Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1043 / 2009    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Προθεσμία, Αποχή αποφάσεως.
Περίληψη:
Αίτηση αναιρέσεως εισαχθεί-σα κατά τη διαδικασία του απαραδέκτου ως εκπρόθεσμη. Κρίση ότι η ασκηθείσα αίτηση είναι εμπρόθεσμη και παραδεκτή. Αποχή από την εκδίκαση. Κηρύσσει απαράδεκτη τη γενομένη ενώπιον του Συμβουλίου συζήτηση. Διατάσσει την εισαγωγή της αναίρεσης στο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1043/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνστανίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Θάνου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Μαρτίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ......, ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 1084/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 17 Οκτωβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1778/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Θάνος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη με αριθμό 49/29.1.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω στο Συμβούλιό Σας την από 17-10-2008 αίτηση αναιρέσεως του Χ, κατοίκου ......, κατά της υπ'αριθμ. 1084/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, που εκδόθηκε κατ'έφεση, με την οποία καταδικάστηκε για μη έγκαιρη καταβολή εισφορών Τ.Α.Ε., σε ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ και εκθέτω τα εξής:
Από τις διατάξεις των άρθρων 507 § 1 και 473 § § 1,3 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως κατ'αποφάσεως εκδοθείσης παρόντος του κατηγορουμένου είναι δεκαήμερος και αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου (Α.Π. 1318/2005 Ελλην. Δ. 46 σελ. 1562). Παρών θεωρείται και ο κατηγορούμενος που εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο (ΑΠ 371/2005 Ποιν. Δ. 2005/913).
Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρ. 474 § 2 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο οφείλει να αναφέρει στην έκθεση ασκήσεώς του, το λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή του, δηλαδή τα περιστατικά ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, από τα οποία παρεμποδίστηκε στην εμπρόθεσμη άσκησή του, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν τη βασιμότητά τους, διαφορετικά το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο. (ΑΠ 429/2005 Ποιν. Δικ. 2005 σελ. 922).
Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε την 1-7-2008 και δημοσιεύθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 8-10-2008. Ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε από συνήγορό του Κων/νο Μηνόπουλο, δικηγόρο Βέροιας. Η κατ'αυτής αναίρεση ασκήθηκε στις 17-10-2008, δηλαδή μετά την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο, ενώ στη σχετική αίτηση δεν αναφέρεται κανένας λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα, το οποίο να δικαιολογεί την εκπρόθεσμο άσκηση.
Κατά συνέπεια πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα. (άρθρ. 476 § 1 και 583 § 1 Κ.Π.Δ.).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Α) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η από 17-10-2008 αίτηση αναιρέσεως του Χ, κατοίκου ...... κατά της υπ'αριθμ. 1084/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας.
Β) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντα.
Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Παναγιώτης Ε. Νικολούδης

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά την παρ. 1 του άρθρου 476 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 18 του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπροθέσμως, απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Εξ άλλου, από το συνδυασμό των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 ΚΠΔ, προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατ' αποφάσεως είναι 10ήμερη και αρχίζει από της εκδόσεώς της όταν η καταδικαστική απόφαση απαγγέλθηκε παρόντος του κατηγορουμένου, άλλως από της νομίμου επιδόσεώς της, χωρίς να αρχίζει η προθεσμία, σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταχώρηση της στο βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεως της παρ. 3 του άρθρου 473 ΚΠΔ, ενώ εξάλλου, κατά το άρθρο 168 παρ.1 του Κ.Π.Δ επί προθεσμίας οριζομένης σε ημέρες, εάν η τελευταία ημέρα αυτής είναι εξαιρετέα, η προθεσμία παρεκτείνεται έως και την επόμενη μη εξαιρετέα ημέρα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων με την υπ' αριθμ. 1084/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας καταδικάσθηκε σε δεύτερο βαθμό σε ποινή φυλακίσεως έξι (6) μηνών για παράβαση της διατάξεως του άρθρου 1 παρ.1 Α.Ν 86/1967. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις 1-7-2008, με παρόντα τον αναιρεσείοντα τον οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Κων. Μηνόπουλος και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 6-10-2008, όπως τούτο προκύπτει από υπηρεσιακή βεβαίωση του αρμοδίου γραμματέα επί του σώματος της αποφάσεως. Ο αναιρεσείων, άσκησε την κρινόμενη αίτηση για αναίρεση της εν λόγω αποφάσεως με δήλωση ενώπιον του γραμματέα του εκδόντος την απόφαση δικαστηρίου, την 17-10-2008, δηλαδή μετά την πάροδο, κατά μία ημέρα, της 10ήμερης προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 473 παρ. 1 ΚΠΔ. Όμως, η κατά τα ανωτέρω κατατεθείσα αίτηση αναιρέσεως είναι εμπρόθεσμη διότι από τα στοιχεία της δικογραφίας και συγκεκριμένα α) από την με ημερομηνία 16-3-2009 βεβαίωση του γραμματέα του Πρωτοδικείου Βεροίας σε συνδυασμό β) με το υπ' αριθμ. πρωτ. ...... έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο παραπέμπει στο Β.Δ 87/1960 και το άρθρο 3 του Β.Δ 157/1968, προκύπτει ότι η 16η Οκτωβρίου, ως επέτειος της απελευθέρωσης της πόλης της ......, ορίσθηκε ως ημέρα αργίας των δημόσιων καταστημάτων της πόλης αυτής και συνεπώς η ημέρα αυτή, ως εξαιρετέα ημέρα, δεν λαμβάνεται υπόψη και η προθεσμία για την άσκηση της ένδικης αίτησης αναιρέσεως έληγε την 17η Οκτωβρίου 2008, ημέρα κατά την οποία και κατατέθηκε αυτή και εκ του λόγου αυτού είναι τυπικά παραδεκτή. Επειδή όμως ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρότεινε να απορριφθεί η αίτηση ως απαράδεκτη για το λόγο ότι ασκήθηκε εκπρόθεσμα, το Δικαστήριο τούτο δεν μπορεί να δικάσει την ουσία της, λόγω ελλείψεως σχετικής προτάσεως του Εισαγγελέα. Κατόπιν αυτών, το Δικαστήριο τούτο πρέπει ν' απόσχει να δικάσει ουσιαστικά την παραπάνω αίτηση του αναιρεσείοντος, και να διατάξει την εισαγωγή της για νέα, ενώπιόν του συζήτηση, με την συνήθη διαδικασία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απέχει ν' αποφανθεί επί της ουσίας των λόγων της από 17-10-2008 αίτησης αναιρέσεως του Χ κατά της υπ' αριθμ. 1084/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 3 Απριλίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 10 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ