<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β1
1)
43/2010  
2)
44/2010  
3)
45/2010  
4)
46/2010  
5)
47/2010  
6)
48/2010  
7)
49/2010  
8)
50/2010  
9)
51/2010  
10)
52/2010  
11)
53/2010  
12)
54/2010  
13)
55/2010  
14)
56/2010  
15)
57/2010  
16)
58/2010 Σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών είναι και του εμπορικού αντιπροσώπου ή παραγωγού πωλήσεων (πλασιέ) που παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοιβή, η οποία συνίσταται είτε σε πάγιο κατά μήνα ποσό, είτε σε ορισμένο ποσοστό επί των πραγματοποιουμένων πωλήσεων, είτε σε συνδυασμό και των δύο αυτών τρόπων αμοιβής, όταν κατά τους όρους της σύμβασης ο εμπορικός αντιπρόσωπος (πλασιέ) δεν υπόκειται κατά τρόπο δεσμευτικό στην προαναφερόμενη νομική εξάρτηση του εργοδότη. Το Εφετείο δεν παραβίασε τις ουσιαστικές διατ...
17)
59/2010 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 20-11-2008 αίτησης.
18)
60/2010  
19)
61/2010 Στην κατ΄έφεση δίκη, στις ειδικές διαδικασίες, η επίκληση και προσκομιδή όλων των αποδεικτικών μέσων πρέπει να γίνεται κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οπότε όλοι οι αυτοτελείς ισχυρισμοί προτείνονται προφορικά και όσοι δεν περιέχονται στις προτάσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά, ενώ μετά το πέρας της συζήτησης με την προσθήκη στις προτάσεις επιτρέπεται μόνον αξιολόγηση των αποδείξεων που έχουν ήδη προσκομισθεί κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. Ως αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν νοο...
20)
62/2010  
21)
63/2010  
22)
64/2010 Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που συνάπτονται υπό την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 103 του Συντάγματος και 21 του Ν.2190/1994 με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και όλους τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς και όχι πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ανάγκες. Επίσης, δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου στην περίπτωση που καλύπτουν πάγιες και...
23)
137/2010 Διπλωματούχοι χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ) κ.λπ. Επίδομα προϋπηρεσίας (τριετιών). Χορηγείται μόνο σε περίπτωση πραγματικής προϋπηρεσίας. Δεν αρκεί μόνο η λήψη και κατοχή του σχετικού διπλώματος. Αναιρεί την 490/2007 Εφ. Λάρισας για ανεπαρκείς αιτιολογίες (559 αριθ. 19 ΚΠολΔ) ως προς το ζήτημα αυτό.
24)
138/2010  
25)
139/2010 Για την ύπαρξη εκκρεμοδικίας δεν αεκεί η σύμπτωση του αιτήματος των δυο δικών αλλά απαιτείται και ταυτότητα της ιστορικής και νομικής αιτίας του. Από την τελεσίδικη απόρριψη αγωγής δεν αντιτάσσεται δεδικασμένο, εφόσον η μεταγενέστερη αγωγή στηρίζει το δικαίωμα επί άλλης νομικής βάσης που δεν προβλήθηκε, ούτε κρίθηκε κατά την προηγούμενη δίκη. Ως δεδικασμένο κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αρ. 16 ΚΠολΔ νοείται το ουσιαστικό δεδικασμένο. Αν κλαδική Σ.Σ.Ε. κηρυχθεί, με απόφαση του Υπουρ...
26)
140/2010  
27)
141/2010 Καταγγελία σύμβασης εργασίας-. Μη παραβίαση των άρθρων 3, 4 και 9 του ν. 3488/2006 (περί ισότητας φύλλων και παρενόχλησης - σεξουαλικής παρενόχλησης) ούτε και του άρθρου 281 ΑΚ.- Μη παραβίαση της αρχής της προστασίας της προσωπικότητας (άρθρα 5 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντ.) και του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.- Αόριστος λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 11ΚΠολΔ.- Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης αρ. 10 περ. β΄, 14 άρθρ. 559 ΚΠολΔ.
28)
178/2010  
29)
179/2010  
30)
180/2010  
31)
181/2010  
32)
182/2010  
33)
183/2010  
34)
184/2010  
35)
185/2010  
36)
186/2010  
37)
301/2010 Το Εφετείο παραβίασε τις εφαρμοσθείσες διατάξεις, των άρθρων 2 παρ. 2, 24α του Γ.Κ.Π. - ΟΤΕ, 13 του νόμου 2190/1994, 8 παρ. 3 του ν. 2112/1920 και 5 παρ. 1 της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, για την παραβίαση των οποίων πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση. Επομένως ο λόγος αναιρέσεως, από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, είναι βάσιμος.
38)
302/2010 Ο λόγος από τον αριθ. 1 του αρθρ. 559 Κ.πολ.Δ, με τον οποίο, για πρώτη φορά ενώπιον του Αρείου πάγου, προβάλλεται αιτίαση του αναιρεσείοντος περί αντισυνταγματικότητας της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 6 του Π.Δ/τος 696/1974, όπως αντ. με το αρθρο 2 του Π.Δ/τος 519/1989, κατά το μέρος που επιτρέπει τον καθορισμό με Υπουργική απόφαση τιμών μονάδων επί τη βάσει του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, καθώς και άλλων μη προσδιοριζομένων παραγόντων ( για τον καθορ...
39)
303/2010  
40)
304/2010  
41)
305/2010  
42)
306/2010  
43)
307/2010 Η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αόριστου χρόνου υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281 ΑΚ.- Απαιτείται η καθ΄ τπέρβαση των ορίων του άρθρου 281 ΑΚ καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους, που πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο εργαζόμενος, εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού δικαιώματος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλει το άρθρο 281 ΑΚ.
44)
308/2010 Ρητή πληρεξουσιότητα-. Αν ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος που επισπεύδει τη συζήτηση εμφανίζεται στο ακροατήριο, αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η κλήση, με βάση την οποία αυτός εμφανίζεται ότι επισπεύδει. Αν οι αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που επισπεύδει τη συζήτηση και εμφανίζεται γι΄ αυτούς δεν έχει την πληρεξουσιότητα μερικών ή και ενός έστω από τους αναιρεσείοντες που επέσπευσαν τη ...
45)
309/2010  
46)
310/2010  
47)
311/2010 Το Εφετείο, δεν παραβιασε το άρθρο 281 του ΑΚ, αλλ' ούτε και εκείνες των άρθρων 5 παρ. 3 του ν. 3198/1955 και 1 και 3 του ν.2112/1920. Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας δνε έγινε για λόγους εκδικήσεως της αναιρεσείουσας ή αντιπάθειας προς το πρόσωπό της, ενώ καταβλήθηκε3 σ'αυτήν η νόμιμη αποζημίωση. ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως, κατά το από το άρθρο 559 αριθ. 1ΚΠΟλΔ, μέρος του πρέπει να απορριφθεί , γιατί στηρίζεται επί της εσφαλμένης προϋποθέσεως. ο τέταρτος λόγος, απο΄το άρθρο 559 αριθ....
48)
312/2010  
49)
313/2010  
50)
314/2010  
51)
315/2010 Το Εφετείο παραβίασε την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 2 του ν. ΓΠΟΗ΄/1912 γιατί, θεωρώντας ότι απαραδέκτως είχε χωρήσει στον πρώτο βαθμό ο περιορισμός του αγωγικού αιτήματος, που έγινε με την προσθήκη των προτάσεων, εντός της προθεσμίας που χορήγησε το δικαστήριο και ότι οι ενάγοντες έπρεπε να δικαστούν ερήμην κατ΄ εκείνο το βαθμό, λόγω μη καταβολής του προσήκοντος τέλους ενσήμου, στη συνέχεια, απέρριψε για το λόγο αυτόν την αγωγή. Επομένως ο λόγος αναιρέσεως, από το άρθρο 559 αριθ. ...
52)
316/2010  
53)
317/2010  
54)
318/2010  
55)
319/2010  
56)
320/2010 Από το περιεχόμενο της προσβαλλομένης απόφασης δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι το Εφετείο έλαβε υπόψη του: 1) την από 10-10-2003 εξώδικη διαμαρτυρία πρόσκληση και δήλωση του αναιρεσιβλήτου και 2) τις χωρίς όρκο καταθέσεις των διαδίκων και γι΄ αυτό γίνεται δεκτός ο από το άρθρο 559 αρ. 11 γ ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως.
57)
321/2010 Το Εφετείο εσφαλμένα υπήγαγε τα πραγματικά περιστατικά, που αναφέρονται στην αγωγή στη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, και στη συνέχεια, εφαρμόζοντας τη διάταξη αυτή, εξαφάνισε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, με την οποία είχε γίνει δεκτή η αγωγή και την απέρριψε ως μη νόμιμη, ενώ έπρεπε να δεχθεί ότι ήταν νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 648 επ. ΑΚ, 5, 6, 7, 12 Γ1 και 16 του Γ.Κ.Π. - ΟΤΕ, της από 14-3-1985 ΕΣΣΕ, 1-8-1994 και από 10-6-1999 ΕΣΣΕ. Γίνεται δεκτός ο από το άρθρο ...
58)
322/2010  
59)
323/2010 Αποζημίωση απόλυσης.- Οι διατάξεις των άρθ. 2 παρ. 2 α.ν. 173/1967 και 1 παρ. 1 ν.δ. 618/1970, για περιορισμό της αποζημίωσης απολύσεως εργαζομένων του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων, υπερισχύουν των κανονιστικών όρων των ΣΣΕ που καθορίζουν ευνοϊκότερο όριο αποζημιώσεως για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, ως προς τους οποίους οι εν λόγω ΣΣΕ τυγχάνουν ανίσχυρες.- Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκει κοινωφελ...
60)
324/2010  
61)
325/2010 Επιδόσεις προς άγνωστης διεύθυνσης νομικό πρόσωπο.- Ως πρόσωπο αγνώστου διαμονής μπορεί να θεωρηθεί και το νομικό πρόσωπο, όταν δεν έχει κατάστημα ή γραφείο ή είναι άγνωστος ο τόπος και η διεύθυνση αυτών. Δεδομένου όμως ότι η επίδοση προς ν.π. γίνεται προς τον κατά νόμο ή το καταστατικό νόμιμο εκπρόσωπο και σε περίπτωση περισσοτέρων σε ένα απ΄ αυτούς, είτε στην κατοικία του, είτε στο κατάστημα ή γραφείο του κ.λπ., για να έχει εφαρμογή επί ν.π. αγνώστου διαμονής, η διαδικασία επιδόσεως, θα πρέπει...
62)
371/2010  
63)
372/2010  
64)
373/2010  
65)
374/2010  
66)
375/2010  
67)
376/2010  
68)
377/2010  
69)
378/2010  
70)
379/2010  
71)
451/2010 Για την ένταξη μισθωτού, που γίνεται για την πλήρωση κενής οργανικής θέσεως, τα όργανα της ΔΕΗ πρέπει να λάβουν υπόψη, για μεν την ένταξή του στον κλάδο το είδος της απασχολήσεώς του, για δε την ένταξη σε κατηγορία και μισθολογικό κλιμάκιο τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα οποία έχει εκείνος που προσλήφθηκε για την προσφορά της σχετικής εργασίας και ιδίως το ήθος, τη μόρφωση, την ικανότητα, την πείρα και το κύρος που απαιτείται για την ενάσκηση των καθηκόντων του.
72)
452/2010 Η ισότητα της αμοιβής των εργαζομένων, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν, υπό τις ίδιες συνθήκες, την ίδια εργασία, όταν πρόκειται για οικειοθελή παροχή του εργοδότη, επιβάλλεται τόσο από το άρθρο 288ΑΚ, όσο και από τα άρθρα 119 της συνθήκης της ΕΟΚ και 22 παρ. 1 περ. β΄του Συντάγματοςκαι επιβάλλει την ισότητα της αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. Από τα ίδια άρθρα απορρέει και η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Από την άνω συνταγματική ρύθμιση συνάγεται ...
73)
453/2010  
74)
454/2010  
75)
455/2010 Από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 της Οδηγίας 93/104/ΕΚ και του άρθρου7 παρ. 2 του Π.Δ. 88/1999, συνάγεται ότι η απαγόρευση της αντικατάστασης της ετήσιας άδειας με χρηματική αποζημίωση αναφέρεται στο ημερολογιακό έτος, εντός του οποίου υποχρεούται ο εργοδότης σε χορήγηση της άδειας, στην περίπτωση δε που αυτή δεν χορηγηθεί μέχρι τη λήξη του έτους, ο μισθωτός δεν έχει υποχρέωση να δεχτεί την αυτούσια χορήγησή της σε επόμενο έτος. Για τη θεμελίωση του δικαιώματος αδείας δεν απαιτείται η υπο...
76)
456/2010  
77)
457/2010 Το οικογενειακό επίδομα παρέχεται στους έγγαμους υπαλλήλους που αφορούν οι διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 1 και 4 του ν. 2470/1997 "Αναμόρφωση του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις" (που αντικατέστησε τις διατάξεις των άρθρων 8,11 παρ. 1 και 6 του ν. 1505/1984 και άρχισε να ισχύει από 1-1-1997) και 1 παρφ. 6 του ν. 1256/1982,ως προσαύξηση μισθού για την παρεχόμενη εργασία, η οποία καταβάλλεται για την αντιμετώπιση των βαρών που συνεπάγεται η δη...
78)
458/2010 Από τη διάταξη του αριθμόυ 3 του άρθρου 560 ΚΠολΔ συνάγεται ότι ο από αυτήν προβλεπόμενοςλόγος αναριέσεως δημιουργείται μόνον όταν υπάρχει σφάλμα του δικαστηρίου της ουσίας συνιστάμενο σε παραδοχή καθ' ύλην αρμοδιότητας αυτού του ίδιου, όχι όμως και όταν το πολυμελές πρωτοδικείο, που επιλαμβάνεται ε΄φεσεως που υπάγεται, κατά το άρθρο 18 αριθ. 2 του ΚΠολΔ, στην καθ' ύλην αρμοδιότητά του, κρίνει εσφαλμένως ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο (ειρηνοδικείο), που εξέδωσε την εκκληθείσα απόφασ...
79)
459/2010  
80)
460/2010  
81)
461/2010  
82)
462/2010  
83)
463/2010 Σύμβαση εργασίας μετά του ν.π.δ.δ. Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.
Ενόψει των συνταγματικών διατάξεων και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε., η οποία δεν επιβάλλει το χαρακτηρισμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ως συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, η διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 2112/1920 ούτε κατ΄ επιταγή της Οδηγίας αυτής έχει εφαρμογή κατά το χρον...
84)
464/2010 Το δικαστήριο δέχθηκε ότι το ασκούμενο, μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, δικαίωμα για καταβολή της αποζημιώσεως σε οδηγό του ΚΤΕΛ, που απολύθηκε λόγω αναπηρίας και προβλέπεται από το άρθρο 3 της 47/1987 Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών και το άρθρο 3 της με αριθμό 3/1999 Δ.Α., υπέπεσε στην αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3198/1955. Με τη κρίση του αυτή παραβίασε τις σχετικές διατάξεις και είναι βάσιμος ο από το άρθρο 560 αρ. 1 του ΚΠολΔ, λόγος αναιρέσεως.
85)
465/2010 Οεργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική. Η συμφωνία αυτή, εφόσον μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάρτισή της, δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.
86)
466/2010  
87)
694/2010 Από της ισχύος κάθε νέας Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. μεταβάλλεται το νομοθετικό καθεστώς. Οι αξιώσεις του επίδικου χρονικού διαστήματος (1-1-1992 έως 31-5-1994), δεν υπάγονται στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, αφού, κατ΄ αυτό (επίδικο), ίσχυαν οι από 3-4-1991, 9-6-1993 και 21-3-1994 ΕΓΣΣΕ.
Η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 2019/1992 αναφέρεται σε υπαλλήλους και στο Ν. 1876/1990 για να περιλάβει συνεκδοχικώς όλους τους εργαζόμενους, που αμείβονται μς ΣΣΕ ή ΔΑ και δεν έχει την έννοια ότι εξαιρούν...
88)
695/2010  
89)
696/2010  
90)
697/2010  
91)
698/2010  
92)
699/2010  
93)
700/2010  
94)
701/2010  
95)
702/2010 Η αμοιβή που οφείλεται από τις περιστάσεις συνιστά αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο, το οποίο εξειδικεύεται από το ουσιαστικό δικαστήριο. Γι΄ αυτό η κρίση του ως προς το αν, ενόψει των περιστάσεων που δέχθηκε και για την ύπαρξη των οποίων κρίνει ανέλεγκτα, οφείλεται αμοιβή για παρασχεθείσες υπηρεσίες μεσεγγυούχου, υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο.- Περιστάσεις βάσει των οποίων συνάγεται ότι οφείλεται αμοιβή.- Το ποσό της αμοιβής του θεματοφύλακα, όταν αυτό δεν έχει συμφωνηθεί θ...
96)
703/2010  
97)
704/2010  
98)
705/2010  
99)
706/2010  
100)
707/2010  
101)
708/2010  
102)
709/2010 Ο εργοδότης, ιδιοκτήτης λεωφορείου, δεν έχει το δικαίωμα να θεωρήσει καταγγελία της σύμβασης εργασίας την λόγω ασθενείας αποχή του υπαλλήλου του (οδηγού λεωφορείου εντεταγμένου στο ΚΤΕΛ) από την εργασία του, που διαρκεί περισσότερο από τα καθοριζόμενα από το ΠΔ 229/1994 όρια, εφόσον έχει ειδοποιηθεί για την ασθένεια στην οποία οφείλεται η αποχή και έχει υποβληθεί γι΄ αυτήν γνωμάτευση που καλύπτει το χρονικό διάστημα της απουσίας.
103)
710/2010 Από της ισχύος κάθε νέας Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. μεταβάλλεται το νομοθετικό καθεστώς και οι αποφάσεις που έκριναν τελεσιδίκως αξιώσεις των εργαζομένων ορισμένου χρονικού διαστήματος, ρυθμιζόμενες από τις ισχύουσες τότε Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., δεν αποτελούν δεδικασμένο και για τις αξιώσεις αυτών μεταγενέστερου χρονικού διαστήματος, που στηρίζονται στις ισχύουσες κατά το διάστημα αυτό νεότερες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.
Το Εφετείο που, μετά την παραδοχή λόγου εφέσεως του αναιρεσιβλήτου, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και...
104)
711/2010 Η εκούσια ή εξαναγκασμένη παροχή εργασίας κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας αναπαύσεως, η οποία απαγορεύεται από κανόνες δημοσίας τάξεως (άρθρο 2 του ν. 435/1976, 1 και 10 παρ. 1 του ΒΔ 748/1966, 8900/1956 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας), είναι άκυρη και γεννά απαίτηση αποδόσεως της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή μιας τέτοιας εργασίας, κατά τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισμού του άρθρου 904 επ. ΑΚ.- Η ωφέλεια αυτή υπολογίζεται επί των θεσπισμένων ελάχιστων ορίων των αποδοχών...
105)
712/2010 Οι διαφορές για τις αποδοχές εργαζομένων που συνδέονται με το δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου υπάγονται στην δικαιοδοσία των πολιτικών και όχι των διοικητικών δικαστηρίων. Για να είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ, πρέπει ναπροσδιορίζεται το ζήτημα, που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως προς το οποίο, κατά τον αναριεσείοντα, υφίσταται ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα στις αιτιολογίες της απόφασης, με παρ...
106)
713/2010  
107)
714/2010 Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης της από 20-2-2009 αιτήσεως της ανώνυμης εταιρείας ...., σε νέα δικάσιμο που θα οριστεί με επιμέλεια των διαδίκων, ενώπιον του ιδίου τμήματος του Αρείου Πάγου, στη σύνθεση του οποίου δεν θα μετέχει ο εξαιρετέος δικαστής.
108)
764/2010  
109)
765/2010  
110)
766/2010  
111)
767/2010  
112)
768/2010 Η καταγγελία της επίδικης συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου δεν έπασχε από ακυρότητα, αφού δεν έγινε κατά κατάχρηση δικαιώματος, δηλαδή για λόγους εκδικήσεως της αναιρεσείουσας ή αντιπάθειας προς το πρόσωπό της, και συνεπώς ο λόγος αναιρέσεως, κατά το, από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, μέρος του, είναι αβάσιμος. Οίδιος λόγος αναιρέσεως, κατά το, από τον αριθμό 19 της παραπάνω διάταξης, μέρος του, είναι αβάσιμος, διότι, από την προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει, ότι αυτή περιέχει σαφείς,...
113)
769/2010 Το Εφετείο, διέλαβε στην απόφασή του ελλειπείς και αντιφατικές αιτιολογίες, σχετικά με το ζήτημα του ύψους των συνολικών τακτικών αποδοχών του αναιρεσείοντος, κατά τον τελευταίο μήνα της εργασίας του, υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως, από τον οποίο προσδιορίζεται και το ύψος των οφειλόμενων μισθών υπερημερίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κριθεί αν ο αναιρεσείων δικαιούται ή όχι τη συμφωνηθείσα και σαφώς προσδιοριζομένη στην αγωγή πρόσθετη παροχή του (ετήσιο bonus) και κατ΄ επέκταση αν πρέ...
114)
770/2010  
115)
771/2010  
116)
772/2010 Απόρριψη, ως αόριστης, αγωγής με την οποία διώκεται η επιδίκαση αμοιβής για παράνομη υπερωριακή απασχόληση.
Ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως, από το άρθρο 559 αριθ. 14 του ΚΠολΔ, κατά το από την διάταξη αυτή μέρος του, είναι βάσιμος.
117)
773/2010 Οι λόγοι, από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 του ΚΠολΔ, είναι απαράδεκτοι, αφού οι προβαλλόμενες αιτιάσεις αποτελούν επιχειρήματα του αναιρεσείοντος, προκειμένου να στηρίξει τον ισχυρισμό του περί της υπάρξεως ενδεχομένου δόλου των αναιρεσιβλήτων, στην επέλευση του εργατικού ατυχήματος, (ο οποίος, μάλιστα, ερευνήθηκε από το Εφετείο και απορρίφθηκε) και δεν συνιστούν "πράγματα". Κατά το μέρος των, με το οποίο πλήττεται η απόφαση, για το ότι το δικαστήριο, προκειμένου να προσδιορίσει το ύψος τ...
118)
774/2010 Σχετικά με το δικαίωμα της λήψης ανά δίμηνο μίας ημέρας άδειας μετ΄ αποδοχών από τους εργαζόμενους σε οθόνη οπτικής απεικόνισης.- Την ειδική αυτή άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι στα Μηχανογραφικά Κέντρα των Δ/νσεων Μηχανογράφησης και Καταλόγων του ΟΤΕ, μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής και όχι γενικώς οι εργαζόμενοι μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής.- Επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση.
119)
775/2010  
120)
776/2010  
121)
777/2010  
122)
778/2010  
123)
852/2010  
124)
853/2010 Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, που έχει έντονο τον χαρακτήρα δημοσίας τάξης, εφαρμόζεται και επί δικαιωμάτων που απορρέουν από άλλες, επίσης δημοσίας τάξης διατάξεις, όπως είναι οι αξιώσεις των δικηγόρων προς καταβολή της ελάχιστης αμοιβής τους για την παροχή των νομικών υπηρεσιών τους, που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 92 παρ. 1, 98, 100 επ. του ΝΔ 3026/1954 "περί κώδικος των δικηγόρων".- Παραγραφή αξιώσεων δικηγόρων.- Οι διατάξεις των άρθρων 251 και 261 ΑΚ εφαρμόζονται συμπληρωματικά σ...
125)
854/2010  
126)
855/2010 Το Εφετείο Α) Δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 338, 341, 342 πδ 14/1999 περί επίβλεψης οικοδομικών εργασιών, με το οποίο κωδικοποιήθηκαν τα άρθρα 55 και 56 του ν.δ. 17.7/16-8-1923, 914, 928, 330 εδ. β΄ΑΚ και οι, από το άρθρο 559 αριθ. 1 του ΚΠολΔ, λόγοι αναιρέσεως είναι αβάσιμοι και Β) Διέλαβε στην απόφασή του, πλήρεις, σαφείς και δίχως αντιφάσεις αιτιολογίες, όσον αφορά την υποχρέωση του αναιρεσείοντος στη λήψη των, από τις προαναφερθείσες διατάξεις, επιβαλλόμενων προστατευτικών μέτρων,...
127)
856/2010  
128)
857/2010  
129)
858/2010  
130)
859/2010 Μονομερής από τον εργοδότη και δυσμενής για τον εργαζόμενο μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας δε συνεπάγεται χωρίς άλλο τη λύση της.- Δικαιώματα εργαζομένου.- Όταν η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση έχει δύο ισοδύναμες επάλληλες αιτιολογίες, οι οποίες στηρίζουν αυτοτελώς η καθεμία το διατακτικό της, και η μία αιτιολογία από αυτές δεν πλήττεται τελεσφόρως και λυσιτελώς με ειδικό λόγο αναίρεσης, η αναίρεση θα απορριφθεί ως αλυσιτελής, κατ΄ άρθ. 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 του ΚΠολΔ, όσο απευθύνεται...
131)
860/2010 Οι όροι με ισχύ νόμου εφαρμοζόμενου κανονισμού εργασίας αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο της συμβάσεως εργασίας του μισθωτού.- Οι όροι εργασίας που ρυθμίζονται από ΣΣΕ, μπορούν να τροποποιηθούν με νεότερη ΣΣΕ.- Στη περίπτωση αυτή πρόκειται περί διαδοχής ΣΣΕ, όπου η νεότερη ΣΣΕ μπορεί να τροποποιεί τους όρους εργασίας της παλαιότερης ΣΣΕ τόσο υπέρ όσο και σε βάρος των εργαζομένων, καθόσον επί διαδοχής ΣΣΕ ισχύει η αρχή της διαδοχής τάξεων και δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής της αρχής της ευνοίας υ...
132)
861/2010 Το Εφετείο αν και ήταν υποχρεωμένο να προσφύγει στους ερμηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ, προκειμένου να διαπιστώσει την αληθινή βούληση των συμβαλλομένων, ως προς την έννοια του όρου "νόμιμες επιβαρύνσεις", δεν προσέφυγε σ΄ αυτούς, τους οποίους ούτε αυτούς τους ίδιους ούτε τις διατάξεις που τους περιέχουν αναφέρει στην προσβαλλόμενη απόφασή του, ούτε και από το περιεχόμενο της εν λόγω αποφάσεως συνάγεται ότι έκανε χρήση αυτών. Συνεπώς παραβίασε ευθέως τις προαναφερόμενες διατ...
133)
862/2010 Το Εφετείο αν και ήταν υποχρεωμένο να προσφύγει στους ερμηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ, προκειμένου να διαπιστώσει την αληθινή βούληση των συμβαλλομένων, ως προς την έννοια του όρου "νόμιμες επιβαρύνσεις", δεν προσέφυγε σ΄ αυτούς, τους οποίους ούτε αυτούς τους ίδιους ούτε τις διατάξεις που τους περιέχουν αναφέρει στην προσβαλλόμενη απόφασή του, ούτε και από το περιεχόμενο της εν λόγω αποφάσεως συνάγεται ότι έκανε χρήση αυτών. Συνεπώς παραβίασε ευθέως τις προαναφερόμενες διατ...
134)
863/2010  
135)
864/2010  
136)
865/2010  
137)
866/2010  
138)
867/2010  
139)
868/2010  
140)
941/2010 Το Εφετείο, το οποίο 1) δεν κήρυξε απαράδεκτο τον προταθέντα από την εφεσίβλητη, για πρώτη φορά στο Εφετείο, στη μετ΄ αναίρεση συζήτηση της υπόθεσης, ισχυρισμό περί συμψηφισμού εκατέρωθεν αξίωσης των διαδίκων, μόνο με τις κατατεθείσες κατά τη συζήτηση προτάσεις, δίχως να αναπτυχθεί προφορικά και να καταχωρηθεί συνοπτικά το περιεχόμενό του στα πρακτικά του δικαστηρίου, δεν υπέπεσε στην, από το άρθρο 559 αρ. 14, ΚΠολΔ πλημμέλεια, 2) δέχθηκε ότι οι εκατέρωθεν αξιώσεις συνυπήρξαν κατά το χρόνο πο...
141)
942/2010 Το Εφετείο, το οποίο 1) δεν κήρυξε απαράδεκτο τον προταθέντα από την εφεσίβλητη, για πρώτη φορά στο Εφετείο, στη μετ΄ αναίρεση συζήτηση της υπόθεσης, ισχυρισμό περί συμψηφισμού εκατέρωθεν αξίωσης των διαδίκων, μόνο με τις κατατεθείσες κατά τη συζήτηση προτάσεις, δίχως να αναπτυχθεί προφορικά και να καταχωρηθεί συνοπτικά το περιεχόμενό του στα πρακτικά του δικαστηρίου, δεν υπέπεσε στην, από το άρθρο 559 αρ. 14, ΚΠολΔ πλημμέλεια, 2) δέχθηκε ότι οι εκατέρωθεν αξιώσεις συνυπήρξαν κατά το χρόνο που...
142)
943/2010 Το Εφετείο, το οποίο 1) δεν κήρυξε απαράδεκτο τον προταθέντα από την εφεσίβλητη, για πρώτη φορά στο Εφετείο, στη μετ΄ αναίρεση συζήτηση της υπόθεσης, ισχυρισμό περί συμψηφισμού εκατέρωθεν αξίωσης των διαδίκων, μόνο με τις κατατεθείσες κατά τη συζήτηση προτάσεις, δίχως να αναπτυχθεί προφορικά και να καταχωρηθεί συνοπτικά το περιεχόμενό του στα πρακτικά του δικαστηρίου, δεν υπέπεσε στην, από το άρθρο 559 αρ. 14, ΚΠολΔ πλημμέλεια, 2) δέχθηκε ότι οι εκατέρωθεν αξιώσεις συνυπήρξαν κατά το χρόνο που...
143)
944/2010 Το Εφετείο, το οποίο 1) δεν κήρυξε απαράδεκτο τον προταθέντα από την εφεσίβλητη, για πρώτη φορά στο Εφετείο, στη μετ΄ αναίρεση συζήτηση της υπόθεσης, ισχυρισμό περί συμψηφισμού εκατέρωθεν αξίωσης των διαδίκων, μόνο με τις κατατεθείσες κατά τη συζήτηση προτάσεις, δίχως να αναπτυχθεί προφορικά και να καταχωρηθεί συνοπτικά το περιεχόμενό του στα πρακτικά του δικαστηρίου, δεν υπέπεσε στην, από το άρθρο 559 αρ. 14, ΚΠολΔ πλημμέλεια, 2) δέχθηκε ότι οι εκατέρωθεν αξιώσεις συνυπήρξαν κατά το χρόνο που...
144)
945/2010 Με την κρίση ότι η μετακίνηση του αναιρεσείοντος δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής του σύμβασης ούτε καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του αναιρεσιβλήτου το Εφετείο δεν παραβίασε τις σχετικές διατάξεις, διέλαβε δε στην προσβαλλόμενη απόφασή του πλήρεις, επαρκείς και δίχως αντιφάσεις δικαιολογίες. Η αιτίαση, ότι αφέθηκε αδίκαστο το αίτημά του για ακύρωση της απόλυσής του είναι αβάσιμη, διότι, το Εφετείο ερεύνησε το αίτημά του αυτό και το απέρριψε, όπως είναι ...
145)
946/2010  
146)
947/2010  
147)
948/2010  
148)
949/2010 Οι προαγωγές και η υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Βαθμολογικής και Μισθολογικής τάξεως των υπαλλήλων της, ο οποίος έχει συμβατική ισχύ, τελούν δε υπό αίρεση, η πλήρωση της οποίας συντελείται με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την προαγωγή του υπαλλήλου (άρθρο 201 ΑΚ). Αν κριθεί ότι ο εργαζόμενος δε συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και η κρίση αυτή είναι κατάφωρα άδικη, η πλήρωση της αιρ...
149)
950/2010  
150)
951/2010  
151)
952/2010  
152)
953/2010  
153)
954/2010 Το Εφετείο, δεχόμενο ότι οι αποδοχές της αναιρεσείουσας ρυθμίζονται από το μισθολογικό καθεστώς της από 22-12-1988 ΕΣΣΕ της ΠΟΕΔΗΝ δεν παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2, 7 παρ. 1, 8 παρ. 1, 10 παρ. 1 του ν. 1876/1990, 28 της 42/1981 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Πειραιώς, 680 ΑΚ, 9 της από 22-12-1988 ΕΣΣΕ της ΠΟΕΔΗΝ και των από 18-5-1998 και 23-5-2000 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., τα άρθρα 6 παρ. 1 εδ. α της ΕΣΔΑ και το άρθρο 1 του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου, που έχουν κυρωθεί με το ν.δ. 53...
154)
955/2010 Το Εφετείο που δέχθηκε ότι από το αναιρεσίβλητο ν.π.δ.δ. δεν οφείλονται στην αναιρεσείουσα τόκοι υπερημερίας από της επιδόσεως της ένδικης αγωγής, κατά το μέρος που περιόρισε το καταψηφιστικό αίτημα αυτής σε αναγνωριστικό, δεν παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 496/1974. Η μερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής αποτελεί διαδικαστική πράξη, η οποία, εφόσον γίνει εγκύρως, συνεπάγεται αμέσως τις οριζόμενες στο νόμο (άρθρ. 295 ΚΠολΔ) δικονομικές έννομες συνέπειες, τις οποίε...
155)
1066/2010  
156)
1067/2010  
157)
1068/2010  
158)
1069/2010  
159)
1070/2010  
160)
1071/2010  
161)
1072/2010  
162)
1073/2010  
163)
1074/2010  
164)
1075/2010  
165)
1076/2010  
166)
1077/2010  
167)
1078/2010 Με την ανέλεγκτη κρίση του το Εφετείο επαρκώς αιτιολογεί και σαφώς δέχεται ότι επικαλούμενες συλλογικές συμβάσεις είναι κλαδικές και ότι τόσο ο αναιρεσίβλητος όσο και η αναιρεσείουσα ήταν μέλη των συμβληθεισών οργανώσεων, κατά την κατάρτισή των. Περαιτέρω, διέλαβε στην απόφασή του σαφείς, πλήρεις και δίχως αντιφάσεις αιτιολογίες, ως προς την παθητική νομιμοποίηση της αναιρεσείουσας. Η αιτίαση ότι δεν έλαβε υπόψη του ισχυρισμό της, ότι προσλήφθηκε στις 13-6-1998 από την Κοινοπραξία και έλαβε υπ...
168)
1079/2010  
169)
1080/2010  
170)
1081/2010  
171)
1082/2010  
172)
1083/2010  
173)
1084/2010  
174)
1085/2010  
175)
1086/2010  
176)
1376/2010  
177)
1492/2010  
178)
1493/2010  
179)
1494/2010 Υπάλληλος ΕΤΕ. Μείωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
Το Εφετείο, δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 του π.δ. 156/1994, 3 της οδηγίας 91/533, 680 παρ. 2 ΑΚ και 7 παρ. 2 του Ν. 1876/1990. Δεν διαπίστωσε, την ύπαρξη κενού ή αμφιβολίας στις δηλώσεις βουλήσεως των διαδίκων, δεν προσέφυγε στους ερμηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ. Απαράδεκτος ο λόγος που αναφέρεται στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου. Το Εφετείο κατέληξε στην κρίση του, ότι δεν υφίσταται αυτόματη ε...
180)
1495/2010  
181)
1496/2010 Αμοιβή Δικηγόρου. Σύμβαση εργολαβίας.
Για το ορισμένο και το παραδεκτό της αγωγής, απαιτείται, κατά τους ορισμούς και την έννοια του άρθρου 170 του ίδιου Κώδικα Δικηγόρων, σε συνδυασμό μ΄ εκείνες των άρθρων 111 § 2, 118 § 4 και 216 ΚΠολΔ να αναφέρεται σαφώς στο δικόγραφο αυτής, εκτός των άλλων και το ακριβές αντικείμενο της διαφοράς δηλαδή να αναφέρονται τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά με βάση τα οποία προκύπτει το ύψος της οφειλομένης και δικαιουμένης αμοιβής με βάση τη σύμβαση τη...
182)
1497/2010 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης διότι δεν κλήθηκαν οι παρεμβάντες.
183)
1498/2010 Το Εφετείο, το οποίο, αναγνώρισε ότι ο ενάγων έπρεπε να είχε προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή, δεν παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 201 και 207 παρ. 1 ΑΚ, αφού, ήταν κατάδηλη η υπεροχή του έναντι του προαχθέντος και προταθέντος προς σύγκριση συναδέλφου του και των τριών, με τη διακωλυτική ένσταση προταθέντων συναδέλφων του, διέλαβε δε στην απόφασή του την απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθ...
184)
1499/2010 Οι οδηγοί των ενταγμένων στο ΚΤΕΛ λεωφορείων, είτε έχουν προσληφθεί από τους ιδιοκτήτες, είτε από το ΚΤΕΛ, απολύονται μόνο για τους περιοριστικώς αναφερόμενους στον Κανονισμό των ΚΤΕΛ λόγοθυς και δεν είναι έγκυρη η αναιτιώδης καταγγελία της εργασιακής τους σύμβασης κατά τις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, αδιάφορα αν αυτή γίνεται από τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου που τους προσέλαβε ή από το ΚΤΕΛ, όταν το τελευταίο συμβαίνει να είναι και εργοδότης τους. Το Εφετείο δεν παραβίασε τις δ...
185)
1500/2010  
186)
1501/2010  
187)
1502/2010  
188)
1503/2010  
189)
1504/2010  
190)
1505/2010  
191)
1506/2010  
192)
1507/2010  
193)
1508/2010  
194)
1509/2010  
195)
1510/2010  
196)
1511/2010  
197)
1512/2010  
198)
1573/2010  
199)
1574/2010  
200)
1575/2010  
201)
1576/2010 Το άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ δεν καθιερώνει ιδιαίτερο λόγο αναιρέσεως, αλλά επιτρέπει την εξέταση, αν από την εσφαλμένη εκτίμηση του περιεχομένου διαδικαστικού εγγράφου, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από τους αναφερομένους στο άρθρο 559 ΚΠολΔ. Αν από την εκτίμηση του περιεχομένου της αγωγής προκύψει, ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του πραγματικούς ισχυρισμούς που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αν και δεν περιλαμβάνονταν στο δικόγραφο αυτής ή αντίθετα, δεν έλαβε υπόψη τέτοιους ισχυρισμούς...
202)
1577/2010  
203)
1578/2010  
204)
1579/2010  
205)
1580/2010  
206)
1581/2010  
207)
1582/2010  
208)
1583/2010  
209)
1584/2010  
210)
1585/2010  
211)
1586/2010  
212)
1655/2010  
213)
1656/2010 Οδηγός λεωφορείου ΚΤΕΛ. Πιστοποιητικό υγείας. Έλλειψη. Ακυρότητα σύμβασης. Αποδοχές.
Το Εφετείο δεν παραβίασε, τις διατάξεις των ΠΔ 54/1998 και 246/2006, και διέλαβε στην απόφασή του σαφείς, πλήρεις και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες. Η ύπαρξη αντιφάσεων στο διατακτικό της απόφασης ιδρύει τον από το άρ. 17 λόγο αναιρέσεως, όταν από τις αντιφάσεις δημιουργείται αοριστία του διατακτικού, ώστε να εμποδίζεται η εκτελεστότητα της απόφασης ή η πρόκληση της σκοπούμενης διάπλασης. Ο λόγος από το άρθ...
214)
1657/2010  
215)
1658/2010 Από τη σαφή γραμματική διατύπωση, αλλά και από το πνεύμα και το σκοπό των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 2 της Οδηγίας 93/104/ΕΚ, όσο και του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ. 88/1999, συνάγεται ότι η απαγόρευση της αντικατάστασης της ετήσιας άδειας με χρηματική αποζημίωση, αναφέρεται στο ημερολογιακό έτος, εντός του οποίου υποχρεούται ο εργοδότης σε χορήγηση της άδειας και έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει στο μισθωτό την ανάπαυση και την ανανέωση των δυνάμεών του, κάθε έτος, δεν μπορεί, δε, να συναχθεί συμπέ...
216)
1659/2010  
217)
1660/2010  
218)
1661/2010 Ανεξάρτητα από το πως χαρακτηρίζονται στην αγωγή οι αξιώσεις των αναιρεσίβλητων, το Εφετείο, αφού δεχθεί ότι η αγωγή είναι ορισμένη, μπορεί να υπαγάγει αυτές στην ορθή νομική διάταξη, καθορίζοντας συγχρόνως και το σημείο μέχρι το οποίο οι σχετικές αξιώσεις είναι νόμιμες. Το ότι εσφαλμένα σ΄ αυτές οι ενάγοντες υπολόγισαν ως παράνομη υπερωρία και την οκτάωρη απασχόλησή των τις ημέρες του Σαββάτου δεν καθιστά το συγκεκριμένο αγωγικό κονδύλιο αόριστο. Δεν ήταν δε αναγκαίο για την πληρότητα της αιτ...
219)
1662/2010  
220)
1663/2010 Ο νικήσας διάδικος, που ως τέτοιος θεωρείται και ο εναγόμενος, όταν, για οποιοδήποτε λόγο απορρίφθηκε η αγωγή, έχει δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση εφόσον έχει προς τούτο έννομο συμφέρον, τη συνδρομή του οποίου πρέπει ρητά να επικαλείται στο αναιρετήριο.
221)
1664/2010  
222)
1665/2010  
223)
1667/2010  
224)
1668/2010  
225)
1669/2010  
226)
1670/2010  
227)
1671/2010  
228)
1672/2010  
229)
1673/2010  
230)
1674/2010 Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. του ΑΚ και 6 του ν. 765/1943, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι, με τους όρους της συμφωνίας τους, αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συμφωνήθηκε και στον μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει δεσμευτικές γι...
231)
1675/2010  
232)
1676/2010  
233)
1677/2010  
234)
1678/2010  
235)
1679/2010  
236)
1717/2010  
237)
1718/2010 Η αρμοδιότητα του συσταθέντος με τον όρο 21 της από 4-8-1982 ειδικής ΣΣΕ Τριτοβαθμίου Διατραπεζικού Συμβουλίου προϋποθέτει ότι στη συγκεκριμένη τράπεζα λειτουργεί δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο επιλαμβάνεται σε δεύτερο βαθμό και δεν προεδρεύει σ΄ αυτό δικαστικός λειτουργός. Στην περίπτωση που από τον Οργανισμό κάποιας Τράπεζας, για τους ανώτατους (υπαλλήλους) δεν προβλέπεται αρμοδιότητα δευτεροβαθμίου πειθαρχικού Συμβουλίου, αλλά ορίζεται ότι για τους υπαλλήλους αυτούς ως πειθαρχι...
238)
1719/2010 Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη, εφόσον διατηρείται η ταυτότητα της επιχείρησης και η οικονομική της δραστηριότητα, συνεπάγεται αυτοδίκαιη υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες σχέσεις και απαλλαγή του προηγούμενου για το μετά τη μεταβολή χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα αυτό επέρχεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συναίνεση των εργαζομένων. Η σύμβαση εργασίας στην Ελλάδα του αλλοδαπού που δεν είναι υπήκοοος κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι εφοδιασμένος με την απ...
239)
1720/2010 Για να δικαιούται η οικογένεια του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχημα χρηματικής ικανοποιήσεως, αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εγοδότη του θανατωθέντος ή του κυρίου του έργου ή των προστηθέντων απ΄ αυτούς (άρθρο 922 ΑΚ), με την έννοια της διατάξεως του άρθρου 914 ΑΚ. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας στον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποιήσεως δεν υπόκειται στον έλεγχο του ακυρωτικού, ούτε και από άποψη παραβιάσεως ή μη της αρχής της αναλογικότητας, που ε...
240)
1721/2010 Δεν είναι νόμιμη η κατ΄ έφεση επίκληση εγγράφου, προς άμεση ή έμμεση απόδειξη, όταν στις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου περιέχεται γενική μόνο αναφορά σε όλα τα έγγραφα που ο διάδικος είχε επικαλεστεί και προσαγάγει πρωτοδίκως, χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλόμενων πρωτόδικων προτάσεων όπου περιέχεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου.
241)
1722/2010  
242)
1723/2010  
243)
1724/2010  
244)
1725/2010 Μόνη η μνεία στην απόφαση του ουσιαστικού δικαστηρίου, ότι ελήφθησαν υπόψη τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, δεν αποδεικνύει και ότι ελήφθησαν υπόψη και οι ένορκες βεβαιώσεις, τις οποίες οι ίδιοι είχαν επικαλεστεί και προσκομίσει.
245)
1726/2010  
246)
1727/2010 Η ρύθμιση με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα στο ΝΠΔΔ να καταβάλει με την ιδιότητα του οφειλέτη, ποσοστό τόκου 6% μικρότερο εκείνου που έχουν υποχρέωση να καταβάλουν οι ιδιώτες ως οφειλέτες, εισάγει επιτρεπτή, υπέρ του νομικού αυτού προσώπου εξαίρεση και δεν βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις των άρθρων 4, 20, 25 του Συντάγματος του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και του πρώτου προσθέτου Πρωτοκόλλου της ίδιας σύμβασης, που προστατεύει την περιουσία του δανειστή (πρβλ Ολ. ΑΠ 3/2006).
247)
1728/2010  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β2
248)
65/2010  
249)
66/2010  
250)
67/2010 Καταχρηστική διεκδίκηση οικογενειακού επιδόματος. Πότε το δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά. -Όταν η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος στηρίζεται σε περισσότερα αυτοτελή πραγματικά περιστατικά, τα οποία, συνολικώς εκτιμώμενα, προσδίδουν καταχρηστικό χαρακτήρα στο ενασκούμενο δικαίωμα, καθένα από τα περιστατικά αυτά αποτελεί "πράγμα" που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8. Με την κρίση του το Εφετείο ότι η διεκδίκηση οικογενειακού επιδόμ...
251)
68/2010  
252)
69/2010  
253)
70/2010  
254)
71/2010 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών - σύμβαση έργου. Μετατροπή αρχικής σύμβασης εξαρτημένης εργασίας σε σύμβαση έργου. Καταγγελία συμβάσεως. Αγωγή για ακυρότητα καταγγελίας, λόγω μη καταβολής πλήρους αποζημίωσης. Εύλογος χρόνος καταβολής με δημόσια κατάθεση. Λόγοι αναίρεσης 559.11 ότι δεν προκύπτει αδιστάκτως ότι η προσβαλλόμενη απόφαση έλαβε υπόψη της την ομολογία της αναιρεσίβλητης και ότι το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν. Λό...
255)
72/2010  
256)
73/2010  
257)
74/2010  
258)
75/2010 Ξενοδοχοϋπάλληλοι. Άκυρη καταγγελία λόγω μη καταβολής πλήρους αποζημίωσης. Μη συνυπολογισμός προϋπηρεσίας. Βάσιμος ο 1ος λόγος αναίρεσης, από το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολΔ, με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η έλλειψη νόμιμης βάσης με την αιτίαση ότι δεν είναι σαφής ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης. Αναιρεί
259)
76/2010  
260)
77/2010  
261)
78/2010  
262)
79/2010  
263)
80/2010  
264)
81/2010  
265)
82/2010  
266)
83/2010  
267)
84/2010 Πραστασία συνδικαλιστικών στελεχών από την απόλυση κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 5 και 10 του ν.1246/1982. Η απόλυση των ανωτέρω επιτρέπεται, μόνο εάν συντρέχει ένας εκ των περιοριστικώς αναφερομένων στην προαναφερθείσα διάταξη του ν.1264/1982 λόγων. Απόλυση προστατευομένου συνδικαλιστικού στελέχους χωρίς τη συνδρομή λόγου εκ των ανωτερω ή χωρίς τη διαπίστωση της συνδρομής του κατά την ειδική διαδικασία την οποία διαγράφει η διάταξη του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω νόμου είναι απολύτως άκυρη,...
268)
85/2010 Έννομο συμφέρον για την άσκηση και συζήτηση αιτήσεως αναιρέσεως (άρθρ. 556, 68 και 73 του ΚΠολΔ). Κρίνεται και με περιστατικά που επήλθαν μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως.
269)
86/2010  
270)
87/2010  
271)
88/2010  
272)
89/2010 Αναίρεση εκπρόθεσμη, απόρριψη ως απαράδεκτη.
Απόρριψη αιτήματος επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση.
273)
90/2010  
274)
91/2010  
275)
92/2010 Συνεκδίκαση τριών αντιθέτων αιτήσεων αναιρέσεως και πρόσθετης παρέμβασης κατά αποφάσεως που δέχθηκε αγωγή συμβολαιογράφου που συνέταξε κρατικό συμβόλαιο μεταξύ δήμου και Δημοσίου για την είσπραξη αναλογικών δικαιωμάτων. Η αίτηση αναιρέσεως απευθύνεται κατά εκείνων που ήταν διάδικοι στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και μάλιστα αντίδικοι του αναιρεσείοντος που νίκησαν, ανεξάρτητα από την ιδιότητα αυτών ως διαδίκων στον πρώτο βαθμό. Η αίτηση αναιρέσεως του Δήμου Ροδίων, κατά...
276)
248/2010 Μισθολογικές διαφορές εργαζομένου (καθαριστή) σε νοσηλευτικό ίδρυμα. (Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΛΑΪΚΟ"). Δεδικασμένο. Μεταβολή νομικού καθεστώτος της 42/81 ΔΔΔΔ Πειραιώς από την 22-12-1988 ΕΣΣΕ. Αίτηση αναίρεσης αποφάσεως με τα αναίρεση προηγούμενης που έκρινε ότι υπήρχε δεδικασμένο. Λόγοι αναίρεσης από το άρ. 559 αρ. 1,8,14,16,19 ΚΠολΔ. Ότι δεν έλαβε υπόψη ισχυρισμό της περί απορρίψεως ως απαραδέκτου της έφεσης λόγω αντιφατικότητας των λόγων της και αφετέρου παρά το νόμο δεν κήρυξε...
277)
249/2010  
278)
250/2010  
279)
251/2010 Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής (Ε.Υ.Α.) υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στο εξωτερικό. Προσαυξήσεις επιδόματος για οικογενειακά βάρη και για την αντιμετώπιση δαπανών στέγασης. Οικ κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 131 παρ. 11 του μν.419/1976 ή του άρθρου 135 παρ. 5 του ν.2594/1998 κοινές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν ή αυξάνουν το επίδομα αυτό δεν είναι δυνατό να διακρίνουν τους υπαλλήλους σε κατηγορίες που δεν προβλέπονται από τους εξουδιοδοτικούς νόμους, όπως σε μόνιμους, που ...
280)
252/2010 Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής (Ε.Υ.Α.) υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στο εξωτερικό. Προσαυξήσεις επιδόματος για οικογενειακά βάρη και για την αντιμετώπιση δαπανών στέγασης. Οικ κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 131 παρ. 11 του μν.419/1976 ή του άρθρου 135 παρ. 5 του ν.2594/1998 κοινές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν ή αυξάνουν το επίδομα αυτό δεν είναι δυνατό να διακρίνουν τους υπαλλήλους σε κατηγορίες που δεν προβλέπονται από τους εξουδιοδοτικούς νόμους, όπως σε μόνιμους, που ...
281)
253/2010 Βίαιη διακοπή της δίκης λόγω θανάτου - επανάληψη από κληρονόμους.
Λόγοα αναίρεσης από το άρθρ. 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ για παράβαση των ερευνητικών κανόνων των άρθρ. 173 και 200 του ΑΚ - Προϋποθέσεις. Έμμεση διαπίστωση κενού, ερμηνεία.
282)
254/2010  
283)
255/2010 Λόγοι αναιρέσεως από τους αρ. 1 και 19 του άρθρ. 559 του ΚΠολΔ.-Πότε ορισμένοι- Πλεοναστικές αιτιολογίες. Έννομο συμφέρον, πως ελέγχεται αναιρετικά. Ένσταση εκ του άρθρ. 281 του ΑΚ., εμπρόθεσμη και παραδεκτή προβολή, άλλως απαράδεκτη. Όχι λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 8 του άρθρ. 559 του ΚΠολΔ για μη λήψη υπόψη ισχυρισμού αόριστου ή απαράδεκτου. Παραμόρφωση εγγράφου, πότε συντρέχει.
284)
256/2010  
285)
257/2010  
286)
258/2010  
287)
259/2010  
288)
260/2010 Ερημοδικία επισπεύδοντος τη συζήτηση. Στην περίπτωση που η επίσπευση της συζήτησης είχε γίνει από τον απολειπόμενο διάδικο, αυτή δεν είναι έγκυρη ως προς αυτόν (απολειπόμενο), εάν κατά τη γενόμενη αυτεπαγγέλτως προς τούτο από το δικαστήριο έρευνα διαπιστώνεται έλλειψη πληρεξουσιότητας ως προς εκείνον (απολειπόμενο) προς το δικηγόρο, που και για λογαριασμό του επέσπευσε τη συζήτηση. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση.
289)
261/2010 Ερημοδικία επισπεύδοντος τη συζήτηση. Στην περίπτωση που η επίσπευση της συζήτησης είχε γίνει από τον απολειπόμενο διάδικο, αυτή δεν είναι έγκυρη ως προς αυτόν (απολειπόμενο), εάν κατά τη γενόμενη αυτεπαγγέλτως προς τούτο από το δικαστήριο έρευνα διαπιστώνεται έλλειψη πληρεξουσιότητας ως προς εκείνον (απολειπόμενο) προς το δικηγόρο, που και για λογαριασμό του επέσπευσε τη συζήτηση. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση.
290)
262/2010  
291)
263/2010  
292)
419/2010  
293)
420/2010  
294)
421/2010  
295)
422/2010 Συμβασιούχος του Ελληνικού Δημοσίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Μη δυνατότητα μετατροπής σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (ΑΠ(Ολ) 20/2007).
296)
423/2010  
297)
424/2010 Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος του ενάγοντος αναιρεσιβλήτου, κατά αγωγής, με αίτημα την καταβολή μισθών υπερημερίας, λόγω ακυρότητας της καταγγελίας που κρίθηκε (είσπραξη αποζημίωσης απολύσεως και επιπλέον αποζημίωση από ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο). Απόρριψη της ένστασης, ως νόμω αβάσιμης. Απόρριψη εκ του άρθρου 559.1 ΚΠολΔ λόγου αναιρέσεως. Απόρριψη λόγου αναίρεσης εκ του άρθρου 559.16 ΚΠολΔ., ως απαράδεκτου, διότι ερείδεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση. Η αποζημίωση που έχει κατ...
298)
425/2010  
299)
426/2010 Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών - Νομική φύση. Λόγος αναιρέσεως από το άρθρ. 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ για παραβίαση των ερμηνευτικών κανόνων περί δικαιοπραξιών.
300)
427/2010  
301)
428/2010  
302)
429/2010 Υπερωριακή απασχόληση με Ν.435/1976 και 2874.1976, πως υπολογίζεται. Συμφωνία συμψηφισμού υπέρτερων αποδοχών για αποζημιώσεις από νόμιμη και παράνομη υπερωρία, όχι έγκυρη. Επιτρέπεται τέτοια συμφωνία για αμοιβή υπερεργασίας, νυκτερινής εργασίας, Κυριακές και ημέρες αναυπάσεως. Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθρ. 281 του Α.Κ.
303)
430/2010  
304)
431/2010  
305)
432/2010  
306)
433/2010  
307)
434/2010  
308)
435/2010 Αναίρεση. ΕΛΚΕΠΑ (Ελ.Δημόσιο) κατά εργαζομένων υπαλλήλων του με άκυρη σύμβαση εργασίας. Προσωπικό ΕΛΚΕΠΑ. Πότε οι μετ' αυτού συμβάσεις εργασίας είναι άκυρες. Σε τι συνίσταται η αποδοτέα ωφέλεια κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 ΑΚ). Ο εργαζόμενος με άκυρη σύμβαση δικαιούται ευθέως από τις οικείες διατάξεις τα επιδόματα εορτών και αδείας τις αποδοχές αδείας και την προσαύξηση για την παροχή παράνομης υπερωριακής εργασίας. (ΑΠ 1402/2006). Λόγος αναιρέσεως από το άρθρ. 559 αρ. 1...
309)
436/2010 Αναίρεση. Απαράδεκτη, ως προς τους διαδίκους για τους οποίους δε περιέχει λόγο αναιρέσεως. Εργασία τις Κυριακές. Καταβάλλεται, ανεξαρτήτως του κύρους για την απασχόληση, προσαύξηση του ημερομισθίου, η οποία υπολογίζεται επί του νομίμου μισθού και ισούται με το 75% ενός ημερομισθίου. Σε περίπτωση δε που στερείται και την εβδομαδιαία ανάπαυση ο εργαζόμενος αυτός δικαιούται και το 1/25 του καταβαλλομένου μισθού του ως αποζημίωση του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Οι χορηγούμενες προσαυξήσεις για τις ερ...
310)
437/2010 Αναίρεση. Κατά ποιων στρέφεται. Απόρριψη αναιρέσεως, ως προς τη μια αναιρεσίβλητη εταιρεία ως παθητικώς ανομιμοποίητη. Άδεια εργαζομένου. Προϋποθέσεις για τη λήψη. Αποδοχές και επίδομα αδείας. Λόγοι αναιρέσεως από το αρ. 559.19 για ελλιπείς και ασαφείς αιτιολογίες. Αναιρεί.
311)
438/2010 Λόγος αναιρέσεως από το άρθρ. 559 αρ. 19 του ΚΠολΔ.
312)
439/2010 Αγωγή σερβιτόρου για υπερωριακή απασχόληση κλπ. -Βιβλιάριο υγείας- δεν αποτελεί στοιχείο της βάσεως της αγωγής. Παραδεκτά προσκομίζεται με την προσθήκη προτάσεων. -Ισχυρισμοί προβαλλόμενοι κατ' άρθρ. 527 του ΚΠολΔ. -Επάλληλη αιτιολογία, αν δεν πλήττεται ή πλήττεται ανεπιτυχώς η κύρια αιτιολογία, αλυσιτελής η προσβολή της επικουρικής.
313)
440/2010 Αποζημίωση αποχωρούντος υπαλλήλου Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρ. 8 του Ν.3198/1955). Προϋποθέσεις. Όχι περιορισμός αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις του ΑΝ 173/1967 για υπαλλήλους Τράπεζας της Ελλάδος.
314)
441/2010 Παραίτηση από δικόγραφο αναιρέσεως ως προς ορισμένους των αναιρεσιβλήτων. Συζήτηση της αναίρεσης ερήμην αναιρεσιβλήτων (άρθρ. 576 παρ. 1 του ΚΠολΔ). Ασφάλεια αστικής ευθύνης για την περίπτωση ατυχήματος. Ο ζημιωθείς τρίτος δεν έχει ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή (άρθρ. 25 και 26 του Ν.2496/1997).
315)
442/2010  
316)
443/2010  
317)
444/2010 Προαγωγές υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος από τον 4ο βαθμό του τμηματάρχη στον 3ο βαθμό του εντεταλμένου τμηματάρχη - προϊσταμένου. Ρυθμίζονται από τον εσωτερικό οργανισμό της, ο οποίος έχει συμβατική ισχύ. Τελούν υπό την αίρεση της συνδρομής συγκεκριμένων προϋποθέσεων, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται από το χρόνο συμπλήρωσης αυτών, σε περίπτωση που η κρίση του εργοδότη περί μη προαγωγής του υπαλλήλου είναι καταφώρως άδικη. Περίπτωση μη προαγωγής υπαλλήλου της ως άνω τράπεζας στο βαθμό ...
318)
445/2010  
319)
540/2010  
320)
541/2010  
321)
542/2010  
322)
543/2010  
323)
544/2010  
324)
545/2010  
325)
546/2010  
326)
547/2010  
327)
548/2010  
328)
549/2010  
329)
550/2010  
330)
551/2010  
331)
552/2010  
332)
553/2010 Καταχρηστική απόλυση. Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Πότε η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική. Δεν συντρέχει περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας όταν δεν υπάρχει γι΄αυτή κάποια αιτία. Για να θερωρηθεί η καταγγελία άκυρη ως καταχρηστική, δεν αρκεί ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε γι' αυτή ο εργοδότης ήταν αναληθείς ή ότι δεν υπήρχε καμία εμφανής αιτία, αλλά απαιτείται η καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους - που πρέπει να επικ...
333)
554/2010  
334)
555/2010  
335)
556/2010 Συμβασιούχοι δημοσίου (ΚΕΠΥΟ). Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου. Αλλεπάληλες συμβάσεις εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση έργου. Έννοια και διαφορές μεταξύ των συμβάσεων τούτων. Για τη σύναψη συμβάσεως μισθώσεως έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα με φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση κοινής αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμοδίο...
336)
643/2010  
337)
644/2010  
338)
645/2010  
339)
646/2010  
340)
647/2010  
341)
648/2010  
342)
649/2010  
343)
746/2010  
344)
747/2010  
345)
748/2010  
346)
749/2010  
347)
750/2010  
348)
751/2010  
349)
752/2010  
350)
753/2010  
351)
754/2010  
352)
755/2010  
353)
806/2010  
354)
807/2010  
355)
808/2010  
356)
809/2010  
357)
917/2010  
358)
918/2010  
359)
919/2010  
360)
920/2010  
361)
921/2010  
362)
922/2010  
363)
923/2010  
364)
924/2010  
365)
925/2010  
366)
926/2010  
367)
927/2010  
368)
928/2010  
369)
929/2010  
370)
930/2010  
371)
1130/2010  
372)
1131/2010  
373)
1132/2010  
374)
1133/2010  
375)
1134/2010  
376)
1135/2010  
377)
1136/2010  
378)
1137/2010  
379)
1138/2010  
380)
1139/2010  
381)
1140/2010  
382)
1141/2010  
383)
1142/2010  
384)
1143/2010  
385)
1144/2010  
386)
1269/2010  
387)
1270/2010  
388)
1271/2010  
389)
1272/2010  
390)
1273/2010  
391)
1274/2010  
392)
1275/2010  
393)
1276/2010  
394)
1277/2010  
395)
1278/2010  
396)
1279/2010  
397)
1280/2010 Ασφάλιση των ιπταμένων έναντι των κινδύνων ανακλήσεως του πιστοποιητικού ισχύος του πτυχίου τους και ειδικότερα , έναντι των κινδύνων της προσωρινής και οριστικής ανακλήσεως του πιστοποιητικού αυτού, λόγω ασθενείας. Ασφαλιζόμενος κίνδυνος. Μεταβολή του ευνοϊκότερου καθεστώτος με το άρθρο 27 του ν. 3185/2003 και του άρθρου 18 της Υ.Α την Υ.Α 58069/595/2-10-2003.Από την έναρξη ισχύος τους, με τη συμπλήρωση των 15 ή30 ημερών ανυπαιτίου κωλύματος, σύμφωνα με τις διακρίσεις των άρθρων 657 και 658 ΑΚ ...
398)
1281/2010  
399)
1282/2010  
400)
1283/2010 Ο υπερημερος εργοδότης έχει δικαίμα να αφαιρέσει από τον οφειλόμενο μισθό κάθε τι που ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από τν ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού (656 εδαφ β΄ΑΚ) Λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 559.1 και 19.Υπερημερία ΕΛ.Γ.Α από την μη αποδοχή της εργασίας των αναιρεσειόντων γεωπόνων, που τους είχε εντάξει αναδρομικά στο μόνιμο αυτού προσωπικό. Αφαίρεη της ωφελείας αυτών από τις πάσης φύσεως αμοιβές που εισέπραξαν ( μεταξύ των οποίων και για τις εκτός έδρας πραγματογνωμοσύνες γ...
401)
1284/2010  
402)
1285/2010  
403)
1286/2010  
404)
1287/2010  
405)
1288/2010  
406)
1289/2010  
407)
1290/2010  
408)
1320/2010  
409)
1321/2010  
410)
1322/2010  
411)
1323/2010  
412)
1324/2010  
413)
1325/2010  
414)
1326/2010  
415)
1327/2010  
416)
1328/2010  
417)
1370/2010  
418)
1371/2010  
419)
1423/2010  
420)
1532/2010 Ερημοδικία αναιρεσειόντων (άρθρο 576 Κ.Πολ Δ).Απαράδεκτη η συζήτηση ,διότι δεν προκύπτει ποός επισπεύδει τη συζήτηση.
421)
1587/2010 Οι όροι του Κανονισμού Εργασίας, που έχει ισχύ νόμου, αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας του μισθωτού. Κανονισμός ΕΤΕ. μεταβολή ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης με τροποποίση κανονισμού. Επί διαδοχής ΣΣΕ μπορεί να μεταβληθούν και επί το δυσμενέστερον οι όροι εργασίας ( διαδοχή τάξεων ) Πότε απαγορεύεται. ΠΔ 15/1994, υποχρέωση του εργοδότη για ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τους όρους εργασίας του. Φύση της ενημέρωσης αυτής. Παραβίαση ερμηνευτικών κανόνων δ/ξεων. ( ΚΠολ 55...
422)
1588/2010 Συζήτηση αιτήσεως ερήμην αναιρεσίβλητου ( άρθρ 576 παρ 1 του ΚΠΟλΔ). Αρχή ισότητας στην αμοιβή εργασίας ( άρθρ 4 και 22 παρ 1β του Συντ ).Εκπαιδευτικοί Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Αποδοχές. Υπολογισμός επιδομάτων εορτών. Δικαστικά έξοδα Δημοσίου. Υποχρεωτικός συμψηφισμός επι μερικής νίκης και ήττας. Στοιχεία για να είναι ορισμένος ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ 14 του Κ.Πολ.Δ.
423)
1589/2010 Εργατικές διαφορές.Συμβασιούχοι Δημοσίου.Διαδοχικές συμβάσεις έργου ή εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Είναι δυνατόν να χαρακτισθούν ορθώς από το δικαστήριο ως συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον οι εργαζόμενοι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, από το δικαστήριο, πλην αυτές είναι άκυρες ως τέτοιες και θεωρούνται ως απλή σχέση εργασίας, με συνέπεια να δικαιούνται οι εργαζόμενοι δώρα εορτών, αποδοχές και επίδομα αδείας από το νόμο. Απορρίπτεται λόγος αντίθετος αναίρ...
424)
1590/2010 Εργατικές διαφορές. Κατάργιση σύμβασης εργασίας και σύμβαση έργου μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και υπαλλήλου αυτής.Ασυμβίβαστο των ιδιοτήτων μεταξύ ασφαλιστικού συμβούλου και ασφαλιστικου υπαλλήλου, πλην δεν επάγεται ακυρότητα της σύμβασης εργασίας. Λόγος αναίρεσης από τους αριθμούς 1,12,και 19 του άρθρου 559 Κ. Πολ. Δικ, απορρίπτεται ως αβάσιμος.Λόγος αναίρεσης για παράβαση του άρ 529 Κ.Πολ.Δικ, απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Στοιχεία αγωγικού αιτήματος περί υποχρεωσης της αναιρεσείουσας να αποδ...
425)
1591/2010 Εργατικές διαφορές.Απόλυση εργαζομένης λόγω απόκτησης τέκνου. Καταχρηστική απόλυση. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόμιμης βάσης ( ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες).Απορρίπτεται κατά πλειοψηφεία. Λόγοι αναίρεσης για ανεπερκή και ενδοιαστική αιτιολογία. Απορρίπτονται ως απαράδεκτοι γιατί η παροχή ότι η απόλυση της εργαζομένης για λόγους οικονομοτεχνικούς συνιστά άρνηση της αγωγής περί καταχρηστικής καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της και ως εκ τούτου δεν συνιστά ουσιώδες ζήτημα. Λόγος αναίρεσης...
426)
1592/2010  
427)
1593/2010  
428)
1594/2010  
429)
1595/2010  
430)
1596/2010  
431)
1597/2010  
432)
1598/2010 Ικανότητα προς το δικογείν.Υποχρέωση των διαδίκων να παρίστανται ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων με δικηγόρο. Χορήγηση σχετικής πληρεξουσιότητας. Τεκμήριο πληρεξουσιότητας τόσο για τις προπαρασκευαστικές της συζητήσεως πράξεις όσο και για τη συζήτηση. Προϋποθέσεις παραδεκτού της συζήτησεως ενώπιον του Αρείου Πάγου.
433)
1599/2010  
434)
1600/2010  
435)
1601/2010  
436)
1602/2010  
437)
1603/2010  
438)
1604/2010  
439)
1680/2010 Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος .Αν στηρίζεταισε πλείστα περιστατικά , καθένα από αυτά αποτελεί "πράγμα".Λόγοι αναίρεσης από τον αρ 8 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. Λόγος αναίρεσης από τον αρ 11γ του ιδίου άρθρου. Έκταση ισχύος ΣΣΕ. Η ΣΕΕ των τραγουδιστών κέντρων διασκεδάσεως του έτους 1998. Σύμβαση μερικής απασχόλησης.Προυποθέσεις για να είναι έγκυρη.
440)
1681/2010 Έννοια μισθού.Ομαδική ασφάλιση προσωπικού επιχείρησις απο εργοδότη.Γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου.Αποτελεί μισθολογική παροχή,αν συμφωνήθηκε ως όρος της ατομικής συμβάσεως εργασίας .Δικαίωμα τρίτου σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής .Λόγοι αναιρέσεως από τους αρ 1,19 και 8β του άρθρου 559 του ΚΠΟλ Δ.
441)
1682/2010 Συζήτηση ερήμην αναιρεσιβλήτου.Λόγοι αναιρέσεως από το άρθρ 560 του ΚΠολΔ είναι περιοριστικοί.Κατοχή βιβλιαρίου υγείας από εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συνέπειες. Η κατοχή βιβλιαρίου υγείας όχι στοιχείο της βάσεως της αγωγής με την οποία ζητούνται διαφορές αοδοχών κλπ.Καταγγελία συμβάσεως εργασίας εγκύου . Προϋποθέσεις.
442)
1683/2010 Διαδικασία αμοιβών για την παροχή εργασίας. Αμοιβή συμβολαιογράφου. Παραπομπή στη τακτική ολομέλεια του Αρείου Πάγου του νομικού ζητήματος αν ο περιορισμός στην αμοιβή συμβολαιογράφου που συνέταξε το συμβόλαιο για συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών με απορόφηση αντίκειται στο Σύνταγμα ( άρθρα 5 παρ 1,25)
443)
1684/2010 Καταγγελία συμβάσεως εργασίας. Αναιτιώδης.Πότε καταχρηστική για λόγους εκδικήσεως.Λόγοι αναιρέσεως από τους αρ 19 και 11γ του άρθρου 559 του ΚΠολΔ.
444)
1685/2010  
445)
1686/2010 Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως. Απόρριψη αγωγής από πρωτοβάθμιο δικαστήριο κατ΄ουσίαν. Έφεση ενάγοντος. Αντικατάσταση αιτολογιών από δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εφόσον δεν χειροτερεύει η θέση του εκκαλούντος ( άρθρ 534 και 536 του ΚΠΟλΔ), άλλως αναιρετικός λόγος από το άρθρ 559 αρ 8 του ΚΠολΔ .
446)
1687/2010 Για το διάδικο του οποίου η έφεση κατά της πρωτόδικης αποφάσεως απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη, η προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως κατά της πρωτοβάθμιας αποφάσεως αρχίζει όχι από την επίδοση της απορριπτικής αποφάσεως του Εφετείου,αλλά από την πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως εφέσεως κατά της πρωτόδικης αποφάσεως,αφότου έγινε τελεσίδικη. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Εφετείου που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη), ο οποίος δεν αφορά την απορριπτική διάταξη.
447)
1688/2010 Απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως αν δεν προκύπτει α) ότι οι μη εμφανισθέντες αναιρεσίβλητοι , που επισπεύδουν τη συζήτηση, είχαν χορηγηγήσει σε δικηγόρο πληρεξουσιότητα για την επίσπευση της συζήτησης και για την εκπροσώπηση τους και β) ότι κλητεύθηκαν με επιμέλεια των λοιπων αναιρεσίβλητων ομοδίκων τους ή του αναιρεσείοντος.
448)
1689/2010  
449)
1690/2010 Συζήτηση αναιρέσεως ερήμην αναιρεσιβλήτων. Αναβολή εκ του πινακίου, επέχει θέση κλητεύσεως. Λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 άρ 11 παρ γ΄του ΚΠολΔ (ε υπόψη ένορκης βεβαιώσεως).Στοιχεία για να είναι ορισμένος ο λόγος αυτός.
450)
1691/2010 Απαράδεκτη η συζήτηση υποθέσεως στον Άρειο Πάγο, διότι δεν αποδεικνύεται ότι οι επισπεύδοντες- απολειπόμενοι αναιρεσείοντες είχαν χορηγήσει πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο που υπογράφει την κλήση ( άρθρ 94 παρ 1, 96 παρ 1,104 και 576 παρ 1και 3 του ΚΠολ Δ)
451)
1692/2010 Συζήτηση υποθέσεως στον Άρειο Πάγο ( άρθρ 576 του Κπολ Δ)Αναβολή εκ του πινακίου.Πότε ισχύει ως κλήτευση.Ερημοδικία ορισμένων εκ των αναιρεσειόντων. Απαράδεκτη η συζήτηση ως προς όλους.
452)
1693/2010 Διόρθωση αποφάσεως Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως.
453)
1694/2010 Διόρθωση αποφάσεως Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως. Ερήμην των διαδίκων.
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Γ
454)
93/2010  
455)
94/2010  
456)
95/2010  
457)
96/2010  
458)
97/2010  
459)
98/2010  
460)
99/2010  
461)
100/2010  
462)
101/2010  
463)
102/2010  
464)
103/2010  
465)
104/2010  
466)
105/2010  
467)
106/2010  
468)
107/2010  
469)
108/2010  
470)
109/2010  
471)
110/2010  
472)
111/2010  
473)
112/2010  
474)
113/2010  
475)
210/2010  
476)
211/2010  
477)
212/2010  
478)
213/2010  
479)
214/2010  
480)
215/2010  
481)
216/2010  
482)
217/2010  
483)
218/2010  
484)
219/2010  
485)
220/2010  
486)
221/2010  
487)
222/2010  
488)
264/2010  
489)
265/2010  
490)
266/2010  
491)
267/2010  
492)
268/2010  
493)
269/2010  
494)
270/2010  
495)
271/2010  
496)
272/2010  
497)
273/2010  
498)
274/2010  
499)
275/2010  
500)
276/2010  
501)
277/2010  
502)
278/2010  
503)
279/2010  
504)
280/2010  
505)
281/2010  
506)
282/2010  
507)
380/2010  
508)
381/2010  
509)
382/2010  
510)
383/2010  
511)
384/2010  
512)
385/2010  
513)
386/2010  
514)
387/2010  
515)
388/2010  
516)
389/2010  
517)
390/2010  
518)
391/2010  
519)
392/2010  
520)
393/2010  
521)
394/2010  
522)
395/2010  
523)
396/2010  
524)
397/2010  
525)
467/2010  
526)
468/2010  
527)
469/2010  
528)
470/2010  
529)
471/2010  
530)
472/2010  
531)
473/2010  
532)
474/2010  
533)
475/2010  
534)
476/2010  
535)
477/2010  
536)
478/2010  
537)
479/2010  
538)
480/2010  
539)
481/2010  
540)
482/2010  
541)
483/2010  
542)
484/2010  
543)
485/2010  
544)
631/2010  
545)
633/2010  
546)
715/2010  
547)
716/2010  
548)
717/2010  
549)
718/2010  
550)
719/2010  
551)
720/2010  
552)
721/2010  
553)
722/2010  
554)
723/2010  
555)
724/2010  
556)
725/2010  
557)
726/2010  
558)
727/2010  
559)
728/2010  
560)
729/2010  
561)
730/2010  
562)
731/2010  
563)
732/2010  
564)
733/2010  
565)
734/2010  
566)
735/2010  
567)
736/2010  
568)
737/2010  
569)
738/2010  
570)
739/2010  
571)
740/2010  
572)
741/2010  
573)
742/2010  
574)
743/2010  
575)
810/2010  
576)
811/2010  
577)
812/2010  
578)
813/2010  
579)
814/2010  
580)
815/2010  
581)
816/2010  
582)
817/2010  
583)
818/2010  
584)
819/2010  
585)
820/2010  
586)
821/2010  
587)
822/2010  
588)
823/2010  
589)
824/2010  
590)
825/2010  
591)
826/2010  
592)
827/2010  
593)
828/2010  
594)
829/2010  
595)
830/2010  
596)
831/2010  
597)
832/2010  
598)
833/2010  
599)
834/2010  
600)
835/2010  
601)
836/2010  
602)
837/2010  
603)
838/2010  
604)
839/2010  
605)
840/2010  
606)
956/2010  
607)
957/2010  
608)
958/2010  
609)
959/2010  
610)
960/2010  
611)
961/2010  
612)
962/2010  
613)
963/2010  
614)
964/2010  
615)
965/2010  
616)
966/2010  
617)
967/2010  
618)
968/2010  
619)
969/2010  
620)
970/2010  
621)
971/2010  
622)
972/2010  
623)
1145/2010  
624)
1146/2010  
625)
1147/2010  
626)
1148/2010  
627)
1149/2010  
628)
1150/2010  
629)
1151/2010  
630)
1152/2010  
631)
1153/2010  
632)
1154/2010  
633)
1155/2010  
634)
1156/2010  
635)
1157/2010  
636)
1179/2010  
637)
1180/2010  
638)
1181/2010  
639)
1182/2010  
640)
1183/2010  
641)
1184/2010  
642)
1185/2010  
643)
1186/2010  
644)
1187/2010  
645)
1188/2010  
646)
1189/2010  
647)
1190/2010  
648)
1191/2010  
649)
1192/2010  
650)
1311/2010  
651)
1312/2010  
652)
1313/2010  
653)
1314/2010  
654)
1315/2010  
655)
1316/2010  
656)
1317/2010  
657)
1318/2010  
658)
1319/2010  
659)
1329/2010  
660)
1330/2010  
661)
1331/2010  
662)
1332/2010  
663)
1333/2010  
664)
1334/2010  
665)
1335/2010  
666)
1336/2010  
667)
1337/2010  
668)
1338/2010  
669)
1339/2010  
670)
1340/2010  
671)
1341/2010  
672)
1342/2010  
673)
1343/2010  
674)
1344/2010  
675)
1345/2010  
676)
1346/2010  
677)
1347/2010  
678)
1348/2010  
679)
1349/2010  
680)
1350/2010  
681)
1351/2010  
682)
1352/2010  
683)
1353/2010  
684)
1354/2010  
685)
1355/2010  
686)
1356/2010  
687)
1357/2010  
688)
1358/2010  
689)
1410/2010  
690)
1411/2010  
691)
1412/2010  
692)
1413/2010  
693)
1414/2010  
694)
1415/2010  
695)
1416/2010  
696)
1417/2010  
697)
1418/2010  
698)
1419/2010  
699)
1420/2010  
700)
1421/2010  
701)
1429/2010  
702)
1430/2010  
703)
1431/2010  
704)
1432/2010  
705)
1433/2010  
706)
1434/2010  
707)
1435/2010  
708)
1436/2010  
709)
1437/2010  
710)
1438/2010  
711)
1439/2010  
712)
1440/2010  
713)
1441/2010  
714)
1442/2010  
715)
1443/2010  
716)
1444/2010  
717)
1445/2010  
718)
1446/2010  
719)
1447/2010  
720)
1448/2010  
721)
1449/2010  
722)
1450/2010  
723)
1452/2010  
724)
1453/2010  
725)
1454/2010  
726)
1455/2010  
727)
1456/2010  
728)
1457/2010  
729)
1458/2010  
730)
1459/2010  
731)
1460/2010  
732)
1461/2010  
733)
1462/2010  
734)
1463/2010  
735)
1464/2010  
736)
1523/2010  
737)
1524/2010  
738)
1525/2010  
739)
1526/2010  
740)
1527/2010  
741)
1528/2010  
742)
1529/2010  
743)
1530/2010  
744)
1531/2010  
745)
1547/2010  
746)
1548/2010  
747)
1549/2010  
748)
1550/2010  
749)
1551/2010  
750)
1552/2010  
751)
1553/2010  
752)
1554/2010  
753)
1555/2010  
754)
1556/2010  
755)
1557/2010  
756)
1558/2010  
757)
1559/2010  
758)
1560/2010  
759)
1561/2010  
760)
1562/2010  
761)
1563/2010  
762)
1564/2010  
763)
1565/2010  
764)
1566/2010  
765)
1567/2010  
766)
1568/2010  
767)
1569/2010  
768)
1570/2010  
769)
1571/2010  
770)
1572/2010  
771)
1607/2010  
772)
1608/2010  
773)
1609/2010  
774)
1610/2010  
775)
1611/2010  
776)
1612/2010  
777)
1613/2010  
778)
1614/2010  
779)
1615/2010  
780)
1616/2010  
781)
1617/2010  
782)
1695/2010  
783)
1696/2010  
784)
1697/2010  
785)
1698/2010  
786)
1699/2010  
787)
1700/2010  
788)
1701/2010  
789)
1702/2010  
790)
1703/2010  
791)
1704/2010  
792)
1705/2010  
793)
1706/2010  
794)
1707/2010  
795)
1708/2010  
796)
1709/2010  
797)
1732/2010  
798)
1733/2010  
799)
1734/2010  
800)
1735/2010  
801)
1736/2010  
802)
1737/2010  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Δ
803)
1/2010  
804)
2/2010  
805)
3/2010  
806)
4/2010  
807)
5/2010  
808)
6/2010  
809)
7/2010  
810)
8/2010  
811)
9/2010  
812)
10/2010  
813)
11/2010  
814)
12/2010  
815)
13/2010  
816)
14/2010  
817)
15/2010  
818)
16/2010  
819)
17/2010  
820)
18/2010  
821)
19/2010  
822)
20/2010  
823)
21/2010  
824)
22/2010  
825)
23/2010  
826)
24/2010  
827)
25/2010  
828)
114/2010  
829)
115/2010  
830)
116/2010  
831)
117/2010  
832)
118/2010  
833)
119/2010  
834)
120/2010  
835)
121/2010  
836)
122/2010  
837)
123/2010  
838)
124/2010  
839)
125/2010  
840)
126/2010  
841)
127/2010  
842)
128/2010  
843)
129/2010  
844)
130/2010  
845)
131/2010  
846)
132/2010  
847)
133/2010  
848)
134/2010  
849)
135/2010  
850)
136/2010  
851)
230/2010  
852)
231/2010  
853)
232/2010  
854)
233/2010  
855)
234/2010  
856)
235/2010  
857)
236/2010  
858)
237/2010  
859)
238/2010  
860)
239/2010  
861)
240/2010  
862)
283/2010  
863)
284/2010  
864)
285/2010  
865)
286/2010  
866)
287/2010  
867)
288/2010  
868)
289/2010  
869)
290/2010  
870)
291/2010  
871)
292/2010  
872)
293/2010  
873)
398/2010  
874)
399/2010  
875)
400/2010  
876)
401/2010  
877)
402/2010  
878)
403/2010  
879)
404/2010  
880)
405/2010  
881)
406/2010  
882)
407/2010  
883)
417/2010  
884)
508/2010  
885)
509/2010  
886)
510/2010  
887)
511/2010  
888)
512/2010  
889)
513/2010  
890)
514/2010  
891)
515/2010  
892)
516/2010  
893)
517/2010  
894)
518/2010  
895)
519/2010  
896)
520/2010  
897)
521/2010  
898)
522/2010  
899)
523/2010  
900)
524/2010  
901)
525/2010  
902)
526/2010  
903)
527/2010  
904)
528/2010  
905)
529/2010  
906)
530/2010  
907)
557/2010  
908)
558/2010  
909)
559/2010  
910)
560/2010  
911)
561/2010  
912)
562/2010  
913)
563/2010  
914)
564/2010  
915)
565/2010  
916)
579/2010  
917)
580/2010  
918)
581/2010  
919)
582/2010  
920)
583/2010  
921)
584/2010  
922)
585/2010  
923)
586/2010  
924)
587/2010  
925)
588/2010  
926)
589/2010  
927)
590/2010  
928)
591/2010  
929)
592/2010  
930)
593/2010  
931)
594/2010  
932)
595/2010  
933)
596/2010  
934)
597/2010  
935)
598/2010  
936)
599/2010  
937)
600/2010  
938)
601/2010  
939)
602/2010  
940)
603/2010  
941)
604/2010  
942)
605/2010  
943)
606/2010  
944)
607/2010  
945)
608/2010  
946)
609/2010  
947)
610/2010  
948)
611/2010  
949)
612/2010  
950)
622/2010  
951)
623/2010  
952)
624/2010  
953)
625/2010  
954)
626/2010  
955)
627/2010  
956)
628/2010  
957)
629/2010  
958)
630/2010  
959)
632/2010  
960)
634/2010  
961)
635/2010  
962)
636/2010  
963)
637/2010  
964)
638/2010  
965)
639/2010  
966)
640/2010  
967)
641/2010  
968)
642/2010  
969)
744/2010  
970)
745/2010  
971)
756/2010  
972)
757/2010  
973)
758/2010  
974)
759/2010  
975)
760/2010  
976)
761/2010  
977)
762/2010  
978)
763/2010  
979)
779/2010  
980)
780/2010  
981)
781/2010  
982)
782/2010  
983)
783/2010  
984)
784/2010  
985)
785/2010  
986)
786/2010  
987)
787/2010  
988)
788/2010  
989)
789/2010  
990)
790/2010  
991)
791/2010  
992)
792/2010  
993)
793/2010  
994)
848/2010  
995)
849/2010  
996)
850/2010  
997)
851/2010  
998)
891/2010  
999)
892/2010  
1000)
893/2010  
1001)
894/2010  
1002)
895/2010  
1003)
896/2010  
1004)
897/2010  
1005)
898/2010  
1006)
899/2010  
1007)
900/2010  
1008)
901/2010  
1009)
902/2010  
1010)
931/2010  
1011)
932/2010  
1012)
933/2010  
1013)
934/2010  
1014)
935/2010  
1015)
936/2010  
1016)
937/2010  
1017)
938/2010  
1018)
939/2010  
1019)
940/2010  
1020)
973/2010  
1021)
974/2010  
1022)
975/2010  
1023)
976/2010  
1024)
977/2010  
1025)
978/2010  
1026)
979/2010  
1027)
980/2010  
1028)
981/2010  
1029)
982/2010  
1030)
983/2010  
1031)
984/2010  
1032)
985/2010  
1033)
986/2010  
1034)
987/2010  
1035)
988/2010  
1036)
1043/2010  
1037)
1044/2010  
1038)
1045/2010  
1039)
1046/2010  
1040)
1087/2010  
1041)
1088/2010  
1042)
1089/2010  
1043)
1116/2010  
1044)
1117/2010  
1045)
1118/2010  
1046)
1119/2010  
1047)
1120/2010  
1048)
1162/2010  
1049)
1163/2010  
1050)
1164/2010  
1051)
1165/2010  
1052)
1166/2010  
1053)
1167/2010  
1054)
1168/2010  
1055)
1169/2010  
1056)
1170/2010  
1057)
1171/2010  
1058)
1172/2010  
1059)
1173/2010  
1060)
1174/2010  
1061)
1175/2010  
1062)
1176/2010  
1063)
1177/2010  
1064)
1178/2010  
1065)
1210/2010  
1066)
1211/2010  
1067)
1212/2010  
1068)
1226/2010  
1069)
1227/2010  
1070)
1228/2010  
1071)
1229/2010  
1072)
1298/2010  
1073)
1299/2010  
1074)
1300/2010  
1075)
1301/2010  
1076)
1302/2010  
1077)
1303/2010  
1078)
1304/2010  
1079)
1305/2010  
1080)
1359/2010  
1081)
1360/2010  
1082)
1361/2010  
1083)
1362/2010  
1084)
1363/2010  
1085)
1364/2010  
1086)
1365/2010  
1087)
1366/2010  
1088)
1367/2010  
1089)
1368/2010  
1090)
1424/2010  
1091)
1425/2010  
1092)
1426/2010  
1093)
1427/2010  
1094)
1428/2010  
1095)
1451/2010  
1096)
1540/2010  
1097)
1541/2010  
1098)
1542/2010  
1099)
1543/2010  
1100)
1544/2010  
1101)
1545/2010  
1102)
1546/2010  
1103)
1618/2010  
1104)
1619/2010  
1105)
1620/2010  
1106)
1621/2010  
1107)
1622/2010  
1108)
1623/2010  
1109)
1624/2010  
1110)
1625/2010  
1111)
1710/2010  
1112)
1711/2010  
1113)
1712/2010  
1114)
1713/2010  
1115)
1714/2010  
1116)
1715/2010  
1117)
1716/2010  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
1118)
1/2010 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - Αναγγελία στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο. Για το κύρος του δικογράφου της αναγγελίας δεν απαιτείται η υπογραφή του αναγγελτηρίου από δικηγόρο και μάλιστα αρμόδιο κατά τόπο - αρκεί η υπογραφή από τον δανειστή που αναγγέλλεται ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του - μειοψηφία.
1119)
2/2010 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - Αναγγελία στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο. Για το κύρος του δικογράφου της αναγγελίας δεν απαιτείται η υπογραφή του αναγγελτηρίου από δικηγόρο και μάλιστα αρμόδιο κατά τόπο - αρκεί η υπογραφή από τον δανειστή που αναγγέλλεται ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του - μειοψηφία.
1120)
3/2010 Με την 1643/2008 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου παραπέμφθηκε στην τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κατ΄ άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος και 563 παρ. 2 εδ. γ' του Κ.Πολ.Δ., ο εκ του άρθρου 559 αριθ.1 του Κ.Πολ.Δ. μοναδικός λόγος της από 25-9-2006 αιτήσεως της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε.", με τον οποίο προβάλλεται ότι το Εφετείο, με την κρίση του ότι ο ισχυρισμός της ανακόπτουσας και ήδη αναιρεσείουσας για καταχρηστική άσ...
1121)
4/2010 Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης της ΔΕΗ, που πηγάζει από τις σχετικές ΕΣΣΕ και τον ΚΚΠ/ΔΕΗ, για την προσμέτρηση του χρόνου προϋπηρεσίας ή του χρόνου μαθητείας του μισθωτού, κατά την ένταξή του σε μισθολογικά κλιμάκια, συνιστά όχι αδικοπραξία αλλά αθέτηση συμβατικής υποχρεώσεως, που πηγάζει από ατομική σύμβαση εργασίας και διαμορφώνεται με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο.

1122)
5/2010 Αρχή της αναλογικότητας (25 § 1 Συντ.) σε σχέση με το καθοριζόμενο ελάχιστο όριο χρηματικής ικανοποιήσεως για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.
1123)
6/2010 Αμοιβή δικηγόρου που συνέπραξε σε συμβιβασμό που επιτεύχθηκε μεταξύ του εντολέα του και του αντιδίκου (αρθ. 124 του Κώδ. Δικηγόρων). Ο δικηγόρος δικαιούται ιδιαίτερη αμοιβή και για τις δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που εκτέλεσε κατ΄ εντολή του εντολέα του πριν συμπράξει στον ανωτέρω συμβιβασμό.
1124)
7/2010 Με την 828/2008 απόφαση του Α2΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου παραπέμφθηκε στην τακτική Ολομέλεια (Β΄ Σύνθεση) ο πρώτος λόγος της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθμ. 11 περ. α΄ ΚΠολΔ, σύμφωνα με το άρθρο 563 παρ. 2 εδ. β’ του ΚΠολΔ, διότι κρίθηκε ως γενικότερου ενδιαφέροντος το ζήτημα: 1) αν οι διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 5 του Ν. 3632/1928, 27 παρ. 1 και 2 Ν. 1806/1988, 59 παρ. 1 Ν. 2533/1997 δεν επιτρέπουν την απόδειξη της κατάρτισης σύμβασης χρηματιστηριακής παραγγελίας με αντ...
1125)
8/2010 Με την 986/2007 απόφαση του Γ΄ Πολιτικού Τμήματος παραπέμφθηκε ενώπιον της Τακτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου το θέμα του κύρους της επίδοσης δικογράφου προς νομικά πρόσωπα σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη (εκπροσώπου του νομικού προσώπου) από το κατάστημα, γραφείο ή εργαστήριο, καθώς και κάθε άλλου προσώπου από αυτά που κατά τους ορισμούς του νόμου παραδίδεται το επιδιδόμενο έγγραφο, οπότε τηρείται η διαδικασία που διαγράφεται στα άρθρα 129 και 128 παράγραφος 4 Κ.Πολ.Δ (θυροκόλληση, παρά...
1126)
9/2010  
1127)
10/2010 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η συναίνεση του εργοδότη για τη χορήγηση της συνεχόμενης άδειας ανατροφής τέκνου αποτελεί εκδήλωση του διευθυντικού δικαιώματος και ελέγχεται με την Α.Κ 281. Μειοψηφία.
1128)
11/2010  
1129)
12/2010  
1130)
13/2010 Αγωγή του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ» (Ο.Α.Π.-ΔΕΗ) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της ΔΕΗ ΑΕ περί διεκδικήσεως ακινήτου, που ανήκε στο καταργηθέν το έτος 1985 «Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών-Πειραιώς και Ηλεκτρικής Εταιρείας» (Τ.Α.Π. ΗΕΑΠ-ΕΗΕ) και το οποίο μεταβιβάσθηκε στις 29-12-1999 από τη ΔΕΗ ΑΕ στο Ελληνικό Δημόσιο. - Σκοπός των ρυθμίσεων των άρθρων 1-3 και 5 του Ν. 163/1975 «Περί ρυθμίσεως ασφαλιστικών θεμάτων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων τ...
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Α2
1131)
142/2010  
1132)
143/2010  
1133)
144/2010  
1134)
145/2010  
1135)
146/2010  
1136)
147/2010  
1137)
148/2010  
1138)
149/2010  
1139)
150/2010  
1140)
151/2010  
1141)
152/2010  
1142)
153/2010  
1143)
154/2010  
1144)
155/2010  
1145)
223/2010  
1146)
224/2010  
1147)
225/2010  
1148)
226/2010  
1149)
227/2010  
1150)
228/2010  
1151)
229/2010  
1152)
241/2010  
1153)
242/2010  
1154)
243/2010  
1155)
244/2010  
1156)
245/2010  
1157)
246/2010  
1158)
247/2010  
1159)
294/2010  
1160)
295/2010  
1161)
296/2010  
1162)
297/2010  
1163)
298/2010  
1164)
299/2010  
1165)
300/2010  
1166)
326/2010  
1167)
327/2010  
1168)
328/2010  
1169)
329/2010  
1170)
330/2010  
1171)
408/2010  
1172)
409/2010  
1173)
410/2010  
1174)
411/2010  
1175)
412/2010  
1176)
413/2010  
1177)
414/2010  
1178)
415/2010  
1179)
416/2010  
1180)
418/2010  
1181)
531/2010  
1182)
532/2010  
1183)
533/2010  
1184)
534/2010  
1185)
535/2010  
1186)
536/2010  
1187)
537/2010  
1188)
538/2010  
1189)
539/2010  
1190)
566/2010  
1191)
567/2010  
1192)
568/2010  
1193)
569/2010  
1194)
570/2010  
1195)
571/2010  
1196)
572/2010  
1197)
573/2010  
1198)
574/2010  
1199)
575/2010  
1200)
576/2010  
1201)
577/2010  
1202)
578/2010  
1203)
613/2010  
1204)
614/2010  
1205)
615/2010  
1206)
616/2010  
1207)
617/2010  
1208)
618/2010  
1209)
619/2010  
1210)
620/2010  
1211)
621/2010  
1212)
841/2010  
1213)
842/2010  
1214)
843/2010  
1215)
844/2010  
1216)
845/2010  
1217)
846/2010  
1218)
847/2010  
1219)
903/2010  
1220)
904/2010  
1221)
905/2010  
1222)
906/2010  
1223)
907/2010  
1224)
908/2010  
1225)
909/2010  
1226)
910/2010  
1227)
911/2010  
1228)
912/2010  
1229)
913/2010  
1230)
914/2010  
1231)
915/2010  
1232)
916/2010  
1233)
989/2010  
1234)
990/2010  
1235)
991/2010  
1236)
992/2010  
1237)
993/2010  
1238)
994/2010  
1239)
995/2010  
1240)
996/2010  
1241)
997/2010  
1242)
998/2010  
1243)
999/2010  
1244)
1000/2010  
1245)
1029/2010
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Ενεχύραση φορτωτικής μεταφερόμενων δια θαλάσσης εμπορευμάτων, μη ενεργοποίηση των από τις φορτωτικές αξιώσεων της ενεχυρούχου και παράδοση των εμπορευμάτων από το μεταφορέα χωρίς τις φορτωτικές προς την αγοράστρια των εμπορευμάτων. Η πάροδος της ενιαύσιας προθεσμίας παραγραφής των κατά του μεταφορέα αξιώσεων από τις φορτωτικές (άρθρο 32 παρ. 1 ν. 559/1977 ) δεν δημιουργεί υποχρέωση της ενεχυρούχου δανείστριας προς αποζημίωση της πωλήτριας των εμπορευμέτων, εφόσον από την πώλησ...
1246)
1090/2010  
1247)
1091/2010  
1248)
1092/2010  
1249)
1093/2010  
1250)
1094/2010  
1251)
1095/2010  
1252)
1096/2010  
1253)
1097/2010  
1254)
1098/2010  
1255)
1099/2010  
1256)
1100/2010  
1257)
1101/2010  
1258)
1102/2010  
1259)
1103/2010  
1260)
1104/2010  
1261)
1105/2010  
1262)
1106/2010  
1263)
1107/2010  
1264)
1108/2010  
1265)
1109/2010  
1266)
1110/2010  
1267)
1111/2010  
1268)
1112/2010  
1269)
1113/2010  
1270)
1114/2010  
1271)
1115/2010  
1272)
1121/2010  
1273)
1122/2010  
1274)
1123/2010  
1275)
1124/2010  
1276)
1125/2010  
1277)
1126/2010  
1278)
1127/2010  
1279)
1129/2010  
1280)
1195/2010  
1281)
1196/2010  
1282)
1197/2010  
1283)
1198/2010  
1284)
1199/2010  
1285)
1200/2010  
1286)
1201/2010  
1287)
1202/2010  
1288)
1203/2010  
1289)
1204/2010  
1290)
1205/2010  
1291)
1206/2010  
1292)
1207/2010  
1293)
1208/2010  
1294)
1209/2010  
1295)
1213/2010  
1296)
1214/2010  
1297)
1215/2010  
1298)
1216/2010  
1299)
1217/2010  
1300)
1218/2010  
1301)
1219/2010  
1302)
1220/2010  
1303)
1221/2010  
1304)
1222/2010  
1305)
1223/2010  
1306)
1224/2010  
1307)
1225/2010  
1308)
1230/2010  
1309)
1231/2010  
1310)
1232/2010  
1311)
1233/2010  
1312)
1234/2010  
1313)
1235/2010  
1314)
1236/2010  
1315)
1237/2010  
1316)
1238/2010  
1317)
1239/2010  
1318)
1240/2010  
1319)
1241/2010  
1320)
1242/2010  
1321)
1243/2010  
1322)
1244/2010  
1323)
1245/2010  
1324)
1246/2010  
1325)
1247/2010  
1326)
1248/2010  
1327)
1249/2010  
1328)
1250/2010  
1329)
1251/2010  
1330)
1252/2010  
1331)
1253/2010  
1332)
1254/2010  
1333)
1255/2010  
1334)
1256/2010  
1335)
1257/2010  
1336)
1258/2010  
1337)
1259/2010  
1338)
1260/2010  
1339)
1261/2010  
1340)
1262/2010  
1341)
1263/2010  
1342)
1264/2010  
1343)
1265/2010  
1344)
1266/2010  
1345)
1267/2010  
1346)
1268/2010  
1347)
1291/2010  
1348)
1292/2010  
1349)
1293/2010  
1350)
1294/2010  
1351)
1295/2010  
1352)
1296/2010  
1353)
1297/2010  
1354)
1306/2010  
1355)
1307/2010  
1356)
1308/2010  
1357)
1309/2010  
1358)
1310/2010  
1359)
1369/2010  
1360)
1372/2010  
1361)
1373/2010  
1362)
1374/2010  
1363)
1375/2010  
1364)
1377/2010  
1365)
1378/2010  
1366)
1379/2010  
1367)
1380/2010  
1368)
1381/2010  
1369)
1382/2010  
1370)
1383/2010  
1371)
1384/2010  
1372)
1385/2010  
1373)
1386/2010  
1374)
1387/2010  
1375)
1388/2010  
1376)
1389/2010  
1377)
1390/2010  
1378)
1391/2010  
1379)
1392/2010  
1380)
1393/2010  
1381)
1394/2010  
1382)
1395/2010  
1383)
1396/2010  
1384)
1397/2010  
1385)
1398/2010  
1386)
1399/2010  
1387)
1400/2010  
1388)
1401/2010  
1389)
1402/2010  
1390)
1403/2010  
1391)
1404/2010  
1392)
1405/2010  
1393)
1406/2010  
1394)
1407/2010  
1395)
1408/2010  
1396)
1409/2010  
1397)
1422/2010  
1398)
1465/2010  
1399)
1466/2010  
1400)
1467/2010  
1401)
1533/2010  
1402)
1534/2010  
1403)
1535/2010  
1404)
1536/2010  
1405)
1537/2010  
1406)
1538/2010  
1407)
1539/2010  
1408)
1605/2010 Αναίρεση. Αδικοπραξία, Λόγοι αναίρεσης από το άρθρθο 559 αριθ 1,8 και 19 ΚΠολΔ. Αβάσιμοι κώδικας Δεοντολογίας Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων κεφαλαίων. Η παράβασή του επιφέρι διοικητικές μόνο κυρώσεις και όχι ακυρότητα της συναλλαγής. Απορρίπτει αναίρεση κατά της 497/2008 αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας.
1409)
1606/2010  
1410)
1729/2010  
1411)
1730/2010  
1412)
1731/2010 Πολιτική Δικονομία. Λόγος αναίρεσης από το άρρθο 11 γ' Κ.ΠολΔ. Ένορκη βεβαίωση. Πότε είναι νόμιμη η επίκλησή της. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Πότε ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος από το άρθρο 559 αριθ. 19 Κ.Πολ.Δ. Λόγος αναίρεσης για παρά τον νόμο μη λήψη υπόψη πραγμάτων που προτάθηκαν και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ( άρθρο 559 αριθ. 8 Κ.Πολ.Δ). Έννοια "πράγματος". Αρνητικοί της αγωγής ισχυρισμοί. δεν αποτελούν πράγμα. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ' αριθ. 4544/07 αποφάσε...
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Α1
1413)
26/2010 Δάνεια αγροτών από Α.Τ.Ε. Άρθρο 39 παρ. 5 του ν. 3259/2004. Κατ΄ ορθή ερμηνεία του, στη ρύθμιση της μη υπερβάσεως του διπλασίου του κεφαλαίου υπάγονται περισσότερα του ενός δάνεια και δεν γίνεται ξεχωριστός για καθένα από αυτά υπολογισμός.
1414)
27/2010 Εγγύηση σε σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό κλείσιμο του λογαριασμού και παράλειψη άσκησης αξιώσεων τράπεζας κατά κληρονόμων ενός εκ των συνεγγυητών επί 8ετία. Ένσταση καταχρήσεως δικαιώματος νομικά αβάσιμη από μόνη την επί 8ετία αδράνεια του δικαιούχου. Αβάσιμος αναιρετικός λόγος 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Από τη βεβαίωση του επικυρούντος τα αντίγραφα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, για το κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού δικηγόρου, έχουν αυτή την αποδεικτική δύναμη των πρωτοτύπων και δε...
1415)
28/2010  
1416)
29/2010 Λύση συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας με καταγγελία της αντιπροσωπευόμενης. Αντίθετες αγωγές αποζημιωσεως. Προσβολή της καταγγελίας ως ακταχρηστικής (άρθρ. 281 ΑΚ). Το Εφετείο την έκρινε αβάσιμη, ορθώς και με επαρκή αιτιολογία. Λόγοι αναιρέσεως από τους αρ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ είναι αβάσιμοι. Λόγοι αναιρέσεως από τον αρ. 11 του άρθρ. 559 ΚΠολΔ, αβάσιμοι
1417)
30/2010 Αντίθεση δικαιοπραξίας στα χρηστά ήθη (άρθρο 178 ΑΚ)
Πώληση ακινήτων σε υποπολλαπλάσιο τίμημα της αγοραίας αξίας τους, κατά συμπαιγνία των 2 εκκαθαριστών λυθείσης ανώνυμης εταιρίας και της αγοράστριας προς πορισμό ιδίου οφέλους από τον ένα εκκαθαριστή και την αγοράστρια κατά την υπερβάλουσα, το καταβληθέν στην αγοράστρια τίμημα, αξία των ακινήτων. Μεθόδευση εμφανίσεως των ακινήτων ως κειμένων σε αρχαιολογικό χώρο για να φαίνεται υποτιμημένη η αξία τους και λήψη σχετικής αδείας εκποιήσεώς του...
1418)
31/2010 Ερημοδικία αναιρεσίβλητης λόγω μη πληρεξουσιότητας δικηγόρου της.
Αναγγελία σε πλειστηριασμό και Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως.
Περιεχόμενο αναγγελτηρίου και ανακοπής κατά πίνακα κατατάξεως.
Εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης. Εάν αναληφθεί νέα υποχρέωση του οφειλέτη, δεν ασφαλίζεται και η από τη νέα υποχρέωση προκύπτουσα απαίτηση εκτός αν προκύπτει ταυτότητα των δύο υποχρεώσεων. Απορρίπτονται οι από τους αρ. 8 και 19. του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγοι αναιρέσεως.
Απορρίπτεται, ως αβάσιμος ο ...
1419)
32/2010 Ερημοδικία αναιρεσίβλητης λόγω μη πληρεξουσιότητας δικηγόρου της.
Αναγγελία σε πλειστηριασμό και Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως.
Περιεχόμενο αναγγελτηρίου και ανακοπής κατά πίνακα κατατάξεως.
Εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης. Εάν αναληφθεί νέα υποχρέωση του οφειλέτη, δεν ασφαλίζεται και η από τη νέα υποχρέωση προκύπτουσα απαίτηση εκτός αν προκύπτει ταυτότητα των δύο υποχρεώσεων. Απορρίπτονται οι από τους αρ. 8 και 19. του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγοι αναιρέσεως.
Απορρίπτεται, ως αβάσιμος ο ...
1420)
33/2010  
1421)
34/2010  
1422)
35/2010  
1423)
36/2010 207 Α.Κ. Πλασματική πλήρωση αιρέσεως αν ο ζημιούμενος από την πλήρωσή της, την εμπόδισε να πληρωθεί αντίθετα με την καλή πίστη. Λύση αφανούς εταιρίας, καθορισμός από τους εταίρους του ενεργητικού και του παθητικού της, διανομή του θετικού υπολοίπου μεταξύ τους, συνέχιση της επιχειρήσεως από έναν από αυτούς και συμβατικός όρος ότι αν εντός 45ημέρου αν βρισκόταν αγοραστής για την αγορά της επιχειρήσεως μεγαλύτερο ποσό από εκείνο που όρισαν ως αξία της οι διάδικοι, θα πωλούνταν η επιχείρηση σ΄αυτό...
1424)
37/2010 Προσβολή αποδεικτικού εγγράφου ως πλαστού με λόγο εφέσεως για πρώτη φορά και προσκόμιση με επίκληση δημοσίου εγγράφου που αποδεικνύει την πλαστότητα, χωρίς να αναφέρονται μάρτυρες και άλλα αποδεικτικά μέσα. Δεν ισχύει η εξαιρετική μας περιοριστική ρύθμιση του άρθρου 463 Κ.Πολ.Δ που επιβάλλει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται και οι μάρτυρες από τον προβάλλοντα ισχυρισμό πλαστότητας, διότι η εν λόγω διάταξη αποβλέπει στην αποτροπή στρεψοδικίας και παρελκύσεως της δίκης, δεν ισχύει δε όταν ο ισχ...
1425)
38/2010  
1426)
39/2010  
1427)
40/2010  
1428)
41/2010  
1429)
42/2010  
1430)
156/2010  
1431)
157/2010  
1432)
158/2010  
1433)
159/2010  
1434)
160/2010  
1435)
161/2010  
1436)
162/2010  
1437)
163/2010 Ερμηνεία των Συμβάσεων, Αναιρετικός έλεγχος των άρθρων 173, 200 ΑΚ
1438)
164/2010 Σύμβαση χρηματιστηριακών συναλλαγών και απάτη – ενάγεται φυσική αυτουργία, αγωγή από α) σύμβαση, β)αδικοπραξία γ) αδικαιολόγητο πλουτισμό. Απορρίφθηκε ως μη νόμιμη. Νέα αγωγή που επικαλείται πρόσθετα περιστατικά που στοιχειοθετούν ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Χρηματιστηριακής σε πρόστηση (922 ΑΚ) του φυσικού αυτουργού της απάτης και αυτοτελή ευθύνη του από αδικοπραξία (συμμετοχή στην απάτη). Απορρίφθηκε η δεύτερη αγωγή με διατάξεις δεδικασμένου. Παραβίαση άρθρου 559 αρ. 16 α΄ ΚΠολΔικ. ...
1439)
165/2010  
1440)
166/2010  
1441)
167/2010  
1442)
168/2010  
1443)
169/2010 Αναίρεση από το άρθρο 559 αρ. 6 ΚΠολΔ κατά ερήμην εκκαλούσης εκδοθείσης αποφάσεως και της εκδοθείσης ανακοπής ερημοδικίας.
1444)
170/2010 Προσβολή προσωπικότητας με δημοσίευμα δια του τύπου χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Η δημοσίευση μηνύσεως, όπου αναφέρονται περιστατικά αξιόποινης πράξης που διέπραξε ο αναιρεσίβλητος σε βάρος του αναιρεσείοντος μηνυτή, μολονότι έγινε χωρίς να τελεί ο τελευταίος εν γνώσει της αναλήθειας των περιστατικών της μηνύσεώς του δεν αποτελούσε αναγκαίο μέτρο προστασίας των συμφερόντων του. Δεν υφίσταται έλλειψη αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Απορρίπτει λόγους αρ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ δι...
1445)
171/2010  
1446)
172/2010 Μίσθωση έργου (κατασκευή οικοδομής) και επίβλεψη από δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στατική ανεπάρκεια τμήματος έργου και ανάθεση συνεχίσεως κατασκευής του σε άλλο εργολάβο – επιβλέποντα μηχανικό. Συρρέουσα αξίωση από αδικοπραξία (με ενδοσυμβατική ευθύνη) για τις κατά παράβαση ΓΟΚ. Πλημμέλειες του κατασκευασθέντος τμήματος του έργου. Λόγοι αναιρέσεως από 559 αρ. 19 και αρ. 1 που εκτιμάται και αυτός ως λόγος του αρ. 19. Βάσιμοι. Αναιρεί. Παραπέμπει.
1447)
173/2010 ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ. Αξιώσεις Παρακαταθέτη. ΕΓΓΡΑΦΑ. Ανυπόγραφα από τον εκδότη εγγραφα. Επιτρεπτώς λαμβάνονται υπόψη συμπληρωματικώς για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ: Απαραδέκτως προβάλλεται ένσταση συμψηφισμού από τον εκκαλούντα το πρώτον με τις προτάσεις του στο δεύτερο βαθμό δικαστήριο.
1448)
174/2010  
1449)
175/2010  
1450)
176/2010  
1451)
177/2010 Αναγνώριση εικονικότητας συμβάσεως πωλήσεως ακινήτου. Λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 1 απαράδεκτη 559 αρ. 19 αόριστη, χωρίς αναφορά περιστατικών και αναιρετικής πλημμέλειας αόριστος. Ερημοδικία αναιρεσειόντων.

1452)
187/2010  
1453)
188/2010  
1454)
189/2010  
1455)
190/2010  
1456)
191/2010  
1457)
192/2010  
1458)
193/2010  
1459)
194/2010  
1460)
195/2010  
1461)
196/2010  
1462)
197/2010  
1463)
198/2010  
1464)
199/2010  
1465)
200/2010  
1466)
201/2010  
1467)
202/2010  
1468)
203/2010  
1469)
204/2010  
1470)
205/2010  
1471)
206/2010  
1472)
207/2010  
1473)
208/2010  
1474)
209/2010  
1475)
331/2010  
1476)
332/2010  
1477)
333/2010  
1478)
334/2010  
1479)
335/2010  
1480)
336/2010  
1481)
337/2010  
1482)
338/2010  
1483)
339/2010  
1484)
340/2010  
1485)
341/2010  
1486)
342/2010  
1487)
343/2010  
1488)
344/2010  
1489)
345/2010  
1490)
346/2010  
1491)
347/2010  
1492)
348/2010  
1493)
349/2010  
1494)
350/2010  
1495)
351/2010  
1496)
352/2010  
1497)
353/2010  
1498)
354/2010  
1499)
355/2010  
1500)
356/2010  
1501)
357/2010  
1502)
358/2010  
1503)
359/2010  
1504)
360/2010  
1505)
361/2010  
1506)
362/2010  
1507)
363/2010  
1508)
364/2010  
1509)
365/2010  
1510)
366/2010  
1511)
367/2010  
1512)
368/2010  
1513)
369/2010  
1514)
370/2010  
1515)
446/2010  
1516)
447/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ."διαχρονικό δίκαιο εφαρμογής τους επί της "ΟΤΕ ΑΕ".
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Δεν είναι επιτρεπτή όταν η εκτέλεση έγινε όχι με βάση την αναιρούμενη απόφαση αλλά με άλλο εκτελεστό τίτλο.
1517)
448/2010  
1518)
449/2010  
1519)
450/2010  
1520)
486/2010  
1521)
487/2010  
1522)
488/2010  
1523)
489/2010  
1524)
490/2010  
1525)
491/2010  
1526)
492/2010  
1527)
493/2010  
1528)
494/2010  
1529)
495/2010 Εκδοση μεταχρονολογημένων ακάλυπτων επιταγών. Ο τελευταίος κομιστής δικαιούται αποζημίωση από δικαιοπραξία, ενώ έχει και αξίωση από σύμβαση (ολ. ΑΠ 29/07) κατά του εκδότη της επιταγής. Ορθή εφαρμογή διατάξεων 914 και 79 ν. 5960/1933. Εξώδικος συμψηφισμός από έναν εις ολόκληρον συνοφειλέτη ωφελεί (και προτείνεται από) άλλον συνοφειλέτη. Εαν υπάρχει συρροή αξιώσεων από ενδοσυμβατική ευθύνη και αδίκημα, η πρόταση συμψηφισμού κατ΄ αξιώσεως από ενδοσυμβατική ευθύνη, επιφέροντας απόσβεση αυτής, συνεπ...
1530)
496/2010 ΑΜΕΛΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ συμπράττοντος σε άμβλωση εγκύου με μαιευτήρα, λόγω θανάτου από εσωτερική αιμορραγία, κατόπιν τραυματισμού της υποβλειθείσας σε άμβλωση από αμέλεια του μαιευτήρα. Η αμέλεια του αναισθησιολόγου συνίσταται στο ότι: α) συνέπραξε για τη διενέργεια της άμβλωσης στο ιατρείο του μαιευτήρα γυναικολόγου, ενώ κατά την, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 ν. 1609/1986, ΥΑ Α3β/Οικ 2799?1987 η άμβλωση μπορούσε να γίνει μόνον σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα (νοσοκομείο), διαθέτουσα ...
1531)
497/2010 363 ΑΚ.: Ανυπαίτια αδυναμία παροχής απαλλάσσει τον οφειλέτη από τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Συμφωνία συμμετοχής σε διαγωνισμό για ανάληψη έργου από ένα συμβαλλόμενα με εμφανή ή αφανή συνεταίρο ή υπεργολάβο τον άλλο συμβαλλόμενο, εφόσον προσκρούει στο Κοινοτικό Δίκαιο και ανυπαιτίως το αγνούσε ο αναλαβών το έργο, συνιστά αδυναμία παροχή (ανυπαίτια) και είναι αβάσιμη η αξίωση του αφανούς συνεταίρου ή υπεργολάβου να ισχύσουν έναντι των διαδίκων η από τη σύμβαση αμοβαίες υποχρεώσεις. Ορθή εφαρμο...
1532)
498/2010  
1533)
499/2010  
1534)
500/2010  
1535)
501/2010  
1536)
502/2010  
1537)
503/2010  
1538)
504/2010  
1539)
505/2010  
1540)
506/2010  
1541)
507/2010  
1542)
650/2010  
1543)
651/2010  
1544)
652/2010 Καταχρηστικοί όροι στις συμβάσεις καταναλωτών με τις τράπεζες κατ΄ αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως ενώσεων καταναλωτών.
1545)
653/2010 Αρθρα 12,13 ν. 418/1984: Προδικασία για την άσκηση προσφυγής στο Εφετείο από την εκτέλεση δημοσίου έργου.Ταυτότητα αιτημάτων στην ένσταση αίτηση θεραπείας και προσφυγή στο Εφετείο. Η φράση ότι είναι κατά βάση ταυτόσημα τα εν λόγω αιτήματα έχει σημαντικό βαθμό απροσδιοριστίας όταν δεν προκύπτει αν είναι ουσιώδεις ή επουσιώδεις οι διαφοροποιήσεις. Παραβίαση εκ πλαγίου ως άνω διατάξεων που είναι ουσιαστικού δικαίου, αφού η μη τήρησή τους συνεπάγεται απώλεια του αξιου δικαστικής προστασίας δικαιώματ...
1546)
654/2010 Κοινοπραξία για εκτέλεση επιχειρήσεως με ιδρυθησόμενη αν. εταιρία από κοινοπρακτούντες. Καταγγελία κοινοπραξίας από ένα μέλος - ματαίωση ίδρυσης εταιρίας και αναμενομένων κερδών. Δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος καταγγελίας και ζημίας, αφού έπρεπε να ιδρυθεί εταιρία εκμετάλευσης της επιχειρήσεως ως προς την οποία μπορεί να υπάρχει προσυμβατική ευθύνη καταγγείλαντος όχι αξίωση πλήρους αποζημίωσης. Ορθώς έκρινε το Εφετείο μη νόμιμη την αξίωση. Λόγος αρ. 1 αβάσιμος, λόγοι 10,19 απαράδεκτοι.
1547)
655/2010 Αμοιβές μηχανικών: η υποκατάσταση του ΤΕΕ δεν αποκλείει στο δικαιούχο μηχανικό να επιδιώξει την ένδικη και μη προστασία συμφερόντων. Παράλειψη ΤΕΕ να επιδιώξει εγκαίρως την αναπροσαρμογή της αμοιβής του μηχανικού, αναγγελία σε πτώχευση δεν συνιστά αδικοπραξία. Λόγοι αναιρέσεως αρ. 1 αβάσιμοι, 14 επι εσφαλμένης προϋποθέσεως, 16 αόριστη, 19 απαράδεκτη.
1548)
656/2010  
1549)
657/2010  
1550)
658/2010  
1551)
659/2010 Σύμβαση παραχωρήσεως τηλεοπτικών δικαιωμάτων από αθλητική οργάνωση σε τηλεοπτική επιχείρηση που διαχειρίζεται την εκτέλεση της τηλεοπτικής μετάδοσης από τηλεοπτική επιχείρηση. Ακαιρη, χωρίς σπουδαίο λόγο και εναντίον των χρηστών ηθών καταγγελία της συμβάσεως από την αθλητική οργάνωση. Ζημιούμενη είναι και η συμβεβλημένη με την παραχωρησιούχο τηλεοπτική επιχείρηση για την εκτέλεση της τηλεοπτικής μετάδοσης (919 ΑΚ) για την οποία επιδίκασε το Εφετείο χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης, αλλά απέρρ...
1552)
660/2010  
1553)
661/2010  
1554)
662/2010  
1555)
663/2010  
1556)
664/2010  
1557)
665/2010  
1558)
666/2010  
1559)
667/2010 Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Η συμφωνία προμηθευτή - εκχωρητή με τον πράκτορα - εκδοχέα, κατά το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 1905/1990 για το ανίσχυρο έναντι του εκχωρητή της συμφωνίας προμηθευτή - δανειστή με τον οφειλέτη - εναγόμενο περί το ανεκχωρητου, δεν επεκτείνεται στο ανίσχυρο του όλου περιεχομένου μιας συμφωνίας που καθορίζει τις προϋποθέσεις γέννησης, ληξιπροθεσμου και δικαστικής επιδιωξίμου της απαιτήσεως, όπως είναι η σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού.
1560)
668/2010  
1561)
669/2010  
1562)
670/2010  
1563)
671/2010  
1564)
672/2010  
1565)
673/2010  
1566)
674/2010  
1567)
675/2010  
1568)
676/2010  
1569)
677/2010  
1570)
678/2010  
1571)
679/2010  
1572)
680/2010  
1573)
681/2010  
1574)
682/2010  
1575)
683/2010  
1576)
684/2010  
1577)
685/2010  
1578)
686/2010 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δικαίωμα αποζημίωσης από δικαιοπραξία έχει και ο εξ αναγωγής υπόχρεος. Εσφαλμένη εφαρμογή άρθρου 79 ν. 5960/1932, 914, 297, 298 ΑΚ. Αναιρεί απόφαση Εφετείου.
1579)
687/2010  
1580)
688/2010 Κατάσχεση στα χέρια του Τ.Π. & Δανείων απαλλοτριωθέντος ακινήτου, που είχε μόνον προσωρινώς προσδιορισθεί και για το πέραν του 60% ποσοστό τελούσε υπό αναβλητική αίρεση οριστικού προσδιορισμού τελεσιδίκως, με τον οποίο όμως ορίσθηκε μικρότερο ποσό αποζημίωσης. Δεν ευθύνεται το Τ.Π & Δανείων για το σύνολο της προσωρινής αποζημίωσης, εάν το υπερβάλλον απέδωσε στο υπόχρεο αποζημιώσεως. Εσφαλμένη ερμηνεία 984 ΚΠολΔ όσον αφορά τις έννομες συνέπειες της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου απαιτήσεως υπό αναβ...
1581)
689/2010 Ανάκληση αποφάσεως εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης από Α.Π. λόγω εκκρεμούς ενώπιόν του αιτήσεως αναιρέσεως για την κύρια υπόθεση.
1582)
690/2010 Σύμβαση παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων μεταξύ δικαιούχου αθλητικής οργανώσεως και τηλεοπτικής επιχείρησης. Καταγγελία σύμβασης από αθλητική οργάνωση ακαίρως, χωρίς σπουδαίο λόγο και εναντίον των χρηστών ηθών, αποβλέποντας σε μεγαλύτερο μίσθωμα και προς παραγκωνισμό του αρχικού παραχωρησιούχου. Αξίωση από συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη. Κατά τον προσδιορισμό των διαφυγόντων κερδών δεν απαιτείται να αναφέρονται στην αγωγή, για να είναι ορισμένη, αστάθμητοι παράγοντες που θα μπορούσαν να μ...
1583)
691/2010  
1584)
692/2010 Παραίτηση από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως δεν είναι έγκυρη με τις προτάσεις, ούτε συνιστά παραίτηση η δήλωση ότι δεν εισάγεται η υπόθεση για ορισμένους διαδίκους χωρίς μάλιστα να έχει πληρεξουσιότητα ο δηλών δικηγόρος ούτε να έχει κλητευθεί η απολειπόμενη. Απαράδεκτη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους.
1585)
693/2010  
1586)
794/2010  
1587)
795/2010  
1588)
796/2010  
1589)
797/2010  
1590)
798/2010  
1591)
799/2010  
1592)
800/2010  
1593)
801/2010  
1594)
802/2010  
1595)
803/2010  
1596)
804/2010  
1597)
805/2010  
1598)
869/2010 Παραβίαση εκ πλαγίου των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών (άρθρα 173-200 ΑΚ) κατά την ερμηνεία των δικαιοπρακτικών δηλώσεων των μερών επί συμβάσεως εμπορικής μισθώσεως, μετά τη λήξη της, για ύπαρξη παρακλητικής σχέσης (ενώ περιείχε αντάλλαγμα η χρήση του μισθίου δηλ. μίσθωμα). Το Εφετείο δέχθηκε ότι καταρτίσθηκε νέα μίσθωση από την αρχή χωρίς να εξετάζει αν υπήρξε παράταση της προηγούμενης μίσθωσης και χωρίς να περιλαμβάνει στις αιτιολογίες ότι δηλώθηκε βούληση νέας μισθώσεως από τους εκμι...
1599)
870/2010 932 ΚΠολΔικ. Έξοδα εκτελέσεως προαφαιρούμενα από το εκπλειστηρίασμα κατ΄ αρθρ. 975 ΚΠολΔ είναι τα γενόμενα προς το κοινό συμφέρον των δανειστών, όχι για αναστολές λόγω ιδιαιτέρων συμφωνιών δανειστή - οφειλέτη χωρίς δικαστική απόφαση. Αναιρεί μερικώς.
1600)
871/2010 482 ΑΚ. Εις ολόκληρον οφειλή. Το δικαίωμα του δανειστή να επιλέξει κατά ποίου εις ολόκληρον οφειλέτη θα στραφεί πρώτα για την ικανοποίηση μέρους ή του όλου της αξιώσής του δεν υπόκειται κατ΄ αρχήν σε αντίκρουση με ένσταση 28 ΑΚ πλήν εξαιρετικών περιπτώσεων υπέρβασης των ορίων της καλής πίστης κλπ που διαγράφονται από την εν λόγω διάταξη.
1601)
872/2010  
1602)
873/2010  
1603)
874/2010  
1604)
875/2010  
1605)
876/2010  
1606)
877/2010  
1607)
878/2010  
1608)
879/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά τη νοσηλεία ασθενούς σε ψυχιατρική κλινική, όπου παρουσίασε απόφραξη εντέρου λόγω παρεχομένων ψυχοφαρμάκων χωρίς να διαγνωσθεί εγκαίρως τούτο και να της παρασχεθεί η δέουσα ιατρική μέριμνα σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Λόγοι αναίρεσης κατ΄ αρθρο 559 ΚΠολΔ. αρ. 20 αβάσιμος, αρ. 11 αβάσιμοι, αρ. 8 αόριστοι, αρ. 1 ( παραβίαση αρχής δίκης ΕΣΔΑ ) αόριστος.
1609)
880/2010  
1610)
881/2010  
1611)
882/2010 Καταγγελία σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας και αξίωσης για θετική ζημία λόγω δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε η αντιπρόσωπος για να ανταποκριθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις της. Εχει δικαίωμα αποζημίωσης με διάταξη ΑΚ (ΑΠ 910/2000) Πρόταση και αποδοχή για κατάρτιση σύμβασης, πως συντελείται, εσφαλμένη εφαρμογή από το Εφετείο των ουσιαστικών διατάξεων των άρθρων 361, 192-195-196, 330 εδ. α΄, 298 ΑΚ. Αναιρεί κατά ένα μέρος απόφαση Εφετείου.
1612)
883/2010  
1613)
884/2010  
1614)
885/2010  
1615)
886/2010  
1616)
887/2010  
1617)
888/2010  
1618)
889/2010  
1619)
890/2010  
1620)
1001/2010  
1621)
1002/2010  
1622)
1003/2010  
1623)
1004/2010  
1624)
1005/2010  
1625)
1006/2010  
1626)
1007/2010  
1627)
1008/2010  
1628)
1009/2010  
1629)
1010/2010  
1630)
1011/2010  
1631)
1012/2010  
1632)
1013/2010  
1633)
1014/2010  
1634)
1015/2010  
1635)
1016/2010  
1636)
1017/2010  
1637)
1018/2010  
1638)
1019/2010  
1639)
1020/2010  
1640)
1021/2010  
1641)
1022/2010  
1642)
1023/2010  
1643)
1024/2010
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Σύμβαση παρακαταθήκης ως παρεπόμενη της κύριας σύμβασης επισκευής πράγματος (μηχανής σκάφους). – Έκταση ευθύνης θεματοφύλακα από ενδοσυμβατικό πταίσμα, τεκμαιρόμενο (άρθρο 336 ΑΚ) ως προς τη φύλαξη του πράγματος, διότι επιδείχθηκε επιμέλεια μικρότερη από εκείνη που κατέβαλε για τη φύλαξη των δικών του πραγμάτων. – Επιδίκαση και χρηματικής ικανοποιήσεως ηθικής βλάβης για αδικοπρακτική ευθύνη. Ανεπαρκής αιτιολογία ως προς τη δυνατότητα νόησης ευθύνης για τη ζημία του παρακαταθέτ...
1644)
1025/2010  
1645)
1026/2010  
1646)
1027/2010  
1647)
1028/2010  
1648)
1030/2010  
1649)
1031/2010  
1650)
1032/2010  
1651)
1033/2010  
1652)
1034/2010  
1653)
1035/2010  
1654)
1036/2010  
1655)
1037/2010  
1656)
1038/2010  
1657)
1039/2010  
1658)
1040/2010  
1659)
1041/2010  
1660)
1042/2010  
1661)
1047/2010  
1662)
1048/2010  
1663)
1049/2010  
1664)
1050/2010  
1665)
1051/2010  
1666)
1052/2010  
1667)
1053/2010  
1668)
1054/2010  
1669)
1055/2010  
1670)
1056/2010  
1671)
1057/2010  
1672)
1058/2010  
1673)
1059/2010  
1674)
1060/2010