<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β
1)
607/2015  
2)
617/2015  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β1
3)
44/2015  
4)
45/2015  
5)
46/2015  
6)
47/2015  
7)
48/2015  
8)
49/2015  
9)
50/2015  
10)
51/2015  
11)
52/2015  
12)
53/2015  
13)
54/2015  
14)
55/2015  
15)
56/2015  
16)
57/2015  
17)
58/2015  
18)
59/2015  
19)
60/2015  
20)
61/2015  
21)
62/2015  
22)
69/2015  
23)
70/2015  
24)
71/2015  
25)
72/2015  
26)
195/2015  
27)
196/2015  
28)
197/2015  
29)
198/2015  
30)
199/2015  
31)
200/2015  
32)
201/2015  
33)
202/2015  
34)
203/2015  
35)
204/2015  
36)
205/2015  
37)
211/2015  
38)
212/2015  
39)
213/2015  
40)
214/2015  
41)
215/2015  
42)
273/2015  
43)
274/2015  
44)
275/2015  
45)
276/2015  
46)
277/2015  
47)
278/2015  
48)
279/2015  
49)
280/2015  
50)
281/2015  
51)
282/2015  
52)
283/2015  
53)
284/2015  
54)
285/2015  
55)
286/2015  
56)
287/2015  
57)
288/2015  
58)
289/2015  
59)
290/2015  
60)
291/2015  
61)
292/2015  
62)
293/2015  
63)
309/2015  
64)
357/2015  
65)
358/2015  
66)
359/2015  
67)
360/2015  
68)
361/2015  
69)
362/2015  
70)
363/2015  
71)
389/2015  
72)
390/2015  
73)
391/2015  
74)
392/2015  
75)
393/2015  
76)
394/2015  
77)
395/2015  
78)
396/2015  
79)
397/2015  
80)
398/2015  
81)
399/2015  
82)
400/2015  
83)
401/2015  
84)
420/2015  
85)
437/2015  
86)
438/2015  
87)
439/2015  
88)
440/2015  
89)
441/2015  
90)
442/2015  
91)
443/2015  
92)
444/2015  
93)
445/2015  
94)
446/2015  
95)
447/2015  
96)
560/2015  
97)
561/2015  
98)
562/2015  
99)
608/2015  
100)
609/2015  
101)
610/2015  
102)
611/2015  
103)
612/2015  
104)
613/2015  
105)
614/2015  
106)
615/2015  
107)
616/2015  
108)
618/2015  
109)
662/2015  
110)
663/2015  
111)
664/2015  
112)
665/2015  
113)
666/2015  
114)
667/2015  
115)
668/2015  
116)
669/2015  
117)
670/2015  
118)
671/2015  
119)
672/2015  
120)
673/2015  
121)
674/2015  
122)
675/2015  
123)
676/2015  
124)
677/2015  
125)
678/2015  
126)
679/2015  
127)
691/2015  
128)
692/2015  
129)
693/2015  
130)
694/2015  
131)
695/2015  
132)
696/2015  
133)
697/2015  
134)
757/2015  
135)
758/2015  
136)
797/2015  
137)
798/2015  
138)
799/2015  
139)
800/2015  
140)
801/2015  
141)
802/2015  
142)
803/2015  
143)
836/2015  
144)
837/2015  
145)
856/2015  
146)
857/2015  
147)
858/2015  
148)
859/2015  
149)
860/2015  
150)
861/2015  
151)
862/2015  
152)
863/2015  
153)
864/2015  
154)
874/2015  
155)
893/2015  
156)
894/2015  
157)
1264/2015  
158)
1270/2015  
159)
1271/2015  
160)
1292/2015  
161)
1293/2015  
162)
1359/2015  
163)
1360/2015  
164)
1424/2015  
165)
1425/2015  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β2
166)
13/2015  
167)
21/2015 Επίδομα άρθρου 92 παρ. 5 ν. 3386/2005. Η διαφοροποίηση του ύψους που, ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου, μεταξύ αυτών του υπουργείου εσωτερικών και των Περιφερειών δικαιολογείται και δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας, δεδομένης της διαφορετικής φύσεως της μείζονος σημασίας και του ευρύτερου συντονιστικού και κατευθυντήριου χαρακτήρα των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων του Υπουργείου σε σχέση με τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων των Περιφερειών. Η νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 92 παρ. 5 ν...
168)
22/2015 Κανονισμός Ειδικής Ασφαλιστικής Κάλυψης Προσωπικού Εμπορικής Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας. Το δικαίωμα επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής διατηρείται και επί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας για σπουδαίο λόγο, εφ' όσον ο υπάλληλος είχε συμπληρώσει τις λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, πλην του ορίου ηλικίας. Παραβίαση κανόνων ΑΚ 173, 200 κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των συμβατικής ισχύος διατάξεων του Κανονισμού. Αναιρεί.
169)
63/2015  
170)
64/2015  
171)
65/2015  
172)
66/2015  
173)
67/2015 Ο προσθέτως παρεμβάς στο δικαστήριο της ουσίας πρέπει να καλείται στην αναιρετική δίκη. Η προθεσμία προς άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως, που εκδόθηκε ερήμην του εκκαλούντος, αρχίζει μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας ή, εάν ασκηθεί ανακοπή ερημοδικίας, από την επίδοση της αποφάσεως που απορρίπτει την ανακοπή. Με την αίτηση αναιρέσεως προσβάλλεται τόσο η απορρίπτουσα την ανακοπή ερημοδικίας όσο και η ερήμην εφετειακή απόφαση, στην οποία θωρείται ότι έ...
174)
68/2015  
175)
122/2015  
176)
123/2015  
177)
124/2015  
178)
125/2015  
179)
126/2015  
180)
127/2015  
181)
128/2015  
182)
129/2015  
183)
130/2015  
184)
131/2015  
185)
132/2015  
186)
133/2015  
187)
134/2015 Ένδικα Μέσα. Αναίρεση από τον καθού η πρόσθετη παρέμβαση. Η άσκηση αυτής δεν στρέφεται κατά του προσθέτως παρεμβαίνοντος στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, γιατί αυτός δεν είναι κύριος διάδικος, εκτός αν κατά τη δίκη εκείνη κατέστη κύριος διάδικος ή η αναίρεση αφορά την πρόσθετη παρέμβαση. Κλήση στη συζήτηση της αναίρεσης του προσθέτως παρεμβαίνοντα επί ποινή απαραδέκτου αυτής. Η αναίρεση του καθου η παρέμβαση και κατά του προσθέτως παρεμβαίνοντα, δεν θεμελιώνει απαράδεκ...
188)
135/2015  
189)
179/2015 Εργατικό ατύχημα. Χρηματική ικανοποίηση στον παθόντα, λόγω ηθικής βλάβης, οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας του εργοδότη του παθόντος ή του κυρίου του έργου ή των προστηθέντων από αυτούς. Ευθύνη κυρίου του έργου, εργολάβου και υπεργολάβου για τη λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά το Ν. 1396/1983 και το Π.Δ. 778/ 1980, επί οικοδομικών εργασιών. Έννοια αδικοπραξίας και πρόστησης. Η ευθύνη του προστήσαντος αντικειμενική. Πότε ευθύνη του αρχικά ...
190)
180/2015 Χρονικά όρια εργασίας. Η οφειλόμενη αποζημίωση και οι προσαυξήσεις για νόμιμες και κατ' εξαίρεση υπερωρίες μπορούν να συμψηφισθούν εν όλω ή εν μέρει με την καταβολή αποδοχών για ημέρες, κατά τις οποίες ο εργαζόμενος, με κοινή συμφωνία, δεν εργάσθηκε, αλλά έλαβε πρόσθετες, επί πλέον των δικαιούμενων, ημέρες αναπαύσεως (ρεπό). Αναιρεί για εκ πλαγίου παράβαση, διότι το δικαστήριο της ουσίας αρκέσθηκε στο ότι ο εργαζόμενος δούλευε υπερωριακά τη μια εβδομάδα και είχε ρεπό την επόμενη, εναλλάξ, και κα...
191)
181/2015  
192)
182/2015  
193)
183/2015  
194)
184/2015 Κατά την αληθινή έννοια των διατάξεων του Οργανισμού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει ισχύ νόμου, η σύμβαση εργασίας που συνδέει ένα έκαστο των υπαλλήλων με την τράπεζα είναι ορισμένου χρόνου και λύεται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, με απόλυση. Η απόλυση επέρχεται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, με επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής απολύσεως. Η επιβολή της εν λόγω ποινής, όμως, δεν επιφέρει αυτοδικαίως τη λύση της συμβάσεως εργασίας, αλλά προς τούτο απαιτείται η δήλωση βουλήσεως ...
195)
193/2015  
196)
194/2015 Διόρθωση πρακτικού και αποφάσεως του Αρείου Πάγου ως προς το ότι ο αναιρεσίβλητος είχε καταθέσει προτάσεις και είχε υποβάλει αίτημα επιδίκασης δικαστικής δαπάνης δι' αυτών. Ως προς τη διόρθωση του πρακτικού εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των ΚΠολΔ 315 επ.
197)
243/2015  
198)
244/2015  
199)
245/2015  
200)
246/2015  
201)
247/2015  
202)
248/2015  
203)
249/2015  
204)
250/2015  
205)
263/2015  
206)
264/2015  
207)
329/2015  
208)
330/2015  
209)
331/2015  
210)
332/2015  
211)
333/2015  
212)
519/2015 Συμβάσεις εργασίας σχολικών φυλάκων στο πλαίσιο προγράμματος για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων τη συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Εθνικής Παιδείας, Δημόσια Τάξης, του ΟΑΕΔ, της Κεντρικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) οι οποίοι θα συμβληθούν με προγραμματική σύμβαση στα πλαίσια της υπ’ αριθμ 34100/1999 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κρίση ότι μόνος ερ...
213)
520/2015 Αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες και κατά τη νύκτα. Στοιχεία αγωγής κατά το άρθρο 216 παρ 1 ΚΠολΔ. Αρκεί να αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής, εκτός από την εργασιακή σχέση και τους όρους αυτής, η παροχή εργασίας και τις Κυριακές ή αργίες, ο αριθμός αυτών και το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται, χωρίς να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός τους με ακριβείς χρονολογίες, αφού οι ημέρες αυτές(δηλαδή οι Κυριακές ή αργίες) προκύπτουν από το ημερολόγιο. Επίσης, για την νυκτερι...
214)
521/2015  
215)
522/2015  
216)
523/2015  
217)
524/2015  
218)
525/2015  
219)
526/2015  
220)
591/2015 Ανώτατο όριο αποζημίωσης αποχωρήσεως των εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα. Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης αυτής. Ποιες επιχειρήσεις καλύπτει. Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομήσεως Οικισμού και Στεγάσεως (ΔΕΠΟΣ). Αποτελεί Δημόσια Επιχείρηση ανήκουσα εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, η οποία μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία, λειτουργούσα και πάλι όμως χάριν δημοσίου συμφέροντος για την κοινή ωφέλεια. Ήδη με το άρθ. 2 του Ν. 3895/2010 η ΔΕΠΟΣ Α.Ε. λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση, όμως υπήρξ...
221)
592/2015  
222)
593/2015  
223)
594/2015 Αναίρεση κατ' αποφάσεως Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου που αποφαίνεται επί εφέσεως κατ' αποφάσεως Ειρηνοδικείου. Απαράδεκτοι λόγοι από τους αριθμούς 8, 11 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Ο από τον αριθμό 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ λόγος δεν προτείνεται επί παραβιάσεως δικονομικών διατάξεων. Παραβίαση του αριθμού 3 του άρθρου 560 ΚΠολΔ , όταν τα πολιτικά δικαστήρια επιληφθούν διαφοράς που έχει υπαχθεί στη διαιτησία. (Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατά της 44/2013 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσπρ...
224)
595/2015  
225)
596/2015  
226)
624/2015  
227)
625/2015 Προαγωγές υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, της οποίας ο κανονισμός έχει συμβατική ισχύ, επομένως η προαγωγή αποτελεί δικαιοπραξία με αναβλητική αίρεση, στην οποία εφαρμόζεται η διάταξη του αρ. 207 παρ. 1 του Α.Κ. , βάσει της οποίας η προαγωγή του μισθωτού τελείται εφόσον συντρέξουν ορισμένες προϋποθέσεις, που διαπιστώνει ο εργοδότης και θεωρείται τελεσθείσα από το χρόνο συμπλήρωσης των προϋποθέσεων (της αίρεσης δηλ.) ακόμη κι αν ο εργοδότης κρίνει αντίθετα στην καλή πίστη ότι ο μισθωτός δεν σ...
228)
626/2015  
229)
627/2015  
230)
628/2015  
231)
637/2015  
232)
638/2015 Πολιτική δικονομία. Διαδικασία εργατικών διαφορών Αποδεικτικά μέσα και οι ένορκες βεβαιώσεις. Έννοια σαφούς και ορισμένης επικλήσεώς τους. Η κλήτευση του αντιδίκου για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης ελέγχεται από το Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως και σε περίπτωση που λείπει δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη, διότι είναι ανύπαρκτο αποδεικτικό μέσο. Πότε δεν απαιτείται επίκληση και προσκομιδή του αποδεικτικού επιδόσεως της σχετικής κλήσης του αντιδίκου. (Αναιρεί την υπ’ αριθ 179/2013 Απόφαση ΕφΑθ.)

233)
639/2015 Απαγορεύεται ο συμψηφισμός των αποζημιώσεων και προσαυξήσεων που δικαιούται ο εργαζόμενος για νόμιμες ή παράνομες υπερωρίες με τις καταβαλλόμενες, τυχόν υπέρτερες των νομίμων αποδοχές. Επίσης δε χωρεί συμψηφισμός της επιπλέον ημερήσιας με τις ολιγότερες ώρες εργασίας άλλης ημέρας, εντός της αυτής ή της άλλης εβδομάδος. Αντιθέτως, θεωρείται έγκυρη η συμφωνία ότι θα προκαταβάλλεται στον εργαζόμενο ορισμένο χρηματικό ποσό, επιπλέον του μισθού του, προς εξόφληση των αξιώσεών του για συγκεκριμένη ,...
234)
640/2015 Πολιτική δικονομία. Έννομο συμφέρον προς άσκηση αναίρεσης εκ μέρους του νικήσαντος διαδίκου. Αξιώσεις από σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. Απόρριψη της αγωγής ως κατ’ ουσίας αβάσιμης, διότι η μεταξύ των διαδίκων σύμβαση δεν ήταν αυτή της εξηρτημένης εργασίας. Δε δημιουργείται δεδικασμένο από την κρίση ότι η μεταξύ των διαδίκων σχέση ήταν σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δεν θεμελιώνεται γι’ αυτό έννομο συμφέρον για άσκηση αναιρέσεως από τον νικήσαντα εναγόμενο(Απορρίπτει αναίρεση της 1223/2014 Μο...
235)
690/2015  
236)
698/2015  
237)
699/2015  
238)
700/2015  
239)
701/2015 Θεωρείται μη εμφανισθείς ο διάδικος που ζητεί αναβολή μη χορηγηθείσα από το δικαστήριο και μετά ταύτα δεν μετέχει στη συζήτηση. Αναιρετικός λόγος ΚΠολΔ 559 αρ.8 δεν ιδρύεται, όταν η επικουρική βάση της αγωγής, την οποία δεν ερεύνησε το εφετείο μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης αποφάσεως και την απόρριψη της κυρία βάσεως, ήταν μη νόμιμη ή αόριστη. Πότε επί επικουρικής βάσεως από αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ο αναιρετικός λόγος ΚΠολΔ 559 αρ.11 περ. γ’ προϋποθέτει τουλάχιστον αμφιβολία ως προς το αν...
240)
702/2015  
241)
728/2015  
242)
729/2015 Ευθύνη του εργαζομένου για αποζημίωση του εργοδότη, κατ’ αρθρ 652 ΑΚ. Απαιτείται υπαιτιότητα του εργαζομένου έστω και από ελαφρά αμέλεια. Έννοια ανώτερης βίας και τυχηρού για απαλλαγή του εργαζομένου. Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος του εργοδότη. Απαιτείται για τη θεμελίωσή της υπαιτιότητα. Δεν στοιχειοθετείται από μόνο το αντικειμενικό γεγονός ότι μετέρχεται δραστηριότητα επιρρεπή σε ατυχήματα. Αναιρετικός λόγος από τον αριθμό 11 του άρθρου 559ΚΠολΔ πλήττει την ελάσσονα πρόταση του δικανικού σ...
243)
730/2015
Δικηγορική αμοιβή με εργολαβική συμφωνία. Καθορισμός αμοιβής σε περίπτωση ανάκλησης της εντολής. Στοιχεία για το ορισμένο της σχετικής αγωγής από τον Δικηγόρο κατά του εντολέα λόγω ανάκλησης της εργολαβικής συμφωνίας. Περίπτωση αόριστης αγωγής, εφόσον για τον προσδιορισμό του ύψους της συγκεκριμένης απαιτήσεως δεν εκτίθεται κατά τρόπο ορισμένο η αγωγή την οποία κατά την εργολαβική συμφωνία, θα συνέτασσε ο δικηγόρος και τα στοιχεία που καθιστούν πιθανή την ευδοκίμησή της. Αξίωση διαφυγόντος κ...
244)
731/2015  
245)
742/2015  
246)
743/2015  
247)
744/2015  
248)
745/2015  
249)
746/2015  
250)
747/2015  
251)
830/2015  
252)
831/2015  
253)
832/2015  
254)
833/2015  
255)
834/2015  
256)
865/2015  
257)
866/2015  
258)
867/2015  
259)
868/2015  
260)
869/2015  
261)
870/2015  
262)
871/2015  
263)
872/2015  
264)
884/2015  
265)
885/2015  
266)
886/2015  
267)
887/2015  
268)
888/2015  
269)
908/2015  
270)
909/2015 Καθορισμός των αποδοχών των εμμίσθων δικηγόρων του Ο.Σ.Ε. Ο μισθός τους καθορίστηκε συμβατικά με παραπομπή στις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες αποδοχές για το κύριο προσωπικό του ΝΣΚ. Μετά την ισχύ του ν. 3691/2008, καθορίστηκε από 1-1-2008 νέο μισθολόγιο για το κύριο προσωπικό του ΝΣΚ και ο Ο.Σ.Ε. έχει υποχρέωση, βάσει της υπ' αριθμ. 1252/31-1-1994 απόφασης του Δ.Σ. του, να καθορίσει τις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων σύμφωνα με τις νέες αποδοχές για το κύριο προσωπικό του ΝΣΚ. Ακυρώσιμη δικαιοπρα...
271)
910/2015 Εργατικό ατύχημα. Οικοδομικές εργασίες. Πρόστηση. Θάνατος του συγγενούς των εναγόντων, απασχολουμένου με σύμβαση εργασίας από εργολάβο ελαιοχρωματισμού υπό ανέγερση οικοδομής, εξ εργατικού ατυχήματος που οφείλεται σε αμέλεια και του αναιρεσείοντος εναγομένου πολιτικού μηχανικού, που είχε προστηθεί από τον, επιφυλάξαντα για τον εαυτό του την επίβλεψη και διεύθυνση των επί του έργου εργασιών κύριο αυτού ( έργου), με καθήκοντα τη διεύθυνση και επίβλεψη του έργου, ήταν δε υπεύθυνος ως εκ του επαγγέ...
272)
911/2015 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Έννοια αυτών. Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας τους. Προσωπικό ασφαλείας. Έννοια αυτού. Απαιτείται να έχει σχετική άδεια εργασίας. Διάκριση αυτής από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. Η ίδια άδεια απαιτείται και για το προσωπικό οποιασδήποτε ιδιωτικής επιχείρησης, στο οποίο ανατίθεται η φύλαξη και η προστασία των ιδίων αυτής χώρων, αγαθών και εγκαταστάσεων. Κύρος συμβάσεως εργασίας μισθωτού που δεν κατέχει σχετική άδεια εργασίας. Συνέπειες. Υπερημε...
273)
931/2015  
274)
932/2015  
275)
933/2015  
276)
934/2015  
277)
935/2015  
278)
936/2015  
279)
937/2015  
280)
938/2015  
281)
939/2015  
282)
940/2015  
283)
941/2015  
284)
942/2015  
285)
960/2015  
286)
961/2015  
287)
962/2015  
288)
963/2015  
289)
966/2015  
290)
967/2015  
291)
968/2015  
292)
969/2015  
293)
970/2015  
294)
971/2015  
295)
972/2015  
296)
980/2015  
297)
981/2015  
298)
983/2015  
299)
984/2015  
300)
990/2015  
301)
991/2015  
302)
992/2015  
303)
993/2015  
304)
994/2015  
305)
1022/2015  
306)
1023/2015  
307)
1108/2015  
308)
1109/2015  
309)
1110/2015  
310)
1111/2015  
311)
1130/2015  
312)
1131/2015  
313)
1132/2015  
314)
1133/2015  
315)
1134/2015  
316)
1135/2015  
317)
1136/2015  
318)
1137/2015  
319)
1138/2015  
320)
1143/2015  
321)
1144/2015  
322)
1145/2015  
323)
1146/2015  
324)
1147/2015  
325)
1148/2015  
326)
1149/2015  
327)
1150/2015  
328)
1151/2015  
329)
1152/2015  
330)
1153/2015  
331)
1159/2015  
332)
1160/2015  
333)
1161/2015  
334)
1184/2015  
335)
1185/2015  
336)
1209/2015  
337)
1210/2015  
338)
1255/2015  
339)
1256/2015  
340)
1317/2015  
341)
1318/2015  
342)
1319/2015  
343)
1320/2015  
344)
1321/2015  
345)
1322/2015  
346)
1323/2015  
347)
1324/2015  
348)
1325/2015  
349)
1326/2015  
350)
1327/2015  
351)
1378/2015  
352)
1379/2015  
353)
1380/2015  
354)
1381/2015  
355)
1382/2015  
356)
1383/2015  
357)
1384/2015  
358)
1385/2015  
359)
1386/2015  
360)
1387/2015  
361)
1388/2015  
362)
1389/2015  
363)
1390/2015  
364)
1391/2015  
365)
1392/2015  
366)
1393/2015  
367)
1394/2015  
368)
1395/2015  
369)
1412/2015  
370)
1413/2015  
371)
1414/2015  
372)
1415/2015  
373)
1416/2015  
374)
1417/2015  
375)
1418/2015  
376)
1419/2015  
377)
1420/2015  
378)
1421/2015  
379)
1422/2015  
380)
1423/2015  
381)
1432/2015  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Γ
382)
23/2015  
383)
24/2015  
384)
25/2015  
385)
26/2015 1045 ΑΚ κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία 974 ΑΚ πράξεις νομής. Η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, αν συνδυάζεται και με άλλες πράξεις συνιστά πράξη νομής 559 αρ 19 ΚΠολΔ
386)
27/2015 Εμπρόθεσμη υποβολή προτάσεων με επίκληση των αποδεικτικών μέσων. Επανάληψη συζητήσεως(ΚΠολΔ254) για την επανεξέταση των μαρτύρων. Θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης. Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή νέων προτάσεων. Νόμιμη η επίκληση των προσκομιζόμενων αποδεικτικών μέσων με τη συρραφή των αρχικών προτάσεων στις τυπικές προτάσεις που υποβάλλονται κατά την επανάληψη. Απόκτηση κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία. Έννοια, κτήση και άσκηση νομής(πράξεις νομής) ειδικότερα επί αγροτικού ακινήτου . Αναίρ...
387)
28/2015 Επί αναγκαστικής ομοδικίας είναι ανίσχυρη η παραίτηση από την αναίρεση όταν γίνεται από κάποιον ή κάποιους από τους αναγκαίους ομοδίκους. Επί διανομής επικοίνου υφίσταται αναγκαστική ομοδικία. Αν δεν είχαν κλητευθεί κάποιοι από τους αναγκαίους ομοδίκους, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους.
388)
29/2015 Οι προγενέστεροι του Ν 1667/1986 συνεταιρισμοί διέπονται από την ισχύουσα γι’ αυτούς κατά το χρόνο συστάσεώς τους νομοθεσία, από την οποία συνάγεται ότι το δικαίωμα του μέλους του συνεταιρισμού επί του συνεταιριστικού ακινήτου που είχε παραχωρηθεί στο όνομά του περιλαμβάνεται στην περιουσία του και τυγχάνει κληρονομητό και εφόσον υφίσταται κατά το χρόνο του θανάτου του μεταβαίνει στους από το νόμο ή από διαθήκη κληρονόμους του. Για παραίτηση από κληρονομιαία ακίνητα απαιτείται συμβολαιογραφικό έ...
389)
30/2015 Αυτεπάγγελτη διόρθωση απόφασης Α.Π. ως προς τα στοιχεία του ονόματος του αναιρεσείοντος. Η κατ’ άρθρον 318 παρ 1 ΚΠολΔ κλήση των διαδίκων μπορεί να παραλειφθεί όταν οι διάδικοι δεν βλάπτονται από τη διόρθωση και δεν έχουν έννομο συμφέρον να αντιταχθούν σ’ αυτήν (Διορθώνει 1376/2014 απόφαση Αρείου Πάγου)
390)
31/2015  
391)
73/2015  
392)
74/2015  
393)
75/2015  
394)
76/2015  
395)
77/2015  
396)
78/2015  
397)
79/2015  
398)
80/2015  
399)
81/2015  
400)
82/2015 Αναψηλάφηση κατά το άρθρο 544 αρ. 6 του ΚΠολΔ, και ειδικότερα επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίχθηκε σε πλαστά έγγραφα των οποίων, η πλαστότητα αναγνωρίστηκε με απόφαση επί σχετικής κύριας αγωγής. Προϋποθέσεις. Προθεσμία κατ’ άρθρα , 545 παρ. 5 ΚΠολΔ. Αναιρετικός λόγος από τον αρ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Πότε δημιουργείται. Κρίση για ανεπαρκείς αιτιολογίες της απόφασης του Εφετείου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση αναψηλαφήσεως κατ’ άρθρον 554 αρ. 6 ΚΠολΔ (Αναιρεί Εφ. Λαρ. 265/2013).
401)
83/2015 Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Έννοια άρθρου 281 Α.Κ. Επανυποβολή ισχυρισμών προηγούμενης συζήτησης. Δεν θεωρείται προηγούμενη συζήτηση εκείνη κατά την οποία το δικαστήριο κηρύχθηκε αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο. Μη εφαρμογή άρθρου 240 ΚΠολΔ στην περίπτωση αυτή. Αναίρεση. Λόγοι από τους αριθμούς 8 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, αβάσιμοι. Κρίση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 281 ΑΚ στην εξεταζόμενη περίπτωση( Επικυρώνει Εφ. Θεσσ. 2391/2013).
402)
84/2015  
403)
85/2015  
404)
86/2015  
405)
87/2015 Σύσταση πραγματικής δουλείας διόδου με χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Αναίρεση. Λόγος από τον αριθμό 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ . Αβάσιμος (Επικυρώνει Πολ. Πρ. Χαλκ. 78/2013).
406)
88/2015 Κτήση κυριότητας ακινήτου με παράγωγο (αγορά από κύριο) και πρωτότυπο (χρησικτησία) τρόπο. Δεδικασμένο από απόφαση που απορρίπτει αγωγή ως αόριστη, τι καλύπτει. Εκκρεμοδικία από την άσκηση τριτανακοπής. Συνέπειες, διάρκεια και άρση της εκκρεμοδικίας. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 19, 11γ, 16 και 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ. Θεσ. 557/2011).
407)
89/2015
Αναίρεση. Λόγοι από τον αρ. 1α΄και 1β΄του άρθρου 560 του ΚΠολΔ, αβάσιμοι. Ειδικότερα, δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας, όταν τα διδάγματα αυτά δεν αφορούν την ερμηνεία κανόνων δικαίου αλλά χρησιμεύουν για την εκτίμηση αποδείξεων. ( Επικυρώνει Πολ. Πρ. Χαλκ΄. 77/2013).
408)
90/2015  
409)
91/2015  
410)
92/2015  
411)
93/2015  
412)
94/2015
Αν κάποιος από τους απλούς ομοδίκους δεν κλητεύθηκε νόμιμα η δίκη χωρίζεται ως προς αυτόν και ερευνάται για τους λοιπούς παρισταμένης η κλητευθέντες νομίμως (αρθ. 576 παρ. 1, 2 και 3 ΚΠολΔικ). Κατά το άρθρο 524 παρ. 1, 2 και 3 ΚΠολΔικ όπως ισχύει μετά το Ν.3994/2011 στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης, εάν η υπόθεση είχε συζητηθεί αντιμωλία στον πρώτο βαθμό, οι προτάσεις κατατίθενται έως την έναρξη της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης έως τη δωδεκάτη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημ...
413)
95/2015  
414)
136/2015  
415)
137/2015  
416)
138/2015  
417)
139/2015  
418)
140/2015  
419)
141/2015  
420)
142/2015  
421)
143/2015  
422)
144/2015 Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Απόκτηση της νομής πράγματος με παράνομη πράξη και αδυναμία αυτούσιας απόσβεσης του. Έννοιες. Υποχρέωση του νομέα να αποζημιώσει τον κύριο του ακινήτου. Αδιάφορο αν ο ίδιος (αποκτήσας ) είναι νομέας κατά την άσκηση της αγωγής. Υπολογισμός αποζημιώσεως κρίσιμος χρόνος εκείνος της έκδοσης της ακροάσεως, που κατά τους δικονομικούς κανόνες είναι ο χρόνος της πρώτης συζητήσεως στο Πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Πενταετής παραγραφής της αιτιάσεως κατά του δημοσίου και εν προκει...
423)
145/2015 Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας. Χαρακτηριστικά. Η συμφωνία των συνιδιοκτητών περί του ότι ο καθένας τους μπορεί να καλύψει ορισμένη επιφάνεια του κοινού οικοπέδου έχει χαρακτήρα δουλείας. Το όλο οικόπεδο από άποψη δόμησης παραμένει ενιαίο και επίκοινο, δε συντελεστής δόμησης υπολογίζεται ενιαίος, οπότε ο συνιδιοκτήτης που ζημιώνεται δικαιούνται να απαιτήσει την κατεδάφιση κατά το μέρος της υπέρβασης και αν υπάρχει αδυναμία κατεδάφισης την αποζημίωσή του με ποσό ίσο προς την αξία της επιφάνειας...
424)
146/2015  
425)
147/2015  
426)
148/2015  
427)
149/2015 Για αγωγές στις οποίες το Δημόσιο είναι ενάγον ή εναγόμενο απαιτείται η προδικασία της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του ΑΝ 1539/1938, όπως τούτο ισχύει μετά την αντικατ. Με το άρθρο 24 του Ν. 2732/1999. Διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται και αυτεπάγγελτα ως απαράδεκτη. Ο ισχυρισμός μολονότι αφορά τη δημόσια τάξη θα πρέπει να έχει, κατά τα πραγματικά του περιστατικά να έχει στο δικαστήριό της ουσίας επικληθεί και τούτο να αναφέρεται στο αναιρετήριο. Διαφορετικά ο λόγος είναι αόριστος 1072 ΑΚ η κοίτ...
428)
216/2015  
429)
217/2015  
430)
218/2015  
431)
219/2015  
432)
220/2015  
433)
221/2015  
434)
222/2015  
435)
223/2015  
436)
224/2015  
437)
225/2015  
438)
226/2015  
439)
227/2015  
440)
228/2015  
441)
294/2015  
442)
295/2015  
443)
296/2015  
444)
297/2015  
445)
298/2015  
446)
299/2015  
447)
300/2015  
448)
301/2015  
449)
302/2015  
450)
303/2015  
451)
304/2015  
452)
305/2015  
453)
306/2015  
454)
307/2015  
455)
308/2015  
456)
364/2015  
457)
365/2015  
458)
366/2015  
459)
367/2015  
460)
368/2015  
461)
369/2015  
462)
370/2015  
463)
371/2015  
464)
372/2015  
465)
373/2015  
466)
374/2015  
467)
375/2015  
468)
376/2015  
469)
377/2015  
470)
378/2015  
471)
379/2015  
472)
380/2015  
473)
381/2015  
474)
382/2015  
475)
383/2015  
476)
384/2015  
477)
385/2015  
478)
386/2015  
479)
387/2015  
480)
388/2015  
481)
448/2015  
482)
449/2015  
483)
450/2015  
484)
451/2015  
485)
452/2015  
486)
453/2015  
487)
454/2015  
488)
455/2015  
489)
456/2015  
490)
457/2015  
491)
458/2015  
492)
459/2015  
493)
460/2015  
494)
461/2015  
495)
462/2015  
496)
463/2015  
497)
464/2015  
498)
465/2015  
499)
466/2015  
500)
467/2015  
501)
468/2015  
502)
469/2015  
503)
470/2015  
504)
471/2015  
505)
472/2015  
506)
473/2015  
507)
474/2015  
508)
475/2015  
509)
476/2015  
510)
477/2015  
511)
478/2015  
512)
479/2015  
513)
503/2015  
514)
504/2015  
515)
505/2015  
516)
506/2015  
517)
507/2015 Λόγοι αναίρεσης από1 και 19
518)
508/2015  
519)
563/2015  
520)
564/2015 Οριζόντια ιδιοκτησία Δημιουργείται αυτοδίκαια από το νόμο αυτοτελές δικαίωμα επί του ορόφου και συγκυριότητα επί των κοινοκτήτων μερών του ακινήτου. Δημιουργείται αυτομάτως και όταν ο ιδιοκτήτης ολόκληρης οικίας εκποιεί ορόφους ή διαμερίσματα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη σύμβαση ή διπλή μεταγραφή 559 αρ 1 και 19 προϋποθέσεις. Ερμηνεία συμβάσεων κατά 173 και 200 ΑΚ. Πότε δημιουργείται λόγος αναίρεσης Η παραβίαση των διδαγμάτων της λογικής δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης 559 αρ 8εδα και 9εδα Τι είναι...
521)
565/2015  
522)
566/2015 Κατά τα άρθρα 68, 556 και 558 ΚΠολΔ η αναίρεση στρέφεται κατά των αντιδίκων του αναιρεσείοντος που νίκησαν, δεν στρέφεται δε αναγκαία κατά όλων των αντιδίκων του αναιρεσείοντος, εκτός από τις περιπτώσεις της αναγκαστικής ομοδικίας. Έτσι δε μπορεί να στραφεί κατά των αντιδίκων του αναιρεσείοντος των οποίων η αγωγή έχει απορριφθεί, όταν με κανένα λόγο δεν προσβάλλεται η απόρριψη αυτή 1108 ΑΚ Προϋποθέσεις αρνητικής αγωγής. Τι συνιστά διατάραξη. Αν η ενέργεια γίνεται δυνάμει δικαιώματος καταλύεται η...
523)
567/2015 Λόγοι αναίρεσης από αρ. 1,19 και 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ
524)
568/2015  
525)
569/2015 Λόγοι αναίρεσης από αρ. 1του άρθρου 560 ΚΠολΔ

526)
570/2015 Η μεταβίβαση με πλειστηρ αποτελεί ιδιόρρυθμη σύμβαση εξομοιούμενη με πώληση. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και ισχύουσες διατάξεις Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές απαγορεύσεις διαθέσεως αφορούν στα δάνεια που είχαν χορηγηθεί από τον ΟΕΚ Αν το δάνειο έχει χορηγηθεί από Τράπεζα με τυχόν επιδότηση επιτοκίου από τον ΟΕΚ δεν εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις του αρθρ 4 του ν 1641/1986
527)
571/2015 Οι οδοί περιλαμβάνονται στα κατά το άρθρο 967 ΑΚ κοινόχρηστα πράγματα, δημοτική δε ή κοινοτική οδός, σύμφωνα με το αρθ 4 του ν.3155/1955 «περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» χαρακτηρίζεται εκείνη που δημιουργείται μέσα στα διοικητικά όρια του δήμου ή της κοινότητας. Ο δρόμος αποκτά την ιδιότητα του κοινοχρήστου και με πράξη της διοικήσεως για ρυμοτομία και τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως. 2 παρ 1 ΝΔ της 17.7.1923. Συντελείται η απαλλοτρ και όταν ο επισπεύσας την έγκριση του σχεδίου, που ήταν ...
528)
572/2015 1069 και 1072 ΑΚ. Το έδαφος ου προέρχεται από πρόσχωση ανήκει στον κύριο του παραποτάμιου κτήματος. Η κτήση της κυριότητας είναι πρωτότυπη και επέρχεται αυτοδίκαια. Η εγκαταλειφθείσα κοίτη μη πλευσίμου ποταμού, ανήκει στους κυρίους των παραποταμίων κτημάτων Η εγκατάλειψη πρέπει να είναι οριστική και μόνιμη και μπορεί να έγινε είτε από φυσικά αίτια ή προ του ν. 116/1975 από τεχνικά. 560 παρ 1α. Οι λόγοι που υπό την επίφαση της παραβιάσεως κανόνα ουσιαστικού δικαίου πλήττουν την ανέλεγκτη αναιρε...
529)
573/2015 Με τη συνθήκη της Κων/λεως της 27ης Ιουνίου (6 Ιουλίου) 1832 προβλέφθηκε η σύσταση ειδικής Επιτροπής, η οποία θα εξέταζε τις πωλήσεις των Οθωμανικών κτημάτων προς τους Έλληνες και είναι διαφορετική από την Επιτροπή που συστήθηκε κατά το διάταγμα της 17-11-1836 περί ιδιωτικών Δασών. Η κρίση της εν λόγω Επιτροπής περί μη υπάρξεως απαιτήσεως του Δημοσίου εκτιμάται ως δικαστικό τεκμήριο ΒΡΔ Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας εκ δημοσίων και μη κτημάτων 559 αρ 19 Για την πληρότητα των αιτιολογιών ...
530)
641/2015  
531)
642/2015  
532)
643/2015  
533)
644/2015  
534)
645/2015  
535)
646/2015  
536)
647/2015  
537)
648/2015 Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας από έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας. 559 αρ 19 Τι νοούνται ως ζητήματα τα νομικά ή πραγματικά επιχειρήματα δεν συνιστούν αιτιολογίες
538)
649/2015 Έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Πράξεις νομής επί αστικού ακινήτου 559 αρ1 και 19 ΚΠολΔ. Προϋποθέσεις559 αρ11Ο περί ομολογίας ισχυρισμός απαραδέκτως προτείνεται το πρώτον στον Άρειο Πάγο. Δεν ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ8εδβ αν οι ισχυρισμοί λήφθηκαν υπόψη και απορρίφθηκαν. Με τον αναιρετικό λόγο του αριθμού 20 του άρθρου 559 ΚΠολΔ δεν προσβάλλονται τα τοπογραφικά διαγράμματα, γιατί δεν είναι έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 432 ΚΠολΔ χρησιμοποιούμενα για άμεση απόδειξη, α...
539)
650/2015 Για την άσκηση από Δήμο αναιρέσεως πρέπει να προσκομίζεται απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής(ν 3852/2010 αρθ58 παρ1εδα και 72 παρ1εδγ)Σε αναίρεση υπόκεινται οι τελεσίδικες αποφάσεις, όπως είναι και εκείνες ως προς τις οποίες παρήλθε άπρακτη η προς άσκηση εφέσεως προθεσμία , η οποία τρέχει και εις βάρος εκείνου με παραγγελία του οποίου έγινε η επίδοση. Ορισμένο διεκδικητής ή αναγνωριστικής αγωγής. Η περιγραφή μπορεί να γίνει και με παραπομπή σε προσαρτώμενο στην αγωγή σχεδιάγραμμα. Έννομο συ...
540)
651/2015  
541)
703/2015 Λόγοι αναίρεσης από 1 και 19
542)
704/2015  
543)
705/2015  
544)
706/2015
Λόγοι αναίρεσης από 8,10,11,14
545)
707/2015  
546)
708/2015  
547)
709/2015  
548)
710/2015  
549)
711/2015  
550)
712/2015 Λόγοι από 8 αρθρου 559 ΚΠολΔ
551)
713/2015  
552)
714/2015  
553)
715/2015  
554)
716/2015 Λόγοι αναίρεσης από 19,1παρ2,11γ,11α,8,12,15,20,9 αρθρ 559ΚΠολΔ
555)
717/2015 Διεκδικητική αγωγή, παράγωγος, πρωτότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας Λόγοι αναίρεσης από αρ19,8,11γ άρθρου 559 ΚΠολΔ
556)
718/2015  
557)
719/2015  
558)
720/2015  
559)
721/2015  
560)
722/2015 Απαράδεκτη η συζήτηση ελλείψει κλητεύσεως πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο, πως χορηγείται, πως παρίστανται οι διάδικοι στο ακροατήριο 566, 684
576 παρ 1 και 2 ΚΠολΔ αν ο διάδικος δεν εμφανισθεί κατά τη συζήτηση εξετάζεται ποιος επισπεύδει και αν την επισπεύδει ο απολιπόμενος η υπόθεση συζητείται ως να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, αν δε την επισπεύδει ο αντίδικός του, ερευνάται αν ο απολιπόμενος κλητεύθηκε, οπότε σε καταφατική περίπτωση προχωρεί η συζήτηση, διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη. Ά...
561)
809/2015  
562)
810/2015  
563)
811/2015  
564)
812/2015  
565)
813/2015  
566)
814/2015  
567)
815/2015  
568)
816/2015  
569)
817/2015  
570)
818/2015  
571)
895/2015  
572)
896/2015  
573)
897/2015  
574)
898/2015  
575)
899/2015  
576)
900/2015  
577)
901/2015  
578)
902/2015  
579)
903/2015  
580)
904/2015  
581)
905/2015  
582)
906/2015  
583)
907/2015  
584)
912/2015  
585)
913/2015  
586)
914/2015  
587)
915/2015  
588)
916/2015  
589)
917/2015  
590)
918/2015  
591)
919/2015  
592)
920/2015  
593)
930/2015  
594)
943/2015  
595)
944/2015  
596)
945/2015  
597)
1036/2015  
598)
1037/2015  
599)
1038/2015  
600)
1039/2015  
601)
1040/2015  
602)
1041/2015  
603)
1042/2015  
604)
1186/2015  
605)
1187/2015  
606)
1188/2015  
607)
1189/2015  
608)
1190/2015  
609)
1191/2015  
610)
1192/2015  
611)
1193/2015  
612)
1194/2015  
613)
1195/2015  
614)
1196/2015  
615)
1197/2015  
616)
1198/2015  
617)
1199/2015  
618)
1200/2015  
619)
1201/2015  
620)
1202/2015  
621)
1203/2015  
622)
1272/2015 Εξαιρετέος μάρτυρας. Προσδιορισμός αμέσου συμφέροντος. Μόνο η ιδιότητα του συζύγου δεν αρκεί. Μεταβίβαση ακινήτου παράγωγος και πρωτότυπος τρόπος. Προϋποθέσεις πράξεις νομής. Ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος λογίζεται ότι νέμεται για λοιπούς. Αντιποίηση νομής. Γνωστοποίηση. Γνώση συγκυρίου 559 αρ. 19 ΚΠολΔικ. Πότε ιδρύεται επίφαση εκ πλαγίου παραβιάσεως 559 αρ. 8 εδ. β. Πράγμα και ο λόγος έφεσης. Δεν ιδρύεται αν ο λόγος εφέσεως απορρίφθηκε ούτε αν λήφθηκαν υπόψη περιστατικά προκύψαντα από αποδείξεις. ...
623)
1273/2015 Η Επιτροπή του Β.Δ της 17/29.11.1836 περί ιδιωτικών δασών είναι διαφορετική από εκείνη της επί των πωλήσεων των οθωμανικών κτημάτων Επιτροπής. Οι αποφάσεις της πρώτης περί κυριότητας σε δάσος του ιδιώτη αποτελούν νόμιμο τεκμήριο κατά του Δημοσίου που ανατρέπει το τεκμήριο του άρθρου 3 του εν λόγω Β.Δ, ενώ η παρεμπίπτουσα κρίση της δεύτερης περί μη υπάρξεως απαιτήσεως του Δημοσίου επί της μεταβιβασθείσας εκτάσεως αποτελούν στοιχείο δικαιολογούν την καλή πίστη του νομέα του ακινήτου. Επάλληλες ...
624)
1296/2015  
625)
1328/2015  
626)
1329/2015  
627)
1330/2015  
628)
1331/2015  
629)
1332/2015  
630)
1333/2015  
631)
1334/2015  
632)
1335/2015  
633)
1336/2015  
634)
1337/2015 Κατ΄ατο 558 ΚΠολΔ η αναίρεση απευθύνεται κατά των αντιδίκων του ηττηθέντος διαδίκου. Η απευθυνόμενη κατά του προσθέτως παρεμβάντος εκτιμάται ως κλήση για τη συζήτηση 1719 αρ 3 ΑΚ. Προϋποθέσεις. Ποιοι είναι ανίκανοι για σύνταξη διαθήκης. Η ανικανότητα απαιτείται να υπάρχει κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης. Η καταχωρηθείσα στη δημόσια διαθήκη βεβαίωση του συμβολαιογράφου περί της ικανότητας του διαθέτη υπόκειται σε ανταπόδειξη, χωρίς την προσβολή της διαθήκης για πλαστότητα. Αν δεν ανταποδειχθ...
635)
1338/2015 Η επανάληψη της βιαίως διακοπείσας δίκης γίνεται από όλους τους κληρονόμους. Αν γίνει μόνο από κάποιους, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς τον φερόμενο ως αποβιώσαντα και επί απλής ομοδικίας δεν επηρεάζει τη δίκη ως προς τους λοιπούς ομόδικους. Απόκτηση κυριότητας ακινήτου παραγώγως από κληρονομική διαδοχή και πρωτοτύπως από έκτακτη χρησικτησία. Αν η νομή αποκτήθηκε με άτυπη διανομή στο όλο ακίνητο δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των περί κοινωνίας διατάξεων, ούτε υφίσταται αντιποίηση νο...
636)
1339/2015  
637)
1340/2015 Στοιχεία δικογράφου αναίρεσης. Για το ορισμένο του κατά το αρθ 559 αρ1 ΚΠολΔ λόγου, πρέπει να αναφέρονται οι ουσιαστικές παραδοχές, με τις οποίες το δικαστήριο της ουσίας υπέπεσε στην αναιρετική πλημμέλεια, γιατί διαφορετικά είναι ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος. Παραπομπή στην υπάρχουσα στη δικογραφία προσβαλλόμενη απόφαση δεν θεραπεύει την αοριστία. Η θέση αυτή είναι σύμφωνη με το αρθ στις ΕΣΔΑ
638)
1341/2015 Ιδιόγραφη διαθήκη. Προϋποθέσεις κύρους αυτής. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί των όρων συνείδησης τω πραττομένων και της ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής. Χρονικό σημείο στο οποίο κρίνεται η ικανότητα για σύνταξη έγκυρης ιδιόγραφης διαθήκης 559 αρ 19. Ζητήματα. Τα επιχειρήματα δε συνιστούν αιτιολογίες. Μόνο τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε πρέπει να αναφέρεται πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε 55 αρ 11 περ α και περ γ 559 αρ 20 απαιτείται διαγνωστικό και όχι εκτιμητικό λάθος.
639)
1342/2015  
640)
1343/2015 Πρόσθετη παρέμβαση τρόπος άσκησης. Η έλλειψη κοινοποίησης καλύπτεται αν δεν προταθεί έννομο συμφέρον. Άσκηση και στον Άρειο Πάγο. Κρητικός Αστικός Κώδικας. Διαχρονικό Δίκαιο. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας. Δε συντρέχει περίπτωση παραβιάσεως του νόμου περί Γαιών και των οδηγιών περί εξελέγξεως τίτλων του Οθωμανικού νόμου. Παραχώρηση δημοσίων γαιών κατά Οθωμανικό νόμο. Η μαρτυρική κατάθεση δεν είναι έγγραφο υπό την έννοια των άρθρων 432 επ και δεν πλήττεται με λογο αρθρου 559 αρ 20 ΚΠολΔ. Η β...
641)
1344/2015  
642)
1345/2015  
643)
1346/2015  
644)
1347/2015  
645)
1348/2015  
646)
1349/2015  
647)
1350/2015  
648)
1351/2015  
649)
1361/2015 Αυτεπάγγελτη διόρθωση απόφασης κατά το διατακτικό της, χωρίς την οριζόμενη στο άρθ 318 ΚΠολΔ κλήτευση των διαδίκων για λόγους που ανάγονται στην οικονομία της δίκης, καθόσον οι διάδικοι δε βλάπτονται από τη διόρθωση και δεν έχουν έννομο συμφέρον να αντιταχθούν σε αυτήν. Η διορθωτική απόφαση, κατ’ αρθ 320 σημειώνεται στο πρωτότυπο της διορθούμενης απόφασης.
650)
1370/2015  
651)
1371/2015 Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας του αρθ 564 ΚΠολΔ προς άσκηση αναίρεσης, συνεπάγεται έκπτωση από το οικείο δικαίωμα και την απόρριψη της αίτησης ως απαράδεκτης. Το εκπρόθεσμο αίρεται με την αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, των άρθ 152 επΚΠολΔ, η οποία εφόσον αφορά σε ένδικο μέσο ασκείται με την κατάθεση και επίδοση δικογράφου, ή με το δικόγραφο του ενδίκου μέσου που πρέπει επίσης μέσα στην προθεσμία το αρθ153ΚΠολΔ να επιδοθεί(πταίσμα του δικηγόρου δε στοιχειοθετεί τη...
652)
1372/2015 Τριτανακοπή 714,612. Έννομο συμφέρον. Πότε υφίσταται. Λειτουργεί ως αυτοτελής διαδικαστική προϋπόθεση για την έρευνα του παραδεκτού της τριτανακοπής, και εξετάζεται αυτεπαγγέλτως. Πρέπει να είναι έννομο ατομικό και άμεσο. Η βλάβη ή η διακινδύνευση των συμφερόντων του τριτανακόπτοντος, μπορεί να είναι άμεση έμμεση ή και ενδεχόμενη, αλλά το δικαίωμα που βλάπτεται ή τίθεται σε κίνδυνο πρέπει να είναι κεκτημένο και απαιτητό. Κατά το χρόνο εκδόσεως της τριτανακοπτόμενης αποφάσεως και η ανάγκη δικαστι...
653)
1373/2015  
654)
1374/2015 249 ΚΠολΔ. Η περί αναστολής(αναβολής) κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, λόγω υφισταμένης εκκρεμούς δίκης σε άλλο πολιτικό δικαστήριο είναι αναιρετικά ανέλεγκτη. Το οικείο αίτημα δεν αποτελεί «αίτηση» υπό την έννοια της διατάξεως του αρθ 9γ του 559 ΚΠολΔ. Η περί κλήρου αγωγή δεν περιέχει διεκδίκηση, έστω και αν ζητείται η απόδοση στον ενάγοντα του κληρονομουμένου αντικειμένου γι’ αυτό και δεν αποτελεί στοιχείο της βάσεως της αγωγής η αποδοχή και μεταγραφή της κληρονομίας και η κυριότητα των εναγό...
655)
1375/2015  
656)
1376/2015  
657)
1401/2015  
658)
1402/2015  
659)
1403/2015  
660)
1404/2015  
661)
1405/2015  
662)
1426/2015  
663)
1427/2015  
664)
1428/2015  
665)
1429/2015  
666)
1430/2015  
667)
1443/2015  
668)
1444/2015  
669)
1445/2015  
670)
1446/2015  
671)
1447/2015  
672)
1448/2015  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Δ
673)
32/2015  
674)
33/2015  
675)
34/2015  
676)
35/2015  
677)
36/2015  
678)
37/2015  
679)
38/2015  
680)
39/2015  
681)
40/2015  
682)
41/2015  
683)
96/2015  
684)
97/2015  
685)
98/2015  
686)
99/2015  
687)
100/2015  
688)
101/2015  
689)
102/2015  
690)
103/2015  
691)
104/2015  
692)
105/2015  
693)
116/2015  
694)
117/2015  
695)
150/2015  
696)
151/2015  
697)
152/2015  
698)
153/2015  
699)
154/2015  
700)
155/2015  
701)
156/2015  
702)
157/2015  
703)
158/2015  
704)
159/2015  
705)
160/2015  
706)
161/2015  
707)
162/2015  
708)
163/2015  
709)
171/2015  
710)
172/2015  
711)
229/2015  
712)
230/2015  
713)
231/2015  
714)
232/2015  
715)
233/2015  
716)
234/2015  
717)
235/2015  
718)
236/2015  
719)
237/2015  
720)
238/2015  
721)
323/2015  
722)
324/2015  
723)
325/2015  
724)
326/2015  
725)
327/2015  
726)
328/2015  
727)
402/2015  
728)
403/2015  
729)
404/2015  
730)
405/2015  
731)
406/2015  
732)
407/2015  
733)
408/2015  
734)
409/2015  
735)
410/2015  
736)
411/2015  
737)
412/2015  
738)
421/2015  
739)
422/2015  
740)
423/2015  
741)
424/2015  
742)
425/2015  
743)
426/2015  
744)
494/2015  
745)
495/2015  
746)
496/2015  
747)
497/2015  
748)
498/2015  
749)
499/2015  
750)
500/2015  
751)
501/2015  
752)
502/2015  
753)
537/2015  
754)
538/2015  
755)
539/2015  
756)
583/2015  
757)
584/2015  
758)
585/2015  
759)
586/2015  
760)
587/2015  
761)
588/2015  
762)
589/2015  
763)
619/2015  
764)
620/2015  
765)
621/2015  
766)
622/2015  
767)
623/2015  
768)
680/2015  
769)
681/2015  
770)
732/2015  
771)
759/2015  
772)
760/2015  
773)
761/2015  
774)
762/2015  
775)
763/2015  
776)
764/2015  
777)
765/2015  
778)
766/2015  
779)
767/2015  
780)
768/2015  
781)
769/2015  
782)
770/2015  
783)
771/2015  
784)
772/2015  
785)
773/2015  
786)
774/2015  
787)
775/2015  
788)
819/2015  
789)
820/2015  
790)
821/2015  
791)
844/2015  
792)
845/2015  
793)
846/2015  
794)
847/2015  
795)
848/2015  
796)
875/2015  
797)
876/2015  
798)
877/2015  
799)
878/2015  
800)
879/2015  
801)
880/2015  
802)
921/2015  
803)
922/2015  
804)
923/2015  
805)
924/2015  
806)
925/2015  
807)
926/2015  
808)
927/2015  
809)
928/2015  
810)
929/2015  
811)
956/2015  
812)
957/2015  
813)
958/2015  
814)
959/2015  
815)
965/2015  
816)
982/2015  
817)
1001/2015  
818)
1002/2015  
819)
1003/2015  
820)
1004/2015  
821)
1005/2015  
822)
1006/2015  
823)
1007/2015  
824)
1008/2015  
825)
1009/2015  
826)
1010/2015  
827)
1011/2015  
828)
1012/2015  
829)
1013/2015  
830)
1014/2015  
831)
1015/2015  
832)
1016/2015  
833)
1017/2015  
834)
1018/2015  
835)
1019/2015  
836)
1020/2015  
837)
1021/2015  
838)
1024/2015  
839)
1025/2015  
840)
1030/2015  
841)
1031/2015  
842)
1032/2015  
843)
1033/2015  
844)
1034/2015  
845)
1035/2015  
846)
1058/2015  
847)
1059/2015  
848)
1060/2015  
849)
1061/2015  
850)
1063/2015  
851)
1069/2015  
852)
1070/2015  
853)
1071/2015  
854)
1072/2015  
855)
1094/2015  
856)
1095/2015  
857)
1096/2015  
858)
1097/2015  
859)
1098/2015  
860)
1099/2015  
861)
1100/2015  
862)
1101/2015  
863)
1102/2015  
864)
1103/2015  
865)
1104/2015  
866)
1105/2015  
867)
1106/2015  
868)
1107/2015  
869)
1139/2015  
870)
1140/2015  
871)
1141/2015  
872)
1142/2015  
873)
1170/2015  
874)
1171/2015  
875)
1172/2015  
876)
1173/2015  
877)
1174/2015  
878)
1175/2015  
879)
1176/2015  
880)
1177/2015  
881)
1178/2015  
882)
1179/2015  
883)
1180/2015  
884)
1211/2015  
885)
1217/2015  
886)
1218/2015  
887)
1219/2015  
888)
1220/2015  
889)
1221/2015  
890)
1222/2015  
891)
1223/2015  
892)
1224/2015  
893)
1225/2015  
894)
1236/2015  
895)
1237/2015  
896)
1238/2015  
897)
1239/2015  
898)
1240/2015  
899)
1241/2015  
900)
1242/2015  
901)
1257/2015  
902)
1258/2015  
903)
1259/2015  
904)
1260/2015  
905)
1278/2015  
906)
1279/2015  
907)
1280/2015  
908)
1281/2015  
909)
1297/2015  
910)
1298/2015  
911)
1299/2015  
912)
1300/2015  
913)
1301/2015  
914)
1302/2015  
915)
1303/2015  
916)
1304/2015  
917)
1305/2015  
918)
1306/2015  
919)
1307/2015  
920)
1308/2015  
921)
1309/2015  
922)
1310/2015  
923)
1362/2015  
924)
1363/2015  
925)
1364/2015  
926)
1434/2015  
927)
1435/2015  
928)
1436/2015  
929)
1437/2015  
930)
1438/2015  
931)
1439/2015  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
932)
1/2015  
933)
2/2015  
934)
3/2015  
935)
4/2015  
936)
5/2015  
937)
6/2015  
938)
7/2015  
939)
8/2015  
940)
9/2015  
941)
10/2015  
942)
11/2015  
943)
12/2015  
944)
13/2015  
945)
14/2015  
946)
15/2015  
947)
16/2015  
948)
17/2015  
949)
18/2015  
950)
19/2015  
951)
20/2015  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Α2
952)
14/2015  
953)
15/2015  
954)
16/2015  
955)
17/2015  
956)
18/2015  
957)
19/2015  
958)
20/2015  
959)
106/2015  
960)
107/2015  
961)
108/2015  
962)
109/2015  
963)
110/2015  
964)
111/2015  
965)
112/2015  
966)
113/2015  
967)
114/2015  
968)
115/2015  
969)
118/2015  
970)
119/2015  
971)
120/2015  
972)
121/2015  
973)
185/2015  
974)
186/2015  
975)
187/2015  
976)
188/2015  
977)
189/2015  
978)
190/2015  
979)
191/2015  
980)
206/2015  
981)
207/2015  
982)
208/2015  
983)
209/2015  
984)
210/2015  
985)
251/2015  
986)
252/2015  
987)
253/2015  
988)
254/2015  
989)
255/2015  
990)
256/2015  
991)
257/2015  
992)
258/2015  
993)
259/2015  
994)
260/2015  
995)
261/2015  
996)
262/2015  
997)
337/2015  
998)
338/2015  
999)
339/2015  
1000)
340/2015  
1001)
341/2015  
1002)
342/2015  
1003)
343/2015  
1004)
344/2015  
1005)
413/2015  
1006)
414/2015  
1007)
415/2015  
1008)
416/2015  
1009)
417/2015  
1010)
418/2015  
1011)
419/2015  
1012)
509/2015  
1013)
510/2015  
1014)
511/2015  
1015)
512/2015  
1016)
513/2015  
1017)
514/2015  
1018)
515/2015  
1019)
516/2015  
1020)
517/2015  
1021)
518/2015  
1022)
540/2015  
1023)
541/2015  
1024)
542/2015  
1025)
543/2015  
1026)
547/2015  
1027)
548/2015  
1028)
549/2015  
1029)
550/2015  
1030)
551/2015  
1031)
552/2015  
1032)
553/2015  
1033)
554/2015  
1034)
555/2015  
1035)
556/2015  
1036)
557/2015  
1037)
558/2015  
1038)
559/2015  
1039)
652/2015  
1040)
653/2015  
1041)
654/2015  
1042)
655/2015  
1043)
656/2015  
1044)
657/2015  
1045)
658/2015  
1046)
659/2015  
1047)
725/2015  
1048)
726/2015  
1049)
727/2015  
1050)
733/2015  
1051)
734/2015  
1052)
735/2015  
1053)
736/2015  
1054)
737/2015 Ανώνυμη εταιρεία. Διορισμός εκκαθαριστών. Δημοσίευση του πρακτικού διορισμού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, όχι όμως και στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ.(άρθρα 7α και 7β ν. 2190/1920.) Η δημοσίευση έχει δηλωτικό χαρακτήρα και όχι συστατικό. Ο διορισμός των εκκαθαριστών είναι έγκυρος, η εταιρία όμως δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκε η δημοσίευση, εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Τρίτος είναι κάθε πρόσωπο που συνηλλάγη με την εταιρία κ...
1055)
738/2015  
1056)
739/2015  
1057)
740/2015  
1058)
741/2015  
1059)
804/2015  
1060)
805/2015  
1061)
806/2015  
1062)
807/2015  
1063)
808/2015  
1064)
826/2015  
1065)
827/2015  
1066)
828/2015  
1067)
829/2015  
1068)
842/2015  
1069)
843/2015  
1070)
849/2015  
1071)
850/2015  
1072)
851/2015  
1073)
854/2015  
1074)
855/2015  
1075)
889/2015  
1076)
890/2015  
1077)
891/2015  
1078)
892/2015  
1079)
953/2015  
1080)
954/2015  
1081)
955/2015  
1082)
973/2015  
1083)
974/2015  
1084)
975/2015  
1085)
976/2015  
1086)
977/2015  
1087)
978/2015  
1088)
979/2015  
1089)
986/2015  
1090)
987/2015  
1091)
988/2015  
1092)
989/2015  
1093)
995/2015  
1094)
996/2015  
1095)
997/2015  
1096)
998/2015  
1097)
999/2015  
1098)
1000/2015  
1099)
1026/2015  
1100)
1027/2015  
1101)
1028/2015  
1102)
1029/2015  
1103)
1044/2015  
1104)
1045/2015  
1105)
1046/2015  
1106)
1047/2015  
1107)
1048/2015  
1108)
1049/2015  
1109)
1050/2015  
1110)
1051/2015  
1111)
1052/2015  
1112)
1053/2015  
1113)
1054/2015  
1114)
1055/2015  
1115)
1056/2015  
1116)
1057/2015  
1117)
1073/2015  
1118)
1074/2015  
1119)
1075/2015  
1120)
1076/2015  
1121)
1077/2015  
1122)
1078/2015  
1123)
1079/2015  
1124)
1080/2015  
1125)
1081/2015  
1126)
1082/2015  
1127)
1083/2015  
1128)
1084/2015  
1129)
1085/2015  
1130)
1086/2015  
1131)
1087/2015  
1132)
1088/2015  
1133)
1089/2015  
1134)
1090/2015  
1135)
1091/2015  
1136)
1092/2015  
1137)
1093/2015  
1138)
1112/2015  
1139)
1113/2015  
1140)
1114/2015  
1141)
1115/2015  
1142)
1116/2015  
1143)
1117/2015  
1144)
1118/2015  
1145)
1119/2015  
1146)
1120/2015  
1147)
1121/2015  
1148)
1122/2015  
1149)
1123/2015  
1150)
1124/2015  
1151)
1125/2015  
1152)
1126/2015  
1153)
1127/2015  
1154)
1128/2015  
1155)
1129/2015  
1156)
1155/2015  
1157)
1156/2015  
1158)
1157/2015  
1159)
1158/2015  
1160)
1162/2015  
1161)
1163/2015  
1162)
1164/2015  
1163)
1165/2015  
1164)
1166/2015  
1165)
1167/2015  
1166)
1168/2015  
1167)
1169/2015  
1168)
1181/2015  
1169)
1182/2015  
1170)
1204/2015  
1171)
1205/2015  
1172)
1206/2015  
1173)
1207/2015  
1174)
1208/2015  
1175)
1212/2015  
1176)
1213/2015  
1177)
1214/2015  
1178)
1215/2015  
1179)
1216/2015  
1180)
1226/2015  
1181)
1227/2015  
1182)
1228/2015  
1183)
1244/2015  
1184)
1245/2015  
1185)
1246/2015  
1186)
1248/2015  
1187)
1249/2015  
1188)
1250/2015  
1189)
1251/2015  
1190)
1252/2015  
1191)
1253/2015  
1192)
1254/2015  
1193)
1265/2015  
1194)
1266/2015  
1195)
1267/2015  
1196)
1268/2015  
1197)
1269/2015  
1198)
1282/2015  
1199)
1283/2015  
1200)
1284/2015  
1201)
1288/2015  
1202)
1289/2015  
1203)
1290/2015  
1204)
1291/2015  
1205)
1294/2015  
1206)
1295/2015  
1207)
1312/2015  
1208)
1313/2015  
1209)
1314/2015  
1210)
1315/2015  
1211)
1316/2015  
1212)
1365/2015  
1213)
1366/2015  
1214)
1367/2015  
1215)
1368/2015  
1216)
1369/2015  
1217)
1397/2015  
1218)
1398/2015  
1219)
1399/2015  
1220)
1400/2015  
1221)
1410/2015  
1222)
1411/2015  
1223)
1433/2015  
1224)
1440/2015  
1225)
1441/2015  
1226)
1442/2015  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Α1
1227)
1/2015  
1228)
2/2015  
1229)
3/2015  
1230)
4/2015  
1231)
5/2015  
1232)
6/2015  
1233)
7/2015  
1234)
8/2015  
1235)
9/2015  
1236)
10/2015  
1237)
11/2015  
1238)
12/2015  
1239)
42/2015  
1240)
43/2015  
1241)
164/2015  
1242)
165/2015  
1243)
166/2015  
1244)
167/2015  
1245)
168/2015  
1246)
169/2015  
1247)
170/2015  
1248)
173/2015  
1249)
174/2015  
1250)
175/2015  
1251)
176/2015  
1252)
177/2015  
1253)
178/2015  
1254)
192/2015  
1255)
239/2015  
1256)
240/2015  
1257)
241/2015  
1258)
242/2015  
1259)
265/2015  
1260)
266/2015  
1261)
267/2015  
1262)
268/2015  
1263)
269/2015  
1264)
270/2015  
1265)
271/2015  
1266)
272/2015  
1267)
310/2015  
1268)
311/2015  
1269)
312/2015  
1270)
313/2015  
1271)
314/2015  
1272)
315/2015  
1273)
316/2015  
1274)
317/2015  
1275)
318/2015  
1276)
319/2015  
1277)
320/2015  
1278)
321/2015  
1279)
322/2015  
1280)
334/2015  
1281)
335/2015  
1282)
336/2015  
1283)
345/2015  
1284)
346/2015  
1285)
347/2015  
1286)
348/2015  
1287)
349/2015  
1288)
350/2015  
1289)
351/2015  
1290)
352/2015  
1291)
353/2015  
1292)
354/2015  
1293)
355/2015  
1294)
356/2015  
1295)
427/2015  
1296)
428/2015  
1297)
429/2015  
1298)
430/2015  
1299)
431/2015  
1300)
432/2015  
1301)
433/2015  
1302)
434/2015  
1303)
435/2015  
1304)
436/2015  
1305)
480/2015  
1306)
481/2015  
1307)
482/2015  
1308)
483/2015  
1309)
484/2015  
1310)
485/2015  
1311)
486/2015  
1312)
487/2015  
1313)
488/2015  
1314)
489/2015  
1315)
490/2015  
1316)
491/2015  
1317)
492/2015  
1318)
493/2015  
1319)
527/2015  
1320)
528/2015  
1321)
529/2015  
1322)
530/2015  
1323)
531/2015  
1324)
532/2015  
1325)
533/2015  
1326)
534/2015  
1327)
535/2015  
1328)
536/2015  
1329)
544/2015  
1330)
545/2015  
1331)
546/2015  
1332)
574/2015  
1333)
575/2015  
1334)
576/2015  
1335)
577/2015  
1336)
578/2015  
1337)
579/2015  
1338)
580/2015  
1339)
581/2015  
1340)
582/2015  
1341)
590/2015  
1342)
597/2015  
1343)
598/2015  
1344)
599/2015  
1345)
600/2015  
1346)
601/2015  
1347)
602/2015  
1348)
603/2015  
1349)
604/2015  
1350)
605/2015  
1351)
606/2015  
1352)
629/2015  
1353)
630/2015  
1354)
631/2015  
1355)
632/2015  
1356)
633/2015  
1357)
634/2015  
1358)
635/2015  
1359)
636/2015  
1360)
660/2015  
1361)
661/2015  
1362)
682/2015  
1363)
683/2015  
1364)
684/2015  
1365)
685/2015  
1366)
686/2015  
1367)
687/2015  
1368)
688/2015  
1369)
689/2015  
1370)
723/2015  
1371)
724/2015  
1372)
748/2015  
1373)
749/2015  
1374)
750/2015  
1375)
751/2015  
1376)
752/2015  
1377)
753/2015  
1378)
754/2015  
1379)
755/2015  
1380)
756/2015  
1381)
776/2015  
1382)
777/2015  
1383)
778/2015  
1384)
779/2015  
1385)
780/2015  
1386)
781/2015  
1387)
782/2015  
1388)
783/2015  
1389)
784/2015  
1390)
785/2015  
1391)
786/2015  
1392)
787/2015  
1393)
788/2015  
1394)
789/2015  
1395)
790/2015  
1396)
791/2015  
1397)
792/2015  
1398)
793/2015  
1399)
794/2015  
1400)
795/2015  
1401)
796/2015  
1402)
822/2015  
1403)
823/2015  
1404)
824/2015  
1405)
825/2015  
1406)
835/2015  
1407)
838/2015  
1408)
839/2015  
1409)
840/2015  
1410)
841/2015  
1411)
852/2015  
1412)
853/2015  
1413)
873/2015  
1414)
881/2015  
1415)
882/2015  
1416)
883/2015  
1417)
946/2015  
1418)
947/2015  
1419)
948/2015  
1420)
949/2015  
1421)
950/2015  
1422)
951/2015  
1423)
952/2015  
1424)
964/2015  
1425)
985/2015  
1426)
1043/2015  
1427)
1062/2015  
1428)
1064/2015  
1429)
1065/2015  
1430)
1066/2015  
1431)
1067/2015  
1432)
1068/2015  
1433)
1154/2015  
1434)
1183/2015  
1435)
1229/2015  
1436)
1230/2015  
1437)
1231/2015  
1438)
1232/2015  
1439)
1233/2015  
1440)
1234/2015  
1441)
1235/2015  
1442)
1243/2015  
1443)
1247/2015  
1444)
1261/2015  
1445)
1262/2015  
1446)
1263/2015  
1447)
1274/2015  
1448)
1275/2015
1449)
1276/2015  
1450)
1277/2015  
1451)
1285/2015  
1452)
1286/2015  
1453)
1287/2015  
1454)
1311/2015  
1455)
1352/2015  
1456)
1353/2015  
1457)
1354/2015  
1458)
1355/2015  
1459)
1356/2015  
1460)
1357/2015  
1461)
1358/2015  
1462)
1377/2015  
1463)
1396/2015  
1464)
1406/2015  
1465)
1407/2015  
1466)
1408/2015  
1467)
1409/2015  
1468)
1431/2015  


<< Επιστροφή