<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β1
1)
58/2009  
2)
59/2009  
3)
60/2009  
4)
61/2009  
5)
62/2009  
6)
63/2009  
7)
64/2009  
8)
65/2009  
9)
66/2009  
10)
67/2009  
11)
68/2009  
12)
69/2009  
13)
70/2009  
14)
71/2009  
15)
72/2009  
16)
73/2009  
17)
74/2009  
18)
75/2009  
19)
76/2009  
20)
77/2009  
21)
78/2009  
22)
79/2009  
23)
80/2009  
24)
81/2009  
25)
82/2009  
26)
83/2009  
27)
187/2009  
28)
188/2009  
29)
189/2009  
30)
190/2009  
31)
191/2009  
32)
192/2009  
33)
193/2009  
34)
194/2009  
35)
195/2009  
36)
196/2009  
37)
197/2009  
38)
198/2009  
39)
199/2009  
40)
200/2009  
41)
201/2009  
42)
202/2009  
43)
203/2009  
44)
204/2009  
45)
205/2009  
46)
206/2009  
47)
207/2009  
48)
208/2009  
49)
209/2009  
50)
210/2009  
51)
211/2009  
52)
267/2009  
53)
276/2009  
54)
277/2009  
55)
278/2009  
56)
279/2009  
57)
280/2009  
58)
281/2009  
59)
282/2009  
60)
283/2009  
61)
284/2009  
62)
285/2009  
63)
286/2009  
64)
287/2009  
65)
348/2009  
66)
349/2009  
67)
350/2009  
68)
351/2009  
69)
352/2009  
70)
353/2009  
71)
354/2009  
72)
355/2009  
73)
356/2009  
74)
357/2009  
75)
358/2009  
76)
359/2009  
77)
360/2009  
78)
361/2009  
79)
362/2009  
80)
363/2009  
81)
364/2009  
82)
365/2009  
83)
366/2009  
84)
367/2009  
85)
368/2009  
86)
369/2009  
87)
370/2009  
88)
451/2009  
89)
452/2009  
90)
453/2009  
91)
454/2009  
92)
455/2009  
93)
456/2009  
94)
457/2009  
95)
458/2009  
96)
459/2009  
97)
555/2009  
98)
556/2009  
99)
557/2009  
100)
558/2009  
101)
559/2009  
102)
560/2009  
103)
561/2009  
104)
562/2009  
105)
563/2009  
106)
564/2009  
107)
565/2009  
108)
566/2009  
109)
567/2009  
110)
568/2009  
111)
569/2009  
112)
570/2009  
113)
571/2009  
114)
572/2009  
115)
573/2009  
116)
574/2009  
117)
575/2009  
118)
576/2009  
119)
577/2009  
120)
578/2009  
121)
579/2009  
122)
580/2009  
123)
581/2009  
124)
582/2009  
125)
583/2009  
126)
584/2009  
127)
585/2009  
128)
652/2009  
129)
653/2009  
130)
654/2009  
131)
655/2009  
132)
656/2009  
133)
657/2009  
134)
658/2009  
135)
659/2009  
136)
660/2009  
137)
661/2009  
138)
662/2009  
139)
663/2009  
140)
664/2009  
141)
665/2009  
142)
666/2009  
143)
667/2009  
144)
668/2009  
145)
669/2009  
146)
670/2009  
147)
671/2009  
148)
672/2009  
149)
673/2009  
150)
674/2009  
151)
675/2009  
152)
676/2009  
153)
859/2009  
154)
860/2009  
155)
861/2009  
156)
862/2009  
157)
863/2009  
158)
864/2009  
159)
865/2009  
160)
866/2009  
161)
867/2009  
162)
868/2009  
163)
869/2009  
164)
870/2009  
165)
871/2009  
166)
872/2009  
167)
873/2009  
168)
874/2009  
169)
875/2009  
170)
876/2009  
171)
877/2009  
172)
878/2009  
173)
879/2009  
174)
880/2009  
175)
881/2009  
176)
882/2009  
177)
883/2009  
178)
884/2009  
179)
1098/2009  
180)
1099/2009  
181)
1100/2009  
182)
1101/2009  
183)
1102/2009  
184)
1103/2009  
185)
1104/2009  
186)
1105/2009  
187)
1106/2009  
188)
1107/2009  
189)
1108/2009  
190)
1109/2009  
191)
1110/2009  
192)
1111/2009  
193)
1202/2009  
194)
1203/2009  
195)
1204/2009  
196)
1205/2009  
197)
1206/2009  
198)
1207/2009  
199)
1208/2009  
200)
1209/2009  
201)
1210/2009  
202)
1211/2009  
203)
1212/2009  
204)
1351/2009  
205)
1352/2009  
206)
1353/2009  
207)
1354/2009  
208)
1355/2009  
209)
1356/2009  
210)
1357/2009  
211)
1358/2009  
212)
1359/2009  
213)
1360/2009  
214)
1361/2009  
215)
1362/2009  
216)
1363/2009  
217)
1364/2009  
218)
1365/2009  
219)
1404/2009  
220)
1405/2009  
221)
1406/2009  
222)
1407/2009  
223)
1408/2009  
224)
1409/2009  
225)
1410/2009  
226)
1411/2009  
227)
1412/2009  
228)
1413/2009  
229)
1597/2009  
230)
1598/2009  
231)
2068/2009  
232)
2069/2009  
233)
2070/2009  
234)
2071/2009 Ρητή πληρεξουσιότητα.- Αν ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος που επισπεύδει τη συζήτηση εμφανίζεται στο ακροατήριο, αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η κλήση, με βάση την οποία αυτός εμφανίζεται ότι επισπεύδει.- Αν οι αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που επισπεύδει τη συζήτηση και εμφανίζεται γι΄ αυτούς κατά τη συζήτηση δεν έχει την πληρεξουσιότητα μερικών ή και ενός έστω από τους αναιρεσείοντες πο...
235)
2072/2009  
236)
2073/2009  
237)
2074/2009  
238)
2075/2009 Οι κλαδικές και οι ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ δεσμεύουν τους εργαζομένους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός αν αυτές με απόφαση του Υπουργού Εργασίας επεκταθούν και κηρυχθούν γενικώς υποχρεωτικές για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή του επαγγέλματος. Η δέσμευση, στην περίπτωση αυτή, αρχίζει από την ημέρα εκδόσεως της Υπουργικής Αποφάσεως, ή, αν η επέκταση είχε ζητηθεί από το Συνδικάτο, από την ημέρα υποβολής του αιτήματος αυτού. Η δέσμευση άλλων πρ...
239)
2076/2009  
240)
2077/2009  
241)
2078/2009 Οι υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδοσ αποχωρούν από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, οπότε λαμβάνουν και πλήρη σύνταξη. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται και την αποζημίωση του άρθρου 8 εδ. β΄ του ν. 3198/1958. Εφόσον με την αγωγή ο αναιρεσείων ζήτησε την παραπάνω αποζημίωση, απαραδέκτως, ζήτησε, για πρώτη φορά κατ΄ έφεση, την επιδίκαση εκείνης του άρθρου 8 εδ. α του ίδιου νόμου, απορρίπτονται οι λόγοι της αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 1 και 14 του ΚΠολΔ...
242)
2079/2009  
243)
2080/2009  
244)
2081/2009  
245)
2082/2009  
246)
2131/2009  
247)
2132/2009  
248)
2133/2009  
249)
2134/2009  
250)
2135/2009  
251)
2136/2009 Δικηγόρος που προσφέρει νομικές ή δικηγόρικές υπηρεσίες με πάγια περιοδική αμοιβή αποχωρεί υποχρεωτικά και η σύμβασή του, έχουσα τον χαρακτήρα ιδιόρρυθμης σύμβασης έμμισθης εντολής, λύεται αυτοδίκαια, αφότου θεμελιώσει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη κατά τη νομοθεσία που διέπει τον ασφαλιστικό οργανισμό του προσωπικού του εντολέα του, δικαιούμενος και στην περίπτωση αυτή την κατ' αρθρ. 94 παρ. 1 Κώδικα περί Δικηγόρων αποζημίωση, ισουμένη προς αριθμό παγίων περιοδικών αμοιβών, ανάλογα με ...
252)
2137/2009  
253)
2138/2009  
254)
2139/2009  
255)
2217/2009 Οι δενδροανθοκηπουροί, που κατά το ένδικο χρονικό διάστημα από 1-1-2001 έως 31-12-2003, απασχολήθηκαν με την ιδιότητά τους αυτή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, δικαιούνται τα είδη ενδύσεως και υποδήσεως, καθώς και ποσότητες γάλακτος, σαπουνιού και τα προσόψια που χορηγούνταν σ΄ αυτούς κατά τις συνδυασμένες διατάξεις Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, δικαιούμενοι σε περίπτωση αδυναμίας της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσαν να χορηγήσει τα είδη αυτά, την αξία των σ...
256)
2218/2009  
257)
2219/2009  
258)
2220/2009 Άρθρο 559 αριθ. 19 Δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτολογίες ελλείψεις ανγόμενες μόνο στην αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσματος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς. Αριθ. 8: έννοι α"πραγμάτων", δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός για μη λήψη υπόψη προταθέντων πραγμάτων εαν ο ισχυρισμός ελήφθη υπόψη από το δικασ΄τηριο και απορρίφθηκε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσαστικό,λ τούτο δεν συμβαίνει και όταν η απ΄φοαση περιέχει παραδοχές αντίθετες με τον φερόμενο ως μη ληφθέντα υπόψη ισχυρισμό. Αριθ. 11 περ. γ'. οι...
259)
2221/2009  
260)
2248/2009 Δεν καλύπτεται από το δεδικασμένο η από το άρθρο 281 Α.Κ. ένσταση περί καταχρηστικής άσκησης της αξίωσης για μισθούς υπερημερίας, όπως και για επαναπρόσληψη, η οποία θεμελιώνεται στην περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος, προκειμένου να λάβει το μισθό του χωρίς να εργαστεί, με πρόθεση να αποκομίσει αδικαιολόγητη ωφέλεια, με ζημία του εργοδότη του, αποφεύγει αδικαιολόγητα να επιδιώξει την εξεύρεση εργασίας, την οποία δύναται με ευχέρεια ν΄ ανεύρει σε άλλον εργοδότη, διότι η συνδρομή των όρων το...
261)
2249/2009  
262)
2250/2009 Κατά την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3198/1955, κάθε αξίωση μισθωτού για την καταβολή ή συμπλήρωση της κατά το Ν. 2112 και το ΒΔ της 16/18-7-1920 αποζημιώσεως είναι απαράδεκτη, εφόσον η σχετική αγωγή δεν κοινοποιήθηκε μέσα σε ένα εξάμηνο από τότε που η αξίωση έγινε απαιτητή. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση της αποζημιώσεως των αποχωρούντων από την εργασία τους λόγω συμπληρώσεως των προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 435/1976, διότ...
263)
2251/2009  
264)
2252/2009  
265)
2253/2009  
266)
2254/2009  
267)
2255/2009  
268)
2256/2009  
269)
2257/2009 Η οικογενειακή παροχή καθορίζεται σε συγκεκριμένο ποσό, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, χωρίς να προσαυξάνεται περαιτέρω από το επίδομα Εορτών Χριστουγέννων, το επίδομα Εορτών Πάσχα και το επίδομα Αδείας. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δέχτηκε ότι η οικογενειακή παροχή που δικαιούνται οι αναιρεσίβλητοι προσαυξάνεται με τα προαναφερόμενα επιδόματα και ακολούθως προσδιόρισε την παροχή αυτή για κάθε έτος, πολλαπλασιάζοντας το ποσό της μηνιαίας παροχής, που εδικαιούτο καθένας, επί 14 ...
270)
2258/2009 Από της ισχύος κάθε νέας ΣΣΕ ή ΔΑ μεταβάλλεται το νομοθετικό καθεστώς και οι αποφάσεις που έκριναν τελεσιδίκως αξιώσεις των εργαζομένων ορσιμένου χρονικού διαστήματος, ρυθμιζόμενες από τις ισχύουσες τότε ΣΣΕ ή ΔΑ, δεν αποτελούν δεδικασμένο και για τις αξιώσεις αυτών μεταγενέστερου χρονικού διαστήματος, που στηρίζονται στις ισχύουσες κατά το διάστημα αυτό νεότερες ΣΣΕ ή ΔΑ. ΤΟ Εφετείο, που δέχθηκε το αντίθετο, υπέπεσε, στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθ. 16 του Κ.Πολ.Δ. Αν ληφθε...
271)
2259/2009 Στην κατ΄ έφεση δίκη επιτρέπεται για πρώτη φορά η προβολή πραγματικών ισχυρισμών μόνο εάν συντρέχουν οι εξαιρετικές περιπτώσεις του άρθρου 569 του ΚΠολΔ, τις οποίες πρέπει να επικαλεσθεί και να αποδείξει ο προτείνων αυτούς διάδικος. Το Εφετείο με τη προσβαλλομένη απόφασή του απέρριψε ως απαράδεκτη την από το άρθρο 281 ΑΚ ένσταση της αναιρεσείουσας, με την αιτιολογία ότι δεν προτάθηκε, παραδεκτά, στην πρωτόδικη δίκη και δεν επικαλέστηκε η αναιρεσείουσα ότι συνέτρεχε κάποια από τις εξαιρετικές π...
272)
2260/2009 Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 653 και 656 Ακ προκύπτει ότι ο εργοδότης, διαθέτοντας με βάση το διευθυντικό του δικαίωμα την εξουσία να ρυθμίζει όλα τα θέματα που ανάγονται στην οργάνωση και λειτουργία της επιχειρήσεώς του για την επίτευξη των σκοπών της, δεν έχει κατ' αρχήν, εκτός από αντίθετη συμφωνία, υποχρέωση να απασχολεί το μισθωτό και η μη αποδοχή εκ μέρους του των προσφερομένων υπηρεσιών του δεν έχει κατά τις διατάξεις υατές, άλλες συνέπειες από ε...
273)
2314/2009  
274)
2315/2009 Έννομο συμφέρον για την άσκηση αναίρεσης. Δεν έχει τέτοιο συμφέρον ο εναγόμενος, η κατά του οποίου αγωγή απορρίφθηκε ως μη νόμιμη, ενώ κατά τους ισχυρισμούς του ΄ρπρεπε ν΄ απορριφθεί ως αόριστη ή απαράδεκτη (Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατά της 4118/2007 απόφασης του Εφετείου Αθηνών).
275)
2316/2009 Η ένσταση του απαραδέκτου της αίτησης αναίρεσης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της προβάλλεται με τις έγγραφες προτάσεις, οι οποίες πρέπει, με ποινή το απαράδεκτο, να έχουν κατατεθεί είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο, ο Άρειος Πάγος, όμως, εξετάζει αυτεπάγγελτα εάν η αναίρεση έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και σε περίπτωση εκπρόθεσμης άσκησής της την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Κατά την διάταξη του άρθ. 11 του κ.δ. της 26-6/10-7-1944 που εφαρμόζεται και επί ν.π.δ.δ., όπως είναι και η "Εθνική Σχολή...
276)
2317/2009  
277)
2318/2009  
278)
2319/2009  
279)
2320/2009  
280)
2321/2009  
281)
2322/2009  
282)
2323/2009  
283)
2324/2009  
284)
2325/2009  
285)
2326/2009 Μισθό αποτελεί και η αμοιβή που οφείλεται στον μισθωτό κατά νόμον ως αντάλλαγμα επιτρεπομένης απασχόλησής του σε ημέρα αργίας. Για την αμοιβή αυτή δήλη ημέρα καταβολής είναι η τελευταία ημέρα του μήνα στον οποίο παρασχέθηκε η επί μέρους εργασία, ώστε με μόνη την πάροδο της ημέρας αυτής οφείλεται έκτοτε τόκος υπερημερίας. Κατά τον κανονισμό κατάστασης του προσωπικού της ΔΕΗ, στην οποία έχει επεκταθεί η εφαρμογή της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, οι μισθωτοί αυτής οφείλουν να εγασθούν και κατά την...
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Β2
286)
84/2009  
287)
85/2009  
288)
86/2009  
289)
87/2009  
290)
88/2009  
291)
89/2009  
292)
90/2009  
293)
91/2009  
294)
92/2009  
295)
93/2009  
296)
94/2009  
297)
95/2009  
298)
96/2009  
299)
97/2009  
300)
98/2009  
301)
99/2009  
302)
100/2009  
303)
101/2009  
304)
102/2009  
305)
103/2009  
306)
104/2009  
307)
105/2009  
308)
106/2009  
309)
107/2009  
310)
108/2009  
311)
109/2009  
312)
110/2009  
313)
111/2009  
314)
112/2009  
315)
113/2009  
316)
114/2009  
317)
115/2009  
318)
116/2009  
319)
117/2009  
320)
118/2009  
321)
119/2009  
322)
120/2009  
323)
121/2009  
324)
122/2009  
325)
169/2009  
326)
170/2009  
327)
171/2009  
328)
172/2009  
329)
265/2009  
330)
266/2009  
331)
268/2009  
332)
269/2009  
333)
270/2009  
334)
271/2009  
335)
272/2009  
336)
273/2009  
337)
274/2009  
338)
275/2009  
339)
334/2009  
340)
335/2009  
341)
336/2009  
342)
337/2009  
343)
338/2009  
344)
339/2009  
345)
340/2009  
346)
341/2009  
347)
430/2009  
348)
431/2009  
349)
432/2009  
350)
433/2009  
351)
434/2009  
352)
435/2009  
353)
436/2009  
354)
437/2009  
355)
438/2009  
356)
439/2009  
357)
440/2009  
358)
441/2009  
359)
442/2009  
360)
443/2009  
361)
444/2009  
362)
445/2009  
363)
446/2009  
364)
447/2009  
365)
448/2009  
366)
449/2009  
367)
450/2009  
368)
635/2009  
369)
636/2009  
370)
637/2009  
371)
638/2009  
372)
639/2009  
373)
640/2009  
374)
641/2009  
375)
642/2009  
376)
643/2009  
377)
644/2009  
378)
645/2009  
379)
646/2009  
380)
647/2009  
381)
648/2009  
382)
649/2009  
383)
650/2009  
384)
651/2009  
385)
742/2009  
386)
743/2009  
387)
744/2009  
388)
745/2009  
389)
746/2009  
390)
747/2009  
391)
748/2009  
392)
749/2009  
393)
750/2009  
394)
960/2009  
395)
961/2009  
396)
962/2009  
397)
963/2009  
398)
964/2009  
399)
965/2009  
400)
966/2009  
401)
967/2009  
402)
968/2009  
403)
969/2009  
404)
970/2009  
405)
971/2009  
406)
972/2009  
407)
973/2009  
408)
974/2009  
409)
975/2009  
410)
976/2009  
411)
977/2009  
412)
978/2009  
413)
979/2009  
414)
980/2009  
415)
981/2009  
416)
982/2009  
417)
983/2009  
418)
1003/2009  
419)
1145/2009  
420)
1146/2009  
421)
1147/2009  
422)
1148/2009  
423)
1149/2009  
424)
1150/2009  
425)
1151/2009  
426)
1152/2009  
427)
1153/2009  
428)
1154/2009  
429)
1155/2009  
430)
1156/2009  
431)
1157/2009  
432)
1158/2009  
433)
1159/2009  
434)
1160/2009  
435)
1161/2009  
436)
1250/2009  
437)
1251/2009  
438)
1252/2009  
439)
1253/2009  
440)
1254/2009  
441)
1255/2009  
442)
1256/2009  
443)
1257/2009  
444)
1258/2009  
445)
1259/2009  
446)
1260/2009  
447)
1261/2009  
448)
1262/2009  
449)
1263/2009  
450)
1264/2009  
451)
1265/2009  
452)
1266/2009  
453)
1267/2009  
454)
1268/2009  
455)
1269/2009  
456)
1270/2009  
457)
1366/2009  
458)
1367/2009  
459)
1368/2009  
460)
1369/2009  
461)
1370/2009  
462)
1371/2009  
463)
1372/2009  
464)
1373/2009  
465)
1374/2009  
466)
1375/2009  
467)
1376/2009  
468)
1377/2009  
469)
1508/2009  
470)
1509/2009  
471)
1510/2009  
472)
1511/2009  
473)
1512/2009  
474)
1513/2009  
475)
1573/2009  
476)
1574/2009  
477)
1575/2009  
478)
1576/2009  
479)
1577/2009  
480)
1578/2009  
481)
1579/2009  
482)
1580/2009  
483)
1581/2009  
484)
1582/2009  
485)
1583/2009  
486)
1584/2009  
487)
1585/2009  
488)
1586/2009  
489)
1587/2009  
490)
1588/2009  
491)
1589/2009  
492)
1590/2009  
493)
1591/2009  
494)
1592/2009  
495)
1593/2009  
496)
1594/2009  
497)
2186/2009  
498)
2187/2009 Αναίρεση.Κλήτευση διαδίκων. Ερημοδικία ορισμένων.
Εφόσον οι επισπεύδοντες αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που εμφανίστθηκε γι' αυτόυς δεν έχει την πληρεξουσιότητα και ενός έστω απ' αυτούς, κυρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, ως προς όλους, αν ο εν λόγω αναιρεσείων δεν έχει κλητευθεί από τον αντίδικό του.
499)
2188/2009 Αναίρεση.Κλήτευση διαδίκων. Ερημοδικία ορισμένων.
Εφόσον οι επισπεύδοντες αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που εμφανίστθηκε γι' αυτόυς δεν έχει την πληρεξουσιότητα και ενός έστω απ' αυτούς, κυρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, ως προς όλους, αν ο εν λόγω αναιρεσείων δεν έχει κλητευθεί από τον αντίδικό του.
500)
2189/2009  
501)
2190/2009 Αναίρεση, ερημοδικία, αυτεπάγγελτη έρευνα επίσπευσης της δίκης.
Απαράδεκτη η εισαγωγή της αναίρεσης προς συζήτηση για μερικούς από τους διαδίκους, ακόμη και αν πρόκειται για απλή ομοδικία (άρθρ. 576 Κ.Πολ.Δ.)
502)
2191/2009 Αναίρεση. Κλήτευση διαδίκων. Ερημοδικία ορισμένων.
Εφόσον οι επισπεύδοντες αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που εμφανίσθηκε γι' αυτούς δεν έχει την πληρεξουσιότητα και ενός έστω απ'αυτούς, κυρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, ως προς όλους, αν ο εν λόγω αναιρεσείων δεν έχει κλητευθεί από τον αντίδικό του.
503)
2192/2009  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Γ
504)
145/2009  
505)
146/2009  
506)
147/2009  
507)
148/2009  
508)
149/2009  
509)
150/2009  
510)
151/2009  
511)
152/2009  
512)
153/2009  
513)
154/2009  
514)
155/2009  
515)
156/2009  
516)
157/2009  
517)
158/2009  
518)
159/2009  
519)
160/2009  
520)
212/2009  
521)
213/2009  
522)
214/2009  
523)
215/2009  
524)
216/2009  
525)
217/2009  
526)
218/2009  
527)
219/2009  
528)
220/2009  
529)
221/2009  
530)
222/2009  
531)
223/2009  
532)
224/2009  
533)
225/2009  
534)
226/2009  
535)
392/2009  
536)
393/2009  
537)
394/2009  
538)
395/2009  
539)
396/2009  
540)
397/2009  
541)
398/2009  
542)
399/2009  
543)
400/2009  
544)
401/2009  
545)
402/2009  
546)
403/2009  
547)
404/2009  
548)
405/2009  
549)
406/2009  
550)
407/2009  
551)
408/2009  
552)
409/2009  
553)
410/2009  
554)
411/2009  
555)
412/2009  
556)
413/2009  
557)
414/2009  
558)
415/2009  
559)
416/2009  
560)
417/2009  
561)
487/2009  
562)
488/2009  
563)
489/2009  
564)
490/2009  
565)
491/2009  
566)
492/2009  
567)
493/2009  
568)
494/2009  
569)
495/2009  
570)
496/2009  
571)
497/2009  
572)
498/2009  
573)
499/2009  
574)
500/2009  
575)
501/2009  
576)
502/2009  
577)
503/2009  
578)
504/2009  
579)
505/2009  
580)
506/2009  
581)
507/2009  
582)
677/2009  
583)
678/2009  
584)
679/2009  
585)
680/2009  
586)
681/2009  
587)
682/2009  
588)
683/2009  
589)
684/2009  
590)
685/2009  
591)
686/2009  
592)
687/2009  
593)
688/2009  
594)
689/2009  
595)
690/2009  
596)
691/2009  
597)
692/2009  
598)
693/2009  
599)
694/2009  
600)
695/2009  
601)
696/2009  
602)
697/2009  
603)
698/2009  
604)
699/2009  
605)
700/2009  
606)
701/2009  
607)
815/2009  
608)
816/2009  
609)
817/2009  
610)
818/2009  
611)
819/2009  
612)
820/2009  
613)
821/2009  
614)
822/2009  
615)
823/2009  
616)
824/2009  
617)
825/2009  
618)
826/2009  
619)
827/2009  
620)
897/2009  
621)
898/2009  
622)
899/2009  
623)
900/2009  
624)
901/2009  
625)
902/2009  
626)
903/2009  
627)
904/2009  
628)
999/2009  
629)
1000/2009  
630)
1001/2009  
631)
1002/2009  
632)
1004/2009  
633)
1005/2009  
634)
1006/2009  
635)
1007/2009  
636)
1008/2009  
637)
1009/2009  
638)
1010/2009  
639)
1011/2009  
640)
1012/2009  
641)
1013/2009  
642)
1014/2009  
643)
1015/2009  
644)
1016/2009  
645)
1017/2009  
646)
1018/2009  
647)
1019/2009  
648)
1126/2009  
649)
1127/2009  
650)
1128/2009  
651)
1129/2009  
652)
1130/2009  
653)
1131/2009  
654)
1132/2009  
655)
1133/2009  
656)
1134/2009  
657)
1135/2009  
658)
1136/2009  
659)
1137/2009  
660)
1138/2009  
661)
1139/2009  
662)
1140/2009  
663)
1141/2009  
664)
1142/2009  
665)
1143/2009  
666)
1144/2009  
667)
1213/2009  
668)
1214/2009  
669)
1215/2009  
670)
1216/2009  
671)
1217/2009  
672)
1218/2009  
673)
1219/2009  
674)
1220/2009  
675)
1221/2009  
676)
1222/2009  
677)
1223/2009  
678)
1224/2009  
679)
1225/2009  
680)
1226/2009  
681)
1227/2009  
682)
1228/2009  
683)
1229/2009  
684)
1230/2009  
685)
1231/2009  
686)
1232/2009  
687)
1233/2009  
688)
1234/2009  
689)
1329/2009  
690)
1330/2009  
691)
1331/2009  
692)
1332/2009  
693)
1333/2009  
694)
1334/2009  
695)
1335/2009  
696)
1336/2009  
697)
1337/2009  
698)
1338/2009  
699)
1339/2009  
700)
1340/2009  
701)
1341/2009  
702)
1342/2009  
703)
1343/2009  
704)
1344/2009  
705)
1345/2009  
706)
1346/2009  
707)
1347/2009  
708)
1348/2009  
709)
1349/2009  
710)
1350/2009  
711)
1414/2009  
712)
1415/2009  
713)
1416/2009  
714)
1417/2009  
715)
1418/2009  
716)
1419/2009  
717)
1420/2009  
718)
1421/2009  
719)
1422/2009  
720)
1423/2009  
721)
1424/2009  
722)
1514/2009  
723)
1515/2009  
724)
1516/2009  
725)
1517/2009  
726)
1518/2009  
727)
1519/2009  
728)
1520/2009  
729)
1521/2009  
730)
1522/2009  
731)
1523/2009  
732)
1524/2009  
733)
1525/2009  
734)
1526/2009  
735)
1527/2009  
736)
1528/2009  
737)
1529/2009  
738)
1530/2009  
739)
1531/2009  
740)
1532/2009  
741)
1533/2009  
742)
1534/2009  
743)
1535/2009  
744)
1536/2009  
745)
1595/2009  
746)
1596/2009  
747)
1619/2009  
748)
1620/2009  
749)
1621/2009  
750)
1622/2009  
751)
1623/2009  
752)
1624/2009  
753)
1625/2009  
754)
1626/2009  
755)
1627/2009  
756)
1628/2009  
757)
1629/2009  
758)
1630/2009  
759)
1631/2009  
760)
1632/2009  
761)
1633/2009  
762)
1634/2009  
763)
1635/2009  
764)
1636/2009  
765)
1637/2009  
766)
1638/2009  
767)
1639/2009  
768)
1640/2009  
769)
1641/2009  
770)
1642/2009  
771)
1643/2009  
772)
1644/2009  
773)
1645/2009  
774)
1646/2009  
775)
1647/2009  
776)
1648/2009  
777)
1649/2009  
778)
1650/2009  
779)
1651/2009  
780)
1652/2009  
781)
1653/2009  
782)
1654/2009  
783)
1655/2009  
784)
1656/2009  
785)
1657/2009  
786)
1658/2009  
787)
1659/2009  
788)
1660/2009  
789)
1661/2009  
790)
1662/2009  
791)
1663/2009  
792)
1696/2009  
793)
1697/2009  
794)
1698/2009  
795)
1699/2009  
796)
1700/2009  
797)
1701/2009  
798)
1702/2009  
799)
1703/2009  
800)
1704/2009  
801)
1705/2009  
802)
1706/2009  
803)
1707/2009  
804)
1708/2009  
805)
1709/2009  
806)
1710/2009  
807)
1711/2009  
808)
1712/2009  
809)
1713/2009  
810)
1714/2009  
811)
1715/2009  
812)
1716/2009  
813)
1717/2009  
814)
1718/2009  
815)
1719/2009  
816)
1720/2009  
817)
1721/2009  
818)
1722/2009  
819)
1723/2009  
820)
1724/2009  
821)
1725/2009  
822)
1726/2009  
823)
1727/2009  
824)
1728/2009  
825)
1729/2009  
826)
1730/2009  
827)
1731/2009  
828)
1732/2009  
829)
1744/2009  
830)
1745/2009  
831)
1746/2009  
832)
1747/2009  
833)
1748/2009  
834)
1749/2009  
835)
1750/2009  
836)
1751/2009  
837)
1752/2009  
838)
1753/2009  
839)
1754/2009  
840)
1755/2009  
841)
1756/2009  
842)
1757/2009  
843)
1758/2009  
844)
1759/2009  
845)
1790/2009  
846)
1791/2009  
847)
1792/2009  
848)
1793/2009  
849)
1794/2009  
850)
1795/2009  
851)
1796/2009  
852)
1797/2009  
853)
1798/2009  
854)
1799/2009  
855)
1800/2009  
856)
1801/2009  
857)
1802/2009  
858)
1803/2009  
859)
1804/2009  
860)
1805/2009  
861)
1806/2009  
862)
1807/2009  
863)
1808/2009  
864)
1809/2009  
865)
1810/2009  
866)
1811/2009  
867)
1812/2009  
868)
1813/2009  
869)
1814/2009  
870)
1815/2009  
871)
1816/2009  
872)
1817/2009  
873)
1818/2009  
874)
1819/2009  
875)
1820/2009  
876)
1821/2009  
877)
1822/2009  
878)
1823/2009  
879)
1824/2009  
880)
1825/2009  
881)
1891/2009  
882)
1892/2009  
883)
1893/2009  
884)
1894/2009  
885)
1895/2009  
886)
1896/2009  
887)
1897/2009  
888)
1898/2009  
889)
1899/2009  
890)
1900/2009  
891)
1901/2009  
892)
1979/2009  
893)
1980/2009  
894)
1981/2009  
895)
1982/2009  
896)
1983/2009  
897)
1984/2009  
898)
1985/2009  
899)
1986/2009  
900)
1987/2009  
901)
1988/2009  
902)
1989/2009  
903)
1990/2009  
904)
1991/2009  
905)
1992/2009  
906)
1993/2009  
907)
1994/2009  
908)
1995/2009  
909)
1996/2009  
910)
1997/2009  
911)
1998/2009  
912)
1999/2009  
913)
2000/2009  
914)
2001/2009  
915)
2002/2009  
916)
2003/2009  
917)
2004/2009  
918)
2005/2009  
919)
2006/2009  
920)
2007/2009  
921)
2008/2009  
922)
2009/2009  
923)
2010/2009  
924)
2022/2009  
925)
2023/2009  
926)
2024/2009  
927)
2025/2009  
928)
2026/2009  
929)
2027/2009  
930)
2028/2009  
931)
2029/2009  
932)
2030/2009  
933)
2031/2009  
934)
2032/2009  
935)
2033/2009  
936)
2034/2009  
937)
2035/2009  
938)
2036/2009  
939)
2037/2009  
940)
2038/2009  
941)
2039/2009  
942)
2040/2009  
943)
2041/2009  
944)
2044/2009  
945)
2045/2009  
946)
2046/2009  
947)
2047/2009  
948)
2048/2009  
949)
2049/2009  
950)
2050/2009  
951)
2051/2009  
952)
2052/2009  
953)
2053/2009  
954)
2054/2009  
955)
2056/2009  
956)
2057/2009  
957)
2058/2009  
958)
2059/2009  
959)
2060/2009  
960)
2061/2009  
961)
2062/2009  
962)
2063/2009  
963)
2064/2009  
964)
2065/2009  
965)
2066/2009  
966)
2067/2009  
967)
2088/2009  
968)
2109/2009  
969)
2110/2009  
970)
2111/2009  
971)
2112/2009  
972)
2113/2009  
973)
2114/2009  
974)
2115/2009  
975)
2116/2009  
976)
2117/2009  
977)
2144/2009  
978)
2145/2009  
979)
2146/2009  
980)
2147/2009  
981)
2148/2009  
982)
2149/2009  
983)
2150/2009  
984)
2193/2009  
985)
2194/2009  
986)
2195/2009  
987)
2224/2009  
988)
2225/2009  
989)
2226/2009  
990)
2227/2009  
991)
2228/2009  
992)
2229/2009  
993)
2230/2009  
994)
2231/2009  
995)
2232/2009  
996)
2233/2009  
997)
2296/2009  
998)
2297/2009  
999)
2298/2009  
1000)
2299/2009  
1001)
2300/2009  
1002)
2301/2009  
1003)
2302/2009  
1004)
2303/2009  
1005)
2304/2009  
1006)
2305/2009  
1007)
2306/2009  
1008)
2307/2009  
1009)
2308/2009  
1010)
2309/2009  
1011)
2310/2009  
1012)
2311/2009  
1013)
2312/2009  
1014)
2313/2009  
1015)
2343/2009  
1016)
2344/2009  
1017)
2345/2009  
1018)
2346/2009  
1019)
2362/2009  
1020)
2363/2009  
1021)
2364/2009  
1022)
2365/2009  
1023)
2366/2009  
1024)
2367/2009  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Δ
1025)
123/2009  
1026)
124/2009  
1027)
125/2009  
1028)
126/2009  
1029)
127/2009  
1030)
128/2009  
1031)
129/2009  
1032)
130/2009  
1033)
131/2009  
1034)
132/2009  
1035)
133/2009  
1036)
134/2009  
1037)
135/2009  
1038)
136/2009  
1039)
137/2009  
1040)
138/2009  
1041)
139/2009  
1042)
140/2009  
1043)
141/2009  
1044)
142/2009  
1045)
143/2009  
1046)
144/2009  
1047)
174/2009  
1048)
175/2009  
1049)
176/2009  
1050)
177/2009  
1051)
178/2009  
1052)
179/2009  
1053)
180/2009  
1054)
181/2009  
1055)
182/2009  
1056)
183/2009  
1057)
184/2009  
1058)
185/2009  
1059)
186/2009  
1060)
288/2009  
1061)
289/2009  
1062)
290/2009  
1063)
291/2009  
1064)
292/2009  
1065)
293/2009  
1066)
294/2009  
1067)
295/2009  
1068)
296/2009  
1069)
297/2009  
1070)
298/2009  
1071)
299/2009  
1072)
300/2009  
1073)
301/2009  
1074)
302/2009  
1075)
303/2009  
1076)
304/2009  
1077)
371/2009  
1078)
372/2009  
1079)
373/2009  
1080)
374/2009  
1081)
375/2009  
1082)
376/2009  
1083)
377/2009  
1084)
378/2009  
1085)
379/2009  
1086)
380/2009  
1087)
381/2009  
1088)
382/2009  
1089)
383/2009  
1090)
384/2009  
1091)
385/2009  
1092)
386/2009  
1093)
387/2009  
1094)
388/2009  
1095)
389/2009  
1096)
390/2009  
1097)
391/2009  
1098)
508/2009  
1099)
509/2009  
1100)
510/2009  
1101)
511/2009  
1102)
512/2009  
1103)
513/2009  
1104)
514/2009  
1105)
515/2009  
1106)
516/2009  
1107)
517/2009  
1108)
518/2009  
1109)
519/2009  
1110)
520/2009  
1111)
521/2009  
1112)
522/2009  
1113)
523/2009  
1114)
524/2009  
1115)
525/2009  
1116)
526/2009  
1117)
527/2009  
1118)
528/2009  
1119)
529/2009  
1120)
530/2009  
1121)
531/2009  
1122)
532/2009  
1123)
591/2009  
1124)
592/2009  
1125)
593/2009  
1126)
594/2009  
1127)
595/2009  
1128)
596/2009  
1129)
597/2009  
1130)
598/2009  
1131)
599/2009  
1132)
600/2009  
1133)
601/2009  
1134)
602/2009  
1135)
603/2009  
1136)
717/2009  
1137)
718/2009  
1138)
719/2009  
1139)
720/2009  
1140)
721/2009  
1141)
722/2009  
1142)
723/2009  
1143)
724/2009  
1144)
725/2009  
1145)
726/2009  
1146)
727/2009  
1147)
728/2009  
1148)
729/2009  
1149)
730/2009  
1150)
731/2009  
1151)
732/2009  
1152)
733/2009  
1153)
734/2009  
1154)
735/2009  
1155)
736/2009  
1156)
737/2009  
1157)
738/2009  
1158)
739/2009  
1159)
740/2009  
1160)
741/2009  
1161)
784/2009  
1162)
785/2009  
1163)
786/2009  
1164)
787/2009  
1165)
788/2009  
1166)
789/2009  
1167)
790/2009  
1168)
791/2009  
1169)
792/2009  
1170)
793/2009  
1171)
794/2009  
1172)
795/2009  
1173)
796/2009  
1174)
797/2009  
1175)
798/2009  
1176)
799/2009  
1177)
800/2009  
1178)
801/2009  
1179)
802/2009  
1180)
803/2009  
1181)
804/2009  
1182)
805/2009  
1183)
806/2009  
1184)
807/2009  
1185)
808/2009  
1186)
809/2009  
1187)
810/2009  
1188)
811/2009  
1189)
812/2009  
1190)
813/2009  
1191)
814/2009  
1192)
885/2009  
1193)
886/2009  
1194)
887/2009  
1195)
888/2009  
1196)
889/2009  
1197)
890/2009  
1198)
891/2009  
1199)
892/2009  
1200)
893/2009  
1201)
894/2009  
1202)
895/2009  
1203)
896/2009  
1204)
905/2009  
1205)
906/2009  
1206)
907/2009  
1207)
908/2009  
1208)
909/2009  
1209)
910/2009  
1210)
911/2009  
1211)
912/2009  
1212)
913/2009  
1213)
914/2009  
1214)
915/2009  
1215)
916/2009  
1216)
917/2009  
1217)
918/2009  
1218)
984/2009  
1219)
985/2009  
1220)
986/2009  
1221)
987/2009  
1222)
988/2009  
1223)
989/2009  
1224)
990/2009  
1225)
991/2009  
1226)
992/2009  
1227)
993/2009  
1228)
994/2009  
1229)
995/2009  
1230)
996/2009  
1231)
997/2009  
1232)
998/2009  
1233)
1112/2009  
1234)
1113/2009  
1235)
1114/2009  
1236)
1115/2009  
1237)
1116/2009  
1238)
1117/2009  
1239)
1118/2009  
1240)
1119/2009  
1241)
1120/2009  
1242)
1121/2009  
1243)
1122/2009  
1244)
1123/2009  
1245)
1124/2009  
1246)
1125/2009  
1247)
1162/2009  
1248)
1163/2009  
1249)
1164/2009  
1250)
1165/2009  
1251)
1166/2009  
1252)
1167/2009  
1253)
1168/2009  
1254)
1169/2009  
1255)
1170/2009  
1256)
1171/2009  
1257)
1172/2009  
1258)
1173/2009  
1259)
1174/2009  
1260)
1175/2009  
1261)
1176/2009  
1262)
1177/2009  
1263)
1235/2009  
1264)
1272/2009  
1265)
1273/2009  
1266)
1274/2009  
1267)
1275/2009  
1268)
1276/2009  
1269)
1277/2009  
1270)
1278/2009  
1271)
1279/2009  
1272)
1280/2009  
1273)
1281/2009  
1274)
1282/2009  
1275)
1283/2009  
1276)
1284/2009  
1277)
1285/2009  
1278)
1286/2009  
1279)
1287/2009  
1280)
1288/2009  
1281)
1289/2009  
1282)
1290/2009  
1283)
1291/2009  
1284)
1292/2009  
1285)
1293/2009  
1286)
1294/2009  
1287)
1295/2009  
1288)
1425/2009  
1289)
1426/2009  
1290)
1427/2009  
1291)
1428/2009  
1292)
1429/2009  
1293)
1430/2009  
1294)
1431/2009  
1295)
1432/2009  
1296)
1433/2009  
1297)
1434/2009  
1298)
1435/2009  
1299)
1436/2009  
1300)
1437/2009  
1301)
1438/2009  
1302)
1439/2009  
1303)
1440/2009  
1304)
1441/2009  
1305)
1442/2009  
1306)
1443/2009  
1307)
1444/2009  
1308)
1445/2009  
1309)
1446/2009  
1310)
1447/2009  
1311)
1448/2009  
1312)
1449/2009  
1313)
1450/2009  
1314)
1451/2009  
1315)
1452/2009  
1316)
1453/2009  
1317)
1454/2009  
1318)
1455/2009  
1319)
1456/2009  
1320)
1457/2009  
1321)
1458/2009  
1322)
1459/2009  
1323)
1460/2009  
1324)
1461/2009  
1325)
1462/2009  
1326)
1463/2009  
1327)
1464/2009  
1328)
1465/2009  
1329)
1466/2009  
1330)
1467/2009  
1331)
1468/2009  
1332)
1469/2009  
1333)
1470/2009  
1334)
1471/2009  
1335)
1472/2009  
1336)
1473/2009  
1337)
1537/2009  
1338)
1538/2009  
1339)
1539/2009  
1340)
1540/2009  
1341)
1541/2009  
1342)
1542/2009  
1343)
1543/2009  
1344)
1544/2009  
1345)
1545/2009  
1346)
1546/2009  
1347)
1547/2009  
1348)
1548/2009  
1349)
1549/2009  
1350)
1553/2009  
1351)
1554/2009  
1352)
1555/2009  
1353)
1556/2009  
1354)
1557/2009  
1355)
1664/2009  
1356)
1665/2009  
1357)
1666/2009  
1358)
1667/2009  
1359)
1668/2009  
1360)
1669/2009  
1361)
1670/2009  
1362)
1671/2009  
1363)
1672/2009  
1364)
1673/2009  
1365)
1674/2009  
1366)
1675/2009  
1367)
1676/2009  
1368)
1677/2009  
1369)
1678/2009  
1370)
1679/2009  
1371)
1680/2009  
1372)
1681/2009  
1373)
1682/2009  
1374)
1683/2009  
1375)
1782/2009  
1376)
1783/2009  
1377)
1784/2009  
1378)
1785/2009  
1379)
1786/2009  
1380)
1787/2009  
1381)
1788/2009  
1382)
1789/2009  
1383)
1826/2009  
1384)
1827/2009  
1385)
1828/2009  
1386)
1829/2009  
1387)
1830/2009  
1388)
1831/2009  
1389)
1832/2009  
1390)
1833/2009  
1391)
1834/2009  
1392)
1835/2009  
1393)
1836/2009  
1394)
1837/2009  
1395)
1838/2009  
1396)
1839/2009  
1397)
1840/2009  
1398)
1841/2009  
1399)
1842/2009  
1400)
1843/2009  
1401)
1844/2009  
1402)
1845/2009  
1403)
1846/2009  
1404)
1847/2009  
1405)
1902/2009  
1406)
1903/2009  
1407)
1904/2009  
1408)
1905/2009  
1409)
1906/2009  
1410)
1907/2009  
1411)
1908/2009  
1412)
1966/2009  
1413)
1967/2009  
1414)
1968/2009  
1415)
1969/2009  
1416)
1970/2009  
1417)
1971/2009  
1418)
1972/2009  
1419)
1973/2009  
1420)
2021/2009  
1421)
2083/2009 Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης (άρθρο 559 αριθμ.19 ΚΠολΔ). Ψυχική οδύνη. Για τον προσδιορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη η συνυπαιτιότητα τρίτου για το ατύχημα, εφόσον συνυπαιτιότητα δεν βαρύνει το θύμα. Αναιρείται η πληττόμενη απόφαση γιατί δεν διευκρινίζεται αν έλαβε ή μη υπόψη, ως προσδιοριστικό παράγοντα για τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποιήσεως των τέκνων της θανατωθείσας, συντρέχον πταίσμα αυτής ή ότι συνέτρεχε ή μη κατά νόμο περίπτωση, ώσ...
1422)
2084/2009 Υιοθεσία ενηλίκου τέκνου της συζύγου του υιοθετούντος. Δημόσια τάξη. Βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθμ. 1 ΚΠολΔ, γιατί στην προκειμενη περίπτωση παραβιάστηκε ευθέως ο κανόνας ουσιαστικού δικαίου του άρθρου 33ΑΚ. Η μη χορήγηση εννόμου προστασίας λόγω ανυπαρξίας σχετικού κανόνα του Κουβανικού Δικαίου, το οποίο αγνοεί την υιοθεσία ενηλίκου, υπό τις εκτιθέμενες περιστάσεις, προσκρούει την εγχώρια δημόσια τάξη και τα ημεδαπά χρηστά ήθη.
1423)
2085/2009 Αναίρεση για παράβαση του συζητητικού συστήματος ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Ο αναιρεστικός λογος του άρθρου 559 αριθμ. 11γ ΚΠολΔ απορρίπτεται ως αβάσιμος, αν προκύπτει από την απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη και οι τεχνικές εκθέσεις, τις οποίες προσκόμισε και επικαλέστηκε ο διάδικος. Απορρίπτεται ως αβάσιμος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθμ. 11β ΚΠολΔ, όταν το Εφετείο, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, συνήγαγε το αποδεικτικό του πόρισμα από τα νομίμως επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα. Απ...
1424)
2086/2009  
1425)
2087/2009  
1426)
2089/2009  
1427)
2090/2009  
1428)
2118/2009  
1429)
2122/2009  
1430)
2123/2009  
1431)
2124/2009  
1432)
2125/2009  
1433)
2126/2009  
1434)
2127/2009  
1435)
2140/2009  
1436)
2141/2009  
1437)
2142/2009  
1438)
2143/2009  
1439)
2151/2009  
1440)
2152/2009  
1441)
2153/2009  
1442)
2154/2009  
1443)
2155/2009  
1444)
2156/2009 Συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος στο μέγεθος της βλάβης του (αρ. 300 Α.Κ.). Παραβίαση διδαγμάτων της κοινής πείρας. Πότε επέρχεται. Μή πρόσδεση, με ζώνη ασφαλείας, του παθόντος από τροχαίο ατύχημα. Στοιχεία για το ορισμένο των λόγων αναιρέσεως από τον αριθμό 19,8 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ.
1445)
2157/2009 Για την επιδίκαση αποζημιώσεως των άρθρων 928 και 929 του Α.Κ., που αφορά στο μέλλον, κατ΄ άρθρο 930 Α.Κ., εφ΄άπαξ, απαιτείται η ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Αναίρεση της αποφάσεως, για ευθεία και εκ πλαγίου παραβίαση του άρθρου 930 Α.Κ., επειδή επιδίκασε αποζημίωση που αφορά στο μέλλον, εφ΄άπαξ, χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου.
1446)
2158/2009  
1447)
2159/2009  
1448)
2160/2009  
1449)
2161/2009  
1450)
2162/2009  
1451)
2163/2009  
1452)
2164/2009 Αναιρετικοί λόγοι περί λήψεως υπ΄ όψη από το δικαστήριο της ουσίας αποδεικτικών μέσων που δεν προσκομίσθηκαν με επίκληση καθώς και μη λήψεως υπ΄ όψη αποδεικτικών μέσων που οι διάδικοι προσκόμισαν και επικαλέσθηκαν. Προυποθέσεις για την ίδρυση αυτών, κατ΄ άρθρο 559 αριθμ. 11 Κ.Πολ.Δ.
1453)
2165/2009 Προυποθέσεις για την απαίτηση του συμφωνημένου μισθώματος, ως αποζημιώσεως χρήσεως, κατ΄ άρθρο 601 Α.Κ. Η αποκατάσταση κάθε άλλης περαιτέρω ζημίας προυποθέτει πταίσμα του οφειλέτη, το οποίο τεκμαίρεται και την ανυπαρξία του οφείλει να επικαλεσθεί, κατ΄ ένσταση, και να αποδείξει ο οφειλέτης, ώστε να απαλλαγεί. Στοιχεία για το ορισμένο των αναιρετικών λόγων από τον αριθμό 1 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ.
1454)
2166/2009 Εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 288 Α.Κ. και επί των εμπορικών μισθώσεων. Αναπροσαρμογή του μισθώματος, με βάση την διάταξη αυτή, όταν επήλθε ουσιώδης μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου. Προυποθέσεις. Αναιρετικοί λόγοι, από τον αριθμό 1,19,8,9 και 11 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Προυποθέσεις για την ίδρυση αυτών.
1455)
2167/2009  
1456)
2168/2009  
1457)
2169/2009 Eρημοδικία. Επί ερημοδικίας στην αναιρετική δίκη ερευνάται αυτεπαγγέλτως, αν ο απολειπόμενος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση ή αν κλητεύτηκε νομίμως και εμπροθέσμως και σε αρνητική περίπτωση, όπως στην προκείμενη, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση.
1458)
2170/2009 Στην περίπτωση που ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που επισπεύδει την συζήτηση, δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η κλήση, επί τη βάσει της οποίας εμφανίζεται αυτός ότι επισπεύδει την συζήτηση. Αν οι αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που εμφανίζεται γι΄ αυτούς δεν έχει πληρεξουσιότητα έστω και ενός, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη, ως προς όλους.
1459)
2171/2009  
1460)
2172/2009  
1461)
2173/2009 Συντέλεση της απαλλοτριώσεως κατά την διάταξη του άρθρου 7 παρ.1 του Ν.2882/2001. Προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως, περί καθορισμού οριστικής αποζημιώσεως, από αυτόν που δεν κλητεύτηκε ούτε έλαβε μέρος στη δίκη για τον καθορισμό μεγαλύτερης οριστικής αποζημιώσεως, κατά το άρθρο 21 του αυτού Νόμου. Για απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί μετά την 1-2-1971 και η συντέλεση της απαλλοτριώσεως έλαβε χώρα προ της ενάρξεως της ισχύος του Ν.2881/2001, η προθεσμία για την άσκηση της ανωτέρω αιτήσεως είναι πεντα...
1462)
2174/2009  
1463)
2175/2009  
1464)
2176/2009  
1465)
2177/2009  
1466)
2178/2009 Αναίρεση για παράβαση του συζητητικού συστήματος ως προς τα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 559 αριθμ. 11γ ΚΠολΔ). Ο αναιρετικός λογος του άρθρου 559 αριθμ. 11γ ΚΠολΔ στοιχειοθετείται όταν δεν λήφθηκε υπόψη ένορκη βεβαίωση την οποία επικαλέστηκε ο διάδικος, με προσκόμιση και της εκθέσεως επιδόσεως, από την οποία προκύπτει ο χρόνος κλητεύσεως.
1467)
2179/2009 Η αποζημίωση, σε περίπτωση παρανόμου και υπαίτιας βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου, περιλαμβάνει την θετική ζημία και το διαφυγόν κέρδος. Για την ευδοκίμηση αγωγής αποζημιώσεως, για διαφυγόντα κέρδη, λόγω ανικανότητας προς εργασία, δεν είναι αναγκαία η αναφορά και η απόδειξη συγκεκριμένου εργοδότου, στον οποίο ο ενάγων θα προσέφερε την εργασία του. Αξίωση από το δικαστήριο και του στοιχείου αυτού ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως, από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ.
1468)
2180/2009 Προυποθέσεις ευθύνης προς αποζημίωση, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Οι έννοιες της υπαιτιότητας και του αιτιώδους συνδέσμου είναι νομικές και η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως προς την συνδρομή των για την επέλευση της ζημίας, ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθμός 1 και 19 του ΚΠολΔ. Προυποθέσεις για την ίδρυση των ανωτέρω αναιρετικών λόγων.
1469)
2181/2009  
1470)
2182/2009 Ικανότητα δικαστικής συμπαράστασης ενηλικιωθέντος. ΄Εγκριση αναιρέσεως με το ειδικό πληρεξούσιο. Αυτοκινητικό ατύχημα. Απορρίπτεται ως αβάσιμος λόγος αναιρέσεως από άρθρο 559 αριθμ. 19 ΚΠολΔ για έλλειψη νομικής βάσης. Άρθρο 932 ΑΚ. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας στον καθορισμό του ύψους της οφειλόμενης χρηματικής ικανοποίησης δεν υπόκειται στον έλεγχο του ακυρωτικού, ούτε και από άποψη παραβιάσεως ή μη της αρχής της αναλογικότητας, που εισάγεται ως νομικός κανόνας με τη διάταξη του άρθρου 25...
1471)
2183/2009 Διάταξη διαθήκης υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Το Εφετείο Αθηνών, στο οποίο ο αναιρεσείων προσέφυγε, είναι αρμόδιο καθ΄ύλη να κρίνει όταν πρόκειται για ερμηνεία διαθηκών, με τις οποίες είχαν διατεθεί περιουσιακά στοιχεία υπέρ κοινωφελούς (φιλανθρωπικού) σκοπού, και τον προσδιορισμό της νομικής θέσης των αναφερομένων στη δεύτερη διαθήκη προσώπων ως εκκαθαριστών-διαχειριστών, είναι δε αβάσιμος και απορριπτέος ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθμ. 5 ΚΠολΔ. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσ...
1472)
2184/2009  
1473)
2185/2009 Αφαίρεση κατασκευασμάτων, κατά το άρθρο 591 Α.Κ. Ερμηνεία δικαιοπραξίας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 173,200 Α.Κ. Πότε συντελείται ευθεία και εκ πλαγίου παραβίαση των διατάξεων αυτών, κατά το άρθρο 559 αριθμ. 1 και 19 του ΚΠολΔ. Έννοια "πραγμάτων", κατ΄ άρθρο 559 αριθμ. 8 του ΚΠολΔ. Προυποθέσεις για την ίδρυση του αναιρετικού λόγου από τον αριθμό 11γ του άρθρου 559, είναι το αποδεικτικό μέσο που προσκομίσθηκε με επίκληση να είναι νόμιμο και παραδεκτό. Η δικαστική ομολογία αποτελεί πλήρη απόδει...
1474)
2261/2009  
1475)
2262/2009  
1476)
2263/2009  
1477)
2264/2009  
1478)
2270/2009  
1479)
2271/2009  
1480)
2272/2009  
1481)
2273/2009  
1482)
2274/2009  
1483)
2275/2009  
1484)
2276/2009  
1485)
2277/2009  
1486)
2278/2009  
1487)
2279/2009  
1488)
2280/2009  
1489)
2281/2009  
1490)
2285/2009  
1491)
2327/2009  
1492)
2328/2009  
1493)
2329/2009  
1494)
2330/2009  
1495)
2331/2009  
1496)
2332/2009  
1497)
2333/2009  
1498)
2334/2009  
1499)
2335/2009  
1500)
2336/2009  
1501)
2337/2009  
1502)
2338/2009  
1503)
2339/2009  
1504)
2340/2009  
1505)
2341/2009  
1506)
2342/2009  
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
1507)
1/2009 Προσωποκράτηση των οφειλετών του Δημοσίου.
1508)
2/2009 Επιβολή πειθαρχικής ποινής απόλυσης σε εργαζόμενο Ο.Α.Σ.Α.
1509)
3/2009 Ευθύνη έναντι τρίτων των καθηγητών και του βοηθητικού προσωπικού των Ιατρικών σχολών των Α.Ε.Ι.
1510)
4/2009 Ευθύνη έναντι τρίτων των καθηγητών και του βοηθητικού προσωπικού των Ιατρικών σχολών των Α.Ε.Ι.
1511)
5/2009 Κατάρτιση χρηματιστηριακής σύμβασης.
1512)
6/2009 Αρχή της αναλογικότητας.
1513)
7/2009 Κατάσχεση του άυλου αγαθού της "επιχείρησης".
1514)
8/2009 Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου ο οποίος μετέσχε και προσπάθεια του εντολέα προς συμβιβασμό
1515)
9/2009 Συγγένεια του βιολογικού πατέρα με το τέκνο του, που γεννήθηκε κατά την διάρκεια του γάμου της μητέρας του.
1516)
10/2009 Το ζήτημα αν η απλή ετοιμότητα προς εργασία του εργαζόμενου υπόκειται στις διατάξεις των ειδικών νόμων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για το ελάχιστο όριο αμοιβής.
1517)
11/2009 Παραβίαση ή μη της ουσιαστικού Δικαίου διατάξεως του άρθρου 33 Α.Κ.
1518)
12/2009 Ερμηνεία αποφάσεως της Τακτικής Ολομέλειας του ΑΠ κατ' άρθρο 316 Κ.Πολ.Δ.
1519)
13/2009 Προσαύξηση του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή για κάθε ανήλικο τέκνο.
1520)
14/2009 Προσαύξηση του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή για κάθε ανήλικο τέκνο.
1521)
15/2009 Καταβολή στους εργαζόμενους στα νοσηλευτικά ιδρύματα πρόσθετης αμοιβής για δύο ακόμη ώρες και γι' αυτούς που απασχολούνται επί εξάωρο.
1522)
16/2009 Δικαστική αμφισβήτηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
1523)
17/2009 Απαγόρευση διαθέσεως πράγματος - ακυρότητα κατ' αρθ. 175, 176 Α.Κ.
1524)
18/2009 Προσβολή της ιδιότητας του τέκνου ως γεννημένου με γάμο (1469 Α.Κ.)
1525)
19/2009 Περί καθορισμού αναλογίας ψήφων των συνεταιρισμών διαχείρισης ακινήτων συνιδιοκτησίας.
1526)
20/2009 Δυνατότητα εισαγωγής στον Άρειο Πάγο, προς εξέταση, παραδεκτώς προταθέντος αναιρετικού λόγου, τον οποίο παρέλειψε, από παραδρομή, να ερευνήσει το αναιρετικό τμήμα, παρόλο ότι υπάρχει απορριπτική της αιτήσεως αναιρέσεως απόφαση.
1527)
21/2009 Αν η διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 2175/1993 αντίκειται ή όχι στις διατάξεις των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
1528)
22/2009 Αν πρέπει να γίνει πραγματική επίδοση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στον κάτοικο εξωτερικού ή αρκεί η πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα.
1529)
23/2009 Αν πρέπει να γίνει πραγματική επίδοση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στον κάτοικο εξωτερικού ή αρκεί η πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα.
1530)
24/2009 Αν πρέπει να γίνει πραγματική επίδοση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στον κάτοικο εξωτερικού ή αρκεί η πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα.
1531)
25/2009 Αν πρέπει να γίνει πραγματική επίδοση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στον κάτοικο εξωτερικού ή αρκεί η πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα.
1532)
26/2009 Αν πρέπει να γίνει πραγματική επίδοση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στον κάτοικο εξωτερικού ή αρκεί η πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα.
1533)
27/2009 Σχετικά με παραβίαση της ουσιαστικής διάταξης του άρθρου 979 ΚΠολΔ.
1534)
28/2009 Αν πρέπει να γίνει πραγματική επίδοση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στον κάτοικο εξωτερικού ή αρκεί η πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα.
1535)
29/2009 Αν πρέπει να γίνει πραγματική επίδοση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στον κάτοικο εξωτερικού ή αρκεί η πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα.
1536)
30/2009 Ζητήματα με γενικότερο ενδιαφέρον και ειδικότερα: (1) Αν μετά τον Ν. 2772/14999 και το ΠΔ 51/2001 έπαυσε να ισχύει (καταργήθηκε) η διάταξη του άρθρου 25§3 του Ν. 4491/1966, (2) Αν το άρθρο 25§3 του Ν. 4491/1966 αντίκειται στα άρθρα 4 και 22 του ισχύοντος Συντάγματος και (3) αν η ρύθμιση του άρθρου 25§3 του Ν. 4491/1966 είναι αντίθετη στα άρθρα 86 και 87 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1537)
31/2009 Σχετικά με το δικαίωμα της λήψης ανά δίμηνο μίας ημέρας άδειας μετ' αποδοχών από τους εργαζόμενους σε οθόνης οπτικής απεικόνισης.
1538)
32/2009 Αντισυνταγματικότητα ή μη κοινής υπουργικής απόφασης που χορηγεί επίδομα μόνο στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου που υπηρετούν στη Μυτιλήνη.
1539)
33/2009 Αγροτικός Κώδικας (β.δ. της 29-10/6-12-1949), άρ. 242 παρ. 1,2,3 και άρ. 246 παρ. 1,5 και 3. Ο νόμος, προς τον σκοπό της τάχιστης εκκαθαρίσεως των διαφορών για την αναγνώριση της κυριότητας του ισχυριζόμενου ότι αγροτεμάχιο του περιελήφθη ως ξένο σε οριστική διανομή, οργανώνει ειδική διαδικασία, η οποία διέρχεται όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας και αποτελεί ειδική και αποκλειστική διαδικασία επιλύσεως των συγκεκριμένων διαφορών. Αν δε τυχον ασκηθεί τακτική αγωγή με το πιο πάνω περιεχόμενο απορρί...
   
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Α2
1540)
21/2009  
1541)
22/2009  
1542)
23/2009  
1543)
24/2009  
1544)
25/2009  
1545)
26/2009  
1546)
27/2009  
1547)
28/2009  
1548)
29/2009  
1549)
30/2009  
1550)
31/2009  
1551)
32/2009  
1552)
33/2009  
1553)
34/2009  
1554)
161/2009  
1555)
162/2009  
1556)
163/2009  
1557)
164/2009  
1558)
165/2009  
1559)
166/2009  
1560)
167/2009  
1561)
168/2009  
1562)
305/2009  
1563)
306/2009  
1564)
307/2009  
1565)
308/2009  
1566)
309/2009  
1567)
310/2009  
1568)
311/2009  
1569)
312/2009  
1570)
313/2009  
1571)
314/2009  
1572)
315/2009  
1573)
316/2009  
1574)
317/2009  
1575)
318/2009  
1576)
319/2009  
1577)
320/2009  
1578)
321/2009  
1579)
322/2009  
1580)
323/2009  
1581)
324/2009  
1582)
325/2009  
1583)
326/2009  
1584)
327/2009  
1585)
328/2009  
1586)
329/2009  
1587)
330/2009  
1588)
331/2009  
1589)
332/2009  
1590)
333/2009  
1591)
418/2009  
1592)
419/2009  
1593)
420/2009  
1594)
421/2009  
1595)
422/2009  
1596)
423/2009  
1597)
424/2009  
1598)
425/2009  
1599)
426/2009  
1600)
427/2009  
1601)
428/2009  
1602)
429/2009  
1603)
604/2009  
1604)
605/2009  
1605)
606/2009  
1606)
607/2009  
1607)
608/2009  
1608)
609/2009  
1609)
610/2009  
1610)
611/2009  
1611)
612/2009  
1612)
613/2009  
1613)
614/2009  
1614)
615/2009  
1615)
616/2009  
1616)
617/2009  
1617)
618/2009  
1618)
619/2009  
1619)
620/2009  
1620)
621/2009  
1621)
622/2009  
1622)
623/2009  
1623)
624/2009  
1624)
625/2009  
1625)
626/2009  
1626)
627/2009  
1627)
628/2009  
1628)
629/2009  
1629)
630/2009  
1630)
631/2009  
1631)
632/2009  
1632)
633/2009  
1633)
634/2009  
1634)
757/2009  
1635)
758/2009  
1636)
759/2009  
1637)
760/2009  
1638)
761/2009  
1639)
762/2009  
1640)
763/2009  
1641)
764/2009  
1642)
765/2009  
1643)
766/2009  
1644)
767/2009  
1645)
768/2009  
1646)
769/2009  
1647)
770/2009  
1648)
771/2009  
1649)
772/2009  
1650)
773/2009  
1651)
774/2009  
1652)
775/2009  
1653)
776/2009  
1654)
777/2009  
1655)
778/2009  
1656)
779/2009  
1657)
780/2009  
1658)
781/2009  
1659)
782/2009  
1660)
783/2009  
1661)
828/2009  
1662)
829/2009  
1663)
830/2009  
1664)
831/2009  
1665)
939/2009  
1666)
940/2009  
1667)
941/2009  
1668)
942/2009  
1669)
943/2009  
1670)
944/2009  
1671)
945/2009  
1672)
946/2009  
1673)
947/2009  
1674)
948/2009  
1675)
949/2009  
1676)
950/2009  
1677)
951/2009  
1678)
952/2009  
1679)
953/2009  
1680)
954/2009  
1681)
955/2009  
1682)
956/2009  
1683)
957/2009  
1684)
958/2009  
1685)
959/2009  
1686)
1236/2009  
1687)
1237/2009  
1688)
1238/2009  
1689)
1239/2009  
1690)
1240/2009  
1691)
1241/2009  
1692)
1242/2009  
1693)
1243/2009  
1694)
1244/2009  
1695)
1245/2009  
1696)
1246/2009  
1697)
1247/2009  
1698)
1248/2009  
1699)
1249/2009  
1700)
1271/2009  
1701)
1378/2009  
1702)
1379/2009  
1703)
1380/2009  
1704)
1381/2009  
1705)
1382/2009  
1706)
1383/2009  
1707)
1384/2009  
1708)
1385/2009  
1709)
1386/2009  
1710)
1387/2009  
1711)
1388/2009  
1712)
1389/2009  
1713)
1390/2009  
1714)
1391/2009  
1715)
1392/2009  
1716)
1393/2009  
1717)
1394/2009  
1718)
1395/2009  
1719)
1396/2009  
1720)
1397/2009  
1721)
1398/2009  
1722)
1399/2009  
1723)
1400/2009  
1724)
1401/2009  
1725)
1474/2009  
1726)
1558/2009  
1727)
1559/2009  
1728)
1560/2009  
1729)
1561/2009  
1730)
1562/2009  
1731)
1563/2009  
1732)
1564/2009  
1733)
1565/2009  
1734)
1566/2009  
1735)
1567/2009  
1736)
1568/2009  
1737)
1569/2009  
1738)
1570/2009  
1739)
1571/2009  
1740)
1572/2009  
1741)
1684/2009  
1742)
1685/2009  
1743)
1686/2009  
1744)
1687/2009  
1745)
1688/2009  
1746)
1689/2009  
1747)
1690/2009  
1748)
1691/2009  
1749)
1692/2009  
1750)
1693/2009  
1751)
1694/2009  
1752)
1695/2009  
1753)
1760/2009  
1754)
1761/2009  
1755)
1762/2009  
1756)
1763/2009  
1757)