Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 246 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Επανάληψη διαδικασίας.
Περίληψη:
Ερήμην. Απορρίπτει αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Τα επικαλούμενα νέα στοιχεία δεν καθιστούν φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος των αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε.
Αριθμός 246/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή-Εισηγητή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φωτίου Μακρή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 Σεπτεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος Χ, ο οποίος δεν παρέστη στο συμβούλιο, για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ' αριθμ. 387-1096-1097-1161-1161α/2002 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς.
Το Τριμελές Εφετείο Πειραιώς, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αιτών ζητεί τώρα την επανάληψη της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Ιουνίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1163/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φώτιος Μακρής, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πρίαμου Λεκκού, με αριθμό 394/19-10-2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω την νομοτύπως υποβληθείσα από 22-6-2007 αίτηση του Χ περί επαναλήψεως διαδικασίας περατωθείσης αμετακλήτως δια της υπ'αριθμ. 387-1096-1097-1161-1161α/2002 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς, εκθέτω τα εξής:
Ο αιτών κατεδικάσθη, δια της ανωτέρω αποφάσεως, εις συνολική ποινή φυλακίσεως πέντε ετών, δι'ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή, πρόκληση ναυαγίου, σωματική βλάβη εξ αμελείας και ηθική αυτουργία εις ψευδή βεβαίωση, αμετακλήτως, απορριφθείσης της αιτήσεως αναιρέσεως την οποία ήσκησε κατά της ανωτέρω αποφάσεως, δια της υπ'αριθ. 1611/2003 αποφάσεως του Αρείου Πάγου. 'Ηδη δε ζητεί, δια της υπό κρίση αιτήσεως, την επανάληψη της διαδικασίας, επικαλούμενος νέα στοιχεία υπέρ της αθωώτητός του και ειδικότερα, α) την ψηφιακή μεταγραφή υψηλής ευκρίνειας σε DVD της πρωτότυπης βιντεοταινίας BETA-SP του ΑΝΤ-1 και τις εξ αυτής φωτογραφικές απεικονίσεις, β) την από Νοεμβρίου 2006 σχετική μελέτη του τακτικού καθηγητού Ναυπηγικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Α, γ) το ημερολόγιο του πλοίου ναυαγοσωστικού ρυμουλκού σκάφους ΝΓ/ΡΚ "....." και δ) την έκθεση πραγματογνωμοσύνης του μηχανολόγου-ναυπηγού Β. Επειδή, κατά το άρθρο 525 § 1 περιπτ. 2 Κ.Π.Δ., η δι' αμετακλήτου αποφάσεως περατωθείσα ποινική διαδικασία επαναλαμβάνεται, προς το συμφέρον του καταδικασθέντος δια πλημμέλημα ή κακούργημα, και εάν, μετά την οριστική καταδίκη, απεκαλύφθησαν νέα, άγνωστα τους καταδικάσαντες δικαστές, γεγονότα ή αποδείξεις, οι οποίες μόνες ή εν συνδυασμώ προς τις προηγουμένως προσκομισθείσες καθιστούν φανερό ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος, ή κατεδικάσθη αδίκως δι' έγκλημα βαρύτερο εκείνου το οποίο πράγματι εξετέλεσε. Νέα γεγονότα ή αποδείξεις είναι εκείνα τα οποία ήσαν άγνωστα στο δικαστήριο ώστε να μη δύναται να τα λάβη υπόψη, και στον καταδικασθέντα, ώστε να μη δύναται να τα προβάλη, γιατί αν ήσαν γνωστά έπρεπε να έχουν προβληθή ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας. Τέτοιες αποδείξεις δύνανται να είναι οποιεσδήποτε, άγνωστες στους εκδόσαντες την καταδικαστική απόφαση δικαστές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιμώμενες, είτε μόνες τους, είτε εν συνδυασμώ προς τα ήδη ληφθέντα υπ'όψιν αποδεικτικά στοιχεία, καθιστούν πρόδηλο, εις σημείο εγγίζον την βεβαιότητα, και όχι απλώς πιθανό, ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος ή κατεδικάσθη αδίκως δι' έγκλημα βαρύτερο εκείνου το οποίο πράγματι ετέλεσε (ΑΠ 1703/05, ΑΠ 446/06, εις ΠΧ/ΝΣΤ/444, 975 αντιστοιχ.). Στην προκειμένη περίπτωση, εκ των εγγράφων της δικογραφίας προκύπτει ότι ο αιτών, διά της ως άνω αμετακλήτου αποφάσεως, εκηρύχθη ένοχος διά τις προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις και επεβλήθη σ'αυτόν η ανωτέρω ποινή, διότι, ως γενικός τεχνικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Νηογνώμονα, ο οποίος είχε αναλάβει από το έτος 1988 την επιθεώρηση του πλοίου "....." και την έκδοση και θεώρηση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας αυτού, έχων ιδιαιτέρα νομική υποχρέωση να ασκή την επιβαλλομένη εποπτεία, ώστε οι επιθεωρητές του Ελληνικού Νηογνώμονα να ενεργούν ουσιαστικές, κανονικές και πλήρεις επιθεωρήσεις του ανωτέρω πλοίου, παρέλειψε να τηρήση την εν λόγω υποχρέωσή του, με επακόλουθο να μη διενεργηθή τέτοια επιθεώρηση και από τον επιθεωρητή Γ στις 23-8-1996, να μη διαπιστώση ο τελευταίος την ύπαρξη κυρίως της σοβαρής βλάβης στο εξωτερικό έλασμα του χώρου των αεροθαλάμων, που εξελίχθηκε εν πλω σε ρήγμα πλάτους 90 εκατ. και ύψους 26 εκατ. στην αριστερή εξωτερική πλευρά του πλοίου κάτω από το Νο 2 κύτος (ρήγμα Ρ-6), και να μη αξιώση την κανονική αποκατάστασή της, ώστε να διασφαλισθή η ουσιαστική αξιοπλοΐα του πλοίου, με αποτέλεσμα αυτό, λόγω συρροής μέσω του ανωτέρω ρήγματος Ρ-6 μεγάλων ποσοτήτων θαλασσίου ύδατος, να ανατραπή αιφνιδίως την 28-12-1996, να περιέλθουν εις κίνδυνο ζωής όλοι οι επιβαίνοντες, να τραυματισθή ο διασωθείς Δ και να θανατωθούν από πνιγμό στην θάλασσα οι άλλοι είκοσι επιβαίνοντες σ'αυτό. Κατά δε την 23-8-1996 έπεισε τον ανωτέρω Γ, με πειθώ, παροτρύνσεις και χρησιμοποιώντας την δυνατότητα επιρροής που είχε, να θεωρήση και υπογράψη το πιστοποιητικό ασφαλείας κατασκευής του ανωτέρω πλοίου, χωρίς προηγουμένη διαπίστωση, με ουσιαστική και κανονική εξέταση, της αξιοπλοΐας του πλοίου. Ο αιτών ισχυρίζεται, ότι τα επικαλούμενα από αυτόν ως νεώτερα της ανωτέρω καταδικαστικής αποφάσεως προαναφερόμενα στοιχεία, άγνωστα στους δικάσαντες δικαστές, εν συνδυασμώ προς το υπόλοιπο υλικό της δικογραφίας, καθιστούν πρόδηλη την αθωώτητά του και ειδικότερα: α) Η ψηφιακή μετεγγραφή υψηλής ευκρίνειας εις "DVD" της πρωτότυπης βιντεοταινίας, προβληθείσης στο ακροατήριο, και οι εξ αυτής φωτογραφικές απεικονίσεις, στις οποίες φαίνεται το πλοίο ανεστραμμένο, εμφανίζουν αυτό χωρίς το ανωτέρω ρήγμα. β) Ο ανωτέρω τακτικός καθηγητής Ναυπηγικής Τεχνολογίας, μελετήσας την εν λόγω ψηφιακή εγγραφή τον Νοέμβριο 2006, με βάση την πρωτότυπη κασέτα και με σημαντική μεγέθυνση του σημείου του ανωτέρω ρήγματος, διαπιστώνει ότι προ της βυθίσεως δεν υπάρχει ρήγμα στο σημείο που υπέδειξε ο δύτης Ε, γ) Στο ημερολόγιο του ναυαγοσωστικού σκάφους ΝΓ/ΡΚ ".....", μη περιληφθέν στα αναγνωστέα έγγραφα, στην δίκη κατά την οποία κατεδικάσθη, ως άνω, ο αιτών, αναφέρεται ότι την 5-2-1997 έγινε έκρηξη στο πλοίο ..... και την επομένη έλαβε χώρα κατάδυση δύο δυτών προς τοποθέτηση απορροφητικών υλικών στο αμπάρι Νο 2 (όπου ευρίσκετο το Ρ-6) για περισυλλογή κηλίδων πετρελαιοειδών και τοποθέτηση επιθεμάτων από τους δύτες, προς περιστολή τυχόν διαφυγών πετρελαιοειδών από τα ρήγματα της εκρήξεως. Και δ) κατά την προσφάτως εκπονηθείσα έκθεση του πραγματογνώμονος Μηχανολόγου-Ναυπηγού Β, η ανατροπή του "....." οφείλεται αποκλειστικώς εις ανθρώπινο λάθος, συνοψιζόμενο εις υποεκτίμηση των καιρικών συνθηκών, λανθασμένη πορεία και μη σωστή αντιμετώπιση (μανούβρα) προβλήματος σε κρίσιμη δια την πορεία του πλοίου στιγμή, η δε κατάσταση του πλοίου δεν είχε καμία συμμετοχή στην ανατροπή του, αξιολογουμένη, συμφώνως προς όλα τα διατιθέμενα στοιχεία, ως πολύ καλή. Όμως, η ως νέο στοιχείο προσκομιζομένη ως άνω ψηφιακή μετεγγραφή, προέρχεται από την ανωτέρω βιντεοταινία, η οποία εικονίζει το πλοίο ..... ανεστραμμένο και ημιβυθισμένο, με τις επίμαχες περιοχές επικαλυμμένες από στρώμα εκτεταμένης και έντονης οξείδωσης και αξιολογείται από την πλειοψηφία του δικαστηρίου ως απρόσφορη προς απόδειξη της ύπαρξης ή μη του επίμαχου ρήγματος Ρ-6. Περαιτέρω, η από Νοεμβρίου 2006 τεχνική έκθεση του ανωτέρω καθηγητού Α, ως και η από Δεκεμβρίου 2006 ανωτέρω έκθεση πραγματογνωμοσύνης του μηχανολόγου-ναυπηγού Β, απέχουσες δέκα έτη περίπου από το κρίσιμο γεγονός, δηλαδή το ναυάγιο του ".....", και αποδίδουσες το ανωτέρω ρήγμα Ρ-6 εις έκρηξη, μετά την ανατροπή του πλοίου, δεν δίδουν πειστική εξήγηση δια την προς τα έσω φορά του εν λόγω ρήγματος, αναφερόμενες εις αναρρόφηση, αφού είναι αντίθετη της φοράς εκείνου, δηλαδή προς τα έξω, η φορά των εκ του ωστικού κύματος της εκρήξεως προελθόντων λοιπών ρηγμάτων, τα οποία ευρίσκοντο, μετά του ρήγματος Ρ-6, στον ίδιο χώρο, δηλαδή στην περιοχή του κύτους με αριθμ. 2. Από δε το ανωτέρω ημερολόγιο του σκάφους "....." δεν προκύπτει ότι το ανωτέρω ρήγμα Ρ-6 δεν προϋπήρχε των εκ της εκρήξεως, κατά την 5-2-1997, δημιουργηθέντων ρηγμάτων. Αλλ'υπό τα δεδομένα αυτά είναι προφανές ότι τα επικαλούμενα από τον αιτούντα ως άνω νέα στοιχεία, είτε μόνα των, είτε εν συνδυασμώ προς τις προηγουμένως προσκομισθείσες αποδείξεις, δεν καθιστούν φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος των αξιοποίνων πράξεων δια τις οποίες κατεδικάσθη, ούτε ότι αυτός κατεδικάσθη δι'έγκλημα βαρύτερο εκείνου το οποίο πράγματι ετέλεσε. Επομένως, ο επικαλούμενος, ως άνω, λόγος επαναλήψεως της διαδικασίας είναι αβάσιμος και, κατ'ακολουθία, πρέπει να απορριφθή η υπό κρίση αίτηση και καταδικασθή ο αιτών στα δικαστικά έξοδα.
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω Να απορριφθή η από 22-6-2007 αίτηση του Χ περί επαναλήψεως διαδικασίας περατωθείσης δια της υπ'αριθμ. 387-1096-1097-1161-1161α/2002 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς. Και
Να καταδικασθή ο αιτών στα δικαστικά έξοδα.
Αθήναι 8 Οκτωβρίου 2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 περιπτ. 2 του ΚΠΔ, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται, προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, αν μετά την οριστική καταδίκη του αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά διέπραξε. Νέες αποδείξεις, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηματίζει το δικαστήριο, που επιλαμβάνεται της αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας, από την έρευνα των πρακτικών της προηγούμενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων μαρτύρων ή νεότερες καταθέσεις, συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την προϋπόθεση όμως ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιμώμενες, είτε μόνες τους, είτε σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό, και όχι απλώς πιθανό, ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά διέπραξε. Δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλά αντιθέτως ερευνήθηκαν αμέσως ή εμμέσως και απορρίφθηκαν από αυτούς, έστω και κατ' εσφαλμένη εκτίμηση των τεθέντων υπόψη τους αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και εκείνα με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής ή νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόμενης αποφάσεως, με βάση το αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους οι εκδόσαντες αυτήν δικαστές, εφόσον η αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, ως στρεφόμενη κατ' αμετάκλητης αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία. Τέλος δεν είναι νέες αποδείξεις η νέα αξιολόγηση ή εκτίμηση των ιδίων γεγονότων ή απλά επιχειρήματα και κρίσεις για προϋπάρχουσες αποδείξεις ή λόγοι που πλήττουν την ανέλεγκτη κατά το άρθρ. 177 Κ.Ποιν.Δ εκτίμηση των αποδείξεων. Η υπό κρίση από 22 Ιουνίου 2007 αίτηση με την οποία ο αιτών Χ επιδιώκει την επανάληψη της ποινικής διαδικασίας, που περατώθηκε με την αμετάκλητη 387-1096-1097-1161-1161α/2002 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Πειραιώς, με την οποία καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών, για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, πρόκλησης ναυαγίου, σωματικής βλάβης από αμέλεια και ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση, ισχυριζόμενος ότι, από τα νέα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται σ' αυτήν, γίνεται φανερόν ότι είναι αθώος, είναι νόμιμη, σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη, παραδεκτώς δε εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 527 παρ. 3 και 528 παρ. 1 Κ.Π.Δ., και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσία. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από το από 28-11-2007 αποδεικτικό επίδοσης του Δικαστικού επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ....., ο αιτών κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα προκειμένου να εμφανισθεί κατά την αρχική δικάσιμο της 12ης -2-08 κατά την οποία η εκδίκαση της αίτησης αναβλήθηκε κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία δεν εμφανίσθηκε αυτός όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση, η απουσία, όμως, του οποίου δεν εμποδίζει την κατ' ουσίαν έρευνα της αίτησης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση των περιεχομένων στη δικογραφία εγγράφων, το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Πειραιώς, με την υπ' αριθ. 387-1096-1097-1161-1161α/2002 απόφασή του, που κατέστη αμετάκλητη, μετά την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης που ασκήθηκε κατ' αυτής με την υπ' αρ. 1611/2003 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, κήρυξε ένοχο τον αιτούντα και τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, πρόκληση ναυαγίου, σωματική βλάβη από αμέλεια και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και ειδικότερα του ότι, ως γενικός τεχνικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Νηογνώμονα, ο οποίος είχε αναλάβει από το έτος 1988 την επιθεώρηση του πλοίου "ΔΥΣΤΟΣ", την έκδοση καθ θεώρηση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας αυτού, έχοντας ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ασκεί την επιβαλλόμενη εποπτεία, ώστε οι Επιθεωρητές του Ελληνικού Νηογνώμονα να ενεργούν ουσιαστικές, κανονικές και πλήρεις επιθεωρήσεις του αναφερόμενου πλοίου, παρέλειψε να τηρήσει την υποχρέωσή του αυτή, με επακόλουθο να μην διενεργηθεί τέτοια επιθεώρηση και από τον επιθεωρητή Γ στις 23-8-1996, να μη διαπιστώσει ο τελευταίος την ύπαρξη κυρίως της σοβαρής βλάβης στο εξωτερικό έλασμα του χώρου των αεροθαλάμων, που εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του πλου σε ρήγμα πλάτους 90 εκατ. και ύψους 26 εκατ. στην αριστερή εξωτερική πλευρά του πλοίου κάτω από το Νο 2 κύτος (ρήγμα Ρ-6), και να μην αξιώσει την κανονική αποκατάστασή της, ώστε να διασφαλισθεί η ουσιαστική αξιοπλοΐα του πλοίου, με αποτέλεσμα αυτό, λόγω εισροής, μέσω ανωτέρω ρήγματος Ρ-6, μεγάλων ποσοτήτων θαλασσινού νερού, να ανατραπεί αιφνίδια την 28-12-1996, να περιέλθουν σε κίνδυνο ζωής όλοι οι επιβαίνοντες, να τραυματισθεί ο Δ που διασώθηκε και να πεθάνουν από πνιγμό στη θάλασσα οι άλλοι είκοσι επιβάτες του. Κατά δεν την 23-8-1996, έπεισε τον ανωτέρω Γ, με πειθώ, παροτρύνσεις και χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα επιρροής που είχε, να θεωρήσει και υπογράψει το πιστοποιητικό ασφαλείας κατασκευής του αναφερόμενου πλοίου, χωρίς προηγούμενη διαπίστωση, με ουσιαστική και κανονική εξέταση, της αξιοπλοΐας του πλοίου. Ήδη, ο αιτών, προς υποστήριξη της αίτησής του, επικαλείται και προσκομίζει, ως νέα στοιχεία, από τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, καθίσταται φανερή η αθωότητά του, α)μια ψηφιακή μεταγραφή, υψηλής ευκρίνειας, σε DVD, της πρωτότυπης βιντεοταινίας ΒΕΤΑ-SP του ΑΝΤ-1, η οποία είχε προβληθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου που εξέδωσε την αναφερθείσα απόφαση, και τις εξ αυτής φωτογραφίες απεικονίσεις, όπου φαίνεται το πλοίο ανεστραμμένο χωρίς το ρήγμα Ρ-6, β)μελέτη της αναφερθείσας κασέτας από τον τακτικό καθηγητή Ναυπηγικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Α, σύμφωνα με την οποία μετά από σημαντική μεγέθυνση του σημείου όπου βρέθηκε μετά την έκρηξη το ρήγμα Ρ-6, ο τελευταίος αποφαίνεται ότι, προ τη βυθίσεως του πλοίου δεν υπάρχει ρήγμα στο σημείο που υπέδειξε ο δύτης Ε, γ)το ημερολόγιο του πλοίου ".....", όπου υπάρχει εγγραφή, σύμφωνα με την οποία, στις 5-2-1997 και περί ώρα 13.15, σημειώθηκε έκρηξη κατά τη διάρκεια κοπής ελασμάτων από τους δύτες, οι οποίοι εκτελούσαν την εν λόγω εργασία, κατόπιν αιτήματος των πραγματογνωμόνων του αλληλοασφαλιστικού οργανισμού Ρ & Ι Club, στον οποίο ήταν ασφαλισμένο το "....." και ότι την επομένη έλαβε χώρα κατάδυση δύο δυτών προς τοποθέτηση απορροφητικών υλικών στο αμπάρι Νο 2 (όπου βρίσκονταν το Ρ-6), για περισυλλογή κηλίδων πετρελαιοειδών, προς περιστολή τυχόν διαφυγών πετρελαιοειδών από τα ρήγματα της έκρηξης και δ)πρόσφατη έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Μηχανολόγου - Ναυπηγού Β, σύμφωνα με την οποία "η ανατροπή του Φ/Γ "....." οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος, που συνοψίζεται σε υποεκτίμηση των καιρικών συνθηκών, λανθασμένη πορεία και μη σωστή αντιμετώπιση (μανούβρα) προβλήματος σε κρίσιμη για την πορεία του πλοίου στιγμή, η δε κατάσταση του πλοίου δεν είχε καμία συμμετοχή στην ανατροπή του, η οποία (κατάσταση πλοίου), σύμφωνα με όλα τα διατιθέμενα στοιχεία ήταν πολύ καλή". Κατ' αρχήν πρέπει να σημειωθεί ότι οι βασικοί υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του αιτούντος που προβλήθηκαν στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση, της οποίας ζητείται η επανάληψη της διαδικασίας, ήταν ότι το ρήγμα Ρ-6 δεν έγινε κατά τη διάρκεια του πλου του πλοίου και συνεπώς δεν επηρεάστηκε η αξιοπλοΐα του, ότι το ρήγμα έγινε από την έκρηξη που έγινε στο κύτος 2 του πλοίου στις 5-2-1997, κατά τη διάρκεια κοπής ελασμάτων από τους δύτες και ότι το πλοίο ανατράπηκε και βυθίστηκε από λάθος χειρισμό, που συνοψίζεται σε υποεκτίμηση των καιρικών συνθηκών, λανθασμένη πορεία και μη σωστή αντιμετώπιση (μανούβρα) προβλήματος σε κρίσιμη για την πορεία του πλοίου στιγμή. Μάλιστα, το video που αποτέλεσε το υλικό για την εκ νέου (βελτιωμένη) απεικόνιση του πλοίου, προβλήθηκε στο Δικαστήριο και απετέλεσε ένα από τα αξιοποιήσιμα στοιχεία για το σχηματισμό της εξανεχθείσας κρίσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την κρατήσασα γνώμη της πλειοψηφίας, το ρήγμα Ρ-6 δεν προκλήθηκε από την έκρηξη που έλαβε χώρα στις 5-2-1997, διότι: α)η ηλεκτροκοπή ελάσματος επιχειρήθηκε στο χώρο του Νο 2 κύτους του πλοίου, ο οποίος είναι αυτοτελής και διαχωρίζεται από το χώρο των αεροθαλάμων (όπου εντοπίζεται το Ρ-6) με μεταλλική λαμαρίνα μεγάλης διατομής, που αποτελεί τον πυθμένα του κύτους και τη βάση έδρασης του φορτίου, β)δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο (ούτε υποστηρίχθηκε από την πλευρά των κατηγορουμένων) ότι υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των εν λόγω αυτοτελών χώρων ή ότι από το ωστικό κύμα της έκρηξης προκλήθηκε διάτρηση της προαναφερόμενης διαχωριστικής λαμαρίνας, γ)πάνω από τη βάση του Νο 2 κύτους, υπήρχαν μεγάλες ποσότητες τσιμέντου, οι οποίες, μετά τη βύθιση του πλοίου και την εισροή θαλάσσιου νερού στο κύτος, είχαν πακτωθεί και καθιστούσαν ακόμη δυσχερέστερη (αν όχι αδύνατη) τη διάτρηση της διαχωριστικής λαμαρίνας, δ)τα χείλη του ρήγματος αυτού (σε αντίθεση με όλα τα άλλα ρήγματα που περιγράφονται στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης) έχουν φορά προς τα μέσα, και όχι προς τα έξω, όπως θα συνέβαινε, αν η πρόκλησή του οφειλόταν στο ωστικό κύμα της έκρηξης, ε)το εν λόγω ρήγμα αποτελεί προέκταση-συνέχεια κακότεχνα τοποθετημένου εξωτερικού επιθέματος (DOUBLER), που υπήρχε στο σημείο εκείνο κατά το χρόνο του ναυαγίου και υποδηλώνει προϋπάρχον επικαλυμμένο ρήγμα ή σοβαρή φθορά του ελάσματος, γεγονός που ευνόησε των αποκόλληση και την πρόκληση συνεχόμενης ρηγμάτωσης στη μία από τις (αστρογγύλευτες) γωνίες του επιθέματος, μετά από έντονες ελασματικές συσπάσεις και διαρκείς καταπονητικές πιέσεις ισχυρών διατοιχισμών κατά τη διάρκεια του πλου, στ) η εκτίμηση ότι πρόκειται για προϋπάρχον του ναυαγίου επίθεμα (το οποίο δεν προέκυψε με ακρίβεια πότε τοποθετήθηκε, αλλά πάντως ήταν τοποθετιμένο από τον Αύγουστο 1996 ...) και όχι για πρόχειρη τοποθέτηση από δύτες μεταλλικού κομματιού μετά την έκρηξη, για να εμποδιστεί η διαρροή πετρελαιοειδών, όπως ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων, ενισχύεται από τα εξής στοιχεία: α)από τη φωτογραφική ομοιομορφία που υπάρχει μεταξύ της επιφάνειας του επιθέματος και της γύρω περιοχής, όπως προκύπτει από τις υπάρχουσες φωτογραφίες (στρειδόνα, οξείδωση κ.λ.π), β)από το ότι σε κανένα από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για πρόχειρη τοποθέτηση κομματιού λαμαρίνας από τους δύτες προς αποτροπή διαρροής πετρελαιοειδών, γ)από το γεγονός ότι κανένας από τους δύτες της "POSEIDON DIVING Co", που φέρονται να τοποθέτησαν το μεταλλικό κομμάτι στο εν λόγω ρήγμα, δεν κατέθεσε στην πρωτόδικη και την παρούσα δίκη, κατά τρόπο συγκεκριμένο, ότι αυτός ο ίδιος ή κάποιος άλλος επώνυμος δύτης του συνεργείου τοποθέτησε το επίμαχο κομμάτι ......, δ)από το ότι το μεταλλικό τμήμα (επίθεμα) στην μία άκρη του συνδεόταν στέρεα με το υπόλοιπο έλασμα του κύτους, και ε)από το ότι κατά το χρόνο που έγινε η έκρηξη όλα τα πετρελαιοειδή είχαν απαντληθεί και οι σχετικοί χώροι είχαν πλυθεί, ώστε να μην υπάρχει κανένας πραγματικός κίνδυνος ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που προβάλλεται ως λόγος για τοποθέτηση μεταλλικού κομματιού-στουπώματος στο σχετικό ρήγμα.
Όσον αφορά τα νέα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία, κατά τα άνω επικαλείται ο αιτών σημειώνονται τα ακόλουθα: Η νέα ψηφιακή εγγραφή της εικόνας του πλοίου, με την οποία, ο τακτικός καθηγητής Ναυπηγικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Α, αποφαίνεται ότι προ της βυθίσεως δεν υπήρχε ρήγμα και ότι αν υπήρχε θα φαινόταν κατά την εξέταση της βιντεοταινίας ... καθώς επίσης ότι θα είχε γίνει αντιληπτό και από οποιονδήποτε ήταν κοντά ή επάνω στο πλοίο το διάστημα μετά την ανατροπή του, καθώς και ότι η δημιουργία του ρήγματος οφείλεται σε έκρηξη που έγινε μετά την ανατροπή του, κατά τη διάρκεια κοπής ελασμάτων από συνεργείο δυτών ..., παραβλέπει ένα σημαντικό παράγοντα. Ότι τα χείλη του ρήγματος Ρ-6, όπως ήδη σημειώθηκε από την απόφαση του Εφετείου και δεν αμφισβητήθηκε, έχουν φορά προς τα μέσα και όχι προς τα έξω, όπως θα συνέβαινε αν η πρόκλησή του οφείλονταν στο ωστικό κύμα της έκρηξης τούτο δε (φορά προς τα έξω), παρατηρείται σε όλα τα άλλα ρήγματα που βρέθηκαν στο πλοίο ....., εκτός από το επίμαχο.
Όσον αφορά το ημερολόγιο του ρυμουλκού σκάφους ΝΓ/ΡΚ "....." σύμφωνα με το οποίο "στις 5-2-1997 και περί ώρα 13.15 σημειώθηκε έκρηξη κατά τη διάρκεια κοπής ελασμάτων από τους δύτες ... και ότι την επόμενη ημέρα της έκρηξης καταδύθηκαν δύο δύτες για περισυλλογή κηλίδων πετρελαιοειδών, καθώς και για τοποθέτηση επιθεμάτων από τους δύτες προς περιστολή τυχών διαφυγών πετρελαιοειδών", σημειώνονται τα ακόλουθα: Η έκρηξη δεν αμφισβητήθηκε ότι έλαβε πράγματι χώρα, πράγμα το οποίο δέχθηκε και η απόφαση του Εφετείου, το γεγονός, όμως, αυτό, άνευ ετέρου, δεν είναι ικανό να οδηγήσει στην παραδοχή, ότι πράγματι αυτή (έκρηξη), δημιούργησε το ρήγμα Ρ-6, για τους λόγους που διαλαμβάνονται στην απόφαση και με τους οποίους αποκλείστηκε παντελώς η εκδοχή αυτή. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, η εκδοχή ότι το ρήγμα δημιουργήθηκε από την έκρηξη, συνεπεία ωστικού κύματος δεν δικαιολογείται από το κακότεχνα τοποθετημένο εξωτερικό επίθεμα πάνω στο προϋφιστάμενο ρήγμα, αλλά ακόμη αν και από την κατάσταση του πλοίου στο αναφερόμενο σημείο, το οποίο έφερε εμφανή τα σημεία του χρόνου (στρειδόνα, οξείδωση κ.λ.π.).
Όσον αφορά την έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Μιχανολόγου-Ναυπηγού Β με την οποία αυτός αποφαίνεται ότι η ανατροπή του Φ/Γ ..... οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος και συγκεκριμένα σε υποεκτίμηση των καιρικών συνθηκών, λανθασμένη πορεία και μη σωστή αντιμετώπιση (μανούβρα) προβλήματος σε κρίσιμη για την πορεία του πλοίου στιγμή, σημειώνεται μόνο το γεγονός ότι η έκθεση αυτή, απέχει δέκα (10) περίπου χρόνια από τότε που έλαβε χώρα το ναυάγιο του πλοίου ..... και επί πλέον ότι, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, με βάση τις τότε πρόσφατες συνθήκες συντέλεσης του ναυαγίου, απετέλεσε στοιχείο έρευνας και απορρίφθηκε από το Εφετείο. Ανεξάρτητα, όμως, από αυτά, τα επικαλούμενα από τον αιτούντα, ως άνω, νέα στοιχεία είναι προφανές ότι, είτε από μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί στο Δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, δεν καθιστούν φανερόν ότι αυτός είναι αθώος των αξιοποίνων πράξεων, για τις οποίες καταδικάσθηκε. Επομένως, ο επικαλούμενος, ως άνω λόγος επανάληψης της διαδικασίας, είναι αβάσιμος και κατά συνέπεια πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και να καταδικασθεί ο αιτών στα δικαστικά έξοδα (άρ. 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 22-6-2007 αίτηση του Χ για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την αμετάκλητη απόφαση 387-1096-1097-1161-1161α/2002 του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Πειραιώς. Και

Καταδικάζει τον αιτούντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 Οκτωβρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 28 Ιανουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή