<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β1
1)
38/2011  
2)
39/2011  
3)
40/2011  
4)
41/2011  
5)
42/2011  
6)
43/2011  
7)
44/2011 Όταν τη συζήτηση αναιρέσεως, επισπεύδει ο αναιρεσίβλητος και δεν προκύπτει η ύπαρξη πληρεξουσιότητας του υπογράφοντος το εισαγωγικό δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως δικηγόρου, τότε πρέπει να επιδίδεται και αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως με την κλήση προς συζήτηση από τον αναιρεσίβλητο προς τον απολειπόμενο αναιρεσείοντα. Όταν τη συζήτηση επισπεύδουν, δια πληρεξουσίου δικηγόρου, και αναιρεσίβλητοι, απόντες κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως, πρέπει να αποδεικνύεται ότι και αυτοί είχαν παράσχει...
8)
45/2011  
9)
46/2011  
10)
47/2011 Όταν η συζήτηση της αναίρεσης επισπεύδουν, δια πληρεξουσίου δικηγόρου, οι αναιρεσίβλητοι, μεταξύ των οποίων και οι απόντες κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως, πρέπει να αποδεικνύεται ότι και αυτοί είχαν παράσχει στον εν λόγω δικηγόρο την απαιτούμενη για την επίσπευση της συζήτησης δικαστική πληρεξουσιότητα ή ότι είχαν κλητευθεί προς τούτο από τους λοιπούς, αναιρεσίβλητους, διαφορετικά η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη (ΑΠ 1787/2008), ως προς όλους τους διαδίκους.
11)
48/2011  
12)
49/2011  
13)
50/2011  
14)
51/2011 Το δεδικασμένο από τελεσίδικη απόφαση, που επιδικάζει στον παθόντα χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, δεν εμποδίζει τη μεταγενέστερη, με νέα αγωγή, μεταξύ των ίδιων προσώπων, επιδίωξη περαιτέρω πρόσθετης χρηματικής ικανοποιήσεως πάλι λόγω ηθικής βλάβης. Τούτο, όμως, προϋποθέτει απρόβλεπτη, δυσμενή εξέλιξη της υγείας του.
15)
52/2011 Η απαλλαγή τουεργοδότη όταν ο παθών είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, καλύπτει και την περίπτωση της "ειδικής αμελείας", δηλαδή την περίπτωση κατά την οποία το ατύχημα οφείλεται στο ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών σχετικών με την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο εργοδότης απαλάσσεται από την υποχρέωση για την αποζημίωση και του άρθρου 931 ΑΚ, η οποία έχει σκοπό την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας του παθόντος, ο παθών, όμως διατηρεί την αξίωσή του για χρηματι...
16)
53/2011  
17)
54/2011  
18)
55/2011 Η αγωγή για απαγγελία προσωπικής κρατήσεως του εκπροσώπου νομικού προσώπου, ως μέσου αναγκαστικής εκτελέσεως, πρέπει να απευθύνεται ατομικώς κατά του εκπροσώπου αυτού.
Από τις διατάξεις της οδηγία 89/48/ΕΟΚ και του π.δ. 165/2000 ευθέως συνάγεται, ότι από την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο μεν ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα να ασκεί το αντίστοιχο επάγγελμα στην Ελλάδα, το δε Τ.Ε.Ε. υποχρεούται, επί υποβολής σχετικού...
19)
72/2011  
20)
73/2011  
21)
74/2011  
22)
75/2011  
23)
76/2011 Το Εφετείο, ορθώς, απέρριψε τη διακωλυτική ένσταση της αναιρεσείουσας Αγροτικής Τράπεζας, με την αιτιολογία ότι οι αντιπροτεινόμενοι προς προαγωγή υπάλληλοί της ήταν δύο ενώ ο ενάγων υπερείχε έναντι περισσοτέρων και δεν παραβίασε, με εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή, τις διατάξεις του Οργανισμού της ΑΤΕ και του άρθρου 281 ΑΚ, ενώ διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του επαρκείς, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες.
24)
77/2011  
25)
90/2011  
26)
122/2011 Επί παραλείψεως υπαλλήλου που υπερτερεί κατάδηλα ως προς την υπηρεσιακή απόδοση, επίδοση και εν γένει καταλληλότητα υπάρχει ευθεία παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 281 του ΑΚ, συνιστώσα και αδικοπραξία, υποκείμενη στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ. Η εν λόγω παραγραφή αρχίζει αφότου ο υπάλληλος έμαθε την απόφαση για τη μη προαγωγή του, όταν και ήταν δικαστικώς επιδιώξιμη η αξίωσή του. Απαράδεκτος λόγος αναίρεσης, που στηρίζεται σε ισχυρισμό ο οποίος δεν προτάθηκε νόμιμα στο δικαστήρι...
27)
123/2011 Η προβλεπομένη από τη διάταξη του άρθ. 90 παρ. 3 ν. 2362/1995 βραχυπρόθεσμη παραγραφή, έχει θεσπισθεί για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή του οποίου δικαιολογεί την εισαγωγή εξαιρέσεων και διακρίσεων και δεν αντίκειται, στην κατά το έρθ. 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, στην αρχή της ίσης αμοιβής για παραεχομένη εργασία ίσης αξίας, στη διάταξη του άρθ. 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Ε...
28)
124/2011  
29)
125/2011  
30)
126/2011  
31)
127/2011  
32)
128/2011 Το Εφετείο δεν παραβίασε με εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, που εφάρμοσε και του άρθρου 281 ΑΚ, αφού σαφώς δέχεται ότι, έναντι συγκρινόμενου, υφίσταται καταφανής υπεροχή του αναιρεσιβλήτου.
33)
129/2011 Το Εφετείο, δεν παραβίασε, τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, διέλαβε δε στην απόφασή του πλήρεις και επαρκείς αιτιολογίες, αφού το αποδεικτικό πόρισμα είναι πλήρες και σαφές στο κρίσιμο ζήτημα της μη κατάδηλης υπεροχής του αναιρεσείοντος έναντι των προαχθέντων συναδέλφων του, για την προαγωγή του στο βαθμό του διευθυντή. Περαιτέρω, απορρίπτοντας ως νομικά αβάσιμο το παρεπόμενο αγωγικό αίτημα για την αναγνώριση της οφειλής τόκων επιδικίας, διότι η ένδικη αγωγή ήταν απλώς αναγνωριστική, δεν παρ...
34)
130/2011  
35)
131/2011  
36)
132/2011  
37)
133/2011  
38)
134/2011  
39)
135/2011  
40)
136/2011 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος δεν είχε πληρεξουσιότητα για τη σύνταξη της κλήσης προς συζήτηση της υποθέσεως, ούτε για την εκπροσώπησή του, αφού η ισχύς του πληρεξουσίου είχε ήδη παύσει από το έτος 2006. Συνεπώς η παράσταση του αναιρεσείοντος δεν είναι νόμιμη και η συζήτηση της υπόθεσης είναι απαράδεκτη.
41)
137/2011 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος δεν είχε πληρεξουσιότητα για τη σύνταξη της κλήσης προς συζήτηση της υποθέσεως, ούτε για την εκπροσώπησή του, αφού η ισχύς του πληρεξουσίου είχε ήδη παύσει από το έτος 2006. Συνεπώς η παράσταση του αναιρεσείοντος δεν είναι νόμιμη και η συζήτηση της υπόθεσης είναι απαράδεκτη.
42)
221/2011  
43)
222/2011  
44)
223/2011  
45)
224/2011  
46)
225/2011 Κηρύσσει απαράδεκτη την συζήτηση της, από 11-9-2009, αίτησης.
47)
226/2011 Απολύσεις στις οποίες προβαίνει ο εργοδότης, ενόψει και λόγω της σχεδιαζόμενης μεταβίβασης με μοναδικό σκοπό να καταστήσει την επιχείρηση εμπορεύσιμη, διευκολύνοντας έτσι τη μεταβίβασή της, αντιβαίνουν στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του π.δ. 178/2002 και είναι εξ αυτού του λόγου άκυρες. Αντίθετα, η εν λόγω διάταξη δεν απαγορεύει απολύσεις, που σκοπεύουν στη λήψη μέτρων με σκοπό την ορθολογικότερη οργάνωση της επιχείρησης και την εξυγίανσή της, ακόμη και όταν τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για να β...
48)
227/2011 Η παροχή νομικών υπηρεσιών από δικηγόρο με περιοδική αμοιβή είναι επιτρεπτή και έγκυρη μόνο με τη μορφη της σύμβασης έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου. Η ισότητα της αμοιβής των εργαζομένων, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, έχουν τα αυτά προσόντα και παρέχουν την ίδια εργασία, όταν πρόκειται για οικειοθελή παροχή του εργοδότη, επιβάλλεται από την αρχή της ίσης μεταχείρισης, η οποία απορρέει τόσον από το άρθρο 288 ΑΚ, όσο και από τα άρθρα 119 της Συνθήκης ΕΟΚ και 22 παρ. 1 β΄ του Συντάγματος και...
49)
228/2011  
50)
229/2011 Ο χαρακτηρισμός μιας συμβάσεως ως εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο δεν δεσμεύεται από το χαρακτηρισμό, που τυχόν έχουν προσδώσει σ΄ αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του ν. 2639/1998, δεν επιχειρείται παρέμβαση του νομοθέτη στο ουσιαστικό μέρος των άνω συμβάσεων, έτσι ώστε αυτές να ερμηνεύονται αυθεντικά ως συμβάσεις έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 ή ως συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στην π...
51)
230/2011  
52)
231/2011  
53)
302/2011  
54)
303/2011  
55)
304/2011  
56)
305/2011  
57)
306/2011  
58)
307/2011  
59)
308/2011  
60)
309/2011  
61)
310/2011  
62)
311/2011 Αντικείμενο εκχωρήσεως μπορεί να αποτελέσουν και μελλοντικές απαιτήσεις, αρκεί ο προσδιορισμός τους να είναι εφικτός. Απαιτήσεις δικηγορικής αμοιβής από διεξαγωγή, και μελλοντικώς ακόμη, δίκης, προσδιοριζόμενες με βάση τα ελάχιστα όρια αμοιβής, που προβλέπει ο Κώδικας των Δικηγόρων, σε συνδυασμό προς τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης (ιδίως για την αξία της μεταλλικής δραχμής), είναι επαρκώς οριστές και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκχωρήσεως, αλλά και να χρησιμεύ...
63)
312/2011  
64)
313/2011 Από τις διατάξεις των άρθρων 281, 288, 361, 652 ΑΚ και 7 του ν. 2112/1920 προκύπτει ότι ο εργοδότης, ο οποίος διατηρεί περισσότερα καταστήματα σε διαφόρους τόπους, έχει το δικαίωμα, εφόσον δεν εμποδίζεται από όρο της εργασιακής σύμβασης, να μεταθέσει το μισθωτό σε κατάστημα που βρίσκεται σε άλλο τόπο, αλλά για τη μετάθεση αυτή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα συμφέροντα του μισθωτού, διότι αλλιώς πρόκειται για ενέργεια η οποία αντίκειται εκδήλως στην καλή πίστη.
Ενόψει του ότι η αγωγή ...
65)
314/2011  
66)
315/2011  
67)
316/2011 Λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση δικαιοδοσίας ιδρύεται όταν το δικαστήριο αποφάνθηκε επί υποθέσεως που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του. Συμβασιούχος εργάτης καθαριότητας, τραυματισμός κατά την εργασία του, χρηματική ικανοποίηση. Η υπόθεση λόγω του αντικειμένου της δεν αποτελεί διοικητική διαφορά ουσίας αλλά είναι έννομη σχέση ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στην δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Το Εφετείο δεν παραβίασε, τους κανόνες ουσιαστικού δικαίου του άρθρου 662 ΑΚ και εκείνες που εφάρ...
68)
317/2011 Εάν ασκηθεί έφεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης, τότε, εάν η έφεση γίνει τυπικά δεκτή, σε αναίρεση υπόκειται μόνο η απόφαση του Εφετείου, σε κάθε περίπτωση, είτε δηλαδή η έφεση απορριφθεί κατ΄ ουσία είτε γίνει δεκτή.
Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, εγκύου ιδιωτικής εκπαιδευτικού κατά τη λήξη της, κατ΄ άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 682/1977, διετίας, είναι άκυρη, κατ΄ άρθρο 10 του Π.δ. 176/1997 και 15 παρ. 1 του ν. 1483/1984, αναστελλομένου του δικαιώματος του εργοδότη για ...
69)
318/2011  
70)
319/2011  
71)
382/2011  
72)
383/2011  
73)
384/2011  
74)
385/2011  
75)
386/2011 Εκείνος που εμφανίζεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο δικαιούχος ή υπόχρεος νομιμοποιείται κατ΄ αρχήν ως ενάγων ή εναγόμενος αντίστοιχα. Εργοδότης θεωρείται παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, ως και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπερ χρησιμοποιεί την εργασίαν άλλων φυσικών προσώπων, δυνάμει σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μισθωτός δε ο παρέχων εις εργοδότην εξηρτημένην εργασίαν έναντι αμοιβής, υπολογιζομένης, είτε κατά χρονικήν διάρκειαν, είτε κατά μ...
76)
387/2011  
77)
388/2011  
78)
389/2011  
79)
390/2011  
80)
391/2011 Τα κοινωφελή ιδρύματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις ή καταστήματα και συνεπώς σι εργαζόμενοι σ’ αυτές παιδοκόμοι και άλλοι υπάλληλοι, πλην των εργαζομένων στα μαγειρεία, εστιατόρια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, δεν υποχρεούνται να εφοδιαστούν με βιβλιάριο υγείας. Το δεδικασμένο καλύπτει ολόκληρο το δικανικό συλλογισμό βάσει του οποίου το δικαστήριο κατέληξε στην αναγνώριση της επίδικης έννομης σχέσεως. Ενόψει του ότι η έλλειψη βιβλιαρίου υγείας καθ’ όλη ...
81)
463/2011  
82)
464/2011  
83)
465/2011  
84)
466/2011  
85)
467/2011  
86)
468/2011  
87)
469/2011 Η παραίτηση από το ένδικο μέσο μπορεί να γίνει με εξώδικη δήλωση, εφόσον φέρει τα στοιχεία του άρθρου 118 ΚΠολΔ. Ο Άρειος Πάγος επισκοπεί και την απόφαση από την οποία απορρέει το δεδικασμένο και ελέγχει με βάση αυτή τη σχετική παραδοχή του δικαστηρίου. Ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ χωρεί μόνον όταν η έλλειψη, η ανεπάρκεια ή η αντιφατικότητα αφορά σε αιτιολογίες επί ουσιώδους ζητήματος που προκύπτει από την εφαρμογή κανόνων του ουσιαστικού δικαίου και όχι όταν πρόκειται εκ π...
88)
470/2011 Η επιδίκαση με τελεσίδικη απόφαση αποζημίωσης στον τραυματισθέντα σε ατύχημα δεν εμποδίζει την μεταγενέστερη, με νέα αγωγή, επιδίκαση περαιτέρω αποζημίωσης, εφόσον οι περαιτέρω επιζήμιες συνέπειες της αδικοπραξίας εκδηλώθηκαν μεταγενέστερα και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από το δικαστήριο που επεδίκασε στον παθόντα την προηγουμένη αποζημίωση, ούτε προβλήθηκαν σ΄ αυτό και επομένως, στην περίπτωση αυτή, από την πρώτη τελεσίδικη απόφαση δεν δημιουργείται δεδικασμένο με την αρνητική λειτουργία του...
89)
471/2011 Οι διοριζόμενοι στη δημόσια εκπαίδευση ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λογίζονται αυτοδικαίως παραιτούμενοι από το ιδιωτικό σχολείο στο οποίο υπηρετούν "άμα τη αναλήψει υπηρεσίας εις την δημοσίαν εκπαίδευσιν" και όχι από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του διορισμού τους στο ΦΕΚ. Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 18 του ΚΠολΔ ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της παραπομπής δε συμμορφώθηκε προς την αναιρετική απόφαση, δηλαδή δεν ακολούθησε, όσον αφορά το νομικό ζήτημα για το οποίο απαγγέλθηκε η αναίρεση,...
90)
472/2011  
91)
473/2011 Το οικογενειακό επίδομα παρέχεται στους έγγαμους υπαλλήλους ως προσαύξηση μισθού, για την παρεχόμενη εργασία, η οποία καταβάλλεται για την αντιμετώπιση των βαρών που συνεπάγεται η δημιουργία οικογένειας, στα πλαίσια και της επιβαλλόμενης από το άρθρο 21 του Συντάγματος προστασίας της, έχει δε χαρακτήρα μισθού.- Η διάταξη του άρθρου 12 § 4 του ν. 2470/1997, η οποία απαγορεύει τη διπλή καταβολή της οικογενειακής παροχής, σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή Ο...
92)
474/2011 Για τη στοιχειοθέτηση του λόγου αναψηλαφήσεως από το άρθρο 544 αριθ. 7 ΚΠολΔ πρέπει το έγγραφο να είναι κρίσιμο, με την έννοια ότι από αυτό προκύπτει αμέσως και πλήρως απόδειξη ή ανταπόδειξη ουσιώδους πραγματικού ισχυρισμού που είχε προβληθεί στη διεξαχθείσα δίκη.- Τέτοιου είδους κρίσιμο έγγραφο δεν είναι εκείνο που μπορεί απλώς να χρησιμεύσει ως αρχή έγγραφης αποδείξεως ή για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων.- Το ζήτημα αν το έγγραφο είναι ή όχι κρίσιμο είναι πραγματικό εξαρτώμενο από την κρί...
93)
475/2011  
94)
489/2011 Η αποζημίωση του απολυομένου μισθωτού πρέπει να ρυθμίζεται βάσει της αρχής της ισότητας, εκτός εάν η διαφοροποίησή της διακιολογείται εκ λόγων γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος. Θεσπίζεται ως γενικός κανόνας η αποζημίωση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού, ο οποίος απολύεται όχι από υπαιτιότητά του, εισάγεται δε εξαίρεση γι΄ αυτόν, μη δικαιούμενου καμιά αποζημίωση, όταν απολύεται λόγω καταργήσεως του σχολείου. Η εξαίρεση αυτή αντίκειται στην αρχή της ισότητας. Ο λόγος από τον αριθμό 19 το...
95)
490/2011 Η αποζημίωση του απολυομένου μισθωτού πρέπει να ρυθμίζεται βάσει της αρχής της ισότητας, εκτός εάν η διαφοροποίησή της διακιολογείται εκ λόγων γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος. Θεσπίζεται ως γενικός κανόνας η αποζημίωση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού, ο οποίος απολύεται όχι από υπαιτιότητά του, εισάγεται δε εξαίρεση γι΄ αυτόν, μη δικαιούμενου καμιά αποζημίωση, όταν απολύεται λόγω καταργήσεως του σχολείου. Η εξαίρεση αυτή αντίκειται στην αρχή της ισότητας. Ο λόγος από τον αριθμό 19 τ...
96)
491/2011 Γνήσια ετοιμότητα προς εργασία υπάρχει, όταν ο εργαζόμενος, δεν διαθέτει την παραμικρή δυνατότητα ν΄ αναπαύεται ή να χρησιμοποιεί την εργασιακή του δύναμ,η διαφορετικά, αλλά πρέπει να διατηρεί τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις σε εγρήγορση, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη σε κάθε στιγμή που θα του ζητείται. Το Εφετείο, διέλαβε στην απόφασή του ασαφείς και ανεπαρκείς αιτιολογίες, ως προς ζήτημα, ποιές ειδικότερα εργασίες, εάν παρίστατο ανάγκη, ο ενάγων όφ...
97)
492/2011 Επί αγωγής με την οποία επιδιώκεται η καταβολή μισθών υπερημερίας, λόγω πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δεν αποτελούν στοιχεία αυτής η καταγγελία και ο σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο καταγγελίας αποτελούν τα περιστατικά εκείνα, ακόμη και μεμονωμένα, τα οποία καθιστούν, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, μη ανεκτή για τον καταγγέλλοντα τη συνέχιση της σύμβασης μέχρι την κανονική της λήξη, για τον προσδιορισμό δε του σπουδαίου λόγου συνεκτιμώνται οι συ...
98)
493/2011 Η έκταση της αναιρέσεως προκύπτει από το συγκεκριμένο περιεχόμενο της αναιρετικής αποφάσεως, κατισχύει κάθε αντίθετης γενικής διατυπώσεως αυτής και του τυχόν χαρακτηρισμού της από αυτήν της εκτάσεως της αναιρέσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως ως ολικής. Στο δικαστήριο της παραπομπής η υπόθεση συζητείται μέσα στα όρια που διαγράφονται με την αναιρετική απόφαση. Το δεδικασμένο της απόφασης, η οποία κρίνει ένα ζήτημα ως κύριο, πρέπει να υπερισχύσει της απόφασης η οποία κρίνει το αυτό ζήτημα παρεμ...
99)
494/2011  
100)
495/2011 Παραγραφή διετής αξιώσεων υπαλλήλων ν.π.δ.δ. - αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους, κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. Η διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. Δ/τος 496/1975 δεν αντίκειται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Δεν αποτελούν στοιχεία της αγωγής για καταβολή χρηματικής παροχής ύψους 176 ευρώ η αναφορά σ΄ αυτήν των επιδομάτων που λάμβανε ο ενάγων στο επίδικο χρονικό διάστημα και του ύψους των επιμέρους ποσών, αφού α...
101)
496/2011 Απαγορεύονται οι υπέρ ή κατά του ενός φύλου αυθαίρετες, ευμενείς ή δυσμενείς, νομοθετικές ή διοικητικές, διακρίσεις και επιβάλλεται η νομοθετική επέκταση και σε περίπτωση παραλείψεως του νομοθέτη η αποκαταστατική εφαρμογή από το δικαστήριο των υπέρ του ενός μόνο φύλου ευνοϊκών διατάξεων και υπέρ του άλλου. Ειδικότερα, ως προς τη λήξη της εργασιακής σχέσης, διατάξεις νόμων, κανονιστικών διοικητικών πράξεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων που προβλέπουν τη λύση της σχέσ...
102)
497/2011 Ο εργοδότης που κατάγγειλε ακύρως τη σύμβαση εργασίας και έτσι περιήλθε σε υπερημερία μπορεί να άρει την υπερημερία του με την επαναπρόσληψη του μισθωτού ή με δήλωση ότι δέχεται τις υπηρεσίες του υπό τους ίδιους όρους εργασίας ή με μεταγενέστερη έγκυρη καταγγελία της αυτής συμβάσεως. - Η νέα αυτή καταγγελία, η οποία μπορεί να γίνει από τον εργοδότη και επικουρικά, δηλαδή με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός του από την προηγούμενη καταγγελία και με τον σκοπό να αρθεί η υπερημερία στην οποία είχε ...
103)
572/2011 Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία προαγωγής των υπαλλήλων της Εμπορικής Τράπεζας διέπονται από τον έχοντα ισχύ νόμου Οργανισμό Προσωπικού αυτής. Η σχετική κρίση του ΔΣ ως αρμοδίου για την προαγωγή οργάνου υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο μόνο κατ' άρθ. 281 ΑΚ, όταν κατά προφανή υπέρβαση των εκεί ορίων στερείται της προαγωγής του υπάλληλος που έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, καίτοι υπερτερεί καταδήλως συναδέλφου του που προήχθη αντ' αυτού. Περίπτωση μη κατα...
104)
573/2011 Η αιτίαση, ότι δεν αναφέρεται στην αγωγή αν οι εισπράξεις του σερβιτόρου είναι καθαρές, είναι απαράδεκτη, για έλλειψη νόμιμης προϋπόθεσης, αφού η αναφορά αυτή δεν είναι αναγκαίο στοιχείο της αγωγής. Το Εφετείο, βεβαιώνει ότι για τον σχηματισμό της κρίσεώς του, έλαβε υπόψη και όλα τα έγγραφα που προσκόμισαν σι διάδικοι. Οι από τους αριθμούς 8, 10, 20 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. πλημμέλειες, είναι αβάσιμες, διότι το Εφετείο έλαβε υπόψη του τον ισχυρισμό για εξόφληση, τον απέρριψε και συγχρόνως ...
105)
574/2011  
106)
575/2011 Η απόρριψη της εφέσεως, λόγω της ερημοδικίας του εκκαλούντος, γίνεται κατ' ουσία και όχι κατά τύπους. Προσβλητή με το ένδικο μέσο της αναίρεσης είναι μόνον η (μη υποκείμενη πλέον σε ανακοπή ερημοδικίας) απόφαση του Εφετείου, στην οποία ενσωματώνεται η πρωτόδικη. Το Εφετείο, διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφασή του ασαφείς, αντιφατικές και ανεπαρκείς αιτιολογίες, ως προς το έχον ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ζήτημα, ποιός είναι ο εργοδότης της ενάγουσας. Αναιρεί απόφαση.<...
107)
576/2011 Άρθ. 53 ΠΔ 410/1988 : καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου μισθωτών του Δημοσίου κλπ. για σπουδαίο λόγο. Άρθ. 3, 4 και 7 ΠΔ 97/1999 : αρμόδιος για την καταγγελία της ιδιωτικού δικαίου σύμβασης εργασίας του προσωπικού της ειδικής περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού «Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης» (ΥΣΜΑ), σε συνδυασμό με τον κανονισμό λειτουργίας της, είναι ο Διευθυντής αυτής. Λόγοι αναίρεσης από το άρθ. 559 αριθ. 10, 12, 14 και 19 ΚΠολΔ είναι απορριπτέοι ως απαράδ...
108)
678/2011 Άρθ. 7 ν. 2112/1920, 57, 59, 281, 288, 648, 652, 656, 914, 932 ΑΚ. Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη. Υπάρχει και σε περίπτωση ανάθεσης στον εργαζόμενο καθηκόντων υποδεεστέρων των προηγουμένων, χωρίς τούτο να: Δικαιολογείται από υπηρεσιακές ανάγκες. Ο μισθωτός δικαιούται. διαζευκτικά, ν’ αποδεχθεί την μεταβολή να θεωρήσει την μεταβολή αυτή καταγγελία της σύμβασης και ν’ απαιτήσει την καταβολή της σχετικής αποζημίωσ...
109)
679/2011 Εφόσον η αναιρεθείσα απόφαση αναιρέθηκε στο σύνολό της στο δικαστήριο της παραπομπής, το οποίο δίκασε εκ νέου την έφεση της αναιρεσίβλητης, δεν υπέπεσε στην αποδιδόμενη πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 18 ΚΠολΔ. Μεταξύ των παραδοχών 1) της μη κατάρτισης του επίδικου συμβιβασμού και 2) της ουσιαστικής βασιμότητας της ένστασης εξοφλήσεως, δεν υπάρχει αντίφαση. Οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ (αστικά - υπεραστικά) αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης δικαιούνται την αποζημίωση του ν. 2112/1920, όπως εξειδικεύθ...
110)
680/2011 Αν από την εκτίμηση της αγωγής προκύψει, ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του πραγματικούς ισχυρισμούς, που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αν και δεν περιλαμβάνονταν στο δικόγραφο αυτής ή αντίθετα, δεν έλαβε υπόψη τέτοιους ισχυρισμούς, αν και περιλαμβανόταν, ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 559 αριθμ. 1 (και όχι 8) του ΚΠολΔ. Αν ασκηθεί αγωγή, με την οποία αναζητείται ευθέως από τον ενάγοντα εργαζόμενο ο πλουτισμός του εργοδότη, εξαιτίας της ακυρότητας της συμβάσεως εργασία...
111)
681/2011 Αν με την ατομική σύμβαση εργασίας ή με μεταγενέστερη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού συμφωνήθηκε η λύση της εργασιακής σχέσεως με ευνοϊκότερους όρους, ως προς τις προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημιώσεως, από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του Ν. 3198/1955, τότε αυτοί κατισχύουν και δεν εφαρμόζεται η διάταξη του ως άνω άρθρου, ο δε μισθωτός δεν δικαιούται να αξιώσει αθροιστικώς, πέρα από τη συμφωνηθείσα, και την από το άρθρο αυτό προβλεπόμενη αποζημίωση, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί το α...
112)
706/2011  
113)
707/2011  
114)
716/2011  
115)
717/2011  
116)
718/2011  
117)
719/2011 Παραβίαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών (άρθ. 173 και 200 ΑΚ) ως αναιρετικός λόγος από τον αριθμό 1 του άρθ. 559 ΚΠολΔ - άρθ. 138 ΑΚ: η εικονικότητα σύμβασης μπορεί ν΄ αναφέρεται και στο πρόσωπο του πράγματι συμβαλλομένου. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για την εικονικότητα μιάς δικαιοπραξίας σχηματιζομένη από την εκτίμηση των αποδείξεων και αναφερομένη στην αληθινή βούληση των δικαιοπρακτούντων είναι αναιρετικά ανέλεγκτη, διότι αφορά κρίση περί τα πράγματα, εκτός εάν παμαβιάσθ...
118)
720/2011 Παραβίαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών (άρθ. 173 και 200 ΑΚ) ως αναιρετικός λόγος από τον αριθμό 1 του άρθ. 559 ΚΠολΔ - άρθ. 138 ΑΚ: η εικονικότητα σύμβασης μπορεί ν΄ αναφέρεται και στο πρόσωπο του πράγματι συμβαλλομένου. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για την εικονικότητα μιάς δικαιοπραξίας σχηματιζομένη από την εκτίμηση των αποδείξεων και αναφερομένη στην αληθινή βούληση των δικαιοπρακτούντων είναι αναιρετικά ανέλεγκτη, διότι αφορά κρίση περί τα πράγματα, εκτός εάν παμαβιάσ...
119)
721/2011 Παραβίαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών (άρθ. 173 και 200 ΑΚ) ως αναιρετικός λόγος από τον αριθμό 1 του άρθ. 559 ΚΠολΔ - άρθ. 138 ΑΚ: η εικονικότητα σύμβασης μπορεί ν΄ αναφέρεται και στο πρόσωπο του πράγματι συμβαλλομένου. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για την εικονικότητα μιάς δικαιοπραξίας σχηματιζομένη από την εκτίμηση των αποδείξεων και αναφερομένη στην αληθινή βούληση των δικαιοπρακτούντων είναι αναιρετικά ανέλεγκτη, διότι αφορά κρίση περί τα πράγματα, εκτός εάν παμαβιάσ...
120)
722/2011 Παραβίαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών (άρθ. 173 και 200 ΑΚ) ως αναιρετικός λόγος από τον αριθμό 1 του άρθ. 559 ΚΠολΔ - άρθ. 138 ΑΚ: η εικονικότητα σύμβασης μπορεί ν΄ αναφέρεται και στο πρόσωπο του πράγματι συμβαλλομένου. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για την εικονικότητα μιάς δικαιοπραξίας σχηματιζομένη από την εκτίμηση των αποδείξεων και αναφερομένη στην αληθινή βούληση των δικαιοπρακτούντων είναι αναιρετικά ανέλεγκτη, διότι αφορά κρίση περί τα πράγματα, εκτός εάν παμαβιάσ...
121)
723/2011  
122)
811/2011  
123)
812/2011  
124)
813/2011  
125)
814/2011  
126)
815/2011  
127)
816/2011  
128)
817/2011  
129)
818/2011 Άρθ. 3 και 8 § 4 ν.δ. 515/1970. Προϋποθέσεις, υπό τις οποίες επιτρέπεται υπερωριακή απασχόληση (επίδοση έγγραφης αναγγελίας στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας κ.λπ. και τήρηση ειδικού βιβλίου υπερωριών). Με αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης (Εργασίας) μπορεί να χορηγείται, σε περιπτώσεις επείγουσας φύσεως εργασίας κ.λπ., άδεια υπερωριακής απασχόλησης πέραν και των επιτρεπομένων κατά κατηγορία ανωτάτων ορίων, στην περίπτωση δε αυτή η υπερωριακή απασχόληση των μισθωτών γίνεται νόμιμη σε όλη την χ...
130)
819/2011 Το Εφετείο δεν δέχεται την ύπαρξη κενού ή αμφιβολίας αναφορικά με τις δηλώσεις βούλησης των διαδίκων και συνεπώς, με το να μη προσφύγει στις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. δεν υπέπεσε στην πλημμέλειες του άρθρου 559 αριθ. 1.
Με την παραδοχή ότι ο επικαλούμενος συμβιβασμός δεν ολοκληρώθηκε με την σύνταξη του οριστικού συμφωνητικού, το Εφετείο, σαφώς, δέχεται τη μη κατάρτισή του, την οποία, επαρκώς αιτιολογεί, κατά τρόπο που καθιστά εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο της απόφασής του, ως προς...
131)
820/2011 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αιτήσεως.
132)
821/2011 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αιτήσεως.
133)
849/2011  
134)
850/2011 Προαγωγές υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος, της οποίας ο Οργανισμός Προσωπικού δεν έχει ισχύ νόμου, αλλά συμβατική ισχύ. Η απόφαση περί προαγωγής ή μη ελέγχεται ως προς το αν είναι κατάφωρα άδικη και παρακωλύθηκε εναντίον της καλής πίστης η προαγωγή [(Τμηματάρχη στο βαθμό του Εντεταλμένου Τμηματάρχη - Προϊσταμένου), Απορρίπτει αναίρεση].
135)
851/2011 Η εμπρόθεσμη άσκηση της αναίρεσης αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της, την συνδρομή της οποίας ο Άρειος Πάγος εξετάζει και αυτεπάγγελτα, με βάση τα αποδεικτικά έγγραφα της δικογραφίας, ανεξάρτητα από την υποβολή σχετικής ένστασης απαραδέκτου. Η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης κατ’ απόφασης που υπόκειται σε έφεση (απόφασης πρωτοβαθμίου δικαστηρίου) αρχίζει από την λήξη της προθεσμίας για την άσκηση έφεσης, από την οποία η απόφαση καθίσταται τελεσίδικη (απορρίπτει ως εκπρόθεσμη αίτηση για α...
136)
852/2011 Περίληψη: -άρθ. 144, 513, 518, 552, 553, 564, 570, 577 ΚΠολΔ: προϋποθέσεις παραδεκτής και εμπρόθεσμης άσκησης αναίρεσης κατ’ απόφασης πρωτοβαθμίου δικαστηρίου.-άρθ. 648, 649, 669, 672 ΑΚ, 8 ν. 2112/1920,56,63,64,72 π.δ. 410/1988, 14 και 21 ν. 2190/1994, 103 §§ 2, 3, 7 και 8 Συντ : σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου- διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου συναπτόμενες υπό το κράτος των διατάξεων του άρθ. 103 Συντ μετά την αναθεώρησή του και των λοιπών ως άνω διατάξεων,...
137)
853/2011 Περίληψη: Οργανισμός προσωπικού της ΑΤΕ ΑΕ έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. Άρθρα 100-107 κλπ αυτού, 281 ΑΚ: η κρίση του ΔΣ για την προαγωγή από τον βαθμό του Τμηματάρχη Α’ στον βαθμό του Υποδιευθυντή υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων κατ’ άρθ. 281 ΑΚ, όταν κατά προφανή υπέρβαση των τιθεμένων εκεί ορίων στερείται της προαγωγής του υπάλληλος που έχει τ’ απαιτούμενα προσόντα για τον ανώτερο βαθμό, καίτοι υπερτερεί καταδήλως συναδέλφου του που προήχθη -στην περίπτωση αυτή η απόφαση του αρμοδίου οργ...
138)
854/2011  
139)
855/2011  
140)
935/2011 Ο λόγος του άρθρου 559 αριθμ. 18 ΚΠολΔ ιδρύεται όταν το δικαστήριο της παραπομπής δεν συμμορφώθηκε προς την αναιρετική απόφαση. Το Εφετείο υπέπεσε στην αποδιδόμενη πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 18 ΚΠολΔ, και ο λόγος αναιρέσεως είναι βάσιμος.
141)
936/2011 Η αναίρεση, που απευθύνεται και κατά των ομοδίκων του αναιρεσείοντος, είναι απαράδεκτη, εκτός αν απόφαση διέλαβε κάποια διάταξη υπέρ αυτών, που να τον βλάπτει.
Η αγωγή που έχει περιεχόμενο αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης του θανατωθέντος σε ατύχημα εκ βιαίου συμβάντος, κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, εφόσον στρέφεται κατά του εργοδότου και αποδίδεται σ’ αυτόν και στους προστηθέντες από αυτόν, πταίσμα για την επέλευση του εργατικού ατυχήματος, υπάγετα...
142)
937/2011 Η αίτηση αναιρέσεως απευθύνεται κατ΄ εκείνων, που ήταν διάδικοι στη δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση και μάλιστα αντίδικοι του αναιρεσείοντος και νίκησαν ή κατά των καθολικών διαδόχων τους ή των κληροδόχων τους, όχι όμως και κατά των ομοδίκων του.
Το Εφετείο Α) Δεν παραβίασε τις ουσιαστικές διατάξεις των άρθρων, 1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 1346/1983,1, 78, 79, 111 ΠΔ 1073/1981, 914, 928, 330 εδ. β’ ΑΚ και Β)Διέλαβε στην απόφαση του, πλήρεις, σαφείς και δίχως αντιφάσεις ...
143)
938/2011 Περίληψη: -άρθ. 559 αριθ. 11 περ. α’, 671 § 1 εδ. δ’, 143 § 1 ΚΠολΛ. Δεν είναι νόμιμη η επίδοση κλήσης προς παράσταση κατά την λήψη ένορκης βεβαίωσης, που αφορά την κατ’ έφεση δίκη, στον δικηγόρο του αντιδίκου του διαδίκου που την προσκομίζει και την επικαλείται, ο οποίος τον είχε εκπροσωπήσει στην πρωτοβάθμια δίκη, διότι αυτός θεωρείται αντίκλητος αυτού μέχρι και την επίδοση της οριστικής απόφασης του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή η ένορκη βεβαίωση αποτελεί αποδεικτικό μέσο που...
144)
939/2011  
145)
1030/2011  
146)
1031/2011  
147)
1032/2011  
148)
1033/2011  
149)
1034/2011  
150)
1035/2011  
151)
1036/2011  
152)
1037/2011  
153)
1038/2011  
154)
1039/2011  
155)
1040/2011  
156)
1105/2011  
157)
1106/2011  
158)
1107/2011  
159)
1108/2011  
160)
1109/2011  
161)
1110/2011  
162)
1111/2011  
163)
1112/2011  
164)
1114/2011  
165)
1115/2011  
166)
1116/2011 Περίληψη:άρθ. 1 και 16 ν. 551/1915, 914, 932, 662, 361, 648, 651 ΑΚ.
Εργατικό ατύχημα - δανεισμός εργαζομένου, έννοια. Σε περίπτωση δανεισμού εργαζομένου τον κατά δανεισμό (δευτερογενή) εργοδότη βαρύνουν οι υποχρεώσεις σεβασμού των όρων δημόσιας τάξης κατά την εκτέλεση της εργασίας και η τήρηση της υποχρέωσης προνοίας για την εξασφάλιση όρων και συνθηκών για την προστασία της ζωής και της υγείας του κατά παραχώρηση μισθωτού και συνεπώς σε περίπτωση παραβίασής τους κατά τον χρόνο του δανεισμο...
167)
1158/2011  
168)
1159/2011  
169)
1160/2011  
170)
1233/2011  
171)
1234/2011  
172)
1235/2011  
173)
1267/2011  
174)
1268/2011  
175)
1371/2011  
176)
1372/2011  
177)
1400/2011  
178)
1401/2011  
179)
1514/2011  
180)
1515/2011  
181)
1553/2011 Με την προσβαλλόμενη απόφαση γίνεται δεκτό ότι οι αναιρεσίβλητοι, πρώην εργαζόμενοι στην Α.Σ.Ο. τοποθετήθηκαν με απόφαση του Νομάρχη Ηλείας από την Α.Σ.Ο., στην οποία μέχρι τότε υπηρετούσαν, σε προσωποπαγείς θέσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας, η οποία αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Από τις παραδοχές αυτές προκύπτει ότι μοναδικός εργοδότης των αναιρεσιβλήτων είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας και συνεπώς, ως προς αυτήν συντρέχει παθητική νομιμοποίηση και όχι και...
182)
1554/2011  
183)
1555/2011  
184)
1556/2011  
185)
1557/2011 Παροχή 176 και 88 ευρώ των υπαλλήλων του δημοσίου, νπδδ και OTA. Όλοι οι ανωτέρω υπάλληλοι που αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο, λαμβάνουν ως τμήμα του μισθού την εν λόγω παροχή, την οποία μόνο από 1-1-2004 και εντεύθεν δεν δικαιούνται να λαμβάνουν ή λαμβάνουν μειωμένη, εφόσον αποδειχθεί ότι λαμβάνουν κάποια πρόσθετη μισθολογική παροχή ή αυξήθηκε το κίνητρο απόδοσής τους, συνεπώς η μη καταβολή αυτής σε υπαλλήλους του αναιρεσείοντος νπδδ, οι οποίοι αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο κ...
186)
1558/2011  
187)
1559/2011 Η επίδοση της αίτησης για αναίρεση με κλήση για συζήτηση αυτής, όταν στρέφεται κατά διαδίκου που είναι γνωστής διαμονής στο κράτος μέλος της Ε.Ε., όπως και η Αγγλία, ολοκληρώνεται με την πραγματική επίδοση αυτών στον αναιρεσίβλητο, η οποία αποδεικνύεται με την κατά το άνω άρθρο 19 του Κανονισμού βεβαίωση και δεν αρκεί η κατά τα άρθρα 134 και 136 ΚΠολΔ πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
188)
1560/2011  
189)
1561/2011 Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ασκούν κατά τη σύναψη των Σ.Σ.Ε. νομοθετική (κανονιστική) εξουσία και συνεπώς οι Σ.Σ.Ε. ως προς το κανονιστικό τους μέρος έχουν ισχύ ουσιαστικού νόμου και δεν απαιτείται να αναφέρονται ειδικά στο δικόγραφο της αγωγής. Το Εφετείο, επιδικάζοντας αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση κλπ. δεν παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του άρθρου 904 ΑΚ. Ο λόγος της αναιρέσεως, είναι απαράδεκτος, διότι η αποδιδόμενη με αυτόν έλλειψη ανάγεται στη μείζονα πρόταση του δικανικο...
190)
1562/2011  
191)
1563/2011 Δημόσιο. Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο τομέα. Εργαζόμενοι με αλλεπάλληλες διαδοχικές συμβάσεις εργασίας με πλήρη από το έτος 2000 έως 15-3-2004, οι οποίες στην πραγματικότητα κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Κρίση ότι οι ως άνω συμβάσεις έχουν τον χαρακτήρα ενιαίας σύμβασης αορίστου χρόνου, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε τέτοια, δεδομένου ότι καταρτίστηκαν: α) πριν την έναρξη ισχύος της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ β) των παρ. 7 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος π...
192)
1564/2011  
193)
1565/2011  
194)
1566/2011 Η έλλειψη πληρεξουσιότητας, τόσο προς το δικηγόρο που παραστάθηκε στο ακροατήριο, για λογαριασμό του επισπεύδοντος, όσο και προς το δικηγόρο του, που επέσπευσε τη συζήτηση, υπογράφοντας τη σχετική κλήση, συνεπάγεται, κατά το ανωτέρω άρθρο 104 του ΚΠολΔ, την ακυρότητα της κλήσης.
195)
1567/2011 Η έλλειψη πληρεξουσιότητας τόσο προς το δικηγόρο που παραστάθηκε στο ακροατήριο για λογαριασμό του επισπεύδοντος, όσο και προς το δικηγόρο του, που επέσπευσε τη συζήτηση, υπογράφοντας τη σχετική κλήση, συνεπάγεται, κατά το ανωτέρω άρθρο 104 ΚΠολΔ, την ακυρότητα της κλήσης.
196)
1568/2011 Το δικαίωμα του δικηγόρου προς λήψη αμοιβής για τη σύμπραξή του σε συμβιβασμό προϋποθέτει σύμπραξη αυτού σε σύναψη συμβάσεως δια της οποίας οι συμβαλλόμενοι με αμοιβαίες υποχωρήσεις διαλύουν έριδα αυτών ή αβεβαιότητα. Για εργασίες ανατεθείσες κοινώς εις πλείονας Δικηγόρους, έκαστος τούτων δικαιούται να λάβη παρά του κοινού εντολέως πλήρη αμοιβήν εξαιρουμένης της περιπτώσεως του άρθρου 124 Κώδ. Δικηγ. Στην περίπτωση αυτή (του άρθρου 124), ισχύει συνεπώς η διάταξη του άρθρου 480 ΑΚ.
197)
1612/2011  
198)
1613/2011  
199)
1614/2011 Παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Κρίση ότι δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ η ρύθμιση με βάση την οποία θεσπίζεται διετής, βραχυπρόθεσμη εν σχέσει με τις λοιπές παραγραφές, για τις απαιτήσεις οποιουδήποτε των με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ' αυτού που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξει...
200)
1615/2011  
201)
1616/2011 Κατά το άρθρο 672 ΑΚ καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα, να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία. Η πρόβλεψη στον κανονισμό του εργοδότη πειθαρχικών παραπτωμάτων και αντιστοίχων ποινών, δεν αφαιρεί από αυτόν το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας, χωρίς προηγούμενη τήρηση της πειθαρχικής διαδικασίας. Ο εφεσίβλητος μπορεί να προτείνει, με τις προτάσεις του, στο εφετείο, για πρώτη φορά, και τον αυτοτελή ισχυρισμό, περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας για σπουδαί...
202)
1617/2011  
203)
1618/2011  
204)
1619/2011 Η σύμβαση έργου και η συμφωνία παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία για ορισμένο χρόνο, επειδή αποτελούν απαγορευμένες μορφές συμβατικής απασχολήσεως του δικηγόρου, εάν συναφθούν, θεωρούνται εξ υπαρχής ως συμβάσεις εμμίσθου δικηγορικής εντολής παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία για αόριστο χρόνο. Η πρόσληψη εμμίσθων δικηγόρων από νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τα άρθρα 1 ν. 1232/1982, 1 παρ. 6 ν. 1256/1982 και 51 παρ. 1 ν. 1892/1990, γίνεται ...
205)
1620/2011 Η παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου είναι διετής ακόμα και για αυτές που στηρίζονται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Έναρξη της παραγραφής αυτής. Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Εξωτερικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Προϋποθέσεις χορηγήσεως προσαυξήσεως του εν λόγω επιδόματος με το επίδομα οικογενειακών βαρών μετά την ισχύ του ν. 2594/1998. Αναιρεί εν μέρει.
206)
1621/2011  
207)
1622/2011  
208)
1623/2011  
209)
1676/2011 Στη γνήσια σύμβαση μαθητείας προέχον στοιχείο είναι η παροχή εκπαίδευσης στον μαθητευόμενο, η δε τυχόν παροχή εργασίας από αυτόν δεν γίνεται με σκοπό εκτέλεσης παραγωγικού έργου, αλλά για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της εξοικείωσής του με το αντικείμενο του επαγγέλματος ή της τέχνης του. Αντίθετα σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου επί οποίας εφαρμόζονται τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, υφίσταται όταν ο μαθητευόμενος μισθωτός παρέχει εργασία σε ...
210)
1677/2011 Στη γνήσια σύμβαση μαθητείας προέχον στοιχείο είναι η παροχή εκπαίδευσης στον μαθητευόμενο, η δε τυχόν παροχή εργασίας από αυτόν δεν γίνεται με σκοπό εκτέλεσης παραγωγικού έργου, αλλά για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της εξοικείωσής του με το αντικείμενο του επαγγέλματος ή της τέχνης του. Αντίθετα σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου επί οποίας εφαρμόζονται τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, υφίσταται όταν ο μαθητευόμενος μισθωτός παρέχει εργασία σε ...
211)
1678/2011 Αν η πρόσληψη του προσωπικού του ν.π.δ.δ. «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας», με διαδοχικές συμβάσεις, διαρκώς ανανεούμενες, που καταρτίστηκαν πριν την ισχύ των συνταγματικών διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 του Συντάγματος που ισχύουν από 18-4-2001, έγινε προσχηματικά, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η άσκηση του διευθυντικού αυτού δικαιώματος γίνεται προς καταστρατήγηση των από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.2112/1920 δικαιωμάτων των εργαζομένων, κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που ...
212)
1679/2011 Σύμβαση μαθητείας είναι η σύμβαση κατά την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις, για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή ορισμένης τέχνης. Ειδικότερες μορφές της συμβάσεως μαθητείας είναι η γνήσια σύμβαση μαθητείας και η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου. Επί συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου εφαρμόζονται τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
213)
1680/2011 Η αναιρεσείουσα, δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει έκθεση περί επιδόσεως στους αναιρεσίβλητους αντιγράφου της αιτήσεως αναιρέσεως μετά κλήσεως, προκειμένου αυτοί να παραστούν στη συζήτηση κατά την μετ' αναβολή, δικάσιμο, για την περίπτωση που επισπεύδει αυτή τη συζήτηση, ούτε αντίγραφο του επιδοθέντος σ' αυτήν αντίστοιχου δικογράφου με την επ' αυτού επισημείωση του άρθρου 139 παρ. 3 ΚΠολΔ, για την περίπτωση που η συζήτηση επισπεύδεται από τους απόντες αναιρεσίβλητους. Απαράδεκτη η συζήτηση.
214)
1681/2011  
215)
1682/2011 Η καθιερούμενη από το άρθρο 226 παρ. 4 εδ. β' και γ' ΚΠολΔ πλασματική κλήτευση του διαδίκου ισχύει, όχι μόνο για την πρώτη χορηγούμενη αναβολή, αλλά και για τις τυχόν, έστω παρά την απαγόρευση του νόμου, διαδοχικές αναβολές. Επί διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίσθηκαν με το Δημόσιο, OTA και άλλα ΝΠΔΔ, πριν από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, των παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 του Συντάγματος, ισχύουν από 18-4-2001, και απαγορεύουν την μονιμοποίηση του προσλαμβ...
216)
1683/2011 Για να είναι νόμιμη η κλήτευση του αναιρεσιβλήτου ανεξάρτητα από το αν η συζήτηση επισπεύδεται από τον αναιρεσείοντα ή από κάποιον από τους αναιρεσιβλήτους, είναι αναγκαία η, προς τον αναιρεσίβλητο που απουσιάζει, επίδοση, και αντιγράφου της αιτήσεως αναιρέσεως.
217)
1778/2011 Το Δημόσιο, επισπεύδον, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 632/1970, πολεοδομική απαλλοτρίωση, δεν είναι εκ του νόμου δικονομικός εγγυητής του διεξάγοντος τις δίκες απαλλοτριώσεως Δήμου για την υποχρέωση καταβολής υπό του τελευταίου της δικηγορικής αμοιβής στον εντολοδόχο δικηγόρο του και έτσι στη σχετική δίκη δεν έχει δικαίωμα ο εναγόμενος Δήμος να προσεπικαλέσει το Δημόσιο για να παρέμβει υπέρ του και να απαιτήσει αποζημίωση σε περίπτωση ήττας του.Η ειδική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 273...
218)
1779/2011 Η διάταξη του άρθρου 307 παρ.1 του π.δ. 410/1995 κατά την οποία, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το δήμο ή κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά και η αμοιβή τους μπορεί να ελαττωθεί, με απόφαση του δικαστηρίου που δικάζει πίνακα αμοιβών τους έως το 50% των κατωτάτων ορίων που ορίζονται στον Κώδικα, ύστερα από εκτίμηση της οικονομικής καταστάσεως του δήμου ή της κοινότητος που έχει διορίσει τον δικηγόρο, έχει εφαρμογή και επί...
219)
1780/2011  
220)
1781/2011 Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον Δημόσιο και τα ΝΠΙΔ που υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Νομοθετικό πλαίσιο, προϋποθέσεις που πρέπει, κατ' εξαίρεση, να πληρούνται ώστε να είναι δυνατή η μετατροπή των συμβάσεων. Κρίση ότι στον Δημόσιο τομέα δεν είναι δυνατή η μετατροπή τους σε ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου μετά την ισχύ του ΠΔ 180/2004, ακόμα κι αν στην πραγματικότητα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Περιστατικά.
221)
1782/2011  
222)
1783/2011 Η διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ., έχει έντονο τον χαρακτήρα δημοσίας τάξεως και εφαρμόζεται και επί των δικαιωμάτων που πηγάζουν από τις δημοσίας τάξεως διατάξεις των άρθρων 92 και 94 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954), για τις αξιώσεις των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πάγια αντιμισθία, προς καταβολή τουλάχιστον της ελάχιστης αμοιβής που ορίζεται σ' αυτές, καθώς και της αποζημιώσεως απολύσεως, που προσδιορίζεται με βάση την ελάχιστη αυτή αμοιβή, σε περίπτωση καταγγελίας, από...
223)
1784/2011 Επί διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίσθηκαν με το Δημόσιο, OTA και άλλα ΝΠΔΔ, πριν από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, των παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 του Συντάγματος, ισχύουν από 18-4-2001, και απαγορεύουν την μονιμοποίηση του προσλαμβανομένου ως άνω προσωπικού ή την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου ακόμη και σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ή έργου ορισμένου χρόνου καλύπτουν πάγιες και δια...
224)
1785/2011  
225)
1822/2011  
226)
1823/2011 Όταν τ' αρμόδια όργανα νομικού προσώπου, παρά το νόμο δεν εκδίδουν την προβλεπόμενη και αναγκαία απόφαση για να λάβει ο υπάλληλος τις βαθμολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις που δικαιούται και η αξίωση από την αδικοπραξία αυτή έχει παραγραφεί, τότε το νομικό πρόσωπο υποχρεούται από τη διάταξη του άρθρου 938 ΑΚ ν' αποδώσει στον υπάλληλο την ωφέλεια δηλαδή, το ποσό που θα κατέβαλε για μισθολογικές διαφορές στον υπάλληλο αν δεν πραγματωνόταν η αδικοπραξία, τις οποίες και εξοικονόμησε με αντίστοιχη ...
227)
1824/2011 Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ο οδηγός λεωφορείου ΚΤΕΛ δεν υποβάλλεται ανά δωδεκάμηνο στις ιατρικές εξετάσεις και έχει λήξει η δωδεκάμηνη ισχύς του ιατρικού πιστοποιητικού η σύμβαση εργασίας καθίσταται άκυρη και παύει να ισχύει.
228)
1825/2011 Για την γένεση της αξίωσης για τόκους τόκων απαιτείται, εάν δεν υπάρχει συμφωνία περί ανατοκισμού, η άσκηση ξεχωριστής αγωγής για τους τόκους τόκων και το αίτημα για την καταβολή των ως άνω τόκων δεν θεωρείται παρεπόμενο της κύριας απαίτησης, ώστε να δύναται να υποβληθεί για πρώτη φορά με τις προτάσεις, είτε στην πρωτοβάθμια είτε στην κατ' έφεση δίκη.
229)
1826/2011  
230)
1827/2011  
231)
1828/2011  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β2
232)
78/2011 Ο από το άρθρ 559 αρ 14 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως αφορά παραβάσεις κανόνων δικονομικού δικαίου. Η επιβοηθητική άσκηση αγωγής , μπορεί να γίνει είτε με το δικόγραφο της κυρίας αγωγής , είτε με ιδιαίτερο αγωγικό δικόγραφο , όχι όμως και με τις προτάσεις. Η απαγόρευση μεταβολής της βάσεως της αγωγής αφορά μόνο την ιστορική της βάση και όχι τη νομική της βάση, ήτοι τον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου. - Η κρίση του δικαστηρίου ότι μία διαδικαστική πράξη αποτελεί παραβίαση δικονομικών διατάξεων , δε συνιστά α...
233)
79/2011 Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως. Απαιτείται κατάθεση δικογράφου αυτών τριάντα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την αρχική δικάσιμο της αναιρέσεως και όχι την ορισθείσα μετά την αναβολή ή ματαίωση της , καθώς και η επίδοση αυτού μέσα στην ίδια προθεσμία, διαφορετικά απορρίπτονται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι.- Τραπεζική επιταγή. Μόνο η παράδοση της τραπεζικής , δεν συνιστά καταβολή κατά την έννοια του άρθρου 416 ΑΚ , ούτε σε περίπτωση αμφιβολίας θεωρείται δόση ή υπόσχεση αντί καταβολής κατά τα άρθρ...
234)
80/2011  
235)
81/2011  
236)
82/2011  
237)
83/2011 Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων. Νομική φύση και διακρίσεις αυτών. Μισθολογικό καθεστώς των εργαζομένων σε ΓΟΕΒ Πεδιάδος Σερρών. Αναιρετικός λόγος από το άρθρ 560 αρ 1 του ΚΠολΔ.Αναιρείται απόφαση του ως Εφετείου δικάσαντος Πολυμελούς Πρωτοδικείου.
238)
84/2011 Καταγγελία συμβάσεως εργασίας.Αναιτιωδώς.Πότε είναι καταχρηστική. Στοιχεία αγωγής με την οποία ζητείται η αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας, που οφείλεται σε εμπάθεια ή λόγους εκδίκησης. Νομική αοριστία. Πως ελέγχεται ( αρ 1,8 και 14 του άρθρου 559 του Κ ΠολΔ). Αναιρείται απόφαση του Εφετείου που έκρινε τη σχετική αγωγή ως μη νόμιμη.
239)
85/2011  
240)
87/2011 Συζήτηση της υποθέσεως ερήμην αναιρεσείοντος ( αρθρ 576ΚΠολΔ) Αναβολή εκ του πινακίου.Πότε ισχύει ως κλήτευση του απολιπόμενου διαδίκου.
241)
190/2011  
242)
191/2011 Εργατικές διαφορές .Εξόφληση. Προκειμένου περί εργατικών απαιτήσεων πρέπει να παρατίθενται στην απόφαση, εφόσον γίνεται δεκτή ένσταση εξοφλήσης, τα επιμέρους ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για κάθε μία απαίτηση χωριστά και αυτά που δικαιούνταν ο εργαζόμενος, διαφορετικά υπάρχει έλλειψη νόμιμης βάσης.Αναιρείταιαπόφαση του Εφετείου γιατί δεν ανέφερε τα καταβληθέντα και δικαιούμενα ποσά αποδοχών άδειας και επιδομάτων άδειας καθώς πόσες και ποιές ημέρες έλαβε αυτός την ετήσια άδεια αναψυχής.
243)
192/2011 Εργατικές διαφορές. Εξόφληση. Προκειμένου περί εργατικών απαιτήσεων πρέπει να παρατίθενται στην απόφαση, εφόσον γίνεται δεκτή ένσταση εξόφλησης, τα επιμέρους ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για κάθε μια απαίτηση χωριστά και αυτά που δικαιούνταν ο εργαζόμενος, διαφορετικά υπάρχει έλλειψη νόμιμης βάσης. Αναιρείται απόφαση Εφετείου γιατί δεν ανέφερε τα καταβληθέντα και δικαιούμενα ποσά αποδοχών άδειας κα επιδομάτων άδειας καθώς πόσες και ποιες ημέρες έλαβε αυτός την ετήσια άδεια αναψυχής.
244)
193/2011 Εργατικές διαφορές.Εξόφληση. προκειμένου περί εργατικών απαιτήσεων πρέπει να παρατίθενται στην απόφαση, εφόσον γίνεται δεκτή ένσταση εξόφλησης, τα επιμέρους ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για κάθε απαίτηση χωριστά και αυτά που δικαιούνταν ο εργαζόμενος, διαφορετικά υπάρχει έλλειψη νόμιμης βάσης.Αναιρείται απόφαση του Εφετείου γιατί δεν ανέφερε τα καταβληθέντα και δικαιούμενα ποσά αποδοχών άδειας καθώς και πόσες και ποιές ημέρες έλαβε αυτός την ετήσια άδεια αναψυχής.
245)
194/2011 Εργατικές διαφορές. Αοριστία αγωγής ιπταμένου χειριστή Ολυμπιακκής Αεροπορίας ως προς επίδομα παραγωγικότητος. Εθελουσία έξοδος ιπταμένων χειριστών λόγω μετασχηματισμού Ολυμπιακής. Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης με βάση τις αποδοχές Οκτωβρίου 2003. Αναίρεση απόφασης Εφετείου γιατί δέχθηκε τέτοιο υπολογισμό. Αναίρεση απόφασης γιατί δεν έλαβε υπόψη λόγο έφεσης.
246)
195/2011  
247)
196/2011 Δεδικασμένο. Αλλαγή νομοθετικού καθεστώτος και δεδικασμένο. Η αλλαγή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων, ως διαφορετικό αντικείμενο δίκης που δημιουργεί δεδικασμένο από προηγούμενη σχετική αγωγή αξιώσεως για δεδουλευμένες αποδοχές, εφόσον αναφέρεται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα από αυτό της προηγούμενης αγωγής. Όροι αμοιβής και εργασίας νοσηλευτικού προσωπικού, συνδεόμενου με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με νοσηλευτικό ίδρυμα ΝΠΔΔ
248)
197/2011 Αποχώρηση υπαλλήλου Τράπεζας της Ελλάδος λόγω συνατξιοδότησης. Συγκατάθεση του εργοδότη με πρόβλεψη στον Κανονισμό. Αποζημίωση άρθρ 8 Ν 3198/1955.Η τράπεζα δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.Η αποζημίωση δεν υπόκεινται στο ανώτατο όριο του ΑΝ 173/1967.Αναιρετικός λόγος από τον αρ1 του λαρθροτ 560 του ΚΠολΔ.
249)
198/2011 Αναιρεσίβλητος ερήμην. Δεν αποδεικνύεται ούτε αν αυτός επισπεύδει τη συζήτηση ούτε αν κλητεύθηκε από τον αναιρεσείοντα. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.
250)
199/2011 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως (άρθρ 564 παρ ι) Απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως.
251)
200/2011 Η απόρριψη της εφέσεως λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος γίνεται κατ' ουσίαν και όχι κατά τύπους- Αν η ασκηθείσα έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης απορριφθεί, λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος, προσβλητή με το ένδικο μέσο της αναιρέσεως είναι μόνο η ( μη υποκείμενη πλέον σε ανακοπή ερημοδικίας ) απόφαση του Εφετείου, στην οποία ενσωματώθηκε η πρωτόδικη- Η εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ 2 Ν 3198/1955 ισχύει και στην περίπτωση αποχωρήσεως του μισθωτού ...
252)
257/2011 Οι προαγωγές και η υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζονται από τον εσωτερικό οργανισμό της, ο οποίος έχει συμβατική ισχύ. Οι προαγωγές των υπαλλήλων αυτών τελούν υπό αίρεση, η πλήρωση της οποίας συντελείται με την απόφαση του Γεν. Συμβουλίου της Τράπεζας για την προαγωγή του υπαλλήλου ( ΑΚ 201). Αν κριθεί από το ανωτέρω συμβούλιο ότι ο εργαζόμενος δεν συγκέντρωσε , τις συμφωνημένες προϋποθέσεις για την προαγωγή του στον ανωτέρω βαθμό και η κρίση του αυτή είναι καταφ...
253)
258/2011  
254)
259/2011 Διαδικασία αμοιβών δικηγόρου. Άσκηση αγωγής δικηγόρου Τράπεζας για υπόλοιπο οφειλομενης αμοιβής σύμφωνα με τα κατώτατα όρια του κώδικα Δικηγόρων. Αγωγή καταχρηστική εφόσον επί πενταετία λάμβανε αυτός ως αμοιβές ποσά υπολειπόμενα των κατωτέρω ορίων του δικηγορικού κώδικα, χωρίς να προβάλει αντίρησηαλλά αντιθέτως να παραιτείται συγχρόνως και από τη λήψη της διαφοράς. Παραπομπή στη Τακτική Ολομέλεια του Αρείου λόγω λήψης απόφασης με διαφοράς μιας ψήφου.
255)
260/2011  
256)
261/2011  
257)
262/2011 Σύμβαση εργασίας. Η αποχώρηση του μισθωτή με συγκατάθεση του εργοδότη αποτελεί τρόπο λύσεως της συμβάσεως διαφορετικό από τη λύση που επέρχεται με καταγγελία. Η συγκατάθεση μπορεί να συναχθεί και από τη στάση του εργοδότη μέχρι τη χρονική στιγμή της πραγματικής παύσης της προσφοράς των υπηρεσιών του εργαζομένου. Εφ΄όσον υπαρχει αποχώρηση με συγκατάθεση, δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα αποζημίωσης του εργοδότη για άτακτη καταγγελία της συμβάσεως εκ μέρους του εργαζομένου. Δικαίωμα επί του επιδόματος ι...
258)
263/2011 Συμβασιούχοι. Ερημοδικία αναιρεσίβλητης. Κήρυξη απαράδεκτης της συζήτησης της αναίρεσης εφόσον δεν προκύπτει ποιος επισπεύδει τη συζήτηση της αναίρεσης
259)
264/2011  
260)
265/2011 Λόγοι αναιρέσεως , περιεχόμενο. Ο λόγος από την ΚΠΟλΔ 559 αρ1 πρέπει να αναφέρει τη διάταξη που παραβιάσθηκε και τον τρόπο με τον οποίο επήλθε η παραβίαση. Ο λόγος από την Κ Πολ Δ 559 αρ 16 πρέπει να αναφέρει τις περιστάσεις, από τις οποίες συνάγεται ότι η απόφαση, από την οποία συνήχθη δεδικασμένο, εξαφανίστηκε ύστερα από την άσκηση ενδίκου μέσου ή αναγνωρίσθηκε ως ανύπαρκτη.
261)
266/2011 Εργατικές διαφορές. Μεσιτική αμοιβή, μη λήψη υπόψη υπεύθυνης δήλωσης διαδίκου, αναίρεση απόφασης Εφετείου. Μείωση μεσιτικής αμοιβής, ανεπαρκείς αιτιολογίες, αναίρεση απόφασης για το λόγο αυτό.
262)
267/2011 Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός έννομης σχέσης αποτελεί έργο του δικαστηρίου . Εσφαλμένος χαρακτηρισμός δικαιοπραξίας ιδρύει τον από το άρθρο 559αρ 1 του κΠολΔ λόγο αναιρέσεως. Στοιχεία λόγου αναιρέσεως από τον αρ 1 αν η αγωγή κρίθηκε κατ' ουσίαν βάσιμη ή αβάσιμη. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από τον αρ 19. Στοιχεία του λόγου αυτού για να είναι ορισμένος.
263)
268/2011  
264)
269/2011  
265)
270/2011 Εργατικές διαφορές. Υπάλληλος τράπεζας. Συνδέεται με αυτή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, εάν όμως υπάρχει κανονισμός που προβλέπει την αποχώρηση του υπαλλήλου με συγκατάθεση της τράπεζας τότε η σύμβαση ορισμένου χρόνου τρέπεται σε τέτοια αορίστου χρόνου. Ευθεία και εκ πλαγίου παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου. Για το παραδεκτό των λόγων αυτών πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο οι πραγματικές παραδοχές της προσβαλλομένης απόφασης.
266)
335/2011  
267)
336/2011  
268)
337/2011  
269)
338/2011  
270)
339/2011 Εργατικές διαφορές, Εξόφληση. Προκειμένου περί εργατικών απαιτήσεων πρέπει να παρατίθενται στην απόφαση, εφόσον γίνεται δεκτή ένσταση εξοφλήσης, τα επιμέρους ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για κάθε απαίτηση χωριστά και αυτά που δικαιούνταν ο εργαζόμενος, διαφορετικά έλλειψη νόμιμης βάσης. Αναιρείται απόφαση του Εφετείου γιατί δεν ανέφερε τα καταβληθέντα και δικαιούμενα ποσά για εργασία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και για την αποζημίωση λόγω μη λήψης ημέρας εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αποδοχών άδειας κ...
271)
340/2011 Εργατικές διαφορές, καταγγελία σύμβασης εργασίας, δεν είναι καταχρηστική γιατί έλαβε χώρα αντισυμβατική συμπεριφορά του ενάγοντος.Αποδεικτικά μέσα. Η βεβαίωση της απόφασης ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, σε συνδιασμό με το όλο περιεχόμενο αυτής, καθιστά αναμφίβολο το γεγονός ότι λήφθηκαν υπόψη και τα αναφερόμενα στο λόγο αναίρεσης αποδεικτικά μέσα.
272)
341/2011 Εργατικές διαφορές. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.Για το κύρος της απαιτείται η επίδοση εγγράφου και η καταβολή αποζημίωσης απόλυσης, η οποία περιλαμβάνει τη νόμιμη αποζημίωση καθώς και αυτή που έχεισυμφωνηθεί.Δεν απαιτείται να υπάρχει συμφωνία και για το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας,εαν δεν καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση απόλυσης και η συμφωνηθείσα.Απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που στηρίζεται σε αυτοτελή ισχυρισμό, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί παραδεκτά ενώπιον του...
273)
430/2011  
274)
431/2011  
275)
432/2011 Τόκοι δικονομικοί. Ο χρόνος της παραγραφής τους άρχεται από την επίδοση της αγωγής που αποτέλεσε την αιτία της τοκογονίας και δεν συνδέονται με το χρόνο κατά τον οποίο είχε καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή η αξίωση, επί της οποίας οφείλονται. Όταν οι δικονομικοί τόκοι ζητούνται με νέα αγωγή, από την επίδοση προηγούμενης με την οποία δεν είχαν ζητηθεί, είναι αδιάφορος ο χρόνος κατά τον οποίο θα καταστεί τελεσίδικη η απόφαση με την οποία επιδικάζεται το κεφάλαιο.
276)
433/2011 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, διάκριση από σύμβαση έργου. Επαρκής αιτιολογία. Η μη λήψη υπ’ όψη αποδεικτικών εγγράφων δεν ιδρύει τον αναιρετικό λόγο της μη λήψεως υπ’ όψη «πραγμάτων». Αβάσιμοι αναιρετικοί λόγοι για μη λήψη υπ’ όψη αποδεικτικών μέσων και για παραμόρφωση εγγράφου. Επί αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσης, δεν τίθεται ζήτημα συμμόρφωσης του δικαστηρίου της παραπομπής προς την αναιρετική απόφαση.
277)
434/2011  
278)
435/2011  
279)
436/2011  
280)
437/2011  
281)
438/2011  
282)
439/2011  
283)
440/2011  
284)
441/2011  
285)
442/2011  
286)
554/2011  
287)
555/2011  
288)
556/2011  
289)
557/2011 Παράλειψη προαγωγής. Ορθή εφαρμογή ΑΚ 281 και διατάξεων Οργανισμού ΑΤΕ και επαρκής αιτιολογία ως προς καταφανή υπεροχή του υπαλλήλου έναντι των προαχθέντων συναδέλφων του. Διακωλυτική ένσταση. Είναι αβάσιμη, ως αλυσιτελής, όταν οι προτεινόμενοι από τον εργοδότη ως υπερέχοντες είναι ολιγότεροι εκείνων, έναντι των οποίων ο υπάλληλος υπερέχει καταφανώς. Απορρίπτει την αίτηση.
290)
558/2011  
291)
559/2011  
292)
560/2011  
293)
561/2011  
294)
562/2011  
295)
563/2011  
296)
564/2011  
297)
565/2011  
298)
566/2011  
299)
567/2011  
300)
578/2011  
301)
579/2011  
302)
580/2011 ΕΟΤ. Οι αξιώσεις των υπαλλήλων επί των νομίμων αποδοχών υπόκεινται στη διετή παραγραφή, η περί της οποίας διάταξη του άρθρου 48 παρ.3 του ν.δ. 496/1974 δεν είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Η παραγραφή διακόπτεται και με την επίδοση εξώδικης πρόσκλησης για νέα εκκαθάριση και καταβολή των αποδοχών συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που κατά την άποψη του υπαλλήλου έχει εφαρμογή. Αναιρεί εν μέρει.
303)
581/2011 Σύμβαση εργασίας, καταγγελία, προσβολή αυτής ως καταχρηστικής. Επαρκής αιτιολογία περί του ότι η καταγγελία δεν έγινε εκ λόγων εκδικήσεως. Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για μη λήψη υπ’ όψη πραγμάτων που προτάθηκαν και αποδεικτικών εγγράφων που προσκομίσθηκαν.
304)
582/2011 Σύμβαση εργασίας, καταγγελία, προσβολή αυτής ως καταχρηστικής. Επαρκής αιτιολογία περί του ότι η καταγγελία δεν έγινε εκ λόγων εκδικήσεως. Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για μη λήψη υπ’ όψη πραγμάτων που προτάθηκαν και αποδεικτικών εγγράφων που προσκομίσθηκαν.
305)
583/2011  
306)
584/2011  
307)
585/2011 Ειδικές διαδικασίες. Ακόμη και όταν κατατίθενται προτάσεις στην έναρξη της συζήτησης, για να είναι παραδεκτή η προβολή αυτοτελών ισχυρισμών που αναλύονται σ’ αυτές, πρέπει να γίνει επιγραμματική αναφορά τους στο ακροατήριο, με αντίστοιχη καταχώρηση στα πρακτικά της συνεδρίασης. Αβάσιμοι οι αναιρετικοί λόγοι ότι το Εφετείο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη ισχυρισμό, που δεν είχε καταχωρηθεί στα πρακτικά του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και ότι παρά το νόμο κήρυξε το απαράδεκτο του λόγου έφεσης, με τον οπ...
308)
586/2011  
309)
587/2011 Αρχή ισότητας επί αμοιβής δικηγόρων με πάγια αντιμισθία. Η χορήγηση ποσοστιαίας προσαύξησης στους δικηγόρους ΟΤΑ, αναλόγως πληθυσμού, δικαιολογείται από τις συνθήκες, υπό τις οποίες παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες. Για την επέκταση της ρύθμισης και σε δικηγόρο νοσοκομείου πρέπει να συντρέχουν όμοιες συνθήκες. Αναιρεί με αυτεπάγγελτη έρευνα για έλλειψη νόμιμης βάσης.
310)
588/2011 Σύνταγμα, αρχή ισότητας. Ειδική παροχή άρθρου 14 ν. 3016 /2002 (176 ευρώ). Τη δικαιούνται και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Δημόσιο, η τοκογονία των κατ΄ αυτού απαιτήσεων αρχίζει από την επίδοση καταψηφιστικής ή και αναγνωριστικής αγωγής , αλλά όχι από προηγούμενο χρονικό σημείο. Δημόσιο, δικαστικά έξοδα , ολικός συμψηφισμός μερικής νίκης και ήττας.

311)
589/2011 Πολιτική δικονομία, η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής ελέγχεται αναιρετικά με τους λόγους της ΚΠολΔ 559 αρ.8 ή 14, που δεν προτείνονται κατά αποφάσεων πολυμελών πρωτοδικείων επί εφέσεων κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων. Ομοίως, κατά των εν λόγω αποφάσεων δεν προτείνεται ως λόγος αναίρεσης η παραβίαση δικονομικών διατάξεων ή η έλλειψη αιτιολογίας. Παρά την ακυρότητα συμβάσεων έργου που έγιναν για την κάλυψη παγίων αναγκών του εργοδότη, ΝΠΔΔ, οφείλονται δώρα εορτών, αποδοχές και επίδομα αδείας...
312)
590/2011  
313)
591/2011  
314)
592/2011  
315)
593/2011  
316)
594/2011  
317)
595/2011  
318)
596/2011 Ειδικό επίδομα άρθρου 27 παρ.38 του ν. 2166/1993. Καταργήθηκε με τα άρθρα 10 παρ.4 και 13 παρ.8 του ν. 2470/ 1997 και από 1-1-1997 αντικαταστάθηκε με το κίνητρο αποδοτικότητας του άρθρου 13 παρ.1 του ν. 2470/1997. Έκτοτε καταβάλλεται η μεταξύ των δύο διαφορά. Η μη λήψη υπ’ όψη δεδικασμένου και η έλλειψη νόμιμης βάσης δεν ιδρύουν αναιρετικούς λόγους κατά αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου επί εφέσεως κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου.
319)
597/2011 Ειδικό επίδομα άρθρου 27 παρ.38 του ν. 2166/1993. Καταργήθηκε με τα άρθρα 10 παρ.4 και 13 παρ.8 του ν. 2470/ 1997 και από 1-1-1997 αντικαταστάθηκε με το κίνητρο αποδοτικότητας του άρθρου 13 παρ.1 του ν. 2470/1997. Έκτοτε καταβάλλεται η μεταξύ των δύο διαφορά. Η μη λήψη υπ’ όψη δεδικασμένου και η έλλειψη νόμιμης βάσης δεν ιδρύουν αναιρετικούς λόγους κατά αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου επί εφέσεως κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου.
320)
598/2011  
321)
599/2011  
322)
600/2011  
323)
601/2011  
324)
602/2011 Κατά τη μετ’ αναίρεση συζήτηση στο δικαστήριο της ουσίας, η προηγηθείσα αμετάκλητη απόρριψη της αντέφεσης καθιστά απαράδεκτη την άσκηση νέας αντέφεσης με τον ίδιο λόγο. Είναι παραδεκτή, όμως, η άσκηση νέας αντέφεσης με διαφορετικό λόγο, που αναφέρεται σε εκκληθέν κεφάλαιο ή αναγκαίως συνεχόμενο και δεν είχε προβληθεί με την αμετακλήτως απορριφθείσα. Παρά ταύτα, επόμενη αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται όταν το εφετείο απέρριψε τη νέα αντέφεση ως απαράδεκτη στο σύνολό της, ενώ ένας από τους λόγους α...
325)
603/2011 Ειδικό επίδομα άρθρου 27 παρ.38 του ν. 2166/1993. Καταργήθηκε με τα άρθρα 10 παρ.4 και 13 παρ.8 του ν. 2470/ 1997 και από 1-1-1997 αντικαταστάθηκε με το κίνητρο αποδοτικότητας του άρθρου 13 παρ.1 του ν. 2470/1997. Έκτοτε καταβάλλεται η μεταξύ των δύο διαφορά. Η μη λήψη υπ’ όψη δεδικασμένου και η έλλειψη νόμιμης βάσης δεν ιδρύουν αναιρετικούς λόγους κατά αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου επί εφέσεως κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου.
326)
695/2011  
327)
696/2011  
328)
697/2011  
329)
698/2011  
330)
699/2011  
331)
700/2011  
332)
701/2011  
333)
702/2011  
334)
703/2011  
335)
704/2011  
336)
784/2011  
337)
785/2011  
338)
786/2011  
339)
787/2011  
340)
788/2011  
341)
789/2011  
342)
790/2011  
343)
791/2011  
344)
792/2011  
345)
793/2011 Ο κατ’ άρθρο 560 αρ.3 ΚΠολΔ αναιρετικός λόγος κατά αποφάσεως πολυμελούς πρωτοδικείου που εκδόθηκε επί εφέσεως κατά αποφάσεως ειρηνοδικείου πρέπει να αναφέρεται στην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου. Αναιρετικός λόγος που στηρίζεται σε ισχυρισμό μη προταθέντα νομίμως στο δικαστήριο της ουσίας είναι απαράδεκτος. ΟΤΕ. Εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζόμενων κατά την ένταξη υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια. Απορρίπτει την αίτηση.
346)
794/2011 Τράπεζες. Μισθολογική προώθηση συνδικαλιστικού στελέχους. Ερμηνεία και εφαρμογή της από 30-7-1997 ΣΣΕ μεταξύ Τραπεζών και ΟΤΟΕ. Απορρίπτει την αίτηση.
347)
795/2011 Μεταβίβαση επιχειρήσεως, μη μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας. Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα καταγγελίας της συμβάσεως για οικονομοτεχνικούς λόγους. Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης.
348)
796/2011  
349)
797/2011  
350)
798/2011  
351)
799/2011  
352)
800/2011  
353)
801/2011  
354)
802/2011  
355)
803/2011 Ο κατ’ άρθρο 560 αρ.3 ΚΠολΔ αναιρετικός λόγος κατά αποφάσεως πολυμελούς πρωτοδικείου που εκδόθηκε επί εφέσεως κατά αποφάσεως ειρηνοδικείου πρέπει να αναφέρεται στην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου. ΟΤΕ. Εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζόμενων κατά την ένταξη υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια. Διάκριση ως προς το χρόνο παραγραφής αφ’ ενός του καθολικού δικαιώματος προς λήψη μισθού και αφ’ ετέρου των αξιώσεων για λήψη αποδοχών κατά τα επί μέρους χρονικά δι...
356)
804/2011 Αίτηση αναιρέσεως, η παραίτηση από το δικόγραφο ως προς ορισμένους από τους αναιρεσίβλητους έχει ως συνέπεια το ότι η αίτηση θεωρείται μη ασκηθείσα ως προς αυτούς και καθιστά περιττή την έρευνα αναιρετικού λόγου που αναφέρεται μόνο σ’ αυτούς. ΟΤΑ, ο χρόνος παραγραφής για αξιώσεις υπαλλήλων από μισθούς κλπ αρχίζει από τότε που γεννήθηκαν και είναι διετής. Η τοκογονία των αξιώσεων αυτών άρχεται από την επίδοση αγωγής, ακόμη και αναγνωριστικής. Επίδομα γάμου, δεν συμψηφίζεται στις υπέρτερες καταβαλ...
357)
805/2011 Αρμοδιότητα κατά τόπο, η παραβίαση των σχετικών διατάξεων, που είναι δικονομικές, δεν ιδρύει αναιρετικό λόγο. Εργοδότης, κριτήρια για την ιδιότητα αυτή. Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παγίων αναγκών στο δημόσιο τομέα (ΟΤΑ) και εφαρμογή μεταβατικής διάταξης άρθρου 11 π.δ. 164/2004. Δικαστικά έξοδα σε βάρος ΟΤΑ. Απορρίπτει την αίτηση.
358)
806/2011  
359)
807/2011  
360)
808/2011  
361)
809/2011  
362)
810/2011  
363)
822/2011  
364)
823/2011  
365)
824/2011  
366)
825/2011  
367)
940/2011  
368)
941/2011  
369)
942/2011 Αναιρετικοί λόγοι. Είναι αόριστοι και, ως εκ τούτου, απαράδεκτοι, όταν στο αναιρετήριο δεν παρατίθεται ουδεμία απολύτως από τις ουσιαστικές παραδοχές του δικαστηρίου της ουσίας. Απορρίπτει αίτηση.
370)
943/2011  
371)
944/2011  
372)
945/2011  
373)
946/2011  
374)
947/2011 Αναιρετικοί λόγοι. Πρέπει να καθορίζονται τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία, κατά τον αναιρεσείοντα, στοιχειοθετούν την πλημμέλεια που αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, σύμφωνα με τις παραδοχές αυτής. Λόγος αναίρεσης, από το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει ότι πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο, είναι απαράδεκτος Ο λόγος 559 αρ.11 ΚΠολΔ δεν γεννάται, αν από τη γενική μνεία ότι λήφθηκαν υπ’ όψη όλα τα κατ’ είδος, έστω, αναφερόμενα αποδεικτικά μέσα, σε συ...
375)
948/2011 Πολιτική δικονομία, εργατικές διαφορές, ένορκες βεβαιώσεις. Η κλήτευση του αντιδίκου για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης, που γίνεται μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο εφετείο, δεν μπορεί να γίνει προς το δικηγόρο που είχε παρασταθεί ως πληρεξούσιος στην πρωτοβάθμια δίκη, διότι πλέον έχει αποβάλει την ιδιότητα του αντικλήτου. Αναιρεί.
376)
968/2011  
377)
969/2011 Μερική απασχόληση. Αν δεν τηρηθεί ο έγγραφος τύπος, η σχετική συμφωνία είναι άκυρη. Αν η προηγούμενη σύμβαση πλήρους απασχόλησης έχει λυθεί, από τη νέα, άκυρη συμφωνία για μερική απασχόληση δεν γεννάται έγκυρη σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Αναιρετικοί λόγοι. Απαράδεκτος ο λόγος 559 αρ.1 ΚΠολΔ όταν το δίδαγμα της κοινής πείρας χρησιμοποιήθηκε για τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών και όχι για την υπαγωγή τους στον κανόνα δικαίου. Όταν το δικαστήριο της ουσίας σχημάτισε την αποδεικτική του ...
378)
970/2011  
379)
971/2011  
380)
972/2011  
381)
973/2011  
382)
974/2011  
383)
975/2011  
384)
976/2011  
385)
977/2011 Υπάλληλος ΥΠΕΞ με σχέση ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται από Αρχή στο Εξωτερικό. Μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 2594/1998, δεν δικαιούται την προσαύξηση του λαμβανόμενου επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή λόγω δαπανών στέγασης, εφ’ όσον δεν λάμβανε την προσαύξηση και προηγουμένως, διότι αυτή καταβάλλεται μόνο στους υπαλλήλους που αποστέλλονται για την άσκηση καθηκόντων στην αλλοδαπή και όχι για τους συμβασιούχους που προσλαμβάνονται επιτοπίως. Η διαφορετικότητα μεταξύ των δύο περιπτώσεων...
386)
978/2011  
387)
979/2011 Υπάλληλος ΝΠΔΔ (νοσοκομείου), ειδική παροχή 176 ευρώ του άρθρου 14 του ν. 3016/2002. Η διατήρησή της μετά την 1-1-2004 προϋποθέτει το ότι ο υπάλληλος είτε λάμβανε πραγματικά είτε διατηρούσε ενεργή αξίωση για να λάβει την παροχή αυτή μέχρι την 31-12-2003. Αναιρεί.
388)
980/2011  
389)
981/2011  
390)
982/2011  
391)
983/2011  
392)
984/2011  
393)
985/2011 Μη λήψη υπ’ όψη αποδεικτικών εγγράφων και ανεπάρκεια αιτιολογίας επί αιτήματος αποζημιώσεως για παράνομη υπερωριακή απασχόληση. Ελλιπής αποζημίωση επί καταγγελίας συμβάσεως εργασίας. Ο ισχυρισμός ότι η τυχόν έλλειψη οφείλεται σε πλάνη περί το αληθές ύψος του οφειλομένου ποσού είναι επαρκώς ορισμένος. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
394)
986/2011  
395)
987/2011  
396)
988/2011  
397)
989/2011  
398)
990/2011  
399)
1064/2011  
400)
1065/2011  
401)
1066/2011  
402)
1067/2011  
403)
1068/2011  
404)
1069/2011  
405)
1070/2011  
406)
1071/2011  
407)
1072/2011  
408)
1073/2011  
409)
1074/2011  
410)
1075/2011  
411)
1076/2011  
412)
1077/2011 Σύμβαση εργασίας, αρχή ίσης μεταχειρίσεως των εργαζόμενων, εφαρμογή και επί οικειοθελών παροχών του εργοδότη. Η μη χορήγηση επιδόματος παραγωγικότητας (bonus) σε υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν δεν παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης, όταν η χορήγηση αποβλέπει προεχόντως στην τόνωση του ενδιαφέροντος των υπηρετούντων για την επίτευξη μελλοντικών στόχων. Απορρίπτει την αίτηση.
413)
1078/2011  
414)
1079/2011  
415)
1080/2011 Σύμβαση εργασίας, αρχή ίσης μεταχειρίσεως των εργαζόμενων, εφαρμογή και επί οικειοθελών παροχών του εργοδότη. Η μη χορήγηση επιδόματος παραγωγικότητας (bonus) σε υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν δεν παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης, όταν η χορήγηση αποβλέπει προεχόντως στην τόνωση του ενδιαφέροντος των υπηρετούντων για την επίτευξη μελλοντικών στόχων. Απορρίπτει την αίτηση.
416)
1081/2011  
417)
1082/2011  
418)
1083/2011  
419)
1084/2011  
420)
1085/2011  
421)
1086/2011  
422)
1113/2011 ΔΕΗ. Κανονισμός Καταστάσεως Προσωπικού. Η ένταξη των εκτάκτων υπαλλήλων σε κλάδο, κατηγορία, βαθμίδα και μισθολογικό κλιμάκιο της ιεραρχίας του τακτικού προσωπικού προϋποθέτει, μεταξύ των άλλων, την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Το περιστατικό αυτό αποτελεί στοιχείο της αγωγής, με την οποία επιδιώκεται δικαστικώς η ορθή ένταξη και πρέπει να αναφέρεται σ' αυτήν. Απορρίπτει αίτηση.
423)
1475/2011 Απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε ΝΠΔΔ, οι οποίοι, κατόπιν, κατατάχθηκαν σε οργανικές θέσεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δεν δικαιούνται δώρα εορτών και επίδομα αδείας για το χρονικό διάστημα πριν από την κατάταξή τους. Αντίθετη μειοψηφία. Παραπομπή στην Τακτική Ολομέλεια για την αληθινή έννοια του άρθρου 17 παρ.8 εδ. β’ του ν. 2839/2000.
424)
1476/2011  
425)
1537/2011  
426)
1538/2011  
427)
1539/2011  
428)
1540/2011  
429)
1541/2011  
430)
1542/2011 Αναιρεσίβλητοι ερήμην. Δεν αποδεικνύεται ούτε αν αυτοί επισπεύδουν τη συζήτηση ούτε αν κλήθηκαν από το αναιρεσείον. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.
431)
1543/2011 Εργατικό ατύχημα. Παραμόρφωση εγγράφου ως προς το αληθινές περιεχόμενο ιατρικής βεβαιώσεως σχετικά με την έκταση των συνεπειών του τραυματισμού ενάγοντος – αναιρεσιβλήτου. Μη λήψη υπ’ όψη ενόρκων βεβαιώσεων. Αναιρεί.
432)
1544/2011 Σύμβαση εργασίας, αξίωση αποζημίωσης λόγω καταγγελίας. Πάροδος αποσβεστικής προθεσμίας. Αντένσταση αναστολής της προθεσμίας λόγω αδυναμίας εμπροθέσμου επιδόσεως της αγωγής προς τον ορισθέντα ειδικό εκκαθαριστή. Πράγμα που προτάθηκε νομίμως και δεν λήφθηκε υπ’ όψη. Αναιρεί.
433)
1545/2011  
434)
1546/2011  
435)
1547/2011  
436)
1548/2011  
437)
1549/2011  
438)
1579/2011  
439)
1601/2011  
440)
1602/2011  
441)
1603/2011 Αναιρετικοί λόγοι. Η υποχρέωση του δικαστηρίου της παραπομπής να συμμορφωθεί προς την αναιρετική απόφαση περιορίζεται μόνο στο νομικό ζήτημα που έλυσε ο Άρειος Πάγος, με το λόγο αναιρέσεως που έκανε δεκτό και δεν εκτείνεται στην ουσιαστική έρευνα της διαφοράς. Λόγος αναιρέσεως που στηρίζεται σε ισχυρισμό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόμιμα στο δικαστήριο της ουσίας, είναι απαράδεκτος. Η παροχή του άρθρου 2 παρ.3 του ν. 201/1975 καταργήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 και 4 του ν. 2470/1997. Απο...
442)
1604/2011  
443)
1605/2011  
444)
1606/2011  
445)
1684/2011  
446)
1685/2011  
447)
1686/2011  
448)
1687/2011 Έκτακτη υπάλληλος νομαρχιακής επιχείρησης. Παραδοχή ότι η ορισμένη διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας δικαιολογείτο από τη φύση της απασχόλησης, η οποία απέβλεπε στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και όχι στην κάλυψη παγίων αναγκών της υπηρεσίας του εργοδότη. Απορρίπτει την αίτηση
449)
1688/2011  
450)
1689/2011  
451)
1690/2011  
452)
1691/2011  
453)
1692/2011  
454)
1693/2011  
455)
1694/2011  
456)
1695/2011 Αναιρεσίβλητη ερήμην. Δεν αποδεικνύεται ούτε αν αυτή επισπεύδει τη συζήτηση ούτε αν κλήθηκε από τους αναιρεσείοντες. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.
457)
1696/2011  
458)
1697/2011  
459)
1698/2011  
460)
1699/2011  
461)
1804/2011 Εθνική Τράπεζα, παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου. Η εκ μέρους του εργοδότη απαίτηση συγκεκριμένης προϋπηρεσίας σε θέση διεύθυνσης, ως προϋπόθεσης για την εισαγωγή των προς προαγωγή υπαλλήλων σε κρίση προς κατάληψη ανώτερης θέσης στη διοικητική ιεραρχία, δεν είναι σύννομη, ως μη προβλεπόμενη από τον Οργανισμό Υπηρεσίας. Παρά ταύτα, στοιχειοθετείται παραβίαση των ορισμών της ΑΚ 281 όταν από τις ανέλεγκτες παραδοχές του Εφετείου ως προς τα προσόντα των συγκρινόμενων υπαλλήλων προκύπτει απλή και όχι κα...
462)
1805/2011  
463)
1806/2011  
464)
1807/2011 Υπερωριακή απασχόληση. Η κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν.δ. 515/1970 χορήγηση άδειας για υπερωριακή απασχόληση με απόφαση του αρμόδιου υπουργού καθιστά νόμιμες τις εκτελούμενες υπερωρίες, ανεξάρτητα προς την τήρηση των γενικών διατυπώσεων της έγγραφης αναγγελίας στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας και της αναγραφής αυτών σε ειδικό βιβλίο υπερωριών. Απορρίπτει την αίτηση.
465)
1808/2011 Κοινοπραξία ΚΤΕΛ, απασχολούμενοι σε εκδοτήριο εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας και όχι έργου. Κριτήρια ορθού νομικού χαρακτηρισμού της σύμβασης. Αβάσιμος λόγος για μη λήψη υπ’ όψη αποδεικτικών εγγράφων. Αόριστοι οι λοιποί λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει την αίτηση των ΚΤΕΛ.
466)
1809/2011 Αμοιβή μεσίτη, μείωση αυτής κατ’ εφαρμογή ΑΚ 707 ως προς μόνο τον αγοραστή. Η ΑΚ 707 δεν είναι αντίθετη ούτε στο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ ούτε στο 1 του πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής. Αντιφατικές παραδοχές ως προς τις περιστάσεις που δικαιολογούν τη μείωση της αμοιβής ως προς τον αγοραστή. Αναιρεί για ΚΠολΔ 559 αρ.19.
467)
1810/2011  
468)
1811/2011  
469)
1812/2011  
470)
1813/2011  
471)
1814/2011  
472)
1815/2011  
473)
1816/2011  
474)
1817/2011  
475)
1818/2011  
476)
1890/2011  
477)
1891/2011  
478)
1892/2011  
479)
1893/2011  
480)
1894/2011  
481)
1895/2011  
482)
1896/2011  
483)
1897/2011  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Γ
484)
56/2011  
485)
86/2011  
486)
91/2011  
487)
92/2011  
488)
93/2011  
489)
94/2011  
490)
95/2011  
491)
96/2011  
492)
97/2011  
493)
98/2011  
494)
99/2011  
495)
100/2011  
496)
101/2011  
497)
102/2011  
498)
103/2011  
499)
104/2011  
500)
105/2011  
501)
106/2011  
502)
107/2011  
503)
108/2011  
504)
109/2011  
505)
110/2011  
506)
111/2011  
507)
112/2011  
508)
113/2011  
509)
114/2011  
510)
115/2011  
511)
116/2011  
512)
207/2011  
513)
208/2011  
514)
209/2011  
515)
210/2011  
516)
211/2011  
517)
212/2011  
518)
213/2011  
519)
295/2011  
520)
296/2011  
521)
297/2011  
522)
298/2011  
523)
299/2011  
524)
392/2011  
525)
393/2011  
526)
394/2011  
527)
395/2011  
528)
396/2011  
529)
397/2011  
530)
398/2011  
531)
399/2011  
532)
400/2011  
533)
401/2011  
534)
402/2011  
535)
403/2011  
536)
404/2011  
537)
405/2011  
538)
406/2011  
539)
407/2011  
540)
443/2011  
541)
444/2011  
542)
445/2011  
543)
446/2011  
544)
447/2011  
545)
448/2011  
546)
449/2011  
547)
450/2011  
548)
451/2011  
549)
452/2011  
550)
453/2011  
551)
454/2011  
552)
498/2011  
553)
499/2011  
554)
500/2011  
555)
501/2011  
556)
502/2011  
557)
503/2011  
558)
504/2011  
559)
505/2011  
560)
506/2011  
561)
507/2011  
562)
508/2011  
563)
509/2011  
564)
510/2011  
565)
511/2011  
566)
577/2011  
567)
757/2011  
568)
758/2011  
569)
759/2011  
570)
760/2011  
571)
761/2011  
572)
762/2011  
573)
763/2011  
574)
764/2011  
575)
765/2011  
576)
858/2011  
577)
859/2011  
578)
860/2011  
579)
861/2011  
580)
862/2011  
581)
863/2011  
582)
864/2011  
583)
865/2011  
584)
866/2011  
585)
867/2011  
586)
868/2011  
587)
869/2011  
588)
870/2011  
589)
871/2011  
590)
872/2011  
591)
873/2011  
592)
874/2011  
593)
875/2011  
594)
876/2011  
595)
877/2011  
596)
1133/2011  
597)
1134/2011  
598)
1135/2011 Ευθύνη πωλητή. Σε περίπτωση πώλησης πράγματος, που στο πωλητήριο συμβόλαιο περιέχεται ο όρος ότι το πωλούμενο μεταβιβάζεται «ελεύθερο διεκδίκησης ή δικαιώματος τρίτου», ο πωλητής υπέχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον αγοραστή για τα νομικά ελαττώματα του πωληθέντος πράγματος και αν ακόμη ο τελευταίος γνώριζε αυτά. Μοναχοί. Κτήση ιδιότητας μοναχού. Θεραπεία άκυρης κουράς μοναχού κατά οικονομία. Ιεροί κανόνες και Συνοδικές αποφάσεις. Εφόσον ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, η παραβίασή τους ιδρύε...
599)
1136/2011  
600)
1137/2011  
601)
1138/2011  
602)
1139/2011  
603)
1140/2011 Αποφάσεις που προσβάλλονται με αναίρεση (άρθρο 553 ΚΠολΔ). Σε περίπτωση που η υπόθεση διήλθε και τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, σε αναίρεση υπόκειται μόνο η απόφαση του Εφετείου. Λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε την υπόθεση κατ’ ουσία, ο λόγος αυτός της αναίρεσης ιδρύεται ενόψει των πραγματικών περιστατικών που το δικαστήριο της ουσίας ανελέγκτως έκρινε ότι αποδείχτηκαν. Πότε ιδρύεται λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ. Περιστατ...
604)
1141/2011  
605)
1142/2011  
606)
1143/2011  
607)
1144/2011  
608)
1145/2011  
609)
1146/2011  
610)
1147/2011  
611)
1148/2011  
612)
1149/2011  
613)
1150/2011  
614)
1151/2011  
615)
1152/2011  
616)
1153/2011  
617)
1154/2011  
618)
1155/2011  
619)
1156/2011  
620)
1157/2011  
621)
1165/2011  
622)
1166/2011  
623)
1167/2011  
624)
1168/2011  
625)
1169/2011  
626)
1170/2011  
627)
1171/2011  
628)
1172/2011  
629)
1173/2011  
630)
1174/2011  
631)
1175/2011  
632)
1176/2011  
633)
1177/2011  
634)
1178/2011  
635)
1179/2011  
636)
1180/2011  
637)
1181/2011  
638)
1182/2011  
639)
1183/2011  
640)
1184/2011  
641)
1185/2011  
642)
1186/2011  
643)
1187/2011  
644)
1188/2011  
645)
1189/2011  
646)
1190/2011  
647)
1191/2011  
648)
1192/2011  
649)
1193/2011  
650)
1194/2011  
651)
1195/2011  
652)
1196/2011  
653)
1197/2011  
654)
1198/2011  
655)
1199/2011  
656)
1200/2011  
657)
1201/2011  
658)
1202/2011  
659)
1269/2011  
660)
1270/2011  
661)
1271/2011  
662)
1272/2011  
663)
1273/2011  
664)
1274/2011  
665)
1275/2011  
666)
1276/2011  
667)
1277/2011  
668)
1291/2011  
669)
1292/2011  
670)
1416/2011  
671)
1417/2011  
672)
1418/2011  
673)
1419/2011  
674)
1420/2011  
675)
1421/2011  
676)
1422/2011  
677)
1423/2011  
678)
1424/2011  
679)
1425/2011  
680)
1426/2011  
681)
1427/2011  
682)
1428/2011  
683)
1429/2011  
684)
1430/2011  
685)
1431/2011  
686)
1432/2011  
687)
1433/2011  
688)
1434/2011  
689)
1435/2011  
690)
1436/2011  
691)
1437/2011  
692)
1438/2011  
693)
1439/2011  
694)
1440/2011  
695)
1441/2011  
696)
1442/2011  
697)
1443/2011  
698)
1444/2011  
699)
1445/2011  
700)
1446/2011  
701)
1447/2011  
702)
1448/2011  
703)
1449/2011  
704)
1450/2011  
705)
1451/2011  
706)
1452/2011  
707)
1453/2011  
708)
1454/2011  
709)
1455/2011  
710)
1456/2011  
711)
1457/2011  
712)
1458/2011  
713)
1459/2011  
714)
1460/2011  
715)
1461/2011  
716)
1462/2011  
717)
1463/2011  
718)
1464/2011  
719)
1497/2011  
720)
1498/2011  
721)
1499/2011  
722)
1500/2011  
723)
1501/2011  
724)
1502/2011  
725)
1503/2011  
726)
1504/2011  
727)
1505/2011  
728)
1506/2011  
729)
1569/2011  
730)
1570/2011  
731)
1571/2011  
732)
1572/2011  
733)
1573/2011  
734)
1574/2011  
735)
1575/2011  
736)
1576/2011  
737)
1577/2011  
738)
1578/2011  
739)
1624/2011  
740)
1625/2011  
741)
1626/2011  
742)
1627/2011  
743)
1721/2011  
744)
1722/2011  
745)
1723/2011  
746)
1724/2011  
747)
1725/2011  
748)
1726/2011  
749)
1727/2011  
750)
1728/2011  
751)
1729/2011  
752)
1730/2011  
753)
1731/2011  
754)
1732/2011  
755)
1733/2011  
756)
1734/2011  
757)
1735/2011  
758)
1736/2011  
759)
1737/2011  
760)
1738/2011  
761)
1773/2011  
762)
1774/2011  
763)
1775/2011  
764)
1776/2011  
765)
1777/2011  
766)
1863/2011  
767)
1864/2011  
768)
1865/2011  
769)
1866/2011  
770)
1867/2011  
771)
1868/2011  
772)
1869/2011  
773)
1870/2011  
774)
1871/2011  
775)
1872/2011  
776)
1873/2011  
777)
1874/2011  
778)
1875/2011  
779)
1876/2011  
780)
1877/2011  
781)
1888/2011  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Δ
782)
64/2011  
783)
65/2011  
784)
66/2011  
785)
67/2011  
786)
68/2011  
787)
69/2011  
788)
70/2011  
789)
71/2011  
790)
138/2011  
791)
139/2011  
792)
140/2011  
793)
141/2011  
794)
142/2011  
795)
143/2011  
796)
144/2011  
797)
145/2011  
798)
146/2011  
799)
147/2011  
800)
148/2011  
801)
149/2011  
802)
150/2011  
803)
151/2011  
804)
152/2011  
805)
153/2011  
806)
232/2011  
807)
233/2011  
808)
234/2011  
809)
235/2011  
810)
236/2011  
811)
237/2011  
812)
238/2011  
813)
239/2011  
814)
240/2011  
815)
241/2011  
816)
242/2011  
817)
243/2011  
818)
244/2011  
819)
245/2011  
820)
246/2011  
821)
247/2011  
822)
248/2011  
823)
320/2011  
824)
321/2011  
825)
322/2011  
826)
323/2011  
827)
324/2011  
828)
325/2011  
829)
326/2011  
830)
327/2011  
831)
328/2011  
832)
329/2011  
833)
330/2011  
834)
331/2011  
835)
332/2011  
836)
333/2011  
837)
334/2011  
838)
408/2011  
839)
409/2011  
840)
410/2011  
841)
411/2011  
842)
412/2011  
843)
413/2011  
844)
414/2011  
845)
415/2011  
846)
416/2011  
847)
417/2011  
848)
418/2011  
849)
419/2011  
850)
420/2011  
851)
421/2011  
852)
422/2011  
853)
423/2011  
854)
424/2011  
855)
425/2011  
856)
426/2011  
857)
476/2011  
858)
477/2011  
859)
478/2011  
860)
479/2011  
861)
480/2011  
862)
481/2011  
863)
482/2011  
864)
483/2011  
865)
484/2011  
866)
485/2011  
867)
486/2011  
868)
487/2011  
869)
488/2011  
870)
512/2011  
871)
513/2011  
872)
514/2011  
873)
515/2011  
874)
516/2011  
875)
517/2011  
876)
518/2011  
877)
519/2011  
878)
520/2011  
879)
521/2011  
880)
522/2011  
881)
523/2011  
882)
524/2011  
883)
525/2011  
884)
526/2011  
885)
527/2011  
886)
528/2011  
887)
604/2011  
888)
605/2011  
889)
606/2011  
890)
607/2011  
891)
608/2011  
892)
609/2011  
893)
610/2011  
894)
611/2011  
895)
612/2011  
896)
613/2011  
897)
614/2011  
898)
615/2011  
899)
616/2011  
900)
617/2011  
901)
618/2011  
902)
619/2011  
903)
620/2011  
904)
621/2011  
905)
622/2011  
906)
667/2011  
907)
668/2011  
908)
669/2011  
909)
670/2011  
910)
672/2011  
911)
673/2011  
912)
674/2011  
913)
675/2011  
914)
676/2011  
915)
677/2011  
916)
683/2011  
917)
684/2011  
918)
685/2011  
919)
686/2011  
920)
687/2011  
921)
688/2011  
922)
689/2011  
923)
690/2011  
924)
691/2011  
925)
692/2011  
926)
693/2011  
927)
694/2011  
928)
708/2011  
929)
709/2011  
930)
710/2011  
931)
730/2011  
932)
770/2011  
933)
771/2011  
934)
772/2011  
935)
773/2011  
936)
774/2011  
937)
775/2011  
938)
776/2011  
939)
777/2011  
940)
778/2011  
941)
779/2011  
942)
780/2011  
943)
781/2011  
944)
782/2011  
945)
783/2011  
946)
826/2011  
947)
827/2011  
948)
828/2011  
949)
829/2011  
950)
830/2011  
951)
831/2011  
952)
832/2011  
953)
934/2011  
954)
991/2011  
955)
992/2011  
956)
993/2011  
957)
994/2011  
958)
995/2011  
959)
996/2011  
960)
997/2011  
961)
998/2011  
962)
999/2011  
963)
1000/2011  
964)
1001/2011  
965)
1002/2011  
966)
1003/2011  
967)
1004/2011  
968)
1005/2011  
969)
1006/2011  
970)
1007/2011  
971)
1008/2011  
972)
1009/2011  
973)
1010/2011  
974)
1011/2011  
975)
1012/2011  
976)
1013/2011  
977)
1014/2011  
978)
1015/2011  
979)
1016/2011  
980)
1017/2011  
981)
1018/2011  
982)
1019/2011  
983)
1020/2011  
984)
1021/2011  
985)
1041/2011  
986)
1042/2011  
987)
1043/2011  
988)
1044/2011  
989)
1045/2011  
990)
1046/2011  
991)
1047/2011  
992)
1048/2011  
993)
1049/2011  
994)
1050/2011  
995)
1051/2011  
996)
1052/2011  
997)
1053/2011  
998)
1054/2011  
999)
1055/2011  
1000)
1089/2011  
1001)
1090/2011  
1002)
1091/2011  
1003)
1092/2011  
1004)
1093/2011  
1005)
1094/2011  
1006)
1095/2011  
1007)
1096/2011  
1008)
1203/2011  
1009)
1204/2011  
1010)
1205/2011 Μισθωτική διαδικασία. Επί διαφοράς εκμισθωτή (Θ. Μ.) και μισθωτή (Ι. Σ.), με κυρίως παρεμβαίνοντα το Δήμο, του οποίου η κυρία παρέμβαση απερρίφθη ως αόριστη. Ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της πράξης εφαρμογής, εφόσον δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση, δεν έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής και δεν επέρχεται συντέλεση της απαλλοτρίωσης και εντεύθεν λύση της μίσθωσης και ο εναγόμενος οφείλει τα μισθώματα και την αποζημίωση χρήσεως στον ενάγοντα και όχι στον υπέρ ου η απαλλοτρίωση Δήμο, ο οποίος μάλισ...
1011)
1206/2011  
1012)
1207/2011  
1013)
1208/2011  
1014)
1209/2011  
1015)
1210/2011  
1016)
1211/2011  
1017)
1212/2011  
1018)
1213/2011  
1019)
1214/2011  
1020)
1215/2011  
1021)
1216/2011  
1022)
1217/2011  
1023)
1218/2011  
1024)
1219/2011  
1025)
1220/2011  
1026)
1221/2011  
1027)
1222/2011  
1028)
1223/2011  
1029)
1224/2011  
1030)
1225/2011  
1031)
1226/2011  
1032)
1227/2011  
1033)
1228/2011  
1034)
1229/2011  
1035)
1230/2011  
1036)
1231/2011  
1037)
1249/2011  
1038)
1250/2011  
1039)
1251/2011  
1040)
1252/2011  
1041)
1253/2011  
1042)
1254/2011  
1043)
1255/2011  
1044)
1256/2011  
1045)
1293/2011  
1046)
1294/2011  
1047)
1295/2011  
1048)
1296/2011  
1049)
1402/2011  
1050)
1403/2011  
1051)
1404/2011 Η παραγραφή διακόπτεται αφότου έγινε η πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα, για τον εναγόμενο, κάτοικο Γερμανίας (άρθρα 134 και 136 Κ Πολ Δ) και όχι αφότου έγινε η πραγματική επίδοση στον εναγόμενο.
1052)
1405/2011  
1053)
1406/2011  
1054)
1407/2011  
1055)
1408/2011  
1056)
1409/2011  
1057)
1473/2011  
1058)
1474/2011  
1059)
1513/2011  
1060)
1607/2011  
1061)
1608/2011  
1062)
1609/2011  
1063)
1610/2011  
1064)
1632/2011  
1065)
1633/2011  
1066)
1634/2011  
1067)
1635/2011  
1068)
1636/2011  
1069)
1637/2011  
1070)
1638/2011  
1071)
1639/2011  
1072)
1640/2011  
1073)
1641/2011  
1074)
1642/2011  
1075)
1643/2011  
1076)
1700/2011  
1077)
1701/2011  
1078)
1702/2011  
1079)
1703/2011  
1080)
1704/2011  
1081)
1705/2011  
1082)
1706/2011  
1083)
1707/2011  
1084)
1708/2011  
1085)
1709/2011  
1086)
1710/2011  
1087)
1711/2011  
1088)
1712/2011  
1089)
1713/2011  
1090)
1714/2011  
1091)
1739/2011  
1092)
1740/2011  
1093)
1741/2011  
1094)
1742/2011  
1095)
1743/2011  
1096)
1744/2011  
1097)
1745/2011  
1098)
1746/2011  
1099)
1747/2011  
1100)
1748/2011  
1101)
1749/2011  
1102)
1786/2011  
1103)
1787/2011  
1104)
1788/2011  
1105)
1789/2011  
1106)
1790/2011  
1107)
1791/2011  
1108)
1792/2011  
1109)
1793/2011  
1110)
1794/2011  
1111)
1795/2011  
1112)
1796/2011  
1113)
1797/2011  
1114)
1798/2011  
1115)
1799/2011  
1116)
1878/2011  
1117)
1879/2011  
1118)
1880/2011  
1119)
1881/2011  
1120)
1882/2011  
1121)
1883/2011  
1122)
1884/2011  
1123)
1885/2011  
1124)
1886/2011  
1125)
1887/2011  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
1126)
1/2011  
1127)
2/2011  
1128)
3/2011  
1129)
4/2011  
1130)
5/2011 Άρθ.281 ΑΚ : έννοια καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος – άρθ. πρώτο και δεύτερο ν.2688/1999, αρθ. 3 α.ν. 1559/1950: η πρόβλεψη τόκου 6% για τις οφειλές της ΟΛΠ ΑΕ και ειδικότερα για οφειλόμενες αποδοχές κλπ. σε εργαζομένους της, αντί του καταβαλλομένου (μεγαλυτέρου) από τους ιδιώτες αντίκειται στο άρθ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ – άρθ.680 ΑΚ, 7 ν.1876/1990 : για την εφαρμογή της αρχής της εύνοιας υπέρ των μισθωτών κατά την συσχέτιση διαφόρων πηγών μεταξύ τους οι αποδοχές συγκρίνο...
1131)
6/2011  
1132)
7/2011 Συμβασιούχοι ΟΠΑΠ.
1133)
8/2011  
1134)
9/2011  
1135)
10/2011  
1136)
11/2011  
1137)
12/2011  
1138)
13/2011  
1139)
14/2011  
1140)
15/2011  
1141)
16/2011  
1142)
17/2011  
1143)
18/2011  
1144)
19/2011  
1145)
20/2011  
1146)
21/2011  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Α2
1147)
1/2011  
1148)
57/2011 Πολιτική δικονομία. Αίτηση αναίρεσης. Λόγος αναίρεσης για παραμόρφωση εγγράφου (559 αριθ. 20 ΚΠολΔ). Δεν ιδρύεται, όταν το δικαστήριο αναγιγνώσκει ορθά το περιεχόμενο του εγγράφου, αλλά το εκτιμά κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνον που ο επικαλούμενος το έγγραφο θεωρεί ορθό. Παρακώλυση πλειστηριασμού (965 Κ.Πολ.Δ). Αβάσιμοι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 και 14 ΚΠολΔ. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης της 5381/2006 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
1149)
58/2011  
1150)
59/2011  
1151)
60/2011  
1152)
61/2011  
1153)
62/2011  
1154)
63/2011  
1155)
88/2011 Πολιτική δικονομία. Αίτηση αναίρεσης. Απαράδεκτη αν δεν περιέχει ένα τουλάχιστον λόγο αναίρεσης. Σύμβαση δικαιόχρησης. Λήψη υπόψη αποδεικτικών στοιχείων που δεν πληρούν του όρους του νόμου ( άρθρο 270 § 2 εδ. α’ ΚΠολΔ). Η κρίση του δικαστηρίου ότι απαιτείται η συμπληρωματική προσφυγή σ’αυτά, η οποία αυτονοήτως προκύπτει όταν το δικαστήριο προσφεύγει σε τέτοια αποδεικτικά μέσα, δεν ελέγχεται αναιρετικά. Αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αριθ. 14 και 19 Κ.Πολ.Δ. Απορρίπτονται ως αβάσ...
1156)
89/2011  
1157)
117/2011  
1158)
118/2011  
1159)
119/2011 Αναγκαστική εκτέλεση. Ακυρότητα πλειστηριασμού λόγω μη επίδοσης της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, ανεξαρτήτως δικονομικής βλάβης. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης από άρθρο 559 αριθ. 1 Κ.Πολ.Δ. (απορρίπτει αναίρεση κατά της 7260/2002 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
1160)
120/2011 Πολιτική δικονομία. Αίτηση αναίρεσης. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Όροι της μίσθωσης ότι α) η εκμισθώτρια δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση σε περίπτωση υποβολής αίτησης κήρυξης της μισθώτριας σε πτώχευση, β)επί καταγγελίας της μίσθωσης η μισθώτρια οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση τα μέχρι της συμφωνημένης λήξεως της μισθώσεως μισθώματα και γ) είναι δυνατή η συναινετική λύση της μίσθωσης με καταβολή αποζημίωσης από την μισθώτρια. Υποβολή από την μισθώτρια δήλωσης αναστολής των ...
1161)
121/2011  
1162)
154/2011 Αδικοπραξία. Ιατρική ευθύνη. Παράλειψη ιατρού που διενήργησε προγεννητικό έλεγχο να διαπιστώσει χρωμοσωμική ανωμαλία στη μητέρα, με αποτέλεσμα να συνεχισθεί η κύηση και να γεννηθεί ο ενάγων με καθολική αναπηρία. Έλλειψη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της επικαλούμενης αμέλειας περί τον προγεννητικό έλεγχο και της αναπηρίας του ενάγοντος. Μη νόμιμη η αγωγή για επιδίκαση χρηματική ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1, 10 και 19 Κ.Πολ.Δ. (Απορρίπτει την...
1163)
155/2011  
1164)
156/2011  
1165)
214/2011  
1166)
215/2011  
1167)
216/2011 Αδικοπραξία. Ιατρική ευθύνη. Αναίρεση. Λόγοι αναίρεσης από το άρθρθο 559 αριθ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δ. Αβάσιμοι ( απορρίπτει αναίρεση κατά της 5196/2007 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.
1168)
217/2011 Σύμβαση ασφάλισης κινητών πραγμάτων κατά τον Ν. 2496/1997. ¨όταν διέπεται από γενικούς και ειδικούς όρους πρέπει ο ασφαλιστής να μνημονεύει αυτούς στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και να τους παραδώσει στον λήπτη της ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο, άλλως η σύμβαση θεωρείται ότι έχει το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 2. Παρεκκλίσεις ασφαλιστηρίου από την αίτηση ασφάλισης. Για να δεσμεύουν τον λήπτη ...
1169)
218/2011  
1170)
219/2011  
1171)
220/2011  
1172)
300/2011 Πολιτική δικονομία. Αναίρεση. Αγωγή καταβολής αποζημίωσης από αδικοπραξία. Η μη παράθεση στην απόφαση των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν την αδικοπραξία, για τα οποία υποχρεώθηκε ο εναγόμενος στην καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, και ο προσδιορισμό τους με παραπομπή αποκλειστικά στο δικόγραφο της αγωγής, στερεί την απόφαση νόμιμης βάσης (άρθρο 559 αριθ. 19 Κ.Πολ.Δ).
1173)
301/2011  
1174)
342/2011  
1175)
343/2011 Κοινωνία δικαιώματος. Λύση κοινωνίας. Εκδοτική επιχείρηση. Επιδίκαση επιχείρησης στον κοινωνό που θεωρείται καταλληλότερος να τη συνεχίσει κατά τρόπο επωφελή (άρθρο 483 του Κ.Πολ.Δ.) Απορρίπτει λόγους αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει την 389/2009 απόφαση Εφετείου Αθηνών).
1176)
344/2011  
1177)
345/2011  
1178)
346/2011  
1179)
347/2011  
1180)
348/2011  
1181)
349/2011  
1182)
427/2011  
1183)
428/2011  
1184)
429/2011  
1185)
568/2011 Παραίτηση του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο αναιρέσεως πριν από την προφορική συζήτηση της υποθέσεως με δήλωσή που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Θεωρείται ότι η αίτηση δεν ασκήθηκε. Καταδίκη αναιρεσείοντος στη δικαστική δαπάνη του αναιρεσιβλήτου, που παρίσταται και υποβάλλει σχετικό αίτημα.
1186)
569/2011  
1187)
570/2011  
1188)
571/2011  
1189)
661/2011 Πολιτική δικονομία. Αναιρετικοί λόγοι. Διαζύγιο. Αγωγή διαζυγίου λόγω τετραετούς διάστασης. Ο χρόνος της διάστασης υπολογίζεται αναδρομικά από τον χρόνο της συζήτησης της αγωγής. Παραμόρφωση εγγράφου. Ως έγγραφο νοείται το αποδεικτικό έγγραφο και όχι το διαδικαστικό, όπως τα ένδικα μέσα και οι προτάσεις των διαδίκων. Απορρίπτει αναιρετικούς λόγους από τους αριθ. 1, 11 β’, 19 και 20 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει την Εφ. Πειραιώς 694/2009).
1190)
662/2011 Διαιτησία. Αγωγή ακύρωσης διαιτητικής απόφασης. Η μη κατάθεση ή πλημμελής κατάθεση της απόφασης, καθώς και η μη επίδοσή της στους διαδίκους δεν αποτελούν λόγους ακύρωσης. Την μη προσήκουσα παράσταση διαδίκου νομιμοποιείται να επικαλεσθεί μόνο αυτός και όχι άλλος διάδικος. Υπέρβαση εξουσίας. Πότε συντρέχει. Εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων. Δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της απόφασης. Ακατάληπτες και αντιφατικές διατάξεις απόφασης (Επικυρώνει την 378/2008 Εφετείου Κρήτης.
1191)
663/2011  
1192)
664/2011 Πολιτική δικονομία. Αναιρετικός λόγος για έλλειψη νόμιμης βάσης ( α΄ρθρθο 559 αριθ. 19 Κ.Πολ.Δ). Πότε ιδρύεται. Απορρίπτει ως αβάσιμο. (Επικυρώνει την 628/2007 Εφ. Πειραιώς).
1193)
665/2011  
1194)
666/2011  
1195)
671/2011  
1196)
705/2011 Ανακοπή τρίτου κατά της εκτέλεσης. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθ. 8 και 14 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Δεκτοί. Αναιρετικός λόγος από τον αριθ. 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Απορρίπτει ως αβάσιμο (αναιρεί εν μέρει την 116/2009 Εφετείου Ναυπλίου).
1197)
766/2011  
1198)
767/2011  
1199)
768/2011  
1200)
769/2011  
1201)
856/2011  
1202)
857/2011  
1203)
954/2011  
1204)
955/2011  
1205)
956/2011  
1206)
957/2011  
1207)
958/2011  
1208)
959/2011  
1209)
960/2011  
1210)
961/2011  
1211)
962/2011  
1212)
963/2011  
1213)
964/2011  
1214)
965/2011  
1215)
966/2011  
1216)
967/2011  
1217)
1022/2011  
1218)
1023/2011  
1219)
1024/2011  
1220)
1025/2011 Διαζύγιο για ισχυρό κλονισμό. Στοιχεία σχετικής αγωγής. Αναιρετικός έλεγχος αοριστίας αγωγής. Αναίρεση. Απαράδεκτος λόγος που στηρίζεται σε ισχυρισμό ο οποίος δεν προτάθηκε νομίμως στο δικαστήριο της ουσίας. Τέτοιος ισχυρισμός είναι και η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος κατ’ αρθρ. 281 του ΑΚ.
1221)
1026/2011 Πληρεξουσιότητα. Για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα. Αυτεπάγγελτη έρευνα και συνέπειες ελλείψεως πληρεξουσιότητας για τη συζήτηση. Απουσία αναιρεσείοντος και παράσταση με δήλωση (αρθρ. 242§2 ΚΠολΔ) του φερομένου ως πληρεξουσίου του αναιρεσιβλήτου που επισπεύδει τη συζήτηση και του οποίου δεν (αποδεικνύεται πληρεξουσιότητα. Ο αναιρεσίβλητος θεωρείται δικονομικώς απών και κηρύσσεται ματαιωμένη η συζήτηση κατά το άρθρο 260§1 του ΚΠολΔ.
1222)
1027/2011 Αναίρεση. Πρόσθετοι λόγοι. Πρέπει να απευθύνονται όπως και η αναίρεση, κατά των διαδίκων- αντιδίκων του αναιρεσείοντος στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και να επιδίδονται εμπροθέσμως στο στον αναιρεσίβλητο. Αλλιώς απορρίπτονται ως απαράδεκτοι και αυτεπαγγέλτως. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων κατά τη Σύμβαση των Βρυξελών της 27-9-1968 (ήδη κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου. Πότε ιδρύεται για τις διαφορές από σύμβαση και τις ενοχές από αδι...
1223)
1028/2011 Αναίρεση. Πρόσθετοι λόγοι. Πρέπει να απευθύνονται, όπως και η αναίρεση, κατά των διαδίκων- αντιδίκων του αναιρεσείοντος στη δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και να επιδίδονται εμπροθέσμως στον αναιρεσίβλητο, αλλιώς απορρίπτονται ως απαράδεκτοι και αυτεπαγγέλτως. Διεθνής δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων κατά τη Σύμβαση των Βρυξελών της 27-9-1968 (ήδη κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου). Πότε ιδρύεται για τις διαφορές από σύμβαση και τις ενοχές από αδικοπ...
1224)
1029/2011  
1225)
1117/2011  
1226)
1118/2011  
1227)
1119/2011  
1228)
1120/2011  
1229)
1121/2011  
1230)
1122/2011  
1231)
1123/2011  
1232)
1124/2011  
1233)
1125/2011  
1234)
1126/2011  
1235)
1127/2011 Αναίρεση απόφασης για παραμόρφωση περιεχομένου εγγράφου. Πότε ιδρύεται ο σχετικός λόγος. Αίτημα για επαναφορά πραγμάτων. Μπορεί να υποβληθεί και με τις προτάσεις, που κατατίθενται μέχρι και τη συζήτηση. Απαράδεκτη η μετά τη συζήτηση υποβολή του.
1236)
1128/2011 Αναίρεση. Στοιχεία για το ορισμένο του λόγου αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολΔ για παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου. Ανέλεγκτη από τον Άρειο Πάγο η εκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικών γεγονότων (άρθρο 561§1 του ΚΠολΔ). Απορρίπτονται ως αβάσιμοι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 11 του ΚΠολΔ.
1237)
1129/2011  
1238)
1161/2011 Οριζόντια ιδιοκτησία. Πώληση κατά χρήση θέσης στάθμευσης μη εγκεκριμένης από την Πολεοδομία. Συνιστά πραγματικό ελάττωμα. Αγωγή του αγοραστή κατά του πωλητή για αποζημίωση (άρθρο 540 Α.Κ.) Αναίρεση. Μη λήψη υπόψη εγγράφων που επικαλέστηκε και προσκόμισε ο εναγόμενος προς ανταπόδειξη ότι πρόκειται για εγκεκριμένη θέση στάθμευσης (άρθρο 559 αριθ. 11 γ΄ ΚΠολΔ). Έλλειψη νόμιμης βάσης (άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ). Δεκτή η αναίρεση (Εξαφανίζει την 5340/2008 απόφαση Εφετείου Αθηνών). ...
1239)
1162/2011 Αδικοπραξία. Αγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου με περισσότερους συνδικαιούχους. Όρος ότι σε περίπτωση θανάτου του ενός συνδικαιούχου τα μερίδια θα περιέρχονται στον άλλον. Αναίρεση. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1, 11 β΄ , 19 και 20 ΚΠολΔ. ( Επικυρώνει 352/2099 απόφαση Εφετείου Κρήτης ).
1240)
1163/2011  
1241)
1164/2011  
1242)
1236/2011 «Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» ως ειδική διάδοχος του Ε.Ο.Τ. Απόδοση στο Υπουργείο Πολιτισμού χώρων αρχαιολογικού ή σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος τους οποίους εκμεταλλεύεται ο Ε.Ο.Τ. ή η Ε.Τ.Α. Α.Ε. Προϋποθέσεις αυτοδίκαιης λύσης σχετικών συμβάσεων με τρίτους. Παθητική νομιμοποίηση Ε.Τ.Α. Α.Ε. από σύμβαση εκμετάλλευσης του σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ.1 και ως απαράδεκτους κατά το άρθρο 561 παρ.1 του Κ. Πολ. Δ.
1243)
1237/2011 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Πληρεξουσιότητα – συζήτηση υποθέσεως σε μετ΄ αναβολήν δικάσιμο. Απαράδεκτη η συζήτηση όταν απουσιάζει ο αναιρεσείων και α) δεν έχει κλητευθεί νομίμως από τον επισπεύδοντα αναιρεσίβλητο να παραστεί στην ορισθείσα αρχική δικάσιμο, και β) δεν παραστάθηκε νομίμως, με διορισμένο πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά τη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση για μεταγενέστερη δικάσιμο, αφού στην περίπτωση αυτή η αντιγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο της νέας δικασίμου δεν ...
1244)
1238/2011 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Συζήτηση της υποθέσεως στην ορισθείσα δικάσιμο. Απαράδεκτη αν απουσιάζει ο αναιρεσείων και δεν προκύπτει ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση και ότι ο αναιρεσείων έχει κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα για να παραστεί κατά τη συζήτηση.
1245)
1239/2011  
1246)
1240/2011  
1247)
1241/2011  
1248)
1242/2011  
1249)
1243/2011  
1250)
1244/2011  
1251)
1245/2011  
1252)
1246/2011  
1253)
1247/2011  
1254)
1248/2011  
1255)
1257/2011  
1256)
1258/2011  
1257)
1278/2011 Αναίρεση κατά απόφασης που απορρίπτει ανακοπή ερημοδικίας. Όρος παράβαση διατάξεων σχετικών με την επίδοση. Τι πρέπει να αναφέρεται στην αναίρεση. Οι σχετικοί λόγοι εστιάζονται στη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 6 Κ.Πολ.Δ. Δεν πλήττεται με αναίρεση οι ουσιαστικές παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης.
1258)
1279/2011  
1259)
1280/2011  
1260)
1281/2011  
1261)
1282/2011  
1262)
1283/2011  
1263)
1284/2011  
1264)
1285/2011  
1265)
1298/2011  
1266)
1299/2011  
1267)
1300/2011  
1268)
1301/2011  
1269)
1302/2011 Πολιτική δικονομία. Αναιρετικοί λόγοι. Προϋποθέσεις συζητήσεως παρά την απουσία του επισπεύδοντος ή του κλητευθέντος διαδίκου. Αδικοπραξία. Στοιχεία κατά το άρθρο 914 ΑΚ. Υπαιτιότητα, ιδίως επί παραλείψεως. Έννοια αιτιώδους συναφείας. Κρίση ότι δεν συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αναιρετικός έλεγχος. Αναιρεί.
1270)
1303/2011 Πολιτική δικονομία. Αίτησης αναίρεσης. Πληρεξουσιότητα. Συζήτηση υποθέσεως σε μετ' αναβολήν δικάσιμο. Απαράδεκτη η συζήτηση όταν απουσιάζει ο αναιρεσείων και α) δεν προκύπτει ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση, β) δεν έχει κλητευθεί νομίμως (ο αναιρεσείων) να παραστεί στην ορισθείσα αρχική δικάσιμο, και γ) ο ίδιος δεν παραστάθηκε νομίμως, με διορισμένο πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά τη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η αναβλήθηκε η υπόθεση από το πινάκιο για μεταγενέστερη δικάσιμο, αφού σ...
1271)
1304/2011 Πολιτική δικονομία. Αίτηση αναίρεσης. Προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως κατά της πρωτόδικης απόφασης όταν η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Λόγοι αναιρέσεως. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως του αρθρ. 559 αρ. 20 ΚΠολΔ για παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου. Ο λόγος αναιρέσεως του αρθρ. 559 αρ. 19 ΚΠολΔ δεν δημιουργείται από ελλείψεις στην αιτιολογία της απόφασης που αναφέρονται στην εκτίμηση των αποδείξεων και μάλιστα στην ανάλυση ή στάθμιση ή αιτιολόγηση του πορίσματος που προκύπτει από α...
1272)
1305/2011  
1273)
1306/2011  
1274)
1307/2011  
1275)
1308/2011 Πολιτική δικονομία. Αναιρετικοί λόγοι. Συζήτηση. Για να υπάρχει νόμιμη κλήτευση του απουσιάζοντος αναιρεσιβλήτου πρέπει να του έχει επιδοθεί από τον επισπεύδοντα αναιρεσείοντα αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως και κλήση κάτω από το αντίγραφο αυτό ή και αυτοτελώς. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, επειδή δεν προκύπτει επίδοση στον αναιρεσίβλητο που απουσιάζει αντιγράφου της αιτήσεως αναιρέσεως.
1276)
1309/2011 Πολιτική δικονομία. Αναιρετικοί λόγοι. Έννοια «πράγματος» κατά το αρθρ. 559 αρ. 8 ΚΠολΔ. Πότε ιδρύεται ο σχετικός λόγος αναιρέσεως. Στοιχεία για να είναι ορισμένος. Κρίση ότι το Εφετείο έλαβε υπόψη τα αποδεικτικά μέσα που προσκόμισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι. Απόρριψη σχετικού λόγου από το άρθρο 559 αρ. 11 ΚΠολΔ. Αιτίαση για πλημμελή εκτίμηση αποδείξεων, απαράδεκτη, ως λόγος αναιρεσεως κατ’ άρθρον 561§ του ΚΠολΔ. Νόμιμη η επίκληση φωτογραφικών ως αποδεικτικού μέσου. Αμφισβήτηση της αποδεικτ...
1277)
1310/2011  
1278)
1311/2011  
1279)
1312/2011  
1280)
1313/2011  
1281)
1314/2011  
1282)
1315/2011  
1283)
1316/2011  
1284)
1317/2011  
1285)
1318/2011  
1286)
1323/2011  
1287)
1324/2011  
1288)
1325/2011  
1289)
1326/2011  
1290)
1327/2011  
1291)
1328/2011  
1292)
1329/2011  
1293)
1330/2011  
1294)
1331/2011  
1295)
1332/2011  
1296)
1333/2011 Απαράδεκτη η συζήτηση αν δεν προκύπτει ποιος την επισπεύδει και ένας των διαδίκων ερημοδικεί.
1297)
1334/2011  
1298)
1335/2011  
1299)
1336/2011  
1300)
1337/2011  
1301)
1338/2011  
1302)
1339/2011  
1303)
1340/2011  
1304)
1341/2011  
1305)
1342/2011  
1306)
1343/2011  
1307)
1344/2011  
1308)
1345/2011  
1309)
1346/2011  
1310)
1347/2011 Πολιτική δικονομία. Αναίρεση. Διαταγή πληρωμής. Αντικείμενο της αίτησης είναι μόνον ο εξοπλισμός της με τίτλο εκτελεστό, ανεξάρτητα από την αυθεντική διάγνωση της σχετικής αξίωσης. Αντικείμενο δε της επί της ανακοπής δίκης του άρθρου 632 ΚΠολΔ είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης. Αν από τα προσκομισθέντα στο δικαστή, που έχει εκδώσει τη διαταγή πληρωμής, έγγραφα για την έκδοση της, δεν αποδεικνύεται ...
1311)
1348/2011  
1312)
1353/2011  
1313)
1354/2011  
1314)
1355/2011  
1315)
1356/2011  
1316)
1357/2011  
1317)
1358/2011  
1318)
1359/2011  
1319)
1360/2011  
1320)
1361/2011  
1321)
1362/2011 Συνταγματική και υπερνομοθετική (ΕΣΔΑ) κατοχύρωση της ιδιοκτησίας. Περιεχόμενο της ιδιοκτησίας. ΕΡΤ. Φύση αυτής. Προνόμια υπέρ του Δημοσίου. Ισχύουν και υπέρ της ΕΡΤ, μολονότι λειτουργεί ως Α.Ε. Παραπέμπει στην Τακτική Ολομέλεια για να κριθεί, αν οι σχετικές διατάξεις του ν. 1730/1987, είναι συνταγματικές ή όχι.
1322)
1363/2011  
1323)
1364/2011 Πολιτική Δικονομία. Αναίρεση. Δεδικασμένο. Δεν παράγεται από ποινική απόφαση. Τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου από απαλλακτική απόφαση (άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ και 14 παρ. 3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα). Δεν ισοδυναμεί με δεδικασμένο. Σε ποίες περιπτώσεις αυτό παραβιάζεται. Δεν παραβιάζεται όταν το πολιτικό δικαστήριο, που επιλαμβάνεται αγωγής αποζημίωσης από αδικοπραξία, τα στοιχεία της οποίας συμπίπτουν με ποινικό αδίκημα για το οποίο απηλλάγη ο εναγόμενος...
1324)
1365/2011  
1325)
1366/2011  
1326)
1368/2011  
1327)
1369/2011  
1328)
1370/2011  
1329)
1373/2011  
1330)
1374/2011 Έλλειψη αιτιολογιών (άρθρ. 559 αρ. 19 ΚΠολΔ). Δεν υπάρχει, όταν οι ελλείψεις ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων.
1331)
1375/2011  
1332)
1376/2011  
1333)
1377/2011  
1334)
1378/2011 Δικαιοδοσία. Πότε επιλαμβάνονται τα διοικητικά Δικαστήρια. Υποκείμενη σχέση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Πότε υπάρχει αρμοδιότης των διοικητικών δικαστηρίων. Πότε προβάλλεται κατά τρόπο ορισμένο και νόμιμο ο από το άρθρο 559 αρ. 8 λόγος αναίρεσης. Από τη γενική αναφορά σε λήψη υπόψη εγγράφων, χωρίς εξειδίκευσή του, δεν καθιδρύεται, άνευ άλλου, ο από το άρθρο 559 αρ. 11 ΚΠολΔ αναιρετικός λόγος.
1335)
1379/2011  
1336)
1380/2011  
1337)
1381/2011  
1338)
1382/2011  
1339)
1383/2011  
1340)
1384/2011  
1341)
1385/2011  
1342)
1386/2011 Αίτηση αναίρεσης σε απόφαση Ειρηνοδικείου. Όροι, έννοια, «αιτιολογικό» της διάταξης του άρθρου 578 ΚΠολΔ. Νοείται η νομική αιτία. Δεν συνιστά λόγο αναίρεσης η εκδίκαση κατά διαφορετική διαδικασία.
1343)
1387/2011  
1344)
1388/2011 Έννοια άρθρου 436 ΑΚ, 437 παρ. 1 ΑΚ. Αντικατάσταση παλαιάς επιταγής με νέα. Πότε θεωρείται ανανέωση και πότε δίδεται αντί καταβολής. Όροι άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολΔ.
1345)
1389/2011  
1346)
1390/2011  
1347)
1391/2011  
1348)
1392/2011  
1349)
1393/2011  
1350)
1394/2011  
1351)
1395/2011  
1352)
1396/2011  
1353)
1397/2011  
1354)
1398/2011  
1355)
1399/2011  
1356)
1410/2011  
1357)
1411/2011 Πολιτική Δικονομία. Αναίρεση. Βιαία διακοπή δίκης λόγω θανάτου αναιρεσείοντος. Στην έννομη σχέση της δίκης υπεισέρχεται ο κληρονόμος του αναιρεσείοντος, ο οποίος δικαιούται ή εξαναγκάζεται σε επανάληψη αυτής (άρθρα 286 α', 290, 291 ΚΠολΔ). Ο ειδικός διάδοχος μπορεί να ασκήσει μόνο παρέμβαση υπέρ του κληρονόμου, δεν δικαιούται να επαναλάβει τη δίκη. Ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου (άρθρο 986 ΚΠολΔ ). Απόσβεση απαίτησης με συμψηφισμό. Η μονομερής δήλωση συμψηφισμού αποκτά νομική ενέργεια από τότε που ...
1358)
1412/2011  
1359)
1413/2011  
1360)
1465/2011  
1361)
1466/2011  
1362)
1467/2011  
1363)
1468/2011  
1364)
1469/2011 Αναιρετικός λόγος από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολΔ. Όροι εφαρμογής άρθρου 932 ΑΚ. Πότε εφαρμόζεται ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 11 ΚΠολΔ.
1365)
1470/2011  
1366)
1471/2011 Όροι εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολΔ. Παραβιάσεις άρθρων 173, 200 και 288 ΑΚ. Δεν απαιτείται εξειδίκευση των αρχών της καλής πίστης και των χρηστών ηθών - άρθρο 281 ΑΚ - Έγκριση άρθρου 281 και 919 ΑΚ. Το 919 ΑΚ έχει έννοια ευρύτερη του άρθρου 281 ΑΚ. Όροι άρθρου 519 αρ 19 ΚΠολΔ.
1367)
1472/2011 Διάρρηξη απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας. Πότε η αγωγή είναι ορισμένη. Επί αλληλόχρεου λογαριασμού πρέπει να αναφέρει όλα τα χρεωπιστωτικά κονδύλια από τα οποία προκύπτει το κατάλοιπο εκτός αν αυτό έχει αναγνωρισθεί ή αν υπάρχει δεδικασμένο γι’ αυτό. Αυτό μπορεί να προέλθει και από διαταγή πληρωμής – πρέπει να αναφέρεται στην αγωγή.
1368)
1477/2011  
1369)
1478/2011 Δικονομία Πολιτική. Κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας τρίτου. Συρροή συντηρητικής ή συντηρητικών κατασχέσεων εις χείρας τρίτου με αναγκαστική. Απαιτήσεις που λαμβάνονται υπόψη και χρόνος υπολογισμού της επάρκειας ή ανεπάρκειας του κατασχεμένου ποσού για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των κατασχόντων. Τρόπος κατατάξεως των συντηρητικώς και αναγκαστικώς κατασχόντων δανειστών. Αναιρεί.
1370)
1479/2011 Δικονομία Πολιτική. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως για εκτίμηση πραγμάτων από το δικαστήριο της ουσίας. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως από τους αριθμούς 11, 12, 14 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ.
1371)
1480/2011 Δικονομία Πολιτική. Εκπροσώπηση αναιρεσιβλήτου στο ακροατήριο από δικηγόρο που δεν αποδεικνύει πληρεξουσιότητα. Ο αναιρεσίβλητος θεωρείται δικονομικώς απών εφόσον έχει κληθεί νόμιμα. Λόγοι αναιρέσεως. Αναιρετικός έλεγχος αοριστίας αγωγής, πότε. Απορρίπτονται λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 14, 19, 20 ΚΠολΔ.
1372)
1481/2011 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Διαδικασία. Αυτεπάγγελτη αναβολή της συζήτησης από το πινάκιο. Ισχύουν και εδώ τα εδ. β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 226 ΚΠολΔ. Διαζύγιο για ισχυρό κλονισμό. Έννοια άρθρου 1439 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αίτημα της αγωγής και αντικείμενο της σχετικής δίκης. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 9 και 19 ΚΠολΔ. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που αναφέρεται στην εκτίμηση πραγματικών γεγονότων από το δικαστήριο της ουσίας (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ).
1373)
1482/2011 Δικονομία Πολιτική. Απορρίπτει ως αβάσιμο λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 11 ΚΠολΔ και ως απαράδεκτο λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 20 ΚΠολΔ (τον τελευταίο διότι η επικαλούμενη παραμόρφωση εγγράφου δεν αφορά το περιεχόμενο του εγγράφου).
1374)
1483/2011  
1375)
1484/2011  
1376)
1485/2011 Δικονομία Πολιτική. Συζήτηση. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση αν απουσιάζει κάποιος από τα διάδικα μέρη και δεν προκύπτει ποιος επισπεύδει τη συζήτηση και ότι ο απολειπόμενος διάδικος έχει κλητευθεί νομίμως για να παραστεί σ’ αυτήν.
1377)
1486/2011 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Συζήτηση. Απαράδεκτη η συζήτηση που επισπεύδεται από τον αναιρεσείοντα αν ο επισπεύδων δεν έχει επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα στον αναιρεσίβλητο ή σε όλους τους αναιρεσιβλήτους, αν είναι περισσότεροι, αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως και κλήση προς συζήτηση στην ορισθείσα δικάσιμο. Το απαράδεκτο λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως.
1378)
1487/2011 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Συζήτηση. Απαράδεκτη η συζήτηση που επισπεύδεται από τον αναιρεσείοντα αν ο επισπεύδων δεν έχει επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα στον αναιρεσίβλητο ή σε όλους τους αναιρεσιβλήτους, αν είναι περισσότεροι, αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως και κλήση προς συζήτηση στην ορισθείσα δικάσιμο. Το απαράδεκτο λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως.
1379)
1488/2011 Δικονομία Πολιτική. Συζήτηση αιτήσεως αναιρέσεως – πληρεξουσιότητα. Άκυρες οι προπαρασκευαστικές πράξεις που έγιναν από φερόμενο ως πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν δεν αποδεικνύεται πληρεξουσιότητα κατά τη συζήτηση. Μη επίδοση αντιγράφου της αιτήσεως αναιρέσεως στον μη παριστάμενο κατά τη συζήτηση αναιρεσίβλητο. Απαράδεκτη η συζήτηση.
1380)
1489/2011 Δικονομία Πολιτική. Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολΔ δεν στοιχειοθετείται αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισμό και τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό. Ανέλεγκτη ή ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου (άρθρ. 561 παρ.1 ΚΠολΔ)
1381)
1490/2011  
1382)
1491/2011  
1383)
1492/2011 Πότε το ορισμένο της αγωγής ελέγχεται με το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολΔ. Ανεπαρκείς αιτιολογίες (άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ) - όχι εφαρμογή στην ανάλυση και στάθμιση του πορίσματος. Πρέπει να υπάρχει ασάφεια στα πραγματικά περιστατικά ή ανεπάρκεια στο νομικό χαρακτηρισμό ή ενδοιαστική διατύπωση - άρθρο 559 αρ. 11γ ΚΠολΔ. Αρκεί η γενική αναφορά του είδους του αποδεικτικού μέσου. Όροι εφαρμογής του άρθρου 589 αρ. 1 ΚΠολΔ.
1384)
1493/2011  
1385)
1494/2011  
1386)
1495/2011  
1387)
1496/2011  
1388)
1509/2011  
1389)
1510/2011  
1390)
1511/2011  
1391)
1512/2011  
1392)
1550/2011 Δικονομία Πολιτική. Αναιρετικοί λόγοι. Πότε ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 11γ΄ ΚΠολΔ για μη λήψη υπόψη από το δικαστήριο αποδεικτικών μέσων που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν. Αναιρεί.
1393)
1551/2011 Δικονομία Πολιτική. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 1α΄ ΚΠολΔ. Έφεση. Πότε είναι παραδεκτοί οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως. Έννοια αναγκαίως συνεχομένων κεφαλαίων προς εκκληθέντα κεφάλαια της εκκαλουμένης απόφασης. Μίσθωση πράγματος. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων. Έννοια πραγματικού ελαττώματος μισθίου. Δικαιώματα μισθωτή σε περίπτωση υπάρξεως πραγματικών ελαττωμάτων του μισθίου Απορρίπτει αίτηση για αναίρεση.
1394)
1552/2011 Δικονομία Πολιτική. Πότε ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 11 β' ΚΠολΔ για τη λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκομίστηκαν. Τρόπος επικλήσεων εγγράφων ως αποδεικτικών μέσων ενώπιον του Εφετείου. Αναιρεί.
1395)
1628/2011 Δικονομία Πολιτική. Εκτέλεση αναγκαστική. Ακυρότητα. Μόνο η παντελής έλλειψη επιδόσεως στον οφειλέτη της κατασχετήριας έκθεσης ή η εκπρόθεσμή επίδοσή της επάγεται ακυρότητα του πλειστηριασμού που μπορεί να προσβληθεί στην προθεσμία του άρθρου 934§1γ΄ ΚΠολΔ. Κάθε άλλη, απλώς άκυρη, επίδοση της έκθεσης, ως ιδιαίτερη και αυτοτελής, ενδιάμεση πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας, παράγει τις συνέπειές της μέχρις ότου κηρυχθεί άκυρη κατόπιν προσβολής της με ανακοπή μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934§§1...
1396)
1629/2011 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 10 και 14 ΚΠολΔ. Έφεση. Συνεκκαλούνται και οι προεκδοθείσες μη οριστικές αποφάσεις, εκτός αν περιέχουν και οριστικές διατάξεις, οπότε πρέπει η έφεση να απευθύνεται ρητώς και κατ’ αυτών. Έννοια οριστικής διάταξης της απόφασης. Αναιρεί.
1397)
1630/2011  
1398)
1631/2011  
1399)
1716/2011  
1400)
1717/2011  
1401)
1718/2011  
1402)
1719/2011  
1403)
1720/2011  
1404)
1800/2011  
1405)
1801/2011  
1406)
1802/2011  
1407)
1803/2011  
1408)
1819/2011 Κατάταξη δανειστών. Δικηγόροι. Προνομιακή κατάταξη δικηγορικών (και εργασιακών) απαιτήσεων στην τρίτη σειρά (αρ. 3) του άρθρου 975 του ΚΠολΔ. Του προνομίου απολαμβάνουν οι απαιτήσεις που γεννήθηκαν στη διετία πριν από την ημερομηνία του αρχικώς ορισθέντος πλειστηριασμού ή της κήρυξης της πτώχευσης, όχι δε και οι μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι την πραγματική διενέργεια του πλειστηριασμού, σε περίπτωση ματαιώσεως ή αναβολής του, γεννηθείσες απαιτήσεις. Σύνταγμα. Αρχή της αναλογικότητας. Έννοια...
1409)
1820/2011  
1410)
1821/2011 Αναίρεση. Πότε ιδρύονται οι λόγοι αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 1 (και για παραβίαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών), 11γ΄, 12, 19 και 20 του ΚΠολΔ. Ανέλεγκτη αναιρετικώς η εκτίμηση πραγματικών γεγονότων από το δικαστήριο της ουσίας (561§1 ΚΠολΔ). Ποινική ρήτρα. Κύριο γνώρισμα της γνήσιας ποινικής ρήτρας, κατ’ αρ. 404 του ΑΚ, είναι ότι προϋποθέτει την υπόσχεση της ποινής ως ποινής, καταβολής δηλαδή του αντικειμένου της ανεξαρτήτως της υπάρξεως ζημίας στον δανειστή από την μη εκπλήρωσ...
1411)
1829/2011  
1412)
1904/2011  
1413)
1905/2011  
1414)
1906/2011 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Στοιχεία που απαιτούνται για το ορισμένο του λόγου αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 14 του Κ.Πολ.Δ. για παρά τον νόμο κήρυξη ή μη απαραδέκτου. Απαράδεκτο ενδίκου μέσου που προσβάλλει την απόφαση μόνο ως προς τα έξοδα (χωρίς όμως να προσβάλλει και την ουσία της υποθέσεως). Απορρίπτει αίτηση για αναίρεση των υπ’ αριθμ. 35/2007 και 273/2010 αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου και Εφετείου Κρήτης αντίστοιχα.
1415)
1907/2011 Αγωγή. Σύμβαση έργου. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. Αναίρεση. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που πλήττει την ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου. Όχι λόγος αναιρέσεως κατά αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου που δίκασε ως Εφετείο για μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που προσκόμισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι [Απορρίπτει αίτηση για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 35/2011 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών].
1416)
1908/2011  
1417)
1909/2011 Γαμικές διαφορές. Απόδειξη. Στις γαμικές διαφορές(διαζύγια κ.λπ.) επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων μαρτυρικές καταθέσεις ή (και) ένορκες βεβαιώσεις των τέκνων των διαδίκων που δόθηκαν νομίμως σε άλλη δίκη. Απορρίπτεται λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ.11 του ΚΠολΔ.
1418)
1910/2011 Δικονομία Πολιτική. Αναίρεση. Λόγοι αναιρέσεως από τους αριθμούς 11α’ και 19 του άρθρου 559. Πότε ιδρύονται. Απόδειξη. Δεν λαμβάνονται υπόψη, ως ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο, οι καταθέσεις και οι ένορκες βεβαιώσεις των μελών της διοικήσεως διαδίκου νομικού προσώπου. Αιτιολογίες αποφάσεως. Δεν αποτελούν αιτιολογία (παραδοχές) τα επιχειρήματα του δικαστηρίου που σχετίζονται με την εκτίμηση των αποδείξεων και δεν υπόκεινται στον αναιρετικό έλεγχο κατ’ άρθρον 559 αρ.19 του ΚΠολΔ, όπως δεν ελέγχονται ...
1419)
1911/2011  
1420)
1912/2011  
1421)
1913/2011  
1422)
1914/2011  
1423)
1915/2011  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Α1
1424)
2/2011  
1425)
3/2011  
1426)
4/2011  
1427)
5/2011  
1428)
6/2011  
1429)
7/2011  
1430)
8/2011  
1431)
9/2011  
1432)
10/2011  
1433)
11/2011  
1434)
12/2011  
1435)
13/2011  
1436)
14/2011  
1437)
15/2011  
1438)
16/2011  
1439)
17/2011  
1440)
18/2011  
1441)
19/2011  
1442)
20/2011  
1443)
21/2011  
1444)
22/2011  
1445)
23/2011  
1446)
24/2011  
1447)
25/2011  
1448)
26/2011  
1449)
27/2011  
1450)
28/2011  
1451)
29/2011  
1452)
30/2011  
1453)
31/2011  
1454)
32/2011  
1455)
33/2011  
1456)
34/2011  
1457)
35/2011  
1458)
36/2011  
1459)
37/2011  
1460)
157/2011  
1461)
158/2011  
1462)
159/2011  
1463)
160/2011  
1464)
161/2011  
1465)
162/2011  
1466)
163/2011  
1467)
164/2011  
1468)
165/2011  
1469)
166/2011  
1470)
167/2011  
1471)
168/2011  
1472)
169/2011  
1473)
170/2011  
1474)
171/2011  
1475)
172/2011  
1476)
173/2011  
1477)
174/2011  
1478)
175/2011  
1479)
176/2011  
1480)
177/2011  
1481)
178/2011  
1482)
179/2011  
1483)
180/2011  
1484)
181/2011  
1485)
182/2011  
1486)
183/2011  
1487)
184/2011  
1488)
185/2011  
1489)
186/2011 Ελλιπής εκπροσώπηση τελούντος υπό εκκαθάριση ν.π – θεραπεύεται αναδρομικά η έλλειψη, αν αποκτήσει το ν.π νόμιμους εκπροσώπους έστω και αν δεν εκδόθηκε παρεμπίπτουσα απόφαση για τη θεραπεία της έλλειψης αυτής (72 ΑΚ και 67 παρ. 1α ΚΠολΔικ.
1490)
187/2011  
1491)
188/2011  
1492)
189/2011  
1493)
201/2011  
1494)
202/2011  
1495)
203/2011  
1496)
204/2011  
1497)
205/2011  
1498)
206/2011  
1499)
249/2011  
1500)
250/2011  
1501)
251/2011  
1502)
252/2011  
1503)
253/2011  
1504)
254/2011 Περιορισμένη ευθύνη ανώνυμη εταιρεία με ν.δ 17-7/23-8-1923 – Πλαστογράφηση επιταγής και είσπραξή της – ευθύνη πληρώτριας τράπεζας – ανεπαρκής αιτιολογία για έλλειψη συνυπαιτιότητας της δικαιούχου εταιρίας, κατά την εποπτεία προστημένων υπαλλήλων της, που έχει τη διαχείριση της επιταγής που πλαστογραφήθηκε.
1505)
255/2011 Προσωπική επικοινωνία πατέρα με τέκνο του μπορεί να υποβληθεί σε περιορισμούς όχι να αποκλεισθεί χωρίς σοβαρό λόγο. Ανεπαρκής αιτιολογία Εφετείου. Αναιρείται.
1506)
256/2011  
1507)
271/2011  
1508)
272/2011 Προσωπική κράτηση για εμπορικά χρέη από δυστροπία και όχι οικονομική αδυναμία δεν συνιστά προσβολή προσωπικότητας και παράβαση άρθρ. 11 Διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα ( ν. 2662/97 )
1509)
273/2011 Αναγνώριση πατρότητας εξώγαμου τέκνου (1481 – 1482 ΑΚ) συνεύρεση στο κρίσιμο διάστημα συλλήψεως και εξακρίβωση με εξέταση DNA . Επαρκής αιτιολογία Εφετείου.
1510)
274/2011 Προσβολή δικαιοπραξίας μη χαριστικής του κληρονομουμένου λόγου ψυχοδιανοητικής διαταραχής που περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του (131 παρ. 2 εδ. γ΄ ΑΚ) και προκύπτει από την ίδια την δικαιοπραξία επαρκείς αιτιολογίες Εφετείου. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
1511)
275/2011  
1512)
276/2011  
1513)
277/2011  
1514)
278/2011  
1515)
279/2011  
1516)
280/2011  
1517)
281/2011  
1518)
282/2011  
1519)
283/2011  
1520)
284/2011  
1521)
285/2011  
1522)
286/2011  
1523)
287/2011  
1524)
288/2011  
1525)
289/2011  
1526)
290/2011  
1527)
291/2011 ΕΑΔΑΚ (εταιρίες επενδύσεων) που χρησιμοποιούν τη μητρική τους ασφαλιστική εταιρία ως αντιπροσώπου στα πλαίσια επιτρεπτής μεταπληρεξουσιότητας, όταν ο ασφαλιστικός σύμβουλός της τελευταίας διέπραξε απάτη, ευθύνονται αμφότερες οι αντιπροσωπευόμενες με 922 ΑΚ.
1528)
292/2011  
1529)
293/2011  
1530)
294/2011  
1531)
350/2011 Αγωγή αποζημιώσεως κατά μελών ΔΣ ανώνυμης εταιρίας, από δόλο αυτών με αίτημα της μειοψηφίας (1/3) (άρθρο 22 α’ παρ. 1, 2, 4 ν. 2190/20. Έννομη επιρροή παραίτησης της μειοψηφίας από αίτημα εγέρσεως της εταιρικής αγωγής. Παραπομπή στην Ολομέλεια.
1532)
351/2011  
1533)
352/2011  
1534)
353/2011  
1535)
354/2011  
1536)
355/2011  
1537)
356/2011  
1538)
357/2011  
1539)
358/2011  
1540)
359/2011 Αδικοπραξία (914, 922 ΑΚ). Είσοδος σε υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων για τον καθαρισμό της και θάνατος από ασφυξία του προσώπου. Ευθύνη του κυρίου της δεξαμενής και των κατασκευαστών της από αμέλεια, γιατί επέλεξαν ολιγοδάπανη επισκευή αντί επιβαλλόμενης αντικαταστάσεως δεξαμενής. Επαρκής αιτιολογία Εφετείου.
1541)
360/2011  
1542)
361/2011  
1543)
362/2011  
1544)
363/2011  
1545)
364/2011  
1546)
365/2011  
1547)
366/2011  
1548)
367/2011  
1549)
368/2011  
1550)
369/2011  
1551)
370/2011  
1552)
371/2011  
1553)
372/2011  
1554)
373/2011  
1555)
374/2011  
1556)
375/2011  
1557)
376/2011  
1558)
377/2011  
1559)
378/2011  
1560)
379/2011  
1561)
380/2011  
1562)
381/2011  
1563)
455/2011  
1564)
456/2011  
1565)
457/2011  
1566)
458/2011  
1567)
459/2011  
1568)
460/2011  
1569)
461/2011  
1570)
462/2011  
1571)
529/2011  
1572)
530/2011  
1573)
531/2011  
1574)
532/2011  
1575)
533/2011  
1576)
534/2011  
1577)
535/2011  
1578)
536/2011  
1579)
537/2011  
1580)
538/2011  
1581)
539/2011 Αγωγή αναγνωρίσεως ακυρότητας πωλήσεως ακινήτου λόγω ψυχοδιανοητικής διαταραχής κληρονομουμένου πωλητή, που περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του και σωρευομένη διεκδικητική αγωγή κατά ειδικού διαδόχου του πωληθέντος. Η αναγνωριστική αγωγή έναντι των δικαιοπαρόχων γίνεται δεκτή, ενώ η διεκδικητική αγωγή έναντι του ειδικού διαδόχου απορρίπτεται ως αόριστη. Αίτηση αναιρέσεως από ειδικό διάδοχο: Δεν υφίσταται έννομο συμφέρον κατά το μέρος που στρέφεται κατά των απλών ομοδίκων του, ε...
1582)
540/2011  
1583)
541/2011  
1584)
542/2011  
1585)
543/2011  
1586)
544/2011  
1587)
545/2011  
1588)
546/2011  
1589)
547/2011  
1590)
548/2011 Αγωγή κήρυξη ακύρου δεύτερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως απομίμησης και αντιγραφής (φαρμακευτικού σκευάσματος). Λόγοι αναιρέσεως. -11γ αβάσιμος, -11α και 12 αόριστη και -19 αβάσιμη
1591)
549/2011  
1592)
550/2011  
1593)
551/2011  
1594)
552/2011  
1595)
553/2011  
1596)
623/2011  
1597)
624/2011  
1598)
625/2011  
1599)
626/2011  
1600)
627/2011  
1601)
628/2011  
1602)
629/2011  
1603)
630/2011 Αναίρεση κατ’ (ερήμην) αποφάσεως Εφετείου, που απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος κατά της ερήμην του πρωτόδικης απόφασης ως ανυποστήρικτη. Απαράδεκτη εφόσον δεν γίνεται επίκληση νόμιμου τρόπου τελεσιδικίας. -Αναίρεση κατά (συμπροσβαλλόμενης) ερήμην απόφασης Πρωτοδικείου. Απαράδεκτη διότι κατά ένα μέρος της μεν η πρωτόδικη έχει εξαφανισθεί κατά παραδοχή αντίθετης έφεσης αναιρεσιβλήτων και έπαυσε να ισχύει, κατά το υπόλοιπο δε έχει ενσωματωθεί στην εφετειακή απόφαση μετά την πλασματική ερημοδι...
1604)
631/2011  
1605)
632/2011  
1606)
633/2011  
1607)
634/2011  
1608)
635/2011  
1609)
636/2011  
1610)
637/2011  
1611)
638/2011  
1612)
639/2011  
1613)
640/2011  
1614)
641/2011  
1615)
642/2011  
1616)
643/2011  
1617)
644/2011 Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεων πλειστηριασμού (979 παρ. 2 ΚΠολΔικ). Για το ορισμένο αυτής αρκεί και η αμφισβήτηση ή άρνηση από τον ανακόπτοντα της απαιτήσεως του καταταγέντος ή του προνομίου της, οπότε ο καθ΄ ού φέρει το βάρος επικλήσεως και αποδείξεως των γενεσιουργών της απαιτήσεως του περιστατικών ή του προνομίου της. Ακυρότητα εγγραφής ή μεταγραφής προσημειώσεως υποθήκης (μετά την κατάσχεση) έναντι όλων των νόμιμων αγγελθέντων δανειστών, ανεξαρτήτως χρόνου αναγγελίας 997 παρ. 3 ΚΠολΔικ. Μη ν...
1618)
645/2011 Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως σε πλειστηριασμό 979 παρ. 2 ΚΠολΔικ. Για το ορισμένο της ανακοπής αρκεί και η αμφισβήτηση ή άρνηση από τον ανακόπτοντα της απαιτήσεως του καταταγέντος ή του προνομίου της, οπότε ο καθού φέρει το βάρος επικλήσεως και αποδείξεως των γενεσιουργών της απαιτήσεώς του περιστατικών ή του προνομίου της. Ακυρότητα εγγραφής (ή μεταγραφής) προσημειώσεως υποθήκης μετά την κατάσχεση έναντι όλων των αναγγελθέντων δανειστών, ανεξαρτήτως χρόνου αναγγελίας τους (997 παρ. 3 ΚΠολΔικ)...
1619)
646/2011 Χρηματοδοτική μίσθωση και περαιτέρω υπομίσθωση έννοια (άρθρα 1-3-ν. 1665/1986). Ευθύνη προμηθευτή εισαγόμενου προϊόντος, όπως και του παραγωγού για ελαττώματα του προϊόντος (ν. 2251/1994 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5-4-1993. Αδικοπρακτική ευθύνη (άρθρα 281, 288, 914 ΑΚ). Ο προμηθευτής του εισαγόμενου προϊόντος δεν ευθύνεται άνευ ετέρου έναντι του υπομισθωτή, αν δεν χώρησε διαδοχικώς μεταβίβαση των δικαιωμάτων του εκμισθωτή προς το μισθωτή και του τελευτα...
1620)
647/2011 Κοινόχρηστα πράγματα, καθιστάμενα τοιαύτα με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα (δύο γενεές για 40+40=80 έτη να μη γνώρισαν διαφορετική κατάσταση) υπό το προϊσχύσαν B.R. Δίκαιο, αναγνωρίζονται ως κοινόχρηστα και υπό τον Α.Κ: Αλυσιτελής παραίτηση κοινότητας από το δικαίωμα κυριότητάς της σε κοινόχρηστο πράγμα με απόφαση Δ.Σ της και με δήλωση σε πρακτικά δικαστηρίου διότι: α) Ως μονομερής δικαιοπραξία επιφέρει αποτελέσματα απόσβεσης του δικαιώματος κυριότητας αλλά καθίσταται αυτοδικαίως διάδοχος τ...
1621)
648/2011  
1622)
649/2011  
1623)
650/2011  
1624)
651/2011  
1625)
652/2011  
1626)
653/2011  
1627)
654/2011  
1628)
655/2011 </