<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Α
1)
139/2008 Αναιρεί εν μέρει. Διατάσσει την απάλειψη της διατάξεως της αποφάσεως αυτής με την οποία υποχρεώνεται ο κατηγορούμενος να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο τόκους επί του επιδικασθέντος με την ίδια απόφαση ποσού για χρηματική ικανοποίηση του λόγω ηθικής βλάβης.
2)
972/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στη δικαστική απόφαση. Είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, αρκεί να αναφέρονται κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα που ελήφθησαν υπόψη. Απορρίπτεται η αναίρεση, διότι η αναιρεσιβαλλόμενη, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, περιέχει την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τον ΚΠΔ αιτιολογία, αφού προσδιορίζεται σ’ αυτήν ότι απασχολήθηκε προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας, που ασφαλιζόταν στο...
3)
973/2008 1) Η απόφαση για την παύση της ποινικής διώξεως ή για την κήρυξη αυτής απαράδεκτης λόγω εκκρεμοδικίας είναι μεν οριστική, δεν υφίσταται όμως δικονομική υποχρέωση για να λάβει αυτή ξεχωριστό αριθμό, διότι η απόφαση είναι ενιαία τόσο ως προς το μέρος περί κηρύξεως της ποινικής διώξεως απαράδεκτης, όσο και ως προς το επόμενο περί ενοχής. Πέραν τούτου ο αναιρεσείων δεν έχει έννομο συμφέρον να προβάλει τέτοιο λόγο ακυρότητας. 2) Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί και ενστάσεις πρέπει να αναπτύσσονται και προφο...
4)
998/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στη δικαστική απόφαση. Είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, αρκεί να αναφέρονται κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα που ελήφθησαν υπόψη. Απορρίπτεται η αναίρεση, διότι η αναιρεσιβαλλόμενη, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υποχρέου, περιέχει την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τον ΚΠΔ αιτιολογία. Ο λόγος της αναιρέσεως για κακή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, χωρίς τον προσδιορισμό του νόμου, ο οποίο...
5)
1804/2008  
6)
1805/2008 Φοροδιαφυγή. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2954/2001, με το οποίο τροποποιήθηκε το καθεστώς της παραγραφής για του αδίκημα του άρθρ. 19 του Ν. 2523/1997, ώστε να αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος είναι ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο από την παλαιότερη ρύθμιση, αφού η παραγραφή άρχιζε από την τελεσιδικία της απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής και σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ισχυρισμός περί απαραδέκτ...
7)
1806/2008 Παραδεκτή άσκηση ενδίκου μέσου αναιρέσεως κατ’ άρθρ. 6 παρ. 1 εδ. α’ της ΕΣΔΑ. Η έκθεση του ενδίκου μέσου στην οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος δηλώνει ότι ασκεί την αναίρεση ως παραστάς στη δίκη ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, αποτελεί ενιαίο σύνολο με την επισυναπτόμενη αίτηση αναιρέσεως, η οποία φέρει πράξη εγχειρίσεως και υπογραφή του γραμματέα στην αρχή και στο τέλος. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για καθυστέρηση καταβολής αποδοχών εργαζομένου (ΑΝ 690/1945) για ελλιπή αιτιολογία,...
8)
1807/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
9)
1808/2008 Αρνητική σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ του τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Εφετείου. Κανονισμός αρμοδιότητας από τον Άρειο Πάγο. Η αρμοδιότητα καθ’ ύλη κρίνεται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης.
10)
1809/2008 Αρνητική σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ του τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Εφετείου. Κανονισμός αρμοδιότητας από τον Άρειο Πάγο. Η αρμοδιότητα καθ’ ύλη κρίνεται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης.
11)
1810/2008 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος για κρείσσονες αποδείξεις. Αιτιολογημένη καταδίκη των αναιρεσειόντων για παράβαση του άρθρ. 1 του ΑΝ 86/1967. Για την πληρότητα της αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του ως άνω άρθρου απαιτείται να διαλαμβάνονται σ’ αυτήν η σε συγκεκριμένο χρόνο απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ασφαλισμένου στο οικείο ταμείο προσωπικού και τα χρηματικά ποσά των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Δεν είναι απαραίτητο για την πληρότητα της αιτιολογίας να ανα...
12)
1811/2008 Εάν ο εκκαλών κατά την συζήτηση της εφέσεως δεν εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια του συνηγόρου του, αν συντρέχει περίπτωση της παρ. 2 του 340, η έφεση απορρίπτεται ανυποστήρικτη - κατ’ άρθρον 501 § 4 ΚΠΔ. Εάν η έφεση ασκήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως και συντρέχει περίπτωση του άρθρου 370 εδ. β’ και γ΄ ΚΠΔ, το δικαστήριο παρά την απουσία του εκκαλούντος προχωρεί στην έκδοση σχετικής αποφάσεως. Ούτως εάν ο εκκαλών δεν εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου προς υποστήριξη της εφέσεώς του, το Εφετείο...
13)
1812/2008  
14)
1813/2008 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (άρθρ. 1, 2 Ν. 3251/2005). Αόριστη η έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που αποφασίζει για την εκτέλεση Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης αλλοδαπού (Πολωνού υπηκόου), εφόσον δεν επικαλείται σφάλμα ή πλημμέλεια της συγκεκριμένης αποφάσεως, ούτε διατυπώνει παράπονο για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων νόμου που εμποδίζουν την εκτέλεση του εντάλματος. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση.
15)
1814/2008  
16)
1815/2008 Έκδοση Αλβανού υπηκόου στην Αλβανία με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως. Δεν ερευνάται η νομιμότητα κλητεύσεως του εκζητουμένου ενώπιον του εκδόσαντος την καταδικαστική απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, ούτε η ύπαρξη στοιχείων ενοχής του. Όχι αναβολή της έκδοσης λόγω εκκρεμούς ποινικής δίκης του εκζητουμένου στην Ελλάδα. Απορρίπτει έφεση.
17)
1875/2008  
18)
1876/2008  
19)
1877/2008 Πραγματογνωμοσύνη διαταχθείσα από τον Ανακριτή. Αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και δεν συγκαταλέγεται στα έγγραφα. Εφόσον δεν προκύπτει από τα πρακτικά της απόφασης ότι λήφθηκε υπόψη μια τέτοια πραγματογνωμοσύνη, δημιουργείται λόγος αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 Δ΄ ΚΠΔ.
20)
1878/2008 Χρέη προς το Δημόσιο. Υποχρέωση Δικαστηρίου να απαντά και μάλιστα αιτιολογημένα σε προτεινόμενους νομίμως και παραδεκτός αυτοτελείς ισχυρισμούς, άλλως ιδρύονται οι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Β΄ και Δ΄ ΚΠΔ. Αόριστος λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο σχετικός λόγος αναίρεσης. Το Δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει στο αίτημα του κατηγορουμένου ή του συνηγόρου του για μετατροπή της π...
21)
1880/2008  
22)
1881/2008  
23)
1903/2008  
24)
1904/2008  
25)
1905/2008  
26)
1906/2008 Αίτηση εκδόσεως Ρωσικών Αρχών για Γεωργιανό υπήκοο. Μετ’ έκδοση αναβλητικής αποφάσεως επί εφέσεως εκζητουμένου για να υπάρξουν από την Ρωσική Ομοσπονδία περισσότερα στοιχεία. Ν. 1242/1982 περί κυρώσεως από την Ελλάδα της από 21-5-1981 Συμβάσεως δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλοτε ΕΣΣΔ. Προϋποθέσεις εκδόσεως. Πότε ανεπίτρεπτη η έκδοση. Συμπληρωματικώς εφαρμοζόμενες διατάξεις της από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως εκδόσεως (Ν. 4165/1961)...
27)
1907/2008 Ευρωπαϊκή Σύμβαση εκδόσεως (Ν. 4165/1961 περί κυρώσεως από την Ελλάδα της από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής Σύμβασης εκδόσεως) - άρθρ. 451§1 ΚΠΔ. Προϋποθέσεις εκδόσεως. Πότε αποκλείεται η έκδοση. Υποβολή ρηματικής διακοίνωσης της Αλβανικής Πρεσβείας στην Αθήνα προς έκδοση Αλβανού υπηκόου, διωκόμενου για αξιόποινη πράξη «λαθρεμπόριο ανηλίκων» (άρθρ. 128/β Αλβανικού Ποινικού Κώδικος), η οποία είναι αξιόποινη και κατά το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο (άρθρο 385 ΠΚ). Απορρίπτεται η έφεση κατά της οριστικής αποφάσ...
28)
1908/2008  
29)
1909/2008  
30)
1910/2008 Εφόσον η εκ της τυχόν μη εγκύρου επιδόσεως του κλητηρίου θεσπίσματος απορρέουσα ακυρότητα καλύφθηκε, δεδομένου ότι ο αναιρεσείων πρωτοδίκως δικάστηκε ερήμην και δεν προβλήθηκε σχετικός λόγος εφέσεως, με συνέπεια να επέλθει αναστολή της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, είναι αβάσιμος ο μοναδικός λόγος από του άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ του ΚΠΔ που υποστηρίζει τα αντίθετα. Απορρίπτει.
31)
1911/2008 Αντιρρήσεις περί την εκτέλεση. Παράταση διακοπής έκτισης ποινής λόγω ανήκεστης βλάβης (άρθρο 517 ΚΠΔ), με τον όρο να φρουρείται στο νοσοκομείο ο ασθενής κατάδικος. Το δικαστήριο που δικάζει σχετικές αντιρρήσεις περί την εκτέλεση, δεν έχει δικαιοδοσία να ερευνήσει το νομότυπο ή όχι του ως άνω όρου, που όρισε το δικαστήριο που διέταξε την παράταση της διακοπής της έκτισης της ποινής. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, καθώς και λόγο για έλλειψη αιτιολογίας.
32)
1912/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
33)
1913/2008 Στοιχεία συκοφαντικής δυσφήμησης. Έννοια γεγονότος. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και νομίμου βάσεως η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση.
34)
1914/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορουμένου - επιβλέποντος μηχανικού. Δεν παραβιάστηκε ο νόμος ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Απορρίπτει δεύτερο λόγο αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα και ως προς τα δύο σκέλη του.
35)
1915/2008 Πότε απόλυτη ακυρότητα. Όταν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπ’ όψη του για την ενοχή έγγραφα που δεν ανεγνώσθησαν. Δεν είναι αναγκαίο να αναγνωσθεί το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος, ως είναι η επιταγή (για την παράβαση άρθρου 79 Ν. 5960/1933), ούτε τα διαδικαστικά έγγραφα κλήσης και αποδεικτικά, κτλ. Εάν αναγνωσθεί έγγραφο αυτεπαγγέλτως ή κατά πρόταση του Εισαγγελέως, χωρίς εναντίωση του κατηγορουμένου, όχι ακυρότητα. Δικαιούχος προς υποβολή εγκλήσεως για έκδοση ακαλύπτου επιταγής είναι όχι ...
36)
1916/2008  
37)
1917/2008 Φορολογικές Παραβάσεις. Στοιχεία εγκλήματος έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων από κοινού κατ’ εξακολούθηση (άρθρ. 19 Ν. 2525/1997). Η διάταξη του άρθρ. 21 παρ. 10 εδ. δεύτερο του ως άνω νόμου, όπως προστέθηκε με το άρθρ. 8 παρ. 2 του Ν. 2954/2001, που ορίζει ότι η παραγραφή αρχίζει από την ημερομηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο, είναι ευμενέστερη της προηγούμενης, κατά την οποία η παραγραφή άρχ...
38)
1918/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Πρέπει να είναι ορισμένη, περιέχουσα τους λόγους αυτής, καθώς και τα στοιχεία που τους βεβαιώνουν, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προϋπόθεση δε του παραδεκτού αυτής είναι επίσης το αμετάκλητο της απόφασης με την οποία καταδικάσθηκε ο αιτών. Απορρίπτει.
39)
1919/2008  
40)
1943/2008 Αποφάσεις του Αρείου Πάγου δεν υπόκεινται σε αναίρεση. Ακυρότητες κατά την προδικασία καλύπτονται εφόσον δεν προταθούν μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή στο ακροατήριο. Η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος είναι σχετική και εφόσον δεν προταθεί νομίμως καλύπτεται, μη λαμβανόμενη υπόψη από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Η παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ από μόνη της δεν ιδρύει κάποιο λόγο αναίρεσης. Πότε υπάρχει χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος καταδικασμένου κατηγορουμένου. Για να είναι παραδεκ...
41)
1944/2008 Λόγοι αναίρεσης. Εάν είναι αόριστοι απορρίπτονται ως απαράδεκτοι. Κατηγορούμενος εκπροσωπούμενος στο Δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο. Ο τελευταίος δεν φέρει την ιδιότητα του κατηγορουμένου επομένως δεν απαιτείται να του δίδεται ο λόγος εκ νέου μετά την αγόρευσή του και επί της επιβλητέας ποινής, εφόσον ερωτηθούν οι παρόντες συγκατηγορούμενοί του, εάν έχουν να προσθέσουν τίποτα άλλο, μετά τις αγορεύσεις των δικηγόρων τους επί των ανωτέρω ζητημάτων. Απαράδεκτο δικόγραφο πρόσθετων λόγων αναίρεσ...
42)
1959/2008 Παράβαση άρθρ. 30 § 12 Ν. 136/ 1946. Πότε αιτιολογία. Δεν απαιτείται να αναφέρει το χρόνο της εξέτασης και επανεξέτασης του δείγματος, ούτε ως παραβίαση δικαιωμάτων του κατηγορουμένου δύναται να θεωρηθεί (άρθρ. 171 §1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ) αφού έπρεπε η αιτίαση να προβληθεί μέχρι την αμετάκλητο παραπομπή στο ακροατήριο (άρθρ. 173 § 2, 174 § 1 ΚΠΔ), αλλιώς καλύπτεται. Ένσταση εκκρεμοδικίας: Δεν προβλήθηκε κατά τρόπον σαφή και ορισμένο και το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει. Απορρίπτει αναίρεσ...
43)
1960/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
44)
1961/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
45)
1962/2008  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Β
46)
2025/2008 Έκδοση Ιρανού υπηκόου στo Ιράν. Ο εκζητούμενος είναι πολιτικός πρόσφυγας, που αναγνωρίσθηκε από την ανωτάτη επιτροπή προσφύγων του ΟΗΕ. Απορρίπτει την αίτηση έκδοσης, λόγω της ιδιότητάς του αυτής και άσκησης από μέρους του σχετικής προσφυγής κατά τις διατάξεις του άρθρο 5 παρ. 2 ΠΔ 8/2008.
47)
2026/2008 Εκτέλεση Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης Έλληνα υπηκόου για αδικήματα που φέρεται ότι διέπραξε στη Γερμανία, προκειμένου να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για τις πράξεις: α) της παράβασης του κώδικα δημοσίων εσόδων και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Λόγοι εφέσεως: α) ότι για τις πράξεις που ζητείται η εκτέλεση του εντάλματος, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στο Βέλγιο, και β) ότι το Ευρωπαϊκό ένταλμα δεν εκδόθηκε από την οικεία δικαστική αρχή, αλλά από τον Εισαγγελέα της πόλης που διαπράχ...
48)
2027/2008  
49)
2035/2008 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης αλλοδαπού. Επιτρεπτή η εκτέλεσή του και αν αφορά αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν εν μέρει στο Ελληνικό έδαφος, εφόσον δεν ασκηθεί κατ’ αυτού ποινική δίωξη ή δεν διώκεται στην Ελλάδα (κατά πλειοψηφία).
50)
2036/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
51)
2037/2008  
52)
2038/2008 Η δημιουργία αμφιβολιών αν το Συμβούλιο κατά το σχηματισμό του αποδεικτικού του πορίσματος έλαβε υπόψη ιατροδικαστική γνωμοδότηση συνιστά έλλειψη αιτιολογίας και ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 494 παρ. 1 περ. δ΄ Κ.Π.Δ.. Αναιρεί και παραπέμπει.
53)
2039/2008  
54)
2040/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
55)
2041/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αιτιολογία. Απαράδεκτος ο αυτοτελής ισχυρισμός περί πραγματικής πλάνης, γιατί δεν υποβλήθηκε ούτε και αναπτύχθηκε προφορικά (Ολ.ΑΠ 2/2005). Απορρίπτει την αναίρεση.
56)
2042/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για πλημμεληματική απάτη, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας. Υπάρχει ειδική αιτιολογία και δεν επέρχεται ακυρότητα από την ανάγνωση των εγγράφων, για τα οποία ο αναιρεσείων, δεν πρόβαλε οποιαδήποτε αντίρρηση, χωρίς να είναι αναγκαίος και ο προσδιορισμός ειδικότερων στοιχείων αυτών (συντάκτης, τόπος και χρόνος σύνταξης). Απορρίπτει την αναίρεση.
57)
2043/2008 1) Αίτημα αναβολής λόγω σημαντικών αιτίων. Το Δικαστήριο που απέρριψε το αίτημα αναβολής του κατηγορουμένου λόγω σημαντικών αιτίων, χωρίς επαρκή αιτιολογία, και ακολούθως, αν και εκπροσωπήθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, μετά από έρευνα του βασίμου της κατηγορίας, κήρυξε αυτόν ένοχο της αποδιδομένης εις αυτόν κατηγορίας, υπέπεσε στην εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η΄ αρνητική υπέρβαση εξουσίας. 2) Ανακριτικά καθήκοντα. Μόνη η σύλληψη του κατηγορουμένου...
58)
2044/2008  
59)
2045/2008  
60)
2046/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
61)
2047/2008 Αιτιολογία: Βεβαιότητα ότι λήφθηκε υπόψη η ανώμοτη κατάθεση της πολιτικώς ενάγουσας και αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής της κατηγορουμένης. Κλητήριο θέσπισμα. Ακριβής κατά το άρθρο 321 παρ. 1δ΄ Κ.Π.Δ. καθορισμός των αποδιδόμενων ποινικών πράξεων της ψευδορκίας μάρτυρα και της ψευδούς ανώμοτης καταθέσεως. Έγγραφα. Επιτρεπτή η ανάγνωση εγγράφου όταν από την καταχώρισή του στα πρακτικά προκύπτουν τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά του κατά τρόπο που να μπορεί να διαγνωσθεί ότι α...
62)
2048/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
63)
2049/2008 Συγχώνευση. Αν εκείνος που απολύθηκε (υφ’ όρο) διαπράξει κατά το χρονικό διάστημα της δοκιμασίας έγκλημα από δόλο και του επιβληθεί αμετάκλητη ποινή φυλακίσεως ανώτερη από έξι μήνες, εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά το χρόνο της εκτίσεως της προσωρινής απόλυσης και επομένως δεν χωρεί στην περίπτωση αυτή εφαρμογή των διατάξεων για συγχώνευση ποινών.
64)
2050/2008  
65)
2051/2008 Παράσταση πολιτικής αγωγής. Το θέμα της νόμιμης εκπροσωπήσεως νομικού προσώπου αφορά πλημμέλεια στην ουσιαστική κρίση για την εκπροσώπηση αυτού από συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και με την έννοια αυτή δεν αποτελεί πλημμέλεια από τις διατάξεις των άρθρων 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ σε συνδυασμό με άρθρο 171 παρ. 2 Κ.Π.Δ.. Πραγματογνωμοσύνη. Η αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, υποκείμενη στην απόλυτη κατ’ ουσία κρίση του δικαστηρίου, δεν επάγεται ακυρότητα ούτε ιδρύει αν...
66)
2052/2008  
67)
2053/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
68)
2054/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
69)
2055/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
70)
2056/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος, με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της απόλυτης ακυρότητας. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για αντιφατικές παραδοχές μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού. Παρέλκει η έρευνα του άλλου λόγου. Παραπέμπει.
71)
2057/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
72)
2058/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας. Αναιρείται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένη αιτιολογίας (πιστή κατά λέξη αντιγραφή αιτιολογικού με διατακτικό) χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία των πραγματικών περιστατικών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν τη γνώση. Αναιρεί και παραπέμπει.
73)
2059/2008  
74)
2060/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
75)
2061/2008  
76)
2062/2008  
77)
2063/2008  
78)
2064/2008  
79)
2366/2008  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ε
80)
36/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία του εγκλήματος. Απορρίπτεται ο περί ελλείψεως αιτιολογίας μοναδικός λόγος αναιρέσεως και ο ίδιος λόγος αναιρέσεως, κατά το μέρος του που βάλλει κατά ουσιαστικών παραδοχών της απόφασης, κρίνεται απαράδεκτος. Απόρριψη αναιρέσεως.
81)
37/2008  
82)
38/2008 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση. Απορρίπτεται ο περί ελλείψεως αιτιολογίας λόγος αναιρέσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως. Η άσκηση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου κατ’ άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται από το νόμο υποχρέωση του δικαστή να δημιουργήσει οίκοθεν εκείνες τις προϋποθέσεις που καθιστούν δυνατή την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, χωρίς να απαιτείται προηγ...
83)
39/2008 Επανάληψη της διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων επί επαναλήψεως διαδικασίας. Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως για καλλιέργεια ινδικής κάνναβης κ.λ.π., γιατί από τις νέες αποδείξεις των οποίων γίνεται επίκληση δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών ήταν αθώος.
84)
40/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
85)
41/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
86)
42/2008  
87)
43/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
88)
44/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
89)
45/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
90)
46/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
91)
80/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
92)
81/2008 Για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει να διαλαμβάνεται στη δήλωση ασκήσεως της ένας τουλάχιστον σαφής και ορισμένος λόγος αναιρέσεως. Δεν αρκεί η παράθεση του κειμένου της σχετικής διατάξεως. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος περί ελλείψεως αιτιολογίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως με την οποία ζητείται η αναίρεση για «έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που απαιτεί το Σύνταγμα και ο Νόμος».
93)
82/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αιτιολογία. Είναι ειδική και εμπεριστατωμένη μολονότι δεν αναφέρεται ειδικώς ότι ελήφθη υπόψη και η χωρίς όρους κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, γιατί είναι ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας και ως τέτοιος εξετάστηκε, δεν αποτελεί δε ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου. Πραγματική πλάνη. Αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Αόριστη επίκληση. Επί συκοφαντικής δυσφημήσεως δεν είχε εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 367 παρ. 1γ ΠΚ (βλ. παρ. 2 άρθρ. 367). Υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτετα...
94)
83/2008 Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Τυπική αιτιολογία. Πλήρης και ολοκληρωτική παραπομπή στο διατακτικό.
95)
84/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια τελουμένη με παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Κατά το άρθρο 15 του ΠΚ πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του κατηγορουμένου να ενεργήσει, που πηγάζει από ρητή διάταξη νόμου ή από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων κ.λ.π. Τα στοιχεία αυτά και η μνεία των νομικών διατάξεων που επιβάλλουν στον κατηγορούμενο ορισμένη ενέργεια από την παράλειψη της οποίας επήλθε το αποτέλεσμα, πρέπει να διαλαμβάνονται στο κλητήριο θέσπισμα και δεν αρκεί η αναφορά μόνο του άρθρου 15 του Π...
96)
85/2008 Στοιχεία παράβασης του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 2910/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 37 του Ν. 3153/2003 (παράνομη μεταφορά αλλοδαπού). Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, για την πιο πάνω παράβαση.
97)
86/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
98)
87/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
99)
88/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
100)
89/2008 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Αναίρεση της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το εκπρόθεσμο.
101)
90/2008 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Αναίρεση της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το εκπρόθεσμο.
102)
91/2008 Απόρριψη εφέσεως, ως απαράδεκτης, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως. Αναιρείται η προσβαλλομένη γιατί δεν αναφέρει το χρόνο επιδόσεως της προσβαλλομένης, το χρόνο ασκήσεως της εφέσεως και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση.
103)
92/2008 Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση: α) λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής λόγω σημαντικών αιτίων, διότι προεχόντως δεν αναφέρεται εάν ελήφθη υπόψη η κατάθεση του εξετασθέντος μάρτυρος και β) λόγω υπερβάσεως εξουσίας ως προς την εξέταση περαιτέρω της υποθέσεως και την καταδίκη του αναιρεσείοντος (διότι η υπόθεση εκδικάστηκε μετ’ αναίρεση σαν να ήταν ο αναιρεσείων παρών). Παύει οριστικώς ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
104)
93/2008  
105)
94/2008 Απόρριψη εφέσεως, ως απαράδεκτης, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως. Η απόφαση περιέχει πλήρη αιτιολογία, αφού αναφέρει το χρόνο επιδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, εκείνον της ασκήσεως του ενδίκου μέσου καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. Απορρίπτει αναίρεση.
106)
95/2008 Επανεξέταση μη εξετασθέντος λόγου αναιρέσεως από προφανή παραδρομή. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Είδη αμέλειας. Μη συνειδητή και ενσυνείδητη. Η προσβαλλομένη απόφαση με σαφήνεια περιέχει πραγματικά περιστατικά που προσδίδουν την μορφή της μη συνειδητής αμέλειας. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νομίμου βάσεως.
107)
96/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας - Παραπέμπει Εισαγγελέα Εφετών Θράκης και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Θράκης και των αντιστοίχων Εισαγγελιών.
108)
132/2008 Έκδοση Γεωργιανού υπηκόου στη Γεωργία βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης εκδόσεως.
109)
133/2008 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Αναίρεση αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν συνεκτίμησε μαρτυρική κατάθεση περί του ότι η αναιρεσείουσα είχε γνωστή διαμονή και κακώς κλητεύθηκε ως αγνώστου διαμονής.
110)
134/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
111)
176/2008  
112)
186/2008 Υπεξαίρεση αντικείμενου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αιτιολογημένη καταδίκη. Όχι παράβαση εκ πλαγίου. Για την πληρότητα της αιτιολογίας δεν είναι αναγκαία η συγκριτική αξιολόγηση και συσχέτιση των αποδεικτικών μέσων και η αναφορά του τι προκύπτει από καθένα εξ αυτών. Επί της υπεξαιρέσεως δεν απαιτείται η ειδική αιτιολογία του δόλου ο οποίος ενυπάρχει στη θέληση πραγματώσεως των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Απαράδεκτες οι αιτιάσεις που πλήττουν την ουσιαστική...
113)
187/2008 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης. Δεν αιτιολογείται ειδικώς το στοιχείο της γνώσης.
114)
188/2008 Απόρριψη αιτήσεως για επιμέτρηση ποινών επειδή οι αποφάσεις δεν είχαν καταστεί αμετάκλητες. Επιτρεπτό επιμέτρησης μετά την Ολ. Α.Π. 4/2005. Αναίρεση για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου.
115)
189/2008  
116)
190/2008 Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που πλήττει απόφαση πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Πότε υφίσταται εκκρεμοδικία.
117)
191/2008 Επί αιτήσεως κατηγορουμένου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Συμβούλιο επέρχεται απόλυτη ακυρότητα μόνον εφόσον το Συμβούλιο δεν απαντήσει ή απαρνηθεί αναιτιολόγητα την εμφάνισή του. Η παράλειψη του Συμβουλίου να διατάξει περαιτέρω ανάκριση, όπως ζητεί ο κατηγορούμενος δεν αποτελεί λόγο αναιρέσεως του υπό του άρθρου 484 παρ. 1 του ΚΠΔ προβλεπομένων. Δεν απαιτείται εις το (;;;;) πρωτόδικο παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών η παράθεση του άρθρου του ΠΚ. Επιτρεπτή η αναφορά του Συμβουλίου Εφε...
118)
192/2008 Απόλυτη ακυρότητα, με την παράσταση πολιτικής αγωγής το πρώτο ενώπιον του Εφετείου. Αναιρεί και παραπέμπει.
119)
193/2008 Ασφαλιστικές εισφορές Α.Ν. 86/1967. Δεν είναι αξιόποινη η μη καταβολή προσαυξήσεων που επιβάλλει το ΙΚΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 1 ΑΝ 1846/51. Αναιρείται η απόφαση ενόψει του μη αξιοποίνου χαρακτήρα των προαναφερομένων προσαυξήσεων .
120)
194/2008  
121)
201/2008  
122)
202/2008 Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία με χρήση και σκοπό το όφελος ανώτερο των 73.000 Ευρώ. Απορρίπτεται ως αβάσιμος λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
123)
203/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
124)
204/2008 Επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής η τήρηση προθεσμίας της εγκλήσεως αρχίζει από την ημέρα, κατά την οποίαν ο κομιστής της επιταγής την εμφάνισε προς πληρωμή και δεν πληρώθηκε. Συνιστά υπέρβαση εξουσίας η καταδίκη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, εφ’ όσον η έγκληση υπεβλήθη μετά την πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας του άρθρου 117 παρ. 1 ΠΚ.
125)
205/2008 Προθεσμία της αναίρεσης. Αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Έλλειψη αιτιολογίας μόνο σε σχέση με την ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2α του ΠΚ.
126)
256/2008 Μαστροπεία και έννοια προαγωγής σε πορνεία. Κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία τέλεση του εγκλήματος. Έλλειψη αιτιολογίας πότε. Αλληλοσυμπλήρωση αιτιολογικού με διατακτικό. Απορρίπτει την αναίρεση.
127)
257/2008 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη ως προς την διάταξη της περί απορρίψεως ελαφρυντικής περιστάσεως της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και ως προς την επιβολή της ποινής διάταξη, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι το δικαστήριο θεμελίωσε την απορριπτική του κρίση με μόνη τη φράση «το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών πρέπει να απορριφθεί».
128)
258/2008 Πότε ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Όταν υπό την επίκληση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, βάλλεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Συμβουλίου, απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως. Δεν απαιτείται, εις το επικυρούν το πρωτόδικο παραπεμπτικό βούλευμα, βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, η παράθεση του άρθρου του Π.Κ.
129)
259/2008 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.
130)
260/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές των δικαστηρίων του Πειραιά.
131)
271/2008 Ψευδής βεβαίωση. Έννοια δημοσίου εγγράφου. Αναιρείται καταδικαστική απόφαση για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 242 Π.Κ.
132)
272/2008 Έλλειψη αιτιολογίας. Δεν αναφέρονται (στην αιτιολογία της απόφασης) πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία. Αναιρεί και παραπέμπει.
133)
273/2008 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία.
134)
274/2008 Αναιρείται καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια για έλλειψη αιτιολογίας.
135)
282/2008 Αναιρείται καταδικαστική απόφαση για αποδοχή εικονικών τιμολογίων για έλλειψη αιτιολογίας.
136)
283/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, επειδή από τις νέες αποδείξεις των οποίων γίνεται επίκληση, δεν γίνεται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος.
137)
284/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως για συκοφαντική δυσφήμηση, απαιτείται η γνώση του δράστη περί της αναλήθειας του γεγονότος, να αιτιολογείται ειδικά με την παράθεση των περιστατικών που την δικαιολογούν. Έννοια γεγονότος επί συκοφαντικής δυσφημήσεως. Η απόφαση περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει αναίρεση.
138)
285/2008 Στην απόφαση που απορρίπτει το ένδικο μέσο της εφέσεως, ως εκπρόθεσμο, πρέπει να διαλαμβάνεται ο χρόνος επιδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, εκείνος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. Αιτιολογημένη η προσβαλλομένη απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση. Η περιεχομένη στην έφεση φράση «Ουδέποτε έλαβα γνώση της κλήσης ή της απόφασης, όπως με μάρτυρες και έγγραφα θα αποδείξω» δε συνιστά περιστατικά ανωτέρας βίας ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος.
139)
286/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
140)
287/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
141)
288/2008 Παράβαση του άρθρου μόνου του ΑΝ 690/1945, όπως αντικ. με άρθρο 8 § 1 του Ν 2336/1995. Πτώχευση εργοδότη πριν από την βεβαίωση του χρέους ή το ληξιπρόθεσμο αυτού. Επίκληση του αυτοτελούς αυτού ισχυρισμού στο δικαστήριο της ουσίας. Καταδίκη κατηγορουμένου χωρίς καμία αιτιολογία για την απόρριψη του ως άνω αυτοτελούς ισχυρισμού. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
142)
289/2008 Άσκηση αναιρέσεως από κρατούμενο στο Διευθυντή των Φυλακών, χωρίς να περιέχει κανέναν απολύτως λόγο από τους περιοριστικώς αναφερομένους στο άρθρο 510 § 1Δ του ΚΠΔ. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
143)
296/2008 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Ακυρότητα επιδόσεως της πρωτόδικης αποφάσεως στον εκκαλούντα με θυροκόλληση σε διεύθυνση κατοικίας από την οποία είχε μετοικήσει και ήταν αγνώστου διαμονής. Μη έναρξη προθεσμίας για άσκηση εφέσεως. Υπέρβαση εξουσίας από την απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης. Αναίρεση αποφάσεως και οριστική παύση ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής.
144)
297/2008 Παραπομπή για κακουργηματική απάτη και πλαστογραφία. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αβάσιμο λόγου αναιρέσεως. Το βούλευμα έχει πλήρη αιτιολογία. Ανυπαρξία αντιφατικών παραδοχών. Απόρριψη αιτήσεως.
145)
298/2008 Άμεση συνέργεια σε κακουργημα-τική απάτη κατ’ άρθρο 1 Ν 1608/1950, σε βάρος τράπεζας εδρεύουσας στην ημεδαπή, κατ’ εξακολούθηση. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του αν πλείονες ομοειδείς πράξεις του αυτού προσώπου δύνανται να θεωρηθούν ως ένα κατ’ εξακολούθηση έγκλημα, δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. Για τον προσδιορισμό του οφέλους ή της ζημίας λαμβάνεται υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικοτέρων πράξεων και δεν παρίσταται ανάγκη εξειδικεύσεως αυτών. Πότε έχει εφαρμογή το άρθρο 379 Π...
146)
299/2008  
147)
300/2008 Αναιρεί απόφαση με την οποία ο αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος απλής δυσφήμησης. Αντιφατική αιτιολογία - εκ πλαγίου παράβαση άρθρου 362 Π.Κ. Δέχεται ότι τα γεγονότα τα οποία διέδωσε ο κατηγορούμενος ήταν ψευδή και ότι αυτός τελούσε εν γνώσει της αναλήθειας και παρά ταύτα, ενώ πρωτοδίκως είχε αυτός καταδικασθεί για συκοφαντική δυσφήμηση, την κηρύσσει ένοχο απλής δυσφήμησης.
148)
301/2008  
149)
302/2008 Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί βρασμού ψυχικής ορμής και αιτήματος διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
150)
303/2008  
151)
304/2008  
152)
305/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
153)
306/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
154)
307/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως για εισαγωγή στη χώρα ναρκωτικών ουσιών κλπ. επειδή από τις νέες αποδείξεις των οποίων γίνεται επίκληση δεν γίνεται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος.
155)
308/2008 Απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτης μετά νόμιμη κλήτευση του εκκαλούντος - κατηγορουμένου. Επίδοση αποφάσεως δευτεροβαθμίου δικαστηρίου στον αναιρεσείοντα και στον αντίκλητό του δικηγόρο δια θυροκολλήσεως. Νόμιμες οι επιδόσεις. Αναίρεση κατά της αποφάσεως δευτεροβαθμίου δικαστηρίου μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας. Απόρριψη αναίρεσης ως απαράδεκτης, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως.
156)
309/2008  
157)
310/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
158)
311/2008  
159)
348/2008  
160)
382/2008 Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Ζητείται η εκτέλεση Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης της Εισαγγελίας του Μιλάνου Ιταλίας. Το ένταλμα εκδόθηκε κατά Αλβανού υπηκόου προκειμένου να εκτελεσθεί ποινή καθείρξεως, η οποία επιβλήθηκε ερήμην για εισαγωγή, κατοχή και πώληση στην Ιταλία ναρκωτικής ουσίας. Έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών με την οποία είχε διαταχθεί η εκτέλεση του εντάλματος. Συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του Ν. 3251/2004 για την εκτέλεση του εντάλμ...
161)
411/2008 Τραπεζική επιταγή. Η εταιρία που οπισθογράφησε την επιταγή στην Τράπεζα με τη ρήτρα αξία σε πίστωση λογαριασμού, που τηρούσε σ’ αυτή, (η οποία έχει την έννοια της κατά πληρεξουσιότητα μεταβιβάσεως της επιταγής, χωρίς μεταβιβαστικά αποτελέσματα), παρέμεινε κυρία και τελευταία κομίστρια της επιταγής αυτής, δικαιουμένη σε υποβολή εγκλήσεως για παράβαση του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933. Το Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη του κατηγορουμένου με την ...
162)
412/2008 Χρήση πλαστού εγγράφου. Στοιχεία εγκλήματος. Απορρίπτει λόγο αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας
163)
413/2008  
164)
414/2008  
165)
415/2008 Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης. Ζητείται η εκτέλεση του με στοιχεία VIII KOP 3/07 από 26-2-2007 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Βαρσοβίας Πολωνίας. Το ένταλμα εκδόθηκε κατά Πολωνού υπηκόου προκειμένου να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για παραβίαση υποχρεώσεως προς διατροφή. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η εκτέλεση του εντάλματος. Έλεγχος του διττού αξιοποίνου γιατί η πράξη της μη καταβολής διατροφής δεν εμ...
166)
416/2008 Δέχεται την έφεση κατά τους τύπους και στην ουσία της. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση. Γνωμοδοτεί κατά της εκδόσεως στο Κράτος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
167)
429/2008 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή και έλλειψη αιτιολογίας για παραβίαση κατάσχεσης και υπεξαίρεσης. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
168)
430/2008 Αναιρείται βούλευμα διότι απέρριψε σιωπηρά αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης κατηγορουμένου. Επεκτατικό αποτέλεσμα και στους συναυτουργούς. Απορρίπτει για Δημ. Δημητρίου. Απορρίπτει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Μαρίας Αγγγελίδη και Χρήστου Βαρδίκου. Αναιρεί στο σύνολο του το 3147/2006 βούλευμα Συμβουλίου Εφετείου Αθηνών. Παραπέμπει.
169)
431/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
170)
432/2008 Αναίρεση που δεν περιέχει κανένα ορισμένο λόγο είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Η συνημμένη στην έκθεση αναιρέσεως «αίτηση αναιρέσεως», η οποία περιέχει μόνο την υπογραφή του πληρεξουσίου δικηγόρου όχι δε και του δικαστικού υπαλλήλου και για την οποία δεν έχει γίνει πράξη εγχειρίσεως, δεν ισχύει ως έκθεση αναιρέσεως. Απορρίπτει.
171)
433/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοχρησία. Αιτιολογημένη η καταδίκη. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή εφαρμοσθεισών ουσιαστικού δικαίου ποινικών διατάξεων (309-308 ΠΚ και άρθρα 1 παρ. 1 εδ. α΄ και 2 εδ. γ΄, 14 Ν. 2168/1993). Απορρίπτει.
172)
434/2008  
173)
438/2008 Τρεις αναιρεσείοντες. Αόριστος ο λόγος αναιρέσεως των δύο πρώτων αναιρεσειόντων για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη αυτού και των αιτήσεων ως απαραδέκτων. Πρόσθετοι λόγοι. Προϋποθέτουν για την έρευνα παραδεκτό λόγο αναιρέσεως. Απόρριψη πρόσθετων λόγων. Ασαφής και αντιφατική αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως για εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Δεκτός ο σχετικός λόγος αναιρέσεως που παραδεκτά προβάλλεται από τον τρίτο αναιρεσείοντα. Επεκτατικό αποτέλεσμα κατ’ άρθρο 469 ΚΠΔ και...
174)
439/2008  
175)
440/2008 Έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αιτιολογημένη καταδίκη. Αφετηρία πενταετούς παραγραφής από τη θεώρηση του πορίσματος φορολογικού ελέγχου (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 2954/2001). Επί εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 150.000 δραχμών η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται άμεσα και πριν την διοικητική επίλυση της διαφοράς. Απορρίπτει.
176)
441/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία. Το κατά το άρθρο 366 παρ. 2 του ΠΚ τεκμήριο δεν αντίκειται στις διατάξεις 4 παρ. 1, 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 της ΕΣΔΑ. Αιτιολογημένη καταδίκη για τις άνω πράξεις. Αοριστία αυτοτελών ισχυρισμών για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων μη ταπεινών αιτίων και καλής συμπεριφοράς. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως.
177)
442/2008 Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για να καταλήξει στην κρίση ότι ο εκκαλών καλώς κλητεύθηκε ως αγνώστου διαμονής και για να απορρίψει τον προβληθέντα με την έφεση ισχυρισμό ότι είχε αυτός κατά το χρόνο της επιδόσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως γνωστή διαμονή, δεν έλαβε υπόψη του και δεν συνεκτίμησε με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα και την κατάθεση του μάρτυρα που εξετάσθηκε. Αναιρεί και παραπέμπει.
178)
443/2008 Παράβαση άρθρου 1 Α.Ν. 690/1945. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή έκθεση των αποδεικτικών μέσων τα οποία έλαβε υπόψη το δικαστήριο. Δεν γίνεται μνεία ούτε από το σκεπτικό προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψη κατάθεση μάρτυρα υπερασπίσεως ούτε λήφθηκε υπόψη το σύνολο των αναγνωσθέντων εγγράφων. Αναιρεί και παραπέμπει.
179)
444/2008 Άσκηση αναιρέσεως από δικηγόρο με την ιδιότητα του παραστάντος συνηγόρου κατά την απαγγελία της καταδικαστικής αποφάσεως, χωρίς τούτο να είναι αληθές. Μη επίκληση και προσάρτηση στην έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου πληρεξουσίου ή εξουσιοδοτήσεως. Το πρώτον ενώπιον του Αρείου Πάγου προσαγωγή εξουσιοδοτήσεως για άσκηση ενδίκου μέσου είναι απαράδεκτη. Η εξουσιοδότηση έπρεπε να προσαρτηθεί στην έκθεση αναιρέσεως και ούτε μπορούσε να προσκομισθεί στον γραμματέα εντός της 20ήμερης προθεσμίας των άρθ...
180)
445/2008 Αίτηση αναιρέσεως για την οποία συντάχθηκε η κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ έκθεση, χωρίς να περιέχει κάποιον λόγο αναιρέσεως. Επισύναψη στην έκθεση εγγράφου που περιέχει σαφείς και ορισμένους λόγους, το οποίο υπογράφεται μόνο από δικηγόρο, χωρίς επ’ αυτού να υπάρχει πράξη εγχειρίσεως και χωρίς να υπογράφεται και από τον δικαστικό υπάλληλο ενώπιον του οποίου συντάχθηκε η έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου. Δεν μπορεί να εκληφθεί και εκτιμηθεί ότι αποτελεί δικόγραφο ενσωματωμένο στο αναιρετήριο. Απόρριψη τ...
181)
446/2008 Αναίρεση από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατ’ αθωωτικής για ανθρωποκτονία από αμέλεια αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, λόγω μη λήψεως υπόψη «εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης» και «εκθέσεως αυτοψίας» μολονότι αναγνώσθηκαν. Απορρίπτεται ο σχετικός λόγος, γιατί από το σύνολο του σκεπτικού προκύπτει ότι η «έκθεση πραγματογνωμοσύνης» η οποία είχε συνταχθεί από τον ιατροδικαστή που διόρισε ανακριτικός υπάλληλος, είχε ληφθεί υπόψη, ενώ η «έκθεση αυτοψί...
182)
447/2008 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος από ιδιοτέλεια. Στοιχεία για την εξ υποκειμένου και εξ αντικειμένου συγκρότηση του εγκλήματος. Αναίρεση αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Δεν διαλαμβάνονται στην απόφαση πραγματικά περιστατικά για την γνώση από μέρους του κατηγορούμενου της αξιόποινης προέλευσης των πραγμάτων που έγιναν αποδεκτά, ούτε για τη θεμελίωση της επιβαρυντικής περίστασης της από ιδιοτέλεια τέλεσης της πράξης. Αναιρεί και παραπέμπει.
183)
448/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
184)
449/2008 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Εμφάνιση αυτής προς πληρωμή όχι στην πληρώτρια, αλλά σε άλλη τράπεζα με βάση το άρθρο 88 Ν. 1969/1991 και την υπ’ αριθμ. 6617Β/ 104/1992 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου. Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου αναιρεσείοντος ως ηθικού αυτουρ-γού στην έκδοση ακάλυπτης επιταγής, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας (εισήχθη ως φυσικός αυτουργός). Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή άρθρου 79 Ν. 5960/1933. Απορρίπτει.
185)
451/2008  
186)
452/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
187)
453/2008 Καταδίκη για παράβαση Α.Ν. 690/1945. Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία. Δεν καθορίζεται με ποια νομική βάση οφείλονται οι αποδοχές και ο χρόνος καταβολής αυτών. Αναιρεί και παραπέμπει.
188)
454/2008 Έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή λόγω αντίφασης αιτιολογικού και διατακτικού. Αναιρεί και παραπέμπει.
189)
455/2008 Αναιρεί μόνο ως προς την οριστική παύση της ποινικής δίωξης. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος.
190)
456/2008  
191)
457/2008 Παράσταση της αναιρεσείουσας με δικηγόρο ο οποίος δεν είχε πληρεξουσιότητα και δεν προσκόμισε πληρεξούσιο ή δήλωση εντός της τριήμερης προθεσμίας που του χορηγήθηκε. Συζήτηση της αιτήσεως ερήμην και απόρριψη αυτής.
192)
458/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
193)
459/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
194)
460/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων. Απορρίπτεται η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας του κατηγορουμένου, ως απαράδεκτη γιατί με αυτήν επιδιώκεται ο από ουσιαστικής πλευρά επανέλεγχος της προσβαλλομένης αποφάσεως.
195)
491/2008 Παραπομπή κατηγορουμένου στο ακροατήριο Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για απόπειρα εκβιάσεως. Υποβολή υπομνήματος και εγγράφου (αποφάσεως πολιτικού Εφετείου) από τους πολιτικώς ενάγοντες μετά την υποβολή στο Συμβούλιο Εφετών της προτάσεως του Εισαγγελέως, χωρίς να κληθούν οι κατηγορούμενοι να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τις τυχόν παρατηρήσεις τους. Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρεί και παραπέμπει.
196)
492/2008  
197)
507/2008  
198)
508/2008 Κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση και απόπειρα απάτης. Κακουργηματική πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση. Αιτιολογημένη παραπομπή. Απόρριψη αναιρέσεως κατά βουλεύματος.
199)
509/2008  
200)
514/2008  
201)
520/2008 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν αιτιολογείται ειδικώς η γνώση της παράνομης προέλευσης του πράγματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
202)
521/2008 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση. Ανεπάρκεια αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση άρθρου 19 παρ. 1-4 του Ν. 2325/1997 για μία των μερικότερων πράξεων. Μερική αναίρεση κατά τούτο της αποφάσεως και της διάταξης αυτής για την ποινή.
203)
522/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση αποφάσεως για εκ πλαγίου παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1-3 του Ν. 1882/1990. Δεν διευκρινίζεται εάν κατά το χρόνο βεβαιώσεως χρέους ανωνύμου εταιρίας προς το Δημόσιο, ο κατηγορούμενος είχε την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Αναιρεί και παραπέμπει.
204)
523/2008 Παράβαση του άρθρου 17 του Ν. 1337/1983. Η υπ’ αριθμ. 7587/24-2-2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για μη επιβολή ποινικών κυρώσεων επί μικρών παραβάσεων που εξαιρούνται της κατεδάφισης, έχει εκδοθεί καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδοτήσεως από το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 1512/1985. Αιτιολογημένη καταδίκη. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη αναιρέσεως.
205)
524/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997, σύμφωνα με την οποία, για την άσκηση της ποινικής δίωξης, η υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα της οικείας έκθεσης ελέγχου, της καταλογιστικής πράξης του φόρου και των στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται η οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, εφαρμόζεται μόνο στις φορολογικές παραβάσεις των άρθρων 17, 18 και 1...
206)
525/2008 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Αιτιολογημένη καταδίκη. Απορρίπτει.
207)
526/2008 Πότε σαφής και ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως. Αναφορά των αποδεικτικών μέσων, που ελήφθησαν υπόψη. Πρέπει να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπ’ όψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, ασχέτως εάν εξαίρονται ορισμένα από αυτά. Ανέλεγκτη η κρίση περί εκτιμήσεως και αξιολογήσεως των αποδεικτικών στοιχείων υπό της αποφάσεως. Απαράδεκτος ο σχετικός λόγος.
208)
527/2008 Αναίρεση της αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Εξετάσθηκε μάρτυρας υπερασπίσεως και το δικαστήριο ούτε στο προοίμιο του σκεπτικού αναφέρεται στον μάρτυρα αυτό, αλλά ούτε και από το όλο περιεχόμενο του σκεπτικού προκύπτει ότι έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε την κατάθεσή του. Αναιρεί και παραπέμπει.
209)
528/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη ακροάσεως. Ζητήθηκε η μη εξέταση μάρτυρα που είχε ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα (άρθρο 211 εδ. α΄ ΚΠΔ). Το δικαστήριο, χωρίς να απαντήσει και να εκδώσει παρεμπίπτουσα απορριπτική απόφαση, προχώρησε στην εξέταση του μάρτυρα. Αναιρεί και παραπέμπει.
210)
529/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
211)
530/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
212)
531/2008  
213)
532/2008  
214)
533/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
215)
534/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
216)
535/2008  
217)
536/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
218)
537/2008  
219)
538/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
220)
539/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
221)
540/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
222)
541/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών το οποίο, επί εγκλημάτων του Ν. 1608/1950 αποφαίνεται κατά το άρθρο 308 παρ. 1 του ΚΠΔ, αμετακλήτως.
223)
542/2008 Εκπρόθεσμες οι εκθέσεις αναιρέσεως. Απορρίπτει τις αιτήσεις ως απαράδεκτες, λόγω μη επικλήσεως (στην έκθεση αναιρέσεως), πραγματικών περιστατικών που να συνιστούν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα.
224)
642/2008 Πραγματογνωμοσύνη η οποία διατάχθηκε από πολιτικό Δικαστήριο αποτελεί απλό έγγραφο και όχι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. Η αναγραφή στα πρακτικά της αποφάσεως των αναγνωσθέντων εγγράφων με τα στοιχεία εκείνα που είναι αρκετά για τον προσδιορισμό τους δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει.
225)
774/2008 Έκδοση - Απορρίπτει.
226)
775/2008 Έκδοση. Απορρίπτει αίτημα για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους.
227)
797/2008  
228)
798/2008 Απορρίπτει αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος ως απαράδεκτη.
229)
799/2008  
230)
810/2008 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αιτιολογημένη καταδίκη. Αφετηρία πενταετούς παραγραφής από την ημερομηνία θεώρησης του πορίσματος φορολογικού ελέγχου (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 2954/2001). Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη ενστάσεως παραγραφής. Επιτρεπτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 174 Τελ. Κώδικα και 30 παρ. 23 Ν. 3296/2004, η εξέταση ως μαρτύρων στο ακροατήριο υπαλλήλων του ΣΔΟΕ οι οποίοι άσκησαν προανακριτικά καθήκοντα. Δεν αποτελεί ούτε εξομοιώνεται προς μαρτυρική κατάθεση του κατηγο...
231)
811/2008 Παράβαση καθήκοντος Δημάρχου. Αρμοδιότητα Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την έκδοση αποφάσεων χορηγήσεως, ανακλήσεως, αφαιρέσεως αδείας λειτουργίας και σφραγίσεως καταστημάτων (άρθρο 11 παρ. 2α Ν. 2307/1995). Ασάφειες και αντιφάσεις καταδικαστικής για Δήμαρχο αποφάσεως για παράβαση καθήκοντος. Η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη διάταξη νόμου η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (Ολ. ΑΠ 3/1998). Αναιρείται για εκ πλαγίο...
232)
812/2008 Έλλειψη αιτιολογίας ως προς απέλαση αλλοδαπού και ελαφρυντικής περιστάσεως άρθρου 84 παρ. 2α. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
233)
813/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία. Έννοια. Το κατά το άρθρο 366 παρ. 2 του Π.Κ. τεκμήριο δεν αντίκειται στις διατάξεις 4 παρ. 1, 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 της ΕΣΔΑ. Αιτιολογημένη καταδίκη για τις άνω πράξεις. Μετ’ αναίρεση αποφάσεως δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, ο πολιτικώς ενάγων καλώς παρίσταται εφόσον πρωτοδίκως είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Εάν δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, το δικαστήριο οφείλει να ερευνήσει ...
234)
814/2008 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αντιφατική αιτιολογία ως προς τον χρόνο τέλεσης της πράξης από τον οποίο επηρεάζεται η παραγραφή. Αναίρεση και παραπομπή.
235)
815/2008 Α) Παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Β) Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και απλή συνέργεια σε υφαρπαγή. Αθωωτική απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Αναίρεση εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για έλλειψη αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας και απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτει.
236)
816/2008 Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω επιδικάσεως πλέον του αιτηθέντος διότι το δικαστήριο επεδίκασε ποσό 44 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ενώ το αίτημα ήταν για 43 ευρώ. Αναιρεί εν μέρει. Απαλείφει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
237)
817/2008 Αναιρείται καταδικαστική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 88 παρ. β Ν. 3386/2005. Αναιρεί και παραπέμπει.
238)
818/2008 Αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για παραχάραξη. Απορρίπτει.
239)
819/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
240)
820/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή βεβαίωση αστυνομικού. Αναιρεί και παραπέμπει.
241)
821/2008 Μη επέλευση απόλυτης ακυρότητας από την μη υποβολή ερωτήσεων από τον συνήγορο του αναιρεσείοντος προς τον συγκατηγορούμενό του μετά το πέρας της απολογίας του, εφόσον δεν υπεβλήθη σχετικό προς τούτο αίτημα δια μέσου του διευθύνοντος την συζήτηση. Απορρίπτει αυτοτελή ισχυρισμό για την ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2α Π.Κ. λόγω αοριστίας. Απορρίπτει.
242)
822/2008  
243)
823/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια από τροχαίο ατύχημα. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απόρριψη αναιρέσεως.
244)
824/2008 α) Ληστεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, β) αρπαγή από κοινού κατά συρροή, γ) επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, δ) ένωση προς διάπραξη κακουργημάτων, ε) παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και μετατροπή όπλου. Έννοια εγκλημάτων ληστείας και αρπαγής. Μεταξύ των εγκλημάτων της ληστείας και της αρπαγής υπάρχει αληθής πραγματική συρροή. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως.
245)
825/2008 Αιτιολογημένη απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως.
246)
826/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία. Επαρκής αιτιολογία και ορθή εφαρμογή του νόμου. Η ανάγνωση μη αμετάκλητης αποφάσεως, δεν δημιουργεί ακυρότητα. Δεν δημιουργείται ακυρότητα από τη μη δόση του λόγου στον κατηγορούμενο να εκφέρει τις αντιρρήσεις και παρατηρήσεις του για την παράσταση της πολιτικής αγωγής, εάν αυτός δεν ζήτησε να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως.
247)
827/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Επιτρεπτή καθ’ ολοκληρία παραπομπή στην εισαγγελική πρόταση. Όχι αντίθεση στην ΕΣΔΑ. Αίτημα διενεργείας περαιτέρω ανακρίσεως. Η διεξαγωγή περαιτέρω ανακρίσεως απόκειται στην ανέλεγκτη κρίση του Συμβουλίου. Η απόρριψη όμως του αιτήματος πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Αιτιολογημένη παραπομπή και απόρριψη αιτήματος διενέργειας περαιτέρω ανακρίσεως. Απόρριψη αναιρέσεως.
248)
828/2008 Η σύλληψη κατηγορουμένου και η παράδοση ναρκωτικών ουσιών δεν αποτελούν ανακριτικές πράξεις. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τις ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ. 2α και δ του ΠΚ. Απορρίπτει τις αιτήσεις αναιρέσεως ενός κατηγορούμενου και αναιρεί εν μέρει ως προς τον άλλο, κατά το μέρος μόνο της απόρριψης των αυτοτελών ισχυρισμών περί συνδρομής ελαφρυντικών και την ποινή. Παραπέμπει κατά το μέρος αυτό.
249)
829/2008 Συζήτηση αναιρέσεως ερήμην του ενός αναιρεσείοντος. Απόρριψη αιτήσεως. Έννοια ψευδούς βεβαιώσεως. Αναίρεση της αποφάσεως ως προς τον δεύτερο κατηγορούμενο για ανεπάρκεια αιτιολογίας.
250)
830/2008 Αυθαίρετα κτίσματα. Αιτιολογημένη καταδίκη. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία εκτείνεται και στις παρεμπίπτουσες αποφάσεις. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για να προσκομισθεί άδεια νομιμοποιήσεως του αυθαίρετου κτίσματος. Απορρίπτει.
251)
831/2008 Έλλειψη αιτιολογίας λόγω αντιφάσεως αιτιολογικού και σκεπτικού. Αναιρεί και παραπέμπει.
252)
832/2008 Έλλειψη αιτιολογίας - δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά. Αναιρεί και παραπέμπει.
253)
833/2008 Μη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ. Επί εργοδότη νομικού προσώπου, δεν αναφέρεται στην καταδικαστική απόφαση η ιδιότητα των κατηγορουμένων στην επιχείρηση από την οποία απορρέει η υποχρέωση απόδοσης και καταβολής των εισφορών. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Οριστική παύση ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. Αναιρεί και Π.Ο.Π.Δ.
254)
834/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997, σύμφωνα με την οποία, για την άσκηση της ποινικής δίωξης, η υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα της οικείας έκθεσης ελέγχου, της καταλογιστικής πράξης του φόρου και των στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται η οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, εφαρμόζεται μόνο στις φορολογικές παραβάσεις των άρθρων 17, 18 και 1...
255)
835/2008 Αιτιολογημένη καταδίκη για διακεκριμένες κλοπές. Έγγραφο που αυτεπαγγέλτως αναγιγνώσκεται χωρίς να αμφισβητείται η γνησιότητα και χωρίς εναντίωση του κατηγορουμένου δεν επάγεται ουδεμία ακυρότητα. Απορρίπτει.
256)
836/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή αποδοχών σε εργαζομένους. Απορρίπτει την αναίρεση.
257)
837/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης διότι δεν αναφέρει ούτε γενικά ούτε κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα. Αναιρεί και παραπέμπει.
258)
838/2008 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Κατά το άρθρο 19 παρ. 4 ν. 2523/1997 είναι εικονικά τα φορολογικά στοιχεία και όταν εκδίδονται για υπαρκτή μεν συναλλαγή αλλά χρησιμοποιούνται από τον συναλλασσόμενο ξένα τιμολόγια εικονικής εταιρίας. Επιτρεπτή κατά το άρθρο 30 παρ. 23 του ν. 3296/04 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» η εξέταση στο ακροατήριο ως μαρτύρων των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ που έχουν ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα. Αιτιολογημέν...
259)
839/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για παρ. του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/67 διότι δεν καθορίζεται αν ο αναιρεσείων μέλος του Δ.Σ. ανωνύμου εταιρείας ήταν κατά το καταστατικό της νόμιμος εκπρόσωπος. Αναιρεί και παραπέμπει.
260)
840/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
261)
841/2008 Πότε υπάρχει φαινομένη συρροή μεταξύ φοροδιαφυγής και πλαστογραφίας. Αιτιολογημένη καταδίκη για πλαστογραφία μετά χρήσεως. Απορρίπτει.
262)
842/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
263)
843/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Απορρίπτεται ο περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγος αναιρέσεως, ως αβάσιμος. Η διάταξη του άρθρου 358 ΚΠΔ για την εξέταση των μαρτύρων δεν υποχρεώνει τον διευθύνοντα να δίδει το λόγο αυτοβούλως στον κατηγορούμενο και εκ της παραλήψεως δεν δημιουργείται ακυρότης. Απορρίπτει αίτηση και πρόσθετο λόγο.
264)
844/2008 Στοιχεία υπεξαγωγής εγγράφου. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση. Αναιρείται, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση.
265)
845/2008 Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, λόγω υπερβάσεως εξουσίας, διότι το δικαστήριο της παραπομπής, που επελήφθη της υποθέσεως μετά από αναίρεση, καταδίκασε τον κατηγορούμενο για δυσφήμηση και για γεγονότα για τα οποία με προηγούμενη αναιρεθείσα απόφαση του Εφετείου είχε κηρυχθεί αθώος. Αναιρεί και παραπέμπει.
266)
846/2008 Διόρθωση απόφασης. Επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκου μέσου και στον μη ασκήσαντα αυτό φυσικό αυτουργό. Καταδίκη από πρωτοβάθμιο δικαστήριο του φυσικού αυτουργού για καταδολίευση δανειστών και του αμέσου συνεργού στην πράξη αυτή. Άσκηση εφέσεως από αμφοτέρους. Απόρριψη εφέσεως φυσικού αυτουργού, ως ανυποστήρικτης και καταδίκη αμέσου συνεργού. Άσκηση αναιρέσεως από άμεσο συνεργό. Δεκτός λόγος αναιρέσεως περί εκπροθέσμου υποβολής εγκλήσεως. Παύση οριστικώς ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής. Αίτηση αιτού...
267)
847/2008 Απορρίπτει αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως ως εκπρόθεσμη καθόσον τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος.
268)
848/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
269)
849/2008 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Κατά το άρθρο 19 παρ. 4 Ν. 2523/1997 είναι εικονικά τα φορολογικά στοιχεία και όταν εκδίδονται για υπαρκτή μεν συναλλαγή αλλά χρησιμοποιούνται από τον συναλλασσόμενο ξένα τιμολόγια εικονικής εταιρίας. Επιτρεπτή κατά το άρθρο 30 παρ. 23 του Ν. 3296/04 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» η εξέταση στο ακροατήριο ως μαρτύρων των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ που έχουν ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα. Αιτιολογημέ...
270)
850/2008 Αναίρεση μη περιέχουσα κανένα λόγο αναιρέσεως. Το συνημμένο στην έκθεση αναιρέσεως «έγγραφο» μη φέρον υπογραφή αναιρεσείοντος και δικαστικού υπαλλήλου δεν συγκροτεί ενιαίο δικόγραφο. Απαράδεκτη η αναίρεση.
271)
851/2008 Παραπομπή για α) κακουργηματική έκρηξη β) διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας γ) κατοχή εκρηκτικών υλών. Επιτρεπτή καθ’ ολοκληρία παραπομπή στην εισαγγελική πρόταση. Απόρριψη του μόνου λόγου αναιρέσεως του βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας.
272)
852/2008 Αναίρεση βουλεύματος από τους πολιτικώς ενάγοντες. Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτης.
273)
853/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
274)
854/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
275)
855/2008 Αναίρεση ασκηθείσα με δήλωση στον Εισαγγελέα του ΑΠ κατά μη καταδικαστικής αποφάσεως ως είναι εκείνη με την οποία η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη). Απόρριψη της αναιρέσεως ως απαράδεκτης.
276)
886/2008  
277)
897/2008 Απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως όταν από την επίκληση της εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Συμβουλίου περί τα πράγματα. Επιτρεπτή η αναφορά του Συμβουλίου στην πρόταση του Εισαγγελέα, όπου αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα που ελήφθησαν υπ’ όψη για την παραπομπή του κατηγορουμένου, τα οποία αρκεί να αναφέρονται κατ’ είδος, για να έχει το βούλευμα ειδική αιτιολογία, χωρίς να απαιτείται να αναφέρεται τι προέκυψε από το καθένα από αυτά. Απ...
278)
918/2008 Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο ως αποδεικτικού στοιχείου, για να αχθεί αυτό εις την περί ενοχής κρίση του, εγγράφου που δεν ανεγνώσθη κατά την συζήτηση στο ακροατήριο, συνιστά απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 § 1 στοιχ. Δ, 510 § 1 στοιχ. Α ΚΠοινΔ. Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα αν αυτό το έγγραφο αναφέρεται απλώς ιστορικά στο αιτιολογικό της αποφάσεως, χωρίς να έχει ληφθεί αμέσως υπ’ όψη για τον σχηματισμό δικανικής πεποιθήσεως για την συνδρομή των στοιχείων του εγκλήματος, για το οποίο κήρυξε ένοχ...
279)
919/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
280)
931/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
281)
932/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
282)
933/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
283)
934/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
284)
935/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
285)
936/2008 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης κατά βουλεύματος. Απορρίπτει αναίρεση.
286)
937/2008 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
287)
938/2008 Έλλειψη αιτιολογίας στην απόφαση υπάρχει όταν αυτή έχει ασάφειες και αντιφάσεις τόσο στο ίδιο το σκεπτικό, όσο και μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση διότι δεν είναι σαφές τι εισήγαγε ο κατηγορούμενος και τι κατείχε από κοινού μετ’ άλλων από την ναρκωτική ουσία που εισήγαγαν και κατείχαν όλοι. Αναιρεί και παραπέμπει.
288)
939/2008 Πότε έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στην απόρριψη ελαφρυντικών περιστάσεων (84 § 2 ΠΚ). Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως· και όταν η παραβίασή της γίνεται εκ πλαγίου, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 84§2 αρ. ε΄ ΠΚ. Απορρίπτονται αμφότεροι οι εκ των άνω αιτιάσεων λόγοι, προς δε και οι από την επίκληση αυτών αιτιάσεις βάλλουσαι την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου περί πραγμάτων. Απορρίπτει την αναίρεση.
289)
940/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
290)
941/2008 Πότε σαφής και ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Πότε ορισμένος ο ισχυρισμός περί τοξικομανίας. Μόνον εάν είναι ορισμένος, το δικαστήριο έχει υποχρέωση να απαντήσει. Αλλιώς, εάν δεν απαντήσει, δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως. Ισχυρισμός ότι δεν ελήφθη υπ’ όψη έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης αλυσιτελώς προβάλλεται ως πρόσθετος λόγος αναιρέσεως, διότι ο περί τοξικομανίας ισχυρισμός ήταν αόριστος. Απορρίπτει.
291)
942/2008 Πότε έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αόριστος ο ισχυρισμός όταν δεν προσδιορίζεται σε τι συνίσταται αυτή. Αόριστος ο ισχυρισμός περί συμπτωματικού χαρακτήρος της κατοχής και χρήσεως ναρκωτικών ουσιών, εάν δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά που συνιστούν τις περιστάσεις υπό τας οποίας ετελέσθη η αξιόποινη πράξη. Απορρίπτει.
292)
943/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου με την οποία γίνεται προσαρμογή ποινής καταδικασθέντος στην αλλοδαπή ημεδαπού υπηκόου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1708/1987 «Κύρωση Συμβάσεως για μεταφορά καταδίκων». Επιτρεπτό αναίρεσης κατά το άρθρο 2 του παραπάνω νόμου. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως αόριστης και απαράδεκτης.
293)
944/2008 Πότε ορισμένοι λόγοι έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Όταν ουδείς ορισμένος λόγος αναιρέσεως περιέχεται στην αίτηση, αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Απορρίπτει αναίρεση.
294)
945/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
295)
946/2008 Παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως μόνον όταν περιέχεται σ’ αυτή σαφής και ορισμένος λόγος αναιρέσεως. Όταν δεν περιέχεται ούτε ένας ορισμένος λόγος αναιρέσεως η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως όταν αφορά την περί πραγμάτων κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Απορρίπτει αναίρεση.
296)
947/2008 Πότε ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Όταν ουδείς ορισμένος λόγος αναιρέσεως περιέχεται στην αίτηση αναιρέσεως, αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Απορρίπτει.
297)
948/2008 Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.
298)
949/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Συρρέει αληθώς με απάτη. Απορρίπτει.
299)
950/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
300)
951/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για το έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών. Αναιρεί και παραπέμπει.
301)
952/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
302)
953/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
303)
1051/2008 Ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία. Αναίρεση για αντιφατική αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
304)
1052/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων ή αποδείξεων. Απορρίπτει αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.
305)
1053/2008 Μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο. Αναίρεση για ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία. Ενώ στο σκεπτικό η απόφαση δέχεται ότι το χρέος προς το δημόσιο είναι χρέος του νομικού προσώπου της ομόρρυθμης εταιρίας, στο διατακτικό κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος για το ίδιο χρέος που βεβαιώθηκε στον ίδιο ατομικά. Αναιρεί και παραπέμπει.
306)
1054/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση και υπεξαίρεση στην υπηρεσία από υπάλληλο της Τράπεζας EFG EUROBANK. Αιτιολογημένη καταδίκη και ορθή εφαρμογή των διατάξεων 258, 263Α, και 1 του Ν. 1608/1950 και επί κατηγορουμένου υπαλλήλου ιδιωτικής Τράπεζας. Αρχή αναλογικότητας κατά το άρθρο 25 του Συντάγματος. Κριτήρια για την παράβαση αυτής, μεταξύ των άλλων, βαρύτητα πράξης και το ύψος της επιβληθείσας ποινής. Για την εξακολουθητική πλαστογραφία και την από αυτή υπεξαίρεση ποσού άνω των 200 εκ....
307)
1055/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας επί αποφατικής συγκρούσεως εισαγγελέων που υπάγονται σε διαφορετικά Εφετεία.
308)
1056/2008 Κακουργηματική απάτη. Αναίρεση βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
309)
1057/2008 Επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματική απάτη.Απορρίπτει.
310)
1058/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναίρεση για αντιφατική αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
311)
1059/2008 Επί εικονικών φορολογικών στοιχείων η παραγραφή αρχίζει από την θεώρηση του πορίσματος φορολογικού ελέγχου. Αναίρεση για αντιφατική αιτιολογία. Ενώ ορθώς γίνεται δεκτό με παρεμπίπτουσα απόφαση, απορριπτική της ενστάσεως παραγραφής, ότι η παραγραφή αρχίζει από τη θεώρηση του πορίσματος του φορολογικού ελέγχου, στην ίδια απόφαση στο κύριο σκεπτικό και στο διατακτικό γίνεται δεκτός προγενέστερος χρόνος τελέσεως της πράξης. Αναιρεί και παραπέμπει.
312)
1060/2008 Αιτιολογημένη καταδίκη για κλοπή. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής. Δεν δημιουργείται ακυρότητα όταν το δικαστήριο δεν αποφαίνεται άμεσα επί του υποβληθέντος αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις, αλλά ενιαίως με το σκεπτικό επί της ενοχής. Απόρριψη αιτήσεως.
313)
1061/2008 Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στο βούλευμα. Πότε σαφής και ορισμένος ο λόγος περί ελλείψεως αιτιολογίας. Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και πότε ορισμένος ο λόγος αυτός. Απαράδεκτος (και) όταν αφορά την περί πραγμάτων κρίση του Συμβουλίου. Μετά το ν. 3160/2003 δεν προβλέπεται ως λόγος αναιρέσεως η μη παράθεση του άρθρου του Π.Ν. στο εφετειακό βούλευμα, με το οποίο απορρίπτεται η έφεση και επικυρώνεται το πρωτόδικο βούλευμα με το οποίο παραπέμπεται ο κατηγορούμενος. Απο...
314)
1062/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Ζητήθηκε από την κατηγορουμένη η ανάγνωση συγκεκριμένων εγγράφων και το δικαστήριο παρέλειψε την ανάγνωση αυτών. Αναίρεση για έλλειψη ακροάσεως. Μετά ταύτα οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. Αναιρεί και Π.Ο.Π.Δ.
315)
1063/2008 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών από κοινού με την επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 8 Ν. 1729/87. Στοιχεία των πράξεων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη. Απορρίπτει.
316)
1064/2008 Ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφων που, με παρεμπίπτουσα απόφαση του δικαστηρίου, είχαν εξαιρεθεί (άρθρα 211, 170 § 1 Κ.Π.Δ.). Αναιρεί και παραπέμπει.
317)
1065/2008 Απορρίπτει αίτηση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου για αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως απόπειρας κακουργηματικής απάτης για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας.
318)
1066/2008 Απορρίπτει αίτηση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου για αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως απόπειρας κακουργηματικής απάτης για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας.
319)
1067/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για κακουργηματική υπεξαίρεση ως προς την ιδιότητα της αναιρεσείουσας ως εντολοδόχου. Αναιρεί και παραπέμπει.
320)
1068/2008 Ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Έννοια αυτών. Αιτιολογημένη καταδίκη. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως.
321)
1069/2008 Πλαστογραφία ιδιόγραφης διαθήκης και χρήση. Απάτη στο δικαστήριο με την εμφάνιση και την έκδοση πιστοποιητικού κληρονομητηρίου. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα ο οποίος βεβαίωσε τη γνησιότητα της διαθήκης. Αιτιολογημένη καταδίκη και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως.
322)
1070/2008 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακαλύπτων επιταγών. Οπισθογράφηση που περιέχει τη μνεία προς είσπραξη ή άλλη ενέχουσα απλή εντολή ποίος νομιμοποιείται για την υποβολή εγκλήσεως.
323)
1071/2008 Κακουργηματική απάτη και απόπειρα απάτης στο δικαστήριο. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή και αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών. Απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης στον Άρειο Πάγο. Απορρίπτει.
324)
1072/2008 Αναιρείται καταδικαστική απόφαση λόγω απολύτου ακυρότητας, διότι κατά τον σχηματισμό της δικανικής κρίσης του το δικαστήριο έλαβε υπόψη του τρεις ένορκες εξετάσεις μαρτύρων χωρίς να προκύπτει η ταυτότητα των εξετασθέντων μαρτύρων καθώς και ο τόπος και η αρχή ενώπιον της οποίας ελήφθησαν αυτές. Αναιρεί και παραπέμπει.
325)
1073/2008 Απόλυτη ακυρότητα για κακή σύνθεση του δικαστηρίου, λόγω συμμετοχής παρέδρου και Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών χωρίς να αναφέρεται η πράξη του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο, με την οποία ορίστηκε αυτός (Πάρεδρος) και χωρίς να αναφέρεται το κώλυμα του Εισαγγελέως. Απορρίπτεται ο λόγος καίτοι αμφότερα τα σκέλη του και ειδικότερα, κατά το πρώτο διότι, μετά την ενοποίηση των οργανικών θέσεων των Παρέδρων και των Πρωτοδικών (άρθρο 17§8 Ν. 1756/1988, όπως ισχύει) δεν είναι απαραίτητη η αναπλήρωση του Πρωτο...
326)
1074/2008 Ελλιπής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ ως προς την ιδιότητα του κατηγορουμένου στην εργοδότιδα ανώνυμη εταιρεία. Αναιρεί και παραπέμπει.
327)
1075/2008 Αναιρείται απόφαση που απέρριψε έφεση του αναιρεσείοντος ως ανυπόστατη καίτοι η πράξη του είχε παραγραφεί για αρνητική υπέρβαση εξουσίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
328)
1076/2008 Εκπροσώπηση κατηγορουμένου στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο από συνήγορο. Στην περίπτωση αυτή ο κατηγορούμενος θεωρείται «παρών» και όχι «ωσεί παρών», γι’ αυτό η 10ήμερη προθεσμία ασκήσεως της εφέσεως αρχίζει από τη δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης και όχι από την επίδοσή της, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκπροσωπήσας τον κατηγορούμενο συνήγορος ήταν παρών στη δημοσίευση. Άσκηση εφέσεως μετά την παρέλευση της 10ήμερης προθεσμίας από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης, εφόσο...
329)
1077/2008 Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων καταδικαστικής αποφάσεως για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.
330)
1078/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη και απόπειρα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη. Απόρριψη αναιρετικού λόγου για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής παράστασης πολιτικής αγωγής. Νομίμως, πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης οι κληρονόμοι του παθόντος ο οποίος στην προδικασία είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Από τη μη καταβολή του...
331)
1079/2008 Κατηγορία για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Η έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και πρέπει ειδικώς να μνημονεύεται στο σκεπτικό της καταδικαστικής αποφάσεως. Δεκτή η αναίρεση για ελλιπή αναφορά των αποδεικτικών μέσων. Αναιρεί και παραπέμπει.
332)
1080/2008 Παραίτηση αναίρεσης. Αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Η ύπαρξη δόλου δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως.
333)
1081/2008 Απαράδεκτη η συζήτηση αιτήσεως αναιρέσεως γιατί δεν κλητεύθηκε να παραστεί στον Άρειο Πάγο ο πολιτικώς ενάγων ο οποίος είχε παραστεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και είχε επιδικασθεί σ’ αυτόν χρηματική ικανοποίηση.
334)
1083/2008 Δέχεται τυπικά (την έφεση) και απορρίπτει στην ουσία.
335)
1086/2008 Αναιρεί καταδικαστική απόφαση για παράβαση του αγορανομικού κώδικα διότι δεν αναφέρεται η ιδιότητα του αναιρεσείοντος. Αναιρεί και παραπέμπει.
336)
1087/2008 Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος (που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για κακούργημα) όταν ασκείται μετά την πάροδο δέκα ημερών από την επίδοσή του χωρίς επίκληση και απόδειξη λόγου ανωτέρας βίας. Απαράδεκτο το αίτημα για γνώση της εισαγγελικής προτάσεως κατ’ άρθρο 308§2 ΚΠΔ, διότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή στην περίπτωση που ο εισαγγελέας πρόκειται να υποβάλει πρόταση επί της ουσίας ή επί της ουσιαστικής βασιμότητας των λόγων του ενδίκου μέσου, όχι δε και στην περίπτωση, με την οποία προτεί...
337)
1088/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
338)
1097/2008 Αναιρεί καταδικαστική απόφαση για παράβαση του αγορανομικού κώδικα διότι αναφέρεται ο αναιρεσείων ως αγορανομικώς υπεύθυνος. Αναιρεί και παραπέμπει.
339)
1099/2008 Πότε υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία στο βούλευμα που παραπέμπει τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συμβούλιο Εφετών αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα πρόταση του Εισαγγελέως Εφετών, στην οποίαν εκτίθενται με πληρότητα και σαφήνεια τα προκύψαντα πραγματικά περιστατικά. Όταν απορρίπτεται η έφεση, η έλλειψη διατάξεως περί “επικυρώσεως” του πρωτοδίκου βουλεύματος δεν συνιστά λόγο αναιρέσεως ούτε δι’ έλλειψη ...
340)
1100/2008  
341)
1101/2008 Μετά την τροποποίηση του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ με το άρθρο 38 του Ν. 3160/2003 δεν επιτρέπεται πλέον αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο απορρίπτεται η έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ως απαράδεκτη (για οποιοδήποτε λόγο). Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για το λόγο αυτό.
342)
1104/2008  
343)
1105/2008  
344)
1106/2008 Κατ’ αποφάσεως ή βουλεύματος που απέρριψε αίτηση εξαιρέσεως δικαστικών προσώπων, δεν επιτρέπεται αναίρεση. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη τοιαύτη αίτηση αναιρέσεως. Παρέλκει η έρευνα του αιτήματος περί αυτοπροσώπου εμφανίσεως στον Άρειο Πάγο, διότι προϋποθέτει παραδεκτώς ασκηθείσα αναίρεση. Απορρίπτει.
345)
1107/2008 Προθεσμία αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως από τον καταδικασθέντα κατηγορούμενο, με επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είκοσι ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την καταχώριση της αποφάσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο της γραμματείας του ποινικού δικαστηρίου. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η εκπρόθεσμη αναίρεση εάν δεν αναγράφει λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος ως και τα αποδεικτικά μέσα που τον στηρίζουν. Απορρίπτονται και οι πρόσθετοι λόγοι διότι προϋποθέτουν παραδεκτ...
346)
1108/2008 Η αναίρεση με δήλωση στον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, ασκείται σε δέκα ημέρες από την καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473§3 ΚΠΔ. Εάν ασκηθεί εκπρόθεσμα, ήτοι πέραν της δεκαημέρου προθεσμίας, χωρίς να εκτίθενται λόγοι ανωτέρας βίας, που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 513§1α΄& 476§1 ΚΠΔ). Απορρίπτει.
347)
1109/2008 Η αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως από τον καταδικασθέντα ασκείται και με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473§3. Στην υπό ευρεία έννοια “τελεσίδικο” απόφαση, ήτοι η απόφαση που από την έκδοσή της δεν υπόκειται εις έφεση. Εάν η αναίρεση ασκηθεί εκπρόθεσμα εις την άνω περίπτωση, ήτοι πέραν της εικοσαημέρου προθεσμίας, χωρίς να εκτίθεται λόγος ανωτέρ...
348)
1110/2008 Έλλειψη αιτιολογίας παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματική υπεξαίρεση από κοινού. Αναιρεί και παραπέμπει.
349)
1111/2008 Καταδικαστική απόφαση πρωτοβαθμίου δικαστηρίου (Τριμελούς Κακουργημάτων). Άσκηση εφέσεως κατ’ αυτής. Μη ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αντιρρήσεις του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου για την εκτελεστότητα. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες, γιατί οι αντιρρήσεις κατά της εκτελέσεως προϋποθέτουν αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση (άρθρο 546 ΚΠΔ). Η αθωωτική απόφαση εκτελείται μόλις απαγγελθεί (547 ΚΠΔ). Απορρίπτει.
350)
1113/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
351)
1121/2008 Καταδίκη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Νομιμοποιείται για την υποβολή εγκλήσεως ο εξ αναγωγής υπόχρεος ο οποίος πλήρωσε την επιταγή και κατέστη ο ίδιος εξ αναγωγής κομιστής του τίτλου. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόρριψη αναιρέσεως.
352)
1122/2008  
353)
1123/2008 Η αναίρεση με δήλωση στο Διευθυντή της φυλακής όπου κρατείται ο δικαιούμενος, ασκείται σε δέκα ημέρες από την καταχώρηση της τελεσίδικης αποφάσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473§3 ΚΠΔ. Εάν ασκηθεί εκπρόθεσμα, χωρίς να εκτίθενται λόγοι ανωτέρας βίας, που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο αυτής, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρα 513§1α΄, 476§1 ΚΠΔ). Απορρίπτει.
354)
1124/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
355)
1205/2008 Η διάταξη του άρθρου 308 § 2 ΚΠΔ εφαρμόζεται όχι μόνο στην διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, αλλά και στην διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών και του Αρείου Πάγου. Το αίτημα των διαδίκων ότι επιθυμούν να γνωρίσουν το περιεχόμενο της εισαγγελικής πρότασης μπορεί να υποβληθεί και με την έφεση. Εφόσον ο κατηγορούμενος ειδοποιηθείς έλαβε γνώση της εισαγγελικής προτάσεως η μετά ταύτα παραμονή της δικογραφίας στη γραμματεία της εισαγγελίας μέχρι εξαντλήσεως του δεκαημέρου από τη...
356)
1206/2008 Άρθρο 308 § 1 εδ. γ΄ και δ΄ ΚΠΔ. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου για τα παραπεμπτικού βουλεύματος που αφορά εγκλήματα, προβλεπόμενα από το άρθρο 1 Ν. 1608/1950 και έχει εκδοθεί κατά την οριζομένη στη διάταξη αυτή διαδικασία. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου. Παρέλκει η έρευνα του αιτήματος περί αυτοπροσώπου εμφανίσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου διότι προϋποθέτει παραδεκτώς ασκηθείσα αναίρεση. Απορρίπτεται αίτημα κατ’ άρθρο 308 § 2 ΚΠΔ να λάβε...
357)
1207/2008 Επανάληψη διαδικασίας (525 § 1 ΚΠΔ). Έννοια νέων γεγονότων και αποδείξεων. Μπορεί να είναι καταθέσεις μαρτύρων, έγγραφα υπό την προϋπόθεση ότι εκτιμώμενα μόνα τους είτε σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομιστεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό ότι ο καταδικασμένος είναι αθώος. Δεν θεωρούνται νέα στοιχεία ιατρικά έγγραφα και βεβαιώσεις και στοιχεία, που δεν ασκούν επιρροή στην καταδικαστική κρίση του δικαστηρίου.
358)
1211/2008 Έννοια προσώπου αγνώστου διαμονής. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της έφεσης ως εκπρόθεσμο και απαράδεκτο. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη με την οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη η έφεση του αναιρεσείοντος. Αναιρεί και παραπέμπει.
359)
1212/2008 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης. Απορρίπτει.
360)
1231/2008  
361)
1232/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
362)
1233/2008 Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως για όλους τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στην διάταξη του άρθρου 510 ΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. Η απορριπτική αυτή απόφαση έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, όταν διαλαμβάνει τον χρόνο επιδόσεως στον εκκαλούντα της προσβαλλομένης με την έφεση αποφάσεως (αν απαγγελθεί απόντος τούτου), ο χρόνος ασκήσεως της ...
363)
1234/2008  
364)
1235/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
365)
1236/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
366)
1237/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
367)
1238/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
368)
1239/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
369)
1240/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
370)
1241/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών.
371)
1267/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
372)
1268/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
373)
1269/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
374)
1270/2008  
375)
1271/2008  
376)
1272/2008 Επανάληψη διαδικασίας άρθρου 525§1 ΚΠΔ. Έννοια γεγονότων ή αποδείξεων. Μπορεί να είναι καταθέσεις νέων μαρτύρων εγγράφων ή άλλων στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι εκτιμώμενα είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομιστεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό ότι ο καταδικασμένος είναι αθώος, ή κατεδικάσθη για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά ετέλεσε. Όχι εφαρμογή 525 § 1 στοιχ. 4 του Κ.Π.Δ., όταν δεν πρόκειται περί της αυτής πράξεως. Α...
377)
1273/2008  
378)
1274/2008  
379)
1275/2008  
380)
1276/2008  
381)
1277/2008 Επανάληψη διαδικασίας Δέχεται. Ακυρώνει την 1375 - 1376/1999 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Π.Ο.Π.Δ.
382)
1278/2008  
383)
1299/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Αναιρεί και παραπέμπει.
384)
1301/2008 Ψευδορκία μάρτυρος. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί ψευδορκίας μάρτυρος. Ένορκοι βεβαιώσεις ενώπιον Συμβολαιογράφου. Για να υπάρξει ψευδορκία για τον ενόρκως βεβαιώσαντα περί του ότι αναφέρεται επ’ αυτές, πρέπει να γίνεται μνεία ότι αυτές ελήφθησαν μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση του αντιδίκου του επωφελουμένου την εξέταση. Στην καταδικαστική απόφαση πρέπει να αναφέρονται α) ποια τα αληθή, αφού ο μάρτυρας βεβαίωσε τα ψευδή και β) τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία το...
385)
1302/2008 Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης. Ζητείται η εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε δυνάμει αποφάσεως Περιφερειακού Δικαστηρίου της Πολωνίας. Το ένταλμα εκδόθηκε κατά Ισραηλίτη υπηκόου, προκειμένου να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για απάτη. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η εκτέλεση του εντάλματος. Συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του Ν. 3251/2004 για την εκτέλεση του εντάλματος. Απόρριψη εφέσεως.
386)
1303/2008 Απέχει να αποφανθεί μέχρις ότου η αναιρεσείουσα λάβει γνώση της προτάσεως του Εισαγγελέα (της οποίας είχε ζητήσει να λάβει γνώση).
387)
1317/2008 Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προσωρινής κρατήσεως η κλήση του κατηγορουμένου προς απολογία είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική και η ανάκριση θεωρείται ότι περατώθηκε νομίμως με την έκδοση του εντάλματος συλλήψεως (άρθρα 276 § 2, 282 § 1, 271 § 1 ΚΠΔ). Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότης λόγω παραβιάσεως διατάξεων που καθορίζουν την εμφάνιση και υπεράσπιση του κατηγορουμένου, ασχέτως εάν προηγήθηκε ή όχι κλήση του για απολογία. Όχι έλλειψη αιτιολογίας του βουλεύματος εκ του ότι το Συμβούλιο Εφετώ...
388)
1318/2008 Μετά την τροποποίηση του άρθρου 476§2 ΚΠΔ με το άρθρο 38 του ν. 3160/30-6-2003 δεν επιτρέπεται πλέον αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίπτεται η έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ως απαράδεκτη (για οποιοδήποτε λόγο). Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για τον ως άνω λόγο.
389)
1319/2008 Επαρκής αιτιολογία βουλεύματος του συμβουλίου Εφετών Αθηνών το οποίο αποφαίνεται ότι κατά των κατηγορουμένων δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για απόπειρα εκβιάσεως. Απόρριψη αναιρέσεως Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
390)
1320/2008 Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα διότι δεν αναφέρεται ότι λήφθηκε υπόψη πραγματογνωμοσύνη (που αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο όταν διατάσσεται από τον ανακριτή ή το δικαστήριο). Αναιρεί και παραπέμπει.
391)
1321/2008 Έλλειψη αιτιολογίας απόφασης που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη. Αναιρεί και παραπέμπει.
392)
1328/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
393)
1329/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
394)
1369/2008 Παθητική δωροδοκία. Έννοια και στοιχεία του εγκλήματος. Συνιστά ενέργεια συναφή προς το υπαλληλικό καθήκον εφοριακού υπαλλήλου, η απ’ αυτόν αξίωση καταβολής δώρου προκειμένου, ενώπιον ποινικού δικαστηρίου, να διαφοροποιήσει επωφελώς την κατάθεσή του για τον κατηγορούμενο ο οποίος δικάζεται για φορολογική παράβαση. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει.
395)
1375/2008 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για παθητική δωροδοκία. Απορρίπτει.
396)
1376/2008 Αιτιολογία ως προς την απόρριψη ισχυρισμών του αναιρεσείοντος. Απορρίπτει.
397)
1377/2008 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία με χρήση. Απορρίπτει.
398)
1378/2008  
399)
1379/2008 Αιτιολογία σε βούλευμα που παραπέμπει τους αναιρεσείοντες για κακουργηματική νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Απορρίπτει.
400)
1380/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μαρτύρων και ηθική αυτουργία στην ψευδορκία. Αναιρεί και παραπέμπει.
401)
1403/2008  
402)
1408/2008 Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Εισαγγελική πρόταση μόνο για τη μία αίτηση. Απέχει να αποφανθεί.
403)
1412/2008 Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία εις καταδικαστική απόφαση. Πρέπει να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, κατ’ είδος αναφερόμενα, χωρίς να απαιτείται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα. Αιτιολογία καταδίκη για αγορά ναρκωτικών δεν απαιτείται να αναφέρεται, ποσότης, συμφωνία τιμήματος, καταβληθέν τίμημα, συγκεκριμένος πωλητής και αγοραστής. Δόλος, δεν απαιτείται να αναφέρονται στοιχεία του, διότι εμπεριέχεται στα πραγματικά περιστατικά της πράξεως. Η αιτιολογία ειδική ...
404)
1413/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
405)
1414/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία σε σχέση με την παράλειψη και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του Π.Κ. Αναιρεί και παραπέμπει.
406)
1415/2008 Ψευδής βεβαίωση, νόθευση εγγράφου, χρήση ψευδούς βεβαιώσεως (άρθρο 242 παρ. 1, 2 και 4 ΠΚ), ψευδορκία και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και νόθευση εγγράφου. Έννοια των πράξεων αυτών. Διαπράττει ψευδή βεβαίωση και όχι το αδίκημα του άρθρου 221 (ψευδής ιατρική πιστοποίηση) ο ιατρός ο οποίος ως δημόσιος υπάλληλος υπηρετεί σε νοσοκομείο που έχει τη νομική μορφή του ν.π.δ.δ. όταν σε ιατρική γνωμάτευση που εκδίδει βεβαιώνει εν γνώσει της αναληθείας ψευδές περιστατικό. Συντρέχει τέτοια περίπτωση ό...
407)
1416/2008 Απλή δυσφήμηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία και εκ πλαγίου παράβαση του άρθρου 362 του Π.Κ. Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν αιτιολογεί το υποκειμενικό στοιχείο και περαιτέρω ενώ κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο για απλή δυσφήμηση δεν ερευνά, στο πλαίσιο των ορισμών του άρθρου 366 παρ. 1 και 3, την αλήθεια ή μη του δυσφημιστικού γεγονότος. Αναιρεί και παραπέμπει.
408)
1417/2008 Αναιρεί καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 30 παρ. 12 και 31 παρ. 4 ν.δ. 136/1946 για έλλειψη αιτιολογίας γιατί δεν προκύπτει η μορφή υπαιτιότητας που δέχθηκε το Δικαστήριο. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
409)
1418/2008 Λαθρεμπορία. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση. Δεν διευκρινίζεται εάν τα εμπορεύματα, για την κατοχή των οποίων ως προϊόντων λαθρεμπορίας, κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος, είχαν εισαχθεί από Χώρα - Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής. Αναιρεί εν μέρει ως προς την λαθρεμπορία, την απόρριψη των ελαφρυντικών και τη συνολική ποινή. Παραπέμπει κατά το μέρος αυτό.
410)
1419/2008 Ψευδής ανώμοτη κατάθεση. Αιτιολογημένη καταδίκη. Απορρίπτει.
411)
1420/2008 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω μη πρότασης του Εισαγγελέα επί της ενοχής, αφού από την επισκόπηση των πρακτικών προκύπτει το αντίθετο. Ομοίως για τη μη δόση του λόγου στο συνήγορο του κατηγορουμένου μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα, αφού από τα ίδια πρακτικά προκύπτει το αντίθετο. Απορρίπτει.
412)
1421/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για σωματική βλάβη εξ αμελείας, διότι δεν προσδιορίζεται από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση των αναιρεσειόντων προς ενέργεια και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου και ο κανόνας αυτού. Αναιρεί και παραπέμπει.
413)
1422/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για μη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών.
414)
1423/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Απορρίπτει.
415)
1424/2008 Δεκτή αναίρεση Εισαγγελέα Α.Π. αθωωτικής αποφάσεως κατηγορουμένων για άμεση συνέργεια σε κακουργηματική υπεξαίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει.
416)
1425/2008 Απορρίπτει αναίρεση κατά αποφάσεως που απέρριψε αίτηση για ακύρωση διαδικασίας.
417)
1426/2008 Απορρίπτει αναίρεση ως εκπρόθεσμη.
418)
1434/2008  
419)
1435/2008  
420)
1436/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
421)
1437/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
422)
1438/2008 Απάτη και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Επαρκής αιτιολογία και απόρριψη του περί του αντιθέτου μοναδικού λόγου αναιρέσεως.
423)
1439/2008 Παραδεκτή η υποβολή εγκλήσεως για έκδοση ακάλυπτης επιταγής από εντολοδόχο, δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, με το οποίο δίδεται εντολή υποβολής εγκλήσεως από την παθούσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται τα ισχύοντα για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στο πρακτικό του Δ.Σ. των μελών αυτού, αφού τέτοιο πρακτικό δεν κατατίθεται. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως με λόγο την υπέρβαση εξουσίας.
424)
1440/2008 Ακούσια απαγωγή με σκοπό την ακολασία. Βιασμός κατά συναυτουργία. Επαρκής αιτιολογία και απόρριψη του σχετικού λόγου αναιρέσεως.
425)
1441/2008 Πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση και απάτη στο δικαστήριο. Επαρκής αιτιολογία αθωωτικής απόφασης. Απόρριψη αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
426)
1442/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή εγκλήσεων κατά δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς, στις ανακριτικές και λοιπές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών.
427)
1443/2008 Απαράδεκτες αιτήσεις αναιρέσεως κατά διατάξεως Εισαγγελέα Εφετών με την οποία απορρίπτεται προσφυγή. Απορρίπτει.
428)
1463/2008  
429)
1464/2008 Απάτη κατ’ άρθρον 386 §§ 1, 3 Π.Κ. Στοιχεία αυτής: α) σκοπός του δράστου να περιποιήσει εις άλλον ή τον εαυτό του παράνομο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία η πραγματοποίηση του οφέλους, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών, γ) βλάβη ξένης περιουσίας, συνδεομένη αιτιωδώς με τις παραπλανητικές ενέργειες. Ως βλάβη αρκεί και απειλή μειώσεως της περιουσίας ήτοι διακινδύνευση αυτής. Πότε συντρέχει. Τι είναι γεγονός. Τι είναι περιουσια...
430)
1465/2008 Απορρίπτει αναίρεση κατά βουλεύματος που κήρυξε την έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ως απαράδεκτη.
431)
1466/2008  
432)
1467/2008 Άρθρο 47§1 Π.Κ. απλή συνέργεια, έννοια αυτής. Πότε πραγματώνεται απλή συνέργεια, με υλική ή (και) ψυχική συνδρομή. Πότε συντρέχουν. Μπορεί να παρέχεται και με αμφότερους τους τρόπους. Εις τι συνίσταται ο δόλος του συνεργού και στην γνώση του για την από τον αυτουργό τέλεση της άδικης πράξης. Αιτιολογημένη καταδίκη για απλή συνέργεια σε ληστεία, με μεταφορά, παραμονή κοντά στον τόπο του εγκλήματος, παρότρυνση, οδηγίες για την τέλεσή της, υποδείξεις και βοήθεια για την διαφυγή του αυτουργού. Απορρ...
433)
1468/2008 Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε καταδικαστική απόφαση μαστροπείας. Όχι λόγος αναιρέσεως για την ουσία της υποθέσεως. Προκύπτει αναμφίβολα ότι έλαβε υπόψη της αναγνωσθέν έγγραφο χωρίς να είναι ανάγκη να αναφέρεται ειδικά (στην απόφαση) τι προέκυψε από αυτό. Όχι ακυρότητα, λαμβανομένη υπόψη και αυτεπαγγέλτως (171 § 1 Κ.Π.Δ.), εκ του ότι ο Εισαγγελέας δεν πρότεινε επί του τύποις δεκτού της εφέσεως εφόσον το δικαστήριο την έκαμε τύποις δεκτή. Όχι 211 Α του ΚΠΔ, εάν προκύπτει ότι το δι...
434)
1469/2008  
435)
1470/2008  
436)
1471/2008  
437)
1472/2008 Αίτηση αναιρέσεως για την οποία συντάχθηκε η κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ έκθεση, χωρίς να περιέχει κάποιον λόγο αναιρέσεως. Επισύναψη στην έκθεση εγγράφου που περιέχει σαφείς και ορισμένους λόγους, το οποίο υπογράφεται από τον αναιρεσείοντα χωρίς επ’ αυτού να υπάρχει πράξη εγχειρίσεως και χωρίς να υπογράφεται από τον δικαστικό υπάλληλο ενώπιον του οποίου συντάχθηκε η έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου. Δεν μπορεί να εκληφθεί και εκτιμηθεί ότι αποτελεί δικόγραφο ενσωματωμένο στο αναιρετήριο. Απόρριψη τη...
438)
1473/2008 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως εκπρόθεσμης.
439)
1474/2008 Απορρίπτει αναίρεση που ασκήθηκε από κρατούμενο στις φυλακές με δικόγραφο που εγχειρίστηκε στον διευθυντή των φυλακών.
440)
1530/2008 Παραπέμπει στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το αναφερόμενο στην αίτηση αναιρέσεως του Β.Γ. ζήτημα, αν μεταξύ των εγκλημάτων της κακουργηματικής διατάραξης της ασφάλειας της υδάτινης συγκοινωνίας με ενδεχόμενο δόλο και των προκληθεισών ανθρωποκτονιών και σωματικών βλαβών από αμέλεια κατά συρροή υπάρχει πραγματική ή φαινομένη συρροή. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την αναίρεση του Β.Γ. Αναιρεί ως προς τον Δ.Τσ. και μόνο ως προς την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης στους πολιτικώ...
441)
1531/2008 Απιστία περί την υπηρεσία (άρθρα 256, 263Α Π.Κ. και 1 Ν. 1608/1950) και κακουργηματική απάτη. Έννοια και στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Κρίση του Συμβουλίου Εφετών ότι δεν είναι δημόσια περιουσία, κατά την έννοια των άνω διατάξεων, η περιουσία της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» και απόφανση ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για απιστία περί την υπηρεσία, κατά των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την πώληση του 49% των μετοχών της άνω εταιρείας. Βάσιμη η αίτηση του Εισαγγελέα του Α....
442)
1532/2008 Άρθρο 308§2 Κ.Π.Δ. Αν ο διάδικος λάβει γνώση της προτάσεως, δεν απαιτείται η δικογραφία να μείνει επί δεκαήμερο στο γραφείο της εισαγγελίας, διότι έχει πληρωθεί ο σκοπός της διατάξεως αυτής. Όχι απόλυτη ακυρότης εκ της μη παραμονής της δικογραφίας στο γραφείο εισαγγελίας. Η άνω διάταξη εφαρμόζεται και στη διαδικασία του Συμβουλίου Εφετών και του Αρείου Πάγου. Άρθρο 138 § 2 Κ.Π.Δ., 309 § 2 Κ.Π.Δ. . Όταν το αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από εκείνο που αποφασίστηκ...
443)
1533/2008 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη οδηγού αυτοκινήτου που οδηγούσε σε κατάσταση μέθης και α) εξ αμελείας προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, β) οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος και γ) εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος. Ισχύς κατά τον χρόνο του συμβάντος των κοινών υπουργικών αποφάσεως σχετικά με τη διαδικασία διαπίστωσης της ύπαρξης οινοπνεύματος στο αίμα. Οι ακυρότητες της προδικασίας σχετικά με τη μη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για την ανίχνευση οινοπνεύματος, θεμελιώνο...
444)
1534/2008 Αναίρεση από κατηγορούμενο κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και συνήθεια (κακουργηματική μορφή). Στοιχεία εκβίασης αντικειμενικά (άρθρο 385§1 αρ. β΄). Υποκειμενικά απαιτείται δόλος, σκοπός να αποκομίσει ο δράστης ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο υπάρχει όταν δεν στηρίζεται σε νόμιμη αξίωση του δράστη κατά του παθόντος. Στοιχειοθετείται εκβίαση κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Πότε υπάρχει αυτή. Όχι εξ αυτών αντιφατικ...
445)
1535/2008 Παραβίαση μυστικών της πολιτείας (άρθρο 146 παρ. 1 ΠΚ) δια του τύπου, κατ’ εξακολούθηση. Έννοια και στοιχεία της πράξης. Αναίρεση παραπεμπτικού βουλεύματος για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου για την τελευταία χρονικώς των μερικότερων πράξεων και απόφανση να μη γίνει κατηγορία. Χρόνος παραγραφής αδικημάτων που τελούνται δια του τύπου. Οριστική παύση της ποινικής δίωξης για τις μερικότερες πράξεις για τις οποίες παρήλθε 18μηνο από την τέλεσή τους.
446)
1536/2008 Απόλυτη ακυρότητα λήψη υπόψη ξενόγλωσσων εγγράφων. Έλλειψη αιτιολογίας για κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
447)
1571/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για σωματική βλάβη από αμέλεια ιατρού. Απορρίπτει.
448)
1572/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη.
449)
1573/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
450)
1574/2008 Κατά το ν. 3160/30-6-2003 δεν συγχωρείται αναίρεση κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών με το οποίο κηρύχθηκε απαράδεκτη η έφεση (ως εκπρόθεσμη) - (άρθρα 476 § 2, 482 § 1 Κ.Π.Δ). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά τοιούτου βουλεύματος (άρθρ. 513 § 1 Κ.Π.Δ.).
451)
1587/2008 Παραγραφή αδικήματος άρθρ. 19 Ν. 2523/97. Έναρξη χρόνου παραγραφής. Απορρίπτει αναίρεση.
452)
1588/2008 Παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής. Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρεί. Παραπέμπει.
453)
1589/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για σωματική βλάβη εξ αμελείας διότι δεν προσδιορίζεται από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση των αναιρεσειόντων προς ενέργεια και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου και ο κανόνας αυτού. Αναιρεί και παραπέμπει.
454)
1590/2008 Έννοια προσώπου αγνώστου διαμονής. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της έφεσης ως εκπρόθεσμο. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος ως εκπρόθεσμη. Παραπέμπει.
455)
1591/2008 Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή αναιρεσείοντος για κακουργηματική υπεξαίρεση. Απορρίπτει αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Απορρίπτει.
456)
1594/2008 Αιτιολογία βουλεύματος για κακουργηματική υπεξαίρεση από κοινού. Απορρίπτει αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Απορρίπτει.
457)
1595/2008 Η προθεσμία για άσκηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο της γραμματείας του ποινικού δικαστηρίου. (άρθρ. 473 § 3 ΚΠΔ.). Σκοπός της διατάξεως να αποφεύγεται ματαίως η άσκηση αναιρέσεως όταν δεν υπάρχει λόγος. Η προθεσμία για αναίρεση είναι 10 ημέρες και εάν εκδοθεί (η προσβαλλομένη) με απόντα τον κατηγορούμενο, αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως, αν αυτή έγινε μετά την άνω καταχώριση, από την τελευταία αυτή δε ...
458)
1596/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
459)
1597/2008 Ερήμην. Απορρίπτει ως απαράδεκτη λόγω παραιτήσεως από το ένδικο μέσο της αναιρέσεως.
460)
1598/2008 Αιτιολογημένη καταδίκη για απόκρυψη λαθρομεταναστών. Στην απόκρυψη εμπεριέχεται το στοιχείο της γνώσης της παράνομης εισόδου.
461)
1599/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
462)
1600/2008 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως που ασκείται κατά καταδικαστικής αποφάσεως από συνήγορο που δεν παρέστη στο δικαστήριο, και για τον οποίο, ασκούντα για λογαριασμό του καταδικασθέντος την αίτηση αναιρέσεως, δεν επισυνάπτεται σ΄ αυτήν πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση. Λόγω του απαραδέκτου της αιτήσεως για την άνω αιτία, το υποβαλλόμενο κατά τη συζήτηση αίτημα αναβολής απορρίπτεται διότι προϋπόθεση για την έρευνα και την παραδοχή του είναι η άσκηση παραδεκτής αναίρεσης. Απορρίπτει αίτημα για αναβολ...
463)
1601/2008  
464)
1602/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Για την άσκηση ποινικής δίωξης δεν απαιτείται η προηγούμενη τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου επί της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής, ούτε πρέπει η μηνυτήρια αναφορά για την άνω πράξη να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 21 Ν. 2523/1997 έγγραφα. Τα παραπάνω απαιτούνται μόνο επί των παραβάσεων των άρθρων 17, 18 και 19 Ν. 2523/1997. Απόρριψη αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας και εσφαλμένη ερμηνεία - εφαρμογή του νόμου.
465)
1603/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ανθρωποκτονία εξ αμελείας διότι δεν προσδιορίζεται από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση του αναιρεσείοντος προς ενέργεια και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου και ο κανόνας αυτού. Αναιρεί και παραπέμπει.
466)
1607/2008 Έννοια και στοιχεία του εγκλήματος του άρθρου 67 Π.Κ. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη για αντίσταση κατά της Αρχής και απλή σωματική βλάβη κατά αστυνομικού υπαλλήλου. Αιτιολογημένη απόρριψη του περί αμύνης ισχυρισμού. Αόριστη προβολή ισχυρισμού για ελαφρυντικές περιστάσεις. Απορρίπτει.
467)
1608/2008 Έννοια προσώπου αγνώστου διαμονής. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της έφεσης ως εκπρόθεσμο. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος ως εκπρόθεσμη. Παραπέμπει.
468)
1621/2008 Κακουργηματική απάτη - Στοιχεία αυτής. Τι απαιτείται να περιέχει το παραπεμπτικό βούλευμα. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Πότε από κοινού διάπραξη (45 Π.Κ.). Συναπόφαση - κοινός δόλος. Δεν είναι απαραίτητη η αναφορά των κατ’ ιδίαν ενεργειών των συμμετόχων. Αιτιολογία υπάρχει και με αναφορά στην ενσωματωμένη εισαγγελική πρόταση, όταν αυτή είναι ειδικά αιτιολογημένη. Απορρίπτει αναίρεση δι’ έλλειψη αιτιολογίας και δι’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απο...
469)
1622/2008 Απάτη - Στοιχεία κακουργηματικής απάτης. Πότε από κοινού κατ’ άρθρ. 45 Π.Κ. Συναπόφαση και κοινός δόλος - Οι συμμέτοχοι συμπράττουν με ταυτόχρονες ή διαδοχικές πράξεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναφορά των κατ’ ιδίαν ενεργειών των. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία Εφετειακού βουλεύματος που απορρίπτει την έφεση για κακουργηματική απάτη. Υπάρχει και με καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα Εισαγγελική πρόταση, όταν αυτή είναι ειδικά αιτιολογημένη. Το δευτεροβάθμιο δικαστήρ...
470)
1623/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση - Στοιχεία αυτής. Εάν το εμπιστευθέν ποσό εις εντολοδόχο - διαχειριστή υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ (άρθρ. 375 ΠΚ). Πότε διαχειριστής - εντολοδόχος. Πότε παράνομη η ιδιοποίηση. Αίρεται εάν υπάρχει και αποδεικνύεται αίτησή του προς συμψηφισμό. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτεται αναίρεση διότι διαλαμβάνονται πλήρως τα συγκροτούντα την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση στοιχεία του εγκλήματος. Απαράδεκτοι οι λόγοι αφορώντες την ουσία.
471)
1626/2008 Έννοια κατοχής - συγκατοχής, καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών. Κοινός δόλος - συναπόφαση - από κοινού. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και πότε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ο δόλος εμπεριέχεται στα πραγματικά περιστατικά περί ενοχής. Ο ν. 3459/2006 κωδικοποίησε τις ισχύουσες διατάξεις περί ναρκωτικών και δεν τις κατήργησε. Σε περίπτωση αναπληρώσεως δικαστού μέλους του Πενταμελούς Εφετείου, δεν είναι ανάγκη να αναφέρεται ότι ο κληρωθείς είναι αναπληρωμα...
472)
1627/2008  
473)
1628/2008 Πότε κακουργηματική απάτη επί δικαστηρίου. Τι είναι περιουσιακή βλάβη. Ακόμη και όταν η επιδίωξη της ικανοποιήσεως του βλαπτομένου από την εμπλοκή σε δικαστικούς αγώνες. Χρόνος τέλεσης της απάτης άρθρο 17 ΠΚ. Οι μετά την εξαπάτηση πράξεις μπορούν να θεωρηθούν ως απάτες με σκοπό να διατηρήσει ο δράστης τα οφέλη που απέκτησε ήδη από την πρώτη εξαπάτηση, εφόσον με αυτές δεν προκαλείται νέα και διαφορετική βλάβη στην περιουσία του θύματος. Όταν οι πράξεις του υπαιτίου συνάπτονται σε μία ενότητα η μί...
474)
1634/2008 Αιτιολογία βουλεύματος για κακουργηματική απάτη από κοινού. Απορρίπτει αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης. Απορρίπτει.
475)
1635/2008 Διορισμός διερμηνέων εκτός οικείου καταλόγου - απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
476)
1642/2008 Επάρκεια αιτιολογίας της εφέσεως του Εισαγγελέα και απόρριψη λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας. Είναι επιτρεπτή, παρά την εναντίωση του κατηγορουμένη, η ανάγνωση προανακριτικής καταθέσεως μάρτυρα, εφόσον ζητείται η ανάγνωση αυτής από τον εισαγγελέα και βεβαιώνεται η αδυναμία εμφανίσεως του μάρτυρα στο δικαστήριο. Η απόφαση του δικαστηρίου η οποία εκδίδεται επί προσφυγής κατά διατάξεως του διευθύνοντος τη συζήτηση, δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας εάν ο προσφεύγων αορίστως προσφεύγει στο δικασ...
477)
1649/2008 Πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση με επακόλουθο τον πνιγμό μελών του πληρώματος. Έννοια και στοιχεία της διατάξεως του άρθρου 277 του Π.Κ. Έννοια αμέσου και ενδεχομένου δόλου. Συνδρομή αμελείας ως προς το επελθόν βαρύτερο αποτέλεσμα. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου από το προσβαλλόμενο βούλευμα και αιτιολογημένη παραπομπή. Απορρίπτει αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
478)
1650/2008 Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού ως προς τη συνδρομή του άρθρου 34 ΠΚ. Αναιρεί και παραπέμπει.
479)
1651/2008 Η προθεσμία της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της εφέσεως για τον διαμένοντα στην αλλοδαπή είναι τριάντα ημέρες υπό την προϋπόθεση ότι η επίδοση της αποφάσεως έγινε σ’ αυτή (αλλοδαπή). Απορρίπτει.
480)
1652/2008 Άμεση συνέργεια σε συκοφαντική δυσφήμηση και προσβολή μνήμης νεκρού, που φέρεται ότι τελέσθηκε δια του τύπου. Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου παραπεμπτικού βουλεύματος για απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας και για έλλειψη αιτιολογίας. Οριστική παύση ποινικής δίωξης λόγω παρόδου 18μήνου από την τέλεση της πράξης. Αναιρεί.
481)
1653/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ασαφή και αντιφατική αιτιολογία. Παραπέμπει.
482)
1654/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Αναίρεση για ασαφή αιτιολογία και εκ πλαγίου παράβαση. Παραπέμπει.
483)
1676/2008  
484)
1684/2008 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοχρησία. Απαράδεκτες αιτιάσεις που πλήττουν την ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου.
485)
1685/2008 Αναίρεση για υπέρβαση εξουσίας. Καταδίκη για έκδοση ακαλύπτων επιταγών για την μη πληρωμή των οποίων δεν υποβλήθηκε νομότυπη έγκληση. Αναιρεί. Κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη.
486)
1686/2008 Εάν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αναγνωρίσει στο πρόσωπο του κατηγορούμενου ελαφρυντική περίπτωση, η οποία δεν είχε αναγνωρισθεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και για πλείονα συρρέοντα εγκλήματα επιβάλλει συνολικώς ποινή μικρότερη από εκείνη που επέβαλε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δεν χειροτερεύει η θέση του κατηγορουμένου και δεν ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος για υπέρβαση εξουσίας, καίτοι η ποινή βάσεως παραμένει η ίδια όπως και πρωτοδίκως.
487)
1687/2008 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Αναίρεση για ανεπαρκή αιτιολογία ως προς την πράξη της απόπειρας πώλησης ναρκωτικών ουσιών. Όταν δεν προσβάλλονται συγκεκριμένα περιστατικά που συνιστούν σπουδαίο λόγο για την μη απέλαση αλλοδαπού (Αλβανού) υπηκόου, το δικαστήριο δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την διατασσόμενη απέλαση. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
488)
1688/2008 Πλαστογραφία με χρήση. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη. Η μη ανάγνωση πρακτικών προηγούμενης αναβλητικής αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου (άρθρο 363 παρ.2) χωρίς υποβολή σχετικού αιτήματος του κατηγορουμένου δεν επάγεται ακυρότητα. Απομάκρυνση θορυβούντος κατηγορουμένου. Ακυρότητα εάν μετά την επάνοδό του δεν γνωστοποιηθούν τα λαβόντα χώρα κατά την απουσία του. Απόρριψη ως αβάσιμου του σχετικού λόγου γιατί έγινε σχετική γνωστοποίηση. Δεν επέρχεται χειροτέρευση της ...
489)
1689/2008 Επαρκής αιτιολογία αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται το αίτημα του κατηγορουμένου-εκκαλούντος για αναβολή της δίκης. Από την μετά ταύτα απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης, το δικαστήριο δεν υπερβαίνει (αρνητικώς) την εξουσία του. Εάν η επίδοση της κλήσης για εμφάνιση του κατηγορούμενου στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο έγινε με θυροκόλληση, δεν είναι αναγκαία η επίδοση της κλήσης στον αντίκλητο δικηγόρο, εάν ο ως αντίκλητος διοριζόμενος με την έκθεση εφέσεως δεν υπηρετεί στην έδρα του δικαστηρί...
490)
1690/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη και απλή συνέργεια στις πράξεις αυτές. Έννοια και στοιχεία των άνω πράξεων. Ορθή εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη από το Συμβούλιο παραπομπή.
491)
1691/2008 Δύο εμπρόθεσμες αναιρέσεις. Νόμιμη παραίτησης της μίας. Συρροή απάτης και πλαστογραφίας. Εφαρμογή της διατάξεως του Ν. 1608/50 και σε τράπεζες που δεν ανήκουν στο Δημόσιο. Απορρίπτει.
492)
1692/2008 Άρθρο 30 § 2 Αγορανομικού Κώδικος (Ν. 136/1946). Μετά την κατάργηση της § 2 του άρθρου 36 Ν. 136/1946 ισχύει η § 1 του άρθρου 36 που ορίζει ποιοι τιμωρούνται ως αυτουργοί. Όχι αγορανομικώς υπεύθυνος. Έλλειψη αιτιολογίας όταν δεν αναφέρει ότι είναι κύριος, διευθυντής, επόπτης καταστήματος εργοστασίου κλπ. Έλλειψη αιτιολογίας όταν δεν αναφέρει κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα. Αναιρεί δια τις άνω ελλείψεις. Παραπέμπει.
493)
1693/2008 Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική πλαστογραφία και ψευδή βεβαίωση. Έννοια και στοιχεία των άνω πράξεων. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη. Απόρριψη του αιτήματος διεξαγωγής γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης με επαρκή αιτιολογία. Απορρίπτει.
494)
1694/2008 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία.
495)
1695/2008 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως εκπρόθεσμης. Αβάσιμο προτεινόμενων λόγων ανωτέρας βίας.
496)
1696/2008  
497)
1710/2008 Έννοια και στοιχεία καταδολίευσης δανειστών. Υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα. Η παραδοχή από το εφετείο άλλου τρόπου τελέσεως του εγκλήματος (απόκρυψη αντί μεταβίβαση) από εκείνον με τον οποίο έγινε η παραπομπή σε δίκη και καταδικάστηκε πρωτοδίκως ο κατηγορούμενος, δεν συνιστά μεταβολή της κατηγορίας. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη.
498)
1711/2008 Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή αναιρεσειόντων για κακουργηματική υπεξαίρεση κατά συναυτουργία. Απορρίπτει αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
499)
1712/2008 Όχι αναίρεση με δικόγραφο στον Διευθυντή των Φυλακών, το οποίο εγχειρίζεται σ’ αυτόν, ήτοι χωρίς να συνταχθεί έκθεση περί δηλώσεως αναιρέσεως ενώπιον του (άρθρο 474 § 1 ΚΠΔ). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη ( άρθ. 476 § 1, 513 § 1 ΚΠΔ).
500)
1713/2008 Έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Αναιρεί και παραπέμπει.
501)
1714/2008 Αναιρεί απόφαση που απέρριψε τις εφέσεις ως ανυποστήρικτες μετά από αναβολή σε ρητή δικάσιμο και μετά την εκφώνηση των ονομάτων των μαρτύρων λόγω υπέρβασης εξουσίας.
502)
1715/2008 Δικαίωμα υποβολής έγκλησης για ακάλυπτη επιταγή έχει και ο εξ αναγωγής υπόχρεος. Απορρίπτει.
503)
1716/2008 Το αίτημα περί αναβολής υπόκειται εις την κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας αλλά τούτο οφείλει να απαντήσει, άλλως δημιουργείται ακυρότης σχετική (άρθρο 170 §1 ΚΠΔ). Πότε ακυρότης της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρο 170 § 2, ΚΠΔ, 510 § 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ). Αναιρεί διότι το Εφετείο δεν απήντησε σε σχετικό αίτημα αναβολής για να προσέλθει μάρτυρας.
504)
1717/2008 Όχι αναίρεση από πολιτικώς ενάγον-τα κατά βουλεύματος μετά τον Ν. 3160/2003 (30-6-2003) κατ’ άρθρο 482 § 1 ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση (άρθρ. 476 § 1, 513 ΚΠΔ).
505)
1718/2008 Όχι αναίρεση από πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος μετά τον Ν. 3160/2003 (30-6-2003) κατ’ άρθρο 482 § 1 ΚΠΔ. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη (άρθρ. 476 § 1, 513 ΚΠΔ).
506)
1719/2008 Η προθεσμία προς άσκηση αναιρέσεως αρχίζει από της καταχωρίσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία (άρθρ. 473§3) και είναι δέκα ημέρες από αυτής (άρθρ. 473§1). Απορρίπτεται η εκπρόθεσμη αναίρεση αφού δεν επικαλείται ούτε αποδεικνύει λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος ως απαράδεκτη (άρθρο 513 § 1 ΚΠΔ.
507)
1720/2008 Επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος για ηθική αυτουργία σε απόπειρα εκβίασης. Απορρίπτει αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης. Απορρίπτει.
508)
1774/2008 Χρήση νοθευμένου εγγράφου (αδείας ικανότητας οδηγήσεως ΙΧΕ αυτοκινήτου). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ανεπάρκεια αιτιολογίας. Δεν αιτιολογείται η γνώση της νόθευσης και η έννομη συνέπεια από τη χρήση του νοθευμένου εγγράφου. Εις τι συνίσταται και πως μπορούσαν να παραπλανηθούν οι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών.
509)
1775/2008 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως του αυτού αναιρεσείοντος. Απόρριψη της πρώτης ως απαράδεκτης (αόριστης). Έννοια και στοιχεία ανθρωποκτονίας από πρόθεση, βιασμού και ακούσιας απαγωγής με σκοπό την ακολασία. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη.
510)
1776/2008 Μετά την κατάργηση της ευθύνης των αγορανομικώς υπευθύνων (άρθρο 36 §2) τιμωρούνται ως αυτουργοί ο κύριος της επιχειρήσεως, ο διευθυντής και ο επόπτης του εστιατορίου, κτλ. Έχει αιτιολογία η καταδικαστική απόφαση για τις άνω παραβάσεις όταν ο δράστης έχει μία από τις άνω ιδιότητες. Ενόψει του άρθρου 33 πρέπει για την αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως να προσδιορίζεται και εάν η πράξη ετελέσθη από πρόθεση ή αμέλεια. Αναιρεί και παραπέμπει.
511)
1777/2008 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Απόρριψη της αιτήσεως ως αβάσιμης διότι τα προσκομιζόμενα νέα στοιχεία σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως δεν καθιστούν φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος.
512)
1778/2008 Παραπομπή για κακουργηματική απάτη. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την συνδρομή της επιβαρυντικής περιστάσεως της κατ’ επάγγελμα τέλεσης. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
513)
1779/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ανθρωποκτονία από πρόθεση τετελεσμένη και σε απόπειρα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επάρκεια αιτιολογίας αυτοτελούς ισχυρισμού της έλλειψης ικανότητας προς καταλογισμό. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 94 και 38 § 2 ΠΚ. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
514)
1780/2008 Καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επάρκεια αιτιολογίας. Η επιμέτρηση της ποινής στα όρια του άρθρου 79 ΠΚ ανήκει στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου. Δεν δημιουργείται ακυρότητα για έλλειψη ακροάσεως εάν το δικαστήριο δεν απαντήσει σε αίτημα του κατηγορουμένου για την επιβολή εφέσιμης ποινής. Απορρίπτει.
515)
1781/2008 Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τις ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 § 2α΄ και ε΄ του ΠΚ. Απορρίπτει την από 8-2-2008 πρώτη αίτηση. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την από 4-2-2008 δεύτερη αίτηση.
516)
1782/2008 Απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως του ενός αναιρεσείοντος λόγω της ερημοδικίας του. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Δεκτή η αναίρεση του δευτέρου αναιρεσείοντος για αντιφατική αιτιολογία. Επεκτατικό αποτέλεσμα και για τον πρώτο.
517)
1783/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τις ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 § 2α ΠΚ. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
518)
1784/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως. Εάν δεν δοθεί ο λόγος στον κατηγορούμενο επί της μετατροπής και του ποσού της μετατροπής της ποινής δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα. Αναίρεση και παραπομπή ως προς την διάταξη περί μετατροπής και καθορισμού του ποσού της μετατροπής. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει.
519)
1787/2008 Πλημμεληματική κλοπή και κακουργηματική απάτη. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως. Αόριστη προβολή ισχυρισμού για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Απορρίπτει.
520)
1788/2008 Αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής παράστασης πολιτικής αγωγής. Οι κληρονόμοι του αρχικώς εγκαλέσαντος δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο μετά την πάροδο πενταετίας από την υποβολή της εγκλήσεως. Αναιρεί και ΠΟΠΔ.
521)
1789/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως. Αίτημα αναβολής αόριστο. Όχι υποχρέωση του δικαστηρίου να το απορρίψει με ειδική αιτιολογία. Απορρίπτει.
522)
1790/2008 Μη καταβολή αποδοχών σε εργαζομένους. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία.
523)
1791/2008 Πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση και απάτη στο δικαστήριο κατ’ εξακολούθηση. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη. Απορρίπτει.
524)
1792/2008 Αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας. Απόρριψη της αιτήσεως ως αόριστης. Απορρίπτει.
525)
1793/2008 Καταδίκη για μη καταβολή αποδοχών εργαζομένων. Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία. Δεν μνημονεύεται στο σκεπτικό ή στο διατακτικό της καταδικαστικής αποφάσεως εάν οι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας απασχολούμενοι μισθωτοί είχαν προσληφθεί πριν από την 1η Μαΐου ώστε να δικαιούνται κατά την ΥΑ 19040/1980 ολόκληρο το ποσό του Επιδόματος Χριστουγέννων που η απόφαση δέχεται ότι οφείλεται. Αναιρεί και παραπέμπει.
526)
1794/2008 Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως με την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος γιατί έβαλε φωτιά και έκαψε αυτοκίνητο. Δεδικασμένο. Απαράδεκτη προβολή σχετικής ενστάσεως. Απορρίπτει.
527)
1795/2008 Ηθική αυτουργία σε πλαστογράφηση ιδιόγραφων διαθηκών. Χρήση πλαστών εγγράφων κατ’ εξακολούθηση. Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση με χρήση των άνω διαθηκών. Αντίθετες κατά περιεχόμενο γραφολογικές πραγματογνωμοσύνες. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία διότι το δικαστήριο δεν αιτιολογεί την κρίση του, αναφορικά με την αποδοχή της μίας πραγματογνωμοσύνης και την απόρριψη της άλλης. Αναιρεί και παραπέμπει.
528)
1796/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Απορρίπτει δευτέρα αίτηση αναιρέσεως του ιδίου αναιρεσείοντος διότι οι λόγοι είναι αόριστοι.
529)
1797/2008 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης και απαράδεκτης. Αναίρεση της απόφασης για ελλιπή αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
530)
1798/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ανθρωποκτονία εξ αμελείας διότι δεν προσδιορίζεται από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση του αναιρεσείοντος προς ενέργεια και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου και ο κανόνας αυτού. Αναιρεί και παραπέμπει.
531)
1799/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση από ασφαλιστικό πράκτορα ο οποίος δεν απέδωσε τα ασφάλιστρα που εισέπραξε για λογαριασμό ασφαλιστικής εταιρείας. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία του παραπεμπτικού βουλεύματος. Απορρίπτει.
532)
1800/2008 Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας. Αόριστος λόγος για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει.
533)
1801/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση. Αναιρεί και παραπέμπει.
534)
1802/2008 Πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση. Αναίρεση της απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας. Αναγνώσθηκαν εκθέσεις γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης νομίμως διενεργηθείσης κατά το στάδιο της προανακρίσεως και το δικαστήριο δεν τις μνημονεύει μεταξύ των κατ΄ είδος αποδεικτικών μέσων τα οποία έλαβε υπόψη του, αλλ’ ούτε από το όλο περιεχόμενο του σκεπτικού προκύπτει ότι εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει.
535)
1803/2008 Πλημμεληματική απάτη. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη. Απορρίπτει.
536)
1827/2008 Λαθρεμπορία και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
537)
1828/2008 Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης διότι δεν υπήρχε κατά το χρόνο ασκήσεώς της σχετική εντολή.
538)
1829/2008 Παράβαση των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 1α και 16 παρ. 1α του Ν. 1966/1991. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως και της παρεμπίπτουσας απορριπτικής αιτήματος αναβολής της δίκης.
539)
1830/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία.
540)
1831/2008 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 24 παρ. 2 ΑΝ 2344/1940. Η επανάληψη στο σκεπτικό, κατά το μέγα μέρος, του διατακτικού δεν καθιστά την αιτιολογία ελλιπή, εάν στο διατακτικά περιέχονται πραγματικά περιστατικά επαρκή για την υποκειμενική και αντικειμενική συγκρότηση του εγκλήματος. Πότε η αυτοψία πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς στα αποδεικτικά μέσα τα οποία λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο.
541)
1832/2008 Κακουργηματική απάτη. Έννοια και στοιχεία της πράξης. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή και επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Εάν έχει ασκηθεί έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος σε αναίρεση υπόκειται το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Απαράδεκτη η αναίρεση και κατά το μέρος που πλήττει το πρωτόδικο βούλευμα.
542)
1833/2008 Παράβαση του άρθρου 17 παρ. 8 του Ν. 1337/1983. Εφόσον η πράξη απειλείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών, το δικαστήριο δεν υπερέβη την εξουσία του με το να μην εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 31 του Ν. 3346/2005 και να παύσει υφ’ όρο την ποινική δίωξη. Επαρκής αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως ως προς την ενοχή. Ανεπαρκής αιτιολογία ως προς την επιμέτρηση της ποινής, διότι εκτός των γενικών κριτηρίων του άρθρου 79 του ΠΚ, το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής δεν διαλ...
543)
1834/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου από το παραπεμπτικό βούλευμα.
544)
1835/2008 Οι προπαρασκευαστικές αποφάσεις του δικαστηρίου ως είναι και εκείνη με την οποία κατά το άρθρο 61 του ΚΠΔ αναβάλλεται η συζήτηση, ανακαλούνται ελευθέρως. Συνιστά σιωπηρή ανάκληση και η επανεισαγωγή της υπόθεσης σε νέα δικάσιμο, το δε δικαστήριο, δικάζοντας την υπόθεση, δεν υποχρεούται να εκδώσει προηγουμένη παρεμπίπτουσα ανακλητική απόφαση. Εντεύθεν είναι περιττή η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας για ανάκληση της αναβλητικής αποφάσεως και δεν δημιουργείται ακυρότητα εκ του λόγου ότι δεν δίδεται...
545)
1836/2008 Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας: όταν δεν περιέχει με πληρότητα και σαφήνεια τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, ούτε εκθέτει συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα, αφού αναφέρεται ότι η τέλεση της πράξεως απεδείχθη από τα «έγγραφα που διαβάστηκαν …», ενώ στα πρακτικά δεν φέρονται αναγνωσθέντα έγγραφα. Αναιρείται η απόφαση λόγω ελλείψεως αιτιολογίας.
546)
1837/2008 Αντιρρήσεις καταδικασθέντος κατά το άρθρο 565 ΚΠΔ. Προϋπόθεση του παραδεκτού η μη απότιση της ποινής. Αναίρεση αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για υπέρβαση εξουσίας. Δέχθηκε αντιρρήσεις αναφορικά με εκτελεστότητα καταδικαστικής αποφάσεως με την οποία επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως πέντε μηνών, μετατραπείσα σε χρηματική, αν και οι αντιρρήσεις ήσαν απαράδεκτες αφού η άνω ποινή είχε αποτιθεί.
547)
1838/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη ακροάσεως. Υπεβλήθη ορισμένως και παραδεκτώς αίτημα αναβολής της δίκης και το δικαστήριο παρέλειψε και ουδόλως απήντησε επί του αιτήματος.
548)
1839/2008 Αθωωτική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση. Δεκτή αναίρεση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για ελλιπή αιτιολογία και εκ πλαγίου παράβαση.
549)
1840/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. Έννοια και στοιχεία πράξεων. Αναίρεση του παραπεμπτικού βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας.
550)
1845/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη. Δεν συνιστά μεταβολή της κατηγορίας και δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα, όταν το δικαστήριο με την καταδικαστική του απόφαση για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο, προσδιορίζει ακριβέστερα το είδος του χρέους, με βάση τα ίδια πραγματικά περιστατικά για τα οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη.
551)
1846/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου για υπέρβαση εξουσίας. Δέχθηκε ως παραδεκτή έφεση του Εισαγγελέα κατά της πρωτόδικης αθωωτικής αποφάσεως αν και η έφεση δεν είχε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
552)
1847/2008 Όταν ο κατηγορούμενος υποβάλλει στον εισαγγελέα εφετών αίτηση για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στο συμβούλιο και εκ παραδρομής του τελευταίου δεν υποβάλλεται στο συμβούλιο όταν τούτο συνέρχεται και αποφασίζει επί της εφέσεως, αλλά εκ των υστέρων και αφού ήδη το συμβούλιο έχει αποφασίσει και η απόφασή του έχει γραφεί σε πρόχειρη σημείωση επί του σώματος της εισαγγελικής προτάσεως, δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα από την μη εμφάνιση και εξέταση του κατηγορουμένου. Απόρριψη του σχετικού λόγου αναιρ...
553)
1848/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση αποφάσεως δευτεροβάθμιου δικαστηρίου για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, που δέχθηκε παραγραφή μερικοτέρων χρεών.
554)
1849/2008 Δεδικασμένο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως που απέρριψε σχετική ένσταση του κατηγορουμένου και κήρυξη απαράδεκτης της ποινικής δίωξης εκ του δεδικασμένου (δεδικασμένο).
555)
1850/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και από παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Φαινόμενη συρροή μεταξύ των ΠΔ 17/1996 περί μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων. Το τελευταίο περιέχει τις ειδικές διατάξεις για τους εργαζόμενους σε προσωρινά και κινητά εργοτάξια και αποκλείει την εφαρμογή του πρώτου. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή και ασαφή αιτιολογία ως προς την εφαρμογή των άνω ΠΔ για τον ένα κατηγορούμενο και σε σχέση με την παράλειψη και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ΠΚ για τους ...
556)
1882/2008 Εισαγωγή στην επικράτεια και μεταφορά ναρκωτικών. Δεν απαιτείται για την αιτιολογία να αναφέρεται ότι γίνονται με σκοπό την εμπορία. Πότε απλή συνέργεια και πότε αυτή από κοινού. Κοινός δόλος και συναπόφαση. Σύμπραξη. Αιτιολογία ειδική: δεν απαιτείται αιτιολογία του δόλου εκτός εάν από τον νόμο αξιώνονται τα ιδιαίτερα στοιχεία (άμεσος δόλος ή ορισμένος σκοπός). Πότε εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η ειδική αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρ...
557)
1883/2008 Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία βουλεύματος. Αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα κατ’ είδος χωρίς να είναι ανάγκη να αναφέρεται τι προέκυψε από καθένα. Αρκεί να προκύπτει ότι ελήφθησαν όλα υπόψη, όχι μερικά επιλεκτικά. Το αποτέλεσμα του συσχετισμού και της αξιολόγησης αυτών δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Όμως πρέπει στην αιτιολογία να αναφέρεται γιατί επείσθη το συμβούλιο από το συγκεκριμένο αποδεικτικό μέσο και όχι από άλλο διαφορετικό ή αντιφατικό. Αναιρείται το παραπεμπτικό...
558)
1884/2008  
559)
1885/2008 Η προθεσμία αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως με δήλωση στον Εισαγγελέα Α.Π. είναι είκοσι (20) ημέρες από της καταχωρίσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο δικαστηρίου. Εκτός εάν αποδεικνύεται η επικαλούμενη περίπτωση ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Δεν αποδεικνύεται το ανυπέρβλητο κώλυμα του συνηγόρου του αναιρεσείοντος, ο οποίος κατά το 20ήμερο κρίσιμο διάστημα, αποδεικνύεται μεν ότι ενοσηλεύετο ασθενής, δεν άσκησε όμως την αναίρεση ευθύς μόλις εξήλθε του θεραπευτηρίο...
560)
1886/2008 Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία (349§3 ΠΚ). Στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος είναι η προαγωγή στην πορνεία γυναίκας η οποία δεν είναι ήδη πόρνη. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση διότι ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό που αλληλοσυμπληρώνονται αναφέρεται ότι οι γυναίκες που προήγαγε ο αναιρεσείων στην πορνεία δεν ήταν ήδη πόρνες. Τι είναι πορνεία, κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία.
561)
1887/2008 Προθεσμία για άσκηση ενδίκου μέσου (άρθρ. 473 ΚΠΔ). Πότε πρόσωπο αγνώστου διαμονής. Αιτιολογία αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Τι πρέπει να περιλαμβάνει. Αναιρείται δι’ έλλειψη αιτιολογίας (ασαφή και αντιφατική) η απορρίπτουσα έφεση ως εκπρόθεσμη.
562)
1888/2008 Προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου (άρθρ. 473 ΚΠΔ). Πότε πρόσωπο αγνώστου διαμονής. Αιτιολογία αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Τι πρέπει να περιλαμβάνει. Αναιρείται δι’ έλλειψη αιτιολογίας (ασαφή και αντιφατική) η απορρίπτουσα έφεση ως εκπρόθεσμη.
563)
1889/2008 Άρθρ. 333 §§2 & 3, 335§2 ΚΠΔ. Πότε δικαίωμα δευτερολογίας κατηγορουμένου. Πότε απόλυτη ακυρότητα. Η λήψη υπ’ όψη εγγράφων που δεν ανεγνώσθησαν συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα. Απαιτείται όμως να είναι έγγραφα της αποδεικτικής διαδικασίας και όχι απλά διαδικαστικά έγγραφα. Άρθρ. 365 § 1 ΚΠΔ. Πότε ακυρότητα. Δεν δημιουργείται ακυρότητα όταν το δικαστήριο αναγνώσει ένορκη κατάθεση μάρτυρα παρά την εναντίωση του κατηγορουμένου, αφού προηγουμένως κρίνει αιτιολογημένα ότι η εμφάνιση του μάρτυρος στο ακρ...
564)
1890/2008 Απόλυτη ακυρότης: άρθρ. 171 §1 στοιχ. δ΄, 138 §§2 και 3, 484 §1 στοιχ. α΄ ΚΠΔ. Αίτημα περί αυτοπροσώπου εμφανίσεως στο Συμβούλιο (309§2). Επέρχεται απόλυτη ακυρότης όταν το Συμβούλιο απέρριψε σιωπηρά ή αναιτιολόγητα το εκ του άρθρου 309§2 αίτημα του κατηγορουμένου , ως και όταν το Συμβούλιο απεφάνθη για την απόρριψη αυτή χωρίς πρόταση του παρ’ αυτώ Εισαγγελέως. Αναιρεί το βούλευμα για τον άνω λόγο της απολύτου ακυρότητος και παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο.
565)
1891/2008 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως κατ’ άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Ποιοι είναι αυτοτελείς ισχυρισμοί. Είναι οι εκ του άρθρου 13 § 1 Ν. 1729/87 ως και οι περί συνδρομής ελαφρυντικών περιστάσεων άρθρου 84 § 2 ΠΚ. Δεν αρκεί η αιτιολογία ότι αυτοί «πρέπει να απορριφθούν ως κατ’ ουσίαν αβάσιμοι», χωρίς αναφορά αρνητικών περιστατικών. Αναιρείται ως προς το μέρος περί απορρίψεως αυτών των ισχυρισμών...
566)
1965/2008 Στοιχεία ψευδορκίας: Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Πρέπει να αιτιολογείται ο δόλος, να εκτίθεται ποια τα ψευδή και ποια τ’ αληθή, τα οποία ο εξετασθείς δεν κατέθεσε ενώπιον της αρμόδιας αρχής προς εξέτασή του. Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης κατ’ άρθρ. 183 ΚΠΔ ναι μεν απόκειται στην απόλυτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας και δεν ελέγχεται αναιρετικώς, αλλ’ η αναιτιολόγητη απόρριψη ορισμένου αιτήματος προς πραγματογνωμοσύνη, δηλ. αιτήματος αναβολής προς διεξαγωγής αυτής, συνεπάγετ...
567)
1966/2008 Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως. Πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, όπως είναι και οι της συνδρομής ελαφρυντικών περιστάσεων. Πρέπει όμως αυτού να προτείνονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, με όλα τα θεμελιούντα αυτούς πραγματικά περιστατικά, άλλως το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει. Καίτοι δεν είχε υποχρέωση απήντησε στους αορίστους ισχυρισμούς το δικαστήριο και δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 §1 Β΄ ΚΠΔ. Απορρίπτει αναίρεση.
568)
2028/2008 Άρθρο 524 § 2 ΚΠΔ: Αν αναιρεθεί εν μέρει η απόφαση δεν θίγεται ως προς τις λοιπές διατάξεις της, για τις οποίες έχει καταστεί αμετάκλητη. Ειδικότερα, αν αναιρεθεί για την περί μετατροπής διάταξή της, η περί ενοχής κρίση του δικαστηρίου έχει καταστεί αμετάκλητη και δεν υπάρχει πεδίο έρευνας της παραγραφής. Εάν αποτήθηκε η ποινή προ της 17-6-2005, όχι εφαρμογή Ν. 3346/2005. Αναίρεση για υπέρβαση εξουσίας, εάν το δικαστήριο παρέλειψε να εξετάσει τις προϋποθέσεις αναστολής και προχώρησε στην μετατρο...
569)
2034/2008 Πότε αιτιολογία καταδικαστικής απoφάσεως. Απαιτείται να αναφέρονται κατ’ είδος όλα τα αποδεικτικά μέσα. Πότε η πραγματογνωμοσύνη ειδικό αποδεικτικό μέσο και πότε πρέπει να μνημονεύεται ιδιαίτερα άρθρ. 178, 183 ΚΠΔ. Εάν δεν μνημονεύεται ειδικώς, αρκεί από τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά για την ενοχή και το όλο περιεχόμενο της αποφάσεως να προκύπτει ότι ελήφθη υπ’ όψη και συνεκτιμήθη. Πότε αιτιολογία αυτοτελών ισχυρισμών. Εάν μη αναγνωσθέν έγγραφο ελήφθη υπ’ όψη, διότι περιλαμβάνεται σ...
570)
2069/2008 Πότε ακυρότητα του άρθρου 369 §§ 1 και 3 ΚΠΔ. Πότε η πραγματογνωμοσύνη αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, διακρινόμενο των εγγράφων, και πρέπει να αναφέρεται ειδικά μεταξύ των αποδεικτικών μέσων (άρθρ. 178, 183 ΚΠΔ) που λήφθηκαν υπόψη. Άλλως αν δεν αναφέρεται στο προοίμιο του σκεπτικού της αποφάσεως ή δεν διαφαίνεται ότι το ουσιαστικό περιεχόμενο αυτής εμπεριέχεται στις παραδοχές της αποφάσεως, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι ελήφθη υπ’ όψη. Πότε τα έγγραφα λαμβάνονται υπ’ όψη κατ’ άρθρο 364 § 1α Κ...
571)
2070/2008  
572)
2071/2008 Παράβαση νόμου περί ναρκωτικών. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Για αγορά δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται η ποσότης, το τίμημα, συγκεκριμένος αγοραστής ή πωλητής. Ο δόλος εμπεριέχεται και στην αιτιολογία για την ενοχή. Απαιτείται να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπ’ όψη όλα τα αποδεικτικά μέσα. Οι αυτοτελείς ισχυρισμού πρέπει να προβάλλονται ορισμένως με συγκεκριμένα περιστατικά. Η απόρριψή των είναι αιτιολογημένη, όταν περιλαμβάνει αρνητικά περιστατικά που δεν δικαιολογούν την συνδρομή τ...
573)
2074/2008 Κλοπή άρθρ. 147 § 1. Στοιχεία αυτής. Έννοια ξένου κινητού πράγματος, κατοχής αφαίρεση, με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα. Αιτιολογία. Ο δόλος δεν είναι απαραίτητο να αιτιολογείται ειδικώς διότι εμπεριέχεται στα πραγματικά περιστατικά για την ενοχή του κατηγορουμένου (άρθρο 379 ΠΚ). Πρέπει ο ισχυρισμός να είναι ορισμένος άλλως το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει. Αβάσιμος ο λόγος όσον αφορά την αναιτιολόγητη απόρριψή του. Άρθρο 31 § 2, 105, 223 § 4 και άρθρο 6 § 1 της ΕΣΔΑ: απαγορεύετ...
574)
2075/2008 Η τυχόν απόλυτη ακυρότητα που έλαβε χώρα κατά την πρωτοβάθμια δίκη δεν μπορεί να θεμελιώσει σχετικό λόγο αναιρέσεως κατά της αποφάσεως που εκδόθηκε κατ’ έφεση και με την οποία έγινε τυπικώς δεκτή (άρθρο 502 §§ 1, 34 ΚΠΔ). Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως : δεν απαιτείται συσχέτιση και αξιολογική σύγκριση όλων των αποδεικτικών μέσων, αρκεί να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπ’ όψη όλα. Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δεν δημιουργεί αντίφαση η παραδοχή σωρευτικώς και κινδύνου ζωής και βαριάς σωματικής βλάβ...
575)
2076/2008  
576)
2077/2008  
577)
2078/2008 Παραβίαση της προς διατροφής υποχρεώσεως (άρθρο 358 ΠΚ). Στοιχεία αυτής. Πότε αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Όχι υποχρέωση δικαστηρίου να απαντήσει σε μη προβληθέντα σαφώς και ορισμένως ισχυρισμού. Απορρίπτει αναίρεση.
578)
2079/2008  
579)
2080/2008  
580)
2091/2008 Κακή σύνθεση δικαστηρίου. Όχι ακυρότητα, εάν δεν αναφέρεται στην απόφαση ότι οι μετέχοντες στη σύνθεση δικαστηρίου κληρώθηκαν και ότι μετέχει προεδρεύων Εφέτης επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος. Άρθρα 333 παρ. 3 και 369 παρ. 3 ΚΠΔ. Ο διευθύνων δίδει το λόγο στον κατηγορούμενο τελευταίως. Για την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως δεν απαιτείται συγκριτική αξιολόγηση ενός εκάστου αποδεικτικού μέσου, το γεγονός δε ότι εξαίρονται ορισμένα μέσα, δεν σημαίνει ότι δεν ελήφθησα...
581)
2092/2008  
582)
2093/2008  
583)
2094/2008  
584)
2095/2008 Αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση διατακτικού με αιτιολογικό. Επιτρεπτή η εξ ολοκλήρου ή συμπληρωματική αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, η οποία είναι σαφής και πλήρης. Όχι αντίθεση σε άρθρο 6 ΕΣΔΑ. Πότε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Δόλος. Απορρίπτει αναίρεση.
585)
2132/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Απορρίπτει την αίτηση.
586)
2133/2008 Απορρίπτει ως απαράδεκτη λόγω παραιτήσεως.
587)
2155/2008 Έκδοση. Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης. Ζητείται η εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης της Γενικής Εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Το ένταλμα εκδόθηκε κατά Λιθουανού υπηκόου προκειμένου να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για υπεξαίρεση. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης με την οποία διατάχθηκε η εκτέλεση του εντάλματος. Έλεγχος του διττού αξιοποίνου γιατί η πράξη της υπεξαίρεσης δεν εμπίπτει στα περιοριστικά αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του Ν....
588)
2167/2008 Μεταφορά - προώθηση αλλοδαπών στη χώρα (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. α΄ Ν. 2910/2001 όπως ισχύει με το άρθρο 37 Ν. 3153/2003). Δόλος άμεσος ή ενδεχόμενος. Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Ταυτότης εγγράφων - εφόσον στην πραγματικότητα ανεγνώσθησαν δεν δημιουργείται ακυρότητα από το πως αναφέρονται. Δήμευση μεταφορικού μέσου λαθρομεταναστών. Αναιρεί διότι δεν χρησιμοποιήθηκε το αυτοκίνητο για την λαθρομεταφορά.
589)
2168/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
590)
2169/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
591)
2170/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
592)
2171/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
593)
2172/2008 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία ιδιαίτερα μεγάλου ποσού. Στοιχεία αδικήματος. Πολιτική αγωγή. Σε περίπτωση υπεξαιρέσεως χρημάτων που έχουν κατατεθεί σε Τράπεζα δεν νομιμοποιείται ο καταθέτης για παράσταση πολιτικής αγωγής, αλλά η Τράπεζα. Πραγματική η συρροή υπεξαίρεσης με την απάτη αν τελέστηκαν από το ίδιο πρόσωπο. Εάν όμως στρέφονται κατά του αυτού υλικού αντικειμένου, υφίσταται μεταξύ τους φαινομένη συρροή. Εάν ο δράστης απέκτησε το πράγμα με απάτη, η υπεξαίρεση απορροφάται από αυτή. Αναιρεί για έλ...
594)
2173/2008 Παράβαση Νόμου περί Ναρκωτικών. Ερήμην του πρώτου αναιρεσείοντος. Συζήτηση μετά από αναβολή με αίτημα του αναιρεσείοντος. Αν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση απορρίπτεται. Απορρίπτει αναίρεση του πρώτου ως ανυποστήρικτη. Αιτιολογία κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών. Η επιβαλλόμενη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης πρέπει να εκτείνεται και στον περί συνδρομής ορισμένης ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. ΠΚ., ισχυρισμό. Επίκληση ελαφρυντικών 84 παρ. 2ε (της καλής συμπεριφοράς...
595)
2174/2008 Αιτιολογίας αποφάσεως που απορρίπτει αίτημα αναβολής και απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη. Δεν νομιμοποιείται να ζητήσει την αναβολή ο πληρεξούσιος δικηγόρος για κώλυμα που αφορά τον ίδιο προσωπικά και όχι τον κατηγορούμενο, πριν επιτραπεί από το Δικαστήριο η δια πληρεξουσίου παράσταση. Αιτιολογημένη η απόφαση που απορρίπτει το αίτημα αναβολής. Απορρίπτει την αναίρεση.
596)
2175/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει το ένδικο μέσο της εφέσεως ως εκπρόθεσμο. Απορρίπτει αναίρεση.
597)
2176/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
598)
2177/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρεί και παραπέμπει.
599)
2178/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ακροάσεως, διότι το Δικαστήριο δεν απάντησε σε ισχυρισμούς για ακυρότητα της επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος και παραγραφής. Ο ισχυρισμός για ακυρότητα της επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος πρέπει να προτείνεται με λόγο έφεσης. Λόγοι αναιρέσεως για λήψη υπόψη και συνεκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας, ως αποδεικτικού στοιχείου, εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν. Απόρριψη λόγων ως αβασίμων. Απορρίπτει αναίρεση.
600)
2179/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Στοιχεία εγκλημάτων. Απόρριψη αιτήματος αναβολής. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
601)
2180/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
602)
2181/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
603)
2182/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για παράνομη βία από κοινού. Αναιρεί και παραπέμπει.
604)
2183/2008 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση ιατρού για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Απορρίπτει αναίρεση.
605)
2184/2008 Κακουργηματική απάτη. Στοιχεία κακουργηματικής απάτης, όπου το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Αιτιολογία βουλεύματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής άρθρου 386. Η δολία παραπλάνηση στην απάτη πραγματώνεται με τρεις υπαλλακτικά μικτούς τρόπους, οι οποίοι διαφέρουν εννοιολογικώς. Η παραδοχή των δύο ή και των τριών τρόπων τελέσεως της απάτης δημιουργεί ασάφεια και αντίφαση, που καθιστά ανέφικτο τον αναιρετ...
606)
2185/2008 Απαράδεκτες οι αναιρέσεις: η πρώτη διότι δεν ασκήθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 474 παρ. 1 ΚΠΔ και η δεύτερη ως εκπρόθεσμη.
607)
2186/2008 Απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη αναίρεση κρατουμένου στις φυλακές. Μη επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Απορρίπτει αναίρεση.
608)
2187/2008 Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης κρατουμένου στις φυλακές, που ασκήθηκε με υπόμνημα που επισυνάπτεται στην έκθεση, χωρίς να υπογράφεται από τον Διευθυντή των Φυλακών και χωρίς να περιέχει ορισμένους λόγους αναίρεσης. Απορρίπτει.
609)
2188/2008 Απόρριψη αναιρέσεως ως εκπρόθεσμης.
610)
2189/2008  
611)
2252/2008  
612)
2253/2008  
613)
2254/2008  
614)
2255/2008 Αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση διατακτικού με αιτιολογικό. Δεν απαιτείται αξιολογική συσχέτιση μεταξύ των παρόντων αποδεικτικών μέσων. Απαιτείται μόνο να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπ’ όψη όλα τα αποδεικτικά μέσα. Υπάρχει αιτιολογία και με την παραπομπή στην ενσωματωμένη στο βούλευμα Εισαγγελική πρόταση, εφ’ όσον αυτή είναι σαφής και πλήρης. Απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Στοιχεία. Ψευδή γεγονότα. Βλάβη. Γνώση. Απορρίπτει αναίρεση.
615)
2256/2008 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Μόνο για τους περιοριστικούς εις το άρθρο 525 ΚΠΔ αναφερόμενους λόγους. Κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών επιτρέπεται αναίρεση. Ποιες νέες «αποδείξεις» και «γεγονότα». Αιτιολογία απορριπτικής αποφάσεως. Απαράδεκτοι οι λόγοι που επιχειρούν από ουσιαστικής πλευράς έλεγχο της καταδικαστικής αποφάσεως, διότι η επανάληψη είναι έκτακτη διαδικασία και όχι ένδικο μέσο.
616)
2257/2008 Δεδικασμένο (άρθρο 57 ΚΠΔ). Απαιτείται αμετάκλητη απόφαση ή βούλευμα που να αποφαίνεται για την βασιμότητα της κατηγορίας ή παύει την ποινική δίωξη, ταυτότητα προσώπου και ταυτότητα πράξεως ως ιστορικού γεγονότος έστω και αν στην πράξη δοθεί διάφορος χαρακτηρισμός. Στην ταυτότητα πράξεως περιλαμβάνεται και η ταυτότης χρόνου και τόπου, ενώ ο χρόνος δεν επηρεάζει εάν είναι αποδεδειγμένο ότι η πράξη ετελέσθη άπαξ. Προηγούμενη καταδίκη για διευκόλυνση αλλοτρίας ακολασίας (με αμετάκλητη απόφαση) κατ’...
617)
2258/2008  
618)
2259/2008 Παράβαση άρθρου 11 παρ. 6 του Ν. 2168/1993. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Έκρηξη από αμέλεια (άρθρα 270, 272 ΠΚ). Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία. Δεν εκτίθενται παντάπασι στην καταδικαστική απόφαση πραγματικά περιστατικά δηλωτικά της αμελούς συμπεριφοράς του κατηγορουμένου.
619)
2260/2008 Άκυρο κλητήριο θέσπισμα διότι δεν περιέχεται ο ακριβής καθορισμός της πράξης. Αναιρεί και παραπέμπει.
620)
2261/2008 Αίτηση αναιρέσεως με την οποία πλήττεται απόφαση τόσον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου όσο και εκείνου που δίκασε σε πρώτο βαθμό. Απαράδεκτη κατά το μέρος που στρέφεται κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως. Απαράδεκτη εν μέρει (αόριστη) κατά της αποφάσεως του εφετείου που απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη. Αβάσιμος ο λόγος με τον οποίο βάλλεται η απόφαση ότι δεν έπρεπε να απορρίψει την έφεση ως ανυποστήρικτη, αλλά έπρεπε να εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 3346/2005 και κατά τα άρθρ...
621)
2262/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Δεν διευκρινίζεται η κατά το χρόνο βεβαιώσεως χρέους ανωνύμου εταιρίας προς το Δημόσιο, η ιδιότητα του κατηγορουμένου στην εταιρία.
622)
2263/2008 Αιτιολογημένη καταδίκη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δεν συνιστά πλήρη αποζημίωση συνεπαγόμενη εξάλειψη του αξιοποίνου η ανανέωση του χρέους με αντικατάσταση της επιταγής και παράδοση ισόποσης συναλλαγματικής, η οποία δεν εξοφλήθηκε. Έλλειψη ακροάσεως από τη μη ανάγνωση εγγράφων επέρχεται μόνον όταν από τα πρακτικά της δίκης προκύπτει ότι υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.
623)
2264/2008 Τοκογλυφία κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία του βουλεύματος. Απόρριψη αναιρέσεως.
624)
2265/2008 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Δεν ήταν απαραίτητο να προσδιορίζεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός των μισθωτών, ο χρόνος που εργάστηκε ο καθένας από αυτούς, το είδος της παρεχόμενης εργασίας. Το ύψος των αποδοχών τους, τα καταβληθέντα ποσά των εισφορών και το απομένον υπόλοιπο, καθώς και άλλα στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης με την επιχείρηση του εργοδότη τους. Οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του ΑΝ 1846/51 κα...
625)
2266/2008 Προσφυγή, ως αίτηση αναιρέσεως εκτιμώμενη, κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά της πιο πάνω προσφυγής, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Απορρίπτει.
626)
2275/2008 Άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ. Πότε απόλυτη ακυρότητα. Άρθρο 276 παρ. 1 σε συνδ. με 282 παρ. 1 ΚΠΔ. Όταν επιτρέπεται προσωρινή κράτηση ο ανακριτής μπορεί κατά την κρίση του να εκδώσει ένταλμα συλλήψεως χωρίς να καλέσει τον κατηγορούμενο και ούτω περατούται η ανάκριση. Επομένως είναι άνευ εννόμου επιρροής το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος δεν εκλήθη προς απολογία στη γνωστή στις αρχές διεύθυνση και παραβιάσθησαν οι διατάξεις που καθορίζουν την εμφάνιση και εκπροσώπηση και άσκηση των δικαιωμάτων το...
627)
2276/2008 Κακουργηματική απάτη στο δικαστήριο τετελεσμένη και σε απόπειρα. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή.
628)
2277/2008 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
629)
2278/2008 Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 88 παρ. 1 του Ν. 3386/2005 (προώθηση λαθρομεταναστών). Αόριστη προβολή ισχυρισμού για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Όχι υποχρέωση του δικαστηρίου να απαντήσει. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει.
630)
2279/2008 Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για κακουργηματική απάτη και παράβαση του άρθρου 187 παρ. 3 του ΠΚ. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει.
631)
2280/2008 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Λόγοι αναίρεσης: 1) για έλλειψη αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται αίτημα αναβολής της δίκης. Το αίτημα υποβλήθηκε απαραδέκτως με την αίρεση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης. 2) Για απόλυτη ακυρότητα λόγω συνεκτιμήσεως μη αναγνωσθέντος εγγράφου (ΠΕΕ). Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα όταν το Δικαστήριο έλαβε υπόψη έγγραφο που δεν αναγνώσθηκε δημοσίως, εφόσο...
632)
2281/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
633)
2282/2008 Αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση Αστυνομικής Διατάξεως. Μερική αναίρεση ως προς τη διάταξη για μετατροπή της ποινής των 40 ημερών, διότι το δικαστήριο δεν έλεγξε αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή της διατάξεως του άρθρου 99 παρ. 1 του ΠΚ.
634)
2283/2008 Υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο (άρθρο 242 παρ. 2 ΠΚ). Μεταβολή κατηγορίας ιδρύουσα τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως. Πότε υπάρχει. Δεν συμβαίνει σε περίπτωση παραλλαγής του τρόπου συμμετοχής στο έγκλημα, όπως στην περίπτωση κατά την οποία ο ως ηθικός αυτουργός σε ορισμένο έγκλημα κατηγορηθείς καταδικασθεί ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος αυτού. Στοιχεία αδικήματος υπεξαγωγής εγγράφων από υπάλληλο. Αιτιολογία. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης....
635)
2284/2008 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας καταδικασθέντων για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, κλπ, με την επίκληση μεταγενέστερης απαλλακτικής αποφάσεως. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως της ποινής κατά διάταξη του άρθρου 529 ΚΠΔ. Έχει ως προϋπόθεση ότι εκτίεται από τον αιτούντα η ποινή που του επιβλήθηκε. Απορρίπτει αίτηση αναστολής ποινής που έχει ανασταλεί η εκτέλεση. Ερημοδικία του ενός αιτούντος. Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά τις περ. 2 και 4 του άρθρου 525 ΚΠΔ. Έννοια νέων γεγονότων - αποδείξεων...
636)
2285/2008  
637)
2286/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
638)
2287/2008 Διόρθωση απόφασης ως προς το κύριο όνομα του αναιρεσείοντος στο διατακτικό αυτής.
639)
2288/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
640)
2289/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
641)
2290/2008 Απόρριψη αναιρέσεως ως εκπροθέσμου. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά την άσκηση εφέσεως από τον κατηγορούμενο, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, θεωρείται ότι ήταν παρών στην δίκη εκείνη και η εκδοθείσα απόφαση λογίζεται ότι δημοσιεύθηκε με την πραγματική παρουσία του και η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατ’ αυτής αρχίζει από της καταχωρίσεώς της στο ειδικό βιβλίο.
642)
2291/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
643)
2292/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Απαράδεκτη η άσκηση από τον πολιτικώς ενάγοντα. Απορρίπτει.
644)
2364/2008 Απόπειρα ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη κατοχή όπλου και οπλοχρησία. Πρόσθετοι λόγοι. Πως ασκείται. Πρόσθετοι λόγοι κρατούμενου με έγγραφο, που διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απορρίπτονται ως απαράδεκτοι. Λόγοι αναίρεσης. Τι απαιτείται για την ύπαρξη του στοιχείου της ψυχικής ορμής. Ελαφρυντικά άρθρου 84 παρ. 2γ΄. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη όλων των ισχυρισμών. Απορρίπτει αναίρεση.
645)
2365/2008 Ναρκωτικά. Από κοινού καλλιέργεια δενδρυλλίων ινδικής καννάβεως και συγκομιδή. Καταδίκη ως υπότροπος (άρθρο 8 Ν. 1727/1987) και τοξικομανής. Δυνατή είναι και η κατά συναυτουργία τέλεση των άνω εγκλημάτων. Απόρριψη ισχυρισμού περί προμήθειας δια καλλιέργειας και συγκομιδής προς ιδίαν αποκλειστική χρήση. Ελαφρυντικά των μη ταπεινών αιτίων, της ειλικρινούς μετάνοιας και της καλής συμπεριφοράς (άρθρ. 84 παρ. 2 β΄, δ΄ και ε΄ Π.Κ.). Πότε είναι ορισμένοι οι ισχυρισμοί για ελαφρυντικά. Απορρίπτει αναίρε...
646)
2413/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας, διότι δεν υπάρχει έγκληση για ορισμένα συκοφαντικά γεγονότα που αναφέρονται στην απόφαση και για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το στοιχείο της γνώσεως. Έννοια γεγονότων. Αξιολογικές κρίσεις που συνδέονται με γεγονότα. Απορρίπτει αναίρεση.
647)
2429/2008 Παράβαση καθήκοντος (άρ. 259 Π.Κ.) υπαλλήλων Διεύθυνσης Πολεοδομίας Πειραιώς. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί διότι δεν έλαβε υπόψη του το δικαστήριο έγγραφα που αναγνώστηκαν. Αυτεπάγγελτη έρευνα λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
648)
2455/2008 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, οίος είναι και ο εκ του άρθρου 379 ΠΚ, στο αδίκημα της υπεξαιρέσεως ο εκ του άρθρου 375 ΠΚ. Πότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρ. 379 ΠΚ. Πότε ορισμένος ο ισχυρισμός αυτός, ώστε το δικαστήριο να υποχρεούται να απαντήσει και να αιτιολογήσει την απορριπτική του κρίση. Όταν αόριστος, δεν έχει υποχρέωση να τον εξετάσει. Απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως όταν πλήττει ...
649)
2456/2008 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απαιτείται η αναφορά κατ’ είδος των αποδεικτικών μέσων χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα από αυτά. Αρκεί να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα και όχι μόνο μερικά κατ’ επιλογήν. Άρθρα 329, 331, 333, 364 παρ. 1 και 369 ΚΠΔ. Η λήψη υπόψη εγγράφου που δεν ανεγνώσθη στο ακροατήριο επάγεται ακυρότητα κατ’ άρθρον 171 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ και ιδρύει λόγο αναιρέσεως. Η ακυρότητα δεν επέρχεται αν το έγγραφο που δεν ανεγνώσθη...
650)
2457/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει την αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Απορρίπτει αίτημα αναστολής εκτελέσεως της ποινής.
651)
2458/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Απορρίπτει αίτημα αναστολής εκτελέσεως της ποινής.
652)
2459/2008 Άρθρο 513 παρ. 3 ΚΠΔ: οι διάδικοι παρίστανται με συνήγορο στον Άρειο Πάγο. Άρθρο 96 παρ. 1 ΚΠΔ, 96 παρ. 2 ΚΠΔ: ο διορισμός συνηγόρου γίνεται και με έγγραφη δήλωση κατά της διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β΄ και γ΄ ΚΠΔ, ήτοι με απλή έγγραφη δήλωση του εντολέως και βεβαίωση της γνησιότητος της υπογραφής από δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Αν δεν υπάρξουν αυτά, η πληρεξουσιότης δεν είναι νόμιμη. Εάν ο διάδικος δεν παραστεί στον Άρειο Πάγο μετά ή δια του συνηγόρου του, θεωρείται ω...
653)
2463/2008 Αιτιολογία βουλεύματος για παραπομπή αναιρεσείοντος για κακουργηματική πλαστογραφία και ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απάτη.
654)
2464/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για αγορά, κατοχή, πώληση ναρκωτικών ουσιών, αφού δεν προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψη έκθεση ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης που είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και πρέπει να μνημονεύεται ειδικά. Αναιρεί και παραπέμπει.
655)
2465/2008 Κατάσχεση εντύπου. Έφεση από την εκδότρια του εντύπου ανώνυμη εταιρία κατά βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών με το οποίο διατηρήθηκε η κατάσχεση. Απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης, διότι η έφεση ασκήθηκε από δικηγόρο χωρίς στην έκθεση εφέσεως, πέραν του συμβολαιογραφικού προς αυτή πληρεξουσίου, να προσαρτάται αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας και πρακτικό του Δ.Σ. αυτής από το οποίο να προκύπτουν οι εξουσίες εκείνου που δίδει την πληρεξουσιότητα. Αναίρεση του βουλεύματος για αρνητικ...
656)
2466/2008 Κατάσχεση εντύπου. Αναίρεση από την εκδότρια του εντύπου ανώνυμη εταιρία κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών με το οποίο διατηρήθηκε η κατάσχεση. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει.
657)
2467/2008 Αναίρεση βουλεύματος για το λόγο ότι λήφθηκε υπόψη πραγματογνωμοσύνη χωρίς να γνωστοποιηθεί το όνομα του πραγματογνώμονα στον κατηγορούμενο.
658)
2468/2008 Ναρκωτικά. Αιτιολογία παρεμπίπτουσας απόφασης που απορρίπτει αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Απορρίπτει το ένα από τα δύο αιτήματα χωρίς αιτιολογία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και για υπέρβαση εξουσίας. Επίκληση στην απόφαση κατ’ επανάληψη, ότι λήφθηκαν υπόψη στην περί ενοχής κρίση καταθέσεις μαρτύρων υπερασπίσεως, χωρίς να προκύπτει ότι εξετάστηκαν τέτοιοι μάρτυρες. Ασάφεια ως προς την αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
659)
2469/2008 Αγορά, κατοχή, αποθήκευση, μεταφορά ηρωίνης. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για τις άνω πράξεις. Ελλιπής αιτιολογία για τη συνδρομή στο πρόσωπο του πρώτου κατηγορουμένου των επιβαρυντικών περιστάσεων του άρθρου 8 του Ν. 1729/1987. Ελλιπής αιτιολογία και για την απόρριψη ισχυρισμού της δεύτερης κατηγορούμενης για συνδρομή στο πρόσωπό της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 Ε΄ του ΠΚ. Μερική αναίρεση για τις άνω διατάξεις και για την π...
660)
2470/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
661)
2471/2008 Έννοια αγοράς, κατοχής, πώλησης ναρκωτικών ουσιών. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Αόριστη προβολή ισχυρισμού προμήθειας προς ιδίαν χρήση. Όχι υποχρέωση του δικαστηρίου να απαντήσει. Απορρίπτει.
662)
2472/2008 Παράβαση νόμου περί ναρκωτικών. Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Απορρίπτει αναίρεση του πρώτου ως ανυποστήρικτη. Αιτιολογία αγοράς και κατοχής ναρκωτικών. Αιτιολογία δόλου και συγκατοχής. Επίκληση ελαφρυντικών 84 παρ.2 ε΄ (της καλής συμπεριφοράς του για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη) Αοριστία ισχυρισμών. Εκ περισσού αιτιολογία απορρίψεως. Ισόβια απέλαση καταδικασθέντος κατ’ αρ.17 παρ. 2 Ν. 1729/87 - αρ. 35 ΚΝΝΝ. Πότε απαιτείται αιτιολογία. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την πράξη της αγοράς ναρκ...
663)
2473/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Σε δικαστήρια στα οποία για τη συγκρότηση της σύνθεσης του δικαστηρίου διενεργείται κλήρωση, δεν αναφέρεται στα πρακτικά ότι ο δικαστής που προεδρεύει μετέχει στη σύνθεση επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος ούτε αναφέρεται ότι είναι αρχαιότερος των δικαστών. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης του δικαστηρίου. Όταν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατάσσει την αφαίρεση της αδείας ικανότητας οδηγού την οπο...
664)
2474/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (ιατρού μαιευτήρα). Πότε υπάρχει ποινική ευθύνη του ιατρού. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης βάσης. Αιτιολόγηση συνδρομής στοιχείων του άρθ. 15 ΠΚ). Δεν είναι αναγκαία η ειδική μνεία του άρθρου 15 ΠΚ. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του γιατρού. Αιτιολόγηση ως προς το είδος αμέλειας συνειδητής και ασυνείδητης. Λόγος αναίρεσης, για έλλειψη αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη των καταλυτικών της κατηγορίας ισχυρισμών του αναιρεσείοντος για ...
665)
2475/2008 Επάρκεια αιτιολογίας αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη. Απορρίπτει.
666)
2476/2008 Ψευδής βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει.
667)
2477/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
668)
2478/2008 Πλαστογραφία πλημμεληματική κατ’ εξακολούθηση. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει.
669)
2479/2008 Επάρκεια αιτιολογίας παραπεμπτικού βουλεύματος ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Απορρίπτει.
670)
2480/2008  
671)
2481/2008 Παραπομπή σε εισαγγελική πρόταση. Απορρίπτει.
672)
2482/2008 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας καταδικασθέντος για κλοπή, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εξύβριση και διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων, με την επίκληση νέων αποδείξεων. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως της ποινής κατά διάταξη του άρθρου 529 ΚΠΔ. Έχει ως προϋπόθεση ότι εκτίεται από τον αιτούντα η ποινή που του επιβλήθηκε. Απορρίπτει αίτηση αναστολής ποινής που έχει ανασταλεί η εκτέλεση. Έννοια νέων γεγονότων και αποδείξεων. Αιτιάσεις που επιδιώκουν τον από ουσιαστικής πλευράς έλεγχο της προσβ...
673)
2483/2008 Παράβαση Νόμου περί Ναρκωτικών. Αιτιολογία αγοράς και κατοχής ναρκωτικών. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίπτωση της κατά συνήθεια ή της τελέσεως της πράξεως. Αιτιολογημένη ως προς την κατ’ επάγγελμα. Αρνητικοί της κατηγορίας ισχυρισμοί. Δεν απαιτείται αιτιολογία. Αναιρεί εν μέρει για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίπτωση και ως προς την ποινή. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
674)
2484/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
675)
2485/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
676)
2486/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας αθωωτικής αποφάσεως για σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Αναιρεί και παραπέμπει.
677)
2487/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
678)
2488/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
679)
2489/2008 Αναβολή της δίκης. Σημαντικά αίτια είναι και το κώλυμα συμμετοχής του δικαστή στην εκδίκαση της αναίρεσης όχι μόνον όταν έχει συμμετάσχει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, αλλά και σε στάδιο προγενέστερο εκείνης, όταν έχει συμπράξει και στην έκδοση της πρωτόδικης απόφασης. Αναβάλλεται η εκδίκαση της υπόθεσης.
680)
2490/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
681)
2491/2008  
682)
2492/2008 Φαρμακεία. Καθορισμός χρονικών ορίων εργασίας. Εφημερίες. Ρυθμίσεις των διατάξεων των άρ.1 παρ.1 και 3 παρ.1 και 5 του Β.Δ. 398/1963, όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 479/1981. Ποινικές κυρώσεις κατά το άρ. 5 του Β.Δ. 398/1963, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Β.Δ. 748/1966 “περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας”. Ο καθορισμός χρονικών ορίων εργασίας γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη ύστερα από γνώμη των οικείων οργανώσεων (άρ. 22 παρ.1 του Ν. 1483/1984, άρ. 9 το...
683)
2493/2008 Επάρκεια αιτιολογίας αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη. Απορρίπτει.
684)
2494/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια δια παραλείψεως. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει.
685)
2495/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Απορρίπτει.
686)
2496/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
687)
2497/2008 Αιγιαλός. Έννοια, προσδιορισμός. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης βάσης. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται αν είχε καθοριστεί η οριογραμμή του αιγιαλού με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής ή καθορίστηκε (παρεμπιπτόντως) από το Δικαστήριο.
688)
2498/2008 Ανθρωποκτονία από πρόθεση (βρέφους με σύνδρομο DOWN από τη μητέρα του). Απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών. Μόνο αν το συμβούλιο δεν απαντήσει καθόλου επί της αιτήσεως, ή αν αρνηθεί αναιτιολόγητα την εμφάνιση αυτή, ιδρύονται οι από το άρθρο 484 παρ.1 περ. α΄ και δ΄ του ΚΠΔ λόγοι αναίρεσης. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Το συμβούλιο εφετών επιτρεπτώς παραπέμπει εξ ολοκλήρου στην εισαγγελική πρόταση. Στην πρωτόδικη όμως μόνο συμπληρωματικά και όχι ...
689)
2499/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
690)
2500/2008 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έναρξη παραγραφής από την ημερομηνία θεώρησης του πορίσματος φορολογικού ελέγχου. Αναίρεση για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου αποφάσεως η οποία έκρινε ότι η παραγραφή αρχίζει από την τέλεση της πράξης (έκδοση των εικονικών φορολογικών) έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
691)
2501/2008 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεως αναιρέσεως του αυτού αναιρεσείοντος. Απόρριψη της πρώτης ως απαράδεκτης (αόριστης). Έννοια και στοιχεία κατοχής και πώλησης ναρκωτικών ουσιών (ινδική κάνναβη). Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη και απόρριψη ισχυρισμού για τοξικομανία και λοιπών ελαφρυντικών περιστάσεων. Απορρίπτει.
692)
2502/2008 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Παραπέμπει.
693)
2503/2008 Ακυρότητα κλήσης προς εμφάνιση του εκκαλούντος στο ακροατήριο. Η επίδοση της κλήσης έγινε με θυροκόλληση χωρίς στο αποδεικτικό επιδόσεως να διαλαμβάνεται ότι η κατά τον άνω τρόπο επίδοση έγινε επειδή στην δηλούμενη στην έκθεση εφέσεως διεύθυνση κατοικίας δεν βρέθηκε κανένα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 155 παρ. 1 ΚΠΔ πρόσωπα. Απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Δεκτός ο λόγος για υπέρβαση εξουσίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
694)
2504/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
695)
2505/2008  
696)
2506/2008 Απόρριψη της αιτήσεως που δεν περιέχει κάποιο λόγο αναιρέσεως.
697)
2550/2008  
698)
2551/2008 Αναιρεί καταδικαστική απόφαση διότι υπάρχει ασάφεια ως προς το χρόνο τελέσεως που ασκεί επιρροή στην παραγραφή. Παραπέμπει.
699)
2552/2008 Όταν η απόφαση είναι εκκλητή, η αναίρεση απαράδεκτη (άρθρ. 504 παρ. 1, 489 παρ. 1 ΚΠΔ). Προθεσμία αναιρέσεως από της καταχωρίσεως στο ειδικό βιβλίο (άρθρ. 473 παρ. 3 ΚΠΔ) της τελεσιδίκου αποφάσεως. Όταν η απόφαση εκδόθηκε με απόντα τον κατηγορούμενο, διαμένοντα εις ημεδαπή, η αναίρεση με δήλωση στον γραμματέα ασκείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση. Εάν αυτή έγινε μετά την άνω καταχώριση, από την καταχώριση δε εάν η επίδοση προηγήθηκε. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη, διότι το μεν ασ...
700)
2553/2008 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης που εφαρμόσθηκε. Απορρίπτει.
701)
2554/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή αποδοχών σε εργαζόμενο. Αναιρεί και παραπέμπει.
702)
2555/2008 Επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκου μέσου. Παύση ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής ως προς ορισμένους συμμετόχους στις αξιόποινες πράξεις (λαθρεμπορίας) κατόπιν ασκήσεως αναιρέσεως. Επέκταση του αποτελέσματος και στον κατηγορούμενο συμμέτοχο, του οποίου το ασκηθέν ένδικο μέσο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο, εφόσον η εξάλειψη του αξιοποίνου με την επελθούσα παραγραφή δεν αναφέρεται αποκλειστικώς στο πρόσωπο των κατηγορουμένων. Διατάσσεται η συμπλήρωση της αποφάσεως, εφόσον το δικαστήριο είχε παραλείψει να απ...
703)
2556/2008 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για απόπειρα απάτης και παράβαση του άρθρου 230 ΠΚ. Ταυτότητα εγγράφων. Επαρκής προσδιορισμός. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Νομιμοποίηση πολιτικώς ενάγουσας από τον παραστάντα εκπρόσωπο αυτής. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη νομιμοτόκως χωρίς να υπάρχει αίτημα για τόκους. Μερική αναίρεση κατά τούτο, κατ’ άρθρο 510 παρ. 2 ΚΠΔ. Όχι παραπομπή της υποθέσεως αλλά απάλειψη της σχετικής διατάξεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Απορρίπτει κατά τα ...
704)
2557/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για σωματική βλάβη από αμέλεια. Απορρίπτει.
705)
2558/2008  
706)
2559/2008 Αποδοχές εργαζομένων (παράβαση της παρ.1 του άρθρου μόνου του ΑΝ 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 2336/1995. Η ακυρότητα κλητήριου θεσπίσματος είναι σχετική. Καλύπτεται αν δεν προταθεί με λόγο εφέσεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Δεν είναι αυτοτελής ο ισχυρισμός ότι η εγκαλούσα δεν ήταν εργαζόμενη, αλλά εταίρος. Αοριστία λόγου για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
707)
2560/2008 Απαράδεκτη ως αόριστη αίτηση αναίρεσης κρατουμένου στις φυλακές, που ασκήθηκε με έγγραφο που επισυνάπτεται στην έκθεση, χωρίς να υπογράφεται από τον Διευθυντή των φυλακών και χωρίς να περιέχει ορισμένους λόγους αναίρεσης. Απορρίπτει αναίρεση.
708)
2561/2008 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Αιτιολογημένη καταδίκη. Απορρίπτει.
709)
2562/2008 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έναρξη παραγραφής από την ημερομηνία θεώρησης του πορίσματος φορολογικού ελέγχου. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου από την απόφαση που απέρριψε ένσταση παραγραφής. Απορρίπτει.
710)
2563/2008 Απόρριψη της αιτήσεως που δεν περιέχει κάποιο λόγο αναιρέσεως ως απαράδεκτης.
711)
2602/2008 Έφεση Εισαγγελέως. Πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη στρεφόμενη κατά αθωωτικής αποφάσεως. Πρέπει να εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα οι συγκεκριμένες πραγματικές και νομικές πλημμέλειες που αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση ως και τα περιστατικά που προέκυψαν από την διαδικασία και ένεκα των οποίων συντρέχουν τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία της πράξεως. Εάν η έφεση του Εισαγγελέως κατά αθωωτικής αποφάσεως δεν έχει αιτιολογία, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο...
712)
2603/2008  
713)
2604/2008 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Διόρθωση αποφάσεως κατ’ άρθρο 145 παρ. 2 από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Εντεύθεν όχι υπέρβαση εξουσίας από την επιδίκαση για πολιτικές αξιώσεις ποσού μεγαλύτερου από εκείνο που επιδικάσθηκε πρωτοδίκως στον πολιτικώς ενάγοντα. Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει.
714)
2605/2008 Κανονισμός αρμοδιότητος. Άρθρ. 132 παρ. 1, 2 ΚΠΔ. Υφίσταται περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος επί αποφατικής σύγκρουσης αρμοδιότητος μεταξύ πλειόνων δικαστηρίων τα οποία απέσχον θεωρήσαντα εαυτά αναρμόδια. Άρθρ. 111 αριθ. 7, άρθρ. 145 παρ. 1 Ν. 3463/2006. Οι δήμαρχοι υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία του άρθρου 111 παρ. 7 ΚΠΔ, έχοντες την ιδιότητα αυτή είτε κατά τον χρόνο τελέσεως είτε κατά τον χρόνο εκδικάσεως. Κανονισμός αρμοδιότητος μεταξύ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων και Τριμελούς Εφε...
715)
2607/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 15 του Αγορανομικού Κώδικα. Δεν εκτίθεται στην απόφαση ότι η καταδικασθείσα κατηγορουμένη είχε την ιδιότητα του κυρίου της επιχειρήσεως ή του διευθυντή ή του επόπτη του καταστήματος ως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 36 παρ. 2 του ΝΔ 136/1946. Παραπέμπει.
716)
2646/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει την αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Απορρίπτει αίτημα για αναστολή εκτελέσεως της ποινής.
717)
2647/2008  
718)
2648/2008  
719)
2649/2008 Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωσης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και εξύβριση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Η επιβαλλόμενη αιτιολογία, υπάρχει και όταν το Συμβούλιο αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση. Είναι επιτρεπτή και η συμπληρωματική παραπομπή στο πρωτόδικο βούλευμα. Δεν είναι επιτρεπτό να αναφέρεται το Συμβούλιο Εφετών εξ ολοκλήρου στα πραγματικά περιστατικά, τις αποδείξεις και τις σκ...
720)
2650/2008 Απαράδεκτη (αόριστη) αίτηση αναίρεση κρατουμένου στις φυλακές, κατά απόφασης με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) έφεσή του, χωρίς να περιέχει ορισμένους λόγους αναίρεσης. Απορρίπτει.
721)
2651/2008 Δήλωση αποχής Αρεοπαγίτη από την άσκηση των καθηκόντων του, για λόγους ευπρέπειας. Η - και όχι απλή - φιλική και οικογενειακή σχέση του Δικαστή με τον συνήγορο του διαδίκου, συνιστά λόγο αποχής. Δέχεται τη δήλωση αποχής.
722)
2654/2008 Έφεση εκζητουμένου κατά απόφασης συμβουλίου εφετών, με την οποία απεφάσισε την εκτέλεση του εκδοθέντος από το Δικαστή για προανακρίσεις στο Δικαστήριο του Μιλάνου Ιταλίας Αλβανού υπηκόου για να γίνει εφαρμογή προληπτικών μέτρων φυλάκισης, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εφαρμογή του Ν. 3251/2004 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Συνδρομή προϋποθέσεων για την έκδοση. Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του εντάλματος. Αβάσιμοι οι λόγοι εφέσεως ότι περί μη περιγραφής στο ένταλμα της πράξεως που αποδίδε...
723)
2655/2008  
724)
2656/2008  
725)
2657/2008 Λαθρεμπορία (τσιγάρων) (άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 1165/1918 και 155 παρ. 1α΄ και β΄ του Ν. 2960/2001). Προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων με την αναφορά ότι αναγνώστηκαν «και τα έγγραφα που προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κατηγορουμένου». Εφόσον δε τα έγγραφα αυτά προσκομίσθηκαν από τον ίδιο τον κατηγορούμενο, δεν τίθεται, ως προς αυτόν, ζήτημα προσδιορισμού ταυτότητας, προκειμένου να ασκήσει τα από το άρθρ. 358 ΚΠΔ δικαιώματά του, αφού αυτός γνωρίζει το περιεχόμενό τους. Κατοχή και εξαγωγ...
726)
2658/2008  
727)
2659/2008  
728)
2660/2008  
729)
2665/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
730)
2666/2008  
731)
2667/2008 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΤΑΤΤΑ. Παραβάσεις άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 86/1967. Στοιχεία του αδικήματος. Αιτιολογία του δόλου. Μη αναφορά ιδιότητας κατηγορουμένου στην Α.Ε. Χρόνος που επιδρά στην παραγραφή. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Δεν ήταν απαραίτητο να προσδιορίζεται ο αριθμός των μισθωτών, ο χρόνος που εργάστηκε ο καθένας από αυτούς και το ύψος των αποδοχών τους. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για ελλιπή αιτιολογία. Δεν προκύπτει,...
732)
2668/2008  
733)
2669/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
734)
2672/2008 Άρθρο 397 παρ. 1 ΠΚ. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για καταδολίευση δανειστών. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρ. 397 ΠΚ. Στοιχεία αυτού. Κατ’ έγκληση δίωξη. Δεν απαιτείται η απαίτηση να είναι εκκαθαρισμένη ή δικαστικώς ανεγνωρισμένη. Χρόνος τελέσεως ο χρόνος μεταγραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου και όχι ο χρόνος συντάξεως αυτού. Αναιρεί και παραπέμπει.
735)
2673/2008 Στοιχεία άρθρ. 314 παρ. 1α΄ ΠΚ, άρθρ. 28 ΠΚ. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να εκθέτει με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν την υπαιτιότητα του δράστου. Αναιρεί διότι δεν εκθέτει η απόφαση σε τι συνίσταται η αμέλεια του και με ποιες ενέργειές του εξεδηλώθη. Παραπέμπει.
736)
2674/2008 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς που τείνουν στην άρση του αδίκου ή στην μείωση της ποινής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου. Ο ισχυρισμός περί τοξικομανίας (άρθρ. 13 παρ. 1 Ν. 1729/1987) είναι αυτοτελής. Ο ισχυρισμός περί συνδρομής ελαφρυντικών είναι αυτοτελής. Για να έχει όμως το δικαστήριο υποχρέωση να απαντήσει πρέπει να προτείνονται ορισμένως και σαφώς. Άλλως δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει και δη αιτιολογημένα και εάν δεν απαντήσει, ...
737)
2675/2008  
738)
2676/2008  
739)
2677/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Στοιχεία αδικήματος άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη νόμιμης βάσης λόγω αντιφάσεων και ασαφειών (αντίφαση μεταξύ διατακτικού και σκεπτικού, ασάφεια αν η πράξη τελέστηκε άπαξ ή κατ’ εξακολούθηση κλπ.) Βάσιμοι οι λόγοι. Αναιρεί και παραπέμπει.
740)
2678/2008  
741)
2679/2008  
742)
2680/2008 Στοιχεία εγκλήματος απλής δυσφήμησης. Λόγος αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμη βάσης, διότι μεταξύ του αιτιολογικού και του διατακτικού δημιουργείται ασάφεια και αντίφαση ως προς το αν τα δυσφημιστικά γεγονότα ήταν αληθινά, όπως αναφέρεται στο διατακτικό, ή ψευδή, όπως δέχεται το δικαστήριο στο αιτιολογικό. Αυτεπάγγελτη έρευνα της παραγραφής. Παύει οριστικά λόγω παραγραφής.
743)
2681/2008 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα. Στοιχεία αδικήματος. Οι πράξεις της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία που τελέστηκαν εξακολουθητικώς πριν από την ισχύ του Ν. 2721/1999 και έχουν συνολικό όφελος ανώτερο των 5.000.000 δρχ. διατηρούν και υπό τον νέο νομοθετικό καθεστώς τον κακουργηματικό τους χαρακτήρα. Επιβαρυντική περίσταση του Ν. 1608/50. Μετατροπή των δραχμών σε ευρώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 περ. 7 του Ν. 2943/2001. Το ποσό των 50.000.000 δρχ. αναπροσαρμόσθηκε σε 150.000 ευρ...
744)
2682/2008 Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη μπορεί να προσβληθεί μόνο με αίτηση αναιρέσεως για τους λόγους του άρθρ. 510 παρ. 1 ΚΠΔ υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. Η απόφαση, με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της, έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία όταν αναφέρονται ο χρόνος της επιδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, αν απηγγέλθει απόντος του εκκαλούντος, ο χρόνος ασκήσεως της εφέσεως και το απο...
745)
2683/2008 Ψευδορκία μάρτυρος. Στοιχεία εγκλήματος. Με τη διάταξη του άρθρ. 227 παρ. 3 ΠΚ παρέχεται στον κατηγορούμενο το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησής του, ως ειδικότερη έκφραση του δικαιώματός του για «δίκαιη δίκη», που του εξασφαλίζει το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, καθώς και στο δικαίωμά του να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών, από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη. Το δικαίωμα αυτό θεμελιώνεται και στο άρθρο 14 παρ. 3 εδ. ζ΄ του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτ...
746)
2684/2008  
747)
2685/2008 Απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν, εφόσον το περιεχόμενό των δεν προκύπτει από άλλα έγγραφα που αναγνώσθηκαν ή από άλλα αποδεικτικά μέσα και δεν αναφέρονται απλώς ιστορικά. Αναιρεί.
748)
2686/2008 Συνεκδίκαση πέντε αιτήσεων. Δωροδοκία ενεργητική και παθητική κατ’ εξακολούθηση, για βεβαίωση από γεωπόνο ότι παραδόθηκαν προς χυμοποίηση εσπεριδοειδή που δικαιούνται επιδότησης από την Ε.Ε. . Στοιχεία αδικημάτων. Αιτιολογία αποφάσεως. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης βάσης ως προς την ιδιοποίηση και τα ιδιαίτερα τεχνάσματα και μη αξιολόγηση εγγράφων. Πολιτική αγωγή. Παράσταση Δημοσίου και για ηθική βλάβη από το αδίκημα της δωροδοκίας. Προστατευόμενο έννομο αγαθό στην παράβαση α...
749)
2687/2008 Παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 Ν. 1337/83. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας δεν συνιστά η αντιγραφή και μόνο του διατακτικού στο σκεπτικό. Δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία του δόλου. Απορρίπτει αίτηση.
750)
2688/2008 Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναίρεση συγχωνευτικής αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Συρροή ποινών. Αν υπάρχει προς εκτέλεση και απόφαση, η οποία έχει καθορίσει αμετάκλητα συνολική ποινή, αυτή λαμβάνεται υπόψη ως βάση για τον καθορισμό της νέας συνολικής ποινής, αν είναι βαρύτερη από τις άλλες. Αν όμως η συνολική ποινή δεν είναι βαρύτερη και πρόκειται να συγχωνευθεί με άλλες διασπάται και συγχωνεύονται οι επιμέρους ποινές. Επί παραβίασης των ανωτέρω ιδρύεται ο λόγο...
751)
2689/2008  
752)
2690/2008 Κακουργηματική απάτη. Στοιχεία κακουργηματικής απάτης από υπαίτιο που διαπράττει απάτες, κατ’ επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ. Αιτιολογία βουλεύματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
753)
2691/2008 Βιασμός. Στοιχεία εγκλήματος. Όχι απόπειρα η μη ολοκλήρωση της συνουσίας, αν τελέστηκαν άλλες ασελγείς πράξεις. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και κακή εκτίμηση αποδείξεων. Απορρίπτει αναίρεση.
754)
2692/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
755)
2693/2008  
756)
2694/2008 Άσκηση ενδίκου μέσου με αντιπρόσωπο. Η σχετική εντολή πρέπει να υπάρχει κατά την άσκηση και να προσαρτάται. Δεν αρκεί η εκ των υστέρων έγκριση. Λόγος αναίρεσης βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για υπέρβαση εξουσίας, διότι ενώ δέχθηκε ότι η έφεση του πολιτικώς ενάγοντος κατά του πρωτοδίκου απαλλακτικού βουλεύματος ασκήθηκε από τον δικηγόρο του εκκαλούντα χωρίς να έχει ειδική πληρεξουσιότητα και εντολή κατά το χρόνο της ασκήσεώς της, έκρινε τυπικά και κατ’ ουσία δεκτή την έφεση και παρέπεμψε τον ...
757)
2695/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
758)
2696/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΣΤ
759)
8/2008 Αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρ-ριψε την έφεση ως απαράδεκτη, διότι το επισυναπτόμενο στην έφεση έγγραφο, που περιείχε τους λόγους της έφεσης, δεν είχε υπογραφεί από τον αρμόδιο γραμματέα. Παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Λόγος αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας (αρνητική), κατ’ εκτίμηση του περιε-χομένου του. Δέχεται αναίρεση
760)
9/2008 Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Έλλειψη αιτιολογίας. Δεκτή αναίρεση.
761)
10/2008 Κλοπή. Λόγοι αναιρέσεως για: 1) απόλυτη ακυρότητα εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Κ.Π.Δ., 2) έλλειψη αιτιολογίας και 3) εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση
762)
11/2008 Επί αναιρέσεως, στο κατ’ εξακολούθηση έγκλημα, ως προς ορισμένες πράξεις από τις μερικότερες, και ως προς την ποινή, γίνεται δεκτό ότι έχει κριθεί αμετακλήτως η ενοχή ως προς τις μερικότερες πράξεις, για τις οποίες δεν χώρησε αναίρεση και επομένως το Δικαστήριο της παραπομπής περιορίζεται μόνο στην επιβολή της νέας ποινής και δεν έχει εξουσία να ερευνήσει την ενοχή ή την εξάλειψη του αξιόποινου λόγω παραγραφής, αφού σε σχέση με τα ζητήματα αυτά η υπόθεση δεν του έχει μεταβιβασθεί (Ολ. Α.Π. 5/200...
763)
12/2008 Κατάχρηση εξουσίας από προανακριτικό υπάλληλο, υπό τη μορφή της προκλήσεως της απαλλαγής του υπαιτίου αξιόποινης πράξης (239 παρ. 1 περ. β του ΠΚ). Αναίρεση κατά βουλεύματος, με την επίκληση λόγου εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αναίρεση.
764)
13/2008 Απάτη κακουργηματική (386 παρ. 1-3 του Π.Κ.). Δεν είναι αναγκαία η ιδιαίτερη μνεία της καταθέσεως του πολιτικώς ενάγοντα και η μη μνεία δεν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα. Υπάρχει ειδική αιτιολογία, όχι όμως για την επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελμα τελέσεως της απάτης. Αναιρείται μόνο κατά τη διάταξη αυτή και ως προς την ποινή.
765)
14/2008 Παράβαση άρθρου 30 παρ. 12 ΝΔ 136/46 (Αγορανομικού Κώδικα) και του άρθρου 83 ενότ. Δ Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (νόθευση φέτας με αγελαδινό γάλα). Στοιχεία. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Υπάρχει και όταν, ενώ μια αξιόποινη πράξη τιμωρείται, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια δεν εκτίθενται στην απόφαση περιστατικά που να στηρίζουν την κρίση του δικαστηρίου ότι η πράξη αυτή τελέστηκε από πρόθεση και όχι από αμέλεια. Δέχεται αναίρεση.
766)
15/2008 Ναρκωτικά. Καλλιέργεια - συγκομιδή ινδικής κάνναβης. Δεν συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα (171 παρ. 1δ ΚΠΔ και άρθρο 6 της ΕΣΔΑ), η αξιοποίηση προφορικών απαντήσεων του κατηγορουμένου, ούτε η επίκληση από το μάρτυρα κατηγορίας (αστυνομικό) πληροφοριών χωρίς να κατονομάζει τη πηγή των πληροφοριών του αυτών (άρθρο 224 παρ. 2 ΚΠΔ), όταν η εκτίμηση αυτή γίνεται συνδυαστικά με άλλα αποδεικτικά μέσα
767)
16/2008 Κλοπή. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απόρριψη αναίρεσης.
768)
17/2008 Επανάληψη διαδικασίας αρθ. 525 επ. ΚΠΔ, προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως. Απαιτούνται νέα άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές. Απορρίπτει αίτηση.
769)
18/2008 Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων. Βούλευμα. Έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
770)
19/2008 Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για πλαστογραφία (άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ) και για ψευδή δήλωση (άρθρα 8 και 22 ν. 1599/1986). Ορθώς απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής προκειμένου να διενεργηθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη. Αποτελεί Αρχή ο Αυτόνομος Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Α.Ο.Ε.Κ.). Διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 22 ν. 1599/1986 ο δηλώνων ψευδώς κατά το άρθρο 8 αυτού ψευδή γεγονότα.
771)
20/2008 Αποπλάνηση ανηλίκου κάτω των δέκα ετών. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (άρθρο 339 παρ. 1 περ. α ΠΚ). Ορθώς εφαρμόστηκε η διάταξη αυτή και όχι του άρθρου 337 ΠΚ. Απαράδεκτος ο δεύτερος λόγος για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας λόγω αοριστίας. Απορρίπτει αναίρεση.
772)
21/2008 Πλαστογραφία από κοινού κατ’ εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως για: 1) Έλλειψη αιτιολογίας, 2) Παράβαση του άρθρου 364 του Κ.Π.Δ., 3)Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, 4) Παράβαση του άρθρου 211Α (συγκατηγορούμενου μαρτυρία) του Κ.Π.Δ. . Απορρίπτει αναίρεση.
773)
22/2008 Απόλυτη ακυρότητα 171 παρ. 1, 368 ΚΠΔ. Συμπληρωματικές έρευνες. Δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας από το ότι το αιτιολογικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού, όταν αναφέρονται σ’ αυτό αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν το αδίκημα.
774)
23/2008 Παράνομη εκχέρσωση ιδιωτικής δασικής έκτασης. Λόγοι αναιρέσεως για: 1) Έλλειψη αιτιολογίας και 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση.
775)
24/2008 Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος του κατηγορουμένου. Πως προτείνεται και πότε επέρχεται η παραγραφή. Απορρίπτει αναίρεση.
776)
25/2008 Παράβαση άρθρ. 71 παρ. 1 του Ν. 998/79, α) δεδικασμένο, β) έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτεται η αναίρεση.
777)
26/2008 Βούλευμα παραπεμπτικό για πρόκληση ναυαγίου (άρθρο 277 περ. β΄ Π.Κ.). Αρμοδιότητα ΜΟΔ. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας για παραπομπή σε αναρμόδιο δικαστήριο. Απορρίπτει αναίρεση.
778)
27/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
779)
31/2008 Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - εσφαλμένη εφαρμογή νόμου - μη προσδιορισμό στοιχείων ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Απορρίπτει αναίρεση.
780)
32/2008 Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για παράβαση του Ν. 248/1914 'Περί Οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας', με την επίκληση λόγου αναιρέσεως, περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δεν προσδιορίζεται στην απόφαση, η ιδιότητα του υπευθύνου ως νομίμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρείας ή διευθύνοντος συμβούλου ή αγορανομικά υπευθύνου. Αναιρεί και παραπέμπει.
781)
33/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρά υποχρέου (άρθρα 28, 314 παρ. 1 εδ. α και 315 του Π.Κ.). Αναιρείται η απόφαση, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και λόγω αντιφατικών αιτιολογιών.
782)
34/2008 Παράβαση άρθρου 375 παρ. 1 και 2 ΠΚ. Εντολοδόχος - θεματοφύλακας ΚΠΔ 510 παρ. 1 περ. Ε. Απόρριψη αναίρεσης.
783)
35/2008 Πλαστογραφία κατά συρροή κακουργηματική και απάτη κακουργηματική, Λόγοι αναιρέσεως για: 1) εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης και 2) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
784)
50/2008 Απόλυτη ακυρότητα από κακή σύνθεση δικαστηρίου. Δεκτή αναίρεση.
785)
51/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
786)
52/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση γιατί δεν περιέχει ορισμένο και σαφή λόγο αναιρέσεως. Με το πρόσχημα της έλλειψης αιτιολογίας πλήττεται η ανέλεγκτη επί της ουσίας κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
787)
53/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας και παραπομπή για συζήτηση της υπόθεσης στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές άλλου Εφετείου.
788)
73/2008  
789)
74/2008  
790)
75/2008 Απαράδεκτη αναίρεση. Κατατέθηκε σε πρόσωπο που ήταν αναρμόδιο για την παραλαβή εκθέσεων αναιρέσεως και δεν συντάχθηκε σχετική έκθεση.
791)
76/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
792)
77/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
793)
78/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
794)
79/2008 Δύο εμπρόθεσμες αναιρέσεις του ιδίου αναιρεσείοντα, η 1η πριν από την καθαρογραφή της προσβαλλόμενης απόφασης. Θεωρείται ότι αλληλοσυμπληρώνονται. Αγορανομικές παραβάσεις. Παράβαση άρθρου 30 παρ. 12 ΝΔ 136/46 (Αγορανομικού Κώδικα). Τιμωρούνται ως αυτουργοί ο κύριος της επιχείρησης, ο διευθυντής και ο επόπτης. Όχι ο εκπρόσωπος της Α.Ε. . Παράβαση άρθρου 35 παρ. 1 ζ-3 και 11 παρ. 3 εδ. Ι και ΙΙ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Μη αναγραφή επί της συσκευασίας ενδείξεων ονομασίας πώλησης, κατάλογος συ...
795)
140/2008 Κατασκευή αυθαιρέτου κτίσματος. Δράστης ο νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρίας, στο πλαίσιο κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Απορρίπτονται λόγοι Δ΄ και Ε΄. Απορρίπτεται τρίτος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω αυτεπάγγελτης μεταβολής κατηγορίας.
796)
141/2008 Καταδίκη αναιρεσιόντων για ψευδορκία μάρτυρα. Αναίρεση 3ου ανυποστήρικτη. Αναίρεση 1ου: α) έλλειψη αιτιολογίας για απόρριψη αιτήματος συνεκδικάσεως (έλλειψη έννομου συμφέροντος) και β) λόγος 510 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΚΠΔ για άρθρα 358 και 360 του Κ.Π.Δ. . Αναίρεση 2ου: Όπως αίτηση του 2ου. Πρόσθετος λόγος: α) Δ΄ και Ε΄, β) Β΄, Δ΄ και Η΄ για λόγους ακυρότητας κλήσης, γ) Α΄ για λήψη υπόψη για αναγνωσθέντα έγγραφα.
797)
142/2008 Αναβάλλει την έκδοση απόφασης και δέχεται αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο Α/Τ του τόπου κατοικίας της.
798)
143/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
799)
144/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
800)
145/2008 Διορθώνει την 1775/2007 απόφαση του Α.Π.
801)
146/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
802)
152/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν αναφέρεται μεταξύ των αποδεικτικών μέσων η απολογία της κατηγορουμένης. Ενώ εκτιμήθηκε ότι είχε προβληθεί ως λόγος έφεσης ανώτερη βία για τη μη γνώση της απόφασης, η απορριπτική αιτιολογία είναι αντιφατική και ασαφής. Αναιρεί
803)
153/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την αίτηση, με την επίκληση λόγου ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αοριστία λόγου αναιρέσεως. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
804)
154/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
805)
197/2008 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας 525 παρ. 1 περ. 2. Νέα γεγονότα περί του ότι η φερόμενη ως θανατωθείσα δεν δολοφονήθηκε από τον αιτούντα, αλλά είναι εν ζωή στην Ουκρανία. Μερικά απ’ αυτά τα γεγονότα ήδη έχουν εξετασθεί και απορρίφθηκε ο σχετικός ισχυρισμός αυτών και από ΜΟΕ. Τα περί εμβάσματος 200 Ευρώ με τηλεφωνική επιταγή και ότι ήταν στο όχημα ο αιτών το Σεπτέμβρη του 98 κ.λ.π. είναι αβάσιμα.
806)
198/2008 Πρώτος και δεύτερος λόγος (Δ΄) αιτιολογημένη απόρριψη δύο αιτημάτων για αναβολή της δίκης. Τρίτος λόγος όχι λόγος εφέσεως για ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσμα-τος απαράδεκτος. Τέταρτος λόγος: (ένσταση παραγραφής) και αυτός ο λόγος αόριστος και εντεύθεν απαράδεκτος.
807)
208/2008  
808)
209/2008  
809)
210/2008  
810)
211/2008  
811)
212/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, μη υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 15 του Π.Κ.
812)
213/2008  
813)
214/2008  
814)
217/2008  
815)
218/2008  
816)
219/2008 Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής απόφασης. Αιτιολογία. Παράβαση καθήκοντος, ψευδής βεβαίωση (υπαλλήλου του τμήματος αδειών οδήγησης), χρήση πλαστών. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Αναιρεί.
817)
220/2008 Υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το είχαν εμπιστευθεί ως εντολοδόχο. Λαμβάνεται η αξία του συνόλου μερικότερων πράξεων ελλείψει αιτιολογίας (;;). Εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση.
818)
221/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μη υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 15 του ΠΚ. Αναιρεί και παραπέμπει.
819)
222/2008 Απόπειρα απάτης (κακουργηματική) με τη συνδρομή των επιβαρυντικών προϋποθέσεων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1608/50, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (απόπειρα κινηματογράφισης εκτάσεων που ανήκαν στο Δημόσιο. Παραγραφή. Αναστολή επί κακουργημάτων που τελέστηκαν πριν από τις 20-11-1987, τριετής. Πότε αρχίζει η κύρια διαδικασία. Ακυρότητα της κλήσεως και της επίδοσης του παραπεμπτικού βουλεύματος. Καλύπτεται με την εμφάνιση του κατηγορουμένου και την μη εναντίωσή του στη συζήτηση της υπόθεσης. Απόρριψη ένστ...
820)
223/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας. προϋποθέσεις παραδεκτού της αναιρέσεως (484 ΚΠΔ). Ανυπαρξία λόγων αναιρέσεως. Απαράδεκτη η δεύτερη αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
821)
224/2008 Αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης για εξύβριση (άρθρο 361 ΠΚ) με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απαράδεκτος ο αυτοτελής ισχυρισμός περί δικαιολογημένης αγανάκτησης (άρθ. 361 παρ. 3 ΠΚ). Απορρίπτει αναίρεση.
822)
225/2008 Αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Έλλειψη ακροάσεως που δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα, προϋποθέτει προηγούμενη υποβολή σχετικού αιτήματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
823)
226/2008 Κακουργηματική απάτη από υπαίτιο που διαπράττει απάτες, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ και κακουργηματική πλαστογραφία (κατάρτιση και νόθευση με χρήση) όπου το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 25.000 δρχ. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Πότε διαπράττονται κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, λόγω παράλειψης δε αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικ...
824)
227/2008 Παθητική δωροδοκία. Αναίρεση με την επίκληση ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπερβάσεως εξουσίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής ή διακοπής της δίκης. Αναιρεί και παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
825)
228/2008 Ανυποταξία σε ειρηνική περίοδο. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας διότι, κατά παράβαση του άρθρου 96 του Συντάγματος, Στρατιωτικό Δικαστήριο, χωρίς να έχει δικαιοδοσία δίκασε ιδιώτη. Λόγος αναίρεσης για μη εφαρμογή επιεικέστερου νόμου. Πρόσθετος λόγος για κακή ερμηνεία και εφαρμογή νόμου - (άρθρο 57 του ν. 3421/2005). Παραγραφή. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει.
826)
229/2008 Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη, δεν είναι καταδικαστική και δεν υπόκειται σε αναίρεση (προδήλως με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου). Απορρίπτει την αναίρεση.
827)
230/2008 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων κατά βουλεύματος. Κακουργηματική υπεξαίρεση όπου το παράνομο περιουσιακό όφελος που επεδίωξε ο δράστης, ή η αντίστοιχη συνολική ζημία που προκλήθηκε, υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Στοιχεία. Αιτιολογία βουλεύματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Εκ πλαγίου παράβαση. Αναιρεί.
828)
231/2008 Κακουργηματική απάτη. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγου αναιρέσεως της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (έλλειψη αιτιολογίας στην παρεμπίπτουσα απόφαση που απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτιών, στο πρόσωπο της κατηγορούμενης και το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης). Αναιρεί και παραπέμπει.
829)
232/2008 Υπεξαίρεση (πλημ/μα). Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα. Παράσταση πολιτικής αγωγής. Πότε υπάρχει ακυρότητα από την παράσταση της πολιτικής αγωγής. Ισχυρισμός ότι η αξίωση αυτής είχε παραγραφεί. Αόριστη η ένσταση παραγραφής. Λόγος για έλλειψη ακροάσεως, διότι δεν καταχωρήθηκε αίτημα του κατηγορουμένου και για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη αναίρεσης.
830)
233/2008 Εκβίαση - Αναίρεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και ελλείψεως νόμιμης βάσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
831)
234/2008 Κακουργηματική απάτη. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγου αναιρέσεως της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας - έλλειψη αιτιολογίας στην παρεμπίπτουσα απόφαση που απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτιών, στο πρόσωπο της κατηγορούμενης και το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Αναιρεί και παραπέμπει.
832)
235/2008 Απόλυτη ακυρότητα (171 παρ. 1 στοιχ. α και 484 παρ. 1 Κ.Π.Δ.). Γνώση του περιεχομένου της εισαγγελικής πρότασης, προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αιτήσεως. Απορρίπτει αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον του Συμβουλίου.
833)
236/2008 Αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδορκία μάρτυρα (224 παρ. 1 του Κ.Π.Δ.). Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς το στοιχείο του δόλου, την αναλήθεια των κατατεθέντων από τους κατηγορούμενους και την από μέρους αυτών (κατηγορούμενων) γνώση της αναλήθειας. Δεν υπάρχει εκ πλαγίου παραβίαση και δε στερείται νομίμου βάσεως η απόφαση, γιατί απαλλάχθηκε της ψευδορκίας, ο συγκατηγορούμενος για έλλειψη δόλου. Απορρίπτει την αναίρεση.
834)
237/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
835)
238/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά.
836)
239/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία (δεν προσδιορίζεται η αυξημένη ταχύτητα, ούτε το όριο της περιοχής και η απόσταση που αντιλήφθηκε ο αναιρεσείων τον παθόντα) και παραδοχή του. Δεν προκύπτει επίσης ότι έλαβε υπόψη του το δικαστήριο και την ανώμοτη κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντα, ούτε γίνεται οποιαδήποτε αναφορά γι’ αυτή. Αναιρεί και παραπέμπει.
837)
240/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Δεν επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας το γεγονός, ότι ενώ καταχωρήθηκε η γνώμη της μειοψηφίας, δεν αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του μειοψηφούντος δικαστού, ούτε ότι δεν αναγνώσθηκαν έγγραφα, όταν από τα πρακτικά δεν προκύπτει ότι υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. Δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 367 του Π.Κ. στην περίπτωση της συκοφαντικής δυσφημήσεως. Απορρίπτει την αναίρεση.
838)
241/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
839)
242/2008  
840)
243/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Ενώ είχε προβληθεί ως λόγος έφεσης ανώτερη βία για τη μη γνώση της εκκαλούμενης απόφασης, η απορριπτική αιτιολογία είναι ελλιπής, γιατί δεν αναφέρεται στην ανωτέρα βία. Αναιρεί.
841)
246/2008 Απαράδεκτη αναίρεση ως αόριστη (κρατουμένου, για 1) απόλυτη ακυρότητα, 2) εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία και 3) για έλλειψη αιτιολογίας).
842)
247/2008 Απαράδεκτη ως αόριστη.
843)
248/2008 Απόφαση, που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη δεν είναι καταδικαστική. Απαράδεκτη αίτηση αναίρεση, που ασκήθηκε κατ’ αυτής με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απαιτείται πληρεξουσιότητα για την άσκηση αναίρεσης κατά μη καταδικαστικής απόφασης, έστω και αν η με δήλωση αναίρεση ασκήθηκε από την συνήγορο που παραστάθηκε στη δίκη.
844)
261/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
845)
262/2008 Αναβάλλει για άλλη δικάσιμο που θα ορισθεί από τον Εισαγγελέα του Α.Π., έτσι ώστε να μη συμμετέχει σύνθεση του δικαστηρίου, ο κωλυόμενος δικαστής Ιω. Παπουτσής.
846)
263/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
847)
264/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
848)
265/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
849)
266/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση. Ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Α.Π., χωρίς η προσβαλλόμενη απόφαση να είναι καταδικαστική.
850)
267/2008 Αναβάλλει προκειμένου να μην συμμετέχει ο κ. Ζαΐρης.
851)
268/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης με την επίκληση ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αντιφατική αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
852)
269/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος, που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, με την επίκληση του (αναιρετικού) λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν υπόκειται σε αναίρεση το βούλευμα, με το οποίο απορρίφθηκε προσφυγή του κατηγορουμένου, κατά της απ’ ευθείας κλήσεως του στο ακροατήριο.
853)
270/2008  
854)
281/2008 Έκδοση. Αναβάλλει την έκδοση της οριστικής απόφασης για την 19.2.08 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄. Δέχεται την προφορική αίτηση για διατήρηση περιοριστικών όρων.
855)
290/2008  
856)
291/2008  
857)
292/2008  
858)
293/2008  
859)
294/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση. Στοιχεία. Πότε διαπράττεται κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Δυνατή η συναυτουργία στη κατάρτιση πλαστού ή νόθευση εγγράφου. Οι ειδικές διατάξεις του εγκλήματος της φοροδιαφυγής (18 παρ. 1, 19 του Ν 2523/1997) αποκλείουν την εφαρμογή των γενικών περί πλαστογραφίας και απάτης. Πότε αυτό δεν συμβαίνει. Αιτιολογία βουλεύματος. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πότε είναι ορισμένοι. Η μη απάντηση (σιωπηρή απόρριψη), συνιστά έλλειψη ακροάσεως, που δεν...
860)
295/2008  
861)
332/2008  
862)
333/2008  
863)
334/2008  
864)
374/2008  
865)
376/2008 Άμεση συνέργεια σε έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων. 2ος λόγος: 510§1 στοιχ. Δ΄ & Ε΄ απορρίπτεται. 3ος λόγος: Όχι εφαρμογή του άρθρου 19§1 εδ. β΄ του ν. 2523/97 (αναλ. προϋπόθεση) απορρίπτεται. 4ος λόγος: 510§1 στοιχ. Ε΄ (για την παραγραφή): Η διάταξη του 21§10 εδ. α΄ του ν. 2523/97 ισχύει και επί εγκλημάτων του άρθρου 19 και η ρύθμιση του άρθρου 21§10 εδ. β΄, που προστέθηκε με 2§8 ν. 2954/01, ισχύει ως ευμενέστερη της προηγούμενης, και για εγκλήματα που τελέστηκαν προ 2-11-2001 (απορρίπτ...
866)
377/2008 Άμεση συνέργεια σε αποδοχή εικονικών τιμολογίων. 2ος και 4ος λόγοι: 510§1 στοιχ. Δ΄&Ε΄ απορρίπτονται. 5ος λόγος: 510§1 στοιχ. Ε΄ (παραγραφή): Η διάταξη του 21§10 εδ. α΄ του ν. 2523/97 ισχύει και επί εγκλημάτων του άρθρου 19 και η ρύθμιση του ίδιου άρθρου §10 εδ. β΄, που προστέθηκε με 2§8 του ν. 2954/01 ισχύει ως ευμενέστερη της προηγούμενης και για τα τελεσθέντα προ της 2-11-01 εγκλήματα (απορρίπτεται άνω λόγος). 1ος λόγος: Απόλυτη ακυρότητα λόγω αναγνώσεως ενόρκων καταθέσεων κατηγορουμένου στο ...
867)
383/2008 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Αναβάλλεται (κατά πλειοψηφία) η έκδοση οριστικής αποφάσεως για την εκτέλεση του, προκειμένου να προσκομιστούν, με επιμέλεια της Εισαγγελικής Αρχής, αναγκαία στοιχεία, σχετικά με τον ακριβή χρόνο τέλεσης των πράξεων στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ενόψει του ότι προκύπτει ζήτημα παραγραφής των μερικότερων πράξεων κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους.
868)
394/2008 Αναβάλλει τη συζήτηση για την έκδοση αποφάσεως για να ζητηθούν και προσκομισθούν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών συμπληρωματικές πληροφορίες με επιμέλεια του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Διατηρεί την ισχύ της προηγούμενης αποφάσεως μέχρι της πιο πάνω ημερομηνίας.
869)
395/2008  
870)
396/2008  
871)
397/2008  
872)
398/2008 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ποιος είναι ο αυτουργός της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστική ποινικής διάταξης. Δεκτή η αναίρεση.
873)
399/2008  
874)
400/2008  
875)
401/2008  
876)
402/2008  
877)
403/2008 Απάτη κακουργηματική. 1) Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης άρθρων 31 και 105 Κ.Π.Δ. 2) Έλλειψη αιτιολογίας και 3) Παραβίαση ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση
878)
404/2008  
879)
405/2008 Αναίρεση κατά απόφασης που απέρριψε έφεση ως ανυποστήρικτη. Λόγος αναίρεσης για ακυρότητα κλητεύσεως, διότι η κλήση δεν επιδόθηκε και στον διορισθέντα αντίκλητο δικηγόρο. Αντίκλητος δικηγόρος νοείται συγκεκριμένο πρόσωπο που υπηρετεί στην έδρα του δικαστηρίου που εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση και όχι αορίστως, λ.χ. ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Απορρίπτεται η αναίρεση.
880)
406/2008 Παραπομπή για παράβαση του άρθρου 242 παρ. 3 Π.Κ. Στοιχεία της πράξης αυτής. Αιτιολογία. Απορρίπτεται η αναίρεση
881)
407/2008 Κακουργηματική απάτη (στοιχεία). Ποιος νόμος εφαρμόζεται για αδικήματα πριν το 1999. Απάτη σε βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2803/2000. Στην περίπτωση που, πριν την ισχύ του νόμου 2803/2000, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απάτη εις βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει του άρθρου 386 του Π.Κ., μετά την ισχύ του νόμου αυτού υπάρχει φαινομένη συρροή εγκλημάτων (συρροή νόμων). Εφαρμόζεται ο νόμος 2803/2000, ως ειδικότερος. Λόγοι αναιρέσεως για έλλ...
882)
408/2008 Απόπειρα μεσολάβησης σε υιοθεσία κατ’ επάγγελμα και με πρόθεση κερδοσκοπίας. 1) Δεδικασμένο από θέση στο αρχείο υπό του Εισαγγελέως της υποβληθείσας αναφοράς. 2) Έλλειψη αιτιολογίας. 3) Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση.
883)
420/2008 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως και πρόσθετων λόγων. Ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφων που δεν προκύπτει ότι αναγνώστηκαν. Ναρκωτικά. Αναίρεση της απόφασης.
884)
421/2008 Απόλυτη ακυρότητα. Δεν δόθηκε ο λόγος, τόσο στον Εισαγγελέα, όσο και στο συνήγορο υπεράσπισης. Αναίρεση δεκτή.
885)
422/2008 Λόγοι αναίρεσης. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διάταξης (άρθρο 17 παρ. 12 Ν. 1337/83 - αυθαίρετα κτίσματα - σε συνδυασμό με άρθρο 22 παρ. 6 Ν. 1599/86) Απορρίπτει αναίρεση.
886)
423/2008 Απόλυτη ακυρότητα από τη μη έγκαιρη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. Δεκτή αναίρεση.
887)
424/2008 1. Αρπαγή, 2) Σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 34 Π.Κ. Απορρίπτει αναίρεση.
888)
425/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια (τραυματισμός οδηγού μοτοσικλέτας λόγω διαρροής υδάτων από βάνα ποτίσματος). Αμέλεια υπεύθυνου εργολήπτη δημοσίων έργων. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
889)
426/2008  
890)
427/2008  
891)
428/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Παράβαση του άρθρου 70 ν. 998/1979. Απαιτείται η απόφαση για την αναδάσωση και το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει, απαραιτήτως να δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
892)
435/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
893)
436/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
894)
437/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
895)
450/2008 Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Απαράδεκτη η αναίρεση.
896)
461/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
897)
462/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
898)
463/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακύρωσης του. Η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη.
899)
464/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
900)
465/2008 Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για την πράξη της (κακουργηματικής) πορνογραφίας ανηλίκων (348Α ΠΚ). Αν στην έγγραφη πρόταση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν διαλαμβάνεται τίποτε ως προς το αίτημα του αναιρεσείοντος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση και ακρόασή του ενώπιον του Συμβουλίου, τότε το Συμβούλιο απέχει να αποφασίσει μέχρις ότου υποβληθεί συμπληρωματική πρόταση.
901)
466/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
902)
467/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
903)
468/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
904)
469/2008 1) Έλλειψη αιτιολογίας, 2) Εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση.
905)
470/2008 Παράβαση αρ. 66 παρ. 2 στοιχ. β περ β΄ και 3 εδ. β Ν. 2121/1993. 1) Έλλειψη αιτιολογίας, 2) Εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση.
906)
472/2008 Αναίρεση αποφάσεως (που απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη), με την επίκληση του λόγου της ελλιπούς αιτιολογίας. Το Δικαστήριο που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη, έχει δε προηγηθεί απόφαση περί αναβολής, έχει την υποχρέωση να αναφέρει, ότι η απόφαση αυτή είναι αναβλητική και ότι με αυτήν, αναβλήθηκε η εκδίκαση της έφεσης στη ρητή δικάσιμο, κατά την οποία αυτή απορρίφθηκε. Αναιρεί και παραπέμπει.
907)
493/2008 Ασφαλιστικές εισφορές A.N. 86/1969 (εισφορές Ι.Κ.Α.). Αναίρεση με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αντίφαση μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού ως προς το χρόνο τελέσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
908)
494/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για υπεξαίρεση, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας (171 παρ. 1δ - 510 παρ. 1 στ.Α, του ΚΠΔ). Δεν επήλθε ακυρότητα από την δήλωση παράστασης, ως πολιτικώς ενάγοντος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρου, κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητού του Ι.Κ.Α. . Απορρίπτει αναίρεση.
909)
495/2008 Απάτη κακουργηματική. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση λόγου υπέρβασης εξουσίας. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση, γιατί το Δικαστήριο εσφαλμένως προέβη στην ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης, ενώ έπρεπε να απορρίψει την έφεση ως ανυποστήρικτη, αφού το Δικαστήριο, που είχε αναβάλει την υπόθεση κατά το άρθρο 349 ΚΠΔ, δεν είχε υπεισέλθει προηγουμένως στην έρευνα του παραδεκτού της εφέσεως και χωρίς να έχει εκπροσωπηθεί η απολειπόμενη εκκαλούσα.
910)
496/2008 Παραβίαση υποχρεώσεως για διατροφή (358 ΠΚ). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγων εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας. Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα, γιατί δεν διευκρινίζεται στη σχετική δήλωση, ότι η παραστάσα ως πολιτικώς ενάγουσα, παραστάθηκε για λογαριασμό του τελούντος υπό δικαστική συμπαράσταση ανικάνου τέκνου της, ενώ η χρηματική ικανοποίηση επιδικάστηκε υπέρ της ιδίας ατομικά. Αναιρεί και παραπέμ...
911)
497/2008 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Στοιχεία αδικήματος. Δόλος αποδοχής. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
912)
498/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αιτιολογία αποφάσεως. Στοιχεία αδικήματος άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004. Παραγραφή. Λόγος αναίρεσης για μη λήψη υπόψη παραγραφής του αδικήματος. Πότε παραγράφεται το αδίκημα της μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας για μη αναφορά επί μέρους οφειλών. Αβάσιμοι οι λόγοι. Οι διατάξεις του αρ. 34 του Ν. 3220/2004 δεν απαιτούν την καθυστέρηση ορισμένων δόσ...
913)
499/2008 Επανάληψη διαδικασίας Αίτηση επανάληψης διαδικασίας καταδικασθέντος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση με την επίκληση καταθέσεων μαρτύρων. Έννοια νέων γεγονότων - αποδείξεων. Απορρίπτει αίτηση.
914)
500/2008 Μη αυτοτελής ο ισχυρισμός ότι, εφόσον κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως, δεν μπορούσε να καταβάλει τα χρέη προς το Δημόσιο, διότι έτσι ήρθη η προς καταλογισμό ικανότητα του. Απόρριψη αναίρεσης.
915)
501/2008 Ναρκωτικά (οργάνωση και δόση οδηγιών και εντολών προς τέλεση πράξεων εισαγωγής στην Ελληνική επικράτεια - κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών). Λόγοι: α) Δ΄ & Ε΄ (έλλειψη νόμιμης βάσεως), 2) απόλυτη ακυρότητα λόγω της μεταβολής του χρόνου από 19/3/03 σε 17/3/03. Όχι επιρροή στην ταυτότητα της πράξης ή στην παραγραφή. Απορρίπτει την αίτηση.
916)
561/2008 Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία. Πότε ο κατηγορούμενος θεωρείται παρών κατά την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη διότι δεν αναφέρεται εάν η παρασυρόμενη σε πορνεία γυναίκα δεν ήταν προηγουμένως πόρνη.
917)
562/2008 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Μη αυτεπάγγελτη από το Δικαστήριο έρευνα, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 99 ΠΚ, σε περίπτωση που κάποιος καταδικαστεί σε ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη. Δεκτή αναίρεση για μη αυτεπάγγελτη εφαρμογή αρ. 99 ΠΚ (για αναστολή της ποινής). Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
918)
563/2008 Βούλευμα που παραπέμπει για μη υποβολή δηλώσεως πόθεν έσχες. Ισχυρισμός περί πραγματικής - νομικής συγγνωστής πλάνης. Δεν αίρει την αμέλεια. Συγγνωστή νομική πλάνη. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας του ισχυρισμού πλάνης. Παραγραφή επί μέρους πράξης. Αυτεπάγγελτη έρευνα παραγραφής, εφόσον η αναίρεση είναι παραδεκτή. Αναιρεί εν μέρει.
919)
564/2008 Άμεση συνέργεια σε παρ. του αρ. 19 Ν. 2523/97 (έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων). 1)Αόριστος ισχυρισμός περί παραγραφής. 2)Έλλειψη αιτιολογίας που πλήττει την ανέλεγκτη επί της ουσίας κρίση του Δικαστηρίου. 3)Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση.
920)
565/2008 Αναβάλλει λόγω κωλύματος μέλους συνθέσεως.
921)
566/2008 Απαράδεκτη αίτηση κρατουμένου (αόριστοι λόγοι για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης). Απορρίπτει.
922)
567/2008 Υπεξαίρεση. Καταδικαστική απόφαση. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αντιφατικές παραδοχές ως προς το ακριβές ποσό και το χρόνο της ιδιοποίησης. Αναιρεί και παραπέμπει.
923)
568/2008 Λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα. Παράβαση ΕΣΔΑ, διότι λήφθηκαν υπόψη προανακριτικές καταθέσεις του κρατουμένου. Αυτοενοχοποίηση. Αρ. 211 εδ. α ΚΠΔ. Δεν εξετάζονται ως μάρτυρες όσοι άσκησαν προανακριτικά και ανακριτικά καθήκοντα. Η απαγόρευση εκτείνεται και στους ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους. Εξαίρεση, κατά τη διάταξη του άρθρου 174 του Ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, για Οικονομικούς Υπαλλήλους. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα (30 παρ. 23 του Ν. 3296/2004) και στο Σ...
924)
569/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
925)
570/2008 Δύο αναιρέσεις του ιδίου κατά της αυτής απόφασης. Συνεκδίκαση. Παραγραφή. Αναστολή προθεσμίας της παραγραφής. Πότε αρχίζει η κύρια διαδικασία στο ακροατήριο. Αν η επίδοση της κλήσεως ή του κλητηρίου θεσπίσματος είναι άκυρη, δεν αρχίζει η κυρία διαδικασία και δεν επέρχεται αναστολή της παραγραφής, Η μη έγκυρη επίδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος στον κατηγορούμενο συνεπάγεται και την ακυρότητα της κλήσης. Αν δεν ανακύπτει θέμα αναστολής της παραγραφής της πράξης μπορεί να καλυφθεί, εφόσον ο κατη...
926)
571/2008 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία (άρθρο 258 ΠΚ). Αναίρεση με την επίκληση λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Μη εφαρμογή του άρθρου 379 ΠΚ στην περίπτωση του άρθρου 258 του ΠΚ. Απορρίπτει την αναίρεση.
927)
572/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (αυτ/κο ατύχημα). Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Ισχυρισμός κατηγορουμένου οδηγού ότι δεν ήταν ο δράστης. Επίκληση εγγράφων ότι διήλθε ύστερα από μία ώρα από το σημείο του ατυχήματος. Απόρριψη ισχυρισμού, δεν απαιτείται η ειδική αναφορά και αξιολόγηση των αποδεικτικών αυτών μέσων. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και παραβίαση ΕΣΔΑ. Απορρίπτει αναίρεση.
928)
575/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
929)
576/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
930)
577/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
931)
578/2008 Απόφαση. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη και απαράδεκτη. Αιτιολογημένη η απόρριψη της εφέσεως του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμης, αφού αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση ο χρόνος της νόμιμης επιδόσεως και εκείνος της ασκήσεως του ένδικου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση, ενώ ο κατηγορούμενος δεν αναφέρει στην έκθεση εφέσεώς του (λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος), που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμ...
932)
645/2008 1) Συκοφαντική δυσφήμηση 2) Φθορά ξένης περιουσίας. Δεκτή αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα, ως εκ του ότι λήφθηκε υπόψη για την κρίση περί ενοχής της κατηγορουμένης έγγραφο, το οποίο δεν αναγνώσθηκε. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
933)
646/2008 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Πλαστογραφία (πλαστές συνταγές - συνταγολόγια Οίκου Ναύτου σε βαθμό πλημμελήματος). Υπεξαγωγή εγγράφων. Χρήση πλαστού από τρίτο και από τον πλαστογράφο. Στοιχεία αδικήματος. Αιτιολογία. Δεν απαιτείται ειδική αναφορά αποδεικτικών μέσων, αρκεί η κατ’ είδος. Η εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων δεν συνιστά λόγο αναίρεσης. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Ισχυρισμός περί πραγματικής και νομικής πλάνης. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Απορρίπτει αναίρεση.
934)
647/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
935)
648/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
936)
649/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως (πλημμέλημα). Πλαστογραφία πιστοποιητικών (217 ΠΚ). Πλαστογράφηση φύλλων αγώνων για εισαγωγή χωρίς εξετάσεις στα ΤΕΦΑΑ. Στοιχεία των εγκλημάτων. Αν η χρήση πλαστού γίνεται για άλλο σκοπό, εκτός του διαλαμβανομένου στο άρθρο 217 ΠΚ, τότε και αν ακόμη αφορά έγγραφα προβλεπόμενα από το άρθρο αυτό (πιστοποιητικά κλπ), εφαρμογή έχει η γενική διάταξη του άρθρου 216 παρ. 2. Λόγοι αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
937)
650/2008 Απορρίπτει αίτηση για την επανάληψη της διαδικασίας, διότι οι λόγοι που περιέχονται σε ασκηθείσα από την πλευρά του αιτούντος αναίρεση, δεν αποτελούν νέα γεγονότα ή αποδείξεις, όπως και οι ισχυρισμοί που υποβλήθηκαν στους δικαστές που εξέδωσαν την απόφαση.
938)
651/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλήματος. Αυτοτελής ισχυρισμός, ότι από την παράλειψη του Εισαγγελέως να επεκτείνει την ποινική δίωξη εναντίον όλων των συμμετεχόντων επήλθε απόλυτη ακυρότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 119 ΠΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 171 εδ. 1β ΚΠΔ. Λόγος αναίρεσης για την απόρριψη του ισχυρισμού. Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΑΠ όπου κρίνεται αβάσιμος ο λόγος (ΟλΑΠ 1/2007). Έρευνα προσθέτων λόγων για έλλειψη αιτιολογίας της αποφάσεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πότε υπάρχει έλλειψη...
939)
652/2008 Αναίρεση Αντεισαγγελέα του Αναθεωρητικού, κατά αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, η οποία κήρυξε απαράδεκτη έφεση. Κατηγορούμενος για εξύβριση ανωτέρου όχι κατά την υπηρεσία. Κατά ποιων αποφάσεων των στρατιωτικών δικαστηρίων ασκείται αναίρεση. Η διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του ΚΠΔ δεν είναι ουσιαστική αλλά δικονομική. Λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 207 παρ. 1 του ΣΠΚ κατά την οποία ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου μπορεί...
940)
653/2008 Ψευδορκία μάρτυρα. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Έλλειψη νόμιμης βάσης. 3) Απόλυτη ακυρότητα από λήψη υπόψη προανακριτικών καταθέσεων που δεν αναγνώσθηκαν. Απορρίπτει αναίρεση.
941)
654/2008 Άρθρο 25 Ν. 1882/90, μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο. Συνέπειες. 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απόρριψη αναίρεσης και πρόσθετων λόγων.
942)
655/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
943)
656/2008 Ναρκωτικά (κατοχή, αγορά, άμεση συνέργεια σε πώληση). Άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β, ζ του Ν. 1729/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2161/1993 (άρθρο 20 παρ. 1 περ. β, ζ του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά - ΚΝΝ - Ν. 3459/ 2006). Στοιχεία αδικήματος. Αιτιολογία άμεσης συνέργειας. Έγγραφα. Προσδιορισμός ταυτότητας. Προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης της ποινής κατά το άρθρο 31 παρ. 6 και 6 του Κ.Ν. 3459/2006 (άρθρο 21 παρ. 1ε ν.2331/1995). Πρέπει να συντρέχουν α) ιδιότητα του κατηγορουμένου ως ...
944)
657/2008 Επανάληψη διαδικασίας με την επίκληση νεότερων στοιχείων. Τα επικαλούμενα και φερόμενα ως νέα στοιχεία δεν θεωρούνται νέα και είχαν τεθεί υπό την κρίση του Δικαστηρίου. Απορρίπτει την αίτηση.
945)
658/2008  
946)
659/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
947)
660/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
948)
684/2008 Άμεση συνέργεια σε κακουργηματική απάτη. Δεν παρατίθενται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ο δόλος και η συμμετοχική δράση του αναιρεσείοντα. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και έλλειψη νόμιμης βάσης.
949)
685/2008 Πραγματογνωμοσύνη που διατάσσεται από το Δικαστήριο ή τον Ανακριτή, είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς. Η αναφορά του χρόνου τελέσεως είναι αναγκαία, όταν αυτός ασκεί επιρροή στο ζήτημα της παραγραφής. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί, διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψη, έστω και έμμεσα, αναγνωσθείσα έκθεση πραγματογνωμοσύνης και γίνεται ασαφής μνεία του χρόνου τελέσεως που επιδρά στην παραγραφή.
950)
686/2008 Απόρριψη ως απαραδέκτου αναιρέσεως κατηγορουμένου κατά αποφάσεως με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση υπόθεσης, που έπρεπε κατά νόμο να τεθεί στο αρχείο από τον αρμόδιο εισαγγελέα, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 32 του ν. 3346/06 (παραγραφή ποινής υφόρον). Η απόφαση δεν είναι «οριστική» και συνακόλουθα δεν συγχωρείται η άσκηση αναιρέσεως. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά της πιο πάνω αποφάσεως δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στα...
951)
687/2008  
952)
688/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί. Δεν αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα και τα στοιχεία που προσδιορίζουν το αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως, (ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα επιδόσαντος). Αναιρεί και παραπέμπει.
953)
689/2008 Απλή σωματική βλάβη, άρθρο 308 ΠΚ. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπάρχει αιτιολογία. Ορθώς απορρίφθηκε ο αυτοτελής ισχυρισμός για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων, χωρίς αιτιολογία, λόγω της αοριστίας του. Υπάρχει αιτιολογία ως προς την μετατροπή της ποινής. Απορρίπτει την αναίρεση.
954)
690/2008 Ναρκωτικά. Καλλιέργεια ινδικής κάνναβης. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για ναρκωτικά, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αιτιολογία. Αυτοτελής ισχυρισμός για αναγνώριση ελαφρυντικών του 84 2ε του ΠΚ. Δεν υποχρεούται το δικαστήριο να αιτιολογήσει τον προβληθέντα αορίστως ισχυρισμό. Απορρίπτει την αναίρεση.
955)
691/2008 Απαράδεκτη αναίρεση. Ασκήθηκε αυτή κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών μέσα στην προθεσμία άσκησης της έφεσης.
956)
692/2008 Κατάληψη δημοσίου κτήματος Α.Ν. 1539/1938 άρθρο 23 παρ. 1. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπάρχει αντιφατική αιτιολογία, ως προς τις παραδοχές της αδιαμφισβήτητης ή μη κατοχής από το Ελληνικό Δημόσιο και από ιδιώτες. Αναιρεί και παραπέμπει.
957)
693/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση διότι δεν ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 474 ΚΠΔ.
958)
694/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
959)
695/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
960)
696/2008 Έφεση εκζητουμένου κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών, με την οποία γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του στην Αυστραλία, υπηκόου της χώρας αυτής προκειμένου να δικαστεί για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, παράβασης νομοθεσίας περί ναρκωτικών κλπ. Εφαρμογή Συνθήκης Εκδόσεως μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας (ν. 1928/1991). Προϋποθέσεις εκδόσεως. Όσα ανάγονται στην βασιμότητα της αποδιδόμενης από τις αρχές της Αυστραλίας στον εκζητούμενο κατηγορίας, απαραδέκτως προβάλλονται, εφόσον δεν επι-τρέπεται στο καλο...
961)
734/2008  
962)
735/2008  
963)
736/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
964)
737/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
965)
738/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
966)
739/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
967)
740/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
968)
741/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
969)
742/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
970)
743/2008 Δεύτερη αναίρεση κατά της αυτής απόφασης με αίτημα να ανακληθεί η πρώτη, που απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Επίκληση παραδρομής του Δικαστηρίου. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη.
971)
744/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση, διότι ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στρέφεται κατά παραπεμπτικού βουλεύματος και όχι κατά καταδικαστικής απόφασης, ούτε ασκήθηκε με τον κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ επιβαλλόμενο τρόπο. Απορρίπτει.
972)
800/2008 Ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα (από την οποία επήλθε θάνατος). Πότε υπάρχει αληθινή συρροή. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Αιτιολογία. Αυτοτελείς ισχυρισμοί για έλλειψη καταλογισμού, άλλως για μειωμένο καταλογισμό (34, 36 ΠΚ). Η τοξικομανία ως αιτία έλλειψης καταλογισμού. Ισχυρισμοί για ελαφρυντικά ειλικρινούς μετάνοιας και καλής συμπεριφοράς (84 παρ. 2δ και ε). Πότε είναι ορισμένοι. Απόλυτη ακυρότητα - παράβαση ΕΣΔΑ από τη λήψη υπόψη προανακριτικής κατάθεσης του κατηγορου...
973)
801/2008 Τοκογλυφία. Επιδίωξη είσπραξης τοκογλυφικών ωφελημάτων. (404 παρ. 1, 2 και 3 του ΠΚ, όπως αυτό ίσχυε, πριν τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 8 του Ν. 2721/1999). Πλημμέλημα. Στοιχεία εγκλήματος. Ασάφειες ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τοκογλυφικών ωφελημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Παραγραφή. Δέχεται αναίρεση. Παύει οριστικά ποινική δίωξη.
974)
802/2008 Αναίρεση βουλεύματος για κακουργηματική υπεξαίρεση, από κοινού, ως εντολοδόχων, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
975)
803/2008 Υπεξαγωγή εγγράφων (άρθρο 222 ΠΚ). Στοιχεία αδικήματος. Επίκληση λόγου αναιρέσεως ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επίκληση δεδικασμένου (άρθρο 57 ΚΠΔ). Επίκληση λόγου ακυρότητας των πρακτικών. Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος. Επίκληση υλικής αναρμοδιότητας του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Απορρίπτει αναίρεση.
976)
804/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ως προς τη μορφή της διακινδύνευσης. Επίκληση λόγου ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, λόγω μη ιδιαίτερης αναφοράς στο αποδεικτικό μέσο της πραγματογνωμοσύνης (άρθρο 180 του ΚΠΔ). Επίκληση λόγου υπερβάσεως εξουσίας, γιατί δεν αιτιολογείται ειδικά η έφεση του Εισαγγελέως, ως προς τα εκ...
977)
805/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη και απαράδεκτη, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
978)
806/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη νόμιμης βάσης, γιατί δεν προσδιορίζεται η μορφή διακινδύνευσης (για τη ζωή ή για βαριά σωματική βλάβη). Αναιρεί και παραπέμπει.
979)
807/2008 Ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Το συμβούλιο εφετών επιτρεπτώς παραπέμπει εξ ολοκλήρου στην εισαγγελική πρόταση. Στην πρωτόδικη όμως μόνο συμπληρωματικά και όχι εξ ολοκλήρου. Άλλως παραβίαση άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος, 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 2 παρ. 1 του Έβδομου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Η ψυχική συνδρομή του απλού συνεργού δύναται να παρασχεθεί με την ενεργό παρουσί...
980)
808/2008  
981)
809/2008  
982)
887/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για: α) ψευδή υπεύθυνη δήλωση (άρθρα 8 και 22 N. 1599/1986) β) υφαρπαγή ψευδούς δηλώσεως (άρθρο 220 παρ. 1 Π.Κ.) και γ) απάτης (386 παρ. 1 Π.Κ.), με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και απολύτου ακυρότητας. Υπάρχει αιτιολογία. Απορρίπτει αναίρεση.
983)
888/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών, για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την απόρριψη των ισχυρισμών αυτών. Απόλυτη ακυρότητα γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον Εισαγγελέα, επί της μετατροπής ή αναστολής της ποινής. Δεν υπάρχει επάρκεια αιτιολογίας, ως προς την επιβολή του μέτρου της απέλασης. Αναιρείται κατά ένα μέρος. Παραπέμπει για νέα ...
984)
889/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας, γιατί το Δικαστήριο της ουσίας, απέρριψε αίτημα του κατηγορουμένου, για ανάγνωση ένορκης βεβαίωσης, ως εγγράφου, που δόθηκε ενώπιον συμβολαιογράφου. Αναιρεί και παραπέμπει.
985)
890/2008 Φοροδιαφυγή. Μη καταβολή οφειλόμενων φόρων. Αναίρεση με επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δεν υπάρχει αντίφαση αιτιολογικού και διατακτικού από το γεγονός ότι στο σκεπτικό φέρεται ως νόμιμος εκπρόσωπος και στο διατακτικό ως διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας. Απορρίπτει την αναίρεση.
986)
891/2008 Μεταφορά. Προώθηση στη χΧώρα λαθρομεταναστών. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αιτιολογία και ως προς της απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων, που προβλήθηκαν αόριστα. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα (έλλειψη ακρόασης). Απορρίπτει την αναίρεση.
987)
892/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως, λόγω μη τηρήσεως των διατυπώσεων του άρθρου 474 Κ.Π.Δ., αλλά και λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά αποφάσεως που δέχθηκε αντιρρήσεις κατά το άρθρο 565 του ίδιου Κώδικα. Απορρίπτει.
988)
893/2008 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία (258 ΠΚ). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δεν επιφέρει ακυρότητα η ανάγνωση μαρτυρικών καταθέσεων που λήφθηκαν στην προδικασία, εφόσον δεν αντέλεξε στην ανάγνωσή τους ο κατηγορούμενος. Δεν αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Στοιχεία 242 παρ. 2 ΠΚ. Απορρίπτει αναίρεση.
989)
894/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
990)
895/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
991)
896/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση ως εκπροθέσμως ασκηθείσα. Ο κατηγορούμενος θεωρείται παρών κατά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης, διότι εκπροσωπήθηκε από συνήγορο. Απορρίπτει.
992)
906/2008  
993)
908/2008 Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία μετά χρήσεως. Αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Για την πληρότητα της αιτιολογίας, είναι αρκετή η συνδρομή των συνεχών παραινέσεων και προτροπών, χωρίς να είναι αναγκαία η συνδρομή και άλλων στοιχείων. Απορρίπτει την αναίρεση.
994)
909/2008 1) Ψευδής καταμήνυση. 2) Ψευδορκία μάρτυρα. α) Έλλειψη αιτιολογίας. β) Έλλειψη νόμιμης βάσης. γ) Ακυρότητα από την ανάγνωση εγγράφων των οποίων δεν προσδιορίζεται η ταυτότητα. Απόρριψη αναίρεσης.
995)
910/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
996)
911/2008 Το Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται αμετακλήτως, στην περίπτωση ασκήσεως ποινικής διώξεως για το αδίκημα του 187 ΠΚ, και όταν ακόμη αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για τέτοια πράξη. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα (σχ. ΑΠ 1966/06, 2194 και 2364/07). Απορρίπτει.
997)
912/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
998)
920/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
999)
921/2008 Παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 Ν. 1337/ 83. Αυθαίρετο κτίσμα. Κατά την επιμέτρηση της ποινής το Δικαστήριο, είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει την περί επιβολής ποινής διάταξη του, προσδιορίζοντας την αξία του αυθαιρέτου έργου και τον τυχόν υπάρχοντα βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο βρίσκεται το αυθαίρετο. Αοριστία ισχυρισμού για απόρριψη ελαφρυντικών 84 παρ. 2β ΠΚ. Αναιρεί εν μέρει μόνο ως προς την ποινή
1000)
923/2008 Απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή (δολιοφθορά στα καύσιμα ελικοπτέρου). Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
1001)
924/2008 Υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, ποσού άνω των 73.000 Ευρώ. Ηθική αυτουργία σε απάτη. Καθολική αναφορά σε εισαγγελική πρόταση. Ελλιπής χρονολογία εισαγγελικής πρότασης. 1) Έλλειψη αιτιολογίας 2) Εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διάταξης, 3) Απόλυτη ακυρότητα. Δεκτή αναίρεση κατά βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
1002)
925/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
1003)
926/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δεκτή αναίρεση. Έλλειψη αιτιολογίας εφόσον, στην ανθρωποκτονία, τελεσθείσα με παράλειψη, δεν αναφέρεται ο νομικός κανόνας, τον οποίο παρέβη ο δράστης. Ούτε και αν αυτός, βάσει των προσωπικών ιδιοτήτων του, είχε τη δυνατότητα να προβλέψει το αποτέλεσμα που επήλθε.
1004)
927/2008 Αναίρεση δεκτή. Δεν αναφέρονται, ούτε προκύπτει από ειδική αναφορά, ότι λήφθηκαν υπόψη οι κατ’ άρθρον 183 ΚΠΔ διαταχθείσες πραγματογνωμοσύνες.
1005)
928/2008 Παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών. Παράνομη είσοδος στο Ελληνικό έδαφος. Παραβάσεις αρ. 88 παρ. 1α, και 83 παρ. 1 Ν. 3386/2005. Μεταφορά αλλοδαπών με ταχύπλοο στη Σάμο από την Τουρκία. Η κατά παράβαση του άρθρου 211 εδ. α΄ του ΚΠΔ εξέταση στο ακροατήριο ως μάρτυρα εκείνου ο οποίος στην ίδια υπόθεση άσκησε ανακριτικά καθήκοντα, επερχομένη ακυρότητα είναι σχετική. (ΑΠ 1473/02 ΠΧ ΝΓ.520, ΑΠ 315/01 ΠΧ ΝΑ.1075). Μόνη η σύλληψη του κατηγορουμένου δεν συνιστά και άσκηση ανακριτικών καθηκόντων (ΑΠ 721/2...
1006)
929/2008 Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για ψευδή καταμήνυση με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας. Αναιρείται για αντιφατική αιτιολογία μεταξύ αιτιολογικού, με την παραδοχή ότι είναι αθώα και του διατακτικού, που την κρίνει ένοχη. Παραπέμπει.
1007)
930/2008 Αίτηση διορθώσεως αποφάσεως με αίτηση του Εισαγγελέα. Διορθώνει από το εσφαλμένο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στο ορθό Τριμελές Πλημμελειοδικείο.
1008)
960/2008 Απάτη από κοινού κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια άνω των 15.000 ευρώ. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Με το N. 2721/99 πέρα από την κατ’ επάγγελμα ή συνήθεια τέλεση της απάτης, απαιτείται το συνολικό όφελος να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. Ο N. 2721/99 είναι ευνοϊκότερος ως προς τη ρύθμιση αυτή του N. 2408/96. Στην κατ’ εξακολούθηση τέλεση της απάτης δεν απαιτείται κάθε μερικότερη πράξη να επέφερε οφέλη ή ζημία άνω των 1...
1009)
961/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υποχρέων. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εκτίμησης των αποδείξεων. Αοριστία λόγου ελλείψεως ακρόασης. Απορρίπτει την αναίρεση.
1010)
962/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Συκοφαντική δυσφήμηση. Δεκτή αναίρεση διότι δεν διευκρινίζεται πως οι αναιρεσείοντες γνώριζαν την αναλήθεια των όσων ενόρκως κατέθεσαν και η πρώτη εξ’ αυτών την αναλήθεια του περιεχομένου της μηνύσεώς της. Έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
1011)
963/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρεί εν μέρει. Παύει οριστικά λόγω παραγραφής την ποινική δίωξη για πλημμεληματικές πράξεις. Επεκτείνει αποτέλεσμα και στον μη ασκήσαντα αναίρεση συναυτουργό, για τις πλημμεληματικές πράξεις. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την αναίρεση.
1012)
964/2008 Απάτη σε βάρος Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Πρόσωπο που υπέστη βλάβη είναι η ΕΟΚ και εφαρμόζεται ο ν. 2803/2000. Η έμμεση ζημία του Ελληνικού Δημοσίου δεν δικαιολογεί εφαρμογή του άρθρου 386 Π.Κ. και του ν. 1608/50.
1013)
965/2008 Ναρκωτικά. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αιτιολογία. Υπέρβαση εξουσίας. Δεν κατέστη χείρονα η θέση του αναιρεσείοντος. Δεν επήλθε ακυρότητα από την ανάγνωση της καταθέσεως του προανακριτικού υπαλλήλου-αστυνομικού, που συνέπραξε στη σύλληψή του και δεν εναντιώθηκε ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του στην ανάγνωσή της. Απορρίπτει.
1014)
974/2008 Επιταγή. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής [;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;] υπόχρεος. Απορρίπτει την αναίρεση.
1015)
975/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αιτιολογία αποφάσεως. Στοιχεία αδικήματος άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 του ν. 3220/2004. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας για μη αναφορά επί μέρους οφειλών. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3220/2004 δεν απαιτούν την καθυστέρηση ορισμένων δόσεων και λαμβάνουν υπόψη, ως όριο για τη θεμελίωση του αξιοποίνου το συνολικό ποσό του χρέους. Είναι δυσμενέστερες κατά τούτο για τις πράξεις που τελέσθηκ...
1016)
976/2008 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης,. Παραδεκτή η άσκησή της. Απέχει για την υποβολή προτάσεως από τον Εισαγγελέα επί των λόγων αναιρέσεως, που είχε προτείνει το απαράδεκτο της αναιρέσεως. (Διατακτικό: Δέχεται. Διατάσσει την εισαγωγή της υποθέσεως ενώπιον του ακροατηρίου του Αρείου Πάγου κατά τη συνήθη διαδικασία).
1017)
977/2008 Βούλευμα. Δεν επιτρέπεται άσκηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος, με το οποίο παρατείνεται η προσωρινή κράτησή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του Νόμου 3160/2003. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά του βουλεύματος με το οποίο παρατείνεται η προσωρινή κράτησή του.
1018)
978/2008  
1019)
979/2008  
1020)
980/2008 Επιταγή. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής υπόχρεος. [;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;] Απορρίπτει (ρ======= ).
1021)
981/2008 Επιταγή. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής υπόχρεος. [;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;] Απορρίπτει (ρ======= ).
1022)
982/2008 Επιταγή. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής υπόχρεος. [;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;] Απορρίπτει (ρ======= ).
1023)
983/2008 Αιτιολογία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται να υπάρχει σε όλες, χωρίς εξαίρεση τις δικαστικές αποφάσεις, επομένως και στις παρεμπίπτουσες. Η αιτιολογία ελλείπει, αν δε αναφέρονται καθόλου, ούτε συνοπτικά τα αποδεικτικά μέσα. Δέχεται την αναίρεση διότι το Εφετείο, σε παρεμπίπτουσα απόφαση, αν και αναγνώσθηκαν τρία έγγραφα, δεν κάνει μνεία του ότι ελήφθησαν τα έγγραφα αυτά υπόψη και απορρίπτει το αίτημα περί αναβολής. Αναιρείται η απόφαση.
1024)
984/2008 Η κατά την προδικασία, καθώς και κατά την ενδιάμεση, κατ’ άρθρο 309 ΚΠΔ, διαδικασία, μη νόμιμη παράσταση πολιτικής αγωγής, δεν εμπίπτει σε κανένα λόγο αναίρεσης του βουλεύματος, από τους αναφερόμενους περιοριστικά στο άρθρο 484 ΚΠΔ. Απορρίπτει.
1025)
985/2008 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών από μη τοξικομανή. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, υφιστάμενης τοιαύτης, πέρα από το γεγονός ότι το αιτιολογικό δεν είναι απλή αντιγραφή του διατακτικού.
1026)
986/2008 Αναίρεση δεκτή για παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής, από φερόμενο ως δικαιούχο που δεν είχε υποστεί άμεση βλάβη. Κατά αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. ο άμεσα θιγόμενος από τις πράξεις τους, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας.
1027)
987/2008 Κατοχή ναρκωτικών. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης, ενόψει του ότι η περί ενοχής του αναιρεσείοντος κρίση του Δικαστηρίου στηρίχθηκε σε λογικά συμπεράσματα και όχι στα από τις αποδείξεις προκύπτοντα πραγματικά περιστατικά.
1028)
988/2008 Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης με την επίκληση λόγου ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αοριστία των λόγων αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση.
1029)
989/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης (αντιφατικότητα παραδοχών σκεπτικού σε σχέση με το διατακτικό).
1030)
990/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη αναίρεση.
1031)
991/2008 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης διότι στρέφεται κατά διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών. Απορρίπτει.
1032)
992/2008  
1033)
993/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί για έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, λόγω ασαφειών και μη αναφοράς των αποδεικτικών μέσων και της απόλυτης ακυρότητας, λόγω του ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε, ως αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. Αναιρεί και παραπέμπει.
1034)
994/2008 Απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη δεν είναι καταδικαστική. Απαράδεκτη αίτηση αναίρεση, που ασκήθηκε κατ’ αυτής με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απορρίπτει.
1035)
995/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1036)
996/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1037)
997/2008 Απορρίπτεται η αναίρεση, διότι ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας από την καταχώρηση της καταδικαστικής απόφασης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠΔ.
1038)
1013/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1039)
1014/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση ως αόριστη (κρατουμένου για 1) εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία και 2) για έλλειψη αιτιολογίας). Απορρίπτει.
1040)
1015/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1041)
1024/2008 Δέχεται τυπικά και εν μέρει κατ’ ουσία. Γνωμοδοτεί ότι δεν πρέπει να εκδοθεί για τις πράξεις που αναφέρονται και φέρονται ότι έχουν τελεστεί από 1-1-99 έως 1-1-2004. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την έφεση.
1042)
1025/2008 Αλλοδαποί. Μεταφορά κλπ λαθρομεταναστών. Παράβαση άρθρων 55 ν. 2910/2001, 37 παρ. 1γ ν. 3153/2003. Κακουργηματική η πράξη, αν μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Έγκλημα υπαλλακτικώς μικτό. Εφόσον διαπράχθηκε με περισσότερους τρόπους και ο καθένας από αυτούς με την επιβαρυντική πιο πάνω περίσταση, η έλλειψη της σχετικής αιτιολογίας ως προς ένα τρόπο, δεν επιδρά ως προς την στοιχειοθέτηση και τον κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξεως, επιδρά όμως στην επιμέτρηση της ποινής. Νομιμοποίηση εσόδω...
1043)
1026/2008 Παράβαση του 370Α παρ. 2 του Π.Κ. Έννοια και προϋποθέσεις εφαρμογής. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβασης, γιατί δεν διευκρινίζεται ποιες ήταν οι μη δημόσιες πράξεις τρίτων που φέρεται ότι μαγνητοσκοπούσε η κατηγορουμένη.
1044)
1027/2008 Συνεκδίκαση πέντε αιτήσεων. Απορρίπτει τις δύο, ως ανυποστήρικτες. Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα. Σωματεμπορία. Παραβάσεις άρθρων 349 παρ. 3 εδ. α και 351 παρ. 1β.3 του ΠΚ, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3064/15-10-2002. Στοιχεία αδικημάτων. Απλή συνέργεια σε σωματεμπορία. Λόγοι αναίρεσης. Απόλυτη ακυρότητα διότι λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν προσδιορίζονται («καταθέσεις απόντων μαρτύρων»). Έλλειψη αιτιολογία, διότι δεν προσδιορίζονται οι αποδείξεις, ήτοι τα ...
1045)
1028/2008 Κακουργηματική απάτη και έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Όταν οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποσχέσεις συνοδεύονται με ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων, που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης, με βάση την εμφανιζόμενη ψευδή κατάσταση από το δράστη, που έχει ειλημμένη την απόφαση να μην εκπληρώσει την υποχρέωσή του και τότε θεμελιώνεται το έγκλημα της απάτης. Απορρίπτει αναίρεση α) για έλλειψη ...
1046)
1029/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Στοιχεία εγκλήματος ανθρωποκτονίας από αμέλεια δια παραλήψεως. Εργατικό ατύχημα. Ευθύνη κυρίου του έργου μηχανικού. Ιδιαίτερες νομικές υποχρεώσεις για την λήψη μέτρων κατά την άνοιξη τάφρων κλπ, κατά τα άρθρα 9 § 1 εδ. α΄ και β΄ και 2 ΠΔ 1073/8 και των άρθρων 3 §§ 3, 4 εδ. α΄, β΄ του ΠΔ 305/1996, εν συνδυασμό με τα άρθρα 1, 2 § 1, 2 και 7 ν. 1396/1983. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, απόλυτης ακυρότητας α...
1047)
1030/2008 Δέχεται. Εξαφανίζει την 335/2007 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας. Αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να εκτελεστεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.
1048)
1031/2008 Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ. 1 Κ.Π.Δ., εξέλιπε το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντος να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, το οποίο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του κατηγορουμένου ή κηρύσσει την ποινική δίωξη απαράδεκτη. Απορρίπτει.
1049)
1032/2008 Τοκογλυφία. Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπάρχει αιτιολογία. Απορρίπτει αναίρεση και αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
1050)
1033/2008 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων (κατηγορουμένης και Εισαγγελέα Α.Π.). Συνερευνούνται λόγω συναφείας. Κακουργηματική πλαστογραφία (κατ’ εξακολούθηση). Ωφέλεια - ζημία άνω των 25.000.000 δρχ. εκάστη. Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα διότι λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αναφέρονται στα πρακτικά. Χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου που καταδικάστηκε για συρρέοντα εγκλήματα, και όταν το δ...
1051)
1034/2008  
1052)
1089/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Εφετείου Ναυπλίου.
1053)
1092/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1054)
1093/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1055)
1094/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1056)
1095/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη αναίρεση.
1057)
1096/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1058)
1102/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος, που θεώρησε ως μη γενόμενη την ποινική δίωξη κατ’ άρθρο 79 ΚΠΔ. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη, λόγω του ότι το βούλευμα αυτό, δεν υπόκειται σε αναίρεση, κατά το άρθρο 482 παρ. 1 του Κ.Π.Δ.
1059)
1103/2008 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης, επιγραφόμενη ως προσφυγή, κατά διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών άρθρο 48 ΚΠΔ. Απορρίπτει.
1060)
1112/2008 Έκδοση. Έφεση εκζητουμένης κατά απόφασης συμβουλίου εφετών, με την οποία απεφάσισε την εκτέλεση του εκδοθέντος εντάλματος σύλληψης του ανακριτή της περιοχής Φρούνζε του Μίνσκ, της Λευκορωσίας. Δεν εφαρμόζεται η σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της άλλοτε ΕΣΣΔ, στις σχέσεις της Ελλάδος και της Λευκορωσίας. Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΚΠΔ. Πρέπει να επισυνάπτονται με την αίτηση εκδόσεως όσα έγγραφα απαιτούνται ώστε να βεβαιωθεί ότι υπ...
1061)
1114/2008  
1062)
1115/2008 Ασφαλιστικές εισφορές, Α.Ν. 86/67 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και γ) απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας, ως προς την ιδιότητα του οφειλέτη, το ύψος των οφειλόμενων εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αιτιολογείται η απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Δεν επάγεται ακυρότητα, από το γεγονός...
1063)
1116/2008 Απάτη (386 παρ. 1 Π.Κ). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
1064)
1117/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για παράβαση του νόμου περί επιταγών, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την γνώση του εκδότη, για την ύπαρξη διαθεσίμων ή μη κεφαλαίων, η αιτιολογία της οποίας δεν είναι απαραίτητη. Απορρίπτει την αναίρεση.
1065)
1118/2008 Φοροδιαφυγή δια εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση (19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997). Παραγραφή αδικήματος άρθρο 19 ν. 2523/1997. Έναρξη χρόνου παραγραφής. Απορρίπτει ισχυρισμό περί παραγραφής. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Απορρίπτει αναίρεση.
1066)
1119/2008 Αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως (κατά πλειοψηφία) από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και οπλοχρησίας, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβασης. Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
1067)
1120/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αναβάλλει κατ’ άρθρο 349 ΚΠΔ, την απόφασή του, λόγω συμμετοχής του μέλους του Δικαστηρίου αυτού, Αρεοπαγίτη Ιωάννου Παπουτσή, στη σύνθεση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, προκειμένου η υπόθεση να δικασθεί από άλλη σύνθεση, χωρίς τη συμμετοχή του.
1068)
1125/2008  
1069)
1126/2008 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι δεν καθίσταται φανερό (από τα νέα γεγονότα και τις νέες αποδείξεις), ότι ο αιτών είναι αθώος των εγκλημάτων της απόπειρας κακουργηματικής πλαστογραφίας, πλαστογραφίας σε βαθμό πλημμελήματος, παράβασης του άρθρου 12 του νόμου 2910/2001 και παράνομης κατοχής όπλου (για τα οποία καταδικάσθηκε).
1070)
1127/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη αιτήματος αναβολής. 2) Απόλυτη ακυρότητα από την απόρριψη αιτήματος αναβολής, προκειμένου να διορισθεί άλλος, εκτός του παραιτηθέντος, συνήγορος. Απορρίπτει αναίρεση.
1071)
1128/2008 Βούλευμα. Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι δεν καθίσταται φανερό ότι ο απών είναι αθώος του εγκλήματος της κλοπής, που τελέσθηκε από δράστη που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια.
1072)
1129/2008 Βούλευμα: Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη, διότι στρέφεται κατά βουλεύματος, το οποίο διέταξε περαιτέρω ανάκριση, το οποίο δεν υπόκειται σε αίτηση αναιρέσεως.
1073)
1130/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και γ) υπέρβασης εξουσίας. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως. Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας από το γεγονός, ότι στην μετ’ αναίρεση συζήτηση της υποθέσεως, ο εγκαλών παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, ως πολιτικώς ενάγων, που είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στο πρωτοβάθμιο Δικαστήρ...
1074)
1131/2008 Τσόλιας: Αναίρεση του Εισαγγελέως Εφετών Πατρών κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, που δίκασε ως εφετείο, με την οποία έπαυσε οριστικώς η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση. Εσφαλμένη εφαρμογή του Νόμου, ως προς τον χρόνο ενάρξεως της παραγραφής, η οποία εν προκειμένω αρχίζει από τότε που διαπιστώθηκε το αδίκημα. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. Αναιρεί και παραπέμπει.
1075)
1132/2008 Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη, διότι δεν ασκήθηκε από τον παραστάντα κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης δικηγόρο.
1076)
1133/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
1077)
1134/2008 : Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας, πλην της διατάξεως περί απελάσεως. Αναιρεί κατά τη διάταξη περί απελάσεως. Απαράδεκτος ο λόγος για απόλυτη ακυρότητα, από το γεγονός ότι η πραγματογνωμοσύνη διενεργήθηκε μετά την πάροδο 24ώρου από τη σύλληψη. Αφορά πράξη της προδικασίας, που δεν είχε προταθε...
1078)
1135/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Εφετείου Αθηνών σε εκείνες του Εφετείου Πειραιώς.
1079)
1136/2008 Αναίρεση Εισαγγελέως. Καθορισμός συνολικής ποινής. Αν πρόκειται να εκτελεστούν κατά του ιδίου προσώπου περισσότερες αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήματα που συρρέουν καθορίζεται μία συνολική ποινή, η οποία θα εκτιθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται λόγοι, επιβαλλόμενοι από άλλες διατάξεις, που εμποδίζουν τη συγχώνευση των ποινών αυτών, καθορίζοντας την αθροιστική έκτισή τους. Αν ο κατάδικος, που απολύθηκε υφ’ όρο, τελέσει κατά τον χρόνο της δοκιμασίας του έγκλημα...
1080)
1137/2008 Συγχώνευση ποινών. Η διάταξη του άρθρου 97 παρ. 1 Π.Κ. εφαρμόζεται και στην περίπτωση, κατά την οποία πριν εκτιθεί ολοκληρωτικά ή παραγραφεί ή χαρισθεί η ποινή, καταγνωσθεί νέα καταδίκη για άλλη αξιόποινη πράξη, οποτεδήποτε και αν αυτή τελέσθηκε. Η υπό τον όρο της ανακλήσεως απόλυση του καταδίκου σε στερητική της ελευθερίας ποινή δεν αποτελεί απαλλαγή από την ποινή, αλλά στάδιο εκτελέσεώς της. Επομένως, μπορεί η ποινή στην τελευταία αυτή περίπτωση να συγχωνευθεί με άλλες ποινές, αν συναντάται με...
1081)
1138/2008 Βούλευμα. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ. 1 ΚΠΔ εξέλιπε το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντος να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, το οποίο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του κατηγορουμένου ή κηρύσσει την ποινική δίωξη απαράδεκτη. Απορρίπτει.
1082)
1139/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
1083)
1140/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για απάτη, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αιτιολογία. Απόλυτη ακυρότητα δεν δημιουργείται από τη μη κλήτευση μάρτυρα στο ακροατήριο, χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
1084)
1141/2008 Κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού από κερδοσκοπία, που συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας και της απειρίας των ανηλίκων. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και περί απόλυτης ακυρότητας εκ της λήψεως υπόψη υπό του Συμβουλίου Εφετών εγγράφου συντεταγμένου σε ξένη γλώσσα. Υφίσταται αιτιολογία και το έγγραφο ήταν επίσημα μεταφρασμένο.
1085)
1142/2008 Αγορά, κατοχή, πώληση ναρκωτικών. Εν μέρει δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Στο αιτιολογικό κηρύσσεται αθώος για κατοχή δύο δόσεων ηρωίνης, στο διατακτικό κηρύσσεται ένοχος αγοράς των ως άνω δόσεων. Πότε εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 211Α΄ Κ.Π.Δ. Ο ν. 3459/06 κωδικοποίησε το Ν. 1729/87 και δεν τον τροποποίησε, ούτε άλλαξε το χαρακτήρα των πράξεων που καταδικάστηκε ο αναιρεσείων. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
1086)
1143/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
1087)
1144/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αιτών: Ο Εισαγγελέας Εφετών Πατρών. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές του Εφετείου Πατρών, σε εκείνες του Εφετείου Καλαμάτας.
1088)
1145/2008 Κακουργηματική πορνογραφία ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση 348 Π.Κ. (στο διαδίκτυο). Αίτηση για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, ως προς την προϋπόθεση της κερδοσκοπίας. Απόρριψη ως αβασίμων των λόγων αναιρέσεως. Απορρίπτει την αναίρεση.
1089)
1146/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Κανονισμός αρμοδιότητας δικαστικών αρχών, κατόπιν εγκλήσεως σε βάρος εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών και προσφυγής από μέρους της εγκαλούσας, της οποίας η έγκληση τέθηκε στο αρχείο λόγω συναφείας, πρέπει να παραπεμφθεί και για τους εγκαλούμενους ιδιώτες. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και λοιπές Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές.
1090)
1147/2008 Ψευδορκία μάρτυρα - ψευδής ανώμοτη κατάθεση. Αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως με αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας και ασάφεια των παραδοχών της απόφασης. Αναιρεί και παραπέμπει.
1091)
1148/2008 Αναίρεση παραπεμπτικού βουλεύματος, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, με βασικό έγκλημα την υπεξαίρεση στην υπηρεσία, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πρέπει να αναφέρονται ποια κατ’ είδος αποδεικτικά μέσα έλαβε υπόψη του, στα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται (άρθρο 178 Κ.Π.Δ.) τα έγγραφα, οι μαρτυρι-κές καταθέσεις και οι απολογίες του κατηγορούμενου. Αναιρεί και παραπέμπει.
1092)
1149/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1093)
1150/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1094)
1151/2008 Αναίρεση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας, που δίκασε ως εφετείο, με την οποία έπαυσε οριστικώς η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ανώνυμη Εταιρία. Εκπροσώπηση από τρίτο πρόσωπο, υποκατάστατο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 επιτρέπει στο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα, που κατονομάζονται, δικαιούνται να εκπροσωπού...
1095)
1152/2008 Απαράδεκτη αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, διότι ο λόγος αυτής ήταν αόριστος, αφού δεν προσδιόριζε σε τι συνίσταται η ως άνω έλλειψη. Απορρίπτει.
1096)
1153/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στο Πρωτοδικείο και Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας.
1097)
1154/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει έφεση ως ανυποστήρικτη. Λόγοι αναιρέσεως για ακυρότητα κλητεύσεως και για έλλειψη αιτιολογίας της αποφάσεως. Απορρίπτει αναίρεση.
1098)
1155/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1099)
1156/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
1100)
1157/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
1101)
1158/2008 Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνημάτων (άρθρο 370Α του Π.Κ.). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας. Δεν υπάρχει ακυρότητα, με την ανάγνωση των εγγράφων και ενώ δόθηκε η δυνατότητα στον αναιρεσείοντα να αντικρούσει το περιεχόμενό τους. Απορρίπτει.
1102)
1159/2008 Παραβίαση υποχρέωσης για διατροφή. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης με την επίκληση του λόγου ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
1103)
1160/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόλυτη ακυρότητα δεν δημιουργεί η μη λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν, εφόσον ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του, δεν ζήτησε την ανάγνωσή τους.
1104)
1161/2008 Καταδολίευση δανειστών. Άμεση συνέργεια στην πράξη αυτή. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, καθόσον η προσβαλλόμενη αιτιολογείται πλήρως.
1105)
1162/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
1106)
1163/2008 Κακουργηματική απάτη. Αναίρεση κατά βουλεύματος, με την επίκληση ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπάρχει αιτιολογία. Απορρίπτει αναίρεση.
1107)
1183/2008 Τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ’ εξακολούθηση. Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική εκβίαση. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Δεν αρκεί η αναφορά ότι λήφθηκαν υπόψη «τα αποδεικτικά μέσα που προέκυψαν από την ανάκριση και υπάρχουν στην ποινική δικογραφία» (ΑΠ 1227/05 1046/04 1145/0). Αιτιολογία ηθικής αυτουργίας. Πρέπει να αναφέρονται τα μέσα και ο τρόπος. Αναιρεί και παραπέμπει.
1108)
1184/2008 Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία μετά χρήσεως. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογείται πλήρως σε τι συνίσταται η πειθώ και φορτικότητα του ηθικού αυτουργού.
1109)
1185/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1110)
1186/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1111)
1187/2008 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Στοιχεία εγκλήματος συκοφαντικής δυσφήμησης και απλής δυσφήμησης δια του τύπου. Λόγος αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Αναιρεί διότι μεταξύ του αιτιολογικού και του διατακτικού δημιουργείται ασάφεια και αντίφαση ως προς την πράξη για την οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι, δηλαδή, αν πρόκειται για απλή δυσφήμηση όπως δέχεται το δικαστήριο στο αιτιολογικό, ή για συκοφαντική δυσφήμηση, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Αναιρεί και παραπέμπει.
1112)
1213/2008 Απάτη κακουργηματική. Επιβαρυντικές περιστάσεις άρθρου 13 στ΄ Π.Κ. Αναίρεση με την επίκληση ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπάρχει αιτιολογία για τις επιβαρυντικές περιστάσεις. Απορρίπτει την αναίρεση.
1113)
1214/2008 Αναίρεση βουλεύματος για κακουργηματική απάτη, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει.
1114)
1215/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας, ως προς το εάν η αναφερόμενη διαμονή της κατηγορουμένης ήταν γνωστή ή όχι στις αρχές. Το γεγονός ότι η αναιρεσείουσα δήλωσε στον αστυνομικό υπάλληλο διεύθυνση κατοικίας, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η «γνωστή στις αρχές» κατοικία της, εφόσον ο αστυνομικός υπάλληλος σύμφωνα με την ισχύουσα τότε πριν την τροποποίησή της με το άρθρο 14 παρ. 2, 3 και 4 του ν. 3160/2003 διάταξη του άρθρου 273 ΚΠΔ δεν είχε σ...
1115)
1216/2008 Ασφαλιστικές Εισφορές ΤΕΒΕ, Α.Ν. 86/1967. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υποχρεούται στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ο ασφαλισμένος και στον ΟΓΑ, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος ασκεί επάγγελμα σε κωμοπόλεις ή χωριά κάτω των 2000 κατοίκων. Απορρίπτει την αναίρεση.
1116)
1217/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για κακουργηματική πλαστογραφία και λαθρεμπορία - εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συνάφειας του Κ.Π.Δ. . Παραδεκτή η αναίρεση και κατά της πλημμεληματικής πράξης. Συρροή πλαστογραφίας και λαθρεμπορίας. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς της έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Παραδεκτή η καθολική αναφορά του Συμβουλίου Εφετών στην ενσωματωμένη στο βούλευμα, εισα...
1117)
1219/2008 Αλλοδαποί. Μεταφορά κλπ λαθρομεταναστών. Παράβαση άρθρου 55 Ν. 2910/2001, 37 παρ. 1γ Ν. 3153/2003. Έγκλημα υπαλλακτικώς μικτό. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, για απόρριψη αναιτιολόγητα αιτημάτων για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων (84 παρ. 2 α, δ και ε), περί μετατροπής της ποινής του σε κοινωφελή εργασία. Αόριστοι λόγοι. Πότε ερευνάται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την χορήγηση αναστολής εκτελέσεως κατά τα άρθρα 99 και 100 του ΠΚ. Ως προς το ύψος της ποινής λαμβάνεται υπόψη ...
1118)
1220/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια γιατρού παθολόγου λοιμωξιολόγου (έμφραγμα μυοκαρδίου). Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης βάσης. Αιτιολόγηση συνδρομής στοιχείων του άρθρου 15 ΠΚ. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση γιατρού. Αιτιολόγηση ως προς το είδος αμέλειας συνειδητής και ασυνείδητης. Απορρίπτει αναίρεση.
1119)
1221/2008 Απάτη επί δικαστηρίου. Συκοφαντική δυσφήμηση. Λόγοι. Άτακτη τήρηση πρακτικών. Έλλειψη επιβαλλόμενης αιτιολογίας. Παράβαση άρθρου 20 του Συντάγματος περί ακροάσεων του κατηγορουμένου. Απορρίπτει αναίρεση.
1120)
1222/2008 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Νέο στοιχείο, αποτελεί η μεταγενέστερη αθωωτική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για τον αιτούντα. Δεκτή η αίτηση. Ακυρώνει την απόφαση. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής του αδικήματος.
1121)
1223/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση (διαχειριστής ξένης περιουσίας, ιδιαιτέρως σημαντικό ποσό). Στοιχεία αδικήματος. Διαχρονικό δίκαιο. Επιεικέστερες διατάξεις. Λόγοι αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα - υπέρβαση εξουσίας. Χειροτέρευση θέσεως του κατηγορουμένου, λόγω μεταβολής του κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος σε εφάπαξ τελεσθέν, έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής νόμου. Ελαφρυντικά 84 παρ. 2α. Αόριστο αίτημα. Απορρίπτει αναίρεση.
1122)
1224/2008 Η άσκηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου με δήλωση, επιδιδομένη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιτρέπεται μόνο κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά της προσβαλλομένης, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση καθορισμού συνολικής ποινής, διότι αυτή δεν είναι καταδικαστική.
1123)
1225/2008 Πλαστογραφία και απάτη κατ’ εξακολούθηση με επιβαρυντικές περιστάσεις του ν.1608/1950, υπό υπαλλήλου σε βάρος ΝΠΙΔ (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Τράπεζας της Ελλάδος). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και απολύτου ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας. Ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν.1608/1950 που συντρέχουν σε υπάλληλο του Ταμείου. Δεν αποτελεί απλό επαγγελμ...
1124)
1226/2008 Συνεκδίκαση τεσσάρων αιτήσεων. Απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία. Λόγοι αναίρεσης για παράβαση άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαδίκων κατά το άρθρο 309 παρ. 2 ΚΠΔ. Μόνο αν το συμβούλιο δεν απαντήσει καθόλου επί της αιτήσεως του κατηγορουμένου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιόν του ή αν αρνηθεί αναιτιολόγητα την εμφάνιση αυτή, επέρχεται απόλυτη ακυρότητα, σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ΄ του ΚΠΔ, που ...
1125)
1227/2008 Δύο αναιρέσεις του ιδίου κατά της αυτής απόφασης. Παραδεκτή η εμπρόθεσμη δεύτερη, που θεωρείται ότι συμπληρώνει την πρώτη, εφόσον αυτή δεν έχει κριθεί. Συνερευνούνται λόγω συναφείας. Συνεκδίκαση τεσσάρων αιτήσεων. Απορρίπτει τις δύο ως ανυποστήρικτες. Παράβαση Νόμου περί Ναρκωτικών (αγορά, πώληση και κατοχή). Άρθρο 20 ΚΝΝ. Παράνομη οπλοκατοχή κλπ. Αιτιολογία συγκατοχής. Δόλος. Έγγραφα. Προσδιορισμός ταυτότητας (εγγράφων). Οι φωτογραφίες τα σχεδιαγράμματα κλπ απεικονίσεις δεν “αναγιγνώσκονται”, α...
1126)
1228/2008 Κλοπή κακουργηματική (κατ’ επάγγελμα και συνήθεια) κατ’ εξακολούθηση. Αιτιολογία. Αυτοτελής ισχυρισμός. Πότε είναι ορισμένος. Ισχυρισμός για μεταβολή της κατηγορίας. Από τον διευθύνοντα τη συζήτηση δίδεται, μετά την απολογία του κατηγορουμένου, προς τον οποίο υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τον εισαγγελέα κ.λ.π., ο λόγος στο συνήγορό του, προκειμένου να υποβάλλει και αυτός (δια του διευθύνοντος τη συζήτηση) στον κατηγορούμενο ερωτήσεις, μόνον, όμως, εφόσον το ζητήσει. Αν δεν ζητήσει το λόγο, ουδεμία α...
1127)
1229/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για απάτη, με την επίκληση του λόγου αναιρέσεως της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει ασάφεια και αντίφαση ως προς τους τρόπους τέλεσης της απάτης, λόγω της παράλληλης παραδοχής της τέλεσης της πράξης, τόσο με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, όσο και με την απόκρυψη και παρασιώπηση των γεγονότων. Αναιρεί και παραπέμπει.
1128)
1230/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία (νόθευση), με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας από το γεγονός ότι η νόθευση των στοιχείων του εγγράφου, έλαβε χώρα επί του φωτοαντιγράφου (Ολ. ΑΠ 2/2000). Απορρίπτει.
1129)
1242/2008 Αντίσταση κατά της Αρχής κατά συρροή. Απλή σωματική βλάβη κατά συρροή. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφων μη αναγνωσθέντων. Απορρίπτει αναίρεση.
1130)
1243/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται αναίρεση ως απαράδεκτη.
1131)
1244/2008 1) Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Η διάταξη του άρθρου 394 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, καθιερώνει υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα και επομένως δεν απαιτείται για την πληρότητα της αιτιολογίας ο ακριβέστερος προσδιορισμός της αιτίας της αποδοχής, αρκεί να προκύπτει ότι ο δράστης ήταν εν γνώσει της προελεύσεως των προϊόντων ως ξένων. 2) Απάτη. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης απαιτείται μεταξύ άλλων ο υπαίτιος να παριστά ψευδή γεγονότα ως αληθή. Έτσι πρέπει να εξειδικεύονται τα γεγονότα κ...
1132)
1245/2008 Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην καταδικαστική απόφαση. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναιρεί και παραπέμπει.
1133)
1246/2008 Σε περίπτωση καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος τελέσεως της πράξεως είναι αναγκαίο να αναφέρεται στην αιτιολογία, όταν αυτός επηρεάζει το ζήτημα της παραγραφής. Όταν ο εργοδότης δεν είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά νομικό (εταιρεία), πρέπει να προσδιορίζεται στην απόφαση η εταιρική μορφή του νομικού προσώπου, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα και η θέση, που είχε ο κατηγορούμενος στην εταιρεία, ώστε να προκύπτει η υποχρέωσή τ...
1134)
1247/2008 Αιτιολογία: Σε περίπτωση καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος τελέσεως της πράξεως είναι αναγκαίο να αναφέρεται στην αιτιολογία, όταν αυτός επηρεάζει το ζήτημα της παραγραφής. Δεκτή η αίτηση αναιρέσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
1135)
1248/2008 Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά απαλλακτικής αποφάσεως του ΜΟΔ Αθηνών, που κήρυξε κατά πλειοψηφία αθώο τον κατηγορούμενο της αποδιδόμενης σ’ αυτόν πράξεως της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αναιρείται η απόφαση. Αναιρεί και παραπέμπει.
1136)
1249/2008 Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην καταδικαστική απόφαση. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για αυθαίρετη εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (άρθρο 17 παρ. 8 του Νόμου 1337/1983), λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται αν ο κατηγορούμενος τέλεσε το ως άνω πλημμέλημα από δόλο ή από αμέλεια, ούτε προσδιορίζονται πραγματικά περιστατικά, που να ενδεικνύουν τον δόλο ή την αμέλεια του δράστη. Αναιρεί και παραπέμπει.
1137)
1250/2008 Ορθή και νόμιμη η επίδοση ως άγνωστης διαμονής και απόρριψη της αιτήσεως.
1138)
1251/2008 Υπέρβαση εξουσίας, διότι η αναιρεσείουσα καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως δύο μηνών για παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του Α.Ν. 86/67, συνισταμένη στη μη καταβολή της προς το ΤΕΒΕ οφειλής της, ανερχομένης στο ποσό των 717,63€, ενώ με το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005, η πράξη τιμωρείται εάν οι παρακρατούμενες εισφορές υπερβαίνουν το ποσό των 2.000€. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση για υπέρβαση εξουσίας και κηρύσσεται η αναιρεσείουσα αθώα.
1139)
1252/2008  
1140)
1253/2008  
1141)
1254/2008  
1142)
1255/2008 Έννοια τελεσίδικης αποφάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ. Οι ανέκκλητες αποφάσεις θεωρούνται ως υποδιαίρεση των υπό ευρεία έννοια τελεσίδικων αποφάσεων. Στην έννοια του όρου «τελεσίδικη απόφαση» περιλαμβάνονται αμφότερες οι κατηγορίες αποφάσεων, που μνημονεύονται στο άρθρο 504 παρ. 1 ΚΠΔ, ήτοι όχι μόνον οι αποφάσεις των δευτεροβαθμίων δικαστηρίων, που έχουν εκδοθεί ύστερα από άσκηση εφέσεως, αλλά και εκείνες που, όπως απαγγέλθηκαν, δεν προσβάλλονται με έφεση. Η προθεσμία για την άσκηση α...
1143)
1256/2008 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος των εγκλημάτων της καταρτίσεως και χρήσεως πλαστού πιστοποιητικού για τα οποία καταδικάστηκε αυτός αμετακλήτως με την 467/1991 απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
1144)
1257/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, (άρθρα 476, 473 Κ.Π.Δ.). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του επικαλούμενου λόγου ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
1145)
1258/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για συκοφαντική δυσφήμηση και απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και αναιτιολόγητη απόρριψη από το δικαστήριο της ουσίας των αυτοτελών ισχυρισμών του κατηγορουμένου, ότι η πράξη που αυτός τέλεσε είναι απλή και όχι συκοφαντική δυσφήμηση και τελέστηκε από δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Απορρίπτει.
1146)
1259/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
1147)
1260/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος, για κακουργηματική απάτη, από κοινού. Επίκληση λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει.
1148)
1261/2008 Παράβαση άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 86/1967. Επίκληση έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπέρβασης εξουσίας, από φερόμενη χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος κατηγορουμένου, συνεπεία επιβολής ποινών μεγαλύτερων εκείνων που επιβλήθηκαν πρωτοδίκως. Απορρίπτει αναίρεση.
1149)
1262/2008 1) Δεν συντρέχουν η εκτέλεση καταδικαστικής αποφάσεως και η υποδικία. Ορθά το Συμβούλιο Εφετών δέχθηκε ότι ο χρόνος προσωρινής κρατήσεως αρχίζει μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε με δικαστική απόφαση. 2) Το Δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί τις μη οριστικές του αποφάσεις. Τέτοιες αποφάσεις είναι και τα βουλεύματα που κρίνουν για την ισχύ της προσωρινής κρατήσεως. 3) Δεν είναι αναγκαίο να παραμείνει η δικογραφία επί 10ήμερο στα γραφεία της Εισαγγελίας εφ’ όσον ο κατηγορούμενος, που υπέβαλε αί...
1150)
1263/2008 Έννομο συμφέρον πρέπει να υπάρχει όχι μόνο για την άσκηση του ένδικου μέσου, αλλά και για την προβολή καθενός λόγου του ένδικου μέσου. Λήψη υπόψη εγγράφων που προσκομίσθηκαν από τον ένα συγκατηγορούμενο και θεμελίωση ενοχής ως προς αυτόν, χωρίς να προκύπτει η ανάγνωσή τους. Δεν συνιστά λόγο αναίρεσης, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο ως προς τον άλλο. Άλλος συγκατηγορούμενος δεν έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει αυτό το λόγο. Απορρίπτει αναίρεση.
1151)
1304/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1152)
1305/2008 Αίτημα για την επιβολή εφέσιμης ποινής. Δεν δικαιούται να το υποβάλει ο κατηγορούμενος, ούτε υποχρεούται να απαντήσει το Δικαστήριο με ειδική αιτιολογία. Η ρύθμιση του άρθρου 489 ΚΠΔ (πότε επιτρέπεται έφεση στον κατηγορούμενο) δεν είναι αντίθετη προς το από 22-11-1984 έβδομο πρωτόκολλο της Σύμβασης της Ρώμης (ΕΣΔΑ) ούτε με το από 16-12-1966 Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), κατά το άρθρο 14 παρ. 5 του οποίου Συμφώνου αυτού «κάθε πρόσωπο, που κρίνεται ένοχο για παράβ...
1153)
1306/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1154)
1307/2008 Αναίρεση αποφάσεως, που απέρριψε το αίτημα του εκκαλούντος, για αναβολή της δίκης, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας αποφάσεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
1155)
1308/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αιτιολογία αποφάσεως. Στοιχεία αδικήματος, άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997. Λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου και υπέρβαση εξουσίας, διότι η ποινική δίωξη, έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη, διότι δεν συνοδευόταν από επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας έκθεσης φορολογικού ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων των ενδίκων φόρων και αντίγραφο των στοιχείων από τα οποία να αποδεικνύεται η οριστικοποίηση της ένδικης φ...
1156)
1309/2008 Φοροδιαφυγή δια εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση (19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997). Αναίρεση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατά απόφασης Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία έπαυσε οριστικά η σε βάρος των κατηγορουμένων ποινική δίωξη για τις πράξεις της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση. Παραγραφή αδικήματος άρθρο 19 ν. 2523/1997. Έναρξη χρόνου παραγραφής. Αρχίζει από το χρόνο διαπίστωση...
1157)
1310/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1158)
1311/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1159)
1312/2008 Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Πλαστογραφία. 1) Ακυρότητα από έλλειψη ακροάσεως. 2) Έλλειψη αιτιολογίας. 3) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διατάξεως. 4) Παρ. άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτει αναίρεση.
1160)
1313/2008 Ο πολιτικώς ενάγων στερείται του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά βουλευμάτων. Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως του πολιτικώς ενάγοντος κατά απαλλακτικού βουλεύματος, που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1161)
1314/2008 Απόρριψη αναιρέσεως ως αορίστου (απαραδέκτου). Πότε είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως κατά αποφάσεων για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εκτίμησης αποδείξεων. Δεν αποτελεί ορισμένο λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απόρριψη αναιρέσεως ως απαραδέκτου.
1162)
1315/2008 Έφεση του Εισαγγελέα που φέρεται ότι ασκήθηκε με δήλωση του ενώπιον του γραμματέα του Πρωτοδικείου, εφόσον, δεν έχει υπογραφή του πιο πάνω γραμματέα είναι άκυρη. Δέχεται λόγο αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας.
1163)
1316/2008 Αναίρεση κατά εφετειακής που εκδόθηκε μετά τις 17/6/06 και δεν εφάρμοσε το άρθρο 31 παρ. 1, 2 ν. 3346/2005. Αναιρεί και παραπέμπει.
1164)
1322/2008 Πως προτείνεται η ακυρότητα της επίδοσης κλητηρίου θεσπίσματος. Πως προτείνεται η κατά τόπο αναρμοδιότητα. Παραγραφή από φερόμενη άκυρη επίδοση κλητηρίου θεσπίσματος. Έλλειψη αιτιολογίας. Εφαρμογή άρθρου 99 Π.Κ. Δεκτή εν μέρει αναίρεση.
1165)
1330/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1166)
1331/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1167)
1332/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1168)
1333/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1169)
1334/2008 Αναίρεση κατά αποφάσεως, που απέρριψε έφεση εκκαλούντος ως ανυποστήρικτη, με δήλωση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (επιτρέπεται μόνο κατά της καταδικαστικής απόφασης). Απαράδεκτη.
1170)
1335/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αποφασίζει την παραπομπή της υπόθεσης στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά.
1171)
1336/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και στις Δικαστικές Αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιά καθώς και στις αντίστοιχες Εισαγγελίες.
1172)
1337/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη. Απορρίπτει τις αναιρέσεις και τους πρόσθετους λόγους.
1173)
1338/2008 Πώληση και κατοχή ναρκωτικών. 1) Παράβαση του άρθρου 369 ΚΠΔ. 2) Έλλειψη αιτιολογίας επεκτεινόμενη και στον αυτοτελή ισχυρισμό για αναγνώριση ελαφρυντικής περιστάσεως. Απορρίπτει αναίρεση.
1174)
1339/2008 Αγορά ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση, κατοχή, πώληση παρά μη τοξικομανή, παράνομη είσοδο, κατοχή πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου. Έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης, επεκτεινόμενης και στους ισχυρισμούς για χορήγηση ελαφρυντικών. Απορρίπτει αναίρεση.
1175)
1340/2008 Παράβαση Νόμου περί ναρκωτικών (αγορά, πώληση και κατοχή). Άρθρο 20 ΚΝΝ. Παράνομη οπλοκατοχή κλπ. Αιτιολογία. Δόλος. Ως πώληση ή αγορά ναρκωτικών, θεωρείται η αγοραπωλησία του άρθρου 513 του Α.Κ. Έννοια. Για την αιτιολόγηση της τέλεσης των παραπάνω πράξεων δεν απαιτείται ακριβής προσδιορισμός: α) της ποσότητας τούτων (βάρους), β) του χρόνου των επιμέρους πράξεων, αν δεν τίθεται θέμα παραγραφής τούτων, γ) του ύψους του επιτευχθέντος τιμήματος, και δ) της ταυτότητας των πωλητών ή αγοραστών. Απόρρι...
1176)
1341/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια, από υπόχρεο. Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει αναίρεση.
1177)
1342/2008 Ασφαλιστικός πράκτορας. Πώς ευθύνεται έναντι της ασφαλιστικής εταιρίας. Υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος, εάν το αντικείμενο αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και έχει εμπιστευθεί στο δράστη ως εντολοδόχου. Απορρίπτει αναίρεση κατά βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
1178)
1343/2008 Απορρίπτει την αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας που είχε υποβάλει ο αναιρεσείων στο ως άνω Συμβούλιο.
1179)
1344/2008 Απορρίπτεται η αναίρεση, ως απαράδεκτη, διότι πλήττει την αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου.
1180)
1345/2008 Απορρίπτει τις αιτήσεις αναιρέσεως ως απαράδεκτες, διότι στρέφονται κατά βουλεύματος που δεν επιτρέπεται αναίρεση και η δεύτερη για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, χωρίς να συντρέχει νόμιμη περίπτωση.
1181)
1346/2008 Απόλυτη ακυρότητα. Δεν επέρχεται εάν αντικαταστάθηκε δικαστής της συνθέσεως του Δικαστηρίου μετά την εκφώνηση του ονόματος του κατηγορουμένου, πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία. Απορρίπτεται ο περί του αντιθέτου λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Έννοια της αμέλειας και των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτου - κυρίου του έργου. Αναιρείται η απόφαση.
1182)
1347/2008 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας (525 επ. ΚΠΔ). Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία που να δικαιολογούν την παραδοχή της. Απορρίπτει αίτημα αναστολής. Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 38 του ΚΠΔ. Απορρίπτει αιτήσεις. Απορρίπτει αίτημα αναστολής.
1183)
1348/2008 Παραπεμπτικό βούλευμα. Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, άνω των 73.000 ευρώ. Το βούλευμα αναφέρεται, χωρίς δικές του σκέψεις, στην εισαγγελική πρόταση και αυτή αναφέρεται στο πρωτόδικο βούλευμα. Οι σκέψεις που υπάρχουν στην ενσωματωμένη στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, εισαγγελική πρόταση, αφορούν στην απόρριψη των, δια της έφεσης, υφισταμένων ισχυρισμών και η απόρριψής τους γίνεται με επιλεκτική αξιολόγηση αποδεικτικών μέσων και όχι όλων. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογία...
1184)
1349/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί για έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, μη αναφοράς των αποδεικτικών μέσων και των στοιχείων του επιδόσαντος την εκκαλούμενη απόφαση και της απόλυτης ακυρότητας, λόγω του ότι δεν έδωσε τον λόγο στο συνήγορο του κατηγορουμένου πριν από την έκδοση της αποφάσεως και διότι έλαβε υπόψη της έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει.
1185)
1350/2008 Παράβαση καθήκοντος. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εκ πλαγίου παράβαση. 3) Ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν ανεγνώσθηκαν. Απορρίπτει αναίρεση.
1186)
1351/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό το όφελος, το οποίο είναι άνω των 73.000 ευρώ. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος.
1187)
1352/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
1188)
1353/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση ανακλήσεως της αποφάσεως του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου, ως ανυποστήρικτη, επειδή ισχυρίζεται αορίστως ότι δεν έγινε νόμιμη επίδοση της κλήσεως προς συζήτηση της αναιρέσεως.
1189)
1354/2008 Ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία. Τα αδικήματα αυτά συρρέουν αληθώς. Απορρίπτει αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
1190)
1355/2008 Πότε υπάρχει απόπειρα. Πότε υπάρχει αρχή εκτέλεσης του εγκλήματος. Σωματική βία, συνιστά και η περιαγωγή άλλου σε κατάσταση αναισθησίας με υπνωτικά ή ναρκωτικά ή ανάλογα μέσα. Απόπειρα συνιστά και η προσφορά παγωτού, προς κατανάλωση, το οποίο περιείχε υπνωτική ουσία, με σκοπό ο δράστης να αφαιρέσει χρήματα και κινητά από το θύμα, πλην όμως η ενέργεια έγινε αντιληπτή. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 42 παρ. 1 και 380 παρ. 1 του Π.Κ. Απορρ...
1191)
1356/2008 1) Εμπρησμός από πρόθεση με κίνδυνο σε ξένα πράγματα. 2) Απάτη σχετικά με τις ασφάλειες. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως.
1192)
1357/2008 Άρθρο 71 παρ. 3-1 ν. 998/1979. 1) Έλλειψη αιτιολογίας, αναφορικά με την ύπαρξη δόλου στην τέλεση της ως άνω πράξης, την προβολή ισχυρισμού περί συγγνωστής νομικής πλάνης. 2) Απόλυτη ακυρότητα για λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν. Απορρίπτει αναίρεση.
1193)
1358/2008 Ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού τελεσθείσα. Πότε συντρέχει η ελαφρυντική περίσταση του προτέρου εντίμου βίου. Επί ανθρωποκτονίας με πρόθεση δεν επιβάλλεται ειδική αιτιολογία του δόλου. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να αφορά και τους αυτοτελείς ισχυρισμούς, τέτοιος δε είναι και ο ισχυρισμός για την αναγνώριση ελαφρυντικής περιστάσεως. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διατάξεως. Η απόφαση έχει την απαιτούμενη αιτιολογία για το συναυτουργό ερα...
1194)
1370/2008 Πως στοιχειοθετείται η παράβαση του άρθρου 358 ΠΚ. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
1195)
1371/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1196)
1384/2008 Πότε δημιουργείται ακυρότητα από παράνομη παράσταση στο ακροατήριο του πολιτικώς ενάγοντος. Παράβαση άρθρου 30 παρ. 1 Ν. 1806/1988. Απορρίπτει αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα και για έλλειψη αιτιολογίας.
1197)
1385/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη, ομοίως και οι πρόσθετοι λόγοι.
1198)
1386/2008 Παράβαση Νόμου 998/1979. Κατάληψη δασικής εκτάσεως. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση, διότι η προσβαλλόμενη έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
1199)
1387/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στο παραπεμπτικό βούλευμα. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση, της κατηγορουμένης, η οποία κατάρτισε πλαστή ιδιόγραφη διαθήκη, την οποία εμφάνισε σε 29 περιπτώσεις σε διάφορες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και σε τρίτους, ιδιώτες, σκοπεύοντας να παραπλανήσει τρίτους (το αρμόδιο δικαστήριο για τη δημοσίευση, τον συμβολαιογράφο, μισθωτές κληρονομιαίων ακινήτων) σχετικά με την ιδιότητά της ως κληρονόμου του αναφερομένου διαθέτη κα...
1200)
1388/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στο παραπεμπτικό βούλευμα. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και αποπλάνηση ανηλίκου νεοτέρου των 13 ετών, όχι όμως και των 10 ετών κατ’ εξακολούθηση. Ο βιασμός και η αποπλάνηση ανηλίκου συρρέουν αληθώς. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
1201)
1389/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση καθήκοντος, πλαστογραφία και ψευδή βεβαίωση. Λόγοι αναιρέσεως: Α) Έλλειψη αιτιολογίας, Β) Μη παράθεση στην απόφαση του σχετικού άρθρου του ποινικού νόμου και Γ) Απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
1202)
1390/2008 Χρέη προς το Δημόσιο. Απορρίπτει την αναίρεση.
1203)
1391/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στο παραπεμπτικό βούλευμα. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση. Αβάσιμη αιτίαση του αναιρεσείοντος, που στηρίζεται στο λόγο ότι το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών προέβη στην επιλεκτική μνεία ενόρκων καταθέσεων μαρτύρων, τους οποίους αναφέρει ονομαστικά, διότι η αναφορά στους μάρτυρες αυτούς οφείλεται στο ότι οι μαρτυρίες τους κρίθηκαν ως οι πλέον αξιόπιστες, χωρίς τούτο να υποδηλώνει ότι αγνοήθηκε ή δεν συνεκτιμήθηκε και η ένορκη κατάθεση το...
1204)
1392/2008 Αναίρεση βουλεύματος για κακουργηματική απάτη, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει.
1205)
1393/2008 Πλαστογραφία. Κατάρτιση και νόθευση εγγράφου. Δύο αυτοτελή αδικήματα. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας σε παραπεμπτικό βούλευμα και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διατάξεως.
1206)
1394/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το χρόνο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα τα επί μέρους χρέη μέχρι την 1-1-2004 δεν προσδιορίζεται ο χρόνος της ταμειακής βεβαιώσεως των χρεών, ούτε τα επί μέρους ποσά των προσαυξήσεων. Αναιρεί και παραπέμπει.
1207)
1395/2008 Απάτη από κοινού, από την οποία η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει τις 73.000 ευρώ (άρθρο 386 παρ. 1, 3 ΠΚ). Αναιρέσεις με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία - ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει τις αναιρέσεις.
1208)
1396/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Για τη θεμελίωσή της απαιτείται, εκτός από τα λοιπά στοιχεία, που συγκροτούν την αντικειμενική της υπόσταση, και άμεσος δόλος, που περιλαμβάνει αναγκαίως τη γνώση πως τα περιστατικά είναι αναληθή, η δε καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τον ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, όταν εκτίθενται σ’ αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικ...
1209)
1397/2008 Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, του απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, για συκοφαντική δυσφήμηση, με το οποίο κρίθηκε, ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία. Επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπερβάσεως εξουσίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς τον αποκλεισμό ορισμένων αποδεικτικών μέσων. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο για νέα κρίση.
1210)
1411/2008 Ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και υπεξαίρεση. Λόγοι αναίρεσης. Ανάγνωση εκθέσεων ιατρικής πραγματογνωμοσύνης και έκθεσης αυτοψίας και κατάσχεσης, χωρίς να μνημονεύονται ως ιδιαίτερα αποδεικτικά μέσα. Προκύπτει, εντούτοις, ότι λήφθηκαν υπόψη τα αποδεικτικά αυτά μέσα. Τι απαιτείται για την ύπαρξη του στοιχείου της ψυχικής ορμής. Αιτιολογία αυτοτελών ισχυρισμών για τέλεση του εγκλήματος σε βρασμό ψυχικής ορμής. Ελαφρυντικά άρθρου 84 παρ. 2γ. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη α...
1211)
1427/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογία δόλου - γνώσεως ψεύδους. Αιτιάσεις ότι το Δικαστήριο δέχθηκε τα ακριβώς αντίθετα από εκείνα που προέκυπταν από τα έγγραφα προβάλλονται απαραδέκτως. Όταν το δικαστήριο της ουσίας παρέλειψε να αποφανθεί σε αίτημα του κατηγορημένου για την ανάγνωση εγγράφων, δημιουργείται σχετική ακυρότητα. Ψευδορκία μάρτυρος τελεί και ο ψευδομηνυτής, έστω και αν δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, όταν ...
1212)
1428/2008 Άρθρο 1 Α.Ν. 690/1945. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η αιτιολογία της απόφασης, σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση του άνω άρθρου. Ανεπίτρεπτη αναφορά του σκεπτικού στο διατακτικό. Δεκτή αναίρεση για παράβαση του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ (Έλλειψη αιτιολογίας). Αναιρεί και παραπέμπει.
1213)
1429/2008  
1214)
1430/2008 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Υπεξαγωγή εγγράφων. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 3) Έλλειψη ακροάσεως. Απορρίπτει αναίρεση. Υπάρχει αιτιολογία. Δεν παραβιάσθηκαν ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Ούτε ζητήθηκε από τον αναιρεσείοντα η ανάγνωση εγγράφων και το Δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα. Απορρίπτει.
1215)
1431/2008  
1216)
1432/2008 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων αναιρέσεως. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαδίκων κατά το άρθρο 309 παρ. 2 ΚΠΔ. Μόνο αν το Συμβούλιο δεν απαντήσει καθόλου επί της αιτήσεως του κατηγορουμένου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιόν του ή αν αρνηθεί αναιτιολόγητα την εμφάνιση αυτή, επέρχεται απόλυτη ακυρότητα, σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 1 εδαφ. δ΄ του ΚΠΔ, που ιδρύει λόγο αναίρεσης του βουλεύματος, κατ’ άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ίδιου Κώδικα (ΑΠ 658/06, ΑΠ 1649/04). Απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση....
1217)
1433/2008 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων αναίρεσης κατά βουλεύματος. Αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως από κοινού κατ’ εξακολούθηση από υπαίτιους, που διαπράττουν πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και παράβαση των άρθρων 1 στοιχ. Α περ. ΙΙ, στοιχ. Β΄ και 2 παρ. 1 στοιχ. Α΄ Ν. 2331/1995, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 2 και 3 Ν. 2434/2005 (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πράξεις). Απόρριψη αίτησης...
1218)
1502/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στη δικαστική απόφαση. Δέχεται την αναίρεση. Αναιρεί και παραπέμπει.
1219)
1503/2008 Διατροφή. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας υπάρχει αν δεν αναφέρονται στην απόφαση περιστατικά, από τα οποία προκύπτει η κακοβουλία του κατηγορουμένου, που παραλείπει να καταβάλει τη διατροφή στους δικαιούχους. Αναιρείται η απόφαση.
1220)
1504/2008 Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως κατά διατάξεως Εισαγγελέως ως απαράδεκτη.
1221)
1505/2008 Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
1222)
1506/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή, απειλή κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία, με την επίκληση των λόγω της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας, πλην της διατάξεως περί απελάσεως. Αναιρεί κατά τη διάταξη περί απελάσεως. Παραπέμπει.
1223)
1507/2008 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε αίτημα αναβολής κατ’ άρθρο 349 του ΚΠΔ και στη συνέχεια την έφεση ως ανυποστήρικτη. Ελλείπει η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση. Αναιρεί και παραπέμπει.
1224)
1508/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1225)
1509/2008  
1226)
1510/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπροθέσμου άσκησής της (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
1227)
1511/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια δια παραλείψεως. Εργατικό ατύχημα. Στοιχεία εγκλημάτων. Ευθύνη εργολάβου (και μηχανικού). Ιδιαίτερες νομικές υποχρεώσεις για την λήψη μέτρων κατά ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων από άμεση ή έμμεση επαφή ή προσέγγιση σε δίκτυα ή λοιπά στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υπό τάση κατά τα άρθρα 78 εδάφ. α’, β’, γ’, δ’ και 79 του Π.Δ. 1073/12/16-9-1981. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει αναίρε...
1228)
1512/2008 Καθυστέρηση αποδοχών εργαζόμενων - ΑΝ 690/1945. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση. Ανεπάρκεια αιτιολογίας και ασάφεια μεταξύ των παραδοχών. Δεν προσδιορίζεται ο χρόνος της καταβολής. Αντίφαση μεταξύ του αιτιολογικού και διατακτικού, ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, ως προς το ποσό των οφειλόμενων μηνιαίων αποδοχών, ως προς το συνολικό ποσό και ως προς τη μορφή της εργασιακής σχέσεως. Αναιρ...
1229)
1513/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση από τον πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος μετά την 30-6-2003 (Ν. 3160 άρθρο 41 παρ. 1). Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά απαλλακτικού βουλεύματος με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την ιδιότητα του συμπληρώσαντος τα στοιχεία της επιταγής. Αναιρεί και παραπέμπει σε νέα κρίση.
1230)
1514/2008 Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αιτιολογία. Αυτοτελείς ισχυρισμοί για έλλειψη καταλογισμού, άλλως για μειωμένο καταλογισμό. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής και της απορριπτικής των κατά των άρθρων 34 και 36 Π.Κ. ισχυρισμών αποφάσεως, και εσφαλμένης εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων των άρθρων 27 παρ.1, 34, 36 παρ.1 και 229 παρ.1 του Π.Κ. Απορρίπτει αναίρεση.
1231)
1515/2008 Ηθική αυτουργία σε κλοπή. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπέρβαση εξουσίας και χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένου. Απορρίπτει αναίρεση, διότι η προσβαλλομένη έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και δεν χειροτέρευσε η θέση του κατηγορουμένου, ο οποίος καταδικάστηκε σε ελαφρότερη από την πρωτοδίκως καταγνωσθείσα, με τον ακριβέστερο προσδιορισμό τω...
1232)
1516/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1233)
1517/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1234)
1518/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση ανωτέρου. Στοιχεία του αδικήματος. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 367 του Π.Κ. στην περίπτωση της συκοφαντικής δυσφημήσεως. Απορρίπτει την αναίρεση.
1235)
1519/2008 Βιασμός. Στοιχεία αδικήματος (άρθρο 336 Π.Κ.). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
1236)
1520/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1237)
1521/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1238)
1522/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1239)
1523/2008 Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση με την επίκληση του λόγου της υπερβάσεως εξουσίας - εφαρμογή άρθρου 32 παρ.1 Ν. 3346/2005. Παραπέμπει Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για να τεθεί στο Αρχείο όσον αφορά την πράξη της παράνομης οπλοφορίας. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, και για έλλειψη νόμιμης βάσης για την πράξη της αντίστασης. Αναιρεί και παραπέμπει.
1240)
1524/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1241)
1525/2008 Ποια η έννοια της επίσημης τελετής, για την οποία, κατ’ άρθρο 27 του Ν. 2121/1993 δεν απαιτείται η άδεια του δημιουργού για την εκτέλεση του έργου. Δεκτή αναίρεση.
1242)
1526/2008 Παράβαση Νόμου 5960/1933. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Απορρίπτει αναίρεση, διότι η προσβαλλομένη έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
1243)
1527/2008 Λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 § 1 Δ΄ και Ε΄. Απορρίπτει.
1244)
1528/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
1245)
1529/2008 Ι. Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων και προσθέτων λόγων. ΙΙ. Αναπλήρωση πλημμελειοδίκη επί κληρώσεως. ΙΙΙ. Προσδιορισμός υπόθεσης, σε δικάσιμο για την οποία έχει γίνει η κλήρωση της σύνθεσης του δικαστηρίου. ΙV. Ανάγνωση ξενόγλωσσου εγγράφου. Πότε επέρχεται ακυρότητα. Πρέπει, να αναφέρεται στα πρακτικά ότι τα αναγνωσθέντα έγγραφα είχαν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα και ότι αναγνώσθηκαν αυτούσια και όχι σε ελληνική μετάφραση. V. Ανάγνωση και λήψη υπόψη εγγράφων για τα οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η ταυτό...
1246)
1565/2008 Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας (αντιγραφή σκεπτικού) και μη απάντηση σε ισχυρισμό (ότι το φερόμενο ως κλαπέν το είχε αγοράσει). Απόρριψη λόγων αναίρεσης.
1247)
1566/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη αιτιολογίας, β) Απόλυτη ακυρότητα από την απόρριψη αιτημάτων του κατηγορουμένου, γ) Παράβαση άρθ. 6 § 2 και 3 περ. α’ της ΕΣΔΑ. Απόρριψη αναίρεσης.
1248)
1567/2008 Απόρριψη αναιρέσεως ως εκπρόθεσμης. Η αποχώρηση του κατηγορουμένου κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας. Η δε μετά την αποχώρησή του εκδιδομένη απόφαση θεωρείται ότι απαγγέλλεται παρόντος του κατηγορουμένου. Για την έναρξη της προθεσμίας των ενδίκων μέσων κατά της απόφασης δεν είναι αναγκαία η επίδοσή της. Έναρξη προθεσμίας από τότε που η απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠΔ. Μη επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Απορρίπτει ως ...
1249)
1575/2008 Τι πρέπει να περιέχει η έφεση κατά ερήμην καταδικαστικής απόφασης που κοινοποιήθηκε ως άγνωστης διαμονής. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας.
1250)
1577/2008 Αναίρεση για παράβαση του άρθρου 386 παρ. 1 του Π.Κ. Απάτη επί Δικαστηρίου, με την επίκληση του λόγου αναιρέσεως της απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄, 510 παρ. 1 περ. Α του Κ.Π.Δ.). Έλαβε υπόψη του έγγραφα τα οποία δεν αναγνώσθηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο.
1251)
1578/2008 Κακουργηματική απάτη και έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Αναίρεση κατά βουλεύματος, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Υπάρχει αιτιολογία. Απορρίπτει την αναίρεση.
1252)
1579/2008 Αναίρεση παραπεμπτικού βουλεύματος για απόπειρα βιασμού, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
1253)
1580/2008 Αναίρεση παραπεμπτικού βουλεύματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παράνομη οπλοφορία. Οπλοχρησία με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για απόλυτη ακυρότητα. Όχι επιλεκτική εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων (Ολ. ΑΠ 1/2005). Αναιρεί και παραπέμπει.
1254)
1581/2008 Υποβολή έγκλησης από κομίστρια επιταγής εκδοθείσας κατά παράβαση του άρθρ. 79 παρ. 1 Ν. 5960/33. Δεκτή αναίρεση Εισαγγελέα Α.Π. για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης και για υπέρβαση εξουσίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
1255)
1582/2008 Ψευδορκία μάρτυρα κατ’ εξακολούθηση. Συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτει μοναδικό λόγο αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
1256)
1611/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει την κατηγορουμένη για κακουργηματική πλαστογραφία, με τη μορφή της νόθευσης. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Παραδεκτή η καθολική αναφορά του Συμβουλίου Εφετών στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση. Απορρίπτει την αναίρεση.
1257)
1612/2008 Βούλευμα που παραπέμπει για κακουργηματική υπεξαίρεση (διαχειριστής ξένης περιουσίας, ιδιαίτερα σημαντικό ποσό). Στοιχεία αδικήματος. Αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση 308 ΚΠΔ. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνεία ή εφαρμογής νόμου. Λόγοι αναίρεσης που αφορούν άλλο πρόσωπο που δεν είναι ο αναιρεσείων. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας πραγματογνωμοσύνης. Απορρίπτει αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Απορρίπτει αναίρεση.
1258)
1613/2008 Ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στοιχεία του αδικήματος. Αναίρεση του βουλεύματος που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για ηθική αυτουργία με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του βουλεύματος. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
1259)
1614/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για πλημμέλημα. Απαράδεκτη η συζήτηση λόγω μη ειδοποιήσεως του αναιρεσείοντος ή του αντικλήτου του. Αναβάλλεται η συζήτηση επί της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να κριθεί ενιαία η υπόθεση.
1260)
1615/2008 Πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και συνήθεια από δράστη που διαπράττει πλαστογραφίες, με περιουσιακό όφελος και ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Αναίρεση του παραπεμπτικού βουλεύματος με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας. Δεν επιφέρει ακυρότητα το γεγονός ότι στην Εισαγγελική πρόταση προς το Συμβούλιο, δεν περιέχεται ειδικότερη πρότασή του, για το λόγο εφέσεως, που απορρίφθηκε, ούτε γιατί στα πλαίσια τη...
1261)
1616/2008 Απάτη τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση, από δράστη που διαπράττει κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Ψευδορκία. Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογία. Απορρίπτει αιτιάσεις: α΄) για επιλεκτική χρήση των αποδεικτικών μέσων, β΄) ότι το Συμβούλιο έκανε καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη εισαγγελική πρόταση, γ΄) αιτιολογείται πλήρως η επιβαρυντική π...
1262)
1617/2008 Αναίρεση παραπεμπτικού βουλεύματος για αρπαγή από κοινού και κατά συρροή, υπεξαγωγή εγγράφων κατά συρροή, παράνομη κατοχή όπλου και πυρομαχικών και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει αναιρέσεις.
1263)
1618/2008 Αίτηση για αναίρεση βουλεύματος που παραπέμπει στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για υπεξαίρεση αντικειμένου εμπιστευμένου στην υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς της σαν εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας και με αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Στοιχεία αδικήματος. Κακουργηματική υπεξαίρεση διαπράττει και ο ασφαλιστικός πράκτορας. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής νόμου. Το σκεπτικό του προσβαλλόμενου βουλεύματος επιτρεπτώς συ...
1264)
1629/2008 1) Καλλιέργεια από κοινού δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης. 2) Κατοχή από κοινού ναρκωτικών. Η πρώτη αναίρεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. Η δεύτερη γίνεται δεκτή για παράβαση του άρθ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Ε’ ΚΠΔ αναφορικά με το πρώτο αδίκημα. Επίσης δεκτή η αναίρεση για αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Επεκτατικό αποτέλεσμα. Παραπέμπει.
1265)
1630/2008 1) Υπεξαίρεση στην Υπηρεσία. 2) Ψευδής καταμήνυση κατ’ αγνώστου. Απορρίπτει αναίρεση για παραβάσεις του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Ε’ ΚΠΔ. Τι πρέπει να περιέχει η έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως. Έγγραφα κατ’ άρθ. 364 ΚΠΔ θεωρούνται εκείνα που αναφέρονται στην ενοχή ή αθωότητα του κατηγορουμένου. Η έφεση του κατηγορουμένου ή του Εισαγγελέα είναι διαδικαστικό έγγραφο, η μη ανάγνωση της οποίας δεν δημιουργεί ακυρότητα της διαδικασίας. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρ...
1266)
1631/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια διαπραχθείσα από ιατρό. Απορρίπτεται η αναίρεση του Εισαγγελέα για έλλειψη αιτιολογίας απόφασης και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης.
1267)
1632/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και για παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.
1268)
1633/2008 Ανθρωποκτονία με πρόθεση που τελέσθηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση. Απορρίπτει αναίρεση βουλεύματος για πλημμέλεια εκ του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. β΄ και δ΄ ΚΠΔ. Δεν υφίσταται ακυρότητα όταν το Συμβούλιο αιτιολογημένα απορρίπτει αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου και των συνηγόρων του. Η παραμονή στη δικογραφία της έγγραφης κατάθεσης του κατηγορουμένου που λήφθηκε κατά την προκαταρκτική εξέτασ...
1269)
1643/2008 Ναρκωτικά. Έννοια εισαγωγής, κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών. Έννοια συναυτουργίας και άμεσης συνέργειας. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πότε το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να τους απαντήσει και να αιτιολογήσει ειδικώς την απόρριψή τους. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως και ως προς την κατά συναυτουργία τέλεση του εγκλήματος. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή. (Ευθεία και εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικής ποινής διατάξεως). Απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπ’ όψη για την ενοχή του κατηγορουμένου εγγράφο...
1270)
1644/2008 Απάτη σε βαθμό κακουργήματος και έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι αναιρέσεως: Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών και ειδικών διατάξεων και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτονται και οι δύο λόγοι, διότι με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο, διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ’ αυτό με σαφήνεια, κλπ τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση και συγκροτούν την αντικειμενική και...
1271)
1645/2008 Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
1272)
1646/2008 Αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος. Κατάχρηση εξουσίας. Ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα με βασικό έγκλημα την παθητική δωροδοκία δικαστή. Απάτη τετελεσμένη και σε απόπειρα. Απόπειρα εκβίασης. Παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων. Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση των λόγων αναιρέσεως: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτη ακυρότητα (παραβίαση...
1273)
1647/2008 Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται να υπάρχει σε όλες, χωρίς εξαίρεση, τις δικαστικές αποφάσεις, επομένως και στις παρεμπίπτουσες. Δέχεται την αναίρεση και παραπέμπει.
1274)
1648/2008 Υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Δέχεται την αίτηση και αναιρεί το προσβαλλόμενο βούλευμα. Παραπέμπει.
1275)
1655/2008 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1276)
1656/2008 Παράβαση άρθρου 42 Ν. 2696/1999 - οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει.
1277)
1657/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς τη γνώση. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
1278)
1658/2008 Παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής στο ακροατήριο. Στο πρωτόδικο Δικαστήριο παρέστη ατομικά φυσικό πρόσωπο και στο δευτεροβάθμιο Νομικό Πρόσωπο. Δεκτή αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα. Παραπέμπει.
1279)
1659/2008 Υπεξαγωγή εγγράφων 222 ΠΚ. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Δεν επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας το γεγονός ότι δεν δόθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο να απολογηθεί για λογαριασμό του εντολέα του, που τον εκπροσώπησε, ούτε ότι δεν δόθηκε ο λόγος για την υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων. Απορρίπτει.
1280)
1660/2008 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ’ εξακολούθηση. Στοιχεία αδικημάτων. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Πολιτική αγωγή. Απόλυτη ακυρότητα επιφέρει και η παρά το νόμο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου. Τέτοια ακυρότητα υπάρχει όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του πολιτικώς ενάγοντος οι όροι της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποιήσεως, και όταν παραβιάστηκε η διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο ασκήσεως της υποβολής αυτής. Άλλες π...
1281)
1661/2008 Συγχώνευση ποινών. Από τις διατάξεις των άρθρων 107, 108 και 109 του έκτου κεφαλαίου (ΙΙ) του ΠΚ, προκύπτει ότι προβλέπεται: 1) η ανάκληση της απόλυσης καταδίκου υπό όρο, πάντοτε με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, εφόσον ο κατάδικος που απολύθηκε δεν συμμορφώθηκε με τους όρους που του επιβλήθηκαν, και 2) η ‘άρση της απόλυσης’, που επέρχεται αυτοδικαίως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η προβλεπόμενη αθροιστική έκτιση ολόκληρου του υπολοίπου της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να ...
1282)
1662/2008 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Απόρριψη της πρώτης ως απαράδεκτης (αόριστης). Ηθική αυτουργία σε αρπαγή ανηλίκων (υποστήριξης εκούσιας διαφυγής), κατά συρροή τελεσθείσης με σκοπό μεταχειρίσεως των ανηλίκων σε ανήθικες ασχολίες (άρθρα 46 § 1α, 94 § 1 και 324 §§ 1 και 2 ΠΚ). Δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη αναγνωσθείσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης. Ασάφεια εκ του ότι ενώ στο σκεπτικό ο αναιρεσείων φέρεται ηθικός αυτουργός δύο αυτουργών, στο διατακτικό φέρεται τεσσάρων. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογία...
1283)
1663/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 19 Ν. 2523/1997 με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
1284)
1664/2008 Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της απαλλακτικής για τους κατηγορούμενους απόφασης, για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με την επίκληση του αναιρετικού λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
1285)
1665/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, απιστία σχετικά με την υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, με την επιβαρυντική περίσταση του Ν. 1608/50. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη ακρόασης, διότι ο κατηγορούμενος ζήτησε να ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχεται από το νόμο και το δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να απαντήσει στο σχετικό αίτημα, όπως όταν σύμφωνα με το άρθρο 364 §1 ΚΠΔ, υποβάλλει αίτημα επιδείξεως σ’ αυτόν πειστηρίου. Αναιρεί και παραπέμπει.
1286)
1666/2008 Κλοπή από κοινού. Απορρίπτει αναίρεση για παράβαση του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ.
1287)
1667/2008 Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την αθώωση του κατηγορουμένου για το αδίκημα της ψευδορκίας μάρτυρα με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας. Λήφθηκαν υπόψη το σύνολο των αποδεικτικών μέσων και δεν έγινε επιλεκτική χρήση αυτών. Απορρίπτει την αναίρεση.
1288)
1668/2008 Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα. Άμεση συνέργεια. Ενεργητική και παθητική δωροδοκία. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει αναιρέσεις.
1289)
1697/2008 Παράβαση Νόμου περί Ναρκωτικών (αγορά, πώληση και κατοχή). Με ποινή ακυρότητας της επ’ ακροατηρίου διαδικασίας δεν εξετάζονται ως μάρτυρες κατά την αποδεικτική διαδικασία όσοι άσκησαν και ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραμματέας της ανάκρισης στην ίδια υπόθεση. Η ακυρότητα που επέρχεται είναι σχετική. Απόρριψη σχετικού αιτήματος χωρίς αιτιολογία. Βάσιμος ο σχετικός λόγος. Μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγο...
1290)
1698/2008 Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα. Στοιχεία του αδικήματος. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: της απόλυτης ακυρότητας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και γ) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επιφέρει ακυρότητα η ανάγνωση αποσπασμάτων προανακριτικών μαρτυρικών καταθέσεων (άρθρο 357 παρ. 4 ΚΠΔ) προκειμένου να επισημανθούν αντιφάσεις, ούτε παραβιάζεται το τεκμήριο αθωότητας από την ανάγνωσή της, αφού δεν υπήρξε συγκ...
1291)
1699/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογία δόλου - γνώσεως ψεύδους. Απορρίπτει αναίρεση.
1292)
1700/2008 Κακουργηματική απάτη. Αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Στοιχεία κακουργηματικής απάτης από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες και απάτες, κατ’ επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ. Αιτιολογία βουλεύματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 386 παρ. 3α του Π.Κ. . Η ελλιπής παράθεση των στοιχείων της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος στην μείζονα πρόταση του δικαν...
1293)
1701/2008 Παράβαση ΑΝ 86/67 σε συνδυασμό με ΠΔ 913/78. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση. Η ακυρότητα της κοινοποίησης του κλητηρίου θεσπίσματος στον κατηγορούμενο πρέπει να προτείνεται με λόγο έφεσης.
1294)
1702/2008 Απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Δεκτή η αναίρεση κατά βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας (δεν αναφέρονται κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα, ενώ γίνεται επιλεκτική αναφορά σε καταθέσεις μαρτύρων και έγγραφα, ενώ παραλείπονται καταθέσεις άλλων μαρτύρων και άλλων εγγράφων της δικογραφίας). Αναιρεί και ως προς τους συγκατηγορούμενους. Παραπέμπει. Απορρίπτει αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
1295)
1703/2008 Απλή συνέργεια σε σωματεμπορία κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα. Λόγοι: α) έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης, β) λήφθηκαν υπόψη οι καταθέσεις των μετέπειτα κατηγορουμένων και έτσι επήλθε ακυρότητα, γ) το Συμβούλιο υπερέβη την εξουσία του διότι δεν ερεύνησε όλους τους λόγους έφεσης. Απορρίπτει αναίρεση.
1296)
1704/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια, παράβαση του άρθρ. 43 παρ. 2 εδ. α΄, 4 Ν. 2696/1999. Απορρίπτει αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
1297)
1705/2008 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρα μεγάλης αξίας, που το είχαν εμπιστευθεί σε εντολοδόχο. Λόγοι αναίρεσης: 1) Έλλειψη αιτιολογίας, 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, 3) Μη αναγραφή άρθρου. Μη λήψη υπόψη υπομνήματος. Απορρίπτει αναίρεση.
1298)
1706/2008 Άσκηση αναίρεσης δια πληρεξουσίου. Το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του προσαρτάται στη σχετική έκθεση. Η εντολή παρέχεται σε συνήγορο και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή από δικηγόρο. Άλλως το τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο δεν είναι παραδεκτό. Η βεβαίωση της υπογραφής δεν δύναται να δοθεί με την τηλεφωνική διαβεβαίωση της υπογραφής από τον εξουσιοδοτούντα προς τον βεβαιούντα δικηγόρο. Απο...
1299)
1707/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Αγνώστου διαμονής. Λόγοι έφεσης: ακυρότητα επίδοσης - ανώτερη βία. Διαφορετικοί λόγοι πρέπει να περιέχονται στην έφεση. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Επίκληση λόγου ακυρότητας επιδόσεως εκκαλουμένης αποφάσεως, που δεν αναφέρεται στην έφεση, αλλά με ανυπόγραφη παραπομπή στην πίσω σελίδα της εφέσεως. Απαράδεκτος. Απορρίπτει αναίρεση.