Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 884 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Βούλευμα παραπεμπτικό, Πλαστογραφία, Ηθική αυτουργία, Ψευδής καταμήνυση, Ψευδορκία μάρτυρα.
Περίληψη:
Παραπεμπτικό βούλευμα για πλαστογραφία κατά συναυτουργία, ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και για ηθική αυτουργία σ’ αυτές. Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης ως στρεφόμενη κατά βουλεύματος, που παραπέμπει σε ακροατήριο για τις παραπάνω τιμωρούμενες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος.
Αριθμός 884/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Στ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα - Εισηγήτρια και Ανδρέα Τσόλια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Φεβρουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για τις αιτήσεις των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1) ...., κατοίκου ... και 2) ..., κατοίκου ...., που δεν παρέστησαν στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 2605/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 6 Οκτωβρίου 2008 και 7 Οκτωβρίου 2008 αιτήσεις τους αναιρέσεως, αντίστοιχα, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1585/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φωτίου Μακρή με αριθμό 521/12.11.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"1-Εισάγω ενώπιόν σας, κατά τα άρθρα 476 και 513 παρ. 1 εδ. α' ΚΠΔ, τις 1) της 2/7-10-08 και 2) της 1/6-10-08 αιτήσεις αναιρέσεως των κατηγορουμένων 1) ...., και 2) ...., αντίστοιχα, κατοίκων ...., κατά του 2605/08 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμ/κών Αθηνών, το οποίο τους παραπέμπει ενώπιον του Τριμελούς Πλημμ/κείου Αθηνών αμφοτέρους για πλαστογραφία κατά συναυτουργία και επιπλέον τον πρώτο μεν για πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση, ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα, τον δεύτερο δε για ηθική σ' αυτές αυτουργία, [άρθρα 46 παρ. 1α, 224 παρ. 1, 2, 229 παρ. 1 και 216 παρ. 1, 2 ΠΚ], και εκθέτω τα ακόλουθα:
2.Από τη διάταξη του άρθρου 482 παρ. 1 εδ. α' του Κ.Π.Δ., όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 3160/2003, προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα αναιρέσεως του παραπεμπτικού βουλεύματος, μόνον εφόσον αυτός παραπέμπεται στο ακροατήριο για κακούργημα και όχι για πλημμέλημα, ένα ή περισσότερα. Εξάλλου, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, όταν το ένδικο μέσο και η αναίρεση, ασκήθηκε μεταξύ άλλων περιπτώσεων και εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται, το αρμόδιο να κρίνει επ` αυτού Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε Συμβούλιο), κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση του προσβληθέντος βουλεύματος ή απόφασης [ΑΠ.884/2006].
Στην προκείμενη περίπτωση, το προσβαλλόμενο 2605/08 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμ/κών Αθηνών, παραπέμπει τους κατηγορουμένους- αναιρεσείοντες ενώπιον του Τριμελούς Πλημμ/κείου Αθηνών αμφοτέρους για πλαστογραφία κατά συναυτουργία και επιπλέον τον πρώτο μεν για πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση, ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα, το δεύτερο δε για ηθική σ' αυτές αυτουργία, [άρθρα 46 παρ. 1α, 224 παρ.1, 2, 229 παρ. 1 και 216 παρ. 1, 2 ΠΚ]. Κατά του παραπεμπτικού αυτού βουλεύματος οι κατηγορούμενοι δεν είχαν δικαίωμα αναιρέσεως, αφού αυτοί παραπέμπονταν για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα. Επομένως οι κρινόμενες αιτήσεις αναιρέσεως, στρεφόμενες κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται από αυτούς σε αναίρεση, είναι απαράδεκτες. 3-Το αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης. Κατά το άρθρο 309 παρ. 2 του ΚΠΔ, το οποίο επίσης εφαρμόζεται αναλόγως και κατά τη διαδικασία ενώπιον του συμβουλίου εφετών (άρθρ. 316 παρ. 2), "το συμβούλιο, με αίτηση ενός από τους διαδίκους, είναι υποχρεωμένο να διατάσσει την εμφάνισή τους ενώπιόν του, με την παρουσία και του εισαγγελέα, για να δώσουν κάθε διευκρίνιση... Τότε μόνο είναι δυνατό να απορρίψει την αίτηση για εμφάνιση, όταν συντρέχουν ορισμένοι λόγοι που αναφέρονται ειδικά στο βούλευμα". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι το αναγνωριζόμενο στο άρθρο 309 παρ.2 ΚΠΔ δικαίωμα εμφάνισης του κατηγορουμένου στο συμβούλιο περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που το Συμβούλιο αποφασίζει για την ουσία της κατηγορίας, [Μπάκας ΠΧΡ. ΛΖ/484, Μαργαριτης Υπερ. 91/861], ή, οσάκις επιλαμβάνεται κατόπιν ασκήσεως ενδίκου μέσου και εξετάζει την ουσιαστική βασιμότητα των λόγων του ενδίκου μέσου, πράγμα που προϋποθέτει την παραδεκτή άσκησή του, [άρθρο 485 παρ. 1, 3 ΚΠΔ], και δεν επεκτείνεται και σε άλλες περιπτώσεις που το συμβούλιο αποφασίζει γι' άλλα ζητήματα, [ΑΠ. 1674/03 ΠΡ. ΛΟΓ 03/1896].
Στην προκειμένη περίπτωση το αίτημα του πρώτου κατηγορουμένου-αναιρεσείοντος .....για εμφάνιση στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου κατά την εξέταση της αιτήσεως αναιρέσεως κατά του αναιρεσειβαλλόμενου βουλεύματος είναι απορριπτέο ως απαράδεκτο, διότι το Συμβούλιο πρόκειται θα περιορισθεί να εξετάσει μόνο το τυπικά παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως.
4-Κατ' ακολουθία, το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε συμβούλιο επιβάλλεται το μεν να απορρίψει ως απαράδεκτες τις αιτήσεις αναιρέσεως των κατηγορουμένων, καθώς και την από 7-10-08 αίτηση του πρώτου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, το δε να καταδικάσει τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα των 220 Ε,[άρθρα 476 παρ.1 και 583 παρ.1 ΚΠΔ].

ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Α-Να απορριφθούν ως απαράδεκτες οι 2/7-10-08 και 1/6-10-08 αιτήσεις αναιρέσεως των κατηγορουμένων 1) ...., και 2) ....., αντίστοιχα, κατοίκων ...., κατά του 2605/08 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμ/κών Αθηνών,
Β-Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 7-10-08 αίτηση του πρώτου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, και
Γ-Να καταδικασθούν οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα των 220 Ε.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Φώτιος Μακρής"

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Οι από 7/10/2008 και 6/10/2008 αιτήσεις αναίρεσης του .... και του .... κατά του 2605/2008 βουλεύματος πρέπει να συνεκδικασθούν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας.
Από τη διάταξη του άρθρου 482 παρ. 1 εδ. α' του Κ.Π.Δ., όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 3160/2003, προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα αναιρέσεως του παραπεμπτικού βουλεύματος, μόνον εφόσον αυτός παραπέμπεται στο ακροατήριο για κακούργημα και όχι για πλημμέλημα, ένα ή περισσότερα. Εξάλλου, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, όταν το ένδικο μέσο και η αναίρεση, ασκήθηκε μεταξύ άλλων περιπτώσεων και εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται, το αρμόδιο να κρίνει επ' αυτού Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε Συμβούλιο), κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση του προσβληθέντος βουλεύματος ή απόφασης. Στην προκείμενη περίπτωση, με το προσβαλλόμενο υπ' αριθμό 2605/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι παραπέμπονταν στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών προκειμένου να δικαστούν για τις αξιόποινες πράξεις και οι δύο της πλαστογραφίας κατά συναυτουργία, επί πλέον ο μεν πρώτος της πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση, ψευδούς καταμήνυσης και ψευδορκίας μάρτυρα, ο δε δεύτερος της ηθικής αυτουργίας στις παραπάνω πράξεις του πρώτου. Οι παραπάνω αξιόποινες πράξεις τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 224 παρ. 1, 2, 229 παρ. 1 και 216 παρ. 1, 2 Π.Κ. Είναι συνεπώς απαράδεκτες οι κρινόμενες αιτήσεις αναίρεσης, εφόσον στρέφονται κατά βουλεύματος το οποίο δεν υπόκειται σε αναίρεση και ως τέτοιες πρέπει ν' απορριφθούν και να καταδικασθούν οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 του Κ.Π.Δ.). Σημειώνεται ότι ως απαράδεκτο πρέπει να απορριφθεί και το αίτημα του πρώτου αναιρεσείοντα ..... για εμφάνισή του στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για παροχή διευκρινήσεων επί της αιτήσεώς του, δεδομένου ότι η αυτοπρόσωπη εμφάνιση προϋποθέτει άσκηση παραδεκτού ενδίκου μέσου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 476 § 1 και 485 § 1 και 3 Κ.Π.Δ.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει α) την από 7-10-2008 αίτηση του .....και β) την από 6/10/2008 αίτηση του ......, για αναίρεση του 2605/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών.
Απορρίπτει την από 7-10-2008 αίτηση του πρώτου από αυτούς για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Και
Καταδικάζει καθένα από τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2009.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή