Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 101 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.

Αριθμός 101/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ’ Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο, Γρηγόριο Μάμαλη, Θεοδώρα Γκοϊνη, Βασίλειο Κουρκάκη - Εισηγητή και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 5 Δεκεμβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1 και ήδη κρατουμένου στις Δικαστικές Φυλακές Μαλανδρίνου, που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της 5973/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30.7.2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1417/2007.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε τ ο ν Α ν τ ε ι σ α γ γ ε λ έ α Που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι.- Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 εδ. α’ του ΚΠοινΔ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του Εισαγγελέα, μπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις να αναβάλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση της υπόθεσης σε ρητή δικάσιμο. Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, εμφανίσθηκε ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Σαγρόπουλος και ζήτησε την αναβολή της συζητήσεως της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως "διότι ο αναιρεσείων είναι κρατούμενος στις Φυλακές Μαλανδρίνου και ασθενής, επιθυμεί να παρίσταται στη δίκη και δεν υπάρχει δυνατότητα μεταγωγής του". Ο επικαλούμενος όμως λόγος αναβολής δεν πιθανολογήθηκε, αφού δεν προσκομίσθηκε σχετικά οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο. Επομένως, το αίτημα αναβολής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο.

ΙΙ.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδ. γ’ ΚΠοινΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση, σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166 ΚΠοινΔ. Εξάλλου, κατά το άρθρο 514 εδ. α’ του ίδιου Κώδικα, εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανιστεί ή δεν εμφανιστεί προσηκόντως, δηλαδή με συνήγορο, κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. α’ του ΚΠοινΔ, η αίτησή του απορρίπτεται. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπό χρονολογία ......... αποδεικτικό επίδοσης του ........, γραμματέα Γενικού Καταστήματος Κράτησης Α’ Τύπου Μαλανδρίνου, ο αναιρεσείων, που είναι κρατούμενος στο ως άνω κατάστημα κράτησης, κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής. Αυτός, όμως, κατά την αναφερόμενη συνεδρίαση, μετά την απόρριψη του αιτήματός του αναβολής, δεν εμφανίσθηκε προσηκόντως, δηλαδή μετά ή δια συνηγόρου, όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτησή του αναίρεσης, πρέπει να απορριφθεί και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ, στα δικαστικά έξοδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει το αίτημα αναβολής.

Απορρίπτει την από 30 Ιουλίου 2007 αίτηση του Χ1, για αναίρεση της υπ’ αριθ. 5973/2007 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου 2007. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 16 Ιανουαρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή