Δελτία Τύπου

11/05/2023
Θέμα:
Απόφαση 4/2023 Πολιτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

 

Περίληψη: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων. Συνταγματικότητα υπαγωγής των βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων του Ν 3869/2010. Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α΄ του Ν 3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το Ν 4336/2015, με τον οποίο εντάχθηκαν στο Ν 3869/2010 και οι βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, που τις επιβαρύνουν, είναι συμβατή με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος.  .

11/05/2023
Θέμα:
Απόφαση 3/2023 Πολιτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (Πιλοτική Δίκη).

 

Περίληψη: Υπαγωγή δανειολήπτη φυσικού προσώπου, υπέρ του οποίου έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο, στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 3869/2010- ευθύνη εγγυητή Ελληνικού Δημοσίου έναντι των πιστωτών. Ο περιορισμός ή η πλήρης εξάλειψη της κύριας οφειλής φυσικού προσώπου, ως αποτέλεσμα δικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ αυτού και των πιστωτών, κατ’ άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 3869/2010 ή, σε περίπτωση αποτυχίας του, ως συνέπεια ρύθμισης με δικαστική απόφαση, κατ’ άρθρα 8 και 11 του ίδιου νόμου, δεν επιφέρει αντίστοιχα περιορισμό ή εξάλειψη της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου για την οφειλή αυτή έναντι των πιστωτών.

21/02/2023
Θέμα:
Απόφαση 1/2023 Πολιτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

 

Περίληψη: Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Κατά την παράλληλη και συνδυαστική εφαρμογή των Ν. 4354/2015 και Ν. 3156/2003, οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π) έχουν την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015, προς άσκηση κάθε ένδικου βοηθήματος και κάθε άλλης δικαστικής ενέργειας προς είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από το ειδικότερο νομικό πλαίσιο, με βάση το οποίο συντελείται η μεταβίβαση των υπό διαχείριση απαιτήσεων, δηλαδή ακόμη και όταν η μεταβίβαση των απαιτήσεων και η ανάθεση της διαχείρισής τους στις εν λόγω εταιρείες συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 για την τιτλοποίηση των απαιτήσεων.

06/10/2022
Θέμα:
Αποφάσεις 1024/2022 και 1319/2022 του A1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

 

Περίληψη: Απόφαση 1024/2022. Η παράλειψη ενημέρωσης του πελάτη πιστωτικού ιδρύματος επενδυτή για κινδύνους από επένδυση σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έγινε στις 11-3-2010, δεν συνδέεται με πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια με τη ζημία που υπέστη ο επενδυτής λόγω της υποχρεωτικής βάσει του νόμου 4050/2012 και της ΠΥΣ 5/2012 αντικατάστασης των ομολόγων αυτών με άλλα μικρότερης αξίας και μεγαλύτερης διάρκειας. Η σχετική επενδυτική συμβουλή δεν ήταν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ικανή, ούτε μπορούσε αντικειμενικά και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων να επιφέρει το ζημιογόνο αποτέλεσμα, που επήλθε τον Φεβρουάριο του 2012, χωρίς τη μεσολάβηση της ανωτέρω νομοθετικής παρεμβάσεως και της βάσει αυτής εκδοθείσας Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτές αποτελούσαν περιστατικά κείμενα εκτός της συνηθισμένης και κανονικής πορείας των πραγμάτων ως γεγονότα εντελώς έκτακτα, εξαιρετικά, χωρίς ανάλογο μέχρι τότε προηγούμενο στην ελληνική έννομη τάξη. ...

 

03/08/2022
Θέμα:
Απόφαση 1181/2022 του A2΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

 

Περίληψη: Με το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015, που άρχισε να ισχύει από την 1/1/2016, στα πλαίσια της νέας τακτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια δίκη, που θεσπίστηκε με τον νόμο αυτόν, τροποποιήθηκε και το άρθρο 215 παρ. 2 ΚΠολΔ και ορίστηκε προθεσμία ενεργείας του ενάγοντος, ο οποίος υποχρεούται πλέον να επιδώσει την αγωγή του στον εναγόμενο μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία από την κατάθεσή της, η οποία προθεσμία, εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής είναι 60 ημέρες, ενώ ορίστηκε επίσης ότι, αν ο ενάγων δεν επιδώσει την αγωγή του μέσα στην προθεσμία αυτή, τότε η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα. ...

 

13/05/2022
Θέμα:
Ο χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών από υπαλλήλους άλλων κλάδων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εκτός των ειδικών κλάδων πληροφορικής, δεν γεννά αξίωσή τους από αδικαιολόγητο πλουτισμό.

 

5/2021 της Πλήρους Πολιτικής Ολομέλειας

Περίληψη: Το επίδομα πληροφορικής προβλέπεται για τους ειδικευμένους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ανήκουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής, υπηρετούν κατά πλήρες ωράριο σε νομοθετημένες υπηρεσίες, διευθύνσεις, τμήματα ή κέντρα πληροφορικής και κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται στο π.δ. 194/1988 (ήδη π.δ. 50/2001), για όσο διάστημα απασχολούνται πλήρως και αποκλειστικά στις υπηρεσίες για τις οποίες έχει προβλεφθεί η ειδική θέση, ενώ προβλέπεται ρητά ότι αυτό δεν καταβάλλεται σε άλλες ειδικότητες, όπως στους υπαλλήλους που είναι απλοί χρήστες Η/Υ (άρθ. 8 ν. 2470/1997, 8 παρ. 8 ν. 3205/2003). ...

 

29/09/2021
Θέμα:
820/2021 απόφαση του A1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

 

Περιληπτική ενημέρωση για την έκδοση της 820/2021 απόφασης του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία υποβάλλεται προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την πρόδηλη ή μη αντίθεση στην ενωσιακή δημόσια τάξη διαταγών Αγγλικού Δικαστηρίου, που επιδικάζουν αποζημιώσεις για έξοδα δικών επί αγωγών, οι οποίες ασκήθηκαν στα ελληνικά δικαστήρια και εκκρεμούν ενώπιον αυτών, με την αιτιολογία της έλλειψης διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων, ζήτημα που παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον ως προς την εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε.

22/09/2021
Θέμα:
840/2021 απόφαση του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

 

Περιληπτική ενημέρωση για την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης κατά της αποφάσεως του Εφετείου Θράκης, που απέρριψε την αίτηση του σωματείου «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» για ανάκληση της αποφάσεως, η οποία διέταξε τη διάλυσή του, ενόψει του σκοπού του σωματείου αυτού, που αντίκειται στην εγχώρια έννομη τάξη και είναι παράνομος, ενώ δι΄ αυτού επιχειρείται εμμέσως αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης και πλήττεται η ειρηνική και αρμονική συμβίωση των πολιτών της περιοχής.

08/07/2021
Θέμα:
Δύο διαδοχικές μειώσεις αποδοχών υπαλλήλων ευρύτερου δημόσιου τομέα βάσει των νόμων 4024/2011 και 4093/2012. Οι μειώσεις αυτές δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Πρόσθετη παρέμβαση δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών ενώσεων.

 

1/2021 της Πλήρους Πολιτικής Ολομέλειας

Περίληψη: Πρόσθετη παρέμβαση παραδεκτώς ασκείται για πρώτη φορά ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Έννομο συμφέρον προς άσκησή της δεν μπορεί να θεμελιωθεί στο γεγονός ότι πρόκειται να λυθεί νομικό ζήτημα που θα ωφελήσει ή θα βλάψει τον παρεμβαίνοντα σε άλλη εκκρεμή ή μελλοντική δίκη ...

 

08/07/2021
Θέμα:
Συμβάσεις μεταξύ ΤΕΙ και προσώπων, που προσλαμβάνονται για ένα διδακτικό έτος ή εξάμηνο προς παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου, δεν αποτελούν συμβάσεις παροχής εξαρτημένης εργασίας και καλύπτουν έκτακτες ανάγκες των ΤΕΙ, ακόμη κι αν καταρτισθούν κατ΄ επανάληψη.

 

3/2021 απόφαση Πλήρους Πολιτικής Ολομέλειας Αρείου Πάγου

Περίληψη: Κύριο διακριτικό γνώρισμα της σχέσης εξαρτημένης εργασίας αποτελεί η ιδιαίτερη ποιότητα της δέσμευσης και εξάρτησης του εργαζομένου, ώστε να δικαιολογείται η ειδική προστασία του από το εργατικό δίκαιο. Επί συνάψεως αλλεπάλληλων συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, εάν δεν δικαιολογείται η συμφωνηθείσα περιορισμένη διάρκεια αυτών, θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. ...

 

08/07/2021
Θέμα:
Νομιμότητα, βάσει των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αξιώσεων ανέργων, που απασχολήθηκαν σε νοσοκομεία σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος εργασιακής εμπειρίας (stage), όταν οι σχετικές συμβάσεις πληρούν τα στοιχεία άκυρων συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας

 

4/ 2021 απόφαση Πλήρους Πολιτικής Ολομέλειας

Περίληψη: Η απόφαση αφορά το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της νομιμότητας της επικουρικής βάσης αγωγής από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό σε περίπτωση απασχόλησης από τον οικείο δημόσιο φορέα, με άκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, του προσλαμβανόμενου ανέργου σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος εργασιακής εμπειρίας. ...

 

03/06/2021
Θέμα:
Επαναπροσδιορισμός ή μη της ποινής όταν μετά το αμετάκλητο της καταδικαστικής απόφασης άρχισε να ισχύει επιεικέστερος νόμος

 

4/2021 απόφαση Α΄ Τακτικής Ποινικής Ολομέλειας Αρείου Πάγου 4/2021

Περίληψη: Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του νέου Ποινικού Κώδικα (ΝΠΚ), που ισχύει από 1-7-2019...

 

03/06/2021
Θέμα:
Πορεία της υπόθεσης για τις ανθρωποκτονίες ειδικών φρουρών μετά από ληστεία περιπτέρου στις Αχαρνές Αττικής κατά το έτος 2011

 

432/2021 απόφαση του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου

Περίληψη: Με την 432/2021 απόφαση του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου...