Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1894 / 2007    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1894/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο, Γρηγόριο Μάμαλη, Θεοδώρα Γκοϊνη, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Μάλλιο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Θάνου, (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Χ1 και εγκαλούμενους τους: 1. Ψ1 2. Ψ2 3. Ψ3 και 4. Ψ4. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 10-5-2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 936/2007.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Θάνος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη με αριθμό 289/5-7-2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι) Εισάγω υπό την κρίση του Υμετέρου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 § § 1+4, 137 § 1, 138 § 2 β Κ.Π.Δ., την υπ΄αρ. 1383/10-5-2007 αίτηση κ. Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιότητας επί της αναφοράς-επιστολής του κ. Χ1 κατά των: 1) Ψ1 Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιώς, 2) Ψ2 Πρωτοδίκου Πειραιώς (κατά τον χρόνο της αναφοράς, ήδη προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών),3) Ψ3 Πρωτοδίκου Πειραιώς και 4) Ψ4 Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς και εκθέτω τ' ακόλουθα: Με την άνω αναφορά, που περιήλθε στο Υπ. Δικ/σύνης την 15-12-2006, ο Χ1 διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση εκδόσεως βουλεύματος από το Συμβούλιο Πλημ/κών Πειραιώς επί υποθέσεως κατά μελών του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Κεντρικής Λαχαναγοράς για υπεξαίρεση βάση της από 9-4-2002 μηνύσεώς του (ήδη εξεδόθη το υπ' αρ. 65/2007 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς).

ΙΙ) Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε΄ ΚΠΔ στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 του ΚΠΔ, δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρεάστου της κρίσεως των δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 137 του ίδιου ΚΠΔ την παραπομπή μπορεί να ζητήσει, μεταξύ άλλων και ο Εισαγγελέας, αρμόδιο δε να αποφασίσει γι αυτήν είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, που συνέρχεται σε Συμβούλιο, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις, που δεν διαλαμβάνονται στα εδάφια α΄ και β΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού (137), συνεπώς και στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται να κριθεί η τύχη εγκλήσεως κατά δικαστικού λειτουργού του Πρωτοδικείου Πειραιώς και στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς, στην οποία ανήκει το εν λόγω Πρωτοδικείο και η αντίστοιχη Εισαγγελία του, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και αντίστοιχη Εισαγγελία Πρωτοδικών (AD HOC Α.Π 840/2005 Ποιν. Δικ/σύνη 10/2005 σελ. 1241).

ΙΙΙ) Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνει δεκτή, η αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς και να παραπεμφθεί προς έρευνα η αναφορά του Χ1 που στρέφεται κατά δικαστικών και εισαγγελικής λειτουργών του Πρωτοδικείου Πειραιώς στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου Αθηνών ως και στις αντίστοιχες της Εισαγγελίας Εφετών και Εφετείου Αθηνών.

Για τους λόγους αυτούς Προτείνω IV) Να παραπεμφθεί προς έρευνα η, περιελθούσα στο Υπ. Δικ/σύνης την 15-12-2006, αναφορά του Χ1 κατά των 1) Ψ1 Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιώς, 2) Ψ2 Πρωτοδίκου Πειραιώς (ήδη προαχθείσας σε Πρόεδρο Πρωτοδικών), 3) Ψ3 Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιώς, και 4) Ψ4, αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, στις αντίστοιχες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών.
Αθήνα 26 Ιουνίου 2007

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1.Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε΄ του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή του σε άλλο ισόβαθμό και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως. Σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 ΚΠΔ.

2. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς υποβλήθηκε στις 20-4-2007 ή χωρίς ημερομηνία αναφορά-επιστολή του Χ1 στην οποία περιλαμβάνεται μήνυση σε βάρος δικαστικών λειτουργών που αναφέρονται σ' αυτήν, ήτοι κατά δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, οι οποίοι επελήφθησαν της υποθέσεως που αναφέρεται σ' αυτήν, και συγκεκριμένα κατά των α) Ψ1 , Προέδρου Πρωτοδικών, β) Ψ2 , προαχθείσης προσφάτως σε Πρόεδρο Πρωτοδικών, γ) Ψ3 Πρωτοδίκη και δ) Ψ4, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών, οι οποίοι υπηρετούν στο Πρωτοδικείο και στην Εισαγγελία Πειραιώς.
Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιώς επειδή δεν μπορεί να επιληφθεί της υπόθεσης κατά το μέρος που στρέφεται κατά των παραπάνω δικαστικών λειτουργών, ζήτησε από τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς να ενεργήσει για την παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμό και ομοειδές δικαστήριο και, επειδή στην περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς υπάγεται μόνο το Πρωτοδικείο Πειραιώς, ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς με την κρινόμενη αίτησή του ζητεί να ορισθεί άλλο δικαστήριο ισόβαθμο και ομοειδές για την ανακύψασα σε βάρος των ως άνω προσώπων κατηγορία. Ενόψει αυτών, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας και παραπομπής της ανωτέρω μηνύσεως από του κατά τόπον αρμοδίου Εισαγγελέα Πλημ/κών Πειραιώς στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών και αν συντρέξει περίπτωση, στις αντίστοιχες της Εισαγγελίας Εφετών και του Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό αυτής, όπως ορίζεται στο διατακτικό.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της αναφερόμενης στο σκεπτικό, χωρίς ημερομηνία αναφοράς-επιστολής του Χ1 από του κατά τόπον αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, και αν συντρέξει περίπτωση, στις αντίστοιχες της Εισαγγελίας Εφετών και του Εφετείου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2007. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 24 Οκτωβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ