Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 124 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Παραίτηση.
Περίληψη:
Λόγω της παραίτησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη η ένδικη αίτηση αναίρεσης.

Αριθμός 124/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Δέτση Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη, Θεοδώρα Γκοϊνη, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Μάλλιο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 12 Δεκεμβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 150/2005 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών (που συνεδρίασε στη Χαλκίδα).
Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της αποφάσεως αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 11 Σεπτεμβρίου 2006 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1201/07.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αντώνιος Μύτης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή με αριθμό 368/10-10-2007, ως και την από 15 Σεπτεμβρίου 2006 με αριθμό 35 έκθεση παραιτήσεως του ως άνω κατηγορουμένου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

O Χ1 άσκησε στις 11-9-2006 ενώπιον του γραμματέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας -δια ειδικού πληρεξουσίου- την υπ'αριθμ. 34/2006 αίτηση αναίρεσης κατά της υπ'αριθμ. 150/13-5-2005 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που συνεδρίασε στη Χαλκίδα και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 4-10-2005 και με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η υπ'αριθμ. 71/2004 έφεσή του κατά της υπ'αριθμ. 6684/3-12-2003 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και δέκα ημερών για παραβάσεις του άρθρου 66 ν.2121/93 και 22, 55 της Αιβ/8577/83 Υγ. Διάταξης, προβάλλων τους αναφερομένους σ'αυτή (έκθεση αναίρεσης) λόγους. 'Ηδη ο ανωτέρω αναιρεσείων στις 15-9-2006 ο ίδιος, ενώπιον του αυτού γραμματέα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, δήλωσε ότι παραιτείται από την άνω ασκηθείσα αναίρεση, συνταχθείσης της υπ'αριθμ. 35/2006 έκθεσης. Ενόψει τούτων -και των άρθρων 476, 475 Κ.Ποιν.Δ.- η ασκηθείσα αναίρεση είναι και πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω: όπως κηρυχθεί απαράδεκτη η υπ'αριθμ. 34/2006 αίτηση αναίρεσης του Χ1 κατά της υπ'αριθμ. 150/2005 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών που συνεδρίασε στη Χαλκίδα? Να επιβληθούν τα έξοδα σε βάρος του. Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.
Που αναφέρθηκε στην από 15 Σεπτεμβρίου 2006 αίτηση παραιτήσεως, πρότεινε να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ. 1, 475 παρ. 1, 476 παρ.1 και 513 παρ.1 του ΚΠΔ, ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο το οποίο έχει ασκήσει, με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, για την οποία συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπο του και από εκείνον που τη δέχεται, είτε ακόμη και στο ακροατήριο, πριν αρχίσει η συζήτηση με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο (ως Συμβούλιο) κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, ο αναιρεσείων Χ1 με την από 15-9-2006 δήλωση του ενώπιον του γραμματέα του Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας, για την οποία συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 35/2006 σχετική έκθεση, παραιτήθηκε ρητώς από την από 11-9-2006 αίτηση, με αριθμ.34/2006, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 150/13-5-2005 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που συνεδρίασε στη Χαλκίδα. Επομένως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, το ένδικο αυτό μέσο πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτο και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (αρθρ. 583 παρ. 1 ΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν 2943/2001).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 11-9-2006 αίτηση του Χ1 για αναίρεση της υπ' αριθμ. 150/2005 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που συνεδρίασε στη Χαλκίδα. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα από διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 19 Δεκεμβρίου 2007. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 17 Ιανουαρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ