Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 53 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 53/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -----
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Νοεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ...., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, για αναίρεση της με αριθμό 633/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 3 Ιουλίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1.229/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Βασίλειος Μαρκής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 433/18.9.2008 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 Κ.Π.Δ. την υπ'αριθμόν 55 από 3.7.2008 δήλωση αναίρεσης του ....., κατά της υπ'αριθμόν 633/2006 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, δια της οποίας απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεσή του κατά της υπ'αριθμόν 3166/2004 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, δια της οποίας ούτος καταδικάστηκε σε ποινή φυλακίσεως 5 ετών και χ.π. 5000 € για αγορά, κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών και εκθέτω τα παρακάτω.1) Από τις διατάξεις του άρθρου 465 παρ. 1 Κ.Π.Δ., το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την άσκηση ενδίκου μέσου από αντιπρόσωπο και ιδιαίτερα από το ότι ορίζει α) ότι το ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί και μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 και β) ότι το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του προσαρτάται στη σχετική έκθεση, σαφώς προκύπτει ότι η εντολή προς τον αντιπρόσωπο για την άσκηση του ενδίκου μέσου, πρέπει να υπάρχει τη στιγμή που αυτός υπογράφει τη σχετική έκθεση, η έλλειψή της δε κατά τον χρόνο τούτον, δεν αναπληρώνεται με τη μεταγενέστερη χορήγησή της. Η διάταξη του άρθρου 465 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Π.Δ. κατά την οποίαν το πληρεξούσιο μπορεί να προσκομισθεί στο γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο, μέσα σε είκοσι ημέρες από την άσκησή του στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκου μέσου κατά βουλεύματος καθώς και κατά αποφάσεως, όταν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία τους, δεν καθιερώνει εκ των υστέρων έγκριση του ενδίκου μέσου που ασκήθηκε χωρίς εντολή, αλλά προσδιορίζει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει να προσκομισθεί στο γραμματέα το πληρεξούσιο που υπάρχει κατά την άσκηση του ενδίκου μέσου. 'Ετσι συγκεκριμένα, αν το ένδικο μέσο της αναιρέσεως ασκηθεί από αντιπρόσωπο χωρίς εντολή, το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανισθούν, απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., χωρίς άλλη έρευνα, αφού δεν είναι νοητή επίκληση στη περίπτωση αυτή, ούτε ανώτερης βίας προς δικαιολόγηση της ελλείψεως πληρεξουσιότητας (ΑΠ 987/2000 Π.Χ. ΝΑ/2001 σελ. 234). Στη προκειμένη περίπτωση από την έκθεση αναίρεσης προκύπτει ότι το ένδικο αυτό μέσο άσκησε ο δικηγόρος Γεώργιος Καλλιπολίτης ως πληρεξούσιος δυνάμει της από 10-6-2008 εξουσιοδοτήσεως του κατηγορούμένου ..... Στην εξουσιοδότηση αυτή αναφέρεται ότι "με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τους 1) Γεώργιο Καλλιπολίτη (ΑΜ 29571), 2) Σοφία Παπαδοχακάκη (7469), όπως παραλάβουν αντίγραφο φακέλλου δικογραφίας της υπ'αριθμόν 3166/21-11-2004 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και της υπ'αριθμόν 633/06 απόφασης (Εφετείου Πενταμελούς Κακουργημάτων)". Εκ του κειμένου της εξουσιοδοτήσεως αυτής δεν προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος-αναιρεσείων παρέχει στο δικηγόρο Γεώργιο Καλλιπολίτη την εξουσιοδότηση να ασκήσει το ένδικο μέσο της αναιρέσεως. Κατ'ακολουθίαν των ανωτέρω η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα έξοδα της διαδικασίας αυτής στον άνω αναιρεσείοντα. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Προτείνω: Α) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η υπ'αριθμόν 55/3-7-2008 αίτηση-δήλωση αναίρεσης του ..... κατά της υπ'αριθμόν 633/2006 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και Β) να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας αυτής στον άνω αναιρεσείοντα.
Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κυριάκος Καρούτσος".

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 42 παρ. 2 εδ. β' και γ', 96 παρ. 2, 462, 465 παρ. 1 και 2 εδ. α' και 476 παρ. 1 Κ.Π.Δ. προκύπτουν εκτός άλλων, και τα εξής: α) ο διάδικος μπορεί να ασκήσει το ένδικο μέσο (όπως είναι και η αναίρεση) που του ανήκει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 2 ιδίου Κώδικος (απλή έγγραφη δήλωση του εντολέως και βεβαίωση της γνησιότητος της υπογραφής αυτού από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο), β) πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του προσαρτάται στη σχετική έκθεση, γ) το ένδικο μέσο κατά της καταδικαστικής αποφάσεως που παρέχεται σ' εκείνον που κατεδικάσθη μπορεί να ασκηθεί για λογαριασμό του και από τον συνήγορο που είχε παραστεί στη συζήτηση, στην περίπτωση, όμως, αυτή στη σχετική έκθεση ή δήλωση περί ασκήσεως του ενδίκου μέσου πρέπει να αναφέρεται η ιδιότης αυτού και δ) εάν ο αντιπρόσωπος ενήργησε χωρίς εντολή ή χωρίς να τηρήσει τις ως άνω διατυπώσεις το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Στην προκειμένη περίπτωση η κρινομένη από 3 Ιουλίου 2008 αίτηση αναιρέσεως κατά της υπ' αριθμ. 633/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών ησκήθη ενώπιον του Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών από τον δικηγόρο Γεώργιο Καλλιπολίτη, με την ιδιότητα του πληρεξουσίου δικηγόρου του αναιρεσείοντος .... Όμως όπως προκύπτει από την αναφερομένη στην αίτηση αναιρέσεως και συνημμένη σ'αυτή, με ημερομηνία 18 Ιουνίου 2008 εξουσιοδότηση, ο αναιρεσείων εξουσιοδότησε τον εν λόγω δικηγόρο ως και την Σοφία Παπαδογιαννάκη όπως παράλαβουν αντίγραφα φακέλου δικογραφίας της υπ' αριθμ. 3.166/21.11.2004 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και της υπ' αριθμ. 633/2006 αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, και όχι να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως κατά της τελευταίας ως άνω αποφάσεως. Ούτως όμως η αίτηση αναιρέσεως, χωρίς την τήρηση της εν λόγω διατυπώσεως, είναι απαράδεκτος και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί, καταδικασθεί δε ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 3 Ιουλίου 2008 αίτηση του .... για αναίρεση της υπ' αριθμ. 633/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220,00).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Ιανουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή