<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β1
1)
14/2013  
2)
15/2013 Οι αναιρεσείοντες, εργαζόμενοι στην ΔΕΥΑΛ, δεν δικαιούνται τα έξοδα κίνησης, με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ, την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης. Η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται από γενικότερους λόγους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι, ως εργαζόμενοι σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκείνη των υπαλλήλων των ΟΤΑ, και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., στους οποίους χορηγείται η επίμαχη παροχή.
3)
16/2013 Το δικαστήριο, προκειμένου να επιδικάσει στο δικηγόρο αμοιβή οφείλει
να λάβει υπόψη του το αίτημα της αγωγής, εκτός αν προταθεί και αποδειχθεί
ένσταση ότι το αγωγικό αίτημα είναι προφανώς εξογκωμένο, οπότε ο
κανονισμός της αμοιβής θα γίνει με βάση το ποσό που έπρεπε να ζητηθεί,
εκτός και αν για τον καθορισμό του αιτήματος συμμορφώθηκε σε έγγραφη
εντολή του εντολέα του ή του αντιπροσώπου του. Στις περιπτώσεις αυτές
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική αξία, την οποία έχει το<...
4)
17/2013  
5)
18/2013  
6)
19/2013 Το Δικαστήριο, με το να δεχθεί ότι η πρόβλεψη στον Κανονισμό της αναιρεσείουσας της δυνατότητας πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας με δήλωση παραίτησης του μισθωτού με τη συγκατάθεση του εργοδότη, παρεχομένη δια της εκ των προτέρων αυτοδέσμευσής του με σχετικό όρο του Κανονισμού, συνιστά διαλυτική αίρεση με την πλήρωση της οποίας η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μεταπίπτει εξαρχής σε αόριστου χρόνου, δεν υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν περιλαμβάν...
7)
20/2013 Το Δικαστήριο, με το να δεχθεί ότι η πρόβλεψη στον Κανονισμό της αναιρεσείουσας της δυνατότητας πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας με δήλωση παραίτησης του μισθωτού με τη συγκατάθεση του εργοδότη, παρεχομένη δια της εκ των προτέρων αυτοδέσμευσής του με σχετικό όρο του Κανονισμού, συνιστά διαλυτική αίρεση με την πλήρωση της οποίας η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μεταπίπτει εξαρχής σε αόριστου χρόνου, δεν υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν περιλαμβάν...
8)
21/2013  
9)
22/2013  
10)
23/2013  
11)
24/2013 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
12)
25/2013  
13)
26/2013  
14)
27/2013  
15)
28/2013 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
16)
29/2013  
17)
30/2013  
18)
31/2013  
19)
32/2013 Όταν το αγωγικό αίτημα συντίθεται από περισσότερα κονδύλια, ο περιορισμός του επιχειρείται παραδεκτά όταν περιορίζεται αναλόγως κατά ποσοστό του όλου αιτήματος. Για τον υπολογισμό της αμοιβής της εργασίας του ενάγοντος κατά τις Κυριακές, με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, λαμβάνονται υπόψη οι νόμιμες μηνιαίες αποδοχές και όχι οι καταβαλλόμενες.
20)
76/2013  
21)
77/2013  
22)
78/2013 Ως πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο εργαζομένων για ορισμένο επάγγελμα είναι εκείνο που υπερέχει σε αριθμητική δύναμη μελών, τα οποία ασκούν το επάγγελμα αυτό σε ορισμένη περιοχή ή ολόκληρη τη χώρα. Η δύναμη εξετάζεται σε συσχετισμό με το συνολικό αριθμό των εργαζομένων του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή τον αριθμό των εργαζομένων σε ορισμένη τοπική περιφέρεια ή τον αριθμό των εργαζομένων συγκεκριμένης επιχείρησης ή ομοειδούς επιχείρησης ή ομοειδών επιχειρήσεων.
23)
79/2013  
24)
80/2013  
25)
81/2013  
26)
82/2013  
27)
83/2013  
28)
84/2013 Οι αναιρεσίβλητοι δικαιούνται την ειδική παροχή των 176 ευρώ, ανεξάρτητα από το δικαίωμα τους στην απόληψη ειδικών επιδομάτων και λοιπών αμοιβών, όπως το προβλεπόμενο επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικών λειτουργών, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το είδος και τις συνθήκες της παρεχόμενης εργασίας των εκπαιδευτικών.
29)
85/2013  
30)
162/2013  
31)
163/2013  
32)
164/2013  
33)
165/2013  
34)
166/2013  
35)
167/2013 Δεν είναι καταχρηστική η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης, όταν γίνεται για αποκατάσταση της αρμονικής συνεργασίας και την εμπέδωση της πειθαρχίας μεταξύ των εργατοϋπαλλήλων, όταν αυτές διαταράσσονται εξαιτίας διαμάχης μεταξύ του μισθωτού που απολύθηκε και των συνυπηρετούντων με αυτόν άλλων εργατοϋπαλλήλων.
36)
168/2013  
37)
169/2013  
38)
170/2013  
39)
171/2013  
40)
172/2013  
41)
173/2013  
42)
174/2013  
43)
175/2013  
44)
176/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
45)
177/2013  
46)
282/2013  
47)
283/2013  
48)
284/2013  
49)
285/2013  
50)
286/2013  
51)
287/2013 Στις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3371/2005 δεν θα μπορούσαν να υπαχθούν όσοι είχαν ήδη θεμελιώσει αξίωση άμεσης λήψης της σύνταξης και όσοι ούτε θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ούτε δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης, έως το έτος 2012. Η χρήση του όρου «άμεση λήψη σύνταξης» αντί «θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος», δεν ήταν τυχαία αλλά πρέπει να συσχετισθεί με την περίπτωση να έχουν συμπληρωθεί μεν τα αναγκαία συντάξιμα έτη, όχι όμως και το αναγκαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
52)
288/2013 Το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη του και δεν ερεύνησε την ύπαρξη του δεδικασμένου, που δημιουργήθηκε από τελεσίδικη απόφαση, η οποία αφορούσε όλους τους αναιρεσείοντες, δεδομένου ότι όλοι τους ήταν ενάγοντες στη δίκη εκείνη. Αφού ο σχετικός ισχυρισμός προβλήθηκε, παραδεκτά, με λόγο έφεσης, πρέπει να αναιρεθεί η απόφαση του.
53)
289/2013  
54)
290/2013  
55)
291/2013 Οι αναιρεσίβλητες δικαιούνται την ειδική παροχή των 176 ευρώ, ανεξάρτητα από το δικαίωμα τους στην απόληψη ειδικών επιδομάτων και λοιπών αμοιβών, όπως η παροχή του οικονομικού κινήτρου (ειδική υπερωριακή αποζημίωση) στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το είδος και τις συνθήκες της παρεχόμενης εργασίας των.
56)
292/2013  
57)
293/2013  
58)
294/2013 Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, κατ’ αυτού, που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, είναι διετής, ορίζεται δε ως χρονικό σημείο έναρξης της παραγραφής αυτής η γένεση της κάθε αντίστοιχης αξίωσης. Αν οι επικουρικές βάσεις της αγωγής ερευνήθηκαν και απορρίφθηκαν πρωτοδίκως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στερείται εξουσίας για αυτεπάγγελτη έρευνά τους διότι απαιτείται υποβολή αυτοτελούς λόγου έφεση...
59)
295/2013 Εφόσον προκύπτει η χορήγηση πληρεξουσιότητας, από τον μη παραστάντα αναιρεσείοντα προς το δικηγόρο, που υπέγραψε την κλήση, για την επίσπευση της συζήτησης της αναίρεσης, προχωρεί η συζήτησή της. Το εφετείο, δεχόμενο ότι η εναγομένη ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει τη νόμιμη και όχι τη συμβατικώς (εντός της διετίας) ορισθείσα αποζημίωση, δεν παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 2112/1920 και 5 παρ. 3 του ν. 3198/1955. Στην περίπτωση της καταγγελίας μετά από προμήνυσ...
60)
296/2013 Προκειμένου περί απαιτήσεων από καθυστερούμενες αποδοχές ή από άλλες κάθε φύσεως απολαβές κατά του Ι.Κ.Α., υπαλλήλων του, έχουν εφαρμογή οι περί παραγραφής, ειδικές διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του Α.Ν. 1846/1951, σύμφωνα με τις οποίες υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή.
61)
297/2013 Η αγωγή διαλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για τη θεμελίωση της αξίωσης προσαύξησης του δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα, με το ποσό που, σταθερώς καταβαλλόταν, ως αμοιβή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, αφού αναφέρεται σ’ αυτήν ο χρόνος απασχόλησης του αναιρεσίβλητου και, κατά τρόπο έμμεσο, πλην όμως σαφή, προσδιορίζονται το ύψος των μηνιαίων αποδοχών του και της μηνιαίας αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης. Δεν ήταν αναγκαίο να αναφέρονται ο αριθμός των ωρών νόμιμης υπερωριακής εργασίας, κά...
62)
363/2013  
63)
364/2013  
64)
365/2013  
65)
366/2013  
66)
367/2013  
67)
368/2013 Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 εδ. α' του ν. 3198/1955, καθιερώνει τον έγγραφο τύπο, ως συστατικό της καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης από τον εργοδότη. Ο τύπος περιορίζεται στην έγγραφη διατύπωση, χωρίς τυποποιημένο περιεχόμενο, της σαφούς βούλησης του εργοδότη να επιφέρει τη λύση της εργασιακής σύμβασης.
68)
369/2013  
69)
370/2013  
70)
371/2013  
71)
372/2013  
72)
373/2013  
73)
450/2013  
74)
451/2013  
75)
452/2013  
76)
453/2013  
77)
454/2013 Το Εφετείο δεν παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 703 ΑΚ. Από τις παραδοχές της απόφασης, προκύπτει ότι τα επίδικα ακίνητα αποκτήθηκαν από τρίτη μη εναγόμενη ανώνυμη εταιρεία, για λογαριασμό της οποίας δεν ενεργούσαν οι εναγόμενες, ούτε περιλαμβανόταν στα πρόσωπα εκείνα στα οποία η πρώτη εναγομένη απέβλεψε να αγοράσουν το ακίνητο. Επιπλέον δεν καταρτίστηκε κάποια από τις συμβάσεις για τις οποίες ρητά δόθηκε η εντολή μεσιτείας, αλλά χρηματοδοτική μίσθωση. Το γεγονός ότι η δεύτερη εναγομένη έχε...
78)
455/2013  
79)
456/2013 Αν με το ίδιο αναιρετήριο προσβάλλονται αποφάσεις πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου δικαστηρίου η κατάθεση γίνεται στο καθένα από αυτά. Για το διάδικο που έχει ασκήσει εκπρόθεσμη έφεση, η οποία απορρίφθηκε από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ως εκπρόθεσμη, η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης, αρχίζει από την πάροδο της προθεσμίας άσκησης έφεσης. Δεν συνιστά ανωτέρα βία η ελαφρά ασθένεια του δικηγόρου, η οποία δεν εμπόδιζε αυτόν να επικοινωνήσει με άλλον δικηγό...
80)
457/2013 Από τη ρητή βεβαίωση του Εφετείου, ότι έλαβε υπόψη του όλα τα έγγραφα και από το όλο περιεχόμενο της απόφασης, δεν καθίσταται, αδιστάκτως, βέβαιο, ότι έλαβε υπόψη του και τα συγκεκριμένα έγγραφα, για τα οποία, ουδεμία μνεία γίνεται στην προσβαλλομένη απόφαση, αν και ήταν κρίσιμα.
81)
458/2013 Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ» είναι ορισμένου χρόνου. Σπουδαίο λόγο, μπορεί να θεμελιώσει, ακόμη και η υποψία τέλεσης ποινικού αδικήματος, ιδίως όταν ο εργαζόμενος κατείχε θέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, όπως και ο κλονισμός της σχέσης εμπιστοσύνης του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, αλλά και η ουσιώδης παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του μισθωτού. Η πρόβλεψη στον κανονισμό του εργοδότη πειθαρχικών παραπτωμάτων και αντίστοιχων ποινών, δεν αφαιρεί από αυτόν το δικαίω...
82)
459/2013 Το αίτημα για την προσαύξηση του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής για οικογενειακά βάρη, είναι νόμιμο. Δεν είναι νόμιμο το αίτημα για την προσαύξηση του ίδιου επιδόματος, λόγω δαπανών στέγασης, αφού ο αναιρεσείων δεν ισχυρίζεται ότι ανήκει στην κατηγορία των αποσπασθέντων στο εξωτερικό υπαλλήλων, στους οποίους χορηγήθηκε η προσαύξηση του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, για την αιτία αυτή, με τις σχετικές ΚΥΑ.
83)
460/2013  
84)
461/2013 Η καθιερούμενη από το άρθρο 226 παρ. 4 εδ. β' και γ' ΚΠολΔ πλασματική κλήτευση του διαδίκου ισχύει, και για τις διαδοχικές αναβολές. Όταν ο συμφωνηθέν ή το νόμιμο ωράριο, είναι μικρότερο των 40 ωρών, για τον υπολογισμό του ωρομισθίου λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ωράριο. Με βάση τις παραδοχές του δικαστηρίου όσον αφορά την κατηγορία των εναγόντων (εργατών καθαριότητας), το ωρομίσθιο τους έπρεπε να προσδιορισθεί με βάση το ισχύον γι’ αυτούς ευνοϊκότερο ωράριο των 32 ωρών. Η διετής παραγραφή των α...
85)
462/2013 Η καθιερούμενη από το 226 παρ. 4 εδ. β' και γ' ΚΠολΔ πλασματική κλήτευση του διαδίκου ισχύει, και για τις διαδοχικές αναβολές. Όταν το συμφωνηθέν ή το νόμιμο ωράριο, είναι μικρότερο των 40 ωρών, για τον υπολογισμό του ωρομισθίου λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ωράριο. Με βάση τις παραδοχές του δικαστηρίου όσον αφορά την κατηγορία των εναγόντων (εργατών καθαριότητας), το ωρομίσθιο τους έπρεπε να προσδιορισθεί με βάση το ισχύον γι’ αυτούς ευνοϊκότερο ωράριο των 32 ωρών. Η διετής παραγραφή των αξιώσε...
86)
463/2013 Η καθιερούμενη από το άρθρο 226 παρ. 4 εδ. β' και γ' ΚΠολΔ πλασματική κλήτευση του διαδίκου ισχύει, και για τις διαδοχικές αναβολές. Όταν ο συμφωνηθέν ή το νόμιμο ωράριο, είναι μικρότερο των 40 ωρών, για τον υπολογισμό του ωρομισθίου λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ωράριο. Με βάση τις παραδοχές του δικαστηρίου όσον αφορά την κατηγορία των εναγόντων (εργατών καθαριότητας), το ωρομίσθιο τους έπρεπε να προσδιορισθεί με βάση το ισχύον γι’ αυτούς ευνοϊκότερο ωράριο των 32 ωρών. Η διετής παραγραφή των ...
87)
464/2013 Η καθιερούμενη από το άρθρο 226 παρ. 4 εδ. β' και γ' ΚΠολΔ πλασματική κλήτευση του διαδίκου ισχύει, και για τις διαδοχικές αναβολές. Όταν ο συμφωνηθέν ή το νόμιμο ωράριο, είναι μικρότερο των 40 ωρών, για τον υπολογισμό του ωρομισθίου λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ωράριο. Με βάση τις παραδοχές του δικαστηρίου όσον αφορά την κατηγορία των εναγόντων (εργατών καθαριότητας), το ωρομίσθιο τους έπρεπε να προσδιορισθεί με βάση το ισχύον γι' αυτούς ευνοϊκότερο ωράριο των 32 ωρών. Η διετής παραγραφή των ...
88)
600/2013  
89)
601/2013  
90)
602/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση της αναίρεσης.
91)
603/2013  
92)
604/2013 Τεχνίτης υπεύθυνος μηχανής περιστροφικού ταχυπιεστηρίου. Εφόσον το δικαστήριο δέχθηκε ότι η εργασία του ενάγοντος συνίστατο στο χειρισμό της διπλωματικής μηχανής, ενσωματωμένης σε κυλινδρικό περιστροφικό ταχυπιεστήριο Offset, το οποίο δεν ήταν κλεισμένο σε ειδικό κουβούκλιο, ώστε να μειώνεται ο θόρυβος, η θέρμανση και οι αναθυμιάσεις, θεμελιώνεται το δικαίωμα του να ασκήσει τις αξιώσεις του, που αναφέρονται στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, στην προσαύξηση του βασικού του ημερομισθίου και στο ημ...
93)
605/2013  
94)
606/2013  
95)
607/2013  
96)
693/2013  
97)
694/2013  
98)
695/2013  
99)
696/2013  
100)
697/2013  
101)
698/2013  
102)
699/2013  
103)
700/2013  
104)
701/2013  
105)
702/2013  
106)
703/2013  
107)
704/2013  
108)
705/2013  
109)
706/2013  
110)
707/2013  
111)
708/2013  
112)
709/2013  
113)
710/2013  
114)
711/2013  
115)
712/2013 Η διαδικασία ενώπιον των υπηρεσιακών συμβουλίων και του ΑΣΕΠ δεν αποκλείει το δικαίωμα των εργαζομένων να ζητήσουν, την αναγνώριση του πραγματικού χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας. Ο λόγος αναίρεσης είναι απαράδεκτος, αφού με αυτόν δεν αποδίδεται διαγνωστικό σφάλμα, ως προς το αληθινό περιεχόμενο εγγράφου, αλλά σφάλμα, ως προς την εκτίμηση και ερμηνεία του περιεχομένου του. Εφόσον το εφετείο δέχθηκε ότι υπήρξε διαδοχή στο πρόσωπο του εργοδότη από το αναιρεσείον και στη συνέχεια, ότι αυτό δεσμεύετ...
116)
713/2013 Η διαδικασία ενώπιον των υπηρεσιακών συμβουλίων και του ΑΣΕΠ δεν αποκλείει το δικαίωμα των εργαζομένων να ζητήσουν, την αναγνώριση του πραγματικού χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας. Ο λόγος αναίρεσης είναι απαράδεκτος, αφού με αυτόν δεν αποδίδεται διαγνωστικό σφάλμα, ως προς το αληθινό περιεχόμενο εγγράφου, αλλά σφάλμα, ως προς την εκτίμηση και ερμηνεία του περιεχομένου του. Εφόσον το εφετείο δέχθηκε ότι υπήρξε διαδοχή στο πρόσωπο του εργοδότη από το αναιρεσείον και στη συνέχεια, ότι αυτό δεσμεύετ...
117)
714/2013 Η διαδικασία ενώπιον των υπηρεσιακών συμβουλίων και του ΑΣΕΠ δεν αποκλείει το δικαίωμα των εργαζομένων να ζητήσουν, την αναγνώριση του πραγματικού χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας. Ο λόγος αναίρεσης είναι απαράδεκτος, αφού με αυτόν δεν αποδίδεται διαγνωστικό σφάλμα, ως προς το αληθινό περιεχόμενο εγγράφου, αλλά σφάλμα, ως προς την εκτίμηση και ερμηνεία του περιεχομένου του. Εφόσον το εφετείο δέχθηκε ότι υπήρξε διαδοχή στο πρόσωπο του εργοδότη από το αναιρεσείον και στη συνέχεια, ότι αυτό δεσμεύετ...
118)
715/2013  
119)
716/2013  
120)
717/2013  
121)
718/2013 Για τη θεμελίωση του δικαιώματος αδείας του μισθωτού, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Για τη θεμελίωση της αξίωσή του, προς λήψη της κατά 100% προσαύξησης, απαιτείται υπαιτιότητα του εργοδότη. Οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε απόσπαση στην ΟΑΣΕ, λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές, όχι όμως, και επιπλέον ετήσια άδεια επτά (7) ημερών όσοι εκ των εργαζομένων τη λάμβαναν, λόγω ειδικότητας, όπως οι αναλυτές- προγραμματιστές.
122)
719/2013 Ο θεσμός του γνήσιου «δανεισμού» εργαζομένου δεν προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 651 ΑΚ, διότι η σχετική συμφωνία είναι νόμιμη και επιτρεπτή μεταξύ εργοδότη και τρίτου, μόνον αν συναινεί ο μισθωτός. Μόνος υπόχρεος στην καταβολή του μισθού παραμένει ο αρχικός εργοδότης δυνάμει της σύμβασης εργασίας, αφού η σύμβαση δεν μεταβάλλεται ως προς την υποχρέωση αυτή, εκτός αν προκύψει διάφορη ειδική συμφωνία. Για τη θεμελίωση του δικαιώματος αδείας του μισθωτού δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης ...
123)
720/2013  
124)
721/2013  
125)
722/2013  
126)
723/2013  
127)
901/2013 Η αναίρεση που στρέφεται και κατά της πρωτόδικης απόφασης είναι απαράδεκτη, εφόσον το δικόγραφο της δεν κατατέθηκε και στη γραμματεία του δικαστηρίου εκείνου. Οι διαφορές που αφορούν δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή έξοδα μαρτύρων, που εξετάστηκαν σε οποιοδήποτε δικαστήριο, υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου, χωρίς διάκριση αξίας. Οι κανόνες δικονομικού δικαίου δεν αποτελούν αντικείμενο παραβίασης νόμου, δημιουργικής λόγου αναίρεσης, από τον αριθμό 1 του άρθρου 560 παρ. 1 ΚΠολΔ. ...
128)
902/2013 Από την αναφορά στο προεισαγωγικό τμήμα της δικαστικής απόφασης, ότι για κάποιο διάδικο παραστάθηκε ο αναφερόμενος σε αυτή πληρεξούσιος δικηγόρος και τη βεβαίωση στο κύριο σώμα της απόφασης, ότι το δικαστήριο δίκασε κατ’ αντιμωλία των διαδίκων, υπάρχει πλήρης απόδειξη για το διορισμό του εν λόγω δικηγόρου, κατά το άρθρο 96 ΚΠολΔ, ως δικαστικού πληρεξουσίου του διαδίκου που εκπροσωπήθηκε. Οι διαδοχικές σχέσεις εργασίας των αναιρεσίβλητων καταρτίστηκαν πριν την 18-4-2001 και μπορούσαν να προσλάβο...
129)
903/2013 Οι αναιρεσείοντες, εργαζόμενοι στην ΔΕΥΑΑ, δεν δικαιούνται τα έξοδα κίνησης, με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ, την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης. Η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται από γενικότερους λόγους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι, ως εργαζόμενοι σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκείνη των υπαλλήλων των ΟΤΑ, και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., στους οποίους χορηγείται η επίμαχη παροχή.
130)
904/2013  
131)
926/2013  
132)
927/2013  
133)
928/2013  
134)
929/2013  
135)
930/2013  
136)
931/2013  
137)
932/2013  
138)
933/2013  
139)
934/2013  
140)
935/2013  
141)
936/2013  
142)
937/2013  
143)
938/2013  
144)
939/2013  
145)
977/2013  
146)
978/2013  
147)
979/2013  
148)
980/2013  
149)
981/2013  
150)
982/2013  
151)
983/2013  
152)
984/2013  
153)
985/2013  
154)
986/2013  
155)
987/2013  
156)
988/2013  
157)
989/2013  
158)
990/2013  
159)
991/2013  
160)
992/2013  
161)
993/2013  
162)
994/2013  
163)
996/2013 Στην απόφαση, δεν υπάρχουν παραδοχές, οι οποίες να προσδίδουν στην αναιρεσείουσα την ιδιότητα του εργοδότη ή να θεμελιώνουν υποχρέωση της, από άλλη νόμιμη, αιτία, να καταβάλει τα επιδικασθέντα ποσά. Η μόνη παραδοχή, ότι διαχειρίζεται τα σχετικά κονδύλια του επιδοτούμενου προγράμματος για τους σχολικούς φύλακες, δεν θεμελιώνει την ιδιότητά της ως εργοδότη και την υποχρέωση της να καταβάλλει τα παραπάνω ποσά.
164)
1113/2013  
165)
1114/2013  
166)
1115/2013 Το Εφετείο 1) διέλαβε στην απόφασή του6, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 672 Α.Κ., 281 και 914, σαφείς και επαρκείς αιτιολογίες, που καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο για την ορθή ή μη εφαρμογή των 2) κατέληξε στην κρίση του, όχι με βάση δεδικασμένο, που προκλήθηκε από την 1223/2008 απόφαση, αλλά συνεκτιμώντας το περιεχόμενο της απόφασης αυτής και εκείνο των λοιπών αποδεικτικών μέσων και 3) έλαβε υπόψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζο...
167)
1116/2013 Η αγωγή ήταν ορισμένη, κατά τα αγωγικά κονδύλια για υπερωριακή απασχόληση και την καταβολή διαφοράς δώρων, αφού σε αυτήν γίνεται σαφής αναφορά περί της ημερήσιας, αλλά και της εβδομαδιαίας απασχόλησης. Για το παραδεκτό του αποδεικτικού μέσου, για πρώτη φορά ενώπιον του, το Εφετείο δεν απαιτείται να διαλάβει ειδική αιτιολογία, αν δε το έλαβε υπόψη, σημαίνει ότι απέκρουσε σιωπηρά την περίπτωση πρόθεσης στρεψοδικίας. Αν μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, το Εφετείο, δικάζοντας την αγωγή, επιδικά...
168)
1117/2013  
169)
1118/2013  
170)
1119/2013  
171)
1120/2013  
172)
1121/2013  
173)
1122/2013  
174)
1123/2013  
175)
1124/2013  
176)
1125/2013  
177)
1256/2013  
178)
1257/2013  
179)
1279/2013  
180)
1315/2013  
181)
1316/2013  
182)
1317/2013  
183)
1318/2013  
184)
1319/2013  
185)
1320/2013  
186)
1972/2013 Όταν το αγωγικό αίτημα συντίθεται από περισσότερα κονδύλια, ο περιορισμός του επιχειρείται παραδεκτά μόνον εφόσον διευκρινίζεται σε ποια κονδύλια αφορά ή όταν περιορίζεται, κατά σαφή δήλωση του ενάγοντος, κατά κλάσμα ή ποσοστό του όλου αιτήματος και επέρχεται έτσι αντίστοιχη μείωση όλων των κονδυλίων. Εξ αιτίας του μεταβιβαστικού αποτελέσματος, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να εξετάσει, αυτεπαγγέλτως, το ορισμένο ή παραδεκτό αυτής (αγωγής) και να την απορρίψει, αν ασκήθηκε απαραδέκτως, με...
187)
1973/2013  
188)
1974/2013 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.
189)
1975/2013 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.
190)
1976/2013 Το Εφετείο το οποίο αναγνώρισε ότι ο αναιρεσίβλητος έπρεπε να είχε προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Τμηματάρχη - Προϊσταμένου από 1-5-2002, δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 201 και 207 παρ. 1 ΑΚ, ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου, καθόσον, ειδικότερα, δέχθηκε ότι ο μεν αναιρεσίβλητος υπερείχε καταφανώς σε σύγκριση με τους προαχθέντες συναδέλφους του, οι δε μη προαχθέντες δεν υπερείχαν ούτε απλώς έναντι αυτού.
191)
1977/2013 Η αγωγή είναι ορισμένη, αφού αναφέρει, την εργασιακή σχέση και τους όρους αυτής, τις αποδοχές, την παροχή εργασίας κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές, τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας και τις ώρες υπερεργασίας και υπερωρίας κατά τα Σάββατα και τον πλουτισμό της εναγομένης. Το εφετείο, με το να δεχθεί χρόνο προϋπηρεσίας, δεν παραβίασε το άρθρο 6 του Ν. 2112/1920 και δεν έλαβε υπόψη του, πράγματα μη προταθέντα. Το ποσό των επιδομάτων ανεργίας, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων, δεν ...
192)
1978/2013  
193)
1979/2013  
194)
1980/2013  
195)
1981/2013  
196)
1982/2013 Στις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης του εκκαθαριστή δεν περιλαμβάνεται η προσωρινή παραμονή του προσωπικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης. Προσλήψεις προσωπικού κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων είναι παράνομες και οι σχετικές συμβάσεις άκυρες. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απλή σχέση εργασίας και η υπό εκκαθάριση εταιρεία, ως εργοδότης, καθίσταται αδικαιολόγητα πλουσιότερη σε βάρος της περιουσίας του ακύρως απασχολουμένου και υποχρεούται ν'αποδώσει στον εργαζόμενο την ωφέλεια που προσπορίστ...
197)
1983/2013 Το Εφετείο περιέλαβε πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες ως προς την έλλειψη ευθύνης της πρώτης αναιρεσίβλητης, κυρίας του έργου, η οποία σύμφωνα με τα ανελέγκτως γενόμενα πιο πάνω δεκτά, δεν είχε επιφυλάξει στον εαυτό της τη διεύθυνση και επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου. Τα περιστατικά που επικαλέστηκε ο αναιρεσείων δεν αποτελούν "πράγματα". Το Εφετείο έλαβε υπόψη όλα τα νομίμως επικαλούμενα από τους διαδίκους και προσκομισθέντα έγγραφα.
198)
2008/2013  
199)
2063/2013 Σύμβαση μαθητείας είναι η σύμβαση κατά την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις, για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή ορισμένης τέχνης. Ειδικότερες μορφές της σύμβασης μαθητείας είναι η γνήσια σύμβαση μαθητείας και η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου. Επί σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου εφαρμόζονται τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
200)
2064/2013 Σύμβαση μαθητείας είναι η σύμβαση κατά την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις, για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή ορισμένης τέχνης. Ειδικότερες μορφές της σύμβασης μαθητείας είναι η γνήσια σύμβαση μαθητείας και η σύμβαση εξαρτημένης εγασίας μαθητευόμενου. Επί σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου εφαρμόζονται τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
201)
2065/2013 Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δέχθηκε, ότι για τις αξιώσεις των εναγόντων από 1-1-2004 μέχρι 31-3-2006, η αγωγή για την επιδίκαση του ποσού των 176 ευρώ, είναι αόριστη, εφόσον δεν αναφέρονται σ' αυτήν αν και ποια επιδόματα λάμβαναν στο επίδικο χρονικό διάστημα, καθώς και το ύψος των επιμέρους ποσών. Έτσι, παραβίασε τις διατάξεις των άρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 και 24 παρ. 2 του Ν. 3205/2003, διότι η αγωγή περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνονται και τα ανωτέρω.
202)
2066/2013 Το Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του ανεπαρκείς, ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες, ως προς το ουσιώδες ζήτημα της μη υποχρέωσης του αναιρεσίβλητου να εφοδιαστεί με βιβλιάριο υγείας, διότι, ενώ εμμέσως, δέχεται ότι ερχόταν σε επαφή με τα είδη πώλησης και το κοινό, όμως, δίχως ειδικότερη και επαρκή αιτιολογία καταλήγει στην κρίση ότι δεν είχε την υποχρέωση που προαναφέρθηκε.
203)
2069/2013  
204)
2098/2013  
205)
2099/2013 Οι αξιώσεις των αναιρεσειόντων, κατά του δήμου, υπέπεσαν στην διετή παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 2362/95. Το Εφετείο εσφαλμένα, περιέλαβε σ' αυτές και τις αξιώσεις των για την άδεια και το επίδομα αδείας του έτους 2003, διότι αυτές γεννήθηκαν (άρθρο 4 παρ. 1 του ΑΝ 539/1945), στο τέλος του έτους εκείνου.
206)
2100/2013 Σύμβαση μαθητείας είναι η σύμβαση κατά την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις, για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή ορισμένης τέχνης. Ειδικότερες μορφές της σύμβασης μαθητείας είναι η γνήσια σύμβαση μαθητείας και η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου. Επί σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου εφαρμόζονται τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
207)
2101/2013  
208)
2102/2013 Η σύναψη της σύμβασης από τους διαδίκους με αντικείμενο την από τον αναιρεσείοντα οργάνωση και διεύθυνση των εργοταξίων, την εφαρμογή της μελέτης, την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών για την κατασκευή των έργων, τους υπολογισμούς και τις επιμετρήσεις των εργασιών κλπ και γενικότερα τη, με την ευθύνη του, εκτέλεση όλων των τεχνικών εργασιών, που απαιτούνταν για την κατασκευή και περάτωσή τους, σε συνδυασμό με τη μη υποχρέωσή τουνα τηρεί συγκεκριμένο ωράριο, την παροχή των υπηρεσιών του σε χρ...
209)
2103/2013 Οι διαδοχικές σχέσεις εργασίας της αναιρεσίβλητης καταρτίστηκαν πριν την 18-4-2001 και μπορούσαν να προσλάβουν, ενιαία, κατά το χρόνο που εντείνεται η ένδικη έννομη σχέση, το χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον αυτή κάλυπτε μόνιμες και διαρκείς ανάγκες του αναιρεσείοντος, ο δε καθορισμός του είδους των, ως συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εξακολουθητικά, δεν δικαιολογείται, αλλά τέθηκε προς καταστρατήγηση των δικαιωμάτων της αναιρεσίβλητης.
210)
2104/2013  
211)
2105/2013  
212)
2230/2013  
213)
2231/2013  
214)
2232/2013  
215)
2233/2013  
216)
2234/2013 Το Εφετείο, δεν παραβίασε τις σχετικές διατάξεις κατά το μέρος που δέχθηκ α) ότι η εξαίρεση των αναιρεσειότων από την επίδικη παροχή δεν είναι αντίθετη προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης, αφού δεν πρόκειται για οικειοθελή παροχή, αλλά για την εφαρμογή του άρθρου 4 του έχοντος ισχύ νόμου ΚΚΠ/ΔΕΗ. β) τη μη παραβίαση της αρχής της ισότητας, αφού η εν λόγω διαφοροποίηση στην ένταξη σε μ.κ. ορίζεται από το αντικειμενικό γεγονός του χρόνου εισόδου στην υπηρεσία, ενόψει και του ότι εκείνοι, κατά την υ...
217)
2235/2013 Το Πολυμελές Πρωτοδικείο παραβίασε τις διατάξεις, των άρθρων 4 του Συντ., του Ν. 2470/1997 και του Ν. 3205/2003, καθόσον, η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται από γενικότερους όρους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι οι αναιρεσίβλητοι, ως εργαζόμενοι σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και συνδεόμενοι με αυτό, (όπως, εμμέσως πλην σαφώς, δέχθηκε το δικαστήριο και με την αγωγή τους συνομολογούν), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκ...
218)
2236/2013  
219)
2237/2013  
220)
2238/2013  
221)
2239/2013  
222)
2240/2013 Το Εφετείο δεν παραβίασε τις σχετικές διατάξεις κατά το μέρος που δέχτηκε α) ότι η εξαίρεση των αναιρεσειόντων από την επίδικη παροχή δεν είναι αντίθετη προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης, αφού δεν πρόκειται για οικειοθελή παροχή, αλλά για την εφαρμογή του άρθρου 4 του έχοντος ισχύ νόμου ΚΚΠ/ΔΕΗ. β) τη μη παραβίαση της αρχής της ισότητας, αφού η εν λόγω διαφοροποίηση στην ένταξη σε μ.κ. ορίζεται από το αντικειμενικό γεγονός του χρόνου εισόδου στην υπηρεσία, ενόψει και του ότι εκείνοι, κατά την ...
223)
2241/2013  
224)
2242/2013  
225)
2243/2013 Το δικαστήριο παραβίασε ευθέως και εκ πλαγίου τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, διότι δεν προσδιορίζει, το είδος, τη μορφή και την έκταση των δυσμενών κοινωνικών συνθηκών στις οποίες περιήλθε ο ενάγων, λόγω της απόλυσής του. Ενώ δέχθηκε ότι η απόλυσή του οφείλετο αποκλειστικώς σε οικονομοτεχνικούς λόγους, δεν αιτιολογεί γιατί το αναιρεσείον όφειλε, αντί αυτού, να απολύσει τη διοικητικών καθηκόντων μερικής απασχόλησης υπάλληλό του Ειρήνη Κράμπς, και τούτο, παρά το ότι δέχεται δεν ανήκε στην ίδια με α...
226)
2244/2013 Όταν από εγκατεστημένο σε ιδιωτικό χώρο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης βιντεοσκοπούνται, με τη χρήση καμερών, κοινόχρηστοι εξωτερικοί χώροι ή άλλοι γειτονικοί ιδιωτικοί χώροι ανήκοντες σε τρίτους, και παρέχεται στον ιδιοκτήτη του η δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης ή άλλης περαιτέρω επεξεργασίας της εικόνας τρίτων προσώπων που τους χρησιμοποιούν ελεύθερα, τότε δεν πρόκειται για επεξεργασία προσωπικών ή οικιακών δραστηριοτήτων αυτού τούτου του προσώπου που την ενεργεί μέσα στον ιδιωτικό του χώρο αλλά για...
227)
2245/2013 Το Πολυμελές Πρωτοδικείο, επιδικάζοντας σε καθένα ενάγοντα το ποσό των (5.869,40 ευρώ) και υποχρεώνοντας τους εναγομένους να το καταβάλουν, συμμέτρως, αντί να τους υποχρεώσει να το καταβάλουν εις ολόκληρο, καθένας, παραβίασε, ευθέως, με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2572/2009.
228)
2246/2013 Το δικαστήριο, που δέχθηκε ότι η πρώτη αναιρεσίβλητη συνδέεται με την αναιρεσείουσα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, δεν παραβίασε, τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 648, 649, 669, 671 και 672 του ΑΚ, 1, 8 παρ. 3 του ν. 2112/1920, 2 παρ. 2 του ΓΚΠ/ΟΤΕ, 5 παρ. 1 της 1999/70/ΕΚ, 13 και 21 του Ν. 2190/1994, ενόψει του ότι η αναιρεσείουσα δεν ανήκει στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
229)
2247/2013  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β2
230)
57/2013  
231)
123/2013  
232)
124/2013  
233)
125/2013  
234)
126/2013  
235)
127/2013  
236)
228/2013  
237)
229/2013  
238)
230/2013  
239)
231/2013  
240)
232/2013  
241)
233/2013  
242)
234/2013  
243)
235/2013  
244)
236/2013  
245)
237/2013  
246)
238/2013  
247)
239/2013  
248)
240/2013  
249)
241/2013  
250)
242/2013  
251)
243/2013  
252)
244/2013  
253)
245/2013  
254)
246/2013  
255)
247/2013  
256)
248/2013  
257)
249/2013  
258)
333/2013  
259)
334/2013  
260)
335/2013  
261)
336/2013  
262)
337/2013  
263)
429/2013  
264)
430/2013  
265)
431/2013  
266)
432/2013  
267)
433/2013  
268)
434/2013  
269)
435/2013  
270)
436/2013  
271)
437/2013  
272)
438/2013  
273)
439/2013  
274)
440/2013  
275)
441/2013  
276)
520/2013  
277)
521/2013  
278)
522/2013  
279)
523/2013  
280)
524/2013  
281)
525/2013  
282)
526/2013  
283)
527/2013  
284)
528/2013  
285)
529/2013  
286)
530/2013  
287)
633/2013  
288)
634/2013  
289)
635/2013  
290)
636/2013  
291)
637/2013  
292)
638/2013  
293)
639/2013  
294)
640/2013  
295)
641/2013  
296)
642/2013  
297)
643/2013  
298)
644/2013  
299)
645/2013  
300)
646/2013  
301)
647/2013  
302)
783/2013  
303)
784/2013  
304)
785/2013  
305)
786/2013  
306)
787/2013  
307)
788/2013  
308)
789/2013  
309)
790/2013  
310)
791/2013  
311)
792/2013  
312)
793/2013  
313)
794/2013  
314)
795/2013  
315)
796/2013  
316)
797/2013  
317)
798/2013  
318)
799/2013  
319)
800/2013  
320)
905/2013  
321)
906/2013  
322)
907/2013  
323)
908/2013  
324)
909/2013  
325)
910/2013  
326)
911/2013  
327)
912/2013  
328)
913/2013  
329)
914/2013  
330)
915/2013  
331)
916/2013  
332)
917/2013  
333)
918/2013  
334)
919/2013  
335)
960/2013  
336)
961/2013  
337)
962/2013  
338)
963/2013  
339)
964/2013  
340)
965/2013  
341)
966/2013  
342)
967/2013  
343)
968/2013  
344)
969/2013  
345)
970/2013  
346)
971/2013  
347)
972/2013  
348)
973/2013  
349)
974/2013  
350)
975/2013  
351)
1057/2013  
352)
1058/2013  
353)
1059/2013  
354)
1060/2013  
355)
1097/2013  
356)
1098/2013  
357)
1099/2013  
358)
1100/2013  
359)
1101/2013  
360)
1102/2013  
361)
1103/2013  
362)
1137/2013  
363)
1138/2013  
364)
1139/2013  
365)
1140/2013  
366)
1207/2013  
367)
1208/2013  
368)
1209/2013  
369)
1210/2013  
370)
1211/2013  
371)
1212/2013  
372)
1213/2013  
373)
1214/2013  
374)
1215/2013  
375)
1216/2013  
376)
1217/2013  
377)
1218/2013  
378)
1219/2013  
379)
1220/2013  
380)
1221/2013  
381)
1222/2013  
382)
1223/2013  
383)
1224/2013  
384)
1225/2013  
385)
1226/2013  
386)
1227/2013  
387)
1254/2013  
388)
1255/2013  
389)
1284/2013  
390)
1285/2013  
391)
1286/2013  
392)
1287/2013  
393)
1288/2013  
394)
1289/2013  
395)
1290/2013  
396)
1291/2013  
397)
1292/2013  
398)
1293/2013  
399)
1301/2013  
400)
1302/2013  
401)
1303/2013  
402)
1388/2013  
403)
1389/2013  
404)
1390/2013  
405)
1391/2013  
406)
1392/2013  
407)
1393/2013  
408)
1394/2013  
409)
1395/2013  
410)
1396/2013  
411)
1397/2013  
412)
1398/2013  
413)
1399/2013  
414)
1400/2013  
415)
1401/2013  
416)
1402/2013  
417)
1403/2013  
418)
1404/2013  
419)
1405/2013  
420)
1776/2013  
421)
1777/2013  
422)
1778/2013  
423)
1779/2013  
424)
1780/2013  
425)
1781/2013  
426)
1782/2013  
427)
1783/2013  
428)
1784/2013  
429)
1846/2013  
430)
1847/2013  
431)
1848/2013  
432)
1849/2013  
433)
1863/2013  
434)
1864/2013  
435)
1895/2013  
436)
1896/2013  
437)
1897/2013  
438)
1898/2013  
439)
1899/2013  
440)
1900/2013  
441)
1928/2013  
442)
1929/2013  
443)
1930/2013  
444)
2010/2013 ΟΓΑ. Απολαμβάνει και τα ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου, όπως τη διετή παραγραφή για τις αξιώσεις των υπαλλήλων του και τον περιορισμό του επιτοκίου υπερημερίας. Απορρίπτει την αίτηση.
445)
2011/2013  
446)
2012/2013  
447)
2014/2013  
448)
2027/2013  
449)
2028/2013  
450)
2029/2013  
451)
2061/2013  
452)
2062/2013  
453)
2067/2013  
454)
2083/2013  
455)
2084/2013  
456)
2085/2013  
457)
2086/2013  
458)
2087/2013  
459)
2106/2013  
460)
2107/2013 Μη εμφάνιση αναιρεσείοντος. Επίσπευση συζήτησης από δικηγόρο που ενήργησε ως πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος, χωρίς να αποδεικνύεται η πληρεξούσιότητά του. Η προδικασία είναι άκυρη και ως εκ τούτου η συζήτηση, που έγινε με παρουσία μόνο του αναιεσίβλητου που είχε κλητευθεί προσηκόντως κατά την αρχική συζήτηση και επιδιώκει ήδη την απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως, κηρύσσεται απαράδεκτη.
461)
2108/2013 Υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση. Παραβίαση των διατάξεων που προβλέπουν σχετικώς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση αφ' ενός εκ πλαγίου, με εν μέρει ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία και αφ' ετέρου ευθέως, διότι αν και δέχθηκε απασχόληση τουλάχιστον 48 ωρών, παράλειψε να επιδικάσει οποιαδήποτε προσαύξηση. Αναιρεί και παραπέμπει.
462)
2109/2013 Αμοιβή και αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση. Οι περί μερικής καταβολής των αιτουμένων ποσών ισχυρισμός δεν αποτελεί στοιχείο της αγωγής, αλλά ένσταση του εναγομένου. Η μακροχρόνια αδράνεια του μισθωτού να προβάλει τις απαιτήσεις του, η εξ αυτής διόγκωσή τους και η δια της όψιμης προβολής τους περιαγωγή του εργοδότη σε οικονομική διακινδύνευση δεν αποτελούν περιστατικά που μπορούν να υπαχθούν στην ΑΚ 281, ακόμη και αν συνδυασθούν με το γεγονός ότι κατά τη συνταξιοδότηση του μισθωτού ο εργοδότ...
463)
2110/2013 Ιατροί ΙΚΑ με ειδική σύμβαση. Δεν αποτελεί σχέση εξαρτημένης εργασίας και λύεται οποτεδήποτε, με καταγγελία ύστερα από μηνιαία προειδοποίηση. Βάσιμος λόγος για κακή εφαρμογή άρθρου 10 ν.δ. 1204/1972 ως εκ της εσφαλμένης μη υπαγωγής των ουσιαστικών παραδοχών στη νομική έννοια της καταγγελίας. Αναιρεί, παραπέμπει.
464)
2111/2013  
465)
2112/2013  
466)
2113/2013  
467)
2114/2013 Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Δεν θεωρούνται επιχειρήσεις επιχορηγούμενες από το Κράτος. Οι αποζημιώσεις, που δικαιούνται οι εργαζόμενοι σ' αυτές, κατά την απόλυση ή την αποχώρησή τους λόγω συνταξιοδότησης, δεν υπόκεινται στον ποσοτικό περιορισμό του άρθρου 2 παρ. 2 του α.ν. 173/1967. Αναιρεί.
468)
2115/2013  
469)
2116/2013  
470)
2117/2013  
471)
2118/2013  
472)
2119/2013  
473)
2120/2013 Νοσοκομεία, ηλεκτροτεχνίτες. Αμείβονται σύμφωνα με τους ευνοϊκότερους όρους της εκάστοτε ισχύουσας ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ, στην εφαρμογή της οποίας παραπέμπουν ρητώς οι διατάξεις που τους έδωσαν το δικαίωμα να μην ενταχθούν στον οργανισμό του νέου ΝΠΔΔ ή σιωπηρώς οι ατομικές τους συμβάσεις, σε εκτέλεση των οποίων η ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ εφαρμόσθηκε επί της αμοιβής τους για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη μετατροπή του νοσηλευτικού ιδρύματος σε ΝΠΔΔ και όχι σύμφωνα με τους δυσμενέστερους όρους ...
474)
2121/2013 Νοσοκομεία, ηλεκτροτεχνίτες. Αμείβονται σύμφωνα με τους ευνοϊκότερους όρους της εκάστοτε ισχύουσας ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ, στην εφαρμογή της οποίας παραπέμπουν ρητώς οι διατάξεις που τους έδωσαν το δικαίωμα να μην ενταχθούν στον οργανισμό του νέου ΝΠΔΔ ή σιωπηρώς οι ατομικές τους συμβάσεις, σε εκτέλεση των οποίων η ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ εφαρμόσθηκε επί της αμοιβής τους για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη μετατροπή του νοσηλευτικού ιδρύματος σε ΝΠΔΔ και όχι σύμφωνα με τους δυσμενέστερους όρους...
475)
2122/2013 Αρχή ισότητας επί αμοιβής δικηγόρων με πάγια αντιμισθία. Η χορήγηση ποσοστιαίας προσαύξησης, αναλόγως πληθυσμού, και επιδόματος ειδικής απασχόλησης στους δικηγόρους ΟΤΑ (άρθρο 246 ν. 1188/1981) δικαιολογείται από τις συνθήκες, υπό τις οποίες παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες κατά νόμο (άρθρο 245 ν. 1188/1981) και δεν εισάγει αδικαιολόγητη διάκριση έναντι δικηγόρου ΝΠΔΔ (Πανεπιστημίου Αθηνών), ο οποίος έχει προσληφθεί από άλλο εργοδότη και απασχολείται με διαφορετικό νομικό καθεστώς. Αναιρεί κα...
476)
2123/2013 Αρχή ισότητας επί αμοιβής δικηγόρων με πάγια αντιμισθία. Η χορήγηση ποσοστιαίας προσαύξησης, αναλόγως πληθυσμού, και επιδόματος ειδικής αασχόλησης στους δικηγόρους ΟΤΑ (άρθρο 246 ν. 1188/1981) δικαιολογείται από τις συνθήκες, υπό τις οποίες παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες κατά νόμο (άρθρο 245 ν. 1188/1981) και δεν εισάγει αδικαιολόγητη διάκριση έναντι δικηγόρου ΝΠΔΔ (Πανεπιστημίου Αθηνών), ο οποίος έχει προσληφθεί από άλλο εργοδότη και απασχολείται με διαφορετικό νομικό καθεστώς. Αναιρεί κα...
477)
2254/2013  
478)
2255/2013  
479)
2256/2013  
480)
2257/2013  
481)
2258/2013 Ένορκες βεβαιώσεις, δεν προκύπτει ούτε αμέσως ούτε εμμέσως ότι έχουν ληφθεί υπ' όψη από το εφετείο. Αναιρεί για παραβίαση ΚΠολΔ 559 αρ. 11 περ. γ΄.
482)
2259/2013 Απαράδεκτος λόγος κατ' επίφαση από 560 αρ. 1 ΚΠολΔ, αλλά στην πραγματικότητα για ανεπαρκή αιτιολογία. Συνταγματική η πρόβλεψη επιτοκίου 6% για οφειλές ΝΠΔΔ και ως εκ τούτου βάσιμος λόγος. Αναιρεί, κρατεί την υπόθεση, εξαφανίζει εν μέρει και ορίζει το επιτόκιο στο προσήκον ποσοστό.
483)
2260/2013 Αμοιβή μεσίτη. Ευθύνεται ο μεσιτικός εντολέας. Μη δυνατή η "εν τοις πράγμασι" εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρίας. Κακή εφαρμογή του νόμου και ελλιπής αιτιολογία ως προς την εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρίας κατά τη δόση μεσιτικής εντολής. Επί πλέον, μη λήψη υπόψη αποδεικτικού εγγράφου. Αναιρεί και παραπέμπει.
484)
2261/2013 ΤΕΙ, προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού, παραβίαση νόμου ως προς αξιολόγηση προσόντων και μη ανάθεση διδακτικού έργου σε υποψήφιο που κατατάχθηκε σε λάθος σειρά. Αξίωση αποζημίωσης. Πενταετής παραγραφή. Αβάσιμοι λόγοι για κακή εφαρμογή του νόμου, για μη λήψη υπόψη πραγμάτων και για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
485)
2262/2013 Αίτηση αναιρέσεως εκπρόθεσμη. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Γ
486)
58/2013  
487)
86/2013  
488)
87/2013 αρ. 8, 9 και 12 αριθ. 559 Κ.Πολ.Δ. «Πράγματα» έννοια πραγμ/νη. Αποδεικτική δύναμη. Δικαιοδοσίας υπερβασή της αρ. 10 . Αποδοχή πραγμάτων χωρίς απόδειξη αριθμ. 17 άρθρου 559. Αντιφατικές διατάξεις στο διατακτικό της ιδίας απόφασης. Διδάγματα κοινής πείρας. Δεν ιδρύουν το λόγο του αριθμού 1 εδ. β ότι χρησιμοποιούνται για έμμεση απόδειξη και για εκτίμηση αξίας αποδεικτικών μέσων, αλλά ΜΟΝΟ για ερμηνεία κανόνων δικαίου, ήταν υπαγωγή σ΄ αυτούς πραγματικών γεγονότων της διαφοράς. Οι συνέπειες της άνοια...
489)
88/2013  
490)
89/2013 Ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης – Έλλειψη συνείδηση των πράξεων – ψυχική και διανοητική διαταραχή. Πότε συντρέχει έλλειψη νόμιμης βάσης. Πραγματογνωμοσύνη. Αν δεν υπάρχει παραδοχή για ανάγκη διενέργειας πραγματογνωμοσύνης δεν δημιουργείται λόγος αναιρέσεως. Λόγος αναίρεσης από 11γ΄. Απορρίπτεται αν βεβαιώνεται ότι λήφθησαν υπόψη όλα τα έγγραφα. Λόγος αναίρεσης από άρθρο 8. ΄Εννοια πράγματος. Δεδικασμένο. Αν δεν τίθεται στο αναιρετήριο ότι είχε υποβληθεί αίτημα για το δεδικασμένο ο λόγος από αρ...
491)
90/2013  
492)
91/2013 Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου. Ο θεσμός της έκτακτης χρησικτησίας καθώς και της κτητικής παραγραφής είναι νόμιμος θεσμός – δεν παραβιάζει το άρθρο 17 του Συντάγματος – Αναιρείται η 119/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που δίκασε ως Εφετείο.
493)
92/2013 Για την άσκηση από το Δήμο αναίρεσης απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( άρθρ. 72 παρ. 1 εδ. γ΄ και 2 Ν. 3852/10) Διαχρονικού δικαίου διάταξη του άρθρου 24 Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δικ. – Έκτακτη χρησικτησία, Νομική προσμέτρηση νομής δικαιοπαροχου (1045, 974, 1051 ΑΚ). Εμφανείς πράξεις νομής επί αστικού ακινήτου. Οι μη εμφανείς δεν συνιστούν πράξεις νομής αλλά προπαρασκευή αυτών. Διδάγματα κοινής πείρας. Πότε ιδρύεται λόγος αναίρεσης από την παραβίασή τους. Όχι όταν χρησιμοποιούνται για έμμεση...
494)
93/2013 Μετά την εξαφάνιση της ερήμην εκδοθείσας πρωτόδικης αποφάσεως κατ΄ άρθρο 528 Κ.Πολ.Δ. ή συζήτηση είναι προφορική και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 270 του ιδίου κώδικα. Δεν επιτρέπεται λόγω της προφορικότητας της συζήτησης, η παράσταση με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου, κατ΄ άρθρ. 242 παρ. 2. Τέτοια παράσταση έχει ως συνέπεια την ερημοδικία του μη προσηκόντως παρισταμένου διαδίκου και τη μη λήψη υπόψη των ροτάσεων και των περιεχομένων σ΄ αυτές ισχυρισμών καθώς και των αποδεικτικών μέσω...
495)
94/2013 Νομιζόμενος τίτλος υπάρχει και όταν ο κληρονόμος ακινήτου, κατά την εφαρμογή του τίτλου του, από συγνωστή πλάνη, καταλαμβάνει έκταση μεγαλύτερη από αυτήν του κληρονομιαίου ακινήτου. Αόριστη αιτίαση από τον αριθμό 1 εδ. β΄του άρθρου 559 ΚΠολΔικ, για παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας, όταν δεν εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα επί μέρους διδάγματα της κοινής πείρας που φέρονται ότι παραβιάστηκαν.
496)
95/2013 Πράγμα, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολΔικ, η λήψη ή μη λήψη του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει τον οικείο αναιρετικό λόγο, αποτελεί και η βάση της αγωγής (κύρια ή επικουρικής), καθώς και τα προς θεμελίωση αυτής περιστατικά.
497)
96/2013  
498)
97/2013 Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Απόφαση Ειρηνοδικείου. Λόγοι αναίρεσης απορρίπτονται ως απαράδεκτοι
499)
98/2013 Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. αναφέρεται – όπως και ο από τον αριθμό 1 του ίδιου άρθρου του Κ.Πολ.Δ. – στην παραβίαση κανόνων του ουσιαστικού δικαίου. Η συμπλήρωση των αποδείξεων με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης εναπόκειται στην κυριαρχική και μη ελεγχόμενη αναιρετικά κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η απόφαση δεν στερείται νόμιμης βάσης, όταν οι ελλείψεις στο αιτιολογικό αφορούν στην εκτίμηση των αποδείξεων (561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).
500)
99/2013 Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ., όταν, υπό την επίκληση των ευθείας παραβίασης διάταξης του ουσιαστικού δικαίου, πλήττεται η περί τα πράγματα ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας (άρθρο 561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) Περιστατικά..
501)
100/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας από την ενάγουσα και ήδη αναιρεσείουσα και διόρθωση της πρώτης εγγραφής στο Κτηματολόγιο. Η αγωγή απορρίφθηκε. Η έφεση απορρίφθηκε. Λόγοι αναίρεσης 1ος από 1΄ γ, 2ος από 1, 3ος από 1΄ γ.
502)
101/2013  
503)
102/2013 Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Ο σχετικός λόγος από το άριθ. 1 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ. βάσιμος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.
504)
103/2013 Λόγοι αναίρεσης από τον αριθμό 1 εδ. β΄ του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. για παράβαση διδαγμάτων κοινής πείρας – Λόγοι αναίρεσης από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.
Για την πληρότητα και το ορισμένο του λόγου αναίρεσης της παράβασης των διδαγμάτων κοινής πείρας, πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ποια συγκεκριμένα διδάγματα της κοινής πείρας παραβιάστηκαν, ο κανόνας δικαίου για την αληθινή έννοια του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα και σε τι συνίσταται η παραβίαση. Τα...
505)
104/2013 Ο καθορισμός της έκτασης ως αιγιαλού ή παλαιού αιγιαλού, όταν δημιουργείται νέος αιγιαλός δια προσχώσεως, ανήκει στην εκτίμηση του τακτικού δικαστή και όχι της διοίκησης. Ο παλαιός αιγιαλός εξακολουθεί και μετά την πρόσχωση να ανήκει στο δημόσιο, περιερχόμενος όμως εφεξής στην ιδιωτική περιουσία αυτού. Λόγος αναίρεσης από το αριθμό 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Για να μη στερείται από τη νόμιμη βάση της η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας, με την οποία γίνεται δεκτό ότι κάποια εδαφική έκταση αποτε...
506)
105/2013 Επί διαθηκών, εφόσον υπάρχει κενό ή αμφίβολο σημείο στη δήλωση βούλησης του διαθέτη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 173 ΑΚ, για την πλήρωση ή άρση, αντίστοιχα, του σημείου αυτού, αναζητείται η αληθινή βούληση του διαθέτη χωρίς προσήλωση στις λέξεις, με μοναδικό κριτήριο την υποκειμενική άποψη. Περιστατικά.
507)
106/2013 Δικαστική διανομή. Το δικαίωμα για λύση της κοινωνίας ανήκει στους συγκυρίους μεταξύ των οποίων είναι και ο ψιλός κύριος. Ο επικαρπωτής προσεπικαλείται Προσεπίκληση του επικαρπωτή δεν απαιτείται αν ασκεί από κοινού την αγωγή διανομής. Ο περιορισμός της επικαρπίας στο λαχόν επέρχεται αυτοδίκαια από το νόμο και δεν χρειάζεται σχετική διάταξη του δικαστηρίου. Αίτημα της αγωγής διανομής είναι η λύση της κοινωνίας και αν θα γίνει αυτή αυτούσιας ή με πώληση δια πλειστηριασμού ανήκει στις εξουσίες του ...
508)
107/2013  
509)
108/2013 Το άρθρο 280 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. εφαρμόζεται και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση. Αν κατά τη συζήτηση της αναίρεσης δεν εμφανισθεί αναιρεσίβλητος, δεν αρκεί για το νόμιμο της κλήτευσή του η προς αυτόν επίδοση μόνο της κλήσης προς συζήτηση, αλλ΄ απαιτείται να του επιδοθεί και αντίγραφο της αίτησης αναίρεσης.
510)
109/2013 Παραίτηση από την αίτηση αναίρεσης και με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούμενου. Μπορεί να γίνει και με εξώδικη δήλωση. Δεν είναι γίνει και με εξώδικη δήλωση. Δεν είναι αναγκαία η κλήτευση του αναιρεσιβλήτου. Θεωρεί ως μη ασκηθείσα την αίτηση αναίρεσης ως προς αυτόν. Απαράδεκτη η συζήτηση ως προς τους λοιπούς διαδίκους εφόσον δεν κλητεύθηκε ο άλλος αναιρεσίβλητος.
511)
110/2013  
512)
111/2013 Μη εμφάνιση διαδίκου. Αν η συζήτηση αναβληθεί ο γραμματέας οφείλει να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά της νέας δικασίμου. Δεν χρειάζεται νέα κλήση. Αν κατά την αρχική δικάσιμο ο απολειπόμενος, κατά την μετ΄ αναβολή συζήτηση διάδικος δεν επέσπευσε τη συζήτηση ή δεν εκλητευθεί ή δεν παραστάθηκε νόμιμα , η από το πινάκιο αναβολή και η εγγραφή της στο πινάκιο δεν ισχύει ως κλήτευση για την νέα δικάσιμο. Απαράδεκτη η συζήτηση.
513)
112/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας και διόρθωση της σχετικής εγγραφής στο κτηματολόγιο.
Λόγοι αναίρεσης: Από 1 και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. και από 10 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι.
514)
113/2013  
515)
141/2013  
516)
142/2013  
517)
143/2013  
518)
178/2013 Αγωγή αναγνωριστική πλαστότητας εγγράφων. Δεδικασμένο και έκταση αυτού. Κάλυψη των γνήσιων ενστάσεων, εκείνων δηλαδή που στηρίζονται αυτοτελές δικαίωμα, που μπορεί να ασκηθεί και με κύρια αγωγή, όπως η ένσταση πλαστότητας, που δεν έχει προταθεί, ενώ μπορούσε να προταθεί, εφόσον η παραδοχή της αγωγής αναγνώρισης της πλαστότητας θα οδηγούσε σε κατάλυση ή περιορισμό του δεδικασμένου. Η παράλειψη κατά την άποψη του αναιρεσείοντος εφαρμογής νομικών διατάξεων δεν συνιστά «πράγματα» ώστε να ιδρύεται η ...
519)
179/2013 Αποδεικτική δύναμη πραγ/κης δικαστικής και ιδιωτικής. Δεν ελέγχεται αναιρετικά με τη διάταξη του αρ. 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. γιατί οι διατάξεις των άρθρων 387 και 390 Κ.Πολ.Δ. είναι δικονομικού και όχι ουσιαστικού δικαίου, ούτε και με τη διάταξη του αρ. 12 γιατί δεν έχει ιδιαίτερη έναντι των λοιπών αποδεικτικών μέσων δύναμη. Δεν ανήκει η πραγ/νη στα έγγραφα και δεν πλήττεται με αρ. 20 περί παραμορφώσεως εγγράφου. Η αοριστία πρέπει να έχει προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας. Τα προκύπτοντα από...
520)
180/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας - αγωγή – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος – Απαιτείται να συντρέχουν επιπρόσθετα ειδικές συνθήκες και περιστάσεις. Δεν αποκλείεται η εφαρμογή και επί δικαιώματος που πηγάζει από διατάξεις δημοσίας τάξης, όπως του Αγροτικός Κώδικα. Ορισμένο αναγνωριστικής αγωγής. Η ποιοτική ή ποσοτική αοριστία από αριθμ. 8 ή 14. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης. Λόγοι από 8. Κεφάλαιο ως προς το οποίο δεν έχει μεταβιβαστεί η υπόθεση στο Εφετείο. Απορρίπτει αναίρεση.
521)
181/2013 Μη νόμιμη παράσταση ενός αναιρεσιβλήτου. Εφόσον έχει κλητευθεί, προχωρεί η συζήτηση. Δικαστικό ένσημο - συνέπειες μη καταβολής του. Δικονομικού Δικαίου οι διατάξεις του. Δεν ιδρύονται από την παράβαση των οικείων διατάξεων λόγοι από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔικ, γιατί αφορούν σε παραβάσεις διατάξεων δικονομικού και όχι ουσιαστικού δικαίου, ούτε από τον αριθμό 14 του ιδίου άρθρου, γιατί η διάταξη αυτή αφορά σε εκπτώσεις, κλπ, που αναφέρονται στον ΚΠολΔικ και όχι σε άλλους νόμους...
522)
182/2013  
523)
183/2013 Από την κατά την 30-12-1947 εισαγωγή στη Δωδεκάνησο του ΑΚ και του Εισαγωγικού του Νόμου, η δεκαπενταετής κτητική παραγραφή του άρθρου 63 του Κτηματολογικού Κανονισμού, διέπεται, όσον αφορά τις προϋποθέσεις έναρξης, διαδρομής και συμπλήρωσης αυτής, από τις αντίστοιχες διατάξεις του ΑΚ.
524)
184/2013 Αν τη συζήτηση της αναίρεσης επισπεύδει ο απολειπόμενος διάδικος, η τελευταία γίνεται σαν να ήταν παρόντα οι διάδικοι, εφόσον όμως ο δικηγόρος, που υπέγραψε την κλήση ήταν νόμιμα διορισμένος πληρεξούσιος αυτού, εάν δε τη συζήτηση επισπεύδει ο αντίδικος του απολειπόμενο διαδίκου, ο Άρειος Πάγος ερευνά αν ο τελευταίος έχει κλητεύσει νόμιμα και εμπρόθεσμα τον απολειπόμενο. Εάν δεν συντρέχει καμία από τις προϋποθέσεις αυτές, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκου...
525)
185/2013  
526)
186/2013 Λόγος αναίρεσης από αριθ. 16 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ., διότι το Εφετείο δεν δέχθηκε δεδικασμένο. Απορρίπτεται ως αβάσιμος.

527)
187/2013 Εικονική μπορεί να είναι η δήλωση και σε σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή για την ακυρότητα της σύμβασης προϋποτίθεται γνώση της εικονικότητας από τον αντισυμβαλλόμενο του δηλούντος, αν δε ο δηλών είναι άμεσος αντιπρόσωπος άλλου, εικονικά είναι η δήλωση βούλησης, η οποία σε γνώση του αντιπροσώπου και όχι του αντιπροσωπευόμενου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναγνώριση ακυρότητας ως σύμβασης (πώλησης). Κατάχρηση δικαιώματος. Περιστατικά.
528)
188/2013 Απόκτηση κυριότητας ακινήτου παραγώγως, ύστερα από συμφωνία και πρωτοτύπως με έκτακτη χρησικτησία. Λόγοι αναίρεσης από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Περιστατικά. Λόγοι αναίρεσης από τον αριθμό 11γ του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Οι γνωμοδοτήσεις του άρθρου 390 Κ.Πολ.Δ. δεν συνιστούν ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, αλλά έγγραφο, που υποβάλλεται στην ίδια ρύθμιση και εκτιμάται ελεύθερα.
529)
189/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση γιατί οι παριστάμενοι αναιρεσίβλητοι δεν αποδεικνύουν κλήτευση του απολιπομένου αναιρεσείοντος. Για την παράσταση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου πληρεξουσίου δικηγόρου απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα, που χορηγείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Tις κλητεύσεις επικαλούνται και αποδεικνύουν οι παριστάμενοι διάδικοι. Η εσφαλμένη αναγραφή κάποιου στοιχείου του διαδίκου δεν ασκεί επιρροή αν από το όλο περιεχόμενο του δικογράφου προκύπτε...
530)
190/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση γιατί οι παριστάμενοι αναιρεσίβλητοι δεν αποδεικνύουν κλήτευση του απολιπομένου αναιρεσείοντος. Για την παράσταση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου πληρεξουσίου δικηγόρου απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα, που χορηγείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά..Τις κλητεύσεις επικαλούνται και αποδεικνύουν οι παριστάμενοι διάδικοι.
531)
191/2013 Ερήμην νομίμως κλητευθέντων αναιρεσιβλήτων (αριθμ. 1 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.) Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Όταν η προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου, η πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε και οι περιστάσεις που μεσολάβησαν καθιστούν μη ανεκτή την μεταγενέστερη άσκηση του δικαιώματος. Απαιτείται να έχει δημιουργηθεί στον υπόχρεο η πεποίθηση ότι δικαίωμα δεν έχει ασκηθεί. Αιτιώδης σχέση με προηγούμενη συμπεριφορά δικαιούχου. Οι επαχθείς για τον υπόχρεο συνέπειες αντιμετωπίζονται σε συνάρτηση...
532)
192/2013 Η ανάκληση παραχωρητηρίου δεν συνιστά ατομική διοικητική πράξη, γιατί δεν αφορά σε άσκηση δημοσίας εξουσίας και δεν εκδίδεται εξουσιαστικώς, αλλά με κριτήρια διαχείρισης της περιουσίας του Δημοσίου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του διοικουμένου, που είναι προαπαιτούμενο εκδόσεως πράξεως της διοίκησης που αφορά σε άσκηση δημόσιας εξουσίας. Ελεύθερη εκποίηση δημοσίων κτημάτων, κατά το ΠΔ 11/12-11-1929 – άρθρ. 97 και 73 – κατάρτιση πωλήσεως με έκδοση παραχωρητηρίου. Εξαιρούντα...
533)
193/2013 Ελεύθερη εκποίηση δημόσιων κτημάτων, κατά το πδ 11/12.11.29 – άρθρ. 97 και 73 – κατάρτιση πωλήσεως με έκδοση παραχωρητηρίου. Εξαιρούνται κτήματα για εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού ή κρατικής ανάγκης, μετά από γνωμοδότηση Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 2 ΠΔ 1154/72. αριθμ. 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Η ένσταση 281 ΑΚ. πρέπει να προτείνεται στο δικαστήριο της ουσίας, ώστε να στοιχειοθετείται η παραβίαση αριθμού 8, όταν αποδίδεται παραβίαση για μη απόφανση σε ισχυρισμό. Η ανάκληση παραχωρητηρίου δεν συνιστά ...
534)
194/2013 Λόγοι αναίρεσης από 1 και 19, από 10, 20, 11γ και 8β του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Απορρίπτονται.
535)
195/2013 Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβασή της και σε περίπτωση έλλειψης πληρεξουσιότητας στο πρόσωπο του δικηγόρου, ο διάδικος για τον οποίο παρίσταται δικάζεται ερήμην.
536)
196/2013 Την επανάληψη της δίκης μπορεί να επισπεύσει και ο αντίδικος του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος διακοπής, ακόμη και πριν από τη γνωστοποίηση του λόγου διακοπής, όταν έλαβε γνώση του λόγου διακοπής, όταν έλαβε γνώση του λόγου διακοπής με οποιοδήποτε τρόπο, θεωρώντας ότι η διακοπή ήδη επήλθε, τηρώντας τη διαδικασία που διαγράφεται από το άρθρο 291 Κ.Πολ.Δ. Έναρξη της προθεσμίας αποποίησης του άρθρου 1847 ΑΚ είναι η γνώση της επαγωγής και του λόγου αυτής, δηλαδή των περιστατικών το...
537)
197/2013 Αιτιολογία δικαστικής απόφασης. Ελλείψεις αναγόμενες μόνο στην ανάλυση και στάθμιση των αποδεικτικών μέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσματος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. Δηλαδή, μόνο τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Δεν στοιχειοθετείται ο εκ του άρθρου 559 αρ. 11γ Κ.Πολ.Δ. λόγος αναιρεσεως, αφού από τη ρητή αναφορά στη λήψη ...
538)
198/2013  
539)
199/2013  
540)
220/2013  
541)
298/2013 Αξίωση του κληρονόμου για εγχείρηση καταλόγου με τα στοιχεία της κληρονομίας και για παροχή πληροφοριών για την κατάσταση της κληρονομίας και την τύχη των αντικειμένων της (ΑΚ 904, 1880). Παρεπόμενες αξιώσεις που συνοδεύουν την περί κλήρου αγωγή, ως κύρια αξίωση. Πώς ασκούνται. Υπόχρεοι για την παροχή και συνέπειες μη ή πλημμελούς εκπληρώσεως. Λόγοι αναιρέσεως από τους αριθμ. 1, 11γ και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. αβάσιμοι. Λόγοι αναιρέσεως κατά αιτιολογίας που δεν στηρίζει το διατακτικό της από...
542)
299/2013  
543)
301/2013  
544)
302/2013 Προϋποθέσεις νόμιμης επίκληση αποδεικτικών μέσων στο Εφετείο που είχαν προσκομισθεί και στο Πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Αναιρετικός λόγος από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. β΄ του Κ.Πολ.Δ. Πότε ιδρύεται. Αναιρεί Εφ. Αθ. 4543/2007. Παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο.
545)
303/2013 Πότε μπορεί να διαταχθεί αυτούσια διανομή κοινού ακινήτου με σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών. Λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. αβάσιμος. Λόγοι αναιρέσεως από τον αρ. 19 του ιδίου άρθρου. Προϋποθέτει κατ΄ ουσίαν έρευνα του ισχυρισμού. Αλλιώς, απαράδεκτος. Επικυρώνει Εφ.Αθ. 5250/2009.

546)
304/2013  
547)
305/2013 Αναίρεση – Λόγος εκ του άρθρου 559 αρ. 11γ Κ.Πολ.Δ. Πότε ορισμένοι οι εκ του άρθρου 559 αρ. 13 και 559 αρ. 19 Κ.Πολ.Δ. λόγοι αναίρεσης. Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 16 Κ.Πολ.Δ. λόγος αναίρεσης πότε και πώς προτείνεται.
548)
306/2013  
549)
307/2013  
550)
308/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση αίτησης αναίρεσης ερήμην αναιρεσειόντων
551)
309/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση αίτησης αναίρεσης
552)
310/2013 Συζήτηση αναίρεσης ερήμην αναιρεσείουσας. Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτη η συζήτηση
553)
311/2013 Λόγοι αναίρεσης εκ του άρθρου από το άρθρο 559 αριθ. 19 Κ.Πολ.Δ. και 559 αριθ. 11γ Κ.Πολ.Δ.
554)
312/2013  
555)
338/2013  
556)
339/2013  
557)
340/2013  
558)
391/2013 Υιοθεσία ανηλίκου πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 2447/1996.Προϋποθέσεις απαιτήσεως κληρονομικού δικαιώματος (εξ αδιαθέτου) έναντι του θετού γονέα και των συγγενών του. Μεταβατικές διατάξεις. Κληρονομικό δικαίωμα της αναιρεσείουσας – υιοθετημένης προ του ν. 2447/1996 στην κληρονομία φυσικού αδελφού της που απεβίωσε υπό την ισχύ του νόμου αυτού. Αναιρετικός λόγος από το από το άρθρο 560 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., βάσιμος. Αναιρεί 421/2010 απόφαση Πολ.Πρ.Αθ., παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο.
559)
392/2013  
560)
393/2013 Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη. Επίσπευση συζήτησης από κοινού πλειόνων αναιρεσειόντων. Έλλειψη πληρεξουσιότητας δικηγόρου για κάποιούς από αυτούς που ερημοδικούν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, τόσον για την επίσπευση της συζήτησης, όσον και για την εκπροσώπησή τους στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση αυτής στην αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο. Αναβολή και εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο. Αν οι απολειπόμενοι κατά τη μετ΄ αναβολή συζήτηση αναιρεσείοντες δεν έχουν κλητευθεί από τους αναιρεσεβλήτους ή του...
561)
394/2013 Βασικό στοιχείο της χρησικτησίας τακτικής και έκτακτης, και την εντεύθεν κτήσεως κυριότητας με τον (πρώτο τύπο) αυτόν τρόπο είναι η νομή του πράγματος. Χωρίς τη νομή δεν είναι νοητή η χρησικτησία. Αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αριθ. 8 και 19 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ. Πατρών 791/2010).
562)
395/2013 Η εκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας αποδεικτικών μέσων, ως αναγόμενη σε εκτίμηση πραγμάτων, δεν ελέγχεται αναιρετικώς. Απαράδεκτοι λόγοι αναιρέσεως από τους αριθμούς 12, 19 και 20 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει Εφ. Κρήτης 211/2011).

563)
396/2013 Αναίρεση, λόγοι αυτής από το άρθρο 559 αρ. 1, 19, 11γ και 20 του Κ.Πολ.Δ. απορρίπτονται.
564)
397/2013 Απόφαση προσβλητή με αναίρεση. Όταν εκδόθηκε κατ΄ αντιμωλία η πρωτόδικη απόφαση και προσβλήθηκε με έφεση, η οποία έγινε τυπικά δεκτή, σε αναίρεση υπόκειται η απόφαση του Εφετείου. Απαράδεκτοι οι πρόσθετοι λόγοι αν δεν επιδοθούν τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο για τη συζήτηση της αναίρεσης στον αναιρεσίβλητο. Δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. κατά αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδόθηκαν σε εφέσεις κατά αποφάσεων των Ειρηνοδικε...
565)
398/2013 Λόγοι αναιρέσεως κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου. Αναφέρονται περιοριστικώς στο άρθρο 560 του Κ.Πολ.Δ.. Όχι λόγος αναιρέσεως αντίστοιχος του άρθρου 559 αρ. 8 Πολ.Δ. Η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου είναι ανέλεγκτη κατά το άρθρο 561 § 1 του Κ.Πολ.Δ. που αναφέρονται στις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων (Επικυρώνει Πολ.Πρ.Αγρ 25/2011).

566)
399/2013  
567)
400/2013 Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης για παραβίαση δικονομικών διατάξεων.
568)
401/2013 Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 10 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχεται πράγματα, δηλαδή αυτοτελείς πραγματικούς ισχυρισμούς, που τείνουν σε θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώματος που ασκείται με την αγωγή, ένταση ή αντέσταση, χωρίς να έχει προσκομιστεί καμία απόδειξη γι΄αυτά – πράγματα-. Ο συγκοινωνός λογίζεται νεμόμενος το κοινό πράγμα επ΄ ονόματι και των λοιπών, κατά των οποίων δεν μπορεί να αντιτάξει αποσβεστική προθεσμία ή χρησικτησία, πριν ...
569)
402/2013  
570)
403/2013 Κατάχρηση δικαιώματος. Έννοια άρθρου 281 ΑΚ. Περιστατικά. Λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δ. Περιστατικά
571)
404/2013 Απόφαση Ειρηνοδικείου. Αγωγή διεκδικητική ακινήτου των αναιρεσιβλήτων η οποία έγινε δεκτή τελεσίδικα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο.
Λόγοι αναίρεσης:
1ος από 560 αριθ. 1 αόριστος
2ος από 560 αριθ. 1 αλυσιτελής
3ος από 560 αριθ. 1 απαράδεκτος (561 §1 Κ.Πολ.Δ.)
4ος από 560 αριθ. 1 παραβίαση ερμηνευτικών κανόνων (αρθρ. 173 και 200 ΑΚ) αόριστος
572)
405/2013 Η παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης που γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο χωρίς να αποδεικνύεται με την προσκομιδή συμβολαιογραφικού εγγράφου η χορήγηση στον ως άνω δικηγόρο πληρεξουσιότητας από τον αναιρεσείοντα, δεν επιφέρει την έννομη συνέπεια της κατάργησης της δίκης.
573)
406/2013 Πότε η αναβολή της συζήτησης και η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο της μετ’ αναβολή συζήτησης ισχύει ως κλήτευση των διαδίκων. Πρέπει να αποδεικνύεται η επίδοση της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης στους απολειπόμενους αναιρεσιβλήτους. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της υπόθεσης.
574)
407/2013  
575)
408/2013 Αναγνωριστική αγωγή από το άρθρο 281 ΑΚ. Αγροτικός κλήρος. Όχι χρησικτησία σε τμήμα αυτού. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος.
576)
409/2013 Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 8 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. δεν ιδρύεται αν ο ισχυρισμός λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, γεγονός που συμβαίνει και όταν η απόφαση περιέχει παραδοχές αντίθετες με τον ισχυρισμό. Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 10 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται ως αληθινά γεγονότα, που ασκούν ουσιώδη επίδραση, χωρίς να εκθέτει ούτε γενικώς από ποια αποδεικτικά μέσα άντλησε την απόδειξη. Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 1...
577)
410/2013 Κοινόχρηστα πράγματα. Αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα. Πώς αποκτάται η ιδιότητα μια οδού ως κοινόχρηστης. Απαιτούμενα για να κριθεί ως νόμιμος και οριστικός ο αγώγιμος ισχυρισμός για την αναγνωριστική οδού ως κοινόχρηστης. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Απορρίπτει αναίρεση κατά της 2694/2009 απόφασης Εφετείου Αθηνών.
578)
411/2013 Ως ακίνητο στερούμενο της αναγκαία δίοδο προς την οδό θεωρείται εκείνο που στερείται κάθε επικοινωνία με δημόσια, δημοτική ή κοινοτική οδό, αναγκαία για την εκμετάλλευση ή χρησιμοποίησή του, σύμφωνα με τον προορισμό του, καθώς και εκείνο που έχει μεν δίοδο, πλην όμως αυτή εξυπηρετεί ατελώς τις ανάγκες του, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ακίνητο αστικό ή αγροτικό, οικοδομημένο εν μέρει ή ασκεπή χώρο, εντός ή εκτός σχεδίου. Λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Περιστατικά. Αόριστος ο...
579)
412/2013 Ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη είναι όσοι κατά το χρόνο της σύνταξης της διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πράξεων τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής τους. Λόγος αναίρεσης από τον από τον αριθμό 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Περιστατικά. Λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 8 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Ο ισχυρισμός, ότι η διαθέτης κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης «είχε ικανότητα και βούληση και γνώση των δικαιοπρακτικών πράξεων που μετήλθε» δε...
580)
413/2013  
581)
414/2013  
582)
415/2013  
583)
445/2013  
584)
480/2013 Μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να περιέχει για το ορισμένο της τι περί διαρρήξεως αγωγή περιλαμβάνεται και το ποσό των απαίτησης και η αξία του περιουσιακού στοιχείου που απαλλοτριώθηκε κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής. Για να είναι ορισμένος ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 11 περ. γ΄ άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. πρέπει να εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικά μέσα που δεν έλαβε υπόψη το δικαστήριο της ουσίας και να μνημονεύονται, επίσης, στο ίδιο ότι έγινε σαφές και ορισμένη επίκληση των αποδε...
585)
481/2013 Αναγνωριστική κυριότητας. Αόριστος ο λόγος από τον αρ. 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Απαράδεκτες οι αιτιάσεις από τον αρ. 19 του ίδιου άρθρου γιατί αφορούν σε αξιολόγηση αποδεικτικού μέσου σε εκτίμηση αποδείξεων και σε επιχειρήματα του δικαστηρίου. Ανέλεγκτη η κρίση περί διεξαγωγής πραγ/νης εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 368 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. 559 αρ. 11γ. Έγγραφα του αντιδίκου, εφόσον έχουν γίνει κοινά αποδεικτικά μέσα νόμιμα τα επικαλείται ο αναιρεσείων, εφόσον αναφέρθηκε στο περιεχόμενό τους για α...
586)
482/2013 Άκυρη η μεταβίβαση από τον ενάγοντα οικοδομικό συνεταιρισμό προς τον εναγόμενο Δήμο ποσοστό 5% της οικοδομικής επιφάνειας που επιβάλλεται από το άρθρο 18 § 2 ΠΑ 93/1987. Αντισυνταγματική η διάταξη αυτή ως αντικειμένη στα άρθρα 17 § 2 και 24 §3 του Συντάγματος. Λόγοι αναίρεσης της τον άριθ. 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Βάσιμος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση (1015/2009 Εφετείου Θεσσαλονίκης).
587)
483/2013 559 αρ. 11 οι γνωμοδοτήσεις προσωπικού με ειδικές γνώσεις. (390 Κ.Πολ.Δ. ) είναι έγγραφα με ειδική ρύθμιση 559 αριθ. 19. Έλλειψη νομικής βάσης. Αφορά σε αυτοτελείς ισχυρισμούς. Τα επιχειρήματα δεν συνιστούν αιτιολογίες. Η στάθμιση των αποδείξεων και η αξιολόγησή τους δεν συνιστά αιτιολογία. Μόνο τι αποδείχθηκε ή τι δεν αποδείχθηκε πρέπει να εκτίθεται στην απόφαση και όχι γιατί αποδείχθηκε. Οι διατάξεις των άρθρων 387 και 390 Κ.Πολ.Δ., ως δικονομικές δεν επιδέχονται μομφή από τη διάταξη του αρ. 1...
588)
484/2013 Ιδιόγραφη διαθήκη. Απώλεια αυτής. Απόδειξη του περιεχομένου της και της ύπαρξης της και με μάρτυρες. Λόγοι αναίρεσης: από 1 και 19, 12, 11γ και 11α απορρίπτονται ως αβάσιμοι.
589)
485/2013 Αφιερωμένη περιουσία σε εκκλησιαστικά καθιδρύματα μη Μουσουλμανικών θρησκειών. Η διοίκησή της ρυθμιζόταν από την αφιερωτήρια πράξη ή από τη συνήθεια που από παλιά κρατούσε και δεν την είχε εκείνος στο όνομα του οποίου είχε γίνει (εικονικά) η σχετική διακαιοπραξία. Η πραγματική αυτή κατάσταση στις Νέες Χώρες αντιμετωπίσθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 147/1914 «περί της εν τους προσαρτωμέναις χώραις εφαρμοστέας νομοθεσίας». Περιεχόμενο και έννοια της ρύθμισης αυτής. Πότε ο λόγος αναίρεσης από το ...
590)
486/2013 Έκτακτη και τακτική χρησικτησία στη Δωδεκάνησο μετά την προσάρτηση της στην Ελλάδα. Αναγνωριστική αγωγή με τακτική χρησικτησία. Διεκδικητική αγωγή. Ένσταση ιδίας κυριότητας 281. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Μη νόμιμη γιατί δεν αρκούν τα επικαλούμενα περιστατικά.. Λόγοι αναιρετικοί από τους αριθμούς 1 και 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Προϋποθέσεις βασιμότητας των λόγων αυτών.
591)
487/2013 Αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα ως προς κοινόχρηστο. Απαράδεκτη η αναίρεση που ασκήθηκε από διάδικο που είχε αποβιώσει κατά το χρόνο της άσκησης της. Λόγοι αναίρεσης: από 19, 12, 10 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. απορρίπτονται ως αβάσιμοι.
592)
488/2013 Αναβολή συζήτησης και η αναγραφή στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Άσκηση αναίρεσης κατά αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου, που δίκασε ως Εφετείο. Λόγοι αναίρεσης από 560 αριθμ. 1 - Απορρίπτει.
593)
489/2013 Προϋποθέσεις απόκτησης κυριότητας ακινήτου παραγώγως και πρωτοτύπως (τακτική ή έκτακτη χρησικτησία). Πότε αποκτάται η κυριότητα ακινήτου πρωτοτύπως, κατ΄ άρθρο 12 του ν. 1337/1983 για επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων και οικιστική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 49 παρ. 2 και 3 του ν. 947/1979 περί οικιστικών περιοχών. Οι γνωμοδοτήσεις του άρθρου 390 Κ.Πολ.Δ., εφόσον συντάχθηκαν κατά τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν συνιστούν ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, αλλά έγγραφο, που υποβάλλεται σ...
594)
490/2013 Η αναίρεση ασκήθηκε εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την οριζόμενη στο άρθρο 564 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. 30 ημέρες, από της επιδόσεως της προσβαλλόμενης απόφασης, προθεσμία, για τη διαμένουσα στην Ελλάδα αναιρεσείουσα και ως εκ τούτου, λόγω εκπτώσεως από του οικείου δικαιώματος (Κ.Πολ.Δ. 151) η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κατ΄ αποδοχή οικείου ισχυρισμού των αναιρεσιβλήτων, αλλά και αυτεπαγγέλτως, κατ΄ άρθρο 577 παρ.1 και 2 Κ.Πολ.Δ.
595)
491/2013 Λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 Κ.Πολ.Δ. για παραβίαση ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Πότε είναι βάσιμος ο αναιρετικός λόγος. Περιστατικά.
596)
492/2013 Αγωγή αποβολής από τη νομή παρέχεται στο νομέα που αποβλήθηκε παράνομα από τη νομή του και αξιώνει την απόδοσή της απ΄ αυτόν που νέμεται επιλήψιμα απέναντι του. Περιστατικά. Πότε ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. είναι ορισμένος. Ο ίδιος λόγος είναι απαράδεκτος, όταν στην πραγματικότητα πλήττεται με αυτόν η προσβαλλόμενη απόφαση κατά την εκτίμηση των αποδείξεων. Λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 8 Κ.Πολ.Δ. «Πράγματα» κατά την έννοια της διάταξης αυτής δεν αποτελούν τα αποδει...
597)
493/2013  
598)
494/2013  
599)
495/2013 Ερμηνεία δικαιοπραξιών κατά 173 και 200 ΑΚ. Ανέλεγκτη η κρίση περί ασαφούς περιεχομένου της δικαιοπραξίας. Επάλληλες αιτιολογίες προς στήριξη αποδεικτικού πορίσματος. Παραμόρφωση εγγράφου. Όταν αφορά σε διαγνωστικό λάθος και όχι όταν αφορά στην εκτίμηση του εγγράφου. Πρέπει να έχει γίνει επίκληση στο Εφετείο και να προσκομίζεται στον Άρειο Πάγο 559 αρ. 11γ Κ.Πολ.Δ. Δεν απαιτείται ειδική μνεία και χωριστή αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά μέσα, αλλά αρκεί γενική μνεία την κατ΄ είδος αποδεικτι...
600)
496/2013 Αποδοχή κληρονομίας που, συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποιήσεως. Μπορεί να προσβληθεί από τον κληρονόμο λόγω ουσιώδους πλάνης. Τέτοια πλάνη μπορεί να οφείλεται και σε άγνοια ή εσφαλμένη γνώση των σχετικών με την αποδοχή νομικών διατάξεων. Αναίρεση. Πότε δεν ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 19 του Κ.Πολ.Δ. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως κατά το άρθρο 562 § 2 γ΄ του Κ.Πολ.Δ.(Επικυρώνει Εφ. Λαμ. 15/2008)
601)
497/2013 Αναίρεση. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 20 του Κ.Πολ.Δ. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 11γ΄ του ιδίου άρθρου όταν από την αναιρεσιβαλλόμενη προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα που είχαν προσκομίσει και επικαλεστεί οι διάδικοι. Αοριστία λόγου από το άρθρο 559 αρ. 8 και 11γ΄ του Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει Εφ. Πειρ. 814/2009)
602)
498/2013  
603)
499/2013 Δουλεία διόδου. Λόγοι αναίρεσης κατ΄ αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου που δίκασε ως Εφετείο σε απόφαση Ειρηνοδικείου. Λόγοι από 560 αρ.1. Απορρίπτονται
604)
500/2013 Παράγωγος τρόπος κυριότητας ακινήτου: πρέπει ο μεταβιβάσας να είναι κύριος. Απορρίπτει λόγο από 559 αρ. 1. Απορρίπτονται λόγοι αναίρεσης από 559 αρ. 20 και 12.
605)
501/2013 Λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 14 και 19 ΚΠολΔ. Κτήση κυριότητας επί ακινήτου του Δημοσίου με έκτακτη χρησικτησίας κατά το ΒΡΔ.
606)
502/2013 Ειδική διαδοχή στη νομή. Προϋποθέσεις κτήσεις κυριότητας με έκτακτη χρησικτησίας. Απορρίπτονται λόγοι από 1 και 19. Απορρίπτεται λόγος από 11 γ' - υπάρχει βεβαίωση ότι ελήφθησαν όλα τα έγγραφα. Απορρίπτονται λόγοι από 13, 10, 12.
607)
503/2013 Δεκτός ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 11γ' ΚΠολΔ.
608)
504/2013 Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου επί πραγματικών γεγονότων (ΚΠολΔ 561 παρ. 1). Παραδοχή Εφετείου ότι αποδείχθηκε αγωγικός ισχυρισμός, τον οποίο δέχθηκε. Δεν συνιστά από μόνη της παραβίαση του εφαρμοσθέντος κανόνας δικαίου. Δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από τους αριθμ. 10, 12 ή 19 του άρθρ. 559 ΚΠολΔ όταν το δικαστήριο δεν εξειδικεύει τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αποδεικνύεται ο ισχυρισμός. Επικυρώνει Εφ.Πειρ. 365/2010.
609)
505/2013 Έννομο συμφέρον για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως. Μπορεί να έχει και ο διάδικος που νίκησε, όπως όταν στην απόφαση περιέχονται αιτιολογίες βλαπτικέ3ς για τον νικήσαντα που δημιουργούν δεδικασμένο. Η αναίρεση απευθύνεται κατά κανόνα εναντίον εκείνων που ήταν αντίθετοι του αναιρεσείοντος στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλομένη. Ο αναιρετικός λόγος του άρθρ. 559 αρ. 11 ΚΠολΔ ιδρύεται και όταν το Εφετείο έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που προσκομίστηκαν μη νομίμως απαραδέκτως) στο...
610)
506/2013 Έννομο συμφέρον, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως αναιρέσεως. Προκύπτει κυρίως από τη βλάβη που υφίσταται ο διάδικος ο οποίος επιδιώκει τον έλεγχο της αποφάσεως εν σχέσει με τον αντίδικό του, η ύπαρξη δε τέτοιας βλάβης κρίνεται από το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, ως άμεση συνέπεια της αποφάσεως λόγω δυσμενών αιτιολογιών. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη ελλείψη εννόμου συμφέροντος του αναιρεσείοντος].
611)
507/2013 Μεταβίβαση διαιρετέου τμήματος από συγκύριο ακινήτου. Ακυρότητα τέτοιας μεταβίβασης. Λόγοι αναίρεσης: από 1 και δε του άρθρου 559 ΚΠολΔ απορρίπτονται ως αβάσιμοι.
612)
508/2013 Αγωγή αναγνώρισης οδού η κοινόχρηστης. Έννομο Συμφέρον. Λόγος από 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ γίνεται δεκτός και ως βάσιμος.
613)
515/2013  
614)
516/2013 Αόριστος ο εκ του αριθμού 8 άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης.
615)
517/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας, τρόπος κτήσης κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Λόγοι αναίρεσης από αριθ. 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ.
616)
518/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.
617)
519/2013 Διεκδικητική αγωγή. Λόγοι αναίρεσης από 12, 1β, 13, 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ.
618)
531/2013  
619)
532/2013  
620)
567/2013 Άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ. Ζητήματα κατά τη διάταξη θεωρούνται οι ισχυρισμοί με αυτοτελή ύπαρξη τα επιχειρήματα των διαδίκων δεν συνιστούν « αιτιολογία» της απόφασης. Δεν συνιστούν «ανεπαρκείς» αιτιολογίες οι ελλείψεις που ανάγονται στην ανάλυση και στάθμιση των αποδεικτικών μέσων. Διδάγματα κοινής πείρας. Μόνο για ερμηνεία κανόνων δικαίου ή για την υπαγωγή σ’ αυτούς πραγματικών περιστατικών. Απαράδεκτος ο λόγος που αιτιάται τη μη χρησιμοποίησή τους για τη διαπίστωση πραγματικών περιστατικών. Οι έν...
621)
568/2013 Αναίρεση ασκείται κατά της δευτεροβάθμιας απόφασης, που είτε εξαφανίζει την πρωτόδικη, είτε την ενσωματώνει. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά της πρωτόδικης. Απόκτηση Νομής σε παραμεθόριο περιοχή. Δεν επάγεται έννομες χωρίς την άδεια του άρθρου 26 του ν. 1892/1990. Ανάλυση διατάξεων για απόκτηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε παραμεθόρια ακίνητα. Η άδεια του άρθρου 26 του ν. 1892/90 ως διοικητική πράξη δεν έχει αναδρομική δύναμη. Με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 1940/85 η ενίοτε απόλυτη ακυρότητα των μεταβιβά...
622)
569/2013 Η αναίρεση δεν απευθύνεται κατά του προσθέτως παρεμβαίνοντος γιατί αυτός δεν είναι κύριος διάδικος, η δε τυχόν κατ’ αυτού απεύθυνση της αναίρεσης δεν δημιουργεί απαράδεκτο και εκτιμάται ως κλήση για τη συζήτηση της αναίρεσης. Η μη κλήση κατά τη συζήτησης της αναίρεσης. Η μη κλήση κατά τη συζήτηση της αναίρεσης του προσθέτως παρεμβούντος, καθιστά αυτή (συζήτηση) απαράδεκτη. Ερμηνεία διαθήκης γίνεται κατά τα άρθρα 1781 και 173 ΑΚ και αναζητείται, χωρίς προσήλωση στις λέξεις η υποκειμενική άποψη το...
623)
570/2013 Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 1, 10 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, αβάσιμοι Επικυρώνει Εφ.Πατρών 47/2010.
624)
571/2013 Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 1,8,11 περ. γ', 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, αβάσιμοι. Επικυρώνει Εφ.Κρ. 343/2010.
625)
608/2013  
626)
609/2013 Για το παραδεκτό ασκήσεως των προσθέτων λόγων απαιτείται επίδοση. Ως ημέρα συντηρήσεως για την παραδεκτή άσκηση των προσθέτων λόγων θεωρείται η αρχικά ορισθείσα και όχι η μετ’ αναβολή. Η μη προσκομιδή εγγράφων, κατά 570 ΚΠολΔικ 20 ημέρες πριν της συζήτηση δεν τίθεται επί ποινή απαραδέκτου, απαιτείται επίκληση και απόδειξη δικονομικής βλάβης του αντιδίκου. Διεκδικητική κυριότητος πρόσθετη παρέμβαση εκμισθωτή αληθούς κυρίου 559 αρ. 1, 11γ' και β' εδ. Β άρθρου 559 ΚΠολΔικ.
627)
610/2013 Η απόφαση, επί αναγνωριστικής της κυριότητας ακίνητης αγωγής, με την οποία αναγνωρίζεται ότι ο ενάγων έγινε κύριος του επίδικου ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, στερείται νόμιμης βάσης εάν δεν αναφέρονται στο αιτιολογικό της συγκεκριμένες πράξεις νομής αυτού ή του αντιπροσώπου του. Άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ.
628)
611/2013 Λόγος από 8 περ. β' άρθρου 559 ΚΠολΔ. Απορρίπτεται ως αλυσιτελείς .Λόγος από αριθμό 14. Απορρίπτει ο λόγος από 1 για παραβίαση δικονομικών διατάξεων απορρίπτεται ως απαράδεκτος.
629)
612/2013 Για το παραδεκτό της συζήτησης αιτήσεως αναιρέσεως όταν απουσιάζει ένας από τους (αναγκαίους) ομοδίκους-αναιρεσιβλήτους που επισπεύδουν τη συζήτηση πρέπει να αποδεικνύεται ότι α) ο απουσιάζων αναιρεσίβλητος είχε δώσει και αυτός πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο που επισπεύδει τη συζήτηση για λογαριασμό των αναιρεσιβλήτων, ή ότι β) ο απουσιάζων αναιρεσίβλητος έχει κλητευθεί στη συζήτηση και (ότι) έχει επιδοθεί σ’ αυτόν και αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως. Αλλιώς η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη και...
630)
613/2013 Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση διότι ο απολειπόμενος μοναδικός αναιρεσίβλητος δεν κλητεύθηκε και γενικά δεν μπορεί να διαπιστωθεί ποιος επισπεύδει τη συζήτηση.
631)
614/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου. Αληθινή έννοια των όρων κατάληψη των α.ν. 2003/1939 και 1731/1939. Λόγος από αριθμ. 19. Αβάσιμος. Λόγος από 8 περ. β' Απαράδεκτος Δεν είναι αυτοτελής ισχυρισμός, αλλά άρνηση της αγωγής. Λόγος από 11 περ. γ' Αβάσιμος.
632)
615/2013 Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή. Ο λόγος από 14 λόγω αοριστίας πρέπει να περιλαμβάνεται στο αναιρετήριο ότι είχε προταθεί στο Εφετείο. Κτήση κυριότητας με παράγωγο και πρωτότυπο τρόπο. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης από 1 και 19. Διδάγματα κοινής πείρας. Απαράδεκτος ο λόγος από αριθμ.1 εδ. β' - Απορρίπτει λόγο από 11β' . Επίσης απορρίπτει λόγους από 10, 20 και 13.
633)
616/2013 Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Δεν ιδρύεται λόγος αναίρεσης από τον αριθμ. 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. για παραβίαση δικονομικού δικαίου διατάξεις Λόγοι από αριθμ. 1 και 19 άρθ. 559 Κ.Πολ.Δ. Απορρίπτει. Λόγος από 11 περ. γ'. Απορρίπτει. Λόγος από αριθμό 12. Απορρίπτει.
634)
617/2013  
635)
618/2013 O νομέας πράγματας κατά ιδανικό μέρος (συνομέας) επί εικοσαετία γίνεται συγκύριος του πράγματος κατά το ποσοστό της συννομής. Συνυπολογισμός χρόνου χρησικτησίας δικαιοπαρόχου. Περιουσιακό στοιχείο που δεν ανήκει στον κληρονομούμενο κατά το θάνατο του τελευταίου δεν περιέχεται στους κληρονόμους του. Αβάσιμος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νομικής βάσης της απόφασης εξαιτίας ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών. Πότε. (Επικυρώνει ΤρΕφΑΚρ 42/2012).
636)
619/2013 Ο λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. δυνατόν να φέρεται ότι πλήττει την προσβαλλόμενη απόφαση γιατί παραβίασε κανόνα δικαίου αλλά στην πραγματικότητα να πλήττει την απόφαση κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, οπότε είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος.
637)
620/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, όταν ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος δεν αποδεικνύει την πληρεξουσιότητά του, ως προς όλους τους διαδίκους.
638)
621/2013  
639)
622/2013 Άσκηση δεύτερης αναίρεσης μετά από παραίτηση από το δικόγραφο της πράξης.
640)
623/2013 Η κυριότητα επί των πάσης φύσεως διαχωρισμάτων συνεχόμενων ακινήτων ανήκει στον κύριο του εδάφους.
641)
624/2013  
642)
625/2013 Για το παραδεκτό του λόγου αναίρεσης, κατά την έννοια του άρθρου 562 παρ.2 Κ.Πολ.Δ., πρέπει ο ισχυρισμός επί του οποίου στηρίζεται να είχε προταθεί νόμιμα ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και να γίνεται στο ακροατήριο επίκληση της πρότασης αυτής. Ο λόγος από τον αριθμό 11 παρά του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ., κατά το άρθρο 562 παρ. 3 ίδιου Κώδικα, δεν ιδρύεται, αν το αποδεικτικό μέσο το έχει επικαλεστεί και το έχει προσκομίσει ο ίδιος ο αναιρεσείων.
643)
626/2013 Προϋποθέσεις τακτικής χρησικτησίας
644)
627/2013  
645)
690/2013 Λόγος από 1 και 19. Απορρίπτονται. Ορθά ερμηνεύτηκαν και εφαρμόστηκαν οι επικαλούμενες διατάξεις και δεν στερείται νόμιμης βάσης. Λόγος από 8 περ. α΄ και β΄ Απορρίπτει. Λόγος από 20 – Απορρίπτει ως απαράδεκτος. Λόγος από 11 περ.γ – Απορρίπτει ως αβάσιμος
646)
691/2013 Λόγος από 19 – Απορρίπτεται ως αόριστος αφού δεν αναφέρει τις ουσιαστικές παραδοχές του Εφετείου υπό τις οποίες συντελέστηκε η παραβίαση της ουσιαστικής διατάξεως. Ούτε αναφέρεται το κρίσιμο ζήτημα, η επιρροή που ασκεί και οι αιτιολογίες που λείπουν, ούτε σε τι συνίστανται ή αντιφατικότητα. Λόγος από 8β – Απορρίπτει αφού το Εφετείο έλαβε υπόψη τους ισχυρισμούς.
647)
692/2013  
648)
734/2013  
649)
735/2013 Αναίρεση: άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Η αυτούσια διανομή διατηρητέου ακινήτου με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας δεν είναι εφικτή, διότι η αυτούσια διανομή του δεν συμβιβάζεται με τη φύση και το σκοπό του. Μοναδικός τρόπος διανομής του επί κοίνω διατηρητέου ακινήτου είναι η πώλησή του με πλειστηριασμό.
650)
736/2013  
651)
737/2013 Απόκτηση κυριότητας βάσει του άρθρου 12 του ν. 1337/83 για την επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π: Λύση υπηρεσιακής σχέσεως δικαστή. Αυτό πότε επέρχεται. Αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 1, 2, 11 και 19 του ΚΠολΔ, αβάσιμοι. Επικυρώνει Εφ.Θεσσ. 1058/2011.
652)
738/2013 Έννοια λόγων εφέσεως. Στοιχεία για να είναι ορισμένοι. Λόγος εφέσεως για κακή εκτίμηση των αποδείξεων. Αρκεί να προβάλλεται ότι εξαιτίας του σφάλματος αυτού το δικαστήριο του πρώτου βαθμού κατέληξε σε εσφαλμένο πόρισμα και διατακτικό. Η Γραμματεία του Πρωτοδικείου είναι ενιαία και δεν είναι απαράδεκτη η έφεση που κατατίθεται στον γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου αντί του Πολυμελούς αντί του Πολυμελούς που εξέδωσε την απόφαση και αντιστρόφως. Λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ...
653)
739/2013  
654)
740/2013 Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας με σύμβαση. Υπόκειται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και σε μεταγραφή, χωρίς να απαιτείται πάντως η χρήση πανηγυρικών εκφράσεων. Δημιουργείται και αυτομάτως, όταν ο ιδιοκτήτης ολόκληρης οικίας εκποιεί ορόφους ή διαμερίσματα, οπότε και δεν απαιτείται ιδιαίτερη (διπλή) μεταγραφή. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 1,8 και 20 του Κ.Πολ.Δ. αβάσιμοι. Ιδίως σχετικά με τις ΑΚ 173,200 του ΑΚ. Ανέλεγκτη η ουσιαστική (περί πραγμάτων) κρίση του δικαστηρίου. (Επικυρ...
655)
741/2013  
656)
742/2013 Αναίρεση: άρθρο 559 αρ. 8, 9, 11γ και 19 ΚΠολΔ. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης.
657)
743/2013 Στοιχεία συμβάσεως πωλήσεως. Για το κύρος της δεν ασκεί επιρροή αν και πως ο αγοραστής κατέβαλε το τίμημα ή αν το τίμημα που συμφωνήθηκε ανταποκρινόταν στην αγοραία αξία του πωληθέντος μόνη δε η μη καταβολή του τιμήματος δεν καθιστά τη σύμβαση εικονική. Απορρίπτει αναιρετικούς λόγους από το άρθρο 559 αρ. 1, και 19 του ΚΠολΔ. Επικυρώνει Εφ.Ιω. 172/2011.
658)
744/2013  
659)
745/2013  
660)
746/2013  
661)
747/2013 Συζήτηση αιτήσεως αναιρέσεως παρά την απουσία των αναιρεσιβλήτων, στους οποίους έχει επιδοθεί αντίγραφο της αιτήσεως και κλήση για συζήτηση στην αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο, κατά την οποία η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε εκ του πινακίου. Αβάσιμος λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 11 περ. γ' του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. Επικυρώνει Εφ.Θεσσ. 1559/2002.
662)
748/2013  
663)
749/2013  
664)
750/2013 Δικαιώματος κατάχρηση. Έννοα άρθρου 281 ΑΚ Περιστατικά.
665)
751/2013 Γεγονός ανώτερης βίας μπορεί να θεωρηθεί και η αιφνίδια ασθένεια του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου και η αδυναμία που εξαιτίας αυτής να καταθέσει εμπροθέσμως τις προτάσεις του, όπου τούτο απαιτείται κατά νόμο πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποτραπεί η ερημοδικία του. – Για τους κληρονόμους και κληροδόχους – ως προς τους οποίους (κατά την παρ. 3 του άρθρου 518 Κ.Πολ.Δ.) η προθεσμία της έφεσης αρχίζει από την επίδοση σ΄ αυτούς της απόφασης που περατώνει τη δίκη – δεν εφα...
666)
758/2013 Αν η απόφαση είναι εν μέρει οριστική, δεν επιτρέπεται αναίρεση ούτε κατά των οριστικών διατάξεων πριν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη- Μετά την ισχύ του α.ν. 431/1968 ο κληρούχος μπορεί να απωλέσει τη νομή ή κυριότητα επί του κλήρου αν τη φυσική εξουσία αποκτήσει και ασκήσει τρίτος με τα προσόντα της χρησικτησίας, όχι όμως και όταν η φυσική εξουσία ασκείται σε τμήμα μόνο κληροτεμαχίου. Λόγος από αριθμ. 1. Απορρίπτει. Λόγος από 8 περ. α Απορρίπτει.
667)
759/2013  
668)
760/2013 Λόγος από 8 περ. α' άρθρου 559 ΚΠολΔ για Αοριστία της αγωγής. Απορρίπτει Λόγος από 19 για έλλειψη νόμιμης βάσης. Απορρίπτει. Κατά το άρθρο 463 ΚΠολΔ εάν δεν αποδίδεται η πλαστότητα σε ορισμένο πρόσωπο, πρέπει να προταθεί κατά τη συζήτηση κατά την οποία το πρώτο προσκομίζεται το έγγραφο και όχι σε μεταγενέστερη δικάσιμο εκτός αν ονομάζεται ο πλαστογράφος. Λόγος από 14 - Απορρίπτει. Λόγοι από 20, 19 και 8 περ. β'- Απορρίπτει.
669)
761/2013 Λόγοι από 1 και 19 για ευθεία και εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικών διατάξεων. Απορρίπτει. Λόγος από 12 - Απορρίπτει.
670)
762/2013 Κτήση κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία. Λόγος για έλλειψη νόμιμης βάσης από 19 – Απορρίπτει – Ένορκη βεβαίωση που δόθηκε στα πλαίσια άλλης δίκης. Λαμβάνονται υπόψη εφόσον δεν δόθηκαν επίτηδες - Αν ορισθεί ότι η απόδειξη θα διεξαχθεί με το άρθρο 341 Κ.Πολ.Δ., ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη – Λόγος από 11 περ. α΄ και γ΄ - Απορρίπτει – Λόγος από αριθ. 12 και 8 περ. β΄ Απορρίπτει.

671)
763/2013 Τρόπος κτήσης κυριότητας: παράγωγος ή πρωτότυπος (χρησικτησία). Λόγοι αναίρεσης από τον αρ. 19, 20, 1§2 και 11γ' του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
672)
764/2013 Ανακοπή ερημοδικίας λόγω ανωτέρας βίας. Έννοια ανώτερης βίας.
Λόγοι αναίρεσης από 1, 8, 20, 11γ και 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
673)
765/2013 Δήμευση περιουσιών κατά το ψήφισμα Ν/1948. Λόγοι αναίρεσης: Από αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
674)
766/2013 Εγκατάσταση κληρονόμου σε δήλα πράγματα, που δεν εξαντλούν την κληρονομία. Κατά το άρθρο 1801 ΑΚ ως προς το υπόλοιπο επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή. Όμως κατά το άρθρο 1802ΑΚ αν σύμφωνα με τη θέληση του διαθέτη οι εγκατάστατοι γράφηκαν ως μόνοι κληρονόμοι και καθένας απ' αυτούς εγκαταστάθηκε στο ποσοστό και τα ποσοστά δεν εξαντλούν τον κλήρο, επέρχεται ανάλογη αύξηση των ποσοστών. Λόγοι αναίρεσης. Από 1 και 19 για παραβίαση των άρθρων 1891 και 1802 ΑΚ.
675)
767/2013 Ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης λόγω διανοητικής διαταραχής.
Λόγοι αναίρεσης από 19, 20, 8 και 12 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
676)
768/2013 Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Λόγοι αναίρεσης από 8α του άρθρου559 ΚΠολΔ από 11α του άρθρου 559 ΚΠολΔ από 10 του άρθρου 559 ΚΠολΔ από 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
677)
769/2013  
678)
770/2013 Αρνητική της κυριότητας αγωγή και αναγνωριστική της κυριότητας αγωγή. Λόγοι αναίρεσης από 8 9 και 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
679)
771/2013  
680)
772/2013 Αγωγή αποβολής από τη νομή και επικουρικά διεκδικητική αγωγή κυριότητας. Αποφάσεις Πολ. Πρωτ. που δίκασε ως Εφετείο. Λόγοι αναίρεσης. Από άρθρο 560 αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
681)
773/2013 Αναγνώριση ανυπαρξίας δικαστικής απόφασης επειδή δεν έγινε νόμιμη επίδοση της και δεν απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου ο εναγόμενος. Κλήτευση του ως αγνώστου διαμονής ενώ ήταν γνωστής διαμονής. Λόγοι αναίρεσης από αρ. 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Από αρ. 11γ του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.
682)
774/2013 Απόκτηση κυριότητας μετά παρέλευση έτους από την πληρωμή ολόκληρου του τιμήματος ακινήτου που διατέθηκε προς αστική αποκατάστασή του. Ο συγκοινωνός κατά το προϊσχύσαν βρδ και τον ισχύοντα ΑΚ λογίζεται πως νέμεται το κοινό πράγμα στο όχημα και των λοιπών.
683)
775/2013 Υπάρχει αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για διαφορές περί ακινήτων κειμένων στην Ελλάδα, η οποία καθιστά ανεφάρμοστη οιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία αλλοδαπού δικαστηρίου, στηριζόμενη σε άλλη αποκλειστική δωσιδικία κατά τον Κ.Πολ.Δ.
684)
821/2013 Ανίκανοι προς σύνταξη διαθήκης κατ' άρθρθο 1719 αρ. 3, όπως ισχύει. Λόγος από αριθ. 19 Απορρίπτει. Λόγος από αριθ. 20 Αβασιμος. Λόγος από αριθμό 10 αβασιμος, Λόγος από 11γ Απορριπτει. Λόγος από 8 περ. β Απορρίπτει.
685)
822/2013  
686)
831/2013  
687)
832/2013  
688)
833/2013 Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως. Απαράδεκτοι λόγω μη επίδοσής τους. Ερμηνευτικοί κανόνες δικαιοπραξιών άρθρ. 173 και 200 ΑΚ. Πότε ιδρύεται ο λόγος. Ανέλεγκτη η κρίση περί προσφυγής ή όχι στις διατάξεις αυτές αρ. 19 αρθ. 559. Αναιρείται η απόφαση λόγω ελλιπών αιτιολογιών. Μετά την απόρριψη της κυρίας βάσεως της αγωγής, το Εφετείο υποχρεούται να ερευνήσει τις επικουρικές βάσεις αφού πλέον δικάζεται η αγωγή και όχι η έφεση- άρθρα 522, 535 παρ. 1, 536 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ. - 559 αρ. 8 και 9. Οι βάσε...
689)
834/2013 Τήρηση προδικασίας αρθρ. 8 Ν. 1539/38, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με Ν. 2732/1999 (αρθρ. 24). Για να ιδρυθεί ο λόγος αναίρεσης κατά 562 Κ.Πολ.Δικ. πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισμός και αν ακόμη είναι δημοσίας τάξεως υποβλήθηκε στο δικαστήριο της ουσίας. 559 αρ. 19 δεν ιδρύεται ο λόγος όταν υπό την επίφαση της ελλείψεως νόμιμου βάσεως πλήττεται η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου.
690)
835/2013 Άρθρα 974, 981, 976,989 ΑΚ. Νομή, άσκηση νομής, πράξεις νομής, απόκτηση νομής, απόκτηση νομής επί πλειστηριασμού, διατάραξη νομής αρθρ. 559 αρ. 1 και 19. Δεν ιδρύεται ο από τον αριθμό 1 λόγος ότι ο φερόμενος ως παραβιασθείς κανόνας αναφέρεται διηγηματικά και με πλεοναστικές και μη στηρίζουσες το διατακτικό αιτιολογίες. 559 αρ. 8. Τι είναι "πράγματα". Στον αλυσιτελή λόγο δεν ήταν υποχρεωμένο το δικαστήριο να απαντήσει. 559 αρ. 9 περ. β και γ'. Τι θεωρείται ως αίτηση αφεθείσα αδίκαστη 559 αρ. 10...
691)
836/2013  
692)
837/2013 Τριετής προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Εφετείου που δεν επιδόθηκε. Ισχύει και για το δημόσιο. Υπολογισμό προθεσμίας. Τρέχει και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (Απορρίπτει ως εκπρόθεσμη και εντεύθεν απαράδεκτη έφεση του Ελλ. Δημοσίου κατά Εφ. Θρ. 198/2008.)
693)
838/2013  
694)
839/2013 Αναιρετικός λόγος κατ' άρθρθο 559 αρ. 8 Κ.Πολ.Δ. Δεν δημιουργείται όταν ο ενάγων παραδεκτώς κατ' άρθρθον 224 Κ.Πολ.Δ. συμπληρώνει κλπ την αγωγή. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου κατ' άρθρθ. 561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Αβάσιμοι λόγοι αναιρέσεως ιδίως από το αρθρ. 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει ΕΑ 1286/2012).
695)
840/2013 Ανίκανοι για σύνταξη διαθήκης κατά το άρθρο 1719 παρ. 4 ΑΚ, όπως ισχύε. Αοριστία αγωγής. Λόγοι από 1 και 14: Απορρίπτει. Λόγος από αριθ. 19: Απορρίπτει. Λόγος από αριθ. 10: Απορρίπτει
696)
841/2013 Η επίκληση απαραδέκτου της συζητήσεως δεν δημιουργεί λόγον αναιρέσεως. Λόγοι αναιρέσεως, κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου, κατ΄άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ. Όχι αντίστοιχοι του άρθρου 559 αρ. 11 και 19 (Επικυρώνει Πολ.Πρ. Μυτ. 100/2010)
697)
842/2013 Ο επισπεύδων Δήμος δεν αποδεικνύει την κλήτευση των απολιπομένων αναιρεσιβλήτων, που είναι απλοί ομόδικοι. Χωρισμός υπόθεσης. Απαράδεκτη η συζήτηση για απολιπομένους. Απαράδεκτη η αναίρεση για παρισταμένους διαδίκους γιατί δεν προσκομίζεται έγκυρη απόφαση της κατά το άρθρο 103 παρ. 2 εδ. στ του Ν. 3463/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία πρέπει να ληφθεί ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, κατά το άρθρο 103 παρ. 3 εδ. α' του ίδιου νόμου. Η απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, που είναι π...
698)
843/2013  
699)
844/2013  
700)
845/2013  
701)
846/2013 Συνεκδίκαση. Ακύρωση διαθήκης κατά 1719 παρ. 4 ΑΚ Ανάλυση διάταξης πριν και μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 30 του Ν, 2447/1996. Αναιρείται η απόφαση γιατί εφαρμόσθηκε η διάταξη, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της, ενώ ως εκ του χρόνου συντάξεως της διαθήκης στις 30.6.1988 ήταν εφαρμοστέα όπως ίσχυε πριν. Λόγοι από 1 και 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.
702)
847/2013 Eρήμην κληθέντων αναιρεσειόντων. Χρησικτησία έκτακτη. Νομή, ο συννομέας νέμεται για λογαριασμό λοιπών και δεν μπορεί να αντιτάθει κατ΄ αυτών κτητική παραγραφή προτού καταστήσει γνωστή σ΄ αυτούς την πρόθεση του να νέμεται για δικό του λογαριασμό. 559 αρ.13 παράβαση των κανόνων περί βάρους της αποδείξεως, 559 αρ.1 και 19. Ποιες διατάξεις ισχύουν όταν το ακίνητο είναι δασική έκταση ανήκουσα στο Δημόσιο.
703)
920/2013  
704)
925/2013  
705)
941/2013  
706)
942/2013  
707)
943/2013 Απλή ομοδικία αναιρεσιβλήτων. Χωρισμός της δίκης ως προς τους απόντες και μη κλητευθέντες από αυτούς. Συζήτηση ως προς τους λοιπούς. Απαράδεκτος αναιρετικός λόγος για ισχυρισμό που δεν έχει προταθεί στο Εφετείο (Επικυρώνει Εφ.Κρ. 256/2009)
708)
944/2013 Νομική και ποσοτική ή ποιοτική αοριστία αγωγής. Αναιρετικός έλεγχος. Στοιχεία για το οριστικό διεκδικητικής αγωγής ως προς την περιγραφή του επιδίκου. Αξίωση εναγομένου νομέα για απόδοση δαπανών. Προϋποθέσεις. Ένσταση επισχέσεως. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. Ακυρότητα δικαιοπραξίας ως αισχροκερδούς, απόλυτη και σχετική. Χρησικτησία. Εξαίρεση υπέρ προσώπων υπό γονική μέριμνα, επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση. Κατάχρηση δικαιώματος, προϋποθέσεις. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ.1 και 14 αρθρ....
709)
945/2013 Αποβιώσασα αναιρεσείουσα κατά το χρόνο άσκησης της αίτησης αναίρεσης, απαράδεκτη η αίτηση, αναιρεί ως προς δεύτερη αναιρεσείουσα για 11γ ΚΠολΔ.
710)
946/2013 Αναίρεση: Πρόσθετοι λόγοι έχουν ασκηθεί παραδεκτά ερήμην αναιρεσιβλήτων, επισπεύδων οι αναιρεσίβλητοι, λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 1, 559 αρ. 19, 559 αρ. 14, 559 αρ. 20 ΚΠολΔ, 559 αρ. 11γ ΚΠολΔ 559 αρ. 8 απορριπτέοι.
711)
947/2013  
712)
948/2013 Έννοια νομής και φυσικής εξουσίας. Απόκτηση, άσκηση και απώλεια νομής. Ειδικότερα, άσκηση μέσω άλλου και απώλεια από τη γνώση της αντιποίησης. Απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 19 Κ.Πολ.Δ.. Πότε ιδρύεται (Επικυρώνει Εφ. Θεσσ. 917/2010)

713)
949/2013 Ένδικο μέσο (Αίτηση αναίρεσης). Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 11,19, 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, αβάσιμοι. Επικυρώνει Εφ.Κέρκ. 159/2011.
714)
950/2013  
715)
951/2013  
716)
952/2013 Πότε το δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά. Αναιρετικός έλεγχος για το αν τα συγκεκριμένα περιστατικά συνιστούν ή όχι κατάχρηση δικαιώματος. Δεδικασμένο. Εκτείνεται στο ουσιαστικό ζήτημα που κρίθηκε. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 1,19,16 και 20 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι. (Επικυρώνει Εφ. Κέρκ. 158/2011)717)
953/2013  
718)
954/2013 Απορριπτέοι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 1, 559 αρ. 19 559 αρ. 8 και 559 αρ. 12 ΚΠολΔ.
719)
955/2013  
720)
995/2013  
721)
997/2013  
722)
998/2013  
723)
1005/2013 Δουλεία αντλήσεως ύδατος. Κατάργηση λόγω αυτάρκειας δεσπόζοντος ακινήτου. Ομολογία δικαστικής. Έννοια, αποδεικτική δύναμη. Αποδεικτικοί λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 1, 8, 11 γ΄, 19 και 20 του Κ.Πολ.Δ. Πότε ιδρύονται. Ειδικότερα, πότε είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως του αρ. 1. Έννοια "ζητήματος" κατά τον αρ. 19 (Επικυρώνει Ε.Α. 58/2008)
724)
1006/2013 Εικονική σύμβαση πωλήσεως με υποκριπτόμενη δωρεά. Στοιχεία πωλήσεως. Σημασία καταβολής τιμήματος. Πότε είναι ισχυρή η υποκρυπτόμενη δωρεά. Απόδειξη εικονικότητας και με μάρτυρες. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1, 19 και 9 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Πότε ιδρύονται (Επικυρώνει Εφ. Αθ. 1509/2008)
725)
1007/2013  
726)
1008/2013  
727)
1020/2013 Αρνητική αγωγή. Στοιχεία ορισμένου. Νομική – ποσοτική αοριστία άρθρ. 559 αρ. 1, 14, 18. Αρμοδιότητα 559 αρ. 5 ο οικείος αναιρετικός λόγος ιδρύεται επί αναρμοδιότητας του δικάzoντος δικαστηρίου της ουσίας και όχι του πρωτοβαθμίου αρθ. 559 αρ.1 και 19. Δεν ιδρύονται οι οικείοι λόγοι όταν οι αποδιδόμενες πλημμέλειες αφορούν σε κακή εκτίμηση των αποδείξεων. 559 αρ.16 παραβίαση δεδικασμένου. Πρέπει ο ισχυρισμός, που δεν αφορά τη δημόσια τάξη να έχει προταθεί στο Εφετείο 562 παρ. 2. Πότε ισχύει. 559 α...
728)
1021/2013 Αρνητική αγωγή. Στοιχεία ορισμένου, Νομική - Ποσοτική αοριστία άρθ. 559 αρ. 1, 14 και 8. Αρμοδιότητα 55 παρ. 5 ο οικείος αναιρετικός λόγος ιδρύεται επί αναρμοδιότητος του δικάσαντος δικαστηρίου της ουσίας και όχι του πρωτοβαθμίου, αρθρ. 559 αρ. 1 και 19. Δεν ιδρύονται οι οικείοι λόγοι όταν οι αποδιδόμενες πλημμέλειες αφορούν σε κακή εκτίμηση των αποδείξεων 559 αρ. 11 περ. γ. Η άποψη ότι διαφορετική εκτίμηση των εγγράφων θα είχε άλλο αποτέλεσμα πλήττει την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του δικ...
729)
1022/2013 55 παρ. 1 και 19
Διανομή 799, 800 ΑΚ, 480, 480Α, 481 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. Πως γίνεται. Η κρίση περί αυτούσιας διανομής ανέλεγκτη. Το δικαστήριο εξετάζει όλες τις πιθανές περιπτώσεις αυτούσιας διανομής. Αν τα μέρη είναι ίσα γίνεται κλήρωση. Μετά από αίτηση γίνεται επιδίκαση κοινής μερίδας. Αν τα μέρη άνισα καταβάλλεται αποζημ. για εξίσωση μερίδων. 17 παρ. 10 Ν. 1337/83 απαγορεύεται η μεταβίβαση αυθαιρέτου κτίσματος και του οικοπέδου στο οποίο έχει ανεγερθεί. Διαπίστωση του αυθαιρέτου κατά άρθρο 1 ...
730)
1023/2013 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Προϋποθέσεις
Προϋποθέσεις άρθρου 4 παρ. 1 και 2 Ν. 3127/2003. Για ανίκητα μέχρι 2000τμ απαιτείται 10ετής νομή μέχρι ενάρξεως ισχύος του νόμου (19/3/2003) με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία ή τριακονταετής από το χρόνο αυτό αδιατάρακτη νομή, εκτός αν ο νομέας κατά την κτήση της νομής ήταν σε κακή πίστη. Προσμέτρηση χρόνου νομής του δικαιοπαρόχου που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις. Για ακίνητα μεγαλύτερα των 2000 τμ μόνο εάν στο ακίνητο υφίστατο κατά την 31.12.02 κτίσμα πο...
731)
1024/2013 Ποιοτική και ποσοτική αοριστία της αγωγής. Ελέγχεται με αρ. 14 αρθρ. 559 Κ.Πολ.Δ. Στοιχεία αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής. Η περιγραφή του ακινήτου μπορεί να γίνεται και με αποτύπωση σε τοπογραφικό διάγραμμα προσαρτώμενο στην αγωγή. Δεν υπάρχει αοριστία αν παρά των μη προσάρτηση του επικαλούμενου τοπογραφικού προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. Η αοριστία πρέπει να έχει προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας. Αοριστία όχι με 559 αρ. 19 που αφορούσε παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Η νομ...
732)
1042/2013  
733)
1043/2013  
734)
1044/2013  
735)
1045/2013  
736)
1046/2013 Αναίρεση: ερήμην αναιρεσείοντος, απορρίπτει λόγους αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 8, 559 αρ. 10 559 αρ. 11γ΄ ΚΠολΔ, 559 αρ. 1 εδ. β΄.
737)
1047/2013 Κτήση κυριότητας με χρησικτησία κατά τις διατάξεις του β.ζ.ρ.δ. και κατά του ελληνικού δημοσίου, πότε. Αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι (Επικυρώνει ΕΑ 858/2011)

738)
1048/2013  
739)
1049/2013 'Εννοια καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Κρίση ότι δεν συντρέχει καταχρηστική άσκηση. Λόγοι αναιρέσεως. Αλυσιτελείς λόγοι, απορρίπτονται ως απαράδεκτοι ελλείψει εννόμου συμφέροντος για την προβολή τους. Πότε ιδρύονται οι αναιρετικοί λόγοι του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 του Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει ΕΑ 319/2009)
740)
1050/2013 Αποχή Εφετείου να εκδώσει απόφαση αναγνωρίσεως δικαιούχων κατ΄ άρθρον 26 §11 ΚΑΑΑ. Αναγνώριση κυριότητας κατά την τακτική διαδικασία. Αγωγή κατά ελληνικού δημοσίου. Απαιτείται τήρηση προδικασίας άρθρου 8 §1 ν. 1539/38. Αναιρετικοί λόγοι άρθρου 559 αρ. 14 και 9 Κ.Πολ.Δ., βάσιμοι (Αναιρεί Εφ. Αθ. 4082/2008)
741)
1051/2013 Νομότυπη παραίτηση από το δικόγραφο αιτήσεως αναιρέσεως. Θεωρείται ότι η αίτηση δεν ασκήθηκε. Παραδεκτή η αίτηση νέας αιτήσεως, αν συντρέχουν και οι λοιποί όροι του νομού. Ανέλεγκτη η εκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικών γεγονότων. Πότε ιδρύονται οι αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 1α, ως προς τους ερμηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173, 200 του ΑΚ, 18, 20 του Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει ΕφΑθ 459/2009)
742)
1052/2013 Αγωγή μέμψεως ύπαρξης δωρεάς. Διετής παραγραφή. Διακοπή με την έγερση αγωγής και με αναγνώριση. Παραγραφή εν επιδικία. Αβάσιμοι οι αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1, 11 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. (Επικυρώνει Εφ. Αθ 4294/2010).
743)
1053/2013 Αναίρεση: Απαράδεκτη η συζήτηση της υπόθεσης.
744)
1054/2013 Αποχή Εφετείου να εκδώσει απόφαση αναγνωρίσεως δικαιούχων κατ΄ άρθρον 26 §11 ΚΑΑΑ. Αναγνώριση κυριότητας κατά της τακτική διαδικασία. Αγωγή κατά ελληνικού δημοσίου. Απαιτείται τήρηση προδικασίας άρθρου 8 §1 ν. 1539/38. Αναιρετικοί λόγοι άρθρου 559 αρ. 14 και 9 Κ.Πολ.Δ., βάσιμοι (Αναιρεί Εφ. Αθ. 4082/2008)
745)
1055/2013 Αναίρεση: Απορριπτέοι λόγοι αναίρεσης εκ του άρθρου 559 αρ. 19, 559 αρ. 8, 559 αρ. 11 γ΄559 αρ. 3 ΚΠολΔ.
746)
1056/2013  
747)
1093/2013  
748)
1104/2013  
749)
1126/2013 281 ΑΚ. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος Άρθρο 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ: Δεν συντρέχουν οι όροι εφαρμογής του. Διδάγματα κοινής πείρας. Απαράδεκτος ο λόγος γιατί αφορά σε κακή εκτίμηση αποδείξεων. 559 αρ. 19 Έλλειψη νόμιμης βάσης. Δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αν υφίστανται ελλείψεις στην εκτίμηση των αποδείξεων 8 περ. β άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. «Πράγμα» και ο λόγος εφέσεως. Δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αν λήφθηκε υπόψη ο λόγος εφέσεως και απορρίφθηκε 559 αρ.11 περ. β Κ.Πολ.Δ. Προϋποθέσεις ιδρύσεως του λόγου...
750)
1127/2013 577 παρ.1 Κ.Πολ.Δ. Παραδεκτό αναίρεσης. Αναίρεση κατά αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη. Προσβλητή με αναίρεση η απόφαση του Εφετείου ως ενσωματώνουσα την πρωτόδικη. Πώς αποδεικνύεται η τελεσιδικία δια το παραδεκτό της ασκήσεως από το Δήμο αναιρέσεως απαιτείται προσκομιδή απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται και μετά την άσκηση ως εξωτερική αυτής. Άρθρ. 559 αρ.1 νομική αοριστία αγωγής ή ενστάσεως 281 στοιχεία. Διδάγματα κοινής πείρας. Οι συνέπειες της ρυμοτομίας...
751)
1128/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως αν δεν έχουν κληθεί οι προσθέτως παρεμβάντες στο δικαστήριο της ουσίας, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν κατά την συζήτηση της αιτήσεως.
752)
1129/2013 Αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής. Ακυρωσία διαθήκης λόγω παραλείψεως μεριδούχου που δεν ήταν γνωστός του διαθέτη ή έγινε μεριδιούχος μεταγενέστερα. Έκταση ακυρώσεως. Εκτίμηση χρησικτησίας νομέα της κληρονομιάς έναντι κληρονόμου. Προϋποθέσεις. Παραίτηση από το δικόγραφο προσθέτων λόγων αναιρέσεως. Θεωρεί ότι οι πρόσθετοι λόγοι δεν ασκήθηκαν. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως κατά το άρθρο 562 § 2 Κ.Πολ.Δ. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμ. 1 και 11 άρθρ. 559 Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ. Θεσσ. 2...
753)
1130/2013  
754)
1131/2013  
755)
1132/2013  
756)
1133/2013 Βίαιη διακοπή της δίκης, απορριπτέοι λόγοι αναίρεσης από 559 αρ. 11 γ, 559 αρ. 19, 559 αρ.9 Κ.Πολ.Δ.
757)
1134/2013  
758)
1135/2013  
759)
1136/2013 Μεταβίβαση επιδίκου πράγματος μετά την εκκρεμοδικία είναι δυνατή υπό τους όρους του ουσιαστικού δικαίου αλλά δεν επιφέρει μεταβολή στην έννομη σχέση της δίκης. Ο ειδικός διάδοχος μόνον παρέμβαση μπορεί να ασκήσει ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου. Σε περίπτωση θανάτου κάποιον εκ των αρχικών διαδίκων.
760)
1157/2013  
761)
1158/2013  
762)
1159/2013  
763)
1170/2013 Λόγοι αναίρεσης από 1 άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ.
764)
1171/2013  
765)
1172/2013  
766)
1173/2013 Αναγνωριστική αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω φρενοβλαβίας. Λόγοι αναίρεσης: Πρώτος: από 1 και 19, Δεύτερος: από 1 και 8β, Τρίτος: από 1 και 8, Τέταρτος: από 11γ, Πέμπτος: 11β και 10, Έκτος: από 1 ως προς τα δικαστικά έξοδα
767)
1174/2013  
768)
1175/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας. Τρόπος κτήσης κυριότητας – παράγωγος –πρωτότυπος. Λόγοι αναίρεσης: ο μοναδικός του κυρίου δικογράφου αίτησης αναίρεσης: από 14, πρώτος του δικογράφου προσθέτων λόγων: από 10, δεύτερος του δικογράφου προσθέτων λόγων: από 8α , τρίτος του δικογράφου προσθέτων λόγων: από 11α
769)
1176/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας. Λόγοι αναίρεσης: Πρώτος από 560 αριθμ. 1 Κ.Πολ.Δ. Δεύτερος: αναφέρεται σε ποσοτική αοριστία της αγωγής. Απαράδεκτος
770)
1177/2013 Διεκδικητική αγωγή. Τρόπος κτήσης κυριότητας κληρονομική διαδοχή. Ένσταση ιδίας κυριότητας. Έκτακτη χρησικτησία. Γνωστοποίηση στους κοινωνούς. Λόγοι αναίρεσης: πρώτος πρόσθετος: από 1 και 19, Πρώτος μέρος πρώτο από 11α, Πρώτος μέρος δεύτερο από 11β, Δεύτερος κύριος και δεύτερος πρόσθετος από 11γ, Τρίτος μέρος πρώτο από 8β, Τέταρτος κύριος από 20
771)
1178/2013  
772)
1179/2013 Αναίρεση: Λόγοι εκ του 559 αρ. 8, 554 αρ. 10 και 559 αρ.19 Κ.Πολ.Δ. Απορριπτέοι.
773)
1180/2013  
774)
1181/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου: Λόγοι αναίρεσης: 8α από 19, 1ος από 8α και 14, 2ος από 8α, 3ος από 14, 4ος από 8, 5α από 12, 6α και 7ος από 11γ, 9ος από 11β
775)
1182/2013 Απόρριψη λόγων από άρθρο 559 αρ.1 Κ.Πολ.Δ., 559 άρθρο 19 Κ.Πολ.Δ.
776)
1183/2013  
777)
1184/2013 Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων περί νομής ή κατοχής δεν προσβάλλεται με αναίρεση.
778)
1185/2013  
779)
1186/2013 Αυτεπάγγελτη διόρθωση διατακτικού απόφασης κατά τα άρθρα 315, 317 παρ. 3, 318 και 573 παρ. 1 ΚΠολΔ.
780)
1194/2013  
781)
1195/2013  
782)
1196/2013  
783)
1197/2013  
784)
1232/2013 Διεκδικητική αγωγή κυριότητας ακινήτου (οριζόντιας ιδιοκτησίας). Λόγοι αναίρεσης: 1ος από 1 και 1β, 2ος από 11γ, 3ος από 8
785)
1233/2013  
786)
1234/2013  
787)
1235/2013  
788)
1236/2013  
789)
1237/2013  
790)
1238/2013 Αρνητική αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου. Λόγοι αναίρεσης: 1ος, 4ος, 5ος από τους αριθ. 1 και 19, 2ος από αριθ. 14, 3ος από αριθ. 10
791)
1239/2013  
792)
1240/2013 Αγωγή ομολογήσεως δουλείας και αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου. Λόγοι αναίρεσης: 1ος από αριθ. 3 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ., 2ος από αριθ. 1 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ., 3ος από αριθ. 1 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ.
793)
1241/2013 Η πραγματογνωμοσύνη δεν είναι άκυρη επειδή η όρκιση του πραγματογνώμονα έγινε κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, ενώπιον του εισηγητή ο οποίος δεν υπηρετούσε στο τμήμα διακοπών, ή (και) επειδή η κατάθεση της εκθέσεως του πραγματογνώμονα έγινε μετά την παρέλευση της προθεσμίας που είχε τάξει το δικαστήριο. Επικυρώνει Εφ.Λαμ. 223/2010.
794)
1242/2013 Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί πραγμάτων δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Αναιρετικός λόγος από τον αριθμό 11γ του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμος. Απλή αναφορά στο αναιρετήριο του κειμένου διατάξεων από το άρθρο 559 του Κ.Πολ.Δ. δεν αποτελεί και τους αντίστοιχους λόγους αναιρέσεως, ως περιεχόμενο μεταξύ των άλλων, του αναιρετηρίου (άρθρο 556 § 1 Κ.Πολ.Δ.), αφού δεν περιέχει αιτιάσεις κατά της προσβαλλόμενης απόφασης. Επικυρώνει Εφ.Δωδ. 169/2010.
795)
1243/2013 Ερμηνεία διαθήκης. Αναζητείται μόνο η αληθής βούληση του διαθέτη, κατ' αρθρ. 173 ΑΚ. Μη εφαρμογή των κριτηρίων που αρθρ. 200 του ΑΚ. Αναιρετικός έλεγχος κατ' άρθρ. 559 αρ.1 Κ.Πολ.Δ. Αναιρεί Εφ.Πατρ. 967/2007.
796)
1244/2013 Αναίρεση μπορεί να ασκήσει και ο διάδικος που νίκησε, εφόσον έχει έννομο συμφέρον. Πότε υπάρχει τέτοιο συμφέρον. Κρίση ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει έννομο συμφέρον στο διάδικο που νίκησε για την άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει αίτηση για αναίρεση Εφ.Πατρ. 967/2007.
797)
1245/2013 Λόγοι αναίρεσης: Πρώτος από 11γ και 8β του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ., 2ος, 3ος, 5ος από 1 και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ., 4ος από 1 και 14 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.
798)
1246/2013  
799)
1247/2013 Λόγοι αναιρέσεως οι οποίοι προσβάλλουν μη πραγματικές παραδοχές του Εφετείου είναι αβάσιμοι, ως στηριζόμενοι σε εσφαλμένη προϋπόθεση. Επικυρώνει Εφ.Αιγ. 43/2009.
800)
1248/2013 Για την κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία απαιτείται νομή και χρόνος (εικοσαετία). Δεν απαιτείται καλή πίστη η (και) νόμιμος τίτλος. Αναιρετικός λόγος από τον αριθμ.1 άρθρ. 560 Κ.Πολ.Δ., βάσιμος. Αναιρεί Πολ.Πρ.Αθηνών 6656/2007.
801)
1249/2013 Προϋποθέσεις χρησικτησίας επί δημοσίων κτημάτων (δασών). Χρησικτησία κατά Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Στοιχεία, σχετικές διατάξεις. Λόγοι αναιρέσεως από τους αριθμούς 19, 8 και 14 (για αοριστία αγωγής), αβάσιμοι. Επικυρώνει ΕΑ 5638/2009.
802)
1250/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως αν απουσιάζει ο αναιρεσείων και δεν έχει κληθεί νόμιμα, και εκπρόθεσμα από τον επισπεύδοντα αναιρεσίβλητο.
803)
1251/2013 Αρνητική αγωγή επί της προσβολής της κυριότητας. Πότε δίνεται. Υποχρέωση κυριών ακινήτων να ανέχονται την τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης κ.λ.π. από τους Ο.Τ.Α. στα ακίνητα τους. Άρνηση Ο.Τ.Α. να μετατοπίσει τους σωλήνες που προκαλούσαν ζημία στο ακίνητο και ήταν δυνατή η μετατόπισή τους. Προσβολή κυριότητας με διατάραξη. Βάσιμη αρνητική αγωγή. Λόγος αναιρέσεως κατ' άρθρον 159 αρ.1 Κ.Πολ.Δ. Αβάσιμος .Επικυρώνει Εφ.Καλ. 47/2009.
804)
1252/2013 Αγωγή διεκδικητική βάσει παραγώγου και πρωτοτύπου κτήσεως κυριότητας επί ακινήτου. Κρίση για την μη συνδρομή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος και ιδίας κυριότητας των εναγομένων, πρωτότυπως και παραγωγής. Νόμιμο αποδεικτικό μέσον, ως αποδεικτικά έγγραφα, οι ένορκες βεβαιώσεις από άλλη δίκη. Πληρεξουσιότητα κατά το δίκαιο της έδρας της ενάγουσας γαλλικής εταιρείας. Νόμιμη η χορήγηση της στην κατ' έφεση δίκη, εγκυροποίηση προηγούμενων διαδικασιών πράξεων, και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Αβάσι...
805)
1258/2013 Άρθρο 559 αρ.2 ΚΠολΔ. Κακή σύνθεση δικαστηρίου. Δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αν κατά τη δημοσίευση συμμετείχαν άλλοι δικαστές από εκείνους που δίκασαν. Οι πρόσθετοι λόγοι κατά 569 παρ. 1 και 2 πρέπει να αφορούν τα προσβληθέντα με το αναιρετήριο κεφάλαια ή εκείνα που αναγκαίως συνέχονται με τα αρχικά και να στρέφονται κατά της ίδιας απόφασης. Αν στρέφονται κατά άλλης (π.χ. πρωτόδικης) μπορεί να ισχύσει ως αυτοτελής αναίρεση αν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις ασκήσεως της αναίρεσης. Η αναίρεση στρέφεται,...
806)
1259/2013 Βίαιη διακοπή της δίκης λόγω θανάτου. Επανάληψη εκουσία και αναγκαστική. Με αναίρεση προσβάλλεται μόνο η απόφαση του Εφετείου. Χρησικτησία έκτακτη κατά τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου άρθρ. 41 Κανονισμού. Ανενεργός ή χρησικτησία έναντι τίτλου του τρίτου αν αποδείξει καλή πίστη. Ένσταση ο οικείος ισχυρισμός και όχι δημοσίας τάξης 559 α 1, 559 αρ. 13 βάρος αποδείξεως 559 αρ. 11γ προϋποτίθεται έρευνα της ουσίας. 559 αρ.8 εδ.β δεν στοιχειοθετείται αν οι ισχυρισμοί λήφθηκαν υπόψη και απορρίφθ...
807)
1280/2013  
808)
1281/2013  
809)
1282/2013  
810)
1283/2013  
811)
1341/2013  
812)
1428/2013 Λόγοι αναίρεσης: 1ος από 19, 2ος από 1 εδ. β
813)
1429/2013 Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας. Έννοια αχαριστίας. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 1 και 29, 10, 11 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι. Επικυρώνει Εφ.Αθ. 1809/2010.
814)
1430/2013 Ερήμην αναιρεσείοντος. ΚΠολΔ 559 αρ.19, ορισμένο λόγου. Δεν αρκούν γενικές εκφράσεις για ανεπάρκεια, ή η επίκληση μόνο της νομικής διατάξεως χωρίς παράθεση αντίστοιχου πραγματικού 559 αρ. 10 ιδρύεται ο οικείος λόγος όταν το δικαστήριο δέχθηκε ως αληθινά «πράγματα» χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε γι΄ αυτά απόδειξη, ήτοι δεν εξέδωσε προδικαστική περί αποδείξεων απόφαση, που ως εκ του χρόνου ασκήσεως της αγωγής (1980) προβλεπόταν από το άρθρο 341 Κ.Πολ.Δ. 559 αρ. 11. Απαράδεκτος ο λόγος όταν οι αναιρέ...
815)
1431/2013  
816)
1432/2013 Ερήμην αναιρεσιβλήτων. Ακύρωση ιδιόγραφης διαθήκης με αρνητική αναγνωριστική αγωγή. Βάρος αποδείξεως εγκυρότητας της διαθήκης έχει στην περίπτωση αυτή ο εναγόμενος. Άρθρο 559 αρ. 19. Ελλείψεις ως προς την αιτιολόγηση του πορίσματος των αποδείξεων δεν στοιχειοθετούν τον λόγο. Άρθρο 559 11γ. Αβάσιμος ο λόγος γιατί τα έγγραφα λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν με τις λοιπές αποδείξεις.
817)
1433/2013 Παραδεκτή η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης στον Άρειο Πάγο. Πώς ασκείται. Επίσπευση συζητήσεως αναιρέσεως και συζήτηση της χωρίς να έχει επιδοθεί αντίγραφο της πρόσθετης παρέμβασης στους διαδίκους. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση.
818)
1434/2013  
819)
1450/2013  
820)
1451/2013 Αν ασκείται αναίρεση και κατά της πρωτόδικης κατά 466 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. απαιτείται κατάθεση και στο πρωτοβάθμιο. Τούτο πρακτικά έχει έννομη επιρροή όταν λόγω απορρίψεως της έφεσης ως απαράδεκτης για τυπικό λόγο τελεσιδικεί η πρωτόδικη. Σε αναίρεση υπόκειται μόνο η απόφαση του Εφετείου όταν η έφεση γίνεται τυπικά δεκτή. Άρθρο 559 αρ. 19, ιδρύεται όταν η διατύπωση της απόφασης είναι ενδοιαστική και συνεπεία τούτου το πόρισμα δεν είναι αναμφίβολο και δημιουργεί αμφιβολίες Άρθρο 559 αρ. 17 οι αντιφάσε...
821)
1452/2013  
822)
1453/2013  
823)
1454/2013 Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή. Προϋποθέσεις παραγώγου και πρωτοτύπου τρόπου αιτήσεως. Τακτική, έκτακτη χρησικτησία, νομής πράξεις νομής ακινήτου. Άρθρο 559 αρ. 19 Ελλείψεις ως προς την αξιολόγηση των αποδείξεων δεν ιδρύουν το λόγο αυτό. Η έλλειψη αιτιολογιών πρέπει να αφορά στα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά. Άρθρο 559 11 11 περ. γ τα αποδεικτικά μέσα δεν είναι «πράγματα» κατά 8 εδ. β. Προϋποθέσεις των διατάξεων του αρ.11 εδ. γ
824)
1455/2013  
825)
1456/2013 Αποβολή από τη νομή (987 ΑΚ) Προϋποθέσεις μεταβιβάσεως νομής (976 εδ. α ΑΚ) Πράξεις νομής. Προσβολή 559 αρ. 19 έλλειψη νόμιμης βάσης. Δεν ιδρύεται αν υφίσταται ελλείψεις στην αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού. 559 αρ.11 περ.γ. Ένορκες βεβαιώσεις. Προϋποθέσεις επιτρεπτού – παραδεκτού αυτών. Πλείονες των τριών απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα. Ο νομοθετικός περιορισμός των τριών δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.. Τα διαδικαστικά έγγραφα της ενεστώσας δίκης δεν είναι έγγραφα κατά την έννοια των διατάξεων 33...
826)
1457/2013 Άρθρο 559 αρ. 19. Εκ πλαγίου παράβαση νόμου, πότε στοιχειοθετείται 559 αρ.11 περ. γ. Δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν προσέδωσε στο αποδεικτικό μέσο τη βαρύτητα που ο αναιρεσείων υποστηρίζει. Από το ότι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε κάποια αποδεικτικά μέσα δεν συνάγεται ότι τα λοιπά δεν λήφθηκαν υπόψη. 559 αρ.20. Τα διαδικαστικά έγγραφα της ενεστώσας δίκης δεν ελέγχονται με το λόγο αυτό, ενώ ελέγχονται άλλης δίκης. 559 αρ.9 Ως αιτήσεις νοούνται και οι διαδικαστικές εφόσον είναι υποχρεωτικές για ...
827)
1458/2013  
828)
1459/2013 Σε αναίρεση υπόκειται μόνο η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, εκτός της περίπτωσης που η έφεση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, οπότε σε αναίρεση υπόκειται η απόφαση του Εφετείου κατά το κεφάλαιο που απορρίπτει την έφεση και η πρωτόδικη ως προς την ουσία της υπόθεσης. Παράγωγος και πρωτότυπος, με τακτική και έκτακτη χρησικτησία, τρόπος αποκτήσεως κυριότητας 560 αρ. 1α Ευθεία παραβίαση κανόνων δικαίου 560 αρ.1β Διδάγματα κοινής πείρας. Δεν ιδρύεται ο οικείος λόγος όταν χρησιμοποιούνται για έμμεσ...
829)
1460/2013  
830)
1461/2013 Άρθρο 559 αρ.11 περ.γ προϋποθέσεις. Βασιμότητας του λόγου. Ένορκες βεβαιώσεις. Προϋποθέσεις παραδεκτού – επιτρεπτού αυτών. Πλείονες των τριών είναι απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Το όριο των τριών ενόρκων βεβαιώσεων ισχύει αθροιστικά, ανεξαρτήτων των αντικειμένων της δίκης και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας. Κρίση ότι ο νομοθετικός περιορισμός των τριών βεβαιώσεων δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Αναιρείται η απόφαση λόγω μη λήξεως της μιας από τις δύο ένορκες βε...
831)
1494/2013 Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία (974, 976, 1045 και 1031ΑΚ), Πράξεις νομής. 559 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Ευθεία παράβαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου. Συντρέχει και όταν δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρμογή του 559 αρ. 19. Έλλειψη νόμιμης βάσης 561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.. Η εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών ανέλεγκτη. 559 αρ. 2 παραμόρφωση εγγράφου. Υπάρχει όταν το δικαστήριο υποπίπτει σε διαγνωστικό και όχι σε εκτιμητικό σφάλμα 559 αρ. 8 "π...
832)
1495/2013  
833)
1496/2013  
834)
1497/2013  
835)
1498/2013  
836)
1499/2013  
837)
1500/2013  
838)
1501/2013  
839)
1502/2013  
840)
1503/2013  
841)
1504/2013  
842)
1505/2013  
843)
1506/2013  
844)
1507/2013  
845)
1508/2013  
846)
1509/2013 Αγωγή περί κλήρου. Ο συγκληρονόμος νέμεται και για λοιπούς. Δεν μπορεί να αντιτάξει χρησικτησία ή κτητική παραγραφή πριν καταστήσει γνωστό ότι νέμεται για τον εαυτό του. Προθεσμία χρησικτησίας αρχίζει από την γνωστοποίηση αυτή 559 αρ. 1 δεν ιδρύεται ο λόγος όταν υπό την επίφαση της παραβιάσεως πλήττει την απόφαση κατά την εκτίμηση των αποδείξεων. 559 αρ.20. Παραμόρφωση εγγράφου. Δεν ιδρύεται επί εκτιμητικού λάθους αλλά μόνο επί διαγνωστικού. Ιδρύεται και όταν γίνεται επιλεκτική ανάγνωση. Έγγραφα...
847)
1613/2013 559 αρ.1 Έλλειψη νόμιμης βάσης. Δεν υφίσταται επί ελλείψεως στην αιτιολόγηση των αποδείξεων. Απόκτηση κυριότητας παραγωγής με κληρονομική διαδοχή και πρωτοτύπως με έκτακτη χρησικτησία. Ένσταση ιδίας κυριότητας 173 και 200 ΑΚ ερμηνεία δικαιοπραξιών. Ανέλεγκτη κρίση περί ασάφειας ή μη. Οι επάλληλες και ως εκ περισσού αιτιολογίες δεν επιστηρίζουν το διατακτικό και δεν υπόκεινται αυτοτελώς αναίρεση. Οι ένορκες βεβαιώσεις, ως αποδεικτικά μέσα, δεν είναι έγγραφα και δεν υπόκεινται στην αναιρετική πλημ...
848)
1614/2013  
849)
1615/2013  
850)
1616/2013  
851)
1617/2013  
852)
1618/2013  
853)
1723/2013  
854)
1724/2013  
855)
1725/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου, που επανήλθε στον καθού η εκτέλεση λόγω ακυρώσεως του πλειστηριασμού. Προϋποθέσεις αποζημίωσης κατά 940 παρ.3 Κ.Πολ.Δ. Επί ακυρώσεως του πλειστηριασμού ο καθού η εκτέλεση θεωρείται ότι ουδέποτε απώλεσε την κυριότητα. Διαπλαστική απόφαση. Δεσμευτικότητα και εξ αυτής δεδικασμένο 559 αρ.1 και 19. Αιτιάσεις στηριζόμενες σε εσφαλμένη προϋπόθεση καθιστούν απαράδεκτο το λόγο αναίρεσης 559 αρ. 8 "Πράγματα" είναι και οι λόγοι εφέσεως. Δεν στοιχειοθετείται αν οι λό...
856)
1726/2013  
857)
1763/2013 Λόγοι αναίρεσης από 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.. Αναιρεί
858)
1764/2013 Απορρίπτεται ελλείψει εννόμου συμφέροντος
859)
1845/2013 Λόγος από αριθ. 6 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Κρίνεται Βάσιμος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση ο Άρειος Πάγος γιατί για δεύτερη φορά αναιρέθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.
860)
1862/2013  
861)
1904/2013 Διόρθωση αποφάσεως στο προεισαγωγικό της μέρος και των πρακτικών, ως προς το όνομα του πληρεξουσίου δικηγόρου διαδίκου. Υποχρεωτική κλήτευση αρχικών διαδίκων. Συζήτηση παρά την απουσία των κλητευθέντων που απουσιάζουν. (αυτεπάγγελτη διόρθωση 143/2013 απόφ. Α.Π.)

862)
1905/2013 Αν τη συζήτηση της αναίρεσης επισπεύδει ο απολειπόμενος διάδικος, η τελευταία γίνεται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, εφόσον όμως ο δικηγόρος που υπέγραψε την κλήση ήταν νόμιμα. διορισμένος πληρεξούσιο αυτού.
863)
2003/2013  
864)
2004/2013 Αγωγή διατάραξης της νομής (ΑΚ 989). Διατάραξη της νομής είναι κάθε πράξη που παρεμποδίζει στην άσκηση της φυσικής εξουσίας στο πράγμα, χωρίς να φθάνει μέχρι την αφαίρεση της νομής, εκδηλώνεται δε είτε θετικά, με πράξη του προσβολέα στο πράγμα ή με παρεμπόδιση πράξης του νομέα, είτε αρνητικά, με παράλειψη, όταν ο προσβολέας δεν προβαίνει στην επιβαλλόμενη ενέργεια προς αποτροπή ή παύση της διατάραξης.

865)
2005/2013 Λόγος αναίρεσης από το άρθρο 560 αριθ. 3 Κ.Πολ.Δ. ιδρύεται μόνο όταν υπάρχει σφάλμα για την καθ΄ ύλην αρμοδιότητα ή αναρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου και όχι του ειρηνοδικείου. Κατά των αγωγών νομής (αποβολής και διατάραξης) αντιτάσσεται η ένσταση της εκούσιας παραγραφής (ΑΚ 992), κατά δε της διεκδικητικής αγωγής η ένσταση της εικοσαετούς παραγραφής (ΑΚ 249).
866)
2006/2013 Περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 254 Κ.Πολ.Δ. και ίδρυση του οικείου λόγου αναίρεσης για κακή σύνθεση του δικαστηρίου δεν υπάρχει, όταν μετά τη συζήτηση στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, διατάσσονται με προδικαστική απόφασή του, συμπληρωματικές αποδείξεις όπως λ.χ. πραγματογνωμοσύνης, αφού στην περίπτωση αυτή γίνεται (όχι επανάληψη, αλλά) νέα συζήτηση της υπόθεσης.

867)
2007/2013 Σε περίπτωση ανακριβούς έγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, μπορεί, όπου έχει έννομο συμφέρον, να ζητήσει με αγωγή, η οποία δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία , την αναγνώριση του προσβαλλόμενου με την ανακριβή εγγραφή δικαιώματος και τη διόρθωση της πρώτης εγγραφής. Στην περίπτωση, όμως, των αρχικών εγγραφών με την ένδειξη "αγνώστου διαμονής" η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί με αίτηση που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Σώρευση αιτήσεων κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρο...
868)
2124/2013  
869)
2125/2013  
870)
2126/2013 Κυριότητα επί μεσοτοιχίας. Σύσταση μεσοτοιχίας προ τον ΓΟΚ 1955 και μετά τον ΓΟΚ 1955. Απορρίπτονται αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 19, 20, 1 εδ. β', 11 περ.γ' Κ.Πολ.Δ. Λόγος αναιρέσεως με τον οποίο πλήττεται μη πραγματική παραδοχή του δικαστηρίου είναι αβάσιμος, ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση.
871)
2127/2013 Αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 Κ.Πολ.Δ., αρ. 19 (αβάσιμος), 9 (απαράδεκτος, επειδή αφορά "αίτηση" για διορισμό νέου πραγματογνώμονα), 11γ΄ (αβάσιμος), 20 (απαράδεκτος, επειδή αφορά εκτίμηση περιεχομένου εγγράφου). Αβάσιμος και ο λόγος αναιρέσεως που πλήττει μη πραγματική παραδοχή του δικαστηρίου (εσφαλμένη προϋπόθεση).
872)
2128/2013  
873)
2129/2013 Συζήτηση αναιρέσεως παρά των απουσία διαδίκου που εκπροσωπήθηκε με από δικηγόρο χωρίς την προς τούτο πληρεξουσιότητα, κλητεύθηκε όμως ο ίδιος προσωπικά για να παραστεί στη συζήτηση. Απαράδεκτη η συζήτηση ως προς παραστάντα μη διάδικο. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 11γ, 19 και 20 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Ειδικότερα, έννοια ουσιωδών πραγμάτων (αρ. 19) και εγγράφων (αρ. 20). Δεν περιλαμβάνονται στα τελευταία άλλα, ιδιώνυμα, αποδεικτικά μέσα (μαρτυρικές καταθέσεις κ.λ.π.), ως προς το αποδει...
874)
2130/2013 Κλείσιμο παραθύρων κτίσματος προϋφιστάμενου του ΓΟΚ 1973, εφαπτομένου γειτονικού κτίσματος, που βρίσκεται σε αρχαιολογικό (ιστορικό ) χώρο αλλά δεν έχει χαρακτηρισθεί ως μνημείο. Εφαρμογή άρθρου 1108 ΑΚ "Όχι προστασία με άρθρ. 10 και 14 του ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων κ.λ.π. Αναιρετικός λόγος από το άρθρο 560 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμος. (Επικυρώνει Πολ. Πρωτ. Πειραιά 1063/2011)
875)
2131/2013  
876)
2132/2013  
877)
2133/2013 Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου η πληρεξουσιότητα δίνεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη ή με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση.
878)
2134/2013 Αν η συζήτηση επισπεύδεται με κλήση του απόντος, πρέπει να αποδεικνύεται η πληρεξουσιότητά του προς τον δικηγόρο που υπογράφει την κλήση αν δεν αποδεικνύεται, η συζήτηση της αναίρεσης κηρύσσεται απαράδεκτη.
879)
2135/2013 Στοιχεία καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος νόμιμης μοίρας. Μη νόμιμη ένσταση υπό τα επικαλούμενα περιστατικά. Λόγοι αναιρέσεως αυτό το άρθρο 559 αρ. 1 και 8, αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ.Αθ. 1018/2012)
880)
2136/2013  
881)
2188/2013  
882)
2189/2013  
883)
2190/2013 Λόγοι αναιρέσεως που πλήττουν παραδοχή του δικαστηρίου η οποία δεν στηρίζει το δικαστήριο της απόφασης και απορριπτέοι ως αλυσιτελείς. Εάν πλήττουν μη πραγματική παραδοχή του δικαστηρίου είναι αβάσιμοι, στηριζόμενοι σε εσφαλμένη προϋπόθεση. Έννοια "ουσιωδών πραγμάτων" κατά το άρθρο 559 αρ. 8 του Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει Εφ. Αθ. 8079/2007)
884)
2191/2013 Έκτακτη χρησικτησία κατά ΒΡΔ. Για τα δημόσια κτήματα η χρησικτησία έπρεπε να είχε συμπληρωθεί στις 11.9.1915 Νομή κατά ΒΡΔ. Μεταβίβαση κατά 1033 ΑΚ, 559 αρ. 1 και 19 υπό την επίφαση των παραβιάσεων κανόνων ουσιαστικού δικαίου πλήττεται η αναγκαστική κρίση του δικαστηρίου, οι λόγοι είναι απαράδεκτοι. Διάκριση ακινήτων κατά Οθωμανικό Δίκαιο. Στις Κυκλάδες τα ακίνητα ήταν μούλκια και ανήκαν σε ιδιώτες. Τα δάση, οι αιγιαλοί και τα κοινόχρηστα και οι εκτάσεις που δεν εξουσιάζονται από κανένα ανήκαν σ...
885)
2192/2013 Χωρίζει ως προς μη κλητευθέντες απλούς ομοδίκους. Ο προσθέτως παρεμβάς δεν καλείται στην αναιρετική δίκη αν απορρίφθηκε η πρόσθετη παρέμβαση ή κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτησή της. Ποσοτική ή ποιοτική αοριστία. Στοιχεία διεκδικητικής κατά παράγωγο και πρωτότυπο τρόπο. Πράξεις νομής επί δάσους κατά ΒΡΔ. Δεν απαιτείται ημερολογιακός προσδιορισμός. Δημόσια κτήματα.. Δάση δημόσια και ιδιωτικά. Λιβάδια ανήκουν στο Δημόσιο, εκτός αν έχει εκδοθεί ταπί. Χρησικτησία επί Δάσους κατά ΒΡΔ με 30ετή νομή για τ...
886)
2193/2013 Ακύρωση διαθήκης. Πότε είναι άκυρη. 438 ΚΠολΔικ αποδεικτική δύναμη δημοσίων εγγράφων 1733 ΑΚ. Η δημόσια διαθήκη πρέπει συγχρόνως να διαβαστεί στο διαθέτη εις επήκοο των συμπραττόντων προσώπων και να βεβαιωθεί σ' αυτήν ότι έγινε, ενώ πρέπει να υπογραφεί από το διαθέτη και τα πρόσωπα που συμπράττουν. Η αδυναμία προς υπογραφή του διαθέτη πρέπει να προέρχεται από τον ίδιο. 559 αρ. 1 και 19. Προύποθέσεις 559 αρ. 11. Οι μαρτυρικές καταθέσεις πρέπει, ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, να μνημονεύονται ...
887)
2194/2013 Εισαγωγή στη Δωδεκάνησο του Ελληνικού δικαίου. Προϊσχύσαν και ισχύον δίκαιο στη Δωδεκάνησο. Ποιά ακίνητα είναι μουλκ και δημόσιες γαίες. Διάκριση ακινήτων κατά Οθωμανικό δίκαιο που διατηρήθηκε με Κτηματολογικό Κανονισμό και εξακολουθεί να ισχύει ως τοπικό δίκαιο. Δικαίωμα τεσσαρούφ (διηνεκούς εξουσίασης επί δημοσίων γαιών.) Το Οθωμανικό δίκαιο δεν προέβλεπε χρησικτησία. Ο Ιταλικός Αστικός Κώδικας του 1865 και του 1942 προέβλεπαν 30ετή και 20ετή αντίστοιχα χρόνο ασκήσεως συνεχούς, όχι διακεκομμέν...
888)
2195/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση ενδίκου μέσου αναιρέσεως όταν ο επισπεύδων αναιρεσίβλητος έχει επιδώσει την κλήση στον υπογράφοντα το αναιρετήριο δικηγόρο, ο οποίος δεν έχει την προς τούτο πληρεξουσιότητα, και ο αναιρεσείων δεν παρίσταται κατά τη συζήτηση.
889)
2196/2013  
890)
2197/2013 Υιοθεσία ανηλίκου πριν από τον ν. 2447/96. Προϋποθέσεις αποκτήσεως κληρονομικού δικαιώματος (εξ αδιαθέτου) έναντι του θετού γονέα και των συγγενών του. Μεταβατικές διατάξεις. Κληρονομικό δικαίωμα υιοθετηθέντος προ του ν. 2447/96 στην κληρονομιά του θετού του γονέα που απεβίωσε μετά τον ν. 2447/96. Αναιρετικός λόγος από τον αρ. 1 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., βάσιμος (αναιρεί την Εφ.Αθ. 4906/2010)
891)
2198/2013 Πλήρης αιτιολογία για κτήση κυριότητας με χρησικτησία ενάγοντος και απόρριψη αντίθετης αγωγής. Αβάσιμος αναιρετικός λόγος από τον αρ. 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Λόγος αναιρέσεως από τους αρ. 8 και 11 αβάσιμοι. Απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 20, όταν προσβάλλεται με αυτόν η εκτίμηση και μόνον του περιεχομένου εγγράφου (Επικυρώνει Εφ. Αιγ. 308/2010).

892)
2199/2013 Επί αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής, αν η κυριότητα αμφισβητείται από περισσότερα πρόσωπα, καθένα από αυτά ενάγεται αυτοτελώς. Μπορεί, όμως, να εναχθούν όλα με την ίδια αγωγή, στην περίπτωση δε αυτή η τελεσιδικία κρίνεται αυτοτελώς, πρέπει δε να υπάρχει κατά το χρόνο άσκησης της αναίρεσης. Αν η τελεσιδικία δεν συνομολογείται ή δεν αποδεικνύεται (με την προσκομιδή αποδεικτικών επίδοσης, παραίτησης) η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως.

893)
2200/2013 Χρησικτησία έκταση κατά τον Αστικό Κώδικα και κατά το προϊσχύον βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Η χρησικτησία που είχε αρχίσει πριν την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα κρίνεται, ως προς την έναρξή της, κατά το προηγούμενο δίκαιο, ενώ ως προς τη συνέχιση και τη συμπλήρωσή της από αυτόν -Αστικό Κώδικα – Αν, όμως ο χρόνος χρησικτησίας του ΑΚ είναι συντομότερος από τον χρόνο του προηγουμένου δικαίου από την εισαγωγή του ΑΚ υπολογίζεται ο συντομότερος και αρχίζει από την εισαγωγή του, εκτός αν ο διαφορετικός χρ...
894)
2201/2013  
895)
2202/2013 Δημόσιες γαίες κατά το άρθρο 3 του Οθωμανικού νόμου περί γαιών της 7 Ραμαζάν 1274 (1856). Με την προσάρτηση της Θεσσαλίας οι διατάξεις του Τουρκικού νόμου περί γαιών καταργήθηκαν και τα με την από 29 Ιουλίου 1882 συνθήκη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αναγνωρισθέντα δικαιώματα μετατράπηκαν σε δικαιώματα πλήρους κυριότητας, υπαγόμενα πλέον στο κοινό δίκαιο.

896)
2203/2013  
897)
2204/2013 Λόγοι από τους αρ. 11 γ΄, 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως με τον οποίο πλήττεται η από το δικαστήριο της ουσίας εκτίμηση του περιεχομένου εγγράφων (561 § 1 Κ.Πολ.Δ.). Χρησικτησία. Χωρίς την άσκηση νομής στο πράγμα δεν αποκτάται κυριότητα με χρησικτησία (Επικυρώνει Εφ. Πατρ. 492/2004)
898)
2205/2013 Στοιχεία για το ορισμένο διεκδικητικής ακινήτου αγωγής, ειδικότερα όταν το επίδικο είναι τμήμα μείζονος ακινήτου. Λόγοι αναιρέσεως από τους αρ. 11 και 14 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.. Αβάσιμοι (Επικυρώνει Τρ. Εφ. Κρ. 53/2012)
899)
2206/2013 Με μόνη την έγκριση του οικείου σχεδίου ρυμοτομίας Συνοικισμού και από ταύτης καθίστανται πράγματα κοινόχρηστα οι χώροι οι καθοριζόμενοι ως κοινόχρηστοι με το εν λόγω ρυμοτομικό σχέδιο, η επ' αυτών δε κυριότητα των ιδιοκτητών χάνεται και περιέρχεται στο Δήμο ή στην Κοινότητα, χάριν των οποίων εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, εφόσον η έγκριση του σχεδίου έγινε με επιδίωξη των ιδιοκτητών, γιατί με την ενέργεια τους αυτή τεκμαίρεται αμάχητα ότι παραιτήθηκαν της κυριό...
900)
2207/2013  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Δ
901)
1/2013  
902)
2/2013  
903)
3/2013  
904)
4/2013  
905)
5/2013  
906)
13/2013  
907)
33/2013  
908)
34/2013  
909)
35/2013  
910)
144/2013  
911)
145/2013  
912)
200/2013  
913)
201/2013  
914)
202/2013  
915)
203/2013  
916)
204/2013  
917)
205/2013  
918)
206/2013  
919)
207/2013  
920)
208/2013  
921)
209/2013  
922)
210/2013  
923)
211/2013  
924)
212/2013  
925)
213/2013  
926)
214/2013  
927)
215/2013  
928)
216/2013  
929)
217/2013  
930)
218/2013  
931)
219/2013  
932)
226/2013  
933)
227/2013  
934)
257/2013  
935)
258/2013  
936)
259/2013  
937)
260/2013  
938)
261/2013  
939)
262/2013  
940)
313/2013  
941)
314/2013  
942)
315/2013  
943)
316/2013  
944)
317/2013  
945)
318/2013  
946)
319/2013  
947)
320/2013  
948)
321/2013  
949)
322/2013  
950)
323/2013  
951)
324/2013  
952)
325/2013  
953)
326/2013  
954)
327/2013  
955)
328/2013  
956)
329/2013  
957)
330/2013  
958)
331/2013  
959)
332/2013  
960)
347/2013  
961)
379/2013  
962)
380/2013  
963)
381/2013  
964)
382/2013  
965)
383/2013  
966)
384/2013  
967)
385/2013  
968)
386/2013  
969)
387/2013  
970)
388/2013  
971)
389/2013  
972)
390/2013  
973)
425/2013  
974)
426/2013  
975)
442/2013  
976)
443/2013  
977)
444/2013  
978)
446/2013  
979)
447/2013  
980)
448/2013  
981)
449/2013  
982)
509/2013  
983)
510/2013  
984)
511/2013  
985)
512/2013  
986)
513/2013  
987)
514/2013  
988)
560/2013  
989)
561/2013  
990)
562/2013  
991)
563/2013  
992)
564/2013  
993)
565/2013  
994)
566/2013  
995)
628/2013  
996)
629/2013  
997)
630/2013  
998)
631/2013  
999)
632/2013  
1000)
648/2013  
1001)
660/2013  
1002)
661/2013  
1003)
662/2013  
1004)
663/2013  
1005)
664/2013  
1006)
665/2013  
1007)
666/2013  
1008)
667/2013  
1009)
668/2013  
1010)
669/2013  
1011)
670/2013  
1012)
671/2013  
1013)
672/2013  
1014)
673/2013  
1015)
674/2013  
1016)
675/2013  
1017)
676/2013  
1018)
677/2013  
1019)
678/2013  
1020)
724/2013  
1021)
725/2013  
1022)
726/2013  
1023)
727/2013  
1024)
728/2013  
1025)
729/2013  
1026)
730/2013  
1027)
731/2013  
1028)
732/2013  
1029)
733/2013  
1030)
752/2013  
1031)
753/2013  
1032)
754/2013  
1033)
755/2013  
1034)
756/2013  
1035)
757/2013  
1036)
810/2013  
1037)
811/2013  
1038)
848/2013  
1039)
849/2013  
1040)
850/2013  
1041)
851/2013  
1042)
852/2013  
1043)
853/2013  
1044)
854/2013  
1045)
855/2013  
1046)
856/2013  
1047)
857/2013  
1048)
858/2013  
1049)
859/2013  
1050)
860/2013  
1051)
861/2013  
1052)
862/2013  
1053)
863/2013  
1054)
864/2013  
1055)
865/2013  
1056)
866/2013  
1057)
867/2013  
1058)
868/2013  
1059)
869/2013  
1060)
870/2013  
1061)
871/2013  
1062)
872/2013  
1063)
873/2013  
1064)
874/2013  
1065)
875/2013  
1066)
895/2013  
1067)
896/2013  
1068)
897/2013  
1069)
898/2013  
1070)
899/2013  
1071)
900/2013  
1072)
921/2013  
1073)
922/2013  
1074)
923/2013  
1075)
924/2013  
1076)
940/2013  
1077)
956/2013  
1078)
976/2013  
1079)
1000/2013  
1080)
1001/2013  
1081)
1002/2013  
1082)
1003/2013  
1083)
1004/2013  
1084)
1012/2013  
1085)
1013/2013  
1086)
1014/2013  
1087)
1015/2013 Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της ποινικής ευθύνης. Θάνατος 119 επιβατών και 6 μελών αεροσκάφους, από αποσυμπίεση στο αεροσκάφος, από λάθη και παραλείψεις κυβερνήτη και συγκυβερνήτη. Ο επιλογέας του τρόπου συμπίεσης δεν ήταν στην θέση που ρυθμίζεται αυτόματα, και ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης δεν το αντιλήφθηκαν. Δεν εντόπισαν και το λόγο για τον οποίο ήχησε το σχετικό σύστημα προειδοποίησης αποσυμπίεσης. Θάνατος των επιβαινόντων από υποξία και πτώση τ...
1088)
1016/2013  
1089)
1017/2013  
1090)
1018/2013  
1091)
1019/2013  
1092)
1061/2013  
1093)
1062/2013  
1094)
1063/2013  
1095)
1064/2013  
1096)
1065/2013  
1097)
1066/2013  
1098)
1067/2013  
1099)
1068/2013  
1100)
1069/2013  
1101)
1070/2013  
1102)
1071/2013  
1103)
1072/2013  
1104)
1073/2013  
1105)
1074/2013  
1106)
1075/2013  
1107)
1076/2013  
1108)
1105/2013  
1109)
1106/2013  
1110)
1107/2013  
1111)
1108/2013  
1112)
1109/2013  
1113)
1110/2013  
1114)
1111/2013  
1115)
1112/2013  
1116)
1142/2013  
1117)
1143/2013  
1118)
1144/2013  
1119)
1145/2013  
1120)
1146/2013  
1121)
1147/2013  
1122)
1148/2013  
1123)
1149/2013  
1124)
1150/2013  
1125)
1151/2013  
1126)
1152/2013  
1127)
1187/2013  
1128)
1188/2013  
1129)
1189/2013  
1130)
1190/2013  
1131)
1191/2013  
1132)
1192/2013  
1133)
1193/2013  
1134)
1202/2013  
1135)
1203/2013  
1136)
1204/2013  
1137)
1205/2013  
1138)
1206/2013  
1139)
1228/2013  
1140)
1229/2013  
1141)
1230/2013  
1142)
1231/2013  
1143)
1253/2013  
1144)
1260/2013  
1145)
1261/2013  
1146)
1262/2013  
1147)
1263/2013  
1148)
1264/2013  
1149)
1265/2013  
1150)
1266/2013  
1151)
1267/2013  
1152)
1268/2013  
1153)
1269/2013  
1154)
1270/2013  
1155)
1271/2013  
1156)
1272/2013  
1157)
1273/2013  
1158)
1274/2013  
1159)
1275/2013  
1160)
1304/2013  
1161)
1305/2013  
1162)
1306/2013  
1163)
1307/2013  
1164)
1308/2013  
1165)
1321/2013  
1166)
1322/2013  
1167)
1323/2013  
1168)
1324/2013  
1169)
1325/2013  
1170)
1326/2013  
1171)
1327/2013  
1172)
1328/2013  
1173)
1329/2013  
1174)
1330/2013  
1175)
1331/2013  
1176)
1332/2013  
1177)
1333/2013  
1178)
1334/2013  
1179)
1335/2013  
1180)
1336/2013  
1181)
1337/2013  
1182)
1338/2013  
1183)
1339/2013  
1184)
1340/2013  
1185)
1435/2013  
1186)
1436/2013  
1187)
1437/2013  
1188)
1438/2013  
1189)
1439/2013  
1190)
1440/2013  
1191)
1441/2013  
1192)
1442/2013  
1193)
1443/2013  
1194)
1444/2013  
1195)
1445/2013  
1196)
1446/2013  
1197)
1447/2013  
1198)
1448/2013  
1199)
1449/2013  
1200)
1462/2013  
1201)
1463/2013  
1202)
1464/2013  
1203)
1465/2013  
1204)
1466/2013  
1205)
1467/2013  
1206)
1468/2013  
1207)
1469/2013  
1208)
1470/2013  
1209)
1471/2013  
1210)
1472/2013  
1211)
1473/2013  
1212)
1484/2013  
1213)
1485/2013  
1214)
1486/2013  
1215)
1487/2013  
1216)
1488/2013  
1217)
1489/2013  
1218)
1490/2013  
1219)
1491/2013  
1220)
1492/2013  
1221)
1493/2013  
1222)
1597/2013  
1223)
1598/2013  
1224)
1621/2013  
1225)
1622/2013  
1226)
1623/2013  
1227)
1624/2013  
1228)
1625/2013  
1229)
1626/2013  
1230)
1627/2013  
1231)
1628/2013  
1232)
1660/2013  
1233)
1661/2013  
1234)
1727/2013  
1235)
1728/2013  
1236)
1729/2013  
1237)
1730/2013  
1238)
1731/2013  
1239)
1732/2013  
1240)
1733/2013  
1241)
1843/2013  
1242)
1844/2013  
1243)
1850/2013  
1244)
1851/2013  
1245)
1859/2013  
1246)
1901/2013  
1247)
1906/2013  
1248)
1907/2013  
1249)
1914/2013  
1250)
1927/2013  
1251)
1931/2013  
1252)
1932/2013  
1253)
1933/2013  
1254)
1934/2013  
1255)
1935/2013  
1256)
1936/2013  
1257)
1937/2013  
1258)
1938/2013  
1259)
1939/2013  
1260)
1940/2013  
1261)
1991/2013  
1262)
1992/2013  
1263)
1993/2013  
1264)
1994/2013  
1265)
1995/2013  
1266)
1996/2013  
1267)
1997/2013  
1268)
1998/2013  
1269)
1999/2013  
1270)
2000/2013  
1271)
2001/2013  
1272)
2002/2013  
1273)
2015/2013  
1274)
2016/2013  
1275)
2017/2013  
1276)
2018/2013  
1277)
2019/2013  
1278)
2020/2013  
1279)
2021/2013  
1280)
2022/2013  
1281)
2030/2013  
1282)
2031/2013  
1283)
2032/2013  
1284)
2033/2013  
1285)
2034/2013  
1286)
2035/2013  
1287)
2036/2013  
1288)
2037/2013  
1289)
2038/2013  
1290)
2039/2013  
1291)
2040/2013  
1292)
2076/2013  
1293)
2077/2013  
1294)
2078/2013  
1295)
2079/2013  
1296)
2080/2013  
1297)
2081/2013  
1298)
2082/2013  
1299)
2140/2013  
1300)
2141/2013  
1301)
2142/2013  
1302)
2143/2013  
1303)
2144/2013  
1304)
2145/2013  
1305)
2146/2013  
1306)
2147/2013  
1307)
2148/2013  
1308)
2149/2013  
1309)
2150/2013  
1310)
2151/2013  
1311)
2152/2013  
1312)
2153/2013  
1313)
2154/2013  
1314)
2155/2013  
1315)
2156/2013  
1316)
2157/2013  
1317)
2158/2013  
1318)
2159/2013  
1319)
2160/2013  
1320)
2161/2013  
1321)
2162/2013  
1322)
2163/2013  
1323)
2170/2013  
1324)
2171/2013  
1325)
2172/2013  
1326)
2173/2013  
1327)
2174/2013  
1328)
2175/2013  
1329)
2176/2013  
1330)
2177/2013  
1331)
2178/2013  
1332)
2179/2013  
1333)
2180/2013  
1334)
2181/2013  
1335)
2218/2013  
1336)
2219/2013  
1337)
2220/2013  
1338)
2221/2013  
1339)
2222/2013  
1340)
2223/2013  
1341)
2224/2013  
1342)
2225/2013  
1343)
2226/2013  
1344)
2227/2013  
1345)
2228/2013  
1346)
2248/2013  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
1347)
1/2013  
1348)
2/2013  
1349)
3/2013  
1350)
4/2013  
1351)
5/2013  
1352)
6/2013  
1353)
7/2013  
1354)
8/2013  
1355)
9/2013  
1356)
10/2013  
1357)
11/2013  
1358)
12/2013  
1359)
13/2013  
1360)
14/2013  
1361)
15/2013  
1362)
16/2013  
1363)
17/2013  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Α2
1364)
37/2013  
1365)
38/2013  
1366)
39/2013  
1367)
40/2013  
1368)
41/2013  
1369)
42/2013  
1370)
43/2013  
1371)
44/2013  
1372)
45/2013  
1373)
46/2013  
1374)
47/2013  
1375)
48/2013  
1376)
50/2013  
1377)
51/2013  
1378)
52/2013  
1379)
53/2013  
1380)
54/2013  
1381)
55/2013  
1382)
56/2013  
1383)
114/2013  
1384)
115/2013  
1385)
116/2013  
1386)
117/2013  
1387)
118/2013  
1388)
119/2013  
1389)
120/2013  
1390)
121/2013  
1391)
122/2013  
1392)
128/2013  
1393)
129/2013  
1394)
130/2013  
1395)
131/2013  
1396)
132/2013  
1397)
133/2013  
1398)
134/2013  
1399)
135/2013  
1400)
136/2013  
1401)
137/2013  
1402)
138/2013  
1403)
139/2013  
1404)
140/2013  
1405)
221/2013  
1406)
222/2013  
1407)
223/2013  
1408)
224/2013  
1409)
225/2013  
1410)
250/2013  
1411)
251/2013  
1412)
252/2013  
1413)
253/2013  
1414)
254/2013  
1415)
255/2013  
1416)
256/2013  
1417)
374/2013  
1418)
375/2013  
1419)
376/2013  
1420)
377/2013  
1421)
378/2013  
1422)
416/2013  
1423)
417/2013  
1424)
418/2013  
1425)
419/2013  
1426)
420/2013  
1427)
421/2013  
1428)
422/2013  
1429)
423/2013  
1430)
424/2013  
1431)
427/2013  
1432)
428/2013  
1433)
465/2013  
1434)
466/2013  
1435)
533/2013  
1436)
534/2013  
1437)
535/2013  
1438)
536/2013  
1439)
537/2013  
1440)
538/2013  
1441)
539/2013  
1442)
540/2013  
1443)
541/2013  
1444)
542/2013  
1445)
649/2013  
1446)
650/2013  
1447)
651/2013  
1448)
652/2013  
1449)
653/2013  
1450)
654/2013  
1451)
655/2013  
1452)
656/2013  
1453)
657/2013  
1454)
658/2013  
1455)
823/2013  
1456)
824/2013  
1457)
825/2013  
1458)
826/2013  
1459)
827/2013  
1460)
828/2013  
1461)
829/2013  
1462)
830/2013  
1463)
957/2013  
1464)
958/2013  
1465)
959/2013  
1466)
999/2013  
1467)
1009/2013 Απλή συνέργεια, στην οργάνωση της μεταφοράς και κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Στοιχειοθέτηση της απλής συνέργειας στις παραπάνω πράξεις, αφού ο κατηγορούμενος με την ιδιότητα του Ναυπηγού-Μηχανολόγου ανέλαβε την επίβλεψη και εποπτεία των εργασιών πλοίου, το οποίο κατελήφθη αργότερα στις Ισπανικές ακτές, να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης. Αναφέρονται οι υλικές διευκολυντικές πράξεις του κατηγορουμένου, (προκαταβολή αμοιβής του από Ισπανική Τράπεζα, από άγνωστο αποστολέα για την επισκευή, συντή...
1468)
1010/2013  
1469)
1011/2013  
1470)
1025/2013  
1471)
1026/2013  
1472)
1027/2013  
1473)
1028/2013  
1474)
1029/2013  
1475)
1030/2013  
1476)
1031/2013  
1477)
1032/2013  
1478)
1033/2013  
1479)
1034/2013  
1480)
1035/2013  
1481)
1036/2013  
1482)
1037/2013  
1483)
1038/2013  
1484)
1039/2013  
1485)
1040/2013  
1486)
1041/2013  
1487)
1141/2013  
1488)
1153/2013  
1489)
1154/2013  
1490)
1155/2013  
1491)
1156/2013  
1492)
1160/2013  
1493)
1161/2013  
1494)
1162/2013  
1495)
1163/2013  
1496)
1164/2013  
1497)
1165/2013  
1498)
1166/2013  
1499)
1167/2013  
1500)
1168/2013  
1501)
1169/2013  
1502)
1198/2013  
1503)
1199/2013  
1504)
1200/2013  
1505)
1201/2013  
1506)
1276/2013  
1507)
1277/2013  
1508)
1278/2013  
1509)
1294/2013  
1510)
1295/2013  
1511)
1296/2013  
1512)
1297/2013  
1513)
1298/2013  
1514)
1299/2013  
1515)
1300/2013  
1516)
1309/2013  
1517)
1310/2013  
1518)
1311/2013  
1519)
1312/2013  
1520)
1313/2013  
1521)
1314/2013  
1522)
1406/2013  
1523)
1407/2013  
1524)
1408/2013  
1525)
1409/2013  
1526)
1410/2013  
1527)
1411/2013  
1528)
1412/2013  
1529)
1413/2013  
1530)
1414/2013  
1531)
1415/2013  
1532)
1416/2013  
1533)
1417/2013  
1534)
1480/2013  
1535)
1481/2013  
1536)
1482/2013  
1537)
1483/2013  
1538)
1510/2013  
1539)
1528/2013  
1540)
1529/2013  
1541)
1530/2013  
1542)
1531/2013  
1543)
1532/2013  
1544)
1533/2013  
1545)
1534/2013  
1546)
1535/2013  
1547)
1536/2013  
1548)
1537/2013  
1549)
1538/2013  
1550)
1539/2013  
1551)
1540/2013  
1552)
1541/2013  
1553)
1542/2013  
1554)
1543/2013  
1555)
1544/2013  
1556)
1545/2013  
1557)
1546/2013  
1558)
1547/2013  
1559)
1548/2013  
1560)
1549/2013  
1561)
1550/2013  
1562)
1551/2013  
1563)
1560/2013  
1564)
1561/2013  
1565)
1562/2013  
1566)
1563/2013  
1567)
1564/2013  
1568)
1565/2013  
1569)
1566/2013  
1570)
1567/2013  
1571)
1568/2013  
1572)
1569/2013  
1573)
1570/2013  
1574)
1571/2013  
1575)
1572/2013  
1576)
1573/2013  
1577)
1574/2013  
1578)
1575/2013  
1579)
1576/2013  
1580)
1577/2013  
1581)
1578/2013  
1582)
1579/2013  
1583)
1580/2013  
1584)
1581/2013  
1585)
1582/2013  
1586)
1583/2013  
1587)
1584/2013  
1588)
1585/2013  
1589)
1586/2013  
1590)
1587/2013  
1591)
1599/2013  
1592)
1600/2013  
1593)
1601/2013  
1594)
1602/2013  
1595)
1603/2013  
1596)
1604/2013  
1597)
1605/2013  
1598)
1606/2013  
1599)
1607/2013  
1600)