Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1974 / 2007    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απαράδεκτη η δια δηλώσεως ασκηθείσα αναίρεση κατά αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1974/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό - Εισηγητή και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 12 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ....., ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ΄ αριθμ. 9730/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ΄ αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Ιανουαρίου 2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 297/2007.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος - Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Καίσαρη με αριθμό 209/1.6.2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω την από 30-1-2007 αίτηση αναιρέσεως, με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του ...., δυνάμει του υπ΄αρ. ...... συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου του προς το δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Ανδρέου, κατά της υπ΄αριθμ. 9730/2006 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και εκθέτω τα εξής:
Με την ως άνω απόφαση απερρίφθη ως απαράδεκτη (λόγω του εκπροθέσμου της) η έφεση του κατηγορουμένου κατά της υπ΄αρ. 48032/2003 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που τον είχε καταδικάσει για διατάραξη της ασφαλείας αεροσκαφών σε φυλάκιση 2 ετών, μετατραπείσα σε χρηματική προς 4,40 ευρώ την ημέρα.
Κατ΄ ά. 463 εδ. α΄ ΚΠΔ , ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνον εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα, ενώ κατ΄ ά. 476 παρ.1 όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα να το ασκήσει ή εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται, κηρύσσεται αυτό απαράδεκτο και διατάσσεται η καταδίκη στα δικαστικά έξοδα εκείνου που το άσκησε, καθώς επίσης και η εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί.
Εξάλλου, κατ΄ ά. 473 παρ. 2 ιδίου Κώδ., η αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί από εκείνον που καταδικάστηκε και με δήλωση που περιέχει όσα ορίζονται στην παρ. 2 του επόμενου άρθρου και επιδίδεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών , η οποία αρχίζει σύμφωνα με την παρ. 1.
Από την τελευταία αυτή διάταξη σαφώς προκύπτει ότι άσκηση αναίρεσης με δήλωση, που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιτρέπεται μόνον κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Επομένως είναι απαράδεκτη, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου κατ΄ αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεσή του, διότι η απόφαση αυτή δεν είναι καταδικαστική.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, ο αναιρεσείων με την υπό κρίση αναίρεσή του - δήλωση κατ΄ ά. 473 παρ. 2 ΚΠΔ προς τον Εισαγγελέα του Α.Π. στρέφεται όχι εναντίον καταδικαστικής απόφασης, αλλά απόφασης που απέρριψε την έφεσή του ως απαράδεκτη λόγω της εκπρόθεσμης άσκησής της.
Κατ΄ακολουθία, πρέπει ν' απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.

Για τους παραπάνω λόγους
Προτείνω: 1) Ν' απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 30-1-2007 αίτηση αναίρεσης, με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του ...., δυνάμει του υπ΄ αρ. ..... συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου του προς το δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Ανδρέου, κατά της υπ΄αριθμ. 9730/2006 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και 2) Να καταδικασθεί ο εν λόγω αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα, 8-5-2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Παναγιώτης Καίσαρης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 473 παρ. 2 ΚΠΔ, η αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί από εκείνον που καταδικάστηκε και με δήλωση που περιέχει όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του επομένου άρθρου και επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών που αρχίζει σύμφωνα με την παράγραφο 1. Κατά δε το επόμενο άρθρο 474 παρ. 1 ΚΠΔ, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 473 το ένδικο μέσο ασκείται με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το βούλευμα) ή στο γραμματέα του Ειρηνοδικείου κλπ. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η διάταξη του άρθρου 473 παρ. 2 ΚΠΔ που επιτρέπει την άσκηση αναίρεσης με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι εξαιρετική και αφορά μόνο την αναίρεση που ασκήθηκε από τον καταδικασθέντα κατά απόφασης καταδικαστικής. Τέτοια απόφαση είναι εκείνη που επιβάλλει στον κατηγορούμενο που κηρύχτηκε με αυτήν ένοχος στερητική της ελευθερίας ή χρηματική ποινή, όχι δε και εκείνη που απορρίπτει ως απαράδεκτη καθό εκπρόθεσμη έφεση του αναιρεσείοντος κατά πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης. Στην προκειμένη περίπτωση με τη κρινόμενη αίτηση που ασκήθηκε κατά το άρθρο 473 παρ. 2 ΚΠΔ δηλαδή με δήλωση και επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητείται η αναίρεση της απόφασης 9730/2006 του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών η οποία απέρριψε ως απαράδεκτη γιατί ασκήθηκε εκπρόθεσμα την έφεση του αναιρεσείοντος κατά της απόφασης 48032/2003 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία αυτός είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση δύο (2) ετών μετατραπείσα προς 4,40 ευρώ την ημέρα. Κατ' ακολουθίαν τούτων εφόσον η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι καταδικαστική ανεπίτρεπτα ασκήθηκε η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης κατά τον προαναφερθέντα τρόπο γι' αυτό πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη σύμφωνα με τα άρθρα 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 Κ.Π.Δ. και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ.1 Κ.Π.Δ.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 30 Ιανουαρίου 2007 αίτηση του ..... για αναίρεση της απόφασης 9730/2006 του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 2007. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή