Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 919 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Δήμοι, Δημαρχιακή επιτροπή.
Περίληψη:
Κατά τα άρθρα 103 παρ. 2 εδ. στ και παρ. 3 εδ α, 86 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 περί "Κυρώσεως Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", που ίσχυε κατά το χρόνο ασκήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως (25 παρ. 2 Εισ. Ν, Κ.Πολ.Δ.) για την άσκηση αναίρεσης από το Δήμο, πρέπει να προσκομίζεται άδεια της Νομαρχιακής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου και του που πρέπει να προσκομίζεται κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως και μπορεί να ληφθεί και μετά την άσκησή της, ως εγκριτική. Κατά το άρθρο 73 Κ.Πολ.Δ η έλλειψη των διαδικαστικών προϋποθέσεων ερευνάται αυτεπαγγέλτως.
Αριθμός 919/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Σίδερη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Ρουμπή, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ευγενία Προγάκη, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 8 Ιανουαρίου 2014, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος - καθού η κλήση: Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Παπάγου Αττικής, που εδρεύει στο … και εκπροσωπείται νόμιμα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Γεωργακόπουλο, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.
Του αναιρεσιβλήτου - καλούντος: Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία "Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος" (ΑΟΟΑ), που εδρεύει στου Παπάγου Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Βασίλειο Κοσμόπουλο, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.
Των αναιρεσιβλήτων - καθών η κλήση: 1)"Ταμείου Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΤΑΣ) πρώην "Ταμείου Αλληλοβοηθείας Στρατού Ξηράς" (ΤΑΣΞ) αποτελούντος ήδη "Ειδικού Λογαριασμού του Μετοχικού Ταμείου Στρατού" που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από το "Μετοχικό Ταμείο Στρατού", ως καθολικού αυτού διαδόχου, και 3) Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία "Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)" που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, τα οποία εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Μαρία Κουκουζέλη.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 30/11/2001 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος και την από 13/1/2003 πρόσθετη παρέμβαση προσώπων που δεν είναι διάδικοι στη δίκη αυτή, που κατατέθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και συνεκδικάστηκαν. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 1396/2004 του ίδιου Δικαστηρίου και 5759/2008 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζήτησε ο αναιρεσείων Δήμος με την από 9/2/2009 αίτηση και τους από 6/12/2010 προσθέτους λόγους του. Κατά τη δικάσιμο της 20/2/2013 η υπόθεση ματαιώθηκε και την επαναφέρει το καλόν ΝΠΔΔ με την από 1/4/2013 κλήση του.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η Εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Ευγενία Προγάκη ανέγνωσε την από 11/2/2011 έκθεση του κωλυομένου να μετάσχει στη σύνθεση Αρεοπαγίτη και ήδη Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Σπυρίδωνα Μιτσιάλη, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της από 9/2/2009 αίτησης και των από 6/12/2010 πρόσθετων λόγων αναίρεσης για αναίρεση της υπ' αρ. 5759/2008 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
Η πληρεξούσια των 2ου και 3ου των αναιρεσιβλήτων ζήτησε την απόρριψη της αίτησης και των προσθέτων λόγων καθώς και την καταδίκη του αντιδίκου τους στη δικαστική δαπάνη τους.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή στις παρακάτω διατάξεις του Ν. 3463/2006 "Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", που κατά τη διαχρονικού δικαίου διάταξη του άρθρου 25 παρ. 2 του ΕισΝ Κ.Πολ.Δικ., ίσχυε κατά τον κρίσιμο, στην προκειμένη περίπτωση, χρόνο άσκησης της αίτησης αναίρεσης (12.2.2009)-ΑΠ 842/20123- ορίζονται τα εξής: α)Η Δημαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων (άρθρο 103 παρ. 2 εδ. στ), β)για τις περιπτώσεις στ'.....της προηγούμενης παραγράφου η απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης (άρθρο 103 παρ.3 εδ. α) και γ)όταν δημιουργείται άμεσος ή προφανής κίνδυνος ή απειλείται ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή, ο δήμαρχος μπορεί να λάβει μέτρα για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δημαρχιακής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την πρώτη συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (άρθρο 86 παρ. 2). Από τις εκτεθείσες διατάξεις σαφώς προκύπτει, ότι για το τυπικά δεκτό, εκτός άλλων κατά του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως από το Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, απαιτείται απαραιτήτως η ύπαρξη άδειας της Νομαρχιακής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται με απόφαση αυτής, επί της άδειας δε αυτής θεμελιώνεται και η αντιπροσωπευτική εξουσία του Δημάρχου για τη διεξαγωγή της δίκης ως αντιπροσώπου του Δήμου. Η άδεια αυτή, νομίμως λαμβάνεται και μετά την άσκηση της αίτησης και μέχρι τη συζήτησή της, εγκρινομένης με αυτή της αίτησης που έχει ήδη ασκηθεί, πρέπει δε να προσκομίζεται κατά τη συζήτηση της αίτησης. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ΚΠολΔικ, η έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋποθέσεως ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, γιατί η τήρηση της διατάξεως του άρθρου 103 παρ.2 εδ. στ' του Ν. 3463/2006, που αποσκοπεί στην όσο το δυνατό αποτροπή διεξαγωγής ανώφελων δικών, ανάγεται στη δημόσια τάξη. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Δήμος Παπάγου Αττικής, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού, άσκησε (στις 12.9.2009) την από 9.2.2009 αίτηση αναιρέσεως και (στις 10.12.2010) τους από 6.12.2010 προσθέτους λόγους κατά της υπ' αριθμ. 5759/2008 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, πλην όμως για την παραδεκτή άσκηση αυτής δεν προσκομίζει απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου, η οποία να του παρέχει την άδεια ασκήσεως του ενδίκου αυτού μέσου ή να εγκρίνει την άσκησή του. Ενόψει της ελλείψεως αυτής η συζήτηση της υποθέσεως πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη τη συζήτηση της από 9.2.2009 αιτήσεως του Δήμου Παπάγου Αττικής και των από 6.12.2010 προσθέτων λόγων, για αναίρεση της υπ' αριθ. 5759/2008 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, την 1 Απριλίου 2014.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, την 30 Απριλίου 2014.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ .

<< Επιστροφή