Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1870 / 2007    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Σημαντικά αίτια, Αναβολή συζήτησης.
Περίληψη:
Αναβάλλει την εκδίκαση προκειμένου να δικαστεί από σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετέχει ορισμένος αρεοπαγίτης. Σημαντικό αίτιο αναβολής είναι και το κώλυμα συμμετοχής του δικαστή στην εκδίκαση της αναιρέσεως, όχι μόνον όταν έχει συμμετάσχει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, αλλά και σε στάδιο προγενέστερο εκείνης, εάν έχει ήδη εκφράσει γνώμη, όπως όταν έχει συμπράξει στην απόφαση αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις, προκειμένου να διατυπωθεί το ακριβές ιατρικού πιστοποιητικού (νοσηλείας), στο οποίο αφορά ο λόγος αναιρέσεως


Αριθμός 1870/2007

Το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου

E' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Σεπτεμβρίου 2007, με τη παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2776/2006 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με κατηγορούμενο τον X1, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Βλάχο και πολιτικώς ενάγουσα την ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία "INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία στο ακροατήριο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Αριστομένης Τζανετής.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 45/21-12-2006 έκθεση αναιρέσεώς του, που συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 2035/2006.

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τους πληρεξουσίους των διαδίκων, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 349 παρ. 1 εδ. α-γ ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά το ν. 3346/17-6-2005 (άρθρο 16), το δικαστήριο μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση. Μπορεί επίσης για τον λόγο αυτό να διατάξει την διακοπή της δίκης ή της συνεδρίασης πριν αρχίσει η συζήτηση της υποθέσεως. Η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιμο, εκτός αν ειδικοί λόγοι που αναφέρονται στην απόφαση του δικαστηρίου ή του συμβουλίου, δεν την επιτρέπουν. Ως σημαντικά αίτια, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως είναι, μεταξύ άλλων, και το κώλυμα συμμετοχής του δικαστού στην εκδίκαση της αναιρέσεως, όχι μόνον όταν έχει συμμετάσχει στην έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως (άρθρο 14 παρ. 3 Κ.Π.Δ.), αλλά και σε στάδιο προγενέστερο εκείνης, μετά το οποίον εξεδόθη αυτή, αφού είναι δυνατόν να μή κρίνει κατά τρόπον, ανεπηρέαστον. Η ύπαρξη αντικειμενικού δικαστού αποτελεί ειδικότερη έκφραση της γενικότερης αρχής του Κράτους δικαίου, που απορρέει από το Σύνταγμα και τις καθιερούμενες απ' αυτή εγγυήσεις υπέρ του πολίτη, ο οποίος έχει αξίωση να δικάζεται από αντικειμενικό δικαστή. Άλλωστε το δικαίωμα εξαιρέσεως πρέπει να θεωρηθεί ότι θεμελιώνεται στο άρθρο 6 της Συμβάσεως της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το οποίο "κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικαστεί η υπόθεσή του, δίκαια δημόσια και μέσα σε λογική προθεσμία από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστή, που λειτουργώντας νόμιμα, θα αποφασίσει είτε για τις αμφισβητήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αστικής φύσεως είτε για το βάσιμο κάθε κατηγορίας εναντίον του ποινικής φύσεως". Στην προκειμένη περίπτωση, μετά την συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά της υπ' αριθμ. 2776/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, προέκυψεν ότι η εκ των μελών της παρούσης συνθέσεως Βιολέττα Κυτέα Αρεοπαγίτης, πρό της εκδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, είχεν ασχοληθεί με την κατά του Χ1 κατηγορία. Ειδικότερα, κατά την δικάσιμο της 9-5-2005, το πρώτον εισήχθη η δικογραφία κατά του Χ1 για απόπειρα κακουργηματικής απάτης κατ' εξακολούθηση. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, υπό την προεδρίαν της άνω Αρεοπαγίτου, τότε προεδρευούσης Εφέτου, μετά την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας και την ανάγνωση των εγγράφων, εν όψει της απουσίας του μάρτυρος ....., υπαλλήλου του ΕΚΑΒ, ανέβαλε την υπόθεση δια κρείσσονας αποδείξεις, προκειμένου ούτος να προσέλθει και διευκρινίσει εάν είναι πράγματι ο Χ1 που μετεφέρθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εις τον Ευαγγελισμόν την 23-3-1997, διότι εις το ημερήσιο δελτίο αυτού ανεγράφετο άλλο όνομα, ο δε "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", εις το από 8-4-1997 πιστοποιητικό νοσηλείας, βεβαιώνει ότι ο ανωτέρω Χ1 την άνω ημερομηνοχρονολογία ενοσηλεύθη εκεί, εξέδωσε δε (το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων) την υπ' αριθμ. 1521/2005 απόφασή του με εγκαλούσα εταιρία την "ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ". Μετά ταύτα και λαμβανομένου υπ' όψη ότι είς λόγος αναιρέσεως αναφέρεται εις το από 8-4-1997 ως άνω πιστοποιητικόν και το οποίον, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλομένης αποφάσεως, το εκδόσαν αυτή δικαστήριο έλαβε υπ' όψη του και συνεκτίμησε, μόνον ως προς την μεταφορά του εκεί και όχι ως προς τα τραύματα του κατηγορουμένου Χ1, συντρέχει νόμιμος λόγος αναβολής εκδικάσεως της προκειμένης υποθέσεως σε άλλη δικάσιμο που θα ορίσει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δικασθεί αυτή από σύνθεση χωρίς τη συμμετοχή της ως άνω Αρεοπαγίτου.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Αναβάλλει την εκδίκαση της από 21 Δεκεμβρίου 2006 αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κατά της υπ' αριθμ. 2776/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, σε άλλη δικάσιμο που θα ορίσει ούτος, προκειμένου να δικασθεί από σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετέχει η Αρεοπαγίτης Βιολέττα Κυτέα.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε, στην Αθήνα, στις 12 Οκτωβρίου 2007. Και,
Δημοσιεύθηκε, στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή