<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β1
1)
14/2014  
2)
15/2014  
3)
16/2014  
4)
17/2014 Το Εφετείο, διέλαβε στην απόφασή του πλήρεις, σαφείς και δίχως αντιφάσεις αιτιολογίες, οι οποίες καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχό της. Από τη σαφή διαβεβαίωση που περιέχεται στην απόφαση, τη ρητή αναφορά ότι λήφθηκαν υπόψη τα συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα, καθώς και την έμμεση ομολογία των αναιρεσειόντων, δεν καταλείπεται αμφιβολία, ότι έλαβε υπόψη του αυτά και τα συνεκτίμησε. Οι από τους αρ. 20 και 12 του άρθ. 559 ΚΠολΔ, λόγοι είναι απαράδεκτοι, διότι, 1) το δικαστήριο κατέληξε στην κρίση...
5)
18/2014 Οι διαδοχικές σχέσεις εργασίας των αναιρεσίβλητων καταρτίστηκαν μετά την 18-4-2001 και δεν μπορούσαν να προσλάβουν, ενιαία, κατά το χρόνο που εντείνεται η ένδικη έννομη σχέση, το χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.
6)
19/2014  
7)
20/2014 Οι διαδοχικές σχέσεις εργασίας της αναιρεσίβλητης καταρτίστηκαν πριν την 18-4-2001 και μπορούσαν να προσλάβουν, ενιαία, κατά το χρόνο που εκτείνεται η ένδικη έννομη σχέση, το χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόου, εφόσον αυτή κάλυπτε μόνιμες και διαρκείς ανάγκες του αναιρεσείοντος, ο δε καθορισμός του είδους των, ως συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εξακολουθητικά, δεν δικαιολογείται, αλλά τέθηκε προς καταστρατήγηση των δικαιωμάτων της αναιρεσίβλητης.
8)
21/2014  
9)
23/2014  
10)
24/2014 Το Εφετείο, δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου, τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 281, 288, 648 και 652 ΑΚ και 7 εδ. α του ν. 2112/1920, διότι με βάση τις παραδοχές της απόφασης, θεμελιώνεται πράγματι, η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του αναιρεσίβλητου και η καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος της αναιρεσείουσας. Ακόμη δεν υπέπεσε σε λάθος, αναγόμενο στην ανάγνωση του επικαλούμενου εγγράφου, αλλά, αφού το ανέγνωσε σωστά, το συνεκτίμησε με τα άλλα αποδεικτικ...
11)
25/2014 Δεδικασμένο από τελεσίδικη απόφαση δημιουργείται και όταν το αντικείμενο της δίκης που διεξάγεται μεταξύ των ίδιων προσώπων είναι διαφορετικό από εκείνο της δίκης που προηγήθηκε, έχει όμως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώματος που κρίθηκε στη δίκη εκείνη. Τούτο συμβαίνει όταν στην νέα δίκη πρόκειται να κριθεί η ίδια έννομη σχέση και το ίδιο νομικό ζήτημα το οποίο κρίθηκε με την προηγούμενη απόφαση. Δεδικασμένο αποτελεί και η ενδεχομένως άδικη ή εσφαλμένη τελεσίδικη απόφαση.
12)
133/2014  
13)
134/2014  
14)
135/2014  
15)
136/2014  
16)
137/2014  
17)
138/2014 Η παραίτηση συνιστά ανάκληση της συγκεκριμένης αίτησης για παροχή δικαστικής προστασίας και έχει την έννοια παραίτησης μόνο από τη δημοσίου χαρακτήρα αξίωση του ενάγοντος έναντι της πολιτείας για έκδοση απόφασης. Το εφετείο, δεν έλαβε υπόψη του το σχετικό ισχυρισμό, προχώρησε στην εκδίκαση της έφεσής και δέχθηκε, κατά ένα μέρος, την αγωγή. Έτσι, υπέπεσε στις, από τους αρ. 8 και 9 πλημμέλειες. Αν μετά τη νομότυπη κατάρτιση του συμβιβασμού ο ενάγων είτε επισπεύδει τη συζήτηση της έφεσης κατά απόφα...
18)
139/2014 Στην περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμη υποκατάσταση, οι σχέσεις υπεργολάβου και εργολάβου, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 περί δημοσίων έργων. Ως προς τις μεταξύ του υπεργολάβου και εργολάβου σχέσεις, εφαρμόζεται ο ν. 1396/1983. Το Εφετείο ορθά ερμήνευσε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του ν. 1418/1984 και εκείνες των άρθρων 1 και 3 του ν. 1396/1983. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας στον καθορισμό του ύψους της οφειλόμενης χρηματικής ικανοποίησης δεν υπόκειται στον έλε...
19)
140/2014  
20)
141/2014  
21)
142/2014  
22)
143/2014  
23)
144/2014  
24)
145/2014  
25)
146/2014  
26)
259/2014  
27)
260/2014  
28)
261/2014  
29)
262/2014  
30)
263/2014  
31)
264/2014  
32)
265/2014 Η αγωγή, προς τους αναιρεσείοντες που προσλήφθηκαν μετά την ισχύ των παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 του Συντάγματος, που ισχύουν από 18-4-2001, δεν είναι νόμιμη. Και ως προς τους λοιπούς δεν είναι νόμιμη, αφού, κατά τα εκτιθέμενα σ' αυτήν, μεταξύ των επί μέρους συμβάσεων μεσολαβούσαν μεγάλα χρονικά διαστήματα, υπερβαίνοντα τους τρεις μήνες, χωρίς να γίνεται επίκληση ότι, κατά το ενδιάμεσο αυτό χρονικό διάστημα ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, αυτοί συνέχιζαν να παρέχουν την εργασία τους, έστω κα...
33)
266/2014  
34)
343/2014  
35)
344/2014 Εφόσον για τη συζήτηση στο ακροατήριο ο δικηγόρος είχε ρητή πληρεξουσιότητα θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα και για τις πράξεις της προδικασίας. Επί υπερημερίας χρηματικής οφειλής, ο δανειστής δεν δικαιούται να ζητήσει, ως ζημία του, το διαφυγόν κέρδος, το οποίο μπορούσε να πραγματοποιήσει με πιθανότητα κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή από τις ειδικές περιστάσεις, όπως προσδοκούσε.
36)
345/2014 Το Δικαστήριο δεν παραβίασε τις διατάξεις των αρθρ. 8 παρ. 1α του Ν. 3198/1955 και 202 και 669 του ΑΚ. Η έλλειψη ανάλογης πρόβλεψης, υπό τη μορφή διαλυτικής αίρεσης, στον Κανονισμό της αναιρεσείουσας, ως προς τη δυνατότητα πρόωρης λύσης της σύμβασης του μισθωτού και εκ μέρους της με καταγγελία, δεν επηρεάζει τη μετατροπή της σύμβασης του τελευταίου σε σύμβαση εργασίας αόριστου χρόνου στην περίπτωση που πληρωθεί η υπέρ αυτού προβλεπόμενη διαλυτική αίρεση δηλαδή η προβλεπόμενη δυνατότητα πρόωρης λ...
37)
346/2014  
38)
347/2014  
39)
348/2014  
40)
349/2014  
41)
350/2014  
42)
372/2014  
43)
373/2014  
44)
374/2014  
45)
375/2014  
46)
376/2014  
47)
377/2014  
48)
378/2014 Η καθιέρωση γεύματος στο προσωπικό μιας επιχείρησης, που παρέχεται ως αντάλλαγμα για την εργασία του και ως εκ τούτου αποτελεί μισθό, σε είδος, εφόσον παρέχεται κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να αποτελέσει οικειοθελή παροχή, που δεν μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από τον εργοδότη.
49)
379/2014 Η καθιέρωση γεύματος στο προσωπικό μιας επιχείρησης, που παρέχεται ως αντάλλαγμα για την εργασία του και ως εκ τούτου αποτελεί μισθό, σε είδος, εφόσον παρέχεται κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να αποτελέσει οικειοθελή παροχή, που δεν μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από τον εργοδότη.
50)
380/2014 Η καθιέρωση γεύματος στο προσωπικό μιας επιχείρησης, που παρέχεται ως αντάλλαγμα για την εργασία του και ως εκ τούτου αποτελεί μισθό, σε είδος, εφόσον παρέχεται κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να αποτελέσει οικειοθελή παροχή, που δεν μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από τον εργοδότη.
51)
381/2014 Για την πληρότητα του περί εξόφλησης ισχυρισμού, αλλά και του αιτιολογικού της απόφασης, που δέχεται τον ισχυρισμό αυτόν, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται το ποσό που καταβλήθηκε, η αιτία και ο χρόνος της καταβολής. Όταν δε με την αγωγή ασκούνται πλείονες αξιώσεις, πηγάζουσες από διαφορετικές αιτίες, όπως στην περίπτωση των εργατικών αξιώσεων, πρέπει να προσδιορίζεται το δικαιούμενο καθώς και το καταβληθέν για κάθε αξίωση ποσό.
52)
460/2014  
53)
461/2014  
54)
462/2014  
55)
463/2014  
56)
464/2014  
57)
465/2014  
58)
466/2014  
59)
467/2014  
60)
468/2014  
61)
469/2014  
62)
470/2014  
63)
471/2014 Το αίτημα για την προσαύξηση του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής για οικογενειακά βάρη, είναι νόμιμο. Δεν είναι νόμιμο το αίτημα για την προσαύξηση του ίδιου επιδόματος, λόγω δαπανών στέγασης, αφού η αναιρεσείουσα δεν ανήκει στην κατηγορία των αποσπασθέντων στο εξωτερικό υπαλλήλων, στους οποίους χορηγήθηκε η προσαύξηση του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, για την αιτία αυτή, με τις σχετικές ΚΥΑ.
64)
472/2014 Εφόσον το εφετείο απέρριψε την αγωγή στο σύνολο της, δίκασε και το αίτημα της για την αναγνώριση ως ανυπόστατης της καταγγελίας. Οι λόγοι αναίρεσης, 1)από τους αρ. 11 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ είναι απαράδεκτοι, διότι το δικαστήριο δεν εξέδωσε αποδεικτικό πόρισμα και 2) από τον αρ.8,κατά το πρώτο μέρος του είναι απαράδεκτος, διότι ο σχετικός ισχυρισμός δεν αποτελεί πράγμα και κατά το δεύτερο, αβάσιμος, διότι το εφετείο κατέληξε στη κρίση του, ερευνώντας, αυτεπάγγελτα, τη νομιμότητα της αγω...
65)
473/2014  
66)
474/2014  
67)
475/2014  
68)
476/2014  
69)
477/2014 Το αίτημα για την προσαύξηση του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής για οικογενειακά βάρη, είναι νόμιμο. Δεν είναι νόμιμο το αίτημα για την προσαύξηση του ίδιου επιδόματος, λόγω δαπανών στέγασης, αφού η αναιρεσίβλητη δεν ανήκει στην κατηγορία των αποσπασθέντων στο εξωτερικό υπαλλήλων, στους οποίους χορηγήθηκε η προσαύξηση του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, για την αιτία αυτή, με τις σχετικές ΚΥΑ.
70)
478/2014  
71)
479/2014  
72)
480/2014 Προκειμένου να εξευρεθούν και να θεωρηθούν εφαρμοστέοι οι ευνοϊκότεροι κανόνες, πρέπει να αναζητηθεί η πηγή που περιέχει τους ευνοϊκότερους όρους, ως σύνολο, για το ζήτημα των αποδοχών των εργαζομένων. Τα επιπλέον ποσά, που αντιστοιχούσαν σε αύξηση μεγαλύτερη του 12%,ορθώς, καταχωρήθηκαν, ως «αρνητική προσωπική διαφορά», σύμφωνα με το άρθρο 9 της από 31-7-2001 ΕΣΣΕ, η οποία υπεγράφη κατ' εφαρμογή της §3 του άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ-ΑΕ, στα πλαίσια μίας γενικής αναμόρφω...
73)
593/2014  
74)
594/2014  
75)
595/2014  
76)
596/2014  
77)
597/2014  
78)
598/2014  
79)
599/2014  
80)
600/2014  
81)
601/2014  
82)
602/2014 Η ένδικη αγωγή, με την οποία επιδιώκεται να αναγνωριστεί ότι οι διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου των εναγόντων, που καταρτίστηκαν με το Δημόσιο, συνιστούν ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ως προς αυτούς που προσλήφθηκαν μετά την ισχύ των παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 του Συντάγματος, που ισχύουν από 18-4-2001, δεν είναι νόμιμη. Ως προς τους λοιπούς, που προσλήφθηκαν πριν την ισχύ των παραπάνω διατάξεων είναι νόμιμη.
83)
603/2014 Η ένδικη αγωγή, με την οποία επιδιώκεται να αναγνωριστεί ότι οι διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου των εναγουσών, που καταρτίστηκαν με το Δημόσιο, συνιστούν ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ως την πρώτη αναιρεσίβλητη-ενάγουσα, καθαρίστρια, που προσλήφθηκε μετά την ισχύ των παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 του Συντάγματος, που ισχύουν από 18-4-2001, δεν είναι νόμιμη. Ως προς τις λοιπές, που προσλήφθηκαν πριν την ισχύ των παραπάνω διατάξεων είναι νόμιμη.
84)
604/2014 Την πρόσθετη αμοιβή της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 201/1975 δικαιούνται όσοι απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο σε θέσεις προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, το οποίο είχε υποχρέωση οκτάωρης ημερήσιας απασχόλησης. Η αμοιβή αυτή δεν αποτελεί επίδομα και για το λόγο αυτό δεν καταργήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 1505/1984.
85)
605/2014 Η αγωγή, με την οποία επιδιώκεται να αναγνωριστεί ότι οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας, ορισμένου χρόνου, των εναγόντων, που καταρτίστηκαν με το Δημόσιο, συνιστούν ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, δεν είναι νόμιμη, ως προς αυτούς που προσλήφθηκαν μετά την ισχύ των παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 του Συντάγματος, που ισχύουν από 18-4-2001, δεν είναι νόμιμη. Ως προς τους λοιπούς, όμως, που προσλήφθηκαν πριν την ισχύ των παραπάνω διατάξεων είναι νόμιμη.
86)
606/2014 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
87)
607/2014  
88)
608/2014 Το Εφετείο, δεν παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, των άρθρων 8 παρ. 3 Ν. 2112/1920, 648 επ., 681 ΑΚ και 6 του ν. 765/43, ευθέως ή εκ πλαγίου, διέλαβε δε στην απόφασή του επαρκείς, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις και ενδοιασμούς, αιτιολογίες, για ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχό της, ως προς την ορθή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. Απορρίπτει τους λόγους αναίρεσης.
89)
694/2014  
90)
695/2014  
91)
696/2014  
92)
697/2014  
93)
698/2014  
94)
699/2014  
95)
700/2014  
96)
701/2014  
97)
702/2014  
98)
703/2014  
99)
704/2014  
100)
705/2014  
101)
707/2014  
102)
708/2014  
103)
789/2014  
104)
790/2014  
105)
791/2014  
106)
792/2014 Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της αγωγής, ο ενάγων επιδιώκει την ικανοποίηση των αξιώσεών του, επικαλούμενος την κατάρτιση με την εναγομένη αυτοτελούς σύμβασης μίσθωσης εργασίας. Το Εφετείο, δεν έλαβε υπόψη τον ισχυρισμό αυτό και υπέπεσε στην πλημμέλεια, από τον αρ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
107)
793/2014  
108)
794/2014  
109)
937/2014  
110)
938/2014  
111)
939/2014  
112)
940/2014  
113)
941/2014  
114)
942/2014  
115)
943/2014  
116)
944/2014  
117)
945/2014  
118)
946/2014  
119)
947/2014  
120)
948/2014  
121)
949/2014  
122)
950/2014  
123)
951/2014  
124)
952/2014  
125)
953/2014  
126)
954/2014  
127)
955/2014  
128)
956/2014  
129)
957/2014  
130)
958/2014 Το Εφετείο παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 551/1915, 288, 648 και 652 ΑΚ διότι, με τις παραδοχές της απόφασης, δεν θεμελιώνεται βίαιο συμβάν και συνεπώς εργατικό ατύχημα.
131)
959/2014 Το Εφετείο, με το να κρίνει ότι ο ενάγων δεν δικαιούται χρηματική ικανοποίηση, διότι το ατύχημα α) δεν οφείλεται στη μη τήρηση διατάξεων ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών, β) δεν τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τη μη τήρηση αυτών, γ) δεν οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων απ’ αυτόν προσώπων και δ) δεν βαρύνει την εργοδότριά του, αλλά και τους εκπροσώπους – αντιπροσώπους αυτής ή τους από αυτήν προστηθέντες οποιοδήποτε πταίσμα αλλ’ ούτε και ότι υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μετα...
132)
960/2014  
133)
961/2014 Ο όρος του Κανονισμού της αναιρεσείουσας Αγροτικής Ασφαλιστικής, για εξομοίωση των αποδοχών των υπαλλήλων της ΑΤΕ με τους υπαλλήλους, αντίστοιχων βαθμίδων της ιεραρχίας της, αναφέρεται, σαφώς, στις συνολικές μισθολογικές παροχές των παραπάνω υπαλλήλων, που συνδέονται με βαθμολογικές ή μισθολογικές ρυθμίσεις και την πραγματική άσκηση καθηκόντων και όχι μόνο με την κατεχόμενη θέση ευθύνης και τα συγκεκριμένα επιδόματα, που συνδέονται με αυτήν.
134)
962/2014  
135)
963/2014  
136)
964/2014  
137)
965/2014 Για την κατάρτιση της σύμβασης μερικής απασχόλησης, απαιτείται έγγραφος τύπος. Η μη τήρησή του συνεπάγεται την ακυρότητα του συγκεκριμένου όρου της σύμβασης, που αφορά τη μερική απασχόληση, η ακυρότητα δε αυτή είναι απόλυτη, δεν θεραπεύεται δε και αν ακόμη εκπληρωθεί η σύμβαση με επίγνωση της έλλειψης του απαιτούμενου τύπου. Το τεκμήριο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 1892/90 προϋποθέτει συμφωνία περί μερικής απασχόλησης, εγγράφως καταρτισθείσα και αφορά μόνο τη...
138)
966/2014 Διάδικος είναι μόνο η ένωση των συνιδιοκτητών πολυκατοικίας (παριστάμενη στο δικαστήριο με το διαχειριστή της) και όχι οι, κατ’ ιδίαν, συνιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του διαδίκου. Ένορκη βεβαίωση στο συμβολαιογράφο είναι νομικώς ανυπόστατη ως αποδεικτικό μέσο και δεν λαμβάνεται υπόψη, εφόσον αυτή δόθηκε, από πρόσωπο, κατά το χρόνο που ήταν διάδικος. Έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από υπάλληλο της Επιθεώρησης Εργασίας, αποτελούν πλήρη απόδειξη, τόσο ως προς...
139)
967/2014  
140)
968/2014  
141)
969/2014  
142)
970/2014  
143)
971/2014 Το Εφετείο δεν παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, διέλαβε δε στην απόφασή του, σαφείς, επαρκείς και δίχως αντιφάσεις αιτιολογίες, διότι, τα δεκτά γενόμενα πραγματικά περιστατικά, στο σύνολό τους, θεμελιώνουν, πράγματι, τη διάταξη αυτή και καθιστούν την άσκηση του δικαιώματος της ενάγουσας καταχρηστική, στηρίζουν δε επαρκώς το αποδεικτικό πόρισμά του. Εξάλλου, εφόσον η αντίθετη αίτηση αναίρεσης του εναγομένου ασκήθηκε επικουρικά, είναι απορριπτέα, αφού απορρίφθηκε η αίτηση της ενάγουσας.
144)
972/2014  
145)
973/2014 Το Εφετείο δεν παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, διέλαβε δε στην απόφασή του, σαφείς, επαρκείς και δίχως αντιφάσεις αιτιολογίες, διότι, τα δεκτά γενόμενα πραγματικά περιστατικά, στο σύνολό τους, θεμελιώνουν, πράγματι, τη διάταξη αυτή και καθιστούν την άσκηση του δικαιώματος της ενάγουσας καταχρηστική, στηρίζουν δε επαρκώς το αποδεικτικό πόρισμά του. Εξάλλου, εφόσον η αντίθετη αίτηση αναίρεσης του εναγομένου ασκήθηκε επικουρικά, είναι απορριπτέα, αφού απορρίφθηκε η αίτηση της ενάγουσας.
146)
1000/2014  
147)
1069/2014  
148)
1070/2014  
149)
1071/2014  
150)
1072/2014  
151)
1073/2014  
152)
1074/2014  
153)
1075/2014  
154)
1076/2014  
155)
1077/2014  
156)
1078/2014  
157)
1079/2014  
158)
1080/2014  
159)
1159/2014  
160)
1160/2014  
161)
1161/2014  
162)
1162/2014  
163)
1163/2014  
164)
1164/2014  
165)
1165/2014  
166)
1166/2014  
167)
1167/2014  
168)
1168/2014  
169)
1169/2014  
170)
1170/2014  
171)
1171/2014  
172)
1172/2014  
173)
1173/2014  
174)
1174/2014  
175)
1210/2014  
176)
1211/2014  
177)
1248/2014  
178)
1249/2014  
179)
1250/2014  
180)
1251/2014  
181)
1252/2014  
182)
1253/2014  
183)
1254/2014  
184)
1255/2014  
185)
1256/2014  
186)
1257/2014  
187)
1258/2014  
188)
1340/2014  
189)
1341/2014  
190)
1342/2014  
191)
1343/2014  
192)
1344/2014  
193)
1345/2014  
194)
1346/2014  
195)
1396/2014  
196)
1397/2014  
197)
1398/2014  
198)
1399/2014  
199)
1400/2014  
200)
1401/2014  
201)
1402/2014  
202)
1403/2014  
203)
1531/2014  
204)
1532/2014  
205)
1533/2014  
206)
1534/2014  
207)
1535/2014  
208)
1809/2014  
209)
1810/2014  
210)
1811/2014  
211)
1812/2014  
212)
1813/2014  
213)
1814/2014  
214)
1815/2014  
215)
1816/2014  
216)
1817/2014  
217)
2007/2014  
218)
2008/2014  
219)
2009/2014  
220)
2010/2014  
221)
2011/2014 Εφόσον προκύπτει ότι η υπόθεση ήταν εκκρεμής ενώπιον του Εφετείου κατά τη δημοσίευση του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 20-3-2013), αφού συζητήθηκε την 6-3-2013, και δημοσιεύθηκε στις 30-5-2013, έπρεπε να εφαρμόσει το νόμο αυτό και να δεχθεί ότι το παραπάνω αίτημα είναι νόμιμο. Κατά την άποψη που επικράτησε στο δικαστήριο, παραβίασε την παραπάνω διάταξη.
222)
2012/2014 Το Εφετείο στην κρίση του ύστερα από την εκτίμηση του περιεχομένου όλων των εγγράφων και όχι αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το περιεχόμενο των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων του εναγομένου προς το ΙΚΑ, Επομένως οι, από τους αρ. 12 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγοι αναίρεσης είναι απαράδεκτοι.
223)
2058/2014  
224)
2059/2014 Ο μοναδικός λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, με τον οποίο προβάλλεται η έλλειψη νόμιμης βάσης της προσβαλλόμενης απόφασης, είναι βάσιμος.
225)
2060/2014 Το Εφετείο δεχόμενο ότι οφείλονται αμοιβές, για την εργασία κατά τις Κυριακές, τις οποίες και επιδίκασε, δίχως να υποβληθεί με την αγωγή αντίστοιχο αίτημα και είναι βάσιμος ο, από τον αρ. 9 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, λόγος της αναίρεσης.
226)
2061/2014 Εφόσον η απόφαση αναιρέθηκε ως προς την ένδικη υπόθεση, όπως επικαλείται και ο αναιρεσείων, είναι αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης από τον αρ. 16 αρθ, 559 ΚΠολΔ, αφού ως προς την υπόθεση αυτή, αναιρέθηκε στο σύνολό της και δεν παράγει δεδικασμένο Περαιτέρω και κατά το μέρος που δεν αναιρέθηκε, δεν παράγει δεδικασμένο για την ένδικη διαφορά, αφού δεν υπάρχει ταυτότητα της ιστορικής βάσης εκείνης που κρίθηκε και της ένδικης.
227)
2062/2014  
228)
2063/2014  
229)
2064/2014  
230)
2065/2014 Η διάταξη του άρθρου 19 παρ 3 ν. 1569/1985 κατά την οποία είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του ασφαλιστικού υπαλλήλου με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου, δεν επάγεται ακυρότητα της σύμβασης εργασίας που καταρτίστηκε μεταξύ των διαδίκων. Παραβίαση της διάταξης του αρθ. 103 παρ 7 του Συντάγματος δεν υπήρξε, αφού 1) οι επίμαχες συμβάσεις είχαν ήδη καταρτισθεί πριν από την έναρξη ισχύος της και 2) η δυνατότητα του ορθού χαρακτηρισμού από το δικαστήριο της έννομης σχέσης ως σύμβασης εξηρτημένης ε...
231)
2066/2014  
232)
2089/2014  
233)
2090/2014  
234)
2091/2014  
235)
2092/2014 Με την κρίση του το Δικαστήριο δεν παραβίασε την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, διότι τα επικαλούμενα, πραγματικά περιστατικά στο σύνολό τους δεν θεμελιώνουν πράγματι τη διάταξη αυτή και δεν καθιστούν καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματος της ενάγουσας.
236)
2093/2014 Το Εφετείο δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 669 παρ. 2 ΑΚ, 1 Ν. 2112/20 και 1, 5 Ν. 3198/1955, διέλαβε δε στην απόφασή του σαφείς, επαρκείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες σχετικά με την ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του αναιρεσίβλητου, με αποτέλεσμα να είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος, ως προς τον εάν συντρέχει στην συγκεκριμένη περίπτωση υπέρβαση των ορίων του άρθρου 281 ΑΚ.
237)
2094/2014  
238)
2095/2014  
239)
2096/2014  
240)
2097/2014  
241)
2098/2014 Ως σύνταξη σχεδίου της υπό κατάρτιση δικαιοπραξίας, θεωρείται η από το δικηγόρο μελέτη και επεξεργασία των στοιχείων και η τελική διαμόρφωση του σχεδίου της σύμβασης, προκειμένου αυτή να αποτελεί έργο του. Συνεπώς δεν αποτελεί σύνταξη σχεδίου τέτοιας δικαιοπραξίας η τελική διαμόρφωση από το δικηγόρο, κατά τα επουσιώδη μέρη του, του τεθέντος υπόψη του και συνταγέντος από το συμβολαιογράφο έτοιμου σχεδίου, είτε με την αντιγραφή κατά το μεγαλύτερο μέρος του των ουσιωδών στοιχείων της δικαιοπραξίας.
242)
2099/2014 Ως σύνταξη σχεδίου της υπό κατάρτιση δικαιοπραξίας, θεωρείται η από το δικηγόρο μελέτη και επεξεργασία των στοιχείων και η τελική διαμόρφωση του σχεδίου της σύμβασης, προκειμένου αυτή να αποτελεί έργο του. Συνεπώς δεν αποτελεί σύνταξη σχεδίου τέτοιας δικαιοπραξίας η τελική διαμόρφωση από το δικηγόρο, κατά τα επουσιώδη μέρη του, του τεθέντος υπόψη του και συνταγέντος από το συμβολαιογράφο έτοιμου σχεδίου, είτε με την αντιγραφή κατά το μεγαλύτερο μέρος του των ουσιωδών στοιχείων της δικαιοπραξίας.
243)
2100/2014  
244)
2101/2014  
245)
2102/2014  
246)
2103/2014  
247)
2104/2014  
248)
2182/2014  
249)
2183/2014 Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όταν γίνεται αποκλειστικά από εκδίκηση ή εχθρότητα του εργοδότη προς το πρόσωπο του μισθωτού, οφειλομένη σε προηγούμενη συνδικαλιστική δράση του τελευταίου, υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, είναι δε άκυρη ως καταχρηστική σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 281, 174 και 180 ΑΚ.
250)
2184/2014  
251)
2185/2014  
252)
2186/2014 Η σύναψη σύμβασης εργασίας είτε ορισμένου χρόνου είτε αορίστου χρόνου, με εργαζόμενους προπονητές που στερούνται άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι άκυρη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 174, 180 ΑΚ. Η μη τήρηση των διατυπώσεων για την καταγγελία άκυρης σύμβασης εργασίας δεν συνεπάγεται ακυρότητα της καταγγελίας, την οποία θεσπίζει το άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 3198/1995, μόνο για την έγκυρη σύμβαση εργασίας, αλλά ο εργαζόμενος έχει αξίωση προς λήψη της νόμιμης αποζημίωσης.
253)
2187/2014 Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας, από τον οργανισμό της Υπηρεσίας.
254)
2188/2014  
255)
2189/2014  
256)
2190/2014  
257)
2191/2014  
258)
2192/2014  
259)
2193/2014 Κατά την έννοια των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, στις οποίες γίνεται λόγος «για τη σύνταξη», το δικαίωμα του δικηγόρου να απαιτήσει την προβλεπόμενη από τις εν λόγω διατάξεις αμοιβή, προϋποθέτει ολοκληρωμένη την ενέργεια σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, για την οποία προβλέπεται η εν λόγω αξίωση του, και ειδικότερα διατύπωση από το δικηγόρο του περιεχομένου του οικείου διαδικαστικού εγγράφου και υπογραφή του από τον ίδιο.
260)
2194/2014  
261)
2201/2014  
262)
2202/2014  
263)
2203/2014  
264)
2204/2014  
265)
2205/2014  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β2
266)
1/2014  
267)
2/2014  
268)
3/2014  
269)
4/2014  
270)
5/2014  
271)
6/2014  
272)
7/2014  
273)
8/2014  
274)
9/2014  
275)
10/2014  
276)
11/2014  
277)
12/2014  
278)
13/2014  
279)
22/2014 Το δικαστήριο δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 648 επ., 652, 681 Α.Κ., 6 ν. 765/1943, 1 παρ. 1 και 2 ν. 2639/1998, αφού η σχέση που συνέδεε τους διαδίκους ήταν αυτή της εξαρτημένης εργασίας και όχι εκείνη των ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ο αναιρεσίβλητος δικαιούται την αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης, ενόψει του ότι το δικαστήριο δέχθηκε ότι η καταγγελία αποτελεί και παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς του, γιατί είχε ως αποτέλεσμα "εντελώς αδικαιολόγητα δυσμενείς υλικές και ηθικές συνέπειε...
280)
88/2014  
281)
89/2014  
282)
110/2014  
283)
111/2014  
284)
181/2014  
285)
182/2014 Δημόσιο, διετής παραγραφή αξιώσεων για μισθούς. Η υποχρέωση αυτεπάγγελτης διάγνωσης από το δικαστήριο της ουσίας, εφ΄ όσον τα σχετικά περιστατικά τίθενται ενώπιον αυτού, δεν ανάγεται στη δημόσια τάξη. Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης, αν ο σχετικός ισχυρισμός δεν είχε προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας. Κατά τη μειοψηφούσα γνώμη, το απαράδεκτο κάμπτεται, διότι η παραβίαση των περί παραγραφής διατάξεων προκύπτει από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης.
286)
183/2014 Δημόσιο, διετής παραγραφή αξιώσεων για μισθούς. Η υποχρέωση αυτεπάγγελτης διάγνωσης από το δικαστήριο της ουσίας, εφ όσον τα σχετικά περιστατικά τίθενται ενώπιον αυτού, δεν ανάγεται στη δημόσια τάξη. Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης, αν ο σχετικός ισχυρισμός δεν είχε προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας. Κατά τη μειοψηφούσα γνώμη, το απαράδεκτο κάμπτεται, διότι η παραβίαση των περί παραγραφής διατάξεων προκύπτει από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης.
287)
184/2014 Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παγίων αναγκών σε δημοτική επιχείρηση. Αδιάφορη η μεσολάβηση χρονικού διαστήματος μείζονος των τριών μηνών μεταξύ δύο ανανεώσεων. Σύμβαση που έληξε την 4-1-2004 και ανανεώθηκε με τους ίδιους όρους την 25-5-2004 λογίζεται ενεργής την 19-7-2004, ημέρα έναρξης της ισχύος του άρθρου 11 π.δ. 164/2004. Αναιρεί για κακή εφαρμογή της διάταξης, κρατεί την υπόθεση και απορρίπτει την έφεση κατ ουσία.
288)
185/2014  
289)
186/2014  
290)
187/2014  
291)
188/2014  
292)
189/2014  
293)
190/2014  
294)
191/2014  
295)
192/2014  
296)
193/2014  
297)
194/2014  
298)
195/2014  
299)
196/2014  
300)
197/2014  
301)
198/2014  
302)
199/2014  
303)
209/2014  
304)
210/2014  
305)
211/2014  
306)
212/2014  
307)
213/2014  
308)
214/2014  
309)
215/2014  
310)
223/2014  
311)
224/2014  
312)
225/2014  
313)
226/2014  
314)
227/2014  
315)
228/2014 Απώλεια προθεσμίας ασκήσεως προσθέτων λόγων αναιρέσεως. Αίτηση επαναφοράς πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Απαράδεκτη, διότι δεν περιέχει τους πρόσθετους λόγους ούτε αναφέρει προηγηθείσα άσκηση αυτών. Εργαζόμενοι ΕΡΤ ΑΕ. Νόμιμη η συμφωνημένη παρακράτηση του μέρους των αποδοχών που υπερβαίνει την προβλεφθείσα αύξηση 12%. Απορρίπτει την αίτηση.
316)
253/2014  
317)
254/2014  
318)
255/2014  
319)
256/2014  
320)
257/2014 Εφ’ άπαξ αμοιβή διοικητικού προσωπικού ΥΠΕΠΘ για διεξαγωγή και υποστήριξη πανελληνίων εξετάσεων. Δεν παραβιάζει την αρχή της ισονομίας ή της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία η μη χορήγησή της στους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναιρεί, κρατεί, δέχεται έφεση, εξαφανίζει εκκαλουμένη και απορρίπτει αγωγή των υπαλλήλων ως μη νόμιμη.
321)
258/2014 Εφ’ άπαξ αμοιβή διοικητικού προσωπικού ΥΠΕΠΘ για διεξαγωγή και υποστήριξη πανελληνίων εξετάσεων. Δεν παραβιάζει την αρχή της ισονομίας ή της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία η μη χορήγησή της στους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναιρεί, κρατεί, δέχεται έφεση, εξαφανίζει εκκαλουμένη και απορρίπτει αγωγή των υπαλλήλων ως μη νόμιμη.
322)
312/2014  
323)
313/2014  
324)
314/2014 Δικηγόρος Δημοτικής Επιχείρησης. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία. Αντικατάσταση αιτιολογιών από το εφετείο. Δεν επιτρέπεται να γίνει, όταν με αυτήν μεταβάλλεται το δεδικασμένο και καθίσταται χειρότερη η θέση του εκκαλούντος. Αναιρεί για παραβίαση ΚΠολΔ 559 αρ.8.
325)
315/2014 Καταγγελία εκ μέρους εργοδότη, με έγγραφο και αποζημίωση, επί αρνήσεως μισθωτού να αποδεχθεί μεταβολή του συμφωνημένου τόπου εργασίας, την οποία θεωρεί βλαπτική. Εφόσον γίνεται αποκλειστικά από λόγους εκδικήσεως, είναι καταχρηστική. Για το δικαίωμα επαναπρόσληψης χρειάζεται η επίκληση πρόσθετων περιστατικών, η οποία εν προκειμένω υπήρξε. Η χορήγηση επιδόματος τέκνων για παιδί με αναπηρία, προϋποθέτει πλήρη ανικανότητα προς εργασία. Αναιρεί μόνο γι’ αυτό (ΚΠολΔ 559 αρ.1 και 19).
326)
351/2014  
327)
352/2014  
328)
353/2014  
329)
354/2014  
330)
355/2014 Αναστέλλει κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως από την Πλήρη Ολ.ΑΠ για τη νομιμότητα ή μη της κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισονομίας επέκταση της χορήγησης της ειδικής παροχής του άρθρου 14 ν. 3016/2002 (των 176 ευρώ), αδιακρίτως.
331)
356/2014 Ο δεύτερος λόγος αβάσιμος, ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋποθέσεως. Αναστέλλει κατ΄ άρθρο 249 ΚΠολΔ για πρώτο λόγο, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως από την Πλήρη Ολ.ΑΠ επί ετέρας δίκης, για τη νομιμότητα ή μη της κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισονομίας επέκταση της χορήγησης της ειδικής παροχής του άρθρου 14 ν.3016/2002 (των 176 ευρώ), αδιακρίτως.
332)
357/2014 Ο πρώτος λόγος για παθητική νομιμοποίηση, απαράδεκτος κατ’ άρθρο 560 αρ. 1 ΚΠολΔ. Ο δεύτερος λόγος αβάσιμος, διότι δεν τίθεται ζήτημα ισονομίας για τους μη αμειβόμενους με το ενιαίο μισθολόγιο της δημόσιας διοίκησης, όπως οι ενάγοντες κατά το χρόνο που μετείχαν στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Ο τέταρτος λόγος αβάσιμος ως αλυσιτελής, διότι κατά το χρόνο της συμμετοχής στο πρόγραμμα η αγωγή απορρίφθηκε ως μη νόμιμη και όχι ως παραγραμμένη. Αναστέλλει κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ για τρίτο λό...
333)
400/2014  
334)
401/2014  
335)
402/2014  
336)
403/2014  
337)
404/2014  
338)
405/2014  
339)
406/2014  
340)
407/2014  
341)
408/2014  
342)
409/2014  
343)
410/2014  
344)
430/2014  
345)
431/2014 Απορρίπτει αίτημα ανάκλησης αποφάσεως για αναστολή εκτελέσεως κατ' άρθρο 565 παρ.2 ΚΠολΔ. Αναστέλλει κατ' άρθρο 249 ΚΠολΔ, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως από την Πλήρη ΟλΑΠ επί ετέρας δίκης, για τη νομιμότητα ή μη της κατ' εφαρμογή της αρχής της ισονομίας επέκταση της χορήγησης της ειδικής παροχής του άρθρου 14 ν. 3016/2002 (των 176 ευρώ), αδιακρίτως.
346)
437/2014 Προσαύξηση για εργασία κατά τις Κυριακές και αποζημίωση για στέρηση αναπληρωματικής μέρας εβδομαδιαίας αναπαύσεως. Αναιρεί (ΚΠολΔ 559 αρ.1), διότι οι σχετικοί υπολογισμοί έγιναν με βάση το ωρομίσθιο και όχι το ημερομίσθιο του αναιρεσείοντος. Κρατεί και δικάζει κατ' ουσία, ύστερα από δεύτερη αναίρεση.
347)
438/2014  
348)
439/2014  
349)
440/2014  
350)
441/2014  
351)
442/2014  
352)
443/2014  
353)
444/2014 Εργατικό ατύχημα. Λόγοι για κακή εφαρμογή ΑΚ 300 και διδαγμάτων κοινής πείρας, για μη λήψη υπ’ όψη αποδεικτικών εγγράφων και για έλλειψη αιτιολογίας. Αβάσιμοι.
354)
445/2014 Εργατικό ατύχημα. Αβάσιμοι λόγοι για κακή εφαρμογή ΑΚ 300 και διδαγμάτων κοινής πείρας και για έλλειψη αιτιολογίας.
355)
532/2014  
356)
533/2014  
357)
534/2014  
358)
535/2014 Επίδομα πληροφορικής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.11 του ν. 2470/1997, οι οποίες δεν παραβιάζουν την αρχή της ισότητας, δεν το δικαιούνται οι διοικητικοί ή οικονομικοί υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, που κάνουν απλή χρήση Η/Υ κατά την παροχή της εργασίας τους. Η απασχόλησή τους γίνεται εγκύρως στις θέσεις για τις οποίες προσλήφθηκαν και η χρήση Η/Υ δεν λογίζεται ως άκυρη απασχόληση σε μη νομοθετημένη θέση πληροφορικής. Εντεύθεν μη νόμιμη και η επικουρική βάση από τον αδικαιολόγητο πλ...
359)
536/2014  
360)
537/2014  
361)
538/2014  
362)
539/2014  
363)
540/2014  
364)
541/2014  
365)
542/2014  
366)
578/2014  
367)
579/2014  
368)
580/2014  
369)
581/2014  
370)
582/2014  
371)
591/2014  
372)
592/2014  
373)
670/2014  
374)
671/2014 Επίδομα Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή, προσαύξηση για δαπάνες στέγασης. Η διαφοροποίηση μεταξύ υπαλλήλων διπλωματικής υπηρεσίας (20%) και λοιπών διοικητικών ή άλλων κατηγοριών υπαλλήλων του ΥΠΕΞ (10%), δεν έγινε καθ’ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης για τον καθορισμό της ούτε βρίσκεται σε αντίθεση προς την αρχή της ισότητας έναντι του νόμου. Προϋπόθεση για τη λήψη της αυξημένης προσαύξησης από υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών, που αποσπάσθηκαν στη ΜΕΑ, αποτελεί το αν είχαν εξομοιωθεί ή όχι, κατά την ...
375)
672/2014 Παραβίαση ερμηνευτικών κανόνων ΑΚ 173 και 200. Ο ισχυρισμός του εναγόμενου εργοδότη ότι ο ενάγων για την αμοιβή του εργολάβος δεν εκπλήρωσε συγκεκριμένη πρόσθετη υποχρέωση αποτελεί αιτιολογημένη άρνηση. Το δικαστήριο, που απαντά στον ισχυρισμό αυτό, δεν υποπίπτει στην πλημμέλεια της ΚΠολΔ 559 αρ.8. Αναιρεί για παράβαση ΚΠολΔ 559 αρ.1.
376)
673/2014  
377)
674/2014  
378)
675/2014  
379)
676/2014  
380)
677/2014  
381)
678/2014  
382)
679/2014  
383)
680/2014  
384)
690/2014  
385)
691/2014 Κλινικές. Επιχειρησιακή ΣΣΕ που προβλέπει εφαρμογή ευνοϊκότερων όρων ομοιοεπαγγελματικών ή κλαδικών ΣΣΕ. Είναι άκυρος ο όρος κατά το μέρος με το οποίο γίνεται παραπομπή αορίστως, σε μελλοντικές ΣΣΕ. Αναιρεί, κρατεί την υπόθεση, εξαφανίζει πρωτόδικη και απορρίπτει αγωγή.
386)
692/2014 Κλινικές. Επιχειρησιακή ΣΣΕ που προβλέπει εφαρμογή ευνοϊκότερων όρων ομοιοεπαγγελματικών ή κλαδικών ΣΣΕ. Είναι άκυρος ο όρος κατά το μέρος με το οποίο γίνεται παραπομπή αορίστως, σε μελλοντικές ΣΣΕ. Αναιρεί, κρατεί την υπόθεση, εξαφανίζει πρωτόδικη και απορρίπτει αγωγή.
387)
693/2014  
388)
787/2014  
389)
788/2014  
390)
795/2014  
391)
796/2014  
392)
797/2014  
393)
798/2014  
394)
799/2014  
395)
800/2014 Εργοδότης. Έννοια και κριτήρια χαρακτηρισμού ενός προσώπου ως εργοδότη. Δανεισμός εργασίας. Ορθή εφαρμογή και επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει την αίτηση.
396)
801/2014 Παράλειψη προαγωγής, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ. Με ορθή ερμηνεία του Οργανισμού Προσωπικού και πλήρη αιτιολογία δεν διαπιστώνεται καταφανής υπεροχή της αναιρεσείουσας έναντι των «κατ' εξαίρεση» προαχθέντων συναδέλφων της. Αβάσιμοι οι αναιρετικοί λόγοι 559 αρ.1, 8, 11 και 19 ΚΠολΔ. Απορρίπτει την αίτηση.
397)
802/2014  
398)
803/2014  
399)
804/2014  
400)
805/2014  
401)
806/2014  
402)
807/2014  
403)
808/2014  
404)
809/2014  
405)
810/2014  
406)
811/2014  
407)
812/2014  
408)
813/2014  
409)
814/2014 Ετοιμότητα προς εργασία. Διάκριση μεταξύ γνήσιας και μη γνήσιας ετοιμότητας. Οδηγός σχολικού λεωφορείου. Επαρκείς και σαφείς αιτιολογίες. Απορρίπτει την αίτηση. Αντίθετη μειοψηφία, διότι δεν διευκρινίζεται επαρκώς η διάκριση μεταξύ των ημερών κατά τις οποίες είχε εφημερία (= γνήσια ετοιμότητα) και κατά τις οποίες παρέμενε απλώς στο σχολείο περιμένοντας το σχόλασμα (= απλή ετοιμότητα).
410)
815/2014 Νοσοκομείο. Καθαρίστρια. Δεν υπάρχει δεδικασμένο, εάν μεταβληθεί το νομοθετικό καθεστώς επί του οποίου στηρίχθηκε προηγούμενη τελεσίδικη ρύθμιση ως προς τις αποδοχές του εργαζόμενου. Απορρίπτει την αίτηση.
411)
816/2014 Ταμείο Πρόνοιας ΑΤΕ, συμπλήρωμα εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιούχου. Κατά τον υπολογισμό της, δεν λαμβάνεται υπ' όψη η μεταβατική διάταξη του νέου καταστατικού του Ταμείου, σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη πενταετία της εφαρμογής του, το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκείνο που προέκυπτε με βάση τις διατάξεις του παλαιού καταστατικού, λαμβανομένου υπ' όψη του «πλαφόν του ν. 2084/1992», διότι η θέσπιση του εν λόγω ανωτάτου ορίου κρίθηκε ήδη αντισυνταγματική. Αναιρεί. Αντί...
412)
817/2014 Αβάσιμος ο λόγος 559 αρ. 14 ΚΠολΔ, όταν το εφετείο απέρριψε ως απαράδεκτο ισχυρισμό του εκκαλούντος, που δεν είχε προβληθεί νομίμως στο πρωτοδικείο. Αβάσιμος ο λόγος 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολΔ, όταν το εφετείο μνημονεύει ρητώς τις ένορκες βεβαιώσεις, των οποίων τη μη λήψη υπ' όψη προβάλλει ο αναιρεσείων. Απαράδεκτος ο λόγος 559 αρ.8 και 9 ΚΠολΔ, όταν το εφετείο δεν έλαβε υπ' όψη ισχυρισμό που δεν είχε προβληθεί νομίμως στο πρωτοδικείο.
413)
844/2014  
414)
865/2014 Γνήσια σύμβαση μαθητείας, με επιδότηση ΟΑΕΔ. Μη εφαρμογή διατάξεων εργατικού δικαίου. Προσωρινή διαταγή για παράταση της απασχόλησης μετά τη λήξη της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, οι οφειλόμενες αποδοχές δεν μπορεί να είναι υπέρτερες εκείνων, που καταβάλλονταν κατά τη διάρκεια της σύμβασης μαθητείας. Αναιρεί, κρατεί την υπόθεση και απορρίπτει την έφεση.
415)
866/2014  
416)
874/2014  
417)
875/2014 Καθορισμός των αποδοχών διδασκάλισσας γαλλικών του ΥΠΕΠΘ, προερχόμενης από το καταργηθέν ΚΕΜΕΔΙ και υπηρετούσας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ μέρους του δικαστηρίου κατά δικαία κρίση. Δικαιούται τις αποδοχές του ειδικού παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του ΥΠΕΠΘ. Ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει την αίτηση.
418)
876/2014  
419)
877/2014  
420)
878/2014  
421)
879/2014  
422)
880/2014  
423)
881/2014  
424)
882/2014  
425)
883/2014  
426)
884/2014  
427)
885/2014  
428)
927/2014  
429)
1238/2014  
430)
1239/2014  
431)
1240/2014  
432)
1241/2014 Με τις διατάξεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ και της από 5-10-1989 ΕΣΣΕ του προσωπικού της ΔΕΗ καθιερώθηκε υποχρέωση της Επιχείρησης να προσμετρά για τη μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων της, οι οποίοι ανήκουν στο τακτικό προσωπικό, τον προ της εντάξεώς τους πραγματικό χρόνο υπηρεσίας τους στην επιχείρησή της, με οποιαδήποτε μορφή συμβάσεως εργασίας και εάν διανύθηκε ο χρόνος αυτός, εφ΄ όσον δεν έχει προσμετρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, οπότε αποκλείεται η εκ νέου προσμέτρηση, χωρίς να τίθεται καμία άλλη προϋπ...
433)
1242/2014 Διάκριση μεταξύ συμβάσεως παροχής εξαρτημένης εργασίας και ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου. Εκδοροσφαγείς. Αιτιολογημένη κρίση για το ότι δεν συνδέονται με την επιχείρηση του σφαγείου με σχέση εργασίας. Δεν συνάγεται το αντίθετο από την έλλειψη έγγραφης σύμβασης (άρθρο 1 του ν. 2639/1998), ούτε από την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ (Κανονισμός Ασφάλισης ΦΕΚ Β’ 816/1965) ούτε από το είχε χαρακτηρισθεί ως «επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας» η συμφωνία, με την οποία το επαγγελματικό σωματείο των εκδορ...
434)
1243/2014 Διαζευκτική ή επικουρική εναγωγή, έννοια και οριοθέτηση. Αγωγή για πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις, πρωτοδίκως δεκτή εν μέρει και στο Εφετείο απορριφθείσα ως απαράδεκτη α) λόγω επικουρικής εναγωγής της 2ης εναγομένης, περαιτέρω εργοδότη από δανεισμό εργασίας και β) αόριστη κατά τα λοιπά ως προς την 1η εναγομένη, κυρίως εργοδότη. Παραβίαση άρθρου 559 αρ. 14 ΚΠολΔ. Αναιρεί.
435)
1244/2014 Εργατικό ατύχημα. Επί μισθώσεως έργου, προϋποθέσεις ευθύνης εργοδότη ως προστήσαντος τον εργολάβο. Αρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών. Επαρκής αιτιολογία ως προς επιφύλαξη δικαιώματος επίβλεψης και παροχής οδηγιών κατά την εκτέλεση του έργου. Απαράδεκτος λόγος για παραμόρφωση του ιδιωτικού συμφωνητικού, που συνεκτιμήθηκε με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα. Απορρίπτει την αίτηση.
436)
1245/2014 Κοινοπραξία που ενεργεί ως εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρία. Παθητική νομιμοποίηση των μελών της για εργατικές αξιώσεις. Αναιρεί για μη λήψη υπ΄ όψη δικαστικής ομολογίας του ενάγοντος ως προς τον πραγματικό αριθμό των ημερών εργασίας, κατά τις οποίες απασχολήθηκε εντός του ενδίκου χρονικού διαστήματος, εκ της οποίας μπορούσε να επηρεασθεί η ουσιαστική κρίση ως προς την αξίωση πρόσθετης αμοιβής για επί πλέον της νομίμου εβδομαδιαία εργασία, για υπερεργασία, ιδιόρρυθμη και παράνομη υπερωρία και ...
437)
1246/2014  
438)
1247/2014  
439)
1259/2014  
440)
1260/2014  
441)
1261/2014  
442)
1262/2014  
443)
1263/2014  
444)
1264/2014  
445)
1265/2014  
446)
1266/2014  
447)
1267/2014  
448)
1268/2014 Ειδική παροχή άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (176 ευρώ). Αναιρεσείουσα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, απούσα. Δεν προκύπτει ποιος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση. Κηρύσσεται απαράδεκτη η διεξαχθείσα συζήτηση.
449)
1269/2014 Ειδική παροχή άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (176 ευρώ). Αναιρεσείουσα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, απούσα. Δεν προκύπτει ποιος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση. Κηρύσσεται απαράδεκτη η διεξαχθείσα συζήτηση.
450)
1270/2014 Αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ. Δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 17 του ν. 2839/2000. Σε κάθε περίπτωση, η περιγραφή των εργασιών που εκτελούσε έκαστος ενάγων και οι μεγάλες διακοπές μεταξύ των χρονικών περιόδων της απασχόλησης του καθενός, όπως αναφέρονται στην αγωγή, δεν θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο νομικό χαρακτηρισμό των σχέσεων εργασίας ως συναφθεισών για την εξυπηρέτηση παγίων και διαρκ...
451)
1333/2014  
452)
1334/2014  
453)
1335/2014 Απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου για την κάλυψη παγίων αναγκών σε ΝΠΔΔ, οι οποίοι, κατόπιν, κατατάχθηκαν σε οργανικές θέσεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι συμβάσεις έργου, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, είχαν ως αντικείμενο την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Δικαιούνται δώρα εορτών και επίδομα αδείας για το χρονικό διάστημα πριν από την κατάταξή τους. Απορρίπτει την αίτηση.
454)
1336/2014 Απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου για την κάλυψη παγίων αναγκών σε ΝΠΔΔ, οι οποίοι, κατόπιν, κατατάχθηκαν σε οργανικές θέσεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι συμβάσεις έργου, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, είχαν ως αντικείμενο την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Δικαιούνται δώρα εορτών και επίδομα αδείας για το χρονικό διάστημα πριν από την κατάταξή τους. Απορρίπτει την αίτηση.
455)
1337/2014 Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών αναστέλλονται για το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ οι προθεσμίες ασκήσεως ενδίκων μέσων. Το εφετείο ορθώς δεν έλαβε υπ’ όψη, ως απαραδέκτως προβληθέντα, ισχυρισμό ΑΚ 281, που δεν είχε προβληθεί κατά τη συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και δεν αποδεικνυόταν στο σύνολό του, αλλά μόνο εν μέρει, εγγράφως ή με δικαστική ομολογία του αντιδίκου. Απορρίπτει την αίτηση.
456)
1338/2014 Καταγγελία συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Απαιτείται τήρηση εγγράφου τύπου και ταυτόχρονη καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως. Η καταβολή μπορεί να έχει προηγηθεί με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του εργαζόμενου, στον οποίο, λόγω της τεχνολογικής προόδου, καταβάλλεται σταθερά η μισθοδοσία του. Να απορριφθεί η αίτηση
457)
1339/2014 Αναιρετικοί λόγοι. Δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως εκ της ΚΠολΔ 559 αρ.8 περ. β’ όταν ο ισχυρισμός που δεν λήφθηκε υπ’ όψη δεν ήταν ουσιώδης, όπως όταν είχε προβληθεί απαραδέκτως ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας. Δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως εκ της ΚΠολΔ 559 αρ.19 όταν η αποδιδόμενη έλλειψη αιτιολογίας αναφέρεται στην ανάλυση του αποδεικτικού πορίσματος. Απορρίπτει την αίτηση.
458)
1404/2014  
459)
1405/2014  
460)
1406/2014  
461)
1407/2014  
462)
1408/2014  
463)
1409/2014  
464)
1410/2014  
465)
1467/2014 Ιατροί σε τοπικές μονάδες υγείας του ΙΚΑ. Αν και σε αυτές παρέχεται πρωτοβάθμια περίθαλψη, οι ιατροί, που υπηρετούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση δικαιούνται το νοσοκομειακό επίδομα, που παρέχεται στους αντίστοιχους ιατρούς των κέντρων υγείας του λοιπού δημόσιου τομέα, μέχρι την 17-2-2004 σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της ισότητας και έκτοτε ευθέως εκ του νόμου, λόγω της εξομοίωσης των τοπικών μονάδων υγείας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης με τα κέντρα υγείας του λοιπού δημόσιου τομ...
466)
1593/2014  
467)
1594/2014  
468)
1692/2014  
469)
1693/2014  
470)
1694/2014  
471)
1695/2014  
472)
1696/2014  
473)
1697/2014  
474)
1698/2014  
475)
1699/2014  
476)
1773/2014  
477)
1774/2014  
478)
1808/2014  
479)
1903/2014  
480)
1904/2014  
481)
1905/2014  
482)
1950/2014  
483)
1992/2014  
484)
2006/2014  
485)
2023/2014  
486)
2024/2014 Επίδομα χρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή. ΟΓΑ, διεξαγωγή νομικής υπηρεσίας από ΝΣΚ. Παρέλκει η εκάστοτε χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας. Προϋποθέσεις καταβολής επιδόματος πληροφορικής. Το δικαιούνται μόνο οι ειδικευμένοι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής και υπηρετούν κατά πλήρες ωράριο εργασίας σε νομοθετημένες θέσεις πληροφορικής. Το δεδικασμένο δεν περιλαμβάνει τη γνώμη του δικαστηρίου ως προς την έννοια ή την ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν. Ανακαλεί εν μέ...
487)
2025/2014 Αποδοχές υπερημερίας από μη επαναπρόσληψη. Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας υπαλλήλου Τράπεζας, λόγω ποινικής καταδίκης για απάτη. Η διάταξη του άρθρου 11 της από 30-6-1988 ΕΣΣΕ (άρθρο 21 ν. 1837/1989), που προβλέπει αυτοδίκαιη επάνοδο στην υπηρεσία σε περίπτωση αμετάκλητης απαλλαγής του υπαλλήλου, έχει μεταβατική ισχύ και εφαρμόζεται μόνο επί απολυθέντων πριν από την 1-1-1988. Απορρίπτει την αίτηση.
488)
2105/2014  
489)
2106/2014  
490)
2107/2014  
491)
2108/2014 Αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας σε βάρος καθαριστριών, λόγω καταβολής ελλιπούς αποζημιώσεως. Εφαρμογή διατάξεων διαιτητικών αποφάσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (ΟΙΥΕ - Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος). Σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωμα προβολής της ακυρότητας δεν είναι δυνατό να συναχθεί από μεταγενέστερη άσκηση αγωγής για συμπλήρωση της αποζημίωσης. Αναιρετικοί λόγοι 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ αβάσιμοι. Απορρίπτει αίτηση.
492)
2109/2014  
493)
2110/2014 Αμοιβή δικηγόρου έναντι ΟΤΑ, από αναγκαστική απαλλοτρίωση. Για την παροχή πληρεξουσιότητας αρκεί η απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής. Αβάσιμοι αναιρετικοί λόγοι για κακή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και ελλιπή αιτιολογία. Απαράδεκτοι αναιρετικοί λόγοι που συνδέονται με τη συμμόρφωση του δικαστηρίου της παραπομπής στην αναιρετική απόφαση ή που ερείδονται σε ισχυρισμούς που δεν προτάθηκαν στο δικαστήριο της ουσίας. Απορρίπτει την αίτηση.
494)
2195/2014 Ιατροί εργασίας. Για την έγκυρη πρόσληψή τους με την ιδιότητα αυτή απαιτείται η κατοχή τίτλου ειδικότητας ιατρικής της εργασίας. Κατ’ εξαίρεση και για μια πενταετία από τη δημοσίευση του ν. 3144/2003, ήταν νομικώς ανεκτό να παρέχονται υπηρεσίες με την εν λόγω ιδιότητα από ιατρούς, οι οποίοι δεν είχαν μεν την ειδικότητα του ιατρού εργασίας, συνέβαινε, όμως, κατά την έναρξη της ισχύος του ν. 3144/2003, να έχουν ήδη ενεργή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την ιδιότητα αυτή στην επιχείρηση, για...
495)
2196/2014 Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης και θέση αυτής σε ασφαλιστική εκκαθάριση. Οι αξιώσεις του προσωπικού της από τις συμβάσεις εργασίας έχουν γενικό προνόμιο κατά την ικανοποίησή τους, αλλά καταλαμβάνονται από την αναστολή των ατομικών διώξεων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ασφαλιστική εκκαθάριση. Αβάσιμοι οι αναιρετικοί λόγοι για κακή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.δ. 400/1970 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και του ν. 3588/2007 για τον πτωχευτικό κώδικα και για π...
496)
2197/2014  
497)
2198/2014  
498)
2199/2014  
499)
2200/2014 Διαφορές αποδοχών για παροχή εργασίας (εφαρμογή μονώσεων) εν μέρει στη Ν/Ζ Πειραιώς και εν μέρει σε κτίρια, χωρίς η μία μορφή απασχόλησης να μπορεί να χαρακτηρισθεί ως κυρία έναντι της άλλης. Αναιρετικοί λόγοι για αδίκαστο αίτημα και ανεπαρκή αιτιολογία (ΚΠολΔ 559 αρ.9 και 19). Αβάσιμοι.
500)
2222/2014  
501)
2223/2014  
502)
2224/2014  
503)
2225/2014 Αναιρετικός λόγος από τον αρ 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Πράγμα κατά την έννοια αυτού και ο ισχυρισμός περί δεδικασμένου ακόμη και όταν προτείνεται στο δικαστήριο της ουσίας εμμέσως αλλά σαφώς. (Αναιρεί την 5193/2012 ΕφΑθ).
504)
2226/2014 Διαφορές αποδοχών για παροχή εργασίας (εφαρμογή μονώσεων) εν μέρει σε πλοία (εφαρμογή ΣΣΕ για απασχολούμενους στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιώς) και εν μέρει σε κτίρια, χωρίς η μία μορφή απασχόλησης να μπορεί να χαρακτηρισθεί ως κυρία έναντι της άλλης. Αναιρετικοί λόγοι για επιδίκαση πλέον του αιτηθέντος, παραβίαση ουσιαστικής διάταξης, μη λήψη υπόψη δικαστικής ομολογίας, μη κήρυξη απαραδέκτου και ανεπαρκή αιτιολογία (ΚΠολΔ 559 αρ.1, 9, 11, 14 και 19). Αβάσιμοι.
505)
2227/2014  
506)
2228/2014 Σύμβαση μαθητείας ως σύμβαση ορισμένου χρόνου. Αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, ενώ διαρκεί η καταχρηστική προθεσμία ασκήσεως εφέσεως και δεν μπορεί να συναχθεί εγκύρως ούτε σιωπηρή παραίτηση από το σχετικό δικαίωμα. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Γ
507)
34/2014  
508)
35/2014  
509)
36/2014  
510)
37/2014  
511)
38/2014  
512)
39/2014  
513)
40/2014 Από τα άρθρα 68,73, 76, 79, 556 και 558 ΚΠολΔικ η αναίρεση δεν απευθύνεται κατά του κυρίως παρεμβάντος, αφού ως προς αυτόν και αν ακόμη ευδοκιμήσει η αναίρεση, δεν είναι δυνατόν να αναιρεθεί η απόφαση. Απαράδεκτη η κατ’ αυτού ασκηθείσα αναίρεση. Τακτική χρησικτησία προϋπόθεσης. Άσκηση νομής για λογαριασμό άλλου κατά 980 Α.Κ.
514)
41/2014  
515)
42/2014 Η άσκηση αναίρεσης από θανόντα άκυρη αναγνωριστική αγωγή ψευδούς μαρτυρικής καταθέσεως ώστε να δημιουργηθεί δικαίωμα αναψηλάφησης 544 αρ. 6 ΚΠολΔικ. Προϋποθέσεις 559 αρ. 1 και 19 δεν ιδρύονται οι λόγοι από αιτιάσεις που αφορούσε εκτίμηση των αποδείξεων. Διδάγματα κοινής πείρας Δεν ιδρύεται ο λόγος αν αυτοί χρησίμευαν προς έμμεση απόδειξη ή την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων 559 αρ. 20. Τα έγγραφα της ενεστώσας δίκης καθώς και τα λοιπά πλην εγγράφων αποδεικτικά μέσα, όπως η έκθεση πραγ/νης, δεν πλ...
516)
43/2014  
517)
44/2014  
518)
45/2014  
519)
46/2014  
520)
47/2014  
521)
48/2014 Αν οι ένορκες βεβαιώσεις τρίτων έχουν δοθεί για άλλη δίκη, έστω και χωρίς την τήρηση των τασσόμενων γι’ αυτές διατυπώσεων, μπορούν να ληφθούν υπόψη εκτιμώμενες προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, εντός εάν, κατά την ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας συντάχθηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια της δίκης με αποχή να χρησιμοποιηθούν στη δίκη στην οποία προσκομίζονται, οπότε θεωρούνται ανυπόστατες.
522)
49/2014 Στην περίπτωση που με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου καταργούνται οι κοινόχρηστοι χώροι και καθίστανται οικοδομήσιμοι, η επ’ αυτών κυριότητα του Δήμου ή της κοινότητας παραμένει και δεν επανέρχεται στους ιδιοκτήτες τους επισπεύσαντες την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, εκτός αν με την ίδια την τροποποίηση του σχεδίου καθίστανται συγχρόνως κοινόχρηστος, ειδικά σε αντικατάσταση των καταργουμένων ή ιδιοκτήτες κατά την έγκριση του σχεδίου με το οποίο έγιναν οι χώροι αυτοί αρχικά κοινόχρηστ...
523)
50/2014  
524)
51/2014 Ως ημέρα συζήτησης για τον υπολογισμό της προθεσμίας κατάθεσης και επίδοσης του δικογράφου των προσθέτων λόγων νοείται η ορισθείσα από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, όχι δε και η μεταγενέστερη μετ’ αναβολήν εξ αυτής η ματαίωση προσδιορισθείσα.
525)
52/2014 Ως προς τα ευρισκόμενα στην Αττική οθωμανικά κτήματα δεν μπορεί να γίνει λόγος για την περιέλευσή τους στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου με το δικαίωμα του πολέμου, αφού η Αττική δεν κατακτήθηκε με τα όπλα. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της τρίτης τουρκικής κυριαρχίας στην Αττική (25-5-1827 έως 31-3-1833) και ειδικότερα το 1829, ο Σουλτάνος είχε εκδώσει θέσπισμα, με το οποίο παραχώρησε δωρεάν στους Αθηναίους - Οθωμανούς και Έλληνες την κυριότητα των ήδη κατεχομένων από αυτούς ακινήτων της Αττική...
526)
53/2014 Η αιτία για την οποία ο εναγόμενος νέμεται ή κατέχει το πράγμα δεν αποτελεί στοιχείο της ιστορικής βάσης της διεκδικητικής αγωγής, αλλά ενδεχομένως να στηρίξει ένσταση κατ’ αυτής (άρθρο 1095 ΑΚ), αν ο εναγόμενος επικαλεστεί και αποδείξει, ότι έχει εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί του πράγματος, που του παρέχει εξουσία νομής ή κατοχής.
527)
54/2014 Πότε ο κατά της διεκδικητικής αγωγής ακινήτου προβαλλόμενος από τον εναγόμενο ισχυρισμός ότι απέκτησε αυτός την κυριότητα του επιδίκου με έκτακτη χρησικτησία, αποτελεί ένσταση και ούτε άρνηση της αγωγής.
528)
55/2014 Άρθρο 576 παρ.1 και 2 και 3. Εξετάζεται ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν προκύπτει κλήτευση συζητείται, αν δεν προκύπτει απαράδεκτη η συζήτηση, ενώ αν υπάρχει δεσμός απλής ομοδικίας και κάποιοι έχουν κλητευθεί, η υπόθεση χωρίζεται ως προς τους κλητευθέντες και κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη ως προς τους μη κλητευθέντες. Κατά το άρθρ. 94 παρ.1 ΚΠολΔικ. οι διάδικοι στα πολιτικά δικαστήρια παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά το άρθρο 104 του ίδιου κώδικα για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτ...
529)
56/2014  
530)
147/2014  
531)
159/2014  
532)
160/2014 Διακρίσεις Γαιών κατά Οθωμανικό Δίκαιο. Τα κτήματα στις Κυκλάδες ήταν μούλκια, εκτός από εκείνα που λόγω της φύσης τους δεν εξουσιαζόντουσαν από κανένα (δάση, αιγιαλοί, κοινόχρηστα) τα οποία ανήκαν στο δημόσιο. ΒΔ της 12.12.1833 «περί διορισμού και φόρου βοσκής όλα τα λειβάδια για τα οποία δεν υπάρχει ταπί θεωρούνται δημόσια. Περ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔικ. Στις παραμεθόριες περιοχές δεν περιλαμβάνονται οι παραμεθόριες που έχουν ορισθεί με το άρθρο 4 του Ν. 1366/1938. Μετά την Ολ.ΑΠ 1/2013 υφί...
533)
161/2014  
534)
162/2014  
535)
163/2014 Άρθρο 559 παρ.1 ΚΠολΔικ. Δεν ιδρύεται όταν υπό το πρόσχημα της παραβιάσεως κανόνα ουσιαστικού δικαίου παραβιάζεται η ανέλεγκτη αναιρετικά ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. 559 αρ. 12. Δεν ιδρύεται όταν υπό ισοδύναμων αποδεικτικών μέσων αποδίδεται σε κάποιο μεγαλύτερη ή μικρότερη βαρύτητα ή αξιοπιστία. Τα μη νομίμως προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα δεν λαμβάνονται υπόψη. Έγγραφο που προσκομίσθηκε κατά τη διάρκεια της προσθήκης και αντίκρουσης ορθά δεν λήφθηκε υπόψη, αφού δεν συνέτρεχαν ...
536)
164/2014 Το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που ανάγονται για τη νομική θεμελίωση της αγωγής, ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και ορισμένο αίτημα. Προκειμένου, ειδικότερα, περί διεκδικητικής αγωγής απαιτείται, για το ορισμένο αυτής, εκτός από τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 1094 ΑΚ στοιχεία, και ακριβής περιγραφή του επίδικου ακινήτου, δηλαδή, ο προσδιορισμός του κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και όρια και μάλιστα τόσο λεπτομερής, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως π...
537)
165/2014  
538)
166/2014  
539)
167/2014  
540)
168/2014 Πρόσθετοι λόγοι. Πρέπει κατά το αρθρ. 569 παρ.2 ΚΠολΔικ. να αφορούν στα ίδια κεφάλαια της αποφάσεως που προσβλήθηκε και σ’ αυτά που αναγκαίως συνέχονται με αυτά, ασκούνται τριάντα ημέρες πριν από τη συζήτηση της αναίρεσης και κοινοποιούνται. Αν δεν γίνει κοινοποίηση απορρίπτονται ως απαράδεκτοι. Ανταλλάξιμες γαίες. Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του ΒΔ της 24.10/31.10.40 μέσα σε ένα χρόνο από την οριστικοποίηση του πρωτοκόλλου καταλήψεως του ακινήτου ως ανταλλαξίμου, αυτός που προβάλλει δικαιώματα οφείλ...
541)
169/2014  
542)
170/2014  
543)
171/2014 Έκθεση του Εισηγητή Αρεοπαγίτη. Πρέπει να αποφαίνεται για το παραδεκτό της αναίρεσης, όπως και για το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της αναίρεσης. Αν έχει παραλείψει να αποφανθεί γι’ αυτά, τότε αναβάλλεται η συζήτηση για να συμπληρωθούν και να λάβουν σχετική γνώση οι διάδικοι. Αναβάλλεται η συζήτηση για να συμπληρώσει ο Εισηγητής την κρίση του για το παραδεκτό της ασκήσεως αναίρεσης, κατ’ αποδοχή οικείας ενστάσεως αλλά και αυτεπαγγέλτως (άρθρ 562, 569, 571, 574 και 577 ΚΠολΔικ).
544)
172/2014 Χρησικτησία τακτική. Απαραίτητο στοιχείο, μεταξύ των άλλων, και η ύπαρξη τίτλου, νομίμου ή νομιζομένου. Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης από τους αρ. 8 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. Απαράδεκτοι όταν αφορούν επουσιώδεις ισχυρισμούς, όπως οι αρνητικοί της ενστάσεως ισχυρισμοί.
545)
173/2014 Αποδοχή κληρονομίας που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποιήσεως. Μπορεί να προσβληθεί από τον κληρονόμο λόγω ουσιώδους πλάνης, επί ανηλίκου δε κληρονόμου, των νομίμων εκπροσώπων του. Τέτοια πλάνη μπορεί να οφείλεται και σε άγνοια ή εσφαλμένη γνώση των σχετικών με την αποδοχή νομικών διατάξεων. Εξάμηνη παραγραφή της σχετικής αξιώσεως. Αναίρεση. Απορρίπτονται λόγοι αναιρέσεως από τους αρ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
546)
174/2014 Η εκδίκαση της αγωγής του άρθρου 6 παρ.3 του Ν.2664/1998 που υπάγεται στη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας αν εκδικασθεί κατά τις διατάξεις της αμφισβητουμένης δεν ιδρύεται αναιρετικός λόγος, γιατί δεν προκαλείται βλάβη, αφού η τακτική διαδικασία παρέχει περισσότερα εχέγγυα από ότι η εκουσία. Στις αγωγές του άρθρου 6 παρ.2 και 3 του Ν.2664/1998 δεν απαιτείται η προδικασία του άρθρου 8 του ΑΝ.1539/1938. Οι αιτιάσεις περί του ορισμένου της αγωγής πρέπει να υποβληθούν στο δικαστήριο της ουσίας....
547)
175/2014 Νομέας πράγματος. Κτήση, προσβολή και προστασία της νομής. Ένδικο μέσον αναιρέσεως. Για την άσκησή του και για τους επιμέρους λόγους απαιτείται έννομο συμφέρον. Πότε υπάρχει. Λόγοι από τους αρ. 1 (ΑΚ 173, 200), 11γ΄, 19 ΚΠολΔ, αβάσιμοι. Πότε ιδρύονται οι αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 11γ΄ και 20. Λόγος με τον οποίο προσβάλλεται μη πραγματική παραδοχή του δικαστηρίου είναι αβάσιμος, στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση [Επικυρώνει Εφ. Κέρκ. 68/2010].
548)
176/2014  
549)
177/2014 559 αρ.19. Δεν ιδρύεται ο λόγος όταν οι αιτιάσεις αφορούν στην εκτίμηση των αποδείξεων. Τα επιχειρήματα δεν συνιστούν αιτιολογίες, καθόσον δεν διαμορφώνεται από αυτά το αποδεικτικό πόρισμα. Διδάγματα της κοινής πείρας. Ιδρύεται λόγος αναιρέσεως μόνο αν αφορούν την ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σ’ αυτούς πραγματικών περιστατικών. Δεν ιδρύεται όταν τα διδάγματα κοινής πείρας χρησιμοποιούνται για έμμεση απόδειξη ή για τη συναγωγή δικαστ. τεκμηρίων ή για την εξακρίβωση της ύπαρξης πραγματικ...
550)
178/2014  
551)
267/2014  
552)
268/2014  
553)
269/2014  
554)
270/2014  
555)
271/2014  
556)
272/2014 Δικαστική διανομή κοινού ακινήτου. Αξίωση αποζημίωσης συγκυρίου για επωφελείς δαπάνες που ενήργησε καλοπίστως στο ακίνητο. Έννοια επωφελών δαπανών. Άσκηση της αξιώσεως με ανταγωγή ή (και) ένσταση επισχέσεως. Ιδίως χρόνος υπολογισμού της ωφέλειας (υπεραξία ακινήτου) και της εντεύθεν οφειλόμενης αποζημίωσης. Βάσιμος Λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 1α΄ του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. [Αναιρεί την ΕφΛαρ 29/2011].
557)
273/2014  
558)
274/2014 Συζήτηση αναιρέσεως. Πρέπει να καλείται ο προσθέτως παρεμβάς στο δικαστήριο της ουσίας. Συζήτηση χωρίς την παρουσία του κλητευθέντος, παραδεκτή. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. Πότε ιδρύονται. Πραγματογνωμοσύνη. Το δικαστήριο υποχρεούται να διατάξει την διενέργειά της μόνο αν το ζητήσει κάποιος διάδικος και κρίνει (το δικαστήριο) ότι απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης ή τέχνης για την αντίληψη του αποδεικτέου κρίσιμου ζητήματος• στην αντίθετη περίπτωση δεν...
559)
275/2014 Χωρίζει την υπόθεση ως προς τους μη κλητευθέντες. Σύμβαση δικαστικής αρωγής μεταξύ Ελλάδος και Μ. Βρετανίας, υπογραφείσα στις 27-2-1936 και κυρωθείσα με τον ΑΝ 730/1937, στην οποία προσχώρησε και η Αυστραλία. Πως γίνονται οι επιδόσεις κατά τη σύμβαση αυτή. Επί απλής ομοδικίας, η τελεσιδικία της απόφασης αφορά αυτοτελώς κάθε διάδικο. Η αγωγή αναγνωρίσεως του περιεχομένου ιδιόγραφης διαθήκης και του εξ αυτής κληρονομικού δικαιώματος συνδέει τους ομοδίκους με απλή ομοδικία. Η προσβαλλομένη απόφαση ...
560)
276/2014 Ερμηνεία διαθήκης κατά ΑΚ 173, 1781. Αναζητείται μόνο η αληθής βούληση του διαθέτη. Μη εφαρμογή κριτηρίων ΑΚ 200. Πότε συγχωρείται προσφυγή στην ερμηνεία της διαθήκης. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου για την ανάγκη προσφυγής στην ερμηνεία, καθώς και για τα εξ αυτής συμπεράσματα για την αληθή βούληση του διαθέτη. Απαράδεκτος σχετικός λόγος αναιρέσεως (ΚΠολΔ 561§1). Λόγοι αναιρέσεως κατ’ άρθρον 559 αρ.19 ΚΠολΔ αβάσιμος, αρ.8 και 20 απαράδεκτοι [Επικυρώνει ΕΑ 4595/12].
561)
277/2014  
562)
278/2014 Πότε ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος (από τον αρ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ) Λόγος αναιρέσεως που αφορά μη προταθέντα ισχυρισμό είναι απαράδεκτος [Επικυρώνει ΕφΛαρ 246/2010].
563)
279/2014 Ο λόγος αναιρέσεως με τον οποίο πλήττεται μη πραγματική παραδοχή του Εφετείου είναι αβάσιμος, στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση.
564)
280/2014  
565)
281/2014 Κατ’ άρθρο 17 παρ.2 του ν. 2915/29-5-2001, από τη διάταξη του αριθμού 10 του άρθρου 559 ΚΠολΔ – με βάση την οποία ιδρυόταν λόγος αναίρεσης και αν το δικαστήριο παρά το νόμο δέχτηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη – διαγράφηκε η φράση «ή δεν διέταξε απόδειξη», πλην όμως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 παρ.2 του ίδιου νόμου, στις υποθέσεις που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (1.1.2002) εξακολουθούν να ε...
566)
282/2014 Ερήμην αναιρεσείοντος. Εφόσον επισπεύδει τη συζήτηση, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 576 παρ 1 και 2). Την κλήτευση αποδεικνύουν οι παριστάμενοι διάδικοι. 559 άρ. 8. Δεν ιδρύεται ο οικείος λόγος αν ο ισχυρισμός λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό. 559 αρ. 11. Από το ότι εξαιρείται η λήψη κάποιου αποδεικτικού μέσου δεν συνάγεται ότι τα μη ιδιαιτέρως αναφερόμενα δεν λήφθηκαν υπόψη, αφού δεν υφίσταται υποχρέωση του δικαστηρίου να...
567)
283/2014 Πότε η αρνητική αγωγή είναι ορισμένη. Βεβαίωση ένορκη που δόθηκε για συγκεκριμένη δίκη χωρίς προηγούμενη κλήτευση και χωρίς παράσταση του αντιδίκου είναι ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο και δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Βεβαίωση ένορκη που δόθηκε για άλλη δίκη. Πότε εκτιμώνται προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων.
568)
284/2014 Διανομή με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, καθορισμό μερίδων και επιδίκαση χρηματικού ποσού για την εξίσωση των άνισων μερίδων. 559 αρ.1 ΚΠολΔικ. Δεν ιδρύεται όταν υπό την επίφαση της παραβιάσεως ουσιαστικών διατάξεων πλήττεται η περί τα πράγματα αναιρετικά ανέλεγκτη ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου. 559 αρ.19 ΚΠολΔικ. Δεν ιδρύεται όταν οι ελλείψεις αφορούν στην αιτιολόγηση του πορίσματος που προέκυψε από τις αποδείξεις. Μόνο τι αποδείχθηκε πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση και όχι γιατί αποδείχ...
569)
285/2014  
570)
286/2014  
571)
287/2014  
572)
288/2014 Επί εκκαθάρισης ομόρρυθμης εταιρίας, εφόσον οι εκκαθαριστές εταίροι συμφωνούν, μπορούν να αποκλίνουν ως προς τον τρόπο εκκαθάρισης ενόψει του ενδοτικού χαρακτήρα των διατάξεων των άρθρων 774 επ. ΑΚ, μπορούν δηλαδή οι εκκαθαριστές εταίροι, εφόσον συμφωνούν, να αποσπάσουν λ.χ. την εταιρική περιουσία από το νομικό πρόσωπο και την αποδώσουν στους εαυτούς τους, διανέμοντάς την με όποιο τρόπο επιθυμούν, είτε παραμένοντας συγκύριοι όλοι, είτε μεταβιβάζοντάς την σε κάποιον από αυτούς ή τρίτο που θα αναλ...
573)
289/2014 Έννοια συναλλακτικών ηθών. Πότε η παραβίασή τους ιδρύει τον εκ του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ λόγο αναίρεσης. Έννοια έθιμου. Η παραβίασή του ιδρύει τον από το άρθρο 559 άρ. 1α ΚΠολΔ λόγο αναίρεσης.
574)
290/2014 Η απόφαση που δέχεται την αγωγή διανομής και διατάσσει τη διανομή του επικοίνου αποτελεί από την τελεσιδικία της δεδικασμένο ως προς τα ιδανικά μερίδια όλων των κοινωνών (άρθρα 331 και 479 ΚΠολΔ)), οι δε διάδικοι ή εκείνοι που έγιναν διάδοχοι τους όσο διαρκούσε η δίκη ή μετά το τέλος της, μετά την τελεσιδικία της ως άνω απόφασης, δεν έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν το μέγεθος των ιδανικών τους μεριδίων.
575)
291/2014  
576)
292/2014 559 αρ.19. Πότε ιδρύεται ο αναιρετικός αυτός λόγος. Ως ζητήματα των οποίων η μη αιτιολόγηση συνιστά ανεπαρκή ή αντιφατική αιτιολογία νοούνται οι ισχυρισμοί με αυτοτελή ύπαρξη. Τα επιχειρήματα δεν συνιστούν αιτιολογίες. Δεν ιδρύεται ο λόγος όταν υπό την επίφαση της εκ πλαγίου παραβιάσεως κανόνα δικαίου πλήττεται η ανέλεγκτη, περί τα πράγματα ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου.
577)
382/2014  
578)
383/2014  
579)
384/2014  
580)
385/2014  
581)
386/2014  
582)
387/2014  
583)
388/2014  
584)
389/2014  
585)
390/2014 Επί πλειόνων ελευθέρως εκτιμώμενων αποδεικτικών μέσων, όπως οι καταθέσεις των μαρτύρων, δεν ελέγχεται αναιρετικώς η κρίση του δικαστηρίου περί της αξιοπιστίας ενός μάρτυρος σε σχέση με την κατάθεση ετέρου, και γι’ αυτό δεν ιδρύεται στην περίπτωση αυτή ο από το άρθρο 559 αριθ.12 ΚΠολΔ αναιρετικός λόγος.
586)
391/2014 Η τελεσίδικη απόφαση που αναγνωρίζει την κυριότητα επί ακινήτου παράγει δεδικασμένο σε μεταγενέστερη δίκη για τη διεκδίκηση του ακινήτου μεταξύ ίδιων προσώπων. Αναιρετικοί λόγοι. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Αίτημα για αναστολή της δίκης κατ’ άρθρον 249 του ΚΠολΔ. Δεν αποτελεί «πράγμα» ούτε «ζήτημα» κατ’ άρθρ. 559 άρ. 8 και 19, αντίστοιχα, ΚΠλοΔ και η απόρριψή του δεν μπορεί να θεμελιώσει αντίστοιχον λόγο αναιρέσεως [Επικυρώνει ΕφΠατρ 37/2011].
587)
392/2014 Απόκτηση κυριότητας με παράγωγο και με πρωτότυπο τρόπο. Προϋποθέσεις. Λόγοι αναιρέσεως από τους άρ. 19 και 11γ του ΚΠολΔ. Πότε δημιουργούνται [Επικυρώνει ΕφΠατρ 127/2011].
588)
393/2014 Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημόσιου κτήματος (ζώνης λιμένος). Ανακοπή. Όχι αναδρομική απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων μέσων κατ’ άρθρον 326§3 ν. 4072/2012. Πότε δεν ιδρύονται οι αναιρετικοί λόγοι από της αρ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. [Επικυρώνει ΕΑ 6599/2011].
589)
394/2014  
590)
395/2014  
591)
396/2014 Πότε υπάρχει λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολΔ για παραμόρφωση εγγράφου. Ο λόγος αυτός είναι απαράδεκτος, εφόσον με αυτόν δεν αποδίδεται διαγνωστικό σφάλμα ως προς το αληθινό περιεχόμενο του εγγράφου, δηλαδή λάθος κατά την ανάγνωση, αλλά σφάλμα ως προς την εκτίμηση του περιεχομένου του.
592)
397/2014  
593)
398/2014  
594)
481/2014  
595)
482/2014  
596)
483/2014  
597)
484/2014  
598)
485/2014 Κτήση κυριότητας με χρησικτησία κατά τον κρητικό αστικό κώδικα.
599)
486/2014 Δημόσια Διαθήκη. Απαγορεύεται κατά 1730 παρ. 3 ΑΚ κατά τη σύνταξή της η παρουσία οποιουδήποτε άλλου εκτός των κατά το 1724 ΑΚ προσώπων. Συντάσσεται πράξη που πρέπει να διαβαστεί (1733 παρ. 1). Διαθήκη για τη σύνταξη της οποίας δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1719 έως 1757 είναι άκυρη. Αποδεικτική δύναμη διαθήκης. Πότε προσβάλλεται ως πλαστή. 559 αρ. 19. Ποια ζητήματα απαιτούν αιτιολόγηση. Η κρίση περί του ότι ένα έγγραφο λήφθηκε υπόψη για να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίτηδες ...
600)
487/2014  
601)
488/2014  
602)
489/2014  
603)
490/2014  
604)
491/2014  
605)
492/2014 Κληρονομία. Ένδικο μέσο. Ερημοδικία. Αποκατάσταση του υπολοίπου (περιλιμπανομένου). Έννοια. Εξουσία διαθέσεως των κληρονομιαίων αντικειμένων εκ μέρους του βεβαρυμένου κληρονόμου. Ελέγχεται μόνο με ΑΚ 281. Αναίρεση. Απουσία αναιρεσίβλητου στη μετ’ αναβολήν συζήτηση. Σαν να ήταν παρών, αν έχει επιδοθεί σ’ αυτόν αντίγραφο της αναίρεσης και κλήση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1, 8, 11, 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ. Πότε ιδρύονται. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρ...
606)
493/2014 Ενέργεια διαδικαστικών πράξεων χωρίς πληρεξουσιότητα. Μεταγενέστερη, και ενώπιον του Εφετείου, ρητή ή σιωπηρή έγκριση. Ένδικο μέσον αναιρέσεως. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που στηρίζεται σε μη προταθέντα ισχυρισμό, καθώς και εκείνος που προσβάλλει την ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου. Λόγοι αναιρέσεως από τους αρ. 11γ’ και 14 του ά. 559 ΚΠολΔ. Αβάσιμοι. [Επικυρώνει ΕφΑιγ 161/2011].
607)
494/2014 Πότε το δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά. Αναίρεση. Λόγοι από τους αριθμ. 1, 11, 18 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ, αβάσιμοι. Πότε ιδρύεται ο λόγος του αρ. 8 του άρθρ. 559. Στο κατά παραπομπήν, μετά την αναίρεση αποφάσεως, δικαστήριο οι διάδικοι μπορούν να επικαλεστούν και νέα αποδεικτικά μέσα. [Επικυρώνει ΕφΘεσσ 1789].
608)
495/2014  
609)
496/2014  
610)
497/2014 Μετά την παρέλευση τριετίας από τη μεταγραφή παραχωρητηρίου ακινήτου που προέκυψε από τον αναδασμό, ο οποίος αξιώνει δικαίωμα κυριότητας ή συγκυριότητας στο ακίνητο δικαιούται να ζητήσει μόνον αποζημίωση, όχι δε και να διεκδικήσει το ακίνητο. Αναίρεση. Λόγοι από τους αρ. 1 και 19 του άρθρου 551ΚΠολΔ, αβάσιμοι. Πότε (δεν) ιδρύονται οι λόγοι αναιρέσεως από τους άρ. 8 και 11γ΄ [Επικυρώνει Εφ. Λάρ. 332/2011].
611)
498/2014 Η απόφαση του Ειρηνοδικείου και κατ’ έφεση του μονομελούς πρωτοδικείου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων επί ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Δασάρχη δεν περιβάλλεται με ισχύ δεδικασμένου ως προς την ύπαρξη δικαιώματος κυριότητας του ανακόπτοντος. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου το ίδιο συμβαίνει και με την απόφαση του Εισαγγελέα που εκδίδεται κατ΄ άρθρο 22 του α.ν 1539/1938.
612)
499/2014 Ερμηνεία δικαιοπρακτικής βουλήσεως συμβληθέντων κατά τις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ. Αναιρετικός έλεγχος. Ένδικο μέσον αναιρέσεως κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων που εκδόθηκαν επί εφέσεων κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων. Περιοριστικώς αναφέρονται οι σχετικοί λόγοι στο άρθρο 560 του ΚΠολΔ (Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου κατ΄ άρθρον 561§1 του ΚΠολΔ) [Επικυρώνει Πολ.Πρωτ.Χαν. 176/2007].
613)
500/2014 Δωρεά από λόγους ευπρέπειας ή ιδιαίτερο καθήκον. Πότε η παροχή περιουσίας του άρθρου 1509 εδ.α ΑΚ αποτελεί δωρεά.
614)
501/2014 Επίδοση στις ΗΠΑ κατά τη Σύμβαση της Χάγης. Απαιτείται πραγματική επίδοση που προκύπτει από βεβαίωση της κατά το άρθρο 6 της συμβάσεως αρμόδιας αρχής.
615)
502/2014 Ποσοτική - ποιοτική αοριστία. Ορισμένο αγωγής συνεισφοράς. Ο λόγος αοριστίας μπορεί να προταθεί το πρώτον στο Εφετείο, αφού ο κενός ισχυρισμός λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Συνεισφορά. Διατάξεις πριν το ν. 1329/83, 1895, 1899. 559 αρ. 1, 19 απαράδεκτοι οι λόγοι αν υπό την επίφαση παραβιάσεως του κανόνα δικαίου πλήττεται η εκτίμηση των αποδείξεων. Παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας. Αόριστος ο λόγος αν τα διδάγματα δεν προσδιορίζονται και δεν παρατίθεται αντίστοιχο πραγματικό. 559 αρ.8. Δεν...
616)
503/2014 Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Αναίρεση. Λόγοι από τους αρ. 8 και 19 ά. 559 ΚΠολΔ, αβάσιμοι. Απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 1β’ του ά. 559 ΚΠολΔ όταν τα φερόμενα παραβιασθέντα διδάγματα της κοινής πείρας αναφέρονται στην εκτίμηση των αποδείξεων. [Επικυρώνει ΕφΠατρ 106/2010].
617)
504/2014 Ένορκες βεβαιώσεις στα πλαίσια άλλης δίκης είναι απλά έγγραφα περιέχοντα μαρτυρία τρίτου και είναι ανεπίτρεπτα αποδεικτικά μέσα για υποθέσεις του Πολυμελούς που είχαν ασκηθεί προ της τροποποιήσεως του 270 ΚΠολΔ με το ν. 2915/2001. Άρθρ. 559 αρ. 11 περ. β’ πρέπει στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου. Πώς γίνεται η επίκληση. Κατά τη διάταξη 11α του ίδιου άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη ανυπόστατα έγγραφα. Πριν το ν. 2915/2001 για τη διαδικασία του Πολυμελού...
618)
505/2014 Κτήση κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία κατά τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 3127/2003.
619)
506/2014  
620)
507/2014  
621)
508/2014  
622)
609/2014 245 ΚΠολΔ και 1721 ΑΚ ακύρωση ιδιόγραφης διαθήκης. 1721 ΑΚ ακύρωση ιδιόγραφης διαθήκης. 559 αρ. 19. Δεν ιδρύεται αν υπάρχουν ελλείψεις στην αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων. Η αναβολή της δίκης κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ, η διεξαγωγή νέων αποδείξεων, η εκτίμηση της πραγματογνωμοσύνης, η αξιοπιστία των μαρτύρων, η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων, απόκειται στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, η οποία (κρίση) δεν ελέγχεται αναιρετικά.
623)
610/2014 Μεταβίβαση ακινήτου με παράγωγο, όπως είναι και κληρονομική διαδοχή και πρωτότυπο τρόπο (τακτική και έκτακτη χρησικτησία). Διεκδικητική αγωγή. Ένσταση ιδίας κυριότητας επί διεκδικητικής αγωγής. 559 αρ. 19. Δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις στην αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων. Τι θεωρείται «ζήτημα» του οποίου η μη αιτιολόγηση ιδρύει τον λόγο του αρ. 19, όχι τα επιχειρήματα. Το δικαστήριο ανέλεγκτα θεωρεί αξιόπιστες ή όχι τις μαρτυρικές καταθέσεις. 559 αρ. 8. Δεν συνιστούν «πράγματα» όσα προ...
624)
611/2014  
625)
612/2014 Δίκαιο διέπον τους Εκκλησιαστικούς Ναούς κατά την Τουρκοκρατία. Ν. 2508/1920. Για την απόκτηση κυριότητας χρειαζόταν μεταγραφή 8 ν. 147/1914. Από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2508/1920 προκύπτει ότι αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις περί μεταγραφής ο Ιερός Ναός δεν αποκτά παραγώγως κυριότητα, αλλά εξακολουθεί να έχει την νομή, η οποία για Ναό της Κρήτης, αποκτά κυριότητα με έκτακτη χρησικτησία υπό τις προϋποθέσεις του ισχύοντος από 23.7.1904 μέχρι 23.2.1946 Κρητικού Κώδικα και εν συνεχεία του Αστικού Κ...
626)
613/2014  
627)
614/2014 Οι λόγοι αναίρεσης, όταν, υπό την επίφαση της παραβίασης κανόνων ουσιαστικού δικαίου, πλήττουν αποκλειστικά την εκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικών γεγονότων, η οποία (εκτίμηση) καθ’ εαυτή δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (561 παρ. 1 ΚΠολΔ), είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι.
628)
615/2014 Μεταβίβαση οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) κατά (κυριότητα και) νομή από οικοπεδούχο για λογαριασμό και της εργολήπτριας εταιρείας σε τρίτον. Αποβολή από την νομή εκ μέρους της εργολάβου. Αγωγή νομής του αγοραστή δεκτή. Αναίρεση. Λόγοι από τους αρ. 1 και 19, και 11γ’ του άρθρου 559 ΚΠολΔ, αβάσιμοι. Λόγος από τον αρ. 8, απαράδεκτος, ως αναφερόμενος σε αρνητικούς της αγωγής ισχυρισμούς – πράγματα μη ουσιώδη. [Επικυρώνει ΕφΑθ/ΜετΕδρΧαλκ 41/2011].
629)
616/2014 Κοινόχρηστα πράγματα είναι και οι δημοτικές οδοί, που ανήκαν στην κυριότητα του οικείου Δήμου. Απόκτηση της ιδιότητας του κοινοχρήστου με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα (vetustas). Προϋποθέσεις. Λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 1 του άρθρου 560 του ΚΠολΔ. Πότε δημιουργείται [Επικυρώνει ΠολΠρωτΡεθ. 75/2010].
630)
617/2014 Αν η έφεση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, η αναίρεση στρέφεται μόνο κατά της πρωτόδικης απόφασης, εφόσον δεν παρήλθε η προθεσμία αυτής, η δε απόφαση του εφετείου προσβάλλεται μόνο ως προς την απορριπτική της έφεσης διάταξη.
631)
618/2014 Προϋποθέσεις κτήσης δουλείας με χρησικτησία. Η, παρά την αυτάρκεια του δεσπόζοντος ακινήτου, εξακολούθηση χρησιμοποίησης της διόδου του δουλεύοντος ακινήτου, συνιστά κατάχρηση δικαιώματος.
632)
619/2014 Ποιοτική – ποσοτική αοριστία της αγωγής ιδρύει τον λόγο 559 αρ. 14. Η μη προσάρτηση στην αγωγή του επικαλουμένου τοπογραφικού δεν καθιστά αόριστη την διεκδικητική αγωγή αν προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. Διεκδικητική – ορισμένο αγωγής. Παράγωγος με κληρονομική διαδοχή και πρωτότυπος με τακτική και έκτακτη χρησικτησία. Πράξεις νομής. 559 αρ. 1 και 19. Πότε ιδρύονται οι αντίστοιχοι λόγοι. Απαράδεκτες οι αιτιάσεις που πλήττουν την ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου. 281 ΑΚ. Προϋποθέσεις νομίμου τ...
633)
620/2014 Λόγοι αναίρεσης από τους αριθμούς 11 περ. γ’ και 20 άρθρου 559 ΚΠολΔ. Πότε οι λόγοι αυτοί ιδρύονται.
634)
621/2014 Οι ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες έχουν ληφθεί εξ αφορμής άλλης δίκης, πριν την άσκηση της αγωγής και προσκομίζονται με επίκληση κατά τη συζήτησή της, δεν αποτελούν ιδιαίτερα αποδεικτικά μέσα, ώστε να απαιτείται ειδική μνεία αυτών στην απόφαση, αλλά αποτελούν απλά έγγραφα που συνεκτιμώνται για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, εφόσον βέβαια δεν λήφθηκαν για να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά μέσα στη συγκεκριμένη δίκη.
635)
622/2014 Ορισμένο λόγου έφεσης. Η μη λήψη υπόψη της αοριστίας του εδραιώνει το λόγο 559 αρ. 14 ΚΠολΔ. Έκτακτη χρησικτησία. Νομή. Στοιχεία. Όποιος άρχισε να νέμεται στο όνομα άλλου τεκμαίρεται ότι κατέχει στο όνομα άλλου και αρχίζει να χρησιδεσπόζει από του χρόνου αντιποιήσεως της νομής, ο δε νομέας δεν χάνει την νομή προτού λάβει γνώση της αντιποιήσεως. Το τεκμήριο νομής του 980 ΑΚ ισχύει και μετά τη λήξη της έννομης σχέσεως κατοχής, εφόσον ο κάτοχος εξακολουθεί να κατέχει το πράγμα. 559 αρ. 1 και 19. 55...
636)
623/2014 Το δικαστήριο παραβιάζει τους ερμηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 – οπότε και ιδρύεται λόγος αναίρεσης απ’ τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ – όταν μολονότι, κατά την ανέλεγκτη ως προς αυτά κρίση του, διαπιστώνει, έστω και έμμεσα, την ύπαρξη κενού ή αμφιβολίας στις δηλώσεις βούλησης των δικαιοπρακτούντων, συνακόλουθα δε, την ανάγκη συμπλήρωσης ή ερμηνείας αυτών, παραλείπει να προσφύγει για τη συμπλήρωση ή ερμηνεία τους στις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ ή προσφεύ...
637)
624/2014 Ο περιορισμός του άρθρου 560 ΚΠολΔ, που αποβλέπει στην ταχύτερη επίλυση των υπαγόμενων στα Ειρηνοδικεία διαφορών, που κατ’ αρχήν είναι ήσσονος σημασίας, χάριν εξυπηρετήσεως του γενικού συμφέροντος, δεν αντίκειται στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.).
638)
625/2014 Εφαρμογή διατάξεων του Οθωμανικού Νόμου περί γαιών στη Θεσσαλία. Από την προσάρτησή της στην Ελλάδα, εισήχθη στη Θεσσαλία ημεδαπή νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις που εφεξής δημιουργούνται με τη διάκριση, ότι, ως προς το παρελθόν, αυτές ρυθμίζονται κατά τον προϊσχύοντα Οθωμανικό Νόμο, θεωρούμενο ως νόμο –όχι αλλοδαπό, αλλά– εσωτερικό.
639)
626/2014 Κατά τη διάταξη του άρθρου 902 ΑΚ, η αξίωση εκείνου που επιδιώκει να πληροφορηθεί το περιεχόμενο ενός εγγράφου ασκείται με αγωγή, στοιχεία της οποίας είναι η κατοχή του εγγράφου από τον εναγόμενο και το έννομο συμφέρον που έχει ο ενάγων για να λάβει γνώση αυτού. Σε μια τέτοια περίπτωση, η υποχρέωση του κατέχοντος να προβεί σε επίδειξη του εγγράφου απορρέει απ’ ευθείας από τη διάταξη του άρθρου 902 ΑΚ, είναι δηλαδή ενοχή εκ του νόμου.
640)
627/2014  
641)
709/2014  
642)
710/2014  
643)
711/2014  
644)
712/2014  
645)
713/2014  
646)
714/2014  
647)
715/2014  
648)
716/2014  
649)
717/2014  
650)
718/2014  
651)
719/2014  
652)
720/2014  
653)
721/2014 Άρθρο 544 αρ. 7 ΚΠολΔ. Αναψηλάφηση. Επιτρέπεται και όταν ο διάδικος πήρε στην κατοχή του νέα κρίσιμα έγγραφα τα οποία από ανώτερη βία δεν μπόρεσε να προσκομίσει. Η κρίση περί της κρισιμότητας των νέων εγγράφων ανέλεγκτη. Η κρίση περί ανωτέρας βίας ελέγχεται αναιρετικώς ως αφορώσα σε αόριστη νομική έννοια. Έννοια νέων εγγράφων και ανωτέρας βίας. Ο αναιρετικός λόγος του 559 αρ. 19 ΚΠολΔ αφορά σε παραβίαση διατάξεων ουσιαστικού και όχι δικονομικού δικαίου. Η διάταξη 544 αρ. 7 είναι δικονομικού δικα...
654)
722/2014  
655)
723/2014 Πότε ακίνητο μπορεί να καταστεί κοινόχρηστο κατά το β.ρ.δ. με την από αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα (vetustas).
656)
724/2014 Διαθήκη ιδιόγραφη. Άκυρη, όταν δεν έχει γραφεί ολόκληρη, υπογραφεί και χρονολογηθεί με το χέρι του ίδιου του διαθέτη. Ποιος προτείνει την ακυρότητα. Αναίρεση. Λόγοι από τους αρ. 19 και 11 περ. γ’ του άρθρου 559 ΚΠολΔ, αβάσιμοι. [Επικυρώνει ΕΑ 5148/2011].
657)
725/2014 Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος, λόγω άκυρης αποποιήσεως. Αποποίηση λόγω πλάνης, δεν είναι ουσιώδης αν αφορά στα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως, όπως είναι η πεποίθηση περί περιελεύσεως της κληρονομίας, μετά την αποποίηση, σε κάποιο πρόσωπο. Το «δικαιοπρακτικό θεμέλιο» απαιτεί σύμβαση και δεν ισχύει στην αποποίηση που είναι μονομερής δικαιοπραξία. Πώς μπορεί να γίνει η ρητή αποδοχή. Όταν απευθύνεται σε πρόσωπα που έχουν συμφέρον από την κληρονομιά, όπως οι νόμιμοι μεριδούχοι. Η εικονικότητα ...
658)
726/2014 Ένδικο μέσο αναιρέσεως. Ερημοδικία διαδίκου που έχει κληθεί από επισπεύδοντα. Συζήτηση σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες. Αναβολή από το πινάκιο. Ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και στη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 8, 11 γ’ και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. Πότε ιδρύονται. [Επικυρώνει ΕφΘεσσ 1908/2009].
659)
727/2014 Δεν είναι επιτρεπτή η αντικειμενική σώρευση της διεκδικητικής αγωγής και της αρνητικής αγωγής λόγω αντίφασης μεταξύ τους. Παραπομπή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου του ζητήματος, αν, στην περίπτωση που στο διεκδικούμενο έχει γίνει μια εγκατάσταση, μπορεί ο ενάγων, ενώνοντας τις εν λόγω αγωγές, στο ίδιο δικόγραφο, να ζητήσει την κατεδάφιση της εγκατάστασης και την απόδοση του ακινήτου.
660)
728/2014 Θάνατος του φυσικού προσώπου του αρχικού διαδίκου. Αν ο αντίδικος αγνοεί το θάνατο, το ένδικο μέσο που ασκεί και απευθύνεται κατά του προσώπου που απεβίωσε δεν είναι ανίσχυρο (άκυρο). Έγκυρη η συζήτηση με τους κληρονόμους (άρθρ. 62, 313 παρ. 1, 573 παρ. 1, 286 επ. ΚΠολΔ). 559 αρ. 11γ’ ΚΠολΔ αν δεν προκύπτει κατά τρόπο αναμφίβολο και αδιστάκτως βέβαιο ότι λήφθηκαν υπόψη τα νομίμως επικληθέντα και προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα, η απόφαση αναιρείται.
661)
729/2014 Κτήση κυριότητας κατά το β.ρ.δ. με χρησικτησία. Πότε κατά του δημοσίου (προϋποθέσεις χρησικτησίας επί δημοσίου κτήματος). Έννοια νομής και χρησικτησίας. Ένδικο μέσο αναιρέσεως. Πότε ιδρύονται οι αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1, 8, 10, 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. [Επικυρώνει ΕφΝαυπλ 62/2010].
662)
730/2014 Επί διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής, που έχει ως βάση νόμιμο παράγωγο τρόπο, πρέπει το περιγραφόμενο στην αγωγή ακίνητο να ταυτίζεται με το αναφερόμενο στο μεταβιβαστικό τίτλο και μ’ αυτό που ο εναγόμενος κατέχει.
663)
731/2014 Ακύρωση διαθήκης λόγω απειλής. Προϋποθέσεις – έννοια απειλής. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ.1β και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, πότε ιδρύονται [Επικυρώνει ΕΑ 2614/2011].
664)
732/2014  
665)
733/2014  
666)
818/2014  
667)
819/2014  
668)
820/2014  
669)
821/2014  
670)
822/2014  
671)
823/2014  
672)
824/2014  
673)
825/2014  
674)
826/2014  
675)
827/2014  
676)
828/2014  
677)
829/2014  
678)
830/2014  
679)
831/2014  
680)
832/2014  
681)
833/2014  
682)
834/2014  
683)
835/2014 Παρέμβαση Δημοσίου σε δίκη μεταξύ ιδιώτη και ΟΚΧΕ για ανακριβή πρώτη εγγραφή. Νομικό καθεστώς των ακινήτων στις Κυκλάδες κατά της Τουρκοκρατία. Τα μουλκία, ήτοι οι γαίες καθαρής ιδιοκτησίας ανήκαν στους ιδιώτες και σ' αυτούς εξακολούθησαν να ανήκουν μετά την απελευθέρωση και δεν περιήλθαν στο Δημόσιο με το οικείο πρωτόκολλο του Λονδίνου περί Ανεξαρτησίας της Ελλάδος και των ερμηνευτικών των εν λόγω πρωτοκόλλων κειμένων (Πρωτόκολλο 3/22.2.1830, ερμηνευτ. πρωτοκ. 4/16.6.1830 και 1.7/19.8.1830) 559...
684)
836/2014  
685)
837/2014 Από τη διάταξη του άρθρου 568 παρ. 4 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν η συζήτηση επισπεύδεται από τον αναιρεσείοντα πρέπει να γίνεται επίδοση τόσο της κλήσεως για συζήτηση, όσο και του αναιρετηρίου, διαφορετικά, αν δηλ. δεν γίνει επίδοση και του αναιρετηρίου η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη. Αν όμως η συζήτηση επισπεύδεται από τον αναιρεσίβλητο, τότε δεν απαιτείται η προς τον αναιρεσείοντα επίδοση και του αναιρετηρίου, το οποίο όμως, μαζί με κλήση, πρέπει να επιδοθεί στους λοιπούς αναιρεσίβλητους.
686)
838/2014 Οι εμφανείς υλικές ενέργειες επί ακινήτου, με τις οποίες εκδηλώνεται η βούληση του νομέα να το εξουσιάζει ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό του ακινήτου και είναι μεταξύ των άλλων η οριοθέτηση, η περίφραξη, η καλλιέργεια ακόμη δε και η απλή επίσκεψη, επίβλεψη ή επισκόπηση του ακινήτου, που γίνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο.
687)
839/2014 Λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 8 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Πράγμα, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, αποτελεί και η βάση της αγωγής (κύρια ή επικουρική), καθώς και τα προς θεμελίωση αυτής περιστατικά.
688)
840/2014 Για την άσκηση από Δήμο του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 58 παρ. 1 εδ. α’ και 72 παρ. 1 εδ. γ’ και 2 του ν. 3852/2010 «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας (γνωμοδοτήσεως) συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής αποφάσεως. Απαράδεκτη η αναίρεση γιατί η προσκομισθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι άκυρη γιατί δεν έχει προηγηθεί τ...
689)
841/2014 Έννοια περί κλήρου αγωγής. Προσβολή νόμιμης μοίρας.
690)
842/2014 Εικονικότητα 138, 139 ΑΚ. Δεν βλάπτει τον εν αγνοία αυτής συναλλαγέντα. Ο επικαλούμενος την εικονικότητα πρέπει να προτείνει και να αποδείξει διαζευκτικώς είτε ότι εκείνος κατά του οποίου επικαλείται αυτήν γνώριζε την εικονικότητα, κατά το χρόνο που απέκτησε το δικαίωμα του, είτε ότι υπαιτίως αγνοούσε αυτήν, όχι και τα δυο. Ο τρίτος δεν έχει το βάρος να αποδείξει «ότι ηγνόει» 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Πότε ιδρύεται ο οικείος αναιρετικός λόγος 559 αρ. 19 ΚΠολΔ. Τα επιχειρήματα του δικαστηρίου δε συνιστού...
691)
843/2014  
692)
908/2014  
693)
909/2014 Η μη νόμιμη επίδοση καλύπτεται με μεταγενέστερη νόμιμη επίδοση του πρακτικού αναβολής. Σε αναίρεση υπόκειται μόνο η απόφαση του Εφετείου αφού αν έγινε κατ΄ ουσίαν δεκτή η αναίρεση, η πρωτόδικη απόφαση έπαυσε να υπάρχει, ενώ αν η έφεση απορρίφθηκε η πρωτόδικη ενσωματώθηκε στην εφετειακή. Νομική και ποσοτική αοριστία της αγωγής. Ελέγχονται αντίστοιχα με τις διατάξεις του άρ. 1 ή 14 και 8 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Δεδικασμένο. Προϋποθέσεις . Πρέπει όπως και η αοριστία να προτείνεται στο δικαστήριο τη...
694)
910/2014  
695)
911/2014 Αναίρεση κατά αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου που δίκασε ως Εφετείο. Με τον αν 731/68 οι κληρούχοι δεν θεωρούνται νομέας του κλήρου αν δεν τον κατέχαν πραγματικά. Επιτρέπεται η απόκτηση κυριότητας από τρίτο με τα προσόντα της χρησικτησίας (τακτικής ή έκτακτης) σε ολόκληρο το κληροτεμάχιο, ήτοι δεν επιτρέπεται η χρήση με χρησικτησία σε διαιρετό τμήμα. Με το ν. 666/77 αντικ. η παρ. 2ΑΒ του άρθρου 1 του αν 431/68 και από της ισχύος του (27.8.77) δεν επιτρέπεται η κατάτμηση του κληροτεμαχίου, εκτ...
696)
912/2014  
697)
913/2014 Η αναίρεση απευθύνεται κατά των νικησάντων και όχι κατά των ομοδίκων του ηττηθέντος. Άρθρ. 20 παρ. 1 του ΝΔ της 17.7.1923 "περί σχεδίων, πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους. Τα δικαστήρια (πολιτικά) δεν έχουν εξουσία να αποφανθούν για την ακυρότητα σύμβασης μεταβιβάσεως ακινήτου, στο οποίο ο μεταβιβάσας διαμόρφωσε δρόμους κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων, εάν προηγουμένως δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη (εε 26033/46/16.8.1977 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων). Ο...
698)
914/2014  
699)
915/2014  
700)
916/2014 Αναιρετικός λόγος για παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Πότε ιδρύεται. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, κατά το άρθρο 561 §1 του Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει Πολ.Πρωτ.Κορ. 194/2010).
701)
917/2014 Παραίτηση από το δικόγραφο. Πώς γίνεται – αποτελέσματα. Έκδοση αποφάσεως και καταδίκη παραιτουμένου στα δικαστικά έξοδα παρισταμένου αναιρεσιβλήτου που είχε προκαταθέσει προτάσεις.
702)
918/2014 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου του ελληνικού δημοσίου στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 4247/1962. Απαιτείται μεταγραφή της πράξεως αποδοχής της δωρεάς από τον Ο.Σ.Κ. χωρίς την οποία δεν επέρχεται η μεταβίβαση. Προϋποθέσεις αποκτήσεως κυριότητας ακινήτου που ανήκει στο δημόσιο με χρησικτησία βάσει του άρθρου 4 του ν. 3127/2003. Πρέπει ο χρησιδεσπόζων να μην ευρίσκεται σε κακή πίστη κατά τον χρόνο απαιτήσεως της νομής. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1,8 και 19 ...
703)
919/2014 Κατά τα άρθρα 103 παρ. 2 εδ. στ και παρ. 3 εδ α, 86 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 περί "Κυρώσεως Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", που ίσχυε κατά το χρόνο ασκήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως (25 παρ. 2 Εισ. Ν, Κ.Πολ.Δ.) για την άσκηση αναίρεσης από το Δήμο, πρέπει να προσκομίζεται άδεια της Νομαρχιακής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου και του που πρέπει να προσκομίζεται κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως και μπορεί να ληφθεί και μετά την άσκησή της, ως εγκριτική. Κατά το άρ...
704)
920/2014  
705)
921/2014  
706)
922/2014 Στοιχεία που απαιτούνται για την ύπαρξη νομής είναι η φυσική εξουσία του πράγματος (corpus) και η διάνοια κυρίου. Έννοια αυτών.
707)
923/2014  
708)
924/2014  
709)
925/2014  
710)
926/2014 Κατά το άρθρο 309 εδ. β Κ.Πολ.Δ., οι μη οριστικές αποφάσεις, όπως είναι και η από το 249 εδ. α παρ. α Κ.Πολ.Δ. μπορούν να ανακληθούν όχι με αυτοτελή αίτηση, αλλά μόνο όταν το δικαστήριο επιλαμβάνεται της ουσίας της υπόθεσης, όπως όταν εισάγεται κλήση για συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, γιατί μόνο στην περίπτωση αυτή δημιουργείται στάση δίκης.
711)
1001/2014 Η αναίρεση απευθύνεται κατά των αντιδίκων και όχι των ομοδίκων 559 αρ.8 Τι είναι "πράγμα" Όχι τα περιστατικά που προκύπτουν από τις αποδείξεις, ούτε τα επιχειρήματα των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Προς μη προταθέντα πράγματα εξομοιώνονται και οι ισχυρισμοί που προτάθηκαν απαράδεκτος 559 αρ.10 αντικείμενο αποδείξεων δεν αποτελούν οι αρνητικοί ισχυρισμοί 559 αρ.1 και 19. Οι αιτιάσεις που αφορούν την εκτίμηση πραγματικών περιστατικών δεν ιδρύουν τους λόγους αυτούς. Τακτική 'Έκτακτη χρησικτησία 974...
712)
1002/2014  
713)
1003/2014  
714)
1004/2014  
715)
1005/2014  
716)
1006/2014  
717)
1007/2014  
718)
1008/2014  
719)
1009/2014  
720)
1010/2014  
721)
1011/2014  
722)
1012/2014  
723)
1013/2014  
724)
1014/2014  
725)
1015/2014  
726)
1016/2014  
727)
1017/2014  
728)
1018/2014  
729)
1019/2014 Πότε η πραγματική δουλεία διόδου ασκείται καταχρηστικά, κατά το άρθρο 281 του ΑΚ. Λόγοι αναίρεσης από τους αρ. 1,8,19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ. Λαμ. 138/2012).
730)
1020/2014 Αποδεικτική δύναμη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και τεχνικών εκθέσεων. Η ομολογία πρέπει να έχει προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας καθώς και το δεδικασμένο 559 αρ. 12 ιδρύεται ο οικείος λόγος αν παραβιάστηκαν οι ορισμοί του νόμου σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων 559 αρ. 11 Η αιτίαση περί διαφορετικής εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων πλήττει την ανέλεγκτη αναιρετικά αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων. Με τον αναιρετικό λόγο του 226 αρ. 20 περί παραμορφώσεως εγγράφου δεν πλήττεται η έκθεσ...
731)
1021/2014  
732)
1022/2014  
733)
1023/2014  
734)
1024/2014  
735)
1025/2014 Διδάγματα κοινής πείρας. Ο λόγος ιδρύεται μόνο αν τα διδάγματα αφορούν στην ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ΄ αυτούς. Δεν ιδρύεται όταν χρησίμευσαν για έμμεση απόδειξη. 559 αρ.19 Δεν ιδρύεται όταν υφίστανται ελλείψεις αναγόμενες μόνο στην ανάλυση και στάθμιση των αποδεικτικών μέσων. Οι τεχνικές εκθέσεις είναι έγγραφα με ειδική ρύθμιση κατά το άρθρο 390 Κ.Πολ.Δ. και δεν χρειάζεται ειδική αναφορά τους στην απόφαση. Από το ότι οι τεχνικοί σύμβουλοι δεν κλήθηκαν για...
736)
1026/2014 Παρέμβαση κύρια. Πρέπει να περιέχει μεταξύ των άλλων και ιδιαίτερη αίτηση παροχής έννομης προστασίας, άλλως είναι απαράδεκτη. Ένδικο μέσον αναιρέσεως Λόγοι από τους αριθμ. 1β΄, 8, 10, 14 και 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Πότε ιδρύονται (Επικυρώνει Εφ. Θεσσ. 2828/2009)
737)
1027/2014 Ερημοδικία αναιρεσιβλήτου. Δικάζεται ωσεί παρών αν ο επισπεύδων αναιρεσείων έχει επιδώσει σ' αυτόν αντίγραφο της αναίρεσης με κλήση προς συζήτηση. Αναιρετικός λόγος για μη κήρυξη ακυρότητας (αριθμ. 14 αρθρ. 559 Κ.Πολ.Δ.). Έννοια ακυρότητας. Δικονομική βλάβη. Δημόσιες γαίες κατά τον Οθωμανικό Νόμο περί Γαιών. Πώς οι αγροί (και μόνον) περιέρχονταν στους ιδιώτες με δικαίωμα διηνεκούς εξουσιάσεως (τεταρτούφ) και εντεύθεν στην κυριότητα τους μετά την Απελευθέρωση. Σχετικές διατάξεις. Αναιρετικοί λόγο...
738)
1028/2014 Περιτετμημένη επικαρπία. Πότε γίνεται λόγος γι΄ αυτήν. Δεύτερο καταπίστευμα, που απαγόρευσε ο νόμος με ποινή ακυρότητας του, δεν συνιστά η περίπτωση του υποκατάστατου του καταπιστευματοδόχου, όταν δηλαδή ο διαθέτης ορίζει το πρόσωπό, στο οποίο θα περιέλθει η κληρονομιά, αν ο καταπιστευματοδόχος εκπέσει πριν από κάθε αποδοχή του καταπιστεύματος.
739)
1029/2014 Η εγκατάσταση με διαθήκη αναγκαίου κληρονόμου σε μόνη την επικαρπία κληρονομιαίου ή κληρονομιαίων ακινήτου, η ψιλή κυριότητα των οποίων καταλείπεται σε άλλους, αποτελεί περιορισμό της νόμιμης μοίρας του, που θεωρείται, κοντά το μέρος του τη βαρύνει, σαν να μην έχει γραφεί, και ο μεριδούχος δικαιούται τα κληρονομιαία ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα ως προς το ποσοστό της νόμιμης μοίρας του και επιπλέον, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στη διαθήκη, και την επικαρπία, στην οποία εγκαταστάθηκε. Ειδ...
740)
1030/2014 Αναίρεση απόφασης επί εφέσεως κατά ειρηνοδικειακής απόφασης. Παράγωγος τρόπος μεταβιβάσεως ακινήτου, όπως από αγορά ή κληρονομική διαδοχή, εφόσον γίνει αποδοχή και μεταγραφή. Πρωτότυπος τρόπος μεταβιβάσεως ακινήτου. Τακτική και έκτακτη χρησικτησία. Οι κατά το άρθρο 560 Κ.Πολ.Δ. λόγοι είναι περιοριστικοί. Εφόσον δεν εξετάστηκε αγωγική βάση, όπως τούτο προκύπτει από την επισκόπηση της αγωγής κατά το άρθρο 561 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., η προσβαλλομένη απόφαση που δεν έλαβε υπόψη της τον περιλαμβανόμενο στο ...
741)
1031/2014 Διεκδικητική και αναγνωριστική κυριότητας ακίνητα αγωγή. Παράγωγος και πρωτότυπος τρόπος απαιτήσεως κυριότητος, ήτοι από αγορά και κληρονομική διαδοχή και με τακτική και έκταση χρησικτησία. Προϋπόθεση του παραγώγου τρόπου το να είναι κύριος ο μεταβιβάζων, 559 αρ. 1 και 19. Προϋποθέσεις. Η έλλειψη μείζονος πρότασης δεν δημιουργεί λόγο αναίρεσης. Η διακοπή της χρησικτησίας με διεκδικητική αγωγή προϋποθέτει χρησιδεσποτεία 559 αρ. 11 γ. Η αναφορά κάποιων εγγράφων δεν δηλώνει ότι τα μη αναφερόμενα δε...
742)
1032/2014  
743)
1033/2014 Άρθρα 558, 82 εδ.γ και 81 παρ. 3 ΚΠολΔ. Η αναίρεση δεν στρέφεται κατά του κυρίως παρεμβάντος γιατί αυτός δεν είναι κύριος διάδικος, εκτός αν ανέλαβε τη δίκη οπότε κατέστη κύριος διάδικος ήταν η αναίρεση αφορά την πρόσθετη παρέμβαση, πρέπει όμως αυτός να καλείται κατά τη συζήτηση της αναίρεσης, διαφορετικά η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη. Αν η παρέμβαση έχει απορριφθεί ή η συζήτηση της κηρύχθηκε απαράδεκτη τότε δεν καλείται. Η κατά του προσθέτως παρεμβάντος αναίρεση εκτιμάται ως κλήση αυτού, αν ...
744)
1034/2014 Κατά το 560 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. οι αναιρετικοί λόγοι κατά αποφάσεων που εκδίδονται επί αποφάσεων Ειρηνοδικείων και εφέσεως κατ΄ αυτών είναι περιοριστικός. 1045 και 974 ΑΚ. προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας και νομής. Φυσική εξουσία και διάνοια κυρίου. Πράξεις νομής 560 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Προϋποθέσεις. Ο λόγος που στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση είναι απαράδεκτος. Ο λόγος, που υπό την επίφαση της παραβιάσεως κανόνα δικαίου, αποδίδει στην απόφαση έλλειψη αιτιολογιών, αποδίδει στην απόφαση έλλειψη νομί...
745)
1035/2014  
746)
1036/2014 Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου, που έχει παραχωρηθεί κατά τα άρθρα 246 και 242 του Αγροτικού Κώδικα. Η έκδοση και μεταγραφή του παραχωρητηρίου προσπορίζουν πρωτότυπο τρόπο κτήσεως κυριότητας (αρθ. 189 και 193 του Αγρ. Κώδικα και άρθρ. 7 του Ν.Δ. 3958/1959). Ένσταση επισχέσεως κατά τα άρθρα 325 και 1106 εδ.α ΑΚ παρέχεται στον κακόπιστο νομέα μόνο για αναγκαίες δαπάνες και όχι για επωφελείς. Οι αναγκαίες δαπάνες ζητούνται από κακόπιστο νομέα κατά τις διατάξεις περί διοικήσεως αλλοτρίων κα...
747)
1099/2014  
748)
1100/2014  
749)
1101/2014  
750)
1102/2014 Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Παράγωγος από αγορά και πρωτότυπος από τακτική χρησικτησία τρόπος αποκτήσεως ακινήτου (άρθρ. 1033, 1192 αρ. 1, 1041,1042, 1051 ΑΚ) ΠΔ 31.12.2005 απαγορεύεται η κατάτμηση, εκτός αν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο έχει επιφάνεια 8 στρεμ. Η ανατροπή που απευθύνεται κατά του ομοδίκου προσθέτως παρεμβάντα είναι απαράδεκτη. Πρόσθετη παρέμβαση ασκείται το πρώτον και στον Άρειο Πάγο. 559 αρ. 22 η άποψη περί διαφορετικής εκτιμήσεως, πλήττει την ανέλεγκτη, περί τα πράγματα ουσιαστικ...
751)
1103/2014 558 αρ.1. Ο λόγος αναιρέσεως που υπό το πρόσχημα της παραβιάσεως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, πλήττει την απόφαση κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, απορρίπτεται κατά το άρθρ. 561 παρ.1 Κ.Πολ.Δ. ως απαράδεκτος 559 αρ. 19. Ζητήματα των οποίων η μη αιτιολόγηση ιδρύει τον αναιρετικό λόγο της έλλειψης νομίμου βάσεως νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισμοί και όχι τα επιχειρήματα ή τα συμπεράσματα του δικαστηρίου. 55 αρ.1 εδ. β. Δεν ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος της παραβιάσεως των διδαγμάτων της κοινής πείρ...
752)
1104/2014  
753)
1105/2014  
754)
1106/2014  
755)
1107/2014 Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, κατ΄ άρθρον 561 § 1 Κ.Πολ.Δ.
756)
1108/2014 Διαθήκη. Έννομο συμφέρον για την ακύρωσή της, απαραίτητο για την άσκηση της σχετικής αγωγής. Τέτοιο συμφέρον έχει και ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος που καλείται στην κληρονομία μετά την ακύρωση της διαθήκης. Αναιρετικός λόγος από τον αρ. 14 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Δεν ιδρύεται από μη κήρυξη απαράδεκτη τη συζήτησης λόγω μη προσκομίσεως πιστοποιητικού περί υποβολής δηλώσεως φόρου κληρονομίας, το οποίο άλλωστε δεν απαιτείται επί αγωγής περί αναγνωρίσεως ως άκυρης διαθήκης. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ...
757)
1109/2014 Πλασματική αποδοχή κληρονομίας. Ακύρωση λόγω πλάνης που οφείλεται σε άγνοια των σχετικών νομικών κανόνων. Εξάμηνη παραγραφή του δικαιώματος για ακύρωση, από την επόμενη ημέρα της αποδοχής (παρέλευση προθεσμίας αποποιήσεως), επί δε εξακολουθητικής πλάνης, από την πάροδο της καταστάσεως αυτής (άρση της πλάνης). Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1β, 8, 10, 11 και 19 Κ.Πολ.Δ.. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου και αρ. αρ. 561 § 1 Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει Εφ. Λαρ. 549/2011).
758)
1110/2014 Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 19 και 20 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Πότε (δεν) ιδρύονται. Αναιρετικώς ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου κατ΄ άρθρ. 561 § 1 Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει 5/2013 Μον. Εφ. Δυτ. Μακ/νίας).
759)
1111/2014  
760)
1112/2014  
761)
1113/2014  
762)
1114/2014  
763)
1115/2014  
764)
1116/2014 Οι πλευρικές διαστάσεις του επίδικου ακινήτου, ως στοιχείο της διεκδικητικής αγωγής. Ιδίως όταν το επίδικο είναι τμήμα μείζονος ακινήτου. Αναιρετικός έλεγχος της ποσοτικής ή ποιοτικής αοριστίας της αγωγής, κατ΄ άρθρο 559 αρ. 8 ή 14 Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει 118/2010 Εφ. Ναυπλ.).
765)
1117/2014 Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 8 και 11 γ' του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ. Αιγ. 47/2012).
766)
1118/2014 Αναιρετικός λόγος από τον αρ. 1 του άρθρ. 560 Κ.Πολ.Δ. για παραβίαση των ερμηνευτικών διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Πότε ιδρύεται. Λόγος αναιρέσεως που πλήττει παραδοχή της απόφασης η οποία δεν στηρίζει το διατακτικό της απορρίπτεται ως αλυσιτελής (Επικυρώνει Πολ. Πρωτ. Ηλ. 118/2012).
767)
1119/2014 Αβάσιμοι οι αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 11 γ΄ και 12 άρθρ. 559 Κ.Πολ.Δ.. Εξέταση διαδίκου, ως αποδεικτικό μέσο. Απόκειται στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Αποδεικτική δύναμη. Απόκρουση από το δικαστήριο αποδεικτικού μέσου που προσκομίστηκε το πρώτος ενώπιον του. Πότε είναι νόμιμη (Επικυρώνει Τριμ. Εφ. Ανατολ. Κρ. 163/2013).
768)
1121/2014  
769)
1122/2014  
770)
1123/2014  
771)
1124/2014  
772)
1125/2014  
773)
1175/2014  
774)
1176/2014  
775)
1177/2014  
776)
1178/2014  
777)
1179/2014  
778)
1180/2014  
779)
1181/2014  
780)
1182/2014  
781)
1183/2014  
782)
1184/2014  
783)
1185/2014  
784)
1186/2014 Στοιχεία για το ορισμένο της διεκδικητικής αγωγής ακινήτου, ιδίως επί τμήματος μείζονος ακινήτου. Αναιρετικός έλεγχος αοριστίας της αγωγής κατά το αρθρ. 559 αρ.1 (νομική) και 8 ή 14 (ποσοτική ή ποιοτική αοριστία)του ΚΠολΔ. Κρίση ότι η αγωγή είναι ορισμένη. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 8, 11 και 19 του άρθρου 559, αβάσιμοι (επικυρώνει ΕφΘεσσ 1141/2010).
785)
1187/2014 Γαίες μοναστηριακές. Διακρίσεις κατά το άρθρο 122 του Οθωμανικού Νόμου περί Γαιών. Μετατροπή του δικαιώματος «διηνεκούς εξουσιάσεως» (tessarut) σε δικαίωμα πλήρους κυριότητας. Σχετικές διατάξεις. Αναίρεση. Λόγοι από τους αρ. 1 και 11 του άρθρου 559 ΚΠολΔ αβάσιμοι (Επικυρώνει ΕφΘεσσ 2030/2001).
786)
1188/2014  
787)
1189/2014  
788)
1190/2014  
789)
1191/2014  
790)
1192/2014  
791)
1193/2014  
792)
1195/2014  
793)
1196/2014  
794)
1197/2014  
795)
1198/2014  
796)
1199/2014  
797)
1200/2014 Άκυρη δικαιοπραξία λόγω ελλείψεως συνειδήσεως (ΑΚ 131 παρ. 1). Έννοια ελλείψεως συνειδήσεως του δικαιοπρακτούντος. Αναίρεση. Έλλειψη νόμιμης βάσεως της απόφασης εξαιτίας ανεπαρκών και αντιφατικών αιτιολογιών. Πότε ιδρύεται ο αντίστοιχος λόγος αναιρέσεως του αρ 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. (Αναιρείται η ΕφΑθ 890/2012).
798)
1201/2014 Διαθήκη δημόσια. Ακυρότητα. Πότε η διαθήκη είναι άκυρη για έλλειψη συνειδήσεως του διαθέτη κατά το χρόνο της συντάξεώς της. Έννοια ελλείψεως συνειδήσεως των πραττομένων. Αναίρεση. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από τον τον αρ 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ (Αναιρεί Εφ Αθ 891/2012).
799)
1202/2014 Κληρονομικό καταπίστευμα. Η σύσταση ή μη κληρονομικού καταπιστεύματος διαπιστώνεται με ερμηνεία της διαθήκης. Κρίσιμη είναι η αληθής βούληση του διαθέτη, η οποία αναζητείται χωρίς προσήλωση στις λέξεις. Η αντικειμενική έννοια της δηλώσεως τελευταίας βουλήσεως δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την έννοια διατάξεως διαθήκης προτιμάται εκείνη η ερμηνευτική διαδοχή που διασώζει το κύρος της. Η αναζήτηση της αληθούς βουλήσεως του διαθέτη η οποία πρέπει, έστω και ατελώς, να έχει ε...
800)
1203/2014  
801)
1204/2014  
802)
1205/2014  
803)
1206/2014  
804)
1207/2014  
805)
1208/2014  
806)
1209/2014 Αν δε γίνει έγκυρη γνωστοποίηση το λόγου της διακοπής η δίκη συνεχίζεται στο όνομα των αρχικών διαδίκων. Η κατά το άρθρο 242 παρ 2 ΚΠολΔ δήλωση παράστασης στο ακροατήριο δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις του 287 ΚΠολΔ . Κατά τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου διατηρείται η κατά το Οθωμανικό δίκαιο διάκριση των Γαιών ΚΚΔ αρθ 63 παρ 5, 4 εδ στ. 65, 69, 57. Κατά το αρθρ 78 του από 17 Ραμαζαν 1274 του Οθωμανικού νόμου περί γαιών αναγνωρίζεται δικαίωμα τεσσαρούφ, αν αυτός εξουσιάζει καλλιεργήσιμη γα...
807)
1347/2014  
808)
1348/2014  
809)
1349/2014  
810)
1350/2014  
811)
1351/2014  
812)
1352/2014  
813)
1353/2014  
814)
1354/2014  
815)
1355/2014  
816)
1356/2014  
817)
1357/2014  
818)
1358/2014 Χρησικτησία ακινήτου υπό το Βυζαντινορρωμαϊκό δίκαιο και τον Α.Κ. Προϋποθέσεις, στοιχεία. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Πότε υπάρχει. Αναίρεση. Λόγοι από τους αριθμ. 1, 8, 11, 19, αβάσιμοι. Λήψη απόφασης με διαφορά μιας ψήφου. Παραπομπή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου
819)
1359/2014  
820)
1360/2014 Νομική και ποσοτική αοριστία της αγωγής. Παράγωγος και πρωτότυπος (από έκτακτη χρησικτησία) τρόπος απόκτησης κυριότητας. Χρησικτησία έκτακτη κατά ΒΡΔ. Η διεξαγωγή νέων αποδείξεων ανήκει στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας 559 αρθρ 1 και 19. Η αιτίαση ότι από τα αποδεικτικά μέσα προκύπτει πόρισμα αντίθετο πλήττει την περί τα πράγματα ουσιαστική κρίση Άρθρα 335 ΚΠολΔ, 559 αρ.11 περ γ, 20, και 17. Προϋποθέσεις 562 παρ 20 περί παραγραφής ισχυρισμός απαράδεκτος εφόσον δεν προβλήθηκε στο ...
821)
1361/2014  
822)
1362/2014 Κοινόχρηστα πράγματα κατά το άρθρο 28 ν. 1337/1983 - προϋποθέσεις. Λόγος αναιρέσεως αυτού του αρ. 1 του αρθρ 560 ΚΠολΔ αβάσιμος. (Επικυρώνει ΠολΠρΔρ 15/2013).
823)
1363/2014 Λόγοι που πλήττουν παραδοχές της αναιρεσιβαλομένης, οι οποίες δεν στηρίζουν το διατακτικό της, απορρίπτονται ως αλυσιτελείς. (Επικυρώνει ΕφΑιγ/ΜετΕδρΣάμου 83/2012).
824)
1364/2014 Αίτηση για διόρθωση πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία ακινήτου που φέρεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου για διόρθωση της πρώτης εγγραφής, ώστε το ακίνητο να γραφεί ως ανήκον στο δημόσιο(κοίτη ποταμού.) Νόμιμη η παρέμβαση. Πότε δημιουργείται ο αναιρετικός λόγος από τον αριθμ 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ (Αναιρεί ΕφΑθ/ΜεταβΕδραΧαλκ 2/2010).
825)
1365/2014  
826)
1366/2014 Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση (εκτίμηση αποδείξεων) του δικαστηρίου. Λόγος από τον αρ 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ αβάσιμος. (Επικυρώνει ΕφΔυτΜακ 200/2011).
827)
1367/2014 Μεταβίβαση ακινήτου παραγώγως(αγορά) και πρωτοτύπως (τακτική και έκτακτη χρησικτησία) 1033, 1041, 1045, 1051, 974 ΑΚ. Κοινοχρησία δρόμου κατά ΒΡΔ. Ο αναιρετικός λόγος του αρθρ559 αρ 19 δεν ιδρύεται αν οι αιτιάσεις αφορούν σε κακή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων, στη μη αιτιολόγηση των αποδειχθέντων και στην επάρκεια και αξιολόγηση των επιχειρημάτων. Άρθρο 559 αρ. 11. Δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο δεν απέδωσε στα αποδεικτικά μέσα τη βαρύτητα που ο αναιρεσείων υποστηρίζει ότι αυτά έχουν. Η ένστα...
828)
1368/2014 Λόγοι από τους αριθμ. 9, 14 και 19 αβάσιμοι. Αλυσιτελής ο λόγος αναιρέσεως με τον οποίο πλήττεται αιτιολογία ή παραδοχή της απόφασης που δεν στηρίζει το διατακτικό της. (Επικυρώνει ΕιρΔωδ 137/2009).
829)
1369/2014 Αγωγή περί κλήρου νομίμου μεριδούχου επί προσβολής της νόμιμης μοίρας με διαθήκη. Στοιχεία αγωγής. Ανταπαίτηση του νομέα της κληρονομίας για δαπάνες σε κληρον0μιαίο αντικείμενο και ένσταση επίσχεσης. Προϋποθέτει εξέταση και παραδοχή της αγωγής ως προς το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η μη τήρηση των φορολογικών διατάξεων των άρθρων 106 ν.δ. 118/73 και 106 ν. 2961/2001 δεν δημιουργεί λόγο αναιρέσεως. Λόγοι από τους αρ. 1 και 8 του αρθ. 559 ΚΠολΔ αβάσιμοι. (Επικυρώνει ΕφΛαμ 33/2013).
830)
1370/2014  
831)
1371/2014 Από τη διαθήκη μπορεί να συνάγεται ότι η εγκατάσταση επί δήλου, είναι εγκατάσταση κληρονόμου και μόνο σε περίπτωση αμφιβολίας κατά το άρθρο 1800 παρ 2 ΑΚ θεωρείται κληροδοσία. Από τις διατάξεις του άρθρου 1801 παρ 2 και 1802 ΑΚ προκύπτει ότι αν ο διαθέτης εγκατέστησε περισσότερους κληρονόμους καθένας από τους οποίους έχει περιοριστεί σε ποσοστό και τα ποσοστά δεν εξαντλούν τον κλήρο, ως προς το υπόλοιπο μέρος επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή. Μπορεί όμως να προκύπτει από τη διαθήκη θέληση του δι...
832)
1372/2014 Διεκδικητική αγωγή για αναγνώριση κυριότητας και καταβολής της αξίας του πράγματος λόγω αδυναμίας αποδόσεως ένεκα της καταλείψεως του από ανεγερθείσα οικοδομή. Άρθρα 1094, 1098 εδ α, 1099 ΑΚ. Η οικεία περί αποζημιώσεως αξίωση υπόκειται σε 20ετή παραγραφή, ενώ η από το 1099 αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για την περίπτωση που συντρέχει περίπτωση αδικοπραξίας στην παραγραφή του 937 ΑΚ. Ένσταση ιδίας κυριότητας από παράγωγο (γονική παροχή) και πρωτότυπο τρόπο (έκτακτη χρησικτησία). Άρθρο 559 αρ. 11...
833)
1373/2014 Διεκδίκηση ακινήτου που πλειστηριάστηκε (άρθρο 1020 ΚΠολΔ). Πενταετής αποκλειστική προθεσμία ασκήσεως. Χρόνος ενάρξεως. Ισχύει εμμέσως και για την αναγκαστική αγωγή αφού μετά την παρέλευση αποκλειστικής προθεσμίας δεν είναι δυνατή η διεκδίκηση του ακινήτου και ελλείπει το έννομο συμφέρον για την αναγνωριστική. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου. Τέτοια κρίση είναι και εκείνη για την ύπαρξη ή μη συμφέροντος και εντεύθεν την εξαίρεση εξετασθέντος μάρτυρα. (Επικύρωση ΕφΠατρ 203/2012).
834)
1374/2014 Μεταβίβαση επικαρπίας κατά συσταλτική ερμηνεία του άρθρου 1166 ΑΚ . Η μεταβίβασή της σε τρίτο είναι επιτρεπτή μόνο μια φορά οπότε μετά το θάνατό του(του τρίτου) αποσβήνεται και επανέρχεται στον ψιλό κύριο. Άκυρη η διάταξη της μεταβιβαστικής πράξης για απ’ άπειρον μεταβιβάσεις γιατί τούτο θα είχε ως συνέπεια την οριστική και μόνιμη απόσχιση των ωφελειών του πράγματος. Τι είναι επικαρπία και πως μεταβιβάζεται (άρθρο 1033, 1142, 1143, 1144 ,1166, 1295 ΑΚ). Άρθρο 559 αρ. 8. Δε συνιστούν πράγματα τα...
835)
1375/2014 Ανάκληση δωρεά λόγω αχαριστίας. Μπορεί να γίνει και με την άσκηση της αγωγής. Πενταετής αποκλειστική προθεσμία ασκήσεως. Έναρξη προθεσμίας επί εξακολουθητικής συμπεριφοράς που συνιστά την αχαριστία. Αποκλήρωση συζύγου με διαθήκη για ύπαρξη λόγου διαζυγίου. Πότε ερμηνεία διαθήκης κατ’ άρθρ. 173 (όχι και 200) και 1781 ΑΚ. Ανέλεγκτη η κρίση του δικαστηρίου για ύπαρξη κενού ή (και) ασάφειας στη διαθήκη και για την προκύπτουσα από την ερμηνεία αληθή βούληση του διαθέτη. Πότε ιδρύεται ο αναιρετικός λό...
836)
1376/2014 Άσκηση νομής επί ακινήτου. Έννοια πράξεων νομής. Καταβολή φόρου ακάλυπτων χώρων μείζονος ακινήτου (οικοπέδου), στο οποίο περιλαμβάνεται και το επίδικο ακίνητο, που ανήκει σε άλλον. Δεν αποτελεί από μόνη της υλική και εμφανή ενέργεια που να δηλώνει βούληση του καταβάλλοντος να εξουσιάζει το επίδικο (νομή). Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως από τους αρ. 1 και 11 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. [Επικυρώνει ΕφΑθ 335/2010].
837)
1377/2014  
838)
1378/2014  
839)
1379/2014  
840)
1380/2014 Στα κοινής χρήσεως πράγματα ανήκουν και οι λιμνοθάλασσες. Νομικό καθεστώς, ειδικότερα της λιμνοθάλασσας Χαλικιόπουλου Κέρκυρας. Αβάσιμοι οι λόγοι από του αρ. 1 και 19, 10 και 11 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. [Επικυρώνει ΕφΚερκ 221/2007].
841)
1381/2014  
842)
1382/2014 Επί αναγκαστικής ομοδικίας η αναίρεση απευθύνεται και κατά των αναγκαίων ομοδίκων μόνο αν λόγω της φύσης της δίκης μπορεί να δημιουργηθεί αντιδικία και μεταξύ των ομοδίκων όπως στην δίκη διανομής η στην ανακοπή του 933 των μετά την κατακύρωση αναγκαίων ομοδίκων υπερθεματιστή και επισπεύδοντα. Παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της αναίρεσης. Ποιοτική, ποσοτική αοριστία. Στοιχεία ορισμένου πραγματικής δουλείας. Απόκτηση πραγματικής δουλείας με έκτακτη χρησικτησία 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ...
843)
1383/2014 Μεταβίβαση κυριότητας παραγώγως (με κληρονομική διαδοχή) και πρωτοτύπως (τακτική και έκτακτη χρησικτησία) Αν η αγωγή απορριφθεί γιατί ο ενάγων δεν απέδειξε την κυριότητά του, παρέλκει η εξέταση της ενστάσεως ιδίας κυριότητας του εναγομένου αφού η απόρριψη της αγωγής που με την ένστασή του επιδίωξε έγινε γιατί ο ενάγων δεν απέδειξε τα πραγματικά περιστατικά που τη θεμελιώνουναρ19 άρθρου 559. Πότε ιδρύεται Οι πλεοναστικές παραδοχές δεν στηρίζουν το διατακτικό ούτε δημιουργούν δεδικασμένο και δεν υ...
844)
1384/2014 Ο διάδικος δεν παρίσταται νομίμως, αν δεν εκπροσωπείται με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο δικηγόρο (άρθρ. 94 παρ 1, 96 και 104 ΚΠολΔ). Για την εκπροσώπηση του Δήμου από εξωτερικό δικηγόρο, ήτοι από δικηγόρο που δεν ανήκει στη νομική υπηρεσία του, απαιτείται εκτός από απόφαση της οικονομικής επιτροπής και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Άρθρο 559 αρ. 11γ. Ο λόγος στοιχειοθετείται μόνο αν δεν προκύπτει κατά τρόπο αναμφίβολο ότι λήφθηκαν υπόψη τα αποδεικτικά μέσα. Άρθρο 559 αρ 8. Πράγμ...
845)
1385/2014 Ο διάδικος δεν παρίσταται νομίμως, αν δεν εκπροσωπείται με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο δικηγόρο (άρθρ. 94 παρ 1, 96 και 104 ΚΠολΔ). Άρθρο 559 αρ. 11γ. Ο λόγος στοιχειοθετείται μόνο αν δεν προκύπτει κατά τρόπο αναμφίβολο ότι λήφθηκαν υπόψη τα αποδεικτικά μέσα. Άρθρο 559 αρ. 8. Πράγμα αποτελεί και ο λόγος εφέσεως που αφορά σε αυτοτελή και όχι σε αλυσιτελή ισχυρισμό στον οποίο το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει. Κτήση κληρονομιάς κατά ΒΡΔ. Η αποσπασματική και επιλεκ...
846)
1386/2014  
847)
1387/2014  
848)
1388/2014  
849)
1389/2014  
850)
1411/2014  
851)
1412/2014  
852)
1413/2014  
853)
1414/2014  
854)
1415/2014  
855)
1416/2014  
856)
1417/2014  
857)
1418/2014  
858)
1419/2014  
859)
1420/2014  
860)
1421/2014 Ποιοτική-ποσοτική αοριστία αγωγής αναγνωριστικής κληρονομικού δικαιώματος. Κατά το άρθρο 28 ΑΚ οι κληρονομικές σχέσεις διέπονται από το δίκαιο της ιθαγένειας που είχε ο κληρονομούμενος όταν πέθανε. Με το δίκαιο αυτό κρίνεται και το κληρονομικό των μετοχών αλλοδαπής εταιρείας, όπως είναι η ναυτιλιακή εταιρεία του άρθρου 1 του Ν. 731/78 που έχει καταστατική έδρα στην αλλοδαπή και είναι διαχειρίστρια ή πλοιοκτήτρια πλοίου υπό Ελληνική σημαία. Με το ίδιο δίκαιο ερμηνεύονται και οι όροι του καταστατι...
861)
1422/2014  
862)
1423/2014  
863)
1424/2014  
864)
1425/2014  
865)
1426/2014  
866)
1427/2014  
867)
1428/2014  
868)
1429/2014  
869)
1430/2014 Ερήμην αναιρεσείοντος. Άρθρο 559 αρ.19 ΚΠολΔ: ορισμένο λόγου. Δεν αρκούν γενικές εκφράσεις για ανεπάρκεια, ή η επίκληση μόνο της νομικής διατάξεως χωρίς παράθεση αντίστοιχου πραγματικού. Άρθρο 559 αρ. 10: ιδρύεται ο οικείος λόγος όταν το δικαστήριο δέχθηκε ως αληθινά «πράγματα» χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε γι’ αυτά απόδειξη, ήτοι δεν εξέδωσε προδικαστική περί αποδείξεων απόφαση, που ως εκ του χρόνου ασκήσεως της αγωγής (1980) προβλεπόταν από το άρθρο 341 ΚΠολΔ. Άρθρο 559 αρ. 11: Απαράδεκτος ο λό...
870)
1431/2014 Οι λόγοι κατά αποφάσεων των πρωτοδικείων επί εφέσεων κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων αναφέρονται περιοριστικώς στο νόμο (560 ΚΠολΔ). Απαράδεκτοι οι λοιποί.(Επικυρώνει ΠολΠρΧαλκ 255/2011).
871)
1432/2014 Ερήμην αναιρεσιβλήτων. Ακύρωση ιδιόγραφης διαθήκης με αρνητική αναγνωριστική αγωγή. Βάρος αποδείξεως εγκυρότητας της διαθήκης έχει στην περίπτωση αυτή ο εναγόμενος. Άρθρο 559 αρ. 19. Ελλείψεις ως προς την αιτιολόγηση του πορίσματος των αποδείξεων δεν στοιχειοθετούν τον λόγο. Άρθρο 559 11γ. Αβάσιμος ο λόγος γιατί τα έγγραφα λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν με τις λοιπές αποδείξεις.
872)
1433/2014  
873)
1434/2014  
874)
1468/2014  
875)
1469/2014 Διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης κατά 939 επ ΑΚ. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης κατά 561 παρ 1 και 562 παρ 2 ΚΠολΔ Λόγος αναιρέσεως με τον οποίο προσβάλλεται μη πραγματική παραδοχή του εφετείου είναι αβάσιμος στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση (Επικυρώνει 151/2012 απόφαση Βορείου Αιγαίου). Οι καθ’ ων η τριτανακοπή (586 επ. ΚΠολΔ τελούν μεταξύ τους σε σχέση αναγκαστικής ομοδικίας Για την ταυτότητα του νομικού λόγου τελούν σε σχέση αναγκαστικής ομοδικίας και οι καθ’ ων η ανακοπή (583 επ ΚΠολΔ...
876)
1470/2014 Ακυρότητα δικαιοπραξίας ως αισχροκερδούς. Προϋποθέσεις. Ακυρότητα δηλώσεως βουλήσεως λόγω ελλείψεως των πληττομένων. Έννοια σχετικών διατάξεων 131 ΑΚ. Καταπιστευτική μεταβίβαση ακινήτου. Άκυρη κατά 174 και 1033 ΑΚ. Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης από τους αρ. 1 και 19 άρθρ. 559 ΚΠολΔ. Λόγος αναιρέσεως με τον οποίο πλήττεται παραδοχή του δικαστηρίου που δεν στηρίζει το διατακτικό της απόφασης ελέγχεται ως αλυσιτελής (Επικυρώνει Εφ.Πατρ. 357/2012).
877)
1471/2014  
878)
1472/2014  
879)
1473/2014  
880)
1474/2014 Οι καθ’ ων η τριτανακοπή (άρθρο 586 επ. ΚΠολΔ) τελούν μεταξύ τους σε σχέση αναγκαστικής ομοδικίας. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, τελούν σε σχέση αναγκαστικής ομοδικίας και οι καθ’ ων η ανακοπή (άρθρο 583 επ. ΚΠολΔ), που ασκείται κατά πρακτικού συμβιβασμού (εξώδικης επίλυσης διαφοράς) το οποίο συντάσσεται μεταξύ των διαδίκων μετά την επέλευση εκκρεμοδιίας και επικυρώνεται από τον δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή, κατ’ άρθρον 214-Α ΚΠολΔ. Απαράδεκτη η συζήτηση ότα...
881)
1475/2014 Διεκδικητική αγωγή ακινήτου που περιήλθε στον ενάγοντα με κληρονομική διαδοχή. Αν ο εναγόμενος αμφισβητήσει την κυριότητα του δικαιοπαρόχου του ενάγοντος στο επίδικο, πρέπει ο τελευταίος να συμπληρώσει την αγωγή με τις προτάσεις μέχρι κτήσεως της κυριότητας με πρωτότυπο τρόπο. Αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη, πράγμα που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Αβάσιμος ο λόγος από το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολΔ. (Επικυρώνει ΕφΠατρ 531/2010).
882)
1476/2014  
883)
1477/2014 Β.Δ. 17/29.11.1836 περί ιδιωτικών δασών. Κατά τα άρθρα 1, 2 και 3 αναγνωρίστηκε η κυριότητα του Δημοσίου στα δάση, εκτός από εκείνα που αναγνωρίσθηκαν ιδιωτικά κατά την οριζόμενη σ΄ αυτά διαδικασία. Τι είναι δάσος. Τα δάση για τα οποία δεν υποβλήθηκαν τίτλοι χαρακτηρίζονται διακατεχόμενα και μπορεί επ΄ αυτών με έκτακτη χρησικτησία να αποκτηθεί κυριότητα έως τις 11.9.1915. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας κατά Βυζαντινορωμαϊκό Δίκαιο. Άρθρο 559 αρ. 1 και 19. Απαράδεκτοι οι λόγοι που υπό την επί...
884)
1478/2014 Προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως, κατ΄ άρθρ 564 Κ.Πολ.Δ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση λόγω της εκπρόθεσμης άσκησης της.
885)
1479/2014 Λόγοι αναίρεσης με τους οποίους προσβάλλονται μη πραγματικές παραδοχές του Εφετείου ελέγχονται ως αβάσιμοι, στηριζόμενοι σε εσφαλμένη προϋπόθεση. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, κατ΄ άρθρον 561 § 1 ΚΠολΔ. (Επικυρώνει Εφ.Δυτ.Μακ. 160/2009).
886)
1480/2014 Κτητική παραγραφή (χρησικτησία) και αποσβεστική παραγραφή κατά το Οθωμανικό Δίκαιο. Διακρίσεις. Διακοπή της παραγραφής. Αβάσιμοι οι λόγοι από τους αρ. 1, 8, 14, 16 και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει 335/2001).
887)
1481/2014 Αβάσιμοι οι λόγοι από τους αριθμ. 11, 12 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. (Επικυρώνει Εφ. Πατρ. 345/2010).
888)
1482/2014  
889)
1525/2014  
890)
1526/2014  
891)
1527/2014  
892)
1528/2014  
893)
1529/2014  
894)
1530/2014  
895)
1818/2014  
896)
1819/2014  
897)
1820/2014  
898)
1821/2014  
899)
1822/2014  
900)
1823/2014  
901)
1824/2014  
902)
1825/2014  
903)
1826/2014  
904)
1828/2014  
905)
1829/2014  
906)
1830/2014  
907)
1831/2014  
908)
1832/2014  
909)
1833/2014  
910)
1834/2014  
911)
1835/2014  
912)
1836/2014  
913)
1837/2014  
914)
1838/2014  
915)
1839/2014  
916)
1840/2014  
917)
1841/2014  
918)
1842/2014  
919)
1906/2014  
920)
1907/2014  
921)
1908/2014  
922)
1909/2014  
923)
1910/2014  
924)
1911/2014  
925)
1912/2014  
926)
1913/2014  
927)
1914/2014  
928)
1915/2014  
929)
1916/2014  
930)
1917/2014  
931)
1918/2014  
932)
1919/2014  
933)
1920/2014  
934)
1921/2014  
935)
1922/2014  
936)
1923/2014  
937)
1924/2014  
938)
1925/2014  
939)
1926/2014  
940)
1927/2014  
941)
1928/2014  
942)
1929/2014  
943)
1930/2014  
944)
1931/2014  
945)
1932/2014  
946)
1970/2014  
947)
1971/2014  
948)
1972/2014  
949)
1977/2014  
950)
2013/2014  
951)
2014/2014  
952)
2015/2014  
953)
2016/2014  
954)
2067/2014  
955)
2068/2014  
956)
2069/2014  
957)
2070/2014  
958)
2071/2014  
959)
2072/2014  
960)
2073/2014 Στοιχεία ορισμένου αναγνωριστικής ή διεκδικητικής κυριότητας αγωγής, όταν πρόκειται για κληρονομιαίο από έκτακτη χρησικτησία ακινήτου δεν απαιτείται (για το ορισμένο), η αναφορά της αποδοχής και μεταγραφής της κληρονομιάς, αφού κατά 983 ΑΚ, η νομή μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του νομέα 559 αρ 11γ ΚΠολΔ. Δεν ιδρύεται ο λόγος αν το αποδεικτικό μέσο εκτιμήθηκε διαφορετικά από ότι ο αναιρεσείων υποστηρίζει 559 αρ 12 ΚΠολΔ. Δεν ιδρύεται επί αποδόσεως μεγαλύτερης αξιοπιστίας ή αποδεικτικής αξίας σε...
961)
2074/2014 Δουλεία διόδου. Συνιστάται με δικαιοπραξία ή με χρησικτησία. Προστασία σε περίπτωση προσβολής. (Επικυρώνει ΠολΠρΘεσπρ 47/2013).
962)
2075/2014 Αγωγή διεκδικητική ακινήτου. Στρέφεται κατά του νομέα ή κατόχου. Απόκτηση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Λόγοι από τους αριθμούς 1, 19 και 11γ ΚΠολΔ, αβάσιμοι (Επικυρώνει ΕφΠατρ 383/2019).
963)
2076/2014 Διανομή κληρονομιαίων ακινήτων, αναγνωριστική κληρονομικού δικαιώματος και υποχρέωσης συνεισφοράς. Επαναφορά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο των επικληθέντων και προσκομισθέντων στο πρωτοβάθμιο αποδεικτικών μέσων. Δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 240 ΚΠολΔ, με γενική αναφορά ή προσάρτηση πρωτοδίκων προτάσεων, χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλομένων προτάσεων. Αναιρείται η απόφαση διότι η αναφορά των προτάσεων στα υπ’ αριθμ. 1 έως και 20 έγγραφα των πρωτοδίκων προτάσεων ...
964)
2077/2014 Προσβολή προσωπικότητας από στέρηση χρήσεως κοινοχρήστου δρόμου. Αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα. Κοινοχρησία οδών. Στα Δωδεκάνησα δεν ίσχυσε το ΒΡΔ - Ποιο δίκαιο ίσχυσε. Απόρριψη αναίρεσης κατά άρθρο 578 ΚΠολΔ Πότε αντικαθίστανται οι αιτιολογίες. Οι λόγοι από παράβαση διδαγμάτων κοινής πείρας και παραβίασης κοινής πείρας και παραβίαση δύναμης αποδεικτικών μέσων προϋποθέτουν ουσιαστική έρευνα της διαφοράς. Απορρίπτεται η αναίρεση λόγω ορθού διατακτικού και εσφαλμένης παραδοχής της αγωγής ως νομικ...
965)
2078/2014  
966)
2079/2014 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας από έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις απόκτησης κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία άρθρα 1045, 974, 976, άρθ. 559 αρ. 19 αν υπό την επίφαση παραβίασης κανόνων δικαίου πλήττεται η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου δεν γεννιέται ο λόγος εκ του άρθρου 559 αρ. 8 εδ .β’. Δε γεννιέται ο λόγος αν ο ισχυρισμός λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε 559 αρ. 16 απορρίπτεται ως αναπόδεικτος ο λόγος γιατί δεν προσκομίζεται η απόφαση από την οποία προκύπτει το δεδικασμένο.
967)
2080/2014 Καλλιεργήσιμοι αγροί επί τουρκοκρατίας. Απόκτηση δικαιώματος εξουσιάσεως (τεσσαρούφ) από ιδιώτη. Μετατροπή του σε δικαίωμα πλήρους κυριότητας. Σχετικές διατάξεις (Επικυρώνει ΕφΘεσσ 2147/2013).
968)
2081/2014  
969)
2082/2014  
970)
2083/2014 Υιοθεσία ανήλικου πριν από τον ν. 2447/1996 και θάνατος κληρονομούμενου φυσικού πατέρα ή αδελφού μετά τον ν. 2447/1996. Εφόσον δεν έγινε πλήρης ένταξη του τέκνου στη θετή οικογένεια κατόπιν αιτήσεως του θετού πατέρα, το τέκνο διατηρεί το κληρονομικό του δικαίωμα έναντι των φυσικών του συγγενών Σχετικές διατάξεις. Αναίρεση. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ (Αναιρεί ΕφΛαρ 530/2011).
971)
2084/2014  
972)
2085/2014  
973)
2086/2014 Αγωγή διεκδικητική ακινήτου. Απόκτηση κυριότητας με σύμβαση και με χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής. Ανάκριση. Λόγοι από τους αριθμούς 1, 8, 11, 14, 19 και 20. Πότε δημιουργούνται. Ειδικότερα αναιρετικός έλεγχος της νομικής και της ποσοτικής ή ποιοτικής αοριστίας της αγωγής (Επικυρώνει ΕφΛαρ 150/2011).
974)
2087/2014  
975)
2088/2014  
976)
2152/2014  
977)
2153/2014  
978)
2154/2014  
979)
2155/2014  
980)
2156/2014 Διεκδικητική αγωγή. Λόγοι από αρ. 14, 8 και 19 άρθρ. 559 ΚΠολΔ.
981)
2157/2014 Παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας.
982)
2158/2014  
983)
2159/2014  
984)
2160/2014 Παραπέμπει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα αλλά και για την ενότητα της νομολογίας σχετικά με το κύρος ιδιόγραφης διαθήκης από την οποία λείπει ένα στοιχείο της χρονολογήσεώς της (εδώ η ημέρα του αναφερόμενου στη διαθήκη μηνός και έτους).
985)
2161/2014  
986)
2162/2014 Αγροτικός κλήρος. Απόκτηση συγκυριότητας από τρίτους, μη κληρούχους, με έκτακτη χρησικτησία κατόπιν εικοσαετούς συννομής τους στον κλήρο. Δυνατή μετά τον α.ν. 431/1968, αφού η συννομή και η εντεύθεν απόκτηση της συγκυριότητας με χρησικτησία δεν οδηγεί αναγκαίως στην κατάτμηση του κλήρου. Λόγοι αναίρεσης από τους αρ 1, 8, 11γ, 12, 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολΔ: αβάσιμοι (Επικυρώνει ΕφΘεσσ. 236/2012).
987)
2163/2014  
988)
2164/2014 Χρησικτησία κληροτεμαχίου. Ο περιορισμός της μη κατατμήσεως του κλήρου ισχύει και επί χρησικτησίας μέρους του κλήρου που οδηγεί στην κατάτμησή του. Εξαίρεση επί κλήρων που βρίσκονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ότι τα προκύπτοντα τεμάχια κλήρων πληρούν τα ελάχιστα κατά νόμον όρια εμβαδού και διαστάσεων. Αβάσιμος o λόγος αναίρεσης από τον αρ 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως κατ’ άρθρον 562 παρ. 2 ΚΠολΔ (Επικυρώνει ΠολΠρΘεσσ. 8935/2012).
989)
2165/2014 Κύρος ιδιόγραφης διαθήκης. Αποκλήρωση συζύγου διαθέτιδος λόγω υπάρξεως βάσιμου λόγου διαζυγίου αναγόμενου σε υπαιτιότητα του συζύγου. Αβάσιμοι οι λόγοι από τους αρ. 8, 11, 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ (Επικυρώνει ΕφΑθ 5460/2012).
990)
2166/2014 Αρθρ. 4 παρ 1 και 2 Ν. 3127/2003 προϋποθέσεις Απαιτείται κυριότητα επί δημοσίων ακινήτων που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλεως κλπ με 10ετή νομή με νόμιμο τίτλο, μεταγραμμένο και μεταγενέστερο της 23-2-1945, και με 30ετή νομή και καλή πίστη για ακίνητα μέχρι 2000 τμ, ενώ για μεγαλύτερα μόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά την 31-12-2002 κτίσμα καλύπτον το 30% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης. Οι προϋποθέσεις του Ν. 2147/2003 που ορίζουν την αντί τιμήματος αγορά ακινήτου της εποικιστικής νομοθεσ...
991)
2167/2014  
992)
2168/2014 Έννοια δεδικασμένου. Προϋποθέσεις. Ειδικότερα έννοια ιστορικής και νομικής αιτίας. Τι καλύπτει το δεδικασμένο, ιδίως επί ενστάσεων. Αναγνωριστική αγωγή. Αβάσιμος ο από το αρ. 16 άρθρ. 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης. (Επικυρώνει ΕφΘεσσ. 1485/2012).
993)
2169/2014 Ακύρωση της διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη κατά το χρόνο σύνταξής της, λόγω μη συνείδησης των πραττομένων ή ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του. Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής. Η παραβίαση του άρθρου 210 παρ. 1 ΚΠολΔ δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης. Άρθρο 1719 αρ. 3 ΑΚQ: προϋποθέσεις κλπ Αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ: Απαράδεκτες οι αιτιάσεις που πλήττουν την ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου. Αρ. 10 άρθρο 559, 11 περ άρθρο 559. Οι γνω...
994)
2170/2014 Ερήμην αναιρεσίβλητης που παραστάθηκε χωρίς δικηγόρο αλλά είχε νόμιμα κλητευθεί. Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία. Άρθρα 974, 976 εδ 2, 1041,1042 και 1051 ΑΚ. Αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ: Δεν ιδρύονται οι λόγοι αυτοί όταν υπό την επίφαση της ευθείας ή εκ πλαγίου παραβιάσεως κανόνων ουσιαστικού δικαίου πλήττεται η περί τα πράγματα ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Αρ. 11γ αρθρο 559 ΚΠολΔ: Η κρίση του δικαστηρίου περί του ότι δεν προσκομίσθηκε κάποιο αποδεικτικό...
995)
2171/2014  
996)
2172/2014 Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης. Μέχρι ισχύος ΑΚ για την έκτακτη χρησικτησία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΒΡΔ και επί των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο. Η χρησικτησία έπρεπε να είχε συμπληρωθεί μέχρι 12.9.1915. Μετά την ημερομηνία αυτή τα ακίνητα του Δημοσίου είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας Τι ισχύει στη Θεσσαλία μετά την προσάρτησή της το 1881 στο Ελληνικό Κράτος. Δάσος: Έννοια κατά προϊσχύσαντες και ισχύοντες νόμους. Με τους αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ προσβάλλονται μόνο τα έγγραφα κ...
997)
2173/2014 Μέχρι ισχύος ΑΚ για την έκτακτη χρησικτησία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΒΡΔ και επί δασών που ανήκαν στο Δημόσιο. Η χρησικτησία έπρεπε να είχε συμπληρωθεί μέχρι 12-9-1915. Μετά την ημερομηνία αυτή τα ακίνητα του Δημοσίου είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Τι ισχύει στη Θεσσαλία μετά την προσάρτησή της το 1881 στο Ελληνικό Κράτος. Δάσος: Έννοια κατά προϊσχύσαντες και ισχύοντες νόμους. Με τους αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ προσβάλλονται μόνο τα έγγραφα και όχι τα άλλα αποδεικτικά μέσα που αναφέροντα...
998)
2174/2014  
999)
2175/2014 Διεκδικητική αγωγή. Αναιρετικοί λόγοι κατ’ αποφάσεων Ειρηνοδικείου (άρθρο 560 αρ. 1 ΚΠολΔ). Ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Πότε ιδρύεται λόγος αναίρεσης. Απαιτείται δικαιοπρακτική δήλωση περιεχόμενη σε έγγραφο με έννομες συνέπειες. Δηλώσεις περιεχόμενες σε μη δικαιοπρακτικά έγγραφα δεν έχουν ανάγκη ερμηνείας και προσφυγής στις διατάξεις αυτές. Οι αιτιάσεις που αποδίδουν στην απόφαση έλλειψη νόμιμης βάσης και πλήττον την περί τα πράγματα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας είναι απα...
1000)
2176/2014 Λόγοι αναίρεσης από τους αρ 8, 11, 17 του άρθρου 559 ΚΠολΔ αβάσιμοι. (Επικυρώνει ΕφΔωδ/ΜετΕδρΚω 83/2013).
1001)
2177/2014 Παραίτηση από νόμιμη μοίρα. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Απορρίπτονται οι λόγοι αναίρεσης από αρ. 1 και 8 άρθρου 559 ΚΠολΔ.
1002)
2178/2014  
1003)
2179/2014 Ανακοπή τρίτου (936 ΚΠολΔ). Αναγκαστική Ομοδικία. Η απεύθυνση της αναιρέσεως κατά του αναγκαστικού ομοδίκου ισχύει ως κλήτευση, εφόσον έχει και ως προς αυτόν τελεσιδικήσει η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση. Άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ: να μην καταλείπονται αμφιβολίες από τις παραδοχές της απόφασης. Αναιρείται η απόφαση λόγω δημιουργουσών αμφιβολίες αιτιολογιών.
1004)
2180/2014 Μέμψη αστόργου δωρεάς. Συμπλήρωση νόμιμης μοίρας. Ποιοτική και νομική αοριστία της αγωγής. Στοιχείο αγωγής μέμψεως αστόργου δωρεάς, όταν το δωρηθέν ήταν το μοναδικό στοιχείο της κληρονομιάς, είναι η κατά το χρόνο της δωρεάς αξία του. Άρθρο 1509 ΑΚ. Η γονική παροχή αποτελεί δωρεά μόνο ως προς το ποσό που υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Ποιο το επιβαλλόμενο μέτρο κατά το μέρος που η γονική παροχή θεωρείται δωρεά υπόκειται σε μέμψη. Άρθρο 1831 παρ. 2 ΑΚ. Ποιες δωρεές υπόκεινται σ...
1005)
2181/2014  
1006)
2229/2014  
1007)
2230/2014  
1008)
2231/2014  
1009)
2232/2014  
1010)
2233/2014  
1011)
2234/2014 Λόγοι αναίρεσης από τους αρ. 19, 8, 20 άρθρ. 559 ΚΠολΔ.
1012)
2235/2014  
1013)
2236/2014 Δεκτός λόγος αναίρεσης από τον αρ 9. άρθρ. 559 ΚΠολΔ.
1014)
2237/2014  
1015)
2238/2014  
1016)
2239/2014  
1017)
2240/2014  
1018)
2241/2014  
1019)
2242/2014  
1020)
2243/2014 Δάση και δασικές εκτάσεις στα Ιόνια νησιά. Δεν ισχύει το τεκμήριο της κυριότητας του ελληνικού δημοσίου, το οποίο πρέπει να ισχυρισθεί και να αποδείξει την απόκτηση της επικαλούμενης κυριότητάς του με κάποιον νόμιμο, κατά τον Ιόνιο Κώδικα ή τον ΑΚ τρόπο. Αναίρεση Λόγος αναίρεσης από τον αρ 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ αβάσιμος (Επικυρώνει ΕφΠατρών 315/2013).
1021)
2244/2014  
1022)
2245/2014 Διαθήκη ιδιόγραφη. Ακυρότητα λόγω ανικανότητας του διαθέτη να συντάξει διαθήκη και εξαιτίας ελλείψεως της συνειδήσεως ή επειδή βρίσκεται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του. Κρίση ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές. Απαράδεκτος ο λόγος από τον αρ 1 περ. β (παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας) και αβάσιμος ο από τον αρ. 19 άρθρο 559 ΚΠολΔ (Επικυρώνει ΕφΚρ 258/2013).
1023)
2246/2014 Απόκτηση κυριότητας ακινήτου - δασικής έκτασης με χρησικτησία, που συμπληρώθηκε μέχρι την 15-9-1915. Σχετικές διατάξεις. Έννοια νομής και καλής πίστης κατά το προϊσχύσαν βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ (Επικυρώνει ΕφΑθ 2972/13).
1024)
2247/2014  
1025)
2248/2014 Ο αναιρεσείων δικαιολογεί έννομο συμφέρον για την απόρριψη της αγωγής του αντιδίκου του ως ουσία αβάσιμου, αντί νόμω αβάσιμου αόριστης (αρθ. 68, 74, 75, 556 και 558 ΚΠολΔ). Για το ορισμένο διεκδικητικής αγωγής ακινήτου από κληρονομική διαδοχή πρέπει να αναφέρεται η αποδοχή και μεταγραφή της κληρονομιάς. Κατά τα άρθρα 12 του Ν. 1337/1983 και 49 παρ. 2 του Ν. 947/79 (για την επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων και οικιστική ανάπτυξη και περί οικιστικών περιοχών) με την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής τη...
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Δ
1026)
26/2014  
1027)
27/2014  
1028)
28/2014  
1029)
29/2014  
1030)
30/2014  
1031)
31/2014  
1032)
32/2014  
1033)
33/2014  
1034)
57/2014  
1035)
58/2014  
1036)
59/2014  
1037)
60/2014  
1038)
61/2014  
1039)
62/2014  
1040)
63/2014  
1041)
64/2014  
1042)
65/2014  
1043)
76/2014  
1044)
90/2014  
1045)
91/2014  
1046)
92/2014  
1047)
93/2014  
1048)
94/2014  
1049)
95/2014  
1050)
96/2014  
1051)
97/2014  
1052)
98/2014  
1053)
99/2014  
1054)
100/2014  
1055)
101/2014  
1056)
102/2014  
1057)
103/2014  
1058)
104/2014  
1059)
105/2014  
1060)
106/2014  
1061)
107/2014  
1062)
108/2014  
1063)
109/2014  
1064)
148/2014  
1065)
149/2014  
1066)
150/2014  
1067)
151/2014  
1068)
152/2014  
1069)
153/2014  
1070)
154/2014  
1071)
155/2014  
1072)
156/2014  
1073)
157/2014  
1074)
158/2014  
1075)
216/2014  
1076)
217/2014  
1077)
218/2014  
1078)
219/2014  
1079)
220/2014  
1080)
221/2014  
1081)
222/2014  
1082)
293/2014 Κρίθηκε κατά πλειοψηφία, ότι το προβλεπόμενο από το άρθρο 53 του ν. 4021/11 τέλος και οι ρυθμίσεις προσδιορισμού αυτού με την εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου 1211/2011 υπουργική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αντίκειται στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία μιας ψήφου και για το λόγο αυτό οι σχετικοί αναιρετικοί λόγοι παραπέμφθηκαν στην Τακτ...
1083)
294/2014  
1084)
295/2014  
1085)
296/2014  
1086)
297/2014  
1087)
298/2014  
1088)
299/2014  
1089)
300/2014  
1090)
301/2014  
1091)
302/2014  
1092)
303/2014  
1093)
304/2014  
1094)
305/2014  
1095)
306/2014  
1096)
307/2014  
1097)
308/2014  
1098)
309/2014  
1099)
310/2014  
1100)
311/2014  
1101)
326/2014  
1102)
327/2014  
1103)
328/2014  
1104)
329/2014  
1105)
330/2014  
1106)
331/2014  
1107)
332/2014  
1108)
333/2014  
1109)
334/2014  
1110)
335/2014  
1111)
336/2014  
1112)
337/2014  
1113)
338/2014  
1114)
339/2014  
1115)
340/2014  
1116)
411/2014  
1117)
412/2014  
1118)
413/2014  
1119)
414/2014  
1120)
415/2014  
1121)
416/2014  
1122)
417/2014  
1123)
418/2014  
1124)
419/2014  
1125)
420/2014  
1126)
421/2014  
1127)
422/2014  
1128)
423/2014  
1129)
424/2014  
1130)
425/2014  
1131)
426/2014  
1132)
427/2014  
1133)
428/2014  
1134)
429/2014  
1135)
432/2014  
1136)
433/2014  
1137)
434/2014  
1138)
435/2014  
1139)
436/2014  
1140)
550/2014  
1141)
551/2014  
1142)
552/2014  
1143)
553/2014  
1144)
554/2014  
1145)
555/2014  
1146)
556/2014  
1147)
557/2014  
1148)
558/2014  
1149)
559/2014  
1150)
560/2014  
1151)
561/2014  
1152)
562/2014  
1153)
563/2014  
1154)
564/2014  
1155)
565/2014  
1156)
583/2014  
1157)
584/2014  
1158)
585/2014  
1159)
586/2014  
1160)
587/2014  
1161)
588/2014  
1162)
589/2014  
1163)
590/2014  
1164)
641/2014  
1165)
642/2014  
1166)
643/2014  
1167)
644/2014  
1168)
645/2014  
1169)
646/2014  
1170)
647/2014  
1171)
648/2014  
1172)
649/2014  
1173)
650/2014  
1174)
651/2014  
1175)
652/2014  
1176)
653/2014  
1177)
681/2014  
1178)
682/2014  
1179)
683/2014  
1180)
684/2014  
1181)
685/2014  
1182)
686/2014  
1183)
687/2014  
1184)
688/2014  
1185)
736/2014  
1186)
737/2014  
1187)
738/2014  
1188)
739/2014  
1189)
740/2014  
1190)
741/2014  
1191)
742/2014  
1192)
743/2014  
1193)
744/2014  
1194)
745/2014  
1195)
746/2014  
1196)
747/2014  
1197)
748/2014  
1198)
749/2014  
1199)
750/2014  
1200)
751/2014  
1201)
845/2014  
1202)
846/2014  
1203)
847/2014  
1204)
848/2014  
1205)
849/2014  
1206)
850/2014  
1207)
851/2014  
1208)
852/2014  
1209)
853/2014  
1210)
994/2014  
1211)
995/2014  
1212)
996/2014  
1213)
997/2014  
1214)
998/2014  
1215)
999/2014  
1216)
1037/2014  
1217)
1038/2014  
1218)
1039/2014  
1219)
1040/2014  
1220)
1041/2014  
1221)
1042/2014  
1222)
1126/2014  
1223)
1127/2014  
1224)
1128/2014  
1225)
1129/2014  
1226)
1130/2014  
1227)
1131/2014  
1228)
1132/2014  
1229)
1133/2014  
1230)
1134/2014  
1231)
1135/2014  
1232)
1136/2014  
1233)
1137/2014  
1234)
1138/2014  
1235)
1139/2014  
1236)
1140/2014  
1237)
1141/2014  
1238)
1142/2014  
1239)
1143/2014  
1240)
1144/2014  
1241)
1145/2014  
1242)
1290/2014  
1243)
1291/2014  
1244)
1292/2014  
1245)
1293/2014  
1246)
1294/2014  
1247)
1295/2014  
1248)
1296/2014  
1249)
1297/2014  
1250)
1298/2014  
1251)
1299/2014  
1252)
1300/2014  
1253)
1301/2014  
1254)
1302/2014  
1255)
1303/2014  
1256)
1304/2014  
1257)
1305/2014  
1258)
1306/2014  
1259)
1307/2014  
1260)
1308/2014  
1261)
1309/2014  
1262)
1310/2014  
1263)
1311/2014  
1264)
1312/2014  
1265)
1313/2014  
1266)
1314/2014  
1267)
1315/2014  
1268)
1316/2014  
1269)
1317/2014  
1270)
1390/2014  
1271)
1391/2014  
1272)
1392/2014  
1273)
1393/2014  
1274)
1394/2014  
1275)
1395/2014  
1276)
1483/2014  
1277)
1484/2014  
1278)
1485/2014  
1279)
1486/2014  
1280)
1487/2014  
1281)
1488/2014  
1282)
1489/2014  
1283)
1490/2014  
1284)
1491/2014  
1285)
1492/2014  
1286)
1493/2014  
1287)
1494/2014  
1288)
1495/2014  
1289)
1496/2014  
1290)
1497/2014  
1291)
1498/2014  
1292)
1548/2014  
1293)
1549/2014  
1294)
1550/2014  
1295)
1551/2014  
1296)
1552/2014  
1297)
1553/2014  
1298)
1554/2014  
1299)
1555/2014  
1300)
1556/2014  
1301)
1557/2014  
1302)
1580/2014  
1303)
1581/2014  
1304)
1582/2014  
1305)
1583/2014  
1306)
1584/2014  
1307)
1585/2014  
1308)
1586/2014  
1309)
1587/2014  
1310)
1588/2014  
1311)
1589/2014  
1312)
1590/2014  
1313)
1591/2014  
1314)
1592/2014  
1315)
1653/2014  
1316)
1654/2014  
1317)
1655/2014  
1318)
1656/2014  
1319)
1657/2014  
1320)
1658/2014  
1321)
1827/2014  
1322)
1843/2014  
1323)
1981/2014  
1324)
1982/2014  
1325)
1983/2014  
1326)
1984/2014  
1327)
1985/2014  
1328)
2017/2014  
1329)
2018/2014  
1330)
2019/2014  
1331)
2020/2014  
1332)
2021/2014  
1333)
2022/2014  
1334)
2124/2014  
1335)
2125/2014  
1336)
2126/2014  
1337)
2127/2014  
1338)
2128/2014  
1339)
2129/2014  
1340)
2130/2014  
1341)
2131/2014  
1342)
2132/2014  
1343)
2133/2014  
1344)
2134/2014  
1345)
2135/2014  
1346)
2136/2014  
1347)
2137/2014  
1348)
2138/2014  
1349)
2139/2014  
1350)
2140/2014  
1351)
2141/2014  
1352)
2261/2014  
1353)
2262/2014  
1354)
2263/2014  
1355)
2264/2014  
1356)
2265/2014  
1357)
2266/2014  
1358)
2267/2014  
1359)
2268/2014  
1360)
2269/2014  
1361)
2270/2014  
1362)
2271/2014  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
1363)
1/2014  
1364)
2/2014  
1365)
3/2014  
1366)
4/2014  
1367)
5/2014  
1368)
6/2014  
1369)
7/2014  
1370)
8/2014  
1371)
9/2014  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Α2
1372)
66/2014 Επιμέλεια ανηλίκων. Ανατίθεται στον γονέα που υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες επιβάλλει το αληθές συμφέρον του τέκνου. Κρίση του δικαστηρίου ότι ενόψει της μικρής ηλικίας των τέκνων δεν είναι αναγκαία να ζητήσει και συνεκτιμήσει τη γνώμη των με ποιον γονέα επιθυμούν να παραμείνουν. Η κρίση αυτή, ως αναγόμενη σε εκτίμηση πραγμάτων, είναι αναιρετικά ανέλεγκτη. Απορρίπτονται οι λόγοι αναίρεσης από τους αριθμ 1, 11γ, 19, 20 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.( Επικυρώνει υπ’ αριθμ. 537/2012 απόφαση Εφετείου Αθηνών...
1373)
67/2014  
1374)
68/2014  
1375)
69/2014  
1376)
70/2014  
1377)
71/2014  
1378)
72/2014  
1379)
73/2014  
1380)
74/2014 Αξίωση αποζημίωσης λόγω πραγματικών ελαττωμάτων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου. Ένσταση εργολάβου ότι ο εργοδότης ενέκρινε το έργο. Αντένσταση ενάγοντος εργοδότη ότι οι ελλείψεις του έργου δε μπορούσαν να διαγνωσθούν με κανονική εξέταση κατά την παραλαβή. Ένσταση παραγραφής και αντένσταση διακοπής της παραγραφής. Επιδότηση σεισμοπλήκτων από την Πολιτεία στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Αποτελεί ωφέλεια που δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τη ζημία, αλλά οφείλεται σε άλλη αι...
1381)
77/2014  
1382)
78/2014  
1383)
79/2014  
1384)
80/2014  
1385)
81/2014  
1386)
82/2014  
1387)
83/2014  
1388)
84/2014  
1389)
85/2014  
1390)
86/2014  
1391)
87/2014  
1392)
112/2014  
1393)
113/2014  
1394)
114/2014  
1395)
115/2014  
1396)
116/2014  
1397)
117/2014  
1398)
129/2014  
1399)
130/2014  
1400)
131/2014  
1401)
132/2014  
1402)
200/2014  
1403)
201/2014  
1404)
202/2014  
1405)
203/2014  
1406)
204/2014  
1407)
205/2014  
1408)
206/2014  
1409)
207/2014  
1410)
208/2014  
1411)
316/2014  
1412)
317/2014  
1413)
318/2014  
1414)
319/2014  
1415)
320/2014  
1416)
321/2014  
1417)
322/2014  
1418)
323/2014 Π.Δ. 166/2003 «περί καταπολέμησης των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». Έχει εφαρμογή και επί εμπορικής συναλλαγής μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών, όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 370/195 «περί δημοσίων προμηθειών». Αρκεί για την εφαρμογή του π.δ. 166/2003: α) η εγκυρότητα της σύμβασης β) η εκτέλεση αυτής από την επιχείρηση και γ) η υπερημερία του οφειλέτη ως προς την πληρωμή της αμοιβής, ενώ δεν τίθεται από το νόμο ως προϋπόθεση η σύναψη της σύμβασης κατά τη διαδικασία του...
1419)
324/2014  
1420)
325/2014  
1421)
341/2014  
1422)
342/2014  
1423)
457/2014  
1424)
458/2014  
1425)
459/2014  
1426)
509/2014  
1427)
510/2014  
1428)
511/2014  
1429)
512/2014  
1430)
513/2014  
1431)
514/2014  
1432)
515/2014  
1433)
516/2014  
1434)
517/2014  
1435)
518/2014  
1436)
519/2014  
1437)
520/2014  
1438)
521/2014  
1439)
522/2014  
1440)
523/2014  
1441)
524/2014  
1442)
525/2014  
1443)
526/2014  
1444)
527/2014  
1445)
528/2014  
1446)
529/2014  
1447)
530/2014  
1448)
531/2014  
1449)
543/2014  
1450)
544/2014  
1451)
545/2014  
1452)
546/2014  
1453)
547/2014  
1454)
548/2014  
1455)
549/2014  
1456)
566/2014  
1457)
567/2014  
1458)
568/2014  
1459)
569/2014  
1460)
570/2014  
1461)
571/2014  
1462)
572/2014  
1463)
573/2014  
1464)
574/2014  
1465)
575/2014 Αποκτήματα γάμου. Στοιχείο της αγωγής από το άρθρο 1400 Α.Κ. και περιεχόμενο της απόφασης δεν είναι και η αναγωγή της αξίας των αποκτημάτων κατά το χρόνο αμετάκλητης λύσεως του γάμου στην αξία αυτών κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής, ούτε, επί της τεκμαρτής συμβολής, η αποτίμηση των υπηρεσιών του ενάγοντος. Ορθός προσδιορισμός από το Εφετείο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά το χρόνο της αμετάκλητης λύσης του γάμου. Πότε νομίμως επαναφέρεται με τις προτάσεις στο Εφετείο ισχυρισμός που πρ...
1466)
576/2014  
1467)
577/2014  
1468)
628/2014  
1469)
629/2014  
1470)
630/2014  
1471)
631/2014  
1472)
632/2014  
1473)
633/2014  
1474)
634/2014  
1475)
635/2014  
1476)
636/2014  
1477)
637/2014  
1478)
638/2014  
1479)
639/2014  
1480)
640/2014  
1481)
706/2014  
1482)
867/2014  
1483)
868/2014  
1484)
869/2014  
1485)
870/2014  
1486)
871/2014  
1487)
872/2014  
1488)
873/2014  
1489)
886/2014  
1490)
887/2014  
1491)
888/2014  
1492)
889/2014  
1493)
890/2014  
1494)
891/2014  
1495)
892/2014  
1496)
893/2014  
1497)
894/2014  
1498)
895/2014  
1499)
896/2014  
1500)
897/2014  
1501)
898/2014  
1502)
899/2014  
1503)
900/2014  
1504)
901/2014  
1505)
902/2014  
1506)
903/2014  
1507)
904/2014  
1508)
905/2014  
1509)
906/2014  
1510)
907/2014  
1511)
1043/2014  
1512)
1044/2014  
1513)
1045/2014  
1514)
1046/2014  
1515)
1047/2014  
1516)
1048/2014  
1517)
1049/2014  
1518)
1050/2014  
1519)
1051/2014  
1520)
1052/2014  
1521)
1053/2014  
1522)
1091/2014  
1523)
1092/2014  
1524)
1093/2014  
1525)
1094/2014  
1526)
1095/2014  
1527)
1096/2014  
1528)
1097/2014  
1529)
1098/2014  
1530)
1146/2014  
1531)
1147/2014  
1532)
1148/2014  
1533)
1149/2014  
1534)
1150/2014  
1535)
1151/2014  
1536)
1152/2014  
1537)
1153/2014  
1538)
1154/2014  
1539)
1155/2014  
1540)
1156/2014  
1541)
1157/2014  
1542)
1158/2014  
1543)
1194/2014 Επίδοση εγγράφων (δικαστικής απόφασης) σε νομικό πρόσωπο. Πως γίνεται. Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στη σχετική έκθεση επιδόσεως. Αναίρεση. Λόγοι από τους αρ. 8, 14 άρθρου 559 ΚΠολΔ αβάσιμοι. Νόμιμη (έγκυρη) η επίδοση σε οικοδομικό συνεταιρισμό στο απερχόμενο ΔΣ που έληξε η θητεία του και πριν από το διορισμό ή εκλογή άλλου (Επικυρώνει ΕφΑθ 3618/2005).
1544)
1271/2014  
1545)
1272/2014  
1546)
1273/2014  
1547)
1274/2014  
1548)
1275/2014  
1549)
1276/2014  
1550)
1277/2014  
1551)
1278/2014  
1552)
1279/2014  
1553)
1280/2014  
1554)
1281/2014  
1555)
1282/2014  
1556)
1283/2014  
1557)
1284/2014  
1558)
1285/2014  
1559)
1286/2014  
1560)
1287/2014  
1561)
1288/2014  
1562)
1289/2014  
1563)
1318/2014  
1564)
1461/2014  
1565)
1462/2014  
1566)
1463/2014  
1567)
1464/2014  
1568)
1465/2014  
1569)
1466/2014  
1570)
1515/2014  
1571)
1516/2014  
1572)
1517/2014  
1573)
1536/2014  
1574)
1537/2014  
1575)
1538/2014  
1576)
1539/2014  
1577)
1540/2014  
1578)
1541/2014  
1579)
1542/2014  
1580)
1543/2014  
1581)
1544/2014  
1582)
1545/2014  
1583)
1546/2014  
1584)
1547/2014  
1585)
1602/2014  
1586)
1603/2014  
1587)
1604/2014  
1588)
1605/2014  
1589)
1606/2014  
1590)
1607/2014  
1591)
1608/2014  
1592)
1609/2014  
1593)
1610/2014  
1594)
1611/2014  
1595)
1612/2014  
1596)
1613/2014  
1597)
1614/2014  
1598)
1615/2014  
1599)
1616/2014  
1600)
1617/2014  
1601)
1618/2014  
1602)