Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1773 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη, διότι ασκήθηκε από πληρεξούσιο που δεν είχε πληρεξουσιότητα, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι η δήλωση για την άσκηση της αναιρέσεως έγινε σε αναρμόδιο γραμματέα.

Αριθμός 1773/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 11 Μαρτίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 2789/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ1.
Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 25.10.2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1888/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αντώνιος Μύτης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού, με αριθμό 503/17.12.2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω την με αριθμ. 51/25-10-2007 αίτηση - αναίρεσης του Χ1 κατά της με αριθμ. 2789/2007 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών (6+3+3) για ψευδή καταμήνυση κατ' εξακολούθηση, ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση και εκθέτω τα παρακάτω: Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων το άρθρο 465 παρ. 1 εδ. α-δ ΚΠΔ, 474 &1 και 476&1 ΚΠΔ κατά τις οποίες κατά μεν την πρώτη "ο διάδικος μπορεί να ασκήσει το ένδικο μέσο που του ανήκει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 1 ΚΠΔ. Το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του προσαρτάται στη σχετική έκθεση. Στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκου μέσου κατά βουλεύματος καθώς και κατά αποφάσεως όταν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία τους, το πληρεξούσιο μπορεί να προσκομισθεί στο γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο μέσα σε είκοσι μέρες από την άσκησή του. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το ένδικο μέσο κηρύσσεται απαράδεκτο ''κατά δε την δεύτερη ότι το ένδικο μέσο ασκείται με δήλωση στον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το βούλευμα) ή στον γραμματέα του ειρηνοδικείου ή στον προϊστάμενο της προξενικής αρχής που βρίσκεται στο εξωτερικό και στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο δικαιούμενος ή ενώπιον του διευθυντή της φυλακής αν αυτός κρατείται ..... και κατά την τρίτη "..... Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από τον νόμο για την άσκηση του...... ή ....... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο(ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης του βουλεύματος που έχει προσβληθεί.. και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο .....". Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο διάδικος μπορεί ν' ασκήσει ένδικα μέσα στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον νόμο είτε αυτοπρόσωπα είτε δια πληρεξουσίου ο οποίος έχει την προς τούτο πληρεξουσιότητα της οποίας το έγγραφο προσαρτάται στην έκθεση του ενδίκου μέσου εκτός από την περίπτωση κατά την ποία αυτός που ασκεί το ένδικο μέσο πληρεξούσιος στρέφεται κατά καταδικαστικής απόφασης. Στην άσκηση ενδίκου μέσου δικαιούται και ο πληρεξούσιος δικηγόρος που παρέστη κατά την εκδίκαση της υπόθεσης συνήγορος υπεράσπισης χωρίς την προσκόμιση πληρεξουσίου, ότι η δήλωση για άσκηση του ενδίκου μέσου γίνεται ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το βούλευμα) ή τον γραμματέα του ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας ή διαμονής ή του προϊσταμένου της προξενικής αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής αν βρίσκεται στο εξωτερικό ή στον διευθυντή της φυλακής αν κρατείται και ότι αν ασκηθεί αναίρεση ένδικο μέσο από πληρεξούσιο που δεν έχει ή δεν προσκόμισε το προς τούτο πληρεξούσιο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον νόμο εντός 20 ημερών ή η δήλωση γίνει σε πρόσωπα πλην των παραπάνω το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο σε συμβούλιο κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και επιβάλλει τα έξοδα στον ασκήσαντα το απαράδεκτο ένδικο μέσο. Στην προκειμένη περίπτωση, η κρινομένη αναίρεση στρέφεται κατά της με αριθμ. 2789/4-9-2007 καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της οποίας ο αναιρεσείων παρέστη δια του πληρεξουσίου Γ1 και η οποία καθαρογράφηκε την 15-1-2007. Την 25-1-2007 εμφανίστηκε στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και όχι στον Γραμματέα του Εφετείου που ήταν το δικαστήριο που εξέδωσε την παραπάνω καταδικαστική απόφαση η δικηγόρος Θεσσαλονίκη Αικατερίνη Νίγδελη και άσκησε αναίρεση για λογαριασμό του καταδικασθέντα χωρίς όμως να έχει ή να προσκομίσει πληρεξούσιο στον γραμματέα εντός 20 ημερών. Κατ' ακολουθία των παραπάνω η υπό κρίση αναίρεση είναι απαράδεκτη το μεν γιατί ασκήθηκε από πληρεξούσιο που στερούνταν ή δεν προσκόμισε πληρεξούσιο εντός 20 ημερών από την ημέρα σύνταξης της έκθεσης της αναίρεσης, όπως και ότι η δήλωση για άσκηση της αναίρεσης έγινε στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και όχι στον κατά τα' άνω αρμόδιο Γραμματέα του Εφετείου Θεσσαλονίκης του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και ως εκ τούτου η αίτηση αναίρεσης του παραπάνω πρέπει να απορριφθεί σαν απαράδεκτη εκ των λόγων αυτών και να επιβληθούν σ' αυτόν τα δικαστικά έξοδα.
Δια ταύτα Προτείνω όπως: Α. Απορριφθεί σαν απαράδεκτη η με αριθμ. 51/25-10-2007 αίτηση - αναίρεσης του Χ1 κατά της με αριθμ 2789/2007 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών (6+3+3) για ψευδή καταμήνυση κατ' εξακολούθηση, ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση. Β. Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της άσκησης της αναίρεσης στην παραπάνω Αθήνα την 3-12-2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, η διάταξη του άρθρου 465 παρ. 1 εδ. α - δ ΚΠοινΔ ορίζει ότι ο διάδικος μπορεί να ασκήσει το ένδικο μέσο που του ανήκει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 1 Κ.Π.Δ. Το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του προσαρτάται στη σχετική έκθεση. Στις περιπτώσεις ασκήσεως ενδίκου μέσου κατά βουλεύματος καθώς και κατά αποφάσεως, όταν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία τους, το πληρεξούσιο μπορεί να προσκομιστεί στο γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο μέσα σε είκοσι μέρες από την άσκησή του. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το ένδικο μέσο κηρύσσεται απαράδεκτο. Κατά τη διάταξη του άρθρου 474 παρ. 1 Κ.Π.Δ., το ένδικο μέσο ασκείται με δήλωση στον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το βούλευμα) ή στον γραμματέα του ειρηνοδικείου η στον προϊστάμενο της προξενικής αρχής που βρίσκεται στο εξωτερικό και στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί η διαμένει προσωρινά ο δικαιούμενος ή ενώπιον του διευθυντή της φυλακής αν αυτός κρατείται... Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 Κ.Π.Δ., όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από τον νόμο για την άσκησή του ...ή ... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Από τις παραπάνω διατάξεις, σαφώς προκύπτει ότι ο διάδικος μπορεί να ασκήσει ένδικα μέσα σε όσες περιπτώσεις προβλέπει ο νόμος, είτε αυτοπροσώπως η είτε δια πληρεξουσίου δικηγόρου, ο οποίος έχει την σχετική πληρεξουσιότητα, της οποίας το έγγραφο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσεται, εκτός από την περίπτωση, κατά την οποία, ο πληρεξούσιος που ασκεί το ένδικο μέσο στρέφεται εναντίον καταδικαστικής αποφάσεως, είχε δε παραστεί κατά την εκδίκαση της υποθέσεως ως συνήγορος υπερασπίσεως. Η δήλωση για την άσκηση του ένδικου μέσου γίνεται ενώπιον του γραμματέως του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το βούλευμα) ή ενώπιον του γραμματέως του ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αναιρεσείοντος ή η του προϊσταμένου της προξενικής αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής αν ο αναιρεσείων βρίσκεται στο εξωτερικό ή ενώπιον του διευθυντή της φυλακής αν κρατείται. Αν ασκηθεί αναίρεση από πληρεξούσιο που δεν έχει ή δεν προσκόμισε το προς τούτο πληρεξούσιο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον νόμο μέσα σε είκοσι μέρες ή η δήλωση γίνει σε πρόσωπα εκτός από τα αναφερόμενα παραπάνω, τότε το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο σε συμβούλιο κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και επιβάλλει σε αυτόν που το άσκησε τα έξοδα.
Εν προκειμένω, η κρινόμενη αίτηση στρέφεται κατά της 2789/4.9.2007 καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά την εκδίκαση της οποίας ο αναιρεσείων παρέστη δια του πληρεξουσίου του Γ1 και η οποία καθαρογραφήθηκε την 15/1/2007. Στις 25 Ιανουαρίου 2007 εμφανίστηκε ενώπιον του γραμματέως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και όχι ενώπιον του γραμματέως του Εφετείου, το οποίο ήταν το δικαστήριο που εξέδωσε την παραπάνω καταδικαστική απόφαση η δικηγόρος Θεσσαλονίκης Αικατερίνη Νίγδαλη και άσκησε αναίρεση για λογαριασμό του καταδικασθέντος, χωρίς όμως να έχει το σχετικό πληρεξούσιο ή να έχει προσκομίσει τέτοιο στον γραμματέα μέσα σε είκοσι μέρες από τότε που συντάχθηκε η έκθεση αναιρέσεως. Ενόψει των όσων ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως είναι απαράδεκτη, το μεν διότι ασκήθηκε από πληρεξούσιο που δεν είχε ούτε προσκόμισε πληρεξούσιο έγγραφο εντός της παραπάνω προθεσμίας των 20 ημερών, το δε διότι η δήλωση για την άσκηση της αναιρέσεως έγινε στο γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και όχι στον αρμόδιο γραμματέα του Εφετείου Θεσσαλονίκης, δηλαδή του Δικαστηρίου που εξέδωσε την παραπάνω απόφαση. Ως εκ τούτου, η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτη και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 Κ.Π.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 25.10.2007 αίτηση του Χ1 για αναίρεση της 2789/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.-
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 2008. O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 7 Ιουλίου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή