Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2467 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πληρεξούσιος Δικηγόρος.
Περίληψη:
Ο παραστάς δικηγόρος σε μη καταδικαστική απόφαση μπορεί να ασκήσει αναίρεση μόνον αν έχει ειδική εντολή. Μεταγενέστερη εντολή προσκομισθείσα κατά τη συζήτηση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Απορρίπτει αίτηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2467/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 4 Δεκεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ1 και ήδη κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο Συμβούλιο από την πληρεξούσια δικηγόρο του Μαριάννα Παπαδάκη, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 1168/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου (Αναστολών) Αθηνών.

Το Πενταμελές Εφετείο (Αναστολών) Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21 Απριλίου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1141/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία μαζί με την με αριθμό 328/14-10-2009 πρότασή του, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω κατ'άρθρ. 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 ΚΠΔ την υπ'αρ. 34/2009 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ1 κατοίκου ... κατά της υπ'αρ. 1168/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η από 2/1/2009 αίτησή του για καθορισμό της συνολικής εκτιτέας ποινής, με την επιμέτρηση των επί μέρους ποινών που επιβλήθηκαν σ'αυτόν με τις αναφερόμενες στην αίτηση αποφάσεις και εκθέτω τα κάτωθι: Από το άρθρ. 465 παρ. 2α' ΚΠΔ προκύπτει ότι ο παραστάς κατά τη συζήτηση της υπόθεσης συνήγορος του κατηγορουμένου μπορεί να ασκήσει κατά της καταδικαστικής μόνον αποφάσεως, για λογαριασμό του πελάτη του το ένδικο μέσο της έφεσης ή αναίρεσης. 'Ενδικο μέσο κατά οιασδήποτε άλλης αποφάσεως δεν δικαιούται να ασκήσει ο παραστάς κατά τη συζήτηση της υπόθεσης συνήγορος (ΑΠ 1311/84, ΑΠ 517/84 Π.Χρ. ΛΔ'/932, ΑΠ 556/87, ΑΠ 1561/86 ΝοΒ 34/1641, ΑΠ 2020/84, ΑΠ 46/85, ΑΠ 1879/97, ΑΠ 1279/2000, ΑΠ 1340/01 Π.Χρ. ΝΒ/545, ΑΠ 1342/01 κ.ά.). Δεν είναι δε καταδικαστική η καθορίσασα συνολική ποινή απόφαση (ΑΠ 35/72, Π.Χ ΚΒ/356, ΑΠ 556/87 κ.ά.).
Συνεπώς η υπ'αρ. 34/09 αίτηση αναιρέσεως που άσκησε η συνήγορος του κατηγορουμένου Μαριάννα Παπαδάκη, κατά της ως άνω αποφάσεως η οποία απέρριψε την αίτηση του κατηγορουμένου για καθορισμό της συνολικής εκτιτέας ποινής του πρέπει ν'απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι η προσβαλλομένη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου (Αναστολών) Αθηνών, δεν είναι καταδικαστική (αρ. 465 παρ. 2α', 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 ΚΠΔ) και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο τα δικαστικά έξοδα (αρ. 583 παρ. 1 ΚΠΔ). Ούτε εξάλλου η παραπάνω συνήγορος του κατηγορουμένου επικαλέστηκε ότι διαθέτει έγγραφη πληρεξουσιότητα για την άσκηση του ενδίκου αυτού μέσου, υπό τους όρους του αρ. 465 παρ. 1 ΚΠΔ ούτε στη σχετική έκθεση αναίρεσης έχει προσαρτηθεί τέτοιο έγγραφο, ούτε και νομιμοποιείται εκ της προηγηθείσης εκπροσωπήσεώς του.

Για τους λόγους αυτούς-Π ρ ο τ ε ί ν ω
(Α) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η υπ'αρ. 34/2009 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ1 κατοίκου ..., κατά της υπ'αρ. 1168/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και
(Β) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος.
Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και την πληρεξουσία του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 465 παρ. 2 εδ. α' ΚΠΔ, το ένδικο μέσο κατά της καταδικαστικής απόφασης, που παρέχεται σ' εκείνον, ο οποίος καταδικάσθηκε, μπορεί ν' ασκηθεί για λογαριασμό του και από τον συνήγορο, που είχε παραστεί κατά την συζήτηση. Από τη διάταξη αυτή, που ρυθμίζει ειδικά την άσκηση των ενδίκων μέσων από τον καταδικασθέντα, προκύπτει ότι ο συνήγορος του κατηγορουμένου που παρέστη στη δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, μπορεί να ασκήσει στο όνομά του για λογαριασμό του πελάτη του το ένδικο μέσο της αναιρέσεως μόνον αν πρόκειται για καταδικαστική απόφαση. Διαφορετικά, αν δηλαδή η απόφαση δεν είναι καταδικαστική, ο συνήγορος που παρέστη στη συζήτηση, μπορεί να ασκήσει παραδεκτά αναίρεση μόνον υπό τους όρους της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου (465 ΚΠΔ), και συγκεκριμένα αν έχει γι' αυτό ειδική εντολή και προσαρτηθεί στη σχετική έκθεση το πληρεξούσιο έγγραφο ή επικυρωμένο αντίγραφο τούτου. Εξ άλλου η απόφαση που απορρίπτει την αίτηση για καθορισμό της συνολικής εκτιτέας ποινής δεν είναι καταδικαστική.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Πενταμελές Εφετείο (Αναστολών) Αθηνών με την 1168/2009 απόφαση, απέρριψε την αίτηση του καταδικασθέντος Χ1 για καθορισμό της συνολικής εκτιτέας ποινής του. Κατά της παραπάνω αποφάσεως, η οποία δεν είναι καταδικαστική, ο συνήγορος του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, δικηγόρος Αθηνών, Μαριάννα Παπαδάκη, που παρέστη στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση αυτή, άσκησε με δήλωσή της στον αρμόδιο γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, για την οποία συντάχθηκε η υπ' αριθμ 34/21/4/2009 έκθεση του πιο πάνω γραμματέα. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι η ανωτέρω δικηγόρος ασκεί την αναίρεση ως παραστάσα στη δίκη εκείνη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, χωρίς συγχρόνως να προσκομίσει για να προσαρτηθεί στην ίδια έκθεση και πληρεξούσιο του πελάτη της. Εν όψει των ανωτέρω, παρέπεται ότι η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως δεν ασκήθηκε παραδεκτώς από την συνήγορο του κατηγορουμένου, ως πληρεξουσίας δικηγόρου αυτού, αφού δεν προσαρτήθηκε στη σχετική έκθεση το έγγραφο της πληρεξουσιότητας (άρθρο 465 παρ. 1 του ΚΠΔ), ούτε η ιδιότητά της ως πληρεξουσίας δικηγόρου που παρέστη στη συζήτηση, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, της παρέχει το δικαίωμα να ασκήσει την αναίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 465 παρ.2 του ΚΠΔ, αφού η απόφαση κατά της οποίας στρέφεται η αναίρεση δεν είναι καταδικαστική. Σημειωτέον ότι η από 30/7/2009 εξουσιοδότηση του αιτούντος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, προς την ως άνω δικηγόρο, την οποία η τελευταία προσκόμισε στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, για την άσκηση της αναιρέσεως και για παράσταση κατά την συζήτησή της, προφανώς για να καλύψει την έλλειψη της εντολής, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη, διότι η εξουσιοδότηση πρέπει να υπάρχει κατά τον χρόνο της άσκησης του ενδίκου μέσου, στερείται δε αξίας αν δόθηκε μεταγενέστερα ή εγκρίθηκε εκ των υστέρων από τον αντιπροσωπευόμενο η άσκηση του ενδίκου μέσου, όπως τούτο προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 465 παρ. 1 εδ. γ του ΚΠΔ, το οποίο δεν καθιερώνει έγκριση του ενδίκου μέσου που ασκήθηκε χωρίς εντολή, αλλά προσδιορίζει το χρονικό διάστημα (των 20 ημερών) μέσα στο οποίο πρέπει να προσκομισθεί αρμοδίως το πληρεξούσιο που υπάρχει κατά την άσκηση του ενδίκου μέσου και μόνον για την περίπτωση που ο δικαιούμενος δεν ήταν παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, (ανεξαρτήτως του ότι η εξουσιοδότηση αυτή δεν παρέχεται για την ως άνω 1168/2009 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών κατά της οποίας ασκήθηκε η αναίρεση, αλλά για άλλη απόφαση, την 1189/2009 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών).
Επομένως, πρέπει η αναίρεση να απορριφθεί ως απαράδεκτη, επιβληθούν δε τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος (άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 21/4/2009 αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε από την δικηγόρο Αθηνών Μαριάννα Παπαδάκη για λογαριασμό του Χ1 , για αναίρεση της υπ' αριθμ. 1168/2009 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου (Αναστολών) Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Δεκεμβρίου 2009.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή