Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2235 / 2013    (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, Αρχή ισότητας.
Περίληψη:
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο παραβίασε τις διατάξεις, των άρθρων 4 του Συντ., του Ν. 2470/1997 και του Ν. 3205/2003, καθόσον, η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται από γενικότερους όρους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι οι αναιρεσίβλητοι, ως εργαζόμενοι σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και συνδεόμενοι με αυτό, (όπως, εμμέσως πλην σαφώς, δέχθηκε το δικαστήριο και με την αγωγή τους συνομολογούν), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκείνη των υπαλλήλων του Δημοσίου (Υπουργείου Παιδείας), στους οποίους χορηγείται η επίδικη παροχή.
Αριθμός 2235/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β1' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο, Δημήτριο Κόμη και Στυλιανή Γιαννούκου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 5 Νοεμβρίου 2013, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Του αναιρεσείοντος: ΝΠΔΔ με την επωνυμία "ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ", που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Τσούτσα, που δεν κατέθεσε προτάσεις.
Των αναιρεσιβλήτων: 1) Π. Κ. του Κ., έως και 22) Ζ. Φ. του Ι., όλων κατοίκων ... . Οι 1η, 3ος, 5ος, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, 17η, 18η, 19η, 20ος, 21η και 22η εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Αθανάσιο Κούρεντα, ενώ οι 2ος και 4η παραστάθηκαν με τον ίδιο πληρεξούσιο δικηγόρο τους.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 15-7-2008 αγωγή των ήδη αναιρεσιβλήτων, που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 761/2009 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 6016/2012 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί το αναιρεσείον με την από 31-1-2013 αίτησή του. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Ανδρέας Δουλγεράκης διάβασε την από 24-10-2013 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης.
Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αίτησης, ο πληρεξούσιος των αναιρεσιβλήτων την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, που ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου, αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι αυτών και συνεπώς δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων είτε διαφοροποιεί την κατηγορία των προσώπων ή των πραγμάτων στα οποία αφορά, είτε καθιστά καταχρηστική και άρα αντίθετη στο άρθρο 25 παρ. 3 του Συντάγματος την άσκηση του, εκ της ισονομίας, ατομικού δικαιώματος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επομένως, αν γίνει με νόμο δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση για μία κατηγορία προσώπων και αποκλειστεί με αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση από τη ρύθμιση αυτή άλλη κατηγορία, για την οποία συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος ευνοϊκής μεταχείρισης, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή αυτή διάκριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Προς αποκατάσταση δε της συνταγματικά επιβαλλόμενης ισότητας πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας θεσπίστηκε η ειδική ρύθμιση και σε εκείνη την κατηγορία προσώπων, σε βάρος των οποίων έγινε η δυσμενής διάκριση, διότι μόνο με τον τρόπο αυτό αίρεται η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την παραβίαση της ανωτέρω αρχής (Ολ.ΑΠ 19/2004). Εξάλλου, γενικότεροι λόγοι κοινωνικού συμφέροντος για τη διαφορετική νομοθετική ρύθμιση των αποδοχών κατηγοριών εργαζομένων, που παρέχουν την ίδια εργασία και υπό τις ίδιες συνθήκες, συντρέχουν όταν η κάθε κατηγορία παρέχει την εργασία κάτω από διαφορετικό νομικό καθεστώς ήτοι, όταν η μία κατηγορία παρέχει τις υπηρεσίες της με σχέση δημοσίου δικαίου και η άλλη με σχέση ιδιωτικού δικαίου ή προκειμένου περί κατηγοριών απασχολουμένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου, όταν η μία απασχολείται στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ. και η άλλη σε Ν.Π.Ι.Δ. ή γενικώς στον ιδιωτικό τομέα. Περαιτέρω με το άρθρο 10 παρ. 12 του ν. 2327/1995 ορίσθηκε ότι στους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ποσού δραχμών 15.000 για την απασχόλησή τους στη διαδικασία της προετοιμασίας και διεξαγωγής των Γενικών Εξετάσεων. Το ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ακολούθως, με τη διάταξη του άρθρου 49 του ν. 2431/1996, η χορήγηση του ειδικού αυτού επιδόματος επεκτάθηκε και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζοντας ότι: "1. Το μηνιαίο ειδικό επίδομα που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 καταβάλλεται από 1.1.1996 και στο μόνιμο και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου διοικητικό, τεχνικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, όλων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αυτοτελών και μη υπηρεσιών και εκπαιδευτικών μονάδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπαλλήλους των ΝΕΛΕ, καθώς και όλα τα μέλη Ε.Δ.Τ.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ε.Τ.Δ. των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στους τεχνικούς εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. 2. Το επίδομα αυτό, όπως επεκτείνεται κατά την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνεται από 1.7.1996 σε 25.000 δραχμές μηνιαίως και καταβάλλεται και σε όσους από τους υπαλλήλους αυτούς υπηρετούν σε απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες και φορείς, εφόσον από τις υπηρεσίες απόσπασής τους δεν τους καταβάλλεται άλλο επίδομα". Με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2470/1997 "Περί αναμόρφωσης μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις", με αναδρομική ισχύ από 1.1.1997, ο οποίος αντικατέστησε τους ν. 1505/1984 και ν. 1810/1988, περιορίσθηκαν και πάλι οι κατηγορίες των υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. που δικαιούνταν το επίδομα γενικών εξετάσεων, καθόσον το εν λόγω επίδομα περιορίσθηκε στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξαιρεθέντων των υπαλλήλων των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Στην εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι: "Στο διοικητικό προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή και υποστήριξη των Γενικών Εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καταβάλλεται εφάπαξ αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων". Με βάση την προαναφερόμενη εξουσιοδοτική διάταξη εκδόθηκε η Φ. 2034161/4947/17.6.1997 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία η χορηγούμενη εφάπαξ αμοιβή στο διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη συμμετοχή του στη διεξαγωγή και υποστήριξη των Γενικών Εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ορίστηκε ... ως εξής: α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 180.000 δραχμές. β) Υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 190.000 δραχμές. γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνικής Εκπαίδευσης 200.000 δραχμές. δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 210.000 δραχμές. Με την Κ.Υ.Α. 2036913/3728/ 0022/4.6.1998, η άνω αποζημίωση αυξήθηκε από 4.6.1998 ως εξής: α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 200.000 δρχ. β) Υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 210.000 δρχ. γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνικής Εκπαίδευσης 223.000 δρχ. δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 233.000 δρχ. (Α) Με την 2/52227/0022/28.7.1999 Κ.Υ.Α ορίζονται τα εξής: "Τροποποιούμε την 3036913/3282/0022/4.6.1998 Κ.Υ.Α., ... και χορηγούμε εφάπαξ αμοιβή στο διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. για τη συμμετοχή και υποστήριξη των Γενικών Εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ... ως εξής: α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 210.000 δρχ. β) Υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 220.000 δρχ. γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνικής Εκπαίδευσης 235.000 δρχ. δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 245.000 δρχ. (Β) Με την 2/47477/0022/25.7.2000 Κ.Υ.Α. ορίζονται τα εξής: "Τροποποιούμε την 2/52227/0022/28.7.1999 Κ.Υ.Α. ... και χορηγούμε εφάπαξ αμοιβή στο διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. για τη συμμετοχή και υποστήριξη των Γενικών Εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., .... ως εξής: α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 225.000 δρχ. (ή 55,03 ευρώ μηνιαίως). β) Υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 235.000 δρχ. (ή 57,47 ευρώ μηνιαίως). γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνικής Εκπαίδευσης 250.000 δρχ. (ή 61,14 ευρώ μηνιαίως). δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 260.000 δρχ. (ή 63,59 ευρώ μηνιαίως) και (Γ) με την 2/36964/0022/22.6.2001 Κ.Υ.Α. ορίζονται τα εξής: "Τροποποιούμε την 2/47477/0022/25.7.2000 Κ.Υ.Α. ... και χορηγούμε εφάπαξ αμοιβή στο διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τη συμμετοχή και υποστήριξη των Γενικών Εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ... ως εξής: α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 337.500 δρχ. (ή 82,58 ευρώ μηνιαίως). β) Υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 352.500 δρχ. (ή 86,25 ευρώ μηνιαίως). γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνικής Εκπαίδευσης 375.000 δρχ. (ή 91,67 ευρώ μηνιαίως). δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 390.000 δρχ. (ή 95,42 ευρώ μηνιαίως). Περαιτέρω στο άρθρο 17 παρ. 4 του ν. 3205/2003 "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κ.λπ.", ορίζονται τα ακόλουθα: "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό που συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής, καθώς και στις εξετάσεις ιδιωτικών, Γενικών και Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών και στις αναβαθμολογήσεις γραπτών δοκι΅ίων ΅αθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με ό΅οια απόφαση καθορίζεται εφάπαξ α΅οιβή για το διοικητικό προσωπικό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που συ΅΅ετέχει στις ανωτέρω διαδικασίες". Κατόπιν της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκαν οι κάτωθι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: (Α) Με την 2/24945/0022/10.5.2004 Κ.Υ.Α. ορίζονται τα εξής: "... και χορηγού΅ε εφάπαξ α΅οιβή στο διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. για τη συ΅΅ετοχή και υποστήριξη των Γενικών Εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ... ως εξής: α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 337.500 δρχ. β) Υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 352.500 δρχ. γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνικής Εκπαίδευσης 375.000 δρχ. δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 390.000 δρχ. (Β) Με την 2/44250/0022/8.11.2004 Κ.Υ.Α. ορίζονται τα εξής: ... χορηγού΅ε αποζη΅ίωση στο διοικητικό προσωπικό του Ο.Ε.Δ.Β. (Οργανισ΅ός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων) Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από ΥΠ.Ε.Π.Θ, που συ΅΅ετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο στην υποστήριξη των γενικών ή ειδικών εξετάσεων ή λοιπών διαδικασιών επιλογής υποψηφίων για την τριτοβάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η οποία καθορίζεται και κλιμακώνεται ανάλογα ΅ε τις κατηγορίες του προσωπικού αυτού ως εξής: α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 991 ευρώ. β) Υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1.035 ευρώ. γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνικής Εκπαίδευσης 1.100 ευρώ. δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 1.145 ευρώ. (Γ) Με την 2/36779/0022/14.7.2005 Κ.Υ.Α. ορίζονται τα εξής: χορηγού΅ε εφάπαξ α΅οιβή στο διοικητικό προσωπικό της Σιβιτανιδείου δη΅όσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελ΅άτων (Σ.Δ.Τ.Ε.) για τη συ΅΅ετοχή του στη διεξαγωγή και υποστήριξη των Γενικών Εξετάσεων στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., η οποία καθορίζεται και κλιμακώνεται ... ως εξής: α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 991 ευρώ. β) Υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1.035 ευρώ. γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνικής Εκπαίδευσης 1.100 ευρώ. δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 1.145 ευρώ. (Δ) Με την 2/11596/002 Κ.Υ.Α ορίζονται τα εξής: "... χορηγού΅ε εφάπαξ α΅οιβή στους διοικητικούς υπαλλήλους της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για τη συ΅΅ετοχή τους στη διεξαγωγή και υποστήριξη των Γενικών (Εισαγωγικών Εξετάσεων) στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., η οποία καθορίζεται ... ως εξής: α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 991 ευρώ. β) Υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1.035 ευρώ. γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνικής Εκπαίδευσης 1.100 ευρώ. δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 1.145 ευρώ. (Ε) Με την Φ.1/Α/825/89269/IΒΥ.Α του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων ορίζονται τα εξής: "... χορηγού΅ε εφάπαξ α΅οιβή στο διοικητικό προσωπικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους για τη συ΅΅ετοχή του στη διεξαγωγή και υποστήριξη των Γενικών Εξετάσεων στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., ... ως εξής: α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 1.056 ευρώ. β) Υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1.103 ευρώ. γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνικής Εκπαίδευσης 1.173 ευρώ. δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 1.221 ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, το ως Εφετείο δικάσαν Πολυμελές Πρωτοδικείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχθηκε τα παρακάτω, κρίσιμα για την έρευνα του λόγου αναίρεσης, πραγματικά περιστατικά: Οι ενάγοντες υπηρετούν ως διοικητικοί υπάλληλοι στο εναγόμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ". Οι δέκα έξι πρώτοι εξ αυτών ανήκουν στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι 17η και 18η στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και οι λοιποί (19η έως και 22η) στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, εκτός των άλλων καθηκόντων τους και εντός του νομίμου ωραρίου τους, συμμετείχαν στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή των ετήσιων Γενικών Εξετάσεων για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τον ακόλουθο τρόπο: Κάθε χρόνο και κατόπιν σχετικής εντολής του ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. αναλάμβαναν την υποχρέωση να συντάξουν πρόταση σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών στα τμήματα του εναγομένου. Η πρόταση αυτή συντασσόταν αφού πρώτα ήλεγχαν πόσοι φοιτητές οφείλουν και ποιά από τα μαθήματά τους, πιθανολογούσαν το ποσοστό από αυτούς τους φοιτητές που θα διαγωνισθούν επιτυχώς στις εξετάσεις του και θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κενές θέσεις, που θα τις καταλάβουν οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές, ποιά εργαστήρια ήταν ελεύθερα και ποιόν αριθμό φοιτητών μπορούσαν να αναλάβουν, ποιά ήταν η δύναμη του εναγόμενου εκπαιδευτικού ιδρύματος σε αίθουσες διδασκαλίας και σε διδακτικό προσωπικό, τηρούσαν και ενημέρωναν αρχείο ΅ε τη σχετική νο΅οθεσία διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων, των εγγραφών και των μετεγγραφών των φοιτητών που εισάγονταν στο εναγό΅ενο, κατήρτιζαν οδηγούς σπουδών και διένε΅αν ενημερωτικά φυλλάδια σε όλα τα λύκεια της χώρας. Οι ενάγοντες εργάζονταν συμπληρωματικά και ως συγκοινωνούντα δοχεία, για την προετοιμασία των γενικών εξετάσεων, ΅ε τους διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ., οι οποίοι λα΅βάνουν το ένδικο επίδο΅α των Γενικών Εξετάσεων. Οι εξετάσεις αυτές απαιτούν προετοιμασία τόσο από πλευράς του Υπουργείου (ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.) όσο και από την πλευρά των εργαζο΅ένων υπαλλήλων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Επο΅ένως, αφού ο δικαιολογητικός λόγος της δια νό΅ου χορήγησης του επιδίκου επιδό΅ατος είναι η προσφορά εργασίας, καθ' οιονδήποτε τρόπο, για την επιτυχή οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει αυτό να χορηγηθεί και στους ενάγοντες, κατ' εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγ΅ατος, δεδο΅ένου ότι και αυτοί συ΅΅ετείχαν, κατά τον προεκτεθέντα τρόπο, στην προετοιμασία των Γενικών Εξετάσεων. ’λλωστε ουδείς λόγος γενικότερου κοινωνικού ή δη΅οσίου συμφέροντος για τη ΅η χορήγησή του και στους ενάγοντες απεδείχθη και ως εκ τούτου ο αποκλεισ΅ός των τελευταίων από την καταβολή του συνιστά αδικαιολόγητη δυσ΅ενή διάκριση του νο΅οθέτη σε βάρος τους, σε σχέση ΅ε τους διοικητικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών Κεντρικής και Περιφερειακής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων και τους λοιπούς υπαλλήλους, στους οποίους χορηγήθηκε το εν λόγω επίδο΅α ΅ε τις προαναφερό΅ενες υπουργικές αποφάσεις, καθόσον οι ενάγοντες τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες εργασίας ΅ε τους υπαλλήλους του εποπτεύοντος Υπουργείου. Κατόπιν τούτων, (καταλήγει το Πολυμελές Πρωτοδικείο), είναι πρόδηλο ότι με τη χορήγηση του επιδίκου επιδόματος σε ορισμένους υπαλλήλους, χωρίς να επεκταθεί η ισχύς του και στους υπαλλήλους εκείνους, στους οποίους έχουν ανατεθεί σχετικά με το αντικείμενο αυτό καθήκοντα, όπως στους ενάγοντες, παραβιάζεται η αρχή της ισότητας σε βάρος τους, χωρίς αυτό να μπορεί να δικαιολογηθεί από λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος. Με βάση τις παραδοχές αυτές επιδίκασε στους αναιρεσίβλητους το επίδικο επίδομα για το χρονικό διάστημα από 18.9.2006 έως και 31.12.2007. Κρίνοντας έτσι το Πολυμελές Πρωτοδικείο παραβίασε τις προαναφερθείσες, ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, του Συντάγματος, του Ν. 2470/1997 και του Ν. 3205/2003, καθόσον, υπό τις εκτιθέμενες παραδοχές, η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται στην προκειμένη περίπτωση από γενικότερους λόγους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι οι αναιρεσίβλητοι, ως εργαζόμενοι σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και συνδεόμενοι με αυτό, (όπως, εμμέσως πλην σαφώς, δέχθηκε το δικαστήριο και με την αγωγή τους συνομολογούν), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκείνη των υπαλλήλων του Δημοσίου (Υπουργείου Παιδείας), στους οποίους χορηγείται η επίδικη παροχή. Επομένως, ο μοναδικός λόγος αναίρεσης, από το άρθρο 560 αριθ. 1 ΚΠολΔ, με τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση της παραβίασης των αμέσως, πιο πάνω, ουσιαστικού δικαίου διατάξεων, είναι βάσιμος και πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, να παραπεμφθεί η υπόθεση, προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από δικαστές άλλους από εκείνους που εξέδωσαν την άνω απόφαση (άρθρο 580 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 65 παρ. 1 Ν. 4139/2013). Τέλος, πρέπει, να καταδικαστούν οι αναιρεσίβλητοι, στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος (άρθρ. 183, 176 του ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί τη, με αριθμό, 6016/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Παραπέμπει την υπόθεση, προς περαιτέρω εκδίκαση, στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές. Και
Καταδικάζει τους αναιρεσίβλητους στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος, τα οποία ορίζει σε χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2013. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Δεκεμβρίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή