<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Α
1)
1607/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Καταδίκη από το Εφετείο για απλή δυσφήμηση κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, αφού επί πλέον δέχθηκε και ότι τα δυσφημιστικά γεγονότα ήταν αληθινά, παραλείποντας να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 366 ΠΚ και να κρίνει ατιμώρητη την πράξη. Έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως. Αναιρεί και παραπέμπει την υπόθεση.
2)
1608/2009 Κατασκευή μανδροτοίχου εντός ιδιωτικού άλσους, που είχε κηρυχθεί αναδασωτέα έκταση, χωρίς άδεια της Δικαστικής Αρχής (άρθρ. 71 παρ. 1 Ν. 998/1979 - έννοια άρθρ. 70 και 71 Ν. 998/1979). Βάσιμος ουσία ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων λόγω ασαφειών και αντιφάσεων. Αναιρεί και παραπέμπει.
3)
1609/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Αναιρεί για εκ πλαγίου παραβίαση των άρθρων 28 και 302 του Π.Κ.
4)
1610/2009 Πλαστογραφία μετά χρήσεως, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση. Αναιρεί εν μέρει για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος για εκ νέου συζήτηση.
5)
1611/2009 Ψευδής καταμήνυση και ψευδής ανώμοτη κατάθεση (άρθρ. 225 παρ. 1α και 229 ΠΚ). Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας εκ του ότι ο εισαγγελέας δεν πρότεινε επί υποβληθέντος αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου, καθόσον η πρόταση του εισαγγελέα επί της ενοχής σιωπηρώς ενέχει και πρόταση απορρίψεως του ισχυρισμού (ΑΠ 1232/2009, 511/2008, 62/ 2005). Απορρίπτει αίτηση.
6)
1612/2009 Έκδοση υπηκόου Γεωργίας σε δικαστικές αρχές Ιταλίας με βάση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη η έφεση.
7)
1613/2009 Αίτηση εξαιρέσεως. Δήλωση αποχής Δικαστή από την αναιρετική διαδικασία. Παραδοχή σχετικής δήλωσης.
8)
1614/2009 Αίτηση Εξαιρέσεως Δήλωση αποχής Δικαστή από την αναιρετική διαδικασία. Παραδοχή σχετικής δήλωσης.
9)
1616/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Έγκλημα δια παραλείψεως τελούμενο. Ύπαρξη ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης του υπαιτίου. Ανάγκη να αναφέρεται στην απόφαση η ύπαρξη της ιδιαίτερης αυτής υποχρέωσης καθώς και να προσδιορίζεται ο νομικός κανόνας από τον οποίο αυτό πηγάζει. Η έλλειψη αυτή ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
10)
1637/2009 Στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του άρθρου 349 παρ. 3 εδ. α΄ ΠΚ (μαστροπεία). Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης πότε υφίσταται. Η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ποινικής διάταξης ως λόγος αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε ΚΠΔ. Απορρίπτει αίτηση.
11)
1638/2009 Πόθεν έσχες. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συμβούλιο Εφετών αναφέρεται στην ενσωματωθείσα στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση όταν σε αυτήν εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν το αδίκημα. Η εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων του πόθεν έσχες δεν έχει ως συνέπεια την άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξεως ή τον αποκλεισμό του καταλογισμού, αλλά απλώς μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής. Ο δόλος δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογ...
12)
1640/2009 Χρήση πλαστού εγγράφου. Νόθευση εγγράφου. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή του νόμου από Δικαστήριο της ουσίας. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης και πρόσθετων λόγων για έλλειψη αιτιολογίας και μη ορθή εφαρμογή ποινικών διατάξεων.
13)
1641/2009 Καταδολίευση δανειστών. Χρόνος έγκλησης. Αιτιολογία απόφασης και ορθή εφαρμογή νόμου από Δικαστήριο της ουσίας. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για μη έγκαιρη - έγκυρη υποβολή έγκλησης, έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου.
14)
1642/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
15)
1683/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως, πολιτικού μηχανικού, ο οποίος κατά την εκτέλεση εργασιών σε κατασκευαζόμενη υπό την επίβλεψή του πολυώροφη οικοδομή παρέλειψε να λάβει μέτρα ασφαλείας σε άνοιγμα φωταγωγού, με αποτέλεσμα να καταπέσει από αυτή εργαζόμενος και να τραυματισθεί θανάσιμα. Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εφόσον αναφέρονται οι νομικές διατάξεις (άρθρα 17, 20, 22 π.δ. 778/1990, 40 παρ. 1 και 2 και 117 του Π.Δ. 1037/1981 και 3 Β.Δ. 258/5.9.1980) που προέβλεπαν την...
16)
1697/2009 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Παραίτηση από έφεση κατά πρωτοβάθμιας απόφασης. Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης.
17)
1698/2009 Έκδοση υπηκόου Πολωνίας σε δικαστικές αρχές Πολωνίας με βάση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Απορρίπτει έφεση λόγω παραίτησης.
18)
1706/2009 Ψευδής βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος. Παράβαση καθήκοντος. Έγγραφο και τα πρακτικά κλήρωσης συνθέσεως Δικαστηρίου. ΠΟΠΔ για παράβαση καθήκοντος λόγω παραγραφής. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Αναιρεί κατά ένα μέρος ως προς τη διάταξη παράβασης καθήκοντος.
19)
1707/2009 Ψευδής καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας.
20)
1708/2009 Μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών σε ΙΚΑ. Γραφικές παραδρομές ως προς τα οφειλόμενα στο ΙΚΑ ποσά, μετά αφαίρεση μέρους της οφειλής που υπέκυψε σε παραγραφή, δεν συνιστούν ανεπαρκή αιτιολογία, εφόσον οι επί μερους πράξεις προσδιορίζονται σαφώς και το αιτιολογικό συμπληρώνεται με το διατακτικό. Ανεπαρκής αιτιολογία της αποφάσεως για τον καθορισμό του ύψους της ποινής δεν υφίσταται από την παράλειψη διαγραφής στο έντυπο των λέξεων "ή το βαθμό της αμέλειας" μετά την πρόταση ότι το δικασ...
21)
1709/2009 Παραίτηση από ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης. Κηρύσσεται απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης.
22)
1710/2009 Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας και κοντέινερ σε δασική έκταση κατά παράβαση των άρθρ. 71 § 1 Ν. 998/1979 και 1 § 5 στοιχ. Α Ν. 2801/2000. Αληθής κατ' ιδέαν συρροή των δύο αδικημάτων. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως. Εφόσον χορηγήθηκαν ελαφρυντικά κατ' άρθρ. 84 § 2α ΠΚ αλυσιτελής η επίκληση ύπαρξης και άλλων ελαφρυντικών περιστάσεων, τις οποίες σιγή αντιπαρήλθε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, μολονότι προτάθηκαν. Απορρίπτει αίτηση.
23)
1711/2009 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα και απόπειρα απάτης Δικαστή. Άρθρα 224 παρ. 1-2, 227 παρ.1, 229 ΠΚ. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι κατ' ουσία οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ, Α΄, Β΄, Δ΄, Ε΄, Η΄ του ΚΠΔ και 6 ΕΣΔΑ και 14 ΔΣΑΠΔ λόγοι αναιρέσεως και των δύο αιτήσεων. Βάσιμος ο τρίτος λόγος αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ, διότι καταδικάστηκε, κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 98 και 224 παρ.2 ΠΚ, για ψευδορκία κατ' εξακολούθηση, αφ...
24)
1712/2009 Έκδοση αλλοδαπού στις Αρχές της Κολομβίας. Απορρίπτει έφεση.
25)
1713/2009 α) Αίτημα αναβολής της δίκης στον Άρειο Πάγο λόγω κωλύματος του συνηγόρου, β) Απόρριψη του αιτήματος, γ) Απόρριψη αναίρεσης εφ' όσον ο κατηγορούμενος δεν παραστάθηκε με συνήγορο στον Άρειο Πάγο. Απορρίπτει αίτηση.
26)
1714/2009 Παραγραφή. Αναστολή παραγραφής. Έναρξη κυρίας διαδικασίας με την επίδοση κλητηρίου θεσπίσματος ή κλήσης για εμφάνιση στο ακροατήριο ή με την εμφάνιση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο και μη εναντίωσή του στη συζήτηση της υπόθεσης. Αν δικάστηκε κατηγορούμενος ερήμην στον πρώτο βαθμό η ακυρότητα του κλητήριου θεσπίσματος ή της κλήσης πρέπει να προταθούν στο Εφετείο με πρόσθετο λόγο έφεσης. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την προταθείσα παραδεκτά ένσταση ακυρότητας της επίδοσης του κλητήριου θεσπίσματ...
27)
1715/2009 Διευκόλυνση εισόδου και παραμονής λαθρομεταναστών. Στοιχειοθέτηση σχετικών εγκλημάτων. Επιβαρυντική περίπτωση μετά την τροποποίηση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2910/2001. Έγγραφη έκθεση αυτοψίας και φωτογραφίες. Πως αναγιγνώσκονται και πως μνημονεύονται στο αιτιολογικό. Όχι ακυρότητα από τη μη δόση του λόγου στον Εισαγγελέα για συνολική ποινή και μετατροπή ποινής, αν από τα πρακτικά προκύπτει το αντίθετο. Κατοχή όπλου από ημεδαπό στην αλλοδαπή. Πληρότητα αιτιολογίας για καταδικασ...
28)
1716/2009 Απάτη και απόπειρα απάτης επί Δικαστηρίου. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη ισχυρισμών περί υπαναχώρησης, περί συνδρομής ελαφρυντικών περιστάσεων και περί εφαρμογής των άρθρων 23 και 25 ΠΚ.
29)
1728/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Έννοια αμέλειας. Όταν η αμέλεια δεν συνίσταται σε ορισμένη παράλειψη αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος τότε, για τη θεμελίωση του εγκλήματος από αμέλεια, ως εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, απαιτείται η συνδρομή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ. Αναγκαία προϋπόθεση η ύπαρξη ιδιαίτερης ειδικής και όχι γενικής υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει στην παρεμπόδιση του αποτελέσματος. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να πηγάζει από ρητή ...
30)
1729/2009  
31)
1730/2009  
32)
1731/2009 Άρθρο 10 του Συντάγματος. Αναφορά στις αρχές. Ως αναφορά θεωρείται έγγραφο που περιέχει αιτιάσεις κατά ενέργειας ή παραλείψεως αρχής ή οργάνου αυτής και αίτηση περί επανορθώσεως ή αποτροπής ηθικής ή υλικής βλάβης. Η αναφορά απευθύνεται στην αρμόδια αρχή ή την προϊσταμένη αυτής ή την εποπτεύουσα αυτήν, υποβάλλεται δε με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Μόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής προς την οποία απευθύνεται η αναφορά και κατόπιν αδείας αυτής επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που τ...
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Β
33)
1800/2009 Αν ο κατηγορούμενος πεθάνει μετά την άσκηση απ' αυτόν αίτησης αναίρεσης, ο Άρειος Πάγος κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 370 περ. β΄ ΚΠΔ παύει οριστικά την ποινική δίωξη, αφού προηγουμένως αναιρέσει την προσβαλλομένη απόφαση ως προς όλες τις διατάξεις της.
34)
1801/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές της Λαμίας.
35)
1802/2009 Αναφορά κατά δικαστικού λειτουργού για παράβαση καθήκοντος - προκαταρκτική εξέταση - απόρριψη αναφοράς με διάταξη εισαγγελέα - προσφυγή. Παραπομπή της υπόθεσης σε άλλη εισαγγελική και δικαστική αρχή, διότι ο καταγγελλόμενος υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρ. 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο (άρθρ. 136 ε΄ και 137 § 1 γ΄ ΚΠΔ). Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πειραιά.
36)
1803/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
37)
1804/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
38)
1805/2009 Στοιχεία του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά τα άρθρ. 302 § 1 και 28 ΠΚ. Έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης, που ιδρύει τον κατ' άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, υπάρχει, όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδεί...
39)
1806/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
40)
1807/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
41)
1808/2009 Έκδοση εκζητουμένου με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για την άσκηση ποινικής διώξεως. Προϋποθέσεις εκδόσεως και στοιχεία που πρέπει να περιέχει το ένταλμα. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που διατάσσει την εκτέλεση του εντάλματος (Ν. 3251/2004). Απορρίπτει έφεση.
42)
1809/2009 Έκδοση αλλοδαπών εγκληματιών. Η κυρωθείσα με το ν.δ. 4009/1959 Σύμβαση μεταξύ της Ελλάδος και της Λαϊκής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας περί αμοιβαίων δικαστικών σχέσεων, στην οποία περιλαμβάνονται και διατάξεις για την αμοιβαία έκδοση εγκληματικών, εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη διάλυση του ως άνω κράτους ως προς το διάδοχο (και προκύψαν από τη διάλυση) κράτος της Δημοκρατίας της Σερβίας. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την αμοιβαία έκδοση εγκληματιών με βάση τη Σύμβαση α...
43)
1810/2009 Έκδοση αλλοδαπού με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως (Ν. 4165/1961). Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση εκδόσεως, Μεταξύ αυτών απαιτείται και πλήρης περιγραφή του εγκλήματος για το οποίο ζητείται η έκδοση, δηλαδή των περιστάσεων τελέσεώς του, στις οποίες περιλαμβάνεται ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως καθώς και η μορφή συμμετοχής σ' αυτό του εκζητουμένου, σύμφωνα με της αρχή της ειδικότητας. Αίτηση των Τουρκικών Αρχών για έκδοση Τούρκου υπηκόου για εγκλήματα που δεν π...
44)
1811/2009  
45)
1829/2009  
46)
1830/2009 Έλλειψη αιτιολογίας αν δεν γίνεται μνεία των αποδεικτικών μέσων. Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος περιλαμβάνεται στις μαρτυρικές καταθέσεις. Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα - προϋποθέσεις. Πότε υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση.
47)
1831/2009 Στα εγκλήματα που διαπράττονται δια του τύπου, η προθεσμία ασκήσεως εφέσεως συντέμνεται στο ήμισυ, δηλαδή στις πέντε ημέρες. Άσκηση εφέσεως από μέρους του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών κατά αθωωτικής αποφάσεως που απαγγέλθηκε με παρόντα τον κατηγορούμενο, την ένατη ημέρα από της δημοσιεύσεως, είναι απαράδεκτη. Υπέρβαση εξουσίας από μέρους του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου το οποίο δεν απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεση, αλλά τη δέχτηκε και εξετάζοντας στην ουσία την υπόθεση καταδίκασε τον κατηγορούμενο....
48)
1832/2009 Πότε υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των ποινικών αποφάσεων, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθ. 510§1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ αναιρετικό λόγο. Απαιτείται και για την επί αιτήματος αναβολής κατ" άρθ. 349 ΚΠΔ παρεμπίπτουσα απόφαση. Σημαντικό αίτιο για την αναβολή κατά την διάταξη αυτή αποτελεί και η αδυναμία εμφάνισης του συνηγόρου του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη το είδος, την φύση και την διάρκεια του σημαντικού αιτίου αναβολής έχει την ευχέρεια αντί για αναβολή ν...
49)
1833/2009 Όταν ο κατηγορούμενος διαμένει στην ημεδαπή και είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, η προθεσμία για την άσκηση από αυτόν αναιρέσεως, με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι εικοσαήμερος και αρχίζει από τότε που η απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στην γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως θεωρείται και ο κατηγορούμενος που εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος διορίσθηκε με έγγ...
50)
1834/2009  
51)
1835/2009 Προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της νοθεύσεως εγγράφου από υπάλληλο. Ποιος θεωρείται υπάλληλος. Πότε υπάρχει έλλειψη εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η οποία ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγματικών περιστατικών, που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και προκύπτει από τις ειδικές συνθήκες τελέσεώς του, διαλαμβά...
52)
1850/2009 Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που ιδρύει τον από το άρθ. 510§1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγο αναίρεσης. Κατά τα άρθ. 19§§ 1 και 4 και 20§1β ν.2523/1997 ως αυτουργοί του αδικήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται στις ΕΠΕ οι διαχειριστές τους και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν ο κάθε εταίρος. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι με αυτήν ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για το ως άνω αδίκημα ως νόμιμος εκπρόσωπος Ε.Π.Ε., χωρίς να διευκρινίζετ...
53)
1851/2009 Πότε υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία καταδικαστικών ποινικών αποφάσεων, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθ. 510§1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγο αναίρεσης. Ειδικότερα ως προς τα αποδεικτικά μέσα αρκεί να μνημονεύονται γενικά τα αποδεικτικά μέσα κατ’ είδος, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα. Δεν ιδρύουν λόγο αναίρεσης, και δη τον ως άνω προβλεπόμενο, η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη της ...
54)
1852/2009 Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο ως αποδεικτικού στοιχείου εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε κατά την συζήτηση στο ακροατήριο δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα κατ' άρθ. 171 §1 περ. δ' ΚΠΔ και ιδρύει τον από το άρθ. 510§1 στοιχ. Α' ΚΠΔ. Δεν δημιουργείται τέτοια ακυρότητα, όταν από το διατακτικό σε συνδυασμό με το αιτιολογικό της απόφασης προκύπτει με σαφήνεια, σε ποια έγγραφα στήριξε το δικαστήριο την κρίση του. Πότε υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία καταδικαστικής ποινικής απόφασης, η έλλειψη τ...
55)
1859/2009 Έγκληση. Υποβολή μετά την τρίμηνη προθεσμία, αιτιολογία. Αδιαίρετο της εγκλήσεως, έννοια. Ψευδής καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία μάρτυρα, προϋποθέσεις, Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Έγγραφα, λήψη υπόψη χωρίς να αναγνωσθεί - απόλυτη ακυρότητα. Άρθρ. 367 ΠΚ δεν εφαρμόζεται επί συκοφαντικής δυσφημήσεως, οπότε ο σχετικός ισχυρισμός δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας. Μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής από δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η οποία στο πρωτοβάθμιο είχε ανασταλεί - όχ...
56)
1860/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια, προϋποθέσεις. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί καταδίκης. Έλλειψη ακροάσεως (άρθρ. 510 § 1β ΚΠΔ) και επί αρνήσεως ή παραλείψεως του δικαστηρίου να αποφανθεί επί αιτήματος του κατηγορουμένου ή του συνηγόρου του, κατά το άρθρ. 364 § 1 ΚΠΔ. Έννοια διατάξεως του άρθρ. 364 § 1 ΚΠΔ. Απορρίπτει αίτηση.
57)
1970/2009 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Στοιχεία του εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό των κατηγορουμένων, οι οποίοι ως μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας με ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, δεν κατέβαλαν στο ΙΚΑ τις οφειλόμενες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για το απασχοληθέν προσωπικό. Ορθή απόρριψη ισχυρισμών: α) περί μη νομίμου εκδόσεως της σχετικής Πράξεως Επιβολής Εισφορών κατά την κρίση του ΙΚΑ (άρθρ. 26 παρ. ii του ΑΝ 1846/1951), β) περί ...
58)
1971/2009 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Στοιχεία του εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος ως Πρόεδρος του Δ.Σ. ασφαλιστικού συνεταιρισμού συνεργαζομένων σωματείων, δεν κατέβαλε στο ΙΚΑ τις οφειλόμενες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για το απασχοληθέν προσωπικό. Αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού περί εξοφλήσεως της οφειλής. Απορρίπτεται η αίτηση.
59)
1972/2009 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Στοιχεία του εγκλήματος. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος με την προσκομιδή εν γνώσει του πλαστού εγγράφου αλλοδαπού Δικαστηρίου στα μέλη της επιτροπής του ΚΕΕΜΕ, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, πέτυχε την παραπλάνηση αυτών και βεβαίωσαν αναληθώς σε δημόσιο έγγραφο ότι αυτός πληρούσε τις προϋποθέσεις να γίνει δεκτός στις εξετάσεις για μετεγγραφή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει σε ισχυρισμό το...
60)
1973/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και σωματική βλάβη από αμέλεια. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Στοιχεία που απαιτούνται για την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσεως για τα ανωτέρω εγκλήματα. Για να αρχίσει η επιφέρουσα την αναστολή της παραγραφής κύρια διαδικασία, αρκεί το έγκυρο κατά τα στοιχεία του κλητήριο θέσπισμα ή κλήση να περιέχει προσδιορισμό του δικαστηρίου και δεν απαιτείται το δικαστήριο αυτό να είναι πράγματι αρμόδιο για να δικάσει την υπόθεση. Η απόφαση του αναρμ...
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ε
61)
43/2009 Αβάσιμη ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος παραδεκτώς προβαλλόμενης ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 του Ν. 1337/1983 και παρεμπίπτουσας αποφάσεως απόρριψης αιτήματος αναβολής. Δεν δημιουργείται ακυρότητα εάν, χωρίς να ζητηθεί, δεν δοθεί ο λόγος στον κατηγορούμενο μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα για να προβεί σε δηλώσεις, ούτε όταν ο διευθύνων τη συζήτηση κηρύξει το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, χωρίς να...
62)
44/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως.
63)
45/2009  
64)
46/2009  
65)
47/2009 Είναι σχετική και καλύπτεται μη προταθείσα η ακυρότητα από την εξέταση μη γνωστοποιηθέντος μάρτυρος ο οποίος παρευρισκόταν στο ακροατήριο και τον οποίο το δικαστήριο τον εξέτασε. Η αποχώρηση των μαρτύρων στο ειδικό προς τούτο δωμάτιο κατά το άρθρο 350 παρ. 1 ΚΠΔ, αναφέρεται σε μάρτυρες οι οποίοι εξετάζονται ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση της άνω διατάξεως δεν είναι τεταγμένη επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, δεν ανάγεται στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου ...
66)
48/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
67)
49/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για αντιφατική αιτιολογία και οριστική παύση ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής.
68)
50/2009 Παράβαση ΑΝ 690/1945. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Επί εργοδότου νομικού προσώπου (ανώνυμη εταιρία) δεν αναφέρεται η νομική θέση του κατηγορούμενου στην εταιρία, μη αρκούσης της αναφοράς αυτού ως νομίμου εκπροσώπου. Περαιτέρω, η απόφαση έχει αντιφατικές παραδοχές.
69)
51/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
70)
52/2009  
71)
53/2009  
72)
54/2009 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως εκπρόθεσμης.
73)
55/2009 Απόρριψη αιτήσεως που δεν περιέχει κάποιο λόγο αναιρέσεως ως απαράδεκτης.
74)
56/2009 Απόρριψη αιτήσεως που δεν περιέχει κάποιο λόγο αναιρέσεως ως απαράδεκτης.
75)
139/2009 Απόρριψη αναιρέσεως ως απαραδέκτου (διττό απαράδεκτο): α) διότι ασκήθηκε κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης, ενώ είχε ασκηθεί έφεση η οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, και β) ως εκπρόθεσμη. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εκπροσωπήθηκε, από δικηγόρο, θεωρείται ότι ήταν παρών στην δίκη εκείνη και η εκδοθείσα απόφαση λογίζεται ότι δημοσιεύθηκε με την πραγματική παρουσία του και η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατ’ αυτής αρχίζει από της καταχωρήσεως της στο ειδικό βιβλίο.
76)
140/2009 Προσφυγή, ως αίτηση αναιρέσεως εκτιμώμενη, κατά Διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή κατά Διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά της πιο πάνω προσφυγής, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.
77)
141/2009 Επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος για από κοινού και κατ’ εξακολούθηση πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος.
78)
142/2009 Αναίρεση παραπεμπτικού βουλεύματος για ψευδή βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Δεν συντρέχει για την παραπομπή αναγκαίο κατά το άρθρο 242 ΠΚ στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Ο Δήμαρχος δεν έχει λειτουργική αρμοδιότητα κατά τον Δημοτικό Κώδικα να εκδίδει βεβαίωση με περιεχόμενο άλλο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο του Π.Δ. 410/1995.
79)
143/2009 Έλλειψη αιτιολογίας βουλεύματος ως προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού συγγνωστής νομικής πλάνης.
80)
144/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για αντιφατική αιτιολογία.
81)
145/2009 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για συκοφαντική δυσφήμηση.
82)
146/2009 Αναίρεση Εισαγγελέα του ΑΠ κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο απέρριψε, κατ’ ουσία εκθέσεις προσφυγής κατά κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέως Εφετών, δια του οποίου παρεπέμφθησαν οι κατηγορούμενοι δήμαρχοι με απευθείας κλήση, για παράβαση καθήκοντος, ως αρμοδίου καθ’ ύλη και κατά τόπον δικαστηρίου, λόγω ιδιότητος τους ως Δημάρχων (αρθρ. 145 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, 111 παρ. 7 ΚΠΔ). Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος, έστω και α...
83)
147/2009 Απορρίπτει αίτηση κανονισμού αρμοδιότητας κατηγορουμένου για λόγους δημόσιας τάξης.
84)
148/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση στην υπηρεσία και ψευδής βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση. Αναίρεση μόνον για την πρώτη πράξη για έλλειψη αιτιολογίας. Αναγνώσθηκε έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης την οποία διέταξε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν την μνημονεύει μεταξύ των κατ’ είδος αποδεικτικών μέσων τα οποία έλαβε υπόψη του, αλλ’ ούτε από το όλο περιεχόμενο του σκεπτικού προκύπτει ότι εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε. Επαρκής αιτιολογία και απόρριψη αιτήσεως για την πράξη της...
85)
149/2009 Κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. Έννοια και στοιχεία πράξεων. Δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας όταν η κυρία ανάκριση, επί κακουργημάτων για τα οποία επιτρέπεται προσωρινή κράτηση, περατώνεται με την έκδοση εντάλματος συλλήψεως και συνεπώς είναι νομικώς αδιάφορο το νομότυπο της κλήσης του κατηγορουμένου. Αιτιολογημένη παραπομπή για τα άνω εγκλήματα.
86)
177/2009 Άρθρα 362 και 363 ΠΚ. Τι απαιτείται για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφημήσεως. Τι θεωρείται γεγονός. Για την υποκειμενική υπόστασή της απαιτείται άμεσος δόλος, δεν αρκεί απλός ή ενδεχόμενος. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση των περιστατικών που την δικαιολογούν. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για συκοφαντική δυσφήμηση. Πότε ασαφής και αντιφατική αιτιολογία μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού. Αναιρεί και παραπέμπει.
87)
178/2009  
88)
179/2009 Χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένου. Χειροτερεύει η θέση του κατηγορουμένου και όταν το δικαστήριο μετατρέπει σε χρηματική την επιβληθείσα στερητική της ελευθερίας ποινή, η οποία όμως πρωτοδίκως είχε ανασταλεί, έστω και αν δευτεροβαθμίως επιβάλλεται μικρότερη ποινή. Απορρίπτει λοιπούς λόγους. Αναιρεί μόνο κατά το μέρος αυτό.
89)
180/2009 Εάν ο καταδικασθείς απολυθεί υπό όρο και κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του τελέσει νέο έγκλημα για το οποίο θα του επιβληθεί αμετάκλητα ποινή φυλάκισης άνω των 6 μηνών, δεν είναι παραδεκτή η υποβολή αιτήσεως καθορισμού συνολικής ποινής.
90)
181/2009 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως. Ερημοδικία ενός διαδίκου. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη ως προς αυτόν. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Απάτη στο δικαστήριο. Στοιχεία αδικήματος. (386) Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή, υπέρβαση εξουσίας. Στοιχειοθετείται απάτη αν με βάση συναλλαγματική που εκδόθηκε για ανύπαρκτο χρέος, ο δικαστής πλανήθηκε και εξέδωσε διαταγή πληρωμής σε βάρος του αντιδίκου του αιτούντος. Πότε ζημιωθείς μπορεί να είναι και τρί...
91)
182/2009 Απάτη. Πολιτική Αγωγή. Απόλυτη ακυρότητα επιφέρει και η παρά το νόμο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου. Τέτοια ακυρότητα υπάρχει και όταν η πολιτική αγωγή ασκηθεί, χωρίς να έχει αποβληθεί, για πρώτη φορά ενώπιον του Εφετείου ή από το ίδιο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) υπό ιδιότητα όμως διαφορετική από εκείνη που είχε παραστεί πρωτοδίκως. Η αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, δεν εκχωρείται ούτε κληρονομείται, εκτός αν αναγνωρίσθηκε με σύμβαση ή επιδόθηκ...
92)
183/2009 Δύο αναιρέσεις του ιδίου κατά της αυτής απόφασης. Συνεκδίκαση. Λαθρεμπορία (οινοπνεύματος). Προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων. Κατοχή και διάθεση στην εσωτερική κατανάλωση λαθρεμπορευμάτων (οινοπνεύματος) κατ’ εξακολούθηση και συναυτουργία. Επιεικέστερος ο Ν. 2960/01 μόνο ως προς την επιβολή χρηματικής ποινής. Νόμος 2127/1993 «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό Δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξε...
93)
184/2009 Κανονισμός αρμοδιότητος. Παραπομπή υποθέσεως από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιώς, για λόγους δημόσιας τάξεως.
94)
185/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - υπέρβασης εξουσίας. Δεν αναφέρεται στο αποδεικτικό το Δικαστήριο που εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση. Προκύπτει εξ άλλων στοιχείων και κατά τρόπο ανεπίδεκτο αμφιβολίας. Απορρίπτει αναίρεση.
95)
186/2009 Ακυρότητα σε έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν. Απορρίπτει αναίρεση.
96)
187/2009 Η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση δεν υποχρεούταν να απαντήσει σε αόριστο αυτοτελή ισχυρισμό της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2δ΄ ΠΚ. Απορρίπτει αναίρεση.
97)
188/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια (παράσυρση και τραυματισμός πεζού από ΙΧ αυτοκίνητο). Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν γίνεται εξειδίκευση της σωματικής επαφής του θύματος με το όχημα κατά τον κρίσιμο χρόνο που αυτό αιφνιδιαστικά ξεκίνησε. Απορρίπτει αίτηση.
98)
189/2009 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ. Συνεκδίκαση τεσσάρων αιτήσεων. Ερημοδικία τριών διαδίκων. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη γι’ αυτούς, μετά την απόρριψη αιτήματος αναβολής. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την θέση και την ευθύνη του αναιρεσείοντος (προέδρου του ΔΣ) στην ανώνυμη εταιρεία για την καταβολή των εισφορών. Απορρίπτει αναίρεση.
99)
190/2009 Απόπειρα κακουργηματικής απάτης, από υπαίτιο που διαπράττει απάτες, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ και κακουργηματική πλαστογραφία (κατάρτιση και νόθευση με χρήση) όπου το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δρχ. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Η απόπειρα της απάτης με χρήση πλαστού εγγράφου, απορροφάται από τη χρήση του πλαστού, μόνο όμως, όταν τα με την απάτη παρασταθέντα σα...
100)
191/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
101)
192/2009 Ερήμην ανυποστήρικτη. Συζήτηση μετά την απόρριψη αιτήματος. Δεν είναι επιτρεπτή νέα αναβολή. Αν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη.
102)
193/2009 Κατοχή - πώληση ναρκωτικών. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για τις άνω πράξεις.
103)
194/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
104)
195/2009  
105)
196/2009 Άρθρο 482 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά το άρθρο 41 παρ. 1 Ν. 3160/30-6-2003. Ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ζητήσει αναίρεση του βουλεύματος που παύει προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη κατά του κατηγορούμενου ή αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του ή κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη. Άρθρο 476 ΚΠΔ. Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως και ως τοιαύτη απορριπτέα.
106)
197/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
107)
198/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
108)
199/2009 Ερήμην ανυποστήρικτη. Συζήτηση μετά την απόρριψη αιτήματος αναβολής. Δεν είναι επιτρεπτή νέα αναβολή. Αν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. Απορρίπτει.
109)
212/2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για α) πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συρροή, κατά μόνας και από κοινού, β) υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, γ) πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, τελεσθείσα από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δ) ψευδορκία μάρτυρα. Παραγραφή πλημμεληματικών πλαστογραφιών και υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως. Παύει οριστι...
110)
255/2009 Απορρίπτει έφεση κατά απόφασης Συμβουλίου που γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος στην Ρωσία.
111)
256/2009  
112)
257/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πότε εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απάτη. Πρέπει να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα. Απαράδεκτος η αιτίαση με την οποία επιχειρείται διάφορος εκτίμηση και αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων, διότι πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Απορρίπτει αναίρεση. Ο Άρειος Πάγος κρίνει ότι έγγραφα μνημονεύει η προσβαλλόμενη απόφαση. Με την παραδοχή τυπικά της έφεσης η πρωτόδικος ατονε...
113)
258/2009 Απόλυτη ακυρότης για κακή σύνθεση του δικαστηρίου. Απόλυτη ακυρότης, όταν ελήφθησαν υπ’ όψη έγγραφα που δεν ανεγνώσθησαν. Πρέπει τα έγγραφα να προσδιορίζονται με τα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητά των. Ιδιαίτερη μνεία της δικαστικώς διαταχθείσης πραγματογνωμοσύνης. Πότε υπάρχει αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να εκτείνεται η αιτιολογία και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, εφ’ όσον αυτοί έχουν υποβληθεί κατά τρόπο σαφή και ορισμένο. Απορρίπτει αναίρεση.
114)
259/2009  
115)
260/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
116)
261/2009  
117)
262/2009  
118)
263/2009 Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση επειδή από τις νέες αποδείξεις, των οποίων γίνεται επίκληση, δεν γίνεται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος.
119)
264/2009  
120)
265/2009  
121)
266/2009 Απορρίπτει. Συμπληρώνει την υπ΄ αριθμ. 8754/2007 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
122)
267/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για κατοχή λαθρεμπορευμάτων. Απορρίπτει.
123)
268/2009  
124)
269/2009  
125)
270/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για απλή σωματική βλάβη.
126)
271/2009 Φοροδιαφυγή δια εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση (19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997). Παραγραφή αδικήματος άρθρου 19 Ν. 2523/97. Έναρξη χρόνου παραγραφής. Απορρίπτει ισχυρισμό περί παραγραφής και μη εκθέσεως υποβολής μηνυτήριας αναφοράς (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2523/ 1997 και 41 ΚΠΔ). Έγγραφα. Λήψη υπόψη αποδεικτικών επιδόσεως χωρίς να αναγνωσθούν. Είναι διαδικαστικά και όχι αποδεικτικά έγγραφα. Δεν απαιτείται η δημόσια ανάγνωσή τους. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμ...
127)
272/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως επί ψευδούς καταμηνύσεως άρθρο 229 παρ. 1 ΠΚ. Άμεσος δόλος απαιτείται για την υποκειμενική της υπόσταση. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση των περιστατικών που την δικαιολογούν, άλλως έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παύει οριστικώς, διότι παρήλθε οκταετία από της τελέσεως της πράξεως.
128)
273/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία στην τελευταία πράξη. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για ύπαρξη δεδικασμένου μεταξύ συκοφαντικής δυσφήμησης και ψευδούς καταμήνυσης. Αναίρεση για υπέρβαση εξουσίας από χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένου.
129)
274/2009  
130)
275/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Η λήψη υπόψη, χωρίς ανάγνωση, εγγράφων του κατηγορητηρίου δεν επάγεται απόλυτη ακυρότητα.
131)
276/2009 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας διότι δεν προσδιορίζεται από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση του αναιρεσείοντος προς ενέργεια και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου και ο κανόνας αυτού.
132)
277/2009 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Για την πληρότητα της καταδικαστικής αποφάσεως απαιτείται να αναφέρεται σ’ αυτήν μεταξύ άλλων ή ιδιότης του αναιρεσείοντος ως εργοδότου που απασχόλησε τους μισθωτούς, εάν δε πρόκειται για εταιρική επιχείρηση, ποία η νομική μορφή της τελευταίας και ποία η θέση του κατηγορούμενου εις αυτήν, ώστε να ανακύπτει η υποχρέωσή του για παρακράτηση και απόδοση εισφορών. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρία, που εκπροσωπείται κατά νόμο από το διοικητικό της συμβούλιο πρέπει να αναφέρεται η σ...
133)
278/2009 Κατοχή ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλου. Στοιχεία αδικημάτων. Ισχυρισμός περί τοξικομανίας. Πρέπει, για να αιτιολογείται η απόρριψή του, να είναι ορισμένος. Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη (για τον χαρακτηρισμό του κατηγορούμενου ως τοξικομανούς) που διατάσσεται από το Δικαστήριο ή τον Ανακριτή, είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και πρέπει να προκύπτει αναμφίβολα από την αιτιολογία της απόφασης ότι λήφθηκε υπόψη, χωρίς να είναι απαραίτητο να μνημονεύεται ειδικώς. Πραγματογνωμοσύνες που δε...
134)
279/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια σε τροχαίο. Αιτιολογημένη καταδίκη. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων, όχι απόλυτη ακυρότητα.
135)
280/2009 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Επαρκής αιτιολογία της αποφάσεως.
136)
281/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για απλή συνέργεια σε κακουργηματική απάτη.
137)
282/2009 Πλαστογραφία (Πλαστή διαθήκη) Χρήση πλαστού από τον πλαστογράφο. Πότε τιμωρείται αυτοτελώς. Στοιχεία αδικήματος (πλημμέλημα). Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα και ιδιαίτερα η κατάθεση του ανωμοτί εξετασθέντος πολιτικώς ενάγοντος. Απορρίπτει αναίρεση.
138)
283/2009 Επάρκεια αιτιολογίας για ψευδορκία μάρτυρα.
139)
284/2009 Επάρκεια αιτιολογίας αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη.
140)
285/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια δια παραλείψεως. Εργατικό ατύχημα. Ιδιαίτερες νομικές υποχρεώσεις για την λήψη μέτρων κατά ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 395/1994: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά τη δραστηριότητα που σχετίζεται ειδικότερα με τη θέση σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας. Έννοια όρων του νόμου. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη νόμιμης βάσης και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει αναίρεση...
141)
286/2009 Ναρκωτικά. Ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου βίου, των μη ταπεινών αιτίων, της ειλικρινούς μετάνοιας, και της καλής συμπεριφοράς (άρθρ. 84 παρ.2 α, β, δ και ε Π.Κ.). Πότε είναι ορισμένοι οι ισχυρισμοί για ελαφρυντικά. Απορρίπτει την αναίρεση.
142)
287/2009 Επάρκεια αιτιολογίας βουλεύματος που παραπέμπει τον αναιρεσείοντα για κακουργηματική υπεξαίρεση.
143)
288/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
144)
289/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Από το αναφερόμενο στο σκεπτικό αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλούμενης απόφασης δεν προκύπτει ότι η έφεση ασκήθηκε εκπρόθεσμα. Δεν αναφέρονται στην απόφαση τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει προκειμένου να ερευνηθεί και να κριθεί αν η έφεση ασκήθηκε παραδεκτώς και σε καταφατική περίπτωση να κριθεί η τυχόν παραγραφή.
145)
290/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
146)
291/2009 Απαράδεκτες αιτήσεις αναιρέσεως κατά βουλεύματος που παραπέμπουν τους κατηγορουμένους για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης.
147)
292/2009 Απορρίπτει αναίρεση ως εκπρόθεσμη.
148)
293/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς παρεμπίπτουσα απόφαση αναβολής για να κληθεί και εξετασθεί απολιπόμενος μάρτυρας.
149)
328/2009  
150)
329/2009  
151)
330/2009  
152)
331/2009  
153)
332/2009  
154)
333/2009 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Παράβαση των άρθρων 1 και 11 του Ν. 5227/1931 “περί μεσαζόντων”. Στοιχεία αδικήματος. Απόρριψη λόγων αναίρεσης και προσθέτων λόγων για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου. Δεν υπάρχει αντίφαση από το ότι οι αναιρεσείοντες απηλλάγησαν πρωτοδίκως για απάτη και καταδικάστηκαν από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων με την παραδοχή ότι παρέστησαν εν γνώσει ψευδώς ότι λόγω των σχέσεών τους κλπ, ότι μπορούσαν να επιτύχουν όσ...
155)
334/2009 Λαθρεμπορία. Κατοχή λαθρεμπορευμάτων (τσιγάρα) (άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 1165/1918 και 155 παρ.1α και β, του Ν. 2960/2001). Γνώση της ιδιότητας του λαθρεμπορεύματος. Παράβαση του ΒΔ της 13/16.4.1920 “περί κώδικος των νόμων περί φορολογίας του καπνού”. Παράβαση του άρθρ. 12 του κ.ν. 489/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2170/1993 (ανασφάλιστο όχημα). Παράβαση άρθρ. 90 παρ. 3 του Ν. 2691/1999 (αντικατάσταση, παραποίηση πινακίδων οχήματος). Παραβάσεις Ν. 2168/1993. Παράνομη κατ...
156)
337/2009 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Παράβασης του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 2345/95, παροχή οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών που έχουν σχέση με την προστασία ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένων, ανιάτως και χρονίως πασχόντων κλπ σε ιδρύματα κλπ ατόμων, χωρίς προηγούμενη έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, κατ’ εξακολούθηση. Πρόσθετοι λόγοι. Απαραίτητη προϋπόθεση του παραδεκτού των πρόσθετων λόγων αναίρεσης, πρέπει να είναι το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. Δεν εί...
157)
338/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (γιατρού). Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής (μετά τρεις αναβολές) για τον διορισμό και δεύτερου δικηγόρου. Πότε υπάρχει ποινική ευθύνη του γιατρού. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης βάσης. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη των καταλυτικών της κατηγορίας ισχυρισμών του αναιρεσείοντος. Δεν αποτελεί παραδεκτό λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Αβάσιμοι οι λόγοι για έλλειψη αιτιολογία...
158)
339/2009  
159)
340/2009 Ερήμην ανυποστήρικτη. Συζήτηση μετά την απόρριψη αιτήματος. Δεν είναι επιτρεπτή νέας αναβολής αναβολή. Αν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη.
160)
341/2009 Κανονισμός αρμοδιότητος. Άρση της συγκρούσεως αρμοδιότητας μεταξύ του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Αρμόδιο δικαστήριο καθ’ ύλη προς εκδίκαση πλημμελημάτων που τέλεσε αντιπρόεδρος της Κοινότητας, κατά το χρόνο που ασκούσε καθήκοντα προέδρου, γιατί ο πρόεδρος της Κοινότητας είχε πεθάνει, είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο και όχι το Τριμελές Εφετείο. Δεν υπάγεται στην ιδιάζουσα δωσιδικία του άρθρου 145 παρ. 1 και 2 Ν. 3463/2006.
161)
342/2009 Άρθρα 148-153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 484 παρ. 1, 509 παρ. 1, 510 ΚΠΔ. Για να είναι ορισμένη η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον λόγον ορισμένο και σαφή. Άλλως είναι απαράδεκτος και ως τοιαύτη απορρίπτεται (άρθρο 513 ΚΠΔ). Απορρίπτει ως απαράδεκτον (αόριστο) την αναίρεση.
162)
343/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
163)
344/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
164)
345/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
165)
346/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση από ασφαλιστικό πράκτορα ο οποίος δεν απέδωσε τα ασφάλιστρα που εισέπραξε για λογαριασμό ασφαλιστικής εταιρίας. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία του παραπεμπτικού βουλεύματος.
166)
363/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
167)
393/2009 Άρθρα 20 παρ. 1 Συντάγματος, 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ. Άρθρο 504 παρ. 1 ΚΠΔ. Ποίες αποφάσεις υπόκεινται σε αναίρεση. Άρθρο 533 - 544 ΚΠΔ. Όχι αναίρεση αυτοτελής κατ’ αποφάσεως που απέρριψε αίτηση αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου. Απορρίπτει.
168)
394/2009 Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη.
169)
395/2009 Απορρίπτει αναίρεση κατά βουλεύματος που παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
170)
396/2009 Έλλειψη αιτιολογίας βουλεύματος ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Αναιρεί και παραπέμπει.
171)
397/2009  
172)
398/2009 Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2δ΄ ΠΚ. Αναιρεί εν μέρει ως προς την ελαφρυντική περίσταση της ειλικρινούς μετάνοιας και επιδίωξης να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες των πράξεών του καθώς και ως προς την περί ποινής διάταξη. Παραπέμπει κατά το μέρος αυτό. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
173)
399/2009 Αιτιολογία για παράβαση του άρθρου 19 Ν. 2523/1997. Απορρίπτει.
174)
400/2009 Αιτιολογημένη απόφαση που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη. Απορρίπτει.
175)
401/2009 Απορρίπτει αίτηση επανεξέτασης λόγου αναιρέσεως.
176)
402/2009 Άρθρο 170 παρ. 2, 510 παρ. 1β΄ ΚΠΔ. Υπάρχει έλλειψη ακροάσεως όταν το δικαστήριο δεν απήντησε επί υποβληθέντος αιτήματος αναβολής, προκειμένου να κληθούν και εξετασθούν απολειπόμενοι μάρτυρες. Αναιρεί και παραπέμπει.
177)
403/2009 Άρθρο 369 παρ. 1 και 3 ΚΠΔ, 333 παρ. 3 ΚΠΔ. Ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του ομιλούν πάντοτε τελευταίοι επί της ενοχής και επί της ποινής. Εάν δεν τηρηθούν ταύτα, απόλυτη ακυρότης κατά το άρθρο 171 παρ. 1δ΄ ΚΠΔ διότι αφορά την υπεράσπιση κατηγορουμένου. Αναιρεί ως προς την ποινή, διότι ως προς αυτή μόνο δεν εδόθη ο λόγος στην συνήγορό του, μετά την πρόταση Εισαγγελέα.
178)
404/2009 Παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών. Παράνομη είσοδος στο Ελληνικό έδαφος. Παράβαση άρ. 88 παρ. 1β Ν. 3386/2005. Μεταφορά αλλοδαπών με λεωφορείο από την Τουρκία. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Αιτιολογία της περί κατασχέσεως του αυτοκινήτου αποφάσεως. Απόρριψη αιτήματος του παρεμβαίνοντος ιδιοκτήτη για απόδοση του αυτοκινήτου. Επιβολή και χρηματικής ποινής, παρά την αποδοχή του αιτήματος για ελαφρυντικά. Έγγραφα. Προσδιορισμός ταυτότητας. Απορρίπτει αναί...
179)
405/2009 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Ναρκωτικά. Από κοινού κατοχή και αγορά. Απόρριψη ισχυρισμού περί τοξικομανίας και προμήθειας προς ιδίαν αποκλειστική χρήση. Ελαφρυντικά προτέρου έντιμου βίου, της ειλικρινούς μετάνοιας και της καλής συμπεριφοράς (84 παρ. 2β, Δ΄ και Ε΄ ΠΚ). Πότε είναι ορισμένοι οι ισχυρισμοί για ελαφρυντικά. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη όλων των ισχυρισμών και για εσφαλμένη ερμηνεία των περί προμήθειας για ιδία χρήση και ελαφρυντικών διατάξεων. Απορρίπτει ...
180)
406/2009 Φοροδιαφυγή δια εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση (19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997). Αίτημα αναβολής μέχρι να αποφανθούν τα διοικητικά δικαστήρια επί της φοροδιαφυγής. Η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά και δεν έχει ως προϋπόθεση την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου επί της προσφυγής που ασκήθηκε. Η αναβολή της ποινικής δίκης (61 ΚΠΔ) εφόσον είναι εκκρεμής δίκη ενώπιον διοικητικού δικαστη...
181)
434/2009 Αόριστος λόγος αναβολής: όχι υποχρέωση αιτιολογίας κλπ. Απορρίπτει αίτηση.
182)
435/2009 Άρθρο μόνο ΑΝ 690/1945 όπως ισχύει. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εσφαλμένη εφαρμογή. Πρέπει να αναφέρεται ιδιότητα ως εργοδότου, το ύψος των αποδοχών βάσει συμβάσεως εργασίας, συλλογικής συμβάσεως ή αποφάσεως διαιτησίας, ο χρόνος εργασίας και τα οφειλόμενα ποσά. Άρθρο 548 ΚΠΔ. Εάν το δικαστήριο δεν εμμείνει εις προηγούμενη αναβλητική και προχωρήσει δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας, διότι έχει αυτή η απόφαση ανακληθεί σιωπηρά. Απορρίπτει αίτηση.
183)
436/2009  
184)
437/2009 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς εφ’ όσον είναι ορισμένοι και σαφείς και έχουν αναπτυχθεί προφορικώς. Δεν στοιχειοθετείται ελαφρυντική περίσταση της ειλικρινούς μεταμελείας, εκ του ότι λόγω της ομολογίας του αναιρεσείοντος, απηλλάγη ο συγκατηγορούμενος. Απορρίπτει αίτηση.
185)
438/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση από εντολοδόχο. Άμεση συνέργεια στην άνω πράξη. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 379 παρ. 2 του ΠΚ. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει αίτηση.
186)
439/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για αποπλάνηση παιδιών που δεν είχαν συμπληρωμένο το 10ο έτος. Απορρίπτει αίτηση.
187)
440/2009 Κακουργηματική απάτη και υπεξαίρεση. Έννοια και στοιχεία των πράξεων. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή και επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης. Απορρίπτει αίτηση.
188)
441/2009  
189)
442/2009 Αιτιολογία απόρριψης αυτοτελούς ισχυρισμού παραγραφής. Απορρίπτει αίτηση.
190)
443/2009 Ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Απόλυτη ακυρότητα λόγο μεταβολής χρόνου τελέσεως των πράξεων που επηρεάζει την παραγραφή. Παραγραφή των πράξεων. Αναιρεί και ΠΟΠΔ.
191)
444/2009 Απόρριψη αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας. Τα επικαλούμενα ως νέα στοιχεία είχαν τεθεί υπόψη του εφετείου που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση.
192)
445/2009 Δεκτή αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Ακύρωση αμετάκλητης αποφάσεως και παραπομπή της υποθέσεως.
193)
446/2009 Άρθρο 7 Ν. 2928/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παρ. 5 Ν. 3251/2004. Η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήματα του άρθρου 187 ΠΚ κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετακλήτως ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από την βαρύτητά τους. Απαράδεκτος η αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος που τον παραπέμπει για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Απορρίπτει ως απαράδεκτη σχετική αίτηση αναίρεσης (άρθρο 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 ΚΠΔ).
194)
447/2009 Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, κ.λ.π. για ελλιπή αιτιολογία γενικώς αλλά και γιατί το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του και δεν εκτίμησε έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης αποφάσεως και παραπομπή.
195)
448/2009 Διορισμός διερμηνέως εκτός οικείου καταλόγου: απόλυτη ακυρότητα. Αναιρεί και παραπέμπει.
196)
449/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως.
197)
450/2009 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως με λόγο την έλλειψη ακροάσεως και την έλλειψη αιτιολογίας.
198)
451/2009 Αποδοχές εργαζομένων (παράβαση της παρ. 1 του άρθρου μόνου του ΑΝ 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995). Στοιχεία αδικήματος. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας.
199)
452/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδορκία μάρτυρα. Μερική αναίρεση και παραπομπή για απόλυτη ακυρότητα διότι δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο πριν από την επιβολή της ποινής.
200)
453/2009 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Πληρότητα αιτιολογίας απορριπτικής αποφάσεως.
201)
454/2009 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Διευκόλυνση μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο Ελληνικό έδαφος κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα με τρόπο που θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Παράβαση άρθρου 88 παρ. 1β΄, γ΄ Ν. 3386/2005. Άμεση συνέργεια στην πράξη αυτή. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τη γνώση του συνεργού και ως προς την επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελμα τελέσεως της πράξεως και ως προς τη δυνατότητα να προκληθεί κίνδυνος σ...
202)
455/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
203)
456/2009 Άρθρα 340 παρ. 1, 349 ΚΠΔ. Το αίτημα για αναβολή υπόκειται μεν στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, όμως τούτο οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόρριψη του (άρθρου 93 παρ. 3 Συντάγματος, 139 ΚΠΔ). Εάν δεν υπάρχει αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Δ΄ ΚΠΔ και εφ’ όσον το δικαστήριο προχώρησε σε καταδικαστική απόφαση υπερέβη την εξουσία του ιδρυομένου, εντεύθεν λόγου αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ....
204)
457/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
205)
458/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
206)
459/2009 Αιτιολογία βουλεύματος για παραπομπή αναιρεσείοντος για κακουργηματική. Απορρίπτει αναίρεση.
207)
460/2009  
208)
581/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για σωματεμπορία. Απορρίπτει αίτηση.
209)
582/2009  
210)
583/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Απορρίπτει αίτηση.
211)
584/2009 Κατοχή - μεταφορά ινδικής κάνναβης. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για τις άνω πράξεις. Η χωρίς αίτηση μη δόση του λόγου στον κατηγορούμενο να υποβάλλει ερωτήσεις στον συγκατηγορούμενό του δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει αίτηση.
212)
585/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ασαφή και αντιφατική αιτιολογία .
213)
586/2009 Προθεσμία αναιρέσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογεγραμμένη στο ειδικό βιβλίο. Άρθρο 473 παρ. 2. Η αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως μπορεί να γίνει από τον καταδικασθέντα με δήλωση στον Εισαγγελέα, μέσα σε είκοσι ημέρες. Εάν ασκηθεί εκπρόθεσμα, πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση ανυπέρβλητο κώλυμα ο λόγος ανωτέρας βίας. Άλλως η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρ. 476, 513 ΚΠΔ).
214)
587/2009 Υπέρβαση εξουσίας δικαστηρίου που απέρριψε έφεση ως εκπρόθεσμη ενώ ήταν εμπρόθεσμη. Αναιρεί και παραπέμπει.
215)
588/2009  
216)
589/2009 Ερήμην. Παραίτηση από αιτήσεως αναιρέσεως (άρθρου 474, 475 ΚΠΔ) Όπως επί ασκήσεως ούτω και επί παραιτήσεως υπό αντιπροσώπου, ούτος πρέπει να έχει ειδική εντολή για την συγκεκριμένη αίτηση. Εάν του δίδει εντολή με το πληρεξούσιο ή την εξουσιοδότηση «να παραιτηθεί από κάθε ένδικο μέσο», αυτό δεν πληροί τις διατυπώσεις του άρθρου 415 παρ. 1 ΚΠΔ και η παραίτηση δεν είναι νόμιμος. Οπότε εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη.
217)
590/2009 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου. Αναίρεση κατηγορουμένου για παράβαση του αρ. 370Α ΠΚ. Απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνημάτων (370Α ΠΚ) κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Στοιχεία αδικημάτων. Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης. Λόγοι αναίρεσης. Ανάγνωση εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και έκθεσης αυτοψίας και κατάσχεσης, χωρίς να μνημονεύονται ως ιδιαίτερα αποδεικτικά μέσα. Δ...
218)
591/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Επαρκής αιτιολογία και απόρριψη του από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως.
219)
592/2009 Άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ. Προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως. Αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση καταχωριστεί καθαρογεγραμμένη στο ειδικό βιβλίο. Όχι αντίθεση στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτεται αίτηση ως (εκπρόθεσμη) απαράδεκτη, εφ’ όσον δεν περιλαμβάνει λόγον ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος.
220)
593/2009 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων. Αρπαγή από κοινού με σκοπό τον εξαναγκασμό σε πράξη για την οποία δεν υπήρχε υποχρέωση (322 β. β ΠΚ). Απόρριψη μίας εκ τούτων, ως απαράδεκτης, διότι ασκήθηκε από αντιπρόσωπο χωρίς ειδική πληρεξουσιότητα και διότι η αίτησης αναίρεσης στρέφεται κατά βουλεύματος που απορρίπτει ασκηθέν ένδικο μέσο ως απαράδεκτο. Απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και νομίμου βάσεως...
221)
594/2009  
222)
595/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη. Αναιρεί και παραπέμπει.
223)
596/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
224)
597/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
225)
598/2009 Αίτηση αναιρέσεως για την οποία συντάχθηκε η κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ έκθεση, χωρίς να περιέχει κάποιο λόγο αναιρέσεως. Επισύναψη στην έκθεση εγγράφου που περιέχει σαφείς και ορισμένους λόγους, το οποίο υπογράφεται από τον αναιρεσείοντα χωρίς επ’ αυτού να υπάρχει πράξη εγχειρίσεως και χωρίς να υπογράφεται και από το δικαστικό υπάλληλο ενώπιον του οποίου συντάχθηκε η έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου. Δεν μπορεί να εκληφθεί και εκτιμηθεί ότι αποτελεί δικόγραφο ενσωματωμένο στο αναιρετήριο. Απόρριψη ...
226)
599/2009  
227)
667/2009  
228)
698/2009 Τοκογλυφία κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ΄ εξακολούθηση. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Απορρίπτει αίτηση.
229)
699/2009 Αναίρεση κατά απόφασής του, που απέρριψε ως απαράδεκτη, (εκπρόθεσμη) έφεση. Η δυνατότητα άσκησης αναίρεσης από τον παράστανα στη συζήτηση συνήγορο και η άσκηση αναίρεσης με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου παρέχεται μόνο σε καταδικαστική απόφαση. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη δεν είναι καταδικαστική. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
230)
700/2009  
231)
701/2009 Αιτιολογία βουλεύματος για παραπομπή αναιρεσείοντος για κακουργηματική πλαστογραφία κατά συναυτουργία.
232)
702/2009 Αόριστη η αίτηση αναιρέσεως όταν ουδένα λόγο περιέχει. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η δήλωση ότι «ασκεί αναίρεση για τους παρακάτω λόγους», χωρίς εν συνεχεία να αναφέρει κάποιον λόγο είναι αόριστη.
233)
721/2009 α) Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Β) Έκθεση. Έννοια σχετικών διατάξεων. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και πλήρης αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απόρριψη αναιρετικών λόγων για σχετική και απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο.
234)
722/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση για ανεπαρκή αιτιολογία.
235)
723/2009 Έλλειψη αιτιολογίας ως προς απέλαση αλλοδαπού. Αρνητική υπέρβαση εξουσίας, διότι το δικαστήριο δεν απάντησε σε προβληθείσα στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος που είχε επαναφερθεί με ειδικό λόγο εφέσεως.
236)
724/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας απόφασης που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη.
237)
725/2009 Ναρκωτικά. Εισαγωγή, κατοχή, μεταφορά. Αναιρεί για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, διότι δεν ακούσθηκε ο κατηγορούμενος και ο εισαγγελέας πριν από το διορισμό διερμηνέως από το ακροατήριο. Έλλειψη αιτιολογίας της διατάξεως για τον διορισμό. Δεν προκύπτει αν ο διορισθείς ήταν εκτός καταλόγου και αν συνέτρεχε νόμιμος λόγος για τον εκτός καταλόγου.
238)
726/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Ψευδής καταμήνυση. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογία δόλου, γνώσεως ψεύδους. Ισχυρισμός περί πραγματικής πλάνης και για αναγνώριση ελαφρυντικών του άρθρου 84 παρ. 2β ΠΚ. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
239)
727/2009 Υπεξαίρεση. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απόρριψη αναιρετικού λόγου για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, λόγω μη προσδιορισμού της ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων.
240)
728/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει έφεση ως ανυποστήρικτη. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας αιτήματος αναβολής και για υπέρβαση εξουσίας. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί.
241)
729/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως. Δόση του λόγου στον κατηγορούμενο πριν από την κρίση επί της ενοχής. Απόρριψη του σχετικού για απόλυτη ακυρότητα λόγου ως αβασίμου.
242)
730/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
243)
731/2009 Κατάληψη δημοσίου κτήματος (δημοτικής έκτασης). Έννοια. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, νόμιμης βάσης. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης, διότι δεν αναφέρεται από ποια περιστατικά πείστηκε το Δικαστήριο ότι η καταληφθείσα έκταση ανήκε στην αδιαμφισβήτητη κατοχή του Δήμου. Ασαφείς αιτιολογίες.
244)
732/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή δήλωση στην Αρχή (άρθρο 230 ΠΚ) και ψευδορκία μάρτυρα (άρθρο 224 παρ. 2 ΠΚ). Δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα από την αποδεικτική αξιοποίηση της ψευδούς καταθέσεως, αφού αυτή αποτελεί στοιχείο της κατηγορίας για ψευδορκία.
245)
733/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
246)
734/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
247)
735/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Ελλιπής η αιτιολογία ως προς το στοιχείο του αμέσου δόλου (γνώση του ψεύδους) των αδικημάτων αυτών. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί.
248)
736/2009 Εμπρησμός από πρόθεση από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αίτημα επιδείξεως πειστηρίου και πραγματογνωμοσύνης. Πρέπει να είναι σαφές και ορισμένο. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη ακρόασης, διότι το Δικαστήριο παρέλειψε να απαντήσει στο αίτημα (επίδειξης πειστηρίου). Έγγραφα. Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας των εγγράφων αυτών, που δεν αναγνώστηκαν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, συνιστά απόλυτη ...
249)
737/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
250)
738/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση όπου το αντικείμενο της πράξης υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Στοιχεία εγκλήματος. Αίτηση για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Αιτιολογία βουλεύματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης ως προς το αν το φερόμενο ως υπεξαιρεθέν πράγμα ανήκε στην κυριότητα της εγκαλούσας εταιρείας και αν αυτό είχε περιέλθει στην κατοχή του κατηγορουμένου. Ισχυρισμοί περί απώλειας της κυριότητας από τον κύριο κατά το άρθρο 1058 ΑΚ. Λόγοι αναίρεσης που αφορούν εκτίμηση πραγ...
251)
741/2009  
252)
781/2009 Εάν ο Άρειος Πάγος παρέλειψε από παραδρομή να ερευνήσει προταθέντα παραδεκτώς αναιρετικό λόγο, μπορεί ενόψει της αυτοτέλειας κάθε λόγου αναιρέσεως να επανέλθει και να τον εξετάσει, διότι επί μη εξετασθέντος αναιρετικού λόγου δεν υπάρχει απόφαση. Το ίδιο όμως δεν ισχύει εάν ο Άρειος Πάγος εκ παραδρομής παρέλειψε να εξετάσει λόγο αναιρέσεως αυτεπαγγέλτως ερευνόμενο κατά το άρθρο 511 ΚΠΔ, ο οποίος όμως δεν προτάθηκε, ανεξαρτήτως του αν ο αναιρεσείων με υπόμνημα, το οποίο υπέβαλε στη συζήτηση της αι...
253)
782/2009 Αναιρεσείων Εισαγγελέας Εφετών Λαρίσης. Άρθρο 505 παρ. 1 ΚΠΔ, άρθρο 20 παρ. 1 στοιχ. ζ΄ Ν. 3459/2006 Ν. περί ναρκωτικών. Άρθρα 23, 30 παρ. Α Ν. 3459/2006 Ν. περί ναρκωτικών. Άρθρα 83, 84, 85 ΠΚ. Η επιβληθείσα ποινή μεγαλυτέρα της από τον νόμο προβλεπομένης. Αναιρεί ως προς την ποινή και προς την συνολική ποινή δι’ εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
254)
783/2009  
255)
784/2009 Έλλειψη αιτιολογίας βουλεύματος, διότι αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση και δεν έλαβε υπόψη υπόμνημα της αναιρεσείουσας που κατατέθηκε μετά την κατάθεση της εισαγγελικής προτάσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
256)
785/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος.
257)
786/2009 Παράνομη εκχέρσωση δημοσίας δασικής έκτασης. Στοιχεία αδικήματος. Έγγραφα. Ανάγνωση πρακτικών της πρωτόδικης και της αναβληθείσης δίκης, καθώς και της δίκης που αναιρέθηκε. Δεν προκαλείται ακυρότητα από την μη ανάγνωση. Έλλειψη ακροάσεως, η οποία ιδρύει τον από την διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν ο κατηγορούμενος ζήτησε την ανάγνωση των πρακτικών αυτών και το δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να αναγνώσει αυτά. Χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένου. Το δικαστ...
258)
787/2009 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας καταδικασθέντος για κακουργηματική πλαστογραφία κλπ. Ερήμην αιτούντος. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η επανάληψη καθώς και τα στοιχεία που τους βεβαιώνουν. Επίσης πρέπει να αναφέρεται και να αποδεικνύεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη, γιατί διαφορετικά είναι απαράδεκτη. Έννοια νέων γεγονότων - αποδείξεων. Αιτιάσεις που επιδιώκουν τον από ουσιαστικής πλευράς έλεγχο της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Η προσβαλλόμε...
259)
788/2009 Κανονισμός αρμοδιότητος. Άρθρο 136 ε΄ ΚΠΔ, άρθρο 137 παρ. 1 γ΄ ΚΠΔ. Κατόπιν αιτήσεως Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς ορίζει αρμόδιο δικαστήριο το Πρωτοδικείο Αθηνών και την Εισαγγελία Πρωτοδικών, διότι ο εγκαλούμενος υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, η οποία είναι η μόνη στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς και λόγω συνάφειας και για την διευθύντρια του Νοσοκομείου Κρατουμένων.
260)
789/2009 Παραβιάσεις νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Πρόσθετοι λόγοι. Απαραίτητη προϋπόθεση του παραδεκτού των πρόσθετων λόγων αναίρεσης, πρέπει να είναι το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. Εάν είναι απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης, εκτός άλλων περιπτώσεων και διότι είναι αόριστοι και ασαφείς οι λόγοι της, τότε είναι απαράδεκτοι και οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Δεν επιτρέπεται να εξετασθούν ούτε και αυτεπαγγέλτως. Δεν αποτελεί ορισμένο λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Αοριστία λόγου για έλ...
261)
790/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
262)
791/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για άμεση συνέργεια (πλημμεληματικής μορφής) σε κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Απόρριψη λόγου για απόλυτη ακυρότητα.
263)
792/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Αγνώστου διαμονής. Η τυχόν ακυρότητα της επίδοσης ή ανώτερη βία πρέπει να περιέχονται στην έφεση. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αοριστία λόγων εφέσεως (δεν προσδιορίζεται αν είχε η κατηγορούμενη γνωστή, και ποια, διαμονή). Απορρίπτει αίτηση.
264)
793/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια (παράσυρση πεζών από ΙΧ αυτοκίνητο). Στοιχεία εγκλημάτων. Έννοια και διακρίσεις αμέλειας. Άνευ συνειδήσεως αμέλεια. Πραγματογνωμοσύνη. Δεν είναι απαραίτητη η ειδική μνεία της, μεταξύ των αποδεικτικών μέσων, εφόσον προκύπτει ότι τα πορίσματα της λήφθηκαν υπόψη. Αναφορά, από παραδρομή μεταξύ των αποδείξεων και της απολογίας, ενώ ο κατηγορούμενος ήταν απών. Χειροτέρευση θέσεως του κατηγορουμένου με τον ισχυρισμό ότι το δευτεροβάθμιο δεν δέχθη...
265)
794/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση για ανεπαρκή αιτιολογία. Παραπέμπει.
266)
795/2009  
267)
796/2009 Έλλειψη αιτιολογίας βουλεύματος για κακουργηματική απάτη από κοινού. Αναιρεί και παραπέμπει.
268)
797/2009 Κλοπή (κακουργηματική), κατ’ εξακολούθηση, που τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή ληστείες, κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Αιτιολογία: Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίπτωση του κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Ποινή: Εφόσον επιβλήθηκε το κατώτατο όριο ποινής σε δράστη που εκτέλεσε κακουργηματική κλοπή, ως εκ περισσού τίθεται η αναιτιολόγητη, επιπλέον παραδοχή της κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης του αδικήματος. Αλυσιτελής ο λόγος που...
269)
798/2009 Απόφαση αποτελεί η γνώμη της πλειοψηφίας, εν διχογνωμία δικαστών. Άρθρο 371 παρ. 2 ΚΠΔ, 331 ΚΠΔ, 35, 36 Ν 184/1975. Η μειοψηφία καταχωρείται υποχρεωτικώς στη δικαστική απόφαση και το όνομα του δικαστού που μειοψήφησε. Δεν επιβάλλεται όμως να απαγγελθεί το όνομα του μειοψηφήσαντος και ούτως εξ αυτού δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας της αποφάσεως. Άρθρο 40 Ν. 2172/1993. Απορρίπτεται ο περί του αντιθέτου λόγος αναιρέσεως. Απαράδεκτοι οι πρόσθετοι λόγοι, όταν δεν κατατεθούν δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρ...
270)
799/2009 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Παραπέμπει.
271)
800/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή αποδοχών σε εργαζόμενο. Αναιρεί και παραπέμπει.
272)
801/2009 Συγχώνευση ποινών. Από τις διατάξεις των άρθρων 108 και 109 του ΠΚ, προκύπτει ότι προβλέπεται «άρση της απόλυσης», που επέρχεται αυτοδικαίως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, προβλέπεται αθροιστική έκτιση ολόκληρου του υπολοίπου της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει ο κατάδικος κατά το χρόνο της προσωρινής απόλυσης και της ποινής που επιβλήθηκε για πράξη που τελέστηκε κατά το χρόνο της δοκιμασίας. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων ...
273)
802/2009  
274)
803/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος.
275)
804/2009 Μετά την τροποποίηση του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ με το άρθρο 38 του Ν. 3160/2003 δεν επιτρέπεται πλέον αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου με το οποίο απορρίπτεται η έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ως απαράδεκτη. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για τον άνω λόγο.
276)
805/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας βουλεύματος για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. ΠΟΠΔ για πλημμέλημα υπεξαίρεσης.
277)
806/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
278)
807/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
279)
808/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
280)
809/2009 Απόλυτη ακυρότητα η ανάγνωση ξενόγλωσσων εγγράφων.
281)
810/2009 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για καταβολή χρεών στο Δημόσιο.
282)
811/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
283)
812/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
284)
813/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
285)
814/2009  
286)
842/2009 Έφεση κατά αποφάσεων Συμβουλίου Εφετών Θράκης που διέταξε - απεφάσισε την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Οι Γερμανικές αρχές ζητούν Ιρακινό υπήκοο, προκειμένου να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για παράνομη εμπορία ναρκωτικών. Συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις Ν. 3251/2004 για εκτέλεση του εντάλματος (άρθρα 1, 2, 5, 9, 10, 22). Δεν υπάρχει απαγόρευση εκ των άρθρων 11, 12, 13 αυτού. Η κατ’ άρθρο 27 παρ. 3 προσωρινή αναστολή της προσαγωγής για ανθρωπιστικούς λόγους ι...
287)
846/2009  
288)
847/2009  
289)
848/2009 Πότε αιτιολογημένη πλήρης και εμπεριστατωμένη η καταδικαστική απόφαση. Άρθρα 5 Ν. 1729/1987, 20 Ν.3459/2006. Άρθρο 470 ΚΠΔ. Πότε χειροτέρευση θέσεως του κατηγορουμένου από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Όταν αυτό επέβαλε μεγαλύτερη συνολική ποινή ή μεγαλύτερη επί μέρους τοιαύτη. Απορρίπτει αίτηση.
290)
849/2009 Απλή συνέργεια σε πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση και απάτη. Παραβίαση τραπεζικού απορρήτου. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως.
291)
850/2009  
292)
851/2009 Νόθευση καυσίμων. Παράβαση των άρθρων 30 παρ. 12 και 15, 31 παρ. 4 και 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα (ν.δ. 136/1946). Απόλυτη ακυρότητα, για μη τήρηση των διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν την αναστολή της ποινικής διώξεως. Τέτοια περίπτωση προβλέπει η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 και 3 του ν.δ. 136/46. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία λήψεως δειγμάτων για χημική εξέταση, τη διαδικασία και τον τρόπο της εξετάσεως ανάγονται στην προδικασία και οι από την παραβίασή τους ακ...
293)
852/2009 Νόθευση καυσίμων. Παράβαση των άρθρων 30 παρ. 12 και 15, 31 παρ. 4 και 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα - (ν.δ. 136/1946). Απόλυτη ακυρότητα, για μη τήρηση των διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν την αναστολή της ποινικής διώξεως. Τέτοια περίπτωση προβλέπει η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 και 3 του ν.δ. 136/46. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία λήψεως δειγμάτων για χημική εξέταση, τη διαδικασία και τον τρόπο της εξετάσεως ανάγονται στην προδικασία και οι από την παραβίασή τους ...
294)
853/2009 Νόθευση καυσίμων. Παράβαση των άρθρων 30 παρ. 12 και 15, 31 παρ. 4 και 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα - (ν.δ. 136/1946). Απόλυτη ακυρότητα, για μη τήρηση των διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν την αναστολή της ποινικής διώξεως. Τέτοια περίπτωση προβλέπει η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 και 3 του ν.δ. 136/46. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία λήψεως δειγμάτων για χημική εξέταση, τη διαδικασία και τον τρόπο της εξετάσεως ανάγονται στην προδικασία και οι από την παραβίασή τους ...
295)
854/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για απλή δυσφήμηση. Έγγραφα τα οποία διηγηματικώς αναφέρονται στο σκεπτικό της αποφάσεως και δεν σχετίζονται ευθέως και αμέσως με την πράξη για την οποία δικάζεται ο κατηγορούμενος. Η μνεία αυτών στο σκεπτικό, χωρίς να έχουν αναγνωσθεί δεν δημιουργεί ακυρότητα.
296)
855/2009 Άρθρο 88 παρ. 1 Ν. 3386/2005. Μεταφορά και προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της Ελλάδος. Είναι έγκλημα υπαλλακτικώς μικτό. Πως τιμωρείται κατ’ επάγγελμα κίνδυνος ζωής. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Η αιτιολογία πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελής ισχυρισμούς εφ’ όσον είναι ορισμένοι και αναπτύχθηκαν προφορικώς. Απορρίφθηκαν από το δικαστήριο, χωρίς να γίνεται αναφορά στα επικαλούμενα περιστατικά και χωρίς να αναφέρονται τα αρνητικά περιστατικά, που οδήγησαν στην απορριπτική κ...
297)
856/2009  
298)
857/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για διακεκριμένες περιπτώσεις εισαγωγής, κατοχής, μεταφοράς πυρομαχικών.
299)
858/2009  
300)
859/2009 Συνεκδίκαση τεσσάρων αιτήσεων αναιρέσεως, προσθέτων λόγων και αιτήσεως για συμπλήρωση της προσβαλλόμενης απόφασης. Ερημοδικία δύο διαδίκων. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη γι’αυτούς. Αρπαγή από κοινού που αποσκοπούσε να εξαναγκασθεί ο παθών σε πράξη, χωρίς να υπάρχει υποχρέωσή του (322 ΠΚ). Στοιχεία εγκλήματος. Απλή συνέργεια στην πράξη αυτή. Συμμορία (άρθρο 187 παρ. 3 ΠΚ. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Ελαφρυντικά άρ. 84 π...
301)
860/2009 Βούλευμα που παραπέμπει για κακουργηματική απάτη και κακουργηματική πλαστογραφία. Λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα, διότι ασκήθηκε η ποινική δίωξη, κατά παράβαση του άρθρου 43 παρ. 1 ΚΠΔ, χωρίς να έχει προηγηθεί προκαταρκτική εξέταση. Όταν ο ανακριτής, κατ’ αρ. 250 του ΚΠΔ επεκτείνει τη δίωξη σε όλους όσοι συμμετείχαν στην ίδια πράξη, δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί και ως προς αυτούς προκαταρκτική εξέταση. Απορρίπτει αίτηση.
302)
861/2009 Αναίρεση Αντεισαγγελέα του Αναθεωρητικού, κατά αποφάσεως του Πενταμελούς Στρατοδικείου, με την οποία έπαυσε οριστικά την ασκηθείσα ποινική δίωξη, για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης ανωτέρου κατ’ εξακολούθηση, λόγω εξαλείψεως του αξιοποίνου συνεπεία δηλώσεως του παθόντος ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του κατηγορουμένου. Υπέρβαση εξουσίας ως λόγος αναίρεσης κατά αποφάσεως του Στρατοδικείου που έπαυσε οριστικά την ασκηθείσα ποινική δίωξη για τον πιο πάνω λόγο. Η παραπομπή του άρθρου 3 Σ...
303)
862/2009 Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως εάν δεν περιέχεται σ’ αυτήν ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος αναιρέσεως. Δεν μπορεί να συμπληρωθεί με παραπομπή σε άλλα έγγραφα ή με προσθέτους λόγους, ούτε να εξετασθούν αυτεπαγγέλτως λόγοι αναιρέσεως. Πότε ορισμένοι οι εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ.
304)
863/2009 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως.
305)
864/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για απείθεια.
306)
865/2009 Απάτη, κατ’ εξακολούθηση (πλημμέλημα). Στοιχεία αδικήματος (386 ΠΚ). Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή, υπέρβασης εξουσίας. Έγγραφα. Προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων. Αίτημα αναβολής για να προσέλθουν και εξετασθούν μάρτυρες. Αιτιολογία απορρίψεως του αιτήματος, εφόσον είναι ορισμένο. Λόγος αναίρεσης για αντιφάσεις του σκεπτικού. Απόρριψη λόγων αναίρεσης και προσθέτων λόγων. Απορρίπτει αίτηση και προσθέτους λόγους.
307)
866/2009 Ληστεία και παράνομη οπλοφορία (αεροβόλου). Στοιχεία αδικημάτων. Πότε υπάρχει απόπειρα ληστείας. Ελαφρυντικά 84 παρ. 2ε΄ ΠΚ. Αοριστία ισχυρισμού ότι ο κατηγορούμενος επέδειξε καλή συμπεριφορά μετά την πράξη. Επιμέτρηση ποινής κατά το άρθρο 79 του ΠΚ. Αιτιολογία της περί ποινής αποφάσεως. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 42 παρ. 1 και 380 παρ. 1 του ΠΚ καθώς και του άρθρου 10 παρ. 11 του ν. 2168/03 (οπλοφορία αεροβόλου). Συγχώνευση ποινών....
308)
867/2009 Ληστεία και παράνομη οπλοφορία. Στοιχεία αδικημάτων. Ελαφρυντικά 84 παρ. 2ε΄ ΠΚ. Αοριστία ισχυρισμού ότι ο κατηγορούμενος επέδειξε καλή συμπεριφορά μετά την πράξη. Επιμέτρηση ποινής κατά το άρθρο 79 του ΠΚ. Αιτιολογία της περί ποινής αποφάσεως. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου άρ. 10 παρ. 11 του ν. 2168/03 (οπλοφορία αεροβόλου). Συγχώνευση ποινών. Μετατροπή ποινής (που συγχωνεύθηκε) σε χρηματική. Εφόσον κρίθηκε η ποινή βάσης αμετάτρεπτη, ...
309)
868/2009  
310)
869/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
311)
870/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
312)
871/2009 Αποκλεισμός συγχώνευσης ποινών, εάν ο υφ’ όρο απολυθείς κατάδικος κατά το χρόνο της δοκιμασίας του τελέσει νέο εκ δόλου έγκλημα. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου.
313)
872/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
314)
958/2009  
315)
959/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για έκδοση ακάλυπτης επιταγής.
316)
960/2009 Καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επάρκεια αιτιολογίας. Επαρκής αιτιολογία και της παρεμπίπτουσας αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται αίτημα αναβολής. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων και απόρριψη λόγου για απόλυτη ακυρότητα. Μη συνδρομή των όρων της κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος αναφοράς προς την Αρχή. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας, θεμελιούμενη στην έλλειψη αδείας για την άσκηση ποινικής διώξεως.
317)
961/2009 Ανήλικοι κατά τον ΠΚ. Άρθρα 121 παρ. παρ. 1, 2, 122 παρ. 2. Ποία τα αναμορφωτικά μέτρα.. 127 παρ. 1 ΠΚ. Πότε ποινικός σωφρονισμός. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου των ανηλίκων που επιβάλλουν αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν υπόκεινται σε έφεση (ένδικα μέσα), διότι δεν είναι καταδικαστικές. Απαράδεκτη η αναίρεση κατ’ αποφάσεως που τα επέβαλε.
318)
962/2009 Πλημμεληματική απάτη. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη. Απορρίπτει αίτηση.
319)
963/2009 Παραβάσεις Αγορανομικού Κώδικα. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Αόριστη προβολή και απόρριψη ως απαραδέκτου λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, λόγω μη προσδιορισμού της ταυτότητας εγγράφων.
320)
964/2009 Υπεξαγωγή (καταστροφή) εγγράφων από υπάλληλο (242 παρ. 2 ΠΚ). Στοιχεία αδικήματος. Αιτιολογία. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Αναιρεί για τους λόγους αυτούς, διότι δεν αναφέρεται αν τα έγγραφα είχαν έννομη σημασία. Υπάρχει αντίφαση ως προς αν τα έγγραφα τα εμπιστεύτηκαν ή ήταν προσιτά στον κατηγορούμενο. Δεν γίνεται η δέουσα εξατομίκευση και δεν αιτιολογείται ο δόλος. Παραπέμπει.
321)
965/2009 Κλοπή (κινητού τηλεφώνου). Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης, ως προς τον σκοπό ιδιοποίησης και μη απάντηση σε ισχυρισμό που είχε προταθεί πρωτοδίκως. Μη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 343 εδ. 1 του ΚΠΔ επί έφεσης (ευσύνοπτη ανάπτυξη της έκθεσης εφέσεως από τον Εισαγγελέα). Ούτε προκαλείται ακυρότητα από την μη τήρηση της διάταξης αυτής. Απόρριψη λόγων αναίρεσης.
322)
966/2009 Μη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ. Αναίρεση απόφασης για ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία.
323)
967/2009 Βούλευμα που παραπέμπει για από κοινού ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απιστία (άρθρο 390 εδ. β΄ ΠΚ. Στοιχεία του αδικήματος. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής νόμου, ως προς την συνδρομή των στοιχείων της ηθικής αυτουργίας και της από κοινού τελέσεως του αδικήματος. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
324)
968/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
325)
969/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εκτίμηση εκθέσεως αυτοψίας αστυνομικού οργάνου ως απλού εγγράφου. Όχι ειδική αναφορά μεταξύ των αποδεικτικών μέσων. Η αναφορά στα πρακτικά ότι αναγνώστηκαν φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα γίνεται με την έννοια της επισκόπησης και επίδειξης στους διαδίκους. Δεν δημιουργείται ακυρότητα από την ανάγνωση προανακριτικών καταθέσεων μαρτύρων εάν γίνεται χωρίς εναντίωση του κατηγορουμένου. Η μετά την ανάγνωση αυτών εναντίωση είναι άν...
326)
1006/2009 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ν. 3251/2004, προϋποθέσεις άρθρ. 1, 2, 9, 21, 22. Στην έφεση πρέπει να προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους ασκείται, άλλως η έφεση είναι απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της. Απορρίπτει έφεση εκζητουμένου.
327)
1023/2009  
328)
1024/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία. Απορρίπτει.
329)
1025/2009  
330)
1026/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αίρει την αποφατική σύγκρουση αρμοδιότητας. Προσδιορίζει ως αρμόδια δικαστήρια τα στρατιωτικά ποινικά δικαστήρια.
331)
1027/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για αγορά, πώληση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Απορρίπτει.
332)
1028/2009 Αιτιολογημένη παραπομπή για κλοπή - υφαίρεση από κοινού σε βαθμό κακουργήματος. Απορρίπτει.
333)
1029/2009 Άρθρο 216 ΠΚ 217 ΠΚ πλαστογραφία. Πλαστογραφία πιστοποιητικού. Στην πλαστογραφία πιστοποιητικού ο δράστης περιορίζει την ωφέλεια του στην διευκόλυνση της αμέσου συντηρήσεως του, της κινήσεως ή και κοινωνικής προόδου και δεν πρέπει να βλάπτεται ευθέως άλλος στις έννομες σχέσεις του. Συνεπώς εάν η πλαστογραφία γίνεται για άλλο σκοπό, εκτός των ανωτέρω, τότε και αν χρησιμοποιούνται έγγραφα προβλεπόμενα από το 217, εφαρμόζεται το άρθρο 216 ΠΚ. Όχι εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Α...
334)
1030/2009 Συκοφαντική Δυσφήμιση κοινή και δια του τύπου. Η προθεσμία αναιρέσεως και για την μερικότερη πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε δια του τύπου δεν συντέμνεται και είναι εκείνη του άρθρου 473 του ΚΠΔ, η οποία ισχύει και για τις λοιπές πράξεις. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το στοιχείο της γνώσης. Παραγραφή μερικότερης πράξης συκοφαντικής δυσφήμισης που τελέστηκε δια του τύπου. Αναιρεί, παραπέμπει και Π.Ο.Π.Δ. για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμισης δια του τύπου.
335)
1031/2009 Παραίτηση από αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας. Κατ' άρθρα 475 παρ. 1, 474, 476 παρ. 1 ΚΠΔ είναι επιτρεπτή. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου η εφαρμογή των και στην αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, όταν έχει υποβληθεί υπό του καταδικασθέντος, οπότε η επανάληψη διεξάγεται προς το συμφέρον του. Η αίτηση υποβάλλεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου άρθρο 527 ΚΠΔ και δεν εγχειρίζεται. Το αυτό και η παραίτηση. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως.
336)
1032/2009 Απάτη από κοινού - Αιτιολογία αποφάσεως - Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Άρθρο 171 ΚΠΔ. Όχι ακυρότης εκ του ότι αναγράφεται ο ίδιος δικηγόρος υπερασπίσεως και πολιτικής αγωγής, εφ' όσον οι ίδιοι οι αναιρεσείοντες επικαλούνται ότι άλλος παρέστη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής. Δεν απαιτείται αιτιολογία, όταν έχουμε αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς. Απορρίπτει αναίρεση.
337)
1033/2009 Παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) υπαλλήλου (Δασάρχη). Ένσταση δεδικασμένου. Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει σχετική ένσταση. Λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για έλλειψη αιτιολογίας. Δάση. Με το άρθρο 14 του Ν. 998/1979 θεσπίζεται διαδικασία για το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής ή μη προς το σκοπό της επίλυσης του σχετικού ζητήματος κατά τρόπο δεσμευτικό για τις διοικητικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες. Η απόφαση που εκδί...
338)
1034/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει.
339)
1035/2009 Άρθρο 7 Ν. 2928/2001, όπως ετροποποιήθη με το άρθρο 42 παρ. 5 Ν. 3251/2004. Η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήματα του άρθρου 187 ΠΚ κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετακλήτως, ακόμη και για συναφή εγκλήματα. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Απορρίπτει.
340)
1036/2009 Άρθρο 7 Ν. 2928/2001, όπως ετροποποιήθη με το άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 3251/2004. Η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήματα του άρθρου 187 ΠΚ κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετακλήτως, ακόμη και για συναφή εγκλήματα. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Απορρίπτει.
341)
1037/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως. Στοιχεία εγκλήματος. Εργατικό ατύχημα. Ευθύνη εργολάβου και επιβλέποντος μηχανικού. Ιδιαίτερες νομικές υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις του ΠΔ 305/1996, (προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΟΚ). Λαμβανόμενα μέτρα σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ αρ. 8 παρ. 2α σε συνδυασμό με το παράρτημα IV - Μέρος Β, Τμήμα II άρθρο 5. (Πτώσεις από ύ...
342)
1038/2009 Αγορά, πώληση και κατοχή ναρκωτικών. Στοιχεία αδικημάτων. Έννοια αγοράς και πώλησης ναρκωτικής ουσίας. Δεν απαιτείται να προσδιορίζεται το ύψος του τιμήματος, αλλ' αρκεί ότι υπάρχει σχετική συμφωνία. Ούτε είναι αναγκαίο να αναφέρεται η ταυτότητα του πωλητή, ο ακριβής προσδιορισμός της ποσότητας τούτων (βάρους) και η αναφορά του συγκεκριμένου χρόνου τελέσεως, εφόσον δεν τίθεται θέμα παραγραφής. Η αιτιολογία της απόφασης πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, ό...
343)
1039/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
344)
1040/2009 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Ψευδής βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση συμβολαιογράφου (ψευδής κατά περιεχόμενο δημόσια διαθήκη και ειδικό πληρεξούσιο). Ηθική αυτουργία στο έγκλημα της ψευδούς βεβαιώσεως της συμβολαιογράφου. Απάτη κατ' εξακολούθηση (ανάληψη χρημάτων με πληρεξούσιο που δε εξέφραζε τη βούληση του δικαιούχου). Χρήση πλαστού (του προαναφερόμενου πληρεξουσίου). Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του άρθρου 242 παρ. 1 του ΠΚ με τον ισχυρισμό ότι η βεβαίωση του Συμβολαιογράφου, κατά την σύνταξη δ...
345)
1041/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
346)
1042/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
347)
1043/2009 Αίτηση αναιρέσεως εισαχθεί-σα κατά τη διαδικασία του απαραδέκτου ως εκπρόθεσμη. Κρίση ότι η ασκηθείσα αίτηση είναι εμπρόθεσμη και παραδεκτή. Αποχή από την εκδίκαση. Κηρύσσει απαράδεκτη τη γενομένη ενώπιον του Συμβουλίου συζήτηση. Διατάσσει την εισαγωγή της αναίρεσης στο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου.
348)
1044/2009 Άρθρα 148-153, 473 παρ. 1, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 509, 510 ΚΠΔ. Για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατ' αποφάσεως πρέπει στη δήλωση αναιρέσεως να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι αυτής. Αν δεν περιέχεται εις λόγος εκ των εις το άρθρο 510 ΚΠΔ περιοριστικώς αναφερομένων, η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (513 ΚΠΔ). Απορρίπτει.
349)
1045/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
350)
1046/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
351)
1047/2009 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Η περάτωση της κύριας ανάκρισης για τα κακουργήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα κηρύσσεται από το συμβούλιο εφετών που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα. Απορρίπτει ως απαράδεκτες αναιρέσεις κατά βουλευμάτων που παραπέμπουν για συγκρότηση Εγκληματικής Οργάνωσης (187 ΠΚ) και συναφή κακουργήματα αγοράς, εισαγωγής στην επικράτεια, μεταφοράς, κατοχής και πωλήσεως ναρκωτικών, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από κοινού. Ο αποκλεισμός του δικα...
352)
1059/2009 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Παραπέμπει.
353)
1060/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να αναφέρονται κατ' είδος όλα τα αποδεικτικά μέσα. Και όταν γίνεται λόγος περί "μαρτύρων υπερασπίσεως", εφ' όσον δεν εξητάσθησαν τοιούτοι, δεν υπάρχει ελλιπής αιτιολογία, αφού δεν υπήρξαν καταθέσεις των και δεν ελήφθησαν υπ' όψη. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς όταν είναι ορισμένοι και σαφείς οίοι είναι οι εκ του 32 ΠΚ, 84 παρ. 2 β, δ, ε΄ ΠΚ, άλλως το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει. Για την πληρότητα τη...
354)
1061/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως απόπειρας σωματεμπορίας. Απορρίπτει.
355)
1062/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία μετά χρήσεως. Απορρίπτει.
356)
1063/2009 Απάτη (πλημμέλημα). Στοιχεία αδικήματος (386 ΠΚ). Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή (έλλειψη νόμιμης βάσης). Λόγος αναίρεσης για αντιφάσεις του σκεπτικού - διατακτικού. Υπάρχει ασάφεια και αντίφαση μεταξύ του διατακτικού και του σκεπτικού όσον αφορά το ύψος της προσγενομένης στην εγκαλούσα ζημίας, ενώ λόγω αντιφάσεων και ασαφειών, δεν καθίσταται σαφής ο τρόπος τέλεσης του αδικήματος της απάτης. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης και αιτιολογίας. Πα...
357)
1096/2009 Κανονισμός αρμοδιότητος. Παραπομπή υποθέσεως από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς, για λόγους δημόσιας τάξεως. Παραπέμπει στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά.
358)
1140/2009 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση. Αναιρεί εν μέρει ως προς τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
359)
1141/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, εφ' όσον είναι ορισμένοι. Ισχυρισμός περί τοξικομανίας. Πότε ορισμένος. Όταν έχει διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προς διαπίστωση της τοξικομανίας ή μη, το δικαστήριο την κρίνει μεν ελευθέρως, σε περίπτωση όμως απορρίψεως του θετικού της αποτελέσματος υποχρεούται να αιτιολογήσει την απορριπτική του κρίση. Δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων αποδεικτικών μέσων μεταξύ τω...
360)
1142/2009 Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 242 παρ. 1 του ΠΚ. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης του δικαστηρίου.
361)
1143/2009 Άρθρο 372 παρ. 1, 374 ΠΚ. Πότε διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως κακουργηματικής κλοπής. Πότε κατ' επάγγελμα τέλεση. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αναίρεση.
362)
1144/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να εκτείνεται και στις παρεμπίπτουσες (μη οριστική) αποφάσεις, όπως είναι η περί αναβολής η μη τοιαύτη για σημαντικό αίτιο. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας όταν ελήφθη υπόψη έγγραφο που δεν ανεγνώσθη. Για το ξενόγλωσσο έγγραφο πρέπει να αναφέρεται στα πρακτικά ότι είναι συντεταγμένο σε ξένη γλώσσα και ποία και ότι ανεγνώσθη αυτούσιο και όχι σε ελληνική μετάφραση. Πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο κατηγορούμενος ήταν σε θέση να αντιληφθεί το περιεχόμενό του...
363)
1145/2009  
364)
1146/2009 Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 του Ν. 2121/1993 (για την πνευματική ιδιοκτησία). Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας εκ του ότι το δικαστήριο επέβαλε την ίδια ποινή αν και ανεγνώρισε επί πλέον ελαφρυντική περίσταση. Απορρίπτει.
365)
1147/2009 Άρθρα 333, 369 ΚΠΔ. Ο καταδικασθείς ή ο συνήγορός του λαμβάνουν τον λόγο τελευταίοι επί της ενοχής και επί της ποινής. Άλλως απόλυτη ακυρότης κατ' άρθρον 171 παρ. 1 εδ. δ΄ ΚΠΔ και λόγος αναιρέσεως κατ' άρθρον 510 παρ. 1 Α΄ ΚΠΔ. Αναιρεί διότι δεν έδωσε το λόγο στον εκπροσωπούντα τον κατηγορούμενο συνήγορο επί της ενοχής και παύει οριστική λόγω παρόδου οκταετίας από της τελέσεως της πράξεως. Αναιρεί και ΠΟΠΔ.
366)
1148/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως υπεξαίρεσης ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Απορρίπτει.
367)
1149/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα διότι λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν, προκειμένου να μορφώσει το δικαστήριο την κρίση του για το ότι νομίμως χώρησε η επίδοση της εκκαλούμενης αποφάσεως και οι εφέσεις που άσκησαν οι κατηγορούμενοι ήταν εκπρόθεσμες (αποδεικτικά επιδόσεως κλπ, που δεν αποτελούν στην προκειμένη περίπτωση απλά διαδικαστικά έγγραφα). Αναιρεί και παραπέμπει.
368)
1150/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση. Ψευδής καταμήνυση. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογία δόλου, γνώσεως ψεύδους. Απορρίπτει αναίρεση.
369)
1151/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (πρόσκρουση μοτοσικλέτας σε λεωφορείο). Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
370)
1152/2009 Απόρριψη αιτήσεως για επεκτατικό αποτέλεσμα ασκηθείσης αναιρέσεως και ως προς την αιτούσα.
371)
1172/2009 Έκδοση. Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Προϋποθέσεις (άρθρα 1, 2, 9, 21, 22 Ν. 3251/2005, άρθρο 451 ΚΠΔ. Έφεση κατ' αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που διέταξε την εκτέλεση του Ε.Ε.Ε. Πρέπει να διατυπώνονται με την έφεση ορισμένοι λόγοι. Άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση. Απορρίπτει.
372)
1173/2009 Έκδοση. Έφεση εκζητουμένου κατά απόφασης συμβουλίου εφετών, με την οποία απεφάσισε την έκδοση Αλβανού υπηκόου, προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης, που του επιβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου του δικαστικού νόμου Fier Αλβανίας για την πράξη της εκμετάλλευσης πορνείας με επιβαρυντικές περιστάσεις. Συνδρομή προϋποθέσεων για την έκδοση. Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του εντάλματος. Αβάσιμοι οι λόγοι εφέσεως περί παραγραφής της πράξεως (κατά τον Ελληνικό ΠΚ) και περί καταδίκης με νόμο...
373)
1174/2009  
374)
1175/2009  
375)
1176/2009  
376)
1177/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Απόλυτη ακυρότης εάν ληφθεί υπ' όψη έγγραφο που δεν ανεγνώσθη (άρθρο 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 364, 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ). Αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού και ασάφεια μεταξύ των. Αναιρεί και παραπέμπει.
377)
1178/2009 Πλαστογραφία (κατάρτιση και νόθευση εγγράφων, κατ' εξακολούθηση). Στοιχεία αδικήματος (πλημμέλημα). Χρήση πλαστού και από τον πλαστογράφο. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και ασάφεια ως προς την περιγραφή των πλαστογραφηθέντων εγγράφων. Η λήψη υπόψη εγγράφου, το οποίο δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα. Τούτο δεν ισχύει, όταν το έγγραφο που μνημονεύεται στην απόφαση, αποτελεί το σώμα ή το υλικό αντικείμενο του εγκλή...
378)
1179/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Αγνώστου διαμονής. Λόγοι έφεσης για ακυρότητα επίδοσης, διότι δεν αναφέρεται το όνομα του Δημάρχου. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Επίκληση λόγου ακυρότητας επιδόσεως εκκαλούμενης αποφάσεως, που δεν αναφέρεται στην έφεση. Απορρίπτει αναίρεση.
379)
1180/2009 Ουσιώδες στοιχείο για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ακαλύπτου επιταγής είναι ο χρόνος εμφανίσεως της προς πληρωμή για να κριθεί εάν είναι εντός οκτώ ημερών από (την επομένως) της εκδόσεως της (άρθρο 79, 28, 29, 37 - 39 Ν. 5960/ 1933). Άλλως έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως και έλλειψη νομίμου βάσεως. Αναιρεί διότι αναφέρει μόνο "εμπρόθεσμη" εμφάνιση. Παραπέμπει.
380)
1181/2009 Ουσιώδες στοιχείο για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ακαλύπτου επιταγής είναι ο χρόνος εμφανίσεως της προς πληρωμή για να κριθεί εάν είναι εντός οκτώ ημερών από (την επομένως) της εκδόσεως της (άρθρο 79, 28, 29, 37-39 Ν. 5960/ 1933). Άλλως έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως και έλλειψη νομίμου βάσεως. Αναιρεί διότι αναφέρει μόνο "εμπρόθεσμη" εμφάνιση. Παραπέμπει.
381)
1182/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση (διαχειριστής ξένης περιουσίας, ιδιαίτερα σημαντικό ποσό). Στοιχεία αδικήματος. Διαχρονικό δίκαιο. Επιεικέστερες διατάξεις. Επί ανώνυμης εταιρείας, η περιουσία αυτής ανήκει στο νομικό πρόσωπο, είναι ξένη έναντι των μετόχων, που έχουν τα εκ της μετοχής δικαιώματα, τα οποία δεν παρέχουν δικαίωμα διαθέσεως των εταιρικών πραγμάτων και η διάθεση αυτής γίνεται από τα αρμόδια όργανα. Επί της ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας, οι ...
382)
1183/2009 Υγειονομική νομοθεσία. Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων που για δικό τους λογαριασμό ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου εκμεταλλεύονται το κατάστημα. Καταδίκη για το παραπάνω αδίκημα του διευθυντή της επιχειρήσεως και του προσωρινά υπεύθυνου αυτής, οι οποίοι δεν υπέχουν ποινική ευθύνη. Δεκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρεί και κηρύσσει αθώους τους κατηγ...
383)
1184/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
384)
1185/2009 Παραίτηση από αιτήσεως αναιρέσεως (άρθρα 474 παρ. 1, 475 παρ. 1, 476 παρ. 1 και 513 ΚΠΔ) και δια δηλώσεως ενώπιον του Εισαγγελέως, εφ' όσον η αναίρεση έγινε επίσης δια δηλώσεως εις αυτόν. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση, μετά την παραίτηση.
385)
1186/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
386)
1187/2009 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έννοια αρχείου. Ποινικά αδικήματα. Επέμβαση κλπ. σε αρχείο χωρίς δικαίωμα. Στοιχεία του εγκλήματος του άρθρου 22 ν. 2472/1997. Έννοια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν θεωρούνται δεδομένα οι πληροφορίες των οποίων κάνει κάποιος χρήση και οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του χωρίς να ερευνήσει αυτός κάποιο αρχείο ή χωρίς να του τις έχει μεταδώσει τρίτος που επενέβη σε αρχείο, γιατί εκλείπει η προϋπόθεση του αρχείου ως στοιχείου της αντικειμενικής υπόστασης....
387)
1188/2009 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων. Απόρριψη της πρώτης ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Ψευδής βεβαίωσης. Λόγοι αναίρεσης για σχετική ακυρότητα που δεν καλύφθηκε και για απόλυτη ακυρότητα. Κλητήριο θέσπισμα. Πρέπει να περιέχει και μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει. ως άρθρο του ποινικού νόμου νοείται κάθε διάταξη που τυποποιεί το έγκλημα και καθορίζει την απειλούμενη ποινή. Δεν περιλαμβάνονται και εκείνα που περιέχουν γενικούς ορισμούς, όπως είναι οι διατάξεις του γενικού μέρους που πρ...
388)
1189/2009 Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγ-κλήματος. Λόγοι αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας, διότι επιδικάστηκε χρηματική ικανοποίηση προσωπικά στον νόμιμο εκπρόσωπο και όχι στην παθούσα πολιτικώς ενάγουσα εταιρεία και για εσφαλμένη εφαρμογή άρθρου 79 Ν. 5930/1933, διότι δέχθηκε η απόφαση ότι ο αναιρεσείων δεν ήταν νόμιμος εκπρόσωπος κατά τον κρίσιμο χρόνο. Απόρριψη λόγων ως αβασίμων. Ισχυρισμός ότι η ανώνυμη εταιρία, νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας ήταν ο αναιρεσείων είχε πτωχεύσει. Όχι αυτοτελής. Όχι αιτιολογ...
389)
1190/2009 Άρθρ. 4 §§ 1 και 3 ΚΠΔ. Η προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως εκδοθείσης με απόντα τον κατηγορούμενο και όντα γνωστής διαμονής στην ημεδαπή είναι 10 ημέρες και αρχίζει από την επίδοσή της, εάν αυτή έγινε μετά την καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο, από την καταχώρησή της δε εάν η επίδοση προηγήθηκε. Άρθρο 255 ΑΚ. Εάν ασκηθεί εκπροθέσμως πρέπει να επικαλεσθεί και αποδείξει λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως: όταν δεν αναφέρονται σαφώς και συγκεκρ...
390)
1191/2009 Άρθρο 473 § 2 εδ. α΄ ΚΠΔ. Η αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί από τον καταδικασθέντα και με σχετική δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πέραν των άρθρ. 473 § 2, 474 § 1 εδ. α΄ ΚΠΔ, ήτοι κατ' εξαίρεση μόνον. Η απόφαση με την οποίαν απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη δεν είναι καταδικαστική και συνεπώς δεν ασκείται με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη εάν ασκηθεί ούτως.
391)
1192/2009 Αναιρεί εν μέρει ως προς το Στ.Ι. Κηρύσσει απαράδεκτη την κατ' αυτού ασκηθείσα ποινική δίωξη. Απαλείφει τη διάταξη από την προσβαλλόμενη απόφαση για τον καθορισμό συνολικής ποινής. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως του Μ.Ι.
392)
1255/2009 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Ν. 3251/2004. Άρθρα 1, 2 περιεχόμενο αυτών. Άρθρα 9, 10, 11, 12 προϋποθέσεις. - Υποχρεωτική απαγόρευση και δυνητική απαγόρευση εκτελέσεως εντάλματος. Απορρίπτει ως αβάσιμη έφεση Σέρβου υπηκόου κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, που διέταξε την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης εκδοθέντος από τις αρχές της Βουλγαρίας, με λόγους εφέσεως κακή εκτίμηση αποδείξεων. Απορρίπτει.
393)
1296/2009  
394)
1297/2009  
395)
1298/2009  
396)
1299/2009  
397)
1300/2009 Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως για κατοχή λαθρεμπορεύματος επειδή από τις νέες αποδείξεις των οποίων γίνεται επίκληση δεν γίνεται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος.
398)
1301/2009  
399)
1302/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του Α.Ν 86/1967. Απορρίπτει.
400)
1303/2009  
401)
1304/2009  
402)
1305/2009  
403)
1306/2009 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Απόρριψη αιτήματος αναβολής μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το ΣτΕ. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως κατά αποφάσεων για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εκτίμησης αποδείξεων. Δεν αποτελεί ορισμένο λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απόρριψη αναιρέσεως ως αορίστου (απαραδέκτου) -.
404)
1307/2009 Βιασμός. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και κακή εκτίμηση αποδείξεων. Η σιγή απόρριψη αιτήματος για τη διενέργεια περαιτέρω ανακρίσεως ως λόγος για έλλειψη ακροάσεως εκτιμώμενος, δεν συνιστά παραδεκτό λόγο αναίρεσης του βουλεύματος. Απορρίπτει αναίρεση.
405)
1308/2009 Αίτηση των αρχών της Γεωργίας για να εκδοθεί Γεωργιανός υπήκοος για έκτιση ποινής. Ν.4165/1961, Ν.2813/ 2000, άρθρα 436, 437, 448, 451 ΚΠΔ. Η έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως, πρέπει, εφόσον κατ' άρθρα 462 επ, 474 παρ. 2, 502 παρ. 2 ΚΠΔ το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως προσδιορίζεται από το περιεχόμενο των λόγων της, πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και ορισμένους λόγους, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των σφαλμάτων της εκκαλουμένης. Άλλως η ...
406)
1309/2009 Έφεση εκζητούμενου κατά απόφασης συμβουλίου εφετών με την οποία απεφάσισε την εκτέλεση του εκδοθέντος από το Δικαστή για προανακρίσεις στο Δικαστήριο του Trento Ιταλίας Αλβανού υπηκόου για να γίνει εφαρμογή προληπτικών μέτρων φυλάκισης, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και σύσταση εγκληματικής συμμορίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εφαρμογή του ν. 3251/2004 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Συνδρομή προϋποθέσεων για την έκδοση. Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του εντάλματος, Αβάσιμοι οι λόγοι ε...
407)
1354/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Πότε νέα στοιχεία Προϋποθέσεις. Πότε αιτιολογία βουλεύματος που απέρριψε αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εφαρμογή ΥΑΔ 247/123 (οικονομικών) της 1.3/6.4/88. Προσωρινή εισαγωγή μεταφορικών μέσων άρθρο 43. Ποια συνήθης κατοικία του δικαιούχου εισαγωγής χωρίς δασμούς. Απορρίπτει αναίρεση.
408)
1355/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να επεκτείνεται και στις παρεμπίπτουσες και μη οριστικές αποφάσεις, έστω και αν κρίση για αυτές έχει αφεθεί στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου που τις εξέδωσε. Παρεμπίπτουσα είναι και η επί της ενστάσεως ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, η οποία εάν απορριφθεί πρωτοδίκως, πρέπει να επαναφερθεί με λόγου εφέσεως. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, εφ' όσον είναι ορισμένοι. Απορρίπτει αναίρεση.
409)
1356/2009 Εγκλήματα κατ' έγκληση διωκόμενα. Άρθρο 117 παρ. 1 ΠΚ. Δυσφήμιση 362, 368 ΠΚ. Η καταδικαστική απόφαση επ' αυτών για να έχει αιτιολογία ειδική, εφ' όσον η έγκληση υπεβλήθη μετά το τρίμηνο, πρέπει να διαλαμβάνει τον χρόνο καθ' όν έλαβε γνώση ο δικαιούμενος εις έγκληση της πράξεως και του προσώπου που την ετέλεσε. Άλλως λόγος εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ. Αναιρεί και παραπέμπει.
410)
1357/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Υπεξαγωγή εγγράφων. Άρθρο 222 ΠΚ. Πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της βλάβης του άλλου με την απόκρυψη του εγγράφου. Οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να στρέφονται κατά της προσβαλλομένης δι' αυτής αποφάσεως και όχι κατά της αποφάσεως, η οποία είχε προηγουμένως αναιρεθεί. Άρθρο 99 ΠΚ. Το δικαστήριο οφείλει και χωρίς αίτημα να διερευνήσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
411)
1358/2009 Παράβαση Ν. 86/1967. Για την πληρότητα της καταδικαστικής αποφάσεως απαιτείται να αναφέρεται μεταξύ άλλων η ιδιότητα του αναιρεσείοντος ως εργοδότη που απασχόλησε μισθωτούς, εάν δε πρόκειται για εταιρική επιχείρηση, που η νομική μορφή της τελευταίας και ποια η θέση του κατηγορουμένου εις αυτήν, ώστε να προκύπτει η υποχρέωσή του για παρακράτηση και απόδοση εισφορών. Προκείμενου για ανώνυμη εταιρεία, που εκπροσωπείται κατά νόμο από το διοικητικό της συμβούλιο πρέπει να αναφέρεται η σχέση του αναιρ...
412)
1359/2009 Ερημοδικία κατηγορουμένου στη μετ' αναβολή συζήτηση. Αν ο εκκαλών ή ο συνήγορός του, εμφανίσθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης για να υποστηρίξει την έφεση του και στην συνέχεια μετά την έναρξη της συζητήσεως αποχώρησε, λογίζεται σαν να ήταν παρών και στο υπόλοιπο μέρος της δίκης, το δε δικαστήριο, δεν μπορεί να απορρίψει την έφεση του ως ανυποστήρικτη κατά το άρθρο 501 ΚΠΔ, αλλά οφείλει να την ερευνήσει στην ουσία. Το ίδιο ισχύει και όταν ο εκκαλών κατηγορούμενος ή ο συνή...
413)
1360/2009 Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας διότι δεν διευκρινίζεται ποιος εμφάνισε τις επιταγές και αν αυτός, ή οποιοσδήποτε εξ αναγωγής υπόχρεος που πλήρωσε τον κομιστή υπέβαλε έγκληση κατά του αναιρεσείοντος. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί και παραπέμπει.
414)
1361/2009 Άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. Δ΄, 173 παρ. 2, 174 παρ. 1 ΚΠΔ. Απόλυτες ακυρότητες του άρθρου 171 όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας προτείνονται μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή στο ακροατήριο, άλλως καλύπτεται και δεν μπορεί να ληφθεί υπ' όψη ούτε αυτεπαγγέλτως . Άρθρο 176 παρ. 1 ΚΠΔ αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι το Δικαστικό Συμβούλιο. Ένσταση απολύτου ακυρότητας εκ της μη τηρήσεως των διατυπώσεων του άρθρου 32 ΚΟΚ προταθείσα πρωτοδίκως και απορριφθείσα, ε...
415)
1362/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Έννοια συναυτουργίας. Άρθρο 45 ΠΚ. Πλαστογραφία. Πότε από κοινού; Δεν απαιτείται αναφορά των επί μέρους ενεργειών εκάστου των συναυτουργών. Δεν δημιουργείται έλλειψη νομίμου βάσεως από την μη εξειδίκευση αυτών των ενεργειών. Ολ. ΑΠ 50/1990. Απορρίπτει αναίρεση.
416)
1363/2009  
417)
1364/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
418)
1365/2009 Ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Λόγοι αναίρεσης. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τη συναυτουργία. Κατ' αντιπαράσταση εξέταση του μάρτυρα με τον κατηγορούμενο ή άλλον μάρτυρα. Κρίνει ανελέγκτως, ότι αυτό είναι αναγκαίο το Δικαστήριο. Σχετικό αίτημα πρέπει να είναι ορισμένο. Διακοπή δίκης στο ΜΟΕ, μέχρι 30 ημέρες (402, 375 παρ. 2 ΚΠΔ). Απόρριψη όλων των λόγων. Απορρίπτει αναίρεση.
419)
1366/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
420)
1367/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Αρκεί να αναφέρονται (και) τα αποδεικτικά μέσα. Χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται, τι προέκυψε χωριστά από το καθένα Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Απορρίπτει αναίρεση.
421)
1368/2009 Άρθρο 473 παρ. 2 εδάφιο Α΄ ΚΠΔ. Αναίρεση με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μόνο κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτουσα την έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της δεν είναι καταδικαστική. Απαράδεκτη η αναίρεση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατ' αυτής. Απορρίπτει.
422)
1369/2009 Αόριστη η αίτηση αναιρέσεως και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όταν δεν περιέχει έναν τουλάχιστον σαφή και ορισμένο λόγο αναιρέσεως. Πότε ορισμένος ο λόγος της ελλείψεως αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
423)
1370/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
424)
1436/2009  
425)
1437/2009 Ναρκωτικά. Κατοχή κατά συν-αυτουργία και μεταφορά. Επιβαρυντικές περιπτώσεις κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση των εγκλημάτων. Πραγματογνωμοσύνη ως ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου πρέπει να προκύπτει από την αιτιολογία της απόφασης ότι λήφθηκε και αυτή υπόψη, Αυτό συμβαίνει όχι μόνο όταν αυτή μνημονεύεται ειδικώς μεταξύ των αποδεικτικών μέσων, αλλά και όταν προκύπτει αναμφίβολα από τις παραδοχές της απόφασης ότι τα πορίσματα της πραγματογνωμοσύνης έγιναν δεκτά από το δικαστήριο. Τοξικολ...
426)
1438/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Είναι απαραίτητο να καθορίζεται ποια από τις δύο ως άνω δύο διακινδυνεύσεις δέχεται το δικαστήριο, διακινδύνευση για τη ζωή ή για βαριά σωματική βλάβη. Αυτοτελής ισχυρισμός περί αμύνης. Λόγοι αναίρεσης και πρόσθετος λόγος για έλλειψη νόμιμης βάσης και αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
427)
1439/2009 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων. Φοροδιαφυγή δια εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ' εξακολούθηση (19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997). Λόγος αναίρεσης για αντιφατικές αιτιολογίες, ως προς τον τρόπο τελέσεως του εγκλήματος. Δεν καθίσταται σαφές αν η εταιρεία που εξέδωσε τα εικονικά τιμολόγια αν ήταν υπαρκτή εταιρεία και αν πραγματοποίησε συναλλαγές. Ασάφεια ως προς την έννοια των πλαστών φορολογικών στοιχείων. Δεν καθίσταται σαφές, αν τα αναφερόμενα φορολογικά στοιχεία ήταν πλαστά ή εικονικά. Εκ πλ...
428)
1440/2009 Χρήση πλαστού από τρίτο. Στοιχεία αδικήματος (πλημμέλημα). Έγγραφα. Προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφου. Η λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, συνιστά απόλυτη ακυρότητα και ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α΄ του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης. Ισχυρισμός ότι λήφθηκε υπόψη έγγραφο που δεν αναγνώστηκε. Αβασιμότητα ισχυρισμού. Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας διότι το Δικαστήριο δεν προέβη σε "συγκριτική στάθμιση και αξιολογική συσχέτιση" των αναφε...
429)
1441/2009 Εξύβριση δια του τύπου. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη και νόμιμης βά.σης Αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της εξύβρισης αν πρόκειται περί κρίσεων ή εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε εκτέλεση νομίμων καθηκόντων ή άσκηση νόμιμης εξουσίας ή άλλου δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, όπως είναι και εκείνο της συνταγματικής ελευθερίας και κοινωνικής αποστολής του τύπου εκτός αν πρόκειται περί συκοφαντικής δυσφημήσεως ή αν προκύπτει ειδικός σκοπός εξυβρίσεως (άρθρο 367 ΠΚ) Η προ-βολή του από τ...
430)
1442/2009 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα (258 ΠΚ). Στοιχεία αδικήματος Υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο (242 παρ.2 ΠΚ). Πραγματική συρροή μεταξύ των δύο αυτών εγκλημάτων. Κακουργηματικός χαρακτήρας της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία. Λαμβάνεται υπόψη του σύνολο της αξίας του αντικειμένου, ανεξάρτητα αν πρόκειται για κατ' εξακολούθηση αδίκημα. Πρόκειται για μία πράξη (φυσική ενότητα της όλης πράξης). Επιεικέστερες οι διατάξεις του ν. 2721/99. Έγκλημα κατ' εξακολούθηση. Αιτιολογία. Λόγοι αναίρε...
431)
1443/2009 Άρθρο 473 § 3 ΚΠΔ. Προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως είναι 10 ημέρες από της καταχωρίσεως στο ειδικό βιβλίο. Άρθρο 255 ΑΚ. Εκτός εάν επικαλεσθεί και αποδείξει λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη εκπρόθεσμη αίτηση.
432)
1444/2009 Αόριστος η αίτηση αναιρέσεως, εάν δεν περιέχεται σ' αυτή ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος εκ των του άρθρου 510 ΚΠΔ. Απλή δήλωση ότι "κάνει αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου για τους παρακάτω λόγους", χωρίς να αναφέρει κανένα λόγο, είναι αόριστη. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση λόγω της αοριστίας της.
433)
1445/2009 Ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί της ασκηθείσης αναίρεσής του, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο που έχει ειδική προς τούτο εντολή. Η παραίτηση δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 474 παρ. 1 ΚΠΔ. Οπότε απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, μετά την δήλωση παραιτήσεως στον γραμματέα του δικαστηρίου. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
434)
1446/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
435)
1447/2009 Άρθρο 340 παρ. 1, 349 ΚΠΔ. Το αίτημα για αναβολή (λόγου κωλύματος συνηγόρου του κατηγορουμένου στην προκειμένη περίπτωση) απόκειται μεν στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, όμως τούτο οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόρριψή του (άρθρο 83 παρ. 3 του Συντάγματος, 139 ΚΠΔ άλλως λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Δ΄ ΚΠΔ. Εφόσον το δικαστήριο, χωρίς να αιτιολογήσει το απορριπτικό αίτημα της αναβολής, προχώρησε σε καταδικαστική απόφαση, λόγος αναιρέσεως ...
436)
1448/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και τις λοιπές δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών και τις αντίστοιχες εισαγγελίες.
437)
1449/2009 Προθεσμία ασκήσεως ενδίκου μέσου (άρθρ. 473 § 1 και 476 § 1 - 473 §§ 2, 3, ΚΠΔ). Από πότε αρχίζει η προθεσμία των 20 ημερών κατά της καταδικαστικής αποφάσεως με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Λόγος ανωτέρας βίας για την εκπρόθεσμη αίτηση. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου.
438)
1450/2009 Άρθρα 148-153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1 484 παρ. 1. Για το παραδεκτό της αιτήσεως πρέπει να περιέχεται σ' αυτή ένας τουλάχιστον λόγος σαφής και ορισμένος. Άλλως απορρίπτεται αναίρεση ως απαράδεκτη άρθρα 476, 513 ΚΠΔ. Για τους λόγους της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής πρέπει τα αναφέρονται τα συγκεκριμένα κεφάλαια, στα οποία αναφέρεται η σχετική αιτίαση ως η συγκεκριμένη ουσιαστική ποινική διάταξη που παρεβιάσθη. Απορρίπτει αναίρεση.
439)
1471/2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για ανθρωποκτονία από πρόθεση και περιύβριση νεκρού. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας διότι δεν αναφέρονται στο βούλευμα η έκθεση ιατρικής πραγματογνωμοσύνης και έκθεσης αυτοψίας, ως ιδιαίτερα αποδεικτικά μέσα Προκύπτει, εντούτοις, ότι λήφθηκαν υπόψη. Απόρριψη όλων των ισχυρισμών Απορρίπτει αναίρεση.
440)
1504/2009  
441)
1505/2009  
442)
1507/2009 Υγειονομική νομοθεσία. Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Απαιτείται νέα άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και όταν επήλθε ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του, με την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καφετέρια. Συνιστά παράβαση των διατάξεων άρθρου 6 παρ. 5 και 55 της Α15/ 85777/ 83 Υγειονομικής διάταξης, η οποία τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος, με τις προβλεπόμενες ποινές στη διάταξη...
443)
1509/2009 Ερημοδικία κατηγορουμένου στην μετ' αναβολή συζήτηση. Αν ο εκκαλών ή ο συνήγορός του, εμφανίσθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης για να υποστηρίξει την έφεση του και στην συνέχεια μετά την έναρξη της συζητήσεως αποχώρησε, λογίζεται σαν να ήταν παρών και στο υπόλοιπο μέρος της δίκης, και το δικαστήριο οφείλει να την ερευνήσει την έφεση στην ουσία. Επιδόσεις. Κλήση για συζήτηση έφεσης. Η επίδοση γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει με την έφεση ο κατηγορούμενος έστω και αν ...
444)
1510/2009 Εξύβριση δια του τύπου. Στοιχεία εγκλήματος. Πολιτική αγωγή. Τι πρέπει να περιέχει η δήλωση για παράσταση πολιτικής αγωγής στο ποινικό δικαστήριο. Η ποινική διαδικασία δεν είναι άκυρη, ούτε η πολιτική αγωγή που ασκήθηκε σ' αυτήν αν δεν καταβληθεί το πρόσηβον τέλος δικαστικού ενσήμου. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Οι διατάξεις του άρθρου 350 ΚΠΔ δεν απαγγέλλουν ακυρότητα για την μη απομάκρυνση των μαρτύρων από το ακροατήριο. Απορρίπτει αναίρεση.
445)
1511/2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει τον αναιρεσείοντα για ηθική αυτουργία σε κακουργηματική ψευδή βεβαίωση, κατ' εξακολούθηση, συμβολαιογράφου και της ηθικής αυτουργίας σε άμεση συνεργεία σε ψευδή βεβαίωση, με σκοπό την προσπόριση οφέλους σε τρίτο που υπερβαίνει τις 73.000 ευρώ (ψευδής κατά περιεχόμενο δημόσια διαθήκη). Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας Δεν αποτελούν, λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απορρίπτει αίτηση.
446)
1512/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Δεν αναφέρονται στην απόφαση τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του το δικαστήριο. Γνωστή είναι η κατοικία που δηλώθηκε στην παραγγέλουσα την επίδοση αρχή και όχι στο ΙΚΑ. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει προ-κειμένου να ερευνηθεί και να κριθεί αν η έφεση ασκήθηκε παραδεκτώς και σε καταφατική περίπτωση να κριθεί η τυχόν παραγραφή.
447)
1513/2009 Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Συγχώνευση ποινών. Από τις διατάξεις των άρθρων 108 και 109 του ΠΚ προκύπτει ότι προβλέπεται "άρση της απόλυσης", που επέρχεται αυτοδικαίως Στην τελευταία αυτή περίπτωση, προβλέπεται αθροιστική έκτιση ολοκλήρου του υπολοίπου της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει ο κατάδικος κατά το χρόνο της προσωρινής απόλυσης και της ποινής που επιβλήθηκε για πράξη που τελέστηκε κατά το χρόνο της δοκιμασίας. Λόγοι αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και ...
448)
1532/2009  
449)
1535/2009 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Προϋποθέσεις - άρθρα 525, 527, 528 επ. ΚΠΔ. Τι είναι νέα γεγονότα ή αποδείξεις. Κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών που απορρίπτει την αίτηση επιτρέπεται στον αιτούντα αίτηση αναίρεσης. Ουχί λόγος επαναλήψεως διαδικασίας η μη νόμιμη κλήτευση του αιτούντος για να παραστεί στη δίκη, όπου εξεδόθη η καταδικαστική απόφαση. Απορρίπτει αίτηση.
450)
1536/2009 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας (άρθρ. 525 επ. ΚΠΔ). Προϋποθέσεις - Στοιχεία απαγορεύσεως αυτής. Τι είναι νέα γεγονότα ή αποδείξεις. Πότε πρέπει να υπάρχουν. Τι ετέθη υπ΄ όψη του Δικαστηρίου και εξητάσθη. Δεν μπορεί με την επανάληψη να ζητείται η επανεξέταση της υποθέσεως διότι δεν είναι ένδικο μέσο, αλλ' έκτακτη διαδικασία. Απορρίπτει αίτηση.
451)
1537/2009 Πότε αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως: α) υπερβάσεως εξουσίας, β ) ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, γ) απολύτου ακυρότητας στο βούλευμα ή την απόφαση. Εάν ουδείς λόγος σαφής και ορισμένος, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτος (άρθρ. 513§1 ΚΠΔ. Απορρίπτει αναίρεση η οποία ουδένα ορισμένο λόγο περιλαμβάνει.
452)
1538/2009 Ψευδορκία μάρτυρος (224 ΠΚ). Στοιχεία αυτής. Πρέπει να αιτιολογείται στην απόφαση η γνώση του περιστατικού που κατέθεσε ενώ είναι ψευδή. Πρέπει να εκτίθενται τα αληθή περιστατικά (άλλως έλλειψη αιτιολογίας) και πως τα γνώριζε. Στοιχεία ηθικής αυτουργίας (άρθρ. 46 ΠΚ). Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως - παραβίαση εκ πλαγίου. Απορρίπτει αίτηση.
453)
1539/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Αίτημα περί αναβολής της δίκης κατ΄ άρθρο 59 ΚΠΔ. Απόρριψή του πρέπει να είναι αιτιολογημένη, έστω και αν απόκειται στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου. Η απλή απόρριψή του συνιστά έλλειψη ακροάσεως. Πρέπει όμως το αίτημα να είναι ορισμένο. Ακυρότητα κατ' άρθρο 171§1γ ΚΠΔ δημιουργεί η παράβαση των διατάξεων για την αναστολή της ποινικής διώξεως, όχι για την αναβολή της δίκης. Απορρίπτει λόγο απολύτου ακυρότητος.
454)
1540/2009 Αγορά, πώληση, κατοχή ναρκωτικών ουσιών (άρθρ. 20 §1 περ. β και ζ ΚΝΝ Ν. 3459/2006. Στοιχεία αυτών. Τι απαιτείται γι΄ αυτές. Πότε αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πρέπει να αιτιολογείται η απόρριψή τους, όταν όμως προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο. Τοιούτος είναι και ο περί τοξικομανίας. Απορρίπτει αίτηση.
455)
1541/2009 Εάν ο Άρειος Πάγος παρέλειψε από παραδρομή να ερευνήσει παραδεκτώς προταθέντα λόγο αναιρέσεως, μπορεί ενόψει της αυτοτέλειας κάθε λόγου αναιρέσεως να επανέλθει, διότι επ΄ αυτού δεν υπάρχει απόφαση. Το ίδιο όμως δεν ισχύει εάν ο Άρειος Πάγος εκ παραδρομής παρέλειψε να εξετάσει λόγο αναιρέσεως αυτεπαγγέλτως ερευνώμενο κατά το άρθρο 511 ΚΠΔ, ο οποίος όμως δεν προτάθηκε, Εφόσον εξέδωσε την απορριπτική απόφασή του, δεν μπορεί να επανέλθει. Εάν κριθεί βάσιμος ο λόγος για το συγκεκριμένο αδίκημα τούτο ...
456)
1542/2009 Αίτηση αναιρέσεως Εισαγγελέως Αρείου Πάγου (άρθρ. 483§3, 479§2, 483§3). Η περιεχόμενη στην έγκληση δήλωση της αναιρεσείουσας εταιρίας, ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα για τη ζημία την οποία υπέστη, έχει προδήλως την έννοια της ασκήσεως της εκ του άρθρου 914 ΑΚ αξιώσεως αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα διότι παρά τον νόμο απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεση της αναιρεσείουσας, κρίνον ότι η άνω δήλωσή της δεν συνιστούσε νόμιμο παράσταση πολιτικής αγωγής, κ...
457)
1543/2009 Απόπειρα ανθρωποκτονία κατά συρροή από πρόθεση σε βρασμό ψυχής ορμής με ενδεχόμενο δόλο. Τι απαιτείται για την ύπαρξη του στοιχείου της ψυχικής ορμής. Ανάγνωση περικοπών καταθέσεων μαρτύρων στην προδικασία. Λόγοι αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα, διότι λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν (καταθέσεις μαρτύρων στην προδικασία) χωρίς να γίνεται μνεία στα πρακτικά. Ισχυρισμοί ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της συμπλοκής (άρθρ. 313 ΠΚ) ή των σωματικών βλαβών των άρθρων 309, 308 και 310 ΠΚ. Αι...
458)
1544/2009 Παράβαση του άρθρου 29 § 1 εδ. α του Ν. 2971/2001. Μεταβολή αιγιαλού χωρίς άδεια. Έννοια διατάξεως, Κατασκευή έργου αμμοκράτη. Λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου και για έλλειψη αιτιολογίας. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αίτηση.
459)
1545/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση αγορανομικής διατάξεως (άρθρ. 30 § 15, Ν.Δ. 136/1946 και άρθρο 33) αυτού. Η πράξη τιμωρείται ή από δόλο ή από αμέλεια, η μορφή δε της υπαιτιότητας πρέπει να αναγράφεται στην απόφαση. Άρθρο 514 εδ. δ' ΚΠΔ όπως ισχύει. Το δικαστήριο του Αρείου Πάγου μπορεί να παραθέσει το άρθρο που εφηρμόσθη εάν δεν έχει παρατεθεί από το δικαστήριο της ουσίας. Απορρίπτει αίτηση. Συμπληρώνει με την παράθεση του άρθρου 30 παρ. 15 ΝΔ 136/1946.
460)
1546/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (σύγκρουση αυτοκινήτων). Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Αιτιολογία συνειδητής και ασυνείδητης αμέλειας. Δεν αποτελεί παραδεκτό λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απορρίπτει αναίρεση.
461)
1547/2009 Ηλεκτρονικά διεξαγόμενο παίγνιο. Απαγορεύεται η διεξαγωγή της περιλαμβανομένων και των υπολογιστών. Παράβαση των άρθρων 1 περ. δ, 2 παρ. 1 και 4 του Ν. 3037/ 2002, σε συνδ. με τα άρθρ. 4 και 7 του Β.Δ. 29/1971. Οι εφαρμοσθείσες διατάξεις του Ν. 3037/2002 δεν έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα ή προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστά παραδεκτό λόγο αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση.
462)
1548/2009 Απορρίπτει αίτηση ανυποστήρικτη. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για αρπαγή και απόπειρα εκβιάσεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί: αιτιολογία για την απόρριψή τους όταν αυτοί είναι ορισμένοι και σαφείς. Απορρίπτει αίτηση.
463)
1549/2009 Άρθρα 211 ΚΠΔ, 173§1α' ΚΠΔ, 211Α, 171 § 1δ' ΚΠΔ, 31 § 2 και 105 ΚΠΔ, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότης όταν το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του μεταξύ άλλων και την κατάθεση αστυνομικού που συνέλαβε (απλώς) τον συγκατηγορούμενο και ο οποίος του είπε πληροφοριακώς ότι κατέθεσε στο ακροατήριο, χωρίς δηλαδή ένορκη ή ανώμοτη κατάθεση σε αρμόδιο προανακριτικό υπάλληλο. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως, αρκεί να προκύπτει ότι έλαβε υπ΄ όψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα, έστω και αν ειδικώς αξιολ...
464)
1550/2009 Άρθρα 524, 479 ΚΠΔ. Απέλαση αλλοδαπού (άρθρ. 17 § 2 Ν. 1729/1987) είναι παρεπόμενη υποχρεωτική ποινή. Κατ΄ άρθρο 74 ΠΚ η απέλαση αλλοδαπού είναι δυνητικό μέτρο ασφαλείας. Πρέπει στην απόφαση να καθορίζεται πως επεβλήθη αυτή για να υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση. Εάν επιβληθεί με το άρθρ. 17 § 2 Ν. 1729/1987 πρέπει να υπάρχει αυτοτελής ισχυρισμός του καταδικασθέντος ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι παραμονής στη χώρα και να αιτιολογείται η απόρριψή του. Η επιβάλλουσα το μέτρον ασφαλείας του άρθρ. 74...
465)
1551/2009 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστά παραδεκτό λόγο αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση.
466)
1552/2009 Απλή δυσφήμηση. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως κατά αποφάσεων για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απόρριψη αίτησης ως απαράδεκτης.
467)
1553/2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για: α) κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως, β) κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση τελεσθείσες από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες και απάτες κατ' επάγγελμα (όχι και κατά συνήθεια) και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Συρροή (πραγματική) απάτης και πλαστογραφίας. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Δεν προσβάλλεται...
468)
1554/2009 Βούλευμα που παραπέμπει για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία. Αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Στοιχεία κακουργηματικής απάτης από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες και απάτες κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα. Πότε είναι ορισμένος. Λόγος ακυρότητας για κακή σύνθεση του Συμβουλίου, διότι κατά του συντάξαντος την πρόταση Εισαγγελέως οι κατηγορούμενοι διατυπώνουν υπόνοια μεροληψίας, χωρίς...
469)
1599/2009 Ψευδορκία (άρθρ. 224 ΠΚ). Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει την αίτηση.
470)
1600/2009 Η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να περιέχει ένα τουλάχιστον λόγο αναιρέσεως σαφή και ορισμένο άλλως είναι απαράδεκτη. Πότε ορισμένος ο λόγος περί εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση λόγω της αοριστίας της (άρθρα 476§1, 513§1 ΚΠΔ) -.
471)
1601/2009 Στοιχεία κλοπής (άρθρ. 372 ΠΚ). Στοιχεία υφαίρεσης (άρθρ. 378 ΠΚ). Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Δόλου αιτιολογία. Εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εφόσον οι παραδοχές της αποφάσεως είναι ότι υπάρχει κλοπή, δεν έχει σημασία το εμπρόθεσμο ή μη της εγκλήσεως, το οποίο ενδιαφέρει μόνο στην υφαίρεση. Υφαίρεση είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών σε ευθεία γραμμή και όχι μεταξύ θείου - ανεψιού. Αυτοτελής ισχυρισμός περί εμπράκτου μετανοίας. Πρέπει να είναι ορισμένος (άρθρ...
472)
1643/2009 Αναίρεση επί απορρίψεως αιτήσεως για επανάληψη διαδικασίας (άρθρα 525, 527, 528 ΚΠΔ). Τι αποτελεί νέο γεγονός. Ο μετά την τέλεση της πράξεως επιεικέστερος νόμος αν περιέχει ευμενέστερες διατάξεις εφαρμόζεται επί υποθέσεων, οι οποίες δεν έχουν εκδικασθεί αμετακλήτως. Ν. 5960/1993, ΝΔ 1325/1972, Ν. 2408/1996, Ν. 2721/1999. Απορρίπτει αίτηση.
473)
1644/2009 Επανάληψη διαδικασίας (άρθρα 525, 527, 528 ΚΠΔ). Ουδέν σαφές νέο γεγονός περιέχεται. Απαράδεκτη αίτηση και απορρίπτει.
474)
1680/2009 Επανάληψη διαδικασίας (άρθρο 525§1 ΚΠΔ). Προϋποθέσεις. Τι αποτελούν νέα γεγονότα ή αποδείξεις. Η δωροληψία και παράβαση καθήκοντος πρέπει να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση επανάληψης διαδικασίας και το αίτημα αναστολής εκτελέσεως της ποινής.
475)
1681/2009 Επανάληψη διαδικασίας (άρθρο 525§1 ΚΠΔ). Προϋποθέσεις. Τι αποτελούν νέα γεγονότα ή αποδείξεις. Δεν αποτελούν τοιαύτα όσα ελήφθησαν υπόψη υπό του δικαστηρίου που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διότι όλα τα προσκομιζόμενα ως νέα είχαν ληφθεί υπόψη.
476)
1682/2009 Επανάληψη διαδικασίας (άρθρο 525§1 ΚΠΔ). Περιοριστικώς αναφερόμενοι λόγοι - άρθρο 525§1 στοιχ. 3 ΚΠΔ. Οι αξιόποινες πράξεις ψευδορκίας πρέπει να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (άρθρο 525§2 ΚΠΔ). Δεν ελέγχεται η ουσιαστική ορθότητα της αποφάσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση λόγω της αοριστίας της.
477)
1922/2009  
478)
1923/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
479)
1924/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
480)
1925/2009 Απορρίπτει αίτημα αναβολής Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
481)
1926/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
482)
1927/2009  
483)
1928/2009 Προσφυγή του Μ.Π. [εκτιμωμένη ως αίτηση αναιρέσεως] κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών, μα την οποία απορρίφθηκε προσφυγή του Μ.Π., κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απέρριψε την έγκληση του προσφεύγοντα κατά της Δ.Δ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, διότι η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών, δεν φέρει τον χαρακτήρα βουλεύματος ή αποφάσεως και συνεπώς δεν συγχωρείται κατ' αυτής.
484)
1929/2009  
485)
1989/2009 Αναίρεση εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά απαλλακτικής αποφάσεως (άρθρ.505 παρ. 2, 473 παρ. 3 ΚΠΔ). Αιτιολογία απαλλακτικής αποφάσεως. Ενόψει του τεκμηρίου αθωότητας που θεσπίζεται και από την ΕΣΔΑ υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην απόφαση αυτή όταν δεν εκτίθεται καθόλου ή εκτίθεται ασαφώς και ελλιπώς τα περιστατικά, από τα οποία δεν επείσθη για την ενοχή του κατηγορουμένου από τα αναφερόμενα στα πρακτικά αποδεικτικά μέσα. Αναιρεί και παραπέμπει. στο ΜΟΕ.
486)
1990/2009 Πλημμεληματική απάτη. Απορρίπτεται ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως αβάσιμος στην ουσία, και ο δεύτερος λόγος για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ως παντελώς αόριστος. Απορρίπτει αίτηση.
487)
1991/2009 Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για έλλειψη νομίμου βάσεως, διότι ούτε στο σκεπτικό, ούτε στο διατακτικό διαλαμβάνει τον χρόνο κατά τον οποίο κάθε επιταγή εμφανίστηκε προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα.
488)
1992/2009 Αν με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο και το άγνωστο της διαμονής του, όπως και η από εκεί απορρέουσα αδυναμία γνώσης της επίδοσης, πρέπει στην απόφαση να διαλαμβάνεται σχετική αιτιολογία και να περιέχονται οι αποδείξεις, οι οποίες θεμελιώνουν τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την συνδρομή των στοιχείων απόρριψης των συγκεκριμένων ισχυρισμών, άλλως θεμελιώνε...
489)
1993/2009  
490)
1994/2009 Άρθρο 5§1 περ. ζ' Ν. 1729/1987. Κατοχή νοείται η φυσική εξουσίαση των ναρκωτικών από το δράστη.Δόλος - δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολόγηση. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
491)
1995/2009 Απάτη πλημμεληματική. Απορρίπτεται ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως αβάσιμος στην ουσία. Απορρίπτεται ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 393 παρ. 2 ΠΚ, διότι δεχθείσα η προσβαλλομένη ότι ο κατηγορούμενος - αναιρεσείων επέστρεψε στον μηνυτή το ποσόν μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, ορθώς δεν εφάρμοσε τη διάταξη του ως άνω άρθρου.
492)
1996/2009  
493)
1997/2009 Άρθρο 505§1 στοιχ. δ' εδαφ. τελ. ΚΠΔ. Ο Εισαγγελέας Εφετών ζητεί την αναίρεση αθωωτικών αποφάσεων του Εφετείου της περιφέρειάς του, αν η αθώωση οφείλεται σε εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Άρθρο 23§1 ΑΝ 1539/1938. Δεν αποτελεί λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη αξιολόγηση αποδείξεων, διότι εις την περίπτωση αυτή πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί τα πράγματα....
494)
1999/2009  
495)
2000/2009 Άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ. Πλαστογραφία με χρήση. Κακουργηματική πλαστογραφία (άρθρο 216 παρ. 3 ΠΚ). Πότε. κατά συναυτουργία από κοινού (άρθρο 45 ΠΚ). Αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Πότε η παραπομπή από εισαγγελική πρόταση. Επιτρεπτή όταν αυτή είναι πλήρως αιτιολογημένη. Αλληλοσυμπλήρωση αιτιολογικού με διατακτικό παραπεμπτικού βουλεύματος πλημμελειοδικών επικυρώνεται με το Εφετειακό βούλευμα. Απορρίπτει αίτηση.
496)
2026/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
497)
2027/2009 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό στοιχείο η ιδιότητα του αναιρεσείοντα ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος, καθόσον πλήττεται η ανέλεγκτη αναιρετικά περί τα πράγματα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
498)
2028/2009 Καταδικαστική αμετάκλητη απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Νόμιμη παραίτηση από αυτή, με δήλωση της αιτούσας αυτοπροσώπως πριν αρχίσει η συζήτηση.
499)
2029/2009 Άρθρα 463 εδ. α΄ 482 § 1 ΚΠΔ όπως το τελευταίο αντικατεστάθη με άρθρο 41 § 1 ν. 3160/2003, που ισχύει κατά του άρθρο 1 αυτού από 30-6-2003. Ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει πλέον δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση.
500)
2056/2009  
501)
2057/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
502)
2058/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
503)
2059/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
504)
2060/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
505)
2061/2009 Άρθρο 463 και 482 παρ. 1 ΚΠΔ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 Ν. 3160/2003 που ισχύει, με το άρθρο 61 αυτού από 30.6.2003. Ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να ασκήσει αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε αίτησή του για αντικατάσταση της προσωρινής του κρατήσεως. Απορρίπτεται αίτηση.
506)
2101/2009  
507)
2102/2009  
508)
2103/2009 Άρθρο 16 Ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε από 7.9.1999 με άρθρο 8 Ν. 2702/1999. Εκμετάλλευση και εξόρυξη αδρανών υλικών. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πότε είναι εσφαλμένη η ερμηνεία ή η εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
509)
2104/2009 Πότε αιτιολογία από απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Τι απαιτείται να αναφέρει η απορριπτική απόφαση. Πότε ο κατηγορούμενος είναι "αγνώστου διαμονής". Εάν υπάρχει λόγος ακυρότητας της επιδόσεως ή ανωτέρας βίας, η αιτιολογία εκτείνεται και στον λόγο αυτό. Οι λόγοι πρέπει να προβάλλονται με την έφεση ορισμένως, άλλως το δικαστήριο δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει. Απορρίπτεται αίτηση.
510)
2105/2009 Αναίρεση κατά αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της. Τι πρέπει να περιέχεται στην προσβαλλομένη εφετειακή απόφαση ήτοι ο χρόνος επιδόσεως της επικαλουμένης, ο χρόνος ασκήσεως του ενδίκου μέσου καθώς και το αποδεικτικό της επιδόσεως, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, εκτός εάν προβάλλονται λόγοι ακυρότητας της επιδόσεως ή ανωτέρας βίας. Πότε η αιτιολογία εκτείνεται και στα ζητήματα αυτά εφόσον με την έφεση έχουν προβληθεί ορισμένως. Πότε είναι ορισμένοι οι άνω λόγοι. Υπ...
511)
2106/2009 Στοιχεία πλαστογραφίας 216 παρ. 1 ΠΚ. Πότε χρήση (επιβαρυντική περίπτωση). Ηθική αυτουργία (άρθρα 6 παρ. 1α΄ΠΚ) στοιχεία αυτής . Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας. Ο δόλος ενυπάρχει στα πραγματικά περιστατικά εκτός εάν ο νόμος απαιτεί εν γνώσει. Απορρίπτει αίτηση.
512)
2107/2009  
513)
2108/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της: Πρέπει να αναφέρει χρόνο επιδόσεως της εκκαλούμενης εάν απηγγέλθη απόντος του εκκαλούντος, χρόνο ασκήσεως ενδίκου μέσου και αποδεικτικό επιδόσεως, εκτός εάν προβάλλεται λόγος ακυρότητος ή ανωτέρας βίας, οπότε πρέπει να αιτιολογούνται και αυτά - άρθρα 154 § 2, 155 §§ 1 & 2, 161 § 1, 273 ΚΠΔ. Επίδοση δια θυροκολλήσεως. Με το να ισχυρίζεται ο εκκαλών ότι "ουδέποτε έλαβε γνώση της απόφασης" δεν προβάλλει ακυρότητα της ...
514)
2166/2009 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκδοθέν από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας Κύπρου. Άρθρο 22 § 1 Ν. 3251/2004 - έφεση. Άρθρο 1 § 1, 2 Ν. 3251/2004 - περιεχόμενο εντάλματος - Έλληνα ζητεί η Κύπρος. Άρθρα 5, 9, 10 § 1 Ν. 3251/2004 - Πότε εκτελείται. Άρθρα 11, 12 Ν. 3251/2004. Περιπτώσεις που μπορεί να απαγορευθεί η εκτέλεση (άρθρο 12). Μπορεί να ζητηθεί και για αλλοδαπό και για ημεδαπό υπό τις εις τον Νόμο προϋποθέσεις. Εκτέλεση εντάλματος για να ασκηθεί ποινική δίωξη για συνωμοσία προς διάπραξη ...
515)
2169/2009  
516)
2170/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
517)
2171/2009  
518)
2172/2009 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Λόγοι αναίρεσης: 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας - Απορριπτέος. 2) Ακυρότητα της επίδοσης της αναιρεσιβαλλομένης και του κλητηρίου θεσπίσματος, διότι αγνοούσε την Ελληνική γλώσσα - Απορριπτέος.
519)
2173/2009  
520)
2174/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
521)
2175/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
522)
2176/2009  
523)
2177/2009 Άρθρα 369 παρ. 1, 333 παρ. 3 ΚΠΔ Ο κατηγορούμενος και ο συνήγορός του μιλούν πάντοτε τελευταίοι, έστω και αν δεν το ζητήσουν άλλως ακυρότης κατ' άρθρα 171 παρ. 1 εδ. δ' και 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ. Απορρίπτει αίτηση.
524)
2178/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
525)
2179/2009 Αναίρεση κατά διορθωτικού βουλεύματος. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, διότι δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση.
526)
2180/2009  
527)
2181/2009  
528)
2182/2009  
529)
2183/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
530)
2228/2009  
531)
2229/2009 Απόρριψη της έφεσης ως εκπρόθεσμης (ασκηθείσα κατά καταδικαστικής απόφασης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο). Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και έλλειψης νομίμου βάσεως: είναι παντελώς αόριστοι. Απορρίπτεται η αίτηση.
532)
2230/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
533)
2231/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
534)
2232/2009 Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη αιτιολογίας: είναι παντελώς αόριστος. Απορρίπτεται η αίτηση.
535)
2233/2009  
536)
2260/2009  
537)
2261/2009 Πότε αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Πρέπει να αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων και πως έγινε η υπαγωγή τους στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Πρέπει να αιτιολογείται η απορριπτική διάταξη παρεμπίπτοντος αιτήματος. Μπορεί να γίνει παραπομπή στην εισαγγελική πρόταση που ενσωματώνεται στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, εφόσον αυτή είναι ειδικώς και εμπεριστατωμένως αιτιολογημένη. Αναιρεί και παραπέμπει.
538)
2262/2009 Η κύρια ανάκριση για τα εγκλήματα του άρθρου 1 του Ν. 1608/1950 κηρύσσεται περαιωμένη από το Συμβούλιο των Εφετών, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα και συνεπώς και για ελαφρότερα κακουργήματα (άρθρ. 308 § 1 εδ. γ' & δ' ΚΠΔ). Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για έγκλημα του Ν. 1608/1950 ως και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα, ελαφρότερο ή βαρύτερο παραπέμπεται ο κατηγορούμενος. Απορρίπτει αίτηση.
539)
2277/2009 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ν. 3251/2004. Τι περιέχει, τι αφορά, τι είναι το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (άρθρο 10 §§ 1 και 2). Πότε απαγορεύεται και πότε δέχεται να απαγορευθεί η εκτέλεση (άρθρο 11 στοιχ. δ΄ και η΄ Ν. 3251/04, άρθρο 12). Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Εισαγγελέως της Γερμανίας προς προσαγωγή Έλληνος υπηκόου για να του ασκηθεί δίωξη για απάτη (άρθρο 263 Γ.Π.Κ.). Έφεση κατ' αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που διέταξε ...
540)
2278/2009 Πλαστογραφία εγγράφου και χρήση πλαστού εγγράφου. Δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων αυτός του οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή και έγινε χρήση του πλαστού εγγράφου. Όχι απόλυτη ακυρότητα από την παράστασή του. Γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, διενεργηθείσα κατά τα άρθρα 183 επ. ΚΠΔ και ιδιωτική γραφολογική πραγματογνωμοσύνη που είναι απλό έγγραφο και εκτιμάται ελεύθερα. Απορρίπτει αίτηση.
541)
2279/2009  
542)
2280/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
543)
2344/2009 Αποδεικτικά μέσα. Κατάθεση πολιτικώς ενάγοντος. Όταν στην αιτιολογία αναφέρεται ότι λήφθηκαν υπόψη όλες οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, προκύπτει με βεβαιότητα ότι λήφθηκε υπόψη και η ανωμοτί κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος. Απορρίπτει αίτηση.
544)
2345/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
545)
2346/2009  
546)
2347/2009 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων που το δικαστήριο έλαβε υπόψη του για τη διαμόρφωση της περί ενοχής κρίσης του, η μοναδική μάρτυρας κατηγορίας που εξετάστηκε κατά την ακροαματική διαδικασία. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
547)
2348/2009  
548)
2349/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
549)
2350/2009 Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Είναι παντελώς αόριστος και απορριπτέος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
550)
2351/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
551)
2371/2009  
552)
2443/2009 Άρθρα 476 §§1 & 2 ΚΠΔ. Πότε απαράδεκτο το ένδικο μέσο. Η αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε τη έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της έχει λόγους εκ του άρθρου 510 Κ.Π.Δ., εφ' όσον αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. Πότε η απόφαση έχει πλήρη αιτιολογία.. Τι απαιτείται εάν επί πλέον προβάλλονται λόγοι ακυρότητας της επιδόσεως. Πότε άκυρη η επίδοση εις "σύνοικον" (άρθρα 155-157-159-161 ΚΠΔ), εφόσον αναφέρεται στο αποδεικτικό ότι "επεδόθη εις σύνοικον", αρκεί χωρίς να ...
553)
2444/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να απαιτείται τι προέκυψε από το καθένα ούτε ποιο βαραίνει περισσότερο. Όταν η απόφαση αναφέρει μόνο μάρτυρες κατηγορίας, χωρίς να αναφέρει όμως και τους μάρτυρες υπεράσπισης οι οποίοι όπως προκύπτει από τα πρακτικά εξητάσθησαν, δηλαδή έχει αιτιολογία διότι δεν είναι βέβαιο ότι το δικαστήριο τους έλαβε υπ' όψη. Αναιρεί και παραπέμπει.
554)
2445/2009  
555)
2446/2009  
556)
2447/2009  
557)
2448/2009  
558)
2449/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
559)
2450/2009  
560)
2451/2009  
561)
2452/2009  
562)
2453/2009 Αναίρεση με δήλωση που επεδόθη στον Εισαγγελέα του ΑΠ (473 § 2 ΚΠΔ). Απαράδεκτη διότι η απόφαση δεν ήταν καταδικαστική.
563)
2454/2009  
564)
2455/2009 Η απόφαση που απέρριψε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) την έφεση δεν είναι καταδικαστική και συνεπώς η αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν είναι νομότυπη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης (άρθρα 473 παρ. 2 και 474 παρ. 1 του ΚΠΔ) -.
565)
2456/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για επικίνδυνη σωματική βλάβη πρέπει η σωματική βλάβη να μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για την ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη και αιτιολογείται η μία ή η άλλη περίπτωση. Όχι εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων από την επίκληση του λόγου της ελλείψεως αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
566)
2457/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
567)
2458/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
568)
2459/2009  
569)
2460/2009 Καταδικαστική απόφαση για απάτη. Απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη η αίτηση αναιρέσεως, διότι ασκήθηκε με επίδοση της περί αυτής δηλώσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μετά το εικοσαήμερο από την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο, χωρίς να εκτίθεται στην σχετική έκθεση λόγος δικαιολογητικός της καθυστέρησης (άρθρα 473 παρ. 1,2,3 και 476 παρ.1 του ΚΠΔ) -.
570)
2461/2009 Απόρριψη αίτησης επανάληψης της διαδικασίας. "Νέα γεγονότα ή αποδείξεις". Υπεξαίρεση στην υπηρεσία αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
571)
2462/2009 Αίτηση αναίρεσης από τον δικηγόρο που παρέστη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο χωρίς εξουσιοδότηση. Απαράδεκτη η αίτηση, διότι η απόφαση δεν ήταν καταδικαστική.
572)
2463/2009 Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, διότι δεν περιέχει κανένα απολύτως σαφή και ορισμένο λόγο αναίρεσης (άρθρα 474 παρ. 2 και 476 παρ. 1 του ΚΠΔ) -.
573)
2464/2009 Άρθρ. 473 § 1 εδ. α' ΚΠΔ. Προθεσμία για άσκηση ενδίκων. 474 § 1 ΚΠΔ. 473 § 2 ΚΠΔ. Η αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως ασκείται από τον καταδικασθέντα και με δήλωσή του στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ή εκπρόθεσμη ή ανυποστήρικτη δεν είναι καταδικαστική διότι το δικαστήριο δεν υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης ασκούμενη με δήλωση στον εισαγγελέα του ΑΠ κατά αποφάσεως πού απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη...
574)
2465/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
575)
2466/2009  
576)
2467/2009 Ο παραστάς δικηγόρος σε μη καταδικαστική απόφαση μπορεί να ασκήσει αναίρεση μόνον αν έχει ειδική εντολή. Μεταγενέστερη εντολή προσκομισθείσα κατά τη συζήτηση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Απορρίπτει αίτηση.
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΣΤ
577)
69/2009 Εκπρόθεσμη αναίρεση, δίχως επίκληση λόγω ανώτερης βίας. Απορρίπτει αναίρεση.
578)
70/2009 Υφαίρεση. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για ειδική αιτιολογία. Απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που αφορά την αξία των υφαιρεθέντων και το χαρακτηρισμό της πράξης της υφαίρεσης ως ευτελούς αξίας.
579)
71/2009 Παράνομη πρόκληση βλάβης στην κατά προορισμό χρήση δασικής έκτασης. Αναιρείται η απόφαση για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
580)
72/2009 Ερήμην. Απαράδεκτη η συζήτησή της ασκηθείσας αναίρεσης, διότι ο αναιρεσείων κλητεύθηκε με θυροκόλληση, ενώ αυτός εκρατείτο στις φυλακές.
581)
73/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης.
582)
74/2009 Απάτη κατ΄ εξακολούθηση. Λόγοι αναίρεσης. Έλλειψη αιτιολογίας, παράβαση ουσιαστικής διάταξης, έλλειψη ακρόασης, αδικαιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής, διενέργειας πραγματογνωμοσύνης και αιτήματος προσκόμισης εγγράφων. Υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αναίρεση.
583)
75/2009 1) Έκρηξη από αμέλεια. 2) Ανθρωποκτονία από αμέλεια. 3) Σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Απορρίπτει αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
584)
76/2009 Απαράδεκτες οι αναιρέσεις. Στρέφονται κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, για εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 Ν. 1608/50 και για τα οποία αποφαίνεται αμετάκλητα το ως άνω Συμβούλιο (άρθρ. 308 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠΔ).
585)
77/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
586)
78/2009  
587)
79/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
588)
80/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
589)
81/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
590)
82/2009 Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Την αναίρεση ζητεί ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί αθωωτική απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
591)
83/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
592)
84/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω παραίτησης από αυτήν.
593)
85/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
594)
86/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια άρθρα 28 και 302 ΠΚ. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και έλλειψη νόμιμης βάσης.
595)
87/2009 Αναπλήρωση τακτικού Εισαγγελέα της έδρας από τον αναπληρωματικό του, προκειμένου να διακοπεί η συζήτηση της υπόθεσης για άλλη δικάσιμο, δεν δημιουργεί ακυρότητα εκ του άρθρου 171 παρ. 1 περ. β΄ ΚΠΔ και σχετικό λόγο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στ. Α΄ ΚΠΔ.
596)
88/2009 Πλαστογραφία μετά χρήσεως, κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς την ενοχή και τις ελαφρυντικές περιστάσεις. Οι τελευταίοι προβλήθηκαν αορίστως δίχως την επίκληση πραγματικών περιστατικών.
597)
89/2009 Αίτηση για επανεξέταση απορριφθείσας αίτησης αναίρεσης, η επί της οποίας απόφαση δεν ερεύνησε αυτεπαγγέλτως μη προταθέντα λόγο για υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η νέα αίτηση.
598)
90/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
599)
91/2009 Ναρκωτικά. Αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου για προμήθεια ναρκωτικής ουσίας για αποκλειστικά δική του χρήση. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας της απόρριψης του αυτοτελούς αυτού ισχυρισμού.
600)
92/2009  
601)
93/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Παράβαση των άρθρων 28, 302 Π.Κ. και 4 παρ. 1 και 7 περ. 1, 5 Ν. 1396/83. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης.
602)
94/2009 Απόπειρα απάτης στο Δικαστήριο και ηθική αυτουργία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απόλυτη ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν μεταφράστηκαν και που δεν προσδιορίζονται. Μεταβολή κατηγορίας από προσθήκη στο διατακτικό. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης.
603)
95/2009 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Απορρίπτεται η αίτηση, διότι τα επικαλούμενα νέα στοιχεία δεν καθιστούν φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος.
604)
96/2009 Απάτη κατά το άρθρο 386 παρ. 3 β του ΠΚ. Η παράγραφος 3 β του άρθρου 386 ΠΚ που τέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999 είναι δυσμενέστερη (από την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση) και συνεπώς αυτή δεν ισχύει για πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την 3-3-1999. Αναιρεί βούλευμα για παραβίαση και εσφαλμένη εφαρμογή της ως άνω διάταξης και στη συνέχεια παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
605)
97/2009 Υπεξαίρεση από εντολοδόχο αντικειμένου ιδιαιτέρας μεγάλης αξίας που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Απορρίπτει αναίρεση κατά βουλεύματος για παράβαση του άρθρου 484 παρ. 1 β΄ και δ΄ κ.λ.π.
606)
98/2009 Κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα από ανάγνωση κατάθεσης μάρτυρα που λήφθηκε στην προδικασία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
607)
99/2009 Υπεξαίρεση κακουργηματική. Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική υπεξαίρεση που τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση πριν από την ισχύ του Ν. 2721/99. Αναιρείται κατά παραδοχή λόγου αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του Ν. 2721/1999, ως δυσμενέστερη στην υπό κρίση περίπτωση.
608)
100/2009 Αγορά, κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών με επιβαρυντικές περιστάσεις. Απορρίπτει λόγο για άκυρη πραγματογνωμοσύνη. Αναιρεί εν μέρει για έλλειψη αιτιολογίας επιβαρυντικών περιστάσεων και ελαφρυντικά 84 παρ. 2α ΠΚ.
609)
101/2009 Κατάληψη κοινοτικής οδού. Παράβαση άρθρου 23 παρ. 1 ΑΝ. 1539/38. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως.
610)
102/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση η οποία θεμελιώνεται στην προηγούμενη επικίνδυνη συμπεριφορά του κατηγορουμένου, συνισταμένη στην εκβάθυνση τάφρου. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για: 1) μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς δυνατότητα πρόβλεψης του αποτελέσματος και ιδιαίτερη νομική υποχρέωση και 2) εσφαλμένη εφαρμογή των άρθρων 15, 28 και 302 ΠΚ.
611)
103/2009 Υπεξαίρεση κακουργηματική από εντολοδόχο δικηγόρο για κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης τελεσθείσα πριν από την ισχύ του Ν. 2406/1996 που τροποποίησε το άρθρο 375 παρ. 2. Εφαρμογή της ευμενέστερης διάταξης πριν από την τροποποίησή της. Απορρίπτει ως αβάσιμο λόγο αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου, και ως απαράδεκτους τους αναγόμενους σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα η μη αναβολή αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της εκδίκασης της...
612)
104/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967 (μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών) στον ΤΑΤΤΑ. Ι.) Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για ασάφεια ως προς τα ποια αποδεικτικά μέσα έλαβε υπόψη του το δικαστήριο της ουσίας. ΙΙ.) Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής κατ΄ άρθρο 61 ΚΠΔ. Δεν συνιστά απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο η επιφύλαξη του δικαστηρίου να απαντήσει επί του αιτήματος αναβολής ευθύς μετά την υποβολή του και διατύπωση της αιτιολογίας της α...
613)
105/2009 Απαράδεκτος ο αυτοτελής ισχυρισμός του μοναδικού λόγου αναίρεσης, διότι αυτός δεν αναπτύχθηκε και προφορικά, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των πρακτικών της δίκης.
614)
106/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
615)
107/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
616)
108/2009 Αναίρεση κατά αθωωτικής απόφασης από τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
617)
109/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
618)
110/2009 Πλαστογραφία, χρήση πλαστού, απόπειρα απάτης στο Δικαστήριο, απλή συνέργεια σ’αυτήν. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς έννομη συνέπεια, γνώση του συνεργού, σκοπό του αυτουργού. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 13 στ. γ, 14, 386 παρ. 1 ΠΚ. Απορρίπτει αναιρέσεις.
619)
111/2009 Ψευδής βεβαίωση, με ζημία ιδιαίτερα μεγάλη σε βάρος του Δημοσίου. Άμεση συνέργεια σ’ αυτήν. Άμεση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου και άμεση συνέργεια στην ψευδή βεβαίωση. Λόγοι αναίρεσης: Απόλυτη ακυρότητα από παράσταση πολιτικής αγωγής, λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και η ταυτότητα των οποίων δεν προσδιορίζονται, από απόρριψη αιτήματος δίχως πρόταση του Εισαγγελέα, από απόρριψη αιτήματος για διακοπή της δίκης προκειμένου να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία, υπέρβαση εξουσί...
620)
112/2009 Απαράδεκτη και απορριπτέα η αναίρεση συνεπεία εκπρόθεσμης άσκησής της. Πότε είναι παρών ο δικαιούμενος στην άσκηση του ενδίκου μέσου τη στιγμή της απαγγελίας της απόφασης.
621)
113/2009 Άμεση συνέργεια σε παρ. του άρθρ. 1 περ. δ΄, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1α΄ Ν. 3037/2002. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας.
622)
114/2009 Αιτιολογημένη παραπομπή για κατ’ επάγγελμα τέλεση της παράβασης του άρθρου 66 του Ν. 2121/1993. Απορρίπτονται οι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 484 παρ. 1β΄ ως επί εσφαλμένης προϋποθέσεως ερειδόμενοι. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 484 παρ. 1ε΄ λόγοι αναίρεσης.
623)
115/2009  
624)
129/2009 Λαθρεμπορία. Έννοια. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρεί εν μέρει ως προς την επιβληθείσα χρηματική ποινή για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
625)
130/2009 Παράβαση νόμου περί ναρκωτικών. Λόγοι αναίρεσης: 1) Ανάγνωση μαρτυρικών καταθέσεων μη εμφανισθέντων μαρτύρων - ακυρότητα, 2) Παράβαση άρθρου 211 Α ΚΠΔ, 3) Έλλειψη αιτιολογίας, 4) Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτονται όλοι οι λόγοι.
626)
131/2009  
627)
132/2009 Βαριά σωματική βλάβη. Στοιχεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Καταδικαστική απόφαση για βαριά σωματική βλάβη. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ως και για έλλειψη αιτιολογίας για την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων και άμυνας.
628)
133/2009 Ηθική αυτουργία σε απάτη κακουργηματική. Δεκτός λόγος αναίρεσης που αφορά στην δίχως αιτιολογία απόρριψη λόγου εφέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, που προκλήθηκε από τη λήψη υπόψη κατάθεσης της κατηγορουμένης που δόθηκε στα πλαίσια επιθεώρησης από το ΣΔΟΕ.
629)
134/2009 Πλαστογραφία (χρήση πλαστού). Απορρίπτει αναίρεση. Λόγοι αναίρεσης: 1) ειδική αιτιολογία, 2) εσφαλμένη εφαρμογή 216 παρ. 1-2, 3) έλλειψη νόμιμης βάσης.
630)
135/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση κατά απόφασης του Δικαστηρίου της παραπομπής. Η πράξη δεν παραγράφεται εφόσον η απόφαση αναιρέθηκε μόνο ως προς τις ελαφρυντικές περιστάσεις και την ποινή (και όχι σε σχέση με την ενοχή), έστω και αν κατά τη συζήτηση στο Δικαστήριο της παραπομπής είχε παρέλθει η προθεσμία παραγραφής, αφού ως προς την ενοχή η απόφαση είχε καταστεί αμετάκλητη.
631)
152/2009 Κατοχή - διάθεση ναρκωτικών ουσιών. Ακυρότητα: 1) από εξέταση μάρτυρα που εκτέλεσε προανακριτικά καθήκοντα, 2) από λήψη υπόψη απολογίας συγκατηγορούμενου, ως μόνου αποδεικτικού μέσου, 3) παραβίαση της δημοσιότητας. Απορρίπτονται οι παραπάνω λόγοι.
632)
153/2009 Κακουργηματική απάτη. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης.
633)
154/2009 Δύο αναιρέσεις από κάθε κατηγορούμενο θεωρούνται ως μία. Αγορά - κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Αόριστος ο λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία κα εφαρμογή ποινικής διάταξης. Απορρίπτει λόγο για ειδική αιτιολογία. Δέχεται λόγο για υπέρβαση εξουσίας, γιατί το Δικαστήριο (δευτεροβάθμιο) επέβαλε χρηματική ποινή την οποία δεν είχε επιβάλλει το πρωτόδικο Δικαστήριο. Αναιρεί εν μέρει και απαλείφει τη διάταξη της απόφασης για τη χρηματική ποινή που είχε επιβληθεί.
634)
155/2009 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
635)
156/2009 Παράβαση άρθρου 79 Ν. 5960/1933. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας.
636)
157/2009 Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης. Έφεση από εκζητούμενο. Απαράδεκτη γιατί δεν περιέχει λόγους εφέσεως.
637)
163/2009 Δεκτή η αναίρεση για αναιτιολόγητη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού εκ του άρθρου 367 παρ. 1 γ΄ του ΠΚ.
638)
221/2009  
639)
222/2009 Απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως του Συμβουλίου Εφετών, ως εκ της συμμετοχής στη σύνθεση του εφέτη, που είχε ασκήσει δικαιοδοτικά καθήκοντα στην ίδια υπόθεση, σε προγενέστερο διαδικαστικό στάδιο. Δέχεται την αίτηση αναιρέσεως.
640)
223/2009  
641)
224/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
642)
225/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
643)
226/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
644)
227/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
645)
228/2009  
646)
229/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
647)
230/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
648)
231/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
649)
232/2009 Παράνομη βία (330 ΠΚ). Απορρίπτει το μοναδικό λόγο της αίτησης αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
650)
233/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
651)
234/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
652)
235/2009  
653)
246/2009 Ερήμην. Απορρίπτει αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Τα επικαλούμενα νέα στοιχεία δεν καθιστούν φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος των αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε.
654)
247/2009 Εμπρησμός με ενδεχόμενο δόλο. Διατάραξη ασφαλείας πλοίων με ενδεχόμενο δόλο. Απορρίπτει αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου του Α.Π. και προφορική ανάπτυξη της υποθέσεως. Απορρίπτει αίτημα να διαταχθεί από το Συμβούλιο του Α.Π. νέα αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης κατά βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης.
655)
248/2009 Ψευδορκία μάρτυρα στα πλαίσια της προανάκρισης. Απόλυτη ακυρότητα από παράσταση πολιτικώς ενάγοντος στο Δικαστήριο, αφού δεν είναι άμεσα παθών. Αναιρεί απόφαση Εφετείου.
656)
249/2009 Όχι δεδικασμένο από απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου. Ο κατηγορούμενος που τέλεσε αξιόποινη πράξη που αφορά παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ορθώς παραπέμφθηκε για την ίδια πράξη και ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, έστω και αν προηγήθηκε δίκη στην αλλοδαπή για την ίδια πράξη. Αυτοτελείς ισχυρισμοί ελαφρυντικών περιστάσεων. Πότε είναι ορισμένοι και δημιουργείται υποχρέωση του Δικαστηρίου να αιτιολογήσει την απόρριψή τους. Ανάγνωση εγγράφων και καταθέσεων μαρτύρων που δόθηκαν σε άλλη δίκη για τ...
657)
295/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
658)
296/2009 Διατάσσει τη διόρθωση.
659)
297/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
660)
298/2009 Απορρίπτει αναίρεση γιατί στρέφεται κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται σε αναίρεση.
661)
299/2009 Απλή δυσφήμηση δια του τύπου. Απορρίπτει αναίρεση ως εκπρόθεσμη.
662)
300/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Καταδικαστική απόφαση και αθωωτική τοιαύτη. Προηγήθηκε η αθωωτική. Στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η καταδικαστική και λόγο παραγραφής της πλημμεληματικής πράξης, παύει οριστικά η ποινική δίωξη.
663)
301/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
664)
302/2009  
665)
303/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση που στρέφεται κατά απόφασης που απέρριψε αίτηση για επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκου μέσου. Διαδικαστικά έγγραφα λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και δεν δημιουργείται ακυρότητα από τη μη ανάγνωσή των. Εκπρόθεσμη έφεση. Επίδοση ως άγνωστης διαμονής. Επίκληση ότι δεν έλαβε γνώση, δίχως ο εκκαλών να ισχυρίζεται ότι είναι γνωστής διαμονής. Δεν συνιστά ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα η επίκληση ότι δεν έλαβε γνώση ο εκκαλών, δίχως να προσδιορίζει άλλα περιστατικά.
666)
304/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης λόγω ανυπαρξίας στο αναιρετήριο κάποιου από τους στο άρθρο 510 παρ. 1 προβλεπόμενους λόγους αναίρεσης.
667)
306/2009 Απορρίπτει αναίρεση λόγω παραίτησης που έγινε στο ακροατήριο.
668)
307/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
669)
308/2009  
670)
309/2009 Δεκτή αναίρεση Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατ’ αποφάσεως του Tριμελούς Πλημμελειοδικείου, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για υπέρβαση εξουσίας, διότι το δικαστήριο δέχθηκε ότι είχε συμπληρωθεί η πενταετής παραγραφή για πλημμεληματικής μορφής αδικήματα, μολονότι το κλητήριο θέσπισμα είχε κοινοποιηθεί στον κατηγορούμενο, πριν συμπληρωθούν τα πέντε έτη.
671)
310/2009 Λαθρεμπορία. Άρθρο 155 παρ. 1β και 2α, ζ, 160 παρ. 2β Ν. 2960/2001. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
672)
311/2009  
673)
312/2009 Παράβαση άρθρ. 1 ΑΝ 86/67. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Προϋποθέσεις εφαρμογής Ν. 3518/2007. Η διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 3551/2007 δεν είναι επιεικέστερη του άρθρ. 1 παρ. 1,2 ΑΝ 86/67 και συνεπώς δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ.
674)
313/2009 Χρέη προς το Δημόσιο. Σχετική ακυρότητα που προκλήθηκε στο ακροατήριο από άκυρο κλητήριο θέσπισμα. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης, γιατί το κλητήριο θέσπισμα περιέχει τα κατά νόμο στοιχεία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης.
675)
314/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
676)
315/2009 Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 174 παρ. 1 ΚΠΔ), διότι η αντίκλητος του κατηγορουμένου, αν και ζήτησε να λάβει γνώση της εισαγγελικής προτάσεως πριν από την υποβολή της στο Συμβούλιο, δεν ειδοποιήθηκε σχετικά. Το αίτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί και με την Έφεση, αφού με τον τρόπο αυτό περιέρχεται σε γνώση του Εισαγγελέως. Αναιρεί και παραπέμπει.
677)
317/2009 1) Ψευδής ανωμοτί κατάθεση. 2) Απόπειρα απάτης επί Δικαστηρίου. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Η σημείωση από τον Εισαγγελέα Εφετών σε σχετική αίτηση πολιτικώς ενάγουσας, σε αθωωτική απόφαση, ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης έφεσης, δεν είναι δεσμευτική, ούτε δημιουργεί απαράδεκτο για την, εντός της νόμιμης προθεσμίας, άσκηση έφεσης από άλλο Εισαγγελέα, αφού ο Εισαγγελέας δεν μπορεί να παραιτηθεί από την άσκηση ενδίκο...
678)
324/2009 Απόπειρα αγοράς ναρκωτικών ουσιών. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης που προαναφέρθηκαν. Δέχεται λόγο αναίρεσης για έλλειψη ακρόασης ως προς αυτοτελείς ισχυρισμούς.
679)
325/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
680)
368/2009 Απάτη. Ζημία από έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού γίνεται δεκτό ότι το παραδοθέν ήταν εντελώς άχρηστο και συνεπώς η ζημία του εγκαλούντος ανέρχεται στο ποσό του τιμήματος που κατέβαλε. Δεν προκλήθηκε ακυρότητα από παραβίαση υπερασπιστικού δικαιώματος, τη μη επισκόπηση φωτογραφιών και την ανάγνωση εγγράφων. Απορρίπτει.
681)
369/2009 Κανονισμός αρμοδιότητος. Δεκτή η αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών και ορίζει αρμόδιο κατά παραπομπή να αποφανθεί επί της προσφυγής του εγκαλούντος κατά Εισαγγελικού λειτουργού που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και τις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
682)
370/2009  
683)
371/2009 Αυθαίρετο κτίσμα. Δεν αποτελεί εξωτερικό όρο του αξιοποίνου η τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού του ως αυθαιρέτου. Ανθρωποκτονία από (ασυνείδητη) αμέλεια. Παράσταση ως πολιτικώς ενάγουσας της ανήλικης που με συμβολαιογραφική πράξη αναγνωρίστηκε από το θανόντα ως τέκνο του. Δεν επηρεάζονται τα αποτελέσματα της αναγνώρισης, από το γεγονός ότι ο αναγνωρείσας (και πραγματικός πατέρας) δήλωσε στη συμβολαιογράφο ψευδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Αιτιολογημένη η καταδίκη ιδιοκτήτη οικοδομής για ανθ...
684)
372/2009  
685)
379/2009 Παράβαση άρθρου 71 Ν. 998/ 1979. Αναιρείται η προσβαλλόμενη για έλλειψη αιτιολογίας, διότι στο σκεπτικό της δεν αναφέρονται ούτε κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα τα οποία έλαβε υπόψη της για το σχηματισμό της δικανικής κρίσης αναφορικά με την ένοχή του αναιρεσείοντος.
686)
380/2009 Αποπλάνηση ανηλίκου νεότερου των 10 ετών. Παραβίαση δημοσιότητας. Αναίρεση από Εισαγγελέα. Δεκτή. Αναιρεί. Παραπέμπει.
687)
381/2009  
688)
382/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
689)
383/2009 Πληρεξουσιότητα σε μη παράστανα δικηγόρο κατά την συζήτηση που εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη διότι στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας που προσαρτάται στην δήλωση του άρθρου 473 παρ. 2 που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη, έστω και με την γενική κατά τον ποινικό νόμο ορολογία της.
690)
384/2009 Φαρμακοδιέγερση. Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Υπέρβαση εξουσίας γιατί έγινε δεκτή έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης. Απόρριψη λόγου γιατί η έφεση είναι αιτιολογημένη. Απόλυτη ακυρότητα από το άρθρο 358 ΚΠΔ. Απορρίπτεται ο σχετικός λόγος, όπως και ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Γνωμοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις δεν αποτελούν ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. Απορρίπτει.
691)
385/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ποιος νομιμοποιείται να ζητήσει την παραπομπή σε ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 136 ΚΠΔ. Απορρίπτει.
692)
386/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης ως στρεφόμενης κατά μη οριστικής απόφασης (αναβλητικής της δίκης).
693)
387/2009 Χρήση ψευδούς βεβαίωσης. Ηθική αυτουργία σ’ αυτήν. Αναίρεση Εισαγγελέα ΑΠ. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας. Στο σκεπτικό αναφέρει αδικήματα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της ηθικής αυτουργίας σ’ αυτήν, στο δε διατακτικό αναφέρει τη χρήση ψευδούς βεβαίωσης και της ηθικής αυτουργίας σ’ αυτήν. Αναιρεί και παραπέμπει.
694)
388/2009 Παράβαση νόμου περί ναρκωτικών. Αρνητικοί της κατηγορίας ισχυρισμοί και αυτοτελής ισχυρισμοί. Απόρριψη αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
695)
412/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική απάτη από κοινού και κατ’ επάγγελμα τελεσθείσα. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και ως απαράδεκτοι για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Για την πληρότητα της αιτιολογίας όσον αφορά τις αποδείξεις είναι επιτρεπτή η παραπομπή στην Εισαγγελική πρόταση, στην οποία αναφέρονται αυτά κατ’ είδος. Στην αναφορά σε καταθέσεις μαρτύρων περιέχεται και ανωμοτί κατάθεση. Απορρίπτει.
696)
413/2009 Απάτη κατά συναυτουργία. Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Επεκτείνεται το αναιρετικό αποτέλεσμα στην β' αναιρεσείουσα, της οποίας η αναίρεση απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη.
697)
414/2009  
698)
415/2009 Επανάληψη διαδικασίας μετά από απόφαση ΕΣΔΑ που διαπίστωσε την παραβίαση ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεκτή η αίτηση. ΠΟΠΔ λόγω παραγραφής της πράξεως της συκοφαντικής δυσφήμισης δια του τύπου, κατ’ εξακολούθηση.
699)
416/2009 Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 παρ. 1δ, 484 παρ. 1 στοιχ α΄ ΚΠΔ). Το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε αναιτιολόγητα αίτημα του εκκαλούντος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Συμβούλιο.
700)
417/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
701)
418/2009 Αναίρεση κατά διάταξης Εισαγγελέα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
702)
419/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση γιατί ασκήθηκε εκπρόθεσμα και δεν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας.
703)
420/2009 Απορρίπτει αίτηση επανάληψης διαδικασίας εκ του άρθρου 525 παρ. 1 περ. 4 ΚΠΔ, διότι η καταδικαστική και η αθωωτική απόφαση δεν είναι μεταξύ τους αντιφατικές, καθόσον, μεταξύ αυτών, δεν υπάρχει ταυτότης πράξεως, κατά την έννοια του άρθρου 57 παρ. 1 ΚΠΔ, διότι τα πρόσωπα των παθόντων στις αποφάσεις αυτές διαφέρουν.
704)
421/2009 Τοκογλυφία κατά συναυτουργία κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα. Εκβίαση κατά συναυτουργία κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
705)
426/2009 Απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπούμενο όφελος άνω των 15.000 ευρώ από την κάθε επί μέρους πράξη. Συρροή με φορολογικές παραβάσεις, αφού οι απατηλές ενέργειες δεν σκοπούσαν μόνο στην μείωση ή την αποφυγή της φορολογικής επιβάρυνσης. Αυτοτελείς ισχυρισμοί για ελαφρυντικά πότε είναι ορισμένοι. Προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης ποινής φυλάκισης άνω των τριών ετών. Αναιρεί για ελαφρυντικές περιστάσεις.
706)
427/2009 Απάτη με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία και πλαστογραφία μετά χρήσεως. Αληθινή συρροή. Ακυρότητα από κακή παράσταση πολιτικής αγωγής, λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν, μη δόση του λόγου στο δικηγόρο του κατηγορουμένου μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα. Απορρίπτει σχετικούς λόγους. Απορρίπτει αίτηση.
707)
428/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική απάτη, απορρίπτει ως αβάσιμους λόγους αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου (σε Συμβούλιο). Απορρίπτει αίτημα ως κατ’ ουσία αβάσιμο για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα του βουλεύματος για παράβαση των διατάξεων περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης του κατηγορουμένου ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών, διότι δεν έγινε δυνατή η διαβίβαση της υποβληθείσας αίτησης στο Σ...
708)
429/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση της προθεσμίας καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Στοιχεία για την πληρότητα της καταδικαστικής απόφασης. Απορρίπτει τους λόγους αναίρεσης ως αβάσιμους για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και τους λοιπούς λόγους ως απαράδεκτους, γιατί υπό την επίκληση τους πλήττεται η επί της ουσίας ανέλεγκτη αναιρετικά κρίση του Δικαστηρίου που την εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.
709)
525/2009 Παράβαση άρθρου 1 παρ. 1 ΑΝ. 86/67. Εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου 3346/2005 (άρθρου 33 αυτού) που θέτει ως όριο των εισφορών το ποσό των 2.000 Ευρώ και κάτω από αυτό η πράξη είναι ανέγκλητη. Αναιρεί. Κηρύσσει αθώο τον αναιρεσείοντα. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος.
710)
526/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
711)
527/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
712)
528/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
713)
529/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
714)
530/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
715)
531/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
716)
532/2009  
717)
533/2009  
718)
534/2009 Απαράδεκτη αναίρεση του πολιτικώς ενάγοντος κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Απορρίπτει αίτηση.
719)
535/2009 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια και απόρριψη λόγων αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 15 ΠΚ και άρθρων 78 παρ. Β’ και 113 του ΠΔ 1073/1981 και ΠΔ 31/1990. Απορρίπτει αίτηση.
720)
536/2009 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος των εγκλημάτων της ψευδούς καταμηνύσεως, ψευδορκίας μάρτυρα και συκοφαντικής δυσφημήσεως κατ΄ εξακολούθηση. Απορρίπτει αίτηση.
721)
537/2009 Χρέη προς το Δημόσιο. Καταδικαστική απόφαση για χρέη προς το δημόσιο. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, λόγω μη προσδιορισμού του χρόνου καταβολής του χρέους. Η στο διατακτικό παραπομπή στο συνημμένο στο διατακτικό πίνακα χρεών για προσδιορισμό του χρόνου δεν αναπληρώνει τη μη αναφορά της στο σκεπτικό ή το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, αφού η παραπομπή γίνεται σε πίνακα χρεών που δεν αφορά την αναιρεσείουσα, αλλά τρίτο. Αναιρεί και παραπέμπει.
722)
538/2009 Βούλευμα. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ. 1 ΚΠΔ εξέλιπε το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντος να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, το οποίο απορρίπτει ένδικο μέσο ως απαράδεκτο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως της πολιτικώς ενάγουσας κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη έφεση της αναιρεσείουσας. Απορρίπτει αίτηση.
723)
539/2009 Εργατικές και εργοδοτικές εισφορές. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
724)
540/2009  
725)
541/2009 Απάτη, πλαστογραφία, από κοινού, κακουργηματική. Υπεξαίρεση (υφαίρεση) κακουργηματική. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ορθή εφαρμογή νόμου, υπέρβαση εξουσίας. Αβάσιμοι οι λόγοι αυτοί. Απορρίπτει αίτηση.
726)
542/2009 Απαράδεκτη αναίρεση ως εκπροθέσμως ασκηθείσα. Απορρίπτει αίτηση.
727)
543/2009 Παθητική δωροδοκία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απόφασης με την οποία καταδικάστηκε ιατρός. Απορρίπτει αίτηση.
728)
544/2009 Βούλευμα. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε με δήλωση, που επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως απαράδεκτη, λόγω του εκπροθέσμου, διότι ασκήθηκε μετά την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας, που προβλέπεται από το άρθρο 473 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
729)
545/2009 Απάτη κακουργηματική. Παράβαση άρθρου 2 παρ. 1, 4, 6 Ν. 2331/1995. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση.
730)
546/2009 Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία βουλεύματος για κακουργηματική απάτη στο Δικαστήριο, ηθική αυτουργία σε κακουργηματική πλαστογραφία και άμεση συνέργεια στην απάτη. Απορρίπτει αίτηση.
731)
547/2009 Καταδικαστική απόφαση για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικής ουσίας, από δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο. Απόρριψη ως αβασίμων των λόγων αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας με τις ειδικότερες αιτιάσεις: α) ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ των παραδοχών ως προς την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας, την οποία δέχθηκε ότι κατείχε και μετέφερε από κοινού ο αναιρεσείων, β) δεν αιτιολογείται επαρκώς η δυνατότητα εξουσιάσεως αυτής απ’ αυτόν, γ) δεν προσδιορίζεται ο τόπος από τον οποίον παρα...
732)
548/2009 Ερήμην. Αίτηση ανάκλησης κατ΄ άρθρο 548 ΚΠΔ της αναβλητικής απόφασης του Αρείου Πάγου, λόγω προβαλλόμενου κινδύνου παραγραφής. Απορρίπτεται η αίτηση διότι ο επικαλούμενος κίνδυνος παραγραφής δεν εμφανίζεται βάσιμος.
733)
549/2009 Παράβαση καθήκοντος και αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης. Ακυρότητα από τη μεταγωγή κατηγορουμένης για να απολογηθεί. Απορρίπτεται ο λόγος γιατί το αίτημα υποβλήθηκε από τους δικηγόρους που την εκπροσώπησαν στη δίκη μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.
734)
550/2009 Βούλευμα. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε με δήλωση, που επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως απαράδεκτη, λόγω του εκπρόθεσμου, διότι ασκήθηκε μετά την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας, που προβλέπεται από το άρθρο 473 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
735)
551/2009  
736)
600/2009 1) Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση και για απάτη κατ’ εξακολούθηση και απόρριψη λόγων αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. 2) Κατάσταση ανάγκης. Απόρριψη αναίρεσης ως αβάσιμου λόγου, για έλλειψη ακρόασης και έλλειψη αιτιολογίας αυτοτελούς ισχυρισμού στηριγμένου στη διάταξη του άρθρου 25. 3) Αναστολή εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 100 ΠΚ). Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας της απορριπτικής του αιτήμ...
737)
601/2009 Αίτηση επανεξέτασης λόγων αναίρεσης μη ερευνηθέντων από πρόδηλη παραδρομή. Απορρίπτει αίτηση.
738)
602/2009  
739)
603/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
740)
604/2009 Υπόθαλψη εγκληματία. Ακυρότητα από παράσταση πολιτικής αγωγής νομικού προσώπου. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απορρίπτει αίτηση.
741)
605/2009  
742)
606/2009 Πλαστογραφία κακουργηματική. Ειδική αιτιολογία. Απόλυτη ακυρότητα. Υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης.
743)
607/2009 Για να είναι ορισμένος ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας πρέπει να αναφέρει τις ελλείψεις ή ασάφειες και δεν αρκεί η παράθεση του κειμένου της σχετικής διατάξεως που προβλέπει το λόγο αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως που δεν αναφέρει τα ανωτέρω στοιχεία.
744)
608/2009  
745)
609/2009 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα και με αντικείμενο συνολικής αξίας άνω των 15.000 ευρώ. Απόλυτη ακυρότητα από παράσταση πολιτικής αγωγής, λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, υπέρβαση εξουσίας. Δέχεται αναίρεση μόνο για ελαφρυντικές περιστάσεις. Απαλείφει διάταξη απόφασης που επιδικάζει χρηματική ικανοποίηση.
746)
633/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αναιρείται η προσβαλλομένη, διότι δεν διευκρινίζει ποία από τις δύο περιπτώσεις διακινδυνεύσεως του παθόντος συνέτρεξε.
747)
634/2009 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής. Η απορρίπτουσα την έφεση ως ανυποστήρικτη απόφαση μπορεί να προσβληθεί με αναίρεση για οποιοδήποτε λόγο του άρθρου 510 ΚΠΔ, όχι όμως και η εκκληθείσα πρωτόδικη απόφαση.
748)
635/2009 Απαράδεκτο αναίρεσης λόγω έλλειψης ενός ορισμένου λόγου στο αναιρετήριο. Δεν αρκεί για το ορισμένο του λόγου αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η επανάληψη της από την νομολογία διατύπωσης του ορισμένου του ως άνω λόγου.
749)
636/2009 Απαλλακτική απόφαση για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, απόρριψη αιτήσεως αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του λόγου αυτής για ελλιπή αιτιολογία της απαλλακτικής απόφασης.
750)
637/2009 Συγχώνευση ποινών. Αναιρεί την συγχωνευτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων λόγω εσφαλμένης εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 105, 108, 109 του ΠΚ και 551 παρ. 1 και 2 του ΚΠΔ και λόγω αναρμοδιότητας καθ’ ύλη αυτού. Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
751)
638/2009 Υπεξαίρεση αντικειμένου αξίας άνω των 50.000.000 δραχμών εις βάρος νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που εξυπηρετεί με αποκλειστική και προνομιακή εκμετάλλευση την παροχή στο κοινό μέσων μαζικής συγκοινωνίας, δηλαδή για αξιόποινη πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα 263 Α περ. α΄, 375 παρ. 2, 1 ΠΚ σε συνδυασμό προς το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αμετάκλητο. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
752)
639/2009 Απόφαση του Εφετείου με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη και απαράδεκτη και απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία της απορριπτικής απόφασης. Επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης ως άγνωστης διαμονής. Άγνωστης διαμονής θεωρείται εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη για την Εισαγγελική αρχή που έχει εκδώσει το προοριζόμενο για επίδοση έγγραφο.
753)
640/2009 Συγχώνευση ποινών. Αναιρεί την συγχωνευτική ποινών απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών για εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 94, 97 και 173 παρ. 1 εδ. β του ΠΚ, διότι συγχώνευσε εσφαλμένα την συγχωνευόμενη ποινή, που εξέτισε ο αιτών την συγχώνευση και την ποινή για απόδραση που επιβλήθηκε σ’ αυτόν. Η απόδραση επισυνέβη κατά τον χρόνο που εξέτισε ο αιτών την επιβληθείσα σ’ αυτόν ποινή, ενώ έπρεπε να εκτιθεί η τελευταία αθροιστικά, μη συγχωνευόμενη με την παραπάνω ποινή π...
754)
641/2009 Ψευδής Καταμήνυση. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Παραβίαση δεδικασμένου, έλλειψη δημοσιότητας, υπέρβαση εξουσίας. Απόλυτη ακυρότητα. Αόριστοι οι λόγοι της αναίρεσης.
755)
642/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης για: α) έλλειψη αιτιολογίας σε παρεμπίπτουσα απόφαση, η οποία απορρίπτει αίτημα αναβολής, β) απόλυτη ακυρότητα εκ της λήψεως υπόψη παρεμπιπτουσών αποφάσεων του Δικαστηρίου, οι οποίες δεν αναγνώστηκαν και εκ της λήψεως υπόψη κατάθεσης, η οποία προκύπτει από έγγραφο που αναγνώσθηκε.
756)
646/2009 Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, νόμιμης βάσης και ακυρότητας από τη μη επιβολή εφέσιμης ποινής.
757)
647/2009 1. Αναίρεση. Παραδεκτό εμπροθέσμως ασκηθείσας δεύτερης αιτήσεως αναίρεσης, εφόσον δεν εκδόθηκε απόφαση επί της πρώτης. 2. Ναρκωτικά. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο μοναδικός λόγος των δύο αιτήσεων αναιρέσεων, παραδεκτά συμπληρωμένων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι δεν προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης ότι είχε προβληθεί τέτοιος αυτοτελής ισχυρισμός. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, μοναδικός λόγος της ...
758)
648/2009 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος της κατηγορουμένης για αναβολή της δίκης. Η εν συνεχεία απόρριψη της έφεσης ως ανυποστήρικτης δεν συνιστά αρνητική υπέρβαση εξουσίας.
759)
649/2009 Ερήμην. Αίτημα για την αναβολή της δίκης, λόγω σημαντικών αιτίων. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται με σαφήνεια και να είναι ορισμένο, μπορεί δε να υποβληθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, όπως με άγγελο, τηλεγράφημα, φαξ κλπ. Απορρίπτει αίτημα για την αναβολή της δίκης ως αόριστο και στη συνέχεια την αίτηση της αναιρέσεως ως ανυποστήρικτη.
760)
650/2009 Απαράδεκτη αναίρεση. Στην συνταγείσα έκθεση αναίρεσης ενώπιον του αρμόδιου Γραμματέα, άλλο πρόσωπο εμφανίζεται να δηλώνει ότι ασκεί αναίρεση και άλλο πρόσωπο υπογράφει την έκθεση.
761)
651/2009 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Απόρριψη λόγων αναίρεσης ως αβάσιμων: α) για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, β) εκ πλαγίου παράβαση των διατάξεων του άρθρου 28 ΠΚ, λόγω ασαφειών και αντιφάσεων μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού, και γ) για έλλειψη αιτιολογίας, όσον αφορά το αίτημα αναβολής της δίκης, προκειμένου να κληθεί η προταθείσα από τον κατηγορούμενο μάρτυρας.
762)
652/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια, παρά υποχρέου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης.
763)
653/2009 Καταδικαστική απόφαση για μεταφορά και κατοχή από κοινού, ηθική αυτουργία σε μεταφορά και σε κατοχή ναρκωτικών ουσιών από δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο, παράνομη οπλοφορία. Απόρριψη λόγων αναίρεσης και πρόσθετων λόγων για έλλειψη αιτιολογίας, όσον αφορά την κατοχή και των αυτοτελών ισχυρισμών για αναγνώριση ελαφρυντικών του άρθρου 84 και του περί τοξικομανίας ισχυρισμού, και εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 13 στοιχ. στ΄ ΠΚ.
764)
654/2009 Πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος και με τη συνδρομή του Ν. 1608/1950. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αμετάκλητο. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
765)
655/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
766)
656/2009 Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ άρθρο 145 ΚΠΔ δεν είναι καταδικαστικές και δεν υπόκεινται σε αναίρεση. Η άσκηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου με δήλωση, επιδιδομένη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιτρέπεται μόνο κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι αιτήσεις αναιρέσεως κατά της προσβαλλομένης, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για διόρθωση αποφάσεως.
767)
657/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως εκπροθέσμως ασκηθείσα και τους προβαλλόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος.
768)
658/2009 Μη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών προς ΙΚΑ. Απόρριψη λόγου για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
769)
659/2009 Εργατικές και εργοδοτικές εισφορές. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
770)
660/2009 Παραίτηση από ασκηθείσα αναίρεση με δήλωση στο ακροατήριο. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η ασκηθείσα αναίρεση από α' κατηγορούμεο. Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη η αίτηση αναίρεσης του β' κατηγορουμένου.
771)
661/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
772)
662/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
773)
663/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
774)
664/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
775)
665/2009 Απαράδεκτη αναίρεση πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος. Δεν παρέχεται δικαίωμα άσκησης αναίρεσης, η δε παραίτηση από την ασκηθείσα αναίρεση είναι άνευ εννόμου σημασίας.
776)
666/2009 Βούλευμα. Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών: Ο Εισαγγελεύς Εφετών Πειραιώς. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές Πειραιώς σε εκείνες του Πρωτοδικείου Αθηνών (κανονισμός αρμοδιότητας).
777)
693/2009 Έκδοση αλλοδαπού. Δικαίωμα αυτού να ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδοτεί υπέρ της εκδόσεως. Η έκθεση εφέσεως πρέπει να περιέχει και τους λόγους για τους οποίους ασκείται η έφεση, οι οποίοι αν είναι αόριστοι ή δεν προσβάλλουν την εκκαλούμενη απόφαση, καθιστούν απαράδεκτη την έφεση. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση που δεν περιέχει τέτοιους λόγους.
778)
694/2009 Ανυποταξία σε ειρηνική περίοδο. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης για α) έλλειψη αιτιολογίας, β) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
779)
695/2009 Εξύβριση κατωτέρου στρατιωτικού από ανώτερο. Δεν απαιτείται έγκληση για την άσκηση ποινικής δίωξης. Χορήγηση αντιγράφου πρόχειρων πρακτικών δεν είναι δυνατή. Ειδική αιτιολογία. Αντιγραφή σκεπτικού απόφασης πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου από δευτεροβάθμιο. Απορρίπτει αίτηση.
780)
696/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
781)
697/2009 Παραίτηση από την αναίρεση. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
782)
705/2009 Πλαστογραφία με χρήση. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 216 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. Απορρίπτει την αίτηση.
783)
759/2009 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης. Ασκήθηκε από πρόσωπο (πολιτικώς ενάγουσα) που δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση.
784)
760/2009 Φοροδιαφυγή. Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 19 του Ν 2523/1997 και απόρριψη λόγων αναίρεσης (α) για απόλυτη ακυρότητα λόγω μη τήρησης των διατάξεων που καθορίζουν την της ποινικής δίωξης, εσφαλμένη ερμηνεία της παραπάνω διάταξης και υπέρβαση εξουσίας, (β) απόρριψη λόγων αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας λόγω λήψεως υπόψη ισχυρισμών του πολιτικώς ενάγοντος χωρίς να έχει παραστεί νομίμως στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και λόγω μη δόσεως τελευταία του λό...
785)
761/2009 Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, διότι δεν μνημονεύονται στα κατ’ είδος αποδεικτικά μέσα, η ιατροδικαστική εξέταση και η έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
786)
762/2009 Πλαστογραφία με χρήση. Διάκριση μεταξύ κατάρτισης και νόθευσης εγγράφου. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 216 παρ. 1. Απορρίπτεται κατ’ ουσία το αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου.
787)
763/2009 Πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Απόλυτη ακυρότητα, από κατάθεση μάρτυρα και παράσταση πολιτικής αγωγής. Δίωξη δίχως τελεσίδικη επίλυση της διαφοράς. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
788)
764/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης του άρθρου 28 ΠΚ, διότι υπάρχει ασάφεια ως προς το είδος της αμέλειας που δέχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.
789)
778/2009 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Υπάλληλος είναι και ο Μητροπολίτης. Παθών νομικό πρόσωπο Μονής στο οποίο ανήκαν τα υπεξαιρεθέντα de facto άσκηση πράξεων διοίκησης της Μητρόπολης από μη ενθρονισθέντα ακόμη Μητροπολίτη. Θεωρείται ότι είχε την ιδιότητα του υπαλλήλου της Μητρόπολης. Απόλυτη ακυρότητα, λόγω παράστασης πολιτικής αγωγής, υπέρβαση εξουσίας, ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την απόρριψη αυτοτελών αιτημάτων του κατηγορο...
790)
779/2009 Αποπλάνηση παιδιού νεότερου των 13 ετών. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 339 ΠΚ και απόλυτη ακυρότητα, που προκλήθηκε στο ακροατήριο, από την παράσταση της πολιτικής αγωγής.
791)
780/2009 Κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Αντίσταση. Έλλειψη αιτιολογίας από τη μη αναφορά στο σκεπτικό της απόφασης, εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης. Ακυρότητα από λήψη υπόψη προανακριτικής απολογίας που δεν αναγνώσθηκε. Αναιρεί και παραπέμπει.
792)
826/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη και απόρριψη των λόγων αναίρεσης: α) για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, β) για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τις επιβαρυντικές περιπτώσεις της κατ’ επάγγελμα τέλεσης και του αιτήματος για γραφολογική εξέταση των φερόμενων ως πλαστών εγγράφων. Απορρίπτει αίτηση.
793)
827/2009  
794)
828/2009  
795)
829/2009 Δάση. Καταδικαστική απόφαση για εκχέρσωση δασικής έκτασης που κρίθηκε αναδασωτέα. Απορρίπτει ως αβάσιμους τους περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση των διατάξεων άρθρου 70 παρ. 1 εδ. α Ν. 998/1979 και την αναίρεση στο σύνολό της.
796)
830/2009 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια (ειδικευομένου ιατρού) και απόρριψη λόγων αναίρεσης ως αβάσιμων για εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 15 του ΠΚ, για παραβίαση των διατάξεων για τη δημοσιότητα, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Εκ του λόγου ότι σε κατατεθέν έγγραφο από τον πολιτικώς ενάγοντα μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας περιέχοντο ισχυρισμοί και αυτό διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο, όταν μάλιστα από τα πρακτικ...
797)
831/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
798)
832/2009  
799)
833/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
800)
834/2009 Απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως από κοινού. Απορρίπτει αναίρεση: α) Για κακή σύνθεση Δικαστηρίου, β) Για έλλειψη αιτιολογίας, γ) Για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
801)
835/2009 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα κατ’ εξακολούθηση και παραδοχή λόγων αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
802)
836/2009 Παράβαση του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 2523/1997. Παραγραφή (έναρξη αυτής). Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 82 παρ. 3 ΠΚ περί μετατροπής των ποινών. Δεκτή εν μέρει η αίτηση αναίρεσης.
803)
837/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απάτη από κοινού τελεσθείσα. Απόρριψη λόγου αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 46 παρ. 1 του ΠΚ.
804)
843/2009 Αίτηση ακύρωσης διαδικασίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, αίτηση αναίρεσης, που στρέφεται κατ’ αποφάσεως που απέρριψε ως απαράδεκτη αίτηση του αναιρεσείοντα για ακύρωση της διαδικασίας, κατά την οποία εκδόθηκε, απόντος αυτού, απόφαση του δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη έφεση του αναιρεσείοντα.
805)
844/2009 Παραίτηση από την αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
806)
845/2009 Απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με όφελος και ζημιά που υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 Ευρώ. Άμεση συνέργεια κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια στην ανωτέρω πράξη. Έννοια των στοιχείων της κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης. Δεν απαιτείται προηγούμενη καταδίκη του δράστη για το ίδιο έγκλημα. Έννοια γεγονότος. Σε περίπτωση παραπομπής του κατηγορουμένου με απ’ ευθείας κλήση για απάτη σε βαθμό πλημμελήματος, ο εισαγγελέας μπορεί, μέχρι να αρχίσει η συζήτηση στο ακροατήριο, να αποσύρει τη...
807)
877/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
808)
878/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
809)
879/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
810)
880/2009  
811)
881/2009 Η επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία του βουλεύματος υπάρχει και επί καθολικής αναφοράς στην ενσωματωμένη σ’ αυτό εισαγγελική πρόταση, εφ’ όσον η τελευταία έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτεται η υποστηρίζουσα το αντίθετο αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών.
812)
882/2009 Απάτη κακουργηματική. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει αίτηση.
813)
883/2009 Η εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως μπορεί να δικαιολογηθεί όταν στην έκθεση που συντάσσεται για την άσκησή της γίνεται επίκληση περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα εμπρόθεσμης άσκησης, καθώς και των αποδεικτικών μέσων προς απόδειξή τους. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως, γιατί τα επικαλούμενα περιστατικά ανώτερης βίας δεν συνιστούν λόγο ανώτερης βίας ούτε αναφέρονται τα προς απόδειξή της μέσα.
814)
884/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για πλαστογραφία κατά συναυτουργία, ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και για ηθική αυτουργία σ’ αυτές. Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης ως στρεφόμενη κατά βουλεύματος, που παραπέμπει σε ακροατήριο για τις παραπάνω τιμωρούμενες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος.
815)
885/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
816)
886/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
817)
887/2009 Συγχώνευση ποινών. Έννοια άρθρων των 108, 109 ΠΚ 551 ΚΠΔ. Δεκτή αναίρεση για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ως άνω άρθρων.
818)
888/2009 Υπεξαίρεση από κοινού κακουργηματική. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απόλυτη ακυρότητα από απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο συμβούλιο Εφετών.
819)
889/2009 Πρόσωπα δικαιούμενα σε άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται και ο πολιτικώς ενάγων, ο εγκαλών και ο μηνυτής, μόνο όμως αν καταδικάστηκαν σε αποζημίωση και στα έξοδα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως της πολιτικώς ενάγουσας κατ’ αποφάσεως που κήρυξε απαράδεκτη την κατά του κατηγορουμένου ποινική δίωξη, χωρίς να την καταδικάσει σε αποζημίωση και στα έξοδα.
820)
890/2009 Εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη και επιβάλλονται έξοδα.
821)
891/2009 Παραίτηση από την ασκηθείσα αναίρεση, η οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη, χωρίς να ερευνηθεί αν ασκήθηκε εμπρόθεσμα.
822)
892/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
823)
893/2009 Υπεξαίρεση κακουργηματική. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Απόλυτη ακυρότητα από την εκτίμηση από το Δικαστήριο του περιεχομένου εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε.
824)
894/2009 Αποπλάνηση παιδιού νεότερου των 13 ετών. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Έννοια ασελγών πράξεων. Εσφαλμένη ερμηνεία άρθρου 339 ΠΚ. Ακυρότητα από κακή παράσταση πολιτικής αγωγής δεν υπάρχει όταν η μητέρα παρίσταται για λογαριασμό του τέκνου της.
825)
895/2009 Αν εκείνος που απολύθηκε με όρο διαπράξει κατά το χρόνο της δοκιμασίας έγκλημα από δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε αμετακλήτως οποτεδήποτε ποινή φυλακίσεως ανώτερη των έξι μηνών, τότε εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής το οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά το χρόνο της προσωρινής απόλυσης και δεν επιτρέπεται συγχώνευση της επιβληθείσας ποινής με το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής για την οποία έτυχε προσωρινής απολύσεως. Αναιρείται η απόφαση που προέβη σε συγχώνευση ...
826)
896/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη και απόρριψη των λόγων αναίρεσης: α) για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, β) έλλειψη αιτιολογίας ως προς τις επιβαρυντικές περιπτώσεις και κατ’ επάγγελμα τέλεσης και του αιτήματος για γραφολογική εξέταση των φερόμενων ως πλαστών εγγράφων.
827)
897/2009 Πώληση ναρκωτικής ουσίας. Έννοια της πωλήσεως. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
828)
898/2009 Καταδικαστική απόφαση για παραβίαση του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 1264/1982. Βάσιμοι κατά την πλειοψηφία οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβασης της ως άνω διάταξης, λόγω αντιφάσεως μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού (πλειοψηφία). Αναιρεί και παραπέμπει. Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης δεν απαιτείται προηγούμενη γνωστοποίηση της απόφασης, που κηρύσσει άκυρη την απόλυση του προστατευόμενου από τις διατάξεις του παραπάνω Νόμου συνδικαλιστ...
829)
899/2009 Αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως. Νέος προσδιορισμός συζητήσεως υποθέσεως σε συντομότερη δικάσιμο. Απορρίπτει αίτηση.
830)
900/2009 Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναιρεί απόφαση, γιατί δεν προκύπτει ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του ιατρικές πραγματογνωμοσύνες.
831)
901/2009 Υπεξαίρεση από διαχειριστή ξένης περιουσίας. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση. Δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος ήταν εν τοις πράγμασι διαχειριστής εταιρείας, όταν από το καταστατικό αυτής προκύπτει ότι άλλος ήταν διαχειριστής. Αναιρεί ως προς την παραπεμπτική διάταξή του και παραπέμπει.
832)
902/2009 Απόρριψη έφεσης από το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο ως εκπρόθεσμης. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν λήφθηκαν υπόψη ούτε αξιολογήθηκαν η κατάθεση του μάρτυρα που εξετάσθηκε και τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν και αναγνώστηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει.
833)
903/2009 Ηθική αυτουργία σε απόπειρες απάτης. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης για: α) Παραβίαση δεδικασμένου από Εισαγγελική διάταξη, β) Έλλειψη αιτιολογίας, γ) Υπέρβαση εξουσίας, δ) Παράβαση άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, ε) Παράβαση Κανονισμού ΕΟΚ.
834)
938/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Πότε ο ναυτικός πράκτορας αποκτά την ιδιότητα του διαχειριστή ξένης περιουσίας. Πότε επέρχεται ακυρότητα στην έκδοση βουλεύματος από την έλλειψη ακροάσεως του Εισαγγελέα. Απορρίπτει αίτηση.
835)
939/2009 Πότε υπάρχει ακυρότητα απόλυτη από τη μη γνώση της εισαγγελικής πρότασης, πριν αυτή υποβληθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο. Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας αντικειμένου, που το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
836)
940/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Πότε υφίσταται απόλυτη ακυρότητα από παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής. Σχέση ασφαλιστικής εταιρείας με ασφαλιζόμενο ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτοκινήτου. Έγερση αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια και ρητή επιφύλαξη για μερικό ποσό, προκειμένου να εγερθεί η πολιτική αγωγή στα ποινικά δικαστήρια. Έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης. Εκ πλαγίου παράβαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
837)
941/2009 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 Ν.2523/1997). Αιτιολογημένη καταδίκη της κατηγορουμένης για έκδοση εικονικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
838)
942/2009 Πράξεις απάτης που τελέστηκαν εξακολουθητικώς πριν από την ισχύ του Ν. 2721/1999 και έχουν συνολικό όφελος ή ζημιά ανώτερη των 5.000.000 δραχμών (ήδη 15.000 Ευρώ), διατηρούν και υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς τον κακουργηματικό τους χαρακτήρα έστω και αν τα αντικείμενα των μερικότερων πράξεων υπολείπονται τον ανωτέρω ορίου, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι συντρέχουν οι επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια τέλεσης. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα αφενός για εσφαλμένη ερ...
839)
943/2009 Επιταγή. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και κακή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτεται η αναίρεση, διότι η απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής υπόχρεος. Από τις διατάξεις των άρθρων 171 παρ. 2, 63 και 68 παρ. 2 του ΚΠΔ προκύπτει ότι δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα όταν ο παραστάς ως εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος άλλου δεν είχε την αναγ...
840)
944/2009 Κατ’ εξακολούθηση μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρεί εν μέρει απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 23 παρ. 1 Ν. 2523/1997. Κηρύσσει αθώα. Παραπέμπει ως προς επιμέτρηση ποινής. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
841)
992/2009 Παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 Ν. 1337/83. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας.
842)
993/2009 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 Ν. 2523/1997). Στοιχεία του εγκλήματος. Η ποινική δίωξη ασκείται αμέσως με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά του προϊσταμένου της ΔΟΥ, ενώ η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του πορίσματος του φορολογικού ελέγχου. Η θέσπιση με νόμο χρόνου ενάρξεως της παραγραφής διαφορετικού από αυτόν της τελέσεως της πράξεως δεν προσκρούει στη διάταξη τ...
843)
994/2009  
844)
995/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Απαιτούμενα για τη θεμελίωσή της στοιχεία. Ο παθών μοτοποδηλάτης εξερχόμενος από στροφή ανετράπη και συρόμενος διαγωνίως προσέκρουσε στο ταξί που οδηγούσε ο κατηγορούμενος, ο οποίος καταδικάστηκε με την αιτιολογία ότι είχε τη δυνατότητα να ενεργήσει ελιγμό προς τα αριστερά και να εισέλθει εξ’ ολοκλήρου στο αντίθετο ρεύμα πορείας, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στο συρόμενο ανελέγκτως επί του οδοστρώματος σώμα του παθόντος να διέλθει από δεξιά του. Αναιρείται η καταδικαστι...
845)
996/2009 Ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε βρασμό ψυχικής ορμής. Υπέρβαση ορίων άμυνας από πρόθεση. Προϋποθέσεις θεμελίωσης του αντίστοιχου αυτοτελούς ισχυρισμού. Απορρίπτει αίτηση.
846)
997/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Μη συνειδητή αμέλεια. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αναιρεί απόφαση. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη.
847)
1000/2009  
848)
1001/2009 Έλλειψη αιτιολογίας συντρέχει και στην περίπτωση που υπάρχει αντίφαση μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού. Το Δικαστήριο δέχτηκε στο αιτιολογικό ότι οι κατηγορούμενοι τέλεσαν την πράξη της παράνομης βίας και ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι αυτής, ενώ στο διατακτικό αυτοί κηρύσσονται αθώοι της παράνομης βίας και ένοχοι των πράξεων της σωματικής βλάβης και της απειλής, για τις οποίες όμως πράξεις οι κατηγορούμενοι δεν είχαν ασκήσει έφεση. Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπετα...
849)
1002/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
850)
1003/2009 Βούλευμα Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
851)
1004/2009 Παύει οριστικώς ποινική δίωξη λόγω θανάτου του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου.
852)
1005/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
853)
1048/2009 Εισφορές άρθρ. 16. Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ. Απαιτητές μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κατ' άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 1846/1951. Ασάφεια ως προς το χρόνο τέλεσης της πράξης, κρίσιμο για την παραγραφή. Αναιρεί και παραπέμπει.
854)
1049/2009 Εισφορές. Κατά το άρθρο 16 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ οι οριζόμενες εισφορές γίνονται απαιτητές μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κατ' άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 1846/1951. Ασάφεια ως προς τις παραδοχές για το χρόνο τέλεσης των πράξεων που είναι κρίσιμος για τυχόν εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω παραγραφής (σχετ. ΟλΑΠ 1/1996). Αναιρεί και παραπέμπει.
855)
1050/2009 Αποδοχή εικονικών τιμολογίων από υποκρυπτόμενο πραγματικό λήπτη. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αντιφατικές παραδοχές. Αβάσιμες οι σχετικές αιτιάσεις. Απορρίπτει.
856)
1051/2009 Ψευδής βεβαίωση και ηθική αυτουργία σ' αυτήν παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντος του ΙΚΑ, για την ηθική βλάβη που υπέστη από την αξιόποινη πράξη του υπαλλήλου του. Δεν είναι αναγκαίο να εξειδικεύει σε τι συνίσταται η βλάβη, αφού είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεν δημιουργείται ακυρότητα από τη μη ανάγνωση εγγράφου, που αφορά το σώμα του εγκλήματος. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Αβάσιμοι όλοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτονται οι αιτήσεις.
857)
1052/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ποιος αποφασίζει. Παραπομπή γίνεται και κατά το στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής δίωξης. Ορίζει αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά και τις αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές.
858)
1053/2009 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται και για την απόρριψη του αιτήματος αναβολής για σημαντικά αίτια. Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος της κατηγορούμενης για αναβολή της δίκης λόγω ασθενείας της, για την απόδειξη της οποίας προσκομίστηκε ιατρική βεβαίωση και κατέθεσε και μάρτυρας, επειδή δεν αναφέρονται στην απόφαση περιστατικά που να καθιστούν χωρίς αποδεικτική αξία την ιατρική βεβαίωση και την κατάθεση. Αναιρείται η απόφαση αφενός για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του ...
859)
1054/2009 Παθητική δωροδοκία αστυνομικού. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ορθή εφαρμογή νόμου. Απορρίπτει.
860)
1055/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει τον Εισαγγελέα Εφετείου Θράκης και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Ροδόπης και Εφετείου Θράκης και τις αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές.
861)
1056/2009 Ψευδής βεβαίωση - Απάτη σε βάρος Δημοσίου. Ηθική αυτουργία σ' αυτές. Δέχεται αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, που στρέφεται κατά (παραπεμπτικού) βουλεύματος του οποίου την αναίρεση δεν δικαιούται ο κατηγορούμενος. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει.
862)
1057/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της μετά την πάροδο 10ημερης προθεσμίας από την επίδοση σ' αυτόν της προσβαλλόμενης απόφασης, η οποία είχε καταχωρηθεί καθαρογεγραμμένη πριν από την επίδοση σ' αυτόν στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του εκδώσαντος αυτή δικαστηρίου και μη αναφοράς στην αίτηση λόγων ανωτέρας βίας και ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο αυτής.
863)
1058/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για: α) ηθική αυτουργία σε κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση, β) ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα, γ) ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος, δ) απόπειρα απάτης επί δικαστηρίου και ε) χρήση πλαστού εγγράφου (κακουργηματική). Απόρριψη λόγων αναίρεσης για: 1) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγω μη λήψης υπόψη τεχνικής έκθεσης όπως ιδιωτικής γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης και 2) απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης της διατάξεως του άρθ...
864)
1070/2009 Παράβαση άρθρου 1 ΑΝ 86/ 1967. Στοιχεία του εγκλήματος. Δεν αποτελεί στοιχείο του εγκλήματος ο καθορισμός του αριθμού των απασχοληθέντων μισθωτών, ποιοι ήταν αυτοί και πόσο χρόνο εργάστηκε ο καθένας ούτε οι τακτικές αποδοχές του καθενός, ενώ ο χρόνος απασχολήσεως και καταβολής των μηνιαίων αποδοχών είναι κρίσιμος όταν ασκεί επιρροή στην έρευνα της εξαλείψεως του αξιοποίνου λόγω παραγραφής. Ο καθορισμός του χρόνου τελέσεως της πράξεως απόκειται στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας το ο...
865)
1071/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Υπέρβαση εξουσίας. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε και από το ότι το Δικαστήριο παρέλειψε να δώσει το λόγο στην κατηγορούμενη. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης.
866)
1072/2009 Παράνομη εκχέρσωση δασικής έκτασης. Έννοια αυτής. Ειδική αιτιολογία. Νόμιμη βάση. Ακυρότητα από ανάγνωση εγγράφου στην οποία εναντιώθηκε ο κατηγορούμενος δεν προκλήθηκε εφόσον δεν αμφισβήτησε ειδικά τη γνησιότητα του. Απορρίπτει.
867)
1073/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
868)
1074/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
869)
1075/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
870)
1076/2009 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για: α) παραβίαση δεδικασμένου εκ του λόγου ότι ο αναιρεσείων είχε καταδικασθεί τελεσίδικα για αποδοχή κατ' εξακολούθηση εικονικών φορολογικών στοιχείων και β) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των περί παραγραφής διατάξεων του άρθρου 216 ΠΚ παρ. 1 στοιχ. β και των περί παραγραφής διατάξεων του ΠΚ.
871)
1077/2009 Χρήση πλαστών εγγράφων (επιταγών) κατ' εξακολούθηση. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ορθή εφαρμογή άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ. Απορρίπτει.
872)
1078/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
873)
1079/2009 Η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών με την οποία απορρίπτεται προσφυγή κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κατ' αυτής αίτηση αναιρέσεως.
874)
1080/2009 Υπέρβαση εξουσίας, γιατί το Συμβούλιο εξέτασε στην ουσία της, έφεση πολιτικώς ενάγουσας η οποία ασκήθηκε απαραδέκτως, από πρόσωπο που δεν είχε δηλώσει νομότυπα παράσταση πολιτικής αγωγής. Αναιρεί. Κηρύσσει απαράδεκτη την έφεση της ανώνυμης εταιρίας.
875)
1081/2009 Εισφορές Ασάφεια αν δεν προκύπτει ότι ο καταδικασθείς ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΕ και δεν αρκεί ότι ενήργησε σαν εργοδότης της ΑΕ. Χρόνος καταβολής των εισφορών. Συνεκδικάζει. Αναιρεί. ΠΟΠΔ. Παραπέμπει.
876)
1082/2009 Σκοπούμενη θανατηφόρος σωματική βλάβη. Έγκλημα εκ του αποτελέσματος. Ηθική αυτουργία. Επί εγκλήματος εκ του αποτελέσματος ο ηθικός αυτουργός ευθύνεται για το βαρύτερο αποτέλεσμα όταν συντρέχει και σε αυτόν αμέλεια ως προς το αποτέλεσμα αυτό. Απορρίπτει αίτηση.
877)
1083/2009 Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 25 Ν. 1882/1990, όπως ισχύει. Προϋποθέσεις εφαρμογής ευμενέστερου νόμου κατά το άρθρο 2 του ΠΚ. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
878)
1084/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία αυτής. Αιτιολόγηση δόλου. Ακυρότητα από μη αναγνωσθέντα έγγραφα. Ποιος δικαιούται να υποβάλει την έγκληση κατ' άρθρο 79 παρ. 5 του Ν. 5960/1933. Δημοσιότητα στην έκδοση αποφάσεων. Υπέρβαση εξουσίας. Δεκτή η αναίρεση μόνο για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, διότι δεν ερευνήθηκαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 99 του ΠΚ για αναστολή της ποινής. Αναιρεί ως προς τη διάταξη περί μετατροπής της ποινής. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
879)
1085/2009 Παράβαση του άρθρου 1 Ν.Δ. 3424/55. "Υπερημερία αγοραστών γεωργικών προϊόντων". Απορρίπτεται ο μοναδικός λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας.
880)
1086/2009 Ερήμην. Επανάληψη διαδικασίας. Απόρριψη της αίτησης για επανάληψη της διαδικασίας με την επίκληση νέων αποδεικτικών στοιχείων καθόσον αυτά αλυσιτελώς προβάλλονται και δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος. Απόρριψη αιτήματος αναβολής εκδίκασης της παραπάνω αίτησης για λόγους αδυναμίας εμφάνισης του αιτούντος συνεπεία προβλημάτων υγείας, ως αναπόδεικτου, και για διορισμό δικηγόρου λόγω απορίας του, λόγω μη επίκλησης υποβολής αρμοδίως και εμπροθέσμως σχετικής αίτησης. Απορρίπτει αίτημα ανα...
881)
1087/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
882)
1105/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
883)
1106/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
884)
1107/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
885)
1108/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
886)
1109/2009 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και απόρριψη λόγων αναίρεσης ως αβάσιμων, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας όσον αφορά: α) το ψευδές του περιεχομένου της μήνυσης των εγκαλούντων για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση υπεύθυνης δηλώσεως του αναιρεσείοντος, β) τη γνώση από αυτόν του ψεύδους, γ) τον σκοπό της καταμήνυσης. Απορρίπτει.
887)
1110/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη γιατί ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και στρέφεται κατά απόφασης που δεν είναι καταδικαστική, αφού απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη. Απορρίπτει.
888)
1111/2009 Απόρριψη λόγου αναίρεσης ως απαράδεκτου λόγω του ότι δεν αναφέρεται σ' αυτή κανένας ορισμένος λόγος αναίρεσης. Απορρίπτει.
889)
1112/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση από κοινού από εν τοις πράγμασι διαχειριστή Ανώνυμης Εταιρείας και απόρριψη ως αβασίμων των λόγων αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου και ως απαραδέκτου του λόγου με τον οποίο πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Απορρίπτει.
890)
1113/2009 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση στη υπηρεσία και πλαστογραφία με χρήση. Απόρριψη λόφων αναίρεσης για: α) έλλειψη ειδικής αιτιολογίας λόγω μη λήψης υπόψη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και β) εκ πλαγίου παράβαση της διάταξης του άρθρου 216 παρ. 1α ΠΚ.
891)
1114/2009 Απλή δυσφήμηση. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Αιτιολογείται επαρκώς η απόρριψη του αιτήματος για εφαρμογή του άρθρου 367 ΠΚ. Απορρίπτει.
892)
1115/2009  
893)
1116/2009 Βούλευμα: Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
894)
1117/2009 Βούλευμα: Το δικαίωμα του κατηγορούμενου να ασκήσει αναίρεση περιορίζεται επί αποφάσεων που απορρίπτουν το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο και δεν παρέχεται τέτοιο δικαίωμα και επί των βουλευμάτων. Όταν το ένδικο μέσο της αναιρέσεως ασκήθηκε μεταξύ εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος, για τα οποία δεν προβλέπεται, το αρμόδιο να κρίνει απ' αυτού Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε Συμβούλιο) απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Απορρίπτει.
895)
1118/2009 Κλοπή. Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική κλοπή κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τελεσθείσα α) απόρριψη λόγων αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας όσον αφορά την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος και την περί απελάσεως διάταξη της προσβαλλομένης απόφασης και β) απόρριψη της δεύτερης αναίρεσης ως εκπρόθεσμης. Απορρίπτει.
896)
1119/2009 Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα. Ως έγγραφο νοείται και η προανακριτική απολογία του κατηγορουμένου. Δεν αποτελεί λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απορρίπτει αίτηση.
897)
1129/2009 Καταδικαστική απόφαση για δυσφήμηση (απλή) και απόρριψη ως αβάσιμων των λόγων αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 367 ΠΚ και της διατάξεως του άρθρου 79 παρ. 4 του ΠΚ. Απορρίπτει αναίρεση.
898)
1130/2009 Επανάληψη διαδικασίας. Ερήμην. Απορρίπτει.
899)
1131/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική απάτη. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για το λόγο ότι το Δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη του φωτοαντίγραφα της διενεργηθείσας πραγματογνωμοσύνης, β) απόλυτη ακυρότητα λόγω του ότι δεν κλητεύθηκε ο αναιρεσείων κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και λόγω του ότι παραπέμφθηκε για διάφορη αξιόποινη πράξη από εκείνη που του ασκήθηκε ποινική δίωξη. Δεν ιδρύεται απόλυτη...
900)
1132/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αναγκαία και για απόρριψη αιτήματος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Απορρίπτονται οι λόγοι για ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ακυρότητα που προκλήθηκε από ανάγνωση προανακριτικών καταθέσεων, μη εμφανισθέντων μαρτύρων και έλλειψης νόμιμης βάσης. Απορρίπτει.
901)
1133/2009  
902)
1168/2009 Βούλευμα. Ποινική δίωξη για κακουργηματικής μορφής απόπειρα εκβιάσεως κατ' εξακολούθηση. Μεταβολή της κατηγορίας σε πλημμέλημα, διότι πρόκειται για απειλές κατά σώματος ή ζωής, που διατυπώθηκαν φραστικά και με χειρονομίες, χωρίς όμως να συνοδεύονται και με άλλη ενέργεια του δράστη και αφορούν κακό που θα επέλθει, όχι κατά τη στιγμή που διατυπώνεται η απειλητική φράση, αλλά σε μελλοντική στιγμή. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα. Το Συμβούλιο του Α.Π. έχοντας αρμοδιότητες Συμβουλίου Πλημμελειο...
903)
1169/2009 Απόλυση υπό όρο. Νομοθετική ρύθμιση του θεσμού. Τροποποιήσεις του άρθρου 105 του ΠΚ από 1.1.1951 και εντεύθεν. Ευεργετικός υπολογισμός λόγω εργασίας. Ευεργετικός υπολογισμός την ποινής των υπερηλίκων καταδίκων ή των υπερβάντων το 65ο έτος της ηλικίας τους. Ερμηνεία των παρ. 2 και 6 του άρθρου 105 του ΠΚ. Οι υπερήλικες που υπερέβησαν το 70ο έτος αρκεί η έκτιση του 1/5 της ποινής. Αναιρεί και παραπέμπει.
904)
1208/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
905)
1209/2009 Αναιρείται για κακή σύνθεση του Δικαστηρίου, διότι στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο προήδρευσε Πρωτοδίκης χωρίς να γίνεται μνεία στα πρακτικά ότι δεν υπήρχε Πρόεδρος ή Πρόεδροι Πρωτοδικών ή ότι ο υπάρχων ή οι υπάρχοντες κωλύονταν. Παραπέμπει.
906)
1210/2009 Καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση και απόρριψη ως αβασίμων λόγων αναίρεσης α) για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, όσον αφορά τα θεμε-λιούντα την αξιόποινη πράξη στοιχεία την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση και ειδικότερα ως προς τη γνώση του ψευδούς ισχυρισμού, β) εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 367 ΠΚ, γ) απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από τη λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε και δ) έλλειψη αιτιολογίας ως προς τη διάταξη για επιμερισμό...
907)
1211/2009 Αναιρείται η προσβαλλόμενη από-φαση για θετική υπέρβαση εξουσίας, διότι απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος ως ανυποστήρικτη, ενώ έπρεπε να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση λόγω μη νόμιμης κλητεύσεως, διότι η κλήση προς τον εκκαλούντα και ήδη αναιρεσείοντα έγινε με θυροκόλληση, χωρίς να γίνει επίδοση στον αντίκλητο που είχε διορίσει εκείνος με το εφετήριο, αλλά σε άλλον αντίκλητο. Παραπέμπει.
908)
1241/2009 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική υπεξαίρεση και απόρριψη ως αβασίμων λόγων αναίρεσης α) για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου, και β) για απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού για αναγνώριση του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2 ε.π. Απορρίπτει.
909)
1242/2009 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική υπεξαίρεση και απόρριψη ως αβασίμων λόγων αναίρεσης α) για έλλειψη ειδικής μη εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου και για απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών με αναγνώριση των ελαφρυντικών του άρθρου 84 παρ. 2. Απορρίπτει.
910)
1243/2009 Εκπρόθεσμη έφεση. Στοιχεία που απαιτούνται για να είναι αιτιολογημένη η απόρριψή της. Τα πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου ωσότου προσβληθούν για πλαστότητα αποδεικνύουν όλα όσα αναγράφονται σ' αυτά και είναι απαράδεκτος ο ισχυρισμός ότι ανακριβώς αναγράφτηκε στα πρακτικά ότι η κατηγορουμένη εμφανίστηκε στη δίκη, ενώ αυτή δεν είχε εμφανιστεί. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτει.
911)
1244/2009 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Απόρριψη λόγων αναίρεσης: 1ον) για αρνητική υπέρβαση εξουσίας για την μη κήρυξη ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος και β) για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας: α) της απόρριψης του περί πλαστότητας επιδειχθέντος εγγράφου ισχυρισμού, λόγω αοριστίας του και β) μη λήψης υπόψη αναγνωσθέντων εγγράφων.
912)
1245/2009 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτεται η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης.
913)
1246/2009 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 220 του Ποινικού Κώδικα. Ο υπάλληλος της εταιρείας "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ" είναι υπάλληλος, κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα. Απορρίπτει την αναίρεση.
914)
1266/2009 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά Έλληνος. Δέχεται έφεση. Εξαφανίζεται η απόφαση του Εφετείου διότι η πράξη που αποδίδεται στον εκζητούμενο, χαρακτηρίζεται ως λαθρεμπορία και παραγράφηκε κατά τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα.
915)
1267/2009 Έφεση κατά απόφασης που αποφάσισε την εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος Πολωνού υπηκόου μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης δευτεροβάθμιου δικαστηρίου της Πολωνίας, με την οποία αυτός καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 2 ½ ετών. Απόρριψη όλων των λόγων έφεσης ως αβάσιμων και ειδικότερα: α) του λόγου έφεσης για έλλειψη της από το άρθρο 1 παρ. 2 περ. γ΄, δ΄ και ε΄ προϋποθέσεων για την έκδοση, ήτοι της μνείας της εκτελεστής δικαστικής απόφασης λόγω μη σαφούς προσδιορισμού του δι...
916)
1280/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
917)
1281/2009 Απάτη πραγματική συρροή με πλαστογραφία μετά χρήσεως. Απορρίπτονται οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 393 παρ. 2 ΠΚ.
918)
1282/2009 Αναιρεί και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου.
919)
1283/2009 Εκκρεμοδικία. Απόρριψη ως αβασίμου λόγου αναίρεσης για αναιτιολόγητη απόρριψη ισχυρισμών περί εκκρεμοδικίας και ως απαραδέκτου του δικογράφου των προσθέτων με τον οποίο αποδίδεται εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων.
920)
1284/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
921)
1285/2009 Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, διότι ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου χωρίς να στρέφεται κατά καταδικαστικής αποφάσεως.
922)
1286/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
923)
1287/2009 Βούλευμα. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η έφεση του αναιρεσείοντος.
924)
1288/2009 ΑΝ 690/1945. Αποδοχές. Τι πρέπει να περιέχει η αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του ΑΝ 690/1945 για να είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Αναιρεί και παραπέμπει.
925)
1289/2009 Παράβαση καθήκοντος. Έννοια. Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας. Η εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη μη ουσιαστική ποινική διάταξη που αποτελεί προϋπόθεση ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ασάφεια όταν δεν καθορίζεται από πού απορρέει το καθήκον για σφράγιση του καταστήματος. Ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος μόνο για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας του καταστήματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
926)
1290/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
927)
1291/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
928)
1292/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
929)
1311/2009 Λόγοι αναιρέσεως: 1) Έλλειψη εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Για να απαντήσει το δικαστήριο της ουσίας στους αυτοτελείς ισχυρισμούς του κατηγορουμένου πρέπει να προκύπτει από τα πρακτικά ότι αυτοί αναπτύχθηκαν προφορικά, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως και ότι αυτοί ήσαν ορισμένοι και δεν αποτελούσαν άρνηση της κατηγορίας. Στην καταδικαστική για κλοπή απόφαση δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία ως προς την ύπαρξη ειδικού δόλου. Απορ...
930)
1312/2009 Διευκόλυνση εισόδου αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Για να απαντήσει το Δικαστήριο πρέπει να είναι ορισμένοι. Απορρίπτει αναίρεση.
931)
1313/2009 Βούλευμα. Λόγος αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι το προσβαλλόμενο βούλευμα έχει τυπική αιτιολογία με πλήρη αναφορά στην ενσωματωμένη εισαγγελική πρόταση. Απορρίπτει, διότι η εισαγγελική πρόταση έχει πλήρη αιτιολογία και επομένως παραδεκτά γίνεται αναφορά σ' αυτή.
932)
1314/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
933)
1315/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Προϋποθέτει εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 και 28 ΠΚ, αναφορικά με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές αμελή συμπεριφορά. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης.
934)
1316/2009 Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 299 παρ. 1 και 299 παρ. 2 του Π.Κ. Διακρίσεις των άρθρων 34 και 36 ΠΚ. Το Δικαστήριο πρέπει να αιτιολογεί την αντίθετη κρίση του από αυτήν που έχουν οι διορισθέντες πραγματογνώμονες. Ανθρωποκτονία με πρόθεση. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
935)
1317/2009 Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος (αναιρεσείων ή αναιρεσίβλητος) πεθάνει μετά την άσκηση της αίτησης αναιρέσεως και πριν την έκδοση οριστικής αποφάσεως επ' αυτής, παύει οριστικά η ποινική δίωξη. Αναιρεί. ΠΟΠΔ.
936)
1318/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
937)
1319/2009 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία, συκοφαντική δυσφήμηση. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς ψευδή περιστατικά και γνώση της αναλήθειας των.
938)
1320/2009 Απάτη κακουργηματική. Υπεξαγωγή εγγράφων. Απορρίπτονται οι λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης.
939)
1321/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
940)
1322/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
941)
1323/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
942)
1324/2009 Πλαστογραφία μετά χρήσε-ως. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Ακυρότητα διαδικασίας, από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και μη προσδιορισμό της ταυτότητας εγγράφων που αναγνώστηκαν. Απορρίπτει.
943)
1373/2009 Επιταγή. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και κακή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτεται η αναίρεση διότι η απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής υπόχρεος. Από τις διατάξεις των άρθρων 171 παρ. 2, 63 και 68 παρ. 2 του ΚΠΔ προκύπτει ότι δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα όταν ο παραστάς ως εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος άλλου δεν είχε την αναγκ...
944)
1374/2009 Το άρθρο 31 παρ. 2 του ΚΠΔ αναφέρει ότι πρέπει να κλητεύεται στην προανακριτική εξέταση ο ύποπτος, χωρίς, όμως, από τη διάταξη αυτή να καθιερώνεται και ρητή υποχρέωση κλήτευσης υπό την έννοια ότι, αν δεν κληθεί και μάλιστα νόμιμα ο τελευταίος, δεν περατώνεται νόμιμα η προκαταρκτική εξέταση και να δημιουργείται κάποια ακυρότητα αυτής. Απορρίπτει αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη αιτιολογίας σε παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση και απιστία δικηγόρου.
945)
1375/2009 Αρπαγή, εκβίαση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Έννοια εγκληματικής οργάνωσης. Έννοια συμμορίας. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις οριστικές παρεμπίπτουσες ή σε εκείνες που η έκδοσή τους έχει αφεθεί στη διακριτική ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου. Απορρίπτει.
946)
1376/2009 Από κοινού ηθική αυτουργία σε εκβίαση, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη αιτιολογίας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις της κατ' άρθρο 46 του ΠΚ θεμελίωση της ηθικής αυτουργίας, επεκτατικό αποτέλεσμα, κατ' άρθρο 469 ΚΠΔ και για τον μη ασκήσαντα αναίρεση συγκατηγορούμενο στην ηθική αυτουργία. Αναιρεί και ως προς τον συγκατηγορούμενο και παραπέμπει.
947)
1377/2009 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης γιατί ασκήθηκε δίχως να συνταχθεί έκθεση και να υπογραφεί. Απορρίπτει.
948)
1378/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
949)
1379/2009 Η απορριπτική της εφέσεως απόφαση του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου αρκεί να διαλαμβάνει το χρόνο της νόμιμης επίδοσης της πρωτοβάθμιας απόφασης, εκείνο της άσκησης της έφεσης και το αποδεικτικό επίδοσης. Σε περίπτωση που αμφισβητείται ο τόπος της κατοικίας του εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του, πρέπει να διαλαμβάνεται στην απόφαση σχετική αιτιο-λογία. Ασάφεια ως προς τη μνεία των αποδεικτικών μέσων. Αναιρεί και παραπέμπει.
950)
1380/2009 Καταδικαστική απόφαση για παρά-βαση του άρθρου 15 περ. δ΄ και ε΄ του ΠΔ 40/1977 "Επιθεώρηση σφαγίων ζώων και ζωικών προϊόντων". Απόρριψη λόγων αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το δόλο.
951)
1381/2009 Δίχως δικαίωμα η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με τη γνώση καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος του μηνυτή και την ανακοίνωση του περιεχομένου των σε αρχές που δεν είναι δικαστικές. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου. Αόριστος ο λόγος για συγγνωστή νομική πλάνη και μη νόμιμος ο ισχυρισμός ότι προέβη στην επεξεργασία προκείμενου να υπερασπίσει τον εαυτό του αφού δεν ανακοίνωσε τα προσωπικά δεδομένα στις δικαστικές αρχές, αλλά σε τρίτους που δεν είχαν δικαίωμα να λάβουν γνώση αυτώ...
952)
1382/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
953)
1383/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
954)
1384/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
955)
1385/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
956)
1386/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
957)
1387/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
958)
1388/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και τις δικαστικές αρχές του Εφετείου Εισαγγελίας Εφετών και του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
959)
1405/2009 Καταδίκη για χρέη προς το Δημόσιο. Απορρίπτει λόγους για ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ακυρότητα από τη μη κλήτευση μάρτυρα από τον Εισαγγελέα, εξέταση μάρτυρα δίχως προηγούμενη γνωστοποίηση λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν. Μετατροπή αντί για αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Απορρίπτει.
960)
1406/2009 Αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για ελλιπή αιτιολογία εκ πλαγίου παράβαση και απόλυτη ακυρότητα από έλλειψη ακροάσεως, αφού ο ισχυρισμός δεν είναι αυτοτελής, γιατί αναφέρεται στην έλλειψη γνώσεως για την εικονικότητα των φορολογικών στοιχείων. Απορρίπτει.
961)
1407/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση δια του τύπου. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
962)
1408/2009 Έκθεση. Έννοια. Όταν επήλθε θάνατος έγκλημα εκ του αποτελέσματος. Για την ολοκλήρωση της εκθέσεως απαιτείται η αλληλουχία τριών σταδίων α) τραυματισμός άλλου από πρόθεση ή αμέλεια, β) έκθεση από πρόθεση, γ) επέλευση του θανάτου από αμέλεια. Αμέλεια χωρίς συνείδηση και συνειδητή. Σύμβαση περί Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγή συγκρούσεων εν θαλάσση. Έννοια πλοίου. Απορρίπτει την αίτηση.
963)
1409/2009 Απάτη κακουργηματική. Απορρίπτονται οι λόγοι για μη ειδική αιτιολογία εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 385 παρ. 1-3 ΠΚ, έλλειψη νόμιμης βάσης και απόλυτη ακυρότητα από τη μη αναφορά του ονοματεπωνύμου του Εισαγγελέα που παραστάθηκε στο Συμβούλιο, η οποία οφείλεται σε πρόδηλη παραδρομή.
964)
1410/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για απάτη. Απόρριψη αβασίμου μοναδικού λόγου αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα λόγω μη λήψης υπόψη από το Συμβούλιο υπομνήματος με τις παρατηρήσεις που υπέβαλε ο διάδικος που κλήθηκε να γνωστοποιήσει αυτές επί προσκομισθέντων εγγράφων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην κρίση του συμβουλίου κατά παράβαση του άρθρου 309 παρ. 2 του ΚΠΔ, εφόσον το υπόμνημα αυτό διαβιβάστηκε προς το Συμβούλιο μετά την σχετική πρόταση του Εισαγγελέως και δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη διαβίβασή του μαζί...
965)
1411/2009 Παραβίαση του άρθρου 211α ΚΠΔ. Λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ. Αποκλείεται η στήριξη της καταδίκης σε μόνη την μαρτυρική κατάθεση ή απολογία συγκατηγορουμένου, αλλά όχι και η συνεκτίμησή τους μαζί με τις άλλες αποδείξεις. Απορρίπτει αίτηση.
966)
1412/2009 Απόπειρα εκβίασης από κοινού. Πότε δημιουργείται ακυρότητα από τη μη ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης.
967)
1413/2009 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για απάτη κατά συναυτουργία με συνολικό όφελος και συνολική αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
968)
1414/2009 Διόρθωση απόφασης.
969)
1415/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
970)
1416/2009 Απόπειρα απάτης στο Δικαστήριο σε βαθμό κακουργήματος. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αφού δεν προκύπτει ότι το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα. Παραπέμπει.
971)
1417/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει ως αρμόδιες τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών και της αντίστοιχης Εισαγγελίας.
972)
1418/2009 Υπεξαίρεση από εντολοδόχο αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη εδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ιδιότητα του κατηγορουμένου ως εντολοδόχου.
973)
1419/2009 Αίτηση αναίρεσης. Πριν από την τροποποίηση του άρθρου 482 παρ. 1 ΚΠΔ με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 3160/2003, αναίρεση κατά του βουλεύματος μπορούσε να ασκήσει και ο πολιτικός ενάγων. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου αυτού αναίρεση κατά του βουλεύματος δεν μπορεί να ασκήσει ο πολιτικός ενάγων αλλά μόνο ο κατηγορούμενος και υπό τις διακρίσεις που τάσσει πλέον το άρθρο αυτό. Απορρίπτει την αναίρεση της πολιτικώς ενάγουσας κατά του βουλεύματος ως μη δικαιουμένης στην άσκησή της κατ' άρθρο 496 παρ. ...
974)
1420/2009 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Επί υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 379 ΠΚ περί εξαλείψεως του αξιοποίνου λόγω υστέρας αποδόσεως των ιδιοποιημένων χρημάτων. Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε επάγεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Στα πρακτικά δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται ποιο αποδεικτέο θέμα αφορά το έγγραφο ούτε να καταχωρίζεται το περιεχόμενο του εγγράφου που αναγνώσθηκε. Απορρίπτει αίτηση.
975)
1421/2009 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια και απόρριψη λόγων αναίρεσης α) για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας λόγω μη μνείας μεταξύ των αποδεικτικών μέσων και την ανώνυμη κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντα, ασαφειών και αντιφάσεων και για εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 17 του ΠΚ λόγω παραδοχής ως χρόνο τέλεσής της τον χρόνο που επήλθε το αποτέλεσμα. Απορρίπτει.
976)
1422/2009 Η αναφορά στο σκεπτικό της αποφάσεως περί αναγνώσεως των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης, αποτελεί συγχρόνως και βεβαίωση ότι αυτά έχουν αναγνωσθεί. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου για αγορά και κατοχή ναρκωτικών και επιβολή μιας ποινής (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 1729/1987). Η παραδοχή του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ότι ο κατηγορούμενος αγόρασε και ποσότητες ναρκωτικών επιπλέον αυτών που είχε δεχτεί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τα οποία προσδίδουν στην πράξη της αγοράς μεγαλύτερη αν...
977)
1423/2009 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία σ' αυτή. Απόρριψη ως αβασίμων των λόγων και των δυο αιτήσεων αναίρεσης: α) για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας όσον αφορά τη θεμελίωση της από κοινού ηθικής αυτουργίας των αναιρεσειόντων στην ψευδορκία, β) για έλλειψη ακροάσεως για το λόγο ότι έπρεπε να απαντηθεί το αίτημα του συνηγόρου για εφαρμογή της αξιόποινης πράξης κατ' εξακολούθηση, γ) για εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 94 ΠΚ και δ) υπέρβαση εξουσίας διότι δεν δόθηκε αναστολή της ...
978)
1424/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείουσας.
979)
1425/2009 Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών λόγω απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο διότι έλαβε υπόψη έγγραφο (πρακτικό του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, το οποίο δεν προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης ούτε από κάποιο σημείο αυτής ότι αναγνώσθηκε. Δεν αρκεί δε η στα πρακτικά της προσβαλλόμενης αναφορά ως αναγνωστέου εγγράφου της πρωτόδικης απόφασης στα πρακτικά της οποίας απλώς αναφέρεται ως αναγνωστέο έγγραφο το ως ...
980)
1472/2009  
981)
1473/2009 Πλαστογραφία, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και συνήθεια. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βού-λευμα διότι δεν διευκρινίζεται ποιες μερικότερες πράξεις έλαβαν χώρα κατά την ισχύ του Ν. 2408/96 και ποιες υπό την ισχύ του Ν. 2721/99, προκειμένου η πράξη της πλαστογραφίας να χαρακτηρισθεί ως κακούργημα ή ως πλημμέλημα. Εάν παραγραφεί η πράξη της πλαστογραφίας, τότε αναβιώνει η συντιμωρητέα πράξη του αυτουργού, της χρήσεως δηλαδή των πλαστών εγγράφων. Αναιρεί και παραπέμπει.
982)
1482/2009 Απλή δυσφήμηση δια του τύπου. Δεν κατονομάζεται το πρόσωπο του δυσφημησθέντος, όμως "φωτογραφίζεται". Δημοσίευμα με τη μορφή προτάσεων που δημιουργούν όμως βεβαιότητα για την συμπεριφορά του θιγομένου. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου 369, 367 ΠΚ και έλλειψη αιτιολογίας.
983)
1483/2009 Λαθρεμπορία με τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης για κίνηση αυτοκινήτων. Απορρίπτει λόγους για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και έλλειψη αιτιολογίας.
984)
1484/2009 Άμεση συνέργεια σε απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Χρόνος τέλεσης απάτης εκείνος κατά τον οποίο έγινε η παράσταση των ψευδών γεγονότων και παραπλανήθηκε ο παθών. Αδιάφορος ο χρόνος που επήλθε η ζημία. Απορρίπτει λόγους για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου και έλλειψη αιτιολογίας.
985)
1485/2009 Αόριστοι οι λόγια αναίρεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση και οι πρόσθετοι λόγοι.
986)
1486/2009 Μη αναγγελία ατυχήματος από εργοδότη. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς στοιχεία του δόλου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης.
987)
1487/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε από τον πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών.
988)
1488/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
989)
1489/2009 Πλαστογραφία. Απάτη. Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτει λόγους για ακυρότητα από παράσταση πολιτικής αγωγής. Λήψη υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφων των οποίων η ταυτότητα δεν προσδιορίζεται. Απόρριψη αιτήματος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων και έλλειψης αιτιολογίας, από τη μη αναγραφή ως αυτοτελούς αποδεικτικού μέσου έγγραφης γνωμοδότησης. Απορρίπτει.
990)
1490/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως εκπρόθεσμη.
991)
1491/2009 Σωφρονιστικός κώδικας. Άδειες κρατουμένων. Προσφυγή κατά απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Δικαστήριο εκτέλεσης ποινών. Τις αρμοδιότητές του ασκεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα. Το βούλευμα δεν υπόκειται σε αναίρεση. Απορρίπτει αίτηση.
992)
1492/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ποιο συμβούλιο αποφασίζει. Η παραπομπή καταλαμβάνει και το στάδιο της προδικασίας, αφού συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος (εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας του δικαστικού λειτουργού). Ορίζει αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και τις δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά και τις αντίστοιχες εισαγγελικές αρχές.
993)
1493/2009 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης που αφορούν πλημμέλειες αναβλητικής απόφασης, μετά την οποία και εκ νέου συζήτηση εκδόθηκε η καταδικαστική. Αόριστος ο λόγος για την πλαστότητα των πρακτικών. Απορρίπτει.
994)
1494/2009 Συμμετοχή. Δεν είναι αναγκαίο να διαλαμβάνεται η διακεκριμένη συμμετοχική δράση του καθενός συναυτουργού με ειδική αναφορά σε συγκεκριμένες υλικές πράξεις. Αυτοτελής ισχυρισμός εκ του άρθρου 24 του ν. 1729/1987 και ήδη 27 του ν. 3459/2006. Απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικά: πιθανολόγηση συνδρομής του υπαιτίου στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών, β) μη συνδρομή στο πρόσωπο του υπαιτίου διακεκριμένης περίπτωσης ή επιβαρυντικής περίπτωσης ή επιβαρυντικής περίστασης των άρθρ...
995)
1495/2009 Απλή συνδρομή. Έννοια. Αιτιολογία δόλου δεν απαιτείται διότι ενυπάρχει στη θέληση του δράστη να πραγματώσει τα περιστατικά που συγκροτούν το έγκλημα το οποίο τέλεσε. Απορρίπτει αίτηση.
996)
1496/2009 Ναρκωτικά. Άμεση συνέργεια. Έννοια. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς ήτοι εκείνους που τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας προς καταλογισμό ή στη μείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη μείωση της ποινής. Απορρίπτει αίτηση.
997)
1497/2009 Η άσκηση αίτησης αναίρεσης πρέπει να περιέλθει στον Εισαγγελέα του ΑΠ με επίδοση από δικαστικό επιμελητή και όχι κατ' άλλο τρόπο. Απόρριψη ως απαράδεκτη όταν ασκήθηκε δια μέσου του Διευθυντή της Φυλακής και όχι με επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν η αναίρεση απευθύνεται στον Εισαγγελέα αυτόν.
998)
1498/2009 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αποδοχή ως βασίμων λόγων αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση των διατάξεων των άρθρων 15 του ΠΚ και των κατ' άρθρο 512 ΚΠΔ εξεταζομένων αυτεπαγγέλτως ειδικοτέρων αιτιάσεων των ως άνω λόγων. Αναιρεί και παραπέμπει.
999)
1499/2009 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ΙΚΑ και απόρριψη λόγων αναίρεσης α) για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων με την αιτιολογία ότι δεν είναι δυνατή η χωριστή καταβολή εκάστου τούτων. β) για απόλυτη ακυρότητα με την αιτιολογία ότι εξετάσθηκε μάρτυρας που δεν είχε κλητευθεί αν και εναντιώθηκε στην εξέτασή του ο κατηγορούμενος, εφόσον δεν δικαιολογεί έννομο συμφέρον του για την εναντίωσή του γ) για ...
1000)
1500/2009 ΑΝ 690/1945. Αποδοχές. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί αυτοτελών ισχυρισμών. Προ-βολή αυτών κατά τρόπο σαφή και ορισμένο. Αν το Δικαστήριο αποφασίσει μετατροπή της ποινής χωρίς προηγουμένως να αποφανθεί και αποκλείσει την αναστολή υπερβαίνει την εξουσία του, όταν έχει καταδικασθεί ο κατηγορούμενος σερ φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
1001)
1501/2009 Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης από τον μη παρεμβάντα τουλάχιστον στην έκκλητη δίκη τρίτο για απόδοση σ' αυτόν του κατασχεθέντος ή δημευθέντος αντικειμένου. Απορρίπτει.
1002)
1502/2009 Καταδικαστική απόφαση για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων και παραδοχή λόγου αναίρεσης: α΄) για υπέρβαση εξουσίας λόγω χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου με την καταδίκη του με την προσβαλλόμενη για αποδοχές ενός τιμολογίου για το οποίο κηρύχθηκε αθώος με την πρωτόδικη. Αναιρεί εν μέρει και διατάσσει απάλειψη της σχετικής διάταξης και β΄) για έλλειψη ακροάσεως και αρνητικής υπέρβασης εξουσίας λόγω μετατροπής της επιβληθείσας ποινής που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη και αναιρεί ως προ...
1003)
1503/2009 Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Αυτοτελής ισχυρισμός είναι και εκείνος του άρθρου 27 του ν. 3459/2006 περί αναστολής της επιβληθείσας ποινής. Για την θεμελίωσή του απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικά: α) πιθανολόγηση συνδρομής του υπαιτίου στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση συμμορίας, διακίνησης ναρκωτικών, β) μη συνδρομή στο πρόσωπο του υπαιτίου διακεκριμένης περίπτωσης ή επιβαρυντικής περίστασης των άρθρων 21 και 23 του νόμου 3459/2006 και γ) επικινδυνότητα του υπαιτίου για βαρύτητα της πράξης του καταδήλως μι...
1004)
1558/2009  
1005)
1559/2009 α) Ανθρωποκτονία από αμέλεια τελεσθείσα από επιβλέποντα πολιτικό μηχανικό κατά παράβαση των μέτρων ασφαλείας όσον αφορά κλιμακοστάσια οικοδομών που προβλέπονται από το άρθρο 26 του π.δ. 778/1984. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού. β) Η μη μνεία στο κλητήριο θέσπισμα του άρθρου του ποινικού νόμου συνιστά σχετική ακυρότητα, η οποία καλύπτεται αν δεν προταθεί. Απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναίρεσης. γ) Επιδίκαση πλέον του...
1006)
1560/2009  
1007)
1561/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1008)
1562/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1009)
1581/2009  
1010)
1582/2009  
1011)
1583/2009  
1012)
1584/2009 Φορολογική νομοθεσία. Το αδίκημα του άρθρου 19 § 1, 2 και 4 του ν. 2523/1997 είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από τα αδικήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται με τις λοιπές ποινικές διατάξεις του νόμου αυτού. Παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση σκεπτικού και διατακτικού. Ποινή δώδεκα (12) μηνών που μετετράπη σε χρηματική χωρίς προηγουμένως να αποφανθεί αιτιολογημένα για την αναστολή. Αναίρεση λόγω υπέρβασης εξουσίας ως προς τη διάταξη περί μετατροπής.
1013)
1585/2009 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και απόρριψη λόγων αναίρεσης ως αβάσιμων για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 375 §§ 1β και 2 ΠΚ, απόλυτης ακυρότητας λόγω λήψεως υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε και έλλειψη αιτιολογίας σε υπερασπιστικό ισχυρισμό. Απορρίπτει την αίτηση.
1014)
1586/2009 Αιτιολογία. Αιτιολογία απαιτείται σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις ανεξάρτητα του αν αυτό απαιτείται ειδικά από το νόμο ή αν είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Και η παρεμπίπτουσα απόφαση που απορρίπτει αίτημα του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις, μολονότι η κρίση του δικαστηρίου για το αν πρέπει ή όχι να αναβληθεί η δίκη είναι ανέλεγκτη, πρέπει να έχει ειδική και ε...
1015)
1587/2009 Έφεση εκπρόθεσμη. Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αιτιολογία της απορριπτικής της έφεσης απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Σε περίπτωση όμως που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο και το άγνωστο της διαμονής, πρέπει να διαλαμβάνεται στην απόφαση σχετική αιτιολογία, άλλως ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 αρ. 1 Δ΄ αναιρετικός λόγος. Αν κριθεί κάποιος λόγος β...
1016)
1588/2009 Απάτη επί δικαστηρίου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, έλλειψη νόμιμης βάσης και υπέρβαση εξουσίας, διότι προσδιορίζεται σαφώς ο τρόπος τελέσεως της απάτης και η έφεση του Εισαγγελέα Εφετών είναι ειδικά αιτιολογημένη. Απορρίπτει την αίτηση.
1017)
1589/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναιρεί προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας γιατί δεν προκύπτει ότι έλαβε υπόψη του έγγραφα που αναγνώστηκαν και για την πλαγίου παράβαση, αφού δεν προκύπτει αν δέχεται ως ψευδές το γεγονός που ισχυρίστηκε ο αναιρεσείων. Απορρίπτει την αίτηση.
1018)
1590/2009  
1019)
1592/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1020)
1593/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1021)
1594/2009  
1022)
1595/2009 Δεν συνιστά ελλιπή αιτιολογία η εν μέρει επανάληψη στο σκεπτικό του διατακτικού της απόφασης και η παραπομπή σ' αυτό, αν το διατακτικό είναι λεπτομερές και εκτίθενται στο περιεχόμενό του τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων για τα οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ακρόασης με την αιτίαση ότι δεν αναγνώσθηκε έγγραφο αν και προσκομίσθηκε στο ακροατήριο και είχε επισημειωθεί επ...
1023)
1596/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1024)
1597/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1025)
1598/2009 Παράβαση του ΑΝ 690/ 1945. Στοιχεία του εγκλήματος. Για την πληρότητα της αιτιολογίας απαιτείται να αναφέρονται εκτός άλλων και η ιδιότητα του κατηγορουμένου (εργοδότης, διευθυντής, κλπ), ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης εργασίας, οι μηνιαίες τακτικές και έκτακτες αποδοχές, το σύνολο αυτών, το ποσό που καταβλήθηκε στον εργαζόμενο έναντι αυτών ώστε μετά την αφαίρεση αυτού να προκύπτει το οφειλόμενο υπόλοιπο, ο χρόνος που έπρεπε να καταβληθούν οι οφειλόμενες αποδοχές και αν το ύψος των αποδοχών και...
1026)
1630/2009  
1027)
1631/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και των οποίων δεν προσδιορίζεται η ταυτότητα, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, υπέρβαση εξουσίας από την επιβολή, για πρώτη φορά, από το Εφετείο παρεπόμενης ποινής, έλλειψη ακροάσεως. Δέχεται λόγο για υπέρβαση εξουσίας, εκ του ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο επαύξησε την ποινή βάσεως από συντρέχουσα ποινή, κατά μεγαλύ...
1028)
1632/2009 Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οιασδήποτε απόφασης μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την καταχώριση της απόφασης στο προβλεπόμενο ειδικό βιβλίο. Πότε υπάρχει έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας επί αθωωτικής απόφασης. Η υπέρβαση εξουσίας απαντάται ως θετική ή αρνητική. Θετική υπάρχει όταν το δικαστήριο αποφάσισε για ζήτημα που δεν υπαγόταν στη δικαιοδοσία του ενώ αρνητική όταν παρέλειψε να αποφασίσει για...
1029)
1633/2009 Ναρκωτικά. Συμπτωματική κατοχή ναρκωτικής ουσίας για αποκλειστική χρήση και χρήση θεωρείται η περιστασιακή, όταν δικαιολογείται με βάση τις ειδικές συνθήκες και την προσωπικότητα του δράστη, η οποία διαμορφώνεται από την ηλικία, τις διανοητικές λειτουργίες και τις δυνατότητες κρίσεως των επί μέρους περιστάσεων. Η παραδοχή αυτή συνιστά ειδικό λόγο δυνητικής άφεσης της ποινής. Μεταξύ της κατοχής για ίδια αποκλειστική χρήση και της χρήσης υφίσταται αληθής πραγματική συρροή. Η αρχή της ενιαίας ποινή...
1030)
1634/2009 Παράβαση του άρθρου 286 ΠΚ. Το έγκλημα αυτό είναι συγκεκριμένης διακινδυνεύσεως και ενεργητικό υποκείμενο είναι και ο έχων τη διεύθυνση του οικοδομικού έργου επιβλέπων μηχανικός. Ως κοινώς αναγνωρισμένοι τεχνικοί κανόνες νοούνται οι απλοί και κοινοί τεχνικοί κανόνες που είναι γενικώς γνωστοί και εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση τέτοιου έργου από προπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς, οι οποίοι έχουν πρακτική ενασχόληση σε τέτοια έργα, είναι δε αναγκαίοι για την ασφάλεια όσων έχουν σχέση με το έρ...
1031)
1635/2009 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Έννοια αμελείας. Ασαφής αιτιολογία. Δεν αναφέρονται με πληρότητα και σαφήνεια τα γεγονότα εκείνα που αποκλείουν την συνυπαιτιότητά του. Δεν αιτιολογείται γιατί ο δράστης δεν μπορούσε να ενεργήσει ακινδύνως αποφευκτικό ελιγμό προς τα δεξιά διότι δεν αναφέρεται ότι στις άλλες λωρίδες της λεωφόρου έβαιναν άλλα αυτοκίνητα. Δεν αιτιολογείται ότι η αναφερόμενη ταχύτητα ήταν η ενδεδειγμένη ενόψει των επικρατουσών συνθηκών (βροχόπτωση - ομίχλη). Αναιρεί και παραπέμπει.
1032)
1645/2009 Αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Δεν υπάγεται στη ρύθμιση του άρθρου 24 §2 Ν. 2523/1997. Απορρίπτει λόγους για υπέρβαση εξουσίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου.
1033)
1646/2009  
1034)
1647/2009 Έφεση εκπρόθεσμη. Ο Άρειος Πάγος περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η απορριπτική της έφεσης απόφαση για να είναι η αιτιολογία της ειδική και εμπεριστατωμένη. Ως άγνωστης διαμονής θεωρείται εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη στη Δικαστική Αρχή που έχει εκδώσει το προοριζόμενο για επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του έστω και αν αυτή είναι γνωστή σε τρίτους ή και στην αστυνομική αρ...
1035)
1648/2009 Ναρκωτικά. Υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και ήδη της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, που ενήργησαν ανακριτικές πράξεις και για υπόθεση ναρκωτικών μπορούν να εξετασθούν ως μάρτυρες στο ακροατήριο (άρθρο 174 ν. 2960/2001, 30 παρ. 1, 2, 23 και 24 ν. 3296/2004. Οι διατάξεις είναι δικονομικές, έχουν αναδρομική ισχύ και ρυθμίζουν τις εκκρεμείς δίκες κατά το ατέλεστο μέρος τους. Άμεση συνέργεια. Για την ύπαρξή της απαιτείται παροχή άμεσης συνδρομής από το δράστη στον αυτουργό κατά την τέλεση και τη διάρκεια της τέλεση...
1036)
1649/2009 Βαριά σωματική βλάβη μη σκοπού-μενη από δάγκωμα του αριστερού οφθαλμού του παθόντος, συνεπεία του οποίου επήλθε καθολική πτώση του άνω βλεφάρου με μικρή λειτουργικότητα του ανελκτύρα μυ, η οποία εξακολούθησε να υπάρχει μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, ήτοι μετά πάροδο επταετίας η οποία και αποτελεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υφίστανται αντιφατικές παραδοχές μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται. Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης α...
1037)
1650/2009  
1038)
1651/2009  
1039)
1652/2009 Περιύβριση νεκρών. Απορρίπτει λόγους για απόλυτη ακυρότητα από την παράσταση πολιτικής αγωγής, έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης.
1040)
1653/2009  
1041)
1654/2009 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένη εφαρμογή των περί παραγραφής διατάξεων, γ) έλλειψη αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσεως του Δικαστηρίου επί του αιτήματος αναβολής κατ' άρθρο 59 §1 ΚΠΔ, δ) απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψεως υπόψη μη αναγνωσθέντων εγγράφων και ε) απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως του Δικαστηρίου.
1042)
1655/2009  
1043)
1656/2009  
1044)
1657/2009 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και απλή συνέργεια σ' αυτήν. Απορρίπτει αίτηση για απλή συνεργό λόγω της ερημοδικίας της. Απορρίπτει αίτηση για την αυτουργό και τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, για ακυρότητα στο ακροατήριο από την παράσταση πολιτικής αγωγής, λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν, σχετική ακυρότητα που δεν καλύφθηκε, υπέρβαση εξουσίας, έλλειψη αιτιολογίας κακή εφαρμογή νόμου. Απορρίπτει αίτηση.
1045)
1658/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 17 § 8 του Ν. 1337/1983. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) έλλειψη ακρόασης λόγω μη απαντήσεως σε ισχυρισμούς περί νομικής και πραγματικής πλάνης, γ) απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω του ότι ο Εισαγγελέας δεν απήγγειλε κατά την έναρξη της διαδικασίας ολόκληρο το περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος, αλλά συνοπτικά.
1046)
1659/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υποχρέω. Ευθύνη κυρίου του έργου και επιβλέποντος μηχανικού για λήψη προστατευτικών μέτρων κατά του κινδύνου από πλησίον οικοδομής διέλευση εναερίων καλωδίων της ΔΕΗ. Απορρίπτει λόγους για έλλειψη αιτιολογίας, νόμιμης βάσης και ακυρότητα που προκλήθηκε στο ακροατήριο.
1047)
1660/2009  
1048)
1661/2009 Άσκοποι πυροβολισμοί. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτη ακυρότητα πράξεων της προδικασίας, υπέρβαση εξουσίας, έλλειψη ακρόασης.
1049)
1662/2009 Έφεση εκπρόθεσμη. Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απορριπτική απόφαση. Η απορριπτική απόφαση αρκεί να διαλαμβάνει το χρόνο της νόμιμης επίδοσης της πρωτοβάθμιας απόφασης, εκείνον της άσκησης της έφεσης και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση χωρίς να απαιτείται ο ειδικότερος προσδιορισμός τούτου ή η μνεία των κατά το άρθρο 161 § 1 ΚΠΔ στοιχείων της εγκυρότητας της επίδοσης. Όταν προβάλλεται ακυρότητα της επίδοσης ή ότι η εκπρόθεσμη άσκηση της ...
1050)
1663/2009  
1051)
1664/2009  
1052)
1665/2009 Διάδικοι. Ως υπόλοιποι διάδικοι, οι οποίοι πρέπει να καλούνται, θεωρούνται όλοι εκείνοι που απέκτησαν την ιδιότητα του διαδίκου. Ο πολιτικώς ενάγων πρέπει να καλείται εφόσον νομίμως απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου και δεν αποβλήθηκε ή παραιτήθηκε. Επί παραδοχής λόγου αναίρεσης ως βασίμου εξετάζεται η τυχόν παραγραφή. Διατάσσει την αποβολή του πολιτικώς ενάγοντος. Αναιρεί, ΠΟΠΔ και παραπέμπει.
1053)
1666/2009 Κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική απάτη από κοινού τελεσθείσες. Στοιχεία της αντικειμενικής τους υπόστασης. Συνιστά απάτη η διαβεβαίωση της παθούσας ότι έχουν οι κατηγορούμενοι τη δυνατότητα να τριπλασιάσουν το πιστωτικό όριο των πιστωτικών καρτών της τελευταίας. Χρήση δε πλαστού συνιστά η χρησιμοποίηση της πιστωτικής κάρτας της παθούσας για αγορά καταναλωτικών προϊόντων. Απορρίπτονται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένη αιτιολογίας και ως απαράδεκτ...
1054)
1667/2009 Ο χρόνος τέλεσης του εγκλήματος που είναι κατ' άρθρο 17 ΠΚ ο χρόνος κατά τον οποίο ενήργησε ή όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος, πρέπει να καθορίζεται επακριβώς στην απόφαση για να είναι εφικτός ο έλεγχος του Αρείου Πάγου της ορθής εφαρμογής της διατάξεων περί παραγραφής της αξιόποινης πράξης της παράβασης του άρθρου. Η μη αναφορά του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν χώρα οι παραβάσεις οικοδομικής αδείας, στερεί την προσβαλλόμενη απόφαση της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρε...
1055)
1699/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Απορρίπτει λόγους για έλλειψη αιτιολογίας, νόμιμης βάσης, απόλυτης ακυρότητας από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν, προσδιορίζονται ελλειπώς και αφορών πολιτική δίκη, υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αίτηση.
1056)
1700/2009  
1057)
1701/2009 Πλαστογραφία, Απάτη. Πότε υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία στο παραπεμπτικό βούλευμα. Οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων δεν απαιτείται να μνημονεύονται ειδικώς διότι δεν αποτελούν εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης κα-τά την έννοια του άρθρου 183 ΚΠΔ αλλά επέχουν θέση εγγράφου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
1058)
1702/2009 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Στοιχεία του εγκλήματος. Έννοια ιδιαιτέρων τεχνασμάτων. Η διάταξη του άρθρου 14 § 5 εδ. β΄ του Ν. 2721/1999 που αντικατέστησε το άρθρο 258 εδ. γ΄ ΠΚ είναι ευνοϊκό-τερη γιατί απαιτεί και το πρόσθετο στοιχείο να είναι αντικείμενο της υπεξαίρεσης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των 5.000.000 δραχμών, εφαρμόζεται όμως ο ανωτέρω νόμος στο σύνολο των ρυθμίσεών του, δηλαδή και ως προς το κατ' εξακολούθηση έγκλημα και όχι μόνο ...
1059)
1703/2009 Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή. Στοιχεία του εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω έγκλημα του κατηγορουμένου. Ο κατηγορούμενος δεν έχει έννομο συμφέρον να προσβάλλει την απόφαση επειδή καθόρισε συνολική ποινή, αν ο καθορισμός αυτός έγινε μετά από δικό του αίτημα. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
1060)
1704/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία του εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος κατάγγειλε ψευδώς στις αστυνομικές αρχές ότι η εγκαλούσα τον εξύβρισε με βαριές βρισιές και απείλησε τη σωματική του ακεραιτότητα. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
1061)
1705/2009 Ψευδής βεβαίωση, ηθική σ' αυτήν αυτουργία. Αναίρεση και κατά απόφασης διορθωτικής των πρακτικών, η οποία συμπροσβάλλεται με την διορθούμενη. Απορρίπτει λόγους για μη ειδική αιτιολογία, εσφαλμένη εφαρμογή νόμου, ακυρότητα από τη μη ανάγνωση εγγράφων και υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αίτηση.
1062)
1732/2009 Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Έννοια αυτών. Αυτοτελής είναι και ο ισχυρισμός περί μέθης γιατί η μέθη αν είναι ανυπαίτια ασκεί επιρροή επί του καταλογισμού ενώ αν είναι υπαίτια ασκεί επιρροή στην ποινική μεταχείριση (αρθρ. 34, 36, 71, 123 ΠΚ). Η μέθη είναι υπαίτια όταν οφείλεται σε πρόθεση ή αμέλεια του δράστη, ενώ ανυπαίτια όταν οφείλεται σε τυχηρό γεγονός ή σε ανώτερη βία. Η υπαίτια μη πλήρης μέθη δεν ασκεί επιρροή στον καταλογισμό. Η μέθη ως απότοκος χρονίου νοσήματο...
1063)
1733/2009 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας λόγω μη κήρυξης απαράδεκτης της ποινικής δίωξης. Έμμεση αυτουργία. Η πλαστογραφία δεν είναι ιδιόχειρο έγκλημα αλλά μπορεί να τελεσθεί και κατά έμμεση αυτουργία.
1064)
1734/2009 Τοκογλυφία. Πραγματώνεται με τη συνομολόγηση ως και με τη λήψη τοκογλυφικών ωφεληματικών ως συναλλαγματικών, επιταγών κλπ, που ενσωματώνουν τοκογλυφικούς τόκους. Πραγματώνεται επίσης και με την επιδίωξη εκπλήρωσης τοκογλυφικών ωφελημάτων. Οι τρόποι τέλεσης είναι αυτοτελείς και τελούν σε αληθή πραγματική συρροή. Επιβαρυντικές περιστάσεις. Επανειλημμένη τέλεση υπάρχει και επί κατ' εξακολούθηση εγκλήματος αφού πρόκειται για μορφή πραγματικής ομοειδούς συρροής. Απορρίπτει αίτηση. Απορρίπτει αίτημα α...
1065)
1735/2009 Κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση και κακουργηματική απάτη στο δικαστήριο με συνολικό περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Στοιχεία των ανωτέρω εγκλημάτων, τα οποία συρρέουν αληθινά. Αιτιολογημένη παραπομπή των κατηγορουμένων, οι οποίοι κατάρτησαν πλαστές αποδείξεις πληρωμής και νόθευσαν δύο φύλλα ημερολογίου συναλλαγών της παθούσης εταιρίας και στη συνέχεια προσκόμισαν με επίκληση τα έγγραφα αυτά στο πολιτικό δικαστήριο και πέτυχαν με τον τρόπο αυτό...
1066)
1736/2009 Καταδικαστική απόφαση για απάτη. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμενης αιτιολογίας, β) μη απάντηση σε αίτημα του κατηγορούμενου να εξετασθούν μάρτυρες και διαταχθεί διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης, γ) εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου και υπέρβαση εξουσίας λόγω του ότι το δικαστήριο δεν κήρυξε εαυτό αναρμόδιο αν και ο Εισαγγελέας Εφετών με διάταξή του είχε κάνει δεκτή προσφυγή του κατηγορουμένου κατά του σχετικού κλητηρίου θεσπίσματος.
1067)
1737/2009 Κατασκευή αυθαίρετου έργου. Στοιχεία του εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος προέβη σε πέντε αυθαίρετες κατασκευές. Το ότι ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για έγκλημα από δόλο προκύπτει κυρίως από το ότι, αφενός στις διατάξεις που προ-βλέπουν την πράξη που αναφέρεται το άρθρο 27 § 1 ΠΚ και αφετέρου στο σκεπτικό επιμετρήσεως της ποινής αναφέρεται η ένταση του δόλου μεταξύ των κριτηρίων επιμετρήσεως. Συνεκδίκαση συναφών εγκλημάτων τόσο από το...
1068)
1738/2009 Απάτη κατ' επάγγελμα με συνολικό περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δραχμών. Σε περίπτωση πωλήσεως ακινήτου που δεν ανήκει στην κυριότητα του πωλητή με παραπλάνηση του συμβολαιογράφου, ζημία υφίσταται και ο αληθής κύριος του ακινήτου, συνιστάμενη είτε στη μείωση ή την απειλή μείωσης της συνολικής αξίας της περιουσίας του λόγω της αμφισβήτησης του δικαιώματος κυριότητάς του. Αιτιολογημένη παραπομπή για το ανωτέρω έγκλημα των κατηγορουμένων, οι οποίοι παρέ...
1069)
1739/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια (από τροχαίο ατύχημα). Δεκτή αίτηση Εισαγγελέα. Αναιρείται αθωωτική απόφαση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση της διάταξης του άρθρου 28 ΠΚ λόγω ασαφειών, λογικών κενών σημείων του σκεπτικού της προσβαλλόμενης.
1070)
1740/2009 Η απόρριψη των λόγων αναιρέσεως που αποκλείει την επανεξέτασή τους δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει με ρητή για τον καθένα από αυτούς απορριπτική σκέψη, αλλά μπορεί να συνάγεται από το όλο σκεπτικό της αποφάσεως. Είναι δε αδιάφορη για την κρίση της απορρίψεως η πληρότητα ή μη της αιτιολογίας. Απορριπτέος ο περί του αντιθέτου λόγος αναίρεσης.
1071)
1741/2009  
1072)
1742/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση τελεσθείσα με τον ψευδή ισχυρισμό σε αστυνομικά όργανα ότι οι παθούσες τον εξύβρισαν και τον απείλησαν. Επαρκής η αιτιολογία της γνώσης του ψεύδους από τον κατηγορούμενο, από επιχειρήματα της προσβαλλόμενης απόφασης που προκύπτουν από την συμπεριφορά του. Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και αντίφασης και εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης του άρθρου 363 ΠΚ λόγω αντίθεσης μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού της προσβαλλόμενης απόφασης, δεδομένου ότι η επιπ...
1073)
1743/2009 Αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα για έλλειψη αιτιολογίας αθωωτικής αποφάσεως συνιστάμενη σε ασαφή αναφορά των αποδεικτικών μέσων που λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο. Απορρίπτεται η αίτηση γιατί δεν υπάρχει η επικαλούμενη ασάφεια.
1074)
1744/2009 Ηθική αυτουργία κατ' εξακολούθηση σε παράβαση του άρθρου 22 § 4 του Ν. 2472/1997 (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα). Στοιχεία ηθικής αυτουργίας. Για το δόλο του ηθικού αυτουργού δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία γιατί αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, στο οποίο παρακινεί ο ηθικός αυτουργός το φυσικό αυτουργό και εξυπακούεται ότι υπάρχει στην πραγμάτωση των περιστατικών αυτών. Το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση...
1075)
1745/2009 Αν ο χρόνος τελέσεως των μερικοτέρων πράξεων του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος εμπίπτει σε χρονικό διάστημα που δεν εξειδικεύεται, οι αμφιβολίες ως προς τον ακριβή χρόνο τελέσεως που επιδρά στο χαρακτηρισμό της πράξεως ως κακουργήματος ή πλημμελήματος και επομένως και στην παραγραφή, ερμηνεύονται υπέρ του κατηγορουμένου και έτσι θεωρείται ως χρόνος τελέσεως το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η πράξη αποτελεί πλημμέλημα. Παραπομπή κατηγορουμένου για τις πράξεις της αποπλάνησης προσώπου που δεν συμπ...
1076)
1746/2009 Σωματική βλάβη που τελέστηκε από πρόσωπο υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
1077)
1747/2009 Δεύτερη αίτηση αναιρέσεως κατά της ιδίας αποφάσεως επιτρέπεται αν δεν έχει προηγηθεί κρίση επί της πρώτης. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ, για το λόγο ότι αναφέρεται στην απόφαση το ύψος του οφέλους και της ζημίας σε αλλοδαπό νόμισμα, χωρίς να προσδιορίζεται η ισοτιμία αυτού με το ευρώ, προκειμένου να κριθεί αν πρόκειται για κακούργημα ή πλημμέλημα. Ορθά το δικαστήρ...
1078)
1748/2009 Διευκόλυνση και προώθηση μεταφοράς λαθρομεταναστών. Στοιχεία του εγκλήματος. Οι προβαλλόμενοι αυτοτελείς ισχυρισμού πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα πραγματικά περιστατικά που είναι αναγκαία για τη θεμελίωσή τους, αλλιώς είναι αόριστοι και το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει επ' αυτών ή να αιτιολογήσει ειδικώς την απόρριψή τους. Αόριστη προβολή ισχυρισμού συνδρομής ελαφρυντικής περίστασης μη ταπεινών αιτίων. Το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε στο αιτιολογικό της απόφασής του ότι οι κ...
1079)
1750/2009 Τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια κατ' εξακολούθηση. Ποια τα απαιτούμενα στοιχεία για την πληρότητα της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Ηθική αυτουργία σε' αυτήν. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
1080)
1751/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για πλαστογραφία με χρήση και απάτη από κοινού με σκοπό περιουσιακού οφέλους σε τρίτους κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή: α) του άρθρου 216 ΠΚ (πλαστογραφία με χρήση) λόγω φαινομένης συρροής με τη διάταξη του άρθρου 386 ΠΚ, β) των άρθρων 393 §1 και 379 ΠΚ λόγω του ότι για την εφαρμογή του από τις διατάξεις αυτές περί εμπράκτου μετάνοιας αυτοτελούς ισχυρισμού δεν τίθεται ως αρνητ...
1081)
1752/2009 Ι. Σε αναίρεση υπόκειται μόνο το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, εφόσον το Συμβούλιο Εφετών επιλήφθηκε μετά από άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση καθ' ο μέρος στρέφεται κατά του πρωτόδικου βουλεύματος. ΙΙ. Δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα που ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 1 περ. α' λόγο αναίρεσης του βουλεύματος σε περίπτωση που στο συνημμένο στη διάταξη της ανακρίτριας περί διενέργειας πραγματογνωμοσύνης και διορισμού ...
1082)
1753/2009 Ναρκωτικά. Διάθεση και κατοχή. Επιβαρυντικές περιστάσεις. Έννοια αυτών. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Έννοια αυτών. Συναυτουργία. Δεν απαιτείται αναφορά των συγκεκριμένων υλικών πράξεων του συναυτουργού. Κριτήρια συνδρομής επιβαρυντικών περιστάσεων. Η παραβίαση του άρθρου 211 Α ΚΠΔ οδηγεί σε ελλιπή αιτιολογία (510 παρ. 1Δ΄ ΚΠΔ) καθόσον αποκλείεται η στήριξη της καταδίκης κατηγορουμένου σε μόνη την κατάθεση ή απολογία συγκατηγορουμέ...
1083)
1760/2009 Απάτη από την οποία το περιουσιακό όφελος του δράστη και η αντίστοιχη ζημία του παθόντος υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ. Στην έννοια του γεγονότος εμπίπτουν και οι απλές υποσχέσεις και οι συμβατικές υποχρεώσεις, εφόσον συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης με βάση την εμφανιζόμενη ψευδή κατάσταση από το δράστη που έχε...
1084)
1780/2009 Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα λόγω παράνομης παράστασης της πολιτικής αγωγής, δεδομένου ότι η δηλώσασα παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης είναι η αμέσως παθούσα από την αποδιδόμενη στον αναιρεσείοντα αξιόποινη πράξη της τοκογλυφίας. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω μεταβολής κατηγορίας και ως απαράδεκτος για υπέρβαση εξουσίας, δεδομένου ότι στερείται ο αναιρεσείων εννόμου συμφέροντος. Δεν παράγει δε...
1085)
1781/2009 Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για αναρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που δίκασε παρά το γεγονός ότι μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου που ανήρεσε προηγούμενη απόφαση του ως άνω Εφετείου, προέκυψε ότι ο συγκατηγορούμενος του αναιρεσείοντα, ο οποίος καταδικάσθηκε από αυτό για ψευδορκία μάρτυρα λόγω συνάφειας με κακουργηματική απάτη που τελέσθηκε από τον συγκατηγορούμενό του, είχε ασκήσει έφεση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και συνεπώς έπαυσε να υπάρχει συνάφεια μεταξύ τ...
1086)
1782/2009 Αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης σε δικάσιμο που θα ορίσει ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου προκειμένου να μη συμμετέχει στη σύνθεση ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.
1087)
1783/2009 Καταδικαστική απόφαση για βαριά σωματική βλάβη και απόρριψη λόγων αναίρεσης για: α) έλλειψη αιτιολογίας λόγω μη αναφοράς στο προοίμιο του σκεπτικού μεταξύ των αποδεικτικών μέσων και της διενεργηθείσας πραγματογνωμοσύνης, αφού αρκεί να προκύπτει από το κείμενο του σκεπτικού και β) εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου με την ειδικότερη αιτίαση ότι το Δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο της ως άνω αξιόποινης πράξης, χωρίς να δεχθεί ότι η σωματική βλάβη που επήλθε στον παθόντα ήταν μόνιμη.
1088)
1784/2009 Αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή του κατηγορουμένου, ο οποίος οδηγώντας υπό την επίδραση οινοπνεύματος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο των παθόντων, προκαλώντας το θάνατό τους. Αν ο κατηγορούμενος δεν εναντιωθεί σχετικά δεν δημιουργείται ακυρότητα της διαδικασίας όταν το δικαστήριο αναγνώσει και λάβει υπόψη του είτε την ένορκη εξέταση μάρτυρα στην προδικασία χωρίς να βεβαιώσει την αδυναμία εμφανίσεώς του, είτε έγγραφο από ά...
1089)
1785/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για βιασμό. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας λόγω μη λήψης υπόψη της ιατροδικαστικής έκθεσης.
1090)
1817/2009 Αιτιολογημένη καταδίκη για διευκόλυνση μεταφοράς και προώθηση λαθρομεταναστών στη χώρα. Αυτοτελείς ισχυρισμοί για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Για να είναι ορισμένοι θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία για τη θεμελίωσή τους πραγματικά περιστατικά, ενώ η επίκληση ότι ο κατηγορούμενος μετά την τέλεση της πράξης έδειξε ότι μετανοεί για την πράξη του και ότι δεν προτίθεται να την επαναλάβει, δεν καθιστά ορισμένο τον σχετικό ισχυρισμό περί ειλικρινούς μετάνοιας, γιατί δεν θεμελιώνεται σ...
1091)
1818/2009 Στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2168/1993 "περί όπλων κλπ" υπάγονται και όλα τα ανταλλακτικά, μέρη και εξαρτήματα όπλων και όχι μόνο τα ουσιώδη όπως είναι η κάνη, ο μηχανισμός του κλείστρου και ο γεμιστήρας, αφού από τη διάταξη του άρθρου 78 § 2 του Ν. 2514/1997 που ορίζει ότι ο μηχανισμός του κλείστρου, ο γεμιστήρας και η κάνη των πυροβόλων όπλων υπόκεινται κατ' αναλογία στις διατάξεις που ισχύουν για το όπλο του οποίου αποτελούν τμήμα ή για το οποίο προορίζονται, δεν συνάγεται κάτι διαφορετ...
1092)
1819/2009 Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (άρθρ. 1 του ΑΝ 86/1967). Για να μην είναι αξιόποινη θα πρέπει το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών (και όχι των κατά μήνα οφειλόμενων) να μην υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ. Ορθή καταδίκη του κατηγορουμένου για μη καταβολή των βαρυνουσών τον ίδιο ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΒΕ του έτους 2004, συνολικού ύψους 3.398, 94 ευρώ. Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος για έλλειψη μνείας του άρθρου του ποινικού νόμου που προβλέπει την πράξη. Ως άρθρο του ποινικού νόμου νοείται ...
1093)
1839/2009 Βούλευμα Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελεύς Εφετών Αθηνών. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές Αθηνών σε εκείνες του πρωτοδικείου Πειραιώς.
1094)
1840/2009 Βούλευμα Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελεύς Εφετών Πειραιώς. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές Πειραιώς σε εκείνες του πρωτοδικείου Αθηνών.
1095)
1855/2009  
1096)
1856/2009 Χρήση πλαστού νοθευμένου εγγράφου. Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου ο οποίος χρησιμοποίησε σε πολιτικό δικαστήριο, τιμολόγιο που είχε νοθεύσει πρόσωπο του περιβάλλοντός του, αναγράφοντας σ' αυτό τη λέξη "εξωφλήθη", με σκοπό να απορριφθεί η εναντίον του αγωγή για πληρωμή της αξίας του. Στη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής νομικού προσώπου δεν είναι απαραίτητο να διαλαμβάνεται ο ιδιαίτερος τρόπος προκλήσεως της ηθικής του βλάβης. Είναι αόριστο αίτημα διεξαγωγής γραφολογικής πραγματογνωμ...
1097)
1857/2009 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Στοιχεία του εγκλήματος. Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου που διατηρεί μάντρα πωλήσεως παλαιών σιδήρων για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, ο οποίος αγόρασε χωρίς νόμιμα παραστατικά σωλήνες και εξαρτήματα αυτών αξίας 3.500.000 δρχ., εν γνώσει του ότι προέρχονταν από κλοπή. Δεν θεμελιώνεται έλλειψη ακροάσεως για μη ανάγνωση προσκομισθέντων από τον κατηγορούμενο εγγράφων, εφόσον δεν προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης ότι προσκομίστηκαν τέτοια έγγραφα και ζητήθη...
1098)
1858/2009 Παράβαση ΑΝ 690/1945 - Μη πληρωμή αποδοχών εργαζομένων. Υποκείμενο του εγκλήματος είναι κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιαδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας. Αν στην καταδικαστική απόφαση δεν αναφέρεται ή δεν περιγράφεται κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες του κατηγορουμένου, δημιουργείται ασάφεια ως προς τη συνδρομή των στοιχείων του εγκλήματος και ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω...
1099)
1864/2009 Κλοπή. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
1100)
1865/2009 Ν. 1650/1986. Προστασία περιβάλλοντος. Νομίμως και παραδεκτώς παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου ως πολιτικώς ενάγων εκείνος που επικαλείται ηθική βλάβη από την παράβαση του ως άνω νόμου, έστω και αν δεν περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 1650/1986. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως με την οποία ο αναιρεσείων ισχυρίζεται τα αντίθετα.
1101)
1866/2009 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος των εγκλημάτων για τα οποία κατα8ικάστηκε αμετακλήτως. Απορρίπτει αίτημα αναβολής.
1102)
1867/2009 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτά από τη σύζυγο του καταδικασθέντος. Απορρίπτεται η αίτηση, διότι δεν καθίσταται φανερό ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα.
1103)
1868/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Κρίσιμα στοιχεία για τη θεμελίωση του πιο πάνω εγκλήματος που πρέπει να προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση είναι: α) η ύπαρξη βεβαιωμένων χρεών, β) την αρχή που προέβη στη βεβαίωση του χρέους, γ) ο τρόπος πληρωμής του (εφάπαξ ή με δόσεις) και δ) το ληξιπρόθεσμο αυτού, Η αμφισβήτηση του χρέους από τον υπόχρεο, όπως και ο ισχυρισμός του ότι έχει παραγραφεί και κατά συνέπεια εσφαλμένως έχει βεβαιωθεί, δεν ασκεί επιρροή, δεδομένου ότι ο υπόχρεος οφείλει να ...
1104)
1869/2009 Ηθική αυτουργία στις πράξεις της εισαγωγής στη Χώρα, κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών κατ' επάγγελμα και συνήθεια με περιστάσεις που μαρτυρούν δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ψευδής καταμήνυση. Λόγος αναιρέσεως έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
1105)
1870/2009 Ναρκωτικά Έλλειψη αιτιολογίας. Αυτοτελείς ισχυρισμοί Αν δεν αναπτυχθούν προφορικά, είναι απαράδεκτοι και το Δικαστήριο της ουσίας δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σ' αυτούς. Απορρίπτει αίτηση.
1106)
1871/2009 Ηθική αυτουργία σε απάτη. Λόγοι αναιρέσεως. Πρώτος λόγος, δεν αιτιολογείται η παραδοχή ηθικής βλάβη εκ μέρους του αναιρεσείοντος στις πράξεις του συγκατηγορουμένου του (ο οποίος πρωτοδίκως αθωώθηκε για έλλειψη δόλου) και παραβιάζεται εκ πλαγίου η ουσιαστική διάταξη περί ηθικής αυτουργίας, διότι α) δεν αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν και οδήγησαν το παραπάνω Δικαστήριο στο συμπέρασμα ότι προκάλεσε στον συγκατηγορούμενό του, την απόφαση να τελέσει τις ως άνω πράξεις και β) δ...
1107)
1872/2009 Πλαστογραφία με χρήση. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι κατά τον αναιρεσείοντα, το Δικαστήριο προέβη σε επιλεκτική αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων και περιέχει αυθαίρετα συμπεράσματα. Τέλος, μεταξύ των αναγνωσθέντων εγγράφων δεν περιλαμβάνεται, ενώ θα έπρεπε, κατά τον αναιρεσείοντα, να περιληφθεί και το φερόμενο ως πλαστό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, διότι η απόφαση έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αξιολογώντας ...
1108)
1873/2009 Επιταγή. Λόγοι αναιρέσεως η εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Στην απόφαση δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται οι επί μέρους ενέργειες καθενός από τους συμμετέχοντες. Απορρίπτει αίτηση.
1109)
1874/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του Νόμου περί Ναρκωτικών από κοινού, από υπαίτιο που ενεργεί κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας όσον αφορά την κατοχή και αγορά ναρκωτικής ουσίας. Όταν ο κατηγορούμενος προβάλει τον ισχυρισμό, προκειμένου να γίνει μεταβολή της κατηγορίας ότι είναι τοξικομανής και ότι προμηθεύτηκε την ναρκωτική ουσία για δική του αποκλειστικά χρήση, πρέπει για την πληρότητα του ισχυρισμού του αυτού να προσδιορίζει ακριβώς και τ...
1110)
1875/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
1111)
1890/2009 Η απαιτούμενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία εκτείνεται σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξάρτητα του αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως αβάσιμη, διότι η περί απορρίψεως του αιτήματος της αναβολής παρεμπίπτουσα απόφαση ...
1112)
1891/2009 Κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Λόγος αναιρέσεως έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
1113)
1892/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογία, ως επί εσφαλμένης προϋποθέσεως ο λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 375 § 3 ΠΚ, εφόσον το Συμβούλιο στήριξε την περί ενδείξεων ενοχής του κατηγορουμένου κρίση του σε περιστατικά που θεμελιώνουν την ως άνω αξιόποινη πράξη και δεν έλυσε κανένα προδικαστικό ζήτημα υπαγόμενο κατά ρητή διάταξη νόμου στην δικαιοδοσία των πολι...
1114)
1893/2009 Ο αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισμός, που προβλήθηκε στη δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση αναβλήθηκε για κρείσσονες αποδείξεις, πρέπει να επαναληφθεί και στη νέα συζήτηση. Διαφορετικά το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει σ' αυτόν. Η αιτίαση του αναιρεσείοντος ότι η προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει αντιφατική αιτιολογία, διότι ενώ στην αρχή των πρακτικών αναφέρεται ότι η έφεση έχει γίνει τυπικά δεκτή με προηγούμενη (αναβλητική) απόφαση, στο σκεπτικό αναφέρεται ότι πρέπει να γίνει η έφεση δ...
1115)
1894/2009 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα αναβολής του αναιρεσείοντος και στη συνέχεια η έφεσή του ως ανυποστήρικτη.
1116)
1895/2009 Μη καταβολή ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών. Αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Εκείνος που ζητεί αναβολή για να προσκομίσει απόφαση του ΙΚΑ περί ρυθμίσεως της οφειλής του πρέπει να αποδεικνύει συγχρόνως ότι είχε καταβάλει εμπρόθεσμα προς το ΙΚΑ τις τρέχουσες από 1.4.2007 και εφεξής ασφαλιστικές εισφορές. Αιτιολογείται η απόφαση και ως προς την κρίση περί της ενοχής, Απορρίπτεται η αίτηση.
1117)
1896/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας συνισταμένης σε αντίφαση μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
1118)
1897/2009 Αναιρείται η απόφαση ως προς την παρεπόμενη ποινή για ισόβια απέλαση, διότι η αιτιολογία "οι δεύτερη, τρίτος και τέταρτος των κατηγορουμένων, που καταδικάσθηκαν με την παραπάνω ταυτάριθμη απόφαση σε ποινή φυλακίσεως είναι αλλοδαποί υπήκοοι και δεν βρίσκονται νόμιμα στη χώρα. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω δεδομένου ότι για τη δεύτερη κατηγορουμένη που κηρύχθηκε ένοχη δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για να εξαιρεθεί του πιο κάτω μέτρου, το Δικαστήριο αυτό κρίνει ότι πρέπει να διαταχθεί η επ' α...
1119)
1898/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής, Λόγοι αναιρέσεως: 1) Υπέρβαση εξουσίας. Αν η κατά τόπον αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου δεν προταθεί από κάποιο διάδικο ή από τον εισαγγελέα ή δεν γίνει αντιληπτή, καλύπτεται. 2) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτεται η αίτηση.
1120)
1899/2009 Παράβαση του Ν. 3386/2006. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι α) το σκεπτικό αποτελεί αντιγραφή του διατακτικού, το οποίο και αυτό αποτελεί αντιγραφή του κατηγορητηρίου και β) το Δικαστήριο δεν απάντησε στους αυτοτελείς ισχυρισμούς περί πραγματικής και νομικής πλάνης, τους οποίους προέβαλε ο αναιρεσείων και ανέπτυξε πλήρως, σαφώς και ορισμένως. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση διότι το Δικαστήριο δεν απάντησε στον αυτοτελή ισχυρισμό περί πραγματικής πλάνη...
1121)
1900/2009 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
1122)
1901/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
1123)
1902/2009 Βούλευμα. Πράξεις: α) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη εγκληματική δραστηριότητα, β) πλαστογραφίας σε βαθμό κακουργήματος. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως προς την πρώτη πράξη και γίνεται δεκτή ως προς τη δεύτερη πράξη, διότι πρόκειται για πλαστογραφία πλημμεληματικού χαρακτήρα, αφού οι μερικότερες πράξεις που συγκροτούν το κατ' εξακολούθηση έγκλημα της πλαστ...
1124)
1903/2009  
1125)
1904/2009 Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Λόγος αναιρέσεως: Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί.
1126)
1905/2009 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για απάτη σε βαθμό κακουργήματος. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
1127)
1906/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
1128)
1907/2009 Παράβαση της διάταξης του άρθρου 58 του Ν. 2190/1920. Εν γνώσει της πλαστότητας χρήση πλαστών πιστοποιητικών περί καταθέσεως μετοχών, χάριν δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση. Παθόντες είναι οι κύριοι των μετοχών, οι οποίοι φέρονται ψευδώς στα κατατιθέμενα πιστοποιητικά, ότι δεν ανήκουν σ' αυτούς αλλά σε τρίτους, οι οποίοι και έχουν το δικαίωμα να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες, Απορριπτέος ο περί του αντιθέτου λόγος για απόλυτη ακυρότητα. Για να έχει την υποχρέωση το δικαστήριο να αιτιολογ...
1129)
1908/2009 Βούλευμα. Αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως του Εφετείου με την οποία απορρίφθηκε αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως διότι το Εφετείο απέρριψε την αίτηση με την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι δεν κατέστη φανερό ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε αμετακλήτως.
1130)
1909/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κηρύσσει απαράδεκτη η αίτηση.
1131)
1910/2009 Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Αιτιολογημένη η απόρριψη της εφέσεως του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμης, αφού αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση ο χρόνος της νόμιμης επιδόσεως και εκείνος της ασκήσεως του ένδικου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει αυτή.
1132)
1911/2009 Καταδικαστική απόφαση για μεταφορά - προώθηση αλλοδαπών στο εσωτερικό και μη παραδοχή του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία της αποφάσεως σχετικά με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς για την αναγνώρισή ελαφρυντικών. Απορρίπτει αίτηση.
1133)
1917/2009 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα, λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι ο αναιρεσείων φέρεται ως διαχειριστής της επιχειρήσεως, χωρίς να προσδιορίζεται όπως απαιτεί ο νόμος, αν ήταν κύριος, διευθυντής ή επόπτης τής επιχειρήσεως. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως, διότι αφού στην απόφαση α) ο αναιρεσείων φέρεται ως υπεύθυνος διαχειριστής ομόρρυθμης εταιρείας, η οποία στην επωνυμία της φέρει το όνομα του και β) ...
1134)
1918/2009 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Για να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη η απόφαση πρέπει σε αυτήν να αναφέρεται η γνώμη του κατηγορουμένου και τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία συνάγεται η γνώση του έστω και υπό μορφή αμφιβολίας. Απορρίπτει την αίτηση.
1135)
1919/2009  
1136)
1920/2009  
1137)
1930/2009 Απάτη - στοιχεία πράξεως. Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη αιτιολογίας, καθώς και ο πρόσθετος λόγος. Αυτεπάγγελτη εξέταση εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιώδους ποινικής διατάξεως. Αναιρεί. Επεκτατικό αποτέλεσμα και για λοιπούς συγκατηγορούμενους. Παραπέμπει.
1138)
1948/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει την αίτηση.
1139)
1949/2009 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
1140)
1950/2009 Κλοπή. Λόγοι αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η απόλυτη ακυρότητα διότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του το έγγραφο, το οποίο δεν αναγνώσθηκε. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης.
1141)
1951/2009 Ι. Η υποχρέωση του Δικαστηρίου να απαντήσει αιτιολογημένα στην απόρριψη του προβληθέντος σχετικού αιτήματος για κλήτευση μάρτυρα που έχει εξετασθεί στην προανάκριση προϋποθέτει ότι πρέπει να υποβάλλεται αυτό κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, ήτοι να αναφέρεται τι θα βεβαιωνόταν από την εξέταση του εν λόγω μάρτυρα στην κατάθεσή του στο ακροατήριο. ΙΙ. Δεν συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας ο ακριβέστερος προσδιορισμός του χρόνου τέλεσης της αξιόποινης πράξης που προέκυψε από την αποδεικτική ...
1142)
1952/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1143)
1953/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1144)
1954/2009 Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέως ΑΠ κατά αθωωτικής αποφάσεως κατ' άρθρο 505 §2 ΚΠΔ (ΑΠ 380/2009). Αδικήματα δια του τύπου, συκοφαντική δυσφήμηση (πρώτο από δύο επίμαχα δημοσιεύματα) και για εξύβριση (δεύτερο από τα δημοσιεύματα). Κατηγορούμενοι ο συντάκτης του δημοσιεύματος και ο εκδότης της εφημερίδας. Η απόφαση προσβάλλεται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας μόνος ως προς την αθωωτική διάταξή της για το αδίκημα της εξυβρίσεως (δεύτερο δημοσίευμα). Έννοια, στοιχεία αδικήματος εξυβ...
1145)
1955/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1146)
1956/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1147)
1957/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Εγκαλούμενοι δικαστικοί λειτουργοί (Εφέτες) του Εφετείου Αθηνών. Εκκρεμεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών προσφυγή κατ' άρθρο 48 ΚΠΔ κατά της απορριπτικής κατ' άρθρο 47 του ίδιου Κώδικα διατάξεως της εγκλήσεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών. Παραπέμπεται η υπόθεση στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιά.
1148)
1958/2009 Αίτηση αναιρέσεως καταδικασθέντων για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Κηρύσσει απαράδεκτη ως ασκηθείσα μετά την πάροδο της συντμημένης στο ήμισυ 20ήμερης προθεσμίας προς επίδοση της σχετικής δηλώσεως προς τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Απορρίπτει αίτηση.
1149)
1963/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1150)
1964/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1151)
1965/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1152)
1966/2009  
1153)
1967/2009 Ναρκωτικά. Αγορά, κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών από τοξικομανή. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών: α) περί προμήθειας, κατοχής για αποκλειστική χρήση τοξικομανούς και β) περί ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 §2 α΄ και δ΄ ΠΚ. Δήμευση κατασχεθέντων χρημάτων χωρίς ειδική αιτιολογία. Αναίρεση εν μέρει (μόνο ως προς τη δήμευση των χρημάτων) της καταδικαστικής απόφασης.
1154)
1968/2009  
1155)
1969/2009 Δεν υπόκειται σε αναίρεση βούλευμα παραπεμπτικό για πλημμέλημα κατηγορουμένου. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης κατ' αυτού ως απαράδεκτη και επιβάλλονται τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα. Επί περισσοτέρων του ενός αναιρεσειόντων απορρίπτεται καθεμία αίτηση αυτών και καταδικάζεται καθένας, στα δικαστικά έξοδα.
1156)
1974/2009 Πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του Δημοσίου. Κρίσιμο για την κακουργηματική μορφή το συνολικό όφελος που σκόπευε ο δράστης. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για ειδική αιτιολογία, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Δέχεται αίτηση για υπέρβαση εξουσίας που αφορά τη δήμευση του αυτοκινήτου.
1157)
1975/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1158)
1976/2009  
1159)
1977/2009  
1160)
1978/2009  
1161)
1987/2009 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005 η πράξη τιμωρείται εάν οι παρακρατούμενες εισφορές υπερβαίνουν το ποσό των 2.000 ευρώ. Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται η αποποινικοποίηση οφειλών μικρών ποσών στα Ασφαλιστικά Ταμεία ή το Δημόσιο. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
1162)
1988/2009 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Στοιχεία του εγκλήματος. Αυτοτελείς ισχυρισμοί και αιτήματα κατηγορουμένου. Για το παραδεκτό αυτών απαιτείται και προφορική προβολή και υποβολή και ανάπτυξη, αλλιώς δεν υπάρχει υποχρέωση του δικαστηρίου να απαντήσει. Δεν υπάρχει επίσης υποχρέωση απάντησης σε ισχυρισμό αρνητικό της κατηγορίας. Η επανάληψη του διατακτικού στο αιτιολογικό δεν συνιστά έλλειψη αιτιολογίας, εφόσον το διατακτικό περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την ύπαρξη αιτιολογίας. Η ύπαρξη του δόλου...
1163)
1998/2009 Δήλωση αποχής από λόγους ευπρέπειας. Πότε συντρέχει τέτοια περίπτωση. Υπάρχει και όταν ο δικαστής συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος της συνθέσεως του δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση στον πρώτο βαθμό, είχε ενεργό συμμετοχή με την ιδιότητα αυτή στην ακροαματική διαδικασία και συμμετείχε στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου, οι οποίες διήρκησαν επί με-γάλο χρονικό διάστημα, λόγος για τον οποίο άλλωστε και συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος την εκδίκαση της υποθέσεως.
1164)
2003/2009 Επί κηρύξεως εφέσεως απαραδέκτου ως εκπροθέσμως ασκηθείσης αίτηση αναιρέσεως από εκκαλούντα για ανεπάρκεια της αιτιολογίας συνισταμένη στο ότι δεν προκύπτει αν ελήφθη υπόψη η κατάθεση μάρτυρα που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση. Δεκτή.
1165)
2004/2009 Παθητική δωροδοκία. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Αίτημα αναβολής δίκης. Αιτιολογία για την απόρριψή του. Αιτίαση για περιεχόμενο πρακτικών χωρίς την προσβολή τους ως πλαστών. Απόρριψη αίτησης.
1166)
2005/2009 Αναίρεση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως κατ' άρθρο 505 § 2 ΚΠΔ (ΑΠ 380/ 2009). Ψευδορκία μάρτυρος και συκοφαντική δυσφήμηση. Η απόφαση προσβάλλεται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για αντιφατικές αιτιολογίες. Έννοια, στοιχεία ψευδορκίας μάρτυρος και συκοφαντικής δυσφημίσεως (ΑΠ 141/2008, 187/2008). Αληθή τα κατατεθέντα. Μη στοιχειοθέτηση ψευδορκίας. Δεν τελούσε σε γνώση αναληθείας. Μη στοιχειοθέτηση συκοφαντικής δυσφημήσεως, Άρση αδίκου απλής δυσφημήσε...
1167)
2006/2009 Απόπειρα ανθρωποκτονίας με προ-μελετημένο δόλο. Ληστείες κατ' εξακολούθηση. Διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση. Οπλοφορία. Οπλοχρησία. Αίτημα για επίδειξη πειστηρίων. Αιτιολογία απόρριψης τέτοιου αιτήματος. Απόρριψη αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για τα ανωτέρω εγκλήματα.
1168)
2007/2009 Παράβαση καθήκοντος. Δήμαρχος που δεν εισήγαγε στο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτημα ανακλήσεως αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Λόγος για έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
1169)
2008/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για τοκογλυφία σε βαθμό κακουργήματος. Αιτιολογία βουλεύματος με καθολική αναφορά στην αιτιολογημένη Εισαγγελική πρόταση. Απαράδεκτο αιτιάσεων που αφορούν την εκτίμηση των αποδείξεων από το Συμβούλιο. Απόρριψη αίτησης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας του προσβαλλόμενου βουλεύματος.
1170)
2009/2009 Επί παραπομπής για τοκογλυφία σε διαφορετικά δικαστήρια. Αίτηση κατηγορουμένου προς κανονισμό τοπικής αρμοδιότητας. Δέχεται ότι πρόκειται για κατ' εξακολούθηση πράξεις με αφορμή το ίδιο βιοτικό γεγονός. Καθορίζει ως αρμόδιο το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών.
1171)
2012/2009 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεων ισάριθμων κατηγορούμενων. Από αυτές η μία, η οποία ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της και ερευνάται η δεύτερη. Ναρκωτικά. Απορρίπτει λόγο αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
1172)
2013/2009 Αναιρείται διότι από το σκεπτικό δεν προκύπτει ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων υπερασπίσεως, οι οποίες δόθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία.
1173)
2014/2009 Αγνώστου διαμονής επίδοση. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας και έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αιτιολογημένη απόρριψη του περί ανωτέρας βίας ισχυρισμού του αναιρεσείοντα που πρόβαλε με την έφεσή του. Δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα η μη ταυτόχρονη επίδοση της πρωτόδικης απόφασης σε επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που κατανοεί ο κατηγορούμενος. Δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα η αναφορά εγγράφου μόνο ιστορικά, όπως είναι η έκθεση επίδοσης της κλήσης προς εμφάνιση του...
1174)
2015/2009 Απόφαση παρεμπίπτουσα, εκδοθείσα στο ακροατήριο. Η υποχρέωση του αναιρεσείοντος, να αγορεύσει ενώπιον του Αρείου Πάγου πριν από τον εισαγγελέα, δεν είναι αντίθετη προς το δικαίωμα της υπεράσπισης του, ως κατηγορουμένου. Ο αναιρεσείων κατηγορούμενος διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα της δευτερολογίας, με την τυχόν άσκηση του οποίου έχει την ευχέρεια να ακουσθεί τελευταίος.
1175)
2016/2009 Απόφαση παρεμπίπτουσα, εκδοθείσα στο ακροατήριο. Δεν υφίσταται ανάγκη αναβολής της εκδικάσεως της υποθέσεως, προκειμένου να ερευνηθεί αυτοτελώς ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος περί του ότι η επ' ακροατηρίου συνοπτική απαγγελία της αποφάσεως επί της ενοχής και η μετά από αυτή, σε εύθετο χρόνο, σύνταξη και γνωστοποίηση της αναλυτικής αιτιολογίας, συνιστά, κατ' αυτόν, πλαστότητα των πρακτικών, που βεβαιώνουν δημόσια απαγγελία της αποφάσεως.
1176)
2025/2009 Αιτιολογημένη καταδίκη κατηγορουμένου για κατοχή και πώληση ναρκωτικών. Δεν υπάρχει παραβίαση του άρθρου 211 Α του ΚΠΔ, όταν το δικαστήριο προκειμένου να καταλήξει σε καταδικαστική κρίση έλαβε υπόψη του όχι μόνο την απολογία συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη, αλλά και την κατάθεση αστυνομικού ο οποίος είχε και άλλες πηγές πληροφοριών εκτός από τον συγκατηγορούμενο. Αν το σκεπτικό της αποφάσεως είναι δυνατόν να αναγνωστεί, είναι αντίστοιχα δυνατός και ο έλεγχος της υπάρξεως αιτιολογίας και της...
1177)
2038/2009 Απορριπτέος ως αβάσιμος ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ για χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού περί συγγνωστής νομικής πλάνης (άρθρ. 31 § 2 ΠΚ). Έννοια τελευταίας (ΑΠ 143/2009). Αιτιολογία αποφάσεως. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη. Πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Έννοια αυτών. Αποτελεί και η συγγνωστή νομική πλάνη. Ανάγκη προβολής των παραδεκτώς και ορισμένως (ΑΠ 2/2009 και 200/2008). Φορολογία π...
1178)
2039/2009 Ναρκωτικά. Έννοια κατοχής. Κατ' επάγγελμα τέλεση αυτής. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης μόνο ως προς την επιβαρυντική περίσταση λόγω αντίφασης μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού και παραπομπή στο ίδιο Δικαστήριο ως προς το μέρος αυτό.
1179)
2040/2009 Αίτηση αναιρέσεως Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Έννοια. Μη αναφορά στην απόφαση των αποδεικτικών μέσων, ούτε των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν από τη διαδικασία (ΑΠ 13/2008, 2106/2006). Έλλειψη παντελώς αιτιολογίας, μη αναφορά αποδεικτικών μέσων ούτε κατ' είδος. Δεκτή αίτηση αναίρεσης. Πολιτικώς ενάγων, όταν αποβλήθηκε της ποινικής διαδικασίας με την προσβαλλομένη απόφαση, η οποία δεν προσβλήθηκε κατά το κεφάλαιό της αυτό, δεν παρίσταται ...
1180)
2041/2009 Τρεις αναιρέσεις παραπεμφθέντων για κακουργηματικη πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση, από κοινού, πανομοιότυπες και με τους αυτούς λόγους: α) Εσφαλμένη ερμηνεία, εφαρμογή (άρθρ. 484 §1β ΚΠΔ), β) παραβίαση δεδικασμένου (άρθρ. 484 § 1γ ΚΠΔ), γ) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (άρθρ. 484 § 1δ ΚΠΔ) και υπέρβαση εξουσίας (άρθρ. 484 στ΄ ΚΠΔ). Ο λόγος για έλλειψη αιτιολογίας στην ουσία πλήττει την ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων από το Συμβούλιο. Αβάσιμος ο λόγος για εσφαλμένη ερμηνεία ...
1181)
2045/2009 Ι. Η αναφορά στα αναγνωστέα έγγραφα των φωτογραφιών έχει την πρόδηλη έννοια ότι αυτές επισκοπήθηκαν από τους διαδίκους, οι οποίοι έτσι έλαβαν γνώση του περιεχομένου τους, κατόπιν επιδείξεως τους από τον διευθύνοντα. ΙΙ. Δεν δημιουργείται σχετική ακυρότητα της διαδικασίας εκ του λόγου ότι επετράπη η εξέταση μάρτυρα, ο οποίος είχε συλλάβει τον κατηγορούμενο, διότι η σύλληψη δεν αποτελεί ανακριτική πράξη. ΙΙΙ. Δεν επέρχεται ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο όταν τα προκύπτοντα από το μη αναγ...
1182)
2047/2009 Πλαστογραφία πιστοποιητικού και παράβαση ΚΟΚ. Λόγος αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
1183)
2048/2009 Από κοινού εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια, κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Παράνομη είσοδος στη χώρα. Λόγος αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
1184)
2049/2009 Αίτηση συμπληρώσεως αποφάσεως, προκειμένου να επεκταθεί το αποτέλεσμά της στο πρόσωπο της αιτούσας. Η αίτηση γίνεται δεκτή, διότι οι συγκατηγορούμενες της αιτούσας άσκησαν παραδεκτώς αίτηση αναιρέσεως, η οποία έγινε ως προς αυτές δεκτή, η αιτούσα δεν άσκησε το ως άνω ένδικο μέσο και οι πράξεις ήσαν συναφείς. Η απόφαση είχε αναιρεθεί για λόγους παραβάσεων της διαδικασίας, που συνεπάγονταν απόλυτη ακυρότητα χωρίς να αρμόζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο εκείνων που άσκησαν την αναίρεση και ειδικότερα ...
1185)
2050/2009 Σε περίπτωση λαθρεμπορίας τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτής δημεύονται και αν εξ οιουδήποτε λόγου ήθελε καταστεί αδύνατη η δήμευση, επιβάλλεται στον ένοχο χρηματική ποινή, ίση με την αξία CIF, προσαυξημένη με τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα αντικείμενα της λαθρεμπορίας που δεν δημεύθηκαν. Η δήμευση επιβάλλεται υποχρεωτικά. Είτε καταδικασθεί ο κατηγορούμενος (ή ο συνεργός του) είτε απαλλαγεί, επομένως και όταν το Δικαστήριο παύσει οριστικά την ποινική δίωξη λόγ...
1186)
2051/2009 Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, για το οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος.
1187)
2052/2009 Αναιρείται η εκκαλούμενη απόφαση λόγω απόλυτης ακυρότητας, διότι δεν δόθηκε ο λόγος στον πληρεξούσιο δικηγόρο του που εκπροσωπούσε τον απόντα εκκαλούντα - κατηγορούμενο.
1188)
2053/2009 Καταδικαστική απόφαση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία της αποφάσεως σχετικά με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς ως προς το ευτελές της αξίας των πραγμάτων που καταστράφηκαν. Απορρίπτει την αναίρεση.
1189)
2054/2009 Διατροφή. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα διότι δεν προκύπτει η ταυτότητα αναγνωσθέντων εγγράφων. Η αίτηση απορρίπτεται διότι στην απόφαση αναφέρονται τα στοιχεία που απαιτούνται, όπως η υποχρέωση του αναιρεσείοντος προς διατροφή των αναφερόμενων προσώπων (συζύγου και τέκνων του) η οικονομική του δυνατότητα, η κακοβουλία του, η περιέλευση σε στέρηση των δικαιούχων και η γνώση της υποχρεώσεώς του, χωρίς να απαιτείται και η επίδοση τής αποφά...
1190)
2067/2009 Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Αν δεν αναπτυχθούν προφορικά, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο είναι απαράδεκτοι και το Δικαστήριο της ουσίας δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σ' αυτούς. Δέχεται αυτεπαγγέλτως το λόγο αναιρέσεως, για υπέρβαση εξουσίας, διότι το Δικαστήριο προέβη στην μετατροπή της ποινής, χωρίς να ερευνήσει εάν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις της αναστολής της. Απορρίπτει αίτηση.
1191)
2082/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή σε άλλο ΜΟΔΑ αντί του αρμοδίου με αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για λόγους δημόσιας ασφάλειας και τάξης.
1192)
2109/2009 Συκοφαντική δυσφήμιση. Στοιχεία της πράξης αυτής. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Αιτιολογία για απόρριψη αιτήματος αναβολής δίκης για εξέταση μάρτυρος. Απόρριψη αναίρεσης στο σύνολό της.
1193)
2110/2009 Ναρκωτικά: Αγορά και κατοχή ναρκωτικών για εμπορία. Ισχυρισμός περί αποκλειστικής δίκης του (δράστη) χρήσης. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Ποινή 2 ετών. Υπέρβαση εξουσίας για μη αυτεπάγγελτη έρευνα περί αναστολής εκτέλεσης ποινής. Μερική παραδοχή αίτησης αναίρεσης και μερική αναίρεση (ως προς τη μη αναστολή της εκτέλεσης της ποινής) καταδικαστικής απόφασης.
1194)
2111/2009 Πλαστογραφία με χρήση. Αιτιολογία απόφασης. Ισχυρισμός για ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2 στοιχ. α΄ ΠΚ. Ορισμένο προβολής αυτού. Επιβολή δικαστικών εξόδων στον κατηγορούμενο που καταδικάσθηκε. Λόγος για έλλειψη σχετικής Εισαγγελικής πρότασης. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης.
1195)
2112/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1196)
2113/2009 Ναρκωτικά. Κατοχή και απόπειρα διάθεσης σε τρίτους από υπάλληλο. Αυτοτελής ισχυρισμός προμήθειας - κατοχής για αποκλειστική δική του (δράστη) χρήση ως ισχυρισμός περί συμπτωματικής χρήσης. Απόρριψη των ισχυρισμών αυτών. Ανάγνωση εγγράφων που προσκόμισε ο κατηγορούμενος. Πως προκύπτει η ανάγνωση ή μη αυτών και πως δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης.
1197)
2114/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης ως μη περιέχουσας σαφώς και ορισμένα κάποιο λόγο αναίρεσης.
1198)
2115/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή από Πρωτοδικείο Πειραιώς στο Πρωτοδικείο Θηβών και Εφετείο Αθηνών για δικαστικούς λειτουργούς που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Πειραιώς και αλλαχού λόγω συνάφειας.
1199)
2116/2009 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας. Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Αίτημα για εμφάνιση στα Συμβούλια (Εφετών και Αρείου Πάγου). Απόρριψη αιτήματος αυτού και αίτησης αναίρεσης για τους ως άνω λόγους.
1200)
2117/2009 Έφεση ανυποστήρικτη. Αιτιολογία απορρίψεως αιτήματος αναβολής. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση ελλείψει ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτολογίας, διότι δεν αναφέρεται σ΄αυτήν ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και αξιολόγησε την προσκομισθείσα και αναγνωσθείσα ιατρική γνωμάτευση, καθώς και την κατάθεση του εξετασθέντος μάρτυρος.
1201)
2118/2009 Έννοια άρθρου 502§6 ΚΠΔ. Ορθώς η προσβαλλομένη απόφαση στην μετ΄αναβολή δίκη απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη αφού η προγενέστερη αναβλητική απόφαση δεν ασχολήθηκε με το τυπικά δεκτό της εφέσεως. Υπέρβαση εξουσίας. Ορθώς το Εφετείο απέρριψε ως απαράδεκτες τις εφέσεις των δύο αναιρεσειόντων για έλλειψη πληρεξουσιότητας, αφού τις εξουσιοδοτήσεις που προσκομίσθηκαν και επισκοπήθηκαν προκύπτει ότι κάθε μία από αυτές δεν υπογράφηκε από εκείνον που πράγματι παρέσχε την εξουσιοδότηση.
1202)
2119/2009  
1203)
2120/2009 Βιασμός και αποπλάνηση παιδιού. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Ισχυρισμοί κατηγορουμένου περί συνδρομής στο πρόσωπό του των προϋποθέσεων εφαρμογής των άρθρων 34, 36 και 84 παρ. 2 ε΄ ΠΚ. Ορισμένο των ισχυρισμών αυτών. Αιτιολογία απόρριψης αυτών. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας για την απόρριψη των εν λόγω ισχυρισμών. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης για το λόγο αυτό (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ) -.
1204)
2121/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1205)
2122/2009 Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία του εγκλήματος. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογίας της απόφασης.
1206)
2123/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1207)
2124/2009 Παραβίαση της προς διατροφή υποχρεώσεως (358 ΠΚ) Έννοια - Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως και ειδικότερα ως προς το της κακοβουλίας του υπόχρεου. Αιτιολογία αποφάσεως. Έννοια. Ποιο το αναγκαίο περιεχόμενό της για να είναι πλήρης και εμπεριστατωμένη, ειδικότερα δε για την εν λόγω πράξη (ΑΠ 316/2007, ΑΠ 1370/2008, ΑΠ 1396/2006). Πλήρης αιτιολογία. Απορρίπτει μοναδικό λόγο αναιρέσεως.
1208)
2125/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1209)
2126/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1210)
2127/2009 Έφεση εισαγγελέως κατά αθωωτικής αποφάσεως. Πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Αντίθετα το δικαστήριο που την κάνει τυπικά δεκτή και κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο υποπίπτει σε υπέρβαση εξουσίας (510 παρ. 1 Η΄ ΚΠΔ, ΑΠ 1540/2007, ΑΠ 209/2008, ΑΠ 1632/2007). Πλήρως αιτιολογημένη έφεση. Απορρίπτεται ο πρώτος λόγος αναιρέσεως. Μετατροπή κατηγορίας από συκοφαντική δυσφήμιση σε εξύβριση. Έπρεπε να παύσει υφ' όρο την ποινική δίωξη κατ' άρθρο 31 παρ. 1 Ν. 3346/2005, αφού η πράξη φέρεται τελεσθείσα ...
1211)
2128/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1212)
2129/2009 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία ποσού μεγαλύτερου των 5.000.000 δραχμών ή 15.000 € με ιδιαίτερα τεχνάσματα. Έννοια. Πότε στοιχειοθετείται υποκειμενικά και αντικειμενικά σε βαθμό κακουργήματος. Όχι εφαρμογή 379 ΠΚ. Διαχρονικό δίκαιο. Η νέα ρύθμιση της περ. γ΄ του άρθρου 258 ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 5 β΄ Ν. 2721/1999, κατά το πρώτο μέρος της είναι ευνοϊκότερη της προηγουμένης, ενώ κατά το δεύτερο μέρος της είναι δυσμενέστερη (ΑΠ 571/2008, ΑΠ 2645/2008, ΑΠ 407/2007, ΑΠ 196/ 2005). Πλή...
1213)
2130/2009 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία επί ερήμην αποφάσεως. Αρχίζει από επίδοση της καταχωρηθείσης στο ειδικό βιβλίο αποφάσεως (ΑΠ 619/2005). Αν η καταχώρηση μεταγενέστερη της επίδοσης από την επίδοση (ΑΠ 886/2008, ΑΠ 179/2005). Πως και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (ΑΠ 411/2003). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρας βίας.
1214)
2131/2009 Αίτηση αναιρέσεως εκπρόθεσμη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1215)
2132/2009 Απάτη. Στοιχεία του εγκλήματος. Επέλευση ζημίας. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν εκθέτει με σαφήνεια πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει αν και ποία ζημία υπέστη η εγκαλούσα εταιρεία.
1216)
2133/2009  
1217)
2134/2009 Αποβολή πολιτικής αγωγής λόγω ασκήσεως της αυτής αξιώσεως ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου, που εξέδωσε οριστική απόφαση. Αίτηση αναιρέσεως πολιτικώς ενάγοντος. Παραδεκτή, διότι η αναιρεσιβαλλόμενη αθωωτική απόφαση επί κακουργήματος δεν υπόκειται σε έφεση και η πολιτική αγωγή απορρίφθηκε ως μη στηριζόμενη στο νόμο. Βάσιμη, διότι το δικαστήριο δεν αιτιολόγησε την απόρριψη του ισχυρισμού του πολιτικώς ενάγοντος περί περιορισμού του αιτήματος ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου και κατόπιν αυτού υπερέβη...
1218)
2135/2009 Αποδοχή πλαστών ή εικονικών τιμολογίων. Επί αναιρέσεως στρεφόμενης κατά αποφάσεως δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, λόγοι που αναφέρονται σε πλημμέλειες του πρωτοβάθμιου, μη προβληθείσες στο εφετείο, είναι απαράδεκτοι. Δεν καθιστά απαράδεκτη την ποινική δίωξη η τυχόν υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς του αρμοδίου οικονομικού υπαλλήλου πριν από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας προς διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς. Ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από την ημερομηνία θεώρησης του πορίσματος του φορ...
1219)
2137/2009 Παράβαση άρθρου 43 παρ. 2 α, β και 4 του ν. 2695/1999 (ΚΟΚ). Αίτημα αναβολής της δίκης κατ' άρθρο 59 ΚΠΔ. Απόρριψη αιτήματος αυτού. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Ο μη προσδιορισμός αναγνωσθέντων εγγράφων συνιστά απόλυτη ακυρότητα. Αναίρεση απόφασης για το λόγο αυτό και παραπομπή υπόθεσης στο ίδιο Δικαστήριο που την εξέδωσε για νέα συζήτηση.
1220)
2153/2009  
1221)
2154/2009  
1222)
2155/2009 Κήρυξη εφέσεως απαραδέκτου. Αίτηση αναίρεσης εκκαλούντος. Για να ληφθεί εγκύρως υπ' όψη έγγραφο, αρκεί να αναφέρεται ως αναγνωσθέν ακόμη και στο σκεπτικό της αποφάσεως. Η δήλωση κατοικίας, που διατυπώνεται στην έκθεση ανωμοτί εξέτασης του υπόπτου, παραδεκτώς λαμβάνεται υπ' όψη προς έλεγχο της νομιμότητας της προς αυτόν επίδοσης που έγινε στην εν λόγω διεύθυνση, της οποίας δεν γνωστοποιήθηκε νομίμως μεταβολή. Για την καταδίκη στα δικαστικά έξοδα αρκεί ως αιτιολογία αυτή με την οποία το ένδικο μέσ...
1223)
2156/2009 Απάτη. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως. Έννοια γεγονότος. Πότε είναι κακούργημα. Ευμενέστερη η διάταξη της παρ. 3 άρθρου 386 ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με άρθρ. 14 παρ. 4 Ν. 2721/1999 (ΑΠ Ολ 5/2008). Κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση. Έννοια. Πότε κατ' εξακολούθηση. Αν η πλάνη του θύματος που οδήγησε σε περισσότερες περιουσιακές διαθέσεις προκλήθηκε από άπαξ και όχι από χωριστή κάθε φορά απατηλή συμπεριφορά, δεν υπάρχει κατ' εξακολούθηση τέλεση (ΑΠ 425/2009, ΑΠ 11/...
1224)
2157/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1225)
2158/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1226)
2159/2009 Αίτηση από Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση. Επανάληψη διαδικασίας κατά αποφάσεως Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, που απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη. Δεν είναι καταδικαστική απόφαση. Απαράδεκτη η αίτηση. Απορρίπτεται.
1227)
2160/2009 Απόρριψη αναιρέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης) - ασκήθηκε μετά την παρέλευση του 10ημέρου. Η αναιρεσείουσα είχε δικαστεί ωσεί παρούσα. Δεν επικαλείται λόγο ανωτέρας βίας. Ειδοποιήθηκε για την απόρριψη ο αντίκλητός της (τηλεφωνικά από τον αρμόδιο γραμματέα) -.
1228)
2161/2009 Επιταγή. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και κακή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτονται οι δύο λόγοι της αναιρέσεως, διότι η απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής δικαιούχος. Αναιρείται εν μέρει ως προς την περί μετατροπής της ποινής διάταξη.
1229)
2162/2009 Ψευδής καταμήνυση. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Η επιβολή των εξόδων δεν αποτελεί δεδικασμένο για την ψευδορκία και την ψευδή καταμήνυση. Αναιρείται εν μέρει η απόφαση για το αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενο υπόψη λόγο της υπερβάσεως εξουσίας μόνον ως προς την μετατροπή της ποινής, διότι δεν αιτιολογήθηκε η μη αναστολή αυτής.
1230)
2163/2009 Γίνεται δεκτή η αναίρεση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως που έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη, διότι δεν εκτίθεται σ' αυτήν, στο σκεπτικό ή στο διατακτικό της, ούτε η αξιόποινη πράξη για την οποία έπαυσε οριστικώς η ποινική δίωξη ούτε το ονοματεπώνυμο του κατηγορουμένου, διαλαμβάνεται δε σ' αυτήν ως αιτιολογία ότι "η από 8-8-05 έγκληση δεν υπεβλήθη νομίμως, αφού με την από 13-9-05 βεβαίωση της ΕΤΕ προς την εγκαλούσα προς υποβολή της εγκλήσεως δεν φέρεται να υφίσταται το γνήσιο τ...
1231)
2164/2009 Γίνεται δεκτή η αναίρεση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως, διότι δεν αναφέρονται στο προοίμιο του αιτιολογικού τα αποδεικτικά μέσα, αλλά γίνεται στη συνέχεια επιλεκτική εκτίμηση ορισμένων μόνον από αυτά.
1232)
2165/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ο ενεχυρούχος δανειστής αποκτά με την οπισθογράφηση αυτοτελή και ανεξάρτητη νομική θέση έναντι του ενεχυραστή οπισθογράφου και ασκεί με βάση το ενέχυρο το δικαίωμα εισπράξεως του τίτλου και μάλιστα στο όνομά του. Γίνεται δεκτή η αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και αναιρείται η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας, με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη, διότι η έγκληση υποβλήθηκε από την ενεχυρούχο δανείστρια.
1233)
2184/2009 Αυτοτελής ισχυρισμοί. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτεται η αίτηση.
1234)
2185/2009 Παράβαση Α.Ν.86/1967. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ο χρόνος απασχολήσεως και καταβολής των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού, που συμπλέκεται αμέσως με τον χρόνο των δύο αξιόποινων πράξεων είναι κρίσιμος, όταν ασκεί επιρροή στην έρευνα της εξαλείψεως του αξιοποίνου των πράξεων αυτών λόγω παραγραφής. Δεν αποτελεί στοιχείο προς θεμελίωση της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 §§ 1 και 2 του ΑΝ...
1235)
2186/2009 Πλαστογραφία με χρήση. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 216 § 1 του Ποινικού Κώδικα. Απορρίπτει αίτηση.
1236)
2187/2009 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα αναβολής του αναιρεσείοντος και στη συνέχεια η έφεσή του ως ανυποστήρικτη.
1237)
2188/2009 Κλοπή. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Στην καταδικαστική για κλοπή απόφαση δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία ως προς την ύπαρξη ειδικού δόλου. Απορρίπτεται η αίτηση.
1238)
2189/2009 Επιταγή. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και κακή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως διότι η απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής υπόχρεος.
1239)
2190/2009 Απόφαση. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Αιτιολογημένη η απόρριψη της εφέσεως του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμης, αφού αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση ο χρόνος της νόμιμης επιδόσεως και εκείνος της ασκήσεως του ένδικου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει αυτή. Απορρίπτει αίτηση.
1240)
2191/2009 Ι. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο με την αιτίαση ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του μη αναγνωσθείσα έγγραφη προσφορά, αφού το περιεχόμενο αυτής αναφέρεται στην αναγνωσθείσα στο ακροατήριο έκθεση ελέγχου. ΙΙ. Δεν στερείται το κλητήριο θέσπισμα των αξιουμένων στοιχείων της αξιόποινης πράξης και παράβασης του άρθρου 19 §§ 1, 5 Ν. 2523/1997 από τον μη ακριβή προσδιορισμό του ύψους της διαφοράς μεταξύ της αναγραφόμενης στο χαρακτηρισθέν ...
1241)
2216/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Έννοια - Στοιχεία. Επί επιταγής μεταχρονολογημένης πρέπει για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος να αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια προς πληρωμή της στον οικείο λογαριασμό το χρονικό διάστημα από την πραγματική έκδοση της και την εμφάνιση προς πληρωμή και ο κατηγορούμενος το γνώριζε. Αιτιολογία αποφάσεως. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η καταδικαστική απόφαση για το ανωτέρω έγκλημα, προκειμένου να αιτιολογηθεί η στοιχειοθέτηση...
1242)
2221/2009 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ, αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη ακροάσεως, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
1243)
2222/2009 Διακεκριμένες κλοπές από κοινού με άλλο δράστη και μεμονωμένα κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Ελαφρυντικά ελαττωμένου καταλογισμού και πρότερου έντιμου βίου. Απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω θεραπείας σε κέντρο απεξάρτησης. Έννοια όρων. Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος της ορθής ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
1244)
2223/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Απόλυτη ακυρότητα. Δεν επέρχεται ακυρότητα από την ανάγνωση μαρτυρικής καταθέσεως που ελήφθη στην προδικασία και στην οποία δεν γίνεται μνεία της πηγής της γνώσεως της μάρτυρος. 2) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
1245)
2224/2009 Διατροφή. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του Νόμου. Απορρίπτει αίτηση.
1246)
2225/2009 Απορρίπτεται η αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της ασκήσεώς της. Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη, λόγω του εκπροθέσμου, για να έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, πρέπει να διαλαμβάνει τον χρόνο της επιδόσεως στον εκκαλούντα της προσβαλλόμενης με την έφεση αποφάσεως και εκείνον της ασκήσεως αυτής, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό των στοιχείω...
1247)
2226/2009 Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως: 1) παραβίαση του δεδικασμένου, 2) Ακυρότητα της διαδικασίας, διότι ορκίσθηκε στο ακροατήριο η πολιτικώς ενάγουσα. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτει αίτηση.
1248)
2234/2009 Απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Καταδίκη για παράβαση 94 ΚΟΚ σε φυλάκιση 1 μηνός + Χ.Π. 200 €. Ανέκκλητη (489 § 1β ΚΠΔ). Ποιοι είναι ανήλικοι κατά το 8ο Κεφάλαιο του ΠΚ, διατάξεις του οποίου αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν από το άρθρο 1 Ν.3189/2003. Ανήλικοι δράστες υπαγόμενοι στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων ανηλίκων. Ποιοι θεωρούνται. Ανήλικος ο αναιρεσείων κατά τον χρόνο τελέσεως της πράξεως (Γέννηση 16-8-1988 - Τέλεση 7-10-2005). Διωκόμενη πράξη η της παράβασης άρθρου 94 §§ 1, 3, ...
1249)
2235/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1250)
2236/2009 Πράξη συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου. Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία 10ήμερη. Αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Ειδικά όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα είναι 20ήμερη. Συντέμνεται στο ήμισυ όταν το έγκλημα τελείται δια του τύπου. Πώς και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου (ΑΠ 411/2003, ΑΠ 886/2008). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρας...
1251)
2237/2009 Πράξη συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου. Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία 10ήμερη. Αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Ειδικά όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα είναι 20ήμερη. Συντέμνεται στο ήμισυ όταν το έγκλημα τελείται δια του τύπου. Πώς και πότε προ-βάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου (ΑΠ 411/2003, ΑΠ 886/2008). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρα...
1252)
2238/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1253)
2239/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1254)
2240/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο (επαγγελματία). Ευθύνη νομίμου εκπροσώπου εργοδότριας (κατασκευάστριας πυρότουβλων κ.λ.π. εταιρείας). Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης.
1255)
2241/2009 Αίτησης αναίρεσης κατά βουλεύματος υποκειμένου όμως σε έφεση. Επίδοση βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών μόνο στον κατηγορούμενο με θυροκόλληση, όχι όμως και στον διορισμένο αντίκλητό του. Απόρριψη της αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω της πρόωρης άσκησής της (μη παρέλευση της προθεσμίας για άσκηση έφεσης) -.
1256)
2242/2009 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Στοιχεία της υποκειμενικής και αντικειμενικής υπόστασης του ανωτέρω κακουργήματος. Παραπεμπτικό βούλευμα. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβάσιμων και για τον ίδιο λόγο των σχετικών αιτήσεων αναίρεσης.
1257)
2243/2009 Βούλευμα. Κανονισμός αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελέας Εφετών Λαρίσης. Εγκαλούμενος δικαστικός λειτουργός (Αντεισαγγελέας Εφετών) του Εφετείου Λαρίσης. Εκκρεμεί στον Εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης, προσφυγή κατ' άρθρο 48 ΚΠΔ, κατά της απορριπτικής, κατ' άρθρο 47 του ίδιου Κώδικα, διατάξεως της εγκλήσεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λαρίσης. Παραπέμπεται η υπόθεση στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Λαμίας (ΑΠ 29/2009 και 948/2008) -.
1258)
2244/2009 Συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου. Αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης. Όχι εφαρμογή του άρθρου 367 § 1 ΠΚ επί συκοφαντικής δυσφήμισης. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης με λόγο την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για απόρριψη ισχυρισμού από το άρθρο 367 § 1 ΠΚ.
1259)
2245/2009 Ψευδής βεβαίωση. Παράβαση καθήκοντος. Έννοια. Στοιχεία. Αληθής συρροή μεταξύ τους (ΑΠ 2056/2008, ΑΠ 820/2008, ΑΠ 811/2008, ΑΠ 696/2007, ΑΠ 130/2006, ΑΠ 2154/2005). Λήψη υπόψη και αξιολόγηση εγγράφου μη αναγνωσθέντος. Απόλυτη ακυρότητα (ΑΠ 2154/2005). Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση όταν το έγγραφο αναφέρεται ιστορικώς στο σκεπτικό ή το περιεχόμενό του προκύπτει από άλλα έγγραφα που αναγνώσθηκαν (ΑΠ 2526/2008). Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη - Πότε έχει τέτοια η απόφαση. Εσφαλμένη ερμηνεία ...
1260)
2246/2009  
1261)
2247/2009  
1262)
2248/2009  
1263)
2249/2009 Αναίρεση πολιτικώς ενάγοντος κατά βουλεύματος. Δεν επιτρέπεται αναίρεση.
1264)
2250/2009  
1265)
2251/2009 Ανάγνωση εγγράφων. Λήψη υπόψη. Αρκεί να προκύπτει το έγγραφο από το όλο περιεχόμενο των πρακτικών.
1266)
2252/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1267)
2253/2009  
1268)
2254/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1269)
2255/2009  
1270)
2256/2009 Προθεσμία 10 ημερών για υποβολή αίτησης αναίρεσης. Αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Προθεσμία 20 ημερών όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα. Πως και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (ΑΠ 411/2003). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρας βίας.
1271)
2257/2009 Προθεσμία ενδίκων μέσων. Εγκλήματα τύπου. Σύντμηση προθεσμιών.
1272)
2258/2009 Εγκλήματα προβλεπόμενα από το νόμο 1608/1950. Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλευμάτων που παραπέμπουν τέτοια βουλεύματα.
1273)
2259/2009 Αρμοδιότητα κατά παραπομπή. Δικαστικοί λειτουργοί.
1274)
2263/2009 Απάτη επί δικαστηρίου. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει αίτηση.
1275)
2264/2009 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ο πράκτωρ είναι και διαχειριστής ξένης περιουσίας. Απορρίπτει αίτηση.
1276)
2265/2009 Ναρκωτικά. Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως κατά της αυτής καταδικαστικής αποφάσεως. Λόγοι αναιρέσεως πρώτης αίτησης: έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με την απόρριψη ισχυρισμών ελαφρυντικών περιστάσεων. Λόγοι αναιρέσεως δεύτερης αίτησης: έλλειψη αιτιολογίας, έλλειψη νόμιμης βάσης και απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις.
1277)
2266/2009 Παράβαση καθήκοντος. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει αίτηση.
1278)
2267/2009 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως που απέρριψε έφεση λόγω του εκπροθέσμου της ασκήσεως της. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
1279)
2268/2009 Υπεξαγωγή εγγράφων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
1280)
2269/2009 Αναίρεση κατ' αποφάσεως η οποία απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη. Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη, για να έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, πρέπει να διαλαμβάνει τον χρόνο επιδόσεως στον εκκαλούντα της εφεσιβαλλόμενης αποφάσεως από εκείνον της ασκήσεως αυτής, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επιδόσεως είναι και η επίδοση ως ¨άγνωστης διαμονής¨, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, μολονότι δηλαδή ...
1281)
2270/2009 Παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Για το τετελεσμένο της πράξεως απαιτείται η συντέλεση της παγιδεύσεως ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο παρέμβαση του δράστη στην τηλεφωνική σύνδεση άλλου, χωρίς τη συγκατάθεσή του, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω και η πραγμάτωση του σκοπού του δράστη να πληροφορηθεί ή να μαγνητοφωνήσει το περ...
1282)
2271/2009 Επιταγή. Λόγοι αναιρέσεως: Α) Απόλυτη ακυρότητα διότι ελήφθησαν υπόψη και τα έγγραφα των οποίων έγινε ανάγνωση στο ακροατήριο, χωρίς να προκύπτει ποια ήταν τα συγκεκριμένα έγγραφα. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται διότι γίνεται στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ειδική μνεία ότι πρόκειται για τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν τότε. Β) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι δεν περιλαμβάνονται όλα τα περιστατικά που απαιτούνται για τη στοιχειοθέτηση του αδι...
1283)
2272/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής