Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 705 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.

Αριθμός 705/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Θεοδώρα Γκοΐνη - Εισηγήτρια, Βασίλειο Κουρκάκη, Γεώργιο Χρυσικό και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Φεβρουαρίου 2008, με την παρουσία της Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (κωλυομένου του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου χ1, που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της με αριθμό 947 - 948/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πατρών.
Το Τριμελές Εφετείο Πατρών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων ζητά την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 18 Δεκεμβρίου 2006 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 67/2007.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Την Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως και ως απαράδεκτη η αίτηση για συμπλήρωση - διόρθωση της προσβαλλόμενης αποφάσεως. .

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Ποιν.Δ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155 - 161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξάλλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 515 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αν αναβληθεί η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ' αυτή χωρίς νέα κλήτευση και αν ακόμη δεν ήταν παρόντες, όταν δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναβολή. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ. α' Κ.Ποιν.Δ., εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα υπό χρονολογίες ..... και .... αποδεικτικά επιδόσεως των επιμελητών δικαστηρίων, αντιστοίχως, .... της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και ....... του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, με επίδοση κλήσεως προς αυτόν και τον αντίκλητό του ....... (το κύρος της οποίας - επιδόσεως - δεν επηρεάζεται από το ότι προηγήθηκε αυτή προς τον αντίκλητο εκείνης προς τον αναιρεσείοντα), για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση της 23.1.2008. Τότε αναβλήθηκε η συζήτηση της ένδικης από 18.12.2006 αιτήσεως αναιρέσεως για τη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας αποφάσεως, όπως προκύπτει από τα με αριθμό 155/23.1.2008 πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, που βρίσκονται στη δικογραφία. Ο αναιρεσείων, όμως, δεν εμφανίσθηκε κατ' αυτήν και την εκφώνηση της υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Επομένως η ένδικη αίτηση, περί αναιρέσεως της 947 - 948/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πατρών πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ). Κατά το άρθρο 145 παρ. 3 ΚΠοινΔ, μέσα σε είκοσι ημέρες από την καταχώρηση των πρακτικών καθαρογραμμένων στο ειδικό βιβλίο, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους διαδίκους και τον Εισαγγελέα ή να προκληθεί αυτεπαγγέλτως από το δικαστή ή διόρθωση των λαθών που υπάρχουν στα πρακτικά ή η συμπλήρωση των ελλείψεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1. Τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση τη διατάσσει, ύστερα από κλήτευση των διαδίκων που ήταν παρόντες, όποιος διευθύνει τη συνεδρίαση και σε περίπτωση αρνήσεώς του το δικαστήριο που δίκασε, αποτελούμενο από τους ίδιους, αν είναι δυνατόν, δικαστές. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει το μεν ότι η περί διορθώσεως των πρακτικών αίτηση υποβάλλεται πάντοτε, επί ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από της καταχωρήσεώς των, καθαρογραμμένων, στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, το δε ότι αρμόδιο για τη διόρθωση των πρακτικών δικαστήριο είναι πάντοτε, δηλαδή και στην περίπτωση ασκήσεως ένδικου μέσου, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση, εισήχθη και εκφωνήθηκε, ομού μετά της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως, αίτηση του αναιρεσείοντος, από 22.12.2006, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, αρμοδίου κατά τα προεκτεθέντα, και με την οποία ζητείται η διόρθωση των πρακτικών της προσβαλλόμενης αποφάσεως, κατά τα ειδικότερον σ' αυτήν εκτιθέμενα. Η αίτηση αυτή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας αναιρετικής δίκης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 18 Δεκεμβρίου 2006 αίτηση του χ1, περί αναιρέσεως της 947 - 948/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πατρών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 Μαρτίου 2008.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 18 Μαρτίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή