Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2074 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Δίοδος.
Περίληψη:
Δουλεία διόδου. Συνιστάται με δικαιοπραξία ή με χρησικτησία. Προστασία σε περίπτωση προσβολής. (Επικυρώνει ΠολΠρΘεσπρ 47/2013).
Αριθμός 2074/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Σίδερη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ελένη Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 17 Σεπτεμβρίου 2014, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Των αναιρεσειόντων: 1) Φ. Τ. του Μ. και 2) Ι. Τ. του Φ., κατοίκων ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ιωάννη Καλαϊτζίδη, με δήλωση του άρθρ. 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.
Του αναιρεσιβλήτου: Θ. Τ. του Μ., κατοίκου ... ο οποίος δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από το πληρεξούσιο δικηγόρο.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 10-7-2009 αγωγή τού ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Θεσπρωτίας. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 35/2011 του ίδιου Δικαστηρίου και 47/2013 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 30-9-2013 αίτησή τους. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, παραστάθηκαν μόνο οι αναιρεσείοντες, όπως σημειώνεται πιο πάνω. O Εισηγητής Αρεοπαγίτης Αργύριος Σταυράκης ανέγνωσε την από 25-7-2014 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Από τις διατάξεις των άρθρων 568§4 και 576§2 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως απουσιάζει ο αναιρεσίβλητος και ο αναιρεσείων που επισπεύδει τη συζήτηση έχει επιδώσει σ' αυτόν αντίγραφο του κατατεθέντος δικογράφου της αιτήσεως με κλήση προς συζήτηση κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί, ο ’ρειος Πάγος προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία του κλητευθέντος αναιρεσιβλήτου.
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, ο αναιρεσίβλητος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του πινακίου στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης δικάσιμο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, και δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση. Όπως δε προκύπτει από την υπ' αριθμ. ... έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας ’. Μ., την οποία οι αναιρεσείοντες προσκομίζουν και επικαλούνται, οι τελευταίοι επέδωσαν στον αναιρεσίβλητο, νόμιμα και εμπρόθεσμα, αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως, με την κάτω από αυτήν πράξη με την οποία ορίζεται η ανωτέρω δικάσιμος προς συζήτησή της και με κλήση για να παραστεί κατά τη δικάσιμο αυτή. Επομένως και σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική σκέψη, το δικαστήριο θα προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως παρά την απουσία του κλητευθέντος, ως ανωτέρω, αναιρεσιβλήτου.
II.Από τις διατάξεις των άρθρων 1118 έως 1121 και 1132 του ΑΚ προκύπτει ότι οι πραγματικές δουλείες, μεταξύ των οποίων και η δουλεία οδού (διόδου), συνιστώνται με δικαιοπραξία ή με χρησικτησία, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων για τη χρησικτησία ακινήτων και για τη μεταβίβασή τους με συμφωνία, σε περίπτωση δε προσβολής του δικαιώματος της πραγματικής δουλείας ο δικαιούχος μπορεί να απαιτήσει από τον προσβολέα την αναγνώριση της δουλείας και την άρση της προσβολής, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον.
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Πολυμελές Πρωτοδικείο που την εξέδωσε, δικάζοντας σε δεύτερο βαθμό, δέχθηκε, μεταξύ των άλλων που δεν ενδιαφέρουν εδώ, ότι ο αναιρεσίβλητος είναι οιονεί νομέας πραγματικής δουλείας διόδου επί της περιγραφόμενης εδαφικής λωρίδας μήκους 12,70 μ. και πλάτους 2,20 μ. που βρίσκεται μεταξύ των παρακείμενων ιδιοκτησιών των διαδίκων, ότι τη δίοδο αυτή χρησιμοποιούν οι διάδικοι και οι δικαιοπάροχοί τους, ειδικότερα δε ο αναιρεσίβλητος από το έτος 1987 και προ αυτού ο δικαιοπάροχος πατέρας του για να μεταβαίνουν στην οικία τους(πίσω αυλή) από τον κοινόχρηστο δρόμο, στον οποίο καταλήγει η δίοδος και προς τον οποίο δεν είχαν άλλη δίοδο, καθώς και στην εκκλησία της Παναγίας, δυτικά της ιδιοκτησίας τους, και ότι οι αναιρεσείοντες τον Απρίλιο του έτους 2008 περιέφραξαν την επίδικη αυτή δίοδο και την ενσωμάτωσαν στην παρακείμενη ιδιοκτησία τους. Και βάσει των παραδοχών αυτών το Πολυμελές Πρωτοδικείο δέχθηκε την αγωγή του αναιρεσιβλήτου και αναγνώρισε τον τελευταίο οιονεί νομέα δουλείας διόδου επί της ανωτέρω εδαφικής λωρίδας, διαλαμβάνοντας μετά ταύτα στο διατακτικό της απόφασης του "ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ τους εναγομένους από το παραπάνω εδαφικό τμήμα".Με τις παραδοχές του αυτές και αφού ληφθεί υπόψη ότι η ανωτέρω διάταξη της αναιρεσιβαλλομένης για αποβολή των αναιρεσειόντων - εναγομένων από την επίδικη εδαφική λωρίδα έχει την προφανή έννοια της άρσης της προσβολής (περίφραξης) της δουλείας, την οποία άλλωστε ζητούσε ο αναιρεσίβλητος με την αγωγή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο δεν παραβίασε, με εσφαλμένη εφαρμογή, τις ειρημένες διατάξεις για την σύσταση της πραγματικής δουλείας με χρησικτησία και την προστασία της δουλείας σε περίπτωση προσβολής, και είναι αβάσιμα τα αντίθετα τα οποία υποστηρίζουν με τον μοναδικό, από το άρθρο 560 αρ. 1 του ΚΠολΔ, λόγο της αιτήσεώς τους οι αναιρεσείοντες, σημειουμένου ότι πλημμέλειες της αποφάσεως ως προς την αιτιολογία της δεν ελέγχονται αναιρετικώς, σύμφωνα με το άρθρο 560 του ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει να απορριφθεί η αίτηση, και να διαταχθεί η εισαγωγή στο δημόσιο Ταμείο του κατατεθέντος παραβόλου (άρθρ. 495 παρ.4 του ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 30-9-2013 αίτηση των Φ. Τ. κ.λ.π. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 47/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.
Διατάσσει την εισαγωγή στο δημόσιο Ταμείο του κατατεθέντος παραβόλου.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 15 Οκτωβρίου 2014.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 19 Νοεμβρίου 2014.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή