Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 737 / 2010    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, ως απαράδεκτη, διότι ασκήθηκε από δικηγόρο, που δεν παρέστη στο εκδόν την προσβαλλόμενη απόφαση δικαστήριο, με ελλιπές πληρεξούσιο (δεν αναγράφει ούτε την απόφαση που προσβάλλεται, ούτε την πράξη) -.
ΑΡΙΘΜΟΣ 737/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πρίαμου Λεκκού(γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 12 Μαρτίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος- κατηγορουμένου ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 1295/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς.
Το Τριμελές Εφετείο Πειραιώς, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23 Νοεμβρίου αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1643/09.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη με αριθμό 51/4.2.2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Ι) Εισάγω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 + 4, 138 παρ. 2β, 476 παρ. 1 ΚΠΔ την υπ'αρ. 93/2009 (ενώπιον του Γραμματέα του Ποινικού Τμήματος Εφετείου Πειραιώς) αίτηση αναιρέσεως του ..., η οποία ασκήθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Μαριάννας Παπαδάκη (δυνάμει της από 20-11-2009 εξουσιοδοτήσεως) κατά της υπ'αρ. 1295/22-9-09 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς και εκθέτω τ'ακόλουθα: II) Σύμφωνα με το άρθρο 465 παρ. 1 ΚΠΔ "ο διάδικος μπορεί να ασκήσει το ένδικο μέσο που του ανήκει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του αρ. 96 παρ. 1. Το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο του, προσαρτάται στην σχετική έκθεση...... Από τις διατάξεις αυτές καθώς και αυτές των άρθρων 42 παρ. 2 και 96 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, στο σχετικό πληρεξούσιο πρέπει να προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη, έστω κατά τα γενικά χαρακτηριστικά της ή κατά την γενική, σύμφωνα με τον ποινικό νόμο ορολογία της, την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα για την άσκηση του ενδίκου μέσου (Α.Π. 886/2006, Α.Π. 205/2007). Με την ειδική εντολή, σκοπείται όπως ο ίδιος ο διάδικος κρίνει αν πρέπει ή όχι ασκήσει το ένδικο μέσο, ενόψει και των επιζήμιων γΓαυτόν αποτελεσμάτων από την άσκηση του, εξ άλλου έτσι προστατεύεται ο διάδικος από τυχόν υπερβάσεις του πληρεξουσίου του (Α.Π. 1419/84). Σε περίπτωση που ασκηθεί ένα ένδικο μέσο με πληρεξούσιο πρώτα ερευνάται η νομότυπη άσκηση αυτού, δηλ. αν ο πληρεξούσιος που το άσκησε είχε την σχετική δυνατότητα να το ασκήσει, και σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει τότε ερευνάται αν αυτό ασκήθηκε εμπρόθεσμα. Τέλος, με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ αν το ένδικο μέσο (και η αναίρεση) ασκήθηκε, εκτός των άλλων, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται στον νόμο για την άσκηση του, αυτό κηρύσσεται από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή δικαστήριο σε συμβούλιο απαράδεκτο. III) Η παραπάνω αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε από την δικηγόρο Μαριάννα Παπαδάκη ενώπιον του Γραμματέα Ποινικού Τμήματος Εφετείου Πειραιώς, που συνέταξε την 93/2009 έκθεση του, σύμφωνα με την από 20-11-2009 εξουσιοδότηση τομ κατηγορουμένου προς αυτήν, το οποίο προσεκόμισε και επισυνάφθηκε. Στο πληρεξούσιο όμως αυτό δεν προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη, έστω κατά τα γενικά χαρακτηριστικά της, ούτε μνημονεύεται η απόφαση κατά της οποίας ο κατηγορούμενος ητείτο την αναίρεση αφού αναφέρεται: "όπως καταθέσει αίτηση αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο ενώπιον του Εφετείου Πειραιώς και παραστεί κατά την συζήτηση αυτής".Έτσι όμως η ανωτέρω αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και πρέπει το Δικαστήριο Σας σε Συμβούλιο σύμφωνα με το αρ. 476 ΚΠΔ: α) να απορρίψει αυτή ως απαράδεκτη β) να διατάξει την εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως και γ) να επιβάλλει στον αναιρεσείοντα (αρ. 583 παρ. 1 ΚΠΔ ως αντικ. από αρ. 55 παρ. 1 Ν. 3160/2003 και αρ. 3 Ν. 663/77, όπως αντ. από το άρ. 18 Ν. 969/79 και τις 134423/92 και 58553/2006 Α.Υ. Οικ/κών και Δικ/σύνης) τα σχετικά δικαστικά έξοδα εκ 220 Ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς α) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η υπ'αρ. 93/2009 αναιρέσεως του ... κατά της 1295/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς. β) Να διαταχθεί η εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως. γ) Να επιβληθούν τα εκ 220 Ευρώ δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος-Εμμάνουήλ Παπαδάκης"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 465 παρ. 1 του ΚΠΔ " ο διάδικος μπορεί να ασκήσει το ένδικο μέσο που του ανήκει, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 1. Το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο του, προσαρτάται στη σχετική έκθεση...... Από τις διατάξεις αυτές, συνδυαζόμενες με εκείνες των άρθρων 42 παρ. 2 και 96 παρ.2 του ίδιου κώδικα, προκύπτει με σαφήνεια ότι , στο πληρεξούσιο έγγραφο που επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην έκθεση για το ένδικο μέσο, όταν αυτό ασκείται δια πληρεξουσίου, πρέπει να προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη, έστω και κατά τα γενικά χαρακτηριστικά της ή κατά τη γενική, σύμφωνα με το ποινικό νόμο ορολογία της, την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα και να αναφέρεται η απόφαση , κατά της οποίας παρέχεται η πληρεξουσιότητα για την άσκηση του ενδίκου μέσου. Εξ άλλου, από τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του ΚΠΔ προκύπτει ότι , αν το ένδικο μέσο ( και η αναίρεση) ασκήθηκε( μεταξύ άλλων περιπτώσεων) χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο για την άσκηση του, κηρύσσεται από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή δικαστήριο σε συμβούλιο απαράδεκτο.
Στην προκειμένη περίπτωση, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου ... κατά της υπ' αριθμ. 1295/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς , με την οποία κηρύχθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριάντα (30) μηνών για σωματική βλάβη από αμέλεια, ασκήθηκε δια της φερομένης πληρεξουσίου του δικηγόρου Αθηνών Μαριάννας Παπαδάκη, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη στην αίτηση η από 20/11/2009 εξουσιοδότηση του κατηγορουμένου προς αυτήν. Στην εξουσιοδότηση όμως αυτή δεν αναφέρεται , ούτε η αξιόποινη πράξη την οποία αφορά, έστω κατά τα γενικά χαρακτηριστικά της, αλλά ούτε και η απόφαση κατά της οποίας παρέχεται η πληρεξουσιότητα για την άσκηση αναίρεσης. Ετσι όμως η αναίρεση ασκήθηκε χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο και είναι εκ τούτου απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί, καταδικασθεί δε ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα( άρθρο 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 23/11/2009 αίτηση του ... για αναίρεση της υπ' 1295/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι(220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαρτίου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή