη καταληκτική προθεσμία. Μόνο μετά την προσκόμιση και την ολοκλήρωση του ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, από τον φορέα πρόσληψης, υπογράφεται σχετική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, με τον επιλεγέντα υποψήφιο. Οι πίνακες με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων ανά κοινωνική ομάδα, αναρτώνται στο κατάστημα του φορέα πρόσληψης. Αν οι προσληφθέντες :α) Δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην εγγράφως οριζόμενη, σύμφωνα με την παρούσα, καταληκτική ημερομηνία του φορέα πρόσληψης, ή β) Αποχωρήσουν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους, ή γ) Αν καταγγελθεί για οποιοδήποτε λόγο η σύμβαση τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα κατάταξης και αντικαθίστανται από άλλους εγγεγραμμένους, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Ε. της παρούσας, ο φορέας πρόσληψης καλεί τον επόμενο υποψήφιο, κατά σειρά εγγραφής στον οικείο πίνακα κατάταξης, και θέτει προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών. Ο υποψήφιος τοποθετείται στην προκηρυσσόμενη θέση μερικής απασχόλησης μετά την προσκόμιση και ολοκλήρωση του ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων που αναγράφονται στους οικείους πίνακες κατάταξης, ο φορέας πρόσληψης, προκειμένου να καλύψει τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων που υπολείπονται, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε νέα ανακοίνωση πρόσληψης. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ανά κοινωνική ομάδα της παρ. 1 του άρθρου 4 του Νόμου, ισχύουν για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται το εγκριθέν επιχειρησιακό. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού, σε θέσεις μερικής απασχόλησης, κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων κατάταξης, γίνεται με τη σειρά που οι υποψήφιοι αναγράφονται σ' αυτούς. Σε κάθε περίπτωση που προσλαμβάνεται υποψήφιος από τους εγγεγραμμένους στον ισχύοντα πίνακα, θα πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν τα προσόντα και τα εν γένει κριτήρια με τα οποία έγινε αρχικώς η κατάταξη του σ' αυτούς και τα οποία ο υποψήφιος δήλωσε υπεύθυνα στην αίτηση συμμετοχής που αρχικά υπέβαλλε. Προσόντα και ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε διαφοροποιούν τη σειρά των υποψηφίων στον οικείο πίνακα. Οι φορείς πρόσληψης προσωπικού σε θέσεις μερικής απασχόλησης, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα Υπουργική απόφαση. Εν όψει του νόμου αυτού και της σχετικής υπουργικής απόφασης και προκειμένου να γίνει η πρόσληψη του προσωπικού αυτού, ο πρώτος κατηγορούμενος, Χ. Κ. με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, που συνιστά δευτεροβάθμιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπέγραψε νομότυπα στην Ερμούπολη της Σύρου στις 24-12-2004, την 26772/24-12-2004 ανακοίνωση για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με το ν. 3250/2004 και ακολούθως με την 9679/2005 απόφαση του καθορίστηκε η τριμελής επιτροπή επιλογής προσλήψεων, σύμφωνα με την παραπάνω με αριθμό ΥΑ 52769/2004, η οποία απαρτίζονταν από τον Πρόεδρο Ε. Κ., δεύτερο κατηγορούμενο, και τα μέλη Α. Ν. και Δ. Δ. (τρίτη και τέταρτο των κατηγορουμένων). Στην ανακοίνωσή του αυτή ο πρώτος κατηγορούμενος, όριζε όλα τα στοιχεία που ήταν αναγκαία σύμφωνα με τον ως άνω νόμο και υπουργική απόφαση, ορίζοντας και τον αριθμό των θέσεων για κάθε κοινωνική ομάδα, που ήταν: εννέα (9) θέσεις για την Α' κοινωνική ομάδα, έξι (6) θέσεις για την Β' κοινωνική ομάδα, έξι (6) θέσεις για την Γ' κοινωνική ομάδα, τρεις (3) θέσεις για την Δ κοινωνική ομάδα, τρεις (3) θέσεις για την Ε' κοινωνική ομάδα και τρεις (3) θέσεις για την ΣΤ' κοινωνική ομάδα, θέτοντας και προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων τους μέχρι τις 25-4-2005. Για την κάλυψη αυτών των θέσεων, μέχρι τις 25-04-2005 υπέβαλαν αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις (κεφ. Γ1, 4 της ΥΑ 52769/2004) διακόσια τριάντα επτά περίπου άτομα, μεταξύ των οποίων και η Α. Α., η Σ. Ν. - Α. και η Κ. Π.. Προς διασαφήνιση του τρόπου πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο και υπουργική απόφαση, εστάλη στους κατηγορουμένους και η ΑΠ.οικ. 21317/25-4-2005 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με θέμα: Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης, με την οποία αναλύετο ο τρόπος και η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού αυτού, περιέχοντας μάλιστα και υπόδειγμα πίνακα κατανομής θέσεων ανά κοινωνική ομάδα. Στις 8-9-2005 στην Ερμούπολη Σύρου, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του δευτεροβάθμιου φορέα της Περιφέρειας, απευθείας η με αριθμό οικ. 12784/08.09.2005 απόφαση του πρώτου κατηγορούμενου (Χ. Κ.), υπογεγραμμένη από τον ίδιο, με την οποία προσλαμβάνοντο 30 άτομα μερικής απασχόλησης, διάρκειας 18 μηνών, τα οποία κατανέμοντο ανά κοινωνική ομάδα ως εξής: 1) Για την κοινωνική ομάδα Α: Κ. Κ., Χ. Γ., Δ. Γ., Δ. Χ., Σ. Ε., Σ. Ε., Π. Π., Κ. Α., Λ. Ι., 2) Για την κοινωνική ομάδα Β: Σ. Ε., 3) Για την κοινωνική ομάδα Γ: Ρ. Α., Γ. Α. - Α., Δ. Τ., Π. Π., Β. Π., Δ. Μ., Σ. Ε., Φ. Α., Ν. Α., Π. ’., Χ. Π., 4) Για την κοινωνική ομάδα Δ : Μ. Ε., Κ. Μ., Χ. Π., 5) Για την κοινωνική ομάδα Ε: Φ. Α., Ί. Σ. και 6)Για την κοινωνική ομάδα ΣΤ: Ρ. ’., Χ. Ν., Φ. Κ. και Δ. Α.. Οι κατηγορούμενοι προέβησαν στην πρόσληψη των ως άνω ατόμων απευθείας, κατά παράβαση εν γνώσει της διαδικασίας που προβλεπόταν από τον ως άνω νόμο και την υπουργική απόφαση, την οποία γνώριζαν καλά, αφού αναρτήθηκε η εν λόγω απόφαση πρόσληψης προσωπικού (30 ατόμων) του πρώτου κατηγορουμένου :α) χωρίς να έχει προηγηθεί (όπως όφειλαν να πράξουν) η ανάρτηση των κατά νόμο πινάκων κατάταξης των υποψηφίων κατά κατηγορία κοινωνικής ομάδας κατά σειρά προτεραιότητας, που αποτελούν συστατικό στοιχείο της παραπάνω απόφασης και οι οποίοι (πίνακες) έπρεπε να έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αίτηση -υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων ατόμων από την τριμελή επιτροπή πρόσληψης, που αποτελείτο από τους δεύτερο, τρίτη και τέταρτο των κατηγορουμένων, υπογεγραμμένοι μάλιστα από τα τρία μέλη της επιτροπής και β) χωρίς στη συνέχεια να γίνει κατάθεση των απαιτούμενων, σύμφωvα με την ως άνω Υ.Α. 52769/2004 δικαιολογητικών από μόνο τους υποψήφιους που έχουν συμπεριληφθεί στον οικείο πίνακα έως τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων, στην οριζόμενη καταληκτική προθεσμία και τον έλεγχο τους από την τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στον παραπάνω νόμο και υπουργική απόφαση. Λόγω της ως άνω μη νόμιμης συμπεριφοράς των κατηγορουμένων, η μάρτυρας Π., που και αυτή είχε καταθέσει σχετική αίτηση για πρόσληψη, διαμαρτυρήθηκε στον πρόεδρο της τριμελούς επιτροπής, δεύτερο κατηγορούμενο, για την μη τήρηση της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας. Μετά από αυτό αναρτήθηκαν πίνακες κατάταξης στην Περιφέρεια στις 13-9-2005, χωρίς αιτιολογία - εκτίμηση κριτηρίων για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων και χωρίς να φέρουν τις υπογραφές των μελών της επιτροπής, χωρίς μάλιστα να συμπεριληφθούν οι υποψήφιοι που δεν είχαν δηλώσει καμία κοινωνική ομάδα (άρθρο 4 του ν.3250/2004), κατατάσσοντας τους ανήκοντες στη Δ κοινωνική ομάδα με αλφαβητική σειρά, εκτός από τους τρεις πρώτους: (Ε. Μ., Μ. Κ., Π. Χ.), οι οποίοι φέρονταν ότι είχαν καταρτισθεί από τον πρώτο κατηγορούμενο. Οι πίνακες αυτοί αποσύρθηκαν από την Περιφέρεια και κατόπιν στις 14-9-2005, αναρτήθηκε το από 08.09.2005 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο και, επιπλέον τον πίνακα με τους υποψήφιους, που δεν δήλωσαν καμία κοινωνική ομάδα, χωρίς βέβαια και αυτό να φέρει τις υπογραφές των μελών της τριμελούς επιτροπής. Στις 8-9-2005, και περί ώρα 12:00, το ίδιο πρακτικό είχε αναρτηθεί και στην Περιφέρεια της νήσου Ρόδου, παρόλο που ο πρώτος κατηγορούμενος (Χ. Κ.) με την 12509/05.9.2005 πρόσκλησή του καλούσε τα μέλη της επιτροπής να συγκληθούν στη Σύρο στις 8-9-2005 και περί ώρα 15:00, προκειμένου να προβούν στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων (δηλαδή τρεις ώρες μεταγενέστερα, αφού φέρεται ότι έλαβε χώρα η ανάρτηση στην Ρόδο). Και οι δεύτεροι αυτοί πίνακες αποσύρθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο και στις 19-9-2005, αναρτήθηκε για τρίτη φορά το από 8-9-2005 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης, που περιελάμβανε πίνακες κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας σε κατηγορίες κοινωνικών ομάδων, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, με το ίδιο περιεχόμενο και με την ίδια κατάταξη με το προηγούμενο πρακτικό, πλην της κοινωνικής ομάδας Δ που δεν ήταν πλέον με αλφαβητική σειρά. Στις 16-9-2005 αναρτήθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως ορθή επανάληψη προς ανασύνταξη, η από 8-9-2005 απόφαση του πρώτου κατηγορουμένου, με θέμα την ανακοίνωση του πίνακα κατάταξης ανά κοινωνική ομάδα, στην οποία περιλαμβάνοντο μόνο τα ίδια ονόματα, που περιλαμβάνοντο και στην με αριθμό πρωτ. οικ. 12784/8-9-2005 απόφαση του ιδίου κατηγορουμένου. Σε όλους τους ως άνω πίνακες, που κατά παράβαση του νόμου είχαν καταρτισθεί και αναρτηθεί, προσληπτέα ήταν τα ίδια ακριβώς άτομα, τα οποία αναφέρονται παραπάνω στην με αριθμό πρωτ.οικ.12784/2005 απόφαση πρόσληψης του πρώτου κατηγορουμένου και τα οποία (πρόσωπα) στο πρακτικό με τους πίνακες που αναρτώντο και αποσύροντο στη συνέχεια, ήταν σε σειρά πάντα πρόσληψης, κατά παράβαση του νόμου, καθόσον δεν είχε γίνει εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής, σωστή κατάταξη, όπως υποχρεούτο, στους μετέπειτα της απόφασης πρόσληψης ως άνω πίνακες, όπως πχ οι: α) Στη Γ' κοινωνική ομάδα η Α. Ρ. και ο Π. Β., οι οποίοι δεν είχαν τα προσόντα των κοινωνικών ομάδων του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3250/2004, ούτε ήταν πολύτεκνοι ή ανάπηροι, αφού η πρώτη εργαζόταν από το 2003 και κατά η διάρκεια του διαγωνισμού στην Περιφέρεια στη Σύρο και ο δεύτερος εργαζόταν ως καθηγητής εκδίδοντας δελτία παροχής υπηρεσιών, χωρίς να είναι άνεργος τουλάχιστον επί δεκαοκτάμηνο, όπως απαιτείται από το κεφ. Γ της ΥΑ 52769/2004, β) στη Γ κοινωνική ομάδα η Α. Π., η Π. Χ. και η Μ. Δ., που είχαν συμπεριληφθεί στον πίνακα κατάταξης, χωρίς να έχουν δηλώσει ένταξη σε καμία κοινωνική ομάδα, πράγμα που συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους από τη φάση αξιολόγησης, επικουρικά, δε, η πρώτη δεν ήταν άνεργη και η δεύτερη και τρίτη δεν ήταν άνεργες τουλάχιστον επί δεκαοκτάμηνο, γ) στη Δ κοινωνική ομάδα ο Κ. Φ. και η Α. Δ., που ήταν μέλη πολύτεκνης οικογένειας - αντίστοιχα εξαμελούς και τετραμελούς - πλην, όμως η κατάταξη τους έγινε χωρίς την λήψη υπόψη του κριτηρίου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3250/2004, σύμφωνα με την οποία προτιμώνται οι υποψήφιοι με τα περισσότερα παιδιά και με το δεδομένο ότι η Α. Α. ανήκει επίσης σε εξαμελή οικογένεια, ούτε επιπλέον ακολουθήθηκε η διαδικασία της κληρώσεως κατά το κεφ. Ε της Υ.Α. 52769/2004, μεταξύ του Κ. Φ. και της Α. Α.. Οι πλημμέλειες αυτές αποτέλεσαν τη βάση της αίτησης θεραπείας που ασκήθηκε από την Α. Α. την Σ. Ν. - Α. και την Κ. Π. εξ αφορμής της οποίας εκδόθηκε, κατόπιν πρότασης της παραπάνω τριμελούς επιτροπής, η 13266/21.09.2005 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, πρώτου κατηγορουμένου, που ακύρωσε τον παραπάνω διαγωνισμό πρόσληψης. Στη συνέχεια, μετά την ακύρωση του παραπάνω διαγωνισμού πρόσληψης, ορίστηκε νέα επιτροπή, αποτελούμενη από τον δεύτερο κατηγορούμενο ως πρόεδρο και μέλη τους: Ε. Π. και Ι. Φ., η οποία (τριμελής αυτή επιτροπή) προέβη στην κατάρτιση νέων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων κατά κοινωνική ομάδα κατά σειρά προτεραιότητας, με βάσει τις ίδιες αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις των ιδίων παραπάνω υποψηφίων, σύμφωνα με το νόμο και την υπουργική απόφαση, κατατάσσοντας αυτούς σωστά στον πίνακα, ο οποίος αναρτήθηκε κανονικά, καταρτίζοντας μάλιστα και τον από 16-1-2006 πίνακα απορριπτέων, όπως απαιτείτο, ο οποίος και αυτός αναρτήθηκε και μετά την προσκομιδή των αναγκαίων δικαιολογητικών των υποψηφίων που είχαν συμπεριληφθεί στον οικείο πίνακα με την σειρά προτεραιότητας κατά κοινωνική ομάδα έως τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων και τον έλεγχο αυτών από την επιτροπή, όπως όφειλε αυτή να πράξει, έγινε η πρόσληψη μόνο 14 ατόμων με την με αριθμό 9350/31-5-2006 απόφαση του πρώτου κατηγορουμένου, λόγω ελλείψεως προσόντων των υπολοίπων, τα οποία αυτά άτομα που τελικά προσλήφθηκαν, εξαιρουμένης της Δ. Γ., ήταν διαφορετικά από αυτά που είχαν προσληφθεί με την πρώτη ως άνω απόφαση του πρώτου κατηγορουμένου, που ακυρώθηκε, καθόσον αυτά είναι: Δ. Γ., Σ. ’., Κ. Β., Γ. Ι., Β. ’.- Μ., Γ. Μ., Μ. Ε., Κ. Σ., Π. Ε., Π. Κ., Μ. Λ., Π. Ι., Α. Ι. και Μ. Λ., τα οποία είναι διάφορα των προαναφερομένων προσώπων που είχαν προσληφθεί με την ως άνω (12784/2005) απόφαση του πρώτου κατηγορουμένου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω μη νόμιμων ενεργειών των κατηγορουμένων ήταν ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονταν στον πίνακα κατάταξης ανά κοινωνική ομάδα, αλλά πέραν του αριθμού κάλυψης των θέσεων, καθώς και τα άτομα που δεν περιλήφθηκαν στους οικείους πίνακες ιδίως στις κοινωνικές ομάδες Ε και ΣΤ (κεφ. Γ3 της ΥΑ 52769/2004), δεν είχαν δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών και ως εκ τούτου δεν υπήρχε δυνατότητα κρίσης της ορθής κατάταξης των επιτυχόντων ή δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της διαδικασίας, πέραν του ότι η κατάταξη, όπως προαναφέρθηκε, δεν είχε γίνει σωστά από τους δεύτερο, τρίτη και τέταρτο των κατηγορουμένων, όπως αποδείχθηκε και επιπλέον: 1) Η Α. Α., που είχε δηλώσει την Α', Δ και ΣΤ' κοινωνική ομάδα, αλλά και προϋπηρεσία περισσότερο του ενός έτους σε προγράμματα υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα και κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών (κεφ. Ε. περ.1 ΥΑ 52769/2004), δεν κρίθηκε μεταξύ των κατατασσόμενων στους πίνακες κατάταξης, παρόλο που υπαγόταν σε περισσότερες της μιας κοινωνικές ομάδες και κατά το νόμο η αίτηση της μπορούσε να κριθεί ανεξάρτητα για κάθε μία από αυτές, λαμβανομένου υπόψη και του κοινού κριτηρίου για κάθε κοινωνική ομάδα της ανεργίας και της κοινωνικής προϋπηρεσίας, στη δε αίτησή της είχε δηλώσει ενδιαφέρον για θέση ειδικότητας ΔΕ και ΥΕ, έχοντας προς τούτο το δικαίωμα, αφού σύμφωνα με τον ν.3250/2004 και την ΥΑ 52769/2004 δεν προβλέπεται τέτοια απαγόρευση, 2) Η Κ. Π. που είχε δηλώσει την Α και η Δ κοινωνικές ομάδες, καθόσον ήταν άνεργη από τις 16-4-2004 και μητέρα δύο ανήλικων παιδιών και η Σ. Ν. -Α. που είχε δηλώσει μητέρα δύο ανήλικων παιδιών και άνεργος για χρονικό διάστημα δύο μηνών, αλλά και προϋπηρεσία περισσότερο του ενός έτους σε προγράμματα υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα και κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών, που εκτιμάται ως κριτήριο σε κάθε κοινωνική ομάδα (κεφ. Ε. περ.1 ΥΑ 52769/2004), δε συμπεριλήφθηκαν στον πίνακα κατάταξης στην ομάδα Δ' αν και η Π. Χ. ήταν άνεργη από 24-04-2005 και μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου, χωρίς να διαθέτει περαιτέρω άλλο κριτήριο πρόσληψης. Όλοι οι παραπάνω κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι οι ανωτέρω πλημμέλειες των πινάκων κατάταξης, αλλά και η 12784/8-9-2005 απόφαση του Περιφερειάρχη αποτελούσε, παράβαση των ανατεθειμένων από τον νόμο υπηρεσιακών τους καθηκόντων, στις δε ενέργειες τους αυτές προέβησαν με πρόθεση, ενεργώντας μάλιστα από κοινού ο καθένας ανάλογα με την ιδιότητά του και τις δυνατότητες αυτής, γνωρίζοντας ότι αποτελούν τον αποκλεισμό και πρόσφορο τρόπο: α) για την επί σκοπώ επέλευσή βλάβης στο πρόσωπο των ανωτέρω τριών υποψηφίων (Α. Α., Κ. Π., Σ. Ν. -Α.), αλλά και των, μετά την ακύρωση του διαγωνισμού πρόσληψης, προσληφθέντων (Σ. ’., Κ. Β., Γ. Ι., Β. ’.- Μ., Γ. Μ., Μ. Ε., Κ. Σ., Π. Ε., Π. Κ., Μ. Λ., Π. Ι., Α. Ι. και Μ. Λ.), που στερήθηκαν την δικαιωματική τους κατάταξη στους οικείους Πίνακες κατάταξης, την κατάθεση των δικαιολογητικών τους προς επίρρωση των δηλωθέντων στις αιτήσεις προσλήψεως, καθώς τα δικαιολογητικά καταθέτονται από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης και μέχρι την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων, β) για την επί σκοπώ προσπορισμού οφέλους στους κατατασσόμενους με τη συγκεκριμένη σειρά υποψήφιους, που είναι: Κ. Κ., Χ. Γ., Δ. Χ., Σ. Ε., Σ. Ε., Π. Π., Κ. Α., Λ. Ι., Σ. Ε., Ρ. Α., Γ. Α. - Α., Δ. Τ., Π. Π., Β. Π., Δ. Μ., Σ. Ε., Φ. Α., Ν. Α., Π. ’., Χ. Π., Μ. Ε., Κ. Μ., Χ. Π., Φ. Α., Ί. Σ., Ρ. ’., Χ. Ν., Φ. Κ. και Δ. Α., ώστε σε περίπτωση έκπτωσης κάποιου από τους πρώτους στη σειρά κατάταξης, να επιτυγχάνεται η αντικατάσταση του από τους λοιπούς κατά τη σειρά εγγραφής τους, ακόμη και από άλλη κοινωνική ομάδα (κεφ. Ε, περ. Β4 και κεφ. ΣΤ ΥΑ 52769/2004), για την επί σκοπώ επέλευσης της παραπάνω περιγραφόμενης βλάβης του πολιτειακού και κοινωνικού συμφέροντος και εν γένει της κρατικής εξουσίας. Ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων ότι το από 8-9-2005 πρακτικό της επιτροπής ήταν μια προετοιμασία, χωρίς να είναι και η οριστική επιλογή και κατάταξη και ότι εν τέλει ο διαγωνισμός αυτός ακυρώθηκε και επανελήφθη και περαιώθηκε νομότυπα, χωρίς να υπάρχει ουδεμία βλάβη και συνεπώς δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, είναι αβάσιμος και απορριπτέος και τούτο διότι, το πρακτικό αυτό με την μη εν γνώσει τους σωστή κατάταξη των υποψηφίων, δεν είναι πρόχειρη προετοιμασία, η οποία και δεν προβλεπόταν από την ως άνω υπουργική σχετική απόφαση, αλλά το επίσημο πρακτικό της επιτροπής, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της και μάλιστα, όπως κατέθεσε και ο μάρτυρας υπεράσπισης του τέταρτου κατηγορουμένου, αυτός συνόδευσε τον τελευταίο αυτόν κατηγορούμενο στην υπηρεσία του, ο οποίος έσπευσε για να το υπογράψει, λόγω αναχωρήσεώς του, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπογραφεί αν ήταν μία απλή προετοιμασία. ’λλωστε, στο εν λόγω πρακτικό η κατάταξη ήταν με την σειρά που έγινε και η πρόσληψη των προσώπων με την πρώτη απόφαση του πρώτου κατηγορουμένου, που ακυρώθηκε. Το ότι ακυρώθηκε βέβαια ο διαγωνισμός πρόσληψης, δεν επήλθε από έλεγχο της υπηρεσίας που θα επακολουθούσε μετά την έκδοση της απόφασης πρόσληψης του πρώτου κατηγορουμένου, αλλά κατόπιν αιτήσεων θεραπείας των παραπάνω υποψηφίων. Πέραν τούτου, όμως, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην νομική σκέψη, σκοπός των κατηγορουμένων ήταν ότι γνωρίζοντας ότι δεν τήρησαν την νόμιμη διαδικασία για τον διαγωνισμό πρόσληψης, ήθελαν έτσι να ωφελήσουν τα ως άνω άτομα που βρίσκονταν σε προσλήψιμη θέση στον πίνακα κατάταξης και ως εκ τούτου και στην 1η απόφαση του πρώτου κατηγορουμένου, άσχετα αν αυτό τελικά δεν επιτεύχθηκε κατά τα προαναφερόμενα, καθόσον η συμπεριφορά των κατηγορουμένων, αν δεν είχε μεσολαβήσει η αίτηση θεραπείας, μπορούσε αντικειμενικά να οδηγήσει στην επίτευξη του σκοπού τους, που ήταν η πρόσληψη αυτών, βλάπτοντας βέβαια τα πρόσωπα των υποψηφίων, που τελικά προσελήφθηκαν μετά την ακύρωση και την νομότυπη διαδικασία πρόσληψης και τα οποία δεν θα είχαν προσληφθεί με την ως άνω συμπεριφορά των κατηγορουμένων.
Συνεπώς, πρέπει οι κατηγορούμενοι να κηρυχθούν ένοχοι της αποδιδόμενης σε αυτούς κατηγορίας της κατ' εξακολούθηση και από κοινού παράβασης καθήκοντος.
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το δικαστήριο της ουσίας, διέλαβε στην προσβαλλόμενη 34/2012 απόφαση του, την απαιτούμενη από τις αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠΔ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του ως άνω εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο καταδικάσθηκαν αντίστοιχα οι αναιρεσείοντες, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 13α, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 98, 259 και 263, 263Α του ΠΚ, τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και χωρίς να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις επί μέρους αιτιάσεις και λόγους αναιρέσεως των αναιρεσειόντων, σημειώνονται τα ακόλουθα: α) αναφέρονται στο αιτιολογικό με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά, που αποδείχθηκαν από την αποδεικτική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης της παράβασης υπηρεσιακού καθήκοντος των αναιρεσειόντων, και δε συνιστούν απλά συμπεράσματα του δικαστηρίου, ούτε αντιγραφή του διατακτικού. Περαιτέρω αναφέρεται το είδος των υπηρεσιακών καθηκόντων εκάστου κατηγορουμένου και από πού προκύπτουν αυτά, (άρθρο 1,4 κεφ. Γ της Υ.Α 52769/2004 και άρθρο 6 παρ.3 του ν. 3250/2004), αλλά και η προσφορότητα των παραβάσεων αυτών να επιφέρουν το επιδιωκόμενο εγκληματικό αποτέλεσμα της παράνομης πρόσληψης υπαλλήλων μερικής απασχόλησης υποψηφίων, προς βλάβη άλλων, που, κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με το νόμο και τη σχετική Υ.Α, είχαν τα νόμιμα και περισσότερα προσόντα, χωρίς δε, τους πίνακες αξιολόγησης και κατάταξης υποψηφίων και τους πίνακες απορριπτέων, της τριμελούς επιτροπής των τριών κατηγορουμένων, δε θα μπορούσε να εκδοθεί η άνω παράνομη απόφαση του ως κατηγορουμένου τότε Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, περί πρόσληψης υποψηφίων που δεν εδικαιούντο να προσληφθούν. Πράγματι, αιτιολογείται η κρίση του δικαστηρίου με την παραδοχή, ότι οι κατηγορούμενοι με κοινό δόλο παρέβησαν το υπηρεσιακόν τους καθήκον, από το γεγονός ότι από κοινού προεβήσαν στις ενέργειες για την πρόσληψη των 30 ατόμων, αφενός μεν, με την έκδοση από μέρους του πρώτου των κατηγορουμένων, της υπ' αριθμό 12784/8-9-2005 αποφάσεως και στη συνέχεια με την ανάρτηση αυτής, που περιείχε τα στοιχεία των προσλαμβανομένων προσώπων, χωρίς όμως, να έχει προηγηθεί, όπως απαιτείτο, η ανάρτηση των πινάκων κατατάξεως κατά κατηγορία κοινωνικών ομάδων και κατά σειρά προτεραιότητας, οι οποίοι (πίνακες) σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε, να είχαν συνταχθεί με βάση τα πραγματικά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα τους, και, αφού θα είχε χωρήσει προηγουμένως η κατάθεση και ο έλεγχος των απαιτουμένων κατά κατηγορία προσώπων, δικαιολογητικών, β) με τις παραπάνω παραδοχές προκύπτει, ότι το δικαστήριο συνεκτίμησε όλα τα αναγνωσθέντα στο ακροατήριο έγγραφα συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προσκόμισαν οι κατηγορούμενοι, αρκούσε δε, όπως προεκτέθηκε, για την πληρότητα της αιτιολογίας, να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικώς, και κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεση τους και μνεία του τι προκύπτει από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα εκάστου, γ) ως προς το δόλο των κατηγορουμένων αιτιολογείται επαρκώς και εμπεριστατωμένα η κρίση του δικαστηρίου, ότι πρόκειται για παραβίαση του υπαλληλικού τους καθήκοντος, με σκοπό να προσληφθούν, ως υπάλληλοι άτομα, που δεν είχαν τα νόμιμα δικαιολογητικά και προσόντα, σε βάρος άλλων συνυποψηφίων, δεχθέν, όπως προκύπτει σαφώς από το σύνολο των άνω παραδοχών, ότι δεν πρόκειται για πεπλανημένη διοικητική ενέργεια, οφειλόμενη σε έλλειψη εμπειρίας τους σε τέτοιο διαγωνισμό, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν και το περιεχόμενον της διευκρινιστικής εγκυκλίου, και ότι όλοι οι κατηγορούμενοι τελούσαν σε γνώση, ότι παραβιάζουν το υπαλληλικό τους καθήκον και ενεργούσαν από κοινού, με κοινό δόλο, κατόπιν συναπόφασης, ο καθένας ανάλογα με την ιδιότητά του και τα επί μέρους ανατεθειμένα από το νόμο καθήκοντά του, και δη ο μεν Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, για την έκδοση της απόφασης πρόσληψης και τα λοιπά μέλη της τριμελούς επιτροπής, για την ορθή αξιολόγηση των προσόντων και την κατάταξη των αιτούντων σε πίνακες προσληπτέων και σε πίνακες απορριπτέων, των υποψηφίων για διορισμό, ενώ, εξειδικεύονται και οι επί μέρους ενέργειες όλων των κατηγορουμένων, που αφορούσαν την ίδια και ενιαία διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων ενός και του ιδίου διαγωνισμού και είναι αδιάφορο, αν οι αρχικοί πίνακες κατάταξης, δεν έφεραν την υπογραφή των μελών της επιτροπής κατάταξης. Ενισχυτικό δε του κοινού δόλου και της παράνομης συμπεριφοράς όλων των κατηγορουμένων και του επιδιωκόμενου σκοπού αυτών για βλάβη συγκεκριμένων υποψηφίων σε όφελος άλλων είναι η αναφορά στο αιτιολογικό, ότι όλοι οι κατηγορούμενοι γνώριζαν, ότι οι πλημμέλειες των πινάκων κατάταξης και αντίστοιχα η 12784/8-9-2005 απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων, που δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα, αποτελούσε παράβαση των ανατεθειμένων σε αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων. Χαρακτηριστικό δε, είναι το γεγονός ότι στις 8-9-2005 αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη της Σύρου και στη Ρόδο, και μάλιστα στη Ρόδο, περί ώρα 12.00, η ως άνω 12784/8-9-2005 απόφαση πρόσληψης 30 ατόμων, του πρώτου κατηγορουμένου Γ.Γ. Περιφέρειας, ενώ ο πρώτος αυτός κατηγορούμενος (Χ. Κ.) και όχι ο πρόεδρος της επιτροπής (Ε. Κ.), με την 12509/5-9-2005 πρόσκλησή του προσκαλούσε τα μέλη της επιτροπής, να συγκληθούν στη Σύρο στις 8-9-2005 περί ώρα 15.00, προκειμένου να προβούν στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων, δηλαδή τρεις ώρες μεταγενέστερα από την ανάρτηση στη Ρόδο της απόφασης για την πρόσληψη των 30 υπαλλήλων, και που τελικά αναρτήθηκαν με ίδια ημερομηνία, 8-9-2005, τρεις φορές πίνακες κατάταξης υποψηφίων που έπρεπε να προσληφθούν, πρόσωπα τα ίδια ακριβώς σε σειρά πάντα πρόσληψης, κατά παράβαση του νόμου, χωρίς σωστή κατάταξη από την επιτροπή βάσει των προσόντων αυτών. Γι' αυτό και η αρχική 12784/8-9-2005 απόφαση πρόσληψης, κατόπιν προσφυγής - αίτησης θεραπείας τριών ενδιαφερομένων υποψηφίων, ανακλήθηκε, και στη συνέχεια ακυρώθηκε ο διαγωνισμός και μετά από πρόταση της νέας τριμελούς επιτροπής, στην οποία μετείχε μόνο ο κατηγορούμενος Ε. Κ., εκδόθηκε η 13266/21-9-2005 νέα απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, με κατάρτιση νέων πινάκων κατάταξης των ιδίων αρχικών υποψηφίων και προσλήφθηκαν νόμιμα 14 άτομα, που όλα πλην ενός, ήταν διαφορετικά από τα αρχικά επιλεγέντα για πρόσληψη. Από το άνω δε γεγονός ότι με απόφαση του κατηγορουμένου Γ.Γ.Περιφέρειας, ακυρώθηκε η αρχική απόφαση πρόσληψης και συντάχθηκαν νέοι ορθοί πίνακες κατάταξης και εκδόθηκε στη συνέχεια η νέα απόφαση πρόσληψης άλλων υπαλλήλων, όπως και από το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των παράνομα προσληφθέντων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου (ΥΔΕ), σύμφωνα με το ΠΔ 151/1998, θα ελεγχόνταν παρεμπιπτόντως και η νομιμότητα της διαδικασίας πρόσληψης των υπαλλήλων, δε συνάγεται, όπως αβασίμως αιτιώνται οι αναιρεσείοντες, ότι δεν ολοκληρώθηκε η τέλεση του αδικήματος, ούτε αναιρείται ο κοινός δόλος όλων των κατηγορουμένων, αφού η ανωτέρω ακύρωση και επαναξιολόγηση των υποψηφίων, δεν έγινε με πρωτοβουλία των κατηγορουμένων, αλλά μετά από άσκηση νόμιμης προσφυγής - αίτησης θεραπείας - τριών ενδιαφερομένων υποψηφίων, των Α. Α., Σ. Ν. - Α. και Κ. Π., δ) επαρκώς αιτιολογείται η, κατά συναυτουργία και με κοινό δόλο, τέλεση της αξιόποινης πράξης από όλους τους κατηγορουμένους, αφού, από το σύνολο των παραδοχών, συνάγεται η γνώση, η βούληση και ο σκοπός όλων, με τις αναφερόμενες, συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις, ταυτόχρονες και διαδοχικές, διακρινόμενες κατά τα, από το νόμο, την Υ.Α. και τη διοικητική πράξη (που αναφέρονται), απορρέοντα υπηρεσιακά καθήκοντα καθενός υπαλλήλου, να συμπράξουν μεταξύ τους και να προσληφθούν, ως υπάλληλοι, υποψήφιοι που δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα και δικαιολογητικά (εξαιρέσει της αιτούσας Κ. Π., που κατετάγη 32η και στους δύο πίνακες), σε βάρος άλλων 14 δικαιούχων υποψηφίων, που τελικά επιλέγησαν τη δεύτερη φορά και που αρχικά οι κατηγορούμενοι είχαν απορρίψει (πλην μίας περίπτωσης της Μ. Δ.), ε) επαρκώς αιτιολογείται η κατ' εξακολούθηση τέλεση του ανωτέρω εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος, και δεν υπάρχει ασάφεια, ως προς τον καθοριζόμενο χρόνο τελέσεως, που προσδιορίζεται από 8-9-2005 έως 14-9-2005, εξειδικεύονται και διακρίνονται χρονικά, με την κατάρτιση και την επανειλημμένη ανάρτηση του πρακτικού επιτροπής και πινάκων κατάταξης με πρόσωπα, που δεν έπρεπε να καταταγούν και με την έκδοση της απόφασης πρόσληψης. Η διαδοχική δε παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων των κατηγορουμένων, έγινε με περισσότερες ομοειδείς πράξεις, που διακρίνονται χρονικά μεταξύ τους, συνδέονται με ταυτότητα προς εκτέλεση απόφασης και πρόσβαλαν το ίδιο έννομο αγαθό, οι δε πράξεις τους αυτές ήταν ο πρόσφορος τρόπος πραγμάτωσης του σκοπούμενου οφέλους των προσληπτέων μη δικαιούχων, σε βάρος των δικαιούχων υποψηφίων υπαλλήλων, στ) από την παραδοχή του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου στο προπαρατεθέν αιτιολογικό (σελ.32-33) ότι "το από 8-9-2005 πρακτικό με την εν γνώσει τους μη σωστή κατάταξη των υποψηφίων, δεν είναι πρόχειρη προετοιμασία, η οποία και δεν προβλεπόταν από την ως άνω Υπουργική Απόφαση, αλλά το επίσημο πρακτικό της επιτροπής, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της και μάλιστα, όπως κατέθεσε και ο μάρτυρας υπεράσπισης του τέταρτου κατηγορουμένου (Δ. Δ.), αυτός συνόδευσε τον τελευταίο αυτόν κατηγορούμενο στην υπηρεσία του, ο οποίος έσπευσε για να το υπογράψει, λόγω αναχωρήσεώς του, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπογραφεί αν ήταν μία απλή προετοιμασία", από το γεγονός ότι τα περιστατικά αυτά δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία και στην πρωτόδικη απόφαση, δε συνάγεται ακυρότητα και χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου, ούτε παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1,3 της ΕΣΔΑ και προσβολή των υπερασπιστικών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, όπως αβάσιμα αιτιάται ο αναιρεσείων Ε. Κ., αφού από το ίδιο το παραπάνω αιτιολογικό προκύπτει ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εκθέτει τα παραπάνω, σημειώνοντας ρητά ότι τα εκθέτει για να αιτιολογήσει την απόρριψη προβληθέντος σχετικού ισχυρισμού των κατηγορουμένων, ζ) από την παραδοχή της προσβαλλόμενης αποφάσεως, ότι "στις 8-9-2005 περί ώρα 12.00, το ίδιο πρακτικό της επιτροπής είχε αναρτηθεί και στην Περιφέρεια της νήσου Ρόδου, παρόλο που ο πρώτος κατηγορούμενος, Χ. Κ., με την 12509/5-9-2005 πρόσκλησή του, καλούσε τα μέλη της επιτροπής σε μεταγενέστερο χρόνο να συγκληθούν στη Σύρο στις 8-9-2005 και περί ώρα 15.00, προκειμένου να προβούν στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων, δηλαδή τρεις ώρες μεταγενέστερα, αφού φέρεται ότι έλαβε χώρα η ανάρτηση στη Ρόδο", ενώ έχει κριθεί με δύναμη δεδικασμένου ότι δεν υπήρξε ανάρτηση στη Ρόδο πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά πρόκειται για εσφαλμένη αναγραφή της ημερομηνίας στο αποδεικτικό ανάρτησης, η οποία και διορθώθηκε, δεν επέρχεται ακυρότητα της διαδικασίας, όπως αβάσιμα αιτιάται ο αναιρεσείων Ε. Κ., αφού πρόκειται για παραδοχές ουσίας, που δεν ελέγχονται αναιρετικά από τον ’ρειο Πάγο, ούτε προσκομίζεται κάποια συγκεκριμένη απόφαση, για να διερευνηθεί η συνδρομή δεδικασμένου, η) από το σύνολο των παραδοχών του αιτιολογικού, σαφώς προκύπτει ότι απαντήθηκε και επαρκώς αιτιολογήθηκε ο προβληθείς από τον κατηγορούμενο Ε. Κ. ισχυρισμός ότι δεν υπήρξε υπηρεσιακή πράξη πρόσληψης, που αποτελεί το σώμα της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, διότι δεν είχε εκδοθεί από την επιτροπή η τελική διοικητική πράξη οριστικής επιλογής, παρά μόνον είχε γίνει κατάρτιση του πίνακα κατάταξης, ενώ, όπως ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τη διάταξη του άρθρου 259 του ΠΚ, τα μέλη της τριμελούς επιτροπής παρέβησαν τα καθήκοντά τους και τέλεσαν το αποδοθέν σε αυτούς αδίκημα, με μόνη τη σύνταξη και την υπογραφή των πινάκων κατάταξης υποψηφίων και μετά την υπογραφή από αυτούς του πρακτικού αξιολόγησης, μετά το γενόμενο από αυτούς έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων υπαλλήλων και δεν ήταν απαραίτητη και η έκδοση και ολοκλήρωση της παράνομης διοικητικής πράξης πρόσληψης, θ) δε συνάγονται ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, από τις αναφορές στο αιτιολογικό και στο διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, των παρακάτω παραδοχών: 1) ότι οι δεύτερος, τρίτη και τέταρτος κατηγορούμενοι ήσαν μέλη επιτροπής προσλήψεων, ενώ αυτοί ήσαν απλώς μέλη της επιτροπής αξιολόγησης και κατάταξης, αφού στην ουσία οι πίνακες κατάταξης της άνω τριμελούς επιτροπής προσδιόριζαν και τα ονόματα εκείνων εκ των υποψηφίων, που θα προσλάμβανε υποχρεωτικά ο φορέας πρόσληψης με απόφαση του πρώτου κατηγορουμένου Γ.Γ της Περιφέρειας, 2) ότι στη σελίδα 25 του αιτιολογικού, ενώ αναφέρεται ότι η διαδικασία επιλογής προσωπικού μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ (φορείς πρόσληψης), αποτελεί έργο της οριζόμενης τριμελούς επιτροπής προσλήψεων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ.3 του ν. 3250/2004 και της οποίας μέλη αποτελούσαν οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι Ε. Κ., ’. Ν. και Δ. Δ., αμέσως στη σελίδα 26 αναφέρονται περιστατικά, όπως η κατάταξη των υποψηφίων σε κατηγορίες κοινωνικών ομάδων, ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας, η κατάρτιση του πίνακα κατάταξης, ο έλεγχος δικαιολογητικών και η υπογραφή σύμβασης εργασίας με τον επιλεγέντα υποψήφιο, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα του φορέα πρόσληψης. Από την αναφορά στο αιτιολογικό της προσβαλλομένης αποφάσεως (σελ.25), το μεν ότι η διαδικασία επιλογής του προσωπικού μερικής απασχόλησης, αποτελεί έργο της τριμελούς επιτροπής προσλήψεων, το δε ότι η κατάταξη των υποψηφίων σε κατηγορίες κοινωνικών ομάδων, καθώς και σειρά άλλων συναφών αρμοδιοτήτων, ανήκει στο φορέα πρόσληψης (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ), (σελίδα 26), δε δημιουργείται οποιαδήποτε ασάφεια ή αντίφαση, που να στερεί την απόφαση από την επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού η αναφορά στο φορέα πρόσληψης, ως έχοντα μεταξύ άλλων και την αρμοδιότητα για την κατάταξη των υποψηφίων σε κατηγορίες κοινωνικών ομάδων, ενέχει την έννοια της εποπτεύουσας τη σχετική διαδικασία αρχής. 3) ότι στη σελίδα 26 του αιτιολογικού, ενώ αναφέρεται ότι ο φορέας πρόσληψης, μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, εκδίδει ανακοίνωση και καλεί εγγράφως τους υποψηφίους που έχουν συμπεριληφθεί στον οικείο πίνακα κατάταξης έως τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων, να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην οριζόμενη καταληκτική προθεσμία και ότι μόνο με την προσκόμιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τον φορέα υπογράφεται η σύμβαση εργασίας με τον υποψήφιο, στη σελίδα 28 αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΑΠ Οικ.21317/25-4-2005 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, που εστάλη προς διασαφήνιση του τρόπου πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης, "σε περίπτωση που υποψήφιος προσλαμβάνεται με βάση στοιχεία που έχει καταθέσει με υπεύθυνη δήλωσή του τα οποία αποδεικνύεται εν συνεχεία ότι είναι ανακριβή και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να καταλάβει τη θέση στην οποία απασχολείται, η σύμβαση θα λύεται και θα προσλαμβάνεται ο επόμενος στο σχετικό πίνακα κατάταξης", δηλαδή προβλέπεται διαδικασία και δυνατότητα πρόσληψης υποψηφίου και χωρίς την προσκόμιδη και των έλεγχο των επικαλουμένων στην υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικών. Σε κάθε όμως, περίπτωση είναι αβάσιμη η αιτίαση των αναιρεσειόντων, ότι δηλαδή υφίστατο δυνατότητα, που προβλεπόταν από τη σχετική διαδικασία, να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη των υποψηφίων προσώπων χωρίς την προηγούμενη προσκομιδή και χωρίς προηγούμενο έλεγχο των αναγκαίων κατά κατηγορία δικαιολογητικών, αφού σε μια τέτοια περίπτωση, όχι μόνο θα οδηγείτο η επιτροπή σε άτοπα και ανεπιεική αποτελέσματα, αλλά και σε καταστρατήγηση της οικείας Υπουργικής Αποφάσεως, ως προς την εγκυρότητα του διαγωνισμού. 4) ότι στη σελίδα 26 του αιτιολογικού, αναφέρεται ότι ο φορέας πρόσληψης προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την υπογραφή της σύμβασης πρόσληψης, ενώ στη σελίδα 29 αναφέρεται ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών των προς πρόσληψη υπαλλήλων γίνεται από τριμελή επιτροπή. Με την αναφορά στο αιτιολογικό, ότι ο φορέας πρόσληψης (υπονοώντας την Περιφέρεια) είναι εκείνος που προβαίνει στον έλεγχο των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, ταυτόχρονα δε στις παραδοχές (σελίδα 29), φέρεται ότι ο αντίστοιχος έλεγχος γίνεται από την τριμελή επιτροπή, οφείλεται σε πρόδηλη παραδρομή και δε δημιουργείται εξ αυτής οποιαδήποτε ασάφεια ή αντίφαση, που να στερεί την απόφαση της επιβαλλόμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. 5) η αναφορά στο διατακτικό ότι δε συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες κατάταξης και την απόφαση πρόσληψης οι υποψήφιες Α. Α. και Σ. Ν.- Α., που είχαν τέτοιο δικαίωμα, ενώ στο αιτιολογικό αναφέρεται ότι οι δύο αυτές υποψήφιες και πάλιν στη νέα ορθή απόφαση πρόσληψης δε συμπεριλήφθηκαν, συμπεριλήφθησαν στους πίνακες απορριπτέων, πρόκειται για αναφορά από απλή παραδρομή, και δεν επάγεται οποιαδήποτε ακυρότητα, ούτε δημιουργείται ασάφεια 6) από την αναφορά σε δύο σημεία της προσβαλλομένης αποφάσεως του πρώτου αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, γεγονός ως περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, αντί του ορθού τίτλου αυτού, για το έτος 2005, κατά το άρθρο 1 του ν. 2503/1997, του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ως μετακλητού υπαλλήλου, που αναφέρεται ρητά σε άλλα σημεία του αιτιολογικού και του διατακτικού, 7) δεν υπάρχει επίσης ασάφεια από την αναφορά στο αιτιολογικό ότι ο Γ.Γ. Περιφέρειας, προσέλαβε τους καταταγέντες υπαλλήλους, αφού κατά την Υ.Α 52769/2004 και κατά τις παραδοχές, η έκδοση της 12784/8-9-2005 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας αφορούσε την πρόσληψη, την ανακοίνωση των ονομάτων των προσληπτέων υπαλλήλων και μετά από αυτή θα ακολουθούσε τυπικά η πρόσληψη με υπογραφή συμβάσεων εργασίας, 8) δεν ήταν απαραίτητο να εξειδικεύεται περαιτέρω, η σκοπούμενη βλάβη του πολιτειακού και κοινωνικού συμφέροντος, που αναφέρεται στη σελίδα 37, αφού αυτή είναι δεδομένη και εξυπακούεται, ότι επέρχεται, με τις προηγούμενες ως παραπάνω αναλυτικές παραδοχές του αιτιολογικού περί αξιολόγησης και πρόκρισης στους καταρτισθέντες από την επιτροπή και δημοσιευθέντες από τον Γ.Γ. Περιφέρειας, πίνακες κατάταξης, προσληπτέων υπαλλήλων σε βάρος άλλων υποψηφίων, που είχαν περισσότερα προσόντα και δε συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες αυτούς, ενώ δεν ήταν απαραίτητο για να θεωρηθεί τετελεσμένο το αδίκημα, να γίνει πραγμάτωση του εν λόγω παράνομου σκοπού και να υπογραφούν προηγουμένως οι παράνομες συμβάσεις πρόσληψης, ούτε ασκεί έννομη επιρροή, το γεγονός ότι στην αναφερόμενη Υ.Α 52769/2004 δεν προβλέπεται ρητά, ότι η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, αφού ο άνω Γ.Γ. Περιφέρειας, ως εκπρόσωπος του φορέα πρόσληψης, εξέδωσε την 12784/2005 απόφαση πρόσληψης των αρχικών μη δικαιούχων υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3250/2004, τα δε μέλη της τριμελούς επιτροπής παρέβησαν τα καθήκοντά τους και τέλεσαν το αποδοθέν σε αυτούς αδίκημα, με τη συμμετοχική τους δράση στη σύνταξη και στην υπογραφή των πινάκων κατάταξης υποψηφίων και την υπογραφή από αυτούς του πρακτικού αξιολόγησης, μετά το γενόμενο από αυτούς έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων υπαλλήλων. Επομένως, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ συναφείς λόγοι των κρινόμενων αιτήσεων αναιρέσεως, κύριοι και πρόσθετοι, με τους οποίους πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Όλες οι λοιπές αιτιάσεις των αναιρεσειόντων, είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες, διότι πλήττουν την ανέλεγκτη αναιρετικά κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ, 2, 358, 364 και 369 του ΚΠΔ, προκύπτει ότι η συνεκτίμηση από το δικαστήριο, ως αποδεικτικού μέσου, για το σχηματισμό της κρίσεώς του περί της ενοχής του κατηγορουμένου, εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, κατά το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του ίδιου Κώδικα, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι, ο κατηγορούμενος του δικαιώματος να προβεί σε δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά με το αποδεικτικό αυτό μέσο, επάγεται δε και παραβίαση των περί προφορικότητας της συζητήσεως στο ακροατήριο και κατ' αντιμωλία διεξαγωγής της δίκης αρχών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην έννοια της δημοσιότητας της διαδικασίας απ' την οποία δημιουργείται ο κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Γ' ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως. Το περιεχόμενο, εξάλλου, του εγγράφου δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται στα πρακτικά της αποφάσεως, είναι όμως αναγκαίο να αναφέρονται τα στοιχεία από τα οποία προσδιορίζεται επαρκώς η ταυτότητά του, έτσι ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία για το ποιό έγγραφο αναγνώσθηκε. Ο προσδιορισμός, δηλαδή, της ταυτότητας του εγγράφου είναι αναγκαίος για τη δημιουργία βεβαιότητας ότι το έγγραφο αυτό και όχι κάποιο άλλο αναγνώσθηκε στη συγκεκριμένη δίκη και έτσι δόθηκε η δυνατότητα στον κατηγορούμενο να εκθέσει τις απόψεις του και να κάνει τις παρατηρήσεις του ως προς το περιεχόμενό του (κατά το άρθρο 358 ΚΠΔ). Διαφορετικά, αν δηλαδή η ταυτότητα του εγγράφου δεν προσδιορίζεται επαρκώς, υπάρχει η ίδια ακυρότητα και παραβίαση της δημοσιότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση και τα πρακτικά της, μεταξύ των εγγράφων που μνημονεύονται ως αναγνωσθέντα στο ακροατήριο, τα οποία έλαβε υπόψη του το δικαστήριο για το σχηματισμό της κρίσεώς του περί της ενοχής του αναιρεσείοντος, περιλαμβάνονται στις σελίδες 6, 7, 8, και τα ακόλουθα, με τους αντίστοιχους αύξοντες αριθμούς: "5. από 8-9-2005 Πίνακες Κατάταξης και τα Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης, 19. τριαντατρείς αιτήσεις υποψηφίων, 21. τον από 8-9-2005 πίνακα κατάταξης (σχετ. 6), 22. το πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης (σχετ. 7), 23. το πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης (φωτοαντίγραφο), 24. το πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης (σχετ. 7), 25. το πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης(φωτοαντίγραφο), 26. τον από 8-9-2005 πίνακα κατάταξης (σχετ. 6), 43. Πίνακα απορριπτέων υποψηφίων, 44. το πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης (σχετ. 15), 72. τους από 8-9-2005 πίνακες κατάταξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 92. αντίγραφο του Δ.Σ της ΔΟΕ ...".
Με την εν λόγω αναφορά των εγγράφων αυτών, επαρκώς προσδιορίζεται η ταυτότητά τους και δεν ήταν αναγκαία ειδικότερη αναφορά πρόσθετων στοιχείων προσδιορισμού τους, ούτε αναφορά του περιεχομένου τους, αφού, ειδικότερα, τα πρακτικά αυτά, οι αιτήσεις υποψηφίων και οι πίνακες κατάταξης, αφορούν όλα τον εν λόγω επίμεμπτο διαγωνισμό για τον οποίο κατηγορούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι στον διαγωνισμό αναιρεσείοντες και με την ανάγνωση του κειμένου των εγγράφων αυτών, κατέστησαν γνωστά κατά τον τίτλο και το πλήρες περιεχόμενό τους, αντίστοιχα, στους αναιρεσείοντες - κατηγορούμενους, οπότε αυτοί και οι συνήγοροί τους είχαν πλήρη δυνατότητα να προβούν στο ακροατήριο σε δηλώσεις και εξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενό τους, γεγονός που δεν εξαρτάται από τον τρόπο προσδιορισμού των εγγράφων αυτών στα πρακτικά της δίκης, ενόψει και του ότι ο προσδιορισμός της ταυτότητας του εγγράφου είναι αναγκαίος, όπως προαναφέρθηκε, για τη δημιουργία βεβαιότητας, ότι αυτό το έγγραφο και όχι κάποιο άλλο αναγνώσθηκε στη συγκεκριμένη δίκη. Σε σχέση, ειδικότερα, με τους πίνακες κατάταξης που αναρτήθηκαν την 13-9-2005 και τους νέους πίνακες ορθής κατά το νόμο κατάταξης που αναρτήθηκαν την 19-9-2005, που μνημονεύονται στο αιτιολογικό και στο διατακτικό, προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλομένης αποφάσεως που παραδεκτά επισκοπούνται, ότι αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου με αύξοντα αριθμό αναγνωστέων, 5, 21, 72, τρεις πίνακες κατάταξης, με ιδία ημερομηνία 8-9-2005, στους οποίους προφανώς περιλαμβάνονται και οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης, αρχικοί και μεταγενέστεροι της ιδίας Επιτροπής με την ιδία ημερομηνία 8-9-2005, ανυπόγραφοι οι πρώτοι και με υπογραφή των μελών της επιτροπής οι τελευταίοι και δεν υπάρχει ασάφεια ποίοι πίνακες αναγνώσθηκαν, ούτε αμφιβολία ότι αναγνώσθηκαν και οι πίνακες κατάταξης που αναρτήθηκαν την 13-9-2005 και την 19-9-2005, που αναφέρονται στο αιτιολογικό, όπως αβάσιμα αιτιώνται οι αναιρεσείοντες. Από δε τη μη ανάγνωση της αναφερόμενης, στο αιτιολογικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, με αριθ. 9679/2005 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, με την οποία καθορίστηκε η τριμελής επιτροπή επιλογής προσλήψεων, από τους τρεις, πλην του πρώτου, κατηγορούμενους, ουδεμία ακυρότητα προκύπτει, αφού πρόκειται για διαδικαστικό έγγραφο, διορισμού απλώς των τριών αναιρεσειόντων Ε. Κ., Α. Ν. και Δ. Δ., ως μελών της ανωτέρω επιτροπής επιλογής προσλήψεων, εγγράφου γνωστού κατά περιεχόμενο στους κατηγορούμενους, πράγμα που οι ίδιοι οι αναιρεσείοντες δεν αμφισβητούν ότι γνώριζαν, αναφέρεται δε, άλλωστε, το έγγραφο αυτό διηγηματικά και δεν πρόκειται για αποδεικτικό έγγραφο.
Επομένως, ορθά το δικαστήριο έλαβε υπόψη του τα προαναφερθέντα έγγραφα, ο δε περί του αντιθέτου σχετικός πρώτος λόγος αναιρέσεως των προσθέτων λόγων, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' και Γ' ΚΠΔ, με τον οποίο προβάλλεται η πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο και η παραβίαση των αρχών της προφορικότητας και δημοσιότητας της διαδικασίας, όσον και των αρχών της ισότητας και αναλογικότητας σε σχέση με αναφερόμενες άλλες προεκδοθείσες αποφάσεις του Αρείου Πάγου, που έκριναν τέτοιες περιπτώσεις ελλείψεως ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων, ενόψει του ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική και κρίνεται καθεαυτή, από καμία δε διάταξη νόμου ή αρχή του δικαίου δεν επιβάλλεται στα δικαστήρια να ερμηνεύουν το νόμο σύμφωνα με την ερμηνεία στην οποία προέβησαν με προηγούμενες αποφάσεις τους, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.
Μετά από αυτά και αφού δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως προς έρευνα, πρέπει να απορριφθούν οι κρινόμενες τέσσερις αιτήσεις αναιρέσεως, και οι πρόσθετοι λόγοι του αναιρεσείοντος Χ. Κ. και Δ. Δ., ως αβάσιμες και να καταδικασθούν οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τις αιτήσεις - δηλώσεις αναιρέσεως, με χρονολογίες, από 19-4-2012 της ’. Ν. του Ν., από 19-4-2012 του Δ. Δ. του Ι., από 12-4-2012 του Ε. Κ. του Β., από 23-4-2012 του Χ. Κ. του Α. και τους πρόσθετους λόγους, από 12-12-2012 του Δ. Δ. και από 21-12-2012 του Χ. Κ., περί αναιρέσεως της με αρ. 34/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αιγαίου. Και
Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων πενήντα (250) ευρώ τον καθένα.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 12 Μαρτίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή