Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1250 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Κλήτευση , Απαράδεκτη συζήτηση.
Περίληψη:
Απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως αν απουσιάζει ο αναιρεσείων και δεν έχει κληθεί νόμιμα, και εκπρόθεσμα από τον επισπεύδοντα αναιρεσίβλητο.
Αριθμός 1250/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μαζαράκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο Τμήμα και κωλύματος του αρχαιοτέρου Αρεοπαγίτη), Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ελένη Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Απριλίου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Του αναιρεσείοντος: Α. Σ. του Α., κατοίκου ..., ο οποίος δεν παραστάθηκε.
Του αναιρεσιβλήτου: Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιό του Δημήτριο Κατωπόδη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 24/3/2004 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 27249/2005 του ιδίου Δικαστηρίου και 2431/2009 του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί ο αναιρεσείων με την από 22/10/2010 αίτησή του.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, παραστάθηκε μόνο το αναιρεσίβλητο, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Αργύριος Σταυράκης ανέγνωσε την από 31/3/2013 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αιτήσεως.
Ο πληρεξούσιος του αναιρεσιβλήτου ζήτησε την απόρριψη της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου του στη δικαστική δαπάνη του.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τα άρθρα 568 παρ.4 και 576 παρ.1 και 2 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως την οποία επισπεύδει ο αναιρεσίβλητος είναι απαράδεκτη, αν απουσιάζει ο αναιρεσείων και ο τελευταίος δεν έχει κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα σ' αυτήν από τον αναιρεσίβλητο. Εξάλλου κατά τα άρθρα 124 παρ.2, 126 παρ.1 , 127 παρ1 και 128 του ίδιου ΚΠολΔ αν το πρόσωπο προς το οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση έχει στον τόπο όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση κατοικία, κατάστημα, γραφείο, ή εργαστήριο, η επίδοση σε άλλο μέρος δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεσή του, αν δε το πρόσωπο αυτό ή κανένας από τους αναφερόμενους στο άρθρο 128 παρ. 1 του ΚΠολΔ συνοίκους του δεν βρίσκεται στην κατοικία του, η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου στην κατοικία αυτή, κατά τη διαδικασία του ίδιου άρθρου 128 παρ 4του ΚΠολΔ.
Εν προκειμένω φέρεται προς συζήτηση με επίσπευση του αναιρεσιβλήτου ελληνικού δημοσίου η εναντίον του και από 22-10-2010 αίτηση, του Α. Σ. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2431/2009 αποφάσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπως δε προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά ο αναιρεσείων δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του πινακίου και δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση της αιτήσεως. Από τα διαδικαστικά έγγραφα της δίκης και δη από το δικόγραφο της ένδικης αγωγής του αναιρεσείοντος έως και το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως, αλλά και τις από 14-4-2013 προτάσεις του αναιρεσιβλήτου ενώπιον του Αρείου Πάγου, προκύπτει ότι ο αναιρεσείων είναι κάτοικος ..., επί της οδού ... αρ.21, όπως αναφέρεται σε όλα τα ανωτέρω δικόγραφα, αλλά και στην υπ' αριθμ. 5708/18-12-2012 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ..., την οποία το επισπεύδον αναιρεσίβλητο προσκομίζει και επικαλείται, για την επίδοση στον αναιρεσείοντα αντιγράφου της αιτήσεως αναιρέσεως με την κάτω από αυτήν πράξη περί ορισμού της αναφερόμενης στην αρχή της παρούσης δικασίμου και με κλήση προς συζήτηση κατά τη δικάσιμο αυτή. Παρά ταύτα όμως και όπως βεβαιώνεται στην ίδια έκθεση επιδόσεως η επίδοση της αιτήσεως με την κλήση προς συζήτηση έγινε με θυροκόλληση στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... αρ. 3, στην ..., επειδή ο δικαστικός επιμελητής δεν βρήκε τον αναιρεσείοντα ούτε κάποιον σύνοικό του στην οικία του (που βρίσκεται στην ειρημένη οδό ..., στην ...). Ενόψει του ότι από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ούτε το ελληνικό δημόσιο επικαλείται τυχόν αλλαγή της κατοικίας του αναιρεσείοντος από την οδό ... αρ. 21 ... στην οδό ... αρ. 3 ..., είναι προφανές ότι η κατά τα ανωτέρω επίδοση της κλήσεως που έγινε με θυροκόλληση στην τελευταία αυτή κατοικία δεν είναι νόμιμη κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις, και πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της υποθέσεως ελλείψει νομίμου κλητεύσεως του αναιρεσείοντος, που απουσιάζει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 22-10-2010 αιτήσεως για αναίρεση της υπ' αριθμόν 2431/2009 αποφάσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 13 Ιουνίου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή