<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Β
1)
1480/2010 Έφεση κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης των αλλοδαπών αναιρεσειόντων (αρθρ. 415 § 1 ΚΠΔ, που εφαρμόζεται κατά το αρθρ. 22 της από 13.12.1957 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης). Παραίτηση από τις αιτήσεις αναίρεσης. Περιεχόμενο της δήλωσης παραίτησης και συνέπειες. Απορρίπτει έφεση.
2)
1481/2010 Έκδοση αλλοδαπού. Παραίτηση από την έφεση. Απαράδεκτη η έφεση.
3)
1507/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
4)
1508/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη. Απορρίπτει ως αβάσιμο τον μοναδικό λόγο αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Τα πρακτικά συνεδρίασης αποτελούν πλήρη απόδειξη και δεν επιτρέπεται ανταπόδειξη, παρά μόνο με την προσβολή τους ως πλαστών (άρθρ. 141 παρ. 3 ΚΠΔ) -.
5)
1509/2010 Καταδικαστική απόφαση Μ.Ο. Εφετείου. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, διότι στηριζόμενη στην 3η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 525 ΚΠΔ (ψευδορκία μάρτυρα) δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για το αδίκημα αυτό. Απορρίπτεται και το αίτημα της αναστολής.
6)
1510/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, διότι στρέφεται κατά μη καταδικαστικής απόφασης, όπως επί του προκειμένου είναι η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου που απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση του νυν αιτούντα κατά της καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου. Απορρίπτει και το αίτημα της αναστολής.
7)
1533/2010 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση? αίτηση αναίρεσης της καταδικαστικής για τον αναιρεσείοντα απόφασης, με λόγους από το άρθρ. 510 § 1 στοιχ. Β΄, Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ ως ακολούθως: 1) Επίκληση σχετικής ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος (άρθρ. 170 § 1, 321 §§ 1 & 4 ΚΠΔ). 2) Παράβαση των ουσιαστικών διατάξεων για την παραγραφή (αφετηρία της παραγραφής προκειμένου για καθυστερούμενα προς το Δημόσιο χρέη). 3) Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τη σύνδεση του αναιρεσείοντος με τα καθυ...
8)
1535/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία εξ αμελείας (συνειδητή) κατά συρροή. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτης ακυρότητας εκ της αναγνώσεως προανακριτικής καταθέσεως του κατηγορουμένου λήψεως υπόψη εγγράφων δεν αναγνώστηκαν, εκ του φερόμενου ανεπαρκούς προσδιορισμού εγγράφων, ελλείψεως ανακρίσεως (358 ΚΠΔ) -.
9)
1536/2010 Επανάληψη διαδικασίας Απορρίπτει αίτηση επανάληψης διαδικασίας διότι δεν προκύπτουν νέες αποδείξεις.
10)
1537/2010 Αίτηση αναιρέσεως εκπρόθεσμη. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
11)
1543/2010 Ψευδής καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 § 1Δ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως και συνακόλουθα αναιρετέα η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης για σημαντικά αίτια. Αναιρεί επεκτείνει για τον μη ασκήσαντα αίτηση αναίρεσης συγκατηγορούμενο και παραπέμπει.
12)
1544/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναιρετέα η προσβαλλόμενη, διότι δεν αναφέρει τον επιτακτικό κανόνα δικαίου, που υποχρεώνει τον αναιρεσείοντα να λάβει τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα, για την ασφαλή εργασία των εργαζομένων σ' αυτό υπαλλήλων. Επίσης διότι δεν προσδιορίζονται τα περιστατικά εκείνα στα οποία επιστηρίζει την ύπαρξη της αιτιώδους συνάφειας, μεταξύ της αμελούς συμπεριφοράς αυτού (αναιρεσείοντα) και του επελθόντος αποτελέσματος, ακόμη δε εκείνα τα περιστατικά από τα οποία να προκύπτει, ότι ...
13)
1546/2010 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση και ψευδορκία μάρτυρος. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
14)
1547/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία πλαστογραφίας μετά χρήσεως και υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Απορρίπτει λόγο αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
15)
1548/2010 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση άρθρου 43 § 1α & β Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ). Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του Νόμου.
16)
1575/2010 Πλαστογραφία με χρήση. 1) Η προσβαλλόμενη απόφαση έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 § 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, καθόσον εκτίθενται σε' αυτή με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, τα οποία συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της πλαστογραφίας μετά χρήσεως. 2) Από την επιτρεπτή επισκόπηση της προσβαλλόμενης απόφασης των πρακτικών της σαφώς προκύ...
17)
1576/2010 Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση. 1) Η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, καθόσον αναφέρονται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικέ...
18)
1577/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια (πτώση σε οικοδομή Αλβανού εργαζόμενου) δύο πολιτικών μηχανικών και ενός υπεργολάβου. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως: Α) για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α ΚΠΔ) εκ του λόγου ότι α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις που καθορίζουν την σύνθεση του δικαστηρίου, και β) εκ του ότι δέχθηκε παρανόμως την παράσταση πολιτικής αγωγής (άρθρο 171 παρ. 2 ΚΠΔ), διότι ο δικηγόρος που εκπροσώπησε τους γονείς...
19)
1578/2010 Απορριπτέα η αίτηση αναιρέσεως, αφού δεν ήταν απαραίτητο να αναφερθεί ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίον περιήλθε στην κατοχή του αναιρεσείοντος λευκή η επίδικη επιταγή, η οποία, κατά τις παραδοχές της αποφάσεως, συμπληρώθηκε από τον αναιρεσείοντα, ούτε υποβλήθηκαν εν προκειμένω αυτοτελείς ισχυρισμοί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 § 2 και 333 § 2 ΚΠΔ. Οι προβληθέντες από τον αναιρεσείοντα ισχυρισμοί είναι αρνητικοί της κατηγορίας και το δικαστήριο απάντησε επ' αυτών με τις παραδοχές ...
20)
1579/2010 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας (άρθρ. 525 § 1 περ.2 ΚΠΔ) και συνεκδικαζόμενη αίτηση αναστολής της επιβληθείσας ποινής (άρθρ. 529 ΚΠΔ). Νέες αποδείξεις ή νέα γεγονότα που δικαιολογούν την επανάληψη της διαδικασίας είναι εκείνα που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και συνεπώς ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση.
21)
1643/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
22)
1720/2010 Σωματική βλάβη κατά τη διενέργεια λαπαροσκόπησης από ιατρό, που ενήργησε αμελώς κατά παράβαση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας? αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής για τον αναιρεσείοντα απόφασης με λόγους από το άρθρ. 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ. Απόρριψη των λόγων αναίρεσης ως αβάσιμων.
23)
1721/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια (γιατρού καρδιολόγου). Είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι οι λόγοι αναιρέσεως της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο - έλλειψη ακροάσεως εκ του ότι το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση του συγκατηγορουμένου του περί ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, χωρίς να δοθεί ο λόγος στον Εισαγγελέα, και εκ του ότι απέρριψε ένσταση ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος υποβληθείσα από τον συγκατηγορούμενό του, επειδή δεν περιείχε τα στοιχεία...
24)
1744/2010 Πλαστογραφία τραπεζικής επιταγή με χρήση από τον υπαίτιο. Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής για τον αναιρεσείοντα απόφασης με λόγους (κύριους και πρόσθετους) από το αρθρ. 510 § 1 στοιχ. Α΄ και Δ΄ ΚΠΔ ως ακολούθως: 1) επίκληση απόλυτης ακυρότητας (άρθρ. 171 § 1δ ΚΠΔ) α) για λήψη υπόψη εγγράφου που αναγνώσθηκε, αλλά δεν επιδείχθηκε, καθώς και εγγράφων που αναφέρονται ατελώς στα πρακτικά (τρόπος καταχώρησης των εγγράφων στα πρακτικά), β) για παράλειψη του δικαστηρίου να δοθεί ο λόγος στον κα...
25)
1956/2010 Εισαγωγή και κατοχή στην Ελλάδα λαθρεμπορικού αυτοκινήτου από τον αναιρεσείοντα άμεση συνεργεία της αναιρεσείουσας στην κατοχή του λαθρεμπορεύματος και ψευδή βεβαίωση από την ίδια με την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για το λαθρεμπορικό αυτοκίνητο" συνεκδικαζόμενες αιτήσεις αναίρεσης κατά της καταδικαστικής για τους αναιρεσείοντες απόφασης με λόγους από το αρθρ. 510 § 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ, ισχυρισμός ότι πρόκειται για κοινοτικό αυτοκίνητο και συνεπώς η εισαγωγή και κατοχή του στην Ελλάδα χωρίς τις προβλε...
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ε
26)
9/2010 Καταδικαστική απόφαση για ενεργητική δωροδοκία και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, κατ' εξακολούθηση. Το έγκλημα της δωροδοκίας (ενεργητικής - παθητικής) στοιχειοθετείται μόνο για τις μελλοντικές ενέργειες ή παραλείψεις του δημοσίου υπαλλήλου, ενώ προκειμένου για ήδη τελειωμένη ενέργεια ή παράλειψη η πράξη κατέστη ανέγκλητη με το άρθρο 2 του ν. 2802/2000. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης. Ειδικά επί ηθικής αυτουργίας, τι πρέπει ν...
27)
10/2010 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Ο δόλος περιλαμβάνεται στην πραγμάτωση των πραγματικών περιστατικών, εκτός εάν ο νόμος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία, όπως "εν γνώσει" ορισμένου περιστατικού τέλεση της πράξεως (άμεσος δόλος) ή ορισμένο περαιτέρω σκοπό (εγκλήματα με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση ή εάν πρόκειται για ενδεχόμενο δόλο. Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Χρέη προς το Δημόσιο. Η κατά τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος 139 ΚΠΔ αιτιολογία απαιτείται και για...
28)
11/2010 Άρθρα 474 § 1, 475, 476 § 1, όπως ισχύει μετά τον Ν.2408/1996 και 513 § 1 ΚΠΔ. Παραίτηση από ασκηθείσης αναιρέσεως. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
29)
12/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
30)
13/2010 Καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία καυσίμων. Λόγοι αναίρεσης: 1) Αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης, λόγω σημαντικού αιτίου στο πρόσωπο της απούσας) εκκαλούσας- κατηγορουμένης. Απορρίπτεται ο λόγος, διότι η αιτιολογία είναι πλήρης. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στις παρεμπτίπτουσες αποφάσεις. 2) Απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο, διότι ο διευθύνων τη συζήτηση δεν κάλεσε τον εκπροσωπούντα την απούσα κατηγορουμένη πληρεξούσιο δικηγόρο της να απολογηθεί αντ' αυτής. Απ...
31)
14/2010 Αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Υπάρχει και όταν το Συμβούλιο παραπέμπει στην Εισαγγελική πρόταση που είναι αιτιολογημένη. Αρκεί να αναφέρει όλα τα αποδεικτικά μέσα που ελήφθησαν υπόψη χωρίς να απαιτείται να αναφέρει από ποιον διάδικο προσκομίσθηκαν. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
32)
15/2010 Άρθρα 514, 370 εδ. β΄ ΚΠΔ. Όταν ο αναιρεσείων αποβιώσει μετά την άσκηση της αναιρέσεως, ο Άρειος Πάγος αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση και παύει οριστικώς την ποινική δίωξη.
33)
75/2010 Έφεση Αλβανού υπηκόου κατά απόφασης του Συμβουλίου Εφετών, με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του στην Αλβανία. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι εφέσεως, κατά τους οποίους 1) υπήρξε ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, διότι ζήτησε να κρατηθεί η υπόθεση του, λόγω κωλύματος της συνηγόρου του που εμπόδιζε την έγκαιρη εμφάνιση της στο δικαστήριο, και 2) ότι στην αίτηση εκδόσεως υποκρύπτεται πρόθεση του αιτούντος Κράτους διώξεως του εξ αιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων.
34)
76/2010  
35)
77/2010  
36)
78/2010  
37)
79/2010  
38)
80/2010 Αίτηση κατά έφεσης απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση για να είναι αιτιολογημένη. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει.
39)
81/2010  
40)
82/2010  
41)
83/2010 Η πλαστογραφία με χρήση και η απάτη συρρέουν αληθώς. Η απόπειρα της απάτης και η χρήση πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου δεν είναι αυτοτελή εγκλήματα, υφισταμένης μεταξύ τους φαινομενικής συρροής. Απορρίπτει αίτηση.
42)
84/2010  
43)
85/2010 Άρθρο 348 § 1 ΠΚ. Στοιχεία διευκολύνσεως αλλοτρίας ακολασίας, άρθρο 13 περ. στ΄ ΠΚ. Πότε κατ' επάγγελμα τέλεση της πράξεως. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εφόσον έχει υποδομή η οποία προκύπτει με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξης και σκοπός πορισμού εισοδήματος υπάρχει αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
44)
86/2010 Στοιχεία ψευδούς καταμηνύσεως (άρθρ. 229 § 1 ΠΚ). Στοιχεία πλαστογραφίας και χρήσεως πλαστού. Πότε αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. "Εν γνώσει". Αιτιολογία απαιτείται και για τους αυτοτελείς ισχυρισμούς που απορρίπτονται (άρθρο 170 § 2 και 333 § 2 ΚΠΔ) οίος είναι και ο περί πραγματικής πλάνης. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
45)
87/2010 Άρθρο 473 § 3 σε συνδ. με 505 § 2 ΚΠΔ. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί την αναίρεση πάσης αποφάσεως και οιουδήποτε ποινικού Δικαστηρίου δια λόγου του άρθρου 510 § 1 ΚΠΔ.. Πότε αιτιολογία αθωωτικής αποφάσεως, εν όψει του τεκμηρίου αθωώτητος. Θα πρέπει να εκτίθενται σαφώς τα πραγματικά περιστατικά τα οποία προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και αποκλείουν την συνδρομή όλων ή των από τους όρους του εγκλήματος, αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς, και να αιτιολογείται με πληρότητα και σαφήνε...
46)
88/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
47)
89/2010 Απορρίπτει αίτηση.
48)
90/2010 Απορρίπτει αίτηση.
49)
91/2010 Καταδικαστική απόφαση για εξύβριση κατά συρροή. Ο λόγος αναιρέσεως είναι παντελώς αόριστος. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη, αλλά και οι πρόσθετοι λόγοι ως απαράδεκτοι, αφού για το παραδεκτό αυτών, πρέπει να είναι παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως.
50)
92/2010  
51)
93/2010  
52)
94/2010 Ακυρότητα απόλυτη λόγω κακής συνθέσεως δικαστηρίου (άρθρο 510 § 1α και 171 § 1α ΚΠΔ., άρθρο 17 Β΄ §§ 1, 3 και 4 Ν. 1756/1988. Κλήρωση όπου ο αριθμός των Εφετών είναι μεγαλύτερος των 15 (Εφετών). Δεν απαιτείται να αναγράφεται στην απόφαση ότι εκείνοι που μετέσχον κληρώθηκαν για τη σύνθεση. Ούτε ότι ο προεδρεύων Εφέτης κληρώθηκε, διότι κωλύεται ο κληρωθείς Πρόεδρος Εφετών. Η εκπροσώπηση από συνήγορο δεν περιλαμβάνει και την απολογία του απόντος κατηγορουμένου (άρθρο 227 § 3 ΚΠΔ). Δεν εισάγει λόγο ...
53)
95/2010  
54)
96/2010 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως και αιτιολογία άρθρου 100 Α΄ ΠΚ. Προϋποθέσεις. Άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ. (που εκυρώθη με το ΝΔ 53/1974), άρθρο 28 § 1 του Συντάγματος, άρθρο 2 § 1 του 7ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (που εκυρώθη με τον Ν. 1705/ 1987). Άρθρο 20 § 1 του Συντάγματος. Αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 § 1 εδ. τελευταίο του Συντάγματος). Η παραβίαση της αρχής αυτής πρέπει να εκτιμάται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ενόψει της ποινής που έχει επιβληθεί ή της μικρής ή της μεγάλης απαξίας της πράξ...
55)
97/2010  
56)
98/2010  
57)
99/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως ανυποστήρικτη, μετά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής.
58)
100/2010  
59)
102/2010  
60)
103/2010  
61)
104/2010  
62)
105/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, η αίτηση προσφυγής - αναιρέσεως κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών, με την οποία απορρίφθηκαν ως κατ' ουσίαν αβάσιμες οι προσφυγές των προσφευγόντων - αναιρεσειόντων κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
63)
106/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου μόνο του Α.Ν. 609/1945 (μη εμπρόθεσμη καταβολή δεδουλευμένων). Επήλθε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο που προήλθε από την παράσταση πολιτικής αγωγής της εργαζόμενης προς επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης για την παρακράτηση των αποδοχών της, καθόσον η επιδίκαση αυτής προϋποθέτει αδικοπραξία που στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει. Δεκτός ο λόγος της αιτήσεως αναίρεσης. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφ...
64)
107/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
65)
108/2010 Δέχεται τις δηλώσεις αποχής του Αντιπροέδρου ΑΠ και του Αντεισαγγελέα ΑΠ. Αποφαίνεται οι ανωτέρω να μη συμμετάσχουν στη σύνθεση του Ε’ Ποινικού τμήματος στη δικάσιμο κατά την εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της 1751/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
66)
109/2010  
67)
160/2010  
68)
161/2010  
69)
162/2010  
70)
167/2010  
71)
185/2010 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Ν.3251/2004. Άρθρ. 22, Ν.3251/2004. Έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που απεφάσισε την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Άρθρα 1 §1, 2, 9 §3, 5. Προϋποθέσεις εκτελέσεως Ευρωπαϊκού εντάλματος. Άρθρα 10, 11, 13. Πότε εκτελείται το Ευρωπαϊκό ένταλμα. Περιπτώσεις υποχρεωτικής και δυνητική απαγόρευσης. Ένταλμα των αρχών της Σλοβακίας κατά υπηκόου της, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη για ιδιαίτερα σοβαρό κακούργημα (αρπαγή), για το οποίο εκεί απ...
72)
239/2010 Καταδίκη για απλή δυσφήμηση. Λόγοι αναίρεσης: 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας 2) Εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 367 ΠΚ. Απορρίπτονται λόγοι.
73)
240/2010  
74)
241/2010  
75)
242/2010  
76)
243/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
77)
244/2010 Παραίτηση από αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας κατ' ανάλογη εφαρμογή άρθρων 475, 474, 476, 525 ΚΠΔ. Δεν είναι ασυμβίβαστη η παραίτηση προς τη διαδικασία αυτή, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί προς το συμφέρον του καταδικασθέντος. Μετά την παραίτηση, απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη (άρθρ. 513 § 1 ΚΠΔ).
78)
256/2010  
79)
281/2010 Απάτη (άρθρο 386§§1,3 ΠΚ). Στοιχεία αυτής. Κατ' επάγγελμα τέλεση. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία βουλεύματος που παραπέμπει για απάτη τον αναιρεσείοντα. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Τί είναι περιουσιακό όφελος. Μεταξύ της βλάβης της ξένης περιουσίας και του επιδιωκόμενου οφέλους πρέπει να υπάρχει υλική αντιστοιχία που προσδιορίζεται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο άλλως υπάρχει ασάφεια και αοριστία ως προς την έκθεση των πραγματικών περιστατικών. Αναιρεί και παραπέμπει.
80)
282/2010 Υπεξαίρεση κακουργηματική, 375 §§ 1 & 2, από εντολοδόχο και διαχειριστή. Στοιχεία αυτής. Ασφαλιστικός πράκτορας είναι εντολοδόχος και διαχειριστής η ασφαλιστική επιχείρηση από πρακτοριακή σύμβαση είναι εντολέας (713, 719 ΑΚ). Ο διαχειριστής ξένης περιουσίας που ενεργεί ολικές και νομικές πράξεις με εξουσία αντιπροσωπεύσεως του εντολέως του οποίου έλκει από τον νόμο, ή τη σύμβαση ή από τα πράγματα άρθρο 3 § 1 ΠΔ 298/1986. Τα ασφάλιστρα που κατέχει ο πράκτωρ θεωρούνται παρακαταθήκη. Τούτο δεν αναι...
81)
283/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Η παραπομπή γίνεται και όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας. Παραπέμπει στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Πατρών.
82)
284/2010 Ανθρωποκτονία από πρόθεση (άρθρο 299 §§1,2 ΠΚ)- στοιχεία πράξης. Πότε υπάρχει δόλος προμελετημένος και απρομελέτητος. Στοιχεία ληστείας (άρθρο 380§1 ΠΚ) - Βίαια αφαίρεση κινητού πράγματος - δόλος. Ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία να συρρέουν αληθώς όταν η θανάτωση του θύματος περιλαμβάεται στο δόλο του δράστου και έγνη προς τον σκοπόν αφαιρέσεως των κινητών πραγμάτων του θύματος. Πότε υπάρχει από κοινού τέλεση (άρθρο 45 ΠΚ). Πότε υπάρχει αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος (άρθρο 484§1 στο...
83)
303/2010 Απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση εξαιρέσεως. Ορίζει δικάσιμο για τη συζήτηση της ενδίκου αιτήσεως αναιρέσεως
84)
305/2010 Άρθρο 364 § 2 ΚΠΔ. Η μη ανάγνωση των πρακτικών της προηγούμενης δίκης δεν επιφέρει ακυρότητα. Πότε η έλλειψη ακροάσεως - Όταν δεν ανεγνώσθησαν πρακτικά, την ανάγνωση των οποίων όμως εζήτησε ο κατηγορούμενος όπερ φαίνεται από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης. Άρθρ. 329, 331 § 1, 333 § 2, 364 § 1, 369 ΚΠΔ η λήψη υπόψη εγγράφου που δεν ανεγνώσθη επιφέρει απόλυτη ακυρότητα. Άρθρ. 6 της ΕΣΔΑ, 31 § 2, 105 § 2, 223 § 4 ΚΠΔ. Απαγορεύεται η αποδεικτική αξιοποίηση, εις βάρος του κατηγορουμένου, εγγράφου ή ε...
85)
306/2010 Πράξεις: 1) ψευδής καταμήνυση, 2) ψευδορκία μάρτυρα, 3) συκοφαντική δυσφήμηση. Μοναδικός λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτεται η αίτηση.
86)
307/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
87)
308/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
88)
309/2010 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Δόλος άμεσος - ενδεχόμενος (άρθρ. 27 § 2 ΠΚ). Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ν. 1300/1982 - Πότε πρόθεση βλάβης ζώου. Δεν απαιτούνται περιστατικά δόλου, διότι εμπεριέχονται στην παραγωγή των πραγματικών περιστατικών του εγκλήματος. Το κατ' άρθρο 308 § 2 ΚΠΔ δικαίωμα του κατηγορουμένου για γνώση της προτάσεως του Εισαγγελέως μόνο στην ενδιάμεση διαδικασία. Απορρίπτει αναίρεση.
89)
310/2010 Στοιχεία. Αμέλεια. Τι συνιστά. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως. Απαιτείται η κατ' είδος αναφορά των αποδεικτικών μέσων, δεν απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε από κάθε αποδεικτικό μέσο χωριστά. Εφόσον ουδέν εξηρέθη, ελήφθησαν υπόψη όλα. Εφόσον δεν εξητάσθησαν πολιτικώς ενάγοντες, δεν ελήφθησαν υπόψη καταθέσεις των. Άρθρα 329, 333 § 2, 358, 364 και 369 ΚΠΔ, 171 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ. Η λήψη υπόψη εγγράφου που δεν ανεγνώσθη συνιστά απόλυτη ακυρότητα, αυτή συνιστά κα...
90)
311/2010  
91)
312/2010  
92)
313/2010 Καταδικαστική απόφαση ερήμην του εκκαλούντος. Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, διότι η εκδίκαση της εφέσεως στις 21/5/09 έγινε από το Β΄ Τριμελές …, αντί του κανονικού Α΄ Τριμελούς στο οποίο είχε αναβληθεί.
93)
314/2010  
94)
315/2010  
95)
316/2010  
96)
318/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
97)
319/2010 Παραίτηση από την αίτηση αναιρέσεως νομοτύπως από τον κρατούμενο στις φυλακές. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως.
98)
320/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Η παραπομπή γίνεται και όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κυρίας διαδικασίας. Ορίζει κατά παραπομπή αρμόδιο Δικαστήριο.
99)
352/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
100)
353/2010 Άρθρ. 211 Α΄ ΚΠΔ. Άρθρο 171 § 1, εδ. δ΄ ΚΠΔ. Πότε απόλυτος ακυρότης, εάν ληφθεί υπόψη αποκλειστικά μαρτυρική κατάθεση ή απολογία συγκατηγορουμένου, όχι απόλυτη ακυρότητα, εάν ληφθεί υπόψη συνδυαστικά με άλλα αποδεικτικά μέσα. Πότε παραβιάζεται η άνω αρχή. Πότε αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Άρθρο 45 ΠΚ. Πότε από κοινού τέλεση της πράξεως. Άρθρο 46 § 1 στοιχ. β΄ ΠΚ. Πότε άμεση συνδρομή. Άρθρο 47 § 1 ΠΚ. Πότε απλή συνέργεια. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως των ...
101)
354/2010  
102)
355/2010 Απάτη (386 ΠΚ). Στοιχεία. Πότε περιουσιακή βλάβη. Τι συνιστά. Ο παραπλανόμενος μπορεί να μην ταυτίζεται με τον βλαπτόμενο. Πότε απόπειρα απάτης. Απάτη επί δικαστηρίου. Απόπειρα απάτης επί δικαστηρίου. Πότε. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Άρθρα 111, 112, 113 § 2 ΠΚ. Πότε παραγραφή πλημμελημάτων. Πότε έναρξη κυρίας διαδικασίας άρθρα 307, 314, 320, 321, 339, 340, 343 ΚΠΔ. Επίδοση κλήσεως ή κλητηρίου θεσπίσματος. Πότε θεωρείται έγ...
103)
356/2010 Καταδικαστική απόφαση για απλή συνέργεια σε φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Απορρίπτεται ο λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως αβάσιμος. Απορρίπτεται επίσης ο πρόσθετος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας με τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι δεν παρέστη νομίμως εναντίον του αναιρεσείοντα ως πολιτικώς ενάγουσας η Α.Ε. για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, καθόσον έπρεπε να παραστεί λόγω της ιδιότητός του ως Αντιδημάρχου, μόνο για υποστήριξη τ...
104)
357/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
105)
358/2010 Καταδικαστική απόφαση για εξακολουθητική πλαστογραφία με χρήση και απάτη (πλημμεληματικές πράξεις). Επανάληψη της διαδικασίας (Νέο στοιχείο). Απορρίπτεται ως αβάσιμη στην ουσία.
106)
415/2010 Έκδοση. Δέχεται εν μέρει ως προς την πράξη της αποφυγής τελωνειακού ελέγχου. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
107)
416/2010 Πράξεις: 1) Ψευδορκία μάρτυρα και 2) ηθική αυτουργία σ' αυτή. Μοναδικός λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Απορρίπτεται.
108)
417/2010  
109)
418/2010 Απείθεια (άρθρ. 169 ΠΚ) - στοιχειοθέτηση αυτής. Εξύβριση (άρθρο 361 ΠΚ) - στοιχειοθέτηση αυτής. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ποιοι αυτοτελείς ισχυρισμοί πρέπει να προτείνονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο για να υπάρχει υποχρέωση του Δικαστηρίου να απαντήσει αιτιολογημένα. Άρθρα 308 § 3 και 361 § 3 ΠΚ. Δεν προκύπτει ότι προβλήθησαν σαφώς και ορισμένως. Άρθρο 79 ΠΚ. Το Δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να δικαιολογήσ...
110)
419/2010 Άρθρα 148 έως 153, 473 § 2, 474 § 2, 476 § 1, 484 § 1, 509, 510 ΚΠΔ. Πότε ορισμένος ο λόγος περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης διότι ουδένα σαφή και ορισμένο λόγο περιέχει και από την επίκληση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττεται απαραδέκτως η ουσία.
111)
420/2010  
112)
421/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
113)
422/2010  
114)
423/2010 Καταδικαστική απόφαση για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ' εξακολούθηση, και άμεση συνεργεία σε απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως. Οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, είναι παντελώς αόριστοι, και η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
115)
424/2010 Απορρίπτεται η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας ως απαράδεκτη. Καταδικαστική απόφαση για αγορά, κατοχή, πώληση ναρκωτικών από κοινού και κατ' επάγγελμα. Η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας δεν αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο λόγο από τους οριζόμενους στο άρθρο 525 του ΚΠΔ, αλλά τις αιτιάσεις του για την επιβαρυντική περίσταση της κατ' επάγγελμα τέλεσης των πράξεων που του αποδόθηκε με την προσβαλλόμενη. Απορρίπτει την αίτηση.
116)
469/2010 Αναίρεση εμπρόθεσμη (δημοσίευση προσβαλλόμενης, παρόντος του κατηγορουμένου, την 6-2-2009, καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο 11-5-09, οπότε άρχισε η 10ήμερη προθεσμία. Άσκηση της αναιρέσεως πολύ πριν, ήτοι την 24-3-2009). Απορρίπτεται όμως ως απαράδεκτη διότι δεν περιέχεται ένας τουλάχιστον λόγος από τους αναφερόμενους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠΔ.
117)
470/2010  
118)
471/2010  
119)
472/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
120)
473/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, λόγω νομότυπης παραίτησης.
121)
474/2010  
122)
475/2010  
123)
476/2010  
124)
477/2010  
125)
478/2010  
126)
520/2010 N. 3251/2004. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είτε για να ασκηθεί ποινική δίωξη είτε για να εκτελεστεί απόφαση. Περιεχόμενο για το τυπικό κύρος του. Προϋπόθεση για την εκτέλεση του. Πότε η δικαστική αρχή αρνείται την εκτέλεση του. Η παραγραφή της διαλαμβανομένης στο ένταλμα αξιόποινης πράξεως κρίνεται μόνο κατά τον ελληνικό ποινικό κώδικα και στα πλαίσια του άρθρου 12 στοιχ. 8΄ του νόμου αυτού, ήτοι όταν υφίσταται αρμοδιότητα των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους. Δ...
127)
593/2010  
128)
594/2010 Υπεξαίρεση όχι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας (άρθρο 375 ΠΚ). Πως προσδιορίζεται η αξία. Διαχειριστής ξένης περιουσίας και εντολοδόχος. Πότε υπάρχει διαχείριση. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η αιτιολογία εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς και όχι στην άρνηση της κατηγορίας. Απορρίπτει αίτηση.
129)
595/2010  
130)
596/2010 Η έφεση όταν ασκηθεί εκπρόθεσμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο έλεγχος του ΑΠ περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή. Η απορριπτική απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για να έχει την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αρκεί να διαλαμβάνει το χρόνο της νόμιμης επίδοσης της πρωτοβάθμιας απόφασης ,εκείνο της άσκησης της έφεσης και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. Τόπος κατοικίας νοείται εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούμενος κατά την προανάκριση και αν...
131)
597/2010 Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπαίτιος ενήργησε ή όφειλε ως ενεργήσει εκτός αν ορίζεται από το νόμο διαφορετικά. Χρόνος τέλεσης της απιστίας, που επιδρά στην παραγραφή, είναι ο χρόνος σύναψης της επίδικης σύμβασης και όχι ο χρόνος επέλευσης της ζημίας, ήτοι ο χρόνος ενάρξεως της ισχύος της επίδικης σύμβασης. Αναιρεί και Π.Ο.Π.Δ.
132)
598/2010 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απαιτείται όχι μόνο για την απόφαση επί της ενοχής αλλά για κάθε παρεμπίπτουσα απόφαση, έστω και εάν αυτή απόκειται εις την κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας. Το αίτημα αναβολής, όταν απορρίπτεται, πρέπει να έχει πλήρη αιτιολογία στη σχετική απόφαση. Αναβολή κατ' άρθρο 61 ΚΠΔ. Απορρίπτει αίτημα. Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
133)
599/2010 Απάτη, έννοια του εγκλήματος. Ως γεγονότα κατά την έννοια του σχετικού άρθρου (368 ΠΚ) νοούνται πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως οι απλές υποσχέσεις ή οι συμβατικές υποχρεώσεις. Εάν όμως οι υποσχέσεις συνοδεύονται από άλλες παραστάσεις ψευδών γεγονότων κατά τρόπο που να δημιουργείται η εντύπωση μελλοντικής εκπλήρωσής τους με βάση την εμφανιζόμενη ψευδή παράσταση τότε οι υποσχέσεις αυτές αποτελούν απατηλή συμπερ...
134)
600/2010 Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαραίνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών) και των παρακρατουμένων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για την εφαρμογή του α.ν. 86/1967, πρέπει να υπερβαίνει συνολικώς τα 5.000 €. Αν η αίτηση αναίρεσης κριθεί παραδεκτή ο ΑΠ εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη διότι λόγω ποσού η πράξη κατέστη ανέγκλητη και κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος.
135)
601/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια (τροχαίο). Απορρίπτονται και οι δύο λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως, ο πρώτος περί ελλείψεως αιτιολογίας, ως αβάσιμος διότι το δικαστήριο αιτιολογεί πλήρως την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της αμελούς συμπεριφοράς του και του επελθόντος αποτελέσματος, και ο δεύτερος για απόλυτη ακυρότητα, διότι δεν δημιουργείται τέτοια ακυρότητα όταν το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση, αναγνώσει την ένορκη κατάθεση μάρτυρα της προδικασίας και α...
136)
602/2010  
137)
603/2010  
138)
604/2010 Λαθρεμπορία. Θεωρείται και η διάθεση στην κατανάλωση χωρίς έγγραφη άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και πληρωμή του εισαγωγικού δασμού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων, εμπορευμάτων, τα οποία έχουν εισαχθεί δυνάμει νόμου ή σύμβασης ατελώς ή μειωμένες επιβαρύνσεις για ορισμένες ειδικές χρήσεις ή χρησιμοποίηση αυτών σε άλλες χρήσεις εκτός των ορισμένων ειδικών τοιούτων. Η λαθρεμπορία τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους … εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρ...
139)
632/2010  
140)
633/2010  
141)
634/2010  
142)
635/2010  
143)
636/2010 Δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας εκ του ότι η αιτιολογία της απόφασης εξαντλείται στην επανάληψη του διατακτικού όταν σε αυτό περιέχονται τα πραγματικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και με τόση πληρότητα ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση του σκεπτικού. Απορρίπτει αίτηση.
144)
637/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
145)
638/2010 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική απάτη και κλοπή. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, διότι δεν περιέχει ούτε ένα ορισμένο και παραδεκτό λόγο αναιρέσεως από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 του ΚΠΔ.
146)
639/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, διότι δεν περιέχει ούτε ένα ορισμένο και παραδεκτό λόγο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 του ΚΠΔ.
147)
640/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
148)
641/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία σ' αυτή. Έγινε νομότυπη παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης από τον πολιτικώς ενάγοντα (ο λόγος της αιτήσεως αφορούσε το τμήμα της καταδικαστικής απόφασης που απέρριψε την πολιτική αγωγή ως μη στηριζομένη στο νόμο). Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
149)
642/2010 Καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία καυσίμων Λόγοι αναιρέσεως: Α) Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας - Απορρίπτεται ως αβάσιμος, διότι αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, ενώ αιτιολογείται με την παράθεση πραγματικών περιστατικών η γνώση της λαθρεμπορικής προέλευσης των καυσίμων που διέθεσε και πώλησε ο αναιρεσείων, Β) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 155 παρ. 1 β του Ν. 2960/2001 - Απορρίπτεται ως αβάσιμος. ...
150)
643/2010 Απορρίπτονται οι αιτήσεις αναιρέσεώς τους, ως απαράδεκτες, ως ασκηθείσες χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Ειδικότερα, άσκησαν τις αιτήσεις τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 473 παρ. 2 του ΚΠΔ (με δήλωση στον Εισαγγελέα του ΑΠ) κατά αποφάσεως μη καταδικαστικής (απέρριψε την έφεση τους ως εκπρόθεσμη), ενώ έπρεπε να τις ασκήσουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 474 παρ. 1 του ΚΠΔ.
151)
644/2010 Η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε μετά την λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας, χωρίς να επικαλείται λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος (η προσβαλλόμενη εκδόθηκε με παρόντα τον εκπροσωπήσαντα αυτή πληρεξούσιο δικηγόρο της). Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, ως εκπροθέσμως ασκηθείσα.
152)
645/2010 Η αναιρεσείουσα παραπέμφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για να δικασθεί για απάτη, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, άνω των 150.000 € (άρθρο 386 παρ. 1,3 του ΠΚ και άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950, όπως ισχύει, και συνεπώς το βούλευμα, ως αμετάκλητο (άρθρο 308 παρ. 1 α και β του ΚΠΔ) δεν υπόκειται σε αναίρεση. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
153)
646/2010 Χρέη προς το Δημόσιο. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί του εγκλήματος αυτού. Είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα. Για τη βεβαίωση αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα κατ' είδος χωρίς ειδικότερη αναφορά τους και μνείας του τι προέκυψε από το καθένα. Απορρίπτει αίτηση.
154)
647/2010 Πότε ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως από την απόφαση ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένες πλημμέλειες σε σχέση με ορισμένο ή ορισμένα κεφάλαια της πληττόμενης αποφάσεως. Δεν αρκεί η νομική ορολογία των άρθρων 510 § 1 Δ΄ και 989 δ΄ ΚΠΔ. Απορρίπτει αναιρετικώς αόριστη (απαράδεκτη) -.
155)
718/2010  
156)
719/2010  
157)
720/2010  
158)
721/2010  
159)
722/2010  
160)
723/2010  
161)
724/2010 Έλλειψη της απαιτούμενης αιτιολογίας υπάρχει και όταν δεν αναφέρονται οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά για την καταδίκη αθώωση ή άλλη κρίση του Δικαστηρίου, όπως όταν απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη. Αναιρείται η προσβαλλόμενη και παραπέμπεται η υπόθεση σε νέα συζήτηση προκειμένου να κριθεί το παραδεκτό ή μη της έφεσης και η τυχόν παραγραφή της πράξης.
162)
725/2010 Οι μαθητικές εκδρομές της δημόσιας εκπαίδευσης, όταν εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση, μπορεί να πραγματοποιούνται κατ' εξαίρεση και από τα ΚΤΕΛ. Οι εκδρομές αυτές διενεργούνται κατά τη διάρκεια του μαθητικού έτους (διδακτικού έτους) και συνεπώς και κατά τη διάρκεια αργιών και Σαββατοκύριακων. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας για την διενέργεια της μαθητικής εκδρομής κατά το αναφερόμενο Σάββατο. Περιεχόμενό των σχετικών διατάξεων. Αναιρεί και παραπέμπει.
163)
726/2010  
164)
727/2010 Άρθρο 470 ΚΠΔ. Εάν υπάρχει χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένου, τότε υπάρχει υπέρβαση εξουσίας. Αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 § 1 εδ. β' Συντάγματος). Πότε υπάρχει απόλυτη ακυρότητα από την παραβίασή της. Όταν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, αφού έπαυσε οριστικά για μια μερικότερη πράξη, επέβαλε την αυτή με το πρωτόδικο ποινή φυλακίσεως, μείωσε όμως τη χρηματική ποινή, δεν χειροτέρευσε τη θέση του κατηγορουμένου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
165)
728/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, λόγω νομότυπης παραιτήσεως. Η αίτηση αναιρέσεως ήταν απαράδεκτη για άλλο λόγο, ήτοι διότι ασκήθηκε κατά αποφάσεως που δεν υπόκειται σε αναίρεση, όμως δεν είναι ανάγκη να ερευνηθεί προηγουμένως αυτός ο λόγος, καθόσον η παραίτηση δεν τελεί σε σχέση επικουρικότητας, ως προς τον επαγόμενο την αυτή έννομη συνέπεια λόγο της ασκήσεως της αίτησης αναιρέσεως κατά αποφάσεως μη υποκείμενης σε αναίρεση.
166)
729/2010 Αναιρείται η αθωωτική απόφαση για την πράξη της ψευδούς καταμήνυσης, κατά παραδοχή του από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως περί ελλείψεως αιτιολογίας. Παραπέμπει.
167)
730/2010 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη, ως προς την καταδικαστική της διάταξη περί επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κατά παραδοχή του από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως περί ελλείψεως νομίμου βάσεως, λόγω αναφοράς στο σκεπτικό και στο διατακτικό, διαζευκτικώς των εννόμων αγαθών του παθόντος, των οποίων επήλθε διακινδύνευση (κίνδυνος για τη ζωή του ή βαριά σωματική του βλάβη), και συνακόλουθα και...
168)
731/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
169)
732/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
170)
733/2010 Καταδικαστική απόφαση για κατ' εξακολούθηση απάτη, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Απορρίπτεται ο πρώτος λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως αιτιολογίας αναφορικά με την απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2α του ΠΚ, καθόσον του δικαστήριο δεν υποχρεούτο να απαντήσει και μάλιστα αιτιολογημένα, αφού ο αυτοτελής ισχυρισμός δεν υποβλήθηκε σαφώς και ορισμένως με την επίκληση των θεμελιούντων αυτόν πραγματικών περιστατικών. Απορρίπτεται και ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου ...
171)
734/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
172)
736/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών.
173)
737/2010 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, ως απαράδεκτη, διότι ασκήθηκε από δικηγόρο, που δεν παρέστη στο εκδόν την προσβαλλόμενη απόφαση δικαστήριο, με ελλιπές πληρεξούσιο (δεν αναγράφει ούτε την απόφαση που προσβάλλεται, ούτε την πράξη) -.
174)
738/2010 Ο αναιρεσείων πρέπει απαραιτήτως στον Άρειο Πάγο να παρίσταται μετά ή δια συνηγόρου (άρθρο 513 §§1,3 ΚΠΔ). Η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του θεωρείται ως μη παράσταση. Τούτο δεν αντίκειται στο άρθρο 20 του Συντάγματος και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη.
175)
809/2010 Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως στις Ουκρανικές Αρχές της εκζητούμενης Ουκρανής υπηκόου για να δικασθεί για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Απορρίπτεται στην ουσία η έφεση.
176)
810/2010 Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για το τυπικό κύρος του. Προϋποθέσεις για την εκτέλεσή του. Σύμβαση Σέγκεν. Η Ελλάδα και η Γερμανία έχουν αναλάβει την υποχρέωση να εκδίδουν μεταξύ τους τα πρόσωπα που διώκονται ποινικώς και για τις αξιόποινες πράξεις παραβιάσεως των διατάξεων εν γένει περί φόρων κατανάλωσης, φόρων προστιθέμενης αξίας και τελωνειακών δασμών, δίχως μάλιστα να απαιτείται προς τούτο ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών. Διέλευση των εμπορευμάτω...
177)
811/2010  
178)
812/2010  
179)
813/2010 Καταδικαστική απόφαση για αρπαγή και ληστεία, από κοινού, ο λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης, απορρίπτεται ως αβάσιμος. Η αιτίαση του αναιρεσείοντα περί εσφαλμένης εφαρμογής του άρθρο 351 παρ. 1 εδ. β του ΚΠΔ, είναι απαράδεκτη, αφού δεν πρόκειται περί ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, αλλά δικονομικής, η παραβίαση της οποίας δεν συνιστά λόγο αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
180)
814/2010 Καταδικαστική απόφαση για αγορά, κατοχή, πώληση, εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια ναρκωτικών ουσιών. Οι λόγοι αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και περί εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων 9 άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ), όσον αφορά την καταδίκη του για τις παραπάνω πράξεις, αλλά και την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του αναιρεσείοντος εκ του άρθρο 84 παρ. 2 ε του ΠΚ, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Για την αιτιολ...
181)
815/2010 Καταδικαστική απόφαση για αγορά, κατοχή ναρκωτικών και οπλοκατοχή. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως εκπροθέσμως ασκηθείσα (άρθρα 473 παρ. 1,2, 507 παρ. 1 ΚΠΔ). Ο προς δικαιολογία του εκπροθέσμου ασκήσεώς της λόγος, συνιστάμενος στο ότι δεν έλαβε γνώση της καταχωρήσεως της στο ειδικό βιβλίο, απορρίπτεται προεχόντως, διότι δεν συνιστά λόγο ανώτερης βίας ή άλλου ανυπερβλήτου κωλύματος, αλλά και γιατί δεν επικαλείται συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της βασιμότητας αυτού.
182)
816/2010 Ψευδορκία μάρτυρος - έννοια. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Έννοια των λόγων αυτών. Έννοια της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επί ψευδορκίας πρέπει να διαλαμβάνονται και ποια γεγονότα ήσαν αληθή. Απορρίπτει αίτηση.
183)
817/2010 Απόλυτη ακυρότητα. Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε. Παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της απόφασης. Ο δόλος δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Ο Ν. 3037/2002 δεν αντιβαίνει στα άρθρα 28 και 49 της Ε.Κ όταν πρόκειται για την μέσω ηλεκτρονικών μηχανημάτων διεξαγωγή του απαγορευμένου τυχερού παιγνίου φρουτάκια. Απορρίπτει αίτηση.
184)
818/2010 Πλαστογραφία - έννοια αυτής. Απαιτείται υπερχειλής δόλος. Απάτη - έννοια αυτής. Ως γεγονότα νοούνται πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως οι απλές υποσχέσεις ή οι συμβατικές υποχρεώσεις. Εάν, όμως, οι υποσχέσεις συνοδεύονται από άλλες παραστάσεις ψευδών γεγονότων κατά τρόπο που να δημιουργείται η εντύπωση μελλοντικής εκπλήρωσής τους με βάση την εμφανιζόμενη ψευδή παράσταση, τότε οι υποσχέσεις αυτές αποτελούν απατηλ...
185)
819/2010 Καταδικαστική απόφαση για σωματικές βλάβες από αμέλεια, κατά συρροή. Ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης, είναι απαράδεκτος, και απορριπτέος, ως παντελώς αόριστος κατά δε το μέρος που με αυτόν πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, είναι απαράδεκτος και απορριπτέος.
186)
820/2010  
187)
821/2010  
188)
822/2010  
189)
823/2010  
190)
862/2010  
191)
863/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Οι λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως και για τις τρεις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, απορρίπτεται ως αβάσιμος, διότι το δικαστήριο παραθέτει ποια ήταν τα αληθή σε αντίθεση με τα ψευδή που περιέλαβε στην έγκληση της και αιτιολογεί με σαφήνεια και τον άμεσο δόλο της. Απορρίπτεται ως αβάσιμος και ο πρώτος λόγος του δικογράφου τ...
192)
864/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρ. 13 ΝΔ 1037/1971. Δεκτοί και οι δύο λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Ειδικότερα ο πρώτος λόγος, διότι καταδικάστηκε ως υπότροπος (για μη ανάρτηση σε εμφανές σημείο του καταστήματος πίνακα εργαζομένων), χωρίς στο σκεπτικό να κάνει οποιαδήποτε αναφορά με βάση ποια πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία κατέληξε να είναι υπότροπος, και ο δεύτερος, διότι τον καταδίκασε σε 50 ημέρες φυλάκιση, την οποία μετέτρεψε προς 10 € την ημέρ...
193)
865/2010 Υπεξαγωγή εγγράφου. Έννοια. Πότε υπάρχει ειδική εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ισχυρισμός περί νομικής πλάνης. Όταν ο ισχυρισμός αυτός προβάλλεται αορίστως το Δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει. Απορρίπτει αίτηση.
194)
866/2010 Καταδολίευση δανειστών. Τελείται με τέσσερις τρόπους: α) με βλάβη, καταστροφή ή εκμηδένιση της αξίας οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, β) με απόκρυψη τέτοιου στοιχείου, γ) με απαλλοτρίωση χωρίς ισάξιο και αξιόχρεο αντάλλαγμα, και δ) με δημιουργία ψευδών χρεών ή δικαιοπραξιών, όπως η εικονική. Επί των κατ' έγκληση διωκομένων εγκλημάτων, εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά την παρέλευση τριμήνου από την τέλεση αυτών, πρέπει η καταδικαστική απόφαση να διαλαμβάνει αιτιολογία ως προς το χρόνο κατά τον ...
195)
867/2010 Εκβίαση. Έννοια. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Πότε υπάρχει εκ πλαγίου παράβαση. Ο ισχυρισμός περί πραγματικής πλάνης είναι αυτοτελής και πρέπει να υποβληθεί κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, αλλιώς το Δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει. Απορρίπτει αίτηση.
196)
868/2010 Απάτη - έννοια. Η περιουσιακή βλάβη θα πρέπει ως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της απάτης να είναι άμεσο, αναγκαίο και αποκλειστικό αποτέλεσμα της περιουσιακής διαθέσεως. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της απατηλής συμπεριφοράς και της πλάνης που προηγήθηκε από αυτή ως και μεταξύ της πλάνης αυτής και της περιουσιακής βλάβης, η οποία θα πρέπει να είναι το άμεσο, αναγκαίο και αποκλειστικό αποτέλεσμα της πλάνης και της εξ αυτής πράξεως, παραλείψεως ή αν...
197)
869/2010 Καταδικαστική απόφαση για χρήση πλαστών εγγράφων. Απορρίπτεται ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, αφού στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης εκτίθεται με την παράθεση εκτεταμένων πραγματικών περιστατικών, το ιστορικό και η αιτία πλαστογραφίας των εγγράφων, η χρήση τούτων από τον κατηγορούμενο, η γνώση του ότι ήταν πλαστές και ότι δια της προσκομίσεώς τους στην ΔΟΥ, ήταν δυνατόν να παραπλανήσει αυτή για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, αδιάφορα...
198)
870/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανέγερση παράνομου κτίσματος. Απορρίπτονται οι λόγοι της αιτήσεως αναίρεσης εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ. Ο ισχυρισμός της αναιρεσείουσας ότι η μητέρα της ετέλεσε την πράξη δεν είναι αυτοτελής ισχυρισμός, αλλά αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισμός, η αιτιολογία του οποίου εμπεριέχεται στην περί ενοχής αιτιολογία της αποφάσεως.
199)
871/2010 Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, λόγω νομότυπης παραίτησης από αυτήν (άρθρα 474 § 1, 475 §1, 476 § 1 και 513 § 1 του ΚΠΔ) -.
200)
872/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
201)
873/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
202)
874/2010 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι στην ουσία οι λόγοι της αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται επίσης, ως αβάσιμος στην ουσία, και ο λόγος για υπέρβαση εξουσίας (άρθρ. 510 §1 στ. Η' περ.δ΄ ΚΠΔ), καθόσον είχε υποβληθεί νομίμως η απαιτούμενη έγκληση από την διαχειρίστρια - εταίρο της μηνύτριας ΕΠΕ, που την εκπροσωπούσε νομίμως.
203)
875/2010 Ορίζει κατά παραπομπή αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και τις δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιώς. Εγκαλούμενος δικαστικός λειτουργός με τον βαθμό του Εφέτη. Συντρέχει περίπτωση παραπομπής και κατά το στάδιο της προδικασίας και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Ορίζει κατά παραπομπή αρμόδιο να αποφανθεί τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
204)
876/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
205)
877/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
206)
878/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
207)
934/2010  
208)
935/2010  
209)
936/2010  
210)
937/2010  
211)
938/2010  
212)
939/2010  
213)
940/2010 Αίτημα αναβολής με απόντα τον εκκαλούντα-κατηγορούμενο υποβάλλει μόνον ο συνήγορός του, εις τον οποίο έχει επιτραπεί η εκπροσώπησή του, ήτοι όταν ο συνήγορός αυτός έχει νομιμοποιηθεί προηγουμένως. Ο άγγελος, όχι του εκκαλούντος, αλλά του συνηγόρου του αυτού, δεν μπορεί να ζητήσει αναβολή για τον τελευταίο και δη για σημαντικό αίτιο στο πρόσωπό του (ασθένεια). Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας, εάν απορριφθεί το αίτημα αναβολής από άγγελο ως άνω, και μετά η έφεση είναι ανυποστήρικτη. Απορρίπτει αίτησ...
214)
941/2010 Υπεξαίρεση. Υπεξαίρεση διαπράττει και ο ασφαλιστικός πράκτορας όταν κατακρατεί και ιδιοποιείται τα ασφάλιστρα που εισέπραξε για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας με την οποία συνδέεται με σύμβαση πρακτορίας κατά τις διατάξεις του Ν. 1569/1985 και του ΠΔ 298/1986, καθόσον με βάση τη σύμβαση αυτή και τις διατάξεις των άρθρων 90 και επομ. του Εμπ.Ν. και 713 ΑΚ καθίσταται εντολοδόχος της ασφαλιστικής εταιρίας και διαχειριστής της περιουσίας της υποχρεούμενος να αποδώσει σε αυτήν τα εισπραχθέντα α...
215)
942/2010  
216)
943/2010  
217)
944/2010  
218)
945/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα. Απορρίπτεται ο πρώτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠΔ, που προήλθε από τη λήψη υπόψη της απολογίας του συγκατηγορουμένου του αναιρεσείοντα, ως αβάσιμος, καθόσον το δικαστήριο έλαβε υπόψη του συνεκτίμηση, μαζί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα, που κατ' είδος αναφέρει (χωρίς να είναι ανάγκη να κάνει μνεία του τι προέκυψε από το καθένα) και την απολογία...
219)
946/2010 Ο παραστάς κατά τη συζήτηση στο πρωτόδικο δικαστήριο μπορεί να ασκήσει μόνο το ένδικο μέσο. Εάν όμως δεν είναι διορισμένος και ως αντίκλητος με την έφεση ή με το άρθρο 96 ΚΠΔ δεν απαιτείται ούτε επιτρέπεται να του επιδοθεί αντίγραφο του θυροκολληθέντος εγγράφου. Δεν υπάρχει ακυρότητα εκ του ότι καλείται να υποστηρίξει την έφεσή του, ενώ πρόκειται περί εφέσεως Εισαγγελέως. Δεν επικαλείται ότι υπάρχει και άλλη έφεση. Για να προβεί το Δικαστήριο στην μετατροπή της ποινής, πρέπει πρότερον να αιτιολο...
220)
947/2010 Καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για απλή σωματική βλάβη από πρόθεση. Αναιρείται η απόφαση, κατά παραδοχή του μοναδικού λόγου της αιτήσεως αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο - κακή σύνθεση του δικαστηρίου (άρθρα 171 § 1α και 510 §1 στοιχ. Α ΚΠΔ), διότι συμμετείχε ως Εισαγγελικός λειτουργός, Ειρηνοδίκης, αντί των κληρωθέντων Αντεισαγγελέων (τακτικού και αναπληρωματικού). Παραπέμπει για νέα συζήτηση.
221)
948/2010 Λαθρεμπορία. Η δήμευση του λαθρεμπορεύματος φέρει μικτό χαρακτήρα παρεπόμενης ποινής και αποζημίωσης του Κράτους. Επιβάλλεται υποχρεωτικώς επί καταδίκης ή επί απαλλαγής αρκεί μονό η από-δειξη ότι υφίσταται λαθρεμπορία, χωρίς να ενδιαφέρει ο λόγος της απαλλαγής. Χωρεί ακόμη και όταν έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. Η χρηματική ποινή αντικαθιστά την μη γενόμενη δήμευση και ταυτίζεται προς αυτή. Έχει και αυτή μικτό χαρακτήρα και επιβάλλεται και όταν έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη λ...
222)
949/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
223)
950/2010 Απόλυτη ακυρότης από την κακή παράσταση πολιτικής αγωγής. Παράβαση άρθρου μόνον ΑΝ 690/1945. Δεν νομιμοποιείται να παραστεί πολιτική αγωγή ο εργαζόμενος για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Δεν υπάρχει αδικοπραξία. Αναιρεί και παραπέμπει.
224)
951/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
225)
952/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
226)
953/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
227)
954/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
228)
955/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
229)
956/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια ιατρού. Ο ιατρός ευθύνεται ποινικώς όταν ενήργησε παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους κανό-νες της ιατρικής επιστήμης, για τους οποίους δεν μπορεί να γεννηθεί αμφισβήτηση. Απορρίπτει αίτηση.
230)
957/2010 Καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου (εφημερίδας). Στα εγκλήματα δια του τύπου οι προβλεπόμενες στον ΚΠΔ επί ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου προθεσμίες, συντέμνονται στο ήμισυ (§3 άρθρ. μόνο του Ν. 2243/1994). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης, η αίτηση αναιρέσεως, δοθέντος ότι δεν διαλαμβάνεται σ' αυτή κάποιος λόγος ανώτερης βίας ή άλλος λόγος ανυπέρβλητου κωλύματος.
231)
958/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
232)
959/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως συντρέχει όχι μόνο κατά το στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και εκείνο της προδικασίας και όταν δεν έχει ασκηθεί ακόμα ποινική δίωξη.
233)
960/2010 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών που απέρριψε την προσφυγή του αναιρεσείοντα - εγκαλούντα κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με την οποία απορρίφθηκε ως αβάσιμη η έγκλησή του.
234)
1030/2010 Η έφεση Εισαγγελέως κατά αθωωτικής αποφάσεως πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη (άρθρ. 474, 476 § 2, 498 ΚΠΔ). Το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο την απορρίπτει ως απαράδεκτο. Πρέπει να εκτίθενται σ' αυτή συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά σε σχέση με τις πλημμέλειες της αποφάσεως. Δεν υπάρχει αντίθεση στα άρθρα 20 Συντάγματος και 6 ΕΣΔΑ. Αναίρεση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου κατ' αποφάσεως που απέρριψε έφεση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ως απαράδεκτη (άρθρα 505 § 2, 504 § 1 ΚΠΔ)....
235)
1031/2010 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών (ν. 3051/2002, άρθρα 1, 3, 16). Πότε αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πότε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
236)
1032/2010 Υπέρβαση εξουσίας. Έννοια. Η σχετική μηνυτήρια αναφορά προς άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση των άρθρων 19 και 21 § 2 Ν. 2523/1997 δεν συνιστά έγκληση κατά το άρθρο 41 ΚΠΔ, αλλά αποτελεί απλή αίτηση του προϊσταμένου της σχετικής οικονομικής υπηρεσίας προς τον εισαγγελέα χωρίς να απαιτείται και σύνταξη σχετικής έκθεσης κατάθεσης όπως προβλέπει το άνω άρθρο 41 του Κ.Π.Δ., αλλά αποτελεί απλή αίτηση του προϊσταμένου της σχετικής οικονομικής υπηρεσίας προς τον Εισαγγελέα, χωρίς να απαιτείται και σ...
237)
1033/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για απάτη κατ' εξακολούθηση κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με ζημία άνω των 15.000 €. Έννοια γεγονότος. Πότε ειδική αιτιολογία. Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε κατ' εξακολούθηση. Πότε μεταβολή κατηγορίας που επιφέρει ακυρότητα κατ' άρθρο 171 § 1 περ. β ΚΠΔ. Τι δεν συνιστά μεταβολή. Απορρίπτει αίτηση.
238)
1034/2010 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος από ιδιοτέλεια. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πότε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε υποχρέωση δικαστηρίου προς αιτιολογία αυτοτελούς ισχυρισμού περί συνδρομής ελαφρυντικών περιστάσεων (δεν υπάρχει υποχρέωση εάν είναι αόριστος). Απορρίπτει αίτηση.
239)
1035/2010 Η προθεσμία άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά απόφασης είναι δεκαήμερη, αρχόμενη από την έκδοση της απόφασης παρόντος του διαδίκου, άλλως από της νόμιμης επίδοσης στον δικαιούμενο σε αναίρεση, χωρίς να αρχίζει η προθεσμία αυτή σε κάθε περίπτωση πριν την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο των καθαρογραφημένων αποφάσεων. Τότε μόνο συγχωρείται η εκπρόθεσμη άσκησή της όταν συντρέχει ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα. Απορριπτέα ως απαράδεκτη όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα.
240)
1036/2010 Πλαστογραφίας έννοια, υπεξαγωγής εγγράφου έννοια, εκβίασης έννοια. Είναι επιτρεπτή η αναφορά στην εισαγγελική πρόταση εφόσον είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Η κύρια διαδικασία αρχίζει είτε με την επίδοση της εγκλήσεως, αφού το παραπεμπτικό βούλευμα καταστεί αμετάκλητο είτε του κλητηρίου θεσπίσματος, είτε με την εμφάνιση του κατηγορουμένου και τη μη εναντίωσή του στη συζήτηση της υποθέσεως. Η παραγραφή είναι θεσμός δημόσιας τάξεως κει εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Συμβούλιο σε κάθε στάση της ...
241)
1037/2010 Η απόφαση του Εφετείου ανηλίκων είναι αναιρετέα για απόλυτη ακυρότητα αν στη σύνθεση του Δικαστηρίου έλαβαν μέρος εφέτες από τους οποίος ο ένας δεν είχε ορισθεί δικαστής ανηλίκων ή αναπληρωτής αυτού, οι δε λοιποί δεν έχουν ορισθεί δικαστές ανηλίκων με πράξη του Προέδρου Εφετών. Αναιρεί διότι δεν μετείχε στο Εφετείο ανηλίκων ο Εφέτης ανηλίκων ή ο αναπληρωτής του, ούτε οι άλλοι δύο εφέτες είχαν ορισθεί από τον Πρόεδρο Εφετών.
242)
1038/2010 Απάτη. Ως γεγονότα κατά το άρθρο 386 ΠΚ νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή οι συμβατικές υποχρεώσεις. Εάν όμως οι υποσχέσεις συνοδεύονται από άλλες παραστάσεις ψευδών γεγονότων κατά τρόπο που να δημιουργείται η εντύπωση μελλοντικής εκπλήρωσής τους με βάση την εμφανιζόμενη ψευδή παράσταση, τότε οι υποσχέσεις αυτές αποτελούν απατηλή συμπεριφορά. Η περιουσιακή βλάβη επί απάτης...
243)
1039/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
244)
1040/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
245)
1041/2010 Παράνομη βία. Στοιχεία του εγκλήματος είναι: α) εξαναγκασμός άλλου σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για τις οποίες ο παθών δεν έχει υποχρέωση, β) ο εξαναγκασμός αυτός να γίνει με τη χρήση της σωματικής βίας ή απειλής σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης, γ) δόλος. Αρκεί και ο ενδεχόμενος, στον οποίο περιλαμβάνεται η γνώση ότι η απειλούμενη πράξη ή παράλειψη είναι παράνομη και η βούληση του δράστης να εξαναγκάσει τον άλλο σε πράξη παράλειψης ή ανοχή σε κάτι στο οποίο εκείνος δεν υποχρε...
246)
1042/2010 Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών το οποίο απέρριψε κατ' ουσία την έφεση του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών με το οποίο παραπέμφθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας, κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτεται, ως κατ' ουσία αβάσιμος, ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας.
247)
1043/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Διατάσσει την παραπομπή στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών και τις αντίστοιχες του Εφετείου Αθηνών.
248)
1044/2010 Άρθρο 363 § 1 ΠΚ. Έγκληση (άρθρ. 368 § 1, 117 § 1 ΠΚ) εντός τριμήνου από της γνώσεως λαμβανομένης υπόψη και της ημέρας της γνώσεως, που πρέπει να αιτιολογείται. Η κρίση περί του χρόνου γνώσεως ανέλεγκτη. Υπέρβαση εξουσίας εάν δεν υπεβλήθη η απαιτούμενη έγκληση και παρά ταύτα δεν κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη. Απορρίπτει αίτηση.
249)
1045/2010 Καταδολίευση δανειστών. Δόλια χρεοκοπία. Μεταξύ των εγκλημάτων αυτών υφίσταται όχι αληθινή κατ' ιδέαν συρροή αλλά φαινομένη (συρροή νόμου). Η διάταξη του άρθρου 397 ΠΚ είναι επικουρική έναντι εκείνης του άρθρου 398 ΠΚ. Επιτρεπτή η μεταβολή της κατηγορίας από καταδολίευση δανειστών σε δόλια χρεοκοπία, διότι πρόκειται περί των ιδίων περιστατικών. Απορρίπτει αίτηση διότι δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα.
250)
1046/2010 Φοροδιαφυγή. Έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Εικονικό τιμολόγιο είναι και εκείνο που αφορά ανύπαρκτη συναλλαγή. Απόλυτη ακυρότητα επέρχεται και όταν το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη έγγραφο χωρίς τούτο να αναγνωσθεί κατά την ακροαματική διαδικασία. Τέτοια ακυρότητα δεν επέρχεται όταν το έγγραφο που λήφθηκε υπόψη χωρίς να αναγνωσθεί αποτελεί τη βάση του εγκλήματος για το οποίο δικάζεται ο κατηγορούμενος. Για την άσκηση της ποινικής δίωξης για τα αδικήματα του άρθρου 19 Ν. 2523/1997 δεν αποτε...
251)
1047/2010 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως ή αθωωτικής ή απορριψάσης την έφεση ως ανυποστήρικτη. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στις παρεμπίπτουσες αποφάσεις, όπως η απορρίπτουσα το αίτημα αναβολής (άρθρ. 349 ΚΠΔ). Αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε έφεση ανυποστήρικτη, αφού απέρριψε αιτιολογημένα αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αίτηση.
252)
1048/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση. Έννοια. Ως γεγονός νοείται κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου που ανάγεται στο παρελθόν ή το παρόν, το οποίο εμπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, καθώς και κάθε συγκεκριμένη σχέση ή συμπεριφορά αναφερόμενη στο παρόν ή παρελθόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική ή την ευπρέπεια. Αναιρεί διότι δεν εκτίθενται δυσφημιστικά γεγονότα.
253)
1049/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας, διότι η αμετάκλητη απόφαση δεν ήταν καταδικαστική για τον αιτούντα (η αίτηση αφορούσε το σκέλος της απόφασης που διέταξε την δήμευση του αυτοκινήτου του αιτούντα, ο οποίος δεν ήταν κατηγορούμενος). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας, διότι η αμετάκλητη απόφαση δεν ήταν καταδικαστική για τον αιτούντα (η αίτηση αφορούσε το σκέλος της απόφασης που διέταξε την δήμευση του αυτοκινήτου του αιτούντα, ο οπο...
254)
1050/2010 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας δια παραλείψεως. Όταν η αμέλεια δεν συνίσταται σε ορισμένη παράλειψη αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος, τότε για τη θεμελίωση της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ως εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, απαιτείται η συνδρομή των όρων του άρθρου 15 ΠΚ. Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς από-τροπή του αποτελέσματος, μπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόμου ή από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων που συνδέονται με ορισμένη έννομη σχέση του υποχρέου ή από σ...
255)
1051/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
256)
1052/2010 Ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου ζητεί την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως ήτοι και της αθωωτικής δι' έλλειψη αιτιολογίας. Αντικείμενο της ποινικής δίκης είναι η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουμένου. Αναιρεί για κατοχή από κοινού δια τον ένα κατηγορούμενο που εκηρύχθη αθώος, δι' έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν εκθέτει περιστατικά που αποκλείουν τα στοιχεία της πράξεως. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος.
257)
1053/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
258)
1054/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
259)
1055/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου 25 παρ. 1 και 6 του Ν. 1882/1990. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά εκκλητής απόφασης, έστω και αν έχει καταστεί τελεσίδικη, λόγω παρόδου άπρακτης της προς έφεση προθεσμίας.
260)
1080/2010  
261)
1081/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
262)
1082/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
263)
1172/2010 Η έφεση του Εισαγγελέως πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη. Πότε. Παράβαση άρθρ. 242 § 1 ΠΚ. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Ο δόλος δεν είναι ανάγκη να αιτιολογείται, εκτός εάν ο νόμος απαιτεί την εν γνώσει ορισμένου περιστατικού τέλεσης της πράξεως ή τον σκοπό προκλήσεως ορισμένου αποτελέσματος. Άρθρα 329, 331, 333 § 2, 358, 364, 369 σε συνδ. με 171 § 1 στοιχ. δ ΚΠΔ. Επέρχεται ακυρότητα εάν ελήφθη υπ' όψη έγγραφο που δεν ανεγνώσθη, εκτός εάν το περιεχόμενό του προκύπ...
264)
1173/2010 Στοιχεία άρθρων 362, 363 ΠΚ. Γνώση του ψευδούς γεγονότος με παράθεση περιστατικών. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απόλυτη ακυρότης εάν παραβιασθούν οι διατάξεις που αφορούν εμφάνιση, εκπροσώπηση και υπεράσπιση κατηγορουμένου. Απορρίπτει αίτηση.
265)
1174/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για κατάχρηση εις ασέλγεια (άρθρ. 338 § 1 ΠΚ). Στοιχεία. Αιτιολογία και με αναφορά εξ ολοκλήρου στην εισαγγελική πρόταση. Αυτό δεν αντίκειται στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20 του Συντάγματος. Άρθρο 309 § 2 ΚΠΔ. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότης εκ της αιτιολογημένης απορρίψεως του αιτήματος αυτοπροσώπου εμφανίσεως. Απορρίπτει αίτηση.
266)
1175/2010 Καταδικαστική απόφαση για θανατηφόρα σωματική βλάβη (άρθρο 311 περ. α΄ ΠΚ). Οι λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ) απορρίπτονται ως αβάσιμοι. Το γεγονός ότι εξαίρονται η ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας και η κατάθεση του ιατροδικαστή, δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα αποδεικτικά μέσα. Απορρίπτεται η αίτηση.
267)
1176/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για κατά συρροή σωματικές βλάβες από αμέλεια. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτεται η αίτηση.
268)
1177/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου μόνο του Α.Ν. 690/1945. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας (η απόφαση έχει πλήρη αιτιολογία, ενώ δεν είναι απαραίτητη η παράθεση του χρόνου καταβολής των επιδομάτων αδείας, δώρων Χριστουγέννων κτλ, αφού δεν υφίστατο θέμα παραγραφής, ο χρόνος δε καταβολής τους - δήλη ημέρα - είναι επακριβώς καθορισμένος από το νόμο) και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Περαιτέρω, το δικαστήριο δεν υπο...
269)
1178/2010 Καταδικαστική απόφαση για παραλαβή ναρκωτικών ουσιών (ο 1ος αναιρεσείων) και ηθική αυτουργία στην πράξη της παραλαβής ναρκωτικών ουσιών από τον αυτουργό (ο 2ος αναιρεσείων). Συνεκδίκαση. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως του 1ου, ως ανυποστήρικτη. Ως προς τον 2° αναιρεσείοντα, οι λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και για υπέρβαση εξουσίας (διότι, κατά τις αιτιάσεις του, καταδικάσθηκε για ηθική αυτουργία στ...
270)
1179/2010 Παράβαση άρθρ. 1 § 1 ΑΝ 86/1967, άρθρ. 8 § 5 και 26 §§ 1, 5 ΑΝ 1846/1951. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει αίτηση.
271)
1180/2010 Άρθρα 362, 363 ΠΚ. Στοιχεία. Τι είναι γεγονός. Δόλος. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στις παρεμπίπτουσες αποφάσεις ως και τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που πλήττει την απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (άρθρο 504 § 1 ΚΠΔ). Απαράδεκτος ο λόγος που πλήττει την ουσία. Απορρίπτει αίτηση.
272)
1181/2010 Καταδικαστική απόφαση για από κοινού και κατ' εξακολούθηση, α) διακεκριμένων κλοπών (κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια), και β) ληστείας. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
273)
1182/2010 Επανάληψη της διαδικασίας (τρίτη κατά σειρά). Καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία (δωροληψία). Ο λόγος επανάληψης που στηρίζεται στο άρθρο 525 § 1 περ. 3 του ΚΠΔ (ψευδείς καταθέσεις μαρτύρων, πλαστά αποδεικτικά έγγραφα και παράβαση καθήκοντος δικαστών), απορρίπτονται ως αβάσιμοι (και τούτο διότι ορισμένα εκ των επικαλουμένων ως πλαστών εγγράφων δεν αναγνώσθηκαν, και συνεπώς δεν άσκησαν επιρροή στην καταδίκη του, άλλα διότι, καίτοι αναγνώσθηκαν, δεν άσκησαν ουσιώδη επιρροή στην καταδίκη του αιτού...
274)
1183/2010 Επανάληψη της διαδικασίας. Νέες αποδείξεις είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση. Νέες αποδείξεις μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων μαρτύρων ή νεότερες καταθέσεις συμπληρωματικές ή και τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την προϋπόθεση όμως ότι οι αποδ...
275)
1213/2010  
276)
1214/2010  
277)
1215/2010 Συναυτουργία (άρθρο 45 ΠΚ). Όρος "από κοινού". Πότε υπάρχει αιτιολογία. Άρθρο 24 § 1 Ν. 3028/2002 - Αιτιολογία. Άρθρο 374 § 1 β.α ΠΚ. Άρθρα 329, 331, 333 § 2, 358, 364 και 369 ΚΠΔ σε συνδ. με 171 § 1δ ΚΠΔ. Πότε υπάρχει απόλυτη ακυρότης από τη λήψη υπ' όψη εγγράφου που δεν ανεγνώσθη. Πότε υπάρχει έλλειψη ακροάσεως. Τι αποδεικνύουν τα πρακτικά της συνεδριάσεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πότε είναι αρνητικός ο ισχυρισμός, οπότε το Δικαστήριο απαντά με τις παραδοχές της αποφάσεως. Απαράδεκτος ο λόγος α...
278)
1216/2010 Κακουργηματική απάτη (άρθρο 386 §§ 1, 3 ΠΚ). Πότε είναι κατ' επάγγελμα και πότε κατά συνήθεια. (άρθρο 45 ΠΚ). Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για άρθρο 386 § 3 ΠΚ. Τι είναι περιουσιακό όφελος. Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Άρθρα 329, 331, 333 § 2, 358, 364 και 369 ΚΠΔ σε συνδ. με 171 § 1δ ΚΠΔ. Πότε υπάρχει απόλυτη ακυρότης από τη λήψη υπ' όψη εγγράφου που δεν ανεγνώσθη. Δεν απαιτείται να αναγνωσθεί εάν είναι το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος ή αναφέρεται απλώς ιστ...
279)
1217/2010 Άρθρο 476 §§ 1, 2 ΚΠΔ. Απαράδεκτο το ένδικο μέσο εάν ησκήθη εκπροθέσμως. Αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως εκπρόθεσμη. Πότε αιτιολογία σχετικής (απορριπτικής) αποφάσεως, εάν προβάλλεται με την έφεση σαφής και ορισμένος λόγος ακυρότητος της επιδόσεως. Απορρίπτει αίτηση.
280)
1218/2010 Παράβαση άρθρ. 41 ΣΤ΄ Ν. 2327/1999. Η βιαιοπραγία που τελέσθηκε μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο αυτών έχει έναντι της απλής σωματικής βλάβης επικουρικό χαρακτήρα. Βάσει της αρχής της επικουρικότητας η άνω βιαιοπραγία απορροφάται από την απλή σωματική βλάβη, η οποία τελέσθηκε στους χώρους αυτούς. Εφόσον η βιαιοπραγία απορροφάται από την απλή σωματική βλάβη, η οποία τελέσθηκε στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, το Δικαστήριο εσφαλμένως ερμήνευ...
281)
1219/2010 Μήνυση. Κατά την υποβολή της μηνύσεως ο μηνυτής κατέθετε παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού δέκα (10) ευρώ, το οποίο αναπροσαρμοζόταν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης όχι επί ποινή απαραδέκτου. Μετά όμως την αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 42 ΚΠΔ με το άρθρο 69 Ν. 3699/2008 η μη κατάθεση του παραβόλου αυτού επιφέρει απαράδεκτο της μήνυσης. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης διότι πριν την άνω αντικατάσταση δεν εδημιουργείτο απαράδεκτο από τη μη κατάθεση του παρ...
282)
1220/2010  
283)
1221/2010 Άρθρο 55 § 1 Ν. 2910/2001, όπως ισχύει μετά το άρθρο 37 Ν. 3153/2003. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Άρθρο 26 § 1 ΠΚ. Πότε ειδική αιτιολογία αυτού του δόλου. Άρθρο 211Α' ΚΠΔ. Έλλειψη ακροάσεως Άρθρο 170 § 2 ΚΠΔ. Απόλυτη ακυρότης. Άρθρα 365 § 1, 354 ΚΠΔ. Δεν δημιουργείται ακυρότης όταν το Δικαστήριο αναγνώσει ένορκη κατάθεση της προδικασίας, έστω και εάν εναντιωθεί ο κατηγορούμενος εφ' όσον κρίνει ότι η εμφάνιση του μάρτυρος στο ακροατήριο είναι αδύνατη. Δεν υπάρχει αντίθεση με το άρθρο 6 §...
284)
1222/2010 Έκθεση. Έννοια αμέλειας. Αμέλεια χωρίς συνείδηση υπάρχει όταν ο δράστης δεν προβλέπει το εγκληματικό αποτέλεσμα ενώ θα μπορούσε να το προβλέψει και να το αποφύγει αν κατέβαλε την επιβαλλόμενη από το νόμο προσοχή, ενώ συνειδητή αμέλεια υπάρχει όταν ο δράστης προβλέπει ότι από τη συμπεριφορά του μπορεί να προέλθει το εγκληματικό αποτέλεσμα αλλά το αποκρούει και ενεργεί γιατί πιστεύει ότι δεν θα επέλθει στη συγκεκριμένη περίπτωση της παρ.2 της εκθέσεως απαιτείται δόλος έστω και ενδεχόμενος για το β...
285)
1223/2010 Εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εικονικό είναι το στοιχείο που γίνεται και για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής. Στις περιπτώσεις που το αδίκημα της φοροδιαφυγής τελείται με την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και την μηνυτήρια αναφορά και δεν έχει ως προϋπόθεση την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου επί της προσφυγής που ασκήθηκε και σε περίπτωση μη άσκησης προσφυ...
286)
1224/2010 Υφ' όρο απόλυση. Ο καταδικασμένος σε ποινή στερητική της ελευθερίας απολύεται υπό προϋποθέσεις και υπό τον όρο της ανάκλησης εφόσον έχει καταδικασθεί σε πρόσκαιρη κάθειρξη, αν έχει συμπληρώσει τα τρία πέμπτα της ποινής του, ενώ αν μέσα στο χρονικό διάστημα από της απολύσεως μέχρι της εκτίσεως της ποινής που υπολειπόταν, όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από τρία έτη ή μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών όταν αυτό είναι μικρότερο, εκείνος που απολύθηκε διαπράξει έγκλημα από δόλο, για το οποίο του επιβλή...
287)
1225/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου μόνο του Α.Ν 690/1945 (Εισάγεται μετ' αναίρεση). Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως αναίρεσης α) για έλλειψη αιτιολογίας, β) για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης (άρθρο 510 § 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ), γ) για έλλειψη ακροάσεως που ιδρύει τον από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Β΄ του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, σε συνδυασμό με άρθρα 170 § 2 και 364 § 1 του ΚΠΔ (δεν προκύπτει ότι ζητήθηκε η ανάγνωση των εγγράφων από τον Εισ...
288)
1226/2010 Παράβαση καθήκοντος. Έννοια. Ο δικαστικός επιμελητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 ΠΚ. Ο επιμελητής δικαιούται για κάθε ενέργεια να λάβει από τον εντολέα του τη νόμιμη αμοιβή, δικαιούται δε να αξιώσει πριν από κάθε ενέργεια προκαταβολή ολόκληρης ή μέρους της αμοιβής του. Αναιρεί διότι υπάρχουν ασάφειες και αντιφάσεις του σκεπτικού σε σχέση με το διατακτικό και έτσι στέρησε το Δικαστήριο τη νόμιμη βάση της προσβαλλομένης. Παραπέμπει.
289)
1227/2010 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Πλαστογραφία. Έννοια αυτών. Η διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και ακεραιτότητας των εγγράφων συναλλαγών. Προς στοιχειοθέτηση της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειμενικώς η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος το εμφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της ουσίας του περιεχομένου του υποκειμενικώς δε δόλος υπερχειλής. Ο ισχυρισμός περί πραγματικής πλάνης πρέπει να υποβάλλεται...
290)
1228/2010  
291)
1229/2010 Άρθρο 398 ΠΚ. Πότε δόλια χρεοκοπία. Άρθρο 685 ΕμπΝ. Υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα. Δεν απαιτείται κήρυξη της πτωχεύσεως, αλλά αρκεί παύση πληρωμών (είναι ο χρόνος τελέσεως του εγκλήματος). Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Δόλος. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απαράδεκτος ο λόγος που πλήττει την ουσία. Απορρίπτει αίτηση.
292)
1230/2010 Άρθρα 314 § 1α΄ και 28 ΠΚ. Πότε αμέλεια. Άρθρο 15 ΠΚ - Πότε. Παράβαση ΠΔ 395/1994. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως σε έγκλημα εξ αμελείας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε υπάρχει ασάφεια και αντίφαση στο έγκλημα δια παραλείψεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
293)
1245/2010 Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λάβει το λόγο ο εισαγγελέας ή ένας από τους διαδίκους έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και οι υπόλοιποι διάδικοι, ο δε κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του έχουν το δικαίωμα να μιλούν πάντοτε τελευταίοι, πλην για να επέλθει απόλυτη ακυρότητα πρέπει ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του να ζητήσουν το λόγο και ο διευθύνων τη συζήτηση να τους το αρνηθεί, οπότε απαιτείται πλέον προσφυγή σε όλο το δικαστήριο κατά της άρνησης αυτής. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογί...
294)
1246/2010  
295)
1247/2010 Άρθρα 505 § 2 και 473 § 3 ΚΠΔ. Ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου ζητεί την αναίρεση οιασδήποτε αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, επομένως και κατ' αυτής που κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη, λόγω μη υπάρξεως εγκλήσεως. Άρθρο 79 § 1 Ν. 5960/1933 "περί επιταγής". Άρθρο 18 § 1 Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών". Πως εκπροσωπείται η ανώνυμος εταιρία. Άρθρα 65, 67 και 68 ΑΚ και άρθρο 22 § 3 Ν. 2190/1920. Πότε υποκατάσταση του Δ.Σ. της ΑΕ. Δεν είναι νόμιμη με εξωεταιρική συμφωνία. Όταν δεν υπάρχουν οι πρ...
296)
1248/2010 Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να έχουν όλες χωρίς εξαίρεση οι δικαστικές αποφάσεις, ανεξάρτητα αν αυτό απαιτείται ειδικά από το νόμο ή αν είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε, συνεπώς και η απόφαση που απορρίπτει αίτημα αναβολής λόγω σημαντικών αιτίων ή για κρείσσονες αποδείξεις. Περιστατικά. Απορρίπτει αίτηση.
297)
1249/2010  
298)
1250/2010 Υπεξαίρεση. Έννοια. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία υπάρχει όταν το Συμβούλιο αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, όταν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού αυτή αποτελεί τμήμα του βουλεύματος ώστε θα ήταν άσκοπη και τυπολατρική η επανάληψη από το συμβούλιο των ίδιων περιστατικών, συλλογισμών και αποδείξεων. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Έννοια αυτών. Περιστατικά. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
299)
1252/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Δικαιολογητικός λόγος είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του. Η παραπομπή πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κύριας διαδικασίας αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας αφού και γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος. Παραπέμπει σε Εισαγγελέα άλλου Δικαστηρίου.
300)
1253/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
301)
1254/2010 Καταδικαστική απόφαση δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για ηθική αυτουργία σε συκοφαντική δυσφήμηση, κατά συρροή, δια του τύπου. Δεκτός ο λόγος της αιτήσεως αναίρεσης για αντιφατική αιτιολογία, καθόσον στο σκεπτικό διαλαμβάνει πραγματικά περιστατικά απλής δυσφήμησης, τον καταδικάζει όμως για συκοφαντική δυσφήμηση. Επεκτατικό και στον μη ασκήσαντα αναίρεση αυτουργό της πράξεως. Παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων.
302)
1255/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
303)
1256/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Προσφυγή κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Παραπέμπει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Α για τον Εφέτη Β, και λόγω συνάφειας και για λοιπούς.
304)
1257/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αποφατική σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ του Τριμελούς Εφετείου και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (άρθρο 132 §§ 1-2 ΚΠΔ). Ο Αντιδήμαρχος δεν υπάγεται στην ιδιάζουσα δωσιδικία του άρθρου 111 § 7 ΚΠΔ για παράβαση καθήκοντος, και συνεπώς δικάζεται σε πρώτο βαθμό από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο (στην ιδιάζουσα δωσιδικία υπάγονται οι Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων). Ορίζει αρμόδιο δικαστήριο το Τριμελές Πλημμελειοδικείο.
305)
1258/2010 Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμηση. Έννοια εγκλημάτων. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Πότε υπάρχει. Αιτιολογία του δόλου επί των εγκλημάτων αυτών. Απορρίπτει λόγο αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
306)
1279/2010  
307)
1280/2010  
308)
1281/2010  
309)
1282/2010  
310)
1283/2010  
311)
1284/2010  
312)
1285/2010  
313)
1286/2010  
314)
1287/2010  
315)
1288/2010  
316)
1289/2010  
317)
1290/2010  
318)
1291/2010  
319)
1292/2010  
320)
1293/2010  
321)
1294/2010  
322)
1295/2010  
323)
1296/2010  
324)
1297/2010  
325)
1298/2010  
326)
1299/2010  
327)
1300/2010  
328)
1301/2010  
329)
1302/2010  
330)
1303/2010  
331)
1304/2010  
332)
1305/2010  
333)
1306/2010  
334)
1307/2010  
335)
1308/2010  
336)
1314/2010  
337)
1315/2010  
338)
1316/2010  
339)
1317/2010  
340)
1318/2010  
341)
1319/2010  
342)
1320/2010  
343)
1321/2010  
344)
1322/2010  
345)
1323/2010  
346)
1324/2010  
347)
1325/2010  
348)
1326/2010  
349)
1327/2010  
350)
1328/2010 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαγωγή εγγράφων κατ' εξακολούθηση. Μοναδικός λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής κι εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, σχετικά με το υποκειμενικού στοιχείο του υπερχειλούς δόλου (σκοπός βλάβης άλλου προσώπου). Δεκτός ο λόγος. Αναιρεί προσβαλλόμενη και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
351)
1329/2010 Η έκθεση που περιέχει δήλωση άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης πρέπει να διαλαμβάνει ορισμένο λόγο. Ειδικά η έφεση του εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Έτσι η αξιούμενη αιτιολογία της ασκούμενης από τον εισαγγελέα έφεσης κατά αθωωτικής απόφασης αποτελεί πρόσθετο τυπικό όρο του κύρους του ενδίκου αυτού μέσου. Πρέπει ειδικότερα να εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα οι συγκεκριμένες πραγματικές ή νομικές πλ...
352)
1330/2010  
353)
1331/2010 Επανάληψη διαδικασίας. Καταδικαστική απόφαση για λειτουργία Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών με τη χρήση παραπλανητικού τίτλου ως Πανεπιστημίου, κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 386 § 1 του ΠΚ και 15 § 1, 16 § 1 περ. Α΄ του Ν. 1966/1991). Απορρίπτεται ως αβάσιμη η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, διότι με τα επικαλούμενα ως νέα αποδεικτικά στοιχεία δεν καθίσταται φανερό, κατά την έννοια του άρθρου 525 §§ 1 και 2 του ΚΠΔ, ότι ο αιτών είναι αθώος του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε, ούτε ότι κατα...
354)
1332/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για κακουργηματική απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, άνω των 15.000 €, και πλημμεληματική πλαστογραφία με χρήση κι υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, όλες κατά συναυτουργία, που επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Εφετών. Οι λόγοι αναιρέσεως είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, και συγκεκριμένα ότι το βούλευμα στερείται αιτιολογίας, επειδή αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, ότι δεν αιτιολογεί την κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέ...
355)
1333/2010  
356)
1334/2010  
357)
1335/2010  
358)
1336/2010  
359)
1337/2010  
360)
1338/2010  
361)
1339/2010  
362)
1340/2010  
363)
1341/2010  
364)
1342/2010  
365)
1343/2010  
366)
1344/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
367)
1345/2010  
368)
1346/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
369)
1347/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
370)
1348/2010  
371)
1349/2010  
372)
1350/2010  
373)
1351/2010  
374)
1394/2010  
375)
1395/2010  
376)
1396/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθόσον δεν αναφέρει τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία πιεστικά και φορτικά η κατηγορουμένη προκάλεσε την απόφαση στον φυσικό αυτουργό να τελέσει την αξιόποινη της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων.
377)
1397/2010 Καταδικαστική απόφαση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (παρελκούσης της έρευνας των λοιπών). Αναιρεί και παραπέμπει.
378)
1550/2010  
379)
1553/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για τις πράξεις της κακουργηματικής απάτης, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, άνω των 15.000 ευρώ, κατά συρροή, και της κακουργηματικής χρήσης πλαστού εγγράφου, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, άνω των 15.000 ευρώ. Δεκτός ο λόγος για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, διότι ενώ δέχεται ότι το έγκλημα της απάτης ετελέσθη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, διότι ο αναιρεσείων διέπραξε τ...
380)
1554/2010  
381)
1555/2010  
382)
1556/2010  
383)
1557/2010  
384)
1558/2010  
385)
1559/2010  
386)
1560/2010  
387)
1561/2010  
388)
1562/2010  
389)
1563/2010  
390)
1564/2010  
391)
1565/2010  
392)
1566/2010  
393)
1567/2010  
394)
1568/2010  
395)
1607/2010  
396)
1608/2010  
397)
1609/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
398)
1610/2010 Καταδικαστική απόφαση για κατ' εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
399)
1611/2010 Καταδικαστική απόφαση για απιστία από κοινού, κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος της αιτήσεως αναίρεσης για ελλιπή αιτιολογία αναφορικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της απιστίας καθώς και με την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού των κατηγορουμένων περί προτέρου εντίμου βίου (άρθρο 84 παρ. 2α ΠΚ), διότι το δικαστήριο δεν υποχρεούτο να απαντήσει και πολύ περισσότερο να αιτιολογήσει την απόρριψη του ισχυρισμού, καθόσον αυτός δεν υποβ...
400)
1612/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση από το Τριμελές Πλημ/κείο. Η έφεση κατ' αυτής απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, αφού με προηγούμενη απόφαση του το Εφετείο απέρριψε το αίτημα της αναβολής. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, για απόλυτη ακυρότητα.
401)
1613/2010 Επανάληψη της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση, κατ' άρθρο 525 παρ. 1 περ. 5 ΚΠΔ, μετά από την έκδοση απόφασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Δέχεται την αίτηση, ακυρώνει την απόφαση και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής της πλημμεληματικής πράξης, της άμεσης συνέργειας σε απάτη ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας που τελέσθηκε τα έτη 1997 και 2000.
402)
1614/2010  
403)
1615/2010 Καταδικαστική απόφαση για άμεση συνεργεία σε παράνομη μεταφορά - προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν το δικαίωμα εισόδου, κατ' επάγγελμα, σύσταση συμμορίας και αθέμιτης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος για έλλειψη αιτιολογίας αναφορικά με την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων καθώς και με τον προβληθέντα αυτοτελή ισχυρισμό της "κατ' επάγγελμα τελέσεως" και του ελαφρυντικού του άρ...
404)
1616/2010 Καταδικαστική απόφαση για αρπαγή από κοινού με σκοπό τα λύτρα. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο μοναδικός λόγος της αίτησης αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας.
405)
1617/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ περ. ιι του Ν. 3074/2002) για να δικαστεί ο αναιρεσείων στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για απιστία από κοινού στην οποία η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει τις 15.000 € και απιστία από κοινού, κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
406)
1645/2010  
407)
1646/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
408)
1647/2010  
409)
1648/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
410)
1649/2010  
411)
1650/2010  
412)
1651/2010 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και παραβίαση εκ πλαγίου της ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Δέχεται τους λόγους αναίρεσης (παρελκούσης της έρευνας των λοιπών). Αναιρεί και παραπέμπει.
413)
1652/2010  
414)
1653/2010  
415)
1654/2010  
416)
1655/2010  
417)
1656/2010 Αθωωτική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα, και ηθικά αυτουργία σ' αυτή. Η αναίρεση ασκήθηκε από τον πολιτικώς ενάγοντα που δεν καταδικάστηκε σε αποζημίωση και στα έξοδα Είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη (άρθρο 506 περ. γ ΚΠΔ) -.
418)
1657/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
419)
1658/2010 Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την απαλλακτική απόφαση του κατηγορουμένου για κακουργηματική υπεξαίρεση, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν είναι απαραίτητο για την ταυτότητα του εγγράφου, που αναγνώσθηκε ο επί μέρους προσδιορισμός των στοιχείων του (χρόνος, τόπος έκδοσης, ποσό, εκδούσα Αρχή). Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
420)
1659/2010 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, για απλή συνεργεία σε ληστεία, με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας και γ) της απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς τη συμμετοχική του δράση. Δεν υφίσταται αρνητική υπέρβαση εξουσίας, αφού περιέχεται στην απόφαση διάταξη περί δήμευσης των κατασχεθέντων, χωρίς να είναι αναγκαία η λεπτομερής αναφορά και περιγραφή των αντικειμένων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητ...
421)
1660/2010 Παράβαση νόμου 1650/1986. Προστασία Περιβάλλοντος - Ρύπανση. Στοιχεία αδικήματος. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
422)
1661/2010 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
423)
1662/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας 136 ΚΠΔ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν της υποβολής εγκλήσεως σε βάρος εισαγγελικού λειτουργού της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας (προκαταρτικής εξετάσεως). Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
424)
1663/2010  
425)
1698/2010  
426)
1699/2010  
427)
1708/2010  
428)
1778/2010  
429)
1779/2010  
430)
1780/2010  
431)
1781/2010  
432)
1782/2010  
433)
1783/2010  
434)
1784/2010  
435)
1785/2010  
436)
1786/2010  
437)
1787/2010 Εκπρόθεσμη αίτηση αναίρεσης, χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απαράδεκτη η αίτηση.
438)
1788/2010 Εκπρόθεσμη αίτηση αναίρεσης, χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απαράδεκτη η αίτηση.
439)
1789/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε αντιρρήσεις κατά της εκτελεστότητας της αποφάσεως, που διέταξε την απέλαση Αλβανού υπηκόου. Είναι παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως του αντιλέγοντας, που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια της κράτησης του, ενώπιον του Διευθυντή της Διευθύνσεως Αλλοδαπών. Επάρκεια αιτιολογίας Απορρίπτει την αίτηση.
440)
1790/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
441)
1791/2010  
442)
1792/2010 Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την κατά πλειοψηφία απαλλακτική απόφαση του ΜΟΕ, για την πράξη της απλής συνέργειας στην ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Δεκτή η αίτηση. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο. Αίτηση αναίρεσης του καταδικασθέντος για την ίδια πράξη και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διατάραξη οικιακής ειρήνης, κατηγορουμένου, με την επίκληση του ίδ...
443)
1793/2010  
444)
1794/2010  
445)
1795/2010  
446)
1796/2010  
447)
1797/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
448)
1798/2010 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του ν. 3037/2002 για ηλεκτρονικά παίγνια. Επίκληση λόγων: α) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και β) εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή ως προς την πρώτη αναιρεσείουσα. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας ως προς δεύτερο αναιρεσείοντα. Δεν προσδιορίζεται η ιδιότητα του ως υπευθύνου, ούτε η γνώση του για την εγκατάσταση των Η/Υ ούτε και η άμεση συνεργεία, αφού οι παραδοχές προσήκουν στο φυσικό αυτ...
449)
1799/2010 Απλή δυσφήμηση δια του Τύπου και εξύβριση δια του Τύπου κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και απόλυτης ακυρότητας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς τα ψευδή γεγονότα, και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία άρθρ. 367 ΠΚ. Αναιρείται η απόφαση. Παραπέμπει.
450)
1800/2010 Αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για κακουργηματική υπεξαίρεση. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την ιδιότητα του εντολοδόχου ξένης περιουσίας. Απορρίπτει την αίτηση.
451)
1801/2010 Παθητική δωροδοκία. Άμεση συνεργεία. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτης ακυρότητας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Αναιρείται για ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού, παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων. Ο χρόνος τέλεσης της άμεσης συνέργειας τελεί σε συνάρτηση με αυτόν της κύριας πράξεως και δεν μπορ...
452)
1802/2010  
453)
1803/2010  
454)
1804/2010  
455)
1805/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
456)
1806/2010  
457)
1807/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
458)
1808/2010  
459)
1809/2010  
460)
1810/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
461)
1811/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υπόχρεου. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη της απαιτούμενης αιτιολογίας. Δεν αιτιολογείται ότι κατ' εντολή του ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου του ανατέθηκε ο χειρισμός του συγκεκριμένου μηχανήματος, ούτε η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της αμέλειας του και του επελθόντος αποτελέσματος. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο.
462)
1812/2010 Επανάληψη διαδικασίας 525 επ. ΚΠΔ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως. Απαιτούνται νέα - άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές, που εξέδωσαν την απόφαση. Δεν αποτελεί νέο στοιχείο η γνωμοδότηση καθηγητή Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν τηρήθηκε η νομιμότητα στην πειθαρχική διαδικασία, ούτε οι ένορκες βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται ταυτόσημου ή ανάλογου περιεχομένου περιστατικά με εκείνα που είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου. Απορρίπτει την αίτηση. Α...
463)
1813/2010 Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία για το παραδεκτό των λόγων αναιρέσεως. Αοριστία λόγου αναιρέσεως: Όταν οι λόγοι αναιρέσεως είναι αόριστοι, η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τα Συμβούλιο απέχει προκειμένου να κληθεί ο αναιρεσείων για να προβάλει τις αντιρρήσεις του.
464)
1814/2010  
465)
1815/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναστολής εκτελέσεως της ποινής (100 ΠΚ). Απορρίπτει αναιρέσεις.
466)
1816/2010  
467)
1817/2010  
468)
1818/2010  
469)
1819/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με την οποία ο αναιρεσείων ζητεί να αναιρεθεί αυτό εκ του ότι απέρριψε την προσφυγή του ως απαράδεκτη, με την οποία (προσφυγή του) ζητούσε να ακυρωθούν όλες οι πράξεις της προδικασίας που ακολούθησαν μετά την προσφυγή του κατά διάταξης του Ανακριτή, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση του για αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση.
470)
1820/2010  
471)
1821/2010 Καταδικαστική απόφαση για κατοχή ναρκωτικών. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και παραβίαση εκ πλαγίου των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων (άρθρο 29 παρ. 1, 2, 3 και 4 α΄ ΚΝΝ 3459/2006, όπως αντικ. με Ν. 3727/2008 και 3811/2009). Δεκτοί οι λόγοι, διότι ενώ στο διατακτικό την καταδικάζει για κατοχή Χ, Ψ, Ω ναρκωτικών, στο σκεπτικό φέρεται να κατέχει και μάλιστα από κοινού και άλλα ναρκωτικά, ενώ περαιτέρω το δικαστήριο δεν αιτιολογεί γιατί οι ποσότητες που κατείχε και οι οπο...
472)
1822/2010 Καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση. Απορριπτέοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και ειδικότερα: 1) επί της κατηγορίας (ως προς την έννοια των " γεγονότων" σε συνδυασμό με την έλλειψη νομίμου βάσεως, 2) για τον δόλο, 3) για την παρεμπίπτουσα απορριπτική απόφαση του αιτήματος αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις, 4) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
473)
1823/2010 Η αίτηση αναίρεσης στρέφεται: 1) κατά της απόφασης του Πρωτοβαθμίου δικαστηρίου με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε φυλάκιση εννέα (9) μηνών για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, και 2) κατά της απόφασης του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεση του κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης. Είναι απορριπτέα η αίτηση, διότι η πρώτη απόφαση δεν υπέκειτο σε αναίρεση, γιατί ήταν εκκλητή όπως απαγγέλθηκε (άρθρ. 489 παρ. 1 β΄ ΚΠΔ), ενώ η αναίρεση που στρέφε...
474)
1824/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για αυτουργία σε υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας (ο Α αναιρεσείων) και άμεση συνεργεία σ' αυτή (ο Β αναιρεσείων). Αναιρείται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και διότι δεν αναφέρεται αν η ιδιότητα του διαχειριστή υπάρχει και στο πρόσωπο του άμεσου συνεργού.
475)
1851/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς την αίτηση της Εφέτου Αθηνών που υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και ζητούσε την άσκηση εφέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση, και λόγω συνάφειας και για συγκατηγορουμένους της.
476)
1881/2010 Καταδικαστική απόφαση για απλή δυσφήμηση. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος της αιτήσεως αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας αναφορικά με τα στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος για το οποίο καταδικάσθηκαν οι αναιρεσείοντες, καθώς και με τον προβληθέντα αυτοτελή ισχυρισμό του άρθρου 367 § 1 περ. γ΄ ΠΚ. Απορρίπτεται επίσης ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 § 1 στοιχ Α΄ ΚΠΔ λόγος της αιτήσεως αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλεται η πλημμέλεια της κατά το άρθρο 171 § 1...
477)
1928/2010  
478)
1929/2010 Καταδικαστική απόφαση για αυθαίρετη κατασκευή. Αναιρείται η απόφαση για εκ πλαγίου παραβίαση της ουσιαστικής ποινικής διάταξης με τη μορφή της έλλειψης νόμιμης βάσης, διότι ενώ στο σκεπτικό η προσβαλλόμενη δέχεται ότι ο κατηγορούμενος χωρίς άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας προέβη στην κατασκευή ξύλινης στέγης, βοηθητικών χώρων κτλ, στο διατακτικό τον κηρύσσει ένοχο διότι καθ' υπέρβαση της χορηγηθείσας οικοδομικής άδειας κατασκεύασε ξύλινη στέγη, βοηθητικούς χώρους ..., το γεγονός δε αυτό έχει κα...
479)
1930/2010  
480)
1931/2010  
481)
1932/2010  
482)
1933/2010 Καταδικαστική απόφαση δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για ψευδορκία μάρτυρα. Αναιρείται η προσβαλλόμενη για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι ενώ δέχεται ότι τα κατατεθέντα είναι ψευδή, δεν αναφέρει ποια είναι τα αληθή, ούτε περαιτέρω αναφέρονται περιστατικά για το ότι ο αναιρεσείων είχε γνώση της αναλήθειας των ενόρκως βεβαιωθέντων. Παραπέμπει για νέα συζήτηση.
483)
1934/2010 Καταδικαστική απόφαση για από κοινού κλοπή κυνηγετικού σκύλου. Απορρίπτεται ο κοινός λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, αλλά και για εκ πλαγίου παραβίαση του άρθρου 45 ΠΚ, που ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε ΠΚ λόγο αναιρέσεως, εκ του λόγου ότι δεν αναφέρει ποιος από τους δύο αναιρεσείοντες αφαίρεσε τον σκύλο. Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης του πρώτου αναιρεσείοντα για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του άρθρου 84 παρ. 2ε ΠΚ,...
484)
1935/2010 Ο αναιρεσείων παραπέμφθηκε με πρωτόδικο βούλευμα, που επικυρώθηκε από το προσβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας , άνω των 73.000 €, από εντολοδόχο. Απορρίπτονται οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 375 παρ. 2 ΠΚ (η παθούσα εταιρεία ανέθεσε στον αναιρεσείοντα μεταφορέα την μεταφορά των εμπορευμάτων της και την παράδοση τους στους πελάτες ...
485)
1936/2010  
486)
1937/2010 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως. Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Α) Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη η αναίρεση του πρώτου αναιρεσείοντα (μετά από απόρριψη αιτήματος αναβολής), και Β) Ως προς τον δεύτερο αναιρεσείοντα (Αλβανό υπήκοο) γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, όσον αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2 α του ΠΚ και την απέλαση του από την χώρα, ενώ απορρίπτεται ο λόγος για έλλειψη αιτιολογίας, όσον αφορά την απόρριψη των ελαφρυντικ...
487)
1940/2010 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, μετά από ουσιαστική παραδοχή της προσφυγής του αναιρεσείοντος στο ΕΔΔΑ, που δέχθηκε παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ. Ακυρώνεται η απόφαση του Αρείου Πάγου, που απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης. Διατάσσεται η επανάληψη της διαδικασίας στον Α.Π.
488)
1941/2010  
489)
1942/2010 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας στο ακροατήριο, β) της υπερβάσεως εξουσίας, γ) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και δ) εσφαλμένης εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 372 παρ.1 ΠΚ. Νομίμως επιδικάσθηκε υπέρ των πολιτικώς εναγόντων χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, που είχαν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στο πρωτοβάθμ...
490)
1943/2010  
491)
1944/2010  
492)
1945/2010  
493)
1946/2010  
494)
1947/2010 Ναρκωτικά (Καλλιέργεια - συγκομιδή - κατοχή). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων α) της απολύτου ακυρότητας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή και ως προς τη διάταξη περί δημεύσεως. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς τις πράξεις της καλλιέργειας και συγκομιδής, όχι όμως, ως προς την κατοχή και για τη δήμευση. Αναιρείται ως προς την πράξη της κατοχής και ως προς τη διάταξη της δημεύσεως, καθόσον δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά. Παρέλκ...
495)
1948/2010 Μη καταβολή ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της παράβασης των διατάξεων για τη δημοσιότητα, για το ότι η απόφαση δεν απαγγέλθηκε δημόσια, β) της απόλυτης ακυρότητας για το ότι μετά την εξέταση του μάρτυρα, δεν δόθηκε ο λόγος στο συνήγορο του, γ) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού του για αδυναμία καταβολής των χρεών, λόγω της κηρύξεως σε πτώχευση της Ο. Ε της οποίας ετύγχ...
496)
1949/2010  
497)
1950/2010  
498)
1957/2010  
499)
1958/2010  
500)
1968/2010 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, Α) ως προς την έκθεση των αποδεικτικών στοιχείων, Β) Ως προς την έλλειψη ακροάσεως, ότι το δικαστήριο στήριξε την κρίση περί ενοχής, στην μαρτυρική κατάθεση αστυνομικού, χωρίς να κατονομάσει την πηγή των πληροφοριών του, και ότι δεν αποφάνθηκε επί σχετικού αιτήματος, Γ) ως προς τη συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων του άρθρου 8 του ν. 1729/1987 ως τροποποιήθηκε και Δ) ως προς την απόρριψ...
501)
1969/2010 Ναρκωτικά: Κατοχή. Πώληση ναρκωτικών ουσιών κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας (ότι δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο ή στο συνήγορο του για να ασκήσει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα), β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και γ) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει ακυρότητα γιατί προκύπτει ότι δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο και στο συνήγορο του. Επάρ...
502)
1972/2010  
503)
1973/2010  
504)
1974/2010 Εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Έφεση κατά αποφάσεως Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του Τούρκου υπηκόου. Επάρκεια στοιχείων του Ε. Ε. Σ. (ως προς το χρόνο, τόπο τελέσεως και συμμετοχική δράση του εκζητουμένου). Απορρίπτει την έφεση. Έξοδα δεν επιβάλλονται.
505)
1979/2010  
506)
1980/2010 Έκδοση επιταγών. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ερημοδικία της πρώτης αναιρεσείουσας και αντιμωλία του δευτέρου. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει αιτήσεις αναίρεσης.
507)
1981/2010 Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση.
508)
1982/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρα 28, 302 ΠΚ). Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει αίτηση.
509)
1983/2010  
510)
1984/2010  
511)
1985/2010  
512)
1986/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για εξακολουθητική απάτη, από κοινού, κατ' επάγγελμα με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία συνολικά άνω των 15.000 €. Λόγοι αναίρεσης: η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Γίνονται δεκτοί μόνο για "την κατ' εξακολούθηση" τέλεση της πράξεως της απάτης. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει. Επεκτείνει το αποτέλεσμα και ως προς τον συγκατηγορούμενο.
513)
1987/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
514)
1988/2010  
515)
1989/2010  
516)
1990/2010  
517)
1991/2010  
518)
1992/2010  
519)
1993/2010  
520)
1994/2010 Ο αναιρεσείων παραπέμφθηκε με πρωτόδικο βούλευμα που επικυρώθηκε με το προσβαλλόμενο του Συμβουλίου Εφετών για απάτη κατά συρροή κατ' επάγγελμα άνω των 15.000 €. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Η αιτίαση ότι το προσβαλλόμενο αποδέχεται σωρευτικά την ύπαρξη και των τριών υπαλλακτικών τρόπων τέλεσης του εγκλήματος της απάτης, είναι απορριπτέα ως κατ' ουσία αβάσιμη.
521)
1995/2010  
522)
2005/2010  
523)
2006/2010  
524)
2007/2010 Καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Απορρίπτεται ο εκ του άρθρου 510 παρ. Ι στοιχ. Δ ΚΠΔ μοναδικός λόγος αναίρεσης, ως παντελώς αόριστος, και συνακόλουθα και οι πρόσθετοι λόγοι.
525)
2008/2010  
526)
2009/2010 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Αιτήσεις αναίρεσης παραπεμπτικού βουλεύματος με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των οικείων διατάξεων. Απορρίπτει αιτήσεις.
527)
2010/2010  
528)
2011/2010  
529)
2012/2010 Καταδικαστική απόφαση Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Απορρίπτεται η αίτηση διότι τα εκτιθέμενα σ' αυτή δεν αποτελούν νέα γεγονότα κατά την έννοια του άρθρου 525 παρ. 2 ΚΠΔ.
530)
2013/2010 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματικές κλοπές (κατ' επάγγελμα και συνήθεια) και ληστεία. Λόγος επαναλήψεως "νέο στοιχείο" Ερήμην. Απορρίπτεται η αίτηση ως αβάσιμη, διότι το στοιχείο είναι "νέο", αλλά δεν καθιστά φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος για τα εγκλήματα που καταδικάστηκε.
531)
2014/2010  
532)
2015/2010 Εκπρόθεσμη άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
533)
2016/2010  
534)
2017/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Παραίτηση από την αίτηση. Απαράδεκτη η αίτηση. Απορρίπτει αίτηση.
535)
2018/2010  
536)
2019/2010  
537)
2020/2010  
538)
2021/2010 Καταδικαστική απόφαση για επιταγές. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση που ασκήθηκε από τον παραστάντα στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο δικηγόρο του αναιρεσείοντα με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατ' άρθρο 473 παρ. 2 ΚΠΔ, δεδομένου ότι η απόφαση δεν είναι καταδικαστική (απέρριψε ως εκπρόθεσμη την έφεση) -.
539)
2022/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
540)
2023/2010 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Αναιρείται η απόφαση για παντελή έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει για νέα συζήτηση.
541)
2024/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
542)
2025/2010 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα (έλλειψη ακροάσεως) από το γεγονός ότι απέρριψε το αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αίτηση.
543)
2026/2010 Επιταγές (άρθρο 79 ν. 5960/1933). Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της απόλυτης ακυρότητας, ως προς την παράσταση της πολιτικής αγωγής. Νόμιμα παραστάθηκε για λογαριασμό της πολιτικώς ενάγουσας τρίτο πρόσωπο, το οποίο είχε εξουσιοδοτηθεί με πρακτικό του Δ.Σ. της Α.Ε., το οποίο εξακολουθούσε να ισχύει, παρόλο που μεσολάβησε αλλαγή - αντικατάσταση του Δ.Σ. Απορρίπτει την αίτηση και επιβάλλει έξοδα και υπέρ της παραστάσας πολιτικώς ενάγουσας.
544)
2027/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υπόχρεου. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των οικείων ποινικών διατάξεων. Αιτιολογείται η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του και ο επιτακτικός κανόνας από τον οποίον απορρέει η υποχρέωση του. Απορρίπτει αίτηση.
545)
2040/2010  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΣΤ
546)
1/2010 Παράβαση άρθρου 42 ΚΟΚ (οδήγηση υπό την επίδραση μέθης). Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί - Εφόσον δεν αναπτύχθηκαν προφορικά, το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σ' αυτούς. Απορρίπτεται η αίτηση.
547)
2/2010 Παράβαση Α.Ν. 86/87. Σε περίπτωση καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος τελέσεως της πράξεως είναι αναγκαίο να αναφέρεται στην αιτιολογία, όταν αυτός επηρεάζει το ζήτημα της παραγραφής. Όταν ο εργοδότης δεν είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά νομικό (εταιρεία), πρέπει να προσδιορίζεται στην απόφαση η εταιρική μορφή του νομικού προσώπου, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα και η θέση, που είχε ο κατηγορούμενος στην εταιρεία, ώστε να προ...
548)
3/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια, που τελέσθηκε από υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας διότι δεν αναφέρεται η διάταξη που επιβάλλει στον αναιρεσείοντα ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Απορρίπτεται η αίτηση διότι η απόφαση αναφέρεται στην ως άνω διάταξη. Οι αιτιάσεις που πλήττουν την απόφαση ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων είναι απαράδεκτες.
549)
17/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
550)
18/2010 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Η απόφαση πρέπει να περιέχει τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου και το αποδεικτικό επιδόσεως. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής σε κατηγορούμενο γνωστής διαμονής. Λόγοι αναίρεσης: Αιτιολογία. Σε περίπτωση που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του και η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, απαιτείται ειδική αιτιολογία (ΑΠ Ολ. 6/1994, ΑΠ 787/2007, ΑΠ 722/2007, ΑΠ 89, 90, 91, 94/200...
551)
19/2010 Ψευδορκία μάρτυρα. Ψευδής καταμήνυση. Πλήρης και σαφής αιτιολογία του άμεσου δόλου. Περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος. Δεν είναι απαραίτητη η παράθεση των διατάξεων που προβλέπουν παρεπόμενη ποινή. Ανάγνωση εγγράφων που ιστορικώς αναφέρονται, "ανάγνωση"- επισκόπηση φωτογραφιών.
552)
20/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
553)
21/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
554)
22/2010  
555)
23/2010 Αόριστος λόγος αναιρέσεως - Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος αναιρεσείοντος.
556)
24/2010 Υπεξαίρεση - Έννοια. Στοιχειοθέτηση αντικειμενικώς και υποκειμενικώς. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πως εκδηλώνεται. Ποτε σε βαθμό κακουργήματος, ειδικότερα επί εντολοδόχου (ΑΠ 1/2009, ΑΠ 946/2007). Ευνοϊκότερη η διάταξη μετά την αντικατάσταση με άρθρο 1 § 9 Ν. 2408/1996, εφαρμογή και σε πράξεις που τελέσθηκαν πριν την ισχύ του, εκτός από την περίπτωση του εντολοδόχου (ΑΠ 103/2009, ΑΠ 79/2007, ΑΠ 1626/2002, ΑΠ 1599/ 2002). Δυσμενέστερη η διάταξη 14 § 1 Ν. 2721/1999. Επί τελέσεως κατ' εξακολο...
557)
25/2010 Αναίρεση που ασκήθηκε κατά μη καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος δικηγόρος.
558)
26/2010 Έφεση πολιτικώς ενάγοντος κατά βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Κατοικία αυτού εκτός της έδρας του Συμβουλίου. Μη διορισμός αντικλήτου δικηγόρου στην έδρα του Συμβουλίου. Απαράδεκτη δήλωση πολιτικής αγωγής. Έφεση πολιτικώς ενάγοντος. Μη διορισμός αντικλήτου στην έδρα του Συμβουλίου Εφετών. Υπέρβαση εξουσίας και απόλυτη ακυρότητα. Αναιρεί. Παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο συντιθέμενο από άλλους δικαστές. Απορρίπτει επίσης αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου αυτού.
559)
27/2010 Πρόσθετοι λόγοι εκπρόθεσμοι. Επιμέτρηση ποινής. Περισσότεροι λόγοι μειώσεως της ποινής. Αναίρεση εν μέρει, διότι η επιβληθείσα ποινή είναι κατώτερη από τα όρια που διαγράφει το άρθρο 83 ΠΚ.
560)
28/2010 Αναίρεση κατά αθωωτικής απόφασης από Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για έλλειψη αιτιολογίας (ελλιπής και αντιφατική). Δεκτή η αίτηση αυτή. Αναίρεση απόφασης και παραπομπή υπόθεσης για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο.
561)
29/2010 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Υπεξαγωγή εγγράφων - Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Όχι απόλυτη ακυρότητα από την ανάγνωση εγγράφων που επαρκώς προσδιορίζεται η ταυτότητά τους. Απόρριψη σχετικού λόγου αναίρεσης. Απόρριψη λόγων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
562)
30/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
563)
31/2010 Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
564)
32/2010 Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
565)
33/2010 Παραίτηση από αναίρεση με δήλωση του έχοντος προς τούτο την εντολή πληρεξουσίου δικηγόρου του ενώπιον του Γραμματέα Πρωτοδικών. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
566)
34/2010  
567)
35/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
568)
36/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
569)
37/2010 Εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως. Δεν εκτίθενται λόγοι ανώτερης βίας.
570)
38/2010 Δεν υπόκειται σε αναίρεση η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή του εγκαλούντος κατά της απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Απόρριψη τέτοιας αναίρεσης.
571)
42/2010 Παραβίαση προσωρινής διαταγής δικαστή ή δικαστηρίου (άρθρ. 232-Α ΠΚ). Στοιχεία. Αιτιολογία δόλου. Αρμοδιότητα καθ’ ύλη του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής που επήλθε μετά την εκδίκαση της υποθέσεως από το πρωτόδικο δικαστήριο και με την οποία άλλαξε την αρμοδιότητα του πρωτόδικου δικαστηρίου.
572)
43/2010 Ψευδής καταμήνυση. Έννοια καταγγελόμενης αξιόποινης πράξης. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
573)
56/2010 Σύνθεση Μικτού Ορκωτού Εφετείου, Συμμετοχή ενόρκου μη κληρωθέντος. Αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα.
574)
57/2010 Αιτιολογία. Δεν προκύπτει ότι ελήφθη υπόψη η απολογία του κατηγορουμένου. Ψευδορκία. Ασαφής και αντιφατική αιτιολογία του άμεσου δόλου.
575)
101/2010 Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχειοθέτηση αντικειμενικώς και υποκειμενικώς. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πώς εκδηλώνεται. Πότε σε βαθμό κακουργήματος, ειδικότερα επί εντολοδόχου (ΑΠ 1/2009, ΑΠ 946/2007). Ευνοϊκότερη η διάταξη μετά την αντικατάσταση με άρθρο 1 § 9 Ν. 2408/1996, εφαρμογή και σε πράξεις που τελέσθηκαν πριν την ισχύ του, εκτός από την περίπτωση του εντολοδόχου (ΑΠ 103/2009, ΑΠ 79/2007, ΑΠ 1626/2002, ΑΠ 1599/2008). Εντολοδόχος που δεν διέθεσε τα ποσά που του δόθηκαν από τον εντολέα για...
576)
110/2010 Ναρκωτικά. Έννοια αγοράς. Αόριστη υποβολή αυτοτελούς ισχυρισμού τοξικομανίας.
577)
111/2010  
578)
112/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
579)
113/2010 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία επί ερήμην αποφάσεως. Αρχίζει από επίδοση της καταχωρηθείσης στο ειδικό βιβλίο αποφάσεως (ΑΠ 619/2005). Αν η καταχώρηση μεταγενέστερη της επίδοσης από την επίδοση (ΑΠ 2130/2009, ΑΠ 886/2008, ΑΠ 179/2005). Πώς και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (ΑΠ 2237/2009, ΑΠ 411/ 2003). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται και αποδεικνύεται λόγος ανωτέρας βίας, έστω και με το υπόμνημα.
580)
114/2010 Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμιση. Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 173/2009). Δεδικασμένο. Προϋποθέσεις. Συνέπεια (ΑΠ 2257/2008). Όχι ταυτότητα της πράξεως. Δεν συντρέχει δεδικασμένο. Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση (ΑΠ 173/2009). Πλήρης αιτιολογία. Λόγος αναιρέσεως, υπό το πρόσχημα της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττει την κατ' ουσία κρίση του Δικαστηρίου. Απορρίπτει αίτηση.
581)
115/2010 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Άσκηση για νέα στοιχεία άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την αμετάκλητη απόφαση. Ποια θεωρούνται νέα στοιχεία. Πότε δεν συντρέχει το στοιχείο αυτό. Δεν αποτελεί λόγο η κακή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων. Τα επικαλούμενα "νέα στοιχεία" τέθηκαν υπόψη και εκτιμήθηκαν από το Δικαστήριο που εξέδωσε την αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση (ΑΠ 657/2008). Απορρίπτει αίτηση.
582)
116/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Πλήρης και σαφής αιτιολογία του άμεσου δόλου. Πολιτική αγωγή. Παραγραφή της αξιώσεως. Μη προσβολή της ενστάσεως παραγραφής ενώπιον του δικαστηρίου. Μεταβίβαση της αξιώσεως στους κληρονόμους του πολιτικώς ενάγοντος.
583)
117/2010 Αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απάτη. Λόγοι: απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας για λήψη υπόψη πορισματικών αναφορών υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, που λήφθηκαν στην προανάκριση ως και καταθέσεις κατηγορουμένης πριν να αποκτήσει την εν λόγω ιδιότητα. Υπέρβαση εξουσίας Συμβουλίου Εφετών, μετά την παραπομπή της υπόθεσης σ' αυτό με βούλευμα του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Αιτιολογία βουλεύματος και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Α...
584)
118/2010  
585)
119/2010 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει την ασκηθείσα έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη).
586)
120/2010 Ψευδορκία μάρτυρος και ηθική αυτουργία σ' αυτή. Έννοια στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως (ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 758/2007). Αιτιολογία αποφάσεως. Πότε είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς όπως και ο περί πραγματικής πλάνης. Τι πρέπει να διαλαμβάνει για να είναι πλήρης ως προς ηθικό αυτουργό (ΑΠ 202/ 2008). Ψευδορκία σε ένορκη βεβαίωση. Πρέπει στην απόφαση να αναφέρεται η νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση του αντιδίκου εκείνου με επιμέλ...
587)
121/2010  
588)
122/2010 Έκδοση Αλβανού στην Αλβανία για εκτέλεση δικαστικής απόφασης για κακούργημα. Απόρριψη ισχυρισμών εκκαλούντος εκζητουμένου: α) περί Ελληνικής υπηκοότητάς του, 2) περί αβάσιμου της κατηγορίας του και 3) περί κινδύνου κατά της ζωής του από την έκδοσή του στη χώρα του.
589)
123/2010 Αίτηση εκδόσεως αλβανικών Αρχών Αλβανού υπηκόου. Δεκτή. Έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Εφαρμογή από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως που κυρώθηκε από Ελλάδα με τον Ν.4165/1961 και των διατάξεων του ΚΠΔ (άρθρα 436 επομ.). Τι ερευνά το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου για να κρίνει την ορθότητα ή μη της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών. Αμφισβήτηση της ταυτότητας του συλληφθέντος. Αναβολή για να προσκομισθούν από το εκζητούν κράτος συμπληρωματικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη...
590)
142/2010 Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμιση. Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 173/2009). Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση ως προς αποδεικτικά μέσα (ΑΠ 250/2009, ΑΠ 173/2009). Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος. Πότε και πώς προβάλλεται παραδεκτώς (ΑΠ 608/2009, ΑΠ 972/2003, ΑΠ 1513/2003). Άδεια αρχής για άσκηση ποινικής διώξεως κατ' άρθρο 10 Συντάγματος. Έννοια αναφοράς κατά την διάταξη αυτή. Πότε απαιτείται (ΑΠ 1527/2005, ΑΠ...
591)
143/2010 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδής ανώμοτη κατάθεση. Έννοια όρων. Υποβολή μηνύσεως αναιρεσείοντα κατά την ήδη πολιτικώς εναγόντων για κλοπή. Επιβεβαίωση της μηνύσεως με την κατάθεσή του ως πολιτικώς ενάγοντος ανωμοτί στο δικάσαν την κλοπή Δικαστήριο. Αθώωση των τότε κατηγορουμένων για την κλοπή. Μήνυσή του για ψευδή καταμήνυση και καταδίκη του. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
592)
144/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια από υπόχρεο. Έννοια. Στοιχεία. Πότε τελείται με παράλειψη. Έννοια και προϋποθέσεις ευθύνης κατ' άρθρο 15 ΠΚ (ΑΠ 260/2009 και 102/2009). Έλλειψη αιτιολογίας. Πότε. Τι πρέπει να περιλαμβάνει σε περίπτωση συνδρομής των όρων του άρθρου 15 ΠΚ (ΑΠ 1914/2008, ΑΠ 221/2008). Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή. Εκ πλαγίου παράβαση. Έννοια (ΑΠ 250/2009, ΑΠ 2357/2009). Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως από άρθρο 510 § 1 Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ.
593)
145/2010 Κακουργηματική απάτη κατά συν-αυτουργία. Αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απαράδεκτος ο λόγος περί εσφαλμένης εκτίμησης των αποδείξεων. Απόρριψη δύο συναφών αιτήσεων αναίρεσης συναυτουργών κατά του ίδιου βουλεύματος για τους ως άνω λόγους.
594)
146/2010 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι από την υποκειμενική σχέση δεν επηρεάζουν την τέλεση του εν λόγω εγκλήματος. Αιτιολογία απόφασης για την ενοχή του κατηγορουμένου και για σχετικό αίτημα αναβολής κατ' άρθρο 61 ΚΠΔ. Απόρριψη λόγων εκ του άρθρου 510 § 1 περ. Δ και Ε ΚΠΔ. Εφαρμογή (αυτεπάγγελτη) του άρθρου 99 § 1 ΠΚ. Αναίρεση εν μέρει καταδικαστικής απόφασης για αρνητική υπέρβαση εξουσίας λόγω μη αιτιολογίας για μη αναστολή εκτέλεσης ποινής μικρότερης των δύο ετών (14 μηνών), αλλά μετατροπής αυτής.
595)
147/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Η απόφαση δεν είναι καταδικαστική. Η αναίρεση ασκήθηκε μη νομότυπα (ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου). Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση.
596)
154/2010 Παρότρυνση σε ψευδορκία μάρτυρα. Απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία. Απλή συνέργεια στις πράξεις αυτές. Υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων αυτών. Αιτιολογία απόφασης και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου για το έγκλημα της απόπειρας υπόθαλψης εγκληματία. Αναίρεση μερική καταδικαστικής απόφασης και κήρυξη καταδικασμένων αναιρεσειόντων αθώων για την πράξη αυτή. Αόριστος ο λόγος για κακή σύνθεση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν, αλλά δεν ζητήθηκε η ανάγνωσή τους. ...
597)
155/2010 Κακή σύνθεση του Δικαστηρίου. Λόγος αναιρέσεως 510 § 1 Α σε συνδυασμό με 171 § 1α ΚΠΔ. Επί κωλύματος του Προέδρου αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο δικαστή του Δικαστηρίου, οπότε αν αναπληρωθεί από τον μη αρχαιότερο πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση ότι κωλύονται και οι αρχαιότεροι αυτού δικαστές. (ΑΠ 1172/2008, ΑΠ 1454/2007). Αναιρεί και παραπέμπει.
598)
172/2010 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών (ηρωίνης). Η αγορά και η κατοχή συντελείται και με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων, που ενεργούν για λογαριασμό των συμβαλλομένων. Για να έχει το Δικαστήριο υποχρέωση να απαντήσει σε αυτοτελή ισχυρισμό για χορήγηση ελαφρυντικού, πρέπει να είναι αυτός πλήρης και ορισμένος, διαφορετικά, δεν έχει υποχρέωση για απάντηση και μάλιστα αιτιολογημένη. Περιεχόμενο εγγράφου σε άλλο έγγραφο, θεωρείται ότι και αυτό αναγνώσθηκε. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής...
599)
173/2010 Κακουργηματική απάτη από κοινού κατ' εξακολούθηση. Καταδικαστική απόφαση και για τις δύο αναιρεσείουσες συγκατηγορούμενες. Λόγοι αναίρεσης: 1. Έλλειψη αιτιολογίας. 2. Εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. 3. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, ως προς την αναστολή της επιβληθείσας σ' αυτές ποινής φυλάκισης των τριών (3) ετών. Απόρριψη όλων των λόγων αυτών ως ουσιαστικά αβασίμων. Ορισμένο ισχυρισμού για συνδρομή ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 § 2 περ. ε΄ ΠΚ. Απόρριψη αυτού από το Δικαστήριο ως αβάσ...
600)
174/2010 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και μη απόδοση εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ. Ποινική Δικονομία. Ο κατηγορούμενος εμφανίσθηκε προς υποστήριξη της εφέσεώς του και αφού έγινε τυπικά δεκτή η έφεση, ανεστάλη η ποινική διαδικασία λόγω ρυθμίσεως της οφειλής σε δόσεις. Επανεισαγωγή της εφέσεως προς εκδίκαση. Ερημοδικία του εκκαλούντος. Δεν απορρίπτεται η έφεση ως ανυποστήρικτη, αλλά ερευνάται κατ' ουσία (ΑΠ 128/2005). Απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Υπέρβαση εξουσίας. Δεκτός ο πρώτος λόγος αναιρέσ...
601)
175/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
602)
176/2010 Βούλευμα. Έφεση πολιτικώς ενάγουσας. Δεκτή απάτη κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος ή συνολική ζημία πλέον των 15.000 ευρώ. Άσκηση εφέσεως κατά πρωτόδικου απαλλακτικού της κατηγορίας βουλεύματος από την πολιτικώς ενάγουσα ανώνυμη εταιρεία από πληρεξούσιο χωρίς να προσκομίσει κατά την άσκηση αυτής πληρεξούσιο έγγραφο. Παράπονα για υπέρβαση εξουσίας, από αναιρεσείοντα κατηγορούμενο και για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
603)
191/2010 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 173/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει στην απόφαση. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εκ πλαγίου παράβαση. Πότε υπάρχει (ΑΠ 250/2009). Υποβολή από κατηγορούμενο εγκλήσεως σε βάρος πολιτικώς ενάγοντος για πλαστογραφία υπεξαγωγή εγγράφων και παράβαση του Ν. 2472/1997, το περιεχόμενο της οποίας βεβαίωσε ενόρκως. Άσκηση ποιν...
604)
192/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Συνευθύνη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου εργολήπτριας ανώνυμης εταιρείας σε έργα της ΔΕΗ και επιβλέποντος μηχανικού του έργου λόγω της μη λήψεως μέτρων (σήμανσης και φύλαξης) από τη διάνοιξη τρύπας κατά την αντικατάσταση στύλου της ΔΕΗ. Και πτώση εντός αυτής διερχόμενου πεζού (παράβαση άρθρων 9 §1 και 10 §1 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.). Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβάσιμου και της αίτησης ανα...
605)
193/2010 Κοινώς επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής αντικειμενικής υποστάσεως (ΑΠ 1276. 724/ 1999). Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέως Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως κατ' άρθρο 505 παρ. 2 ΚΠΔ (ΑΠ 1954/2009, 380/2009). Λόγος. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πότε έχει τέτοια η αθωωτική απόφαση και τι πρέπει να διαλαμβάνει ως προς τα αποδεικτικά μέσα (ΑΠ 108/2009, ΑΠ 1033/2008, ΑΠ 2610/2008, ΑΠ 225/2007). Η απόφαση...
606)
194/2010 Παραπομπή σε άλλο δικαστήριο λόγω της πιθανότητας διασάλευσης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο αρμόδιο Δικαστήριο από άτομα ομόθρησκα προς τον κατηγορούμενο κατ' άλλων μη ομοθρήσκων με αυτά ατόμων.
607)
197/2010 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο πληρωτέων κατά δόσεις. Για τη δίωξη απαιτείται απλή αίτηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και όχι η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 21 §2 και 4 του Ν.2523/1997, που προϋποθέτει την ύπαρξη τελεσίδικης αποφάσεως του Διοικητικού δικαστηρίου επί ασκηθείσης προσφυγής ή την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, η οποία αφορά τα χρέη του άρθρου 17 και 18 ή 19 του Ν.2523/97 και όχι τα χρέη από το άρθρο 25 του Ν.1882/90 και απ...
608)
198/2010 Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα. Έννοια όρων ψευδορκίας μάρτυρα και ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία μάρτυρα. Καταδικαστική απόφαση. Λόγος της αιτήσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Για την πληρότητα της αιτιολογίας, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στο σκεπτικό τι προέκυψε από κάθε αποδεικτικό μέσο, ούτε να γίνεται σύγκριση μεταξύ αυτών. Απορρίπτει αίτησης αναιρέσεως.
609)
212/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (ανυποστήρικτη). Η απόφαση δεν είναι καταδικαστική. Η αναίρεση ασκήθηκε μη νομότυπα (ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου). Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
610)
213/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (ανυποστήρικτη). Η απόφαση δεν είναι καταδικαστική. Η αναίρεση ασκήθηκε μη νομότυπα (ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου). Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
611)
214/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
612)
215/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Ασκήθηκε μετά την παρέλευση του 10ημέρου. Είχε επιδοθεί το βούλευμα πλέον του 10ημέρου. Δεν επικαλείται λόγο ανώτερης βίας. Ειδοποιήθηκε για την απόρριψη ο αντίκλητός του (τηλεφωνικά από τον αρμόδιο γραμματέα). Απορρίπτει αίτηση.
613)
216/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
614)
217/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
615)
218/2010 Απαράδεκτο αναίρεσης κατά Βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών με το οποίο: 1) διατάσσεται περαιτέρω ανάκριση και 2) απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) ως προς άλλο κατηγορούμενο. Απόρριψη σχετικών αιτήσεων αναίρεσης.
616)
219/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
617)
220/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υπόχρεω. Καταδίκη Τεχνικού Ασφαλείας Αεροδρομίου για σωματική βλάβη σε εργαζόμενη λόγω προσκρούσεως της σε αεραγωγό κακώς τοποθετημένο παρεμποδίζοντας τη βάδιση. Αίτηση αναίρεσης αυτής για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου. Απόρριψη αυτής ως αβάσιμης κατ' ουσία. Λήψη υπόψη από το δικαστήριο αναγνωσθέντων εγγράφων. Μη ιδιαίτερη αποδεικτική ισχύς και αξιολόγηση αυτής με λοιπά αποδεικτικά μέσα χωρίς ιδιαίτερη επισήμανσή της. Δεν ιδρύεται ο από το...
618)
223/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
619)
224/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
620)
225/2010 Πλαστογραφία (νόθευση) επιταγής μετά χρήσεως. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως. Νόθευση επιταγής δια της προσθήκης στην θέση του ονόματος του λήπτη τρίτου ατόμου και θέση εν αγνοία του της υπογραφής του ως οπισθογράφου προς μεταβίβαση της επιταγής στον δράστη, ο οποίος, ως κομιστής από οπισθογράφηση, την μεταβίβασε περαιτέρω με οπισθογράφηση. Έννομη συνέπεια η εμφάνιση ως υπόχρεου από την επιταγή του παθόντος τρίτου, κατά του οποίου ο τελευταίος κομιστής από οπισθογρά...
621)
226/2010 Βαριά σωματική βλάβη. Έννοια. Στοιχειοθέτηση υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 2441/ 2008). Πλήρης και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Πότε έχει η απόφαση. Ειδικά στο ανωτέρω έγκλημα. Πρέπει να εκτείνεται και σε αυτοτελείς ισχυρισμούς, όπως και ο περί αναγνωρίσεως ελαφρυντικών περιστάσεων. Πρέπει όμως να προβάλλονται ορισμένως. Εσφαλμένη ερμηνεία, εφαρμογή, εκ πλαγίου παράβαση ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Έννοια (ΑΠ 250/2009, ΑΠ 2441/2008). Υποσκληρίδιο αιμάτωμα συνεπεία κτυπήματος με γροθιές ...
622)
227/2010 Ποινική δικονομία. Παραπομπή μετ' αναίρεση. Επί αναιρέσεως εν μέρει το δικαστήριο της παραπομπής περιορίζεται στην εξέταση μόνο της αξιόποινης πράξης για την οποία έγινε η παραπομπή της υπόθεσης και δεν έχει εξουσία να ερευνήσει εκ νέου την ενοχή του κατηγορουμένου ως προς τις λοιπές αξιόποινες πράξεις για τις οποίες η κρίση περί ενοχής έχει καταστεί αμετάκλητη (ΑΠ 682/2007). Αν η απόφαση αναιρέθηκε και ως προς την επιμέτρηση της ποινής και τον καθαρισμό συνολικής ποινής, μετά την απόφαση επί τη...
623)
228/2010 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Άσκηση για νέα στοιχεία άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την αμετάκλητη απόφαση. Ποια θεωρούνται νέα στοιχεία. Πότε δεν συντρέχει το στοιχείο αυτό. Δεν αποτελεί λόγο η κακή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων. Τα επικαλούμενα "νέα στοιχεία" τέθηκαν υπόψη και εκτιμήθηκαν από το Δικαστήριο που εξέδωσε την αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση (ΑΠ 115/2010, ΑΠ 657/2008). Απορρίπτει αίτηση.
624)
245/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
625)
246/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
626)
247/2010 Ψευδής βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Καταδίκη κατηγορουμένου από δευτεροβάθμιο Δικαστήριο για τις δύο από τις τρεις μερικότερες πράξεις που είχε καταδικασθεί από το πρωτοβάθμιο και επιδίκαση της ίδιας χρηματικής ικανοποίησης στο πολιτικώς ενάγον ΙΚΑ. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ποινικού νόμου και υπέρβαση εξουσίας. Απόρριψη των δύο πρώτων ως αβάσιμων κατ' ουσία και παραδοχή του τρίτου. Αναίρεση εν μέρει καταδικαστικής απόφασης και παραπομπή στο ίδιο δικαστήριο ...
627)
248/2010  
628)
249/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας απόφασης. Η έκθεση αυτοψίας και η ιατροδικαστική έκθεση που έγινε με παραγγελία της Τροχαίας που επιλήφθηκε του τροχαίου ατυχήματος δεν συνιστούν ιδιαίτερα αποδεικτικά μέσα αλλά απλά έγγραφα που συνεκτιμώνται χωρίς ιδιαιτερότητα από το Δικαστήριο. Απόρριψη σχετικής αίτησης και του ως άνω λόγου αναίρεσης ως αβάσιμου.
629)
250/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια παρ' υποχρέω (δύτη κατά την κατάδυσή του σε ιχθυοτροφική επιχείρηση). Ποινική ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου επιχείρησης και επόπτη εργασιών (και των καταδυτικών από συνεργείο). Καταδίκη αμφοτέρων. Αιτήσεις αναίρεσης για έλλειψη ακροάσεως, απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Συνεκδίκαση αιτήσεων αναίρεσης και απόρριψη αυτών στο σύνολό τους λόγω του μη βασίμου όλων τ...
630)
251/2010 Τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Έννοια. Στοιχεία. Μπορεί να τελεσθεί και με προεξόφληση συναλλαγματικών (ΑΠ 2436/2008). Αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο συμβούλιο. Πρέπει η απόρριψη του αιτήματος να αιτιολογείται (ΑΠ 2395/2009). Η άρνηση του Ανακριτή να εξετάσει μάρτυρες υπερασπίσεως που προτείνει ο κατηγορούμενος δεν δημιουργεί ακυρότητα, αλλά η διαφωνία μπορεί να επιλυθεί από το Συμβούλιο κατ' άρθρο 307 ΚΠΔ. (ΑΠ 1165/2003, ΑΠ 1581/2002). Αιτιολογία βουλεύματος, ειδική και εμπεριστατωμένη....
631)
252/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
632)
253/2010 Βιασμός κατ' εξακολούθηση. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για ανεπαρκή αιτιολογία (αιτιάσεις ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων: κατάθεση παθούσας, μη λήψη υπόψη φωτογραφιών). Απόρριψη του λόγου αυτού (μόνον) ως αβάσιμου και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
633)
254/2010 Θανατηφόρος σωματική βλάβη καθ' υπέρβαση των ορίων της άμυνας (άρθρα 311 εδ. β' και 23 ΠΚ). Καταδικαστική απόφαση για κατηγορούμενο που έριξε δυνατή γροθιά στο πρόσωπο του θύματος, το οποίο ζαλίσθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, όπου γινόταν ο καβγάς τους για την οδήγηση των οχημάτων τους, και όπου παρασύρθηκε από επερχόμενο τρίτο όχημα και επήλθε ο θανάσιμος τραυματισμός του. Απόρριψη ισχυρισμού κατηγορουμένου ότι προέβη στην ενέργειά του αυτή λόγω του φόβου και ταραχής του από την επίθεση του θύμα...
634)
255/2010 Κακουργηματική υπεξαίρεση (Αιτίαση με τον ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας). Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Επιτρεπτή η συμπληρωματική αναφορά του Συμβουλίου στην πρόταση Εισαγγελέα που έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη της αίτησης αυτής λόγω του μη βασίμου του μόνου λόγου αυτής για έλλειψη αιτιολογίας.
635)
285/2010 Αίτηση αναίρεσης που υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση. Δεν προσαρτάται στην αίτηση αναιρέσεως πληρεξούσιο προς άσκηση της (465 παρ. 1 ΚΠΔ) ούτε προσκομίσθηκε εντός 20 ημερών. Απαράδεκτη η αίτηση κατ' άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ (ΑΠ 478/2009). Απορρίπτει.
636)
286/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την τροποποίηση του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ με άρθρο 38 παρ. 2 του Ν.3160/2003. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη (ΑΠ 1247/2006, ΑΠ 209/2005) -.
637)
287/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
638)
288/2010  
639)
289/2010 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως που απέρριψε ως απαράδεκτη έφεση εναντίον βουλεύματος.
640)
290/2010 Έννοια αποφάσεως Πολυμελούς Δικαστηρίου που κηρύσσει εαυτό αναρμόδιο καθ’ ύλη και παραπέμπει στο αρμόδιο δικαστήριο. Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως αυτής. Ακρόαση Εισαγγελέα. Ο Άρειος Πάγος απέχει να αποφασίσει διότι ο αρμόδιος Εισαγγελέας επί της ουσίας των λόγων αναιρέσεως δεν υπέβαλε πρόταση.
641)
291/2010 Άμεση συνέργεια σε λαθρεμπορία. Πλήρης και σαφής αιτιολογία.
642)
292/2010 Αυθαίρετη κατάληψη δημόσιας έκτασης. Έννοια. Στοιχεία. Πότε τελεί υπό την αναμφισβήτητη κατοχή του Δημοσίου. Δημόσια κτήματα. Δάση. Δασικές εκτάσεις. Έννοια (ΑΕΔ 27/1999, ΑΠ 1906/2006). Κύριος και νομέας το Δημόσιο και αν δεν ασκεί πράξεις νομής. Τρόπος αναγνώρισης δασικού χαρακτήρα εκτάσεως. Επίλυση αμφισβητήσεων. Διαδικασία κηρύξεως αναδασωτέας εκτάσεως. Συνέπειες (ΣτΕ 2441/2008). Πλήρης αιτιολογία. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση. Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως....
643)
293/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
644)
294/2010 Απόφαση καταδικαστική. Αίτηση αναίρεσης κατηγορούμενης. Μη καταβολή δόσεων φόρων κατ' εξακολούθηση. Λόγοι της αιτήσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασία χωρίς όμως να αναφέρει σε τι συνίσταται η απόλυτη αυτή ακυρότητα και για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής Ποινικής Δια-τάξεως, χωρίς όμως να εκθέτει την ποινική διάταξη που παραβιάστηκε. Είναι απαράδεκτοι ως αόριστοι και ως τέτοιοι, απορρίπτονται. Η απόφαση έχει τα κατά νόμο στοιχεία της και είναι πλήρως αιτιολογημένη. Απορρίπτει αίτ...
645)
295/2010 Καταδικαστική απόφαση. Ψευδής καταμήνυση - Ψευδορκία μάρτυρα. Παράπονα αναιρεσειόντων για έλλειψη απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς απόρριψη αιτήματος για αναβολή της δίκης για νέες αποδείξεις. Επίσης, παράπονα αναιρεσειόντων ότι λήφθηκε υπόψη για την ενοχή των κατηγορουμένων, έγγραφο που δεν αναγνώστηκε και απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Ο προσδιορισμός της ταυτότητας εγγράφου είναι αναγκαίος για τη δημιουργία βεβαιότητας ότι αυτό το έγγραφο και όχι κάποιο άλλο α...
646)
326/2010  
647)
327/2010 Αίτηση εκδόσεως Τούρκου υπηκόου για να εκτίσει ποινή και να διωχθεί για αξιόποινες πράξεις. Απόρριψη από Συμβούλιο Εφετών. Έφεση Εισαγγελέα. Αναβολή για να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες και στοιχεία με απόφαση του Αρείου Πάγου. Πάροδος άπρακτης της τρίμηνης προθεσμίας. Αναβολή εκ νέου. Νέα προθεσμία 2 μηνών για να παρασχεθούν οι πληροφορίες και τα στοιχεία σύμφωνα με διατακτικό προηγούμενης αποφάσεως.
648)
349/2010 Παράνομη μεταφορά αλλοδαπών στο Ελληνικό Έδαφος κατά συναυτουργία. Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Επίδοση πρωτόδικης αποφάσεως ως άγνωστης διαμονής, ενώ είχε γνωρίσει στην αρμόδια αρχή νόμιμα τη διεύθυνση της κατοικίας του κατά την προανάκριση. Η επίδοση της εκκαλουμένης έπρεπε να γίνει στη δηλωθείσα κατοικία του με θυροκόλληση και όχι ως άγνωστης διαμονής. Δικαιολογημένα δεν έλαβε γνώση αυτής ο αναιρεσείων και η έφεσή του δεν είναι εκπρόθεσμη. Κατ' ουσία βάσιμος ο λόγος για έλλε...
649)
359/2010 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Η απόφαση πρέπει να περιέχει τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου και το αποδεικτικό επιδόσεως. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής σε κατηγορούμενο γνωστής διαμονής. Λόγοι αναίρεσης. Αιτιολογία. Σε περίπτωση που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, απαιτείται ειδική αιτιολογία (ΑΠ Ολ. 6/1994, ΑΠ 18/2010, ΑΠ 787/2007, ΑΠ 722/2007, ΑΠ 89, 90, 91...
650)
360/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση από τον πολιτικώς ενάγοντα. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την τροποποίηση του άρθρου 482 § 2 ΚΠΔ με άρθρο 41 § 1 του Ν.3160/2003. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη (ΑΠ 1263, 1760/2006) -.
651)
361/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
652)
362/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
653)
363/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
654)
364/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής αποφάσεως που ασκήθηκε ενώπιον του Διευθυντή των Φυλακών. Πρέπει να περιέχει έστω και ένα λόγο. Αν δεν περιέχει λόγους είναι απαράδεκτη (ΑΠ 2560/2008) -.
655)
365/2010  
656)
366/2010 Κοινώς επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για εσφαλμένη εφαρμογή, αφού η ζημία προκλήθηκε από τρίτο, και παύει οριστικώς η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
657)
367/2010  
658)
368/2010 Ψευδορκία μάρτυρος και ηθική αυτουργία σ' αυτή. Έννοια στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως (ΑΠ 2005/2001) ΑΠ 758/2007). Αιτιολογία αποφάσεως. Πότε είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει για να είναι πλήρης ως προς ηθικό αυτουργό (ΑΠ 202/2008). Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία σ' αυτή. Αβάσιμοι οι λόγοι για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για σχετική ακυρότητα που δεν καλύφθηκε λόγω απόρριψης ενστάσεως ακυρότ...
659)
369/2010 Αρχαιότητες. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς. Ζώνες προστασίας Α και Β. Καθορισμός με απόφαση ΥΠΠΟ. Απαγόρευση ασκήσεως, μεταξύ των άλλων, και εμπορικής δραστηριότητας χωρίς άδεια του ΥΠΠΟ. Καταδικαστική απόφαση ανέκκλητη Μονομελούς. Λόγοι αναιρέσεως και πρόσθετοι λόγοι. Αιτιολογία πλήρης. Πρέπει να εκτείνεται και σε αυτοτελείς ισχυρισμούς, όπως η νομική πλάνη. Παρεμπίπτουσες αποφάσεις περί αναβολής. Πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Ανάγκη οι ισχυρισμοί και το αίτημα της αναβολής να προ...
660)
370/2010 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως. Αιτιολογία αποφάσεως. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη, ειδικά ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Ανέκκλητη καταδικαστική απόφαση Μονομελούς. Λόγοι έλλειψης αιτιολογίας. Αβάσιμοι. Απορρίπτει αίτηση.
661)
371/2010  
662)
372/2010 Εκβίαση. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού (σε βαθμό πλημμελήματος). Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης. Αίτηση αναίρεσης από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για αντίφαση στην αιτιολογία της απόφασης. Απόρριψη της αίτησης αυτής ως αβάσιμης.
663)
373/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
664)
374/2010 Παράβαση του Ν. 690/1945 από ανώνυμη εταιρεία. Ελλιπής αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης: α) λόγω μη προσδιορισμού της ιδιότητας της αναιρεσείουσας με την εργοδότρια και την ποινική ευθύνη της και β) λόγω μη αναφοράς οιουδήποτε στοιχείου για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος αυτού από αναιρεσείουσα. Παραδοχή της αίτησης αναίρεσης για ελλιπή αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης. Αναίρεση αυτής και παραπομπή υπόθεσης στο ίδιο Δικαστήριο.
665)
375/2010 Ναρκωτικά: Αγορά, διαμετακόμιση αυτών. Διεθνές έγκλημα και η διαμετακόμιση ναρκωτικών εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Απόρριψη ισχυρισμού περί τοξικομανούς κατηγορούμενου. Αιτιολογία απόρριψης του ισχυρισμού αυτού. Χειροτέρευση θέσης κατηγορουμένου με την κήρυξή του ενόχου για πράξη που πρωτοδίκως είχε κηρυχθεί αθώος, αν και σε κάθε περίπτωση δεν μεταβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης (άρθρο 8 του Ν. 1729/1987), αλλά έχει συνέπεια για την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής (άρθρα 79 ΠΚ και 5 ...
666)
376/2010  
667)
377/2010  
668)
378/2010 Ψευδορκία μάρτυρα με ένορκη βεβαίωση που χρησιμοποιήθηκε στο πολιτικό Δικαστήριο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (έκδοση κληρονομητηρίου). Δεν απαιτεί-ται η κλήτευση του αντιδίκου εκείνου που ζήτησε τη σύνταξη της ένορκης αυτής βεβαίωσης, όπως απαιτείται για τις λοιπές διαδικασίες (άρθρο 270 § 2 περ. β΄ ΚΠΔ). Ποιος έχει δικαίωμα να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική δίκη. Λόγοι αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης εκ του άρθρου 510 § 1 περ. Α΄, Δ΄, Ε΄ και Η΄ ΚΠΔ. Απόρριψη α...
669)
379/2010 Νόθευση εγγράφου. Ψευδής βεβαίωση παρ' υπαλλήλου. Ηθική αυτουργία στις πράξεις αυτές. Έννοια εγγράφου και υπαλλήλου. Ανάγνωση πορίσματος ΕΔΕ στην ποινική δίκη στη θέση ένορκης εξέτασης στο αρχείο της Εισαγγελίας. Λόγοι αναιρέσεων από καταδικασθέντες κατηγορουμένους για νόθευση εγγράφου [βιβλίου πρωτοκόλλου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και βιβλίου πρωτοκόλλου του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (ΑΠΣΙ)] για απόλυτη ακυρότητα (ανάγνωσης ένορκης εξέτασης στην ΕΔΕ του μετέπειτα κατη...
670)
380/2010 Στοιχεία επιταγής. Πλήρης και σαφής αιτιολογία, Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση διότι το Δικαστήριο δεν απήντησε σε υποβληθέν αίτημα αναγνωρίσεως ελαφρυντικών, μολονότι αυτό προβλήθηκε σαφώς και ορισμένως.
671)
381/2010  
672)
382/2010  
673)
383/2010 Κατά των βουλευμάτων του Συμβουλίου Εφετών, που περατώνουν την κυρία ανάκριση για πράξεις του άρθρου 187 ΠΚ, μετά το Ν. 2928/2001, δεν υπόκεινται σε αναίρεση. Αυτό ισχύει και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους.
674)
384/2010 Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση διότι μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα το δικαστήριο δεν έδωσε το λόγο στον κατηγορούμενο ή τον συνήγορό του για να ασκήσει τα δικαιώματά του κατ’ άρθρο 358 ΠΚ.
675)
385/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
676)
386/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
677)
387/2010 Αναβολή της υποθέσεως ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου μετά την έναρξη της συζήτησης της έφεσης. Ο κατηγορούμενος δικάζεται ωσεί παρών. Αβάσιμοι λόγοι αναίρεσης.
678)
388/2010 Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως. Αρνητική υπέρβαση εξουσίας, διότι το Δικαστήριο δεν αποφάνθηκε για την ακυρότητα της επιδόσεως του κλητηρίου θεσπίσματος ως άγνωστης διαμονής μολονότι η ακυρότητα αυτή προβλήθηκε με ειδικό λόγο εφέσεως.
679)
389/2010 Καταδικαστική απόφαση. Η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε από μη παραστάντα κατά την εκδίκαση της υποθέσεως δικηγόρο, χωρίς όμως να προσκομίζεται ή να προσκομίσει πληρεξούσιο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
680)
390/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
681)
391/2010  
682)
405/2010 Παραπομπή υπόθεσης μόνο ως προς τη διάταξη της μη αναστολής ποινής φυλάκισης κατώτερης των δύο (2) ετών, όχι ως προς τη συγχωνευτική διάταξη της ποινής αυτής με άλλη. Όχι υπέρβαση εξουσίας του Δικαστηρίου μη επιληφθέντος για την αναστολή της συγχωνευτικής ποινής, αν και ήταν μικρότερη των δύο (2) ετών. Απόρριψη σχετικού λόγου αναίρεσης ως αβάσιμου.
683)
410/2010 Αυθαίρετο κτίσμα. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης. Μη υποχρέωση Δικαστηρίου να απαντήσει επί ενοχής και όχι αυτοτελούς αιτήματος αναβολής. Όχι ακυρότητα υπέρ του κατηγορουμένου η μη ακρόαση προηγουμένως του Εισαγγελέως επί παρεμπίπτοντος ζητήματος (αιτήματος αναβολής). Απόρριψη αίτησης για αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά την διαδικασία στο ακροατήριο και για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
684)
411/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
685)
412/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
686)
413/2010 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 191/2010, ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 173/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Επί ψευδορκίας για την πληρότητα πρέπει να αναφέρονται ποια τα ψευδή, ποια τα αληθινά και από πού γνώριζε ο κατηγορούμενος τα αληθινά, δηλ. ότι τελούσε σε γνώση της αναληθείας, καθώς και τα περιστατικά από τα οποία συμπέρανε τούτο το Δικαστήριο. Επί ψευδούς καταμηνύσεως πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς η γνώση του...
687)
414/2010 Υπεξαγωγή εγγράφου. Πλαστογραφία με χρήση σε βαθμό πλημμελήματος. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών. Απόρριψη αιτήματος αναβολής δίκης για προσέλευση μαρτύρων. Αιτιολογία σχετικής απόφασης. Πότε αναγιγνώσκεται το Δελτίο Ποινικού Μητρώου. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της...
688)
432/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Έννοια. Στοιχεία. Προϋποθέσεις αξιοποίνου και ασκήσεως ποινικής διώξεως άρθρου 21 Ν. 2523/1997. Δεν εφαρμόζεται σε μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (ΑΠ 842/2006). Το χρέος για την δίωξη πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 € μετά των προσαυξήσεων, μετά την τροποποίηση του άρθρου 25 Ν.1882/1990 με άρθρο 34 § 2 Ν. 3220/2004, η οποία εφαρμόζεται ως επιεικέστερη για χρέη προγενέστερα εφάπαξ καταβλητέα (ΑΠ 176/2009). Ερήμην στον πρώτο βαθμό. Η ακυρότητα της κλητ...
689)
433/2010 Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα, διότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν.
690)
434/2010 Καταδολίευση δανειστών. Τρόποι τελέσεως. Πλήρης και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογία.
691)
435/2010  
692)
436/2010  
693)
437/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
694)
438/2010  
695)
439/2010  
696)
440/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιες τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου αυτού.
697)
448/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. 1. Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία και νόθευση αποδείξεων πληρωμής από στρατιωτική μονάδα προς ιδιώτη εργολάβο, καταρτίζοντας τες καθ' ολοκληρία από δράστη ή υπογράφοντάς τες μόνο κατ' απομίμηση της υπογραφής του φερόμενου εκδότη τους. 2. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 3. Όχι απόλυτη ακυρότητα με τη λήψη υπόψη από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο μαρτυρικής κατάθεσης και ανακριτικής απολογίας κατηγορουμέν...
698)
449/2010 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού ως προς την τέλεσή του. Αυτοτελείς ισχυρισμοί πραγματικής και νομικής πλάνης. Αιτιολογία απόρριψης αυτών. Υπέρβαση εξουσίας. Το χρέος πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί που δεν συμβαίνει όταν προέρχεται από ποινική απόφαση (χρηματική ποινή) που εκκρεμεί κατ' αυτής ένδικο μέσο (έφεση). Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάτ...
699)
450/2010 Κακουργηματική από τη λόγω ύψους οφέλους - ζημίας θεμελίωσή της στο κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας του βουλεύματος αυτού και απόρριψη του λόγου αυτού ως αβάσιμου και αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
700)
451/2010 Συγχώνευση ποινών. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης αν το έγκλημα για το οποίο επιβλήθηκε μέσα από τις υπό συγχώνευση ποινές, τελέσθηκε κατά το διάστημα της με όρο απόλυσης του κατάδικου για την πρώτη ποινή (άρθρα 108 ΠΚ και 551 § 1 εδ. α΄ ΚΠΔ). Αίτηση αναίρεσης από Εισαγγελέα κατά της απόφασης που συγχώνευσε τις παραπάνω ποινές και παραδοχή αυτής. Αναίρεση απόφασης και παραπομπή υπόθεσης στο ίδιο Δικαστήριο για νέα συζήτηση.
701)
452/2010 Αναίρεση κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε την έφεση κατά του πρωτοβάθμιου παραπεμπτικού βουλεύματος ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη). Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω του ότι το ως άνω βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών δεν υπόκειται σε αναίρεση.
702)
453/2010 Ασφαλιστικές εισφορές. Καθυστέρηση καταβολής τους. Επί ανωνύμου εταιρείας πρέπει να αναφέρεται στην καταδικαστική απόφαση ποια η ιδιότητά τους στην εταιρεία αυτή, που κατ' αρχή εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και ενεργεί συλλογικά και δεν αρκεί η μνεία ότι είναι ο κατηγορούμενος εργοδότης και εντεύθεν υπόχρεος για την καταβολή των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζομένους στην ανώνυμη εταιρεία. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Παραδοχή του σχετικού...
703)
454/2010 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Έννοια. Στοιχεία (ΑΠ 686/2009, ΑΠ 562/2007). Στοιχεία που πρέπει να περιέχει το κλητήριο θέσπισμα για να είναι έγκυρο (ΑΠ 1647/ 2006). Τι νοείται ως άρθρο ποινικού νόμου (ΑΠ 2501/2005). Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος ελλείψει των στοιχείων που απαιτούνται. Πότε και πώς προβάλλεται παραδεκτώς (ΑΠ 142/2010, ΑΠ 608/2009, ΑΠ 972/2003, ΑΠ 1513/2003). Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Εσφαλμένη ερμηνεία,...
704)
455/2010 Απόφαση καταδικαστική. Για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων, η δε πραγματογνωμοσύνη ως ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου πρέπει να μνημονεύεται ειδικά μεταξύ των ληφθέντων υπόψη αποδεικτικών μέσων. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση (καταδικαστική) για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών από μη τοξικομανή, διότι αν και από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης προκύπτει ότι αναγνώστηκε μεταξύ άλλων και έκθεση ιατρικής πραγμ...
705)
456/2010 Βούλευμα. Παραπέμπει για απάτη σε βαθμό κακουργήματος. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία καταδικαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει κατά το μέρος αυτό την αίτηση. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση, αφού κατά το χρόνο αποφάσεως του Συμβουλίου, είχε παραγραφεί η πλημμεληματική αυτή παράβαση. Δεν απεφάνθη περί αυτής το Συμβούλιο καθ' υπέρβαση (αρνητική) εξουσίας. Εξέταση αυτεπαγγέλτως αυτού του λόγου που γίνεται κατ' ου...
706)
463/2010 Βούλευμα. Παραπέμπονται για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από την οποία το περιουσιακό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ κατά συναυτουργία και για τον πρώτο κατ' εξακολούθηση. Επιπλέον δε ο πρώτος κατηγορούμενος και για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας εμπιστευμένου στην κατοχή του με την ιδιότητα του εντολοδόχου με κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης. Αιτιάσεις των δύο κατηγορουμένων για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, γιατί δεν λήφθηκε υπόψη από ...
707)
464/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
708)
465/2010 Ηθική αυτουργία. Τρόποι - μέσα προκλήσεως της αποφάσεως από τον ηθικό αυτουργό.
709)
466/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράνομη κατακράτηση από κοινού. Παράνομη κατακράτηση. Έννοια. Στοιχεία (ΑΠ 956/2009, ΑΠ 396/2008). Αδιάφορη η διάρκειά της, εφόσον δεν υπήρξε καταδίκη με την επιβαρυντική περίπτωση του τελευταίου εδαφίου άρθρου 325. Δεν απαιτείται άμεσος δόλος. Από κοινού τέλεση. Πότε. Δεν απαιτείται να εξειδικεύονται οι ενέργειες των συναυτουργών. Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Πότε. Εσφαλμένη ερμηνεία - εφαρμογή. Μη παράθεση άρθρου ποινικού νόμου που τιμωρεί την πράξη δεν απο...
710)
484/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για απόπειρα κακουργηματικής απάτης από κοινού. Α) Για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της απάτης δεν είναι απαραίτητο το σκοπούμενο όφελος να αφορά τον ίδιο δράστη αλλά και τρίτο πρόσωπο. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 386 ΠΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920: α) με την αιτίαση ότι οι αναιρεσείοντες δεν ήταν μέτοχοι της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του...
711)
505/2010  
712)
506/2010 Πλαστογραφία με χρήση. Έννοια χρήσεως. Πλήρης αιτιολογία προσβαλλομένης απόφασης. Απορρίπτει αίτηση.
713)
507/2010 Έννοια μη τηρήσεως των διατάξεων που καθορίζουν την εμφάνιση, εκπροσώπευση, υπεράσπιση και άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στον κατηγορούμενο. Δεν παραβιάσθηκαν τα δικαιώματα αυτά σε περίπτωση μη εμφανίσεως του κατηγορουμένου κατά την μετ' αναβολή δικάσιμο. Αναιρεί ως προς την διάταξή της περί μετατροπή της ποινής. Παραπέμπει ως προς αυτό.
714)
508/2010 Άσκηση ενδίκου μέσου αναιρέσεως δι' αντιπροσώπου, ο οποίος δεν προσκόμισε το σχετικό πληρεξούσιο μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης.
715)
509/2010 Πολιτική αγωγή. Παραγραφή του δικαιώματος. Ορθώς και νομίμως έγινε δεκτή η παράσταση, μολονότι παραγράφηκε η αξίωση, αφού ο κατηγορούμενος δεν επικαλέστηκε με ένσταση την παραγραφή. Απορρίπτει αίτηση.
716)
518/2010 Παραπέμπονται στο Τριμελές Εφετείο (Κακ/των) για υπεξαίρεση κατά συναυτουργία αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που της είχαν εμπιστευθεί με σύμβαση ως εντολοδόχων ξένης περιουσίας (πράκτορες ασφαλιστικής εταιρείας με δικαίωμα να εισπράττουν ασφάλιστρα για λογαριασμό εντολέα και κατά τακτά διαστήματα να τα αποδίδουν). Παρακράτηση από αναιρεσείουσες προς ίδιο όφελος. Έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας και μη ορθή του νόμου εφαρμογής, ως λόγοι των δύο (2) αιτήσεων. Ο Άρειος Πάγος δεν ελέγχει πραγματι...
717)
519/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά απόρριψη της έφεσης κατά ερήμην απόφασης ως απαράδεκτη. Λόγοι της έφεσης: 1) Δεν ήταν άγνωστης διαμονής αλλά γνωστής, και 2) Λόγος ανωτέρας βίας για εκπρόθεσμη άσκηση έφεσης. Ορισμένο των λόγων αυτών αλλιώς απόρριψή τους ως απαράδεκτων. Ποια περιστατικά πρέπει να επικαλείται και να αποδεικνύει ο εκκαλών. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης λόγω της ορθής απόρριψης αμφοτέρων των λόγων της εφέσεως του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου.
718)
524/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
719)
525/2010 Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. Έννοια. Στοιχεία. Υπόχρεος επί Α.Ε ο Διευθύνων Σύμβουλος (ΑΠ 404/2008). Πτώχευση εταιρίας. Συνέπεια στο αξιόποινο της πράξεως και δη στο υποκειμενικό στοιχείο αφού επέρχεται άρση του στοιχείου του δόλου, εφόσον οι εισφορές έπρεπε να καταβληθούν μέσα στην ύποπτη περίοδο (ΑΠ 254/2009, ΑΠ 913/2007, ΑΠ 565/2007, ΑΠ 681/2009). Καταδικαστική σε βάρος Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου που είναι διαφορετικά πρόσωπα. Δεκτή αναίρεση Προέδρου ΔΣ για εσφαλμέ...
720)
526/2010 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Η απόφαση πρέπει να περιέχει τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου και το αποδεικτικό επιδόσεως. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής σε κατηγορούμενο γνωστής διαμονής. Λόγοι αναίρεσης. Αιτιολογία. Σε περίπτωση που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του και η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, απαιτείται ειδική αιτιολογία (ΟλΑΠ 6/1994, ΑΠ 359/2010, ΑΠ 18/2010, ΑΠ 787/2007, ΑΠ 722/2007...
721)
527/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
722)
528/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
723)
529/2010 Παραίτηση από ένδικο μέσο (αναίρεσης κατά βουλεύματος) με δήλωση δικηγόρου στο ακροατήριο. Απορρίπτει αυτό ως απαράδεκτο.
724)
530/2010 Βούλευμα. Κανονισμός αρμοδιότητας. Αίτηση κατηγορουμένου που παραπέμφθηκε με δύο διαφορετικά βουλεύματα για τις αυτές πράξεις στο ακροατήριο δύο διαφορετικών δικαστηρίων. Προϋποθέσεις (ΑΠ 228/2007). Το αρχικό βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκε και ο κατηγορούμενος, λόγω συνάφειας, ανακλήθηκε σιωπηρώς ως προς τον αιτούντα που κατηγορείται μόνον για πλημμελήματα, ως προς τον οποίο και έναν ακόμη κατηγορούμενο, διατάχθηκε ο χωρισμός της υποθέσεως και παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο του αρμόδιου Τριμελο...
725)
531/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
726)
532/2010 Δεν υπόκειται σε αναίρεση το βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, την έφεση κατά του πρωτοβάθμιου βουλεύματος (άρθρο 476 §2 ΚΠΔ). Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης.
727)
533/2010 Συκοφαντική δυσφήμιση. Μεταβολή κατηγορίας σε απλή δυσφήμιση. Περιστατικά θεμελίωσης των εγκλημάτων αυτών. Πότε εφαρμόζονται τα άρθρα 366 § 2 και 367 §§ 1 - 2 ΠΚ. Λόγοι αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου. Απόρριψη των ως άνω λόγων ως αβασίμων και τις αίτησης αναίρεσης.
728)
534/2010 Αίτηση αναίρεσης από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας της. Πότε αυτή είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Παραδεκτό της αίτησης αυτής και απόρριψή της ως αβάσιμης.
729)
535/2010 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Έννοια. Στοιχεία. Αιτιολογία αποφάσεως. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η καταδικαστική απόφαση για το ανωτέρω έγκλημα, προκειμένου να αιτιολογηθεί η στοιχειοθέτηση, υποκειμενικώς και αντικειμενικώς, της πράξης της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής. Δεν απαιτείται πλέον άμεσος δόλος για να χρειάζεται ειδική αιτιολόγηση (ΑΠ 2216/2009, ΑΠ 1162/2009, ΑΠ 1/2009). Καταδικαστική για έκδοση ακάλυπτης επιταγής απόφαση. Αβάσιμοι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ...
730)
536/2010 ΠΔ 70/1990 - "Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων στα ναυπηγεία". Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Απορρίπτονται λόγοι αναίρεσης ως αβάσιμοι για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων του ως άνω ΠΔ και για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας όσον αφορά την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του εργολάβου και τεχνικού συμβούλου προς ενέργεια τείνουσα στην παρεμπόδιση του αποτελέσματος. Δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού, αφού από πρ...
731)
540/2010 Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης λόγω παραίτησης εκκαλούντος από αυτήν που στρεφόταν κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του στις Γερμανικές Δικαστικές Αρχές σε εκτέλεση σχετικού Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.
732)
566/2010 Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Πότε είναι επιτρεπτή η διευκρίνιση - συμπλήρωση περιστατικών της κατηγορίας χωρίς μεταβολή της. Λόγος απόλυτης ακυρότητας που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Δεν συνιστά η μη ανάγνωση ξενόγλωσσων εγγράφων που προσκόμισε ο κατηγορούμενος χωρίς επίσημη μετάφρασή τους. Λόγοι για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης με λόγους αναίρεσης από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Α΄, Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ και...
733)
567/2010 Πλαστογραφία (νόθευση) εγγράφου μετά χρήσεως. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Αίτημα αναβολής δίκης για κρείσσονες αποδείξεις (κλήτευση απολιπομένου μάρτυρα). Ορισμένο του αιτήματος αυτού, αλλιώς απόρριψη αυτού χωρίς ειδική αιτιολογία. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για νόθευση επιταγής, με λόγους την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και την εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβάσιμων.
734)
568/2010  
735)
569/2010 Λόγοι εφέσεως κατά αποφάσεως ή βουλεύματος. Αρκεί να αναφέρεται ως λόγος η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, χωρίς να απαιτείται ειδικότερη ανάλυση αυτών. Αναίρεση της προσβαλλομένης που δέχθηκε τα αντίθετα. Παραπέμπει.
736)
570/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
737)
571/2010  
738)
572/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
739)
573/2010 Αντικείμενο: Αίτηση κατ' άρθρο 452 § 3 ΚΠΔ αντιρρήσεων κατά της κρατήσεως εκζητουμένου. Απόφαση: Χρόνος κρατήσεως εκζητουμένου 2 έτη από συλλήψεως και όχι 40 μέρες. Περιεχόμενο αντιρρήσεων κατά της κρατήσεώς του (452 §3 ΚΠΔ). Αφορά μόνον συμπλήρωση ή μη ανωτάτου ορίου κρατήσεως. Απόρριψη αιτήσεως. Αναίρεση για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων ΕυρΣυμΕκδ. (Ν.4165/1961). Απόρριψη αίτησης.
740)
574/2010 Πλαστογραφία (νόθευση) εγγράφου μετά χρήσεως. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Αίτημα αναβολής για κλήτευση νέου μάρτυρα. Απόρριψη αυτής. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης και απόρριψη (εμμέσως) αιτήματος αναβολής που προβάλλεται ως σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Απόρριψη όλων των λόγων αυτών ως αβασίμων και συνακόλουθα της αίτησης αναίρεσης (.
741)
575/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως -συρροή (πραγματική) με απάτη. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Όχι απόλυτη ακυρότητα που φέρεται ότι συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο: 1) με τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο εγγράφου που αναγνώσθηκε στο ακροατήριο και προσδιοριζόταν η ταυτότητά του (η διαταγή πληρωμής) και 2) με την αναφορά από παραδρομή ότι εξετάσθηκαν και μάρτυρες υπεράσπισης, ενώ αυτό δεν συνέβη. Λόγοι αίτησης αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ου...
742)
576/2010 Απόφαση καταδικαστική. Πράξεις: υπεξαίρεση στην υπηρεσία (υπάλληλος ΕΛΤΑ), απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, παραβάσεις ταχυδρομικών (όλες οι πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος και κατ' εξακολούθηση). Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επιμέρους αιτιάσεις (ισχυρισμοί) που υπέβαλε κατά τη διαδικασία ότι δεν θεμελιώνεται το αδίκημα της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, διότι τα ΕΛΤΑ δεν αποτελούν δημόσια υπηρεσία, ότι η απάτη απορροφάται από την υπεξαίρεση, ότι δεν υπάρχει ...
743)
584/2010 Δυσφήμιση - Στοιχεία, Έννοια γεγονότος. Ατιμώρητη η πράξη κατ' άρθρο 366 § 1 ΠΚ αν το γεγονός είναι αληθές. Προϋποθέσεις, Πότε είναι η αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή, εκ πλαγίου παράβαση (ΑΠ 1607/2009, ΑΠ 1853/2008, 1444/2008). Καταδικαστική απόφαση για δυσφήμιση. Αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού, διότι ενώ δέχεται ότι το δυσφημιστικό γεγονός ήταν αληθινό, τον κηρύσσει ένοχο και γι' αυτό χωρίς να αιτιολογεί μη εφαρμογή άρθρου 366 ΠΚ. Εκ π...
744)
585/2010 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Πότε υπάρχουν νέα στοιχεία - νέες αποδείξεις. Ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων που εξετάσθηκαν στο Δικαστήριο της ουσίας και μη. Προσκόμιση νέων εγγράφων μη καλυπτόντων όμως τα περιστατικά για τα οποία έχει καταδικαστεί ο αιτών. Απόρριψη της αίτησης για επανάληψη της διαδικασίας ως κατ' ουσία αβάσιμης.
745)
586/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
746)
587/2010 Από παραδρομή ανεγράφη στο εισαγωγικό της αποφάσεως κύριο όνομα του παραστάντος πληρεξουσίου της αναιρεσείουσας, διαφορετικό από αυτό εκείνου που παρέστη.
747)
588/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης. Μη καταδικαστική απόφαση. Αναίρεση που ασκήθηκε κατά μη καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος δικηγόρος.
748)
589/2010 Αίτηση αναίρεσης αθωωτικής απόφασης από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για έλλειψη αιτιολογίας. Αθώωση κατηγορουμένου για κακουργηματική απάτη και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση (ακόμα και αν ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του αυτουργού της ψευδορκίας λόγω πλάνη τους ως προς το ψευδές των από αυτόν κατατεθέντων). Ελλιπής αιτιολογία και παραδοχή αίτησης αναίρεσης Εισαγγελέα. Παραπομπή υπόθεσης ως προς τα αθωωτικά μέρη της στο ίδιο δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
749)
620/2010 Καταδικαστική πλαστογραφία μετά χρήσεως με σκοπό όφελος πλέον των 73.000 €. Απάτη με σκοπό όφελος πλέον των 73.000 €. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Ψευδής υπεύθυνη δήλωση κατ' εξακολούθηση. Έννοια όρων. Έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως λόγος αιτήσεως. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
750)
621/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση από τον πολιτικώς ενάγοντα. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την τροποποίηση του άρθρου 482 §2 ΚΠΔ με άρθρο 41 §1 Ν. 3160/2003. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη (ΑΠ 360/2010, ΑΠ 1263/2006, ΑΠ 1760/2006) -.
751)
648/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υπόστασης. Αναφορά περιστατικών μη συνειδητής αμέλειας. Περισσότερα στο σκεπτικό από εκείνων του διατακτικού. Δεν στερείται η απόφασης της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ούτε νόμιμης βάσης. Λόγοι αναιρέσεως κατά της καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου (στέρηση νόμιμης βάσης). Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων και αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
752)
649/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική απάτη από κοινού. Αιτιολογία βουλεύματος. Παράλειψη να λάβει υπόψη το δικαστικό Συμβούλιο Εφετών απολογητικό υπόμνημα αναιρεσείοντος και σχετική αθωωτική απόφασή του. Μη αναφορά περιστατικών κακουργηματικής απάτης. Παραδοχή αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναίρεση βουλεύματος μόνο για αναιρεσείοντα που επικαλείται λόγους που αρμόζουν μόνο στο πρόσωπό του.
753)
650/2010 Η απόφαση που απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας (341 ΚΠΔ), κατ' ουσίαν ή ως απαράδεκτη δεν υπόκειται σε αναίρεση (ΑΠ 2355/2009, ΑΠ 463/2008). Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
754)
651/2010 Κατάληψη δημοσίου κτήματος - Παράνομη εκχέρσωση και υλοτομία. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών. Απόφαση αιτιολογίας για παράνομη εκχέρσωση από δύο κατηγορουμένους χωρίς να προσδιορίζεται η συμμετοχική δράση καθενός. Απόλυτη ακυρότητα επί της αναφοράς μόνο της μίας έκθεσης αυτοψίας αντί των δύο εκθέσεων αυτοψίας δεν επήλθε, αφού αναγνώσθηκαν τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης που αναφέρουν ότι αναγνώσθηκαν και οι δύο εκθέσεις αυτοψίας. Αναίρεση απόφασης μόνο για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης β...
755)
652/2010 Τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Έννοια. Στοιχεία (ΑΠ 251/2010, ΑΠ 2436/2008). Μπορεί να τελεσθεί και με δάνειο προς κάλυψη του οποίου το θύμα εκδίδει σε διαταγή του δράστη μεταχρονολογημένη επιταγή στο ποσό της οποίας ενσωματώνονται και οι τοκογλυφικοί τόκοι. Επίσης με την ανανέωση αξιόγραφων που δεν πληρώθηκαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε. Αιτιολογία βουλεύματος, ειδική και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει. Εσφαλμένη ερμηνεία, εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Έλλειψη νόμιμης...
756)
653/2010 Υπερημερία καταβολής τιμήματος αγροτικών προϊόντων. Ποιος είναι πωλητής και εντεύθεν έχει δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής στο ποινικό δικαστήριο όταν τα αγροτικά προϊόντα των μελών συνεταιρισμού πωλούνται σε τρίτον από το συνεταιρισμό (αγροτικό - κτηνοτροφικό) για λογαριασμό του. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (παράσταση πολιτικής αγωγής από μη δικαιούμενο πρόσωπο), για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφα...
757)
654/2010 Αγορανομική παράβαση (άρθρο 32 § 4 του ν.δ. 136/1946). Έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως καταδικαστικής απόφασης, με την οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ανωνύμου εταιρείας που διέθεσε στην κατανάλωση ακατάλληλα προς βρώση τρόφιμα, χωρίς την ύπαρξη στα πρόσωπά τους κάποιας άλλης ιδιότητας που ορίζεται στο άρθρο 36 § 1 του αγορανομικού κώδικα και χωρίς διασάφηση πως αυτοί εκπροσωπούσαν νόμιμα την ανώνυμη εταιρεία. Αναίρεση απόφασης και παραπο...
758)
655/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 367 παρ. 1 ΠΚ επί συκοφαντικής δυσφημήσεως. Λόγοι αναίρεσης κατά καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διάταξης και υπέρβαση εξουσίας. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
759)
656/2010  
760)
657/2010 Ανθρωποκτονία με πρόθεση. Έννοια βρασμού ψυχικής ορμής. Πλήρως αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού βρασμού ψυχικής ορμής. Απορρίπτει αίτηση.
761)
658/2010 Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία. Απάτη επί Δικαστηρίου. Στοιχεία θεμελίωση των δύο αυτών εγκλημάτων. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Μη υποχρέωση Δικαστηρίου να απαντήσει σε ερωτήματα του κατηγορουμένου κατά την απολογία του και όχι σε αυτοτελείς ισχυρισμούς του.
762)
659/2010 Πραγματική (αληθινή) συρροή προμήθειας, κα-τοχής και χρήσης μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1α του ν. 3459/2006. Απόρριψη αμφοτέρων των λόγων (ως αβάσιμου του πρώτου και ως μη νόμιμου του δευτέρου). Απόρριψη αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
763)
660/2010 Παράβαση κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων από την οποία προήλθε πρόσκρουση του πλοίου. Λόγοι αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης. Έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Απόλυτη ακυρότητα από την ανάγνωση απολιπόμενου μάρτυρα αν έχει αντίρρηση ο κατηγορούμενος. Όχι στην περίπτωση που είναι δυσχερής η ανεύρεσή του και η προσέλευση του στο Δικαστήριο. Απόρριψη του λόγου αυτού αναιρέσεως. Απόλυτη ακυρότητα λόγω του ότι δεν δόθηκε ο λόγος στον κατ...
764)
661/2010 Κακουργηματική κλοπή - στοιχεία. Πλήρης αιτιολογία. Αναιτιολόγητη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού για αναγνώριση ελαφρυντικών. Αναιρεί εν μέρει, ΠΟΠΔ και παραπέμπει.
765)
662/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής αποφάσεως που ασκήθηκε ενώπιον του Διευθυντή των Φυλακών. Πρέπει να περιέχει έστω και ένα λόγο. Αν δεν περιέχει λόγους είναι απαράδεκτη (ΑΠ 364/2010, ΑΠ 2560/2008). Απορρίπτει αίτηση απαράδεκτη.
766)
663/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
767)
664/2010 Παραίτηση από αίτηση αναιρέσεως. Κηρύσσει απαράδεκτη αίτηση (ΑΠ 84/2009). Δύο αιτήσεις αναιρέσεως. Παραίτηση με δήλωση ενώπιον του Διευθυντή της φυλακής. Απορρίπτει αιτήσεις ως απαράδεκτες.
768)
665/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά απαλλακτικού βουλεύματος από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Μετά την κρίση ότι η ως άνω αίτηση είναι παραδεκτή το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τα παραγραφέντα πλημμελήματα. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως αβάσιμης προς τα λοιπά.
769)
666/2010 Επανάληψη διαδικασίας. Επικαλείται στοιχεία, με βάση τα οποία, ως ισχυρίζεται, καταδικάστηκε για αδίκημα βαρύτερο από αυτό που τέλεσε. Απόρριψη προηγούμενης αιτήσεως με τα αυτά κατά βάση στοιχεία. Επίκληση νέων στοιχείων και των παλαιών. Δεν υπάρχει προς τούτο εμπόδιο. Απορρίπτει και νέα αίτηση.
770)
667/2010 Πλαστογραφία με χρήση και απάτη από κοινού κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος άνω των 15.000 €. Έννοια. Στοιχεία. Πότε είναι κακούργημα (ΟλΑΠ 5/2008, ΟλΑΠ 3/2008, ΑΠ 2358/2009, ΑΠ 2041/2009, ΑΠ 51/2007, ΑΠ 425/2009, ΑΠ 412/2009, ΑΠ 190/2009). Αιτιολογία - πότε ειδική και εμπεριστατωμένη. Πρέπει να εκτείνεται και σε αυτοτελείς ισχυρισμούς που καταχωρούνται και αναπτύσσονται προφορικά (ΟλΑΠ 2/2005). Έννοια τελευταίων (ΑΠ 191/2010, ΑΠ 250/2009). Δεν αποτελεί το ά...
771)
668/2010 Απόφαση Πταισματοδικείου καταδικαστική (σε μη εφέσιμη ποινή) για παράβαση του άρθρου 40 § 2 ν. 1337/1983, σε συνδ. προς άρθρο 458 ΠΚ. Η κοπή δένδρων έγινε με βάση εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, από συναρμόδιους Υπουργούς. Δεν απαιτείτο να γίνει με άδεια της Πολεοδομίας, διότι ήταν εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά με άδεια της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών, η οποία υπήρχε. Εσφαλμένη εφαρμογή από δικάσαν πταισματοδικείο, που απαίτησε προσκομιδή πολεοδομικής άδειας. Απαράδεκτος ο λόγος τη...
772)
669/2010 Παράνομη επέμβαση σε αρχαιολογικό χώρο χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Καταδικαστική απόφαση. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης {με χρόνο παράβασης πριν την 28 - 6 - 2005 (άρθρο 73 § 13 του Ν. 3028/2002)}. Απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψης υπόψη εγγράφων: α) που δεν προκύπτει η ταυτότητά τους και β) δεν αναγνώσθηκαν δημόσια στο ακροατήριο. Πότε δεν υπάρχει τέτοια ακυρότητα. Λόγοι αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης ...
773)
670/2010 Καθορισμός συνολικής ποινής (χρηματικής). Έφεση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατά αποφάσεως Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, που προέβη σε εσφαλμένο καθορισμό συνολικής χρηματικής ποινής λαμβάνοντας ως βάση άλλη ποινή και όχι τη μεγαλύτερη. Η διορθωτική απόφαση συμπροσβάλλεται με εκείνη που διόρθωσε. Αναιρεί. Κρατεί και καθορίζει συνολική χρηματική ποινή.
774)
671/2010 Αίτηση αναιρέσεως Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως αθωωτικής κατόπιν εφέσεως του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής πρωτόδικης απόφασης. Λόγος της αιτήσεως για υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αίτηση.
775)
672/2010 Αναίρεση από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως της εγκλήσεως για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Το τρίμηνο αρχίζει από τότε που εμφανίστηκε η επιταγή και έλαβε γνώση ο παθών (κομιστής) της ελλείψεως διαθεσίμων κεφαλαίων από τον εκδότη της επιταγής και του προσώπου του εκδότη και όχι από το χρόνο εκδόσεως της επιταγής. Αίτηση αναιρέσεως από εισαγγελέα για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δ...
776)
673/2010 Κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Έννοια όρων αυτών. Αίτηση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένη αιτιολογίας και ως προς την απόρριψη αιτήματος για χορήγηση ελαφρυντικών προτέρου έντιμου βίου και καλής μετά την πράξη συμπεριφοράς. Απορρίπτει αναίρεση.
777)
674/2010 Μεταφορά προσώπων, που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου και παραμονής στην Ελληνική Επικράτεια. Για την ενοχή του κατηγορουμένου λήφθηκαν υπόψη έγγραφα, που δεν προκύπτει η ανάγνωσή τους στο ακροατήριο, ούτε η ταυτότητα του περιεχομένου τους από άλλα αποδεικτικά μέσα. Δεκτός ο σχετικός για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας λόγος της αιτήσεως. Αναιρεί απόφαση. Παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.
778)
675/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
779)
714/2010 Κακουργηματική απάτη. Έμπρακτη μετάνοια. Μερική ικανοποίηση του ζημιωθέντος δεν ασκεί επιρροή στον χαρακτηρισμό της πράξεως. Αναφορά στο βούλευμα ότι το Συμβούλιο έλαβε υπόψη "τις μαρτυρικές κα-ταθέσεις" και όχι τις ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις, δεν σημαίνει ότι αυτές δεν ελήφθησαν ενόρκως. Έννοια ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία. Πλήρης αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση.
780)
715/2010 Κακουργηματική εκβίαση. Έννοια συναυτουργίας και ηθικής αυτουργίας. Πλήρης και σαφής αιτιολογία. Έννοια άρθρου 211Α ΚΠΔ. Δεν εφαρμόζεται στην προδικασία. Απορρίπτει αίτηση.
781)
735/2010 Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος, ελλείψει των στοιχείων που απαιτούνται. Πότε και πως προβάλλεται παραδεκτώς. Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία, εφαρμογή, εκ πλαγίου παράβαση. Πλαστογραφία με χρήση, συκοφαντική δυσφήμιση και υπεξαγωγή εγγράφων - έννοια, στοιχεία. Άρθρο 10 ΕΣΔΑ που καθιερώνει ελευθερία έκφρασης - έννοια, περιεχόμενο. Αίτημα αναβολής για περισσότερες αποδείξεις. Η απόφαση που το απορρίπτει πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Αβάσιμοι λόγοι αν...
782)
739/2010 Αγορανομική παράβαση άρθρ. 30 § 12 ΝΔ 136/45. Μη επίδοση αποτελεσμάτων εξετάσεως δείγματος στον υπεύθυνο επιχειρήσεως ο οποίος, προκειμένου για ανώνυμη εταιρία είναι το Διοικητικό της Συμβούλιο ή το πρόσωπο που αυτό έχει εκχωρήσει τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως της εταιρίας. Δεκτός λόγος της αιτήσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο.
783)
740/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση. Λόγοι της αιτήσεως η έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αιτίαση για έλλειψη αιτιολογίας διότι στο σκεπτικό δεν αναφέρεται ότι λήφθηκε υπόψη η χωρίς όρκο κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος. Αιτίαση για εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 363 ΠΚ, διότι δεν πρόκειται για γεγονός. Αιτίαση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το δόλο του αναιρεσείοντος. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
784)
741/2010 Διευκόλυνση παράνομης παραμονής αλλοδαπού στην Ελληνική Επικράτεια (άρθρ. 54 § 6 Ν. 2190/01). Αλλοδαπός είναι κάθε πρόσωπο που δεν έχει Ελληνική ιθαγένεια και αυτός που δεν έχει ιθαγένεια. Αιτίαση ότι δεν υπάρχει αιτιολογία στην υποκειμενική και την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Διαφορά από το έγκλημα της διατάξεως του αρ. 217 ΠΚ της πλαστογραφίας πιστοποιητικών. Προστατευόμενο με τη διάταξη έννομο αγαθό, η ακεραιότητα της απόδειξης, ενώ υλικό αντικείμενο είναι το έγγραφο. Ισχυρισμός πα...
785)
742/2010 Παράβαση άρθρου 43 Ν. 2696/99 και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Για την ενοχή του κατηγορουμένου λήφθηκαν υπόψη έγγραφα, που δεν προκύπτει η ανάγνωσή τους στο ακροατήριο, ούτε η ταυτότητα του περιεχομένου τους από άλλα αποδεικτικά μέσα. Δεκτός ο σχετικός για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγος της αιτήσεως. Αναιρεί απόφαση. Παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.
786)
743/2010 Αναίρεση Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως του ΜΟΕ για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πότε επί αθωωτικής αποφάσεως (ΑΠ 2040/2009). Ανθρωποκτονία από πρόθεση παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Αθώος κατά πλειοψηφία (4 -3). Έλλειψη αιτιολογίας. Δεκτή αίτηση. Αναιρεί και παραπέμπει.
787)
744/2010 Στρατιωτικά αδικήματα. Εξύβριση ανωτέρου με έργο (βιντεοσκόπηση χωρίς τη θέληση της παθούσας). Απορρίπτει αίτηση. Διορθώνει εσφαλμένη καταχώρηση.
788)
745/2010  
789)
746/2010  
790)
747/2010  
791)
748/2010  
792)
749/2010  
793)
750/2010 Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για κακουργήματα των άρθρων 187 και 187Α ΠΚ.
794)
751/2010  
795)
752/2010 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έννοια. Στοιχεία κατ' άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Δεν απαιτείται προηγουμένη έκδοση αποφάσεως του Διοικητικού Δικαστηρίου, αλλά αρκεί το πόρισμα του διοικητικού ελέγχου (ΑΠ 763/2009, ΑΠ 2515/2008). Δεν συντρέχει λόγος αναστολής της διαδικασίας ή αναβολής της εκδικάσεως μέχρι εκδόσεως αποφάσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο επί της ασκηθείσης προσφυγής κατά της πράξεως επιβολής προστίμου (ΑΠ 406/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη - πότε υπάρ...
796)
753/2010 Ψευδορκία μάρτυρος. Συκοφαντική δυσφήμηση - έννοια, στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 191/2010, ΑΠ 114/2010, ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 173/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη - πότε υπάρχει στην απόφαση. Τι πρέπει να διαλαμβάνει για να είναι πλήρης ως προς ηθικό αυτουργό (ΑΠ 202/2008). Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εκ πλαγίου παράβαση - πότε υπάρχει. (ΑΠ 358/2010, ΑΠ 191/2010, 114/2010, ΑΠ 250/2009). Πολιτική αγωγή - πότε υπάρχει παρά...
797)
754/2010 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση.
798)
755/2010 Σύνθεση Αναθεωρητικού Δικαστηρίου όταν ο κατηγορούμενος είναι αντιστράτηγος, αντιπτέραρχος ή αντιναύαρχος. Υποχρεωτική συμμετοχή του Προέδρου του Αρείου Πάγου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Αναιρεί και παραπέμπει.
799)
760/2010 Καθορισμός συνολικής ποινής. Βαρυτέρα ποινή τυγχάνει η κάθειρξη έναντι της φυλάκισης ανεξαρτήτως του μεγέθους των. Όταν πρόκειται να καθορισθεί συνολική ποινή μεταξύ ποινής φυλάκισης και κάθειρξης ως ποινή βάσης λαμβάνεται η της κάθειρξης έστω και αν η πρώτη είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Αν έχει καθορισθεί κατόπιν συγχώνευσης επί μέρους ποινών, διασπάται και στην ποινή κάθειρξης προσμετρώνται αυτές (ΑΠ 2688/2008, ΑΠ 959/2007, ΑΠ 977/2006). Αναιρείται η απόφαση που έλαβε ως ποινή βάσης την φυλάκισ...
800)
792/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
801)
793/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (ανυποστήρικτη). Η απόφαση δεν είναι καταδικαστική. Η αναίρεση ασκήθηκε μη νομότυπα (ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου). Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
802)
794/2010 Χρήση πλαστού εγγράφου. Έγκλημα ανεξάρτητο της πλαστογραφίας. Πλήρης αιτιολογία προσβαλλομένης απόφασης. Απορρίπτει αίτηση.
803)
795/2010 Παράβαση άρθρου μόνο ΑΝ 690/1945 - στοιχεία. Εν μέρει αναίρεση, διότι δεν προσδιορίζεται αν οι αποδοχές του εργαζομένου είχαν καθορισθεί από ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας. Αναιρεί εν μέρει ως προς την παθούσα. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
804)
796/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης) κατά πρωτοβάθμιας καταδικαστικής αποφάσεως. Άσκηση αίτησης (δήλωσης) αναίρεσης κατά της απόφασης αυτής όχι με κοινοποίηση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρο 473 § 2 ΚΠΔ) ως μη καταδικαστικής. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης αυτής ως απαράδεκτης.
805)
797/2010  
806)
798/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
807)
799/2010 Αιτήσεις αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απόρριψη αιτήσεων ως απαράδεκτων (εκπρόθεσμες). Ασκήθηκαν μετά την παρέλευση του 10ημέρου. Είχε επιδοθεί το βούλευμα πλέον του 10ημέρου. Δεν επικαλούνται λόγο ανώτερης βίας. Ειδοποιήθηκε για την απόρριψη ο αντίκλητός του (τηλεφωνικά από τον αρμόδιο γραμματέα) -.
808)
800/2010 Απαράδεκτη δεύτερη αίτηση αναίρεσης κατά της ίδιας καταδικαστικής απόφασης και ως αίτηση ανάκλησης οριστικής απόφασης Αρείου Πάγου που απέρριψε προηγούμενη αίτηση αναίρεσης. Απαράδεκτοι και οι πρόσθετοι λόγοι μιας τέτοιας αίτησης αναίρεσης. Απόρριψη αυτής.
809)
801/2010 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης και καταδίκη αναιρεσείοντος στα δικαστικά έξοδα.
810)
802/2010 Καλλιέργεια φυτών ινδικής κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για αυτοτελείς ισχυρισμούς περί τοξικομανίας και ελαττωμένου καταλογισμού (ΠΚ 36). Λόγοι αιτήσεως: η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
811)
803/2010 Μη καταβολή αποδοχών στον επί σχέσει εργασίας απασχοληθέντα μισθωτό, ως υπεύθυνοι εργοδότες επιχείρησης (ΑΕΒΕ). Αιτίαση για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος στην οποία αιτιολογημένα απάντησε το δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση. Αιτίαση για κακή σύνθεση του Δικαστηρίου. Δεν αποδεικνύεται από τα πρακτικά ότι προβλήθηκε τέτοια ένσταση. Λόγος αιτήσεως για έλλειψη απαιτούμενης αιτιολογίας στην απόφαση. Απορρίπτει αιτήσεις αναιρέσεως.
812)
804/2010 Παραπεμπτικό για απάτη από την οποία η ζημία που προκλήθηκε, υπερβαίνει το ποσό των 73.000 €. Λόγοι αιτήσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και η έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
813)
805/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Για το σχηματισμό της περί ενοχής κρίσεως του Δικαστηρίου, λήφθηκε υπόψη έγγραφο σε ξένη γλώσσα, χωρίς να βεβαιώνεται στην απόφαση ότι ο κατηγορούμενος ή ο εκπροσωπών αυτόν συνήγορός του μπορούσε να αντιληφθεί την έννοια των αναγραφομένων σε αυτό. Στέρηση από τον κατηγορούμενο του δικαιώματος να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικές με όσα αναγράφονται στο έγγραφο αυτό. Βάσιμος ο περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας σχετικός λόγος της αιτήσεως. Αναιρεί και παρα...
814)
806/2010 Παράνομο κτίσμα. Έλλειψη αιτιολογίας όταν δεν διευκρινίζεται αν η αυθαίρετη κατασκευή έγινε από δόλο ή αμέλεια του δράστη και αν δεν προσδιορίζεται πόσα η καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας αυθαίρετη κατασκευή, όταν πρόκειται για πολυώροφη οικοδομή. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης. Παραδοχή του λόγου για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναίρεση απόφασης και επέκταση αποτελέσματος στον συγκατηγορούμενο του αναιρεσείοντος (άρθρο 469 ΚΠΔ) -.
815)
807/2010 Ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ. Παράβαση άρθρου 1 του ΑΝ 86/67. Αν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργατικών και εργοδοτικών) δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 € η πράξη μετά την 16-9-2009 έχει καταστεί μη αξιόποινη. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης. Αν αυτή είναι παραδεκτή και τυπικά δεκτός κάποιος λόγος αναίρεσης τότε ο Άρειος Πάγος και αυτεπαγγέλτως αναιρεί την απόφαση αυτή και κηρύσσει αθώο τον αναιρεσείοντα.
816)
808/2010 Αντίσταση. Έγκλημα τυπικό. Δεν νοείται απόπειρα. Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσεως. Αναιρεί εν μέρει και εξαφανίζει την απόφαση. ΠΟΠΔ. Απορρίπτει ως προς το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης και παραμένει η ποινή.
817)
850/2010  
818)
851/2010  
819)
852/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Εγκαλούμενος δικαστικός λειτουργός (Αντεισαγγελέας Εφετών) της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Εκκρεμεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών προσφυγή κατ' άρθρο 48 ΚΠΔ, κατά της απορριπτικής, κατ' άρθρο 47 του ίδιου κώδικα, διατάξεως της εγκλήσεως του Εισαγγελέως Πλημ/κων Χαλκίδας. Παραπέμπεται η υπόθεση στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιά (ΑΠ 1957/2009, ΑΠ 29/2009 και 948/2008) -.
820)
853/2010 Συκοφαντική δυσφήμιση - αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος αυτού. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Χειροτέρευση θέσης εκκαλούντος - κατηγορουμένου με τη μη αναστολή της ποινής κατ' άρθρ. 99 ΠΚ, που είχε δοθεί πρωτοδίκως στον κατηγορούμενο, καίτοι του επιβλήθηκε μικρότερη ποινή φυλάκισης. Αίτηση αναίρεσης κατά της δευτεροβάθμιας απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας. Απόρριψη λόγου για έλλειψη αιτιολογίας και παραδοχή λόγου για υπέρβαση εξουσίας. Αναιρεί εν...
821)
854/2010 Σωματεμπορία, μαστροπεία κατ' επάγ-γελμα - έννοια, στοιχεία (ΑΠ 769/2009, ΑΠ 1027/2008, ΑΠ 868/2006, ΑΠ 1470/2006, ΑΠ 526/2002). Δυνατή τέλεση της σωματεμπορίας με περισσότερους από τους προβλεπόμενους τρόπους στην διάταξη του άρθρου 351, που μπορούν να εναλλαχθούν, αφού πρόκειται για υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα. Αληθινή συρροή μεταξύ σωματεμπορίας - μαστροπείας (ΑΠ 769/2009, αντίθετη ΑΠ 1984/2006, που εφάρμοσε όμως τις διατάξεις των άρθρων 349 και 351, όπως είχαν πριν την αντικατάσταση τους με τ...
822)
855/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
823)
856/2010 Οι κατηγορούμενοι, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εργοδότριας ανώνυμης εταιρείας, δεν εφοδίασαν τον εργαζόμενο στην εταιρεία τους με κατάλληλα για την εργασία υποδήματα. Παράβαση άρθρ. 106 Π.Δ. 1073/89 σε συνδ. προς άρθρ. 17 § 1 Ν. 2639/98. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιώδους ποινικής διατάξεως.
824)
857/2010 Αναιρεί. Έφεση του Εισαγγελέα Πλημ/κών κατά αποφάσεως του Μονομελούς Πλημ/κείου, που καθόρισε συνολική ποινή φυλακίσεως στον κατηγορούμενο, ο οποίος με αίτησή του είχε ζητήσει αυτό. Όμως ο αιτών - κατηγορούμενος, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, είχε ήδη εκτίσει ολοκληρωτικά και μάλιστα διαδοχικά, κάθε μία από τις επιμέρους ποινές φυλακίσεως που του είχαν επιβληθεί και εν συνεχεία συγχωνεύθηκαν, χωρίς να το γνωρίζει το δικαστήριο, που τις συγχώνευσε. Υστέρα γνώση του γεγονότος αυτού από το Δ...
825)
858/2010 Παραπεμπτικό Βούλευμα. Αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αιτήσεις ως απαράδεκτες. Ειδοποιήθηκαν προς τούτο οι αντίκλητοι δικηγόροι των αναιρεσειόντων.
826)
859/2010 Έγκληση ανώνυμης εταιρείας από υποκατά-στατο. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του Δ.Σ., που υπέγραψαν το σχετικό πρακτικό. Απορρίπτει αίτηση.
827)
884/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την τροποποίηση του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ με άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 3160/2003 (286/11-2-2010, ΑΠ 1247/2006, ΑΠ 209/2005). Η αυτή ρύθμιση προσήκει και επί βουλεύματος του συμβουλίου εφετών, που απέρριψε ως απαράδεκτη προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος, που ασκήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 322 παρ. 3 ΚΠΔ, από πρόσωπο ιδιάζουσας δωσιδικίας (111 παρ. 7 ΚΠΔ), διότι η προσφυγή αυτή τυγχάνει ειδικό ένδικο μ...
828)
922/2010 Καταδικαστική απόφαση για τον Πρόεδρο αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος ως εργοδότης κατά την απόφαση δεν κατέβαλε με αυτή την ιδιότητα του αποδοχές στον απασχοληθέντα με σχέση εργασίας εργαζόμενο στο συνεταιρισμό, χωρίς να προκύπτει από την απόφαση ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού είχε ανατεθεί σε αυτόν η αρμοδιότητα για την εκπροσώπησή του. Δεκτός ο σχετικός λόγος της αιτήσεως για έλλειψη αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικασ...
829)
923/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης - εκπρόθεσμης. Ασκήθηκε μετά την παρέλευση 10ημέρου από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως, παρά το ότι η κατηγορουμένη θεωρείται ως παρούσα. Επικαλείται αόριστα και αβάσιμα λόγο ανώτερης βίας. Αιτιολογημένη η προσβαλλομένη από-φαση. Απορρίπτει σχετικό λόγο για έλλειψη αιτιολογίας και για υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
830)
924/2010 Προϋποθέσεις υφ' όρο παραγραφής κατ' άρθρο 32 §§ 1, 2 Ν. 3346/05. Εφόσον η καταδίκη έλαβε χώρα πριν από τις 17-6-2005 και δεν έχει εκτιθεί η ποινή, έπρεπε η απόφαση να τεθεί στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως.
831)
925/2010  
832)
926/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
833)
927/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
834)
928/2010 Απόπειρα εκβίασης σε βαθμό πλημμελήματος. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τι διαδικασία στο ακροατήριο. Δεν είναι παρά-νομο αποδεικτικό μέσο η μαρτυρία τρίτων που άκουσαν την τηλεφωνική συνομιλία μηνύτριας και κατηγορουμένης, με τη γνώση και τη συναίνεση της τελευταίας, η οποία έτσι δεν στερήθηκε κάποιο υπερασπιστικό της δικαίωμα. Απόρριψη ...
835)
929/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και υπέρβαση εξουσίας. Αιτιολογία για απόρριψη αιτήματος αναβολής. Υπέρβαση εξουσίας για μη εξέταση αυτεπαγγέλτως ζητήματος αναστολής της ποινής έξι (6) μηνών πριν τη μετατροπή της σε χρηματική ποινή. Αναιρεί εν μέρει καταδικαστική απόφαση μόνο ως προς τη διάταξη της περί μετατροπής της ποινής διάταξης της και απορρίπτει κατά τα λοιπά την αίτηση αναίρεσης.
836)
961/2010 Διακεκριμένη κλοπή από κοινού ΙΧΕ αυτοκινήτου. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Ζητήματα: Αρχή της ειδικότητας κατ' άρθρο 34 Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης", όπως και του άρθρου 14 ΕυρΣυμΕκδ (Ν. 4165/1961). Έννοια. Άρθρο 211 Α ΚΠΔ - έννοια. Η παραγραφή επί κακουργημάτων είναι 15ετής. Αναστολή επί 5 έτη. Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας, διότι δικάσθηκε για πράξη για την οποία δεν είχε παραδοθεί στην Ελλάδα, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων περί εκδόσεως, εκ ...
837)
962/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρος, συκοφαντική δυσφήμηση - έννοια - στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 191/2010, 142/2010/ 2005/2009, 173/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη - πότε υπάρχει στην απόφαση (ΑΠ 358/2010, 191/2010, 114/2010, 250/2009). Η πλήρης αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται σε όλες τις αποφάσεις και στις παρεμπίπτουσες που απορρίπτουν αίτημα αναβολής, όπως και εκείνο κατ' άρθρο 61 ΚΠΔ (ΑΠ 427/2009). Δικαιοδοσία του ποινικού δικαστηρίου κατ' άρ...
838)
963/2010 Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία και απάτη κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια σε βάρος της ΕΤΕ με συνολικό όφελος άνω των 150.000 €. Εφαρμογή Ν. 1608/1950. Συνέπεια. Επί κατ' εξακολούθηση τελέσεως της πράξεως λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ζημίας ή οφέλους. Επί απάτης λαμβάνεται πάντοτε το συνολικό ποσό και για προγενέστερες του Ν. 2721/1999 πράξεις. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Ζητήματα: Αρχή της ειδικότητας κατ' άρθρο 34 Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης", όπως και του...
839)
964/2010 Δυσφήμηση - έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως. Έννοια διαδόσεως και ισχυρισμού. Έννοια γεγονότος (ΑΠ 871/2007), ΑΠ 1527/2005). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη - πότε υπάρχει στην απόφαση. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εκ πλαγίου παράβαση - πότε υπάρχει (ΑΠ 358/2010,191/2010 114/2010, 250/2009). Καταδίκη για απλή δυσφήμηση, κατά μετατροπή της κατηγορίας για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου, Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη...
840)
974/2010  
841)
975/2010  
842)
976/2010 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτης, ως μη περιέχουσας τουλάχιστον έναν ορισμένο λόγο αναίρεσης, Κηρύσσει απαράδεκτη συζήτηση δύο αιτήσεων αναίρεσης του ιδίου αναιρεσείοντος μη εμφανισθέντος κατά τη συζήτηση λόγω μη νομότυπης κλητεύσεώς του (αναφέρεται στο αποδεικτικό η κλήτευσή του για συζήτηση άλλων αιτήσεων αναίρεσης) -.
843)
977/2010 Απλή συνέργεια σε μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας για το λόγο ότι η καταδικαστική κρίση στηρίχθηκε μόνο στην κατάθεση - απολογία του συγκατηγορουμένου του. Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβάσιμου και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
844)
978/2010  
845)
979/2010 Αγορά, κατοχή και πώληση λαθρεμπορευμάτων (εισαγωγή χωρίς άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και καταβολή δασμών και φόρων πετρελαίου θέρμανσης). Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων.
846)
980/2010  
847)
981/2010 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή αποδοχών σε εργαζόμενο με ημερομίσθιο, καθώς και αναλογία προσαυξήσεων σε επιδόματα εορτών και αποδοχές και επιδόματα άδειας. Αιτιάσεις για έλλειψη επαρκούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
848)
982/2010  
849)
983/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή υπόθεσης με κατηγορουμένη Αντεισαγγελέα Εφετών για πλημμέλημα σωματικής βλάβης από αμέλεια από Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) - (κανονισμός αρμοδιότητας). .
850)
985/2010 Ψευδής ανώμοτη κατάθεση - έννοια - στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως. Αιτιολογία αποφάσεως - πότε ειδική και εμπεριστατωμένη (ΑΠ 370/2010). Αβάσιμοι οι λόγοι για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
851)
986/2010 Έννοια άρθρου 15 ΠΚ. Τι πρέπει να περιέχει για να είναι πλήρης η αιτιολογία της αποφάσεως που δέχεται εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 15 ΠΚ (ΑΠ 1914/2008, 221/2008). Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο με παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας (15, 28, 314 ΠΚ). Έννοια και διακρίσεις αμέλειας κατ' άρθρο 28 ΠΚ (ΑΠ 1530/2008). Εκτέλεση έργου εγκαταστάσεως και συνδέσεως αγωγών φυσικού αερίου από Κοινοπραξία. Μη επισήμανση εκσκαφής χάνδακα, πτώση διερχομένου πεζού, τραυματισμός. Κατηγορούμενος τεχνικός...
852)
987/2010 Αίτηση επανεξετάσεως λόγων αναιρέσεως που δεν ερευνήθηκαν από την απορριπτική της αιτήσεως απόφαση. Προϋποθέσεις (ΑΠ 530/2007). Πρέπει οι λόγοι να έχουν προταθεί με το δικόγραφο της κύριας αιτήσεως και εκείνο των προσθέτων λόγων, όχι όμως και όταν δεν ερευνήθηκαν αυτεπαγγέλτως κατ' άρθρο 511 ΚΠΔ (ΑΠ 89/2009). Ερευνήθηκαν, αξιολογήθηκαν και απορρίφθηκαν όλοι οι λόγοι των δύο αιτήσεων και του δικογράφου των προσθέτων λόγων. Απορρίπτει αίτηση.
853)
988/2010 Πότε είναι δυνατή η αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας μετά από έκδοση καταδικαστικής αποφάσεως από ΕΔΔΑ (525 § 5 ΚΠΔ). Όχι όταν η καταδίκη χώρησε για υπερβολική καθυστέρηση της διαδικασίας (ΑΠ 717/2004, 642/2004, 1638/2002). Απαράδεκτη η αίτηση, αφού η καταδίκη από το ΕΔΔΑ έλαβε χώρα για υπερβολική καθυστέρηση της διαδικασίας και δεν επικαλείται ο αιτών, ούτε προκύπτει από οποιοδήποτε στοιχείο της δικογραφίας ότι η υπερβολική καθυστέρηση επηρέασε κατά κάποιο τρόπο αρνητικά την κρίση των δικαστών.
854)
989/2010 Αίτηση αναίρεσης που υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση. Δεν προσαρτάται στην αίτηση αναιρέσεως πληρεξούσιο προς άσκησή της (άρθρο 465§1 ΚΠΔ), ούτε προσκομίσθηκε εντός 20 ημερών. Η αίτηση με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα μπορεί να ασκηθεί μόνον κατά καταδικαστικής αποφάσεως και δεν είναι τέτοια η απορρίπτουσα την έφεση ως ανυποστήρικτη. Απαράδεκτη η αίτηση κατ' άρθρο 476 § 1 ΚΠΔ (ΟλΑΠ 5/2000, ΑΠ 258/2010, 478/2009...
855)
990/2010  
856)
991/2010  
857)
993/2010 Έφεση κατά αποφάσεως που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως αλβανού υπηκόου στην Αλβανία για να εκτίσει επιβληθείσα ποινή και να δικασθεί για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού. Αν και στη μετάφραση των διαδικαστικών εγγράφων το είδος της υπό εκτέλεση ποινής προσδιορίζεται ως "φυλάκιση", από το περιεχόμενο των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων που εφαρμόσθηκαν και τη διάρκειά της συνάγεται χωρίς αμφιβολία ότι πρόκειται για "κάθειρξη", με συνέπεια να μην τίθεται βασίμως ζήτημα παραγρ...
858)
994/2010  
859)
995/2010 Έκδοση Γεωργιανού υπηκόου στη Γεωργία για να δικασθεί ως υπαίτιος ανθρωποκτονίας από δόλο. Αμφισβήτηση ταυτότητας εκζητουμένου. Ισχυρισμός περί κατοικίας στην Ελλάδα μελών της οικογενείας του. Απόρριψη των ως άνω ισχυρισμών του εκκαλούντος ως αβασίμων. Απόρριψη έφεσης στο σύνολό της κατά απόφασης (βουλεύματος) Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του.
860)
1056/2010  
861)
1057/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ορισμένο του λόγου αυτού, αλλιώς η αίτηση αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη (αόριστη). Απορρίπτει αίτηση.
862)
1058/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
863)
1059/2010  
864)
1060/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο χειρουργό γιατρό κατά τη διάρκεια χειρουργικής επεμβάσεως (28, 314 ΠΚ). Έννοια και διακρίσεις αμέλειας κατ άρθρο 28 ΠΚ (ΑΠ 1530/2008). Πρέπει η καταδικαστική απόφαση θα διευκρινίζει ποιο είδος αμέλειας επέδειξε ο κατηγορούμενος (ΑΠ 757/2009). Δεν ενήργησε ο γιατρός κατά τους κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης με την επιλογή του τρόπου της επέμβασης (λαπαροσκοπική αντί ανοιχτής κοιλίας) που δεν ήταν ο ιατρικώς ενδεδειγμένος, ενόψει του γνω...
865)
1061/2010 Απάτη από κοινού κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Συνεκδικάζει αιτήσεις αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, νόμιμης βάσης και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απόρριψη αμφοτέρων των λόγων ως αβασίμων και απόρριψη αιτήσεων αναίρεσης συνολικά.
866)
1062/2010 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Η απόφαση πρέπει να περιέχει τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου και το αποδεικτικό επιδόσεως. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής σε κατηγορούμενο γνωστής διαμονής. Λόγοι αναίρεσης. Αιτιολογία. Σε περίπτωση που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του και η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, απαιτείται ειδική αιτιολογία. Πρέπει όμως ο εκκαλών να επικαλείται ότι την διαμονή του είχε ...
867)
1063/2010 Για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων. Η αυτοψία και η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να μνημονεύονται ειδικώς στην αιτιολογία. Δια την πληρότητα της αιτιολογίας δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη αξιολόγηση αυτών. Πρέπει όμως να προκύπτει από την απόφαση ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε για να καταλήξει στην καταδικαστική κρίση του, όχι μόνο μερικά, αλλά όλα τα αποδεικτικά μέσα, μεταξύ των οποίων, περιλαμβάνονται κατά το άρθρο 178 περ. β΄...
868)
1064/2010 Συνεκδικάζει αιτήσεις. Εκπροσώπηση αναιρεσειόντων από συνήγορο στερούμενο πληρεξουσιότητας. Θεωρείται ότι δεν εμφανίστηκαν οι αναιρεσείοντες και απορρίπτονται οι αιτήσεις αναίρεσης ως ανυποστήρικτες.
869)
1065/2010 Εμπρησμός από αμέλεια, λόγος για έλλειψη αιτιολογίας και ασαφείς παραδοχές, απορρίπτει τη δήλωση αναιρέσεως ως αβάσιμη.
870)
1066/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
871)
1067/2010 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία 10 ημερών. Αρχίζει από καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Προθεσμία 20 ημερών όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα. Πως και πότε προ-βάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (2256/ 2009). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προ-βάλλεται λόγος ανωτέρας βίας.
872)
1068/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
873)
1069/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
874)
1070/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια, με παράλειψη. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας ως προς αιτιώδη συνάφεια της παράλειψης προς το επελθόν αποτέλεσμα.
875)
1071/2010  
876)
1072/2010 Απορρίπτει: Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχεία αντικειμενικής υποστάσεως (ΑΠ2471/18-12-2009, ΑΠ 1/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη - έννοια - πότε περιέχει η απόφαση. Παρακράτηση ΙΧΕ και ιδιοποίηση αυτοκινήτου, που είχε μισθωθεί από την πολιτικώς ενάγουσα στην κατηγορουμένη, παρά την έκδοση αποφάσεως που διέτασσε την απόδοση και την επίδοση επιταγής προς απόδοση. Αβάσιμος λόγος για έλλειψη αιτιολογίας. Απαράδεκτος λόγος εκ του άρθρου 510 παρ. 2 ΚΠΔ.
877)
1073/2010 Ψευδής καταμήνυση. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής στοιχειοθέτησης (ΑΠ 191/2010, 142/2010, ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 272/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει στην απόφαση. Ειδικά ως προς τον δόλο Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου του εγκλήματος της ψευδούς καταμηνύσεως. Δεκτή αίτηση αναιρέσεως και πρόσθετος λόγος αυτής. Αναιρεί και παραπέμπει.
878)
1074/2010 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Έννοια. Στοιχεία (ΑΠ 686/2009, ΑΠ 562/2007). Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή εκ πλαγίου· παράβαση. Πότε (ΑΠ 454/3-3-2010, ΑΠ 142/2010, ΑΠ 250/2009, ΑΠ 173/2009). Φοιτητής στην αλλοδαπή. Προκειμένου να επιτύχει μεταγραφή στο ΑΠΘ υπέβαλε στην αρμόδια επιτροπή βεβαίωση του αλλοδαπού πανεπιστημίου ότι είχε περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους,...
879)
1075/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ εξακολούθηση. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως (ΑΠ 225/2010). Πλήρης και εμπεριστατωμένη αιτιολογία - πότε η απόφαση περιέχει τέτοια. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή - έννοια, στοιχεία. (ΑΠ 142/2010, ΑΠ 250/2009, ΑΠ 173/2009). Κατάρτιση από την αρχή πλαστών βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ για να επιτευχθεί η δανειοδότηση από την Τράπεζα του επιχειρηματία, που αφορούσαν, ο οποίος και αγνοούσε την όλη μεθόδευση, που έγινε από τ...
880)
1083/2010 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για εκτέλεση απόφασης κατά υπηκόου Αλβανίας, καταδικασθείσας στην Ιταλία για συμμετοχή της σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κατοίκου Ελλάδος. Ισχυρισμός για ερήμην καταδίκη της και άρνηση της κατ' αυτής κατηγορίας. Απόρριψη των ισχυρισμών αυτών. Αίτημα αναβολής για συμπλήρωση των στοιχείων για την καταδίκη. Απόρριψη αυτού. Απόρριψη της έφεσης κατά απόφασης του Συμβουλίου Εφετών που αποφάσισε την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλ...
881)
1084/2010 Υπεξαγωγή εγγράφων. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Επιτρεπτή μεταβολή κατηγορίας από κλοπή σε υπεξαγωγή εγγράφων. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για υπεξαγωγή εγγράφων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για απόλυτη ακυρότητα (ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας). Απόρριψη αμφοτέρων των λόγων αυτών και απόρριψη της αίτησης στο σύνολό της.
882)
1085/2010 Ψευδής καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, ηθική αυτουργία σε ψευδορκία κλπ, επαρκής αιτιολογία. Μάρτυρες και αναγνωσθέντα έγγραφα, επαρκής προσδιορισμός. Η επίκληση της παραβίασης του άρθρου 6 ΕΣΔΑ πρέπει να διατυπώνεται με ορισμένο τρόπο. Απορρίπτει δήλωση αναιρέσεως.
883)
1086/2010  
884)
1087/2010 Χρήση πλαστών εγγράφων. Συμμετοχή στη θέση άλλου προσώπου σε διαγωνισμό, καθώς και η σύνταξη γραπτού με ορθό περιεχόμενο και αντικατάσταση του γνησίου συνιστά πλαστογραφία. Έννοια κοινής πλαστογραφίας (άρθρο 216 ΠΚ) και πλαστογραφίας πιστοποιητικών (άρθρο 217 § 1 ΠΚ). Πότε πραγματώνεται κάθε έγκλημα. Λόγοι αιτήσεως - έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία των άνω διατάξεων. Απορρίπτει αίτηση.
885)
1088/2010 Καταδικαστική απόφαση διότι με την ιδιότητα της διαχειρίστριας της εργοδότριας ΕΠΕ, δεν κατέβαλλε τις νόμιμες αποδοχές στον εργαζόμενο στην εταιρεία. Λόγος της αιτήσεως η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αιτίαση ότι ήταν μόνο τυπικά διαχειρίστρια της εταιρίας και ότι ουσιαστικός διαχειριστής ήταν άλλο πρόσωπο. Πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Απορρίπτει αίτηση.
886)
1089/2010 Καταδικαστική απόφαση. Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο. Ισχυρισμός ότι το αδίκημα είναι κατ' εξακολούθηση και οι επιμέρους ιδιοποιήσεις εμπίπτουν στην πλημμεληματική υπεξαίρεση η οποία έχει παραγραφεί. Η παράνομη ιδιοποίηση εκδηλώθηκε εφάπαξ για ολόκληρο το ποσό. Λόγοι της αιτήσεως - η έλλειψη ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας, η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο από το ότι έλαβε υπόψη την ενώπιον του ...
887)
1090/2010 Εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια, κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, όπως είναι και ο ισχυρισμός για χορήγηση στο πρόσωπό του ελαφρυντικής περιπτώσεως του άρθρου 84 § 2 ΠΚ, αφού η παραδοχή της οδηγεί στην επιβολή μειωμένης κατά το άρθρο 83 του αυτού Κώδικα ποινής, αλλά η μείωση γίνεται μία φορά. Απόρριψη των ισχυρισμών αυτών με πλήρη και σαφή αιτιολογία. Απόρριψη του από το άρθρ...
888)
1114/2010 Ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 § 2α ΠΚ. Πότε είναι ορισμένος ο αυτοτελής ισχυρισμούς. Αιτιολογία απόρριψης αυτού. Αίτηση αναίρεσης για ελλιπή αιτιολογία ως προς την απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισμού. Απόρριψη της αίτησης αυτής (αοριστία ισχυρισμού, εκ περισσού αιτιολογία απόρριψης του από το δικαστήριο της ουσίας) -.
889)
1115/2010 Καταβολή αποδοχών σε εργαζόμενο από εκπρόσωπο διαχειριστή εργοδότριας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, ειδικότερα για το δόλο. Απόρριψη της αίτησης στο σύνολό της.
890)
1116/2010 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεων ως συναφών. Συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβασίμου. Δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 367 § 1 ΠΚ επί συκοφαντικής δυσφήμησης και απορρίπτεται τέτοιος ισχυρισμός του αναιρεσείοντος προβαλλόμενος με τους πρόσθετους λόγους αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση αναίρεση του 2ου αναιρεσείοντος λόγω μη εμφάνισής του στο Δικαστήριο, αν και κλήθ...
891)
1117/2010 Απλή σωματική βλάβη. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα λόγω της λήψης υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε. Απόρριψη αμφοτέρων των λόγων αυτών ως αβασίμων (παραδρομή στην ταυτότητα του εγγράφου που αναγνώσθηκε ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου μεταξύ υπηρεσιών που καταχωρήθηκε ως εξερχόμενο και εισερχόμενο έγγραφο). Απόρριψη αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
892)
1118/2010 Κατάχρηση εξουσίας - έννοια. Το έγκλημα που προβλέπεται από το άρθρο 239 § 2 ΠΚ είναι υπαλλακτικώς μικτό και τελείται ανεξάρτητα αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το δράστη. Υποκείμενο είναι οι ανακριτικοί και προανακριτικοί υπάλληλοι και κατά συνέπεια, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της αστυνομίας, που είναι τέτοιοι υπάλληλοι κατ' άρθρο 33 § 1 ΚΠΔ. Απορρίπτει αιτήσεις για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του Νόμου.
893)
1119/2010 Αίτημα αναβολής συζήτησης στο δευτερο-βάθμιο Δικαστήριο. Αιτιολογία απόρριψης αυτού. Απόρριψη στη συνέχεια ως ανυποστήρικτης λόγω μη εμφάνισης του εκκαλούντος. Αίτηση αναίρεσης κατά της απορριψάσης την έφεση απόφαση για απόλυτη και σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
894)
1120/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρά υποχρέου. Ο κατηγορούμενος, ως υπεύθυνος της εργολάβου εταιρίας, που είχε αναλάβει την εκτέλεση έργου, δεν φρόντισε για την απομάκρυνση των χωμάτων που είχαν προέλθει από την εκσκαφή και είχαν εναποτεθεί σε μη περιφραγμένο χώρο από τον οποίο διέρχονταν υπεράνω ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ, ούτε φρόντισε για την επιτήρηση του χώρου αυτού, με αποτέλεσμα ο παθών ανήλικος να ανέλθει επί των χωμάτων, να πιάσει τα καλώδια και να υποστεί ηλεκτροπληξία. Λόγος αιτήσεως: η έ...
895)
1121/2010 Αντιρρήσεις κατά της εκτελέσεως πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτελεστότητα της αποφάσεως. Αρμόδιο το Δικαστήριο των Πλημμελειοδικών του τόπου όπου εκτίεται η ποινή. Έννοια των διατάξεων του άρθρου 565 ΚΠΔ. Ο όρος "ποινή" περιλαμβάνει και τις παρεπόμενες ποινές ή τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας χαρακτήρα, όπως είναι η απέλαση αλλοδαπού καταδικασμένου. Πρέπει οι αντιρρήσεις να αφορούν σε ποινή, που βρίσκεται στο στάδιο της εκτίσεως. Αίτηση γ...
896)
1122/2010 Αγροτική φθορά με ζώα και ζημία άνω των 300 € είναι πλημμέλημα και τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 381§1 ΠΚ. Αναίρεση απόφασης με την οποία έπαυσε την ασκηθείσα ποινική δίωξη λόγω παραγραφής (παρέλευση χρόνου πλέον της διετίας) εσφαλμένα, κρίνοντας το Δικαστήριο της ουσίας ότι πρόκειται για πταισματική παράβαση του άρθρου 100 του Ν.Δ. 3030/1954. Κήρυξη ενόχων των κατηγορουμένων από τον Άρειο Πάγο και παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο της ουσίας μόνο για την επιμέτρηση της προσήκουσας...
897)
1123/2010 Συρρέοντα (αληθώς) εγκλήματα. Μεταβολή αιγιαλού με κατασκευή έργων χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου κτήματος και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών χωρίς άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής αρχής. Δεν είναι νόμιμη η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος για το τρίτο των ως άνω εγκλημάτων. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόλυτη ακυρότητα για λήψη υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν. Αίτ...
898)
1124/2010  
899)
1125/2010 Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχειοθέτηση αντικειμενικώς και υποκειμενικώς. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πως εκδηλώνεται. Πότε σε βαθμό κακουργήματος, ειδικότερα επί διαχειριστή ξένης περιουσίας (ΑΠ 1167/2008). Τέτοιος είναι ο λογιστής και ταμίας της επιχείρησης. Ανέλεγκτη η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του ότι το υπεξαιρεθέν είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (ΑΠ 1371/2007, ΑΠ79/2006). Ευνοϊκότερη η διάταξη μετά την αντικατάσταση με άρθρο 1 παρ. 9 Ν. 2408/1996, εφαρμογή και σε πράξεις που τελ...
900)
1126/2010 : Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. - Έννοια - Στοιχεία. Αιτιολογία αποφάσεως. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η καταδικαστική απόφαση για το ανωτέρω έγκλημα, προκειμένου να αιτιολογηθεί η στοιχειοθέτηση, υποκειμενικώς και αντικειμενικώς, της πράξης της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής. Δεν απαιτείται πλέον άμεσος δόλος για να χρειάζεται ειδική αιτιολόγηση (ΑΠ 535/2010, ΑΠ 2216/2009, ΑΠ 1162/2009, ΑΠ 1/2009). Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς περί α...
901)
1127/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
902)
1128/2010 Στοιχεία κακουργηματικής απάτης και πλαστογραφίας από κοινού. Παραπομπή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστική ποινικής διάταξης. Απόλυτη ακυρότητα αν το Συμβούλιο δεν απαντήσει επί αιτήματος εμφάνισης του κατηγορουμένου σ' αυτό. Δεν δημιουργείται εφόσον με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία γίνεται απόρριψη του εν λόγω αιτήματος. Απορρίπτει αίτηση.
903)
1129/2010 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών και χρήση αυτών . Αυτοτελής ισχυρισμός κατηγορουμένου για προμήθεια αι κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ιδία χρήση. Ελαφρυντικές περιστάσεις για έννομη ζωή και καλή συμπεριφορά για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Απόρριψη με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία όλων των ως άνω ισχυρισμών και απόρριψη της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
904)
1130/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά απορριψάσης την έφεση απόφασης ως εκπρόθεσμης με λόγο ότι εσφαλμένα κλήθηκε για την εκδίκαση της έφεσης ως αγνώστου διαμονής, ενώ είχε γνωστή διαμονή. Απόρριψη του λόγου αυτού του εκκαλούντος ως αβασίμου λόγου της μη γνωστοποίησης της αλλαγής της κατοικίας του στις αρμόδιες εισαγγελικές - δικαστικές αρχές. Όχι επίκληση λόγου ανώτερης βίας για το εκπρόθεσμο της έφεσης, περιεχομένου στην έκθεση εφέσεως. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης με λόγο την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμέν...
905)
1131/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
906)
1132/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια, σε βάρος εργαζομένου. Η τεχνική έκθεση, ανεξάρτητα από το πώς τιτλοφορείται, δεν ταυτίζεται με το αποδεικτικό μέσο της πραγματογνωμοσύνης και δεν χρειάζεται να μνημονεύεται ειδικά στο σκεπτικό της αποφάσεως. Απορρίπτει κατά πλειοψηφία λόγο για έλλειψη αιτιολογίας, ενώ κατά τη μειοψηφία αυτός θα έπρεπε να γίνει δεκτός σε συνδυασμό με εκ πλαγίου παράβαση, λόγω ασαφειών και αντιφάσεων μεταξύ των παραδοχών του Εφετείου και των περιστατικών που θεωρούνται παραλείψεις και σ...
907)
1133/2010  
908)
1134/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του.
909)
1135/2010  
910)
1136/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
911)
1137/2010 Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχειοθέτηση αντικειμενικώς και υποκειμενικώς. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πώς εκδηλώνεται. Πότε σε βαθμό κακουργήματος, ειδικότερα επί εντολοδόχου (ΑΠ 24/2010, ΑΠ 1/2009, ΑΠ 946/2007). Πλήρης και εμπεριστατωμένη αιτιολογία - Πότε. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή - έννοια. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται και επί έμμισθης εντολής - έννοια αυτής (ΑΠ 1243/2005). Άρθρο 98 ΠΚ - Έννοια ενιαίου δόλου (ΑΠ 230/2008). Συναινετικό δάνειο - έννοια (ΑΠ 1417/2007. Όχι δυνατός συμψηφισμό...
912)
1138/2010 Ληστεία από την οποία προήλθε ο θάνατος προσώπου. Ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Αίτηση αναίρεσης από πληρεξούσιο δικηγόρο, με βάση εξουσιοδότηση, με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, μετά από πάροδο είκοσι ημερών από την καταχώριση της αποφάσεως καθαρογραμμένης στο τηρούμενο βιβλίο. Η επίκληση, ως ανώτερης βίας, η αμέλεια του παραστάντος δικηγόρου να ασκήσει το ένδικο αυτό μέσο δεν συνιστά λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογεί το εκπρόθεσ...
913)
1139/2010 Διακεκριμένη κλοπή, που η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 73.000 €. Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων). Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι οι εξετασθέντες στο ακροατήριο ανωμοτί πολιτικώς ενάγοντες, δεν μνημονεύονται στα αποδεικτικά μέσα. Όμως, αυτοί είναι οι κατ' εξοχήν μάρτυρες κατηγορίας και από το σκεπτικό της αποφάσεως προκύπτει με βεβαιότητα ότι η κατάθεσή τους λήφθηκε υπόψη, η...
914)
1140/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
915)
1141/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (ενσυνείδητη) παρ' ιατρών. Στοιχεία της πράξης αυτής. Συνεκδίκαση αιτήσεων αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, έλλειψη νόμιμης βάσης και για απόλυτη ακυρότητα. Επάρκεια ταυτότητας εγγράφων που αναγνώσθηκαν. Πότε δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα από την παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος. Δήλωση παράστασης πολιτικώς εναγουσών για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη αντί για ψυχική οδύνη, από το θάνατο συζύγο...
916)
1142/2010 Αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει τις αιτήσεις ως απαράδεκτες.
917)
1143/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής αποφάσεως που ασκήθηκε ενώπιον του Διευθυντή Φυλακών. Αν δεν περιέχει έστω ένα λόγο αναίρεσης, είναι απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση.
918)
1144/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
919)
1145/2010  
920)
1146/2010 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Η εξουσιοδότηση, για την εκπροσώπηση του απόντος κατηγορουμένου στο ακροατήριο από συνήγορο, πρέπει να είναι ειδική. Μη αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που είχε αναγνωρισθεί πρωτοδίκως. Αναιρεί.
921)
1147/2010 Βούλευμα - αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Συμβούλιο Εφετών. Υπεξαίρεση - σαφείς παραδοχές ως προς ιδιότητα εντολοδόχου και τόπο τέλεσης της πράξεως. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
922)
1148/2010 Στρατιωτικός, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών από μη εξαρτημένο πρόσωπο, οδήγηση αυτοκινήτου υπό επήρεια ναρκωτικών, επαρκής αιτιολογία, απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
923)
1149/2010 Δέχεται αναβολή συζήτησης αίτησης αναίρεσης λόγω αποχής του δικηγόρου του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης. Παραδοχή σχετικού αιτήματος αναιρεσείοντος και αναβολή συζήτησης με ορισμό της νέας δικασίμου από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.
924)
1164/2010 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από τη θεώρηση του πορίσματος οικονομικού ελέγχου. Επαρκής προσδιορισμός της συνθέσεως του εφετείου, ως προς τους κωλυόμενους δικαστές. Για την υποβολή ερωτήσεων σε συγκατηγορούμενο απαιτείται αίτημα. Επαρκής προσδιορισμός αναγνωσθέντων εγγράφων. Επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση.
925)
1165/2010 Απάτη και πλαστογραφία. Αναιρείται βούλευμα, διότι δεν προκύπτει εάν το συμβούλιο εφετών έλαβε υπ' όψη τα υπομνήματα, που η κατηγορουμένη υπέβαλε μετά την εισαγωγή της εισαγγελικής προτάσεως στο συμβούλιο.
926)
1166/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
927)
1167/2010 Μη απάντηση από το Δικαστήριο στο αίτημα αναβολής της δίκης. Δημιουργία λόγου αναιρέσεως κατ' άρθρα 170 § 1 και 510 § 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης και παραγραφή λόγω παρόδου οκταετίας από την τέλεση του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος και παύση οριστική της ποινικής δίωξης από τον Άρειο Πάγο, αφού κρίθηκε παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης και ένας λόγος αναίρεσης παραδεκτός και βάσιμος.
928)
1168/2010 Στοιχεία εγκλημάτων ψευδούς καταμήνυσης, ψευδορκίας μάρτυρα και συκοφαντικής δυσφήμησης, Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης και για την απόρριψη ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 § 2 περ. α΄ και ε΄ ΠΚ. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας απόφασης και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη των λόγων αναίρεσης και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
929)
1169/2010 Πλαστογραφία από κοινού κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 15.000 €. Έννοια - Στοιχεία. Απάτη από κοινού, κατ' εξακολούθηση κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 15.000 €. Έννοια - Στοιχεία. Πότε περιέχει το βούλευμα πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία (484 § 1β ΚΠΔ). Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, εκ πλαγίου παράβαση - Πότε (άρθρ. 484 § 1β ΚΠΔ). Παραπομπή ...
930)
1170/2010 Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών λόγω του ότι αυτή ασκήθηκε ενώπιον της γραμματέα του Πρωτοδικείου, δηλαδή ενώπιον αναρμόδιου γραμματέα (άρθρα 474 § 1 ΚΠΔ) και απόρριψη αυτής.
931)
1171/2010  
932)
1210/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
933)
1211/2010 Καθυστέρηση καταβολής από τον εργοδότη (ανώνυμη εταιρία) εργατικών και εργοδοτικών εισφορών απασχοληθέντων. Δεν καθορίζεται η σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στους κατηγορούμενους, εργοδότες φερόμενους στην απόφαση, και στην εταιρία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας. Εξέταση αυτεπαγγέλτως των περί παραγραφής της οφειλής διατάξεων για εκ πλαγίου παράβαση των περί παραγραφής διατάξεων. Αναιρεί και γι' αυτόν τον λόγο. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
934)
1212/2010 Παραβάσεις άρθρων 55 και 57 β΄ Ν. 2190/1920. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης και για απόλυτη ακυρότητα λόγω εκδίκασης της υπόθεσης μετ' αναβολή σε δικάσιμο που είχε ήδη κληρωθεί η σύνθεσή του. Όχι τέτοια ακυρότητα όταν η αναβολή σε ρητή δικάσιμο επιβάλλεται από τον κίνδυνο παραγραφής του εγκλήματος που αποδίδεται στον κατηγορούμενο και αυτός δεν επικαλείται οποιαδήποτε βλάβη των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του. Απορρίπτει αίτηση...
935)
1231/2010 Φοροδιαφυγή. Ανακριβής δήλωση φόρου εισοδήματος. Προσδιορισμός φόρου, αποστολή φύλλων ελέγχου στον κατηγορούμενο και μη προσφυγή κατ' αυτών. Οριστικοποίηση χρέους. Ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμέλημα. Καταδίκη κατηγορουμένου με παραδοχή ελαφρυντικών προτέρου εντίμου βίου. Λόγοι αναίρεσης: έλλειψη αιτιολογία, έλλειψη νόμιμης βάσης και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Απόλυτη ακυρότητα από τη ανάγνωση εγγράφων που λήφθηκαν υπόψη για την καταδικαστική κρίση. Α...
936)
1232/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Θεμελίωση των εγκλημάτων αυτών. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης. Απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν και άλλων που αναγνώσθηκαν χωρίς να προσδιορίζεται η ταυτότητά τους. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, ειδικής και εμπεριστατωμένης, της καταδικαστικής απόφασης και για απόλυτη ακυρότητα λόγω της λήψης υπόψη του Δικαστηρίου εγγράφων των ως άνω δύο περιπτώσεων. Απόρριψη αμφοτέρων των ...
937)
1233/2010 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Προϋποθέσεις για την παραδοχή της αίτησης αυτής. Νέα έγγραφα - νέες αποδείξεις. Δεν συνιστά νέο στοιχείο η απαλλακτική απόφαση συγκατηγορουμένης της αιτούσας για άλλη πράξη από εκείνη που έχει καταδικασθεί η αιτούσα αμετάκλητα, χωρίς να συμπίπτουν τα περιστατικά στα οποία καθεμία των αποφάσεων αναφέρεται. Επίσης οι ιατρικές βεβαιώσεις που προσκομίσθηκαν από την αιτούσα και αφορούν την πνευματική της κατάσταση, δεν καλύπτουν το χρόνο τέλεσης των εγκλημάτων για τα οπ...
938)
1234/2010 Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία, με σκοπό περιουσιακού οφέλους άνω 73.000 € και αντίστοιχη βλάβη τρίτου. Έννοια, Στοιχεία. Αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης. Τι πρέπει να διαλάβει το Συμβούλιο επ' αυτού. Αίτημα περαιτέρω ανάκρισης. Αντιμετώπιση από το Συμβούλιο. Τι πρέπει να διαλάβει στην απορριπτική αυτού απόφαση. Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση συμβολαιογράφου που απαλλάχθηκε, λόγω ελλείψεως δόλου και πλαστογραφία, με σκοπό περιουσιακού οφέλους και βλάβης τρίτου άνω των 73.000...
939)
1235/2010 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έννοια. Στοιχεία κατ' άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Δεν απαιτείται για την άσκηση ποινικής διώξεως προηγουμένη έκδοση αποφάσεως του Διοικητικού Δικαστηρίου, αλλά αρκεί το πόρισμα του διοικητικού ελέγχου. Δεν συντρέχει λόγος αναστολής της διαδικασίας ή αναβολής της εκδικάσεως μέχρι εκδόσεως αποφάσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο επί της ασκηθείσης προσφυγής κατά της πράξεως επιβολής προστίμου. Έγγραφα συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα. Τι πρέπει να διαλαμβάν...
940)
1236/2010 Χρέη προς το Δημόσιο. Εφαρμογή ευμενέστερης διάταξης για τον κατηγορούμενο (άρθρο 2 ΠΚ), είναι και αυτή με την οποία επέρχεται συντομότερα η παραγραφή και εντεύθεν η εξάλειψη του αξιοποίνου του εγκλήματος, όπως είναι και εκείνη που ορίζει ότι η ποινική ευθύνη αρχίζει από την παρέλευση διμήνου (και όχι τετραμήνου που ορίζεται από την ίδια διάταξη μετά τη νεότερη τροποποίησή της με το άρθρο 34 § 1 Ν. 3220/2004) από τότε που το χρέος ήταν καταβλητέο στην αρμόδια ΔΟΥ. Λόγοι αναίρεσης: εσφαλμένη εφαρ...
941)
1237/2010  
942)
1238/2010 Απαράδεκτη η άσκηση αναίρεσης κατά απόφασης απορριψάσης την έφεση κατά της πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης ως απαράδεκτη λόγω της εκπρόθεσμης άσκησής της με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατ' άρθρο 473§2 ΚΠΔ, καθόσον η προσβαλλόμενη ως άνω απόφαση του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου δεν είναι καταδικαστική. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.
943)
1239/2010 Άμεση συνέργεια σε κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική απάτη. Επαρκείς ενδείξεις για παραπομπή κατηγορουμένης στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης κατηγορουμένης στο Συμβούλιο Εφετών. Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη αυτής ως αβάσιμης.
944)
1259/2010 Αοριστία αίτησης αναίρεσης. Δεν καλύπτεται με πρόσθετους λόγους αναίρεσης ή με άλλο δικόγραφο υπογραφόμενο μόνο από πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος χωρίς να εγχειρισθεί νόμιμα στον αρμόδιο γραμματέα και να συνταχθεί έκθεση κατάθεσής του, που υπογράφεται από τον καταθέσαντα και εκείνον που δέχεται την κατάθεσή του.
945)
1260/2010 Αοριστία αίτησης αναίρεσης. Δεν καλύπτεται με πρόσθετους λόγους αναίρεσης ή με άλλο δικόγραφο υπογραφόμενο μόνο από πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος χωρία να εγχειρισθεί νόμιμα στον αρμόδιο γραμματέα και να συνταχθεί έκθεση κατάθεσής του, που υπογράφεται από τον καταθέσαντα και εκείνον που δέχεται την κατάθεσή του.
946)
1261/2010 Αοριστία αίτησης αναίρεσης. Δεν καλύπτεται με πρόσθετους λόγους αναίρεσης ή με άλλο δικόγραφο υπογραφόμενο μόνο από πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος χωρία να εγχειρισθεί νόμιμα στον αρμόδιο γραμματέα και να συνταχθεί έκθεση κατάθεσής του, που υπογράφεται από τον καταθέσαντα και εκείνον που δέχεται την κατάθεσή του.
947)
1262/2010  
948)
1263/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Λόγος αναίρεσης: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ούτε στο σκεπτικό, ούτε στο διατακτικό αναφέρονται πραγματικά περιστατικά στα οποία αναφέρεται η απαλλακτική κρίση του, ούτε ερευνήθηκε αν υπάρχει η αξιόποινη πράξη της εξύβρισης. Αναιρεί απόφαση και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
949)
1264/2010 Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού και αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης. Πολιτική αγωγή. Παραγραφή της σχετικής αστικής αξίωσης για ηθική βλάβη. Πότε προτείνεται και πότε αποβάλλεται η πολιτική αγωγή όταν αμφισβητείται ο χρόνος γνώσης της αδικοπραξίας που τελέσθηκε σε βάρος του πολιτικώς ενάγοντος και αποτελεί συγχρόνως εγκληματική πράξη. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης. Αποβολή πολιτικής αγωγής μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας. Απόρ...
950)
1265/2010 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών παρά τοξικομανούς από κοινού με μη διάδικο στην παρούσα δίκη, από δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο. Λόγοι της αιτήσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων που εφαρμόστηκαν. Ειδική αιτιολογία υπάρχει και για το χαρακτηρισμό του ως ιδιαίτερα επικίνδυνου δράστη. Απορρίπτει αίτηση.
951)
1266/2010 Για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων. Η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία. Για την πληρότητα της αιτιολογίας δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη αξιολόγηση αυτής. Πρέπει όμως να προκύπτει από την απόφαση ότι το Δικαστήριο την έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε για να καταλήξει στην καταδικαστική κρίση του. Όχι μόνο μερικά, αλλά όλα τα αποδεικτικά μέσα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η πραγματογνωμοσύνη κατά το άρθρο ...
952)
1267/2010 Επίδοση πρωτόδικης απόφασης ως άγνωστης διαμονής. Αβάσιμος ο λόγος ότι είναι άκυρη η επίδοση ως άγνωστης διαμονής στο γραφείο του αρμόδιου Δημάρχου. Δεν ήταν γνωστή η διεύθυνση κατοικίας των κατηγορουμένων, αφού αναζητήθηκαν και δεν βρέθηκαν αυτοί ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 § 1 ΚΠΔ πρόσωπα στην επαγγελματική τους στέγη. Απόρριψη εφέσεως. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
953)
1268/2010 Ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση, ηθική αυτουργία. Αίτηση αναίρεσης από κατηγορούμενο. Οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων εκδίδονται κατά κανόνα αμετακλήτως και μπορούν να αναγνωσθούν στην ποινική δίκη. Η εσφαλμένη παράθεση του αριθμού του άρθρου του ποινικού νόμου στην απόφαση δεν υποδηλώνει καταδίκη για διαφορετική πράξη, από αυτήν που αναφέρεται στο διατακτικό της. Επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει την αίτηση.
954)
1269/2010 Πραγματογνωμοσύνη στην ανάκριση, για κακούργημα. Η παράλειψη ανακοίνωσης του ονόματος του διορισθέντος πραγματογνώμονα στον κατηγορούμενο δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα, διότι του στερεί τη δυνατότητα να διορίσει εγκαίρως τεχνικό σύμβουλο. Αναιρεί το παραπεμπτικό βούλευμα. Επεκτατικό αποτέλεσμα.
955)
1270/2010 Παράνομη εκχέρσωση ιδιωτικής δασικής έκτασης. Ηθική αυτουργία σε αυτή. Η καταδικαστική απόφαση για την πληρότητα της αιτιολογίας, πρέπει να αναφέρει την απόφαση του Νομάρχη (νυν Γραμματέα της Περιφέρειας), ότι συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκαν. Δεν αναφέρεται αν δημοσιεύθηκε κι ο αριθμός του ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση του Γ.Γ. Περιφερείας και το σχεδιάγραμμα. Έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί. Δεκτές οι δύο αιτήσεις αναιρέσεως. Παραγραφή...
956)
1271/2010 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Συκοφαντική δυσφήμιση Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς. Αιτιολογία πλήρης κι εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει στην απόφαση. Έγκληση. Προθεσμία υποβολής. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση για πληρότητα αιτιολογίας επί εκπροθέσμου υποβολής εγκλήσεως. Έγγραφα. Πότε παράγεται ακυρότητα από την λήψη υπόψη χωρίς να αναγνωσθούν. Αρκεί να προκύπτει από το σκεπτικό της αποφάσεως ότι αναγνώσθηκε, έστω κι αν δεν αναφέρεται μεταξύ των ανα...
957)
1272/2010 Υπεξαίρεση αρχαίων αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πως εκδηλώνεται. Δεν εμποδίζεται η στοιχειοθέτηση εκ του ότι ο κάτοχος αθωώθηκε για τη μη εμπρόθεσμη δήλωση των αρχαίων. Η πράξη στρέφεται πάντα κατά του Δημοσίου. Διάταξη άρθρου 54 Ν. 3028/2002 δεν τυγχάνει ευνοϊκότερη σε σχέση με τη βασική διάταξη του άρθρου 375 ΠΚ, δεν αποκλείει την εφαρμογή του άρθρου 1 Ν. 1608/1950, όταν συντρέχουν οι προς τούτο προϋποθέσεις. Η αντίθετη άποψη παραβλέπει ότι η ως άνω δ...
958)
1273/2010 Τυχηρά παίγνια. Έννοια. Στοιχεία. Πρέπει ο καταδικασθείς κατά το άρθρο 4 του Ν. 3037/2002 να φέρει την ιδιότητα του εκμεταλλευόμενου ή διευθυντή του καταστήματος στο οποίο διενεργούνται τα απαγορευμένα παίγνια. Δεν παραβιάζεται το Κοινοτικό Δίκαιο εκ της καταδίκης, κατά το άρθρο 4 Ν. 3037/2002, του επιτρέψαντος την διενέργεια τυχηρών παιγνίων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές του καταστήματος. Διαφορετικό το ζήτημα που έκρινε η από 26-10-2006 (C 65/05) απόφαση του ΔΕΚ (ΑΠ 547/2008). Δεν αντίκεινται σ...
959)
1274/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση. Απόρριψη έφεσης κατ' αυτού ως και αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης εκκαλούντος ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών. Αίτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα για απόρριψη του αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου. Απόρριψη αμφοτέρων των λόγων της αίτησης αναίρεσης ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
960)
1275/2010 Καθ' ύλη αρμοδιότητα. Υπόθεση για κακούργημα (κακουργηματική υπεξαίρεση) εισαχθείσα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο. Παραπέμπεται στο καθ' ύλη αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Αν όμως δεν έχει διεξαχθεί κύρια ανάκριση παραπέμπεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για να διατάξει κύρια ανάκριση. Αν τούτο δεν ενήργησε το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο που δίκασε την έφεση του κατηγορουμένου κατά της παραπεμπτικής πρωτοβάθμιας απόφασης, τότε η δευτεροβάθμια απόφαση είναι αναιρετέα για αρνητική υπέρβαση της ε...
961)
1276/2010 Κακουργηματική πλαστογραφία λόγω ύψους ζημίας - οφέλους. Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε έφεση κατηγορουμένης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών με λόγους την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας (απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης κατηγορουμένης στο Συμβούλιο Εφετών) και έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αίτηση.
962)
1277/2010 Κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση με σκοπό προσπόριση οφέλους άνω των 73.000 €. Καταδικαστική απόφαση. Πρώτη αίτηση αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα από τη συμμετοχή στο Ποινικό Δικαστήριο ως μέλους του Δικαστή που είχε συμμετάσχει στη σύνθεση του πολιτικού Δικαστηρίου για το αστικό μέρος τη...
963)
1278/2010 Παράβαση της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού ενόψει της ισχύος διαφόρων φορολογικών νόμων. Παραδεκτό ποινικής δίωξης για το ως άνω έγκλημα. Δεν χρειάζεται η μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα να υποβάλλεται με άλλα έγγραφα που βεβαιώνουν τα χρέη. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, υπέρβαση εξουσίας και σχετική ακυρ...
964)
1309/2010  
965)
1310/2010  
966)
1311/2010  
967)
1312/2010  
968)
1313/2010  
969)
1352/2010 Καθορισμός συνολικώς εκτιτέας ποινής. Εάν συντρέξει λόγος νέας συγχώνευσης ποινών, κατ' αυτήν δεν επιτρέπεται να προσμετρηθεί για την καθεμιά από τις συντρέχουσες ποινές χρόνος μεγαλύτερος από εκείνον που είχε προσμετρηθεί προηγουμένως. Αναιρεί για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
970)
1353/2010 Διατάραξη ασφάλειας σιδηροδρόμων. Αναιρεί, διότι ελήφθη υπ' όψη έγγραφο που δεν ανεγνώσθη.
971)
1354/2010 Ηθική αυτουργία σε συκοφαντική δυσφήμηση. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Ανάγνωση με αμετάκλητων αποφάσεων χωρίς αντίρρηση κατηγορουμένου και λήψη υπόψη αυτών για το σχηματισμό της καταδικαστικής κρίσης. Δεν συνιστά ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Απόρριψη αμφοτέρων των λόγων ως αβασίμων. Απορρίπτει αίτηση.
972)
1355/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
973)
1356/2010  
974)
1357/2010  
975)
1358/2010 Συνεκδίκαση αιτήσεων. Άμεση συνέργεια σε υπεξαίρεση αρχαίου αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Υπεξαίρεση αντικειμένων κατά το Ν. 5153/1932 (όχι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας). Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, νόμιμης βάσης και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόρριψη ισχυρισμών για ελαφρυντικές περιστάσεις. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω άσκησης από δικηγόρο που παρέστη στο δευτερο...
976)
1359/2010  
977)
1360/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήμηση. Επαρκής η αιτιολογία ως προς τον άμεσο δόλο του κατηγορουμένου. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
978)
1361/2010 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Θεμελίωση του εγκλήματος αυτού. Αθωωτική απόφαση. Έφεση από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Η έφεση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αιτιολογία της δευτεροβάθμιας καταδικαστικής απόφασης. Απαράδεκτες οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντα ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων του Δικαστηρίου της ουσίας. Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής δευτεροβάθμιας απόφασης λόγω απαραδέκτου της έφεσης του Εισαγγελέα και για έλλειψη αιτιολογίας της απ...
979)
1362/2010  
980)
1382/2010 Πλαστογραφία (κατάρτιση) διαβατηρίων. Έννοια στοιχεία υποκειμενικής αντικειμενικής υποστάσεως. Παράνομη κατοχή ξένων διαβατηρίων. Έννοια, στοιχεία. Τέλεση από κοινού. Έννοια. Δεν χρειάζεται να αναφέρονται οι κατ' ιδίαν πράξεις των συναυτουργών. Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε. Εσφαλμένη ερμηνεία, εφαρμογή. Έννοια. Όταν η επιβληθείσα ποινή υπερβαίνει τα δύο έτη για την αναστολή απαιτείται αίτημα του κατηγορουμένου. Αν αυτό δεν υποβληθεί, όχι υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου που μετέτ...
981)
1383/2010 Καταδίκη σε κάθειρξη αλλοδαπού για κατοχή ναρκωτικών. Δήμευση κατά νόμο του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε για την μεταφορά των ναρκωτικών. Απέλαση ισοβίως κατά νόμο, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί οικογενειακοί λόγοι που πρέπει να επικαλεσθεί ο καταδικασθείς. Ελλιπής αιτιολογία της απορριπτικής του αυτοτελούς ισχυρισμού για αναγνώριση στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 § 2α ΠΚ. Δεκτός ο πρώτος λόγος απορρίπτονται οι λοιποί. Αναιρεί εν μέρει κατά το κεφάλαιο ...
982)
1384/2010 Αιτιολογία αποφάσεως. Ειδική και εμπεριστατωμένη. Ειδικότερα ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Πότε υπάρχει. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Μη αναφορά των αναγνωσθέντων εγγράφων μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που λήφθηκαν υπόψη, αλλά παραπομπή στην πρωτόδικη απόφαση και τα πρακτικά της, όπου παρατίθενται τα αναγνωσθέντα έγγραφα. Η παραπομπή αυτή δεν καλύπτει την ανάγνωση ενός εγγράφου το πρώτο στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Από το αιτιολογικό δεν προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και αξι...
983)
1385/2010 Πολιτική αγωγή. Έφεση Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών κατά αθωωτικής αποφάσεως. Ο πρωτοδίκως παραστάς πολιτικώς ενάγων μπορεί να παραστεί στο Εφετείο μόνον προς υποστήριξη της κατηγορίας, όχι και για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Αν παρά ταύτα επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση υπάρχει υπέρβαση εξουσίας του Εφετείου μόνον όμως για το επιδικασθέν ποσό. Αναιρείται εν μέρει η απόφαση κατά το κεφάλαιο αυτό δεν απαλείφεται η διάταξη περί επιδικάσεως χρηματικής ικαν...
984)
1386/2010 Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) με βασικό έγκλημα την υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση, σε βάρος ΝΠΔΔ (μονής) με όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 150.000 €. Βασικό έγκλημα και επόμενη πράξη επί νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, τελούν σε πραγματική συρροή. Η ποινική ευθύνη για το βασικό έγκλημα δεν αποκλείει την τιμωρία του υπαιτίου και για τις πράξεις της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Δράστης μ...
985)
1387/2010 Πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία. Ψευδής βεβαίωση. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών. Ισχυρισμός περί συνδρομής της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 § 2ε ΠΚ. Λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο. Όχι ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο όταν το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών προκύπτει από άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου ως και για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας...
986)
1388/2010 Παράβαση καθήκοντος. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού και με παράλειψη του αρμόδιου υπαλλήλου (προϊσταμένου Γραφείου Πολεοδομίας). Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβασίμου. Απόρριψη σχετικών αιτήσεων αναίρεσης ως αβασίμων.
987)
1389/2010 Παράβαση ΑΝ 690/1945. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγω μη ανάγνωσης και λήψης υπόψη από το Δικαστήριο κρισίμου εγγράφου προσκομισθέντος από τον κατηγορούμενο. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης και παραπομπή υπόθεσης για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο.
988)
1390/2010 Παράβαση ΑΝ 690/1945. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Αιτιολογία της απόφασης. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγω μη ανάγνωσης και λήψης υπόψη από το Δικαστήριο κρισίμου εγγράφου προσκομισθέντος από τον κατηγορούμενο. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης και παραπομπή υπόθεσης για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο.
989)
1391/2010 Ανεπιτήδειοι μάρτυρες. Ο συλλαβών επιχειρεί υλική πράξη και δεν είναι ανακριτικός υπάλληλος κατά την 211α' ΚΠΔ διάταξη. Παθητική δωροδοκία για μελλοντική ενέργεια. Επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
990)
1392/2010 Ψευδής βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος από συμβολαιογράφο. Προϋποθέσεις κύρους της δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής στην προδικασία. Επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
991)
1393/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού διαχρονικά. Ανάκληση προπαρασκευαστικής απόφασης. Απόρριψη ισχυρισμού κατηγορούμενου για ελαφρυντικές περιστάσεις. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για αναιτιολόγητη απόρριψη ισχυρισμών κατηγορουμένου και ανάκληση προπαρασκευαστικής απόφασης του Δικαστηρίου. Απόρριψη όλων των λόγων αυτών ως αβασίμων.
992)
1413/2010 Δεν δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση ο μη διάδικος στην έκκλητη δίκη. Οι εγκληματικές πράξεις που τελούνται από τρομοκράτες δεν συνιστούν πολιτικά εγκλήματα. Η δημοσιότητα της δίκης δεν καταλύεται από τη διεξαγωγή της στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού και από τον προληπτικό έλεγχο των προσερχόμενων ακροατών, για λόγους ασφαλείας. Η ειδική διαδικασία κλήρωσης των συνθέσεων επί σοβαρών υποθέσεων που θα διαρκέσουν πολύ χρόνο δεν καταλύει την αρχή του φυσικού δικασ...
993)
1414/2010  
994)
1415/2010  
995)
1416/2010 Συκοφαντική δυσφήμιση απλή και δια του τύπου. Έννοια Στοιχεία. Τελείται με ισχυρισμό ή διάδοση ψευδών γεγονότων που μπορούν να βλάψουν τιμή υπόληψη. Έννοια αμφοτέρων, έννοια γεγονότος. Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Πότε Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή εκ πλαγίου παράβαση. Πότε. Άρθρο 10 ΕΣΔΑ που καθιερώνει ελευθερία έκφρασης. Έννοια περιεχόμενο (Απόφαση ΕΔΔΑ από 6-12-2007 σε υπόθεση Κατράμης κατά Ελλάδος, ΑΠ 735/2010). Διανομή σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου από αναιρεσείοντα επικεφαλής ...
996)
1417/2010 Κατοχή, μεταφορά κοκαΐνης και χασίς. Οδήγηση ΙΧΕ αυτοκινήτου υπό την επήρεια ναρκωτικών. Κατοχή προς ιδίαν χρήση. Κριτήρια εφαρμογής σχετικής διατάξεως. Κατοχή 31 γραμ. κοκαΐνης εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου με το οποίο μεταφέρονταν, στην οικία του αναιρεσείοντος. Αυτοτελής ισχυρισμός κατοχής προς ιδίαν αποκλειστική χρήση. Απόρριψη. Πλήρης αιτιολογία. Δύο αιτήσεις αναιρέσεως. Πότε επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης που συμπληρώνει την πρώτη. Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών. Ορθή ερμηνεία εφαρμογή. Όχι εκ ...
997)
1418/2010 Συκοφαντική δυσφήμιση. Έννοια Στοιχεία. Τελείται με ισχυρισμό ή διάδοση ψευδών γεγονότων που μπορούν να βλάψουν τιμή και υπόληψη. Έννοια αμφοτέρων, έννοια γεγονότος. Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Πότε Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή εκ πλαγίου παράβαση. Πότε. Απόλυτη ακυρότητα όταν δεν δοθεί ο λόγος στον συνήγορο του κατηγορουμένου για να απαντήσει σε δευτερολογία του Εισαγγελέα της έδρας. Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή όταν στον Εισαγγελέα δόθηκε ο λόγος μετά την αγόρευση του συνηγόρου υπε...
998)
1421/2010 Κατά την αναγραφή στα πρακτικά των εγγράφων που ανεγνώσθησαν αρκούν τόσα στοιχεία, όσα απαιτούνται για την άρση της αμφιβολίας ως προς την ανάγνωσή τους. Αιτιολογημένη καταδίκη δικηγόρου για εξύβριση, με φράσεις που περιλαμβάνονται σε επιστολή προς τον εγκαλούντα. Κατά τη μειοψηφία, οι επίμαχες φράσεις, υπό τις περιστάσεις κατά τις οποίες έγινε δεκτό ότι διατυπώθηκαν, δεν στοιχειοθετούν εξύβριση.
999)
1422/2010 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έννοια. Στοιχεία κατ' άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει. Δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας όταν το σκεπτικό αναφέρεται στο διατακτικό. Έννοια άρθρου 20 παρ. 6 Ν. 2523/1997. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, εκ πλαγίου παράβαση. Πότε. Απορρίπτει αίτηση.
1000)
1451/2010  
1001)
1452/2010  
1002)
1453/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου, με την οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη έφεση της αναιρεσείουσας κατ' αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλακίσεως για πλημμέλημα. Αν πρόκειται για επίδοση ερήμην καταδικαστικής αποφάσεως προς κατηγορούμενο, που δήλωνε σύμφωνα με άρθρ. 273 § 1α, όπως αντ. με άρθρ. 34 § 4 Ν. 2172/1993 και ίσχυε από 16-12-1993 ενώπιον του ανακριτή ή Εισαγγελέα ή Πταισματοδίκη ή Ειρηνοδίκη κατά την προανάκριση τη διεύθυνση της κ...
1003)
1454/2010 Για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός αποδεικτικών μέσων. Η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία. Για την πληρότητα της αιτιολογίας δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη αξιολόγηση αυτής. Πρέπει όμως να προκύπτει από την απόφαση ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε για να καταλήξει στην καταδικαστική κρίση του, όχι μόνο μερικώς, αλλά όλα τα αποδεικτικά μέσα, μεταξύ των οποίων, περιλαμβάνεται κατά το άρθρο 178 περ. γ ΚΠΔ και η πραγματογ...
1004)
1455/2010 Επανάληψη διαδικασίας. Αναστολή της ποινής που του επιβλήθηκε. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Δικάζεται ωσεί παρόν. Επικαλείται στοιχεία, με βάση τα οποία, ισχυρίζεται καταδικάστηκε για αδίκημα βαρύτερο από αυτό που τέλεσε. Υπεύθυνη δήλωση τρίτου προσώπου. Δεν αποτελεί νέο στοιχείο κατ' άρθρο 525 ΚΠΔ που να καθιστά φανερό ότι καταδικάστηκε για έγκλημα βαρύτερο από αυτό που τέλεσε. Απορρίπτει αίτηση επανάληψης διαδικασίας, καθώς και αίτηση αναστολής της ποινής.
1005)
1456/2010 Μη εμφάνιση εγκαλούντος κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος, νομίμως και εμπροθέσμως για τη συζήτηση της εφέσεως του. Απορρίπτεται αυτή ως ανυποστήρικτη. Για να έχει η απορριπτική απόφαση ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται στο σκεπτικό της να αναφέρει το χρόνο και το αποδεικτικό επιδόσεως της κλήσεως προς συζήτηση της εφέσεως. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
1006)
1457/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση. Λόγοι αιτήσεως, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας. Κατ' ουσία βάσιμος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως. Χρόνος τελέσεως της πράξεως που υπερβαίνει την οκταετία της τιμωρούμενης σε βαθμό πλημμελήματος αυτής πράξεως. Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως που εξαλείφει την ποινική αξίωση της πολιτείας, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως. Αναιρεί την απόφαση, κρατεί και δικάζει το ίδιο παύει οριστικά την ποινική δίωξη.
1007)
1458/2010 Βούλευμα παραπεμπτικό. Απάτη κατά συναυτουργία από την οποία το περιουσιακό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 Ευρώ, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια - πρα-γματικά περιστατικά αναγόμενα στο παρελθόν - έννοια όρων. Λόγοι αιτήσεως, απόλυτη ακυρότητα, γιατί παραβιάσθηκαν υπερασπιστικά δικαιώματα της κατηγο-ρούμενης διότι λήφθηκαν υπόψη μαρτυρικές εξετάσεις της στο ΣΔΟΕ. Έλλειψη επαρκούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως....
1008)
1459/2010 Αίτηση για μετατροπή ποινής φυλακίσεως τεσσάρων (4) ετών που έχει επιβληθεί τελεσίδικα, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 16 του Ν.3727/2009. Απόρριψη αιτήσεως μετατροπής. Δεν υπόκειται η απόφαση σε αναίρεση. Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτη.
1009)
1460/2010  
1010)
1461/2010  
1011)
1462/2010  
1012)
1463/2010  
1013)
1464/2010 Φοροδιαφυγή. Έννοια. Στοιχεία κατ' άρθρο 17 Ν. 2523/1997. Εφαρμοστέες διατάξεις όταν η πράξη φέρεται τελεσθείσα πριν από την ισχύ του Ν. 2523/1997 (1-1-1998). Προϊσχύσαν δίκαιο άρθρου 31 παρ. 1 α και 32 παρ. 1 Ν. 1591/1986 και άρθρου 93 παρ. 1 α και 6, 95 Ν. 2238/1994. Επιεικέστερες και εφαρμοστέες οι διατάξεις του Ν. 2523/1997. Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, εκ πλαγίου παράβαση. Πότε. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
1014)
1465/2010 Ακυρότητα άρθρου 171 παρ. 1 β ΚΠΔ που αφορά την κίνηση της ποινικής διώξεως από τον εισαγγελέα αναφέρεται στην προδικασία και πρέπει κατ' άρθρο 173 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα να προταθεί μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η παραπομπή. Η διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 2 α και 4 εδαφ. β' Ν. 3213/2003 ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που υποχρεούνται, κατά το άρθρο 1 περ. ια' του ίδιου νόμου, να υποβάλλουν οι δικαστικοί λειτουργοί, από την επιτροπή της παρ. 2 β' του ίδιου άρθρου καταλήγει στην υπο...
1015)
1466/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως 5μελούς Εφετείου (σε συμβούλιο) που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως της. Πρέπει να περιέχει λόγους ορισμένους και παραδεκτούς, διαφορετικά είναι απαράδεκτη. Λόγος εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Δ' ΚΠΔ. Τι πρέπει να περιέχει για να είναι ορισμένος. Αοριστία πρώτου λόγου που περιορίζεται στην επανάληψη της διατυπώσεως του άρθρου 510 παρ. 1 εδαφ. Δ' και παράθεση του άρθρου, μη νόμιμος δεύτερος λόγος για υπέρβαση εξουσίας (510 παρ. 1 Η ΚΠΔ). Απορρίπτ...
1016)
1467/2010 Ψευδής βεβαίωση. Έννοια. Στοιχεία. Έννοια δημοσίου εγγράφου. Συνιστά και η συνταγή που συντάσσει ο γιατρός του ΕΣΥ. Απάτη. Έννοια. Στοιχεία. Πότε τελείται κατ' εξακολούθηση. Ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος. Χρόνος και τρόπος προβολής της. Πρέπει να αποτελεί ειδικό λόγο της εφέσεως. Πρέπει να είναι παραδεκτός. Αν δεν προτείνονται συγκεκριμένοι λόγοι ακυρότητας κατ' άρθρο 321 ΚΠΔ, αλλά υπό την επίφαση της μη περιγραφής της πράξεως προβάλλονται ισχυρισμοί αρνητικοί της κατηγορίας, δεν υπάρ...
1017)
1468/2010  
1018)
1469/2010  
1019)
1470/2010  
1020)
1482/2010 Παραβίαση κανόνων οικοδομικής με πρόθεση (ΠΚ 281 § 1). Μεταξύ των υποκειμένων του εγκλήματος αυτού είναι και ο επιβλέπων μηχανικός ή αρχιτέκνων, καθώς και εκείνος που διευθύνει την εκτέλεση του έργου και δίδει οδηγίες και διαταγές υποχρεωτικές γι' αυτούς που τις εκτελούν. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από το ότι στα πρακτικά συνεδριάσεως δεν αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος Εφετών ή οι αρχαιότεροι του προεδρεύοντος εφέτες, κωλύοντο στη συγκεκριμένη δίκη, όταν η σύνθεση του δικαστηρίου ο...
1021)
1483/2010 Βούλευμα παραπεμπτικό. Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 73,000 Ευρώ, κατ' εξακολούθηση, ο πρώτος και της απλής συνέργειας σε υπεξαίρεση αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 73,000 Ευρώ κατ' εξακολούθηση ο δεύτερος, πλαστογραφία μετά χρήσεως από κοινού κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 73,000 Ευρώ. Έννοια όρων. Παραπονιούνται κατά του προσβαλλόμενου βουλεύματος για απόρριψη εφέσεως τ...
1022)
1484/2010 Κατοχή κροτίδων. Κατοχή και χρήση αποτελούν αυτοτελή εγκλήματα. Δεν είναι απαραίτητη η αιτιολογία στην απόφαση για τη συνδρομή ή μη του κυρίου της οικίας, μέσα στην οποία βρέθηκαν οι κροτίδες, αφού αυτή (συνδρομή) δεν είναι στοιχείο του εγκλήματος της κατοχής κροτίδων. Ουσιαστικά αβάσιμος ο ισχυρισμός για πραγματική πλάνη του κατηγορουμένου, αφού αυτός όταν τέλεσε την πράξη, γνώριζε τα περιστατικά που συνιστούν τον παράνομο χαρακτήρα αυτής. Ουσιαστικά αβάσιμοι λόγοι της αιτήσεως για έλλειψη ειδι...
1023)
1485/2010 Απλή συνέργεια σε παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών κατά συρροή. Ο αναιρεσείων οδηγώντας το αυτοκίνητο του και με σκοπό την ασφαλή μεταφορά των παράνομων λαθρομεταναστών, που επέβαιναν στο αυτοκίνητο του συγκατηγορούμενου του, με την ειδοποίηση αυτού περί της υπάρξεως αστυνομικού ελέγχου κατά τη διαδρομή, ως προπομπός, συμμετείχε στην επιχείρηση μεταφοράς ως απλός συνεργός και έτσι χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο του για την τέλεση της άνω αξιόποινης πράξεως. Ορθά το Δικαστήριο κατ' εφαρμογή διατάξε...
1024)
1486/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Δύο αυτοτελείς αιτήσεις αναιρέσεως και πρόσθετοι λόγοι. Δεν υπάρχει ακυρότητα από την παράλειψη στο ακροατήριο της απαγγελίας της κατηγορίας κατά την εκδίκαση της εφέσεως, διότι επί εφέσεως δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 343 ΚΠΔ. Δεν αποτελεί έλλειψη ακροάσεως η μη ανάγνωση εγγράφου που υπάρχει στη δικογραφία, αλλά δεν τηρήθηκε η ανάγνωση. Πλήρης και σαφής αιτιολογία τόσο ως προς την επί της κατηγορίας ενοχή όσο και ως προς την...
1025)
1487/2010 Απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση από την οποία η προξενηθείσα ζημιά και το αντίστοιχο όφελος υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 €. Έννοια όρων. Το κατ' εξακολούθηση έγκλημα αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση ομοειδούς πραγματικής συρροής, εις το δικαστήριο δε της ουσίας εναπόκειται η κρίση αν πλείονες ομοειδείς πράξεις του αυτού προσώπου δύνανται να θεωρηθούν ότι τελούν σε ενότητα εγκληματικής αποφάσεως ως εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος. Λόγος της αιτήσεως, η έλλειψη ειδικής και ε...
1026)
1488/2010 Παράβαση άρθρου μόνου ΑΝ 690/45 (όπως ισχύει). Λόγοι αιτήσεων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και έλλειψη νόμιμης βάσεως προσβαλλόμενης αποφάσεως. Οι αναιρεσείοντες, ως εργοδότες, δεν κατέλαβαν τις νόμιμες αποδοχές στον προσληφθέντα από αυτούς και εργαζόμενό τους για συγκεκριμένο χρόνο, επιδόματα άδειας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Απορρίπτει αιτήσεις αναιρέσεως.
1027)
1489/2010 Ηθική αυτουργία σε αυθαίρετη δόμηση. Έννοια αυθαιρέτου έργου στο αδίκημα του άρθρου 17 § 8 Ν,1337/83. Ποιες κατασκευές είναι νόμιμες, ακόμα και αν έγιναν χωρίς άδεια της πολεοδομικής αρχής. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως για έλλειψη επαρκούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και έλλειψη νόμιμης βάσεως στην προσβαλλόμενη απόφαση λόγω συνεχίσεως των διακοπεισών εργασιών σε οικοδομή - τσιμεντοστρώσεως διαδρόμου στο οικόπεδο αυτής. Απορρίπτει αίτηση.
1028)
1490/2010 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δεν συνιστά κακή σύνθεση του Δικαστηρίου και δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο η παράλειψη αναφοράς στη σύνθεση του Δικαστηρίου ότι η προεδρεύουσα πλημμελειοδίκης, λόγω κωλύματος του Προέδρου πρωτοδικών είναι και η αρχαιότερη των υπηρετούντων στο δικαστήριο δικαστών, ούτε όταν δεν μνημονεύεται η πράξη αναπλήρωσης του διευθύνοντος το Δικαστήριο. Υποχρέωση αιτιολογημένης απορρίψεως αυτοτελούς ισχυρισμού που υπέβαλε ο κατηγορούμενος, από τ...
1029)
1491/2010 Παράβαση άρθρου 353 § 2 β΄ ΠΚ. Αυτοτελείς ισχυρισμοί για έλλειψη ικανότητας προς καταλογισμό, επικουρικά μειωμένης ικανότητας του, καθώς και για χορήγηση ελαφρυντικών ειλικρινούς μετάνοιας και καλής μετά την πράξη συμπεριφοράς, που υποβλήθηκαν στο ακροατήριο από τον εκπροσωπήσαντα στο Δικαστήριο της ουσίας πληρεξούσιο δικηγόρο του. Χωρίς την επίκληση των πραγματικών περιστατικών που τους συγκροτούν, ήταν αόριστα και το Δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόρριψη τους. Απορρίπτει α...
1030)
1492/2010  
1031)
1493/2010 Παράβαση άρθρου 17 § 1 εδ. γ' 2, 3 και 23 της Υ1β/2000/95 Υγ. Δ/ξης σε συνδυασμό με το άρθρο 417 ΠΚ και 11 § 10 Ν. 2307/95. Για την πληρότητα της αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωσης του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο, αρκεί δε η απλή επανάληψη στην αιτιολογία της απόφασης του διατακτικού, εφόσον το τελευταίο είναι επαρκώς αιτιολογημένο. Αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση της άνω Υγ. Δ/ξης. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
1032)
1494/2010 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών ως υπότροπος και τοξικομανής. Δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειμενικής ή υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της κατοχής ναρκωτικών ουσιών η προς περαιτέρω διάθεση ή προς ιδία αποκλειστική χρήση η κατοχή αυτών από το δράστη, ούτε απαιτείται για την ύπαρξη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ότι ο δράστης προόριζε αυτές για δική του αποκλειστική χρήση. Μόνο αν υποβληθεί αυτοτελής ισχυρισμός, πλήρης και ορισμένος, από κατηγορούμενο για προμήθεια και κατο...
1033)
1495/2010 Κατοχή - πώληση ναρκωτικής ουσίας (ηρωίνης),κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Έννοια κατοχής από κοινού. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για την από κοινού κατοχή και πώληση ναρκωτικής ουσίας με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ' επάγγελμα τελέσεως και κατά συνήθεια. Πραγματικά περιστατικά για τέλεση από τους κατηγορουμένους με τις επιβαρυντικές άνω περιστάσεις των άνω πράξεων. Αβάσιμοι οι λόγοι των αιτήσεων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στην προσβαλλόμενη απόφαση, καθ...
1034)
1496/2010 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Αβάσιμα ο αναιρεσείων ισχυρίζεται ότι υπάρχει έλλειψη της απαιτουμένης στην προσβαλλόμενη απόφαση εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της νόμιμης βάσης, διότι το Δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμο τον προβληθέντα στο ακροατήριο του εγγράφως και αναπτυχθέντα από το συνήγορο του και προφορικά, ισχυρισμό ότι η σε βάρος του καταδικαστική κρίση στηρίχτηκε αποκλειστικά στην κατάθεση - απολογία του συγκατηγορουμένου του. Το άνω Δικαστήριο αναφέρει στο σκεπτικό του και άλλα ...
1035)
1497/2010 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που είχε εμπιστευθεί στο δράστη λόγω της ιδιότητας του ως εντολοδόχου. Μεταξύ της εγκαλούσας και ήδη πτωχεύσασας εταιρίας και του κατηγορουμένου είχε καταρτισθεί σύμβαση υποπρακτορεύσεως. Ο κατηγορούμενος παρακράτησε παράνομα και ιδιοποιήθηκε το ποσό της αξίας των εντύπων που του απέστειλε η εγκαλούσα και ανερχόταν στο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ποσό των 34.226,55 €, το οποίο είχε εισπράξει για λογαριασμό της ως εντολοδόχος. Αβάσιμοι οι λόγοι της αιτή...
1036)
1498/2010 Υπεξαγωγή εγγράφων. Είναι έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, του οποίου ο δράστης δεν είναι κύριος και απόκρυψη, βλάβη ή καταστροφή αυτού, Υποκείμενο του εγκλήματος μπορεί να είναι ιδιώτης ή και υπάλληλος για τα έγγραφα που ήσαν εμπιστευμένα ή προσιτά σε αυτόν λόγω της υπηρεσίας του και απαιτείται δόλος που ενέχει τη γνώμη ότι ο δράστης δεν είναι κύριος ή αποκλειστικά κύριος του εγγράφου και τη θέληση απόκρυψης αυτού. Παθών είναι εκείνος που αποστερήθηκε το έγγραφο και σε βλάβη του οποίου απέβλεπε ο δρ...
1037)
1499/2010  
1038)
1500/2010 Κατοχή, μεταφορά και πώληση ναρκωτικών ουσιών ως τοξικομανής, κατ' επάγγελμα. Αυτοτελείς ισχυρισμοί για αναγνώριση στο πρόσωπο του των ελαφρυντικών του άρθρου 84 § 2 περ. δ΄ και ε΄ (ειλικρινούς μετάνοιας και καλής μετά την πράξη συμπεριφοράς) καθώς και της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 21 § 1 του Ν. 2331/95 (άρθρο 31 § 11 ΚΝΝ), της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος για απεξάρτηση από τα ναρκωτικά. Η απόρριψη αυτών από το Δικαστήριο της ουσίας χρειάζεται ειδική εμπεριστατωμένη αιτιολογία...
1039)
1501/2010 Ψευδορκία μάρτυρα. Ψευδής ανωμοτί κατάθεση. Έννοια όρων. Δεν αποτελεί υπέρβαση εξουσίας, διότι το δικαστήριο καταδίκασε την αναιρεσείουσα για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, επικαλούμενη ότι δεν είχε καταμηνυθεί για την πράξη αυτή, καθόσον η εν λόγω πράξη διώκεται αυτεπαγγέλτως και ο ασκήσας την ποινική δίωξη εισαγγελέας, είχε τα προς τούτο στοιχεία. Δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση ελαφρυντικών προτέρου έντιμου βίου και καλής συμ...
1040)
1502/2010 Ψευδορκία μάρτυρα. Ψευδής ανωμοτί κατάθεση. Έννοια όρων. Δεν αποτελεί υπέρβαση εξουσίας, διότι το δικαστήριο καταδίκασε την αναιρεσείουσα για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, επικαλούμενη ότι δεν είχε καταμηνυθεί για την πράξη αυτή, καθόσον η εν λόγω πράξη διώκεται αυτεπαγγέλτως και ο ασκήσας την ποινική δίωξη εισαγγελέας, είχε τα προς τούτο στοιχεία. Δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση ελαφρυντικών προτέρου έντιμου βίου και καλής συμ...
1041)
1503/2010  
1042)
1504/2010  
1043)
1505/2010  
1044)
1506/2010 Παραπεμπτικό Βούλευμα. Άμεση συνέργεια σε απάτη κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα με ζημία άνω των 73.000€, καθώς επίσης και άμεση συνέργεια σε ψευδή υπεύθυνη δήλωση κατ' εξακολούθηση, από την οποία προκλήθηκε σε άλλον βλάβη που υπερβαίνει το ποσό των 73.000€. Έννοια όρων. Παραπονείται για την απόρριψη της εφέσεως της με το προσβαλλόμενο βούλευμα, κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος, με το οποίο παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου, για να δικαστεί για τις παραπάνω αξιόποιν...
1045)
1514/2010 Απλή συνέργεια σε απάτη. Υπάρχει στην προσβαλλόμενη απόφαση η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία όταν γίνεται αναφορά στο διατακτικό, εφόσον το τελευταίο είναι αναλυτικό και λεπτομερειακό και περιλαμβάνει και στοιχεία αιτιολογίας. Δεν απαιτείται να αιτιολογείται ιδιαίτερα ο δόλος του δράστη - αναιρεσείοντος, αφού αυτός υπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος που τέλεσε και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεως του. Το δι...
1046)
1515/2010 Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση με σκοπό περιουσιακό όφελος σε βάρος του Δημοσίου που υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών. Αβάσιμοι οι λόγοι για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, που εφαρμόστηκαν. Στην έννοια του εγγράφου κατά την ΠΚ 13 εδ. γ και 216, περιλαμβάνεται και το φωτοτυπικό αντίγραφο του εγγράφου. Το γεγονός με έννομη σημασία που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει το πρωτότυπο του εγγράφου, εμφανίζεται κ...
1047)
1516/2010 Προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτων χωρών, υπό οδηγού μεταφορικού μέσου, κατά συναυτουργία (αρθρ. 88 § 1 Ν. 3386/05). Αιτίαση ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών περί συγγνωστής νομικής πλάνης, άλλως, περί πραγματικής πλάνης, ενώ υπάρχει και έλλειψη ακροάσεως, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως. Όμως, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό της προσβαλλόμενης αποφά...
1048)
1517/2010 Παράβαση άρθρου 15 ΠΔ 40/77 (ακατάλληλα τρόφιμα), σε συνδ. προς άρθρο 23 Ν. 4085/60 (ως ισχύει) [Ποινική ευθύνη]. Αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως και του δικογράφου των προσθέτων λόγων για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο από μη ανάγνωση εγγράφου του οποίου δεν ζητήθηκε η ανάγνωση του και αυτό δεν ήταν στα αναγνωστέα έγγραφα. Δεν παραγράφηκε η αξιόποινη πράξη λόγω παρόδου οκταετίας, όταν κατά την...
1049)
1518/2010 Αίτηση επανεξετάσεως λόγων αιτήσεως αναιρέσεως που δεν ερευνήθηκαν από την απορριπτική της αιτήσεως απόφαση. Προϋποθέσεις (ΑΠ 530/2007). Πρέπει οι λόγοι να έχουν προταθεί με το δικόγραφο της κυρίας αιτήσεως και εκείνο των προσθέτων λόγων, όχι όμως και όταν δεν ερευνήθηκαν αυτεπαγγέλτως, κατ άρθρο 511 ΚΠΔ (ΑΠ 89/2009). Αν προκύπτει, από το σύνολο της αποφάσεως και τις αιτιολογίες της, όπως και την κρίση της επί των λόγων της αιτήσεως ότι ο Άρειος Πάγος ερεύνησε όλους τους λόγους αναιρέσεως, έστω ...
1050)
1519/2010 Ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστείες, σωματικές βλάβες, οπλοφορία. Η απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας πρέπει να προτείνεται μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου το ακροατήριο, διαφορετικά καλύπτεται, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ληφθεί υπόψη, ούτε και αυτεπαγγέλτως, αρμόδιο δε μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή, για την κήρυξή της ακυρότητας είναι το δικαστικό συμβούλιο για να έχει υποχρέωση το δικαστήριο να απαντήσει ειδικά και εμπεριστατωμένα σε αιτήματα του κατηγορούμενου για διεξα...
1051)
1520/2010 Ληστεία από κοινού, κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα, διακεκριμένη κλοπή, απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία. Το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνει υπόψη του τα κατ' άρθρα 79 § 4 ΠΚ στοιχεία σε συνδυασμό με τα κριτήρια των § 2 και 3 του αυτού άρθρου, σε κάθε δε περίπτωση η επιμέτρηση της ποινής ανήκει στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου. Αβάσιμος οι λόγος της αιτήσεως για έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσ...
1052)
1521/2010 Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή. Οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, που ασκήθηκαν κατά τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 509 § 2 ΚΠΔ, απορρίπτονται ως απαράδεκτοι. Αβάσιμη η αίτηση του κατηγορούμενου ότι κατά παράβαση του άρθρου 211 Α΄ ΚΠΔ, για την κρίση του περί ενοχής του αναιρεσείοντος, το δικάσαν Δικαστήριο συνεκτίμησε τις καταθέσεις των συγκατηγορουμένων του αφού από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως προκύπτει ότι για την κρίση του αυτή, έχουν συνεκτι...
1053)
1522/2010 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή. Έννοια όρων για την κακουργηματική υπεξαίρεση λόγω της ιδιότητας του υπαιτίου ως διαχειριστή ξένης περιουσίας, πρέπει το ιδιοποιημένο κινητό πράγμα όπως είναι και το χρήμα να περιήλθε στην κατοχή του λόγω της ιδιότητας του αυτής. Ο εντολοδόχος δεν έχει την κυριότητα επί των χρημάτων τα οποία αποκτά από την εκτέλεση της εντολής. Για την ύπαρξη ηθικής αυτουργίας απαιτείται αντικειμενικώς η πρόκληση από τον ηθικό αυτο...
1054)
1523/2010 Απόπειρα βιασμού, παράνομη οπλοφορία - απέλαση αλλοδαπού επί καταδίκης σε κάθειρξη ή φυλάκιση με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα. Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να κρίνει περί του αναγκαίου ή μη της απελάσεως λαμβάνοντας υπόψη το είδος του εγκλήματος, τις συνέπειες αυτού, το χρόνο παραμονής του αλλοδαπού στο ελληνικό έδαφος, την εν γένει συμπεριφορά του, του επαγγελματικό προσανατολισμό και την ύπαρξη οικογένειας. Το ...
1055)
1524/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Έννοια όρων - αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρμόστηκε. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως και την αίτηση ως αβάσιμοι.
1056)
1525/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια με ενέργεια και δια παραλείψεως κατά παραυτουργία. Δεν συνιστά κακή σύνθεση του Δικαστηρίου και δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, η παράλειψη αναφοράς στη σύνθεση του δικαστηρίου ότι η προεδρεύουσα εφέτης, λόγω κωλύματος των Προέδρων Εφετών, είναι και η αρχαιότερη των υπηρετούντων στο δικαστήριο δικαστών. Δεν αποτελεί έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, η μη αναφορά της διατάξεως νόμου, από την οποία προκύπτει η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς...
1057)
1526/2010 Αγορά, κατοχή, μεταφορά και πώληση ναρκωτικής ουσίας από μη τοξικομανή. Λόγοι αιτήσεως η έλλειψη απαιτούμενης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως καθώς και υπέρβαση εξουσίας. Αίτημα για εφαρμογή του άρθρου 187Β΄ ΠΚ, άλλως, εφαρμογής άρθρου 27 Ν. 3459/2006.Ο ισχυρισμός ότι συντέλεσε με δική του πρωτοβουλία στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση συμμορίας είναι αυτοτελής και για να έχει υποχρέωση το Δικαστήριο να απαντήσει και μάλιστα, αιτιολογημένα, πρέπει να είναι σαφ...
1058)
1527/2010 Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Έννοια στοιχεία κατ' άρθρο 290 ΠΚ. Ενδεχόμενος δόλος. Έννοια. Αμέλεια Έννοια. Διακρίσεις σε ενσυνείδητη και χωρίς συνείδηση. Θάνατος και σωματικές βλάβες ως αποτέλεσμα της διατάραξης. Πότε υπάρχει αληθινή ή φαινόμενη συρροή μετά της πράξεως του άρθρου 290 παρ.1 β που τελέσθηκε με ενδεχόμενο δόλο και εκείνων των άρθρων 302 και 314 ΠΚ. Δεν υφίσταται γενικώς και αδιακρίτως φαινόμενη συρροή, αλλά το ζήτημα θα ερευνάται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Κριτήρι...
1059)
1534/2010 Απάτη στο δικαστήριο, ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας, κατ' εξακολούθηση, συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση, ψευδορκία μάρτυρα ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις. Έννοια όρων. Αβάσιμοι η αιτίαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρμόστηκε. Ειδική αιτιολογία και για απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί απαραδέκτου της ποινικής διώξεως, λόγω εκκρεμοδικίας. Μη νόμιμος ο ισχυρισμός κατά τον οποίο δεν αποτ...
1060)
1551/2010 Βούλευμα παραπεμπτικό στο ΜΟΔ. Ηθική αυτουργία από κοινού σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, άλλου προσώπου, καθώς και ηθική αυτουργία από κοινού, σε κακουργηματική εκβίαση. Έννοια όρων. Τρόπος τελέσεως της ηθικής αυτουργίας. Παράπονα κατά του προσβαλλόμενου βουλεύματος για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, που εφαρμόστηκαν και απορρίφθηκε η έφεση της κατά του πρωτόδικου βουλεύματος, ως ουσιαστικά αβάσιμη. Το αναιρ...
1061)
1552/2010 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στοιχεία κατ' άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Δεν απαιτείται για την άσκηση ποινικής διώξεως αρκεί το πόρισμα του ελέγχου της φορολογικής αρχής (ΑΠ 752/2010, ΑΠ 763/2009, ΑΠ 2515/2008). Παραγραφή επί των εγκλημάτων του άρθρου 19 Ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με Ν. 2954/2001. Αρχίζει από την θεώρηση του πορίσματος της έκθεσης ελέγχου της φορολογικής αρχής Εφαρμόζεται και στα αδικήματα του όρθρου 19 που τελέσθηκαν πριν την ισχύ του Ν. ...
1062)
1582/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1063)
1583/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1064)
1584/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1065)
1585/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε την αίτηση επανάληψης της διαδικασίας προθεσμία για την άσκησή της. Όχι εφαρμογή του άρθρου 473 παρ.3 ΚΠΔ επί βουλεύματος. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτη λόγω της εκπρόθεσμης (μετά την περίοδο 10 ημερών από την επίδοση του βουλεύματος στην αναιρεσείουσα) και καταδίκη της αναιρεσείουσας στα δικαστικά έξοδα.
1066)
1598/2010 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, δεν είναι καταδικαστική.
1067)
1599/2010 Απορρίπτει ως απαράδεκτη, λόγω του ότι δεν αναφέρει κανένα λόγο αναίρεσης.
1068)
1623/2010 Δήλωση αποχής εισαγγελικού λειτουργού για λόγους συνέπειας. Τέτοιο λόγο δεν δημιουργεί η διενέργεια προανακριτικής εξέτασης κατά των δικαστών που αθώωσαν τον κατηγορούμενο, όταν αυτός ο Εισαγγελέας συμμετέχει στην εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της αθωωτικής απόφασης, αφού κάθε διαδικασία (αναιρετική και προκαταρκτική εξέταση) αφορά διαφορετικά πρόσωπα και ο δηλών την αποχή Εισαγγελέας δεν συνδέεται με κάποιο απ' αυτά (κατηγορούμενο και δικαστές που τον αθώωσ...
1069)
1625/2010 Κλοπή. Έννοια. Στοιχεία. Μπορεί να αποτελούν αντικείμενο αυτής και έγγραφα αποδεικτικά δικαιώματος. Κλοπή ευτελούς αξίας. Το ευτελές δεν κρίνεται από την αξία του κλαπέντος αυτού καθ' εαυτού, αλλά από εκείνη που έχει στις συναλλαγές. Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πρέπει να εκτείνεται και επί των αυτοτελών ισχυρισμών. Έννοια τελευταίων. Συνιστά και εκείνος περί του ότι το αντικείμενο της κλοπής είναι ευτελούς αξίας. Πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς η επ' αυτού κρίση του δικαστηρίου (ΑΠ 48...
1070)
1626/2010 1) Συμπλήρωση αποφάσεως κατά την 145 § 1, 2 ΚΠΔ. 2) Λαθρεμπορία με ιδιαίτερα τεχνάσματα σημαντικού ποσού κατ' εξακολούθηση και από κοινού, πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση, σε βάρος του Δημοσίου, αποσκοπούντες σε περιουσιακό όφελος άνω των 50.000.000 δρχ με χρόνο τέλεσης από 7122001. Έννοια όρων. Ως λαθρεμπορία θεωρείται και η κατοχή εμπορευμάτων που έχουν τεθεί στην κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το παραπάνω αδίκημα. Από το σύνολο των παραδοχών του σκεπτικού της προσβαλλόμενης αποφάσε...
1071)
1631/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1072)
1632/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει μηνυτήριες αναφορές στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, καθώς και Ποινικά Δικαστήρια Αθηνών.
1073)
1633/2010 Η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να στρέφεται κατά αποφάσεως ή βουλεύματος. Απορρίπτεται η αίτηση, διότι στρέφεται κατά εισαγγελικής διατάξεως, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δικαστική απόφαση ή βούλευμα.
1074)
1634/2010 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως βουλεύματος που παραπέμπει τον αναιρεσείοντα στο ακροατήριο για να δικαστεί για πράξη που είναι πλημμέλημα.
1075)
1644/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1076)
1669/2010 Αίτηση των Τουρκικών Αρχών για έκδοση Τούρκου υπηκόου για να εκτίσει ποινή και να διωχθεί για αξιόποινες πράξεις. Απόρριψη από Συμβούλιο Εφετών. Έφεση Εισαγγελέα. Αναβολή για να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες και στοιχεία με απόφαση του Αρείου Πάγου. Αναβάλλεται και πάλι η έκδοση αποφάσεως και ζητούνται συμπληρωματικές πληροφορίες από το αιτούν Κράτος. Τάσσει προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.
1077)
1678/2010 Αυθαίρετο κτίσμα (παράβαση άρθρ. 17 παρ.8 του Ν. 1337/1983). Καταδικαστική απόφαση για τοποθέτηση κοντέινερ σε οικόπεδο του κατηγορουμένου. Μη αναφορά στην αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης του αποδεικτικού μέσου του μάρτυρα (μοναδικός μάρτυρας κατάθεσης). Αίτηση αναίρεσης με ιδιαίτερο λόγο την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αφού δεν προέκυπτε από το όλο περιεχόμενο του αιτιολογικού της καταδικαστικής απόφασης ότι λήφθηκε υπόψη το ως άνω αποδεικτικό μέσο. Παραδοχή του λόγ...
1078)
1679/2010 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 § 1Δ΄ ΚΠΔ μοναδικός λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Δεν είναι αναγκαία ιδιαίτερη αναφορά στην αιτιολογία, της από μέρους του κατηγορουμένου γνώσεως του ακαλύπτου της αναφερόμενης επιταγής, την οποία αυτός εξέδωσε, αφού για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, αρκεί πλέον, μετά δηλαδή την ισχύ το έτος 1972 του ΝΔ 1325/1972, ο απλός δόλος και δεν είναι αναγκαίος ο άμεσος δόλος, η εν γνώσει δηλαδή ...
1079)
1680/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια, δια παραλείψεως ιδιαίτερης νομικής υποχρεώσεως εργολάβου οδού. Ατύχημα μοτοποδηλάτη. Έννοια άρθρων 15 και 302 ΠΚ. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α ΚΠΔ προβαλλόμενος από τον αναιρεσείοντα λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας, γιατί το δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωμένο να διαλάβει...
1080)
1681/2010 Απάτη σε βαθμό πλημμελήματος. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Τέλεση του από το νόμιμο εκπρόσωπο ΕΠΕ σε βάρος του πωλητή εμπορευμάτων στην ΕΠΕ. Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου ως λόγοι αναίρεσης της απόφασης αυτής. Απόρριψη αμφοτέρων των λόγων αυτών αναίρεσης ως αβασίμων και συνακόλουθα της αίτησης αναίρεσης.
1081)
1682/2010 Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης παραπεμπτικού βουλεύματος, λόγω αοριστίας λόγου ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας.
1082)
1683/2010 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στοιχεία κατ' άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Για την άσκηση ποινικής διώξεως αρκεί το πόρισμα του ελέγχου της φορολογικής αρχής (ΑΠ 752/2010, ΑΠ 763/2009, ΑΠ 2515/2008). Παραγραφή επί των εγκλημάτων του άρθρου 19 Ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με Ν. 2954/2001. Αρχίζει από την θεώρηση του πορίσματος της έκθεσης ελέγχου της φορολογικής αρχής. Εφαρμόζεται και στα αδικήματα του άρθρου 19 που τελέσθηκαν πριν την ισχύ του Ν. 2954/2001 (ΑΠ ...
1083)
1684/2010 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Η απόφαση πρέπει να περιέχει τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου και το αποδεικτικό επιδόσεως. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής σε κατηγορούμενο γνωστής διαμονής. Λόγοι αναίρεσης. Αιτιολογία. Σε περίπτωση που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του και η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, απαιτείται ειδική αιτιολογία (ΑΠ Ολ 6/1994, ΑΠ 787/2007, ΑΠ 722/2007, ΑΠ 89, 90, 91, 94/2008...
1084)
1685/2010 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Άσκηση για νέα στοιχεία άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την αμετάκλητη απόφαση. Ποια θεωρούνται νέα στοιχεία. Πότε δεν συντρέχει το στοιχείο αυτό. Δεν αποτελεί λόγο η κακή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων. Αν η αίτηση δεν περιέχει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η επανάληψη καθώς και τα στοιχεία που την επιβεβαιώνουν είναι απαράδεκτη (ΑΠ 866/2003). Αίτηση χειρόγραφη του καταδικασθέντος αμετακλήτως για βιασμό κατ' εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια σε ...
1085)
1686/2010 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως. Ισχυρισμός για πλαστογραφία της επιταγής από τον κομιστή πολιτικώς ενάγοντα, συνιστάμενος σε συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων, κατά την έκδοση, κατά παράβαση της συμφωνίας τους. Απόρριψη αβάσιμου. Πλήρης και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αναβολή κατ' άρθρο 59 ΚΠΔ. Πρέπει να υποβληθεί αίτημα, άνευ του οποίου το δικαστήριο δεν οφείλει αυτεπαγγέλτως να διατάξει την αναβολή (αναστολή) και αν ...
1086)
1691/2010 Αίτηση συγχώνευσης ποινών. Είναι μη νόμιμη όταν, κατά το διάστημα της υφ' όρον απόλυσης δοκιμασίας για την πρώτη ποινή, τελέσει ο αιτών νέο έγκλημα από δόλο και του επιβληθεί ποινή ανώτερη από έξι (6) μήνες, έστω και αν η δεύτερη απόφαση δεν είναι αμετάκλητη ακόμη (κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συγχώνευσης) καθόσον το υπόλοιπο της πρώτης ποινής εκτίεται αθροιστικά και δεν συγχωνεύεται με την ποινή της δεύτερης απόφασης. Απόρριψη αίτησης αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε την αίτηση συγχ...
1087)
1692/2010 Απόφαση καθορισμού συνολικής ποινής. Λόγος αναίρεσης εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων που εφαρμόστηκαν. Ουσία βάσιμος ο λόγος. Δέχεται αίτηση αναίρεσης.
1088)
1693/2010 Τα τεθέντα με έφεση, στους τακτικούς δικαστές του ΜΟΕ λοιπά, πλην της καθ' ύλη αρμοδιότητας, ζητήματα της ουσίας της κατηγορίας, απαραδέκτως τέθηκαν σε αυτούς από τον εκκαλούντα στο στάδιο εκείνο της διαδικασίας και σαν απαράδεκτα, ορθά, μετά από παρουσία και ακρόαση του συνηγόρου του εκκαλούντος κατηγορουμένου, απορρίφθηκαν ως απαράδεκτα και δεν είχαν ανάγκη ιδιαίτερης και ειδικής αιτιολογίας, αφού σε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, κατά το άρθρο 139 ΚΠΔ και 93 παρ. 3 του Συντάγματος, υ...
1089)
1694/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο παραπέμπεται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου για να δικαστεί, μαζί με άλλους συγκατηγορουμένους, και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργηματικών πράξεων. Δεν υπόκειται το βούλευμα στο ένδικο αυτό μέσο. Απαράδεκτη η αίτηση. Ειδοποιήθηκε προς τούτο ο αντίκλητος δικηγόρος της αναιρεσείουσας. Απορρίπτει αίτηση.
1090)
1695/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1091)
1696/2010 Απόρριψη της αίτησης αναιρέσεως ως απαράδεκτη, γιατί δεν περιέχει ένα τουλάχιστον ορισμένο λόγο αναιρέσεως.
1092)
1697/2010 Απόρριψη της αναίρεσης, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της, δίχως επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο. Απορρίπτει αίτηση.
1093)
1700/2010 Έφεση κατ' αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που διέταξε εκτέλεση Ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως της Εισαγγελίας της Βόννης του εκζητουμένου Ουκρανού υπηκόου. Απορρίπτει έφεση.
1094)
1701/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1095)
1702/2010 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
1096)
1703/2010 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1097)
1704/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1098)
1705/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αρμόδια Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και Δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά.
1099)
1706/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1100)
1707/2010 Παράβαση άρθρου μόνον ΑΝ 690/1945. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά του εργοδότου - κατηγορουμένου για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του. Απόλυτη ακυρότητα από την παράνομη παράσταση. Παραδοχή του σχετικού λόγου αναιρέσεως.
1101)
1709/2010 Συρροή ανθρωποκτονιών και σωματικών βλαβών από αμέλεια. Θεμελίωση των εγκλημάτων αυτών. Αιτιολογία απόφασης για την ενοχή του κατηγορουμένου και για το αίτημα αναβολής δίκης για κλήτευση μάρτυρα. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στην καταδικαστική απόφαση ως αβάσιμου. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα από τη μη κλήτευση μάρτυρα από τον Εισαγγελέα με αίτημα του κατηγορουμένου λόγω της ιδιότητας του μάρτυρα αυτού ως προανακριτικού υπαλλήλου. Απόρριψη του λόγου ...
1102)
1710/2010 Αίτηση αναίρεσης από τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά απαλλακτικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας, που κήρυξε κατά πλειοψηφία αθώο τον κατηγορούμενο της αποδιδόμενης σ' αυτόν πράξεως της υπεξαιρέσεως. Αναιρείται η απόφαση.
1103)
1711/2010 Απόρριψη εφέσεως κατηγορουμένης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για πλαστογραφία (νόθευση επιταγών) με χρήση, κατ' εξακολούθηση, με σκοπό πορισμού περιουσιακού οφέλους δια βλάβης τρίτων, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 €, και για υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που ήταν εμπιστευμένο στην κατηγορουμένη λόγω της ιδιότητας της ως εντολο...
1104)
1714/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1105)
1715/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος επειδή δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του νόμου για την άσκησή της.
1106)
1716/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία του ε/κλήματος. Απόρριψη λόγου για εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας εκτός αν αυτά αποτελούν στοιχεία του κατηγορητηρίου ή το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος ή είναι έγγραφα διαδικαστικά ή αναφέρονται απλώς διηγηματικά στην απόφαση ή το περιεχόμενο τους προκύπτει από άλλα αποδεικτικά μέσα. Πιστοποιητικό για το αμετάκλητο...
1107)
1717/2010 Καταδικαστική απόφαση κατά διαχειριστή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν πριν και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3220/2004. Ορθή εφαρμογή και ερμηνεία άρθρου 25 ν. 1882/1990, όπως αντικ. με άρθρο 23 § 1 ν. 2523/1997 και 34 §§ 1, 2, 3 ν. 3220/2004. Υπό το κράτος του ν. 3220/2004 δεν απαιτείται να αναφέρεται το είδος των χρεών, ενώ λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος αυτών από οποιαδήποτε αιτία. Ορθή απόρριψη ισχυρισμών περί ακυρότητας κλητηρίου θεσπ...
1108)
1718/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υποχρέου. Κλητήριο θέσπισμα. Σχετική ακυρότητα. Πότε και πώς καλύπτεται με την εμφάνιση του κατηγορουμένου και την πρόοδο της δίκης χωρίς αντιρρήσεις του. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης και εφαρμογή του νόμου για το ως άνω έγκλημα. Δεν αποτελεί λόγο αναίρεσης η μη παράθεση του εφαρμοζόμενου άρθρου του ποινικού νόμου. Πότε απαιτείται η αναφορά του άρθρου 15 ΠΚ στο ανωτέρω έγκλημα. Απόρριψη ως αβασίμων των λόγων αναίρεσης για σχετική ακυρότητα, έλλειψη ειδικής κ...
1109)
1719/2010 Κακουργηματική απάτη (κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια) κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο λόγω του ότι δεν δόθηκε ο λόγος τελευταία στους συνηγόρους των κατηγορουμένων που τους εκπροσώπησαν (άρθρ. 369 ΚΠΔ). Απόρριψη όλων των λόγων των αιτήσεων α...
1110)
1731/2010 Εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως Λόγοι εφέσεως: 1) Το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως αποτελεί ποινική διαδικασία που δεν ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, της οποίας ζητείται η εκτέλεση, πολύ δε περισσότερο κατά τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης". Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος, διότι οι διατάξεις του Νόμου 3251/2004 έχουν δικονομικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν τίθεται 0έμα μη αναδρομικότητας τους. Περαιτέρω απορριπτέος είναι και ο δεύτερος λόγος της εφέσεως, που αναφέρε...
1111)
1732/2010 Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, χωρίς επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο.
1112)
1733/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1113)
1734/2010 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης, εφόσον το προσβαλλόμενο βούλευμα αποφάνθηκε για πράξη που εμπίπτει στο άρθρο 1 Ν. 1608/1950. Απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
1114)
1735/2010 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης (ως απαράδεκτη) που στρέφεται κατά απόφασης που ανακαλεί τη χορηγηθείσα αναστολή και συγχρόνως αποφαίνεται για τη μετατροπή της ποινής.
1115)
1736/2010 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήστη κατά συναυτουργία και απόρριψη του μοναδικού λόγου των αιτήσεων και του προσθέτου για έλλειψη αιτιολογίας. Η δεύτερη αίτηση του ιδίου είναι παραδεκτή ως συμπληρωματική της πρώτης. Οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να αναφέρονται σε πλημμέλειες της προσβαλλόμενης αποφάσεως και όχι της πρωτόδικης. Αιτίαση για εσφαλμένη εκτίμηση αποδεικτικών μέσων είναι απαράδεκτη, γιατί, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττει την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πρ...
1116)
1737/2010 Καταδικαστική απόφαση για καλλιέργεια δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 3459/2006. Δεν είναι δυνατή η συρροή καλλιέργειας και κατοχής δενδρυλλίων, αφού η κατοχή προϋποθέτει τη συγκομιδή. Δεκτή εν μέρει η αίτηση και αθώωση αναιρεσείοντος για κατοχή δενδρυλλίων (518§1 εδ. α ΚΠΔ). Παραπομπή μόνο για νέο καθορισμό χρηματικής ποινής και συνολικής και όχι και για τη στερητική της ελευθερίας ποινή, γιατί είχε επιβληθεί, για την καλλιέργεια κ...
1117)
1738/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, διότι στρέφεται κατ' αποφάσεως, η οποία δεν προσβάλλεται με το ένδικο αυτό μέσο.
1118)
1739/2010 Απόρριψη της αίτησης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, δίχως επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο.
1119)
1740/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1120)
1741/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1121)
1742/2010 Βούλευμα. Κανονισμός αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελέας Εφετών Α0ηνών. Παραπέμπεται η υπό0εση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές Α0ηνών σε εκείνες του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
1122)
1743/2010 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
1123)
1763/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια, δια παραλείψεως ιδιαίτερης νομικής υποχρεώσεως. Ατύχημα ηλεκτροπληξίας ανηλίκου από ηλεκτρικό καλώδιο ταβέρνας. Έννοια 15 και 302 ΠΚ. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ως προς τον Α' κατηγορούμενο. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, ως προς τον Β' κατηγορούμενο.
1124)
1764/2010 Κλοπή κατ' εξακολούθηση από δύο ή περισσότερους, που είχαν ενωθεί για να διαπράττον κλοπές ή ληστείες. Ορθά απορρίφθηκε αίτημα για αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού, αφού ο ισχυρισμός δεν ήταν σαφής και ορισμένος και, το Δικαστήριο δε είχε υποχρέωση να απαντήσει και μάλιστα αιτιολογημένα. Αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού για αναγνώριση καλής συμπεριφοράς, διότι η καλή του συμπεριφορά που επέδειξε στη φυλακή, δεν είναι αρκετή, αφού είναι καταναγκαστική, μετά δε την έξοδό του από τις φυλακές εξετ...
1125)
1765/2010 Παράβαση καθήκοντος. Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, που δίκασε κατ' έφεση, με λόγο την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογία, διότι το εκδόν την προσβαλλόμενη απόφαση Δικαστήριο διέλαβε ασαφή σε αυτή αιτιολογία, που καθιστά δυσχερή τον αναιρετικό έλεγχο και αναιρετέα την απόφαση για τον προβλεπόμενο από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο, ο οποίος κρίνεται βάσιμος. Αναιρεί και παραπέμπει.
1126)
1766/2010 Ψευδορκία μάρτυρα. Συκοφαντική δυσφήμηση. Έννοια όρων. Πρέπει ο μάρτυρας να καταθέσει ενόρκως ενώπιον αρχής, η οποία είναι αρμόδια για την ένορκη εξέτασή του, ψευδή πραγματικά και να υπάρχει άμεσος δόλος ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή και ότι έχει γνώση των αληθών, τα οποία σκοπίμως τα αποκρύπτει ή αρνείται να καταθέσει. Πρέπει η κατάθεση να αναφέρεται σε γεγονότα αντικειμενικώς ανακριβή και όχι σε κρίσεις. Το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως προϋποθέτει ισχυρισμό ενώπιον τρίτου ψευδούς γ...
1127)
1767/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1128)
1768/2010 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης υποκείμενης όμως σε έφεση, ως απαράδεκτης, μετά την πρόσκληση του αναιρεσείοντος ή συνηγόρου του να προσέλθει στο Δικαστικό Συμβούλιο και εκθέσει τις απόψεις του.
1129)
1769/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Προσφυγή κατά απορριψάσης την αίτηση - εξήγηση κατά δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν στο Εφετείο - Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Παραπομπή της από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και στις εκεί αρμόδιες δικαστικές - εισαγγελικές αρχές.
1130)
1770/2010 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος ασέλγειας με κατάχρηση εξουσίας. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αιτήματος κατηγορουμένου αναβολής της δίκης, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 343 εδ. α΄ ΠΚ και για σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Απόρριψη όλων των παραπάνω λόγων ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης συνολικά.
1131)
1771/2010 Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της τοκογλυφίας κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατά συναυτουργία. Απόπειρα πλημμεληματικής εκβίασης. Παραπεμπτικό βούλευμα. Απόρριψη κατ' ουσίαν των εφέσεων κατ' αυτού. Αιτήσεις αναίρεσης κατά του απορρίψαντος τις εφέσεις βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για έλλειψη αιτιολογίας. Είναι απαράδεκτες οι αιτιάσεις ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων και αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων. Απόρριψη αιτήσεων αναιρέσεων για τον ως άνω λόγο αναίρεσης ως...
1132)
1772/2010 Απόπειρα ανθρωποκτονίας με τροχαίο ατύχημα. Παραπεμπτικό βούλευμα. Απόρριψη έφεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος. Απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση κατηγορουμένου στο Συμβούλιο Εφετών. Αιτιολογία βουλεύματος με παραπομπή στην αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση. Λόγοι αναιρέσεως κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών: έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 42 § 1 και 299 § 1 ΠΚ. Απόρριψη αμφοτέρων λόγων ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
1133)
1773/2010 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών από κοινού κατ' επάγγελμα. Απαράδεκτες ως λόγος αναίρεσης οι αιτιάσεις για έλλειψη πραγματικής εξουσίας και για δυνατότητα διαθέσεως των ναρκωτικών που κατέχονταν εντός του μισθίου διαμερίσματος, διότι πλήττουν την ουσιαστική κρίση περί τα πράγματα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας ως προς τον ισχυρισμό που ήδη αναιρεσείοντος που ήταν αρνητικός της κατηγορίας και για έ...
1134)
1774/2010 Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε έφεση κατ' ουσίαν κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματική (λόγω ποσού) απάτη. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη αμφοτέρων των ως άνω λόγων ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης συνολικώς.
1135)
1833/2010 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος συκοφαντικής δυσφήμησης. Καταδικαστική απόφαση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αυτοτελείς ισχυρισμοί περί εφαρμογής των άρθρων 20 και 367 § 1 ΠΚ. Μη νόμιμος ο δεύτερος και αόριστος ο 1ος. Απόρριψη των λόγων αναίρεσης και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
1136)
1834/2010 Ελλιπής αιτιολογία αθωωτικής απόφασης για κατηγορούμενους για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και απλή συνέργεια σε υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Αίτηση αναίρεσης από Εισαγγελέα Α.Π. Η ανακριβής αποτύπωση στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα έκτασης ως ανήκουσας στον ιδιοκτήτη που ζήτησε την έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο αν προσήλθε κάποια βλάβη στον όμορο ιδιοκτήτη αλλά αν, ανεξαρτήτως αυτού, ωφελήθηκε παράνομα αυτός που πέτυχε την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας. Παραδοχή της...
1137)
1835/2010 Απόπειρα κακουργηματικής απάτης. Αίτηση αναιρέσεως κατά απορριψάσης της εφέσεις βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Αοριστία λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη των αιτήσεων αναιρέσεως ως απαράδεκτων. Εξέταση του λόγου αυτού αυτεπαγγέλτως, αφού οι αιτήσεις αναιρέσεως είναι τυπικά δεκτές και διαπίστωση ότι η αιτιολογία του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών είναι ελλιπής. Αναίρεση βουλεύματος και παραπομπή υπόθεσης για επανάκριση των εφέσεων κατ' ουσία.
1138)
1836/2010 Επανάληψη διαδικασίας σε όφελος του καταδικασμένου αμετακλήτως για πλαστογραφία με χρήση. Νέες αποδείξεις (έκθεση γραφολογικής γνωμοδοτήσεως και επιστολή του πολιτικώς ενάγοντος) για το ότι η επίμαχη σύμβαση πρόσληψή του υπεγράφη μετά την προσθήκη του όρου περί δοκιμαστικής περιόδου στο πρωτότυπο κείμενο και την φωτοτύπησή του και συγκεκριμένα τέθηκαν για πρώτη φορά οι υπογραφές του πολιτικώς ενάγοντος και του κατηγορουμένου σε φωτοαντίγραφα της σύμβασης πρόσληψης και δεν έγινε νόθευση του κειμέ...
1139)
1837/2010 Αόριστος λόγος αναίρεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση.
1140)
1838/2010 Παράβαση άρθρου 43 ΚΟΚ εμπλακέντος σε οδικό τροχαίο θανατηφόρο ατύχημα. Έννοια 43 παρ. 1, 2, 4 ν. 2696/1999 - ΚΟΚ . 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ως προς την ενοχή και την απόρριψη ως αορίστου υποβληθέντος αυτοτελούς ισχυρισμού συγγνωστής νομικής πλάνης. 2. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε ΚΠΔ προβαλλόμενος από τον αναιρεσείοντα λόγος αναιρ...
1141)
1839/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1142)
1840/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και στις άλλες δικαστικές αρχές του Πειραιά.
1143)
1841/2010 Απαράδεκτη η αίτηση λόγω αοριστίας του λόγου αναιρέσεως.
1144)
1842/2010 Λόγος αναίρεσης που πλήττει την ανέλεγκτη ουσιαστική κρίση του Δικαστηρίου. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
1145)
1843/2010  
1146)
1844/2010 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος κακουργηματικής υπεξαίρεσης κατ' εξακολούθηση. Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την ενοχή και την επιμέτρηση της ποινής (άρθρο 79 ΠΚ), για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (μη νόμιμη παράσταση πολιτικής αγωγής). Απόρριψη όλων των λόγων αυτών ως αβασίμων και απόρριψη αίτησης αναίρεσης συνολικά.
1147)
1845/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής αποφάσεως από δικηγόρο, ο οποίος δεν ήταν ούτε συνήγορος υπερασπίσεως του κατηγορουμένου στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ούτε ειδικό πληρεξούσιο προσκόμισε, το οποίο να τον νομιμοποιεί στην άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
1148)
1846/2010 Εμπρησμός από αμέλεια. Στοιχεία που συνθέτουν την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος αυτού. Υπάρχει δε τέτοια όταν ο δράστης δεν καταβάλλει την κατ' αντικειμενική κρίση απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή. Όταν αυτός έχει τη δυνατότητα, λόγω της υπηρεσίας ή του επαγγέλματός του, να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα. Απαιτείται να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ενέργειας ή παραλείψεως του δράστη και του επελθόντος αποτελέσματος, ενώ, από την προξενηθείσα π...
1149)
1847/2010 Απόφαση Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Απόπειρα βιασμού. Απλή σωματική βλάβη. Η προσβαλλόμενη απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου στο σκεπτικό της, που αλληλοσυμπληρώνεται με το διατακτικό της, περιλαμβάνει τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο αναιρεσείων σε βάρος της παθούσας για να κάμψει την αντίστασή της, ώστε να έλθει σε εξώγαμη συνουσία μαζί της και μη επίτευξη συνουσίας με την παθούσα από λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, καθώς και την πρόθεσή του να τελέσει την πράξη αυτή. Επίσης για το...
1150)
1848/2010 Απάτη στο Δικαστήριο, το παράνομο περιουσιακό όφελος από την οποία και η προξενηθείσα συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 € (ο 3ος κατηγορούμενος) και ηθική αυτουργία σε τέτοια απάτη από κοινού (οι λοιποί κατηγορούμενοι). Συνεκδικαζόμενες λόγω συνάφειας έξι ξεχωριστές αιτήσεις αναιρέσεως των κατηγορουμένων κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε τις εφέσεις των κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Απέχει να αποφανθεί επί των αιτήσεων αναιρέσεως...
1151)
1849/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου με την οποία απορρίφθηκε έφεση κατ' αποφάσεως Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόρριψη της πρώτης αιτιάσεως ότι είχε γνωστή άλλη διαμονή, την οποία όμως δεν είχε γνωρίσει στην Εισαγγελική αρχή κατά νόμιμο τρόπο, καθώς και της αιτίασης ότι η...
1152)
1850/2010 Απάτη κατ' εξακολούθηση με συνολικό όφελος και αντίστοιχη προξενηθείσα ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 €. Πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση (11+21 συναλλαγματικών) με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 €. Ποινική δίωξη ασκήθηκε για όλες τις παραπάνω πράξεις. Παραπομπή κατηγορουμένου στο ακροατήριο μόνο για απάτη κατ' εξακολούθηση και πλαστογραφία μόνο των 11 συναλλαγματικών, ενώ για τις υπόλοιπες συναλλαγματικές, αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία. Έφεση το...
1153)
1880/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράνομη κατακράτηση και παράβαση άρθρ. 55 § 1 Ν. 2910/2001. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναγνώρισης ελαφρυντικής περίστασης, ο οποίος εντελώς αορίστως υποβλήθηκε. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας διότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν προέβη στην επιμέτρηση συνολικής χρηματικής ποινής. Αναιρεί κατά τούτο και παραπέμπει.
1154)
1882/2010 Αναίρεση κατά διάταξης Εισαγγελέα Εφετών, που απορρίπτει προσφυγή κατά διάταξης Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση.
1155)
1883/2010 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης. Απορρίπτεται, ως απαράδεκτη η αίτηση.
1156)
1895/2010  
1157)
1896/2010  
1158)
1901/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1159)
1902/2010 Αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 61 ΚΠΔ. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
1160)
1903/2010 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση.
1161)
1904/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Πότε οι στρατιωτικοί υπάγονται κατ' εξαίρεση στα κοινά ποινικά δικαστήρια. Αίρεται η αποφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κοινών και στρατιωτικών δικαστικών αρχών, εκ του ότι ο εισαγγελέας του Ναυτοδικείου Πειραιά και ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών Ναυπλίου, αρνούνται να επιληφθούν των αξιοποίνων πράξεων που φέρονται ότι διαπράχθησαν από λιμενικούς, με τη συμμετοχή των ωφεληθέντων ιδιωτών. Αν στο έγκλημα συμμετείχαν στρατιωτικοί και ιδιώτες και, το έγκλημα είναι του κο...
1162)
1938/2010 Τραπεζιτική επιταγή. Για να είναι αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής πρέπει να διαλαμβάνεται σ' αυτήν η ημερομηνία εμφανίσεως της προς πληρωμή, χωρίς να αρκεί η έκφραση "εμφανίσθηκε εμπρόθεσμα".
1163)
1939/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδής καταμήνυση. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Δεν απαιτείται να γίνεται ιδιαίτερη μνεία κάθε αποδεικτικού μέσου (μαρτυρικής κατάθεσης σχετικής απόφασης δικαστηρίου της ουσίας) που αναγνώσθηκαν και συνομολογήθηκαν για το σχηματισμό της κρίσης του Δικαστηρίου. Απόρριψη αμφοτέρων των ως άνω λόγων ως αβασίμων και συνακόλουθα της αίτησης αναίρεσης συνολικά.
1164)
1964/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1165)
1965/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1166)
1966/2010 Παράβαση: α) του ΑΝ 690/1945 και β) των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4 και 5 ΑΝ 539/1945 από ναυτιλιακή εταιρία. Ελλιπής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως, διότι δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα και η θέση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου στην εργοδότρια ναυτιλιακή εταιρία, αλλά και ασαφής και αντιφατική αιτιολογία, ενόψει του ότι πρωτόδικα αυτός καταδικάστηκε ως εκπρόσωπος άλλης εταιρίας, κατ' επιτρεπτή μεταβολή του κατηγορητηρίου, χωρίς όμως να πρ...
1167)
1967/2010 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακούργημα. Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 €. Ο αναιρεσείων με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρίας, της οποίας διαχειριζόταν την περιουσία, έγινε κάτοχος του χρηματικού ποσού των 45.000.000 δραχμών, το οποίο κατέθεσε η παθούσα για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρίας, που τελούσε υπό τη συμφωνηθείσα αναβλητική αίρεση της αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρίας, για την οποία έγινε η μεταβίβαση της κυριότη...
1168)
1970/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1169)
1971/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1170)
1975/2010 Συκοφαντική Δυσφήμηση Ανωνύμου Εταιρείας. Καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Γίνεται δεκτή η αίτηση αναιρέσεως κατά παραδοχή των λόγων αναιρέσεως α) για έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας και β) για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, ελλείψει παραθέσεως από το δικαστήριο της ουσίας στην προσβαλλόμενη απόφαση περιστατικών από τα οποία να συνάγεται ότι ήταν ψευδές το καταγγελθέν στις 20/7/2004 από τον κατηγορούμενο γεγονός που αφορούσε παράνομη κατάληψη αιγιαλού από εγκατάσταση τ...
1171)
1976/2010 Αναίρεση παραστάντος Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που δίκασε κατ' έφεση και έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη σε βάρος των κατηγορουμένων (του παραστάντος στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο δια πληρεξουσίου, πρώτου και του απόντος, δεύτερου εκκαλούντος) για το αδίκημα της φοροδιαφυγής με έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων από κοινού κατ' εξακολούθηση, διότι εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και καθ' υπέρβαση εξουσίας αποφάσισε την οριστική παύση της ποιν...
1172)
1977/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1173)
1978/2010 Εξετάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 511 παρ. 1 εδ. α' ΚΠΔ, αυτεπαγγέλτως, αν και δεν προτάθηκε, λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ και γίνεται δεκτός. Αναιρείται η απόφαση και παραπέμπεται η υπόθεση στο ίδιο Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
1174)
1996/2010 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας άνω των 73.000 €, που το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο, λόγω της ιδιότητας του ως εντολοδόχου. Λόγοι αναίρεσης η εσφαλμένη ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων που εφαρμόστηκαν και η έλλειψη εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ουσιαστικά αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αίτηση.
1175)
1997/2010 Πότε είναι παραδεκτή η έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης. Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής από αμέλεια από τον επιβλέποντα μηχανικό. Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και υπέρβαση εξουσίας. Απόρριψη και των τριών λόγων αναιρέσεως ως αβασίμων. Δεν παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα του κατηγορουμένου από το ότι ο Εισαγγελέας ασκεί έφεση κατά ορισμένων μόνο κατηγορουμένων που αθωώθηκαν ούτε καθίσταται ανεπίτρεπτα χειρότερη η θέσ...
1176)
2030/2010 Καταδικαστική απόφαση για χρήση πλαστών εγγράφων κατ' εξακολούθηση. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη. Αιτιολογημένη αναβολή σε δικάσιμο, για την οποία είχε γίνει η κλήρωση της συνθέσεως, λόγω της επικείμενης παραγραφής. Ο σχετικός ισχυρισμός έπρεπε να προταθεί πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία, άλλως καλύπτεται. Η κρίση του δικαστηρίου για ορισμένες μερικότερες πράξεις στηρίχθηκε όχι σε έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις) που δεν αναγνώσθηκαν (αφού οι δηλώσεις αυτές δεν είχαν καθόλου υποβληθεί), οπό...
1177)
2031/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1178)
2032/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις αντίστοιχες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Λαμίας
1179)
2033/2010 Βούλευμα, που αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία. Δεν δικαιούται ο πολιτικώς ενάγων ν' ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά τέτοιου βουλεύματος. Απορρίπτει αιτήσεις, ως απαράδεκτες, λόγω άσκησης τούτων από τους πολιτικώς ενάγοντες.
1180)
2034/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει έγκληση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, καθώς και στα ποινικά Δικαστήρια Αθηνών.
1181)
2035/2010 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, χωρίς περαιτέρω έρευνα για το ορισμένο ή αόριστο αυτής.
1182)
2036/2010 Απαράδεκτες οι αιτήσεις αναιρέσεως κατά διατάξεων Εισαγγελέων Πλημμελειοδικών και Εφετών που απέρριψαν την έγκληση και την προσφυγή του εγκαλούντος κατά απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών (άρθρα 47 και 48 ΚΠΔ) αντίστοιχα. Απόρριψη δυο σχετικών αιτήσεων αναίρεσης ως απαράδεκτων.
1183)
2037/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως του πλαστού κατ' εξακολούθηση. Πότε συρρέει αληθώς με το έγκλημα της φοροδιαφυγής. Αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ακροάσεως στο ακροατήριο (ο προβαλλόμενος από τον κατηγορούμενο αυτοτελής ισχυρισμός για απαράδεκτο της ποινικής δίωξης είναι απορριπτέος με την κρίση περί ενοχής του κατηγορουμένου για την πράξη που ασκήθηκε η ποινική δίωξη), για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Από...
1184)
2038/2010 Δεν περιέχει ούτε ένα λόγο αναιρέσεως, σαφή και ορισμένο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 § 1 ΚΠΔ. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε προς τούτο ο αντίκλητος δικηγόρος του αναιρεσείοντος.
1185)
2039/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1186)
2041/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία και χρήση πλαστού από τον ηθικό αυτουργό και για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης λόγω ασαφειών και αντιφάσεων της αιτιολογίας. Παραδοχή των λόγων αυτών ως βάσιμων. Αναίρεση της απόφασης και παραπομπή της υπόθεσης για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο που την εξέδωσε.
1187)
2042/2010 Είναι απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης όταν ο κατηγορούμενος προσβάλλει το βούλευμα μόνο για το συναφές ή συρρέον με το κακούργημα πλημμέλημα, διότι η αίτηση αναίρεσης για το συναφές ή συρρέον με κακούργημα πλημμέλημα προϋποθέτει τη σύγχρονη προσβολή και για το κακούργημα.
1188)
2043/2010 Ψευδορκία μάρτυρα. Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Δεκτός ο συναφής λόγος. Αναιρεί και παραπέμπει.
1189)
2044/2010 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και διαχειριστεί ξένης περιουσίας. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Απορρίπτονται οι λόγοι αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, καθώς και για υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτονται αιτήσεις αναίρεσης.
1190)
2045/2010 Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών από την οποία επήλθε θάνατος. Ηθική αυτουργία σ' αυτή. Απορρίπτονται οι λόφοι των συνεκδικαζόμενων αιτήσεων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθώς και οι λόγοι αυτών για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων που εφαρμόστηκαν, ως αβάσιμοι. Απορρίπτει αιτήσεις.
1191)
2046/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1192)
2047/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας, δεκτοί ως βάσιμοι. Αναιρεί και παραπέμπει.
1193)
2048/2010 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Αόριστος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για την ανέλεγκτη περί τα πράγματα η κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας.
1194)
2049/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά αθωωτικής (εν μέρει) αποφάσεως από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Τέτοια έλλειψη υπάρχει όταν η αιτιολογία είναι αντιφατική - ενδοιαστική ως προς τα πραγματικά στοιχεία που δέχθηκε ότι δεν υπάρχουν για την τέλεση του εγκλήματος της άμεσης συνέργειας στη νομιμοποίηση εσόδων προερχομένων από εγκληματική δραστηριότητα, πράξη που δέχθηκε ότι τέλεσε ο συγκατηγορούμενος του αθωωθέντος κατηγορουμένου. Παραδοχή του λόγου αυτού ως βασίμ...
1195)
2050/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για άμεση συνέργεια σε απάτη στο Δικαστήριο. Απορρίπτεται λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Αρείου Πάγου.
1196)
2051/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για απάτη κατ' εξακολούθηση ενώπιον δικαστηρίου, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 €, και απόπειρα εκβιάσεως κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που μεταχειρίσθηκε απειλή βλάβης του επαγγέλματος που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος και διαπράττει τέτοιες πράξεις κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Στοιχεία εγκλημάτων. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και π...
1197)
2052/2010 Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως κατηγορουμένου και Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως καταδικαστικής ως προς τον ένα κατηγορούμενο και αθωωτικής ως προς τον άλλο για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση ως προς αθωωτική διάταξη για έλλειψη αιτιολογίας και παραπομπή. Αόριστος λόγος αιτήσεως κατηγορουμένου για έλλειψη αιτιολογίας. Νομίμως παρέστη, ως πολιτικώς ενάγον, το ΙΚΑΕΤΑΜ, το οποίο ήταν το αμέσως παθόν από την αξιόποινη πράξη του αναιρεσείοντος. Από την πρωτόδικ...
1198)
2053/2010 Λόγοι αναιρέσεως: 1) Υπέρβαση εξουσίας, συνισταμένη στο ότι ενώ η διωκόμενη πράξη της συκοφαντικής δυσφημήσεως έλαβε χώρα στις 1452002 και η έγκληση υποβλήθηκε στις 10102002 το δικαστήριο αντί να κηρύξει την δίωξη απαράδεκτη προχώρησε στην κατ' ουσία έρευνα και καταδίκασε τον αναιρεσείοντα. 2) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, συνισταμένη στο ότι: α) Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τις καταθέσεις της πολιτικώς ενάγουσας, έγγραφα, πρακτικά της πρωτόδικης αποφάσεως και τις καταθέσεις...
1199)
2054/2010 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση του Ν. 2472/1997. Έννοια αρχείου. Παράδοση αντιγράφου μηνύσεως, της οποίας είχε προηγηθεί ανάκληση και θέση στο Αρχείο της Εισαγγελίας, με συνημμένα αντίγραφα υπομνημάτων, τα οποία περιείχαν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων και στη συνέχεια, πρωτοκόλληση αυτής στο γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, όπου υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση από τρίτους, στοιχειοθετεί την αξιόποινη αυτή πράξη. Ορθά το δικαστήριο δεν απάντησε επί αυτοτελών ισχυρισμών περί πραγμ...
1200)
2055/2010 Βούλευμα. Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών: Ο Εισαγγελεύς Εφετών Αθηνών. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές Αθηνών σε εκείνες του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
1201)
2056/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1202)
2057/2010 Συνεκδίκαση δυο αιτήσεων αναιρέσεως. Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπομπή στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οι ταυτόσημοι λόγοι, περί απολύτου ακυρότητας της διαδικασίας, εκ της αγορεύσεως μόνον του ενός εκ των δύο συνηγόρων των κατηγορουμένων που ακολούθησαν κοινή υπερασπιστική τακτική, διότι η απόφαση ως προς τους άνω λόγους, ελήφθη με πλειοψηφία μιας ψήφου.
1203)
2058/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1204)
2059/2010  
1205)
2060/2010 Παράβαση άρθρου 232 Α΄ ΠΚ. Μη συμμόρφωση σε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που ρύθμισε προσωρινά το δικαίωμα του μη έχοντος την επιμέλεια ή γονική μέριμνα πατέρα, με το ανήλικο τέκνο του, να επικοινωνεί με αυτό. Πότε υπάρχει παραβίαση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, που όρισε τον τρόπο επικοινωνίας του πατέρα, που δεν έχει την επιμέλεια, με το ανήλικο τέκνο του. Απαιτείται επίδοση επιταγής προς εκτέλεση και πάροδος 24 ωρών από αυτή. Για την παραβίαση προσωρινής διαταγής, δεν απαιτείται προηγούμενη ε...
1206)
2061/2010  
1207)
2062/2010 Παράβαση άρθρου 232Α ΠΚ. Παραβίαση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, που όρισε τον τρόπο επικοινωνίας του πατέρα, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια, με το ανήλικο τέκνο του. Απαιτείται επίδοση επιταγής προς εκτέλεση και πάροδος προθεσμίας 24 ωρών από αυτή. Εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, αφού δεν προηγήθηκε επίδοση προς τη μητέρα επιταγής προς εκτέλεση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, για προσωρινή ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του. Κατά τη γνώμη ενός μέλο...
1208)
2063/2010 Παράβαση του άρθρου 25 Ν.1882/90 (φοροδιαφυγή). Ισχύουν οι κοινές περί παραγραφής του ΠΚ διατάξεις. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα Πλημ/κων για εσφαλμένη ερμηνεία και υπέρβαση εξουσίας του δικάσαντος Δικαστηρίου το οποίο δέχτηκε, με την προσβαλλόμενη απόφαση του, την ένσταση του κατηγορουμένου περί παραγραφής του αξιοποίνου πράξεως και έπαυσε οριστικά την ασκηθείσα κατ' αυτού ποινική δίωξη.
1209)
2064/2010  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ζ
1210)
4/2010 Ψευδής βεβαίωση κατά συρροή - Παθητική δωροδοκία κατά συρροή. Έννοια όρων. Αίτηση αναιρέσεως και πρόσθετοι λόγοι. Απόλυτη ακυρότητα. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστική ποινικής διατάξεως. Έννοια υπαλλήλου για την εφαρμογή των διατάξεων 235 και 242 ΠΚ κατ' άρθρο 13 και του νεοτέρου 263Α΄ ΠΚ. Απορρίπτει αίτηση και πρόσθετους λόγους.
1211)
5/2010 Συκοφαντική δυσφήμιση. Παραπονείται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόρριψη χωρίς αιτιολογία αυτοτελών ισχυρισμών, που είχαν προβληθεί μη παραδεκτά. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
1212)
16/2010 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση - Για τη δίωξη απαιτείται απλή αίτηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και όχι η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 21 §§ 2 και 4 του Ν. 2523/1997 που προϋποθέτει την ύπαρξη τελεσίδικης αποφάσεως του διοικητικού δικαστηρίου επί ασκηθείσης προσφυγής ή την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, η οποία αφορά τα χρέη του άρθρου 17 και 18 ή 19 του Ν. 2523/97 και όχι τα χρέη από το άρθρο 25 του Ν. 1882/90 και α...
1213)
46/2010 Τρόφιμα ακατάλληλα προς βρώση που διατέθηκαν σε καταναλωτή. Καταδίκη για διάθεση με πρόθεση. Αναίρεση και πρόσθετοι λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εκ πλαγίου παράβαση ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης και πρόσθετους λόγους.
1214)
47/2010 Εκβίαση: έφεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
1215)
48/2010 Καθυστέρηση καταβολής βεβαιωμένων χρεών. Διαχειριστής ΕΠΕ και δραστηριότητα επιχειρηματική της εταιρείας στη Γερμανία, όπου και γεννήθηκε το χρέος προς το Γερμανικό Δημόσιο. Τόπος τελέσεως πλημμελήματος στη Γερμανία από ημεδαπό. Εφαρμογή Ελληνικού Ποινικού Νόμου. Ποινική δίωξη χωρίς αίτηση του Γερμανικού Δημοσίου. Κήρυξη απαράδεκτης της ποινικής διώξεως. Αναίρεση Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση για εσφαλμένη εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως ...
1216)
49/2010 Χρήση πλαστού εγγράφου (Διδακτορικού τίτλου) και Ψευδής Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986. 1) Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ., λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. 2) Ο αυτοτελής ισχυρισμός πραγματικής πλάνης, για να απαντηθεί από το δικαστήριο, πρέπει να υποβληθεί και μάλιστα κατά τρόπο ορισμένο (ΑΠ 1176/2009, ΑΠ 1794/2009, 2317/2007). 3) Κατά τη σαφή διάταξη του άρθρου 364 § 1 το...
1217)
50/2010 Απόρριψη αναιρέσεως τεχνικού διευθυντή εργοστασίου και τεχνικού ασφαλείας, καταδικασθέντων για σωματική βλάβη από αμέλεια σε βάρος εργαζομένου λόγω παραλείψεώς των να λάβουν τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από το άρθρο 10 του ΠΔ 16/1996. Δεν υπάρχει έλλειψη νομίμου βάσεως της καταδικαστικής αποφάσεως, διότι η αμέλεια των κατηγορουμένων προσδιορίζεται στην παράλειψη εξασφαλίσεως και υλοποιήσεως των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και στην μη πρόβλεψη του επελθόντος αξιόποινου αποτελέσματος, ως...
1218)
51/2010 Απόρριψη αναιρέσεως με την οποία πλήττεται καταδικαστική για τον αναιρεσείοντα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για σωματική βλάβη από αμέλεια (μη συνειδητή), καθόσον έχει την επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και δεν εστερείτο νομίμου βάσεως, καθόσον προσδιορίζεται η αμελής συμπεριφορά του κατηγορούμενου κατά την οδήγηση και δεν δημιουργείται ασάφεια από το ότι στο αιτιολογικό της αποφάσεώς του, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δέχεται ότι ενήργησε αποφευκτικό ελιγμό προς τα αριστε...
1219)
52/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για απόπειρα κακουργηματικής απάτης κατόπιν εφέσεως του πολιτικώς ενάγοντος κατά του πρωτοδίκου απαλλακτικού βουλεύματος. Η δήλωση πολιτικής αγωγής είναι απαράδεκτη όταν δεν περιέχει το διορισμό αντικλήτου στην έδρα του δικαστηρίου, όταν αυτός που κάνει τη δήλωση δεν διαμένει μόνιμα εκεί. Ο Κορυδαλλός υπάγεται στην έδρα των δικαστηρίων του Πειραιά και όχι των Αθηνών. Αυτεπάγγελτη αναίρεση για υπέρβαση εξουσίας και απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτης.
1220)
53/2010 Καταδικαστική απόφαση για παραβίαση απορρήτου τηλεφωνημάτων κατ' εξακολούθηση με χρήση απομαγνητοφωνημένων αποσπασμάτων σχετικών συνομιλιών (άρθρο 370 Α ΠΚ, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση του με το άρθρο 10 παρ.1 Ν. 3674/ 2008) και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Το έννομο αγαθό της ελεύθερης επικοινωνίας είναι υπέρτερο από τα αγαθά της περιουσίας και της υπόληψης, οπότε, σε περίπτωση που απε...
1221)
54/2010 Καταδικαστική απόφαση για απάτη, από την οποία η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, και απόρριψη λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Η κρίση για το αν η ζημία είναι μεγάλη ανήκει στην ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, αλλά απαιτείται να προσδιορίζεται στην απόφαση το μέγεθος της ζημίας. Αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων. Μεταξύ των αποδεικτικών μέσων δεν είναι αναγκαίο να μνημονεύεται ειδικά η κατάθεση τ...
1222)
55/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 99 §§ 2, 3 και 4 ΠΚ και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση των ουσιαστικών αυτών ποινικών διατάξεων. Για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί να αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος είχε απελαθεί δικαστικά και δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται και η απόφαση, με την οποία είχε διαταχθεί η απέλαση, καθώς και η ποινή που είχε επιβληθεί. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί συγ...
1223)
58/2010 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά αποφάσεως Δικαστηρίου Ανηλίκων, που επέβαλε αναμορφωτικά μέτρα που δεν συνιστούν ποινή, κατά της οποίας δε χωρεί αναίρεση, γιατί θεωρείται αθωωτική απόφαση (βλ. ΑΠ 961/2009, 1609/2005, 1282/2003, 2299/2004). Επιβάλλονται έξοδα στους αναιρεσείοντες ανηλίκους, γιατί ο ΑΠ δεν είναι, ούτε και δικάζει τους ανηλίκους ως δικαστήριο ανηλίκων (βλ. ΑΠ 829/2000 ΠοινΔικ 2001.153) -.
1224)
59/2010 Αφαίρεση (κλοπή) για την οποία ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε αθώος με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε από τον εγκαλούντα αδελφό του κατηγορουμένου, διότι δεν είχε παραστεί στο ακροατήριο του δικαστηρίου που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση για να δηλώσει στο ποινικό δικαστήριο ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για αποζημίωση ή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εναντίον του κατηγορουμένου και επομένως η αίτηση αναιρέσεως ως ασκη...
1225)
60/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1226)
61/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως, λόγω παραιτήσεως του αναιρεσείοντος, κατά τα άρθρα 474 § 1, 475 § 1, 476 § 1 και 513 § 1 ΚΠΔ.
1227)
62/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1228)
63/2010 Κηρύσσεται απαράδεκτη η αίτηση που ασκήθηκε από τον αναιρεσείοντα κατά της αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου, λόγω παραιτήσεώς του από την αίτηση αναιρέσεως με δήλωσή του ενώπιον του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του καταστήματος κράτησής του.
1229)
64/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1230)
65/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1231)
66/2010 Καταδικαστική απόφαση για εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, εφόσον αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο. Για τη θεμελίωση της ελαφρυντικής περιστάσεως του εδ. α΄ της § 2 του άρθρου 84 ΠΚ, δεν αρκεί ούτε το λευκό ποινικό μητρώο ούτε η απουσία άλλης αξιόποινης συμπεριφοράς ούτε η συνήθης ανθρώπινη συμπεριφορά της βιοποριστικής εργασίας, αλλά απαιτείται θετική και επωφελής για την κοινωνία...
1232)
67/2010 Η αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως του Αρείου Πάγου, επειδή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 370 και 514 του ΚΠΔ, τα ποινικά δικαστήρια δεν μπορούν να επανεξετάσουν την οριστική τους απόφαση και να ανακαλέσουν αυτήν, συνάγεται ότι είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, αφού μετά την παραδοχή στη συγκεκριμένη περίπτωση ως βάσιμης της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης και την αναίρεση της συγχωνευτικής αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης, το Δικαστήριο τούτο έχει απεκδυθεί της εξουσίας του ...
1233)
68/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1234)
69/2010 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1235)
70/2010 Απορρίπτει αίτηση ελλείψει εννόμου συμφέροντος.
1236)
71/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απερρίφθη ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως η έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά αποφάσεως καταδικαστικής του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για παράβαση του νόμου περί επιταγών. Η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται, διότι ασκήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο για την παραδεκτή άσκησής της. Ειδικότερα, η αίτηση αναιρέσεως, ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου πο...
1237)
72/2010 Αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εκτίμηση πραγματικών περιστατικών. Για να είναι ορισμένη κατά το πρώτο σκέλος της πρέπει να αναφέρει σε τι συνίσταται η ελλιπής αιτιολογία. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, γιατί δεν αναφέρει τις ελλείψεις της αιτιολογίας και γιατί η εκτίμηση πραγματικών περιστατικών δεν ελέγχεται αναιρετικά.
1238)
73/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Απορρίπτει αίτηση λόγω αοριστίας των λόγων της.
1239)
127/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (Ν.1882/1990). Στοιχεία του εγκλήματος. Στοιχεία που πρέπει να αναφέρει η καταδικαστική απόφαση για να είναι αιτιολογημένη. Υπό την ισχύ του Ν.3220/2004, τα περισσότερα χρέη του ίδιου πίνακα χρεών, ανεξαρτήτως είδους και προελεύσεως, συνιστούν ένα έγκλημα. Αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω έγκλημα του κατηγορουμένου. Αίτημα αναβολής της δίκης λόγω εκκρεμούς δίκης σε διοικητικό δικαστήριο. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι ορισμένο. Απόρριψη τέτοιο...
1240)
128/2010 Απόρριψη αναιρέσεως του καταδικασθέντος για έκδοση ακάλυπτης επιταγής κατηγορουμένου, διότι δεν εστερείτο η προσβαλλόμενη αιτιολογίας, καθόσον παρετίθοντο τα στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως της άνω αξιοποίνου πράξεως και δεν υποχρεούται να απαντήσει ειδικώς το Δικαστήριο της ουσίας, στον ισχυρισμό του αναιρεσείοντος ότι υπήρχε αοριστία και απροσδιοριστία του λήπτη της επιταγής ως εκ της αναγραφής δύο ονομάτων στην επιταγή, σε διαταγή των οποίων εφέρετο αυτή εκδοθείσα, δεν εί...
1241)
129/2010 Αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Στοιχεία που πρέπει, να περιέχει για να είναι ορισμένη. Εκτίμηση του Εισαγγελέα ότι είναι αόριστη και πρόταση να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Αντίθετη εκτίμηση του Δικαστηρίου. Αποχή από την ουσιαστική της έρευνα, ελλείψει προτάσεως του Εισαγγελέα επί της ουσίας, προκειμένου να εισαχθεί αυτή στο ακροατήριο με τήρηση της νόμιμης προδικασίας.
1242)
130/2010 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν.3220/2004. Βάσιμοι οι σχετικοί από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, για ασάφεια και αντίφαση και δη διότι το δικαστήριο, ενώ στο αιτιολογικό του δέχεται ότι ο κατηγορούμενος δε κατέβαλε τα προς το Δημόσιο βεβαιωμένα χρέη του, τα οποία ήταν κ...
1243)
131/2010 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία του εγκλήματος. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος εξέδωσε εικονικά τιμολόγια - δελτία αποστολής. Απορρίπτεται ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι προκλήθηκε απόλυτη ακυρότητα επειδή δεν προκύπτει η ταυτότητα αναγνωσθέντος εγγράφου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
1244)
132/2010 Απόρριψη εφέσεως αναιρεσειόντων κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματική πράξη απάτης - αρθ. 386 § 1, 3β ΠΚ. Απάτη από κοινού, ποσού οφέλους - ζημίας, υπερβαίνει τις 73.000 ευρώ. Είναι απορριπτέοι ως κατ' ουσίαν αβάσιμοι οι από το άρθρο 484 § 1 στοιχ. Β΄ και Δ΄ του ΚΠΔ 5 λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
1245)
133/2010 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω εκδόσεως παρεμπίπτουσας αποφάσεως για την απόρριψη ενστάσεως αποβολής της πολιτικής αγωγής χωρίς, προηγουμένως, να προτείνει ο Εισαγγελέας, ο οποίος είχε επιφυλαχθεί. Αναίρεση προσβαλλόμενης αποφάσεως. Οριστική παύση ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής για τη μερικότερη πράξη της υπεξαιρέσεως με χρόνο τελέσεως την 15-1-2002. Παραπομπή κατά τα λοιπά.
1246)
134/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως, για την οποία δεν συντάχθηκε η σχετική έκθεση (άρθρο 474 § 1 του ΚΠΔ) -.
1247)
135/2010 Λαθρεμπορία - §§ 100, 102, 107, 111, 112. Ν. 1165/1918. Βάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ, για ελλιπή και ασαφή αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι δεν διευκρινίζεται εάν η εισαγωγή των τσιγάρων, αποδέκτης των οποίων φέρεται ότι είναι και ο κατηγορούμενος ως κάτοχος, έγινε από Χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή από Χώρα εκτός αυτής, αφού, στην μεν πρώτη περίπτωση ο εισαγωγέας και ο κάτοχος δεν διαπράττει λαθρεμπορία, αλλά απλή τελωνειακή παράβα...
1248)
136/2010 Έκδοση ακάλυπτης μεταχρονολογημένης επιταγής από νόμιμο εκπρόσωπο Α.Ε. 1) Παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως, που δεν περιέχει μεν στην έκθεση αναιρέσεως κανένα λόγο αναιρέσεως, αλλά παραπέμπει σε επισυναπτόμενο στην έκθεση αναιρέσεως δικόγραφο, το οποίο φέρει όμως υπογραφή του γραμματέα και σφραγίδα της υπηρεσίας, οπότε θεωρείται ως ενιαίο σύνολο (ΑΠ 132/ 2009, 231/2006). 2) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμ...
1249)
137/2010 Ψευδής καταμήνυση κατά συρροή. 1) Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης της πρώτης ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης της νόμιμα και εμπρόθεσμα κλητευθείσας αναιρεσείουσας. 2) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως των τριών λοιπών αναιρεσειόντων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
1250)
138/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (Ν.1882/1990). Στοιχεία του εγκλήματος. Στοιχεία που πρέπει να αναφέρει η καταδικαστική απόφαση για να είναι αιτιολογημένη. Για χρέος που προέρχεται από καταπεσούσα εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, την οποία αυτό κατέβαλε στην ΕΤΒΑ, η βεβαίωση διενεργείται από τη ΔΟΥ με βάση τα στοιχεία της ΕΤΒΑ. Εφαρμογή του Ν.3220/2004, ο οποίος είναι ευμενέστερος ως προς την προθεσμία καταβολής του χρέους. Αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω έγκλημα του κατηγορουμένου. Η παρ...
1251)
139/2010 Η αναίρεση που ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να είναι παραδεκτή, πρέπει να στρέφεται κατά καταδικαστικής απόφασης, τέτοια δε απόφαση δεν είναι αυτή που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) γιατί ασκήθηκε με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1252)
140/2010 Ψευδής βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (242 § 1 ΠΚ). 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων με εκ πλαγίου παράβαση. 2) Απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος απόλυτης ακυρότητας λόγω λήψεως υπόψη 3 μη αναγνωσθέντων εγγράφων και λόγω αοριστίας ταυτότητας αναγνωσθεισών 8 Υπευθύνων Δηλώσεων.
1253)
141/2010 Αναίρεση κατά απόφασης Τριμελούς Εφετείου που δίκασε κατ' ουσία έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και κήρυξε αυτόν ένοχο για λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση, αφού απέρριψε αίτημα αναβολής που υπεβλήθη από τον συνήγορο του εκκαλούντος κατηγορουμένου λόγω σημαντικής αιτίας (ασθένεια του εκκαλούντος κατηγορουμένου). Αναιρείται η άνω απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη ...
1254)
148/2010 α΄) Σωματική βλάβη εντελώς ελαφρά. β΄) Εξύβριση. Καταδικαστική απόφαση του κατ' έφεση δικάσαντος Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για τις άνω πράξεις σε βάρος του αναιρεσείοντος. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως ως τυπικής και αναιρείται η απόφαση στο σύνολο για να συζητηθεί εκ νέου από το Δικαστήριο της ουσίας.
1255)
149/2010 Καταδικαστική απόφαση για απλή συνέργεια σε από κοινού μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από τη λήψη υπόψη προανακριτικών απολογιών που δεν αναγνώσθηκαν, γιατί η ακυρότητα αυτή έχει αποτραπεί, αφού δεν προέκυψε ότι οι προανακριτικές απολογίες λήφθηκαν αμέσως υπόψη από το δικαστήριο για το σχηματισμό της δικανικής του πεποιθήσεως ως προς τη συνδρομή των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος,...
1256)
150/2010 Η λήψη υπόψη και αξιοποίηση αποδεικτικώς εκ μέρους του Δικαστηρίου της μαρτυρικής κατάθεσης που δόθηκε πριν ο εξετασθείς αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα γιατί αφορά στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου και ειδικότερα το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, γιατί το δικαστήριο έλαβε υπόψη του ευθέως και αμέσως και αξιολόγησε σε βάρος του κατηγορουμένου την εξέτασή του ως μάρτυρα η οπο...
1257)
151/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του ΑΝ 86/67. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω σημαντικών αιτιών στο πρόσωπο του κατηγορουμένου, για απόλυτη ακυρότητα εκ της μη ασκήσεως από τον κατηγορούμενο και τον συνήγορό του των εκ των άρθρων 358 και 368 ΚΠΔ υπερασπιστικών δικαιωμάτων του. Απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών (ελαφρυντικών περιστάσεων) λόγω αοριστίας τους.
1258)
152/2010 Καταδικαστική απόφαση για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία κ.λ.π. και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου περί εκουσίας υπαναχωρήσεως και για εσφαλμένη εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 42 § 1 ΠΚ.
1259)
153/2010 Αρμοδιότητα κατά παραπομπή. Παραπέμπεται η εκδίκαση εφέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως με εγκαλούντα δικαστικό λειτουργό, από το αρμόδιο Πενταμελές Εφετείο σε άλλο.
1260)
166/2010 Αίτηση για επανάληψη διαδικασίας. Μετά την υποβολή της αιτήσεως, θάνατος του δεύτερου των αιτούντων. Η δίκη συνεχίζεται από τους δικαιούχους, νόμιμους κληρονόμους του. Επίκληση νέων στοιχείων μετά την αμετάκλητη καταδίκη τους για πλημμέλημα. Ότι αυτά (σε συνδυασμό με εκείνα της δίκης), αν ήταν γνωστά στους δικαστές που δίκασαν, θα κηρύσσονταν αθώοι. Για να αποτελέσει νέο στοιχείο κατάθεση μάρτυρα ψευδής, απαιτείται αμετάκλητη απόφαση καταδίκης για ψευδορκία. Άλλως, απαράδεκτος ο λόγος επαναλήψεω...
1261)
169/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου κατά βουλεύματος που απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου για παραπομπή του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για απόπειρα βιασμού και εξύβριση, καθόσον η συμπεριφορά του κατηγορουμένου ορθώς κρίθηκε ότι περιείχε αρχή εκτελέσεως σωματικής βίας για να εξαναγκασθεί η εγκαλούσα να υποστεί εξώγαμη συνουσία χωρίς τη θέλησή της και δεν αποτελούσε μόνο προσβολή της γενετήσιας α...
1262)
170/2010 Αναιρείται η προσβαλλόμενη από-φαση για συκοφαντική δυσφήμιση, που προϋποθέτει ισχυρισμό η διάδοση ενώπιον τρίτου γεγονότος που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου και να είναι ψευδές και άμεσο δόλο του δράστη συνιστά-μενο σε ηθελημένη ενέργεια για ισχυρισμό ή διάδοση του ψευδούς γεγονότος ενώπιον τρίτου εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές και δύναται να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση, διότι δεν έχει την επιβαλλόμενη αιτιολογία καθόσον δε...
1263)
171/2010  
1264)
177/2010 1. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και 2. Βασικό έγκλημα η υπεξαίρεση στην υπηρεσία, ποσού 146.735,143 ευρώ, σε βάρος της ΕΤΕ, από συγκατηγορούμενο. Απαράδεκτη η αναίρεση του αναιρεσείοντος παραπεμπομένου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, μη περιλαμβανομένη μεταξύ των εγκλημάτων του άρθρου 1 § 1 του Ν. 1608/1950, διότι συμπαραπέμπεται αμετάκλητα συγκατηγορούμενός του για βασικό έγκλημα κακουργηματικής υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία σε βάρος της ΕΤΕ, ποσού 146.735,...