<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β1
1)
1/2012  
2)
2/2012  
3)
3/2012  
4)
4/2012  
5)
5/2012  
6)
6/2012  
7)
7/2012  
8)
8/2012  
9)
9/2012  
10)
10/2012  
11)
11/2012  
12)
12/2012 Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281 ΑΚ. Υπερωρία συνιστά η απασχόληση πέραν των 43 ωρών εβδομαδιαίως, καθώς και η απασχόληση πέραν των 9 ωρών ημερησίως για τους μισθωτούς με πενθήμερο. Αν είναι παράνομη, για κάθε ώρα ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το 250% του ωρομισθίου. Δικαστική ομολογία είναι μόνο αυτή που έγινε με σκοπό την αποδοχή του αμφισβητούμενου και επιβλαβούς γι' αυτόν που ομολογεί γεγονότος και μπορεί να περιέχεται στο...
13)
13/2012 Η απαλλαγή του αναιρεσιβλήτου από τα καθήκοντα του Συντονιστή, η αδρανοποίησή του επί τέσσερις μήνες και κυρίως η εν συνεχεία ανάθεση σ' αυτόν, καθηκόντων, καταφανώς υποδεέστερων, έγινε από την αναιρεσείουσα, από εμπάθεια και εκδικητικά, χωρίς υπαιτιότητα του εφεσιβλήτου. Η μετακίνησή αυτή συνιστά καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος της τελευταίας, με συνέπεια την πρόκληση ηθικής και περιουσιακής ζημίας του αναιρεσιβλήτου και αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεω...
14)
14/2012  
15)
15/2012 Οι αναιρεσείοντες, εργαζόμενοι στην ΔΕΥΑΛ, δεν δικαιούνται τα έξοδα κίνησης, με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ, την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης. Η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται από γενικότερους λόγους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι, ως εργαζόμενοι σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκείνη των υπαλλήλων των ΟΤΑ, και των λοιπών Ν.Π..Δ.Δ., στους οποίους χορηγείται η επίμαχη παροχή.
16)
16/2012 Το δικαστήριο, προκειμένου να επιδικάσει στο δικηγόρο αμοιβή οφείλει να λάβει υπόψη του το αίτημα της αγωγής, εκτός αν προταθεί και αποδειχθεί ένσταση ότι το αγωγικό αίτημα είναι προφανώς εξογκωμένο, οπότε ο κανονισμός της αμοιβής θα γίνει βάση το ποσό που έπρεπε να ζητηθεί, εκτός και αν για τον καθορισμό του αιτήματος συμμορφώθηκε σε έγγραφη εντολή του εντολέα του ή του αντιπροσώπου του. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική αξία, την οποία έχει το αντικείμενο της αγωγή...
17)
17/2012  
18)
18/2012  
19)
119/2012  
20)
120/2012  
21)
121/2012 Αιρομένου του άδικου χαρακτήρα των αξιόποινων πράξεων (με την επιφύλαξη της ΠΚ 367 § 2) αποκλείεται και το στοιχείο του παρανόμου της επιζήμιας συμπεριφοράς, ως όρος της αντίστοιχης αδικοπραξίας του αστικού δικαίου. Η προβολή περίπτωσης του άρθρου 367 § 1 του ΠΚ, αποτελεί αυτοτελή ισχυρισμό καταλυτικό της αγωγής του προσβληθέντος λόγω άρσης του παρανόμου της προσβολής. Ο άδικος χαρακτήρας της προσβολής, ως προς τις εξυβριστικές ή δυσφημιστικές εκφράσεις που περιέχει, δεν αίρεται λόγω δικαιολογημ...
22)
122/2012 Απαράδεκτη η συζήτηση επί της αίτησης αναίρεσης.
23)
123/2012  
24)
124/2012  
25)
125/2012 Σε περίπτωση ακυρότητας σύμβασης εργασίας με το Δημόσιο είναι τούτο υποχρεωμένο να αποδώσει στον εργαζόμενο την ωφέλεια που απέκτησε, η οποία συνίσταται στην αμοιβή που εξοικονόμησε και την οποία θα κατέβαλε σε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα προσλάμβανε με έγκυρη σύμβαση εργασίας και θα είχε τις ίδιες ικανότητες και τα ίδια προσόντα με εκείνον που παρέσχε την εργασία. Η απόδοση της αποκλείεται, όταν δεν υπήρχε για τον εργοδότη νομική δυνατότητα για σύναψη έγκυρης σύμβασης εργασίας, διότι στην περίπτω...
26)
126/2012  
27)
127/2012 Εάν διάταξη, έχουσα τυπική και ουσιαστική ισχύ νόμου, εμπεριέχει και θεσπίζει όρους ρύθμισης μίας εργασιακής σχέσης ευμενέστερους για τους εργαζόμενους, όπως είναι αυτή του άρθρου 2§3 του Ν. 1895/1990, σε σχέση με τους κανονιστικούς όρους τους προβλεπόμενους από την ιεραρχικά υποδεέστερη, επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, τότε υπερισχύουν και επικρατούν οι ρυθμίσεις της έχουσας τυπική και ουσιαστική ισχύ νόμου διάταξης, ήτοι αυτής του 2 παρ 3 Ν.1895/1990, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να δ...
28)
128/2012 Από της ισχύος κάθε νέας ΣΣΕ ή ΔΑ μεταβάλλεται το νομοθετικό καθεστώς και οι αποφάσεις που έκριναν τελεσιδίκως αξιώσεις των εργαζομένων ορισμένου χρονικού διαστήματος, ρυθμιζόμενες από τις ισχύουσες τότε ΣΣΕ ή ΔΑ, δεν αποτελούν δεδικασμένο και για τις αξιώσεις αυτών μεταγενέστερου χρονικού διαστήματος, που στηρίζονται στις ισχύουσες κατά το διάστημα αυτό νεότερες ΣΣΕ ή ΔΑ. Οι επίδικες αξιώσεις έχουν διαφορετική νομική και ιστορική αιτία, αφού αναφέρονται σε διαφορές αποδοχών για το μεταγενέστερο...
29)
129/2012  
30)
244/2012  
31)
245/2012  
32)
246/2012  
33)
247/2012  
34)
248/2012  
35)
249/2012  
36)
250/2012 Η θεσπιζόμενη με τη διάταξη του άρθρ. 48 παρ. 3 ΝΔ 496/1974, διετής παραγραφή των κατά των ΝΠΔΔ αξιώσεων των υπαλλήλων τους από καθυστερούμενες αποδοχές κ.λ.π. δεν αντίκειται στην καθιερούμενη από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητος, ούτε προσκρούσει στα άρθρα 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκαν με το ΝΔ 53/1974. Δεν υπάρχει παραμόρφωση όταν το δικαστήριο, αξιολογώντας το αληθινό περιεχόμενο του εγγράφου, οδηγήθηκε σε συμπέρασμα...
37)
251/2012  
38)
252/2012  
39)
253/2012  
40)
254/2012  
41)
255/2012  
42)
256/2012  
43)
257/2012 Ο κανόνας του άρθρου 904 Α.Κ. έχει εφαρμογή και επί των Ν.Π.Δ.Δ. Τη μισθοδοσία του προσωπικού, το οποίο συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από 1-1-1983 αναλαμβάνει το Δημόσιο, το οποίο υποχρεούται έναντι των ΑΕΙ να καταβάλλει εκάστοτε δια του Δημοσίου Ταμείου, με μισθοδοτικές καταστάσεις. Έναντι όμως του προσωπικού αυτού υπόχρεα προς καταβολή των αποδοχών του εξακολουθούν, ως εργοδότες, να είναι τα ΑΕΙ. Η διάταξη του άρθρου 905 & 1 ΑΚ δεν εφαρμόζεται, ...
44)
258/2012  
45)
259/2012  
46)
260/2012 Σύμβαση μαθητείας είναι η σύμβαση κατά την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις, για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή ορισμένης τέχνης. Ειδικότερες μορφές της συμβάσεως μαθητείας είναι η γνήσια σύμβαση μαθητείας και η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου. Επί συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου εφαρμόζονται τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
47)
295/2012 Αν με την ατομική σύμβαση εργασίας ή με μεταγενέστερη συμφωνία συμφωνήθηκε η λύση της εργασιακής σχέσεως με ευνοϊκότερους όρους, ως προς τις προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημιώσεως, τότε αυτοί κατισχύουν. Το δικαστήριο, που διαπιστώνει την ύπαρξη κενού ή αμφιβολίας, δεν υπόκειται κατά την κρίση του αυτή σε ακυρωτικό έλεγχο, αλλά αν παραλείψει, να προσφύγει στους κανόνες της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών ή παραβιάσει τους κανόνες αυτούς, ελέγχεται αναιρετικά για παραβίαση των παραπάν...
48)
296/2012  
49)
297/2012 Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπάρχει όταν ο εργαζόμενος παρέχει αντί μισθού τις υπηρεσίες του, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη ή να είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εντολές και οδηγίες αυτού. Το δικαστήριο, που διαπιστώνει την ύπαρξη κενού ή αμφιβολίας, αν παραλείψει να προσφύγει στους κανόνες της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών ή παραβιάσει αυτούς με την εσφαλμένη εξειδίκευση των αορίστων νομικών εννοιών της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ...
50)
298/2012 Στις υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των, κατά την συζήτηση στο ακροατήριο, και επί πλέον οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να καταχωρίζονται στα πρακτικά, με σαφή, έστω και συνοπτική, έκθεση των γεγονότων που τους θεμελιώνουν (αρθρ. 262 ΚΠολΔ). Στην κατ’ έφεση δίκη ο εφεσίβλητος παραδεκτώς προτείνει, ως υπεράσπισή του κατά της εφέσεως, και ισχυρισμούς, που δεν πρότεινε ή πρότεινε απαραδέκτω...
51)
299/2012  
52)
300/2012  
53)
301/2012  
54)
302/2012  
55)
303/2012  
56)
304/2012  
57)
305/2012  
58)
331/2012  
59)
332/2012  
60)
342/2012  
61)
375/2012  
62)
376/2012 Ειδικά, για τα δικαιώματα του εργαζομένου, που πηγάζουν από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, επιτρέπεται η επίλυση και των διαφορών αυτών με συμβιβασμό, όπου, όμως, υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση ή αβεβαιότητα, είτε σε σχέση με τις νομικές και πραγματικές προϋποθέσεις, είτε ως προς την έννοια των δικαιωμάτων αυτών και με αμοιβαίες υποχωρήσεις επιλύονται αυτές, οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συμβιβασμός είναι έγκυρος. Με τις διατάξεις των άρθρων 18 του ν. 1082/1980 και 20 παρ.2 του ν. 1469/1984, δεν πρ...
63)
377/2012  
64)
378/2012 Στις αποδοχές αδείας των μισθωτών της αναιρεσίβλητης (ΟΤΕ. Α. Ε.) πρέπει να συνυπολογίζεται και κάθε άλλη καταβαλλόμενη πρόσθετη παροχή σε χρήμα ή σε είδος με την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερώς και μονίμως ως συμβατικό αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας, όπως είναι η σταθερή και μόνιμη υπερεργασία, η νόμιμη ή ιδιόρρυθμη υπερωρία και η παροχή εργασίας κατά τη νύχτα, τις Κυριακές και αργίες. Δεν συνυπολογίζεται, όμως, σ' αυτές και το επίδομα αδείας.
65)
379/2012 Όταν ο εργοδότης επιφύλαξε για τον εαυτό του το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, ο τελευταίος θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση προστήσεως προς αυτόν. Ο εργολάβος που ανέλαβε την εκτέλεση ολόκληρου ή τμήματος του έργου και ανέθεσε την εκτέλεση τμήματος τούτου σε υπεργολάβο, είναι συνυπεύθυνος με αυτόν για την λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας, έστω και αν δεν επιφύλαξε για τον εαυτό του το δικαίωμα διευθύνσεως και επιβλέψεως του τμήματος ή και αν συμφώνησαν ότι δεν θα έχει την διεύθ...
66)
380/2012  
67)
381/2012  
68)
382/2012 Η καταγγελία της σχέσης εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε νόμιμη απεργία, καθώς και κάθε νόμιμη δραστηριότητα, που γίνεται με σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως και η αποκλειστικά από εκδίκηση ή εχθρότητα προς το πρόσωπο του μισθωτού, καταγγελία της εργασιακής σύμβασης, είναι άκυρη.
69)
383/2012 Αν ο εργοδότης έχει ήδη εκουσίως ή συνεπεία Π.Ε.Ε. καταβάλει στο ΙΚΑ τις εισφορές για οφειλόμενες σε εργαζόμενο αποδοχές, τούτο στηρίζει ένσταση καταβολής κατά το άρθρο 416 ΑΚ αποσβεστική κατά το οικείο ποσό της αξιώσεως του εργαζομένου, για δεδουλευμένες αποδοχές. Αν δεν υποβληθεί τέτοια ένσταση οι εν λόγω ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται από τον εργοδότη κατά την εκτέλεση της αποφάσεως.
70)
384/2012  
71)
454/2012  
72)
455/2012  
73)
456/2012  
74)
457/2012  
75)
458/2012  
76)
459/2012  
77)
460/2012  
78)
461/2012  
79)
462/2012  
80)
463/2012 Με το ν. 2687/1999, συστάθηκαν δύο νέες ανώνυμες εταιρείες και έπαυσε να υφίσταται η εταιρεία του ν. 735/1977 («ΔΕΘ Α.Ε.») και συγκεκριμένα, α) η «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», και β) η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΗΕΙΕΧΡΟ Α,Ε.». Μετά την κατάργηση και τη «διάσπαση» της στις παραπάνω εταιρείες, οι τελευταίες υπεισήλθαν και οι δύο και όχι μόνον η πρώτη, ως διάδοχοι στη θέση της αρχικής, οι δε συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στην πρώην «ΔΕΘ ΑΕ» δεν λύθηκαν με τη διαδοχή, αλλά συνεχίστηκαν με τους ί...
81)
464/2012 Το Εφετείο, δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 4 του Ν. 1264/1982 και 18 παρ. 1 και 2 του Ν. 1264/1982, διότι, η πρώτη δεν είναι αναγκαστικού δικαίου, και από τη δεύτερη σαφώς, προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή και η ευνοϊκότερη ρύθμιση του άρθρου 4 παρ. δ. της υπ' αριθ. 27/16-6-2005 επιχειρησιακής Διαιτητικής Απόφασης του Διαιτητή Χρήστου Καραντζά, αφού, με αυτήν, και την, εξ αιτίας της, καταβολή αποδοχών, με τη λήψη της επίδικης άδειας, διευκολύνεται η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για...
82)
465/2012 Οι επίμαχες διαδοχικές σχέσεις εργασίας του αναιρεσείοντος, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην αγωγή, μπορούσαν να προσλάβουν, ενιαία, κατά το χρόνο που εκτείνεται η ένδικη έννομη σχέση και το αντικείμενο της, το χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον, καταρτίστηκαν πριν την 18-4-2001 και από τη φύση τους κάλυπταν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες της αναιρεσίβλητης, ο δε καθορισμός του είδους των ως συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δεν δικαιολογείται από τη φύση τους, αλλά τέθηκε προς καταστ...
83)
466/2012  
84)
467/2012  
85)
468/2012  
86)
469/2012  
87)
470/2012  
88)
471/2012  
89)
472/2012  
90)
473/2012 Με τις ρυθμίσεις δια των άρθρων 4 παρ. 2 του ν. 4507/1966 και 8 του ν. 950/1979, ο νομοθέτης θέλησε, κατ' αντιστοιχίαν των διατάξεων που ισχύουν και ρυθμίζουν τα των αμοιβών εν γένει των δικηγόρων επί υποθέσεων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, να ισχύουν και οι αμοιβές των δικηγόρων για τις ενώπιον των φορολογικών και ήδη διοικητικών δικαστηρίων δικηγορικές εργασίες. Η αμοιβή του δικηγόρου σε καμιά περίπτωση επιτρέπεται να υπολείπεται των ελαχίστων ορίων που ορίζονται στα άρθρα 98 και επόμενα ...
91)
598/2012 Αν στην αίτηση για αναίρεση της απόφασης, που απέρριψε την ανακοπή ερημοδικίας δεν περιέχεται ένας τουλάχιστον λόγος αναίρεσης, είτε κατά της απόφασης που απέρριψε την ανακοπή, είτε κατά της συμπροσβαλλόμενης απόφασης που εκδόθηκε ερήμην, η αίτηση απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη, ως προς εκείνη των συμπροσβαλλομένων αποφάσεων, ως προς την οποία υπάρχει η έλλειψη, έστω και ενός λόγου αναίρεσης. Δεν εμπίπτει στην έννοια της ανώτερης βίας η ασθένεια του διαδίκου ή του συγγενικού του προσώπ...
92)
599/2012  
93)
675/2012  
94)
676/2012  
95)
677/2012  
96)
678/2012  
97)
679/2012  
98)
680/2012  
99)
681/2012  
100)
682/2012  
101)
683/2012  
102)
684/2012  
103)
685/2012  
104)
686/2012  
105)
687/2012  
106)
688/2012  
107)
689/2012  
108)
690/2012  
109)
691/2012 Η προσφυγή του εργοδότη στην έκτακτη καταγγελία ελέγχεται κατά το άρθρο 281 ΑΚ από το δικαστήριο, το οποίο, επίσης, ερευνά αν στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου και του επιδιωκόμενου σκοπού, η οποία (αρχή) αποτελεί εκδήλωση της καλής πίστεως και στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος. Ειδικότερα, το δικαστήριο, κατόπιν σχετικού ισχυρισμού, εξετάζει αν υπάρχουν ά...
110)
692/2012 Αν με την προηγούμενη αγωγή ή απαίτηση είχε ασκηθεί ως αποτελούσα το όλον, και η απόφαση η οποία εκδόθηκε δεν έκρινε για το μέρος, αλλά για το όλον της απαίτησης αυτής, αποκλείεται με νέα αγωγή να ζητηθεί και άλλο ποσό της ίδιας απαίτησης. Εάν δε το δικαστήριο κρίνει ότι δεν δεσμεύεται από το δεδικασμένο, τότε υποπίπτει στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 16 του ΚΠολΔ. Όταν ζητούνται μισθοί υπερημερίας, η τελεσίδικη μεταξύ των αυτών διαδίκων απόφαση επί αγωγής με το ίδιο αντικείμενο για τον ίδιο ...
111)
693/2012 Στην περίπτωση παραλείψεως καταθέσεως από τον υπόχρεο προς αποζημίωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της δικαστικής δαπάνης και της αμοιβής του δικηγόρου του καθού η απαλλοτρίωση, υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου είναι μέλος, αυτός δεν νομιμοποιείται ενεργητικά να εγείρει ευθεία αγωγή προς τούτο. αφού τέτοιο δικαίωμα έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος υπέρ του οποίου γίνεται και η κατάθεση. Έχει όμως δικαίωμα να εγείρει, πλαγιαστικά, τα δικαιώματα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
112)
694/2012 Στην περίπτωση παραλείψεως καταθέσεως από τον υπόχρεο προς αποζημίωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της δικαστικής δαπάνης και της αμοιβής του δικηγόρου του καθού η απαλλοτρίωση, υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου είναι μέλος, αυτός δεν νομιμοποιείται ενεργητικά να εγείρει ευθεία αγωγή προς τούτο, αφού τέτοιο δικαίωμα έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος υπέρ του οποίου γίνεται και η κατάθεση. Έχει όμως δικαίωμα να εγείρει, πλαγιαστικά, τα δικαιώματα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
113)
695/2012  
114)
696/2012  
115)
721/2012  
116)
722/2012  
117)
723/2012  
118)
724/2012  
119)
725/2012  
120)
753/2012  
121)
754/2012  
122)
755/2012  
123)
756/2012  
124)
757/2012 Η μεταφορά και του πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ., σε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. (εδ. τελευταίο της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2469/1997) και η ένταξη αυτού σε κενές (ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με την απόφαση μεταφοράς) θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, γίνεται αναγκαστικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, σε κατηγορία κλάδο ή ειδικότητα ...
125)
758/2012  
126)
759/2012  
127)
760/2012  
128)
761/2012  
129)
762/2012  
130)
763/2012  
131)
764/2012  
132)
765/2012  
133)
766/2012  
134)
767/2012  
135)
768/2012  
136)
827/2012 Ο αναιρεσείων ήταν αυτοαπασχολούμενος,(ως υπεργολάβος) στο έργο που ανέλαβε να εκτελέσει και εφόσον δεν στηρίζει τις αξιώσεις του σε κοινή αδικοπρακτική ευθύνη των εναγομένων, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αλλά εγείρει αξιώσεις από εργατικό ατύχημα, η αγωγή του δεν είναι νόμιμη.
137)
828/2012  
138)
829/2012 Οι αναιρεσίβλητοι ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία μισθωτών από εκείνη των μισθωτών στους οποίους χορηγήθηκε το επίδομα των άρθρων 8 αριθ. 11 του Ν. 2470/1997 και 8 αριθ. 8 του Ν. 3205/2003,αφού, δεν είναι ειδικευμένοι υπάλληλοι που να ανήκουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής και να υπηρετούν σε νομοθετημένες υπηρεσίες, διευθύνσεις, τμήματα ή κέντρα πληροφορικής, ούτε κατέχουν τους απαιτούμενους για την υπηρεσία σε τέτοιες διευθύνσεις τμήματα ή κέντρα τίτλων σπουδών. Συνεπώς, αν το αναιρεσείον π...
139)
830/2012  
140)
831/2012  
141)
832/2012  
142)
833/2012  
143)
834/2012  
144)
835/2012  
145)
836/2012  
146)
837/2012  
147)
838/2012  
148)
996/2012  
149)
997/2012  
150)
998/2012  
151)
999/2012  
152)
1085/2012 Η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ' αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες πάσης φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, παραγράφεται μετά διετία από της γενέσεώς της.
153)
1086/2012 Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Η σχετική αξίωση των αναιρεσιβλήτων ερείδεται στην αρχή της ισότητας, που απορρέει από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, την οποία παραβίασε ο νομοθέτης, με το άρθρο 80 παρ. 10 του ν. 3057/2002, κατά το μέρος του με το οποίο παρέλειψε, αδικαιολογήτως, να χορηγήσει και σ' αυτούς το άνω επίδομα, καίτοι παρείχαν την εργασία τους υπό τις αυτές δυσμενείς συνθήκες, δηλαδή σε θέσεις εργασίας ανθυγιεινές και επικίνδυνες, όπως οι εργαζόμενοι με σχέση δημοσίου δικαίου και ει...
154)
1087/2012  
155)
1088/2012 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης.
156)
1089/2012  
157)
1090/2012  
158)
1091/2012  
159)
1092/2012 Κατά την ένταξη του έκτακτου προσωπικού στο τακτικό προσωπικό της Δ.Ε.Η., προσμετράται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του, που διανύθηκε στη Δ.Ε.Η., πριν από την ένταξή του, οποτεδήποτε και με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, συνεχή ή διακοπτόμενη, εκτός αν ο χρόνος αυτός έχει ήδη προσμετρηθεί, οπότε αποκλείεται η εκ νέου προσμέτρηση και δεν συντρέχει λόγος, από τους αναφερόμενους, μη συνυπολογισμού. Άλλη προϋπόθεση δεν τίθεται, όπως, για την προσμέτρηση της προ...
160)
1093/2012  
161)
1094/2012  
162)
1095/2012  
163)
1096/2012  
164)
1143/2012  
165)
1282/2012  
166)
1283/2012 Δικονομία Πολιτική Ακυρότητα. Αναίρεση: Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για την ύπαρξη ή μη βλάβης (αρθρ. 159 παρ. 3 Κ.ΠολΔ) για την απαγγελία ακυρότητας διαδικαστική πράξη ανάγεται σε εκτίμηση πραγματικών γεγονότων και δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (αρθρ. 561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ). Διαζύγιο λόγω τετραετούς διαστάσεως Στοιχεία της σχετικής αγωγής. Αναιρετικός λόγος από το άρθρθο 559 αρ. 14 του Κ.Πολ.Δ. αβάσιμος ( Επικυρώνει Εφ. Πατρ. 742/2009.
167)
1284/2012  
168)
1307/2012  
169)
1308/2012  
170)
1485/2012  
171)
1486/2012  
172)
1487/2012  
173)
1488/2012  
174)
1489/2012 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης.
175)
1490/2012 Ο δικηγόρος, που παρέχει τις υπηρεσίες του με πάγια αντιμισθία, δικαιούται να απαιτήσει από τον εντολέα του τη μεγαλύτερη αντιμισθία, την οποία ο τελευταίος καταβάλει οικειοθελώς σε άλλους δικηγόρους, οι οποίοι δεν διαθέτουν περισσότερα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό τις ίδιες συνθήκες και δεν υπερέχουν ως προς την ποιοτική και ποσοτική απόδοση.
176)
1491/2012 Ο δικηγόρος, που παρέχει τις υπηρεσίες του με πάγια αντιμισθία, δικαιούται να απαιτήσει από τον εντολέα του τη μεγαλύτερη αντιμισθία, την οποία ο τελευταίος καταβάλει οικειοθελώς σε άλλους δικηγόρους, οι οποίοι δεν διαθέτουν περισσότερα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό τις ίδιες συνθήκες και δεν υπερέχουν ως προς την ποιοτική και ποσοτική απόδοση.
177)
1492/2012 Ο δικηγόρος, που παρέχει τις υπηρεσίες του με πάγια αντιμισθία, δικαιούται να απαιτήσει από τον εντολέα του τη μεγαλύτερη αντιμισθία, την οποία ο τελευταίος καταβάλει οικειοθελώς σε άλλους δικηγόρους, οι οποίοι δεν διαθέτουν περισσότερα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό τις ίδιες συνθήκες και δεν υπερέχουν ως προς την ποιοτική και ποσοτική απόδοση.
178)
1493/2012  
179)
1494/2012  
180)
1495/2012 Υπό τις εκτιθέμενες παραδοχές της απόφασης, η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται, από γενικότερους λόγους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι οι αναιρεσείοντες, ως εργαζόμενοι στο νομικό πρόσωπο «Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία» ιδιωτικού δικαίου, ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκείνη των υπαλλήλων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ, στους οποίους χορηγείται η επίδικη παροχή.
181)
1496/2012 Υπό τις εκτιθέμενες παραδοχές της απόφασης, η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται στην προκειμένη περίπτωση από γενικότερους λόγους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι οι αναιρεσείοντες, ως εργαζόμενοι σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου(κοινωφελές σωματείο) ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκείνη των υπαλλήλων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ, στους οποίους χορηγείται η επίδικη παροχή των 176 ευρώ.
182)
1497/2012 Υπό τις εκτιθέμενες στην προσβαλλόμενη απόφαση παραδοχές της απόφασης, η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται στην προκειμένη περίπτωση από γενικότερους λόγους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι οι αναιρεσείοντες, ως εργαζόμενοι σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου(κοινωφελές σωματείο) ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκείνη των υπαλλήλων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ, στους οποίους χορηγείται η επίδικη παροχή των 176 ευρώ.
183)
1498/2012 Υπό τις εκτιθέμενες στην προσβαλλόμενη απόφαση παραδοχές της απόφασης, η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται στην προκειμένη περίπτωση από γενικότερους λόγους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι οι αναιρεσείοντες, ως εργαζόμενοι σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου(κοινωφελές σωματείο) ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκείνη των υπαλλήλων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ, στους οποίους χορηγείται η επίδικη παροχή των 176 ευρώ.
184)
1499/2012  
185)
1500/2012 Οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας των εναγόντων, οι οποίες καταρτίστηκαν πριν την 18-4-2001, με το ΤΕΙ, μπορούσαν να προσλάβουν, ενιαία, κατά το χρόνο που εκτείνεται η ένδικη έννομη σχέση και το αντικείμενό της, το χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον, από τη φύση τους, κάλυπταν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες του εναγομένου, ο δε καθορισμός του είδους των ως συμβάσεων μισθώσεως έργου, εξακολουθητικά δεν δικαιολογείται από τη φύση τους, αλλά τέθηκε προς καταστρατήγηση των δικαιωμά...
186)
1501/2012 Υπό τα εκτιθέμενα περιστατικά, η υπεροχή του αναιρεσίβλητου έναντι των προαχθέντων και προταθέντων προς σύγκριση συναδέλφων του, ήταν καταφανής. Το εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του επαρκείς, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, που καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο. Ο λόγος αναίρεσης ότι το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη τον ισχυρισμό της αναιρεσείουσας, ότι ο αναιρεσίβλητος δεν υπερτερεί καταφανώς του συγκρινόμενου και προαχθέντος υπαλλήλου της, είναι απαράδεκτος διότι δεν συνι...
187)
1574/2012  
188)
1575/2012  
189)
1576/2012  
190)
1577/2012  
191)
1578/2012 Σε κάθε περίπτωση, στις συμβάσεις εργασίας με το Δημόσιο, ΟΤΑ κ.λ.π, υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 103 του Συντάγματος δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 2112/1920. Εφόσον η αγωγή δεν είναι νόμιμη, η υπόθεση δεν απαιτεί περαιτέρω έρευνα και, μετά την αναίρεση της προσβαλλομένης αποφάσεως, ο Άρειος Πάγος πρέπει να κρατήσει την υπόθεση, να ασχοληθεί με την εκδίκαση της και να την απορρίψει.
192)
1579/2012 Σε κάθε περίπτωση, στις συμβάσεις εργασίας με το Δημόσιο, ΟΤΑ κ.λ.π, υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 103 του Συντάγματος δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 2112/1920. Εφόσον η αγωγή δεν είναι νόμιμη, η υπόθεση δεν απαιτεί περαιτέρω έρευνα και, μετά την αναίρεση της προσβαλλομένης αποφάσεως, ο Άρειος Πάγος πρέπει να κρατήσει την υπόθεση, να ασχοληθεί με την εκδίκαση της και να την απορρίψει.
193)
1580/2012  
194)
1581/2012  
195)
1582/2012  
196)
1583/2012  
197)
1584/2012  
198)
1585/2012  
199)
1635/2012  
200)
1636/2012 Το Εφετείο δεν παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 3 και 4 ν.δ/τος 3026/1954, 361 του ΑΚ., 4, 5 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως, 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη), 43 Συνθ.ΕΚ, 63 παρ. 5 του ν.δ/τος 3026/1954, 281 ΑΚ, 167, 232, 68, 70, 349, 351 ΑΚ, 94 του Κώδικα Δικηγόρων 18 παρ. 1, 3 και 22 του Ν. 2190/1920. Οι από τους αρ. 8, 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγοι αναιρέσεως είναι απαράδεκτοι, διότι δεν εκδόθηκε αποδεικτικό πόρισμα.
201)
1637/2012 Το Πρωτοδικείο, παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 8 αριθμ. 11 του Ν. 2470/1997 και 904 ΑΚ. Αν το αναιρεσείον προσελάμβανε με έγκυρη σύμβαση εργασίας, άλλους υπαλλήλους, με τα προσόντα των αναιρεσιβλήτων και τις ικανότητες των, ανέθετε δε σ’ αυτούς την άσκηση των ίδιων καθηκόντων και πάλι, δεν θα κατέβαλε και σ’ αυτούς το επίδομα πληροφορικής, διότι και αυτοί δεν θα κατείχαν τους απαιτούμενους σε τέτοιες διευθύνσεις και τμήματα τίτλους σπουδών, ούτε θα ήταν ειδικευμένοι υπάλληλοι. Μετά την αναίρ...
202)
1638/2012  
203)
1639/2012  
204)
1640/2012 Το Εφετείο, δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 61, 65, 67, 68, 70 και 648 ΑΚ και 16 και 17 του Ν. 3190/1955 και δεν στέρησε την απόφασή του από νόμιμη βάση. Ο λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ είναι απαράδεκτος, διότι ο ισχυρισμός στον οποίο ερείδεται, δεν θεμελιώνει αυτοτελή ισχυρισμό.
205)
1641/2012 Το Εφετείο δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 201 και 207 παρ. 1 ΑΚ, αφού, υπό τα προεκτιθέμενα περιστατικά, η υπεροχή του αναιρεσείοντος έναντι των προαχθέντων και προταθέντων προς σύγκριση συναδέλφων του, όπως συνάγεται από τη συνολική εκτίμηση των εκατέρωθεν τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και κατά τις δύο κρίσεις δεν ήταν, πράγματι, καταφανής.
206)
1642/2012  
207)
1643/2012  
208)
1644/2012 Το Εφετείο παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 648, 649, 669, 671 και 672 του ΑΚ και 1, 8 παρ. 3 του ν. 2112/1920, το πραγματικό των οποίων περιέχεται στην ιστορική βάση της ένδικης αγωγής, δοθέντος ότι, η εναγόμενη (ΟΤΕ Α.Ε.) δεν είναι ΝΠΔΔ και δεν ανήκει στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
209)
1645/2012  
210)
1646/2012  
211)
1647/2012 Το Εφετείο δεν παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 703 ΑΚ και διέλαβε σαφείς, επαρκείς και χωρίς αντιφάσεις, αιτιολογίες, που καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο της μη υπαγωγής των πραγματικών περιστατικών που δέχθηκε στη διάταξη του άρθρου 703 ΑΚ. Ο λόγος για τη μη χρησιμοποίηση των διδαγμάτων της κοινής πείρας προς διαπίστωση της βασιμότητας πραγματικών περιστατικών, είναι απαράδεκτος. Το Εφετείο δεν διεπίστωσε κενό στις ερμηνευόμενες συμβάσεις, ούτε δημιουργήθηκε σ’ αυτό αμφιβολία για την ...
212)
1648/2012  
213)
1649/2012  
214)
1650/2012  
215)
1651/2012 Το Εφετείο, εφόσον δεν προκύπτει ότι, για το σχηματισμό της κρίσης του, έλαβε υπόψη την ένορκη βεβαίωση, υπέπεσε στην πλημμέλεια της μη λήψης υπόψη αποδεικτικού μέσου, το οποίο ο αναιρεσείων επικαλέστηκε και προσκόμισε, και είναι βάσιμοι οι, περί αυτού, δεύτερος και τρίτος από τον αριθμό 11γ' του άρθρου 559 ΚΠολΔ, λόγοι της αναίρεσης.
216)
1719/2012  
217)
1720/2012  
218)
1721/2012  
219)
1722/2012  
220)
1768/2012  
221)
1769/2012  
222)
1770/2012  
223)
1771/2012  
224)
1772/2012  
225)
1773/2012  
226)
1774/2012 Άρθ. 55 ΠΔ 410/1988. Οι υπάλληλοι του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών» απολυόμενοι λόγω καταγγελίας για σωματική ή πνευματική ανικανότητα, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και δεν δικαιούνται σύνταξης από δική τους υπηρεσία, λαμβάνουν πλήρη αποζημίωση απόλυσης κατά την παρ. 1 του άρθ. 55 ΠΔ 410/1988.
227)
1775/2012  
228)
1776/2012  
229)
1777/2012 Υπερωριακή απασχόληση. Αν ο αρμόδιος Υπουργός χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας, πέραν από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο, η απασχόληση των μισθωτών καθίσταται νόμιμη σε όλη τη χρονική έκτασή της, χωρίς να απαιτείται η εκ μέρους του εργοδότη επίδοση εγγράφου αναγγελίας στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
230)
1778/2012  
231)
1779/2012 Άρθ. 131, 69,132 ν. 419/1976, οι ΚΥΑ Φ083-58/1988, ΣΤ1/Μ/Φ.083-13/ΑΣ 2900/1993, 2001800/185/0022/1993, 083/ΕΥΑ/ΑΣ 11254/2001, άρθ. 135, 129 Ν. 2594/1998. Την προσαύξηση επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής (ΕΥΑ) για οικογενειακά βάρη δικαιούνται όλοι οι υπηρετούντες σε πρεσβείες της Ελλάδος και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, την προσαύξηση, όμως, για δαπάνες στέγασης μόνον οι αποσπασμένοι σ’ αυτές και όχι και οι εκεί προσλαμβανόμενοι από τον διευθύνοντα την πρεσβεία, ρύθμιση που δεν π...
232)
1780/2012 Άρθ. 131, 69,132 ν. 419/1976, οι ΚΥΑ Φ083-58/1988, ΣΤ1/Μ/Φ.083-13/ΑΣ 2900/1993, 2001800/185/0022/1993, 083/ΕΥΑ/ΑΣ 11254/2001, άρθ. 135, 129 Ν. 2594/1998. Την προσαύξηση επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής (ΕΥΑ) για οικογενειακά βάρη δικαιούνται όλοι οι υπηρετούντες σε πρεσβείες της Ελλάδος και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, την προσαύξηση, όμως, για δαπάνες στέγασης μόνον οι αποσπασμένοι σ’ αυτές και όχι και οι εκεί προσλαμβανόμενοι από τον διευθύνοντα την πρεσβεία. Οι συναφείς αξιώσ...
233)
1781/2012 Η παραγραφή των αξιώσεων των υπαλλήλων του ΝΠΔΔ, κατ’ αυτού, που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές ή αποζημιώσεις, είναι διετής και ορίζεται ως χρονικό σημείο έναρξης της, το τέλος του έτους γένεση της κάθε αντίστοιχης αξίωσης. Το επίδομα ειδικής απασχόλησης, δεν παρεμποδίζει την γέννηση της αξίωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3016/2002. Μη συμψηφιστέα είναι και η χορηγούμενη χρηματική παροχή των εξόδων κίνησης.
234)
1782/2012 Η παραγραφή των αξιώσεων των υπαλλήλων του Δήμου, κατ’ αυτού, που αφορούν που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές ή αποζημιώσεις, είναι διετής και ορίζεται ως χρονικό σημείο έναρξης της, η γένεση της κάθε αντίστοιχης αξίωσης. Το επίδομα ειδικής απασχόλησης, που καταβάλλεται στους εργαζομένους στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν παρεμποδίζει την γέννηση της αξίωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3016/2002. Μη συμψηφιστέα είναι και η χορηγούμενη χρηματική παροχή των εξόδ...
235)
1783/2012  
236)
1784/2012 Η παραγραφή των αξιώσεων των υπαλλήλων του Δήμου, κατ’ αυτού, που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές ή αποζημιώσεις, είναι διετής και ορίζεται ως χρονικό σημείο έναρξης της, η γένεση της κάθε αντίστοιχης αξίωσης. Το επίδομα ειδικής απασχόλησης, που καταβάλλεται στους εργαζομένους στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν παρεμποδίζει την γέννηση της αξίωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3016/2002. Μη συμψηφιστέα είναι και η χορηγούμενη χρηματική παροχή των εξόδων κίνησης.
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β2
237)
51/2012  
238)
52/2012 Αμοιβή μεσίτη. Το δικαίωμα λήψεως της αμοιβής προϋποθέτει αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στη μεσιτική δραστηριότητα και την κατάρτιση της συμβάσεως. Επαρκής αιτιολογία ως προς το ότι η εν λόγω συνάφεια δεν επηρεάσθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση από την εκ των υστέρων ανάμιξη τρίτου μεσίτη και ανάκληση της μεσιτικής εντολής. Προϋποθέσεις παραδεκτού ενόρκων βεβαιώσεων. Έλλειψη αμφιβολίας ως προς τη λήψη υπ' όψη αποδεικτικών εγγράφων. Απορρίπτει την αίτηση των πωλητών.
239)
53/2012 Για την εργασία που έχει προσφερθεί με άκυρη σύμβαση οφείλονται στο μισθωτό ως άνευ νομίμου αιτίας πλουτισμός του εργοδότη οι αποδοχές που θα κατέβαλλε υπό τις αυτές περιστάσεις σε άλλον εργαζόμενο με έγκυρη σύμβαση. Η παραγραφή της αξίωσης εργαζομένου κατά ΝΠΔΔ για δεδουλευμένες αποδοχές λογίζεται διακοπείσα και με την άσκηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου στερουμένου δικαιοδοσίας, εφ' όσον μετά την απόρριψή της ασκηθεί εκ νέου προσηκόντως, εντός διμήνου από την επίδοση της απορριπτικής αποφάσεως. ...
240)
54/2012  
241)
55/2012  
242)
56/2012 ΣΣΕ, διάκριση σε κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική. Η κήρυξη ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ μουσικών κέντρων διασκεδάσεως ως υποχρεωτικής επεκτείνει την ισχύ της σε όλους τους εργαζόμενους του επαγγέλματος, στους οποίους αφορά, εφ' όσον θα μπορούσαν να είναι μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που είχαν συμπράξει στην κατάρτισή τους, άσχετα προς το αν η δραστηριότητα του εργοδότη, στον οποίο απασχολούνται, υπάγεται στον ίδιο κλάδο. Απορρίπτει την αίτηση ξενοδοχειακής επιχείρησης.
243)
57/2012 Εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Οριοθέτηση της υποχρέωσης για λήψη μέτρων ασφαλείας από τον εργολάβο ολόκληρου του έργου, από τον κύριο του έργου και από εργολάβο ή υπεργολάβο μέρους αυτού. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη της ενστάσεως συνυπαιτιότητας του παθόντος και για μη λήψη υπ' όψη ενόρκων βεβαιώσεων.
244)
58/2012 Εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Οριοθέτηση της
υποχρέωσης για λήψη μέτρων ασφαλείας από τον εργολάβο ολόκληρου του έργου, από τον κύριο του έργου και από εργολάβο ή υπεργολάβο μέρους αυτού. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη της ενστάσεως συνυπαιτιότητας του παθόντος και για μη λήψη υπ' όψη ενόρκων βεβαιώσεων.
245)
59/2012 Αίτηση αναίρεσης, προθεσμία. Η οριστική απόφαση πρωτοβαθμίου δικαστηρίου είναι δυνατό να προσβληθεί με αίτηση αναιρέσεως, εφ' όσον δεν είναι πλέον εφικτή η προσβολή της με έφεση, πράγμα που συμβαίνει και όταν, μετά τη νομότυπη επίδοση της εν λόγω αποφάσεως, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία προς άσκηση εφέσεως ή, πράγμα που είναι το ίδιο, ασκηθεί έφεση εκπρόθεσμη.
246)
60/2012 Οδηγός ΚΤΕΛ. Η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη, αν δεν προσκομισθεί κατά τη σύναψή της πιστοποιητικό υγείας. Υπό το καθεστώς του π.δ. 229/1994 το πιστοποιητικό είχε ενιαύσια ισχύ και έπρεπε να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Με το π.δ. 246/2006 αρκεί η άπαξ υποβολή του πιστοποιητικού. Αν εκ των υστέρων προσκομισθεί το πιστοποιητικό, για την επικύρωση της άκυρης σύμβασης εργασίας απαιτείται ρητή ή σιωπηρή βούληση των μερών. Δεν είναι καταχρηστική η προβολή της ακυρότητας από τον εργοδότη, που ενάγεται για τ...
247)
61/2012  
248)
62/2012  
249)
63/2012  
250)
64/2012  
251)
65/2012  
252)
66/2012  
253)
67/2012  
254)
82/2012  
255)
83/2012  
256)
84/2012 Οι αναιρεσίβλητοι δικαιούνται την ειδική παροχή των 176 ευρώ, ανεξάρτητα από το δικαίωμά τους στην απόληψη ειδικών επιδομάτων και λοιπών αμοιβών, όπως το προβλεπόμενο επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικών λειτουργών, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το είδος και τις συνθήκες της παρεχόμενης εργασίας των εκπαιδευτικών.
257)
85/2012  
258)
86/2012  
259)
87/2012  
260)
88/2012  
261)
89/2012  
262)
90/2012  
263)
91/2012  
264)
92/2012  
265)
93/2012 Η διαπίστωση αμφιβολίας ως προς την αληθινή έννοια συμβατικού όρου και η
κατόπιν αυτού ερμηνευτική αναζήτηση της πραγματικής βούλησης των
συμβληθέντων χωρίς προσφυγή στους ερμηνευτικούς κανόνες των ΑΚ 173, 200, ιδρύει τον αναιρετικό λόγο της ΚΠολΔ 559 αρ.1 περ. β'. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας ο λόγος αυτός, που προϋποθέτει την ερμηνεία δικαιοπραξίας, δεν ιδρύεται επί ερμηνείας συλλογικής ενοχικής συμφωνίας, η οποία ενσωματώθηκε σε διάταξη μεταγενέστερου νόμου και απέκτησε κανονιστική ισχύ...
266)
94/2012 Υπερωριακή απασχόληση. ΔΕΗ. Η κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν.δ. 515/1970
χορήγηση άδειας για υπερωριακή απασχόληση με απόφαση του αρμόδιου υπουργού καθιστά νόμιμες τις εκτελούμενες υπερωρίες, ανεξάρτητα προς την τήρηση των γενικών διατυπώσεων της έγγραφης αναγγελίας στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας και της αναγραφής αυτών σε ειδικό βιβλίο υπερωριών. Απορρίπτει την αίτηση.
267)
95/2012  
268)
96/2012  
269)
97/2012  
270)
98/2012  
271)
99/2012  
272)
426/2012  
273)
427/2012 Σύμβαση ορισμένου χρόνου με το Δημόσιο, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών. Υπόκειται σε συστατικό, έγγραφο τύπο. Άκυρη η άτυπη παράτασή της. Εφ' όσον η εργασία παρασχέθηκε, οι συμφωνηθείσες αποδοχές οφείλονται μόνο κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ο χρόνος παραγραφής των σχετικών αξιώσεων αρχίζει από το τέλος εκάστου μηνός, εντός του οποίου γεννήθηκε εκάστη επί μέρους αξίωση. Αναιρεί.
274)
428/2012 Υπάλληλος γραφείου ασφαλιστικής εταιρίας «Ιονική ΑΕΕΓΑ». Εφαρμοστέα η από 21-3-1994 ΕΓΣΣΕ αντί της από 24-6-1994 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής των υπαλλήλων των ασφαλιστικών εταιριών του ιδιωτικού τομέα, λόγω ειδικής εξαιρέσεως. Λόγοι αναίρεσης από 559 αρ.1, 8 και 9 ΚΠολΔ. Απορρίπτει την αίτηση.
275)
429/2012  
276)
430/2012  
277)
431/2012  
278)
432/2012  
279)
433/2012  
280)
434/2012 Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Εγκύρως αναθέτει σε δικηγορική εταιρία την εκπόνηση μελέτης για το καθεστώς των αρχαιολογικών απαλλοτριώσεων σε άλλες χώρες και επιβαρύνεται με τη συμφωνηθείσα αμοιβή. Απορρίπτει την αίτηση.
281)
435/2012 Νοσηλεύτρια, επίδομα τριετιών που επαυξάνει το βασικό μισθό, έτσι, ώστε επί του επαυξημένου βασικού μισθού να υπολογίζονται τα λοιπά επιδόματα. Ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος 559 αρ.8 ΚΠολΔ, όταν η μεν ενάγουσα επικαλείται την προϋπηρεσία της και συνυπολογίζει το επίδομα κατά την παράθεση του «βασικού μισθού» αυτής ως βάσης για τον περαιτέρω υπολογισμό των νομίμων αποδοχών της, το δε εφετείο κατά την αναζήτηση του βασικού μισθού αρκείται στον προσδιοριζόμενο από τις ΣΣΕ και δεν λαμβάνει υπ' όψη τη...
282)
436/2012 Παραχώρηση εργαζομένων. Εφ' όσον το Εφετείο δέχθηκε ότι η σύμβαση εργασίας καταρτίσθηκε με τον άμεσο εργοδότη και ότι η εργασία προσφέρθηκε σ' αυτόν, ο οποίος είχε αναλάβει ως εργολάβος την παροχή υπηρεσιών προς τον φερόμενο ως έμμεσο εργοδότη, στο πλαίσιο της οποίας χρησιμοποίησε το μισθωτό, ορθώς και αιτιολογημένως αποκλείσθηκε η εφαρμογή των περί παραχώρησης εργαζομένων διατάξεων των άρθρων 20 επ. του ν. 2956/2001. Απορρίπτει την αίτηση.
283)
507/2012  
284)
508/2012  
285)
509/2012  
286)
510/2012  
287)
511/2012  
288)
512/2012  
289)
513/2012  
290)
514/2012  
291)
515/2012  
292)
516/2012  
293)
517/2012  
294)
518/2012  
295)
519/2012  
296)
520/2012 Έκτακτοι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη δήθεν εποχιακών, αλλά στην πραγματικότητα παγίων αναγκών. Παρά την ακυρότητα των συμβάσεων και την έλλειψη δυνατότητας μετατροπής αυτών σε ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, για την εργασία που έχει πράγματι παρασχεθεί οφείλεται η νόμιμη αμοιβή, κατ' εφαρμογή άρθρου 7 παρ.2 του π.δ. 164/2004 σε συνδυασμό με ΑΚ 904. Αναιρεί.
297)
521/2012 Έκτακτοι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη δήθεν εποχιακών, αλλά στην πραγματικότητα παγίων αναγκών. Παρά την ακυρότητα των συμβάσεων και την έλλειψη δυνατότητας μετατροπής αυτών σε ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, για την εργασία που έχει πράγματι παρασχεθεί οφείλεται η νόμιμη αμοιβή, κατ' εφαρμογή άρθρου 7 παρ.2 του π.δ. 164/2004 σε συνδυασμό με ΑΚ 904. Αναιρεί.
298)
544/2012  
299)
545/2012  
300)
546/2012  
301)
547/2012  
302)
576/2012  
303)
577/2012  
304)
578/2012  
305)
579/2012  
306)
580/2012  
307)
581/2012  
308)
582/2012 Αναιρετικοί λόγοι. Δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως εκ της ΚΠολΔ 559 αρ. 11 περ. β' όταν το δικαστήριο της ουσίας λαμβάνει υπ’ όψη έγγραφο, περί του οποίου, ασχέτως προς το αν γίνεται πανηγυρική επίκληση στις προτάσεις, υφίσταται αναφορά και επιχειρηματολογία στο κύριο μέρος αυτών, συνιστώσα νόμιμη επίκλησή του. Για τη νόμιμη επαναφορά ισχυρισμού στο Εφετείο κρίσιμη είναι η παράθεση των πραγματικών περιστατικών που τον στοιχειοθετούν και όχι ο νομικός χαρακτηρισμός αυτού, που δίδεται από το δικαστή...
309)
583/2012 ΝΠΔΔ. Υπερημερία. Ο καθορισμός προνομιακού επιτοκίου 6% για τις οφειλές δεν είναι αντίθετος προς το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.
310)
584/2012 Αναιρεσίβλητος ερήμην. Δεν αποδεικνύεται ούτε αν αυτός επισπεύδει τη συζήτηση ούτε αν κλητεύθηκε από το αναιρεσείον. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.
311)
585/2012  
312)
586/2012 Αναιρετικοί λόγοι, απαράδεκτοι εφ' όσον ερείδονται επί ισχυρισμών που δεν είχαν προταθεί νομίμως ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας. Απορρίπτει την αίτηση.
313)
587/2012 Ταμείο Χειριστών και Ιπταμένων Μηχανικών Ολυμπιακής Αεροπορίας. Αναιρετικοί λόγοι από ΚΠολΔ 559 αρ.1, 8, 11 και 19 αβάσιμοι. Ο λόγος έφεσης αποτελεί «πράγμα» και η μη λήψη υπ' όψη του από το εφετείο ιδρύει τον εκ της ΚΠολΔ 559 αρ.8 λόγο αναιρέσεως. Αναιρεί εν μέρει.
314)
588/2012  
315)
589/2012  
316)
590/2012  
317)
591/2012  
318)
592/2012  
319)
593/2012  
320)
594/2012  
321)
595/2012  
322)
596/2012  
323)
597/2012  
324)
665/2012  
325)
666/2012  
326)
667/2012  
327)
668/2012  
328)
669/2012  
329)
670/2012  
330)
671/2012  
331)
672/2012  
332)
673/2012  
333)
674/2012  
334)
807/2012  
335)
808/2012  
336)
809/2012  
337)
810/2012  
338)
811/2012  
339)
812/2012  
340)
813/2012  
341)
814/2012  
342)
815/2012  
343)
816/2012  
344)
817/2012  
345)
818/2012  
346)
884/2012  
347)
885/2012 ΕΤΕΑΜ, καθολικός διάδοχος του ΤΕΑΠΕΤΕ. Ο αναιρετικός λόγος της ΚΠολΔ 559 αρ.1 δεν ιδρύεται επί παραβιάσεως δικονομικών διατάξεων. Η ίδρυση αναιρετικού λόγου για παρά το νόμο μη κήρυξη απαραδέκτου προϋποθέτει την προβολή σχετικού ισχυρισμού ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας. Μη αναγκαία η προσφυγή στους ερμηνευτικούς κανόνες των ΑΚ 173, 200 όταν κατά την κρίση του δικαστηρίου της ουσίας οι εφαρμοστέες συμβατικές ρυθμίσεις ήσαν σαφείς. Διένεξη ως προς τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης καταβαλλόμε...
348)
886/2012 ΕΤΕΑΜ, καθολικός διάδοχος του ΤΕΑΠΕΤΕ. Ο αναιρετικός λόγος της ΚΠολΔ 559 αρ.1 δεν ιδρύεται επί παραβιάσεως δικονομικών διατάξεων. Η ίδρυση αναιρετικού λόγου για παρά το νόμο μη κήρυξη απαραδέκτου προϋποθέτει την προβολή σχετικού ισχυρισμού ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας. Μη αναγκαία η προσφυγή στους ερμηνευτικούς κανόνες των ΑΚ 173, 200 όταν κατά την κρίση του δικαστηρίου της ουσίας οι εφαρμοστέες συμβατικές ρυθμίσεις ήσαν σαφείς. Διένεξη ως προς τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης καταβαλλόμε...
349)
887/2012 ΕΤΕΑΜ, καθολικός διάδοχος του ΤΕΑΠΕΤΕ. Ο αναιρετικός λόγος της ΚΠολΔ 559 αρ. 1 δεν ιδρύεται επί παραβιάσεως δικονομικών διατάξεων. Η ίδρυση αναιρετικού λόγου για παρά το νόμο μη κήρυξη απαραδέκτου προϋποθέτει την προβολή σχετικού ισχυρισμού ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας. Μη αναγκαία η προσφυγή στους ερμηνευτικούς κανόνες των ΑΚ 173, 200 όταν κατά την κρίση του δικαστηρίου της ουσίας οι εφαρμοστέες συμβατικές ρυθμίσεις ήσαν σαφείς. Διένεξη ως προς τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης καταβαλλόμ...
350)
888/2012  
351)
889/2012 Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Τρόπος γνωστοποίησης στον εργοδότη της προϋπηρεσίας και των οικογενειακών βαρών του εργαζομένου. Απορρίπτει την αίτηση.
352)
890/2012 Απαράδεκτη ελλείψει εμπροθέσμου κλητεύσεως του παρισταμένου, αλλά ενισταμένου αναιρεσιβλήτου.
353)
891/2012 Ιδιωτικό έγγραφο. Η αναγνώριση της γνησιότητας δεν εμποδίζει την ανταπόδειξη ως προς την αλήθεια του περιεχομένου. Απορρίπτει την αίτηση.
354)
892/2012  
355)
893/2012  
356)
894/2012  
357)
895/2012 Καταγγελία συμβάσεως εργασίας. Πότε άκυρη ως γενομένη με κατάχρηση δικαιώματος. Ελλιπής και αντιφατική αιτιολογία. Σώρευση αιτήματος χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη. Περιστατικά πέραν της ακυρότητας της καταγγελίας, που πρέπει να αναφέρονται προς θεμελίωση του δικαιώματος. Αναιρεί.
358)
896/2012 Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παγίων αναγκών στο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ) και εφαρμογή μεταβατικής διάταξης άρθρου 11 π.δ. 164/2004. Απορρίπτει την αίτηση.
359)
897/2012 Καταγγελία συμβάσεως εργασίας. Δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας όταν πριν από την καταγγελία προτάθηκε η μετακίνηση σε άλλη θέση, αλλά ο εργαζόμενος δεν την αποδέχθηκε. Αβάσιμοι οι αναιρετικοί λόγοι για κακή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και αντιφατική αιτιολογία. Απορρίπτει την αίτηση.
360)
898/2012 Ναυπηγοί. Η έλλειψη άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος καθιστά τη σύμβαση εργασίας άκυρη. Απαράδεκτοι, ως προβαλλόμενοι χωρίς άμεσο έννομο συμφέρον, λόγοι αναιρέσεως με τους οποίους επιδιώκεται η διάσωση του κύρους της συμβάσεως, ενώ τα περιστατικά που στηρίζουν τις ένδικες αξιώσεις έχουν κριθεί τελεσίδικα αναληθή, κατά την έρευνα και κατ' ουσίαν απόρριψη της επικουρικής βάσεως από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Απορρίπτει την αίτηση.
361)
899/2012 Καταγγελία συμβάσεως εργασίας, άκυρη ως καταχρηστική. Για τη θεμελίωση του αιτήματος πραγματικής απασχόλησης μετά την αναγνώριση της ακυρότητας, απαιτείται η επίκληση πρόσθετων περιστατικών, που καθιστούν καταχρηστική και την άρνηση της απασχόλησης (ΟλΑΠ 9/2011). Οικειοθελείς παροχές του εργοδότη. Ο ισχυρισμός ότι οι αιτούμενες διαφορές αποδοχών αποτελούσαν οικειοθελή παροχή αποτελεί «πράγμα» και η μη λήψη υπ' όψη του ιδρύει λόγο αναιρέσεως. Αναιρεί εν μέρει.
362)
900/2012  
363)
901/2012  
364)
902/2012  
365)
903/2012  
366)
904/2012  
367)
905/2012  
368)
906/2012  
369)
907/2012  
370)
908/2012  
371)
1018/2012  
372)
1019/2012  
373)
1020/2012  
374)
1021/2012  
375)
1022/2012  
376)
1023/2012  
377)
1024/2012  
378)
1025/2012  
379)
1026/2012  
380)
1027/2012  
381)
1028/2012  
382)
1029/2012 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και κριτήρια διάκρισης από σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών. Βάσιμοι οι αναιρετικοί λόγοι για παραβίαση των σχετικών διατάξεων και ανεπαρκή αιτιολογία. Αναιρεί.
383)
1030/2012 Κατάχρηση δικαιώματος κατά την επιδίωξη μισθών υπερημερίας μετά την πάροδο 10 ετών από την άρνηση του εργοδότη να αποδέχεται πραγματικά τις υπηρεσίες δικηγόρου με πάγια αντιμισθία. Ορθή εφαρμογή σχετικών διατάξεων και επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει την αίτηση.
384)
1031/2012 Αρχή ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. ΔΕΗ, χειριστές διατρητικών φορείων. Προσφέρουν εργασίας υπό ουσιωδώς όμοιες συνθήκες με τους χειριστές βαρέων μηχανημάτων και δικαιούνται το επίδομα που ο εργοδότης οικειοθελώς χορηγεί στους τελευταίους. Απορρίπτει την αίτηση.
385)
1032/2012  
386)
1033/2012  
387)
1034/2012  
388)
1035/2012  
389)
1036/2012  
390)
1037/2012  
391)
1038/2012  
392)
1039/2012  
393)
1040/2012  
394)
1041/2012  
395)
1042/2012  
396)
1043/2012  
397)
1044/2012  
398)
1045/2012  
399)
1046/2012  
400)
1047/2012  
401)
1048/2012  
402)
1144/2012  
403)
1145/2012 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Η επιβολή της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής απόλυσης σε εργαζόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού που
διέπει την κατάσταση του προσωπικού τους, αποτελεί τρόπο λύσεως της συμβάσεως
εργασίας διαφορετικό από την καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη και, προκειμένου
περί συνδικαλιστικού στελέχους, δεν προϋποθέτει την τήρηση της διαδικασίας των
άρθρων 14 και 15 του ν. 1264/1982. Υπόκειται, όμως, σε έλεγχο για κατάχρηση
δικαιώματος. Απο...
404)
1146/2012  
405)
1147/2012 ΟΑΕΔ. Η αξίωση φιλολόγου για αποζημίωση λόγω παράνομης παράλειψης του αρμοδίου οργάνου να τον προσλάβει ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό σε κέντρο μαθητείας ΤΕΕ ιδρύει διοικητική διαφορά ουσίας και υπάγεται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Απορρίπτει την αίτηση.
406)
1148/2012 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική αξίωση υπόκειται στην εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 3198/1955. Αναιρεί και απορρίπτει την αγωγή.
407)
1149/2012  
408)
1150/2012  
409)
1151/2012  
410)
1152/2012  
411)
1153/2012  
412)
1154/2012  
413)
1155/2012  
414)
1156/2012  
415)
1157/2012  
416)
1158/2012  
417)
1159/2012  
418)
1160/2012  
419)
1161/2012  
420)
1162/2012  
421)
1163/2012  
422)
1164/2012  
423)
1165/2012  
424)
1166/2012  
425)
1227/2012  
426)
1228/2012  
427)
1229/2012  
428)
1230/2012  
429)
1231/2012  
430)
1255/2012  
431)
1256/2012  
432)
1257/2012  
433)
1258/2012  
434)
1259/2012  
435)
1260/2012  
436)
1261/2012  
437)
1262/2012  
438)
1263/2012  
439)
1264/2012  
440)
1265/2012  
441)
1266/2012  
442)
1267/2012  
443)
1268/2012  
444)
1269/2012  
445)
1270/2012  
446)
1309/2012  
447)
1310/2012  
448)
1311/2012  
449)
1312/2012  
450)
1313/2012  
451)
1314/2012  
452)
1315/2012  
453)
1316/2012  
454)
1317/2012  
455)
1318/2012  
456)
1319/2012  
457)
1460/2012  
458)
1466/2012  
459)
1467/2012  
460)
1468/2012  
461)
1469/2012  
462)
1470/2012  
463)
1506/2012  
464)
1507/2012  
465)
1508/2012  
466)
1509/2012  
467)
1510/2012  
468)
1511/2012  
469)
1595/2012  
470)
1596/2012  
471)
1597/2012  
472)
1598/2012  
473)
1599/2012  
474)
1600/2012  
475)
1601/2012  
476)
1602/2012  
477)
1603/2012  
478)
1604/2012  
479)
1605/2012  
480)
1606/2012  
481)
1607/2012  
482)
1678/2012  
483)
1679/2012  
484)
1680/2012  
485)
1681/2012  
486)
1682/2012  
487)
1683/2012  
488)
1684/2012  
489)
1685/2012  
490)
1686/2012  
491)
1687/2012  
492)
1688/2012  
493)
1689/2012  
494)
1690/2012  
495)
1691/2012  
496)
1692/2012  
497)
1693/2012  
498)
1694/2012  
499)
1695/2012  
500)
1696/2012  
501)
1697/2012  
502)
1698/2012  
503)
1699/2012  
504)
1757/2012  
505)
1758/2012  
506)
1759/2012  
507)
1760/2012  
508)
1761/2012  
509)
1790/2012  
510)
1791/2012  
511)
1792/2012  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Γ
512)
117/2012  
513)
130/2012  
514)
131/2012  
515)
132/2012  
516)
133/2012  
517)
134/2012  
518)
135/2012  
519)
136/2012  
520)
137/2012  
521)
138/2012  
522)
139/2012  
523)
140/2012  
524)
141/2012  
525)
142/2012  
526)
143/2012  
527)
144/2012  
528)
145/2012  
529)
146/2012  
530)
147/2012  
531)
148/2012  
532)
149/2012  
533)
150/2012  
534)
306/2012  
535)
307/2012  
536)
308/2012  
537)
309/2012  
538)
310/2012  
539)
311/2012  
540)
312/2012  
541)
313/2012  
542)
314/2012  
543)
315/2012  
544)
316/2012  
545)
317/2012  
546)
318/2012  
547)
319/2012  
548)
320/2012  
549)
321/2012  
550)
322/2012  
551)
323/2012  
552)
324/2012  
553)
325/2012  
554)
326/2012  
555)
327/2012  
556)
328/2012  
557)
329/2012  
558)
385/2012  
559)
386/2012  
560)
387/2012  
561)
388/2012  
562)
389/2012  
563)
390/2012  
564)
391/2012  
565)
392/2012  
566)
393/2012  
567)
394/2012  
568)
395/2012  
569)
474/2012  
570)
475/2012  
571)
543/2012  
572)
549/2012  
573)
550/2012  
574)
551/2012  
575)
552/2012  
576)
553/2012  
577)
554/2012  
578)
555/2012  
579)
556/2012  
580)
557/2012  
581)
558/2012  
582)
559/2012  
583)
560/2012  
584)
561/2012  
585)
562/2012  
586)
563/2012  
587)
564/2012  
588)
565/2012  
589)
566/2012  
590)
567/2012  
591)
568/2012  
592)
569/2012  
593)
570/2012  
594)
571/2012  
595)
572/2012  
596)
573/2012  
597)
574/2012  
598)
575/2012  
599)
608/2012  
600)
609/2012  
601)
610/2012  
602)
611/2012  
603)
612/2012  
604)
613/2012  
605)
614/2012  
606)
615/2012  
607)
616/2012  
608)
617/2012  
609)
618/2012  
610)
619/2012  
611)
638/2012  
612)
639/2012  
613)
640/2012  
614)
641/2012  
615)
642/2012  
616)
643/2012  
617)
644/2012  
618)
645/2012  
619)
646/2012  
620)
647/2012  
621)
648/2012  
622)
649/2012  
623)
650/2012  
624)
651/2012  
625)
652/2012  
626)
653/2012  
627)
654/2012  
628)
655/2012  
629)
656/2012  
630)
657/2012  
631)
658/2012  
632)
659/2012  
633)
660/2012  
634)
661/2012  
635)
662/2012  
636)
663/2012  
637)
664/2012  
638)
769/2012  
639)
770/2012  
640)
771/2012  
641)
772/2012  
642)
773/2012  
643)
774/2012  
644)
775/2012  
645)
776/2012  
646)
777/2012  
647)
778/2012  
648)
779/2012  
649)
780/2012  
650)
781/2012  
651)
782/2012  
652)
783/2012  
653)
784/2012  
654)
785/2012  
655)
786/2012  
656)
787/2012  
657)
788/2012  
658)
789/2012  
659)
790/2012  
660)
847/2012  
661)
848/2012  
662)
849/2012  
663)
850/2012  
664)
916/2012  
665)
917/2012  
666)
918/2012  
667)
919/2012  
668)
920/2012  
669)
921/2012  
670)
922/2012  
671)
923/2012  
672)
924/2012  
673)
925/2012  
674)
926/2012  
675)
927/2012  
676)
928/2012  
677)
929/2012  
678)
930/2012  
679)
931/2012  
680)
932/2012  
681)
933/2012  
682)
934/2012  
683)
935/2012  
684)
936/2012  
685)
937/2012  
686)
938/2012  
687)
939/2012  
688)
940/2012  
689)
941/2012  
690)
942/2012  
691)
943/2012  
692)
944/2012  
693)
945/2012  
694)
946/2012  
695)
947/2012  
696)
948/2012  
697)
949/2012  
698)
991/2012  
699)
992/2012  
700)
993/2012  
701)
994/2012  
702)
995/2012  
703)
1066/2012  
704)
1067/2012  
705)
1068/2012  
706)
1069/2012  
707)
1070/2012  
708)
1071/2012  
709)
1072/2012  
710)
1073/2012  
711)
1074/2012  
712)
1075/2012  
713)
1076/2012  
714)
1077/2012  
715)
1078/2012  
716)
1079/2012  
717)
1080/2012  
718)
1081/2012  
719)
1082/2012  
720)
1083/2012  
721)
1084/2012  
722)
1167/2012  
723)
1168/2012  
724)
1169/2012  
725)
1170/2012  
726)
1171/2012  
727)
1172/2012  
728)
1173/2012  
729)
1174/2012  
730)
1175/2012  
731)
1176/2012  
732)
1177/2012  
733)
1178/2012  
734)
1179/2012  
735)
1180/2012  
736)
1181/2012  
737)
1182/2012  
738)
1183/2012  
739)
1184/2012  
740)
1185/2012  
741)
1186/2012  
742)
1187/2012  
743)
1188/2012  
744)
1189/2012  
745)
1190/2012  
746)
1191/2012  
747)
1192/2012  
748)
1193/2012  
749)
1194/2012  
750)
1195/2012  
751)
1196/2012  
752)
1197/2012  
753)
1198/2012  
754)
1199/2012  
755)
1200/2012  
756)
1201/2012  
757)
1202/2012  
758)
1203/2012  
759)
1204/2012  
760)
1205/2012  
761)
1206/2012  
762)
1207/2012  
763)
1208/2012  
764)
1328/2012  
765)
1329/2012  
766)
1330/2012  
767)
1471/2012  
768)
1472/2012  
769)
1473/2012  
770)
1474/2012  
771)
1475/2012  
772)
1476/2012  
773)
1481/2012  
774)
1512/2012  
775)
1513/2012  
776)
1514/2012  
777)
1515/2012  
778)
1516/2012  
779)
1517/2012  
780)
1518/2012  
781)
1519/2012  
782)
1520/2012  
783)
1521/2012  
784)
1522/2012  
785)
1523/2012  
786)
1524/2012  
787)
1525/2012  
788)
1526/2012  
789)
1527/2012  
790)
1528/2012  
791)
1529/2012  
792)
1530/2012  
793)
1531/2012  
794)
1532/2012  
795)
1533/2012  
796)
1534/2012  
797)
1535/2012  
798)
1536/2012  
799)
1537/2012 Η αναίρεση συζητείται παρά την απουσία του αναιρεσείοντος, αν αυτός έχει κληθεί από τον αναιρεσίβλητο που επισπεύδει τη συζήτηση. Ο λόγος αναιρέσεως με τον οποίο προσβάλλεται αιτιολογία που δεν στηρίζει το διατακτικό της απόφασης απορρίπτεται ως αλυσιτελής. Επικυρώνει Εφ. Πειρ. 13/2011.
800)
1586/2012  
801)
1587/2012  
802)
1588/2012  
803)
1608/2012  
804)
1609/2012  
805)
1652/2012 Αδικοπραξία. Προσωπικότητα. Εκδηλώσεις που γίνονται για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, όταν δεν περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της συκοφαντικής δυσφήμησης και από τον τρόπο που έλαβαν χώρα ή από τις περιστάσεις δεν προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δεν αποτελούν άδικη πράξη και δεν συνιστούν παράνομη προσβολή της προσωπικότητας. Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Αβάσιμοι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ.1 και 19 του Κ.Πολ.Δ. Επικυρώνει ΕΑ 3999/2010
806)
1653/2012 Άσκηση νομής πράγματος από αντιπρόσωπο με βάση έννομη σχέση μίσθωση- που έληξε. Περιεχόμενο διεκδικητικής αγωγής. Ο ακριβής χρόνος λήξης της μίσθωσης διεκδικούμενου ακινήτου δεν αποτελεί στοιχείο θεμελιωτικό της διεκδικητικής αγωγής που έχει ως βάση την εντατική χρησικτησία. Λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. δεν ιδρύεται, όταν, υπό την επίκληση της εν λόγω πλημμέλειας πλήττεται αποκλειστικά η ουσία της υπόθεσης. Διδάγματα της κοινής πείρας. Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό...
807)
1654/2012 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας. Τρόπος κτήσης κυριότητας παράγωγος. Βάσιμος λόγος αναίρεσης από τον αριθ.1 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.
808)
1655/2012 Πλάνη. Μπορεί να αφορά ακόμη και στο περιεχόμενο της δηλώσεως. Εξομοιώνεται και η έλλειψη γνώσης (άγνοια) της πραγματικής κατάστασης, όταν δεν είναι συνειδητή εκ μέρους του δηλούντος. Δίδαγμα κοινής πείρας. Δεν ιδρύεται λόγος αναίρεσης, όταν παραβαίνει τα διδάγματα κατά την εκτίμηση των αποδείξεων. Έννοια πραγμάτων από τον αριθμό 8 περ. β΄ - Δεν θεμελιώνεται ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισμό και τον απέρριψε.

809)
1656/2012  
810)
1657/2012 Κατάθεση εγγράφων έως το τέλος της συζητήσεως στο ακροατήριο. Πότε κατατίθενται μετά τη συζήτηση. Αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν των οποίων η λήψη υπόψη από το δικαστήριο ιδρύει τον αναιρετικό λόγο του άρθρου 11 περ. β' του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. αποτελούν και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, εκτός αν προσκομίστηκαν έως τη δωδεκάτη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν για πρώτη φορά κατά τη συζήτηση.
811)
1658/2012 Αγωγή μέμψης άστοργης δωρεάς που καλύπτεται κάτω από εικονική πώληση και σε σχέση με γονική παροχή που υπερβαίνει το μέτρο το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις, περιστατικά. Δεν ιδρύεται λόγος αναίρεσης από τους αριθμούς 1, 8 και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ., όταν υπό το πρόσχημα των άνω πλημμελειών πλήττεται η ανέλεγκτη αναιρετικά εκτίμηση των αποδείξεων. Για να είναι ορισμένος ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 11 περ. γ' του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. πρέπει να εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικ...
812)
1659/2012 Λόγοι αναίρεσης κατά των αποφάσεων των Πρωτοδικείων, οι οποίες εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων (αρ. 560 Κ.Πολ.Δ.). Δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από 559 αρ. 8, 19 και 10. Απαράδεκτος λόγος αναίρεσης από 560 αρ.1 για παράβαση κανόνων δικονομικού δικαίου.
813)
1660/2012 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Λόγοι. Λόγος αναιρέσεως που πλήττει αιτιολογία της απόφασης που δεν στηρίζει το διατακτικό της είναι απορριπτέα ως αλυσιτελής. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 20 του Κ.Πολ.Δ. για παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου (Επικυρώνει Εφ.Ιω. 121/2009)
814)
1661/2012  
815)
1662/2012 Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου. Τρόποι κτήσεως κυριότητας και παράγωγος (κληρονομιά) και πρωτότυπος χρησικτησία. Λόγοι αναιρέσεως από 19. Παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας. Από 11α και 11 γ. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι.
816)
1663/2012 Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Άρθρο 987 και 992 Α.Κ. Δεν απαγορεύεται στον εναγόμενο να αντιτάξει τη δική του νομή, επί του πράγματος, αφού ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί αιτιολογημένη άρνηση της αγωγής. Διδάγματα κοινής πείρας. Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης, αν αφορά εκτίμηση αποδείξεων. Λόγος αναίρεσης για μη λήψη αποδεικτικών μέσων. Αρκεί η βεβαίωση ότι λήφθηκαν όλα χωρίς εξαίρεση. Αβάσιμος λόγος από άρθρο 10, αν μνημονεύονται όλα τα αποδεικτικά μέσα. Δικαστική ομολογία. Αοριστία λ...
817)
1664/2012 Ερήμην αναιρεσείοντος. Απαράδεκτη η συζήτηση. Παρίσταται ο αναιρεσίβλητος, αλλά δεν προκύπτει ποιος επισπεύδει. ‘Αρθρα 576 παρ. 1, 2 και 3 Κ.Πολ.Δ. – 96 παρ.1 Κ.Πολ.Δ. – Πώς χορηγείται η πληρεξουσιότητα δικηγόρο. Για παράσταση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα. Αν ελλείπει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμη και αυτές που είχαν γίνει προηγουμένως. Αυτεπάγγελτη έρευνα – 104 Κ.Πολ.Δ. – Τις κλητεύσεις επικαλούνται και αποδεικνύουν οι παριστάμενοι διάδικοι.
818)
1665/2012 Λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 11 περ. γ’ του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. ιδρύεται, με την προϋπόθεση της συνδρομής τόσο της προσκομιδής όσο και της επίκλησης εγγράφων, αν αυτά δεν ληφθούν υπόψη. Ως «ζητήματα», κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 Κ.Πολ.Δ., νοούνται μόνο οι αυτοτελείς ισχυρισμοί, δηλαδή, εκείνοι που τείνουν στη θεμελίωση ή την κατάλυση δικαιώματος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αμυντικό μέσο, όχι όμως και οι ελλείψεις ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων ή την αιτιολόγηση του ...
819)
1666/2012 Πράξεις νομής, όταν πρόκειται για ακίνητο, αποτελούν οι υλικές και εμφανείς πάνω σ' αυτό πράξεις που προσιδιάζουν στη φύση και στον προορισμό του, με τις οποίες φανερώνεται η βούληση του νομέα να έχει το πράγμα για δικό του. Ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος, αν κατέχει ολόκληρο το κοινό πράγμα, θεωρείται ότι κατέχει αυτό και στο όνομα των λοιπών συγκυρίων. Η αιτίαση, από τον αριθμό 1 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ., γιατί το Δικαστήριο της ουσίας εσφαλμένα δέχτηκε ότι οι αναιρεσείουσες δεν ασκούσαν πράξεις νομ...
820)
1667/2012 Ερήμην αναιρεσείοντος. Απαράδεκτη η συζήτηση. Παρίσταται ο αναιρεσίβλητος, αλλά δεν προκύπτει ποιος επισπεύδει. ‘Αρθρα 576 παρ. 1, 2 και 3 Κ.Πολ.Δ. 96 παρ.1 Κ.Πολ.Δ. – Πώς χορηγείται η πληρεξουσιότητα δικηγόρο. Για παράσταση στο ακροατήριο ρητή πληρεξουσιότητα. – Τις κλητεύσεις επικαλούνται και αποδεικνύουν οι παριστάμενοι διάδικοι. Αν ελλείπει η πληρεξουσιότητα του δικηγόρου κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμη και αυτές που είχαν γίνει προηγουμένως - 104 Κ.Πολ.Δ.
821)
1702/2012  
822)
1703/2012  
823)
1704/2012  
824)
1705/2012  
825)
1727/2012 Λόγοι αναίρεσης: από 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ
Απορρίπτονται ως αβάσιμοι.
Από 20 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.: Μετά από ερμηνεία των συμβάσεων. Ορθή ανάγνωση
των επίμαχων συμβολαίων. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος.
826)
1728/2012 Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η διεκδικητική αγωγή για είναι ορισμένη. Διάκριση αοριστίας σε νομική και ποσοτική ή ποιοτική. Συνέπειες. Έκτακτη χρησικτησία κατά τον Α.Κ. και κατά το προϊσχύον βυζανορωμαϊκό δίκαιο. Αβάσιμος λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 8 παρ. β΄ του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. είναι απαράδεκτος εφόσον στηρίζεται σε ισχυρισμό που συνιστά άρνηση της ταυτότητας του διεκδικούμενου ακινήτου.
827)
1729/2012 Διεκδικητική αγωγή κυριότητας: Ένσταση ιδίας κυριότητας (έκτακτη χρησικτησία). Λόγος από 19 του 559 Κ.Πολ.Δικ. ως προς την απόρριψη της ένστασης. Απορρίπτει ως αβάσιμος
828)
1730/2012 Διεκδικητική αγωγή ακινήτου και επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης από αδικοπραξία (απάτη). Τρόπος κτήσης κυριότητας – παράγωγος - πρωτότυπος (έκτακτη χρησικτησία). Λόγοι αναίρεσης: από 1 και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. από 8β, από 9 απορρίπτονται ως αβάσιμοι.
829)
1731/2012 Διεκδικητική αγωγή κυριότητας. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος (281 ΑΚ). Λόγοι αναίρεσης:
1)από 1 και 19 απορρίπτονται ως αβάσιμοι.
2)από 11γ απορρίπτονται ως αόριστοι

830)
1732/2012 Ερμηνεία δικαιοπραξιών. Πότε εφαρμόζονται οι ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 του Α.Κ. Αναιρετικός έλεγχος της παραβιάσεως τους. Δεν ιδρύεται σχετικά ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 1 και 560 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. όταν το δικαστήριο διαπιστώνει έστω και εμμέσως την ύπαρξη κενού ή αμφιβολίας στη δήλωση βουλήσεως και προσφεύγει στις ανωτέρω διατάξεις για την αναίρεση της αληθούς βουλήσεως των συμβαλλομένων. Η εκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικών γεγονότων δεν ελέγχεται α...
831)
1733/2012 Για το παραδεκτό της αναιρέσεως από Δήμο απαιτείται άδεια της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιγ και 2 εδ. α του Ν. 3852/2010. Στο Άρειο Πάγο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227 και 67 Κ.Πολ.Δ. για συμπλήρωση ελλείψεων.
832)
1734/2012 Απαράδεκτη η αναίρεση. Ασκήθηκε εκπρόθεσμα.
833)
1735/2012 Διεκδικητική αγωγή ακινήτου
Απόφαση Ειρηνοδικείου
Λόγος από 560 § 1 Κ.Πολ.Δ.
Απορρίπτει ως αβάσιμος
834)
1736/2012 Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. για παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας είναι αόριστος, όταν δεν αναφέρονται ποια είναι τα συγκεκριμένα διδάγματα κοινής πείρας που παραβιάστηκαν. Αοριστία λόγου αναίρεσης από τον αριθμό 11α του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ., εφόσον δεν γίνεται μνεία στο αναιρετήριο περί προβολής στο Εφετείο του ισχυρισμού που τον θεμελιώνει (άρθρο 562 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.). Ο λόγος από τον αριθμό 11 περ. γ΄ του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. είναι αβάσιμος, όταν καθίστανται απολύ...
835)
1737/2012 Παύση πληρεξουσιότητας, ιδίως για τη σύμβαση μεταβιβάσεως ακινήτου. Πότε επέρχεται. Συνέπειες της παύσης ως προς την μεταβιβαστική δικαιπραξία.
- Λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Αβάσιμος
836)
1738/2012 Αρ. 8 ΑΝ 1539/38, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με άρθρο 24 ν 2732/99 άρθρο 559 αρ. 10 Κ.Πολ.Δ. αβάσιμος αφού το αφού το Δημόσιο ήταν στην κατοχή του επίδικου και δεν χρειαζόταν η προδικασία του αρ. 8 αρ. 1539/38 και σε κάθε περίπτωση το θέμα της κατοχής καλύπτεται από τα τεθέντα θέματα αποδείξεως για τα αμφισβητούμενα περιστατικά της αγωγής. Άρθρ. 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Απαράδεκτος ο οικείος αναιρετικός λόγος, γιατί στηρίζεται στην εσφαλμένη προϋπόθεση ότι το Δικαστήριο έκρινε την κυριότητα Δ...
837)
1739/2012 Ερημοδικία αναιρεσιβλήτων
Οι αποφάσεις του Ειρηνοδικείου δεν υπόκειται σε αναιρετικό λόγο του αρ. 14 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. και ως εκ τούτου στην κατά το άρθρο 216 Κ.Πολ.Δ. ποσοτική πλημμέλεια της αοριστίας της αγωγής.
-Άρθρ. 4 παρ. 1 Συντάγματος, άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2738/1999 περί συλλογικών διαπραγματεύσεων
- Οι αναπληρωτές καθηγητές δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του ν. 3016/2002. Δεν συμψηφίζεται σ΄ αυτό το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης του άρθρου 8 παρ. 4 ...
838)
1740/2012 Διδάγματα κοινής πείρας. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης. Απαράδεκτος ο λόγος που πλήττει την περί την εκτίμηση των αποδείξεων κρίση του Δικαστηρίου. Η σιωπηρή απόρριψη δεν στοιχειοθετεί τον αναιρετικό λόγο του αρ. 1 του άρθρου 559, ενδεχόμενα του αρ. 8. Η εκτίμηση των μαρτυρικών καταθέσεων ανέλεγκτη. Το δικαστήριο μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία σε μία κατάθεση. Προϋπόθεση αναιρετικού λόγου αρ.1. Δεν στοιχειοθετείται ο λόγος για παράβαση του 281. αρ. 11 περ. γ. Δεν στοιχειοθετείται γιατί...
839)
1741/2012 Ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση. Πρόσθετη παρέμβαση. Παραδεκτή η άσκηση της πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον
του Αρείου Πάγου. Ο λόγος αναίρεσης από αρθμ. 9 περ. γ΄. Τι αποτελεί «αίτηση» Λόγος από 8 περ. β΄, Αβάσιμος, αν έχουν ληφθεί υπόψη οι ισχυρισμοί, ή λόγοι έφεσης. Λόγος από 11 περ. γ΄. Αρκεί η γενική αναφορά του είδους του αποδεικτικού μέσου.

840)
1742/2012 Λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 5 του άρθρου 559 ΚΠολΔ δεν ιδρύεται όταν το Εφετείο, εκλαμβανόμενο εφέσεως που υπάγεται, κατά το άρθρο 19 ΚΠολΔικ, όταν η καθ΄υλην αρμοδιότητά του, κρίνει εσφαλμένα ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση, ήταν ή δεν ήταν αρμόδιο καθ΄ ύλην. Διδάγματα κοινής πείρας. Λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 1 εδαφ. β΄ του άρθρου 559 ΚΠολΔ για παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας δεν ιδρύεται, όταν τα αναφερόμενα ως διδάγματα της κοινής πείρας πραγματικά...
841)
1743/2012 Διεκδικητική αγωγή κυριότητας ακινήτου
Λόγοι αναίρεσης από 11,12 άρθρου 559 ΚΠολΔ
Απορρίπτονται ως αβάσιμοι
842)
1744/2012 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου – Τρόπος κτήσεως της κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Απόρριψη αγωγής ως αόριστης κατά παραδοχή σχετικού λόγου αναίρεσης από 8α και 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.

843)
1745/2012  
844)
1746/2012 Κυριότητα αγρών κατά τον Οθωμανικό Νόμο «περί γαιών» της 7 Ραμαζάν 1274. Λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 11 περ. γ΄ του άρθρου 559 ΚΠολΔ δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν προσέδωσε στο αποδεικτικό μέσο την αποδεικτική βαρύτητα που υποστηρίζει ο αναιρεσείων.

845)
1747/2012  
846)
1748/2012  
847)
1750/2012 Ερημοδικία αναιρεσειόντων. 269 Κ.Πολ.Δικ. μέχρι πότε υποβάλλονται τα μέσα επιθέσεως και άμυνας 527 Κ.Πολ.Δικ. Πότε είναι απαράδεκτη η προβολή ισχυρισμών το πρώτο στην κατ΄έφεση δίκη 1049 ΑΚ χρησικτησία. Διακοπή με έγερση αγωγής. Τι αγωγή νοείται 263 ΑΚ προϋποθέσεις διακοπής. Αν επανεγερθεί απορριφθείσα για τυπικού λόγους αγωγή εντός 6μήνου, η διακοπή ενεργεί αναδρομικά από ασκήσεως προγενέστερης αγωγής. 559 αρ. 1. Οι συνέπειες ασκήσεως της αγωγής του άρθρου 261 ΑΚ αναιρούνται κατά το άρθρο 263...
848)
1753/2012 Απόκτηση κυριότητας ακινήτου με παράγωγο τρόπο και με έκτακτη χρησικτησία – Αοριστία αγωγής – Η ακριβής περιγραφή μπορεί να γίνει και με αποτύπωση του σε ενσωματωμένο τοπογραφικό δικόγραμμα- Αδιατίμητη προίκα - Από τις 18-2-1983 οι αδιατίμητες προίκες αποδίδονται ανει ετέρου στη γυναίκα. Σύμβαση χρηστ. Δανείου . Ευθύνη κακόπιστου νομέα. Υποχρέωσή του να αποδώσει τα ωφελήματα. Λόγος από 8α – Έννοια πραγμάτων - Λόγος από 11γ’ – Αρκεί η βεβαίωση ότι λήφθησαν υπόψη όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα. Απορρ...
849)
1754/2012 Κτήση κυριότητας με παράγωγο τρόπο - Ουσιώδη πλάνη - Δεν είναι ακυρώσιμη αν εμφυλοχωρεί εσφαλμένος προσδιορισμός του αντικειμένου της δικαιοπραξίας. Η δικαιοπραξία θα ισχύσει για εκείνο που θέλησαν τα μέρη βάσει του άρθρου 173 Α.Κ. Παραβίαση ερμηνευτικών κανόνων – παραβιάζονται όταν παρά τη διαπίστωση κενού ή αμφιβολίας παραλείπει να προσφύγει σ΄ αυτούς. Προϋποθέσεις απόκτησης κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Απορρίπτει αναίρεση κατά της 4337/2010 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
850)
1755/2012 Απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία – Διατάξεις – β.ρ.δ - Έκτακτη χρησικτησία σε δασική έκταση πριν την 11-9-1915 – Νομή διανοία κυρίου και με καλή πίστη. Δεν στερείται νόμιμης βάσης, όταν το πόρισμα είναι σαφές – Απορρίπτει αναίρεση κατά της 794/2010 αποφάσεως του Εφετείου Πατρών.
851)
1756/2012 Ένσταση πλαστότητος – Το δικαστήριο, διατάσσει αποδείξεις επί της πλαστότητας, μόνο αν η ένσταση προτάθηκε παραδεκτώς, άλλως το έγγραφο θεωρείται γνήσιο και δεν ωρύεται ο λόγος από 11α΄ - Λόγος από τον αριθμό 13 – δεν τίθεται θέμα αναστροφής και παραβιάσεως του αντικειμενικού βάρους αποδείξεως. Δεν θεμελιώνεται ο λόγος από 11γ’ αν το δικαστήριο βεβαιώνει ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα. Παραμόρφωση εγγράφου. Απαράδεκτος ο λόγος από 20, αν αναφέρεται σε εκτίμηση πραγμάτων.
852)
1767/2012  
853)
1786/2012  
854)
1787/2012  
855)
1788/2012  
856)
1789/2012  
857)
1822/2012  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Δ
858)
20/2012 Το Δικαστήριο, με το να δεχθεί ότι η πρόβλεψη στον Κανονισμό της αναιρεσείουσας της δυνατότητας πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας με δήλωση παραίτησης του μισθωτού με τη συγκατάθεση του εργοδότη, παρεχόμενη δια της εκ των προτέρων αυτοδέσμευσής του με σχετικό όρο του Κανονισμού, συνιστά διαλυτική αίρεση με την πλήρωση της οποίας η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μεταπίπτει εξαρχής σε αορίστου χρόνου, δεν υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν περιλαμβάν...
859)
21/2012  
860)
22/2012  
861)
23/2012  
862)
24/2012 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
863)
25/2012  
864)
26/2012  
865)
27/2012  
866)
28/2012 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
867)
29/2012  
868)
30/2012  
869)
31/2012  
870)
32/2012 Όταν το αγωγικό αίτημα συντίθεται από περισσότερα κονδύλια, ο περιορισμός του επιχειρείται παραδεκτά όταν περιορίζεται αναλόγως κατά ποσοστό του όλου αιτήματος. Για τον υπολογισμό της αμοιβής της εργασίας του ενάγοντος κατά τις Κυριακές, με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, λαμβάνονται υπόψη οι νόμιμες μηνιαίες αποδοχές και όχι οι καταβαλλόμενες.
871)
33/2012  
872)
34/2012  
873)
35/2012  
874)
36/2012  
875)
37/2012  
876)
38/2012  
877)
39/2012  
878)
40/2012  
879)
41/2012  
880)
42/2012  
881)
43/2012  
882)
44/2012  
883)
45/2012  
884)
46/2012  
885)
47/2012  
886)
48/2012  
887)
49/2012  
888)
50/2012  
889)
68/2012  
890)
69/2012  
891)
70/2012  
892)
71/2012  
893)
72/2012  
894)
73/2012  
895)
74/2012  
896)
75/2012  
897)
76/2012  
898)
77/2012  
899)
78/2012 Ως πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο εργαζομένων για ορισμένο επάγγελμα είναι εκείνο που υπερέχει σε αριθμητική δύναμη μελών, τα οποία ασκούν το επάγγελμα αυτό σε ορισμένη περιοχή ή ολόκληρη τη χώρα. Η δύναμη εξετάζεται σε συσχετισμό με το συνολικό αριθμό των εργαζομένων του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή τον αριθμό των εργαζομένων σε ορισμένη τοπική περιφέρεια ή τον αριθμό των εργαζομένων συγκεκριμένης επιχείρησης ή ομοειδούς επιχείρησης ή ομοειδών επιχειρήσεων.
900)
79/2012  
901)
80/2012  
902)
81/2012  
903)
151/2012  
904)
152/2012  
905)
153/2012  
906)
154/2012  
907)
155/2012  
908)
156/2012  
909)
157/2012  
910)
158/2012  
911)
159/2012  
912)
160/2012  
913)
161/2012  
914)
162/2012  
915)
163/2012  
916)
164/2012  
917)
165/2012  
918)
166/2012  
919)
167/2012  
920)
196/2012 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που στηρίζεται σε ισχυρισμό ο οποίος δεν προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας (Κ.Πολ.Δ. 562§1). Αναίρεση για παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου. Έννοια σχετικής διάταξης άρθρου 559 αρ.20 του Κ.Πολ.Δ. [Αναιρεί Εφ. Αθ. 4064/2009].
921)
199/2012  
922)
200/2012  
923)
201/2012  
924)
202/2012  
925)
203/2012  
926)
204/2012  
927)
205/2012  
928)
206/2012  
929)
207/2012  
930)
208/2012  
931)
209/2012  
932)
210/2012  
933)
211/2012  
934)
212/2012  
935)
213/2012  
936)
214/2012  
937)
215/2012  
938)
272/2012  
939)
273/2012  
940)
274/2012  
941)
275/2012  
942)
276/2012  
943)
277/2012  
944)
278/2012  
945)
344/2012  
946)
345/2012  
947)
346/2012  
948)
347/2012  
949)
348/2012  
950)
349/2012  
951)
350/2012  
952)
351/2012  
953)
352/2012  
954)
353/2012  
955)
406/2012  
956)
407/2012  
957)
408/2012  
958)
409/2012  
959)
410/2012  
960)
411/2012  
961)
412/2012  
962)
413/2012  
963)
414/2012  
964)
415/2012  
965)
416/2012  
966)
417/2012  
967)
418/2012  
968)
419/2012  
969)
420/2012  
970)
421/2012  
971)
422/2012  
972)
482/2012  
973)
483/2012  
974)
484/2012  
975)
485/2012  
976)
486/2012  
977)
487/2012  
978)
488/2012  
979)
489/2012  
980)
490/2012  
981)
491/2012  
982)
492/2012  
983)
493/2012  
984)
494/2012  
985)
495/2012  
986)
496/2012  
987)
497/2012  
988)
498/2012  
989)
499/2012  
990)
501/2012  
991)
502/2012  
992)
503/2012  
993)
504/2012  
994)
522/2012  
995)
523/2012  
996)
524/2012  
997)
525/2012  
998)
526/2012  
999)
527/2012  
1000)
528/2012  
1001)
529/2012  
1002)
530/2012  
1003)
531/2012  
1004)
532/2012  
1005)
533/2012  
1006)
534/2012  
1007)
730/2012  
1008)
731/2012  
1009)
732/2012  
1010)
733/2012  
1011)
734/2012  
1012)
735/2012  
1013)
736/2012  
1014)
737/2012  
1015)
738/2012  
1016)
739/2012  
1017)
740/2012  
1018)
741/2012  
1019)
742/2012  
1020)
743/2012  
1021)
744/2012  
1022)
745/2012  
1023)
746/2012  
1024)
792/2012  
1025)
793/2012  
1026)
794/2012  
1027)
795/2012  
1028)
796/2012  
1029)
797/2012  
1030)
798/2012  
1031)
799/2012  
1032)
800/2012  
1033)
801/2012  
1034)
802/2012  
1035)
803/2012  
1036)
804/2012  
1037)
805/2012  
1038)
806/2012  
1039)
851/2012  
1040)
852/2012  
1041)
853/2012  
1042)
854/2012  
1043)
855/2012  
1044)
856/2012  
1045)
857/2012  
1046)
858/2012  
1047)
859/2012  
1048)
860/2012  
1049)
861/2012  
1050)
862/2012  
1051)
863/2012  
1052)
864/2012  
1053)
865/2012  
1054)
866/2012  
1055)
867/2012  
1056)
868/2012  
1057)
869/2012  
1058)
870/2012  
1059)
871/2012  
1060)
872/2012  
1061)
873/2012  
1062)
874/2012  
1063)
950/2012  
1064)
951/2012  
1065)
952/2012  
1066)
953/2012  
1067)
954/2012  
1068)
955/2012  
1069)
956/2012  
1070)
957/2012  
1071)
958/2012  
1072)
959/2012  
1073)
960/2012  
1074)
961/2012  
1075)
1004/2012  
1076)
1005/2012  
1077)
1006/2012  
1078)
1007/2012  
1079)
1008/2012  
1080)
1009/2012  
1081)
1010/2012  
1082)
1011/2012  
1083)
1012/2012  
1084)
1013/2012  
1085)
1014/2012  
1086)
1015/2012  
1087)
1016/2012  
1088)
1101/2012  
1089)
1102/2012  
1090)
1103/2012  
1091)
1104/2012  
1092)
1105/2012  
1093)
1106/2012  
1094)
1107/2012  
1095)
1108/2012  
1096)
1109/2012  
1097)
1110/2012  
1098)
1111/2012  
1099)
1112/2012  
1100)
1113/2012  
1101)
1114/2012  
1102)
1115/2012  
1103)
1116/2012  
1104)
1117/2012  
1105)
1118/2012  
1106)
1119/2012  
1107)
1120/2012  
1108)
1121/2012  
1109)
1122/2012  
1110)
1123/2012  
1111)
1124/2012  
1112)
1125/2012  
1113)
1126/2012  
1114)
1127/2012  
1115)
1128/2012  
1116)
1129/2012  
1117)
1130/2012  
1118)
1131/2012  
1119)
1209/2012  
1120)
1210/2012  
1121)
1211/2012  
1122)
1212/2012  
1123)
1213/2012  
1124)
1214/2012  
1125)
1215/2012  
1126)
1216/2012  
1127)
1217/2012  
1128)
1218/2012  
1129)
1219/2012  
1130)
1220/2012  
1131)
1221/2012  
1132)
1222/2012  
1133)
1223/2012  
1134)
1224/2012  
1135)
1225/2012  
1136)
1226/2012  
1137)
1273/2012  
1138)
1274/2012  
1139)
1275/2012  
1140)
1276/2012  
1141)
1277/2012  
1142)
1278/2012  
1143)
1290/2012  
1144)
1291/2012  
1145)
1292/2012  
1146)
1413/2012  
1147)
1414/2012  
1148)
1415/2012  
1149)
1416/2012  
1150)
1417/2012  
1151)
1418/2012  
1152)
1419/2012  
1153)
1420/2012  
1154)
1421/2012  
1155)
1455/2012  
1156)
1456/2012  
1157)
1457/2012  
1158)
1458/2012  
1159)
1459/2012  
1160)
1477/2012  
1161)
1502/2012  
1162)
1503/2012  
1163)
1504/2012  
1164)
1505/2012  
1165)
1538/2012  
1166)
1539/2012  
1167)
1540/2012  
1168)
1541/2012  
1169)
1542/2012  
1170)
1543/2012  
1171)
1544/2012  
1172)
1545/2012  
1173)
1546/2012  
1174)
1547/2012  
1175)
1548/2012  
1176)
1549/2012  
1177)
1550/2012  
1178)
1551/2012  
1179)
1552/2012  
1180)
1553/2012  
1181)
1589/2012  
1182)
1590/2012  
1183)
1591/2012  
1184)
1592/2012  
1185)
1593/2012  
1186)
1594/2012  
1187)
1612/2012  
1188)
1613/2012  
1189)
1614/2012  
1190)
1615/2012  
1191)
1616/2012  
1192)
1669/2012  
1193)
1670/2012  
1194)
1671/2012  
1195)
1672/2012  
1196)
1673/2012  
1197)
1674/2012  
1198)
1675/2012  
1199)
1676/2012  
1200)
1677/2012  
1201)
1706/2012  
1202)
1707/2012  
1203)
1723/2012  
1204)
1749/2012  
1205)
1751/2012  
1206)
1752/2012  
1207)
1762/2012  
1208)
1763/2012  
1209)
1764/2012  
1210)
1765/2012  
1211)
1766/2012  
1212)
1785/2012  
1213)
1806/2012  
1214)
1807/2012  
1215)
1808/2012  
1216)
1809/2012  
1217)
1810/2012  
1218)
1811/2012  
1219)
1812/2012  
1220)
1813/2012  
1221)
1814/2012  
1222)
1816/2012  
1223)
1817/2012  
1224)
1818/2012  
1225)
1819/2012  
1226)
1820/2012  
1227)
1821/2012  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
1228)
1/2012  
1229)
2/2012  
1230)
3/2012  
1231)
4/2012 Η επέκταση, με το άρθρο 14 παρ 5 του Ν. 1730/1987, και στην ΕΡΤ Α.Ε. του προνομίου του άρθρου 21 του κώδικα νόμων περί δικών του Δημοσίου (β.δ. της 26.6/10-7-1944), κατά το οποίο το ποσοστό του τόκου υπερημερίας που καταβάλλεται από το Δημόσιο ανέρχεται σε 6%, έρχεται σε αντίθεση α) με τα άρθρα 4 παρ. 1, και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, β) το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, γ) την διάταξη του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, και δ) την ήδη και συνταγματικώς κατοχυρωμένη (άρθρο 25 παρ. ...
1232)
5/2012  
1233)
6/2012  
1234)
7/2012  
1235)
8/2012  
1236)
9/2012  
1237)
10/2012  
1238)
11/2012  
1239)
12/2012  
1240)
13/2012  
1241)
14/2012  
1242)
15/2012  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Α2
1243)
19/2012 Το Δικαστήριο, με το να δεχθεί ότι η πρόβλεψη στον Κανονισμό της αναιρεσείουσας της δυνατότητας πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας με δήλωση παραίτησης του μισθωτού με τη συγκατάθεση του εργοδότη, παρεχομένη δια της εκ των προτέρων αυτοδέσμευσής του με σχετικό όρο του Κανονισμού, συνιστά διαλυτική αίρεση με την πλήρωση της οποίας η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μεταπίπτει εξαρχής σε αόριστου χρόνου, δεν υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν περιλαμβάν...
1244)
118/2012  
1245)
168/2012  
1246)
169/2012 Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης δανειστών (άρθρο 979 ΚΠολΔ). Οι λόγοι ανακοπής μπορούν να ανάγονται είτε στο ουσιαστικό δίκαιο και αφορούν την ύπαρξη ή το μέγεθος της απαίτησης του καταταγέντος δανειστή, είτε στο δικονομικό δίκαιο. Ειδικά, όμως, με την ανακοπή που ασκείται από τον καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη και απευθύνεται κατά του επισπεύδοντος και καταταγέντος στον πίνακα δανειστή, μπορούν να προβληθούν πλημμέλειες αναφερόμενες στην ύπαρξη ή το μέγεθος της απαιτήσεως του ε...
1247)
170/2012  
1248)
171/2012  
1249)
172/2012  
1250)
173/2012  
1251)
174/2012  
1252)
175/2012 Εκτέλεση αναγκαστική. Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως δανειστών ως προς τα προαφαιρεθέντα έξοδα εκτελέσεως. Οφελείται μόνο ο ανακόπτων, όχι δε και ο δανειστής που δεν άσκησε ανακοπή. Δικαστική δαπάνη ελληνικού δημοσίου. [Αναιρεί την Εφ. Ναυπ. 172/2007].
1253)
176/2012  
1254)
177/2012 Πώληση. Πραγματικό ελάττωμα πωληθέντων πραγμάτων. Παραγραφή. Έννοια δόλιας απόκρυψης. (ΑΚ 561, όπως ίσχυε πριν από τον ν.3013/2002). Υπάρχει όταν ο πωλητής γνωρίζει ή βασίμως υποπτεύεται την ύπαρξη των ελαττωμάτων και δεν τα ανακοινώνει στον αγοραστή με σκοπό να μην αρνηθεί ο τελευταίος την κατάρτιση της σύμβασης. Αναίρεση. Λόγοι από το άρθρο 559 αρ.1 (εσφαλμένη υπαγωγή) και 19 (ανεπαρκής αιτιολογία) του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι [Απορρίπτει αίτηση για αναίρεση του Εφ. Αθ. 7681/2005].
1255)
178/2012 Δικαιοπραξία. Αίρεση αναβλητική. Πλήρωση της αιρέσεως, πραγματική (ΑΚ 201) ή πλασματική (ΑΚ 207§1). Αποτελέσματα. Προϋποθέσεις πλασματικής πλήρωσης. Όποιος ασκεί δικαίωμα που εξαρτήθηκε από πληρωθείσα ήδη αναβλητική αίρεση οφείλει να επικαλεσθεί στην αγωγή του και να αποδείξει εκτός των άλλων και την πλήρωση της αιρέσεως, από την οποία και γεννάται (εξαρτάται) το δικαίωμά του. Αναίρεση. Αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 1, 14 και 19 του Κ.Πολ.Δ. Δικαστική δαπάνη. Συνέπεια της αρχής της ήττα...
1256)
179/2012  
1257)
180/2012  
1258)
181/2012  
1259)
182/2012  
1260)
183/2012  
1261)
184/2012  
1262)
185/2012  
1263)
186/2012  
1264)
187/2012  
1265)
188/2012  
1266)
189/2012  
1267)
190/2012  
1268)
191/2012  
1269)
192/2012  
1270)
193/2012  
1271)
194/2012 Βιαία διακοπή δίκης. Η εκούσια επανάληψη της δίκης (άρθρο 290 ΚΠολΔ) μπορεί να γίνει με περιλαμβανόμενη στη κλήση για περαιτέρω συζήτηση δήλωση συνέχισης από τους κληρονόμους, η ιδιότητα των οποίων αρκεί να συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της κλήσης. Αγωγή ακύρωσης προσυμφώνου, λόγω απάτης. Η αγωγή ακύρωσης υπόκειται σε αποσβεστική προθεσμία δύο ετών από την κατάρτιση της δικαιοπραξίας (άρθρο 157 α' Α.Κ). Επί της αποσβεστικής προθεσμίας δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 261 β' του Α.Κ. (έναρξη νέας πρ...
1272)
195/2012  
1273)
197/2012 Απαλλοτρίωση αναγκαστική. Αποζημίωση για τμήμα απαλλοτριωθέντος ακινήτου που χαρακτηρίστηκε ως αυτοαποζημιούμενο κατ’ εφαρμογήν του τεκμηρίου ωφελείας που ανατράπηκε. Πρόκειται για αποζημίωση από αναγκαστική απαλλοτρίωση και όχι από αδικοπραξία του άρθρου 105 του Εισ.Ν Α.Κ. Πότε παραγράφεται η σχετική αξίωση (χρόνος και έναρξη της παραγραφής). Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως κατά Εφ. Πατρ. 140/2009.
1274)
198/2012  
1275)
216/2012  
1276)
217/2012  
1277)
261/2012  
1278)
262/2012  
1279)
263/2012  
1280)
264/2012  
1281)
265/2012  
1282)
266/2012  
1283)
267/2012  
1284)
268/2012  
1285)
269/2012  
1286)
330/2012  
1287)
343/2012  
1288)
354/2012  
1289)
369/2012  
1290)
370/2012  
1291)
396/2012 Δικονομία Πολιτική. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Παραγγελία. Χρόνος παραγραφής σχετικών αξιώσεων. Διαγραφή της παραγραφής. Η νέα (όμοια) παραγραφή αρχίζει μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο διακόπηκε η παραγραφή. Η εφαρμογή ΑΚ 270§2 και όχι 261 εδ. β’. Αναιρεί Εφ.Αθ. 7297/2009.
1292)
397/2012  
1293)
398/2012  
1294)
399/2012  
1295)
400/2012 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Συζήτηση. Όταν τη συζήτηση επισπεύδει ο φερόμενος ως πληρεξούσιος δικηγόρος του απουσιάζοντος αναιρεσείοντος και δεν αποδεικνύεται ύπαρξη σχετικής πληρεξουσιότητας ούτε κλήτευση του αναιρεσείοντος από τον παριστάμενο αναιρεσίβλητο, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη.
1296)
401/2012  
1297)
402/2012  
1298)
403/2012  
1299)
404/2012  
1300)
405/2012  
1301)
437/2012  
1302)
438/2012  
1303)
439/2012 Αθέμιτος ανταγωνισμός (άρθρο 1 ν. 146/1914). Πότε οι «εξωανταγωνιστικές» διατάξεις συνιστούν χωρίς άλλο προσβολή των χρηστών ηθών. Ζημία από αθέμιτο ανταγωνισμό. Αποκατάσταση της ζημίας δικαιούται ο άμεσα ζημιωθείς και όχι εκείνος που υφίσταται αντανακλαστικές συνέπειες από τη ζημιογόνο πράξη. Αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ. Αναιρεί εν μέρει 2349/2007 απόφαση Εφετείου Αθηνών .
1304)
440/2012  
1305)
441/2012  
1306)
442/2012  
1307)
500/2012  
1308)
505/2012  
1309)
506/2012  
1310)
539/2012  
1311)
540/2012  
1312)
541/2012  
1313)
542/2012 Δημόσιο. Ομόρρυθμη εταιρεία. Παραγραφή. Πενταετής παραγραφή αξιώσεων τρίτων κατά ομορρύθμων εταίρων για χρέη της εταιρείας , μετά την αποχώρηση των εταίρων από αυτήν (άρθρ. 64 του Εμπ.Ν.). Ισχύει και έναντι του δημοσίου. Η δεκαετής παραγραφή του άρθρου 65§5 του ν.2362/1995 δεν καταλαμβάνει και τις απαιτήσεις (του δημοσίου, ως εγγυητή) που είχαν ήδη παραγραφεί κατά την έναρξη της ισχύος του τελευταίου αυτού νόμου. Αναίρεση. Αβάσιμοι λόγοι από το άρθρο 559 αρ.1, 8, 18 και 19 του ΚΠολΔ. Απορρίπτει....
1314)
600/2012  
1315)
601/2012  
1316)
602/2012  
1317)
603/2012  
1318)
604/2012  
1319)
605/2012  
1320)
606/2012 Εκκαθάριση επιχειρήσεως. Ανακοπή. Αναίρεση. Η απόφαση του Εφετείου επί ανακοπής κατά του πίνακα κατατάξεως δανειστών εκκαθαριστή από εκκαθάριση επιχειρήσεως δεν υπόκειται σε αναίρεση. Σχετική αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1321)
607/2012 Εκκαθάριση επιχειρήσεως. Ανακοπή. Αναίρεση. Η απόφαση του Εφετείου επί ανακοπής κατά του πίνακα κατατάξεως δανειστών εκκαθαριστή από εκκαθάριση επιχειρήσεως δεν υπόκειται σε αναίρεση. Σχετική αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1322)
626/2012  
1323)
627/2012  
1324)
628/2012  
1325)
629/2012 Δάνειο. Καταγγελία με την επίδοση αγωγής επιδόσεως. Η απόδοση του δανείου ως λόγος αποσβέσεως της σχετικής ενοχής. Αναίρεση. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 1, 8 και 19 του Κ.Πολ.Δ. [Επικυρώνει την Εφ.Πειρ. 764/2009]
1326)
630/2012  
1327)
631/2012 Διαιτησία. Διαφορά από διαιτητική πραγματογνωμοσύνη. Ερμηνεία δικαιοπραξίας (άρθρα 173 και 200 Α.Κ.). Έμμεση διαπίστωση αμφιβολίας ως προς την έννοια της δήλωσης βουλήσεως των διαδίκων. Τα κριτήρια των άρθρων 173 και 200 Α.Κ. δεν είναι ανάγκη αναφέρονται ρητά στην απόφαση, αρκεί να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψη. Λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ αβάσιμοι. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατά 2120/2010 αποφάσεως Εφετείου Αθηνών.
1328)
705/2012  
1329)
706/2012 Προσβολή της προσωπικότητας. Έννοια διατάξεων άρθρου 57 και 59 του ΑΚ. Αναίρεση. Λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 1, 8, 9, 11 και 19 Κ.Πολ.Δ. Επικυρώνει Εφ.Κρ. 192/2007.
1330)
707/2012 Τύπος. Ελευθερία του τύπου. Προσβολή της προσωπικότητας με δημοσίευμα. Έννοια σχετικών διατάξεων. Αναίρεση. Αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 1, 8, 11γ΄ και 19 του Κ.Πολ.Δ. Επικυρώνει απόφαση 191/20078 του Εφετείου Κρήτης.
1331)
708/2012 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Προϋποθέσεις ιδρύσεως αναιρετικών λόγων άρθρου 559 αρ. 1 εδ. α' και β' του ΚΠολΔ. Απόρριψη σχετικών λόγων, και λόγου από το άρθρο 559 αρ.19 του ΚΠολΔ. Επικυρώνει Εφ.Δωδ. 111/2010.
1332)
709/2012  
1333)
710/2012 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Ο λόγος αναιρέσεως για παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας, είτε ευθέως (αριθμ.1 εδ. β' του άρθρου 559 του ΚΠολΔ) είτε εκ πλαγίου, με ανεπαρκείς κ.λπ. αιτιολογίες (αριθμ. 19 του ίδιου άρθρου), δεν ιδρύεται όταν τα διδάγματα της κοινής πείρας και οι επικαλούμενες ελλείψεις στην αιτιολογία δεν αναφέρονται στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού της απόφασης αλλά στην προσπάθεια του δικαστηρίου να εξακριβώσει τη βασιμότητα των περιστατικών που απετέλεσαν το...
1334)
711/2012 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Αβάσιμοι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 1, 11 και 19 του ΚΠολΔ. Επικυρώνει Εφ.Αθ. 4457/2009.
1335)
712/2012 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 11β' του ΚΠολΔ δεν ιδρύεται όταν από την αναιρεσιβαλλομένη προκύπτει αδιστάκτως ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέστηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι. Η μη βεβαίωση του δικαστηρίου ότι δεν προσκομίστηκε ένα έγγραφο που επικαλέστηκε ο διάδικος ενέχει ανέλεγκτη παραδοχή ότι προσκομίστηκε και το έγγραφο αυτό. Ανέλεγκτη η παραδοχή του Εφετείου ότι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε ένας ουσιώδης ισχυρισμός. ...
1336)
713/2012  
1337)
714/2012 Προσύμφωνο πώλησης. Ερμηνευτικοί κανόνες δικαιοπραξιών. Η ύπαρξη αμφιβολίας στις δηλώσεις βουλήσεως είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη. Ερμηνεία όρου του προσυμφώνου περί υπάρξεως δικαιώματος υπαναχωρήσεως με καταβολή επιτιμίου μεταμελείας. Κρίση Εφετείου ότι αφορά ποινική ρήτρα. Αναιρετικοί λόγοι για ευθεία, άλλως εκ πλαγίου παράβαση των ερμηνευτικών κανόνων των άρθρων 173 και 200 του Α.Κ. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατά 1910/2006 απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης.
1338)
715/2012  
1339)
726/2012  
1340)
727/2012  
1341)
728/2012 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Λόγοι αναιρέσεως κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων ή Πρωτοδικείων επί εφέσεων κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 560 αρ.1 του Κ.Πολ.Δ. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου επί πραγματικών γεγονότων. Αναιρεί εν μέρει την Πολ.Πρ.Αθ. 6855/2008.
1342)
729/2012 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Έφεση. Ο λόγος εφέσεως αποτελεί «πράγμα» κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 8 του Κ.Πολ.Δ. και η μη λήψη υπόψη τέτοιου λόγου, νομίμως προταθέντος, από το Εφετείο δημιουργεί τον αντίστοιχο λόγο αναιρέσεως. Αδικοπραξία. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης από θανάτωση προσώπου. Νομιμοποιούνται και οι αγχιστείς πρώτου βαθμού. Όχι και η μετέπειτα νύμφη του θύματος (τέλεση γάμου με τον υιό του θύματος μετά τη θανάτωση του τελευταίου). Αναιρεί την Εφ.Πειρ. 292/2007....
1343)
747/2012 Χρέη προς το Δημόσιο που περιήλθαν σ' αυτό από απαιτήσεις τρίτων. Υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή υπό την ισχύ του ν.δ. 321/1969 και σε δεκαετή υπό την ισχύ του ν. 2362/1995. Απαιτήσεις από καθυστερούμενα χρεώλυτρα και τόκους δανείων. Υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 αριθ.15 Α.Κ., εκτός αν σε εκτέλεση συμβατικού όρου καταγγέλθηκε το δάνειο και κατέστη ολόκληρο απαιτητό ή συμφωνήθηκε να κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενοι τόκοι, οπότε η παραγραφή είναι εικοσαετής (άρθρο 249 Α.Κ...
1344)
748/2012  
1345)
751/2012  
1346)
752/2012  
1347)
819/2012  
1348)
820/2012  
1349)
821/2012  
1350)
822/2012  
1351)
823/2012  
1352)
824/2012  
1353)
825/2012  
1354)
826/2012  
1355)
875/2012  
1356)
876/2012  
1357)
877/2012  
1358)
878/2012 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ.19 του Κ.Πολ.Δ. δεν ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού αναφέρονται χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που καλύπτουν όλα τα απαιτούμενα, βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, στοιχεία για την επέλευση της έννομης συνέπειας ή την άρνησή της. Στοιχεία για το ορισμένο του λόγου αυτού της αναίρεσης, ιδίως για ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες. Επικυρώνει ΕΑ 2029/2009.
1359)
879/2012  
1360)
880/2012 Αναδοχή χρέους. Έννοια σωρευτικής αναδοχής χρέους κατ’ άρθρ. 477 του ΑΚ. Δημιουργία πρόσθετης ενοχής του αναδεχθέντος το ξένο χρέος, παράλληλη με την ενοχή του αρχικού οφειλέτη. Επί μελλοντικού χρέους, τούτο με τη γέννησή του μεταφέρεται (και) σ’ αυτόν που το αναδέχθηκε. Αναίρεση. Απορρίπτει αναιρετικούς λόγους από τους αριθμούς 1, 10 και 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Επικυρώνει ΕΑ 6812/2008.
1361)
881/2012 Αναίρεση. Τόκοι. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως από τους αρ. 11 και 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. σχετικά με επιδίκαση τόκων από την επίδοση της αγωγής λόγω μη αποδείξεως δήλης ημέρας πληρωμής ή προγενέστερης της επιδόσεως όχλησης Επικυρώνει Εφ.Κρ. 102/2010.
1362)
882/2012  
1363)
883/2012  
1364)
912/2012  
1365)
913/2012  
1366)
914/2012  
1367)
915/2012  
1368)
1049/2012  
1369)
1050/2012  
1370)
1052/2012  
1371)
1053/2012  
1372)
1064/2012 Σύμβαση. Εικονικότητα. Πότε μία σύμβαση είναι εικονική, ιδίως επί αγοραπωλησίας ακινήτου. Προϋποθέσεις για την εγκυρότητα καλυπτόμενης άλλης σύμβασης. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως από τους αρ. 1 και 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Επικυρώνει ΕφΚαλ 155/2009.
1373)
1065/2012 Κοινός λογαριασμός. Ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή του κάθε δικαιούχου της κατάθεσης έναντι του δέκτη (Τράπεζα). Στις μεταξύ τους σχέσεις οι περισσότεροι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα κατ’ ίσα μέρη επί του ποσού της κατάθεσης, εκτός εάν προκύπτει κάτι άλλο από τη σχέση. Ο επικαλούμενος διαφορετική ρύθμιση από την εσωτερική σχέση φέρει το βάρος της απόδειξης του ισχυρισμού αυτού. Πότε δεν ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος του αρ. 19 του άρθρ. 559 του Κ.Πολ.Δ. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως από τους αρ. 8, 1...
1374)
1099/2012  
1375)
1100/2012  
1376)
1132/2012  
1377)
1133/2012  
1378)
1236/2012  
1379)
1237/2012  
1380)
1238/2012 Τράπεζες. Ανατοκισμός. Ρύθμιση συνολικής οφειλής δανειοληπτών με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 2789/2000, όπως ισχύει μετά τον ν. 2912/2001 (άρθρ. 42). Για τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου της οφειλής συνυπολογίζονται και τα ποσά που αναλογούν στον «Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ)» και στην εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975. Απορρίπτονται λόγοι από το άρθρο 559 αρ.1 και 19 του Κ.Πολ.Δ. Επικυρώνει Εφ/Θεσσ. 1471/2007.
1381)
1239/2012  
1382)
1240/2012  
1383)
1241/2012 Πληρεξουσιότητα. Αυτοσύμβαση. Η πληρεξουσιότητα παύει με τον θάνατο εκείνου που την έδωσε, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο. Αυτοσύμβαση που επιχειρείται μετά τον θάνατο του εντολέα–αντιπροσωπευομένου είναι έγκυρη μόνο αν προκύπτει από το πληρεξούσιο έγγραφο μεταθανάτια πληρεξουσιότητα, άλλως η αυτοσύμβαση είναι άκυρη, ως επιχειρούμενη καθ’ υπέρβαση της δοθείσης πληρεξουσιότητας. Πότε δημιουργείται ο αναιρετικός λόγος του αριθμού 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. για έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφα...
1384)
1242/2012  
1385)
1243/2012  
1386)
1244/2012  
1387)
1245/2012  
1388)
1246/2012 Απορρίπτει ως αβάσιμους λόγους αναιρέσεως από τους αριθμούς 6, 10 και 11 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. σχετικά με την απόρριψη ενστάσεως εξοφλήσεως. Επικυρώνει ΕφΑθ 6989/2009.
1389)
1247/2012  
1390)
1248/2012  
1391)
1249/2012  
1392)
1250/2012  
1393)
1251/2012  
1394)
1252/2012  
1395)
1253/2012 Αδικοπραξία. Αποζημίωση. Δικαιούχος αποζημιώσεως κατά τα άρθρα 914 και 919 του ΑΚ είναι ο αμέσως ζημιωθείς από την άδικη πράξη. Τέτοιος είναι ο φορέας ή δικαιούχος του προσβληθέντος εννόμου αγαθού, στην περίπτωση του άρθρου 919 μόνο εκείνος έναντί του ή και του οποίου η ζημιογόνος συμπεριφορά του υπαιτίου αντίκειται στα χρηστά ήθη. Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. δημιουργείται και όταν δεν εφαρμόστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την εφαρμο...
1396)
1254/2012  
1397)
1279/2012  
1398)
1280/2012  
1399)
1281/2012  
1400)
1285/2012  
1401)
1286/2012  
1402)
1287/2012  
1403)
1288/2012  
1404)
1289/2012  
1405)
1293/2012  
1406)
1294/2012  
1407)
1295/2012  
1408)
1296/2012  
1409)
1297/2012  
1410)
1298/2012  
1411)
1299/2012  
1412)
1300/2012  
1413)
1301/2012  
1414)
1302/2012  
1415)
1303/2012  
1416)
1304/2012  
1417)
1305/2012  
1418)
1306/2012  
1419)
1320/2012  
1420)
1321/2012  
1421)
1322/2012  
1422)
1323/2012  
1423)
1324/2012  
1424)
1325/2012  
1425)
1326/2012  
1426)
1327/2012  
1427)
1331/2012  
1428)
1332/2012  
1429)
1333/2012  
1430)
1334/2012  
1431)
1335/2012  
1432)
1336/2012  
1433)
1337/2012  
1434)
1338/2012  
1435)
1339/2012  
1436)
1340/2012  
1437)
1341/2012  
1438)
1342/2012  
1439)
1343/2012  
1440)
1344/2012  
1441)
1345/2012  
1442)
1346/2012  
1443)
1347/2012  
1444)
1348/2012 Δικονομία Πολιτική Αναίρεση. ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 12 του Κ.Πολ.Δ δεν δημιουργείται όταν το δικαστήριο εκτιμά καποιο αποδεικτό μέσον ως περισσότερο αξιοπιστο από κάποιο άλλο, όπως δεν δημιουργείται ο λόγος αναιρέσεως του αρ. 19 του ίδιου άρθρου από την εκτίμηση, στάθμιση και αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων που προσκόμισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι ( επικυρώνει Εφ. ΑΘ. 1412/2011).
1445)
1349/2012  
1446)
1350/2012  
1447)
1351/2012  
1448)
1352/2012  
1449)
1353/2012  
1450)
1354/2012  
1451)
1355/2012  
1452)
1356/2012  
1453)
1357/2012  
1454)
1358/2012  
1455)
1359/2012  
1456)
1360/2012 Συζήτηση. Για να συζητηθεί η υπόθεση κατά τη μετ' αναβολή εκ του πινακίου δικάσιμο, κατά την οποία απουσιάζει ο αναιρεσείων, πρέπει να αποδεικνύεται είτε ότι ο αναιρεσείων επισπεύδει τη συζήτηση είτε ότι παραστάθηκε νόμιμα κατά την αρχική δικάσιμο, κατγά την οπία και αναβλήθηκε η συζήτηση, είτε ότι κλητεύτηκε νόμιμα από τον παριστάμενο αναιρεσίβλητο για την αρχική η την μετ' αναβολήν συζήτηση (δικάσιμο). Αν καμία από τις προϋποθέσεις αυτές δεν συντρέχει, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει...
1457)
1361/2012 Δικονομία Πολιτικιή Αναιρεση. Συζήτηση. Απαράδεκτο. Για να συζητηθεί η αίτηση αναιρέσεως παρά την απουσία του μη επισπεύδοντος αναιρεσιβλήτου πρέπει να έχει επιδοθεί σ΄αυτόν από τον επισπεύδοντος αναιρεσείοντοςα αντίγραφο του κατατεθέντος δικογράφου επί αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση. Διαφορετικά η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη, και αυτεπαγγέλτως.
1458)
1362/2012  
1459)
1363/2012  
1460)
1364/2012  
1461)
1365/2012  
1462)
1366/2012  
1463)
1367/2012  
1464)
1368/2012  
1465)
1369/2012  
1466)
1370/2012  
1467)
1371/2012  
1468)
1372/2012  
1469)
1373/2012  
1470)
1374/2012  
1471)
1375/2012  
1472)
1376/2012  
1473)
1377/2012  
1474)
1378/2012  
1475)
1379/2012  
1476)
1380/2012  
1477)
1381/2012  
1478)
1382/2012  
1479)
1383/2012  
1480)
1384/2012  
1481)
1385/2012  
1482)
1386/2012  
1483)
1387/2012  
1484)
1388/2012  
1485)
1389/2012  
1486)
1390/2012  
1487)
1391/2012  
1488)
1392/2012  
1489)
1393/2012  
1490)
1394/2012  
1491)
1395/2012  
1492)
1396/2012  
1493)
1397/2012  
1494)
1398/2012  
1495)
1399/2012  
1496)
1400/2012  
1497)
1401/2012  
1498)
1402/2012  
1499)
1403/2012  
1500)
1404/2012  
1501)
1405/2012  
1502)
1406/2012  
1503)
1407/2012  
1504)
1408/2012  
1505)
1409/2012  
1506)
1410/2012  
1507)
1411/2012  
1508)
1412/2012  
1509)
1422/2012  
1510)
1423/2012  
1511)
1424/2012  
1512)
1425/2012  
1513)
1426/2012  
1514)
1427/2012  
1515)
1428/2012  
1516)
1429/2012  
1517)
1430/2012  
1518)
1431/2012  
1519)
1432/2012  
1520)
1433/2012  
1521)
1434/2012  
1522)
1435/2012  
1523)
1436/2012  
1524)
1437/2012  
1525)
1438/2012  
1526)
1439/2012  
1527)
1440/2012 Χρηματιστήριο. «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών». Σκοπός «Συνεγγυητικού». Καταβολή αποζημιώσεων σε επενδυτές για χρηματικές απαιτήσεις τους κατά ΕΠΕΥ, σύμφωνα με τον ν. 2533/97. ‘Όχι αντισυνταγματική η διάταξη (μεταβατική) του άρθρου 41 παρ. 1 του ν. 2648/98 για την εφαρμογή του ν. 2533/97 στις εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύος του υποθέσεις. Συνεκδίκαση συναφών (αντιθέτων) αιτήσεων αναιρέσεως. Λόγοι αναιρέσεως από το άρθρ. 559 αρ. 1 και 11 του ΚΠολΔ, αβάσιμοι. Πότε ιδρύ...
1528)
1441/2012  
1529)
1442/2012  
1530)
1443/2012  
1531)
1444/2012 Αδικοπραξία. Αμέλεια ιατρού. Ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 α.ν. 1565/1939 και 914, 330, 297 – 299, 200, 281 και 288 του ΑΚ. Πότε ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος του αριθμού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. Αναιρεί την ΕΦ.Αθ. 147/2010.
1532)
1445/2012  
1533)
1446/2012 Λογοδοσία. Έφεση. Η απόφαση του δικαστηρίου που διατάζει λογοδοσία και τάσσει προθεσμία από την επίδοσή της για την κατάθεση του λογαριασμού, αν μέσα στην τασσόμενη προθεσμία δεν κατατεθεί ο λογαριασμός, γίνεται οριστική ως προς την υποχρέωση της λογοδοσίας, υποκείμενη έκτοτε σε έφεση. Ειδικώτερα ως προς την έναρξη της προθεσμίας της έφεσης κατ' άρθρ. 518 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ. Πότε δημιουργούνται οι λόγοι αναιρέσεως των αριθμών 11 περ.γ΄ και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. Ανέλεγκτη η ουσιαστική ...
1534)
1447/2012  
1535)
1448/2012  
1536)
1449/2012  
1537)
1450/2012  
1538)
1451/2012  
1539)
1452/2012  
1540)
1453/2012  
1541)
1454/2012  
1542)
1461/2012  
1543)
1462/2012  
1544)
1463/2012  
1545)
1464/2012  
1546)
1465/2012  
1547)
1478/2012  
1548)
1479/2012  
1549)
1480/2012  
1550)
1482/2012 Διεθνής απαγωγή απιδιών. Δυνατότητα του δικαστηρίου να μην διατάξει την επιστροφή του απιδιού σύμφωνα με το άρθρθο 13 της από 25-10-1980 σύμβαση της χάγης (κυρωτικός νόμοας 2102/1992). Αναίρεση. Αβάσιμοι αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 10 και 19 του άρθρθου 559 του Κ.ΠολΔ. (Επικυρώνει ΕΑ 7016/2008).
1551)
1483/2012  
1552)
1484/2012 Αναίρεση Δεδικασμένο. Για να δημιουργηθεί ο λόγος αναιρέσεως του αρθρ. 559 αρ. 16 του Κ.Πολ.Δ πρέπει να έχει ομίμως προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας ισχυρισμός για το δεςδικασμένο. Ο λόγος αναιρέσεως του αρ. 11 περ. γ' του άρθρου 559 δεν δημιουργείται ότν από την αναιρεσιβαλλομένη προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι το Εφετείο έλεβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα που προσκόμισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι. Πώληση. Ένσταση αναστροφής τρόπος δηλώσεως και έννομες συνέπειες...
1553)
1554/2012 Χρόνος γεννήσεως της αξιώσεως του ζημιωθένος από αδικοπραξία, για ζημία παρούσα ή μέλλουσα χρόνος ενάρξεως παραγραφής. Ανίαρεση. Συζήτησ. παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης. Θεωρείται ότι η αναίρεση δεν ασκήθηκε ως προς τους παραιτηθέντες. Κλήση αναιρεσείοντος με επίδοση του σχετικού δικογράφου στον πληρεξούσιο δικηγόρο του που υπογράφει το αναιρετήριο νόμιμη. Συζήτηση αναιρέσεως παρά την απουσία του κλήτευθέντος ως ανωτέρω αναιρεσείοντος. Αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο ...
1554)
1555/2012  
1555)
1556/2012 Δικονομία πολιτική. Έφεση. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα. Το Εφετείο μετά την παραδοχή λόγου εφέσεως την εξαφάνιση της εκκαλουμένης και την διακράτηση της υπόθεσης για την εκδίκασή της από αυτό κατ' ουσίαν, καθίσταται αρμοδιο και οφείλει να εξετάσει και αυτεπαγγέλτως τις βάσεις τηςαγωγής ή τους λόγους της ανακοπής που είχαν προβληθεί νομιμως και δεν είχαν εξετασθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Αναίρεση. Αν το Εφετείο παραλείψει την ανωτέρω υποχρέωσή του ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως...
1556)
1557/2012  
1557)
1558/2012  
1558)
1559/2012  
1559)
1560/2012 Έξοδος εταιρεου για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο για την έξοδο εταίρου από ΕΠΕ συνιστά και η σοβαρή διαταραχή των προσωπικών και εταρικών σχέσεων των εταίρων, καθώς και οι διαφωνίες και διενέξεις τους, που συνεπάγονται αδυναμία τους να συνεργαστούν για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Αναίρεση. Λόγοι αναιρέσεως από τους αριθμούς 19 και 20 του Κ.Πολ.Δ.Πότε ιδρύονται Συζήτηση. κλήση επίδοση κλήσεως για συζήτηση της αναίρεσης στον υπογράφοντα την αναίρεση δικηγόρο, (νόμιμη Επικ...
1560)
1561/2012 Παρεμπίπτων έλεγχος του κύρους και της νομιμότητας των πράξεων της διοικήσεως. Πότε. ¨Οχι έλεγχος της ουσαστικής κρίσης των οργάντων της ως προς τη συνδρομή ή όχι των απαιτούμενων πραγματικών προϋποθέσεων (Επικυρώνει Εφ. Αθ. 1414/2009).
1561)
1562/2012 Δικονονομία Πολιτική Αναίρεση. "Πράγμα" κατά την έννοια του άρθρθου 559 αρ. 8 του Κ.Πολ.Δ αποτελεί και ο λόγτος εφέσεως που έχει προβληθεί νομίμως και παραδεκτώς. Έφεση. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί το πρώτον στην κατ' έφεση δίκη. Πότε είναι παραδεκτοί πώληση. Ευθύνη πωλητη για πραγματικά ελαττώματα του πωληθέντος πράγματος. Προβλή με την έφεση νέων πραγματικών ελαττωμάτωνπου εμφανίστηκαν αργότερα και υπήρχαν κατά την παράδοση του πράγματος. έπρεπε να ληφθούν υπόψη από το Εφετε...
1562)
1563/2012  
1563)
1610/2012 Δικονομία Πολιτική Αναίρεση. Εξουσία του κατά παραπομπήν δικαστηρίου. Εαν η απόφαση αναιρεθεί εν μέρει το δικαστήριο της παραπομπής δεν μπορεί να εξετασει λόγους εφέσεως που αναφέρονται στα μη αναιρεθέντα κεφάλαια της απόφασης. μερική αναίρεση υπάρχει και όταν επί αγωγής αποζημιώσεως από αδικοπραξία που έγινε δεκτή από το Εφετείο, αναιρείται η απόφαση μόνο ως προς την ένσταση εξοφλήσεως που είχε προτείνει ο εναγόμενος και η οποία είχε απορριφθεί. Το δικαστήριο της παραπομπής δεν...
1564)
1611/2012 Εκσυχρονισμός δημόσωιν επιχειρήσεων κατά τον ν. 2414/1996. "Ολυμπιακή ΑεροπλοΪα ΑΕ" Ανάκληση διορισμου Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου κατά το άρθρθο 4 παρ. 4 του ν. 2414. Μη εφαρμογή αρθρου 18 παρ. 3 και 4 ν. 2190/1920 περί ΑΕ Αναίρεση. Πότε ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος του άρθρθου 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ (Αναιρεί ΕΑ 3225/2008).
1565)
1668/2012  
1566)
1700/2012  
1567)
1701/2012  
1568)
1823/2012  
1569)
1824/2012  
1570)
1825/2012 Διαταγή πληρωμής. "Αιτία πληρωμής " ως στοιχείο για την εγκυρότητα της διατ. πληρωμής. Έννοια Εξόφληση απαιτήσεως. Ηπαράδοση στον δανειστή αξιογράφων που δεν εξοφλήθηκαν και δεν επιφέρει απόσβεση της απαίτησης από δικαιοπραξία. Δικονομία Πολιτική. Εφεση Μετά αποδεικτικά μέσα. Δεν νοείται δικονομική βλάβη του διαδίκου όταν το Εφετείο λαμβαίνει υπόψη αποδεικτικά μέσα που νομίμως προσκομιστηκαν το πρώτον ενώπιόν του. ΑΝαίρεση λόγοι αναιρέσεως από τους αριθμούς 1, 8, 11, 14 και 19 ...
1571)
1826/2012 Ασφαλιση. Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων. Σϋμβαση έργου με ασφαλιστική επιχείρηση. καταγγελία συμβάσεων έργου (700 ΑΚ). Υποχρέωση καταβολής συμφωνημένης αμοιβής στον εργολάβο. Οχι επι σπουδαίου λόγου καταγγελίας. Εννοια σπουδαίου λόγου. Εξάρτηση αμοιβής εργολάβου από αναβλητική αίρεση που δεν είχε πληρωθεί κατά τον χρόνο της καταγγελίας. Υποχρέωση εργολάβου να επικαλεστεί και να αποδείξει για να δικαιούται τη συμφωνηθείσα αμοιβή, ότι η αίρεση θα επληρούτο εάν δεν είχε μεσολαβήσει ...
1572)
1827/2012  
1573)
1828/2012 Πολιτική Δικονομία. Αναίρεση. Πότε δεν ιδρύονται οι αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμύς 8 και 20 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Λόγος από τον αριθμό 11, αβάσιμος. Επικυρώνει ΕΑ 3991/2008).
1574)
1829/2012  
1575)
1830/2012 Απόφαση ερήμην. Αναπομπή. Ανίαρεση Απόφαση Εφετείου που εκδόθηκε ερήμην του εφεσιβλήτου δεν μπορεί να προσβληθεί με αίτηση αναιρέσεως ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ανακόλουθης ερημοδικίας. Η προθεσμία αυτή αρχιζει από την επίδοση της απόφασης. Αν επομένως, ασκηθεί αναίρεση κατά ερήμην απόφασης πριν από την επίδοση της απόφασης, η αναίρεση απορρίπ[τεται ως απαράδεκτη, και αυτεπαγγελτως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά της Εφ. Αθ. 4203/2009.
1576)
1831/2012  
1577)
1832/2012 Δικονομία Πολιτική ΑΝαίρεση. Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρθο 559 αρ. 19 του Κ.Πολ.Δ για έλλειψη νόμιμης της απόφασης εξαιτίας ανεπαρκών ή και αντιφατικών αιτιολογιών δημιουργείται όταν τα πραγματικά περισταιτκά που εκτίθενται στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού της απόφασης δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής ατιολογία) ή ότα...
1578)
1833/2012 Αναγκαστική. Η απόφαση του Εφετείου που εκδίδεται επί αιτήσεως διορθώσεως αποφάσεως του η οποία είχε εκδοθεί επί αιτήσεως καθορισμού οριστικής αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση υπόκειται σε αναίρεση. Λόγοι αναιρέσεως. Ποτέ ιδρύεται ο λόγος αναιρεσεως από το άρθρθο 559 αρ. 19 του ΚπολΔ Η περί πραγματικών γεγονότων κρίση του δικαστηρίου της ουσίας δεν ελέγχεται (αναιρετικά (Επικυρώνει Εφ. Πειρ. 199/2007)
1579)
1834/2012  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Α1
1580)
100/2012  
1581)
101/2012  
1582)
102/2012  
1583)
103/2012  
1584)
104/2012  
1585)
105/2012 Άρθρα 16 παρ. 1, 4 παρ. 4, 20 παρ. 1, 3 ν.1569/1985 και 700 του ΑΚ: Καταγγελία σύμβασης μισθώσεως έργου του ασφαλιστικού συμβούλου και συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων από ασφαλιστική εταιρία για σπουδαίο λόγο για συμπεριφορά του επιζήμια για τα συμφέροντα της εταιρίας (διάδοση αναληθών περιστατικών για τις εργασίες της εταιρίας, προσπάθεια προσεταιρισμού εργαζομένων για ομαδική αποχώρηση από την εταιρία, επειδή τον παραγκώνησε στις κρίσεις προαγωγών κ.λπ.). Επαρκής αιτιολογία Εφετείου. Απορρίπ...
1586)
106/2012 Εκποίηση επιχείρησης που έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση άρθ.46α παρ. 1 ν. 1892/1990: έχει χαρακτήρα δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού. Πρόσθετοι όροι δημοπρασίας αν έγιναν αποδεκτοί είναι δεσμευτικοί. Ασαφείς όροι για έξοδα εκτελέσεως. Εάν το δικαστήριο διαγνώσει ασάφεια οφείλει να προσφύγει στους ερμηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173-200 ΑΚ. Απόρριψη αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού γιατί επιβαρύνθηκε πλειοδότης της δημοπρασίας και με έξοδα εκτελέσεως προηγούμενων άγονων δημοπρασιών, σύμφων...
1587)
107/2012 Έννομο συμφέρον προς άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως που έκανε δεκτές αγωγές διαζυγίου των δύο συζύγων δεν υφίσταται (άρθρα 68, 73, 556 παρ.1,2 Κ.Πολ.Δ., 1442 και 1444 παρ.1 ΑΚ. Απορρίπτει αίτηση.
1588)
108/2012  
1589)
109/2012  
1590)
110/2012  
1591)
111/2012  
1592)
112/2012  
1593)
113/2012  
1594)
114/2012  
1595)
115/2012  
1596)
116/2012  
1597)
218/2012  
1598)
219/2012  
1599)
220/2012  
1600)
221/2012  
1601)
222/2012  
1602)
223/2012  
1603)
224/2012  
1604)
225/2012  
1605)
226/2012  
1606)
227/2012  
1607)
228/2012  
1608)
229/2012  
1609)
230/2012  
1610)
231/2012  
1611)
232/2012  
1612)
233/2012  
1613)
234/2012  
1614)
235/2012  
1615)
236/2012  
1616)
237/2012  
1617)
238/2012  
1618)
239/2012  
1619)
240/2012  
1620)
241/2012  
1621)
242/2012  
1622)
243/2012  
1623)
270/2012  
1624)
271/2012  
1625)
279/2012  
1626)
280/2012 Άρθρα 270, 524 παρ.1, 2 και 528 Κ.Πολ.Δικ. (όπως ίσχυαν μετά το ν. 2915/2001). Επί ερημοδικίας στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, σε δίκη διαζυγίου, ο ερημοδικασθείς για να θεωρηθεί προσηκόντως παριστάμενος στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, όπου γίνεται υποχρεωτικά προφορική συζήτηση για την έφεσή του που λειτουργεί ως αναιτιολόγητη ανακοπή ερημοδικίας, πρέπει να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο και δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ., που παρέχει δυνατότητα παράστασης με δ...
1627)
281/2012 Άρθρα 934 παρ. 1β, 999 παρ. 4, 159 παρ. 3 Κ.Πολ.Δικ., 20 παρ. 1 Συντ., 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ (ν.δ. 53/54). Επί ανακοπής κατά πλειστηριασμού ακινήτων ο ισχυρισμός ότι ο καθ’ ου η ανακοπή στερήθηκε της δυνατότητας πρόσβασης στο δικαστήριο και άσκησης ανακοπής εμπρόθεσμης λόγω άκυρης επιδόσεως, περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως είναι αόριστος αν δεν προσδιορίζεται: α) ποια ήταν η κατοικία του που δεν συνέπιπτε με εκείνη όπου αναζητήθηκε και έγινε η επίδοση και β) ότι δεν μπορούσε να λάβει γνώση της περιλή...
1628)
282/2012 Άρθρα 1484, 1487 επ. ΑΚ. Αγωγή διατροφής αναγνωρισθέντος εκουσίως ή δικαστικώς εξωγάμου ανηλίκου τέκνου και επικουρική εναγωγή των γονέων του κατά πρώτο λόγο εναγόμενου πατέρα του τέκνου. Προσδιορισμός της διατροφής του τέκνου με βάση τις δυνάμεις των γονέων του που είναι προσδιοριστικές και του μέτρου επιβάρυνσης καθενός από αυτούς. Απορριπτέοι λόγοι αναίρεσης από αριθ. 1, 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δικ. Εφόσον δέχεται το Εφετείο ότι μπορούσε ο εναγόμενος πατέρας να ανταποκριθεί με τη μητέρα του τέκνο...
1629)
283/2012 Άρθρα 1389 επ., 1492 επ., 1442 ΑΚ, 559 αρ. 8 Κ.Πολ.Δικ. Λήψη υπόψη από το Εφετείο πραγμάτων που δεν προτάθηκαν και ασκούσαν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης διατροφής της αναιρεσείουσας, αφού δέχθηκε ότι υπήρχε αίτημα διατροφής λόγω διαζυγίου, το οποίο απέρριψε γιατί δεν είχε λυθεί αμετακλήτως ο γάμος ενώ το αίτημα διατροφής στηριζόταν σε διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων. Αναιρεί (βάσιμος λόγος άρθρ. 559 αρ.8 Κ.Πολ.Δικ.).
1630)
284/2012 Άρθρα 57 - 59 932 ΑΚ. Προσβολή προσωπικότητας λόγω προώθησης 16ετούς αλλοδαπής στην πορνεία. Ορισμένο της αγωγής. Επαρκείς αιτιολογίες αποφάσεως Εφετείου. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης από άρθρο 559 αρ. 14, 1, 19, 8 Κ.Πολ.Δικ.
1631)
285/2012 Άρθρα 57, 59, 932 ΑΚ. Προσβολή προσωπικότητας με δημοσίευμα στον τύπο που αφορά κριτική πράξεων Αστυνομικού Δ/ντή. Ανεπαρκής αιτιολογία, εφόσον: α) δεν αναφέρεται ότι τα περιστατικά που χαρακτηρίζονται ως συκοφαντική δυσφήμιση ήταν ψευδή (αντίθετα παρίστανται στον πυρήνα τους ως αληθή), β) Αποδίδεται σκοπός εξυβρίσεως με τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε το δημοσίευμα, χωρίς να αναφέρεται ποιες ήταν οι ηπιότερες εκφράσεις που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Βάσιμος αναιρετικός λόγος άρθρου 559 αρ. 19 Κ...
1632)
286/2012  
1633)
287/2012  
1634)
288/2012  
1635)
289/2012 Προϋποθέσεις προσφυγής του δικαστηρίου της ουσίας στους ερμηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών (173, 200 ΑΚ). Δεν υποχρεούται το δικαστήριο να τάξει αποδείξεις, εκτός αν προτείνονται ειδικά συναλλακτικά ήθη ή δέχεται ισχυρισμούς των διαδίκων για την έννοια όρου της δικαιοπραξίας. Προϋποθέσεις ευθείας και εκ πλαγίου παραβιάσεως των ερμηνευτικών κανόνων των άρθρων 173-200 ΑΚ (άρθρο 559 αρ. 1, 19 Κ.Πολ.Δικ.) ή θεμελίωσης αναιρετικών λόγων από τους αριθμούς 8α και 10 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δικ. - Όρ...
1636)
290/2012 Άρθρα 1§1, 2§1, 3 ν. 1418/1984, όπως αντικ. με άρθρο 96§7 ν. 1892/1990 και 1§2 ν. 2229/1994, σε συνδ. με 71,914, 922, 932 ΑΚ. Προϋποθέσεις ευθύνης ν.π.δ.δ. (α.ε.) που διαδέχονται εκ του νόμου το Ελ. Δημόσιο στις υποχρεώσεις του για εκτελούμενο δημόσιο έργο, άνω των 26.000.000.000 δρχ. όταν ο τεχνικός σύμβουλος κατασκευής που προσέλαβε η α.ε. δεν άσκησε δέουσα επίβλεψη για λήψη μέτρων ασφαλείας αποτροπής κινδύνου ζημιών σε γειτονικές οικοδομές τρίτων από χρησιμοποιούμενες για τη διάνοιξη της Εγνα...
1637)
291/2012  
1638)
292/2012  
1639)
293/2012  
1640)
294/2012  
1641)
333/2012  
1642)
334/2012  
1643)
335/2012  
1644)
336/2012  
1645)
337/2012  
1646)
338/2012  
1647)
339/2012