<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β1
1)
8/2018  
2)
9/2018  
3)
10/2018  
4)
11/2018  
5)
12/2018  
6)
22/2018  
7)
23/2018  
8)
24/2018  
9)
25/2018  
10)
27/2018  
11)
28/2018  
12)
77/2018  
13)
88/2018  
14)
89/2018  
15)
90/2018  
16)
91/2018  
17)
92/2018  
18)
164/2018  
19)
165/2018  
20)
166/2018  
21)
167/2018  
22)
205/2018  
23)
206/2018  
24)
207/2018  
25)
214/2018  
26)
215/2018  
27)
216/2018  
28)
217/2018  
29)
218/2018  
30)
219/2018  
31)
220/2018  
32)
279/2018  
33)
280/2018  
34)
281/2018  
35)
282/2018  
36)
284/2018  
37)
285/2018  
38)
372/2018  
39)
373/2018  
40)
374/2018  
41)
375/2018  
42)
408/2018  
43)
409/2018  
44)
410/2018  
45)
411/2018  
46)
412/2018  
47)
447/2018  
48)
465/2018  
49)
473/2018  
50)
505/2018  
51)
506/2018  
52)
507/2018  
53)
508/2018  
54)
539/2018  
55)
540/2018  
56)
541/2018  
57)
542/2018  
58)
556/2018  
59)
557/2018  
60)
558/2018  
61)
559/2018  
62)
560/2018  
63)
651/2018  
64)
652/2018  
65)
653/2018  
66)
654/2018  
67)
655/2018  
68)
656/2018  
69)
657/2018  
70)
658/2018  
71)
680/2018  
72)
681/2018  
73)
682/2018  
74)
683/2018  
75)
684/2018  
76)
685/2018  
77)
697/2018  
78)
698/2018  
79)
699/2018  
80)
700/2018  
81)
701/2018  
82)
713/2018  
83)
714/2018  
84)
715/2018  
85)
720/2018  
86)
722/2018  
87)
723/2018  
88)
769/2018  
89)
770/2018  
90)
771/2018  
91)
772/2018  
92)
773/2018  
93)
774/2018  
94)
803/2018  
95)
804/2018  
96)
805/2018  
97)
829/2018  
98)
830/2018  
99)
831/2018  
100)
832/2018  
101)
833/2018  
102)
834/2018  
103)
835/2018  
104)
836/2018  
105)
837/2018  
106)
838/2018  
107)
839/2018  
108)
840/2018  
109)
875/2018  
110)
876/2018  
111)
882/2018  
112)
883/2018  
113)
885/2018  
114)
896/2018  
115)
897/2018  
116)
898/2018  
117)
899/2018  
118)
900/2018  
119)
901/2018  
120)
948/2018  
121)
952/2018  
122)
953/2018  
123)
954/2018  
124)
955/2018  
125)
987/2018  
126)
992/2018  
127)
993/2018  
128)
1002/2018  
129)
1003/2018  
130)
1004/2018  
131)
1042/2018  
132)
1043/2018  
133)
1044/2018  
134)
1045/2018  
135)
1046/2018  
136)
1047/2018  
137)
1048/2018  
138)
1049/2018  
139)
1050/2018  
140)
1051/2018  
141)
1052/2018  
142)
1063/2018  
143)
1064/2018  
144)
1065/2018  
145)
1070/2018  
146)
1071/2018  
147)
1072/2018  
148)
1073/2018  
149)
1170/2018  
150)
1171/2018  
151)
1172/2018  
152)
1173/2018  
153)
1174/2018  
154)
1175/2018  
155)
1176/2018  
156)
1184/2018  
157)
1185/2018  
158)
1189/2018  
159)
1190/2018  
160)
1191/2018  
161)
1192/2018  
162)
1193/2018  
163)
1194/2018  
164)
1198/2018  
165)
1199/2018  
166)
1200/2018  
167)
1201/2018  
168)
1231/2018  
169)
1232/2018  
170)
1233/2018  
171)
1248/2018  
172)
1249/2018  
173)
1250/2018  
174)
1251/2018  
175)
1252/2018  
176)
1253/2018  
177)
1255/2018  
178)
1256/2018  
179)
1257/2018  
180)
1275/2018  
181)
1276/2018  
182)
1277/2018  
183)
1278/2018  
184)
1279/2018  
185)
1299/2018  
186)
1300/2018  
187)
1301/2018  
188)
1302/2018  
189)
1303/2018  
190)
1304/2018  
191)
1329/2018  
192)
1330/2018  
193)
1335/2018  
194)
1336/2018  
195)
1337/2018  
196)
1338/2018  
197)
1339/2018  
198)
1340/2018  
199)
1341/2018  
200)
1369/2018  
201)
1373/2018  
202)
1374/2018  
203)
1377/2018  
204)
1438/2018  
205)
1439/2018  
206)
1440/2018  
207)
1441/2018  
208)
1443/2018  
209)
1449/2018  
210)
1450/2018  
211)
1451/2018  
212)
1452/2018  
213)
1453/2018  
214)
1454/2018  
215)
1469/2018  
216)
1470/2018  
217)
1472/2018  
218)
1473/2018  
219)
1474/2018  
220)
1479/2018  
221)
1481/2018  
222)
1482/2018  
223)
1492/2018  
224)
1498/2018  
225)
1507/2018  
226)
1510/2018  
227)
1511/2018  
228)
1512/2018  
229)
1521/2018  
230)
1522/2018  
231)
1523/2018  
232)
1564/2018  
233)
1565/2018  
234)
1569/2018  
235)
1571/2018  
236)
1573/2018  
237)
1574/2018  
238)
1581/2018  
239)
1605/2018  
240)
1606/2018  
241)
1614/2018  
242)
1617/2018  
243)
1618/2018  
244)
1631/2018  
245)
1632/2018  
246)
1645/2018  
247)
1659/2018  
248)
1660/2018  
249)
1661/2018  
250)
1662/2018  
251)
1663/2018  
252)
1664/2018  
253)
1665/2018  
254)
1667/2018  
255)
1668/2018  
256)
1670/2018  
257)
1671/2018  
258)
1672/2018  
259)
1673/2018  
260)
1674/2018  
261)
1685/2018  
262)
1686/2018  
263)
1692/2018  
264)
1695/2018  
265)
1710/2018  
266)
1711/2018  
267)
1713/2018  
268)
1714/2018  
269)
1715/2018  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β2
270)
57/2018  
271)
58/2018  
272)
59/2018  
273)
60/2018  
274)
61/2018  
275)
62/2018  
276)
63/2018  
277)
93/2018  
278)
94/2018  
279)
133/2018  
280)
134/2018  
281)
138/2018  
282)
172/2018  
283)
173/2018  
284)
174/2018  
285)
175/2018  
286)
176/2018  
287)
177/2018  
288)
178/2018  
289)
226/2018  
290)
227/2018 Αρχή εύνοιας υπέρ μισθωτών. Η αρχή αυτή, κατά την οποία οι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσμενέστερων όρων των συλλογικών συμβάσεων, εφαρμόζεται όχι μόνο στη σχέση συλλογικής και ατομικής σύμβασης εργασίας, αλλά και στην σχέση περισσότερων πηγών διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας. Για την εφαρμογή, όμως, της αρχής αυτής κατά την συσχέτιση διαφόρων πηγών μεταξύ τους, οι αποδοχές συγκρίνονται ως μία ενότητα, αφού δεν είναι δυνατή η επιλεκτικ...
291)
228/2018 Αρχή εύνοιας υπέρ μισθωτών. Η αρχή αυτή, κατά την οποία οι
ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους όροι των ατομικών
συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσμενέστερων όρων
των συλλογικών συμβάσεων, εφαρμόζεται όχι μόνο στη σχέση
συλλογικής και ατομικής σύμβασης εργασίας, αλλά και στην
σχέση περισσότερων πηγών διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας.
Για την εφαρμογή, όμως, της αρχής αυτής κατά την συσχέτιση
διαφόρων πηγών μεταξύ τους, οι αποδοχές συγκρίνονται ως μία
ενότητα, αφού δεν ...
292)
229/2018 Αρχή εύνοιας υπέρ μισθωτών. Η αρχή αυτή, κατά την οποία οι
ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους όροι των ατομικών
συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσμενέστερων όρων
των συλλογικών συμβάσεων, εφαρμόζεται όχι μόνο στη σχέση
συλλογικής και ατομικής σύμβασης εργασίας, αλλά και στην
σχέση περισσότερων πηγών διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας.
Για την εφαρμογή, όμως, της αρχής αυτής κατά την συσχέτιση
διαφόρων πηγών μεταξύ τους, οι αποδοχές συγκρίνονται ως μία
ενότητα, αφού δεν ...
293)
230/2018 Αρχή εύνοιας υπέρ μισθωτών. Η αρχή αυτή, κατά την οποία οι
ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους όροι των ατομικών
συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσμενέστερων όρων
των συλλογικών συμβάσεων, εφαρμόζεται όχι μόνο στη σχέση
συλλογικής και ατομικής σύμβασης εργασίας, αλλά και στην
σχέση περισσότερων πηγών διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας.
Για την εφαρμογή, όμως, της αρχής αυτής κατά την συσχέτιση
διαφόρων πηγών μεταξύ τους, οι αποδοχές συγκρίνονται ως μία
ενότητα, αφού δεν ...
294)
231/2018 Αρχή εύνοιας υπέρ μισθωτών. Η αρχή αυτή, κατά την οποία οι
ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους όροι των ατομικών
συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσμενέστερων όρων
των συλλογικών συμβάσεων, εφαρμόζεται όχι μόνο στη σχέση
συλλογικής και ατομικής σύμβασης εργασίας, αλλά και στην
σχέση περισσότερων πηγών διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας.
Για την εφαρμογή, όμως, της αρχής αυτής κατά την συσχέτιση
διαφόρων πηγών μεταξύ τους, οι αποδοχές συγκρίνονται ως μία
ενότητα, αφού δεν ...
295)
232/2018  
296)
233/2018  
297)
234/2018  
298)
235/2018  
299)
236/2018  
300)
288/2018 Η εργασία των εργαζομένων με πενθήμερη εργασία την
εβδομάδα (όπως και των οικοδομών) πέραν των οκτώ ωρών τα
Σάββατα και Κυριακές αποτελεί υπερωρία. Αδίκαστη αίτηση
για καταβολή αποδοχών κατά το διάστημα της ασθενείας του
κατά τις διατάξεις των άρθρων 657-658 ΑΚ. Αναιρεί.
Παραπέμπει.
301)
289/2018  
302)
329/2018 Σε δίκες Δημοσίου ή ΝΠΔΔ οι επιδόσεις από αυτά γίνονται
στους αντιδίκους του ή στον δικηγόρο που τους εκπροσώπησε
κατά την τελευταία συζήτηση της υπόθεσης ή έχει υπογράψει το
τελευταίο δικόγραφο που κατατέθηκε εγκύρως για λογαριασμό
τους. Ιατροί ΙΚΑ. Προσλήψεις αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 10
του v. 1204/1972. Πρόκειται για ειδικές συμβάσεις εργασίας
(και όχι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου),
που διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ως άνω
ν.δ/τος, όπο...
303)
330/2018 Σε δίκες Δημοσίου ή ΝΠΔΔ οι επιδόσεις από αυτά γίνονται
στους αντιδίκους του ή στον δικηγόρο που τους εκπροσώπησε
κατά την τελευταία συζήτηση της υπόθεσης ή έχει υπογράψει το
τελευταίο δικόγραφο που κατατέθηκε εγκύρως για λογαριασμό
τους. Ιατροί ΙΚΑ. Προσλήψεις αυτών στο ΙΚΑ σύμφωνα με τα
άρθρα 10 του ν. 1204/1972. Πρόκειται για ειδικές συμβάσεις
εργασίας (και όχι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου), που διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ως
άνω ν.δ/...
304)
331/2018  
305)
332/2018  
306)
333/2018  
307)
334/2018  
308)
335/2018 Αποζημίωση εργαζομένων σε ΝΠΔΔ Δήμου για δαπάνες αγοράς ειδών ατομικής προστασίας και υγιεινής για τα έτη 2004 έως και 2006. Αναίρεση κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου που δίκασε κατ' έφεση. Επίσπευση αναίρεσης από αναιρεσιβλήτους. Έλλειψη πληρεξουσιότητας και ερημοδικία αναιρεσιβλήτων. Βιαία διακοπή δίκης λόγω θανάτου αναιρεσιβλήτου και επανάληψη της δίκης από τους κληρονόμους του. Αναίρεση κατά προσώπου προαποβιώσαντος της άσκησης. Απαράδεκτη η συζήτηση. Λόγοι αναίρεσης αόριστοι από τον αρ...
309)
336/2018  
310)
337/2018  
311)
338/2018  
312)
339/2018 Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας. Έννοια και συνέπειες της διάσπασης. Από το χρονικό σημείο της καταχωρήσεω<^το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως της διασπάσεως, η μεν διασπώμενη εταιρεία λύεται και παύει να υπάρχει, οι δε επωφελούμενες νέες εταιρείες, κατά το μέρος της περιουσίας, η οποία μεταβιβάζεται σε κάθε μία από αυτές, καθίστανται, ακόμη και έναντι τρίτων, αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως χωρίς καμία άλλη περαιτέρω διατύπωση, καθολικοί διάδοχοι αυτής. Αγωγή κατά της διασπώ...
313)
340/2018  
314)
341/2018  
315)
424/2018  
316)
425/2018  
317)
426/2018 ΘΕΜΑ : Προσωπικό των ΚΤΕΛ. Προϋποθέσεις απολύσεως του τακτικού ή έκτακτου προσωπικού. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 6/2012 Π.Υ.Σ. καταργήθηκαν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 οι λεγόμενες ρήτρες μονιμότητας, δηλαδή καταργήθηκαν, πέραν του ορίου ηλικίας ή της προϋπόθεσης συνταξιοδότησης, οι περιορισμοί του δικαιώματος καταγγελίας, ανεξαρτήτως εάν αυτοί προβλέπονταν από διατάξεις νόμων ή άλλες αντίστοιχες πηγές κανόνων δικαίου, ή του χαρακτηρισμού της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίο...
318)
466/2018  
319)
467/2018  
320)
468/2018  
321)
469/2018  
322)
470/2018 ΘΕΜΑ : Εκ περιτροπής εργασία. Βασικά της γνωρίσματα, μορφές που μπορεί να λάβει, προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της μονομερούς επιβολής της, καθώς και ορθός τρόπος εφαρμογής της. Δεν είναι επιτρεπτή η μονομερής επιβολή της σε κάποιους μόνο μισθωτούς της επιχείρησης και όχι σε όλους. Ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις του περιορισμού της δραστηριότητας της επιχείρησης, για την επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας. Η τήρηση της υποχρέωσης ενημέρωσης και διαβούλευσης αφορά όλες τις επιχειρήσ...
323)
471/2018  
324)
523/2018  
325)
524/2018  
326)
525/2018 Για την πληρότητα της αγωγής, με την οποία ζητείται η καταβολή επιδομάτων εορτών, προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες και νύκτα, αρκεί ν' αναφέρονται στο αγωγικό δικόγραφο, εκτός από την εργασιακή σχέση και τους όρους αυτής, η παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές, αργίες και νύκτα, ο αριθμός αυτών και το χρονικό διάστημα, στο οποίο αναφέρονται, χωρίς να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός τους με ακριβείς ημερομηνίες, αφού οι μεν Κυριακές προκύπτουν από το ημερολόγιο, οι δε αργίες καθορ...
327)
533/2018  
328)
534/2018  
329)
535/2018  
330)
536/2018  
331)
537/2018  
332)
538/2018  
333)
570/2018  
334)
571/2018  
335)
572/2018 Η αξίωση του μισθωτού για καταβολή ή συμπλήρωση της
οφειλόμενης αποζημιώσεως από απόλυση του είναι
απαράδεκτη, αν η σχετική αγωγή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε
προθεσμία έξι (6) μηνών, αφότου η αξίωση κατέστη απαιτητή.
Λόγοι αναίρεσης: Παράβαση του άρθρου 559 αρ. 1 και 20.
Απορρίπτει αναίρεση.
336)
573/2018  
337)
574/2018  
338)
575/2018  
339)
576/2018  
340)
577/2018  
341)
608/2018  
342)
609/2018  
343)
610/2018  
344)
611/2018  
345)
612/2018 Η μη αναγραφή όλων των ονομάτων των αναιρεσιβλήτων στο αναιρετήριο , εφόσον δεν γεννάται αμφιβολία περί της ταυτότητας αυτών, δεν επάγεται ακυρότητα του δικογράφου. Ερημοδικία μερικών αναιρεσιβλήτων. Αόριστος ο λόγος αναίρεσης από τον αρ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, αφού δεν εκτίθενται σ' αυτόν οι παραδοχές της προσβαλλομένης αποφάσεως, αν δηλαδή η έφεση έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους ή κατ' ουσίαν ούτε το αποδιδόμενο στο δικαστήριο νομικό σφάλμα περί την ερμηνεία ή την εφαρμογή του ο...
346)
613/2018 Υπερημερία εργοδότη λόγω άκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου. Συνέπειες. Έλεγχος της καταχρηστικής ασκήσ8γί£ του δικαιώματος του εργαζομένου για αξίωση αποδοχών υπερημερίας. Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η σχετική ένσταση του εργοδότη. Ορθή η απόρριψη της σχετικής ένστασης του εργοδότη, βάσει της οποίας ο ενάγων με δική του θέληση παρέμεινε άνεργος, προκειμένου να εισπράξει υψηλές αποδοχές υπερημερίας, καθόσον αποδείχθηκε το αντίθετο, αφού ο ενάγων κατέβαλε σοβαρή προσ...
347)
614/2018 Ανώτατο όριο αποζημίωσης αποχώρησης των εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 του α.ν. 173/1967 και 1 παρ. 1 ΝΔ 618/1970, δια των οποίων η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, ακόμη και αν η καταβολή υψηλότερης αποζημίωσης προβλέπεται από άλλη διάταξη νόμου ή κανονισμού ή από σύμβαση οποιασδήποτε μορφής ή εθιμικό κανόνα, επειδή είναι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Δικαιολογητικός λόγος τ...
348)
615/2018 Προαγωγές υπαλλήλων της Ιονικής και Λαϊκής και ήδη της συγχωνευθείσας με αυτήν εναγομένης -αναιρεσείουσας ALPHA τράπεζας στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης σύμφωνα με τον έχοντα ισχύ νόμου Οργανισμό Προσωπικού της. Η παράλειψη προαγωγής εργαζομένου από τα αρμόδια όργανα του εργοδότη ελέγχεται από τα πολιτικά δικαστήρια με βάση τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, για κατάχρηση δικαιώματος, η οποία υφίσταται όταν, κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης, παραλείφθηκε η προαγωγή εργαζομένου που καταφ...
349)
670/2018  
350)
671/2018  
351)
672/2018  
352)
673/2018  
353)
674/2018  
354)
761/2018 Υπάλληλος της ΔΕΗ που απολύθηκε για σοβαρά παραπτώματα παράνομων ηλεκτροδοτήσεων κλπ με οικονομική ζημία της εναγομένης- αναιρεσίβλητης. Το αίτημα περί ακυρότητας της απόλυσης του ενάγοντος- αναιρεσείοντος, λόγω μη καταβολής της προβλεπόμενης από το ν. 2112/1920 και το ν. 3198j 1955, αποζημίωσης απόλυσης, είναι μη νόμιμο, αφού εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού της ΔΕΗ. Μη καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος εκ μέρους της αναιρεσίβλητης της απόλυσης του αναιρεσείοντος και χωρί...
355)
762/2018  
356)
763/2018  
357)
764/2018  
358)
765/2018 Προϋποθέσεις για το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης ερήμην απόφασης. Η ερήμην οριστική απόφαση του Εφετείου υπόκειται σε αναίρεση, εφόσον δεν μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή ερημοδικίας και κατά συνέπεια, όταν απορρίπτεται έφεση διαδίκου κατά πρωτόδικης απόφασης λόγω της ερημοδικίας του (ως ανυποστήρικτη), για το επιτρεπτό της άσκησης αναίρεσης πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας ότι η απόφαση αυτή δεν είναι (πλέον) προσβλητή με ανακοπή ερημοδικίας. Δεδομένου ότι, εν προκειμένω, ...
359)
766/2018 Επίσχεση εργασίας. Έννοια. Νόμιμη η επίσχεση εργασίας των εναγόντων εργαζομένων. Μη καταχρηστική η άσκηση επίσχεσης. Αξιόλογη η καθυστέρηση πληρωμής των αποδοχών των εργαζομένων αναιρεσιβλήτων λόγω κινδύνου διαβίωσής τους. Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν σε δυστροπία και κακοβουλία, καθώς και σε εκδικητικότητά της εργοδότριας σε βάρος των εργαζομένων αναιρεσιβλήτων. Η εργοδότρια ήταν ζημιογόνα, αν και δημόσιο και άλλοι δημόσιοι φορείς της όφειλαν σημαντικό ποσό, χωρίς όμως αυτή να λάβει κάποια μέτρ...
360)
767/2018 Επίσχεση εργασίας. Έννοια. Νόμιμη η επίσχεση εργασίας των εναγόντων εργαζομένων. Μη καταχρηστική η άσκηση επίσχεσης. Αξιόλογη η καθυστέρηση πληρωμής των αποδοχών των εργαζομένων αναιρεσιβλήτων λόγω κινδύνου διαβίωσής τους. Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν σε δυστροπία και κακοβουλία, καθώς και σε εκδικητικότητά της εργοδότριας σε βάρος των εργαζομένων αναιρεσιβλήτων. Η εργοδότρια ήταν ζημιογόνα, αν και δημόσιο και άλλοι δημόσιοι φορείς της όφειλαν σημαντικό ποσό, χωρίς όμως αυτή να λάβει κάποια μέτρ...
361)
768/2018 ΕΦΚΑ. Καθολικός διάδοχος του ΟΑΕΕ. Καθαρίστρια ΟΑΕΕ. Άκυρη σύμβαση εργασίας. Απλή σχέση εργασίας, ενόψει άκυρης μη έγγραφης σύμβασης. Απόλυση, λόγω καταγγελίας. Οι αποδοχές, το επίδομα άδειας και τα δώρα εορτών, καθώς και η αποζημίωση απόλυσης καταβάλλονται πάντα και επί απλής σχέσης εργασίας, καθόσον οι αξιώσεις τους αυτές θεμελιώνονται απευθείας στο νόμο και όχι στις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Έννοια τακτικών αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ανωτέρω. Παντελ...
362)
796/2018  
363)
797/2018  
364)
798/2018  
365)
801/2018  
366)
802/2018  
367)
868/2018  
368)
869/2018  
369)
870/2018 Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) , ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο. Οι συμβάσεις συνήφθησαν πριν την ισχύ του αναθεωρημένου άρθρου 103 του Συντάγματος και συνεπώς μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Απορρίπτει τους πρώτο και δεύτερο λόγους της αναίρεσης από τους αριθμούς 1 και 19 το...
370)
871/2018  
371)
872/2018  
372)
873/2018  
373)
874/2018  
374)
916/2018  
375)
917/2018  
376)
918/2018 Αρχή εύνοιας υπέρ μισθωτών. Η αρχή αυτή, κατά την οποία οι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσμενέστερων όρων των συλλογικών συμβάσεων, εφαρμόζεται όχι μόνο στη σχέση συλλογικής και ατομικής σύμβασης εργασίας, αλλά και στην σχέση περισσοτέρων πηγών διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας. Για την εφαρμογή, όμως, της αρχής αυτής κατά την συσχέτιση διαφόρων πηγών μεταξύ τους, οι αποδοχές συγκρίνονται ως μία ενότητα, αφού δεν είναι δυνατή η επιλεκτικ...
377)
965/2018  
378)
966/2018  
379)
967/2018  
380)
968/2018 Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Έννοια, διακρίσεις και νομικό καθεστώς αυτών. Η σύμβαση διευθυντή, μετόχου και προέδρου του δ.σ. της ανώνυμης εταιρείας, φέρει το χαρακτήρα σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών και όχι της εξαρτημένης εργασίας, εφόσον αυτός δεν τελεί σε υπηρεσιακή και νομική εξάρτηση από την εταιρεία του. Ερμηνεία συμβάσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Αόριστος ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ γι...
381)
969/2018 Αρχή εύνοιας υπέρ μισθωτών. Η αρχή αυτή, κατά την οποία οι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσμενέστερων όρων των συλλογικών συμβάσεων, εφαρμόζεται όχι μόνο στη σχέση συλλογικής και ατομικής σύμβασης εργασίας, αλλά και στην σχέση περισσοτέρων πηγών διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας. Για την εφαρμογή, όμως, της αρχής αυτής κατά την συσχέτιση διαφόρων πηγών μεταξύ τους, οι αποδοχές συγκρίνονται ως μία ενότητα, αφού δεν είναι δυνατή η επιλεκτικ...
382)
970/2018  
383)
971/2018  
384)
972/2018  
385)
973/2018  
386)
996/2018  
387)
997/2018  
388)
998/2018  
389)
999/2018  
390)
1000/2018  
391)
1001/2018  
392)
1005/2018  
393)
1010/2018  
394)
1074/2018  
395)
1075/2018  
396)
1076/2018  
397)
1077/2018  
398)
1078/2018 Η κλήση προς συζήτηση της αίτησης αναίρεσης πρέπει να επιδίδεται από τον αναιρεσείοντα και προς εκείνον, ο οποίος στη δίκη επί της ουσίας της υπόθεσης, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, είχε την ιδιότητα του προσθέτως παρεμβαίνοντα, με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης αναιρέσεως της 2731/2017 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.
399)
1079/2018  
400)
1080/2018  
401)
1081/2018  
402)
1082/2018  
403)
1083/2018  
404)
1084/2018  
405)
1096/2018  
406)
1097/2018  
407)
1098/2018  
408)
1099/2018  
409)
1100/2018  
410)
1122/2018  
411)
1123/2018  
412)
1126/2018  
413)
1127/2018  
414)
1140/2018  
415)
1167/2018  
416)
1168/2018  
417)
1169/2018  
418)
1237/2018  
419)
1238/2018  
420)
1239/2018  
421)
1240/2018  
422)
1241/2018  
423)
1242/2018  
424)
1243/2018  
425)
1244/2018  
426)
1245/2018  
427)
1246/2018  
428)
1247/2018  
429)
1266/2018  
430)
1267/2018  
431)
1268/2018  
432)
1269/2018  
433)
1270/2018  
434)
1271/2018  
435)
1272/2018  
436)
1361/2018  
437)
1362/2018  
438)
1363/2018  
439)
1364/2018  
440)
1365/2018  
441)
1366/2018  
442)
1367/2018  
443)
1368/2018  
444)
1389/2018  
445)
1390/2018  
446)
1391/2018  
447)
1412/2018  
448)
1413/2018  
449)
1414/2018  
450)
1415/2018  
451)
1419/2018  
452)
1432/2018  
453)
1433/2018  
454)
1434/2018  
455)
1435/2018  
456)
1436/2018  
457)
1437/2018  
458)
1458/2018  
459)
1459/2018  
460)
1460/2018  
461)
1461/2018  
462)
1475/2018  
463)
1476/2018  
464)
1493/2018  
465)
1499/2018  
466)
1500/2018  
467)
1524/2018  
468)
1525/2018  
469)
1526/2018  
470)
1527/2018  
471)
1528/2018  
472)
1562/2018  
473)
1575/2018  
474)
1576/2018  
475)
1577/2018  
476)
1578/2018  
477)
1579/2018  
478)
1580/2018  
479)
1610/2018  
480)
1687/2018  
481)
1688/2018  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Γ
482)
29/2018  
483)
30/2018  
484)
31/2018  
485)
32/2018  
486)
33/2018  
487)
34/2018  
488)
35/2018  
489)
36/2018  
490)
37/2018  
491)
38/2018  
492)
39/2018  
493)
40/2018  
494)
41/2018  
495)
42/2018  
496)
43/2018  
497)
44/2018  
498)
45/2018  
499)
46/2018  
500)
47/2018  
501)
48/2018  
502)
49/2018  
503)
50/2018  
504)
66/2018  
505)
67/2018  
506)
68/2018  
507)
69/2018  
508)
70/2018  
509)
71/2018  
510)
72/2018  
511)
73/2018  
512)
74/2018  
513)
75/2018  
514)
76/2018  
515)
116/2018  
516)
117/2018  
517)
118/2018  
518)
119/2018  
519)
120/2018  
520)
121/2018  
521)
122/2018  
522)
123/2018  
523)
140/2018  
524)
141/2018  
525)
169/2018  
526)
170/2018  
527)
171/2018  
528)
179/2018  
529)
180/2018  
530)
181/2018  
531)
182/2018  
532)
183/2018  
533)
184/2018  
534)
185/2018  
535)
186/2018  
536)
187/2018  
537)
255/2018  
538)
290/2018  
539)
291/2018  
540)
292/2018  
541)
293/2018  
542)
303/2018  
543)
304/2018  
544)
305/2018  
545)
306/2018  
546)
307/2018  
547)
308/2018  
548)
309/2018  
549)
310/2018  
550)
311/2018  
551)
312/2018  
552)
313/2018  
553)
392/2018  
554)
393/2018  
555)
394/2018  
556)
395/2018  
557)
396/2018  
558)
397/2018  
559)
398/2018  
560)
399/2018  
561)
403/2018  
562)
404/2018  
563)
413/2018  
564)
446/2018  
565)
486/2018  
566)
487/2018  
567)
488/2018  
568)
489/2018  
569)
490/2018  
570)
491/2018  
571)
492/2018  
572)
493/2018  
573)
494/2018  
574)
495/2018  
575)
496/2018  
576)
497/2018  
577)
498/2018  
578)
509/2018  
579)
510/2018  
580)
511/2018  
581)
512/2018  
582)
543/2018  
583)
544/2018  
584)
545/2018  
585)
546/2018  
586)
547/2018  
587)
581/2018  
588)
582/2018  
589)
583/2018  
590)
584/2018  
591)
585/2018  
592)
586/2018  
593)
587/2018  
594)
588/2018  
595)
589/2018  
596)
590/2018  
597)
591/2018  
598)
638/2018  
599)
639/2018  
600)
640/2018  
601)
641/2018  
602)
642/2018  
603)
643/2018  
604)
688/2018  
605)
689/2018  
606)
690/2018  
607)
691/2018  
608)
692/2018  
609)
693/2018  
610)
694/2018  
611)
695/2018  
612)
696/2018  
613)
724/2018  
614)
725/2018  
615)
738/2018  
616)
807/2018  
617)
808/2018  
618)
809/2018  
619)
810/2018  
620)
811/2018  
621)
812/2018  
622)
813/2018  
623)
814/2018  
624)
815/2018  
625)
826/2018  
626)
827/2018  
627)
854/2018  
628)
855/2018  
629)
856/2018  
630)
857/2018  
631)
858/2018  
632)
859/2018  
633)
860/2018  
634)
861/2018  
635)
902/2018  
636)
903/2018  
637)
923/2018  
638)
924/2018  
639)
925/2018  
640)
926/2018  
641)
927/2018  
642)
928/2018  
643)
929/2018  
644)
930/2018  
645)
934/2018  
646)
935/2018  
647)
936/2018  
648)
937/2018  
649)
949/2018  
650)
950/2018  
651)
1006/2018  
652)
1007/2018  
653)
1008/2018  
654)
1017/2018  
655)
1018/2018  
656)
1019/2018  
657)
1020/2018  
658)
1021/2018  
659)
1022/2018  
660)
1023/2018  
661)
1103/2018  
662)
1104/2018  
663)
1105/2018  
664)
1106/2018  
665)
1107/2018  
666)
1108/2018  
667)
1109/2018  
668)
1110/2018  
669)
1111/2018  
670)
1124/2018  
671)
1125/2018  
672)
1149/2018  
673)
1150/2018  
674)
1151/2018  
675)
1152/2018  
676)
1153/2018  
677)
1181/2018  
678)
1182/2018  
679)
1183/2018  
680)
1208/2018  
681)
1222/2018  
682)
1223/2018  
683)
1224/2018  
684)
1225/2018  
685)
1265/2018  
686)
1358/2018  
687)
1359/2018  
688)
1360/2018  
689)
1535/2018  
690)
1536/2018  
691)
1537/2018  
692)
1538/2018  
693)
1539/2018  
694)
1540/2018  
695)
1541/2018  
696)
1543/2018  
697)
1544/2018  
698)
1545/2018  
699)
1546/2018  
700)
1591/2018  
701)
1596/2018  
702)
1597/2018  
703)
1598/2018  
704)
1599/2018  
705)
1600/2018  
706)
1601/2018  
707)
1602/2018  
708)
1603/2018  
709)
1604/2018  
710)
1639/2018  
711)
1640/2018  
712)
1641/2018  
713)
1642/2018  
714)
1680/2018  
715)
1698/2018  
716)
1699/2018  
717)
1700/2018  
718)
1701/2018  
719)
1702/2018  
720)
1703/2018  
721)
1704/2018  
722)
1705/2018  
723)
1706/2018  
724)
1707/2018  
725)
1708/2018  
726)
1709/2018  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Δ
727)
51/2018  
728)
52/2018  
729)
53/2018  
730)
54/2018  
731)
55/2018  
732)
56/2018  
733)
78/2018  
734)
79/2018  
735)
80/2018  
736)
81/2018  
737)
82/2018  
738)
83/2018  
739)
84/2018  
740)
87/2018  
741)
142/2018  
742)
143/2018  
743)
144/2018  
744)
145/2018  
745)
146/2018  
746)
147/2018  
747)
148/2018  
748)
149/2018  
749)
150/2018  
750)
151/2018  
751)
152/2018  
752)
153/2018  
753)
154/2018  
754)
155/2018  
755)
156/2018  
756)
157/2018  
757)
161/2018  
758)
188/2018  
759)
189/2018  
760)
199/2018  
761)
200/2018  
762)
201/2018  
763)
202/2018  
764)
203/2018  
765)
204/2018  
766)
256/2018  
767)
257/2018  
768)
258/2018  
769)
259/2018  
770)
260/2018  
771)
261/2018  
772)
262/2018  
773)
270/2018  
774)
271/2018  
775)
272/2018  
776)
273/2018  
777)
274/2018  
778)
275/2018  
779)
276/2018  
780)
277/2018  
781)
278/2018  
782)
296/2018  
783)
297/2018  
784)
298/2018  
785)
299/2018  
786)
300/2018  
787)
301/2018  
788)
302/2018  
789)
362/2018  
790)
363/2018  
791)
364/2018  
792)
365/2018  
793)
366/2018  
794)
367/2018  
795)
368/2018  
796)
369/2018  
797)
387/2018  
798)
388/2018  
799)
389/2018  
800)
390/2018  
801)
391/2018  
802)
432/2018  
803)
433/2018  
804)
434/2018  
805)
435/2018  
806)
436/2018  
807)
437/2018  
808)
448/2018  
809)
449/2018  
810)
450/2018  
811)
451/2018  
812)
452/2018  
813)
453/2018  
814)
454/2018  
815)
455/2018  
816)
456/2018  
817)
457/2018  
818)
458/2018  
819)
478/2018  
820)
480/2018  
821)
548/2018  
822)
549/2018  
823)
550/2018  
824)
551/2018  
825)
552/2018  
826)
553/2018  
827)
561/2018  
828)
562/2018  
829)
563/2018  
830)
564/2018  
831)
565/2018  
832)
566/2018  
833)
567/2018  
834)
568/2018  
835)
569/2018  
836)
592/2018  
837)
593/2018  
838)
594/2018  
839)
595/2018  
840)
596/2018  
841)
597/2018  
842)
598/2018  
843)
599/2018  
844)
600/2018  
845)
601/2018  
846)
602/2018  
847)
603/2018  
848)
604/2018  
849)
605/2018  
850)
630/2018  
851)
631/2018  
852)
632/2018  
853)
633/2018  
854)
634/2018  
855)
635/2018  
856)
636/2018  
857)
637/2018  
858)
743/2018  
859)
744/2018  
860)
745/2018  
861)
746/2018  
862)
747/2018  
863)
748/2018  
864)
749/2018  
865)
750/2018  
866)
751/2018  
867)
752/2018  
868)
753/2018  
869)
754/2018  
870)
755/2018  
871)
775/2018  
872)
776/2018  
873)
777/2018  
874)
778/2018  
875)
779/2018  
876)
780/2018  
877)
781/2018  
878)
782/2018  
879)
841/2018  
880)
842/2018  
881)
843/2018  
882)
844/2018  
883)
845/2018  
884)
846/2018  
885)
847/2018  
886)
848/2018  
887)
849/2018  
888)
850/2018  
889)
852/2018  
890)
853/2018  
891)
938/2018  
892)
939/2018  
893)
940/2018  
894)
941/2018  
895)
942/2018  
896)
979/2018  
897)
980/2018  
898)
981/2018  
899)
982/2018  
900)
983/2018  
901)
985/2018  
902)
986/2018  
903)
988/2018  
904)
989/2018  
905)
990/2018  
906)
991/2018  
907)
1030/2018  
908)
1031/2018  
909)
1032/2018  
910)
1033/2018  
911)
1034/2018  
912)
1035/2018  
913)
1036/2018  
914)
1037/2018  
915)
1038/2018  
916)
1059/2018  
917)
1060/2018  
918)
1061/2018  
919)
1062/2018  
920)
1128/2018  
921)
1129/2018  
922)
1130/2018  
923)
1131/2018  
924)
1132/2018  
925)
1133/2018  
926)
1134/2018  
927)
1135/2018  
928)
1136/2018  
929)
1203/2018  
930)
1204/2018  
931)
1205/2018  
932)
1206/2018  
933)
1214/2018  
934)
1215/2018  
935)
1216/2018  
936)
1217/2018  
937)
1218/2018  
938)
1219/2018  
939)
1220/2018  
940)
1221/2018  
941)
1378/2018  
942)
1379/2018  
943)
1380/2018  
944)
1381/2018  
945)
1382/2018  
946)
1383/2018  
947)
1384/2018  
948)
1385/2018  
949)
1386/2018  
950)
1392/2018  
951)
1394/2018  
952)
1395/2018  
953)
1396/2018  
954)
1397/2018  
955)
1398/2018  
956)
1399/2018  
957)
1400/2018  
958)
1401/2018  
959)
1420/2018  
960)
1421/2018  
961)
1422/2018  
962)
1423/2018  
963)
1424/2018  
964)
1427/2018  
965)
1428/2018  
966)
1429/2018  
967)
1430/2018  
968)
1431/2018  
969)
1444/2018  
970)
1445/2018  
971)
1446/2018  
972)
1462/2018  
973)
1463/2018  
974)
1464/2018  
975)
1465/2018  
976)
1466/2018  
977)
1467/2018  
978)
1468/2018  
979)
1494/2018  
980)
1495/2018  
981)
1513/2018  
982)
1515/2018  
983)
1516/2018  
984)
1517/2018  
985)
1529/2018  
986)
1530/2018  
987)
1531/2018  
988)
1532/2018  
989)
1547/2018  
990)
1548/2018  
991)
1559/2018  
992)
1572/2018  
993)
1593/2018  
994)
1595/2018  
995)
1627/2018  
996)
1628/2018  
997)
1629/2018  
998)
1630/2018  
999)
1633/2018  
1000)
1634/2018  
1001)
1635/2018  
1002)
1636/2018  
1003)
1637/2018  
1004)
1638/2018  
1005)
1650/2018  
1006)
1651/2018  
1007)
1652/2018  
1008)
1653/2018  
1009)
1654/2018  
1010)
1655/2018  
1011)
1656/2018  
1012)
1657/2018  
1013)
1658/2018  
1014)
1681/2018  
1015)
1682/2018  
1016)
1683/2018  
1017)
1684/2018  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΣΤ
1018)
21/2018  
1019)
26/2018  
1020)
283/2018  
1021)
370/2018  
1022)
371/2018  
1023)
376/2018  
1024)
377/2018  
1025)
378/2018  
1026)
379/2018  
1027)
380/2018  
1028)
381/2018  
1029)
382/2018  
1030)
383/2018  
1031)
384/2018  
1032)
385/2018  
1033)
386/2018  
1034)
472/2018  
1035)
474/2018  
1036)
475/2018  
1037)
476/2018  
1038)
477/2018  
1039)
479/2018  
1040)
481/2018  
1041)
482/2018  
1042)
483/2018  
1043)
484/2018  
1044)
485/2018  
1045)
644/2018  
1046)
712/2018  
1047)
716/2018  
1048)
717/2018  
1049)
718/2018  
1050)
719/2018  
1051)
721/2018  
1052)
727/2018  
1053)
728/2018  
1054)
729/2018  
1055)
730/2018  
1056)
731/2018  
1057)
732/2018  
1058)
733/2018  
1059)
734/2018  
1060)
735/2018  
1061)
736/2018  
1062)
737/2018  
1063)
863/2018  
1064)
864/2018  
1065)
865/2018  
1066)
879/2018  
1067)
880/2018  
1068)
881/2018  
1069)
956/2018  
1070)
957/2018  
1071)
958/2018  
1072)
959/2018  
1073)
960/2018  
1074)
961/2018  
1075)
962/2018  
1076)
963/2018  
1077)
964/2018  
1078)
977/2018  
1079)
978/2018  
1080)
1154/2018  
1081)
1155/2018  
1082)
1156/2018  
1083)
1157/2018  
1084)
1158/2018  
1085)
1159/2018  
1086)
1160/2018  
1087)
1161/2018  
1088)
1162/2018  
1089)
1163/2018  
1090)
1164/2018  
1091)
1165/2018  
1092)
1166/2018  
1093)
1178/2018  
1094)
1179/2018  
1095)
1186/2018  
1096)
1187/2018  
1097)
1188/2018  
1098)
1254/2018  
1099)
1509/2018  
1100)
1582/2018  
1101)
1583/2018  
1102)
1584/2018  
1103)
1585/2018  
1104)
1586/2018  
1105)
1619/2018  
1106)
1625/2018  
1107)
1666/2018  
1108)
1669/2018  
1109)
1675/2018  
1110)
1676/2018  
1111)
1677/2018  
1112)
1678/2018  
1113)
1689/2018  
1114)
1690/2018  
1115)
1691/2018  
1116)
1693/2018  
1117)
1694/2018  
1118)
1712/2018  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
1119)
1/2018  
1120)
2/2018  
1121)
3/2018  
1122)
4/2018  
1123)
5/2018  
1124)
6/2018  
1125)
7/2018  
1126)
8/2018  
1127)
9/2018  
1128)
10/2018  
1129)
11/2018  
1130)
12/2018  
1131)
13/2018  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Α2
1132)
5/2018  
1133)
6/2018  
1134)
7/2018  
1135)
15/2018  
1136)
16/2018  
1137)
17/2018  
1138)
18/2018  
1139)
19/2018  
1140)
20/2018  
1141)
65/2018  
1142)
85/2018  
1143)
86/2018  
1144)
95/2018  
1145)
96/2018  
1146)
97/2018  
1147)
98/2018  
1148)
99/2018  
1149)
100/2018  
1150)
101/2018  
1151)
102/2018  
1152)
103/2018  
1153)
104/2018  
1154)
105/2018  
1155)
106/2018  
1156)
107/2018  
1157)
108/2018  
1158)
109/2018  
1159)
110/2018  
1160)
111/2018  
1161)
112/2018  
1162)
113/2018  
1163)
114/2018  
1164)
115/2018  
1165)
124/2018  
1166)
125/2018  
1167)
126/2018  
1168)
127/2018  
1169)
128/2018  
1170)
129/2018  
1171)
130/2018  
1172)
131/2018  
1173)
132/2018  
1174)
135/2018  
1175)
136/2018  
1176)
137/2018  
1177)
139/2018  
1178)
162/2018  
1179)
163/2018  
1180)
190/2018  
1181)
191/2018  
1182)
192/2018  
1183)
193/2018  
1184)
194/2018  
1185)
195/2018  
1186)
196/2018  
1187)
197/2018  
1188)
198/2018  
1189)
221/2018  
1190)
222/2018  
1191)
223/2018  
1192)
224/2018  
1193)
225/2018  
1194)
237/2018  
1195)
238/2018  
1196)
239/2018  
1197)
240/2018  
1198)
241/2018  
1199)
242/2018  
1200)
243/2018  
1201)
244/2018  
1202)
245/2018  
1203)
246/2018  
1204)
247/2018  
1205)
248/2018  
1206)
249/2018  
1207)
250/2018  
1208)
251/2018  
1209)
252/2018  
1210)
253/2018  
1211)
254/2018  
1212)
263/2018  
1213)
264/2018  
1214)
269/2018  
1215)
295/2018  
1216)
316/2018  
1217)
324/2018  
1218)
325/2018  
1219)
326/2018  
1220)
327/2018  
1221)
328/2018  
1222)
342/2018  
1223)
343/2018  
1224)
344/2018  
1225)
345/2018  
1226)
346/2018  
1227)
347/2018  
1228)
348/2018  
1229)
349/2018  
1230)
350/2018  
1231)
351/2018  
1232)
352/2018  
1233)
353/2018  
1234)
414/2018  
1235)
415/2018  
1236)
416/2018  
1237)
417/2018  
1238)
418/2018  
1239)
422/2018  
1240)
423/2018  
1241)
427/2018  
1242)
428/2018  
1243)
429/2018  
1244)
430/2018  
1245)
431/2018  
1246)
438/2018  
1247)
439/2018  
1248)
440/2018  
1249)
441/2018  
1250)
442/2018  
1251)
443/2018  
1252)
444/2018  
1253)
445/2018  
1254)
500/2018  
1255)
501/2018  
1256)
502/2018  
1257)
503/2018  
1258)
504/2018  
1259)
513/2018  
1260)
514/2018  
1261)
515/2018  
1262)
516/2018  
1263)
517/2018  
1264)
518/2018  
1265)
519/2018  
1266)
520/2018  
1267)
521/2018  
1268)
522/2018  
1269)
526/2018  
1270)
527/2018  
1271)
528/2018  
1272)
529/2018  
1273)
530/2018  
1274)
531/2018  
1275)
532/2018  
1276)
616/2018  
1277)
617/2018  
1278)
618/2018  
1279)
619/2018  
1280)
620/2018  
1281)
621/2018  
1282)
622/2018  
1283)
623/2018  
1284)
624/2018  
1285)
625/2018  
1286)
626/2018  
1287)
645/2018  
1288)
646/2018  
1289)
647/2018  
1290)
648/2018  
1291)
649/2018  
1292)
650/2018  
1293)
659/2018  
1294)
660/2018  
1295)
661/2018  
1296)
662/2018  
1297)
663/2018  
1298)
664/2018  
1299)
665/2018  
1300)
675/2018  
1301)
676/2018  
1302)
677/2018  
1303)
678/2018  
1304)
679/2018  
1305)
702/2018  
1306)
703/2018  
1307)
704/2018  
1308)
783/2018  
1309)
784/2018  
1310)
785/2018  
1311)
786/2018  
1312)
787/2018  
1313)
788/2018  
1314)
789/2018  
1315)
790/2018  
1316)
791/2018  
1317)
799/2018  
1318)
800/2018  
1319)
806/2018  
1320)
886/2018  
1321)
887/2018  
1322)
888/2018  
1323)
889/2018  
1324)
890/2018  
1325)
891/2018  
1326)
892/2018  
1327)
904/2018  
1328)
905/2018  
1329)
919/2018  
1330)
920/2018  
1331)
921/2018  
1332)
922/2018  
1333)
943/2018  
1334)
975/2018  
1335)
976/2018  
1336)
994/2018  
1337)
995/2018  
1338)
1014/2018  
1339)
1015/2018  
1340)
1016/2018  
1341)
1024/2018  
1342)
1025/2018  
1343)
1026/2018  
1344)
1027/2018  
1345)
1028/2018  
1346)
1029/2018  
1347)
1055/2018  
1348)
1056/2018  
1349)
1057/2018  
1350)
1085/2018  
1351)
1101/2018  
1352)
1102/2018  
1353)
1112/2018  
1354)
1113/2018  
1355)
1114/2018  
1356)
1115/2018  
1357)
1116/2018  
1358)
1117/2018  
1359)
1118/2018  
1360)
1119/2018  
1361)
1120/2018  
1362)
1137/2018  
1363)
1138/2018  
1364)
1139/2018  
1365)
1141/2018  
1366)
1142/2018  
1367)
1143/2018  
1368)
1144/2018  
1369)
1146/2018  
1370)
1147/2018  
1371)
1148/2018  
1372)
1202/2018  
1373)
1207/2018  
1374)
1209/2018  
1375)
1210/2018  
1376)
1211/2018  
1377)
1212/2018  
1378)
1213/2018  
1379)
1234/2018  
1380)
1235/2018  
1381)
1236/2018  
1382)
1260/2018  
1383)
1261/2018  
1384)
1262/2018  
1385)
1263/2018  
1386)
1264/2018  
1387)
1273/2018  
1388)
1274/2018  
1389)
1280/2018  
1390)
1283/2018  
1391)
1284/2018  
1392)
1285/2018  
1393)
1286/2018  
1394)
1289/2018  
1395)
1290/2018  
1396)
1291/2018  
1397)
1296/2018  
1398)
1297/2018  
1399)
1305/2018  
1400)
1306/2018  
1401)
1326/2018  
1402)
1327/2018  
1403)
1328/2018  
1404)
1342/2018  
1405)
1370/2018  
1406)
1387/2018  
1407)
1388/2018  
1408)
1402/2018  
1409)
1403/2018  
1410)
1404/2018  
1411)
1405/2018  
1412)
1406/2018  
1413)
1407/2018  
1414)
1408/2018  
1415)
1409/2018  
1416)
1410/2018  
1417)
1411/2018  
1418)
1442/2018  
1419)
1447/2018  
1420)
1448/2018  
1421)
1480/2018  
1422)
1501/2018  
1423)
1502/2018  
1424)
1505/2018  
1425)
1506/2018  
1426)
1514/2018  
1427)
1518/2018  
1428)
1520/2018  
1429)
1533/2018  
1430)
1534/2018  
1431)
1555/2018  
1432)
1556/2018  
1433)
1557/2018  
1434)
1558/2018  
1435)
1560/2018  
1436)
1561/2018  
1437)
1566/2018  
1438)
1567/2018  
1439)
1568/2018  
1440)
1570/2018  
1441)
1607/2018  
1442)
1608/2018  
1443)
1615/2018  
1444)
1616/2018  
1445)
1620/2018  
1446)
1621/2018  
1447)
1622/2018  
1448)
1623/2018  
1449)
1624/2018  
1450)
1626/2018  
1451)
1643/2018  
1452)
1644/2018  
1453)
1679/2018  
1454)
1696/2018  
1455)
1697/2018  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Α1
1456)
1/2018  
1457)
2/2018  
1458)
3/2018  
1459)
4/2018  
1460)
13/2018  
1461)
14/2018  
1462)
64/2018  
1463)
158/2018  
1464)
159/2018  
1465)
160/2018  
1466)
168/2018  
1467)
208/2018  
1468)
209/2018  
1469)
210/2018  
1470)
211/2018  
1471)
212/2018  
1472)
213/2018  
1473)
265/2018  
1474)
266/2018  
1475)
267/2018  
1476)
268/2018  
1477)
286/2018  
1478)
287/2018  
1479)
294/2018  
1480)
314/2018  
1481)
315/2018  
1482)
317/2018  
1483)
318/2018  
1484)
319/2018  
1485)
320/2018  
1486)
321/2018  
1487)
322/2018  
1488)
323/2018  
1489)
354/2018  
1490)
355/2018  
1491)
356/2018  
1492)
357/2018  
1493)
358/2018  
1494)
359/2018  
1495)
360/2018  
1496)
361/2018  
1497)
400/2018  
1498)
401/2018  
1499)
402/2018  
1500)
405/2018  
1501)
406/2018  
1502)
407/2018  
1503)
419/2018  
1504)
420/2018  
1505)
421/2018  
1506)
459/2018  
1507)
460/2018  
1508)
461/2018  
1509)
462/2018  
1510)
463/2018  
1511)
464/2018  
1512)
499/2018  
1513)
554/2018  
1514)
555/2018  
1515)
578/2018  
1516)
579/2018  
1517)
580/2018  
1518)
606/2018  
1519)
607/2018  
1520)
627/2018  
1521)
628/2018  
1522)
629/2018  
1523)
666/2018  
1524)
667/2018  
1525)
668/2018  
1526)
669/2018  
1527)
686/2018  
1528)
687/2018  
1529)
705/2018  
1530)
706/2018  
1531)
707/2018  
1532)
708/2018  
1533)
709/2018  
1534)
710/2018  
1535)
711/2018  
1536)
726/2018  
1537)
739/2018  
1538)
740/2018  
1539)
741/2018  
1540)
742/2018  
1541)
756/2018  
1542)
757/2018  
1543)
758/2018  
1544)
759/2018  
1545)
760/2018  
1546)
792/2018  
1547)
793/2018  
1548)
794/2018  
1549)
795/2018  
1550)
816/2018  
1551)
817/2018  
1552)
818/2018  
1553)
819/2018  
1554)
820/2018  
1555)
821/2018  
1556)
822/2018  
1557)
823/2018  
1558)
824/2018  
1559)
825/2018  
1560)
828/2018  
1561)
862/2018  
1562)
866/2018  
1563)
867/2018  
1564)
877/2018  
1565)
878/2018  
1566)
884/2018  
1567)
893/2018  
1568)
894/2018  
1569)
895/2018  
1570)
906/2018  
1571)
907/2018  
1572)
908/2018  
1573)
909/2018  
1574)
910/2018  
1575)
911/2018  
1576)
912/2018  
1577)
913/2018  
1578)
914/2018  
1579)
915/2018  
1580)
931/2018  
1581)
932/2018  
1582)
933/2018  
1583)
944/2018  
1584)
945/2018  
1585)
946/2018  
1586)
947/2018  
1587)
951/2018  
1588)
974/2018  
1589)
1009/2018  
1590)
1011/2018  
1591)
1012/2018  
1592)
1013/2018  
1593)
1039/2018  
1594)
1040/2018  
1595)
1041/2018  
1596)
1053/2018  
1597)
1054/2018  
1598)
1058/2018  
1599)
1066/2018  
1600)
1067/2018  
1601)
1068/2018  
1602)
1069/2018  
1603)
1086/2018  
1604)
1087/2018  
1605)
1088/2018  
1606)
1089/2018  
1607)
1090/2018  
1608)
1091/2018  
1609)
1092/2018  
1610)
1093/2018  
1611)
1094/2018  
1612)
1095/2018  
1613)
1121/2018  
1614)
1145/2018  
1615)
1177/2018  
1616)
1180/2018  
1617)
1195/2018  
1618)
1196/2018  
1619)
1197/2018  
1620)
1226/2018  
1621)
1227/2018  
1622)
1228/2018  
1623)
1229/2018  
1624)
1230/2018  
1625)
1258/2018  
1626)
1259/2018  
1627)
1281/2018  
1628)
1282/2018  
1629)
1287/2018  
1630)
1288/2018  
1631)
1292/2018  
1632)
1293/2018  
1633)
1294/2018  
1634)
1295/2018  
1635)
1298/2018  
1636)
1307/2018  
1637)
1308/2018  
1638)
1309/2018  
1639)
1310/2018  
1640)
1311/2018  
1641)
1312/2018  
1642)
1313/2018  
1643)
1314/2018  
1644)
1315/2018  
1645)
1316/2018  
1646)
1317/2018  
1647)
1318/2018  
1648)
1319/2018  
1649)
1320/2018  
1650)
1321/2018  
1651)
1322/2018  
1652)
1323/2018  
1653)
1324/2018  
1654)
1325/2018  
1655)
1331/2018  
1656)
1332/2018  
1657)
1333/2018  
1658)
1334/2018  
1659)
1343/2018  
1660)
1344/2018  
1661)
1345/2018  
1662)
1346/2018  
1663)
1347/2018  
1664)
1348/2018  
1665)
1349/2018  
1666)
1350/2018  
1667)
1351/2018  
1668)
1352/2018  
1669)
1353/2018  
1670)
1354/2018  
1671)
1355/2018  
1672)
1356/2018  
1673)
1357/2018  
1674)
1371/2018  
1675)
1372/2018  
1676)
1375/2018  
1677)
1376/2018  
1678)
1416/2018  
1679)
1417/2018  
1680)
1418/2018  
1681)
1455/2018  
1682)
1456/2018  
1683)
1457/2018  
1684)
1471/2018  
1685)
1477/2018  
1686)
1478/2018  
1687)
1483/2018  
1688)
1484/2018  
1689)
1485/2018  
1690)
1486/2018  
1691)
1487/2018  
1692)
1488/2018  
1693)
1489/2018  
1694)
1490/2018  
1695)
1491/2018  
1696)
1496/2018  
1697)
1497/2018  
1698)
1503/2018  
1699)
1504/2018  
1700)
1508/2018  
1701)
1519/2018  
1702)
1542/2018  
1703)
1549/2018  
1704)
1550/2018  
1705)
1551/2018  
1706)
1552/2018  
1707)
1553/2018  
1708)
1554/2018  
1709)
1563/2018  
1710)
1587/2018  
1711)
1588/2018  
1712)
1589/2018  
1713)
1590/2018  
1714)
1592/2018  
1715)
1609/2018  
1716)
1611/2018  
1717)
1612/2018  
1718)
1613/2018  
1719)
1646/2018  
1720)
1647/2018  
1721)
1648/2018  
1722)
1649/2018  


<< Επιστροφή