Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1179 / 2016    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη, Έξοδα.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντος και έξοδα.

Αριθμός 1179/2016

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα και Νικόλαο Τσάκο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Μαΐου 2016, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης Τ. Χ. του Ν., κατοίκου ... που δεν παρέστη στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της υπ’ αριθμ. 952/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηλείας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 13 Ιουλίου 2015 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 791/2015.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδ. γ’ του ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 514 εδ. α’ του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση του απορρίπτεται. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 515 παρ.1 ΚΠΔ προκύπτει, ότι σε περίπτωση που αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν κατ’ αυτήν χωρίς κλήτευση, ακόμα και αν δεν ήταν παρόντες κατά τη δημοσίευση της αναβλητικής αποφάσεως. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό και προς εκείνη της παραγράφου 3 του άρθρου 513 προκύπτει ότι αν, κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, δεν εμφανισθεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου, ο αιτών την αναίρεση ή δεν εμφανισθεί προσηκόντως με συνήγορο, αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 του ΚΠΔ και πριν από την προθεσμία που ορίζει το άρθρο 166 του ίδιου Κώδικα, για να παραστεί, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται και καταδικάζεται ο αναιρεσείων, κατά το άρθρο 583 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα στα δικαστικά έξοδα.
Στην προκειμένη περίπτωση από το περιεχόμενο του από 18.9.2015 αποδεικτικού επιδόσεως, της Ε. Ε. Επιμελήτριας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας, προκύπτει ότι επιδόθηκε στην αναιρεσείουσα, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 155 παρ. 1 του ίδιου παραπάνω Κώδικα η υπ’ αριθμ. 791/1.9.2015 κλήση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για να παραστεί με συνήγορο στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού κατά τη δικάσιμο της 20.1.2016 κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας αποφάσεως συνεδρίαση (ΑΠ 157/2016), προκειμένου να υποστηρίξει την κρινόμενη αίτηση, περί αναιρέσεως της 952/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου.
Συνεπώς, εφόσον η αναιρεσείουσα δεν εμφανίσθηκε καθόλου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν εκφωνήθηκε το ονοματεπώνυμό της κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν σε βάρος της τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από υπ’ αριθμ. 1 από 13.7.2015 αίτηση της Τ. Χ. του Ν., για αναίρεση της υπ’ αριθμ.952/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου.
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 25 Μαΐου 2016.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, την 1η Ιουνίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή